MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 277/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 277           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 28 aprilie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 

2. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 299 din 3 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 352 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 222 alin. 7 si art. 223 din Codul de procedură penală

 

Decizia nr. 363 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Decizia nr. 490 din 2 aprilie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

460. - Hotărâre pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale de a desfăsura procedura de licitatie deschisă, licitatie

restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunt de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru ce are ca obiect achizitia dreptului

de utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumpărare

 

471. - Hotărâre pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.682/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului de investitii „Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

498. - Decizie pentru eliberarea domnului Traian Abrudan din functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

436. - Ordin al ministrului transporturilor si infrastructurii pentru publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.194(80) anexa 2 si prin Rezolutia MSC.216(82) anexa 2 ale Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2005, respectiv 8 decembrie 2006

 

576. - Ordin al ministrului afacerilor externe pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României

 

Rectificări la:

- Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009

 

HOTĂRÂRI ALE BIROULUI PERMANENT AL SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii

Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

În temeiul prevederilor art. 15 alin. (1) si (3) din Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul permanent al Senatului adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, adoptat prin Hotărârea Biroului permanent al Senatului nr. 16/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.004 din 11 noiembrie 2005, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În cadrul structurii organizatorice avizate potrivit alin. (2), prin decizie a presedintelui se pot organiza servicii, birouri, comisii cu activitate temporară, precum si alte structuri functionale necesare îndeplinirii atributiilor legale.”

2. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Vicepresedintele Autoritătii îndeplineste următoarele atributii:

a) coordonează si răspunde de activitatea Serviciului înregistrare operatori;

b) coordonează activitatea de întocmire a raportului anual;

c) aprobă actele elaborate în cadrul activitătilor coordonate;

d) prezintă presedintelui Autoritătii, periodic, informări si raportări statistice cu privire la activitatea desfăsurată;

e) aprobă necesarul de fonduri transmis de serviciul pe care îl coordonează, pentru a fi inclus în proiectul de buget al Autoritătii;

f) îndeplineste atributiile presedintelui Autoritătii în caz de imposibilitate temporară de exercitare a functiei;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite de presedintele Autoritătii.”

3. La articolul 10, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) coordonează si răspund de activitatea compartimentelor pe care le conduc si asigură buna functionare a activitătii acestora;”.

4. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Activitatea de audit este organizată si se desfăsoară în directa subordonare a presedintelui Autoritătii, potrivit legii.

(2) Auditul public intern îndeplineste următoarele atributii:

a) elaborează norme metodologice specifice, obtinând avizarea lor de către Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale Autoritătii sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

d) informează Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern despre recomandările neînsusite de presedintele Autoritătii, precum si despre consecintele acestora;

e) raportează periodic presedintelui Autoritătii constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitatea de audit;

f) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern aprobat de presedintele Autoritătii;

g) raportează imediat presedintelui Autoritătii identificarea unor nereguli sau posibile prejudicii;

h) exercită orice alte atributii stabilite prin lege, regulament sau norme interne.”

5. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - (1) Serviciul înregistrare operatori exercită atributii privind supravegherea operatorilor, autorizarea prelucrărilor de date privind starea de sănătate, transmiterea/transferul datelor cu caracter personal în alte state, precum si atributii privind comunicatiile electronice si gestionarea infrastructurii IT a Autoritătii.

(2) În activitatea de supraveghere a prelucrărilor de date cu caracter personal si a transmiterilor/transferurilor de date în alte state, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atributii:

a) primeste si asigură solutionarea lucrărilor repartizate;

b) stabileste formatul registrelor prevăzute la art. 19 alin. (1) lit. c)-e) din prezentul regulament;

c) elaborează norme tehnice cu privire la prelucrarea/transmiterea/transferul datelor cu caracter personal;

d) elaborează si propune spre aprobare procedura de primire, analizare si înregistrare a notificărilor;

e) propune autorizarea prelucrărilor de date cu caracter personal privind starea de sănătate, în cazurile prevăzute de lege;

f) elaborează si propune spre aprobare procedura de emitere a autorizatiilor prevăzute la lit. e);

g) tine evidenta autorizatiilor emise de Autoritate, în cazurile prevăzute la lit. e);

h) elaborează si propune spre aprobare procedura de autorizare a transferurilor de date cu caracter personal în state terte;

i) propune emiterea autorizatiilor de transfer al datelor cu caracter personal în state terte;

j) tine evidenta autorizatiilor emise de Autoritate;

k) propune efectuarea controalelor prealabile si a investigatiilor, în urma analizării notificărilor;

l) solutionează punctele de vedere referitoare la chestiuni privind activitatea operatorilor de date cu caracter personal;

m) efectuează propuneri pentru îmbunătătirea informatiilor din sectiunile corespunzătoare ale website-ului Autoritătii;

n) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite;

o) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

(3) În activitatea de gestionare a infrastructurii IT a Autoritătii si comunicatii electronice, Serviciul înregistrare operatori exercită următoarele atributii:

a) asigură realizarea si administrarea bazei de date în format electronic privind evidenta operatorilor si a prelucrărilor de date cu caracter personal;

b) gestionează aplicatia electronică de management al documentelor;

c) gestionează aplicatia electronică de înregistrare on-line a notificărilor;

d) asigură organizarea si functionarea sistemului informatic necesar desfăsurării activitătii Autoritătii;

e) administrează si gestionează, în conditii de sigurantă si protectie, infrastructura de comunicatii de date a Autoritătii;

f) sprijină constituirea bazei materiale specifice sistemului informational la nivelul Autoritătii;

g) participă la solutionarea plângerilor, sesizărilor si cererilor adresate Autoritătii în domeniul comunicatiilor electronice;

h) gestionează website-ul Autoritătii si efectuează propuneri pentru îmbunătătirea informatiilor din sectiunile corespunzătoare activitătii desfăsurate;

i) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite;

j) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.”

6. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Directia control exercită atributii privind controlul prealabil, investigatiile si solutionarea plângerilor, sesizărilor si cererilor.”

7. După articolul 13 se introduc două noi articole, articolele 131 si 132 , cu următorul cuprins:

„Art. 131. - În activitatea de efectuare a controalelor prealabile si a investigatiilor, Serviciul control operatori exercită următoarele atributii:

a) elaborează si propune spre aprobare procedura de efectuare a investigatiilor si a controalelor prealabile;

b) primeste si asigură solutionarea lucrărilor repartizate;

c) propune si efectuează controale prealabile si investigatii la operatorii de date cu caracter personal, în conditiile legii;

d) elaborează documentatia de aplicare a măsurilor obligatorii prevăzute de lege, ca urmare a efectuării controalelor prealabile si a investigatiilor, si urmăreste ducerea la îndeplinire a acestora de către operatorii de date cu caracter personal;

e) tine evidenta sanctiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

f) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul serviciului;

g) efectuează propuneri pentru îmbunătătirea informatiilor din sectiunile corespunzătoare ale website-ului Autoritătii;

h) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.

Art. 132. - În activitatea de solutionare a plângerilor, sesizărilor si cererilor, Serviciul plângeri exercită următoarele atributii:

a) elaborează si propune spre aprobare procedura de solutionare a plângerilor, sesizărilor si cererilor;

b) primeste si asigură solutionarea lucrărilor repartizate;

c) examinează plângerile, sesizările si cererile adresate Autoritătii si propune modalitatea de solutionare a acestora conform procedurii aprobate;

d) participă la efectuarea investigatiilor propuse pentru solutionarea plângerilor, sesizărilor si cererilor;

e) propune măsurile ce se impun ca urmare a efectuării investigatiilor si urmăreste ducerea la îndeplinire a acestora;

f) tine evidenta sanctiunilor aplicate operatorilor de date cu caracter personal;

g) efectuează propuneri pentru îmbunătătirea informatiilor din sectiunile corespunzătoare ale website-ului Autoritătii;

h) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite;

i) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.”

8. Articolul 14 se abrogă.

9. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 15. - În activitatea de relatii internationale, Serviciul relatii internationale exercită următoarele atributii:

a) primeste si asigură solutionarea lucrărilor repartizate;

b) organizează activitatea de relatii externe si asigură cooperarea Autoritătii cu cele similare din străinătate, potrivit procedurilor de lucru aprobate;

c) participă la grupurile si subgrupurile de lucru de pe lângă Comisia Europeană, Consiliul Uniunii Europene, Consiliul Europei, la care autoritătile de protectia datelor personale au statut de membru sau observator, în colaborare cu compartimentele de specialitate, după caz;

d) participă la reuniunile autoritătilor comune de control, precum si la actiunile întreprinse de acestea, după caz;

e) participă la conferinte internationale si alte reuniuni ale specialistilor în domeniul protectiei datelor;

f) transmite compartimentelor de specialitate opiniile Grupului de lucru art. 29 si urmăreste publicarea acestora pe website-ul Autoritătii;

g) pregăteste vizitele delegatiilor externe la sediul Autoritătii;

h) examinează materialele primite de la Grupul de lucru art. 29 si transmite electronic punctul de vedere al Autoritătii în cadrul procedurii scrise de vot;

i) tine evidenta corespondentei repartizate si a celei întocmite în cadrul serviciului;

j) exercită orice alte atributii stabilite de presedinte, potrivit legii.”

10. Articolul 16 litera l), precum si articolele 33, 34, 35, 36 si 38 se abrogă.

11. Articolul 39 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - Sediul Autoritătii este în municipiul Bucuresti, str. Olari nr. 32, sectorul 2.”

12. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Biroul permanent al Senatului în sedinta din 21 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA-DAN GEOANĂ

 

Bucuresti, 21 aprilie 2009.

Nr. 2.

 

ANEXĂ*)

(Anexă la regulament)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Numărul maxim de posturi = 50

(exclusiv demnitarii)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 299

din 3 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 304 pct. 9

din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina-Gliga - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dragos Panaitescu în Dosarul nr. 4.380/301/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, în sprijinul acestora invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 4.380/301/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Dragos Panaitescu într-un litigiu aflat în stadiul procesual al recursului, având ca obiect solutionarea unei contestatii la executare.

În motivarea exceptiei se arată că textul de lege criticat nesocoteste dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil, ca urmare a formulării echivoce, vagi, care îi permite recurentului să îl sicaneze pe intimat. Se mai sustine că se încalcă dreptul la apărare si principiul egalitătii cetătenilor în fata legii, întrucât prevederile de lege ce formează obiect al exceptiei nu asigură egalitatea armelor aflate la îndemâna părtilor din proces.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este întemeiată. Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textul de lege criticat este constitutional.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, texte de lege care au următorul continut:

- Art. 304 pct. 9: „Modificarea sau casarea unor hotărâri se poate cere în următoarele situatii, numai pentru motive de nelegalitate: [... ]

9. când hotărârea pronuntată este lipsită de temei legal ori a fost dată cu încălcarea sau aplicarea gresită a legii.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor cuprinse în Constitutie la art. 16 - „Egalitatea în drepturi”, art. 21 - „Accesul liber la justitie” si art. 24 - „Dreptul la apărare”, precum si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a

libertătilor fundamentale care garantează dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, în jurisprudenta sa, a retinut că dispozitiile art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, care constituie temeiul de drept al controlului judiciar exercitat pe calea recursului, nu relevă niciun fine de neconstitutionalitate. Curtea a statuat că acestea reprezintă norme de procedură ce au fost adoptate de legiuitor în cadrul competentei sale constitutionale consacrate prin art. 126 alin. (2) din Legea fundamentală. În acest sens sunt, de exemplu, deciziile nr. 909 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 790 din 21 noiembrie 2007, sau nr. 65 din 31 ianuarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 117 din 14 februarie 2008.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutiile si argumentele cuprinse în deciziile amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 304 pct. 9 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Dragos Panaitescu în Dosarul nr. 4.380/301/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 352

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 din Codul penal,

precum si a dispozitiilor art. 222 alin. 7 si art. 223 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu – procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 222 alin. 7 si art. 223 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexa Dimitrie si Elvira Opran în Dosarul nr. 21.435/245/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate arătând că nemultumirea autorilor exceptiei izvorăste din modul de interpretare si aplicare a legii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 21.435/245/2007, Tribunalul Iasi - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 259 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 222 alin. 7 si art. 223 din Codul de

procedură penală, exceptie ridicată de Alexa Dimitrie si Elvira Opran în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii sustin că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 referitoare la Egalitatea în drepturi si ale art. 21 referitoare la Accesul liber la justitie, deoarece este nemultumit că în speta dedusă judecătii instantei de drept comun nu se ia în seamă o informare făcută altui organ decât cel de urmărire penală. Un cetătean lezat în interesul său de o plângere formulată unui organ de urmărire penală are acces la justitie apelând la dispozitiile art. 259 din Codul penal, pe când un cetătean lezat printr-o plângere adresată unui alt organ decât cel de urmărire penală nu se poate adresa instantei cu plângere pentru săvârsirea infractiunii de denuntare calomnioasă.

În final, autorii exceptiei propun modificarea textelor legale criticate.

Tribunalul Iasi - Sectia penală opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu instituie tratamente discriminatorii pentru anumite categorii de persoane, aplicându-se în mod nediferentiat tuturor persoanelor aflate în aceeasi situatie juridică.

De asemenea, dreptul la un proces echitabil presupune o serie de garantii generale a căror aplicabilitate nu este limitată de conditiile instituite de lege pentru încadrarea unei sesizări adresate unui organ de urmărire penală ca fiind plângere sau denunt. De altfel, persoana care consideră că i-au fost lezate drepturi sau interese legitime se poate adresa instantei pentru ocrotirea acestora, fără ca între liberul acces la justitie si dreptul de a obtine condamnarea penală a unei alte persoane să poată fi pus semnul egalitătii.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece textele legale criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 259 din Codul penal cu denumirea marginală Denuntarea calomnioasă, precum si prevederile art. 222 alin. 7 cu denumirea marginală Plângerea si art. 223 cu denumirea marginală Denuntul, ambele din Codul de procedură penală,

care au următorul continut:
Art. 259 din Codul penal:

„Învinuirea mincinoasă făcută prin denunt sau plângere, cu privire la săvârsirea unei infractiuni de către o anume persoană, se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase, în sprijinul unei învinuiri nedrepte, se pedepseste cu închisoare de la unu la 5 ani.

Dacă cel care a săvârsit fapta declară mai înainte de punerea în miscare a actiunii penale fată de persoana în contra căreia s-a făcut denuntul sau plângerea, ori împotriva căreia s-au produs probele, că denuntul, plângerea sau probele sunt mincinoase, pedeapsa se reduce potrivit art. 76.”

Art. 222 alin. 7 din Codul de procedură penală:

„Plângerea gresit îndreptată la organul de urmărire penală sau la instanta de judecată se trimite organului competent.”

Art. 223 din Codul de procedură penală:

„Denuntul este încunostintarea făcută de către o persoană fizică sau de către o persoană juridică despre săvârsirea unei infractiuni.

Denuntul trebuie să contină aceleasi date ca si plângerea.

Denuntul scris trebuie să fie semnat de denuntător, iar în cazul denuntului oral, acesta se consemnează într-un procesverbal de către organul în fata căruia a fost făcut.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aspectele relevate de autorii exceptiei cu privire la modul de aplicare si de interpretare a normelor criticate tin de fondul solutionării litigiului în fata instantei de drept comun si nu pot fi convertite în vicii de constitutionalitate menite să justifice contrarietatea acestora cu dispozitiile din Legea fundamentală invocate.

În plus, nemultumirea autorilor exceptiei nu vizează continutul reglementărilor criticate, ci absenta unor alte dispozitii a căror încorporare în textele contestate ar fi fost oportună. Or, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se pronuntă „fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”, si, pe cale de consecintă, urmează ca prezenta exceptie de neconstitutionalitate să fie respinsă ca inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 259 din Codul penal, precum si a dispozitiilor art. 222 alin. 7 si art. 223 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Alexa Dimitrie si Elvira Opran în Dosarul nr. 21.435/245/2007 al Tribunalului Iasi - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

D E C I Z I A Nr. 363

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2

din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Ali H. Kareem în Dosarul nr. 240/302/RF/2008 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă domnul Dalati Bassam, interpretul autorizat de limbă arabă solicitat pentru a asigura traducerea în cauză.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, la dosarul cauzei, partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis note scrise, prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate sunt constitutionale. Invocă, în acest sens, jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 13 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 240/302/RF/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Exceptia a fost ridicată de Ali H. Kareem într-o cauză referitoare la acordarea dreptului de azil în România.

În motivarea exceptiei se sustine că textele de lege criticate sunt lipsite de claritate, permitând limitarea conditiilor de acordare a protectiei umanitare conditionate numai la situatiile în care riscul de tortură, pedepse sau tratamente inumane ori degradante ar surveni dintr-o temere bine întemeiată de persecutie pentru unul sau mai multe dintre cele 5 motive de persecutie: rasă, religie, nationalitate, opinie politică si apartenenta la un anumit grup social. Se mai arată că dispozitiile criticate din Legea nr. 122/2006 au un caracter ambiguu, lăsând loc unor interpretări arbitrare cu privire la natura si continutul pedepselor si tratamentelor inumane ori degradante.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Constitutie si celor ale art. 3 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ambele referitoare la interzicerea torturii, a pedepselor si a tratamentelor inumane ori degradante.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, care au următorul continut:

- Art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2: „Protectia subsidiară

(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: [...]

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante;

[...]”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin numeroase decizii, a statuat că prevederile de lege ce formează obiect al exceptiei sunt în deplină concordantă cu dispozitiile constitutionale si conventionale invocate si în prezenta cauză. De asemenea, Curtea a observat, în jurisprudenta sa, că determinarea circumstantelor specifice fiecărei situatii în parte, a riscurilor la care ar fi expusă o persoană în cazul returnării sale în tara de origine, precum si aplicarea sau interpretarea textelor de lege criticate sunt aspecte ce excedează controlului de constitutionalitate, fiind atribute ale organelor competente în această materie sau ale instantei de judecată. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 671 din 12 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 9 iulie 2008, Decizia nr. 648 din 5 octombrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 971 din 5 decembrie 2006, sau Decizia nr. 345 din

28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 775 din 25 august 2005.

În cauza de fată nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, astfel că solutiile pronuntate cu acele prilejuri si argumentele pe care acestea s-au sprijinit îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Ali H. Kareem în Dosarul nr. 240/302/RF/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 490

din 2 aprilie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990

privind societătile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Comvex” - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 8.958/118/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 343D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Astra” - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 1.374/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Arges.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

De asemenea, presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 394D/2009, având ca obiect exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Comvex” - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 7.884/118/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 54D/2009, nr. 343D/2009 si nr. 394D/2009 este similar, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea dosarelor nr. 343D/2009 si nr. 394D/2009 la Dosarul nr. 54D/2009, care este primul înregistrat.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 9 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.958/118/2008, Tribunalul Constanta – Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind

societătile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Comvex” - S.A. din Constanta.

Prin Încheierea din 7 ianuarie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 1.374/1.259/2008, Tribunalul Comercial Arges a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Astra” - S.A. din Pitesti.

Prin Încheierea din 5 decembrie 2009, pronuntată în Dosarul nr. 7.884/118/2008, Curtea de Apel Constanta – Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 133 din Legea

nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Comvex” - S.A. din Constanta.

În motivarea exceptiei, autorii acesteia sustin, în esentă, că textele de lege criticate sunt contrare art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (1) si (3), art. 24 si 44 din Constitutie. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 20 din Constitutie raportat la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. În acest sens, arată că procedura ordonantei presedintiale este discriminatorie fată de justitiabilii care urmează procedura obisnuită, este sumară si nu asigură desfăsurarea unui proces echitabil si exercitarea dreptului la apărare. De asemenea, sustin că prin prevederea posibilitătii ca instantele de judecată să dispună suspendarea executării hotărârilor adoptate de consiliul de administratie al societătii, fără a fi obligatoriu pentru reclamant să depună o

cautiune, se creează posibilitatea suspendării acestor hotărâri în mod sicanatoriu, pe perioade îndelungate de timp, fapt de natură a aduce o gravă atingere dreptului de proprietate, precum si libertătii economice garantate de Constitutie.

Tribunalul Constanta - Sectia comercială, de contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată, sens în care invocă jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

Tribunalul Comercial Arges consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

Curtea de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal consideră, de asemenea, că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost communicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, bale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, dispozitii potrivit cărora „(1) Odată cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul

poate cere instantei, pe cale de ordonantă presedintială, suspendarea executării hotărârii atacate.

(2) Presedintele, încuviintând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.

(3) Împotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.”

De asemenea, obiect al exceptiei îl constituie si prevederile art. 581 din Codul de procedură civilă, conform cărora „(1) Instanta va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu

s-ar putea repara, precum si pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

(2) Cererea de ordonantă presedintială se va introduce la instanta competentă să se pronunte asupra fondului dreptului.

(3) Ordonanta va putea fi dată si fără citarea părtilor si chiar atunci când există judecată asupra fondului. Judecata se face de urgentă si cu precădere. Pronuntarea se poate amâna cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordonantei se face în cel mult 48 de ore de la pronuntare.

(4) Ordonanta este vremelnică si executorie. Instanta va putea hotărî ca executarea să se facă fără somatie sau fără trecerea unui termen.”

Autorii exceptiei consideră că textele de lege criticate sunt contrare dispozitiilor constitutionale cuprinse în: art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, art. 21 alin. (1) si (3) referitoare la accesul liber la justitie, art. 24 privind dreptul la apărare, art. 44 privind dreptul de proprietate privată si art. 45

referitor la libertatea economică. De asemenea, consideră că este încălcat si art. 20 din Constitutie raportat la prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au constituit în numeroase rânduri obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi dispozitii constitutionale si aceleasi critici ca si cele formulate în prezenta cauză.

În acest sens, poate fi amintită Decizia nr. 60 din 2 februarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 197 din 2 martie 2006, prin care Curtea a statuat că textele de lege criticate nu aduc vreo îngrădire dreptului oricărei persoane de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a

intereselor sale legitime. De asemenea, prin Decizia nr. 209 din 14 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 528 din 22 iunie 2005, a fost respinsă critica de neconstitutionalitate raportată la prevederile art. 44 din Constitutie.

Întrucât în spetă nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie a Curtii Constitutionale, considerentele si solutiile deciziilor mai sus amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei potrivit căreia textele de lege criticate ar încălca dispozitiile art. 45 din Constitutie referitor la libertatea economică, Curtea constată că aceasta este lipsită de temei, textul constitutional de referintă având cu totul alt obiect, motiv pentru care invocarea lui nu are relevantă în cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 133 din Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale si ale art. 581 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Comvex” - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 8.958/118/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia comercială, contencios administrativ si fiscal, Societatea Comercială „Astra” - S.A. din Pitesti în Dosarul nr. 1.374/1.259/2008 al Tribunalului Comercial Arges si Societatea Comercială „Comvex” - S.A. din Constanta în Dosarul nr. 7.884/118/2008 al Curtii de Apel Constanta - Sectia comercială, maritimă si fluvială, contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 2 aprilie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale

de a desfăsura procedura de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere cu publicare

prealabilă a unui anunt de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru

ce are ca obiect achizitia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere

cu optiune de cumpărare

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 22 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă desfăsurarea procedurii de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunt de participare, după caz, în vederea încheierii unui acord-cadru multianual pe perioada 2009-2012 pentru achizitia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumpărare, astfel cum sunt acestea prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, si care sunt necesare institutiilor publice beneficiare.

(2) În sensul prezentei hotărâri, prin institutii publice beneficiare se întelege institutiile publice finantate integral sau partial din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat si bugetele fondurilor speciale, după caz, care fac parte din administratia centrală si ai căror conducători sunt ordonatori de credite principali, secundari sau tertiari, precum si toate institutiile publice aflate în subordonarea, în coordonarea sau sub autoritatea acestora.

(3) Fiecare minister va realiza centralizarea necesarului de produse software cu privire la care să se exercite dreptul de utilizare pentru institutiile publice beneficiare aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestuia.

(4) Institutiile publice beneficiare, altele decât cele prevăzute la alin. (3), îsi vor realiza propriul necesar de produse software cu privire la care să se exercite dreptul de utilizare, pe care îl vor trimite Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale, în numele Guvernului României, să desfăsoare procedura de licitatie deschisă, licitatie restrânsă sau negociere cu publicare prealabilă a unui anunt de participare, după caz, cu respectarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare, să încheie acordul-cadru si contractele subsecvente.

(2) După încheierea acordului-cadru, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale va semna în numele Guvernului României un contract prin care va achizitiona dreptul de utilizare a produselor software prevăzute în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Înainte de semnarea contractului, institutiile publice beneficiare prevăzute în anexa nr. 2 vor confirma cantitatea de produse software solicitată, comanda urmând a se face pe baza centralizării acestor rezultate.

(3) Sumele necesare pentru executarea contractului prevăzut la alin. (2), aferente anilor 2009—2010, se vor asigura din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin lege pentru anul 2010 cu această destinatie în bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale si în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 3. - (1) Sumele necesare pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate prin lege pentru fiecare an cu această destinatie în bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale si în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Finantelor Publice.

(2) În vederea asigurării sumelor necesare prin includerea acestora în bugetul Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, institutiile publice beneficiare, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, vor transmite, până la data de 1 iulie Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale propunerile referitoare la achizitia dreptului de utilizare de produse software prin închiriere cu optiune de cumpărare, pentru ca acestea să fie incluse în proiectul de buget pentru anul bugetar următor, cu încadrarea în limitele de cheltuieli, si estimările pentru următorii 3 ani, comunicate potrivit art. 33 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, însotite de documentatii si fundamentări detaliate.

(3) În cazul în care pe parcursul anului bugetar se constată de către institutiile publice beneficiare un necesar suplimentar de produse software cu privire la care să exercite dreptul de utilizare, acestea vor transmite, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale datele prevăzute la alin. (2), în vederea introducerii sumelor necesare în proiectul de buget de

rectificare, cu cel putin 15 zile înainte ca propunerea să fie depusă la Ministerul Finantelor Publice.

(4) Ministerul Finantelor Publice va asigura includerea sumelor necesare în proiectul de buget al Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale pe anul următor.

Art. 4. - (1) În vederea încheierii contractelor subsecvente, fiecare institutie publică beneficiară, prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare sau autoritate se află ori în nume propriu, după caz, va face o solicitare Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, prin care va preciza

numărul si tipul produselor software cu privire la care urmează să exercite dreptul de utilizare.

(2) În functie de existenta sumelor în buget, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale va declansa procedura de încheiere a unui contract subsecvent.

(3) În cazul în care nu există sursele de finantare, se va tine cont de solicitare la proxima rectificare bugetară.

(4) După încheierea contractului subsecvent, Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale va transmite o informare institutiei publice beneficiare direct sau prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare ori autoritate se află, după caz, în care va preciza data încheierii, obiectul si durata contractului, însotită de contractul de comodat ce se va încheia si prin care se va transmite institutiei publice beneficiare dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software solicitate si kiturile de instalare corespunzătoare. Contractul de comodat se va încheia între Ministerul Comunicatiilor si Societătii Informationale si institutia publică beneficiară direct sau prin intermediul ministerului în a cărui subordonare, coordonare ori autoritate se află institutia publică beneficiară, acesta din urmă având responsabilitatea transmiterii dreptului de utilizare a produselor software corespunzător solicitărilor.

(5) Institutiile publice beneficiare vor fi responsabile de instalarea produselor software într-un număr corespunzător necesarului comunicat Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea

si Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Cristina Trăilă

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 460.

 

ANEXA Nr. 1

 

Produse software ce urmează a fi achizitionate

 

1. Desktop Package

2. Windows Server Standard

3. Exchange Server Standard

4. System Management Server

5. Share Point Portal Server

6. MSQL Server

 

ANEXA Nr. 2

 

Cantitătile si institutiile publice beneficiare

 

 

 

Denumirea institutiei

Nr. calculatoare eligibile

Nr. servere eligibile

Observatii

Desktop Package

Windows

Server Standard

Exchange

Server Standard

System

Management

Server

Share Point Portal Server

Ministerul Afacerilor Externe

955

16

3

1

1

 

Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului

si Mediului de Afaceri

569

16

4

1

1

 

Ministerul Apărării Nationale

17239

412

78

1

3

 

Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei

831

46

4

1

1

 

Ministerul Economiei

498

7

1

0

0

 

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

9073

405

23

46

7

 

Ministerul Sănătătii

11925

713

184

413

11 3

 

Ministerul Public

7494

1255

5

3

3

 

Ministerul Tineretului si Sportului

390

3

3

2

2

 

Ministerul Finantelor Publice

19715

680

0

0

0

 

Ministerul Justitiei si Libertătilor Cetătenesti

22996

2056

7

170

18

 

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

32

1

0

0

0

 

Ministerul Muncii Familiei si Protectiei Sociale

1827

94

0

0

0

 

Ministerul Mediului

4103

157

5

3

4

 

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

330

26

0

0

0

 

Secretariatul General al Guvernului

835

27

1

2

1

 

Departamentul pentru Relatia cu Parlamentul

56

0

0

0

0

 

Agentia pentru Strategii Guvernamentale

75

5

1

1

1

 

Autoritatea Natională pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice

18

5

0

0

1

 

Agentia Română pentru Investitii Străine

37

1

0

0

0

 

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor

144

1

1

0

0

 

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

2

1

0

0

0

 

Institutul National de Statistică

1520

0

0

2

1

 

Oficiul National pentru Cultul Eroilor

39

1

0

0

0

 

Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat

193

6

2

0

0

 

Ministerul Transporturilor si Infrastructurii

2058

46

6

7

7

 

Ministerul Culturii Cultelor si Patrimoniului National

4044

172

152

152

11 7

 

Ministerul Administratiei si Internelor

41777

1247

159

139

95

 

Ministerul Educatiei Cercetării si Inovării

4589

213

164

164

164

 

TOTAL:

153364

7612

803

1108

540

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.682/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor

proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar al lucrării în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului

de investitii „Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000

si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (4) din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de drumuri de interes national, judetean si local, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - În anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.682/2006 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe

amplasamentul suplimentar al lucrării în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului de investitii „Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000

(DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 8 decembrie 2006, după pozitia 200 se introduc 15 noi pozitii, pozitiile 201-215, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul suplimentar al lucrării în lungime de 23,8 km, din cadrul obiectivului de investitii „Variantă de ocolire a municipiului Sibiu - Tronson 1 de la km 0+000 (DN 1 km 302+150) la km 15+000 si Tronson 2 de la km 15+000 la km 23+800 (DN 1 km 320+090)”, cu suma globală estimată de 506 mii lei, alocată din bugetul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, în limita prevederilor anuale aprobate cu destinatia cheltuieli aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finantare prevăzut în Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de

Preaderare, pentru măsura „Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 23/2002, aprobată prin Legea nr. 155/2002, cu

modificările ulterioare.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexă.

Art. III. - Persoanele fizice/juridice prevăzute în anexa la prezenta hotărâre vor depune cererile pentru plata justei despăgubiri în termen de 10 zile de la data aducerii la cunostinta publică, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Radu Mircea Berceanu

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 22 aprilie 2009.

Nr. 471.

 

ANEXĂ

 

Completări la tabelul cu imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării

„Varianta de ocolire a municipiului Sibiu”

 

Nr. crt.

Judetul

 

 

Unitatea administrativ-teritorială

 

 

Număr cadastral

 

 

Suprafata terenului

Suprafata

constructiilor

 

 

Numele proprietarului conform documentatiilor tehnico-cadastrale

 

 

rezultată

din acte

(mp)

rezultată din

măsurători

(mp)

201

SIBIU

SIBIU

 

5657/1

 

1.411,00

SABADASU DANIEL, SABADASU MIHAELA

202

 

 

 

2495/3/1/2

 

753,00

SUREANU ION

203

 

 

 

2456/2/1/2

 

219,00

BLAGA NICOLAE

204

 

 

 

2454/14/1/2

 

42,00

JURCA GHEORGHE

205

 

 

 

7422/1/2

 

65,00

RADU MARCELA

206

 

 

 

7423/2

 

54,00

HILA DUMITRU

207

 

 

 

2971/4/2/1/2

 

297,00

ONIGA OCTAVIAN

208

SIBIU

SELIMBĂR

 

323/50/3/1

 

256,00

BARBAROSA IOAN, BARBAROSA ILEANA

209

 

 

 

323/51/3/1

 

250,00

BARBAROSA ANA

210

 

 

 

323/52/3

 

230,00

URSA MARIA

211

 

 

 

226/11/2/1

 

4.801,00

MODRAN ELENA

212

 

 

 

226/9/2

 

514,00

VOINA STEFAN

213

 

 

 

226/10/2

 

423,00

BANCIU MARIA,

BANCIU IONEL,

BULEA MARIA

214

 

 

 

794/1

 

187,00

DRĂGOIU DOINA ANA

215

 

 

 

4188

 

813,00

RADU ELENA

Total suprafată de expropriat (mp)

10.315,00

 

 

 

DECIZII ALE PRIMULUI – MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL – MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Traian Abrudan din functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere Adresa Agentiei de Plăti si Interventii pentru Agricultură nr. 10.819 din 15 aprilie 2009, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului sub nr. 20/6722/D.N.A. din 21 aprilie 2009, prin care se aduce la cunostintă faptul că a fost aprobat transferul la cerere al domnului Traian Abrudan, inspector

guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în functia publică de conducere de director executiv la Centrul Judetean Bihor din cadrul Agentiei de

Plăti si Interventii pentru Agricultură,

tinând cont de prevederile art. 90 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si

al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 97 lit. c) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Începând cu data de 1 mai 2009, domnul Traian Abrudan se eliberează din functia publică de inspector guvernamental din cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Daniela Nicoleta Andreescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2009.

Nr. 498.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII

 

ORDIN

pentru publicarea acceptării amendamentelor la Conventia internatională din 1974

pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia

Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.194(80) anexa 2 si prin Rezolutia MSC.216(82)

anexa 2 ale Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2005, respectiv 8 decembrie 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. b) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor si infrastructurii emite următorul ordin:

Art. 1. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.194(80) anexa 2 a Comitetului Securitătii Maritime din 20 mai 2005, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2009, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se publică amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.216(82) anexa 2 a Comitetului Securitătii Maritime din 8 decembrie 2006, amendamente intrate în vigoare pentru România la data de 1 ianuarie 2009, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,

Anton Marin,

secretar de stat

 

Bucuresti, 7 aprilie 2009.

Nr. 436.


*) Anexele nr. 1 si 2 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 277 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul

pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

pentru completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008

privind Lista statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei

la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

conform dispozitiilor art. 37 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,

ministr ul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. I. - În anexa la Ordinul ministrului afacerilor externe nr. 2.013/2008 privind Lista statelor pentru ai căror cetăteni este necesară îndeplinirea procedurii invitatiei la acordarea vizelor de scurtă sedere pentru a intra pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 17 noiembrie

2008, la litera A, după punctul 5 se introduce un nou punct, punctul 51, cu următorul cuprins:

„51. Republica Camerun”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 16 aprilie 2009.

Nr. 576.

 

RECTIFICĂRI

 

În anexa nr. 3/27/02a (Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National) la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 121 si 121 bis din 27 februarie 2009, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la nr. crt. 11, în coloana Denumirea unitătii de cult, în loc de: „Parohia Ortodoxa Romana Sohodol, sat Lazuri” se va citi: „Parohia Ortodoxă Română Sohodol”;

- la nr. crt. 12, în coloana Denumirea unitătii de cult, în loc de: „Parohia Ortodoxa Romana Valea Sesii Filia Geomal” se va citi: „Parohia Ortodoxă Română Valea Sesii”;

- la nr. crt. 13, în coloana Denumirea unitătii de cult, în loc de „Parohia Ortodoxa Romana sat Burzonesti” se va citi: „Parohia Ortodoxă Română Burzonesti - Lazuri”;

- la nr. crt. 14, în coloana Denumirea unitătii de cult, în loc de: „Parohia Ortodoxă Română Eroii Neamului Muncel” se va citi: „Mânăstirea Martirii Neamului Muncel”;

- la nr. crt. 53, în coloana Denumirea unitătii de cult, în loc de: „Biserica în constructie din Onesti” se va citi: „Sediul protopopiatului Onesti”.

 

 

 


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.