MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 268/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 268           LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Vineri, 24 aprilie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            21. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 442 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor

 

            Decizia nr. 443 din 31 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (i) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            58. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

 

            59. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

 

            60. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

            61. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

            62. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

            63. - Decizie a presedintelui Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

            712/634.- Ordin al ministrului administratiei si internelor si al ministrului finantelor publice privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative"

 

ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

293. - Decizie privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Mihaela Ioana Sandru, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru politică economică, reformă si privatizare la Comisia pentru sănătate si familie, în calitate de membru;

- domnul deputat Bogdan Olteanu, apartinând Grupului parlamentar al PNL, trece de la Comisia pentru politică externă la Comisia pentru buget, finante si bănci, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 21 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 21 aprilie 2009.

Nr. 21.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 442

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor

 

loan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, exceptie ridicată de Nicu Andronache în Dosarul nr. 3.445/91/2008 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate. în acest sens, este mentionată jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 7 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.445/91/2008, Tribunalul Vrancea - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004, exceptie ridicată de Nicu Andronache în cauza ce are ca obiect judecarea contestatiei la decizia de pensionare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 79 din Legea nr. 179/2004 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 47 alin. (1) si (2) din Constitutie. Se arată că, urmare a textului legal criticat, un politist care, în raport cu vechimea în functie si cu sporurile ce i se cuvin, ajunge la un procent de peste 100% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei primeste doar 100% din aceasta, fiind astfel limitat dreptul la pensie.

Tribunalul Vrancea - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatul Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.


Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale. Se arată că, potrivit dispozitiilor art. 47 alin. (2) din Constitutie, în cadrul realizării politicii în domeniul asigurărilor sociale de stat, legiuitorul are deplina autoritate să stabilească modalitătile si conditiile de acordare a pensiilor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 31 mai 2004, dispozitii potrivit cărora „Pensia politistului stabilită în conditiile prezentei legi nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul folosită la stabilirea pensiei."

În opinia autorului exceptiei, dispozitiile legale criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 47 alin. (1) si (2) referitoare la nivelul de trai.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Dispozitiile art. 79 din Legea nr. 179/2004, criticate pentru neconstitutionalitate, prevăd, ca si în cazul tuturor celorlalte tipuri de pensie de serviciu, că, indiferent de rezultatul calculului aritmetic privind adăugarea sporurilor, cuantumul pensiei acordate nu poate fi mai mare de 100% din baza de calcul.

Prin Decizia nr. 450 din 30 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 558 din 28 iunie 2006, Curtea a constatat că dreptul la pensie este un drept fundamental, consacrat de art. 47 alin. (2) din Constitutie, dar se exercită în conditiile prevăzute de lege. Astfel, legiuitorul este liber să stabilească în ce conditii si pe baza căror criterii se acordă pensia, baza de calcul si cuantumul acesteia, în raport cu situatia concretă a fiecărui titular al dreptului. Nici Constitutia si nici vreun instrumentjuridic international nu prevede cuantumul pensiei de care trebuie să beneficieze diferite categorii de persoane. Aceasta se stabileste prin legislatia natională. în aceste conditii legiuitorul poate să prevadă si o limită minimă a cuantumului pensiei, precum si plafonul maxim al acesteia.

Întrucât până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 din Legea nr. 179/2004 privind pensiile de stat si alte drepturi de asigurări sociale ale politistilor, exceptie ridicată de Nicu Andronache în Dosarul nr. 3.445/91/2008 al Tribunalului Vrancea - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 443

din 31 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Mihai Paul Cotta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată în Dosarul nr. 8.700/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca devenită inadmisibilă, deoarece prevederile

legale criticate au fost modificate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 8 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 8.700/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată în cauza ce are ca obiect judecarea cererii de despăgubiri civile.

în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că prevederile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 sunt neconstitutionale în raport cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie. Se arată că, prin modul nediferentiat de abordare a cuantumului indemnizatiei lunare de crestere a copilului în functie de veniturile profesionale supuse impozitului pe venit sau de contributiile vărsate la bugetul asigurărilor sociale de stat, prevederile legale discriminează diferite categorii profesionale.

în conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia ridicată.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece stabilesc un tratament egal pentru persoane care prin veniturile profesionale realizate se află în situatii distincte.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum a fost formulat, îl constituie art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.008 din 14 noiembrie 2005.

În opinia autorului exceptiei, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, constatăm următoarele:

Dispozitiile alin. (1) al art. 1 din Ordonanta de urgentă nr. 148/2005 au fost modificate prin art. 12 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 226/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 899 din 31 decembrie 2008, dispozitii care urmează să îsi producă efectele începând cu data de 1 ianuarie 2009.

În urma acestei modificări, dispozitiile art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă nr. 148/2005 au următorul cuprins: „începând cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, în ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunară în cuantum de 600 lei sau, optional, în cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei."

Având în vedere că dispozitiile legale criticate au fost modificate, iar solutia legislativă nu a fost mentinută în noua reglementare, în baza dispozitiilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea constată că exceptia de neconstitutionalitate a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei în vederea cresterii copilului, exceptie ridicată din oficiu de instanta de judecată în Dosarul nr. 8.700/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a ll-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 31 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite nre7enta deni7ie

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2005-2012 pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul întreprinderilor mici si mijlocii, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea

Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 9 aprilie 2009.

Nr. 58.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite rjrezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea transferului afacerilor, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea

Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 9 aprilie 2009.

Nr. 59.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2012 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2006-2011 pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici si mijlocii la servicii de instruire si consultantă, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea

Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 9 aprilie 2009.

Nr. 60


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 alin. (1) si ale art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului pentru sprijinirea dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii prin fonduri în limita sumelor plătite pentru profitul brut reinvestit, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea

Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 9 aprilie 2009.

Nr. 61.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului national multianual pe perioada 2002-2012 pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru implementarea

Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 9 aprilie 2009.

Nr. 62.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ÎNTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII, COMERTULUI SI MEDIULUI DE AFACERI

AGENTIA PENTRU IMPLEMENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII

 

DECIZIE

privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată

 

Având în vedere prevederile anexei nr. 3/21/27 la Legea bugetului de stat pe anul 2009 nr. 18/2009, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 25 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 3 lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 65/2009 si ale art. 15 alin. (5) din Regulamentul de organizare si functionare al Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, aprobat prin Ordinul ministrului întreprinderilor mici si mijlocii, comertului si mediului de afaceri nr. 658/2009,

presedintele Agentiei pentru Implementarea Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Procedura de implementare a Programului de dezvoltare si modernizare a activitătilor de comercializare a produselor si serviciilor de piată, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei pentru Implementarea

Proiectelor si Programelor pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii,

Cristian Haiduc

 

Bucuresti, 9 aprilie 2009.

Nr. 63.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 712 din 29 ianuarie 2009

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 634 din 3 aprilie 2009

 

ORDIN

privind aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1, 2 si 3 ale Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative"

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul administratiei si internelor si ministrul finantelor publice emit următorul ordin:

Art. 1. - O cheltuială este eligibilă în cadrul proiectelor finantate prin Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative" (denumit în continuare PO DCA) dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare;

b) se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul ordin, în anexa nr. 1, precum si în anexa nr. 2, în cazul proiectelor finantate în cadrul următoarelor domenii majore de interventie ale PO DCA 2007-2013:

(i) axa prioritară 1 - îmbunătătiri de structură si proces ale managementului ciclului de politici publice:

1. îmbunătătirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ;

2. cresterea responsabilizării administratiei publice;

3. îmbunătătirea eficacitătii organizationale;

(ii) axa prioritară 2 - îmbunătătirea calitătii si eficientei furnizării serviciilor publice, cu accent pus pe procesul de descentralizare:

1. sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor;

2. îmbunătătirea calitătii si eficientei furnizării serviciilor; (iii) axa prioritară 3 -Asistentă tehnică:

1. sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea PO DCA si pentru pregătirea următorului exercitiu de programare;

2. sprijin pentru activitătile de comunicare si de promovare ale PO DCA.

Art. 2. - În vederea implementării PO DCA, se definesc următoarele categorii/subcategorii de cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli pentru consultantă si expertiză;

b) cheltuieli de personal;

c) cheltuieli aferente salariilor;

d) cheltuieli cu deplasarea;

e) cheltuieli pentru traduceri si interpretariat;

f) cheltuieli aferente tipăririi si multiplicării de materiale;

g) cheltuieli pentru închirieri si leasing;

h) cheltuieli cu achizitia de materiale consumabile;

i) cheltuieli generale de administratie;

j) cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

k) cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale;

l) cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii;

m) taxe;

n) cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică;

o) cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect;

p) cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru activităti de constientizare;

q) cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru program;

r) cheltuieli cu achizitionarea de publicatii în format tipărit si/sau electronic si abonamente, pe durata de derulare a proiectului;

s) cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit;

t) cheltuieli privind instruirea personalului implicat în gestionarea PO DCA, a membrilor Comitetului de monitorizare, a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari;

u) cheltuieli aferente garantiilor bancare;

v) cheltuielile efectuate pentru desfăsurarea activitătilor de tipul: organizarea si/sau participarea la evenimente, conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităti transnationale, reuniuni ale Comitetului de monitorizare.

Art. 3. - Nu este eligibilă contributia în natură a beneficiarului, asa cum este aceasta definită în Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Cheltuielile referitoare la subcontractele care determină o crestere a costului de executare a operatiunii, fără a aduce o valoare adăugată proportională, nu sunt eligibile pentru cofinantarea din PO DCA.

(2) Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit si control toate informatiile necesare privind activitătile subcontractate.

Art. 5. - (1) Cheltuielile privind leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile în cadrul proiectului.

(2) Cheltuielilor privind leasingul prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile art. 11 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 1.081/2006 al Parlamentului European si al Consiliului privind Fondul Social European si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999 si conditiile specifice mentionate la art. 11 lit. a)-e) din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările si completările ulterioare.


Art. 6. - Cheltuielile cu personalul având atributii în implementarea proiectului/programului se decontează conform contractului de muncă sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului si în fisa de pontaj.

Art. 7. - (1) în cazul personalului autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de finantarea acestora, pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii, în interesul serviciului, nivelul cheltuielilor eligibile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă, se stabileste conform Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul localitătii, în interesul serviciului, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cheltuielile cu deplasarea sunt eligibile si pentru expertii solicitati de beneficiari în contextul implementării proiectului.

(3) Cheltuielile cu deplasarea în tară sau în străinătate sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului, pentru decontare aplicându-se Hotărârea Guvernului nr. 1.860/2006, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărârea Guvernului nr. 518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 8. - (1) În cazul proiectelor finantate din PO DCA, orice venit (neprevăzut) generat de proiect trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) Cheltuielile generale de administratie, declarate în mod forfetar, sunt eligibile în conformitate cu regulile stabilite de Autoritatea de management (denumită în continuare AM) în Ghidul solicitantului, pe baza declaratiei pe propria răspundere transmise de beneficiar, în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului.

Art. 9. - (1) Cheltuielile de tip Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) eligibile în cadrul PO DCA sunt cheltuielile pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectelor.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile în procentul stabilit de AM în Ghidul solicitantului si/sau în documentul-cadru de implementare.

Art. 10. - Cheltuielile efectuate de beneficiar în conformitate cu prevederile art. 1 nu vor fi autorizate de AM ca fiind eligibile, în conditiile în care acestea reprezintă costuri suplimentare generate de existenta unor deficiente grave ale sistemelor de management si control stabilite la nivelul beneficiarului în vederea implementării proiectului.

Art. 11. - (1) Se aprobă Lista cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative", prevăzută în anexa nr. 1, si Lista cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 3 a Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative", prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 13. - La data publicării prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor nr. 453/1.407/2008 privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative 2007-2013", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 370 din 15 mai 2008.

 

Ministrul administratiei si internelor,

Liviu Nicolae Dragnea

Ministrul finantelor publice

Gheorghe Pogea

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cheltuielilor eligibile în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative"

 

1. Cheltuieli pentru consultantă si expertiză:

a) cheltuieli pentru consultantă si expertiză tehnică, administrativă, financiar-contabilă, fiscală, de management, precum si consultantă si asistentă juridică privind desfăsurarea activitătilor proiectului;

b) cheltuieli pentru servicii de consultantă si expertiză aferente dezvoltării, implementării si/sau certificării/recertificării de sisteme;

c) cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii;

d) cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare si recertificare, inclusiv audituri de sistem;

e) cheltuieli cu studii si/sau analize solicitate de Autoritatea de management (AM) în scopul acordării asistentei financiare nerambursabile;

f) onorarii (consultanti, lectori, experti, formatori etc);

g) cheltuieli cu servicii de sondaje de opinie si cercetare de piată;

h) cheltuieli pentru servicii de consultantă si expertiză aferente obtinerii finantării nerambursabile.

2. Cheltuieli de personal:

a) cheltuieli de salarizare (salarii) si contributii salariale aferente suportate de către angajator si angajat, pentru personalul angajat în cadrul institutiei/structurii care beneficiază de fondurile structurale sau în cadrul institutiei/structurii partenere ca functionari publici ori personal contractual cu normă întreagă sau partială de lucru, având atributii privind implementarea proiectului finantat prin Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative" (PO DCA);

b) cheltuieli aferente orelor suplimentare efectuate în scopul implementării proiectului, conform fisei de pontaj, si contributiile aferente suportate de către angajator si angajat, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în vigoare.

3. Cheltuieli cu deplasarea:

a) cheltuieli pentru cazare;

b) cheltuieli cu diurna;

c) cheltuieli pentru transportul persoanelor (inclusiv taxele aferente);

d) cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier si echipamente (inclusiv taxele aferente).

4. Cheltuieli pentru traduceri si interpretariat:

- cheltuieli cu servicii de traducere si interpretariat aferente activitătilor realizate în cadrul proiectelor finantate prin PO DCA.

5. Cheltuieli aferente tipăririi si multiplicării de materiale:

- cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea si distributia de materiale efectuate în cadrul proiectelor finantate prin PO DCA.

6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing:

a) cheltuieli cu închirierea de sedii pentru managementul proiectului finantat;


b) cheltuieli cu închirierea de spatii pentru desfăsurarea diverselor activităti specifice proiectului finantat;

c) cheltuieli cu închirierea de echipamente;

d) cheltuieli pentru închirierea de servicii de transport;

e) cheltuieli pentru închirierea de mijloace de transport;

f) cheltuieli pentru închirierea de mobilier (diverse bunuri);

g) cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijloace de transport.

7. Cheltuieli cu achizitia de materiale consumabile:

- cheltuieli cu achizitia de consumabile aferente activitătilor desfăsurate în cadrul proiectului.

8. Cheltuieli generale de administratie (conform definitiei din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, cu modificările si completările ulterioare):

a) cheltuieli cu servicii de comunicatii (telefoane, fax, internet, servicii postale si de curierat, acces la baze de date);

b) cheltuieli cu plata utilitătilor (energie electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

c) cheltuieli de arhivare si securizare documente/informatii;

d) cheltuieli cu servicii de pază;

e) cheltuieli cu achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere curentă a sediului;

f) cheltuieli pentru servicii de întretinere si reparatii echipamente si mijloace de transport;

g) cheltuieli cu achizitionarea carburantilor si a lubrifiantilor pentru mijloacele de transport.

9. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar:

a) cheltuieli cu achizitia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe si mobile) si alte obiecte de inventar;

b) cheltuieli cu achizitia de echipamente de protectie a valorilor umane si materiale;

c) cheltuieli cu achizitia de echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul.

10. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale:

a) cheltuieli cu achizitia de aplicatii informatice;

b) cheltuieli cu achizitia de licente;

c) cheltuieli cu achizitia de brevete;

d) cheltuieli cu achizitia de mărci;

e) cheltuieli cu achizitia de know-how.

11. Cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii:

a) instalare, întretinere si reparare de echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii, necesare desfăsurării proiectului;

b) întretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice;

c) cheltuieli pentru cablare retea internă.

12. Taxe:

a) taxe de certificare/recertificare;

b) taxe de evaluare/acreditare/programe universitare;

c) taxe de eliberare a certificatelor;

d) taxe notariale.

13. Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică:

- cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentatiei referitoare la procedura de achizitie publică, organizării si derulării procedurilor de achizitii publice conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul proiectelor finantate prinPO DCA.

14. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect [conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.828/2006].

15. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru activităti de constientizare:

a) cheltuieli cu elaborarea, productia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare;

b) cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare si de informare;

c) cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achizitia, înregistrarea si închirierea domeniului;

d) cheltuieli cu productia, tipărirea/multiplicarea, inscriptionarea si distributia de materiale promotionale;

e) cheltuieli cu închirierea spatiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinte, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare;

f) cheltuieli pentru publicitate în mass-media (elaborare, productie si difuzare);

g) cheltuieli pentru servicii de monitorizare media.

16. Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii în format tipărit si/sau electronic si abonamente pe durata de derulare a proiectului:

a) cheltuieli cu abonamente la publicatii de specialitate;

b) cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, cărti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, în format tipărit si/sau electronic.

17. Cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit:

- cheltuieli cu auditul extern al proiectului.

18. Cheltuieli aferente garantiilor bancare:

- cheltuieli aferente garantiilor bancare cerute de AM la acordarea prefinantării.

19. Cheltuieli pentru organizarea si/sau participarea la evenimente de genul conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităti transnationale.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 3 a Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative"

 

1. Cheltuieli de personal

1.1. Cheltuieli aferente salariilor

Cheltuieli de salarizare si cheltuieli aferente orelor suplimentare, conform fisei de pontaj, efectuate în scopul implementării proiectului, precum si contributiile salariale aferente suportate de către angajator si angajat, pentru personalul contractual angajat în cadrul Autoritătii de management (AM), în conformitate cu legislatia natională în vigoare.

1.2. Cheltuieli cu deplasarea

Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna efectuate de personalul din cadrul Autoritătii de management pentru

dezvoltarea capacitătii administrative (AM DCA) cu ocazia

deplasărilor realizate în interesul proiectului.

2. Cheltuieli pentru prestarea de servicii

2.1. Cheltuieli pentru consultantă si expertiză:

a) cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, administrative, financiare, fiscale, juridice, de management privind desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul Programului operational „Dezvoltarea capacitătii'administrative" (PO DCA);

b) cheltuieli privind dezvoltarea/revizuirea unor manuale, proceduri si ghiduri necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA;


c) cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de evaluare a PO DCA, a implementării planului de comunicare si a impactului actiunilor de informare si publicitate;

d) cheltuieli cu pregătirea/revizuirea unor documente strategice din domeniul dezvoltării capacitătii administrative;

e) cheltuieli privind efectuarea unor studii în conformitate cu obiectivele PO DCA;

f) cheltuieli privind serviciile de evaluare a operatiunilor finantate în cadrul PO DCA;

g) cheltuieli pentru servicii aferente dezvoltării, implementării si/sau certificării/recertificării de sisteme.

2.2. Cheltuieli pentru traduceri si interpretariat necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA

2.3. Cheltuieli aferente tipăririi si multiplicării de materiale necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA.

2.4. Cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii:

a) cheltuieli pentru instalare, întretinere si reparare echipamente audiovideo, echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii;

b) cheltuieli pentru întretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice.

2.5. Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică

Cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentatiei

referitoare la procedura de achizitie publică, organizării si derulării procedurilor de achizitii publice, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul proiectelor finantate prinPO DCA.

2.6. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect [conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.828/2006]

2.7. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru program:

a) cheltuieli cu elaborarea, productia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare;

b) cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare si de informare;

c) cheltuieli cu conceperea, întretinerea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web a AM DCA, achizitia, înregistrarea si închirierea domeniului;

d) cheltuieli cu productia, tipărirea/multiplicarea, inscriptionarea si distributia de materiale promotionale;

e) cheltuieli privind închirierea spatiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinte, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare;

f) cheltuieli privind publicitatea în mass-media (elaborare, productie si difuzare);

g) cheltuieli cu servicii de monitorizare media;

h) cheltuieli de consultantă necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la PO DCA (activităti de relatii publice).

2.8. Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii în format tipărit si/sau electronic si abonamente pentru obiectul de activitate al beneficiarului:

a) cheltuieli cu achizitia de abonamente la publicatii de specialitate;

b) cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, cărti, reviste de specialitate relevante pentru desfăsurarea activitătii AM DCA, în format tipărit si/sau electronic;

c) cheltuieli privind cotizatiile pentru participarea AM DCA la asociatii.

2.9. Cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit

Cheltuieli privind serviciile de audit al operatiunilor finantate în cadrul PO DCA.

2.10. Cheltuieli pentru organizarea si/sau participarea la evenimente de genul conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităti transnationale:

a) cheltuieli pentru organizarea de evenimente de genul conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităti transnationale pentru personalul intern si extern al AM, implicat în gestionarea PO DCA, si pentru membrii Comitetului de monitorizare;

b) cheltuieli pentru participarea la evenimente de genul conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităti transnationale ale beneficiarilor si ale potentialilor beneficiari ai PO DCA.

2.11. Taxe

Taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA.

3. Cheltuieli cu achizitia de active fixe, obiecte de inventar, furnituri de birou, materiale consumabile

3.1. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar:

a) cheltuieli privind achizitia mobilierului de birou pentru uzul personalului din cadrul AM DCA;

b) cheltuieli privind achizitia de echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul AM'DCA;

c) cheltuieli privind achizitia echipamentelor audiovideo necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la PO DCA;

d) cheltuieli pentru achizitia de instalatii si aparatură necesare bunei desfăsurări a activitătii AM DCA.

3.2. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale

Cheltuieli privind achizitia de aplicatii informatice, licente,

brevete, mărci, know-how pentru uzul personalului din cadrul AM DCA.

3.3. Cheltuieli cu achizitia de materiale consumabile

Cheltuieli cu achizitia de consumabile aferente activitătilor

desfăsurate în cadrul programului.

4. Cheltuieli generale de administratie (eligibile în cadrul proiectelor privind în exclusivitate functionarea AM DCA)

a) cheltuieli privind utilitătile (energie electrică si termică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale);

b) cheltuieli privind serviciile de comunicatie (telefon, fax, servicii postale, curierat rapid, servicii internet);

c) cheltuieli cu servicii de pază;

d) cheltuieli cu achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului si a dotărilor (mobilierului);

e) cheltuieli cu arhivarea si securizarea documentelor/informatiilor referitoare la managementul, implementarea, monitorizarea si controlul PO DCA;

f) cheltuieli cu servicii de întretinere si reparatii mijloace de transport;

g) cheltuieli cu achizitionarea carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloacele de transport.

5. Cheltuieli pentru închirieri si leasing

a) cheltuieli cu închirierea de sedii pentru AM;

b) cheltuieli cu închirierea de spatii pentru desfăsurarea diverselor activităti specifice proiectului finantat;

c) cheltuieli cu închirierea de echipamente;

d) cheltuieli pentru închiriere transport (servicii si mijloace);

e) cheltuieli pentru închiriere mobilier (diverse bunuri);

f) cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijloace de transport.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII NATIONALE PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU ADMINISTRARE SI REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind desemnarea furnizorului de serviciu universal în domeniul serviciilor postale

 

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 225/2003 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor postale si propunerile Comisiei de evaluare a cererilor de desemnare ca furnizor de serviciu universal,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (2) pct. 30, art. 11 alin. (1)si art. 12 alin. (1)si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 22/2009 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, ale art. 6 alin. (2) si (3), art. 7, 8, art. 9 alin. (1), art. 11,' 12,22,23, art. 24 alin. (1), art. 27, 30 si ale art. 32 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 10 lit. c), art. 11 alin. (1) si art. 12 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 3.442/2007 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prin prezenta decizie, Compania Natională „Posta Română" - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Dacia nr. 140, sectorul 2, înregistrată în Registrul Comertului al Municipiului Bucuresti, cod unic de înregistrare 427410, denumită în continuare CNPR, este desemnată, de la data de 26 aprilie 2009 până la data de 31 decembrie 2012, ca furnizor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, astfel cum acesta este definit la art. 2 lit. q) din Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 642/2002, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Ordonanta privind serviciile postale, pentru serviciile din sfera serviciului universal prevăzute la alin. (2).

(2) CNPR are obligatia să furnizeze, pe întregul teritoriu al României, în conditiile stabilite de legislatia din domeniul serviciilor postale si de prezenta decizie, următoarele servicii postale din sfera serviciului universal:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea următoarelor categorii de trimiteri postale, în greutate de până la 2 kg inclusiv:

1. trimiteri de corespondentă, interne si internationale;

2. imprimate, interne si internationale;

3. trimiteri interne de publicitate prin postă;

b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale, interne si internationale, în greutate de până la 10 kg inclusiv;

c) distribuirea coletelor postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg inclusiv expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

d) serviciul de trimitere recomandată având ca obiect:

1. trimiterile postale prevăzute la lit. a), în greutate de până la 2 kg inclusiv;

2. colete postale interne si internationale, în greutate de până la 10 kg inclusiv;

3. colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg inclusiv expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată având ca obiect:

1. trimiterile postale prevăzute la lit. a), în greutate de până la 2 kg inclusiv;

2. colete postale interne si internationale, în greutate de până la 10 kg inclusiv;

3. colete postale cu limite de greutate între 10 si 20 kg inclusiv expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

Art. 2. - În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Ordonanta privind serviciile postale si la pct. 1.1 din anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 2.858/2007 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea serviciilor postale.

Art. 3. - În vederea furnizării serviciului universal pe întregul teritoriu al României, CNPR beneficiază de drepturile si are obligatiile specifice prevăzute de prezenta decizie, suplimentare fată de cele stabilite prin regimul de autorizare generală.

 

CAPITOLUL II

Drepturile CNPR

 

Art. 4. - În vederea asigurării dreptului utilizatorilor de acces la serviciul universal, CNPR beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;

b) dreptul de a instala, a întretine, a înlocui si a muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele, inclusiv căile de comunicatie, aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale;

c) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizor de serviciu universal si de a încheia acorduri operationale în această calitate;

d) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile internationale la care România este parte;

e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, în conditiile stabilite de lege si de Autoritatea Natională pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANCOM;

f) dreptul exclusiv de a presta serviciile rezervate stabilite de ANCOM.

Art. 5. - (1) CNPR beneficiază, până la data de 31 decembrie 2012, de dreptul exclusiv de a presta servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată sau nu, a căror greutate este mai mică de 50 g si al căror tarif este mai mic de 2 lei, constând în:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor de corespondentă interne;

b) distribuirea trimiterilor de corespondentă expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia.

(2) În cazul modificării tarifelor practicate de CNPR, în conditiile art. 17 alin. (3), ANCOM poate actualiza limita de tarif prevăzută la alin. (1), însă valoarea actualizată nu va depăsi de 2,5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard din oferta de servicii postale a CNPR.

(3) Serviciul de publicitate prin postă nu face obiectul drepturilor rezervate stabilite de prezentul articol.

(4) Furnizorii de servicii postale pot presta serviciile prevăzute la alin. (1), în limitele de greutate stabilite potrivit alin. (1), cu conditia practicării unui tarif cel putin egal cu cel stabilit de ANCOM în conformitate cu dispozitiile alin. (1) sau (2), după caz.

(5) Actualizarea prevăzută la alin. (2) se realizează în cazul în care, în lipsa acesteia, obligatiile de asigurare a serviciului universal prevăzute la cap. III nu ar mai putea fi îndeplinite în mod corespunzător. Decizia presedintelui ANCOM privind actualizarea limitei de tarif care determină întinderea dreptului exclusiv al CNPR va stabili si data de la care furnizorii de servicii postale sunt obligati să practice tarife cel putin egale cu această limită.

 

CAPITOLULUI

Obligatiile CNPR

 

Art. 6. - (1) CNPR are obligatia de a asigura, în fiecare localitate de pe teritoriul României, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecărei persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai putin de 5 zile pe săptămână.

(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), CNPR are obligatia de a asigura cel putin două colectări de la fiecare punct de acces si cel putin două livrări la locuinta fiecărei persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, situate în intravilanul localitătii, în fiecare săptămână, în cazuri sau în conditii geografice exceptionale.

(3) În cazul locuintelor sau al sediilor situate în extravilanul localitătilor, CNPR face livrarea la punctele sale de contact situate în localitătile respective sau poate stabili metode speciale de livrare a trimiterilor postale, cu acordul ANCOM.

(4) ANCOM va stabili, pe baza propunerilor CNPR, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, localitătile considerate ca aflate în cazuri exceptionale sau situate în conditii geografice exceptionale, prevăzute la alin. (2).

(5) Lista localitătilor prevăzute la alin. (4) poate fi revizuită de ANCOM la propunerea CNPR sau din oficiu.

Art. 7. - (1) CNPR are obligatia de a respecta în mod cumulativ următoarele conditii generale în îndeplinirea obligatiilor de furnizare a serviciilor prevăzute la art. 1 alin. (2):

a) să garanteze respectarea cerintelor esentiale, astfel cum sunt definite la art. 2 lit. v) din Ordonanta privind serviciile postale;

b) să ofere serviciile în conditii identice utilizatorilor care se află în conditii comparabile;

c) serviciile să fie disponibile în mod nediscriminatoriu tuturor utilizatorilor;

d) să ofere serviciile în mod neîntrerupt, cu exceptia cazurilor de fortă majoră;

e) să asigure evolutia continuă a serviciilor, în functie de cerintele tehnice, economice si sociale, precum si adaptarea acestora la cerintele utilizatorilor.

(2) CNPR are obligatia de a lua toate măsurile pentru asigurarea securitătii postale, în special în ceea ce priveste:

a) securitatea retelei postale publice;

b) securitatea instalatiilor postale;

c) securitatea personalului;

d) securitatea si integritatea trimiterilor postale.

Art. 8. - CNPR are obligatia de a accepta si de a livra la destinatari trimiterile postale generate de către expeditori cu respectarea prevederilor legale, chiar dacă acestea nu poartă inscriptionat codul postal.

Art. 9. - (1) În vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute la art. 6 alin. (1)-(3), CNPR va livra la locuinta sau la sediul destinatarului ori, după caz, la punctele sale de contact toate trimiterile postale care au o greutate cel mult egală cu 500 g, în unul dintre următoarele moduri:

a) la orice recipient în care destinatarul este de acord să îi fie depuse trimiterile postale care îi sunt adresate;

b) către persoana considerată autorizată să primească trimiterea postală.

(2) Trimiterile postale cu o greutate mai mare de 500 g, precum si trimiterile postale înregistrate care nu au putut fi livrate către persoana considerată autorizată să le primească vor fi livrate la punctele de contact ale CNPR, dar numai după ce destinatarul a fost avizat, în conditiile alin. (1), cu privire la sosirea acestor trimiteri postale.

Art. 10. - CNPR are obligatia de a lua toate măsurile pentru a asigura confidentialitatea operatiunilor desfăsurate la punctele de acces deservite de personal.

Art. 11. - (1) CNPR stabileste si supune spre aprobare ANCOM regulile aplicabile serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2), cu respectarea regulilor minime obligatorii prevăzute la art. 8-10.

(2) În cazul în care apreciază că regulile propuse sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic ori al protectiei utilizatorilor sau contravin prevederilor legale, acordurilor internationale la care România este parte ori regulilor minime obligatorii prevăzute la art. 8-10, ANCOM poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, CNPR fiind obligată să opereze modificările cerute.

(3) CNPR transmite ANCOM, în vederea avizării, contractul-cadru de furnizare a serviciilor din sfera serviciului universal pentru care a fost desemnată.

(4) Orice modificare a regulilor aplicabile serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2) sau a clauzelor contractului-cadru de furnizare a acestor servicii se transmite ANCOM, dispozitiile alin. (2) sau (3) fiind aplicabile în mod corespunzător.

Art. 12. - (1) CNPR are obligatia de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondentă interne în greutate de până la 2 kg din cea mai rapidă categorie standard, cu respectarea următoarelor obiective de calitate:

a) 85% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult o zi lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces;

b) 97% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult două zile lucrătoare de la data depunerii la punctele de acces.

(2) CNPR are obligatia de a asigura livrarea la destinatari a trimiterilor de corespondentă intracomunitare în greutate de până la 2 kg din cea mai rapidă categorie standard, cu respectarea următoarelor obiective de calitate:

a) 85% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult 3 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces;

b) 97% din numărul total al acestor trimiteri postale vor fi livrate în cel mult 5 zile lucrătoare de la data depunerii acestora la punctele de acces.


(3) Obiectivele de calitate prevăzute la alin. (2) trebuie îndeplinite cu fiecare stat membru al Uniunii Europene.

(4) În vederea evaluării gradului de îndeplinire a obiectivelor de calitate prevăzute la alin. (1), CNPR are obligatia de a respecta conditiile si procedura stabilite de autoritatea de reglementare.

(5) Standardele de calitate prevăzute la alin. (1) si (2) se publică pe paginile de internet ale furnizorului de serviciu universal si autoritătii de reglementare.

(6) În sensul prezentului articol, se consideră dată a depunerii trimiterii postale data la care trimiterea postală a fost depusă la punctul de acces în reteaua postală publică, dacă aceasta a fost depusă înainte de ultima colectare stabilită pentru respectivul punct de acces. Dacă depunerea are loc după acest moment-limită, se consideră dată a depunerii trimiterii postale data următoarei date la care trimiterea postală este depusă la punctul de acces în reteaua postală publică.

(7) CNPR are obligatia de a indica la fiecare punct de acces, inclusiv pe fiecare cutie postală, zilele si orele la care se realizează colectarea.

Art. 13. - (1) Respectarea de către CNPR a standardelor de calitate impuse va face anual obiectul unei evaluări de către un organism independent, în conditiile si conform procedurii stabilite prin decizie a presedintelui ANCOM.

(2) Raportul rezultat în urma evaluării prevăzute la alin. (1) se publică anual pe pagina de internet a CNPR, precum si pe pagina de internet a ANCOM, în termen de 10 zile de la aprobarea sa.

(3) Odată cu publicarea raportului prevăzut la alin. (2), CNPR va publica pe pagina sa de internet informatii privind statistica reclamatiilor primite, detaliată în functie de serviciul postal la care se referă, de obiectul reclamatiilor, de modul în care acestea au fost solutionate, precum si în functie de acordarea unor despăgubiri.

Art. 14. - (1) CNPR are obligatia de a asigura un program cu publicul de 8 ore zilnic la fiecare punct de acces deservit de personal.

(2) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), CNPR poate să asigure un program de lucru cu publicul zilnic redus la unele puncte de acces deservite de personal, în cazurile în care traficul postal nu justifică un program de lucru cu publicul de 8 ore zilnic.

Art. 15. - (1) CNPR are obligatia de a pune la dispozitia utilizatorilor cel putin o cutie postală sau un alt punct de acces permanent, precum si cel putin un punct de contact propriu în fiecare localitate de pe teritoriul României.

(2) CNPR are obligatia de a mentine un număr minim de cutii postale amplasate astfel încât să existe:

a) minimum o cutie postală la 1.500 de locuitori în mediul rural;

b) minimum o cutie postală la 3.000 de locuitori în mediul urban; si

c) minimum o cutie postală la 20.000 de locuitori în municipiul Bucuresti.

(3) CNPR are obligatia de a asigura puncte de acces deservite de personal în care se pot prezenta colete postale, imprimate si trimiteri de corespondentă cu dimensiuni nestandardizate, precum si trimiteri postale înregistrate, în toate unitătile administrativ-teritoriale de bază (comune sau orase) având minimum 1.500 de locuitori.

Art. 16. - (1) CNPR are obligatia de a asigura accesul utilizatorilor la reteaua postală publică pe care o operează, în conditii de transparentă, obiectivitate si nediscriminare.

(2) CNPR are obligatia să ia toate măsurile de amenajare a clădirilor în care desfăsoară activităti care au program cu publicul, astfel încât să permită accesul neîngrădit al persoanelor cu handicap.

Art. 17. - (1) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2) trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri.

(2) Tarifele practicate de CNPR pentru prestarea fiecăruia dintre serviciile postale prevăzute la art. 1 alin. (2) vor fi uniforme pe întreg teritoriul României.

(3) Modificarea tarifelor prevăzute la alin. (1) poate fi realizată la propunerea CNPR, cu aprobarea ANCOM.

(4) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) vor fi aduse la cunostinta publicului prin afisare la toate punctele de acces deservite de personal ale CNPR, prin publicarea pe pagina de internet a CNPR, precum si în două cotidiane nationale de mare tiraj.

(5) Tarifele stabilite conform prevederilor alin. (3) pot fi percepute de CNPR numai după 30 de zile de la aducerea acestora la cunostinta publicului, în conditiile alin. (4).

Art. 18. - (1) CNPR poate acorda tarife speciale fundamentate pe costuri în cazul unui volum mare de trimiteri care fac obiectul serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2).

(2) Stabilirea si practicarea tarifelor speciale prevăzute la alin. (1) trebuie să respecte următoarele conditii cumulative:

a) stabilirea tarifelor speciale va tine seama de costurile ce sunt evitate, datorită volumului mare de trimiteri postale, fată de situatia în care serviciul, incluzând întreaga gamă de prestatii aferente colectării, sortării, transportului si livrării, s-ar referi la o singură trimitere postală;

b) tarifele speciale si conditiile asociate acestora se aplică în acelasi mod atât în raport cu furnizori de servicii postale diferiti, cât si în raport cu serviciile echivalente prestate de furnizorii de serviciu universal;

c) tarifele speciale sunt practicate în mod nediscriminatoriu fată de toti utilizatorii care folosesc serviciile postale în conditii similare.

(3) CNPR are obligatia de a transmite ANCOM, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei decizii, în vederea aprobării, criteriile si conditiile pe baza cărora acordă tarife speciale, astfel încât să se asigure respectarea dispozitiilor alin. (2).

(4) Orice modificare a criteriilor si conditiilor prevăzute la alin. (3) se transmite ANCOM, în vederea aprobării, în mod corespunzător.

(5) CNPR va publica pe pagina sa de internet si va afisa la punctele de acces deservite de personal informatii referitoare la tarifele speciale, serviciul postal pentru care se acordă, numărul si categoria de trimiteri postale pentru care se acordă, modul de prezentare a trimiterilor si aria în care urmează să fie efectuată livrarea la destinatari, precum si orice alte aspecte relevante pentru acordarea tarifelor speciale.

(6) Orice modificare a informatiilor prevăzute la alin. (5) va fi adusă la cunostinta publicului, în modalitătile prevăzute la alin. (5), si va fi notificată în scris tuturor persoanelor cu care CNPR a încheiat contracte în vederea acordării de tarife speciale, cu cel putin 30 de zile înainte de data aplicării modificării.

(7) CNPR are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminării atât cu privire la tarife, cât si cu privire la conditiile asociate acestora.

Art. 19. - (1) CNPR are obligatia de a respecta la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale pentru trimiterile postale intracomunitare expediate de pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene către o adresă aflată pe teritoriul României următoarele principii:

a) cheltuielile terminale să fie fixate în functie de costurile prelucrării si livrării trimiterilor postale internationale;

b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calitătii serviciului;


c) cheltuielile terminale să fie transparente si nediscriminatorii.

(2) în cazul în care nu are încheiate asemenea acorduri, CNPR are obligatia de a aplica prevederile acordurilor internationale în domeniu, la care România este parte.

Art. 20. - (1) CNPR are obligatia să implementeze si să dezvolte un sistem de evidentă internă a costurilor suficient de detaliat, astfel încât să fie capabil să identifice costul furnizării individuale a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal.

(2) Pe baza sistemului prevăzut la alin. (1), CNPR are obligatia de a realiza, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, separarea activitătilor din afara sferei serviciului universal de cele aflate în sfera serviciului universal, precum si separarea serviciilor rezervate de cele nerezervate.

(3) La implementarea sistemului de evidentă contabilă separată si la elaborarea evidentelor contabile separate pe baza acestui sistem vor fi respectate următoarele principii:

a) principiul cauzalitătii, conform căruia veniturile si costurile, activele si datoriile vor fi alocate pe componente de cost, servicii si segmente de afaceri (categorii de servicii), în functie de activitătile sau serviciile care generează respectivele venituri ori costuri, achizitia activelor sau aparitia datoriilor;

b) principiul obiectivitătii, conform căruia alocarea costurilor pe servicii si segmente de afaceri (categorii de servicii) va fi obiectivă si nu va urmări obtinerea de beneficii pentru CNPR sau pentru un tert, pentru un produs ori serviciu sau pentru o categorie de produse ori servicii;

c) principiul consistentei tratamentului contabil, conform căruia, în măsura în care apar modificări ale principiilor contabile, ale metodologiei de alocare a costurilor sau ale politicilor contabile, de natură să genereze un efect semnificativ asupra informatiilor raportate în evidentele contabile curente elaborate pe baza sistemului de evidentă contabilă separată, evidentele contabile separate ale anului precedent vor fi retratate în conformitate cu modificările respective. Efectul modificărilor mentionate asupra informatiilor raportate în evidentele contabile separate este considerat a fi semnificativ, dacă omisiunea prezentării sau prezentarea eronată a acestor modificări ar putea să influenteze deciziile economice ale utilizatorilor, luate pe baza evidentelor contabile elaborate pe baza sistemului de evidentă contabilă separată;

d) principiul transparentei, conform căruia principiile, politicile contabile si metodologia de alocare a costurilor vor permite o întelegere clară a acestora si a efectelor acestor principii, politici si metodologii asupra evidentelor contabile separate.

Art. 21. - (1) În scopul implementării sistemului de evidentă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1), CNPR are obligatia de a utiliza o metodologie care să descrie în detaliu principiile, ipotezele si metodele folosite în dezvoltarea sistemului de evidentă contabilă separată si elaborarea evidentelor contabile pe baza acestui sistem, metodologie ce va respecta principiile mai sus mentionate.

(2) Metodologia prevăzută la alin. (1) va fi întocmită anual si va fi transmisă ANCOM cu cel putin 3 luni înainte de data transmiterii evidentelor contabile separate.

(3) În cazul în care constată că metodologia prevăzută la alin. (1) încalcă prevederile legale sau principiile enuntate la art. 20 alin. (3), ANCOM poate impune modificarea acesteia.

(4) CNPR are obligatia de a furniza evidentele contabile pe baza sistemului de evidentă contabilă separată prevăzut la art. 20 alin. (1) până la data de 30 noiembrie a fiecărui an pentru anul anterior, cu respectarea conditiilor de auditare si întocmire a evidentelor contabile separate stabilite de autoritatea de reglementare.

(5) Întocmirea evidentelor contabile separate de către CNPR, în conformitate cu prevederile legale si metodologia prevăzută la alin. (1), va face anual obiectul evaluării de către un organism independent, în conditiile si conform procedurii stabilite prin decizie a presedintelui ANCOM.

Art. 22. - (1) CNPR are obligatia să pună la dispozitia utilizatorilor, în mod regulat, informatii precise, detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor postale prevăzute la art. 1 alin. (2), în special informatii referitoare la conditiile generale de acces la aceste servicii, precum si la tarifele si nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.

(2) CNPR are obligatia de a aduce la cunostinta publicului numărul de colectări, respectiv de livrări determinat în conditiile art. 6, pe care are obligatia să îl efectueze de la fiecare punct de acces, respectiv la fiecare punct de contact.

(3) CNPR va publica informatiile prevăzute la alin. (1)si (2), precum si clauzele contractului-cadru prevăzut la art. 11 alin. (3) pe pagina sa de internet si le va pune la dispozitia publicului la toate punctele de acces deservite de personal, prin afisare sau prin alte mijloace.

(4) Orice modificare a informatiilor prevăzute la alin. (1) si (2) ori a clauzelor contractului-cadru va fi adusă la cunostinta publicului, în modalitătile prevăzute la alin. (3), anterior aplicării acesteia.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 23. - Calitatea de furnizor de serviciu universal a CNPR încetează în cazurile prevăzute la art. 14 din Decizia presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei nr. 3.442/2007 privind conditiile si procedura de desemnare a furnizorilor de serviciu universal în domeniul serviciilor postale.

Art. 24. - Pe lângă drepturile si obligatiile prevăzute de prezenta decizie, CNPR are drepturile si obligatiile rezultate din calitatea sa de furnizor de serviciu universal prevăzute de Conventia Uniunii Postale Universale, de regulamentele sale de aplicare, precum si de alte acorduri internationale la care România este parte.

Art. 25. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Presedintele Autoritătii Nationale

pentru Administrare si Reglementare în Comunicatii,

Marius Cătălin Marinescu

 

Bucuresti, 17 aprilie 2009.

Nr. 293.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.