MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 255/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 255            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 16 aprilie 2009

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

            18. - Hotărâre privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

            19. - Hotărâre privind încuviintarea efectuării de către Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 si a altor acte normative conexe

            20. - Hotărâre pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005- decembrie 2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 436 din 26 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            428. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, privind acordarea de facilităti fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România si a personalului acesteia, semnat la Doha la 15 septembrie 2008

 

            Acord între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, privind acordarea de facilităti fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România si a personalului acesteia

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

 

            381. - Ordin al ministrului sănătătii privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

            11. - Circulară privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută

 


HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

În temeiul art. 42 si art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 43/2008 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 875 din 23 decembrie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- doamna deputat Udrea Elena Gabriela, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia juridică, de disciplină si imunităti la Comisia pentru cercetarea abuzurilor, coruptiei si pentru petitii, în calitate de membru;

- domnul deputat Neculai Marius, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru buget, finante si bănci, în calitate de membru;

- domnul deputat Pardău Dumitru, apartinând Grupului parlamentar al PD-L, trece de la Comisia pentru sănătate si familie la Comisia pentru administratie publică, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic, în calitate de membru.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor in sedinta din 15 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 18.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind încuviintarea efectuării de către Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004 si a altor acte normative conexe

 

În conformitate cu prevederile art. 71, art. 73 alin. (2) si art. 79 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările si completările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se încuviintează efectuarea de către Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a altor acte normative conexe, cu următoarele obiective:

a) verificarea oportunitătii modificărilor legislative cu privire la conditiile negocierii sau renegocierii unui acord petrolier în vigoare, precum si a părtilor semnatare ale acestuia;

b) modul în care statul exercită activitatea de control asupra bogătiilor solului si subsolului proprietate publică, în special resursele minerale utile si cele de petrol;

c) verificarea impactului economic pe care îl are acordul petrolier actual al companiei Sterling Resources Ltd. Asupra mediului de afaceri, mediului înconjurător, bugetului general consolidat si asupra economiei nationale, în general;

d) verificarea motivatiei urgentei actului normativ adoptat de Guvern de a modifica în fond Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, care au continut organic;

e) verificarea modului în care au fost încheiate si modificate acordurile petroliere si licentele de concesiune/administrare în baza prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2007 pentru modificarea si completarea Legii minelor nr. 85/2003 si a Legii petrolului nr. 238/2004 si consecintele acestora.


(2) Ancheta Comisiei pentru industrii si servicii are ca scop:

a) analiza legalitătii Actului aditional la Contractul de explorare si împărtire a productiei încheiat cu compania Sterling Resources Ltd;

b) investigarea responsabilitătilor la nivel institutional în relatia contractuală cu compania Sterling Resources Ltd. si a cauzelor care au condus la situatia actuală din sectorul resurselor naturale;

c) evaluarea cadrului legal existent si elaborarea unor propuneri de îmbunătătire a acestuia.

Art. 2. - Comisia de anchetă privind acordul petrolier al companiei Sterling Resources Ltd. în contextul modificării Legii nr. 238/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a altor acte normative conexe, denumită în continuare Comisia, este formată din toti membrii Comisiei pentru industrii si servicii, componenta sa nominală fiind prezentată în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. – În conditiile în care unul dintre membrii Comisiei se află în imposibilitatea de a participa la lucrări, grupul parlamentar poate desemna un înlocuitor.

Art. 4. - (1) Convocarea sedintelor Comisiei se face cu cel putin o zi înainte de către presedintele acesteia sau de către un vicepresedinte.

(2) Vicepresedintele îl înlocuieste de drept pe presedinte în lipsa acestuia sau ori de câte ori este nevoie.

Art. 5. - (1) Pentru ca sedintele Comisiei să aibă loc este necesară participarea majoritătii membrilor care o compun.

(2) Hotărârile Comisiei se adoptă cu votul majoritătii membrilor acesteia.

Art. 6. - (1) Comisia poate invita pentru audiere si explicatii orice persoană care poate avea cunostintă despre o faptă sau o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în domeniul care formează obiectul activitătii Comisiei.

(2) La cererea Comisiei, orice persoană care cunoaste fapte sau împrejurări în legătură cu obiectul cercetării sau care detine un mijloc de probă este obligată să le aducă la cunostinta membrilor Comisiei. Institutiile si autoritătile care au legătură cu situatiile prevăzute la art. 1, dar si cu alte aspecte legate de obiectul activitătii Comisiei sunt obligate, în conditiile legii, să răspundă la solicitările Comisiei, în termenul stabilit de aceasta.

(3) Când pentru lămurirea unor fapte sau împrejurări în vederea aflării adevărului este necesară prezenta unor experti, Comisia poate dispune efectuarea de expertize.

(4) Dispozitiile legale referitoare la invitarea, prezentarea si ascultarea persoanelor audiate, precum si cele privitoare la prezentarea si predarea obiectelor ori înscrisurilor sau efectuarea expertizelor se aplică în mod corespunzător.

(5) Presedintele sau vicepresedintele Comisiei, după caz, atrage atentia persoanei audiate că are obligatia de a spune adevărul, de a nu ascunde nimic din ceea ce stie si că nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea legală.

Art. 7. - Lucrările Comisiei sunt publice; prin exceptie, plenul Comisiei stabileste conditiile în care reprezentantii mijloacelor de informare în masă au acces la lucrările acesteia.

Art. 8. - (1) Constatările, concluziile si propunerile Comisiei vor face obiectul unui raport, care va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor până la data de 29 iunie 2009.

(2) După primirea raportului, Biroul permanent al Camerei Deputatilor îl va pune la dispozitia grupurilor parlamentare în vederea initierii procedurii de dezbatere parlamentară.

(3) Raportul Comisiei se va supune dezbaterii Plenului Camerei Deputatilor cu prioritate în prima sedintă programată a se desfăsura după depunerea lui la Biroul permanent.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 15 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 19.

 

ANEXA

 

COMPONENTA

Comisiei pentru industrii si servicii

 

- domnul deputat Iulian lancu (PSD+PC), presedintele comisiei

- domnul deputat Cristian Alexandru Boureanu (PD-L), vicepresedintele comisiei

- domnul deputat Robert Sorin Negoită (PSD+PC), vicepresedintele comisiei

- domnul deputat Cristian Mihai Adomnitei (PNL), secretarul comisiei

- domnul deputat Mircea Marin (PD-L), secretarul comisiei

- domnul deputat Istvan Antal (UDMR), membru

- domnul deputat Viorel Balcan (PSD+PC), membru

- domnul deputat Lucian Nicolae Bode (PD-L), membru

- domnul deputat Emil Bostan (PNL), membru

- domnul deputat Matei Radu Brătianu (PSD+PC), membru

- domnul deputat Cristian-lon Burlacu (PNL), membru

- domnul deputat Dumitru Chirită (PSD+PC), membru

- domnul deputat Andrei Dolineaschi (PSD+PC), membru

- domnul deputat George lonescu (PD-L), membru

- domnul deputat Nicolae Jolta (PNL), membru

- domnul deputat Doru Brasoan Lese (PD-L), membru

- doamna deputat Oana Manolescu (Minorităti), membru

- domnul deputat Constantin Mazilu (PSD+PC), membru

- domnul deputat Clement Negrut (PD-L), membru

- domnul deputat Gergely Olosz (UDMR), membru

- domnul deputat Nicusor Păduraru (PD-L), membru

- domnul deputat Cristian Petrescu (PD-L), membru

- domnul deputat Cornel Pieptea (PNL), membru

- domnul deputat Cristian Rizea (PSD+PC), membru

- domnul deputat Mircea-Nicu Toader (PD-L), membru

- domnul deputat Alin Silviu Trăsculescu (PD-L), membru

- doamna deputat Adriana Diana Tusa (PNL), membru

- doamna deputat Aurelia Vasile (PSD+PC), membru.


 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 10 alin. (2) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008

 

În temeiul art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si al art. 75 din Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 10 alineatul (2) din Hotărârea Camerei Deputatilor nr. 5/2009 privind înfiintarea unei comisii parlamentare de anchetă pentru verificarea situatiei Societătii Comerciale „Nicolina” - S.A. si a modului în care Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a gestionat activele acesteia în perioada ianuarie 2005-decembrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 2 martie 2009, se modifică si va avea următorul cuprins:

- „Raportul final va fi depus la Biroul permanent al Camerei Deputatilor până la data de 1 septembrie 2009.”

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din data de 15 aprilie 2009, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ROBERTA ALMA ANASTASE

 

Bucuresti, 15 aprilie 2009.

Nr. 20.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 436

din 26 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Carmen Cătălina Gliga - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Doina Adriana Florescu în Dosarul nr. 2.088/299/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, deoarece principala critică de neconstitutionalitate se referă la o omisiune legislativă.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 29 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.088/299/2008, Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari. Exceptia a fost ridicată de Doina Adriana Florescu într-o cauză civilă ce are ca obiect pretentii, respectiv plata restantelor la întretinere si penalitătile aferente.


În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că, potrivit art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restantă. Astfel, sustine că este neconstitutională absenta unui articol de lege care să prevadă compensatii si pentru proprietarul, respectiv membrul asociatiei care este păgubit prin retinerea unor sume în plus pe durata desfăsurării unui proces, cum ar fi contravaloarea dobânzilor bancare de care a fost lipsit. Totodată, arată că art. 50 alin. (2) din aceeasi lege acordă drepturi suplimentare uneia dintre părti, respectiv asociatia, si nu reglementează acelasi drept si pentru proprietarul, respectiv membrul asociatiei în situatia în care sentinta este în favoarea acestuia.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că, în cazul aplicării prevederilor art. 49 alin. (1) din Legea nr. 230/2007, persoana prejudiciată are dreptul să atace în instantă hotărârea adunării generale în conditiile prevăzute de art. 26 din aceeasi lege. În ceea ce priveste încălcarea principiului egalitătii în drepturi, arată că acesta se aplică cetătenilor, nu si persoanelor juridice de drept public sau privat.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, face referire la deciziile Curtii Constitutionale nr. 191/2005, nr. 519/2007, nr. 1.155/2007 si nr. 476/2008.

Avocatul Poporului consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că acestea se aplică tuturor membrilor asociatiilor de proprietari, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Totodată, posibilitatea atacării în justitie a hotărârilor adunărilor generale ale proprietarilor reprezintă o concretizare a drepturilor părtilor de a se adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, libertătilor si intereselor lor legitime si de a beneficia de un proces echitabil.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 23 iulie 2007, având următorul continut:

- Art. 26: „Dacă o hotărâre a adunării generale este contrară legii, statutului sau acordului de asociere a asociatiei de proprietari ori este de natură să producă daune intereselor proprietarilor, acestia pot ataca Injustitie respectiva hotărâre, în termen de 45 de zile de la adoptarea acesteia. Actionarea în justitie nu întrerupe executarea hotărârii decât în cazul în care instanta dispune suspendarea acesteia.”;

- Art. 49 alin. (1): „Asociatia de proprietari poate stabili un sistem propriu de penalizări pentru orice sumă cu titlu de restantă, afisată pe lista de plată. Penalizările nu vor fi mai mari de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere si se vor aplica numai după o perioadă de 30 de zile care depăseste termenul stabilit pentru plată, fără ca suma penalizărilor să poată depăsi suma la care s-au aplicat.[...]”;

- Art. 50: „(1) Asociatia de proprietari are dreptul de a actiona în justitie pe orice proprietar care se face vinovat de neplata cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari mai mult de 90 de zile de la termenul stabilit.

(2) Actiunea asociatiei de proprietari este scutită de taxă de timbru.

(3) Sentinta dată în favoarea asociatiei de proprietari, pentru sumele datorate de oricare proprietar, poate fi pusă în aplicare pentru acoperirea datoriilor prin orice modalitate permisă de Codul de procedură civilă.”;

- Art. 51: „(1) Asociatia de proprietari are un privilegiu imobiliar cu rang prioritar asupra apartamentelor si altor spatii proprietăti individuale ale proprietarilor din condominiu, precum si un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora, pentru sumele datorate cu titlu de cotă de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, după cheltuielile de judecată datorate tuturor creditorilor în interesul cărora au fost făcute.

(2) Privilegiul se înscrie în registrul de publicitate imobiliară al judecătoriei, la cererea presedintelui asociatiei de proprietari, pe baza extraselor de pe ultima listă lunară de plată a cotelor de contributie din care rezultă suma datorată cu titlu de restantă. Privilegiul se radiază la cererea presedintelui asociatiei de proprietari sau a proprietarului, pe baza chitantei ori a altui înscris prin care asociatia confirmă plata sumei datorate.

(3) Operatiunile de publicitate imobiliară privitoare la privilegiul prevăzut la alin. (1) si (2) sunt scutite de taxă de timbru.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) si (2) referitoare la egalitatea în drepturi a cetătenilor si ale art. 21 alin. (3) privind dreptul părtilor la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor într-un termen rezonabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că principala critică de neconstitutionalitate se referă la o omisiune legislativă, autorul exceptiei fiind nemultumit de faptul că actul normativ criticat nu reglementează compensatii si pentru proprietarul, respectiv membrul asociatiei care este păgubit prin retinerea unor sume în plus pe durata desfăsurării unui proces, cum ar fi contravaloarea dobânzilor bancare de care a fost lipsit. Totodată, arată că art. 50 alin. (2) din aceeasi lege acordă drepturi suplimentare uneia dintre părti, respectiv asociatia, si nu reglementează acelasi drept si pentru proprietarul, respectiv membrul asociatiei în situatia în care sentinta este în favoarea acestuia.

Examinarea criticilor de neconstitutionalitate cu un atare obiect excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronuntă „numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.


Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 26, art. 49 alin. (1), art. 50 si art. 51 din Legea nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari, exceptie ridicată de Doina Adriana Florescu în Dosarul nr. 2.088/299/2008 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, privind acordarea de facilităti fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România si a personalului acesteia, semnat la Doha la 15 septembrie 2008

 

Luând în considerare prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare, ce stabilesc înfiintarea Ministerului Finantelor Publice prin preluarea activitătii si a structurilor specializate pe domeniul finantelor de la Ministerul Economiei si Finantelor, care se desfiintează,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adorjtă rjrezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, privind acordarea de facilităti fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România si a personalului acesteia, semnat la Doha la 15 septembrie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 428.

 


ACORD

între Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, privind acordarea de facilităti fiscale de către Statul Qatar în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia, în vederea îndeplinirii conditiei de reciprocitate pentru acordarea scutirii de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România si a personalului acesteia

 

Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Guvernul Statului Qatar, reprezentat prin Ministerul Economiei si Finantelor, denumite în continuare părti, au convenit următoarele:

Art. 1. - Partea română recunoaste îndeplinirea conditiei de reciprocitate si acordă scutirea de taxă pe valoarea adăugată aferentă livrărilor de bunuri si prestărilor de servicii în favoarea misiunii diplomatice a Statului Qatar în România si a personalului acesteia, prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. jj din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, atât timp cât partea gatareză nu aplica taxa pe valoarea adăugată sau un alt impozit echivalent.

Art. 2. - (1) Partea gatareză se angajează să acorde scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată si a oricărui alt impozit echivalent actual sau care va fi legiferat în Statul Qatar după data semnării prezentului acord, pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia în Statul Qatar.

(2) Partea gatareză va acorda scutirea de taxă prevăzută la alin. (1) pentru livrările de bunuri si prestările de servicii efectuate în favoarea misiunii diplomatice a României si a personalului acesteia în Statul Qatar, atât timp cât partea română acordă scutirea de taxă pe valoarea adăugată misiunii diplomatice a Statului Qatar si personalului acesteia în România. Art. 3. - (1) Prezentul acord intră în vigoare la data ultimei notificări prin care părtile îsi comunică reciproc îndeplinirea procedurilor interne necesare pentru intrarea sa în vigoare.

(2) Prezentul acord rămâne în vigoare pentru o perioadă nedeterminată.

(3) Fiecare parte poate denunta prezentul acord printr-o notificare transmisă pe căi diplomatice. Acordul îsi încetează valabilitatea la 3 luni de la primirea notificării de denuntare.

(4) Prezentul acord poate fi amendat în orice moment prin acordul părtilor. Modificările vor intra în vigoare în conformitate cu prevederile alin. (1).

Drept care subsemnatii, fiind pe deplin autorizati, au semnat prezentul acord.

Semnat la Doha la 15 septembrie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Cătălin Doica,

secretar de stat,

Ministerul Economiei si Finantelor

Pentru Guvernul Statului Qatar,

Moftah Jassim Al Moftah,

director al Departamentului de taxe si venituri

al Ministerului Economiei si Finantelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. d) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele prevăzute la art. 1 au fost aprobate cu respectarea prevederilor Directivei 98/34/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind procedura pentru schimb de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 204 din 21 iulie 1998.

Art. 3. - Operatorii sistemelor de distributie si operatorii economici autorizati pentru lucrări de proiectare, executare si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor acestuia.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 5 februarie 2009.

Nr. 5.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL SĂNĂTĂTII

 

ORDIN

privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor Uniunii Europene

 

Văzând Referatul de aprobare nr. I.B. 3.156 din 25 martie 2009 al Directiei de relatii internationale, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii emite următorul ordin:

Art. 1. - In sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următorul înteles:

a) mandat - pozitie de negociere a României pentru temele aflate pe agenda Consiliului Uniunii Europene, inclusiv pentru propunerile legislative ale Comisiei Europene sau pentru cele ale unui alt stat membru al Uniunii Europene. Pozitia oficială de la nivelul Ministerului Sănătătii, continând punctul de vedere tehnic asupra unuia sau a mai multor documente aflate în dezbatere la nivel comunitar, este elaborată de către un expert, avizată de către coordonatorul de dosar si Directia de relatii internationale, aprobată de secretarul de stat coordonator specificat la art. 6 (numai în cazul mandatelor generale) si, ulterior, avizată la Ministerul Afacerilor Externe si Departamentul pentru Afaceri Europene (conform Hotărârii Guvernului nr. 115/2008 privind instituirea sistemului national de coordonare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene). Mandatul poate contine, după caz, si eventuale limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere.

Proiectul de mandat contine următoarele elemente:

a1) descrierea pe scurt a propunerii de act comunitar;

a2) impactul economic, social sau de mediu asupra României;

a3) obiectivele României în raport cu propunerea de act comunitar;

a4) limitele ce pot fi acceptate de România în negocierea propunerii respective;

a5) eventuale pozitii de negociere ale altor state membre ale Uniunii Europene, ale Comisiei Europene si ale Parlamentului European sau ale comisiilor acestuia;

a6) lista actelor normative din legislatia română care reglementează materia la care face referire propunerea de act comunitar, precum si o analiză a modificărilor pe care le-ar determina adoptarea acelui act; (Modelul explicativ se regăseste în anexa nr. 1.)

b) raport de deplasare - document elaborat în urma unei deplasări în interes de serviciu în vederea informării privind activitătile desfăsurate pe parcursul deplasării; (Modelul explicativ se regăseste în anexa nr. 2.)

c) dosar tematic - dosar pe un domeniu specific care cuprinde: mandatele României sustinute în cadrul grupurilor de lucru/reuniunilor la nivel comunitar, documentele comunitare care au stat la baza elaborării mandatului, materialele de lucru utilizate în cadrul reuniunilor si copii ale rapoartelor de deplasare;

d) propunere de nominalizare - referat adresat secretarului de stat coordonator, prin care directia de specialitate din cadrul

Ministerului Sănătătii propune participarea unuia sau a mai multor experti la un grup de lucru/reuniune la nivel comunitar;

e) coordonator de dosar - persoana din directia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii sau dintr-o unitate subordonată Ministerului Sănătătii, nominalizată în prezentul ordin ca având această calitate.

Art. 2. - Se constituie grupul de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene. Pe fiecare tematică sunt desemnati un coordonator de dosar, un supleant si un grup de lucru aferent. Cei 2 membri, coordonator si supleant, vor asigura participarea si în cadrul grupurilor de experti ale Comisiei Europene.

Art. 3. - Grupul de experti prevăzuti la art. 2 îsi desfăsoară activitatea pe domenii, după cum urmează:

1. Epidemiologia si supravegherea bolilor transmisibile: Coordonator: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate

Publică Bucuresti

Supleant: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic:

- dr. Carmen Sima - Directia de Sănătate Publică Maramures

- dr. Daniela Pitigoi - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

2. Supravegherea si controlul gripei epidemice si pandemice:

Coordonator: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Viorel Alexandrescu - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

Grup tehnic: dr. Emilia Lupulescu - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

3. Combaterea cancerului:

Coordonator: prof. dr. Rodica Anghel - Institutul Oncologic Bucuresti

Supleant: prof. dr. Tudor Ciuleanu - Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Grup tehnic: dr. Mircea Dediu - Institutul Oncologic Bucuresti

4. Supravegherea si controlul tuberculozei:

Coordonator: dr. Elmira Ibraim - Institutul National de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”

Supleant: dr. Irina Strâmbu - Institutul National de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”

Grup tehnic: dr. Cristian Popa - Institutul National de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”


5. Consum de antibiotice si antibiotico-rezistenta:

Coordonator: conf. dr. Irina Codită - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

Supleant: dr. Gratiana Chicin - Institutul de Sănătate Publică Timisoara

Grup tehnic:

- prof. dr. Olga Dorobăt - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

- dr. Roxana Serban - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

6. Prevenirea si controlul HIV/SIDA:

Coordonator: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

Supleant: dr. Laurentiu Zolotuscă - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic: dr. Mariana Mărdărescu - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

7. Promovarea sănătătii si educatia pentru sănătate:

Coordonator: dr. Carmen Domnariu - Centrul de Sănătate Publică Sibiu

Supleant: dr. Mioara Predescu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic: Daniela Vâlceanu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

8. Prevenirea obezitătii prin alimentatie sănătoasă si activitate fizică:

Coordonator: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Mioara Predescu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic: Daniela Vâlceanu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

9. Tutun:

Coordonator: dr. Magdalena Ciobanu - Institutul National de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”

Supleant: chim. Gabriela Cilincă - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic: dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii

10. Controlul consumului de alcool:

Coordonator: dr. Claudia Dima - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Florentina Furtunescu - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic: prof. dr. Dana Galieta Mincă - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

11. Prevenirea dependentei de droguri:

Coordonator: dr. Laurentiu Zolotuscă - Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Daniel Verman - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic: dr. Ciolompea Teodora - Directia de Sănătate Publică Bucuresti

12. Medicina muncii:

Coordonator: dr. Adriana Todea - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Nuti Deliu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic: dr. Letitia Bucur- Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

13. Radiatii ionizante si radiatii neionizante:

Coordonator: dr. Măria Alexandra Cucu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. fiz. Constantin Milu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic: fiz. Irma Csiki - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

14. Nutritie, etichetare nutritională, mentiuni nutritionale si de sănătate:

Coordonator: dr. Camelia Pârvan - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Gabriela Gârban - Institutul de Sănătate Publică Timisoara

Grup tehnic:

- dr. Mariana Petrescu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

- dr. Florica Scărlătescu - Directia de Sănătate Publică Prahova

- dr. Gangler Măria - Ministerul Sănătătii

15. Alimente cu destinatie nutritională specială:

Coordonator: dr. Mariana Vlad - Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca

Supleant: dr. Daniela Nută - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic:

- dr. Florentina lacobi - Ministerul Sănătătii

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătătii

16. Aditivi, enzime, arome:

Coordonator: chim. Anca Telniceanu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: chim. Carmen Hura - Institutul de Sănătate Publică lasi

Grup tehnic: dr. Horatiu Zapîrtan, Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca

17. Organisme modificate genetic:

Coordonator: biol. dr. Klaus Fabritius - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Anca Roncea - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

18. Materiale în contact cu alimentul:

Coordonator: chim. Gabriela Cilincă - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Anca Roncea - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic:

- dr. Daniela Cîrlan - Ministerul Sănătătii

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii

19. Apa minerală:

Coordonator: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătătii

Supleant: chim. Buksa Kalman - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

Grup tehnic:

- dr. Camelia Pârvan - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

- dr. Florentina lacobi - Ministerul Sănătătii

20. Alimente si ingrediente alimentare noi:

Coordonator: dr. Daniela Nută - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Gabriela Gârban - Institutul de Sănătate Publică Timisoara

Grup tehnic:

- dr. Florentina lacobi - Ministerul Sănătătii

- dr. Marta Petre - Ministerul Sănătătii

21. Suplimente alimentare:

Coordonator: dr. Gabriela Gârban - Institutul de Sănătate Publică Timisoara

Supleant: dr. Nicoleta Florescu - Institutul de Sănătate Publică lasi

Grup tehnic:

- farm. Anisoara Dudu - Ministerul Sănătătii

- dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii


22. Alimente si ingrediente alimentare tratate cu radiatii ionizante:

Coordonator: dr. Cristina Câmpeanu - Institutul de Sănătate Publică lasi

Supleant: dr. Nicoleta Florescu - Institutul de Sănătate Publică lasi

Grup tehnic: dr. Marta Petre - Ministerul Sănătătii

23. Hematologie:

Coordonator: dr. Corina Posea - Spitalul Universitar Bucuresti

Supleant: prof. dr. Liuba Petrov - Institutul Oncologic Cluj-Napoca

Grup tehnic:

- dr. Alina Mirella Dobrotă - Centrul Regional de Transfuzii Sanguine Constanta

- dr. Aurel Marc Andrei Rosin - Centrul de Transfuzie Sanguină Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

24. Tesuturi, celule, organe si transplant:

Coordonator: dr. Victor Zota - Agentia Natională de Transplant

Supleant: dr. Luminita Dobrescu -Agentia Natională de Transplant

Grup tehnic:

- transplant tisular - dr. Rosana Turcu, coordonator regional Bucuresti

- transplant hepatic - prof. dr. Irinel Popescu

- transplant renal - prof. dr. Ionel Sinescu

- prof. dr. Mihai Lucan

- transplant cardiac - prof. dr. Radu Deac

- dr. Serban Brădisteanu

- transplant medular - prof. dr. Dan Colită

- dr. Raluca Neagu, coordonator regional lasi

- dr. Ion Gerotă -Agentia Natională de Transplant

- dr. Mariana Postolache - Ministerul Sănătătii

- dr. Florentina lacobi - Ministerul Sănătătii

25. Mediu:

Coordonator: dr. Cornel Neagu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleanti:

- dr. loan Domahidi - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

- dr. Gabriela Uifălean - Directia de Sănătate Publică Mures

Grup tehnic: dr. Anca Tudor - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

26. Apa potabilă si apa de îmbăiere:

Coordonatori:

- dr. Emilia Niciu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

- dr. Anca Tudor - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleanti:

- dr. Adina Botoroga - Directia de Sănătate Publică Brasov

- dr. Măria Zurini - Directia de Sănătate Publică Bucuresti

- dr. Luiza Căruceru - Directia de Sănătate Publică Constanta

Grup tehnic:

- dr. Daniela Cîrlan - Ministerul Sănătătii

- dr. Adrian Pavlov - Directia de Sănătate Publică Constanta

27. Deseuri medicale:

Coordonator: ing. Oana Curea - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Laurentiu Zolotuscă - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic:

- Cristiana Cîrlan - Ministerul Sănătătii

- dr. Gabriela Uifălean - Directia de Sănătate Publică Mures

28. Biocide:

Coordonator: chim. pr. Mihaela Drăgusan - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Găbită Neagu - Directia de Sănătate Publică Dâmbovita

Grup tehnic:

- biol. dr. Klaus Fabritius - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

- chim. Irina Tănase - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

29. Cosmetice:

Coordonator: dr. Simona Pârvu - Ministerul Sănătătii

Supleant: farm. Doina Bumb - Centrul de Sănătate Publică Târgu Mures

Grup tehnic:

- chim. Irina Tănase - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

- chim. Verginia Matei, Directia de Sănătate Publică Bucuresti

30. Boli rare:

Coordonator: prof. dr. loan Victor Pop - Universitatea de Medicină si Farmacie „luliu Hatieganu” Cluj-Napoca

Supleant: prof. dr. Ana Măria Vlădăreanu - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti

Grup tehnic:

- dr. Cristina Rusu - Catedra Genetică Medicală - Universitatea de Medicină si Farmacie „Grigore. T Popa” lasi

31. Domeniul sănătătii mintale si al bolilor degenerative (Alzheimer):

Coordonator: dr. Ileana Botezat Antonescu - Centrul National de Sănătate Mintală

Supleant: prof. dr. Pompilia Delean - Universitatea de Medicină si Farmacie „Victor Babes” Timisoara

Grup tehnic:

- conf. dr. Cătălina Tudose - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia”

- prof. dr. luliana Dobrescu - Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. dr. Alexandru Obregia”

- dr. Claudia Dima - Centrul National de Sănătate Mintală

32. Domeniul prevenirii traumatismelor si accidentelor:

Coordonator: dr. Cristian Boieriu - Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare Târgu Mures

Supleant: dr. Raed Arafat -Serviciul Mobil de Urgentă,

Reanimare si Descarcerare

Grup tehnic: dr. Adrian Borcea - coordonator Serviciul Mobil de Urgentă, Reanimare si Descarcerare Bihor

33. Domeniul reglementării timpului de lucru:

Coordonator: ec. Doina Tănase - Ministerul Sănătătii

Supleant: ec. Crăciuna Negrilă - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic: Alexandra Andreea Timofte – Ministerul Sănătătii

34. Domeniul farmaceutic:

a) problematica medicamentelor de uz uman:

Coordonator: farm, pr. Rodica Bădescu -Agentia Natională a Medicamentului

Supleanti

- farm. pr. Nela Vîlceanu - Agentia Natională a Medicamentului

- dr. farm. Simona Raicu - Agentia Natională a Medicamentului


- farm. pr. Daniela Enache - Agentia Natională a Medicamentului

- dr. farm. Robert Ancuceanu - Agentia Natională a Medicamentului

- biol. pr. Anca Moraru - Agentia Natională a Medicamentului

- dr. Daniela Stanciu - Agentia Natională a Medicamentului

- dr. Simona Bădoi -Agentia Natională a Medicamentului

- dr. Mihaela Bogdan -Agentia Natională a Medicamentului

- dr. Laurentiu Chitimia-Agentia Natională a Medicamentului

- ing. Crînguta Brăescu -Agentia Natională a Medicamentului b) politica medicamentului, stabilirea preturilor la

medicamente, rambursarea medicamentelor si eficienta relativă:

Coordonator: dr. Bogdan Grigore - Ministerul Sănătătii

Supleanti:

- jr. Irina Gresaru - Ministerul Sănătătii

- farm. George Baicu - Ministerul Sănătătii

35. Domeniul dispozitivelor medicale:

Coordonator: ing. Ana Măria Tănase - Ministerul Sănătătii

Supleant: ing. Margareta Mihalache - Ministerul Sănătătii

36. Domeniul recunoasterii calificărilor profesionale:

Coordonator: dr. Beatrice Nimereanu - Ministerul Sănătătii

Supleanti:

- Gabriela Chelba - Ministerul Sănătătii

- Mircea Timofte - Ministerul Sănătătii

37. Programul de actiune comunitar si strategii în domeniul sănătătii publice:

Coordonator: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătătii

Supleant: prof. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină si Farmacie „luliu Hatieganu” Cluj-Napoca

Grup tehnic:

- dr. Ileana Tudoran - Ministerul Sănătătii

- prof. dr. Cristian Vlădescu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

38. Strategia de Sănătate a Comisiei Europene:

Coordonator: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul

Sănătătii Supleanti:

- prof. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină si Farmacie „luliu Hatieganu” Cluj-Napoca

- dr. Anda Ioana Curta - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic:

- dr. Ileana Tudoran - Ministerul Sănătătii

- dr. Alexandra Constantinescu - Ministerul Sănătătii

- Roxana Rotocol - Ministerul Sănătătii

39. Diabet si Boli Endocrine:

Coordonator: dr. Ruxandra Dănciulescu - Comisia Consultativă de Diabet si Boli Endocrine, Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Alina Nicolau - Spitalul Clinic „Dr. loan Cantacuzino”

40. Servicii de sănătate si îngrijiri medicale, siguranta pacientului si informatii adresate pacientilor:

Coordonator: dr. Victor Strâmbu - Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Anda Ioana Curta - Ministerul Sănătătii

Grup tehnic:

- Raluca Luchian - Casa Natională de Asigurări de Sănătate

- Andreea Urdăreanu - Casa Natională de Asigurări de Sănătate

- dr. Alexandra Constantinescu - Ministerul Sănătătii

- dr. Miriam Tăranu - Ministerul Sănătătii

41. Comitetul de program din cadrul PC7:

Coordonator: prof. dr. Luminita Smaranda lancu – Institutul de Sănătate Publică lasi

Supleant: conf. dr. Victoria Arama - Universitatea de Medicină si Farmacie „Carol Davila” Bucuresti

Grup tehnic:

- prof. dr. Cristina Borzan - Universitatea de Medicină si Farmacie „luliu Hatieganu” Cluj-Napoca

42. Domeniul sigurantei jucăriilor si problematicii de tineret:

Coordonator: conf. dr. Aurelia Cordeanu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Nicolescu Rodica - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

43. Domeniul sigurantei rutiere (problematica sănătătii conducătorilor auto - oftalmologie, boli psihice, diabet):

Coordonatori: prof. dr. Monica Pop - Comisia Consultativă de Oftalmologie, Ministerul Sănătătii

- dr. Claudia Dima - Centrul National de Sănătate Mintală

Supleant: prof. dr. Mihai Pop - Spitalul Clinic de Oftalmologie

44. Domeniul sănătătii reproducerii:

Coordonator: prof. dr. Bogdan Marinescu - Comisia Consultativă de Obstetrică-Ginecologie, Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Alin Stănescu - Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului

45. Indicatorii stării de sănătate:

Coordonator: prof. dr. Cristian Vlădescu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

Supleant: ec. Ioana Pertache - Centrul National pentru Organizarea si Asigurarea Sistemului Informational si Informatic în Domeniul Sănătătii Bucuresti

Grup tehnic: ing. Adriana Galan - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

46. International Health Regulation (IHR) - Regulamentul sanitar international:

Coordonator: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Radu Cucuiu - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Grup tehnic:

- dr. luliu Todea - Ministerul Sănătătii

- dr. Ariciu Drăgulescu Filip - Spitalul Clinic Militar Central de Urgentă Bucuresti

47. Health Security Committee (HSC) - Comitetul Securitătii Sănătătii - cele 3 sectiuni:

sectiunea 1 - Pregătire si răspuns la arme chimice, biologice si radiologice:

Titular: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătătii, subsecretar de stat

Supleant: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

sectiunea 2 - Pregătire si răspuns general:

Titular: dr. Raed Arafat - Ministerul Sănătătii, subsecretar de stat

Supleant: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

sectiunea 3 - Pregătire si răspuns în gripă:

Titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

Supleant: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

Reprezentarea României în sesiunea/sedinta plenară a Comitetului Securitătii Sănătătii (HSC):

Titular: conf. dr. Aurel Nechita - Ministerul Sănătătii, secretar de stat


Supleant: dr. Cristina Anton Irimie - Ministerul Sănătătii, secretar de stat

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru sănătate publică:

Titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătătii

Supleant: prof. dr. Cristian Vlădescu - Scoala Natională de Sănătate Publică si Management Sanitar

Reprezentarea României în Grupul la nivel înalt pentru nutritie si activitate fizică:

Titular: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătătii

Supleant: conf. dr. Carmen Domnariu - Centrul de Sănătate Publică Sibiu

Reprezentarea României în Comitetul pentru Decizia CE nr. 2.119/98/CE privind înfiintarea unor retele pentru supravegherea si controlul epidemiologie al bolilor transmisibile în Comunitate:

Titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

48. Reprezentarea României la ECDC - Centrul European de Control al Bolilor:

a) Consiliul de administratie:

Titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătătii Supleant: dr. Daniela Pitigoi - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

b) Forum consultativ:

Titular: dr. Florin Popovici - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: prof. dr. Doina Azoicăi - Institutul de Sănătate Publică lasi

c) Organisme competente*):

d) Ministerul Sănătătii - Directia generală sănătate publică, asistentă medicală si programe:

Titular: dr. Amalia Canton - Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Mihaela Armanu - Ministerul Sănătătii

c2) Institutul de Sănătate Publică Bucuresti - Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile:

Titular: dr. Adriana Pistol - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

Supleant: dr. Odette Nicolae, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile

c3) Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”:

Titular: prof. dr. Adrian Streinu Cercel - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

Supleant: dr. Mariana Mărdărescu - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

c4) Institutul National de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”:

Titular: conf. dr. Constantin Marica - Institutul National de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”

Supleant: dr. Domnica Chiotan - Institutul National de Pneumoftiziologie „Prof. Dr. Marius Nasta”

c5) Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”:

Titular: dr. Dorel Lucian Radu - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

Supleant: dr. Viorel Alexandrescu - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

d) Punct focal national pentru microbiologie:

Titular: conf. dr. Alexandru Rafila - Ministerul Sănătătii

Supleant: dr. Gabriel lonescu - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

e) Punct focal national pentru rezistenta la antimicrobiene: Titular: conf. dr. Irina Codită - Institutul National de

Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

Supleant: dr. Anda Băicus - Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

f) Punct focal national pentru comunicare de risc:

- dr. Adriana Pistol - pentru boli infectioase, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile - Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

- dr. Florin Popovici - pentru Regulamentul sanitar international, Biroul Evenimente de Sănătate si Alertă Precoce, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti

- dr. Anda Baicus - pentru microbiologie, Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

- dr. Mariana Mărdărescu - pentru HIV, Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

- dr. Amalia Canton - pentru situatii de urgentă de sănătate publică, Ministerul Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe

- dr. Mihaela Armanu - pentru riscuri de mediu, Ministerul Sănătătii - Directia generală de sănătate publică, asistentă medicală si programe

g) Membru în comitetul editorial Eurosurveillance:

- dr. Daniela Pitigoi - Institutul National de Boli Infectioase „Prof. Dr. Matei Bals”

Art. 4. - Expertii prevăzuti la art. 2 au următoarele atributii:

a) pe domeniul lor de expertiză, elaborează mandatul referitor la documentele aflate în dezbatere la nivelul institutiilor europene. Expertul (grupul de experti) este responsabil de corectitudinea, calitatea si validitatea pozitiei exprimate în mandat, responsabilitate avizată de către coordonatorul de dosar;

b) elaborează raportul de deplasare prevăzut în anexa nr. II, în cazul în care a reprezentat România la reuniunile structurilor de lucru ale institutiilor europene sau la alte tipuri de reuniuni;

c) participă în cadrul grupurilor de lucru si reuniunilor de la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză, conform nominalizării de către directia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii;

d) monitorizează evolutiile legislative la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză si pozitiile celorlalte state membre fată de temele dezbătute în domeniu;

e) întocmesc dosarul tematic si îl actualizează ori de câte ori este cazul;

f) informează directia de specialitate si Directia de relatii internationale din cadrul Ministerului Sănătătii privind orice eveniment în legătură cu activitătile desfăsurate la nivel comunitar în domeniul lor de expertiză;

g) comunică celorlalti experti în domeniu materialele si informatiile obtinute în urma participării la grupuri de lucru sau reuniuni la nivel comunitar, în vederea asigurării unei reprezentativităti institutionale si a unei viziuni tehnice coerente în domeniu;

h) solicită/primesc consiliere de la comisiile consultative de specialitate ale Ministerului Sănătătii, precum si de la consilierii din cadrul Directiei de relatii internationale;

i) răspund de pozitia adoptată referitor la problematica solicitată;


j) au obligatia de a efectua, acolo unde este cazul, demersurile legale necesare în vederea rambursării, de către institutiile europene la ale căror grupuri de lucru au participat, a sumelor reprezentând contravaloarea cheltuielilor de transport.

Art. 5. -în cazul deplasării în vederea participării la un grup de lucru sau reuniune la nivel comunitar, procedura de lucru este următoarea:

1. Directia de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii va transmite pentru aprobare propunerea de nominalizare, în vederea participării unui/unor expert/experti din domeniu, însotită de agenda grupului de lucru, în limba română, către secretarul de stat coordonator. Propunerea de nominalizare va fi ulterior transmisă către Directia de relatii internationale, în vederea demarării formalitătilor de deplasare.

2. Mandatul, elaborat de către expert/experti, va fi înaintat către coordonatorul de dosar spre avizare:

a) în cazul unui aviz favorabil, coordonatorul înaintează mandatul cu cel putin 48 de ore înaintea reuniunii, împreună cu documentele pe baza cărora a fost elaborat, către Directia de relatii internationale în vederea avizării;

b) Directia de relatii internationale transmite mandatul în vederea aprobării către secretarul de stat coordonator precizat la art. 6 (în cazul mandatelor generale) si, ulterior, în vederea avizării, către Departamentul pentru Afaceri Europene si Ministerul Afacerilor Externe;

c) în cazul unui aviz negativ, expertul va reface mandatul conform observatiilor. Mandatul elaborat de către expert este transmis către DRI atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, la adresa miriam@ms.ro.

3. Expertul sustine pozitia României în cadrul reuniunilor la care participă în baza mandatului aprobat.

4. În cazul în care în timpul dezbaterilor apar amendamente de ultim moment, acestea având drept consecintă depăsirea limitelor de actiune ale mandatului elaborat, expertul sau reprezentantul Ministerului Sănătătii prezent la reuniune va actiona, după caz, astfel:

a) dacă amendamentele propuse nu aduc atingere limitelor mandatului aprobat, atunci expertul sustine pozitia din mandat si se abtine privind noile amendamente, urmând ca în termen de 48 de ore de la încheierea reuniunii, în urma consultărilor din tară, să transmită pozitia cu privire la amendamentele respective, în scris;

b) dacă amendamentele propuse vin în contradictie, în totalitate sau în parte, cu continutul mandatului ori aduc modificări substantiale, expertul se va abtine, urmând ca în termenul si în conditiile prevăzute la lit. a) să elaboreze o nouă pozitie. Această nouă pozitie va fi exprimată printr-un nou mandat, care urmează aceeasi procedură de avizare si aprobare.

5. La întoarcerea în tară, expertul redactează si transmite către directia de specialitate/coordonator de dosar si Directia de relatii internationale, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, raportul de deplasare, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic. Totodată, transmite raportul de deplasare, spre informare, în format electronic, si celorlalti membri ai grupului de lucru din domeniul respectiv. Raportului de deplasare i se atasează, pe suport hârtie sau în format electronic, următoarele documente: agenda reuniunii la care a participat, temele dezbătute, documentele de lucru ce au fost folosite, mandatul sustinut în cadrul reuniunii si dovezile aferente necesare pentru decontarea cheltuielilor. În raportul de deplasare expertul va descrie demersurile efectuate în vederea clarificării si transmiterii pozitiei României pentru situatiile de abtinere descrise la pct. 4.

6. Concluziile si propunerile expertilor mentionate în raportul de deplasare vor fi analizate de către directia de specialitate si, după caz, de către secretarul de stat coordonator, urmând a fi corelate în continuare cu politica Ministerului Sănătătii în domeniu.

7. După elaborarea raportului de deplasare, expertul va transmite directiei de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii copii de pe documentele anexate la raportul de deplasare, în vederea completării dosarului tematic din cadrul directiei de specialitate. Totodată, fiecare expert îsi întocmeste, în vederea unei evidente coerente ale domeniului pe care îl gestionează, propriul său dosar tematic.

8. În cazul în care, din motive obiective, expertul nu poate participa la un grup de lucru sau problematica discutată este complexă, cuprinzând mai multe domenii, Directia de relatii internationale poate propune participarea unui consilier pentru afaceri europene din cadrul directiei, care va sustine mandatul elaborat de către expertii din domeniu, procedura fiind aceeasi. Totodată, consilierii pentru afaceri europene desemnati să participe de către Directia de relatii internationale pot însoti expertii la reuniunile grupurilor de lucru, în vederea colaborării si asigurării ducerii la îndeplinire a angajamentelor asumate de către acestia. Reprezentarea Ministerului Sănătătii la reuniunile la nivel înalt (high level group) sau conferinte se va face pe baza nominalizării ministrului sănătătii.

Art. 6. - Persoanele responsabile pentru coordonarea/ monitorizarea grupului de experti constituit prin prezentul ordin sunt următoarele:

- domnul dr. Cristian-Anton Irimie, secretar de stat;

- doamna dr. Anda Ioana Curta, Director, Directia relatii internationale;

- doamna dr. Miriam Tăranu, Directia relatii internationale.

Art. 7. - Directiile din cadrul Ministerului Sănătătii si alte institutii implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Neîndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 4 si 5 constituie o încălcare a îndatoririlor de serviciu si atrage răspunderea expertului si a tuturor persoanelor responsabile, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 327/2007 privind constituirea si functionarea grupului de experti responsabili cu elaborarea punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar si asigurarea reprezentării la întâlnirile de lucru ale institutiilor Uniunii Europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 1 martie 2007.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii,

Ion Bazac

 

Bucuresti, 25 martie 2009.

Nr. 381.


*) Nominalizările de la acest punct se pot modifica prin dispozitie a ministrului sănătătii în functie de persoanele care conduc institutiile care fac obiectul acestui punct.

 

 


ANEXA Nr. 1

 

 

Aprobat

Secretar de stat, *)

Cristian Irimie

 

Avizat

Directia de relatii internationale

Director Dr. Anda Ioana Curta

Avizat

Numele directiei de specialitate

Director general/Director al directiei de specialitate

Avizat

Coordonator dosar

 

MANDAT

 

Participant (sau componenta delegatiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeasi reuniune)

Grup de lucru/Domeniu:

Data (sau perioada):

Locatia:

(Mandatul se transmite în timp util - 48 de ore spre avizare la Directia de relatii internationale din cadrul Ministerului Sănătătii, care va solicita, în cazul mandatelor generale, aprobarea din partea secretarului de stat coordonator si, când este necesar, aprobarea ministrului sănătătii si la Departamentul Afacerilor Europene si la Ministerul Afacerilor Externe; în cazul în care mandatul întocmit primeste aviz nefavorabil, expertul nu poate exprima nicio pozitie la reuniunea respectivă.)

1. Justificarea actiunii:

- (Prezentare în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discutie conform agendei de lucru, concret si coerent, specificând si stadiul discutiilor sau al negocierilor ce au avut loc la reuniuni anterioare);

- (Importanta pentru România - RO - inclusiv implicatiile pentru producători, implicatiile sociale, economice, financiare sau de ordin legislativ, dacă este cazul).

2. Pozitia României:

- (Se mentionează scurt si concis pozitia României referitoare la temele în discutie - conform documentelor prezentate - acest lucru presupunând ca expertul să cunoască documentele si să elaboreze pozitia României conform atributiilor precizate în ordin)

- (Totodată se mentionează obiectivele de atins, tacticile de negociere, eventualele opozitii din partea unor state membre -, precum si posibile „întelegeh Vconventii cu reprezentanti ai altor state membre);

 - (Se vor mentiona si eventualele limite/marje/alternative care pot fi exprimate în procesul de negociere; uneori este necesară colaborarea cu alte institutii implicate sau chiar patronate.)

3. Autoritătile nationale implicate în proiectul de implementare

3.1. Obligatii de comunicare/raportare/informare a Comisiei Europene/altei structuri comunitare prevăzute în proiect pentru îndeplinirea acestor obligatii

 

Tipul obligatiei

Da/Nu

Autoritatea care va duce la îndeplinire obligatia

Comunicare

Da

 

Raportare

Da

 

Informare

Da

 

Alt tip

 

 

 

 

 

 

            3.2. Controlul aplicării prevederilor proiectului

 

Reglementarea controlului aplicării

Da/Nu

Autoritatea/autoritătile care vor duce la îndeplinire obligatia

Proiectul contine prevederi ce reglementează controlul aplicării ?

Da

Prevederi privind data intrării în vigoare a diferitelor prevederi propuse de directivă

 

4. Persoana/persoanele de contact din tară (care sunt direct implicate în elaborarea pozitiei tehnice a României - în cazul unor amendamente de ultim moment): Tel/e-mail: (Note de prezentare:

- mandatul trebuie scris clar si concis, cu diacritice, fără greseli gramaticale;

- mandatul reprezintă pozitia României la reuniunea respectivă. Participantul sustine acest mandat, avizat si aprobat în prealabil, nu alte păreri personale;

- mandatul este semnat si datat de către expert, care răspunde de afirmatiile efectuate;

- pentru informarea exactă a expertilor care întocmesc un mandat folosind acest model, reamintim faptul că toate indicatiile scrise în paranteză cu litere cursive nu trebuie să se regăsească în mandatul transmis către Ministerul Sănătătii în vederea avizării;

- mandatul se transmite, pe hârtie si în format electronic (la adresa miriam@ms.ro) la Directia de relatii internationale împreună cu documentele pe baza căruia a fost elaborat, cu 48 de ore înainte de reuniune, astfel încât, în cazul unui aviz nefavorabil, expertul să poată reface documentul.)

 

Data:

Întocmit

....................................

(numele si functia expertului)

 

Semnătura (pe mandatul trimis pe hârtie)

*) Numai în cazul mandatelor generale.


 

ANEXA Nr. 2

 

Avizat

Numele directiei de specialitate

Director general/Director al directiei de specialitate

Avizat

Coordonator dosar

 

RAPORT DE DEPLASARE

 

Participant (sau componenta delegatiei, în cazul în care participă mai multe persoane la aceeasi reuniune):

Grup de lucru/Domeniu:

Data/Perioada:

Locatia:

1. Justificarea actiunii:

- (Prezentarea în rezumat a principalelor puncte-cheie legate de documentele în discutie conform agendei de lucru, concret si coerent, specificând si stadiul discutiilor sau al negocierilor ce au avut loc si eventualitatea reluării discutiilor la următoarele grupuri de lucru);

- (Concluziile reuniunii - se anuntă si verbal superiorul ierarhic, precum si alte directii implicate, în cazul unor subiecte de importantă deosebită.)

2. Pozitia României si pozitia celorlalte state membre:

- (Se mentionează scurt si concis pozitia României (fără notele justificative) referitoare la temele în discutie, precum si pozitiile celorlalte state membre, pozitii ce au importantă majoră în luarea deciziilor viitoare);

- (Totodată se mentionează obiectivele de atins atât pentru România, cât si pentru alte state membre, în cazul în care se specifică în cadrul dezbaterilor eventuale opozitii din partea unor state membre, precum si propunerea unor posibile „întelegeri” cu reprezentantii altor state membre în cursul unor dezbateri viitoare.)

3. Pozitia României luată în cadrul reuniunii în cazul în care au apărut amendamente de ultim moment si a fost contactată persoana/persoanele de contact din tară: (care sunt direct implicate în elaborarea pozitiei tehnice a României -inclusiv motivarea acestei actiuni.)

4. Concluzii/Propuneri:

(capitol foarte important ce determină initiative ulterioare ale directiei de specialitate/institutiei în vederea elaborării unor acte normative nationale necesare) (Note de prezentare:

- raportul trebuie scris clar si concis, cu diacritice, fără greseli gramaticale;

- raportul trebuie să reprezinte o descriere detailată a tuturor dezbaterilor, pentru ca oricine îl citeste să înteleagă discutiile ca si când ar fi participat la reuniunea respectivă;

- raportul este semnat si datat de către participant/participanti, care răspunde/răspund de afirmatiile efectuate, si este predat directiei de specialitate (împreună cu agenda reuniunii) pentru introducerea acestuia în dosarul tematic, precum si secretarului de stat coordonator în vederea unor eventuale rezolutii suplimentare;

- raportul se transmite, pe hârtie si în format electronic (la adresa miriam@ms.ro), la Directia de relatii internationale în maximum 3 zile de la terminarea reuniunii, si numai în format electronic celorlalti experti din domeniu;

- pentru informarea exactă a expertilor care întocmesc un raport de deplasare folosind acest model, reamintim faptul că toate indicatiile scrise în paranteză cu litere înclinate nu trebuie să se regăsească în raportul transmis către Ministerul Sănătătii.)

 

Data:

Întocmit

....................................

(numele si functia expertului)

 

Semnătura  (pe raportul trimis pe hârtie)


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea ratei rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută

 

În baza dispozitiilor art. 5 si 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României,

în aplicarea prevederilor art. 13 din Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 mai - 23 iunie 2009, rata rezervei minime obligatorii pentru mijloacele bănesti în valută cu scadenta reziduală mai mare de 2 ani de la finele perioadei de observare si care nu prevăd clauze contractuale referitoare la rambursări, retrageri, transferări anticipate se stabileste la un nivel de 0 (zero) la sută.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 8 aprilie 2009.

Nr. 11.


Copyright 1998-2015 DSC.NET   All rights reserved.