MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 245/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 245            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni,  13 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 398 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 223 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

            Decizia nr. 400 din 19 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            407. - Hotărâre privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            M.36. - Ordin al ministrului apărării nationale privind aprobarea bunurilor si serviciilor ce se pot pune la dispozitia fortelor armate străine care intră, stationează, desfăsoară operatiuni sau tranzitează teritoriul României

 

            133. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 

            134. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

            140/27. - Ordin al ministrului dezvoltării regionale si locuintei si al viceprim-ministrului, ministrul administratiei si internelor, privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

 

            200. - Ordin al ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 

            268. - Ordin al ministrului comunicatiilor si societătii informationale pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

            3.508. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov

 

            3.509. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 398

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 223 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 223 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, exceptie ridicată de Andras Mako, Marcella Mako si Andrea (Elisabeta) Szabo în Dosarul nr. 6.768/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că la dosar au fost depuse de către partea Academia de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” din Bucuresti note scrise prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, ca fiind inadmisibilă, deoarece critica de neconstitutionalitate se referă la o omisiune legiSIativă, autorii exceptiei solicitând completarea textului de lege criticat.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 8 decembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 6.768/211/2008, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 223 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”. Exceptia a fost ridicată de Andras Mako, Marcella Mako si Andrea (Elisabeta) Szabo într-o cauză civilă având ca obiect o actiune în constatarea nulitătii absolute a unui titlu de proprietate si a actelor care au stat la baza emiterii acestuia si constatarea calitătii de titular al dreptului de administrare asupra terenului a Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Cluj.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia arată că textul de lege criticat nu prevede criteriile la care trebuie să se raporteze statiunile de cercetare pentru stabilirea terenurilor strict necesare pentru desfăsurarea activitătii lor, astfel încât acestea pot stabili în mod discriminatoriu care dintre terenurile agricole aflate în administrarea lor nu sunt indispensabile cercetării.

Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că motivele de neconstitutionalitate referitoare la faptul că nu s-au prevăzut anumite criterii la care ar trebui să se raporteze statiunile de cercetare în stabilirea terenurilor strict necesare pentru desfăsurarea activitătii lor priveste o omisiune a legii, iar nu un aspect de neconstitutionalitate a textului de lege criticat.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens, arată că normele supuse controlului de constitutionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Invocarea de către autorii exceptiei a lipsei unor criterii de evaluare a indispensabilitătii terenurilor, în conformitate cu care acestea rămân în administrarea unitătilor de profil, nerestituindu-se persoanelor îndreptătite la reconstituire, nu implică o problemă de constitutionalitate a textului de lege criticat. Prin măsurile privind reconstituirea dreptului de proprietate în domeniul funciar stabilite prin Legea nr. 247/2005, legiuitorul a rămas consecvent politicii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenurilor pe vechile amplasamente, cu exceptiile prevăzute de lege.

Avocatul Poporului consideră că prevederile criticate sunt constitutionale. În acest sens, arată că normele supuse controlului de constitutionalitate se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută de ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare. Totodată, arată că exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate nu trebuie absolutizată, iar legiuitorul este îndreptătit să stabilească continutul si limitele acestuia.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, notele scrise depuse de părti, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 223 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 358 din 29 mai 2002. Art. 223 a fost modificat prin articolul unic pct. 3 al Legii nr. 232/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 29/2005 pentru modificarea Legii nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2005.

Art. 223 din Legea nr. 290/2002 are următorul continut: „Suprafetele de teren trecute, potrivit Legii nr. 147/2004, în administrarea institutelor, unitătilor, centrelor, statiunilor de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, precum si a institutiilor de învătământ superior agricol si silvic rămân în administrarea acestora, cu exceptia terenurilor agricole preluate de la fostii proprietari si solicitate de persoanele îndreptătite la reconstituire, precum si a celor prevăzute în anexa nr. 61. Terenurile apartinând fostilor proprietari, dar indispensabile activitătii de cercetare-dezvoltare, colectiile de material biologic, loturile demonstrative, suprafetele destinate producerii de sământă si material de plantat din verigi superioare, testărilor tehnologice si terenurile pentru producerea furajelor necesare animalelor de experientă si productie, plantatiile cu rol în ameliorare, parcelele amenajate special pentru experimentări multianuale, în care s-au investit sume importante dificil de recuperat sau care implică investitii noi considerabil de mari, vor fi păstrate în administrarea unitătilor de profil.”

Autorii exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si ale art. 44 alin. (2) referitoare la garantarea si ocrotirea, în mod egal de lege, a proprietătii private, indiferent de titular. Totodată, invocă contrarietatea textului de lege criticat în raport cu dispozitiile art. 1 din primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind protectia proprietătii, si fată de dispozitiile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că principala critică de neconstitutionalitate se referă la o omisiune legiSIativă, autorii exceptiei fiind nemultumiti de faptul că textul de lege criticat nu prevede criteriile la care trebuie să se raporteze statiunile de cercetare pentru stabilirea terenurilor strict necesare pentru desfăsurarea activitătii lor. Examinarea criticii de neconstitutionalitate cu un atare obiect excedează competentei Curtii Constitutionale, care, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, se pronunt㠄numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 223 din Legea nr. 290/2002 privind organizarea si functionarea unitătilor de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii, industriei alimentare si a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti”, exceptie ridicată de Andras Mako, Marcella Mako si Andrea (Elisabeta) Szaboîn Dosarul nr. 6.768/211/2008 al Judecătoriei Cluj-Napoca.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 400

din 19 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată

 

Acsinte Gaspar - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Mihaela Ionescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Frederick Furs” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 2.178/314/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cauzei si arată că, la dosar, au fost depuse, de către partea Gheorghe Toma, note scrise, prin care solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 12 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.178/314/2007, Curtea de Apel Suceava - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercial㠄Frederick Furs” - S.R.L. din Suceava într-o cauză civilă având ca obiect recursul declarat de autoarea exceptiei împotriva Deciziei nr. 87 din 11 martie 2008 a Tribunalului Suceava, prin care s-a respins ca nefondat apelul acesteia. În acest sens, s-a retinut faptul că în cauză nu s-a făcut dovada îndeplinirii conditiilor prevăzute de art. 34 din Legea nr. 7/1996 pentru a se putea dispune radierea dreptului de proprietate din cartea funciară, efectele hotărârilor judecătoresti pronuntate anterior limitându-se la opozabilitatea acestora fată de Societatea Comercial㠄Luar Corn” - S.R.L. din Suceava, fără a dispune cu privire la însăsi substanta dreptului de proprietate înscris în favoarea pârâtei.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că textele de lege criticate sunt contrare dispozitiilor constitutionale si din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, invocate, considerând că este injustă solutia legiSIativă de apreciere a bunei-credinte doar în temeiul cuprinsului cărtii funciare. Totodată, arată că în forma anterioară modificării prin Legea nr. 247/2005, art. 31 (anterior art. 34) din Legea nr. 7/1996 reglementa si cunoasterea directă a anumitor situatii juridice, fundamentată pe elemente exterioare sistemului de publicitate, textul având următoarea redactare: „[...]dacă nu a cunoscut, pe altă cale, această inexactitate”.

Curtea de Apel Suceava - Sectia civilă consideră că prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) si (2) din Legea nr. 7/1996 sunt constitutionale. In acest sens, arată că nu este contrară principiului egalitătii în fata legii instituirea unor reguli speciale privind rectificarea înscrierilor făcute în cartea funciară, atâta vreme cât se asigură egalitatea juridică a cetătenilor în utilizarea lor. Totodată, arată că prevederile criticate nu contin norme contrare dreptului părtilor de a beneficia de un proces echitabil, precum si judecarea cauzelor într-un termen rezonabil. Posibilitatea rectificării unor înscrieri nevalabile reprezintă tocmai o măsură de protectie a dreptului de proprietate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, notele scrise depuse de părti, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Prin încheiere, instanta de judecată a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 33 alin. (1) si art. 34 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996. Însă, din notele scrise ale autorului exceptiei rezultă că obiect al exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 30 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, astfel cum a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 3 martie 2006, care au următorul continut:

- Art. 30: „(1) Dacă în cartea funciară s-a înscris un drept real, în conditiile prezentei legi, în folosul unei persoane, se prezumă că dreptul există în folosul ei, dacă a fost dobândit sau constituit cu bună-credintă, cât timp nu se dovedeste contrariul.”;

- Art. 31: „(1) Cuprinsul cărtii funciare, în afara îngrădirilor si exceptiilor legale, se consideră exact numai în folosul acelei persoane care, în virtutea unui act juridic cu titlu legal, a dobândit cu bună-credintă un drept real înscris în cartea funciară.

(2) Dobânditorul este considerat de bună-credintă dacă, la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului în folosul său, nu a fost notată nicio actiune prin care se contestă cuprinsul cărtii funciare sau dacă din titlul transmitătorului si din cuprinsul cărtii funciare nu reiese vreo neconcordantă între aceasta si situatia juridică reală.”

Autorul exceptiei invocă încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea cetătenilor în fata legii, ale art. 20 alin. (2) referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 44 alin. (2) referitoare la ocrotirea si garantarea proprietătii private si ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.


Totodată, consideră că textele de lege criticate contravin si dispozitiilor art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Potrivit art. 30 din Legea nr. 7/1996, un drept înscris în favoarea unei persoane creează prezumtia că este titularul acelui drept. Această prezumtie poate fi combătută de către orice persoană interesată, dar numai pe cale judecătorească, într-o procedură contencioasă. Prin aceste prevederi, legiuitorul a dorit să dea cărtii funciare valoarea unui mijloc de probă, util părtii care doreste să-si probeze dreptul dobândit printr-un titlu valabil, cu bună-credintă.

Totodată, alin. (1) al art. 31 din Legea nr. 7/1996 consacră principiul publicitătii după care functionează cartea funciară, în vreme ce alin. (2) al aceluiasi articol defineste buna-credintă din perspectiva sistemului de carte funciară.

Anterior modificării, Legea nr. 7/1996 reglementa două feluri de cunoastere a situatiei juridice reale a imobilului - cunoasterea mediată de sistemul de publicitate si cunoasterea directă, fundamentată pe elemente exterioare sistemului de publicitate. Astfel, cuprinsul cărtilor funciare se considera exact, în folosul acelei persoane care a dobândit, prin act juridic cu titlu oneros, un drept real, dacă în momentul dobândirii dreptului n-a fost înscrisă în cartea funciară vreo actiune prin care se contestă cuprinsul ei sau nu a cunoscut, pe altă cale, această inexactitate. Buna-credintă nu se aprecia exclusiv prin raportare la cuprinsul cărtii funciare, ci si prin cunoasterea situatiei reale a imobilului pe altă cale, datorită unor indicii exterioare de cartea funciară.

În esentă, autorul exceptiei critică modificarea textului de lege, care, în opinia lui, reglementează o solutie legiSIativă neconstitutională, de vreme ce aprecierea bunei-credinte se face doar în temeiul cuprinsului cărtii funciare, fără să fie luată în considerare si cunoasterea directă a situatiei juridice a imobilului.

Curtea retine, însă, că, desi prin art. 31 din Legea nr. 7/1996 legiuitorul a dorit să reglementeze o definitie a bunei-credinte valabilă doar pentru cartea funciară, prin stabilirea criteriilor de evaluare a acesteia se are în vedere, în mod deosebit, actiunea în rectificare, de vreme ce buna-credintă se apreciază la data înregistrării cererii de înscriere a dreptului.

Însă, în cazul actiunii în prestatie tabulară reglementată în art. 27 alin. (5) din Legea nr. 7/1996 se prevede situatia în care tertul, dobânditor cu titlu oneros, este de rea-credintă. Astfel, îndeplinirea acestei conditii arată fără nicio îndoială că legea ia în considerare si cunoasterea efectivă, directă, a situatiei juridice a imobilului, altfel decât prin intermediul sistemului de publicitate imobiliară. Aceasta, deoarece prestatia tabulară împotriva tertului dobânditor urmăreste solutionarea conflictului de drepturi concurente fără aplicarea strictă a principiului prioritătii, fiind utilizată atunci când reclamantul nu a introdus anterior nicio cerere în legătură cu realizarea vreunei înscrieri în baza titlului său. În acest caz, reaua-credintă care ar justifica admiterea actiunii în prestatie tabulară îndreptată împotriva tertului dobânditor e dată de cunoasterea situatiei juridice reale datorită unor informatii străine de sistemul de publicitate, buna sau reaua-credintă a tertului verificându-se la momentul încheierii actului de către acesta.

Asa fiind, Curtea nu poate retine motivele de neconstitutionalitate invocate, din interpretarea sistematică a prevederilor art. 27, art. 30 alin. (1), art. 31, 36 si 37 ale Legii nr. 7/1996 rezultând faptul că buna-credintă, în sistemul cărtii funciare, se apreciază în persoana tertilor prin raportare atât la cunoasterea prin sistemul de publicitate, cât si prin raportare la cunoasterea directă, bazată pe elemente exterioare sistemului de publicitate, dreptul de proprietate privată fiind, astfel, pe deplin garantat.

Totodată, Curtea constată că textele de lege criticate nu aduc atingere nici prevederilor art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală referitoare la egalitatea cetătenilor în fata legii si a autoritătilor publice, de vreme ce acestea se aplică în mod egal tuturor celor aflati în situatia prevăzută în ipoteza normei legale, fără nicio discriminare pe considerente arbitrare.

De asemenea, nu se aduce atingere nici dispozitiilor constitutionale privind accesul părtilor la justitie si dreptul acestora la un proces echitabil, de vreme ce actiunea în prestatie tabulară are ca fundament tocmai sanctionarea tertului, care, desi a cunoscut prin alte mijloace decât cartea funciară situatia juridică reală a imobilului, încearcă să invoce înscrierea din cartea funciară pentru a-si păstra dreptul. Astfel, cunoasterea directă a situatiei juridice reale a imobilului la momentul încheierii actului de către tertul de rea-credintă constituie temei pentru sanctionarea acestuia prin intermediul prestatiei tabulare la care autorul exceptiei are acces neîngrădit ca persoană interesată.

În fine, Curtea nu poate retine nici încălcarea dispozitiilor constitutionale ale art. 53, de vreme ce nu s-a constatat restrângerea exercitiului vreunui drept sau al unei libertăti.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 30 alin. (1) si art. 31 alin. (1) si (2) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, exceptie ridicată de Societatea Comercial㠄Frederick Furs” - S.R.L. din Suceava în Dosarul nr. 2.178/314/2007 al Curtii de Apel Suceava - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 martie 2009.

 

PRESEDINTE,

ACSINTE GASPAR

Magistrat-asistent,

Mihaela Ionescu

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, ca urmare a retrocedării acesteia fostului proprietar

 

Având în vedere prevederile art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei părti dintr-un imobil, înregistrat la pozitia cu nr. M.F.P. 101.153, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării către persoana îndreptătită, în conditiile legii.

Art. 2. - Ministerul Administratiei si Internelor îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Finantelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 407.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale părtii de imobil, aflat în administrarea Ministerului Administratiei si Internelor, care se scade din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării acesteia către fostul proprietar

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se scade imobilul

Caracteristicile imobilului

Valoarea contabilă

Numărul de identificare atribuit de Ministerul

Finantelor Publice

Târgu Secuiesc, Str. Principală, judetul Covasna

Ministerul Administratiei si Internelor- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Covasna

Suprafata terenului = 65.037,00 m2

84.852,47 lei

101.153 (partial) 45 - 187


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII NATIONALE

 

ORDIN

privind aprobarea bunurilor si serviciilor ce se pot pune la dispozitia fortelor armate străine care intră, stationează, desfăsoară operatiuni sau tranzitează teritoriul României

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 32 din Legea nr. 291/2007 privind intrarea, stationarea, desfăsurarea de operatiuni sau tranzitul fortelor armate străine pe teritoriul României,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e) si r), precum si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării Nationale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării nationale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Lista cu bunurile si serviciile ce se pot pune la dispozitia fortelor armate străine care intră, stationează, desfăsoară operatiuni sau tranzitează teritoriul României, prevăzută în anexa nr. 1, precum si elementele constitutive ale costului bunurilor si serviciilor ce se pot pune la dispozitia fortelor armate străine care intră, stationează, desfăsoară operatiuni sau tranzitează teritoriul României, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Bunurile si serviciile nominalizate în anexa nr. 1 se pun gratuit la dispozitia fortelor armate străine, denumite în continuare beneficiari, numai în cazurile când prin tratate se prevede astfel.

Art. 3. - Bunurile si serviciile nominalizate în anexa nr. 1 se pun contra cost la dispozitia beneficiarilor care nu intră sub incidenta prevederilor art. 2.

Art. 4. - (1) Contravaloarea financiară a bunurilor si serviciilor livrate rezultă în urma calculului costurilor acestora, conform prevederilor anexelor nr. 1 si 2, la care se adaugă taxele, accizele si impozitele prevăzute în legiSIatia natională.

(2) Scutirea de la plata taxelor, accizelor si impozitelor prevăzute la alin. (1) se aplică numai dacă există o obligatie legală a statului român, asumată printr-un tratat care prevede în mod expres acest fapt, fată de statul căruia îi apartine structura militară beneficiară.

Art. 5. - Beneficiarii bunurilor si serviciilor prevăzute în anexa nr. 1 achită contravaloarea acestora, în conditiile prevăzute la art. 3, în termen de 15 zile de la data emiterii facturii. Plata se poate face în numerar, la compartimentul financiar al structurii care Ie-a pus la dispozitie sau prin virament, în conturile acesteia.

Art. 6. - Categoriile de forte ale armatei si autoritătile contractante delegate din cadrul Ministerului Apărării Nationale, pentru structurile proprii si cele din subordine/coordonare, au competenta de a stabili cantitătile, tipurile si contravaloarea financiară ale bunurilor si serviciilor ce pot fi puse la dispozitia beneficiarilor.

Art. 7. - În eventualitatea aparitiei necesitătii includerii în întelegerile tehnice ce urmează a fi încheiate, conform reglementărilor legale în vigoare, a unor bunuri si servicii, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1, aceasta se solutionează cu aprobarea sefului Statului Major General.

Art. 8. - Prevederile prezentului ordin se completează cu Normele privind închirierea unor imobile sau părti din acestea, disponibile, aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale si în proprietatea publică a statului, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.89/2008.

Art. 9. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 10. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării nationale,

Mihai Stănisoară

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. M.36.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cu bunurile si serviciile ce se pot pune la dispozitia fortelor armate străine care intră, stationează, desfăsoară operatiuni sau tranzitează teritoriul României

 

A. Bunuri

Bunuri

Unitatea de referintă/măsură

Costul bunurilor

Observatii

Munitii

buc.

Pun = VAE

Pmun - pretul munitiei

VAE - valoarea de înlocuire a bunurilor materiale ce se consumă pentru/de către beneficiar

Numai pentru munitiile care nu necesită lucrări de verificări periodice si/sau înlocuirea unor subansambluri

Explozibili, produse si substante chimice

kg, buc.

Pexp = VAE

Pexp - pretul explozibilului, produselor si substantelor chimice

 


B. Servicii

Servicii

Unitatea de referintă/măsură

Costul serviciilor

Observatii

Asigurarea de spatii pentru activităti sportive

oră

VSP = contravaloare (Cv) utilităti + Cv materiale întretinere si curătenie + Cp + Cam

VSP - valoarea totală a serviciilor de asigurare a spatiilor pentru activităti sportive

 

Cazarea în cămine militare de unitate, cabane, cămine si hoteluri militare

om/zi

Conform Ordinului ministrului apărării nr. M.128/2008 pentru aprobarea Instructiunilor privind folosirea de către personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apărării, destinat cazării, refacerii capacitătii de muncă si activitătilor recreative si sportive

 

Asigurarea de spatii în hangare de întretinere

zi

VP = (VL / 30 x SF + Cv încălzire spatii + Cv utilităti + Cp + Cam) x Ch

VP - valoarea totală a parcării/utilizării

VL - pretul comunicat de organele locale pe raza cărora sunt amplasate obiectivele pentru închirierea terenurilor din zonă în luna în curs (m2/lună)

SF - suprafata folosită

Ch - coeficient hangar (1,25)

 

Asigurarea de ateliere de mentenantă

zi

VP = (VL / 30 x SF + Cv utilităti + Cp + Cam) x Cat

VP - valoarea totală a parcării/utilizării

VL - pretul comunicat de organele locale pe raza cărora sunt amplasate obiectivele pentru închirierea terenurilor din zonă în luna în curs (m2/lună)

SF - suprafata folosită

Cat - coeficient atelier (1,25)

 

Asigurarea de spatii de parcare

 

 

zi

 

 

Spatii de parcare neacoperite:

VP = VL/30 x SF x Za + Cv utilităti

VP - valoarea totală a parcării/utilizării

VL - pretul comunicat de organele locale pe raza cărora sunt amplasate obiectivele pentru închirierea terenurilor din zonă în luna în curs (m2/lună)

SF - suprafata folosită

 

 

Spatii de parcare acoperite:

VP = (VL/30 x SF x Za + Cv utilităti) x Ca

VP - valoarea totală a parcării/utilizării

VL - pretul comunicat de organele locale pe raza cărora sunt amplasate obiectivele pentru închirierea terenurilor din zonă în luna în curs (m2/lună)

SF - suprafata folosită

Ca - coeficient de acoperire (1,15)

Asigurarea de spatii în poligoane, tancodromuri, similare

zi

VPOL = VL/30 x SF x Za + Cv utilităti + Cv servicii poligon + Cam utilaje poligon

VPOL - valoarea totală utilizare poligon

VL - pretul comunicat de organele locale pe raza cărora sunt amplasate obiectivele pentru închirierea terenurilor din zonă, în luna în curs (m2/lună)

SF - suprafata folosită

 


Servicii de asigurare tehnică cu armament si munitii (ATAM)

zi

VATAM = Carm+Cp+Cam

VATAM - valoarea totală a serviciilor de asigurare tehnică cu armament si munitii

 

Servicii de depozitare

 

 

zi

 

 

Depozitare pe platou neacoperit:

VDEP(1) - vi_/30 x SF x Za + Cam + Cv utilităti

VDEP(1) - valoarea serviciului aferent depozitării pe platou descoperit

VL - pretul comunicat de organele locale pe raza cărora sunt amplasate obiectivele pentru închirierea terenurilor din zonă în luna în curs (m2/lună)

Sp - suprafată folosită

Za - zile de activitate

 

 

Depozitare pe platou acoperit sau în încăperi închise:

VDEP(2) = Cam + Cv utilităti

VDEP(2) - valoarea serviciului aferent depozitării pe platouri acoperite sau în încăperi închise

Cazare în corturi

zi

Vcaz - Cam + Cp

Vcaz - valoarea serviciului de cazare în corturi

 

Asigurarea de alimente

kg, litru

VALM - Cv alimente + 15% cheltuieli de regie (aprovizionare, transport, depozitare)

VALM - valoarea totală a serviciului de asigurare cu alimente

Când acest serviciu nu este externalizat

Asigurarea de apă potabilă

 

 

litru

 

 

Apă potabilă îmbuteliată:

VAPA(1) - Cv apă + 15% cheltuieli de regie (aprovizionare, transport, depozitare)

VAPA(1) - valoarea serviciului de asigurare cu apă potabilă îmbuteliată

Când acest serviciu nu este externalizat

 

 

Apă potabilă neîmbuteliată:

VAPA(2) - Cv apă + 15% cheltuieli de regie (aprovizionare, transport, depozitare) + Cv analize laborator

VAPA(2) - valoarea serviciului de asigurare cu apă potabilă neîmbuteliată

Asigurarea de personal pentru hrănire

zi/oră muncă

VPH - Cp

VPH - valoarea serviciului de asigurare a personalului pentru hrănire

 

Asigurarea de facilităti de hrănire cu mijloace mobile

oră

VFH = Cv combustibil/energie + Cv apă potabilă + Ctp (dacă este cazul) + Cp + Cam + Cv materiale de întretinere

VFH - valoarea serviciului de asigurare a facilitătilor de hrănire cu mijloace mobile

 

Asigurarea hrănirii în sistem clasic

normă hrană/zi

VHC = Valoarea financiară a normei de hrană servite + 50% cheltuieli transport, aprovizionare si indirecte + TVA

VHC - valoarea serviciului de asigurare a hrănirii în sistem clasic

 

Asigurarea hrănirii în sistem externalizat

-

Potrivit facturilor emise de operatorul economic

 

Asigurarea de bucătării rulante si utilaje frigorifice

zi

VBRF - Cam

VBRF - valoarea serviciului de asigurare a bucătăriilor rulante si utilajelor frigorifice

 


Asigurarea de materiale de resortul hranei

complete

VMRH - Cfp + Cam + Cv reparatiilor (dacă este cazul) + Cv pierderilor fără perisabilităti (dacă este cazul) +CV întretinere (dacă este cazul) + Cp (după caz)

VMRH - valoarea serviciului de asigurare a materialelor de resortul hranei

 

Servicii de topografie, cadastru, fotogrammetrie, cartografie, analiză hidrografică

oră

VGH = N0xV0xCrg + VAE + Cp

VGH - valoarea serviciilor aferente informatiilor geografice si hidrografice

N0 - numărul de ore aferente prestării serviciilor

V0 - valoarea unei ore aferente prestării serviciilor

Crg - cote de regie

V0 si Crg se stabilesc prin Programul de proiectare-productie al Directiei topografice-militare pe anul curent

Servicii de remorcare si de împingere a navelor

oră

VREM - Cv cheltuieli pentru aducerea navei la parametrii prevăzuti de registru si regulamentul serviciului la bordul navelor militare + Cv carburanti si lubrifianti (CL) si lichide speciale (LS) + Cv apă potabilă + Cv normă hrană/om x nr. de oameni + Cv amortizare mijloace si echipamente (navă, echipament personal, alte echipamente ce nu fac parte din completul navei) + Cv materiale de întretinere + Cv reparatiilor (după caz) + Cp Vrem - valoarea serviciilor de remorcare si împingere a navelor

 

Transport naval de mărfuri

rută

VTNM - Cv cheltuieli pentru aducerea navei la parametrii prevăzuti de inspectiile de registru, conform Decretului Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 80/1979 pentru aderarea Republicii Socialiste România la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, încheiată la Londra la 1 noiembrie 1974, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 21 din 7 martie 1979 + Cv cheltuieli portuare, taxe de canal, manipulare a mărfii si neprevăzute (încărcare, amarare, dezamarare, descărcare marfă, pilotaj, remorcaj, tranzitare canale) + Cp + Cv CL si LS + Cv cheltuieli mentenantă + Cam + Cv cheltuieli pentru medicamente si analizele medicale ale personalului îmbarcat + Cv cheltuieli cheiaj

VTNM - valoarea serviciilor de transport naval de mărfuri

 

Transport naval de pasageri

rută

VTNP = Cv cheltuieli pentru aducerea navei la parametrii prevăzuti de registru si regulamentul serviciului la bordul navelor militare + Cp + Cv CL si LS + Cv apă potabilă + Cv norme hrană x nr. de persoane + Cam + Cv materiale de întretinere + Cv reparatiilor (dacă este cazul) + Cv servicii oferite pasagerilor (cazare, hrănire, facilităti diverse - telefon, fax, radio, televizor, traducător, plimbări cu barca etc.) + Cv energie electrică - în stationare + Cv cheltuieli cheiaj

VTNP - valoarea serviciilor de transport naval de pasageri

 


Utilizarea docului plutitor (maximum 200 tf)

zi/oră

VDP = Cv cheltuieli pentru debarcarea combustibilului, apă potabilă, munitie + Cv cheltuieli remorcaj navă la doc + Cp + Cv cheltuieli energie, combustibil, materiale de întretinere, pentru coborârea docului, calarea si ridicarea navei + Cv cheltuieli de reparatii (interventii) la corp, elice, cârme + Cv cheltuieli energie, combustibil, materiale de întretinere, pentru coborârea docului si a navei, ridicarea si întretinerea docului + Cv cheltuieli transport materiale la doc + Cv cheltuieli automacara pentru manevra pieselor grele

VDP - valoarea utilizării docului plutitor

 

Asigurarea de platforme si transport evacuare

om/zi/km

Vl, = Ctp+ Cp + Ce

Vl - valoarea interventiei

 

Asigurare tractare-evacuare autovehicule

om/zi/km

Vl = Ctp + Cp + Ce

Vl - valoarea interventiei

 

Transport rutier de mărfuri si de persoane

om/zi/km

VTP - Ctp + Cp

VTP - valoare transport

 

Transport aerian

ore

VTP - AER - Coz x Noz + Cp + Ce

VTP - AERr - valoarea serviciului de transport aerian

Coz - contravaloarea orei de zbor (inclusiv a pregătirii si verificării după zbor)

Noz - numărul de ore de zbor (inclusiv pregătirea si verificarea după zbor)

 

Servicii de pază, de supraveghere si de patrulare

om/zi/km

CPM - Cp + Ctp

CPM - contravaloarea totală a serviciului prestat de politia militară

 

Servicii de monitorizare si control al traficului, control tehnic si asistentă rutieră

om/zi/km

CPM - Cp + Ctp

CPM - contravaloarea totală a serviciului prestat de politia militară

 

Servicii de alimentare cu combustibil a navelor

oră

VACN - Cv cheltuieli de pregătire a tancului pentru mars (CL, energie, apă, materiale pentru prevenirea si stingerea incendiilor (PSI) + Cv cheltuieli CL deplasare la/de la dana petrolieră + Cv cheltuieli CL si energie pentru îmbarcare/debarcare + Cp + Cv cheltuieli amortizare mijloace si echipamente + Cam

VACN - valoarea serviciilor de alimentare cu combustibil a navelor

 

Servicii de alimentare cu combustibil si fluide tehnice a aeronavelor

oră

VCLLSG - Vae + Ctp + Cp

VCLLSG - valoarea serviciului de asigurare a alimentării cu CL, LS si/sau gaze comprimate

 

Servicii de reparare si de întretinere a navelor

lucrare

VREP = VAE pentru materii prime si PSA + Ctp + Cv aprovizionare + Cv cheltuieli pentru lucrări/servicii executate de terti + Cv cheltuieli pentru scule, dispozitive si verificatoare (SDV) speciale + Cp + Cv cheltuieli indirecte si generale de administratie stabilite în cotă procentuală

VREP - valoarea serviciului de reparare si de întretinere a navelor

 


Servicii de scufundare

lucrare

VSCF - Cv cheltuieli pentru control medical grupă de scafandri + Cv cheltuieli pentru materiale specifice + Cv cheltuieli verificare metrologică a echipamentelor sub presiune + Cv cheltuieli transport al grupei de scafandri + Cp +CV cheltuieli manoperă lucrări de interventie + Cv cheltuieli de refacere (îmbăiere, încălzire locatie de echipare-dezechipare, uscare etc.) + Cam

VSCF - valoarea serviciului de scufundare

Grupa de scafandri este formată din 10 scafandri, un sef de grupă, un medic si un tehnician.

Asigurarea de unităti mobile de interventie, echipe de mentenantă si mijloace de asigurare a interventiilor în cazul aparitiei evenimentelor aeronautice

ore

Vint - Ctp+Cp

Vint - valoarea serviciului de interventie

 

Servicii de manipulare a încărcăturilor

om/zi/ora de functionare

Vl = Ctp+Cp+Ce

Vl - valoarea interventiei

 

Servicii de reparare, de întretinere si de instalare

om/zi/km

Vl = Ctp+Cp

Vl - valoarea interventiei

 

Servicii de reparare si de întretinere a vehiculelor pe roti si senilate

om/zi om/zi/km

Vl = Ctp+Cp

Vl - valoarea interventiei

 

Asigurarea de echipe de mentenantă si mijloace de asigurare a interventiilor în cazul aparitiei evenimentelor aeronautice

ore

Vint - Ctp+Cp

Vint - valoarea serviciului de interventie

 

Asigurarea de piese de schimb si materiale consumabile pentru aeronave

buc.

Vpsa - VAE

Vpsa -valoarea pieselor de schimb si materialelor consumabile asigurate

 

Servicii de mentenantă a aeronavelor

 

 

zile

 

 

Mentenantă nivel bază (operational):

Vment = Cp + Ce + Crg

Vment - valoarea lucrărilor de mentenantă Crg - cheltuieli de regie

 

Mentenantă nivel mai mare decât operational (intermediar, general): Vment = Cp + Crg

 

Asigurarea de mijloace de înarmare-dezarmare a aeronavelor

ore

VÎ = Ctp+Cp

VÎ - valoarea asigurării înarmării/dezarmării

 

Asigurarea de platforme de încercare a motoarelor la sol

zile

VIMS - Cam + Cp

VIMS - valoarea serviciului de încercare a motoarelor la sol

 

Servicii de aerodrom

ore

VASA - Ctp + Cp

VASA - valoarea asigurării serviciilor de aerodrom

 

Pregătirea si scolarizarea personalului navigant

grupă

Conform Catalogului de costuri unice pe naturi de cheltuieli specifice fortelor aeriene

 

Asigurarea pilotajului aerian

ore

VAP - Cp

VAP - valoarea serviciului de asigurare a pilotajului

 

Pregătirea pe simulator aerian

ore

Vsim = Cosim x NOF + Cp + Ce

Cosim - costul unei ore de antrenament pe simulator

NOF - numărul de ore de functionare pe tipuri de simulatoare

Pe tipuri de simulatoare, conform Catalogului de costuri unice pe naturi de cheltuieli specifice fortelor aeriene


Controlul traficului aerian

-

Conform preturilor practicate de Administratia Română a Serviciilor de Trafic Aerian - Romanian Air Traffic Services Administration (ROMATSA)

 

Servicii de prognoză meteorologică

lucrare

VPROG - Cp

VPROG - valoarea serviciului de prognoză meteorologică

 

Servicii de navigatie aeronautică

oră

VNAVA - Cp

VNAVA - valoarea serviciului de navigatie aeronautică

 

Asigurarea tractării în vederea parcării aeronavelor la sol

km

W - Ctp + Cp

Vtr - valoarea serviciului de asigurare a tractării aeronavei

 

încărcarea/descărcarea/manipularea materialelor si mijloacelor la sol

ore

Vh - Ctp + Cp+ Cam

Vh - valoarea serviciului de „handling”

Cam se aplică numai dacă se folosesc mijloace de manipulare.

Asigurarea terminalului specializat pentru alimentare la sol

litri

vts =vAE + cp

Vts - valoarea serviciului de asigurare a alimentării cu CL, LS si/sau gaze comprimate, la terminalul special

 

Instalarea, închirierea de circuite de telefonie si de transmisie de date

lungimea circuitului/ore de functionare

Contravaloarea serviciilor este stabilită prin negocieri cu furnizorii de echipamente si servicii cu care Ministerul Apărării Nationale are încheiate contracte de achizitii, conform legiSIatiei în vigoare, la care se adaugă Cp (după caz)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea de echipamente telefonice si abonamente convorbire

tipul serviciului

Instalare retea internet, asigurare abonament

tipul serviciului, viteza în Mbps

Instalare circuit si servicii telex

viteza 50 Bd; lungimea circuitului

Asigurarea de servicii audioconferintă, videoconferintă

viteza; tipul de legătură (natională sau internatională)

Servicii de telefonie mobilă, închiriere telefoane celulare

om, zi, aria de acoperire

Servicii de interconexiune, conectare la RTP/RMNC

om, zi, mp, km

VRTP = Cv materiale utilizate + Cam + Cv chirie spatiu + Cp + Ctp + Cv energie electrică + Ccaz + Cv mentenantă

VRTP - valoarea serviciului de interconexiune, conectare la RTP/RMNC

 


ANEXA Nr. 2

 

ELEMENTELE CONSTITUTIVE

ale costului bunurilor si serviciilor ce se pot pune la dispozitia fortelor armate străine care intră, stationează, desfăsoară operatiuni sau tranzitează teritoriul României

 

Cp = TSI/30 x Za + Ce, unde:

Cp - cheltuieli totale pentru personal si materiale;

TSI - totalul cheltuielilor cu personalul pe luna în cauză;

Za - zile de activitate.

 

Ce = VAE/DNF/365 x Za, unde:

Ce - cheltuieli pentru echipament;

VAE - valoarea de înlocuire a bunurilor materiale ce se consumă pentru sau de către beneficiar;

DNF - durata normată de folosintă în ani;

Za - zile de activitate.

 

(VAE + VTRi)/DNF/365xZa, unde:

Cam - cheltuieli de amortizare pentru active fixe, obiecte de inventar si materiale;

VAE - valoarea de înlocuire a bunurilor materiale ce se consumă pentru sau de către beneficiar;

Vtri - valoarea totală a reparatiilor si întretinerilor corespunzătoare DNF;

DNF - durata normată de folosintă în ani;

Za - zile de activitate.

 

Carm = (Vae + VTR,)/DNF/365 x Za + VAET x NLT/NLN, unde:

Carm - cheltuieli pentru echipament/armament;

Vae - valoarea de înlocuire a echipamentului/armamentului folosit;

DNF - durata normată de folosintă în ani;

Za - zile de activitate;

VTRI - valoarea totală a reparatiilor si întretinerilor corespunzătoare DNF;

VAET - valoarea de înlocuire a tevii;

NLT - număr de lovituri trase;

NLN - numărul de lovituri normate, după care se înlocuieste teava.

 

Ctp (ora de functionare) - cheltuieli de transport/folosire utilaje (echipamente) aferente motokilometrilor (orelor de functionare) necesari, stabilite conform normelor legale în vigoare;

Ccaz - cheltuieli pentru cazare, stabilite conform normelor legale în vigoare;

Coz - costul unei ore de zbor, stabilit conform normelor legale în vigoare;

Cosim - costul unei ore de antrenament pe simulator, specific fortelor aeriene (aeronave si RAA), stabilit conform normelor legale în vigoare;

Cv utilităti - contravaloarea cheltuielilor pentru utilităti, stabilită conform normelor legale în vigoare.


 

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) În subordinea oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară, denumite în continuare oficii teritoriale, functionează unul sau mai multe birouri de cadastru si publicitate imobiliară, fără personalitate juridică, denumite în continuare birouri teritoriale, înfiintate conform prevederilor legale.”

2. La articolul 3, alineatul (1) se abrogă.

3. La articolul 4, alineatul (2) se abrogă.

4. La articolul 11 se abrogă.

5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - (1) Se interzice scoaterea cărtilor funciare, a actelor care stau la baza înscrierilor, a planurilor de identificare a imobilelor si a registrelor specifice din incinta biroului teritorial, cu exceptia situatiilor în care se solicită efectuarea unei expertize grafologice, în conditiile legii. În această situatie se întocmeste un proces-verbal în care se mentionează cartea funciară si actele juridice predate în original si termenul de restituire. În arhivă, în locul cărtii funciare si a actului ridicat, se va lăsa o copie a acestora si un exemplar al adresei de ridicare si al procesului-verbal încheiat.”

6. La articolul 18, după alineatul (1) se introduc patru noi alineate, alineatele (11)-(14), cu următorul cuprins:

„(11) Procesul-verbal se înregistrează în registrul de corespondentă si contine: denumirea oficiului teritorial, numele registratorului coordonator sau sef, după caz, denumirea institutiei care ridică originalele, numele si calitatea persoanei care Ie-a ridicat, datele din adresa de solicitare a predării actelor juridice, data ridicării si data la care se preconizează să fie înapoiate, numele si semnătura celui care predă, respectiv primeste.

(12) Registratorul coordonator sau, după caz, registratorul-sef va tine evidenta cărtilor funciare si a actelor transmise în original altor institutii, într-un registru de evidentă separat. Dacă la împlinirea termenului de restituire acestea nu au fost înapoiate, se vor solicita institutiilor care le-au ridicat informatii referitoare la termenul de restituire.

(13) Actul prin care se solicită punerea la dispozitie a originalului cărtii funciare se notează din oficiu în cartea funciară.

Cererile înregistrate după ridicarea originalului cărtii funciare se vor solutiona după restituirea acestuia.

(14) Agentia Natională poate dispune scoaterea originalelor din arhiva biroului teritorial în cadrul proiectelor de conversie în format electronic.”

7. La articolul 19, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Referentul, la cerere, va putea elibera copii certificate ale actelor din arhiva biroului teritorial, cu plata tarifelor în vigoare, care vor avea mentiunea «conform cu exemplarul aflat în arhivă». În cuprinsul copiilor se vor masca datele cu caracter personal, potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare. Datele cu caracter personal nu vor fi mascate în situatia în care copiile sunt solicitate de persoanele interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciară, sau de institutiile abilitate să solicite aceste copii, potrivit legii.”

8. La articolul 31, alineatul (2) se abrogă.

9. La articolul 39, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 39. - (1) Cartea funciară este alcătuită din titlu si 3 părti: A, B, C.”

10. La articolul 42, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În această categorie pot fi enumerate:

a) incapacitătile totale sau partiale de exercitiu ale titularului dreptului real înscris;

b) instituirea curatelei;

c) modalitătile juridice care afectează dreptul înscris în cartea funciară;

d) arătarea de raporturi juridice cu o altă persoană, de natură să afecteze regimul juridic al bunului imobil;

e) arătarea oricărei actiuni care dă caracterul de drept litigios unui drept real înscris în cartea funciară, a actiunii de predare a înscrisului tranSIativ sau constitutiv al dreptului ce urmează a se înscrie, a actiunii de iesire din indiviziune, a plângerii sau a actiunii penale în legătură cu o infractiune care a stat la baza înscrierilor din cartea funciară;

f) arătarea actiunii pentru anularea hotărârii declarative de moarte a titularului de drept real înscris în cartea funciară;

g) arătarea situatiilor când se face urmărirea silită a imobilelor;

h) interdictiile de înstrăinare, grevare, închiriere, dezmembrare, comasare, construire, demolare, restructurare si amenajare;


i) contractul de locatiune sau cesiunea de venituri mai mari de 3 ani;

j) dreptul de preemptiune;

k) promisiunea stabilită prin conventie de a încheia un contract de înstrăinare cu privire la bunul imobil;

l) intentia de înstrăinare sau ipotecare a bunului imobil;

m) revocarea procurii date în vederea încheierii unui act tranSIativ de proprietate având ca obiect un imobil;

n) sechestrul asigurător si judiciar;

o) schimbarea rangului unei ipoteci;

p) plângerea împotriva încheierii de carte funciară;

q) respingerea cererii de înscriere;

r) deschiderea procedurii insolventei si sentinta declarativă de faliment;

s) lucrările de expropriere a imobilului;

t) orice alte fapte, drepturi personale sau actiuni a căror notare este permisă de lege si au legătură cu imobilul.”

11. La articolul 48, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Efectul de opozabilitate a înscrierii se produce din momentul înregistrării cererii de înscriere a actului respectiv în registrul general de intrare în cartea funciară.”

12. La articolul 56, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

„(41) Cererea de înscriere în cartea funciară depusă personal de către parte va avea atasată obligatoriu copia actului de identitate a deponentului.”

13. La articolul 58, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Pe perioada blocării se vor putea elibera numai copii certificate ale cărtii funciare si extrase de carte funciară pentru informare, cu mentiunea numărului si a datei de înregistrare a cererii de eliberare a extrasului de carte funciară pentru autentificare si a notarului public care a solicitat extrasul.”

14. La articolul 63, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 63. - (1) Dreptul de proprietate si celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil din punct de vedere al formei cerute pentru validitatea actului, potrivit art. 20 si 48 din lege.”

15. La articolul 63, după alineatul (1)se introduce un nou alineat, alineatul (V), cu următorul cuprins:

„(11) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor conditii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.”

16. La articolul 76, după alineatul (1) se introduc trei noi alineate, alineatele (11)-(13), cu următorul cuprins:

„(11) Radierea notării antecontractului din cartea funciară se va realiza din oficiu la înscrierea contractului încheiat între aceleasi părti. În situatia în care contractul nu se încheie, radierea notării antecontractului din cartea funciară se face cu acordul părtilor, iar în lipsa acestuia, în baza unei hotărâri judecătoresti irevocabile sau în baza încheierii de certificare fapte, potrivit art. 91 din Legea nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare, care atestă că, desi somată, una dintre părti a refuzat să se prezinte la notarul public în vederea autentificării contractului.

(12) Antecontractul se va putea radia si după trecerea unui termen de 3 ani de la împlinirea termenului stabilit pentru încheierea contractului, dacă cel în drept n-a cerut notarea litigiului privitor la executarea acestuia.

(13) Radierea litigiului se va dispune în baza dovezii stingerii irevocabile a litigiului constatată, prin hotărâre judecătorească sau certificat de grefă.”

17. La articolul 83, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 83. - (1) Alipirea imobilelor se poate realiza dacă sunt situate în aceeasi unitate administrativ-teritorială si nu sunt grevate de sarcini. În cazul în care imobilele ce urmează a fi alipite sunt grevate cu sarcini, operatia de alipire nu se poate face decât cu acordul titularilor acestor sarcini, cu exceptia situatiei în care imobilul provine dintr-o dezmembrare. Proprietarii unor imobile alăturate pot solicita înscrierea comasării în cartea funciară în baza actului de comasare, a unei conventii privind stabilirea cotelor-părti detinute din imobilul rezultat în urma comasării, încheiată în formă autentică, si a unei documentatii cadastrale.”

18. La articolul 83, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Notarea plângerii împotriva încheierii de carte funciară si a litigiilor având ca obiect imobilul înscris în cartea funciară constituie piedică la comasarea sau dezmembrarea imobilului, până la radierea acestora”.

19. La articolul 89, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) În acest ultim caz, rectificarea de carte funciară se dispune prin încheiere, în baza hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile prin care s-a admis actiunea de fond. Actiunea de fond poate fi, după caz, o actiune în nulitate, rezolutiune, reductiune sau orice altă actiune întemeiată pe o cauză de ineficacitate a actului.”

20. Articolul 91 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 91. - Hotărârea judecătorească definitivă si irevocabilă referitoare la un bun imobil se va nota în cartea funciară, la cerere sau din oficiu.”

21. La articolul 93, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 93. - (1) Notarea existentei unui litigiu cu privire la drepturile ce fac obiectul înscrierii în cartea funciară se va putea face fie la cererea părtii interesate, fie din oficiu la sesizarea instantei de judecată. Notarea se va face în baza copiei actiunii având stampila si numărul de înregistrare ale instantei sau a certificatului de grefă care identifică obiectul procesului, părtile si imobilul.”

22. La articolul 93, alineatul (2) se abrogă.

23. La articolul 103, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 133.

 


MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006

 

Având în vedere prevederile art. 4 lit. a) si c) si ale art. 59 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.048 din 29 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul V, cu următorul cuprins:

„Art. 11. - Definitii:

- planul cadastral de carte funciară este un document tehnic, întocmit în sistemul de coordonate stereografic 1970, care contine limitele imobilelor si ale constructiilor permanente înscrise în cartea funciară, numărul cadastral si se realizează pentru fiecare unitate administrativ-teritorială;

- extrasul de plan cadastral de carte funciară este sectiunea din planul cadastral de carte funciară, cu reprezentarea imobilului si a imobilelor vecine cu acesta, dimensiunile tuturor laturilor imobilului si mentiunea datei ultimei actualizări a bazei de date grafice cu privire la imobilul în cauză.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în format analogic, la o scară convenabilă, având ca suport ortofotoplanul, pe care se vor reprezenta prin suprapunere imobilul în cauză, precum si cele vecine, dacă acestea există în baza de date.

Extrasul de plan cadastral de carte funciară se va elibera în mod obligatoriu de către toate oficiile teritoriale unde este implementată aplicatia e-terra si optional de oficiile teritoriale care au baze de date si aplicatii informatice care le permit acest lucru;

- procesul-verbal de vecinătate este actul de constatare încheiat între proprietarii imobilelor învecinate, întocmit de o persoană autorizată, prin care se exprimă acordul cu privire la identificarea corectă a limitelor comune recunoscute de către acestia, în cazul în care există limite fizice;

- persoana autorizată să execute lucrări de cadastru este persoana care realizează o activitate de interes public, împuternicită să constate situatia existentă la teren.

- documentatia cadastrală constituie actul de constatare a situatiei reale din teren, potrivit art. 258 alin. (8) din Codul fiscal.”

2. La articolul 13, litera g) se abrogă.

3. Articolul 25 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Dacă suprafata din măsurători este diferită de suprafata înscrisă în cartea funciară, suprafata din cartea funciară se va modifica în baza documentatiei cadastrale de actualizare a suprafetei. În cartea funciară se va înscrie suprafata rezultată din măsurători, în conditiile prezentului articol.

(2) Pentru imobilele înscrise în cartea funciară:

a) dacă suprafata determinată în urma efectuării măsurătorilor este mai mică decât cea înscrisă în cartea funciară, documentatia va fi receptionată, iar suprafata măsurată se va înscrie în cartea funciară în baza declaratiei proprietarului conform anexei nr. 5;

b) dacă suprafata determinată în urma efectuării măsurătorilor este mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, documentatia cadastrală va fi receptionată, iar suprafata măsurată se va înscrie în cartea funciară cu conditia prezentării procesului-verbal de vecinătate, întocmit conform anexei nr. 18.

(3) Pentru imobilele neînscrise în cartea funciară, dacă suprafata măsurată este diferită de suprafata din documentatia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau de cea din actele de proprietate, se procedează astfel:

a) dacă diferenta este mai mică sau egală cu 2%, documentatia se receptionează si suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară, dacă cererea este însotită de declaratia pe propria răspundere privind identificarea limitelor de proprietate si de luare la cunostintă a suprafetei rezultate din măsurători a imobilului, întocmită conform anexei nr. 5;

b) dacă diferenta este mai mare cu peste 2%, documentatia se receptionează si suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară, dacă cererea este însotită de declaratia pe propria răspundere privind identificarea limitelor de proprietate si de luare la cunostintă a suprafetei rezultate din măsurători a imobilului, întocmită conform anexei nr. 5, si de procesul-verbal de vecinătate, întocmit conform anexei nr. 18;

c) în situatia în care suprafata determinată prin măsurători este mai mică cu peste 2% decât cea din actele de proprietate, documentatia se receptionează si suprafata din măsurători se înscrie în cartea funciară, dacă documentatia cadastrală va contine declaratia întocmită conform anexei nr. 5.

(4) Prevederile alin. (2) si (3) nu se aplică în cazul terenurilor situate în extravilan, retrocedate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Convocarea părtilor se face după cum urmează:

a) proprietarii vecini vor fi convocati de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19, cu confirmare de primire, si prin afisare ia domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel putin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor;

b) absenta proprietarului vecin, convocat în modalitatea prevăzută la lit. a), va fi mentionată în procesul-verbal de vecinătate si nu este o piedică la întocmirea documentatiei cadastrale; în acest caz, dovada convocării se anexează procesului-verbal de vecinătate. La cerere, în măsura în care sunt disponibile, oficiul teritorial va furniza informatiile privind domiciliul proprietarului vecin, în vederea convocării acestuia, cu plata tarifelor legale;

c) În cazul în care una sau mai multe vecinătăti ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate trebuie semnat si stampilat de reprezentantul institutiei care le are în administrare.”

4. Articolul 26 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Pentru terenurile din extravilan retrocedate conform Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legii nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, si Legii nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare, se va proceda astfel:

a) În situatia în care într-o tarla nu există niciun imobil înscris în cartea funciară, atunci la prima înregistrare a unui imobil din extravilan autorizatul are obligatia de a stabili pozitia reală a acestuia după măsurarea si parcelarea întregii tarlale. Autorizatul are obligatia, înainte de a prezenta documentatia cadastrală la oficiul teritorial, să materializeze cu tărusi si să indice proprietarului pozitia exactă a parcelei în teren;

b) În situatia în care suprafata rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mică decât suprafata rezultată în urma însumării suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, atunci suprafata fiecărei parcele va fi diminuată direct proportional cu suprafata ei, astfel încât să se realizeze o închidere exactă a suprafetelor în toată tarlaua. Parcelele astfel diminuate vor putea fi înscrise în cartea funciară, dacă toti proprietarii lor dau declaratii potrivit anexei nr. 5.

Planul parcelar astfel întocmit, avizat de comisia locală de fond funciar, va fi receptionat de oficiul teritorial, dacă respectă normele tehnice în vigoare;

c) În situatia în care suprafata rezultată din măsurarea întregii tarlale este mai mare decât suprafata rezultată în urma însumării suprafetelor din toate titlurile de proprietate pentru toate parcelele din tarlaua respectivă, atunci surplusul de teren va fi trecut ca o rezervă a comisiei locale de fond funciar si se va stabili pozitia acesteia de către comisia locală;

d) În situatia în care surplusul de suprafată este mic si comisia locală de fond funciar consideră că poate fi redistribuit proprietarilor imobilelor din tarlaua respectivă, suprafata rezultată va fi înscrisă în cartea funciară;

e) În situatia în care în tarla există imobile înscrise în cartea funciară, ele pot fi modificate din punct de vedere al suprafetei si dimensiunilor numai cu acordul proprietarului, conform anexei nr. 5, la convocarea comisiei locale;

f) În situatia în care pe imobilul respectiv nu există constructii sau alte investitii, oficiul teritorial poate modifica coordonatele imobilului, cu exceptia dimensiunilor, fără acordul proprietarului, dar respectând planul si registrul parcelar, vizate de comisia locală, în baza unui referat întocmit de inspector si aprobat de inginerul-sef. Această modificare va fi adusă la cunostinta proprietarului prin încheiere de carte funciară;

g) În situatia în care pe un imobil înscris în cartea funciară există constructii sau alte investitii, atunci coordonatele nu pot fi modificate fără acordul proprietarului.”

5. Articolul 27 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - (1) Dacă două sau mai multe planuri de amplasament si delimitare ale imobilelor receptionate sau pentru care se solicită receptia sunt reprezentate pe planul cadastral de carte funciară în format digital, cu suprapunere totală sau partială a suprafetelor imobilelor, se va proceda după cum urmează:

a) în situatia în care este necesar pentru lămurirea situatiei, inspectorul poate convoca persoanele autorizate care au executat documentatiile, pentru verificarea la teren a situatiei si stabilirea tipului de suprapunere, reală sau virtuală. În acest sens, suprapunerea virtuală, existentă în baza de date grafică a oficiului teritorial, este o suprapunere generată de erori de măsurare si prelucrare a datelor, iar suprapunerea reală este suprapunerea efectivă în teren datorată existentei mai multor acte juridice diferite pentru acelasi amplasament, identificării diferite a limitei comune sau lipsei materializării limitei la momentul identificării, fapt ce conduce la nesemnarea procesului-verbal;

b) dacă în urma verificărilor la teren se constatată că este o suprapunere virtuală, aceasta se solutionează de către inspectorul de cadastru. Imobilele se vor repozitiona în baza unui referat întocmit de inspector si aprobat de inginerul-sef.

Referatul de constatare a suprapunerii descrie suprapunerea virtuală din planul cadastral de carte funciară, propune modalitatea de corectare a acesteia, se înregistrează în registrul general de intrare si are anexate extrase din planul cadastral de carte funciară, cu situatia anterioară si ulterioară îndreptării erorii de pozitionare din planul cadastral de carte funciară. În baza referatului oficiul teritorial va nota din oficiu în cartea funciară repozitionarea imobilului. Încheierea, extrasul de carte funciară de informare si extrasul din planul cadastral de carte funciară se comunică tuturor persoanelor interesate, potrivit mentiunilor din cartea funciară.

(2) În cazul în care suprapunerea este reală, aceasta se va solutiona pe cale amiabilă prin declaratie autentică si documentatie cadastrală de actualizare sau de către instantele de judecată si nu face obiectul prezentei reglementări. Oficiul teritorial va nota din oficiu suprapunerea în cărtile funciare, în baza încheierii de carte funciară, a referatului întocmit de inspector si aprobat de inginerul-sef.

(3) Autorizatii au obligatia să se prezinte la oficiul teritorial la data si ora convocării. Autorizatii care, din motive obiective, nu pot fi prezenti la data convocării la oficiul teritorial vor comunica în scris, motivat, imposibilitatea de prezentare cu cel putin două zile înainte de data stabilită pentru întâlnire. Nerespectarea acestei prevederi se sanctionează cu suspendarea autorizatiei pe o perioadă de 3 luni.”

6. După articolul 27 se introduce un nou articol, articolul 271, cu următorul continut:

„Art. 271. -înscrierea în evidentele de cadastru si publicitate imobiliară a terenurilor din domeniul public al statului, amplasate în incintele unor imobile proprietate a persoanelor fizice/juridice deja înscrise în cartea funciară, se face în baza unei documentatii cadastrale de dezmembrare a imobilului înscris în cartea funciară. Documentatia cadastrală se va întocmi conform prevederilor art. 15 si nu va contine actul autentic de dezmembrare si certificatul fiscal.”

7. Anexa nr. 5 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

8. Anexa nr. 18 se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.

9. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

Art. II. -Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Directorul general a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Mihai Busuioc

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 134.

 


ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 5 la regulament)

 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

BIROUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARĂ.............

 

DECLARATIE

 

Subsemnatul (a),................................................................, domiciliat(ă) în localitatea ............................, str. .......................... nr......., legitimat(ă) cu CI/BI seria...........nr........................, CNR............................., prin prezenta declar pe propria răspundere, în calitate de proprietar al imobilului situat.................................................................., sub sanctiunile prevăzute de art. 292 din

Codul penal, că:

- nu am înstrăinat bunul imobil (sau o parte a acestuia);

- nu am solicitat receptia si înscrierea în cartea funciară/am solicitat anterior receptia si/sau înscrierea în cartea funciară, dar solicitarea a fost respinsă prin...............(anexată în copie);

- am indicat persoanei autorizate limitele imobilului, în vederea întocmirii documentatiei cadastrale;

- am fost informat(ă) si sunt de acord cu suprafata rezultată din măsurători de ..........m2, comunicată de persoana autorizată;

- suprafata initială a imobilului este de............m2.

Îmi asum întreaga răspundere pentru punerea la dispozitia persoanei autorizate ................................................. a următoarelor acte doveditoare ale dreptului de proprietate......................................................., în vederea identificării limitelor bunului imobil măsurat, pentru executarea documentatiei cadastrale, participând la măsurătoare.

 

Data........./..................../20......

Semnătura proprietarului

.....................................

Numele si prenumele persoanei autorizate

……………………………………….

 

Semnătura si stampila

....................................

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 18 la regulament)

 

PROCES-VERBAL DE VECINĂTATE

încheiat la data................

 

În temeiul Legii cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, în conformitate cu Regulamentul privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 636/2006, cu modificările si completările ulterioare, subsemnatii..................................................... (numele si prenumele/denumirea),  domiciliul/sediul ..............................., act de identitate/CUI.......................... (seria, nr.), am procedat la recunoasterea si stabilirea limitei si vecinătătilor imobilului situat în ........................................................................ (UAT, localitate), identificat prin............................................................................................ (strada, număr, tarla, parcelă, număr cadastral, număr carte funciară ) si prezentat în schită:

 

SCHITA

 


Latura

(de la punctul până la punctul)

Lungimea (m)

Felul materializării

Vecin

(numele si prenumele/denumirea)

Semnătura vecinului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subsemnatii, proprietari ai imobilelor învecinate imobilului descris mai sus, recunoastem limitele stabilite prin prezentul proces-verbal si prezenta schită, fiind de acord cu acestea.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în.....exemplare (câte un exemplar pentru fiecare parte semnatară si unul pentru documentatia cadastrală) si contine..........pagini.

Anexăm la prezentul proces-verbal fotografii ale limitelor.

 

Proprietar,

.........................

Numele si prenumele persoanei autorizate

..............................................................

Semnătura si stampila

.................................

 

ANEXA Nr. 3

(Anexa nr. 19 la regulament)

 

Antetul persoanei fizice/juridice autorizate.........

Sediul persoanei fizice/juridice autorizate........

Nr. telefon.................

Nr............../Data..............

 

CONVOCARE

privind identificarea limitelor imobilului vecin

 

Doamnei/Domnului....................................

Domiciliu: str...............nr....., bl. ..., sc......., et. ..., ap. ..., sectorul......, comuna/orasul/municipiul......................, judetul .............

Vă aduc la cunostintă faptul că la cererea doamnei/domnului ..........., în calitate de proprietar, am executat, în calitate de persoană fizică/juridică autorizată, măsurători pentru înscrierea/actualizarea limitelor imobilului situat în judetul......................., comuna/orasul/municipiul........................, str............................nr....., sectorul ..... tarla....., parcelă....., număr cadastral.......

După executarea măsurătorilor am constatat că acest imobil are o suprafată mai mare decât cea din actele de proprietate, motiv pentru care sunteti convocat în data de........., ora......, pentru identificarea limitei comune dintre imobilul al cărui proprietar sunteti si imobilul pentru care se execută documentatia cadastrală si pentru semnarea procesului-verbal de vecinătate.

Convocarea se face în temeiul Regulamentului privind continutul si modul de întocmire a documentatiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 634/2006, cu modificările si completările ulterioare.

În cazul neprezentării, absenta dumneavoastră va fi mentionată în procesul-verbal de vecinătate si nu constituie o piedică la întocmirea documentatiei cadastrale pentru imobilul în cauză.

 

Persoană fizică/juridică autorizată
Numele, prenumele si stampila

...............................................

 

            Data.................

 


MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE SI LOCUINTEI

Nr. 140 din 9 martie 2009

MINISTERULADMINISTRATIEI SI INTERNELOR

Nr. 27 din 25 martie 2009

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007

 

În temeiul prevederilor art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 215/2008 privind unele măsuri pentru sustinerea programelor de dezvoltare a constructiei de locuinte la nivel national,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, cu modificările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 1 si art. 19 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 221/2008 pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, cu modificările ulterioare,

ministrul dezvoltării regionale si locuintei si viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 13 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În tot cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei”, iar denumirea „Ministerul Economiei si Finantelor” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Finantelor Publice”.

2. La articolul 1, alineatul (6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(6) Contestatiile cu privire la stabilirea dreptului la subventii pentru construirea unei locuinte proprietate personală vor fi adresate primarului în termen de 7 zile de la afisarea listelor prevăzute la alin. (5).”

3. La articolul 2, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) La stabilirea cuantumului subventiei de care pot beneficia solicitantii eligibili, stabiliti potrivit prevederilor art. 1 alin. (8), se va avea în vedere suma determinată prin aplicarea unui procent de 30% la valoarea echivalentă în euro a locuintei, stabilită conform alin. (1), la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de construire.

(3) Cuantumul subventiei este egal, de regulă, cu suma în lei stabilită conform alin. (2), în cazul în care aceasta nu depăseste valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro si nu este mai mare decât valoarea în lei a creditului ipotecar contractat, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de creditare, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro si/sau la valoarea în lei a creditului ipotecar contractat.”

4. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Limitarea subventiei la valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate, prevăzută la alin. (3), se stabileste, după caz, si se comunică de către primar beneficiarului subventiei care intră sub incidenta acestei prevederi, în termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a).

(5) Valoarea subventiilor ale căror cuantumuri au fost aprobate până la data de 16 decembrie 2008 pentru solicitantii eligibili cuprinsi în listele nominale prevăzute la art. 1 alin. (8), destinate unor locuinte care se află în constructie si nu sunt finalizate până la această dată, se recalculează, cuantumul subventiei fiind stabilit astfel:

a) se multiplică valoarea subventiei cu 1,5, suma fiind rotunjită în lei prin eliminarea fractiunilor de leu rezultate;

b) suma rezultată nu trebuie să depăsească atât valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de construire, cât si valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate, inclusiv a creditelor suplimentare la creditul initial, la cursul leu/euro de la data încheierii contractului de creditare initial si, după caz, a creditelor suplimentare, în caz contrar limitându-se la valoarea echivalentă în lei a 15.000 de euro si/sau la valoarea în lei a creditelor ipotecare contractate.”

5. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru solicitantii înscrisi în listele prevăzute la art. 1 alin. (8), primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverintă întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că detinătorii acesteia au dreptul la subventia prevăzută de lege pentru construirea unei locuinte proprietate personală, precum si cuantumul subventiei.”

6. La articolul 3, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21)în cazul în care cuantumul subventiei stabilit în conditiile prevederilor art. 2 alin. (4) este mai mare decât cel aprobat anterior, pentru diferenta dintre aceste cuantumuri, primarii, în calitate de ordonatori de credite, vor elibera câte o adeverintă întocmită după modelul prevăzut în anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, prin care vor certifica faptul că detinătorii acesteia au dreptul la o subventie suplimentară prevăzută de lege pentru construirea unei locuinte proprietate personală, precum si cuantumul subventiei.”

7. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Adeverintele emise conform alin. (2) si (21) au valabilitate de utilizare 90 de zile de la data eliberării.”

8. La articolul 4, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Nedepunerea în totalitate a documentelor prevăzute la alin. (1), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverintei emise conform art. 3 alin. (2) si neacceptarea de către institutia financiar-bancară a cerintelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligatia asigurării alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor respective.”

9. La articolul 4, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

„(3) Posesorii adeverintelor emise conform art. 3 alin. (21) au obligatia ca în perioada de valabilitate a acestora să depună la compartimentul de specialitate al primarului numai documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) si c), pentru cuantumul de subventie suplimentară.

(4) Nedepunerea documentelor prevăzute la alin. (3), prezentarea acestora după expirarea termenului de valabilitate a adeverintei emise conform art. 3 alin. (21) si neacceptarea de către institutia financiar-bancară a cerintelor prevăzute la alin. (1) lit. b) exonerează ordonatorii de credite de obligatia asigurării alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor suplimentare.

(5) În situatia în care contul bancar în care urmează a fi virată subventia nu poate fi comunicat de institutia financiar-bancară la data emiterii scrisorii bancare prevăzute la alin. (1) lit. b), acesta poate fi comunicat ulterior, după încheierea contractului de creditare cu beneficiarul subventiei, într-o perioadă de maximum 60 de zile. Confirmarea contului se face printr-o nouă scrisoare bancară.

(6) Beneficiarul subventiei care la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (1) se află în situatia prevăzută la alin. (3) este obligat ca, în termen de 90 de zile de la această dată, să efectueze demersurile necesare si să depună la compartimentul de specialitate al primarului o copie a contractului de împrumut încheiat cu institutia financiar-bancară si scrisoarea bancară pentru confirmarea contului bancar în care urmează a fi virată subventia, sub sanctiunea exonerării ordonatorilor de credite de obligatia asigurării alocatiilor de la bugetul de stat pentru acordarea subventiilor respective.”

10. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - (1) În baza datelor prezentate de solicitantii eligibili, cuprinsi în listele nominale aprobate de consiliul local conform art. 1 alin. (8), se vor determina sumele reprezentând subventiile, sume care se vor repartiza pe ani si trimestre, în functie de datele de receptie si punere în functiune a locuintelor, comunicate de solicitanti.”

11. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (21) si (22), cu următorul cuprins:

„(21) În baza adeverintelor emise conform art. 3 alin. (21) se vor determina sumele reprezentând subventiile suplimentare, sume care se vor repartiza pe ani si trimestre, în functie de datele de receptie si punere în functiune a locuintelor, comunicate de solicitanti. Eventualele subventii suplimentare stabilite pentru locuintele care au fost finalizate în perioada 17- 31 decembrie 2008 se repartizează pentru finantare în trimestrul I al anului 2009.

(22) Propunerile anuale de subventii suplimentare stabilite conform alin. (21) si întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice se transmit de către consiliile locale Ministerului Dezvoltării Regionale si Locuintei, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, până la sfârsitul lunii martie 2009, pentru fundamentarea programelor anuale. Pentru subventiile suplimentare care urmează a fi acordate în trimestrul I al anului 2009, inclusiv pentru cele stabilite pentru locuintele care au fost finalizate în perioada 17- 31 decembrie 2008, se transmit lunar si cereri de fonduri conform prevederilor art. 6 alin. (2) lit. a).”

12. La articolul 5, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În baza propunerilor de subventie prevăzute la alin. (2) si (22), Ministerul Dezvoltării Regionale si Locuintei va fundamenta creditele bugetare necesare si va solicita cuprinderea acestora în legea bugetului de stat anual.”

13. La articolul 6 alineatul (1), partea dispozitivă si litera c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Pentru primirea efectivă a subventiilor si, după caz, a subventiilor suplimentare, beneficiarii acestora le vor solicita la primăriile la care sunt luati în evidentă, după finalizarea si receptionarea locuintei, la cererea respectivă atasând în mod obligatoriu următoarele documente:

c) un extras la zi al contului precizat în scrisoarea bancară prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), depusă la primărie conform prevederilor art. 4 alin. (1) si/sau conform prevederilor art. 4 alin. (3), după caz.”

14. La capitolul III „Dispozitii finale”, după articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

„Art. 61. - Pentru recalcularea subventiilor prevăzute la art. 2 alin. (5), în termen de 5 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, primarii vor notifica solicitantilor eligibili, după caz, obligatia acestora de a depune în termen de 10 zile lucrătoare documentele prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a), actualizate la zi, în caz contrar recalcularea subventiei urmând a se efectua după documentele prezentate pentru stabilirea subventiei initiale.”

15. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

16. După anexa nr. 4 la normele metodologice se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5, având cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a Programului national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative nr. 166/216/2007, cu modificările si completările ulterioare si cu cele aduse prin prezentul ordin, se vor republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Ministrul dezvoltării regionale si locuintei,

Vasile Blaga

p. Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor,

Cristian Făinisi,

secretar de stat


ANEXĂ

(Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

Consiliul Local al........................

Primăria.....................................

Nr.....................din..................

ADEVERINTĂ

 

Se adevereste prin prezenta că domnul/doamna ................................................................, născut/născută în......................................., judetul/sectorul..............................., la data de.................., fiul/fiica lui..........................si al/a..........................., legitimat/legitimată cu buletinul/cartea de identitate seria........nr......................., eliberat/eliberată de.................la data de...................., domiciliat/domiciliată în localitatea ............................................., str............................. nr......., bl......., et......., ap......., judetul/sectorul ......................, întruneste conditiile prevăzute de Programul national privind sprijinirea construirii de locuinte proprietate personală, aprobat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2007, cu modificările si completările ulterioare, pentru  a beneficia de o subventie suplimentară de la bugetul de stat pentru construirea unei locuinte proprietate personală în .......................................................... (adresa) conform Contractului .............. (nr./data)................, încheiat cu..................................................(numele antreprenorului/dezvoltatorului de proiect imobiliar).

Subventia totală este de în cuantum de.....................lei, din care un cuantum de..................lei a fost confirmat prin Adeverinta nr.......si a fost acceptat de.......................(denumirea unitătii financiar-bancare) ca rată de plată a împrumutului contractat de sus-numitul/sus-numita prin Contractul nr........./data ..............., cu scadentă după data receptiei la terminarea lucrărilor de constructie a locuintei, iar restul, în cuantum de......................lei, reprezintă subventie suplimentară ce devine exigibilă la plată în beneficiul sus-numitului/sus-numitei în următoarele conditii:

- cuantumul total al subventiei nu poate depăsi valoarea creditului ipotecar contractat; în cazul creditelor cu valoare mai mică decât cuantumul total al subventiei, acesta se aliniază la valoarea creditului;

- institutia financiar-bancară cu care a încheiat contractul de credit ipotecar acceptă si confirmă prin scrisoare bancară:

1. ca subventia suplimentară de la bugetul de stat să se constituie în rată de plată a împrumutului, cu scadentă după data receptiei la terminarea lucrărilor de constructie a locuintei;

2. că îsi ia obligatia de a nu aproba titularului contractului de împrumut cesionarea partială sau totală a contractului către alte persoane fizice ori juridice, în cazul în care acesta nu face dovada returnării către bugetul de stat, în conditiile prevăzute de lege, a subventiei totale primite pentru constructia locuintei finantate din împrumutul respectiv.

Prezenta adeverintă este valabilă în conditiile în care este acceptată de institutia financiar-bancară în termen de 90 de zile de la data eliberării acesteia.

Nevalidarea prezentei adeverinte nu are efect asupra drepturilor la subventie stabilite anterior pentru titularul acesteia.

 

Primar,

.........................

 

L.S.


 

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici agricole nr. 129.163 din 10 martie 2009,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 8/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale si a Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 privind acordarea de sprijin financiar grupurilor de producători recunoscute preliminar si organizatiilor de producători în sectorul fructe si legume,

ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 694/2008 privind conditiile de recunoastere a organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar în sectorul fructe si legume, precum si modul de accesare a sprijinului financiar de către acestea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 796 din 27 noiembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5, alineatele (2) si (9) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Valoarea productiei comercializate se calculează pe baza productiei membrilor organizatiei de producători sau grupului de producători recunoscut preliminar predată de către acestia în vederea comercializării, numai în perioada în care detin calitatea de membri ai organizatiei sau ai grupului de producători respectiv.

(9) În cazul în care productia se confruntă cu o diminuare provocată de fenomene meteorologice, dezastre naturale si/sau organisme dăunătoare, orice despăgubire acordată în acest sens în temeiul măsurilor de asigurare a recoltei prevăzute la art. 41 sau al măsurilor echivalente gestionate de organizatia de producători ca urmare a acestor cauze este inclusă în valoarea productiei comercializate.”

2. La articolul 7, alineatul (2) se abrogă.

3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În situatia în care organizatia de producători nu dispune de date istorice suficiente privind valoarea productiei comercializate, pentru acordarea recunoasterii se va lua în calcul valoarea medie a productiei comercializate, în ultimii 3 ani, de toti producătorii care sunt membri ai organizatiei de producători la momentul depunerii cererii de recunoastere.”

4. La articolul 18 alineatul (3), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) asigurarea recoltei.”

5. La articolul 28 alineatul (1), sintagma „până la data de 30 iunie inclusiv” se elimină.

6. La articolul 28 alineatul (2), sintagma „dar nu mai târziu de termenul mentionat la alin. (2)” se elimină.

7. La articolul 30 alineatul (4), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) o estimare privind valoarea productiei comercializate;”.

8. Articolul 31 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar mentionat la art. 6 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008, MAPDR transmite o cerere către Comisia Europeană pentru autorizarea acordării sprijinului financiar national pentru programele operationale care urmează să fie implementate într-un anumit an calendaristic, până la data de 31 ianuarie a acelui an. Cererea este însotită de dovada că gradul de organizare a producătorilor în regiunea în cauză este deosebit de scăzut, conform definitiei prevăzute la art. 93 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.580/2007, precum si de informatii detaliate privind organizatia de producători în cauză, valoarea ajutorului în cauză si procentul contributiilor financiare efectuate în conformitate cu art. 17 alin. (1) lit. a).

(2) Organizatiile de producători solicită sprijinul financiar si APIA efectuează plata acestuia în conformitate cu sectiunea a 11-a «Depunerea si verificarea cererilor de plată».

(3) O organizatie de producători care intentionează să depună o cerere pentru sprijinul financiar prevăzut la alin. (1) va solicita modificarea programului său operational dacă este necesar, în conformitate cu art. 28.

(4) În conditiile alin. (1)-(3), procentul prevăzut la art. 28 alin. (1) lit. c) poate fi mărit.”

9. La articolul 41, alineatele (2) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Sprijinul public total alocat pentru asigurarea recoltei nu poate să depăsească:

a) 80% din costul primelor de asigurare plătite de organizatia de producători pentru a se asigura împotriva pierderilor cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate dezastrelor naturale;

b) 50% din costul primelor de asigurare plătite de organizatia de producători pentru a se asigura împotriva:

(i) pierderilor mentionate la lit. a) si împotriva altor pierderi cauzate de fenomene meteorologice nefavorabile; si

(ii) pierderilor cauzate de boli animale sau vegetale ori de infestări cu paraziti.

(7) În sensul prezentului articol, prin fenomen meteorologic nefavorabil care poate fi asimilat unui dezastru natural se întelege conditii meteorologice precum înghetul, grindina, poleiul, inundatiile sau seceta, care distrug peste 30% din productia anuală medie a unui fermier în cei 3 ani precedenti sau o medie pe 3 ani bazată pe cei 5 ani precedenti, cu exceptia celei mai mari si a celei mai mici dintre valori.”

10. La articolul 46, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 46. - (1) Planul de recunoastere se derulează pe o perioadă maximă de 5 ani, cu executie anuală/semestrială, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care se emite avizul de recunoastere sau din ziua următoare emiterii avizului de recunoastere preliminară, are ca obiectiv general obtinerea statutului de organizatie de producători si cuprinde cel putin următoarele:

a) descrierea situatiei persoanei juridice în cauză, în special detalii despre membri, productia acestora, valoarea productiei comercializate si a modalitătii de comercializare, infrastructura detinută de membri, în cazul în care aceasta este destinată utilizării de către grupul de producători;

b) estimarea semestrială/anuală a valorii productiei comercializate pentru întreaga perioadă de implementare a planului de recunoastere;

c) data propusă pentru începerea punerii în aplicare a planului si durata estimată pentru implementarea acestuia, care nu trebuie să depăsească 5 ani;

d) măsurile ce vor fi implementate în vederea obtinerii recunoasterii ca organizatie de producători, defalcate pe actiuni si termene în cadrul unui plan anual/semestrial de executie.”

11. La articolul 47, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul în care se constată că planul de recunoastere este incomplet, APIA transmite o notă de completare solicitantului, acesta având obligatia transmiterii documentelor solicitate în maximum 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării. În caz contrar, planul de recunoastere este respins.”

12. La articolul 49, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 49. - (1) Pe parcursul punerii în aplicare a planului de recunoastere, grupurile de producători recunoscute preliminar pot solicita la APIA, o singură dată pentru fiecare perioadă semestrială/anuală de executie, modificarea planului de recunoastere, avându-se în vedere ca:

a) modificarea solicitată să nu afecteze obiectivul general al planului de recunoastere; si

b) solicitarea de modificare a planului de recunoastere să fie justificată în scris si să se realizeze cu minimum 30 de zile înainte de:

(i) termenul final de implementare a măsurii/măsurilor pentru care se solicită modificarea, asa cum a fost prevăzut în planul de recunoastere, dacă implementarea acestora a început; sau

(ii) termenul de începere a măsurii/măsurilor pentru care se solicită modificarea.”

13. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 52. - (1) Sprijinul financiar mentionat la art. 5 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008:

a) se stabileste individual, pentru fiecare grup de producători recunoscut preliminar, în conformitate cu art. 5 alin. (2), (3) si (4) din Hotărârea Guvernului nr 1 078/2008-

b) se acordă si se calculează pe baza valorii productiei comercializate aferente perioadei corespunzătoare unui semestru, respectiv unui an de implementare a planului de recunoastere;

c) se acordă după implementarea semestrială/anuală a planului de recunoastere.

(2) În cazul în care o perioadă de implementare nu corespunde unui an calendaristic complet, plafonul prevăzut la art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 se reduce corespunzător perioadei de implementare.”

14. La articolul 54, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Acordarea sprijinului mentionat la alin. (1) este conditionată de realizarea a minimum 80% din valoarea productiei comercializate, asa cum este precizată la art. 46 alin. (1) lit. b), cu exceptia cazului în care productia a fost afectată de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unui dezastru natural, asa cum au fost definite la art. 41 alin. (7).

(3) În orice situatie, grupurile de producători recunoscute preliminar vor depune o cerere de plată conform sectiunii a 4-a «Depunerea si verificarea cererilor de plată».”

15. La articolul 55 alineatul (4), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

,,j) centralizatoarele privind productiile obtinute de membri, suprafetele aferente si cantitătile de produse livrate către grupul de producători recunoscut preliminar în vederea comercializării.”

16. La articolul 62 alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,c) conformitatea implementării sau a intentiei de implementare a actiunii cu descrierea din programul operational sau din planul de recunoastere aprobat.”

17. Articolul 70 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 70. - în situatia în care grupul de producători recunoscut preliminar nu implementează una sau mai multe dintre măsurile prevăzute în planul de recunoastere, care afectează obiectivul general al acestuia, nu va beneficia de sprijinul aferent măsurilor prevăzute în planul anual sau semestrial de executie.”

18. La articolul 74, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Organizatiile de producători sau grupurile de producători recunoscute preliminar care beneficiază de recunoastere pentru un produs sau o categorie de produse pot solicita recunoasterea si pentru un alt produs ori o altă categorie de produse, urmând procedura de recunoastere conform legiSIatiei în vigoare, si vor modifica în consecintă programul operational sau planul de recunoastere.”

19. După articolul 78 se introduce un nou articol, articolul 781, cu următorul cuprins:

„Art. 781. - Pentru primul an de implementare a planurilor de recunoastere aprobate în conformitate cu Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 684/2007 nu se aplică prevederile art. 54 alin. (2), iar sprijinul mentionat la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.078/2008 se acordă în conditiile prevăzute la art. 52.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Mie Sârbu

 

Bucuresti, 3 aprilie 2009.

Nr. 200.

 


MINISTERUL COMUNICATIILOR SI SOCIETĂTII INFORMATIONALE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

 

În temeiul art. 6 din Legea nr. 24/2006 privind ratificarea actelor adoptate de Congresul Uniunii Postale Universale la Bucuresti la 5 octombrie 2004 si al art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Societătii Informationale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si societătii informationale emite prezentul ordin.

Art. I. - Regulamentul postei de scrisori si protocolul său final, prevăzute în anexa nr. 1 la Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Postală al Uniunii Postale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 si 489 bis din 6 iunie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul RL 208 „Calculul si decontarea cheltuielilor trimiterilor de suprafată în tranzit deschis”, titlul si alineatul 1.3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Articolul RL 208

Calculul si decontarea cheltuielilor pentru trimiterile cartate eronat si trimiterile de suprafată în tranzit deschis

1.3. Decontarea are loc pe baza greutătii reale atunci când este vorba de trimiteri cartate eronat, depuse la bordul navelor sau transmise la intervale neregulate ori în cantităti care variază prea mult. Totusi, această decontare nu este stabilită decât dacă administratia intermediară solicită să fie remunerată pentru serviciul de tranzit efectuat. În acest scop, formularul CN 65 trebuie utilizat de către operatorul postal intermediar, însotit de notele de verificare respective, formularul CN 43. Administratiile intermediare pot de asemenea să se înteleagă cu administratia de origine pentru efectuarea decontării cheltuielilor de tranzit al trimiterilor cartate eronat, pe baza releveelor statistice.”

2. La articolul RL 238 „Calculul si decontarea taxelor pentru trimiterile în tranzit deschis”, titlul si alineatul 1.3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Articolul RL 238

Calculul si decontarea cheltuielilor pentru trimiterile cartate eronat si trimiterile pe cale aeriană în tranzit deschis

1.3. Decontarea se efectuează pe baza greutătii reale atunci când este vorba de trimiteri prioritare, trimiteri pe cale aeriană si trimiteri S.A.L. cartate eronat, de reexpediat pe cale aeriană, prezentate la bordul vapoarelor sau transmise cu frecvente neregulate ori în cantităti prea variabile. În acest scop, formularul CN 65 trebuie utilizat de către operatorul postal intermediar, însotit de notele de verificare respective, formularul CN 43.

Totusi, această decontare nu este întocmită decât dacă administratia intermediară solicită să fie remunerată pentru serviciile de tranzit prestate.

Administratiile intermediare pot de asemenea să se înteleagă cu administratia de origine pentru efectuarea decontării cheltuielilor de tranzit al trimiterilor cartate eronat, pe baza releveelor statistice.”

3. La articolul RL VI „Limite maxime pentru trimiterile cu valoare declarată”, alineatul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„3. Prin derogare de la articolul RL 134, Danemarca îsi rezervă dreptul de a limita valoarea continutului trimiterilor postei de scrisori recomandate si cu valoare declarată care contin bani sau titluri la purtător, de orice fel, cu destinatia Danemarca, conform următoarelor limite maxime indicate în tabelul de mai jos:

Trimiteri ale postei de scrisori care sosesc

 

 

Valoarea

comercială

maximă

Valoarea declarată maximă

Indemnizatia maximă

Trimiteri recomandate

100 DST

-

30 DST

Trimiteri cu valoare declarată

4000 DST

4000 DST

4000 DST”

 

4. După articolul RL IX „Prelucrarea trimiterilor admise din greseal㔠se introduce un nou articol, articolul RL IX1„Redirectionarea”, cu următorul cuprins:

„Articolul RL IX-”

Redirectionarea

Dispozitiile din articolul RL 146.2 nu se aplică în cazul operatorilor desemnati de Danemarca si Finlanda, ale căror echipamente redirectionează trimiterile destinatarilor care si-au schimbat adresa, în timpul procesului de sortare automatizată.”

5. Formularele CN 51 - Cont particular. Curier-avion, CN 62 - Cont particular. Cheltuieli de tranzit trimiteri de suprafată, CN 65 - Borderou. Greutatea trimiterilor cartate eronat si a celor în tranzit deschis se modifică si se înlocuiesc cu formularele prevăzute în anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si societătii informationale,

Gabriel Sandu

 

Bucuresti, 31 martie 2009.

Nr. 268.

 


ANEXĂ

 

Anexa

CONT PARTICULAR

CN51

Administratia creditoare

Curier-avion

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratia debitoare

Luna

| Trimestrul

| Anul

 Depese-avion închise

Irimiteri prioritare/avion în tranzit deschis

 Trimiteri cartate eronat

Mod de reglare  Direct  Prin UPU*Clearing

 

Parcursuri

Tări de destinatie sau grupe de tari

Categorii de trimiteri

Greutate transporlată în cursul lunii

Greutate totală

Tranzit/

Pretul transportului pe kg

Total tranzit cheltuieli de transport de plătit

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Prioritar1

CP

kg

g

kg

g

kg

g

kg

g

DTS

 

DTS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritar1 CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritar1 CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritar1 CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritar1 CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prioritar CP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Majorare de 5°/o asupra sumei loiale a tranzitului deschis si a trimiterilor cartate eronat

 

 

Total general

 

 

 

1 Daci este cazul, LC/AO

 

 

Administratia creditoare

Văzut si acceptai de către administratia debitoare

Semnătura

Loc, dată si semnătură

 

Dimensiona 210 x 297 mm

 

 


Administratia creditoare

 

 

CONT PARTICULAR

Cheltuieli de tranzit trimiteri de suprafata

CN62

Data

Anul contului

 

 

Trimiteri de suprafată

Saci goi

Depese directe

Trimiteri în tranzit deschis

Trimiteri cartate eronat

 

 

 

 

Operator desemnat debitor

 

Mod de reglare

 Direct

 Prin UPU*Clearing

 

 

 

Recapitularea relcveclorCN56

 

Administratia de destinatie a depeselor

Greutatea trimestrială a depeselor sau a depeselor de saci goi

Parcursul de îndrumare

Cheltuieli de tranzit teritorial si sau

maritim pe kg (bareme)

Total in DTS

1

2

3

4

5=2

 

Kg

1er

 

DST

DST

2e

3 e

4 e

Total pentru an

 

 

1 er

 

 

 

2 e

3 e

4 e

Total pentru an

 

 

1 er

 

 

 

2 e

3 e

4 e

Total pentru an

 

Art 205 Depese directe

Ari. 238 -Trimiteri în tranzit deschis

Art. 211 - Saci goi

Total

 

 

- report de pe verso

 

 

Majorare de 10% asupra sumei totale de tranzit deschis si a trimiterilor cariate eronat

 

 

Suma totală de primit

 

 

Administratia ereditoare

 

Semnătura

Văzut si aceptat  de către administratia debitoare

 

Locul, data si semnătura

 

Dimensions 210 x 297 mm

 

 


Recapitularea releveelor CN 56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratia de destinatie a depeselor

Greutatea trimestrială a depeselor sau a depeselor de saei goi

Parcursul de îndrumare

Cheltuieli de tranzit teritorial si /sau maritim pe kg (bareme)

Total în DTS

1

2

3

4

5=2

 

kg

1er

 

DST

DST

2e

3 e

4 e

Total pentru an

 

 

1er

 

 

 

2 e

3 e

4 e

Total pentru an

 

 

1er

 

 

 

2 e

3 e

4 e

Total pentru an

 

 

1er

 

 

 

2 e

3 e

4 e

Total pentru an

 

 

1er

 

 

 

2 e

3 e

4 e

Total pentru an

 

 

Art. 205 Depese directe

Să fîe înscrise pe verso

Art. 238 - Trimiteri în tranzit deschis

 

Ari. 211 - Saci goi

 


Administratia expeditoare

BORDEROU

CN65

Birou de schimb expeditor

Greutatea trimiterilor cartate eronat si a celor în tranzit deschis

 

 

 

 

Nr.

 

 trimiteri prioritare

 trimiteri neprioritare / de

Birou de schimb de destinatie

avion

suprafată

 Recomandate

Trimiteri în tranzit deschis

 

 

 Nerecomandate

Trimiteri cartate eronat

Administratie de destinatie

 

 

 Statistica (în timpul perioadei de statistică)

 

 

 

Dala expedierii

Depesa nr.°

 

Indicatii

Greutatea trimiterilor cartate eronat sau în tranzit deschis si. dacă este cazul, destinate unei zone determinate, este rotunjită la urmatoarele 10 grame în functie de faptul dacă fractia depăste sau nu 5 grame

 

Grupe de tari pentru care taxele de remunerare sunt aceleasi

Greutatea netă

Observatii

1

2

3

 

g

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birou de schimb expeditor

Birou de schimb de destinatie

Semnatura

Semnatura

 

Dimensions 210 x 297 mm


 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 17 din 15 decembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iunie-decembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite orezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit, pentru nivelul de învătământ „prescolar”, cu program prelungit, cu sediul în localitatea Brasov, Str. Brânduselor nr. 106, judetul Brasov.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Protopopiatul Român Unit Greco-Catolic din Brasov, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Brânduselor” cu program prelungit din Brasov, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Brasov vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 3.508.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,


luând în considerare Hotărârea Consiliului Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar nr. 18 din 17 decembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iunie-decembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila”, cu sediul în localitatea Călan, Str. Independentei nr. 10, judetul Hunedoara, pentru nivelul de învătământ „postliceal”, domeniul „sănătate si asistentă pedagogică”, calificările profesionale „asistent medical generalist” si „asistent medical de farmacie”.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În cazul desfiintării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Societatea Doamnelor din Călan, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală Sanitar㠄Carol Davila” din Călan, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Hunedoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 3.509.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.