MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 244/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 244            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni,  13 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 328 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

            Decizia nr. 329 din 17 martie 2009 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

            Decizia nr. 360 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            7. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare fn Domeniul Energiei pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

 

            2.128. - Ordin al ministrului culturii, cultelor si patrimoniului national pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

            3.547 - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.656/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Constanta

 

            3.549. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.647/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione" din Oradea

 

            3.577. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina

 

            3.578. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin

 

            3.579. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova

 

            3.580. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gabi" din Baia Mare

 

            3.581. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti

 

            3.582. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi

 

            3.583. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

            11. - Lista partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 9 aprilie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 74/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale - turul II si Hotărârii Guvernului nr. 176/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local si a unui primar

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 328

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Irinel Baltă, Florian Baltă, Angela Alexandrescu, Aneta Pantelimon si Gheorghe Olteanu în Dosarul nr. 30.699/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Prim-magistratul-asistent referă că autorii exceptiei au depus la dosar o declaratie autentică de renuntare la exceptia de neconstitutionalitate.

Presedintele pune în discutie declaratia de renuntare.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii.

Curtea respinge cererea, având în vedere că exceptia de neconstitutionalitate este de ordine publică, asa încât în procedura contenciosului constitutional nu operează principiul disponibilitătii.

Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 6 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 30.699/3/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Irinel Baltă, Florian Baltă, Angela Alexandrescu, Aneta Pantelimon, Gheorghe Olteanu si Camelia Olteanu într-o cauză civilă având ca obiect o actiune în revendicare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia contravin dispozitiilor art. 142 alin. (1) si ale art. 146 din Constitutie, întrucât conferă instantelor judecătoresti competenta de a exercita un control de constitutionalitate asupra actelor normative cu putere de lege.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 448 din 24 noiembrie 1998, având următorul cuprins:

„Instantele de judecată sunt competente să stabilească valabilitatea titlului."

Dispozitiile constitutionale pretins a fi încălcate sunt cuprinse în art. 142 alin. (1) referitor la structura Curtii Constitutionale si în art. 146 referitor la atributiile Curtii Constitutionale.

Din examinarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea retine că dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia au mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel, prin Decizia nr. 356 din 20 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 303 din 17 aprilie 2008, Curtea a statuat, în raport cu o critică identică, faptul că prevederile ce fac obiectul exceptiei „nu instituie un control de constitutionalitate cu privire la acte normative adoptate anterior Constitutiei din 1991, ci doar prevăd criterii de care instantele judecătoresti trebuie să tină seama, conform principiului tempus regit actum, pentru stabilitatea valabilitătii titlurilor". De asemenea, prin Decizia nr. 264 din 19 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 19 aprilie 2001, s-a retinut că „optiunea legiuitorului de a nu recunoaste valabilitatea preluării în proprietatea publică sau privată a statului ori a unitătilor administrativ-teritoriale a bunurilor care au intrat în proprietatea statului fără un titlu valabil nu are nicio legătură cu dispozitiile care prevăd atributiile Curtii Constitutionale în regimul constitutional instituit prin adoptarea Constitutiei din 1991."

Solutiile pronuntate prin aceste decizii îsi mentin valabilitatea si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea jurisprudentei.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, exceptie ridicată de Irinel Baltă, Florian Baltă, Angela Alexandrescu, Aneta Pantelimon si Gheorghe Olteanu în Dosarul nr. 30.699/3/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 329

din 17 martie 2009

privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Simona Ricu - procuror

Claudia Miu - prim-magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, exceptie ridicată de Elena Bărbăcioru în Dosarul nr. 19.004/300/2006al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Prim-magistratul-asistent referă că partea Alexandru Corneliu Sgarbură a depus la dosar o cerere de acordare a unui nou termen de judecată, în vederea angajării unui apărător.

Presedintele pune în discutie cererea, fată de care reprezentantul Ministerului Public arată că se opune, motivând că, având în vedere data la care instanta de judecată a pronuntat încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale, partea a avut la dispozitie timp suficient pentru angajarea unui apărător.

Curtea, în temeiul art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă respinge cererea, întrucât nu este temeinic motivată.

Având cuvântul pe fondul cauzei, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 3 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 19.004/300/2006, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, exceptie ridicata de Elena Barbacioru mtr-o cauza având ca obiect solutionarea unei cauze privind actiunea în constatarea nulitătii unui act.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 21 alin. (1) si (2) din Constitutie, întrucât exclud posibilitatea persoanelor străine de mostenire de a contesta certificatul de mostenitor. Astfel, dispozitiile criticate interzic „apriori accesul la justitie în anularea unui act juridic (certificatul de mostenitor) a celor care nu au vocatie succesorală."

Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995, potrivit cărora: „(1) Cei care se consideră vătămati în drepturile lor prin emiterea certificatului de mostenitor pot cere instantei judecătoresti anularea acestuia si stabilirea drepturilor lor, conform legii. Până la anularea sa prin hotărâre judecătorească, certificatul de mostenitor face dovada deplină în privinta calitătii de mostenitor si a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui mostenitor în parte.

(2) În cazul anulării certificatului de mostenitor, notarul public va elibera un nou certificat, pe baza hotărârii judecătoresti definitive si irevocabile. În acest scop, instantelor judecătoresti le revine obligatia de a trimite la biroul notarului public competent în solutionarea cauzei copie de pe hotărârea rămasă definitivă si irevocabilă, împreună cu dosarul notarial, dacă a fost cerut în timpul judecătii."

Dispozitiile constitutionale considerate ca fiind încălcate prin textul criticat sunt cele ale art. 21 alin. (1) si (2) privind accesul la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că dispozitiile criticate pentru neconstitutionalitate reglementează posibilitatea oricărei persoane interesate de a se adresa instantei de judecată în vederea anulării unui certificat de mostenitor, în măsura în care acesta a fost emis cu încălcarea drepturilor lor. Având în vedere această solutie legislativă, Curtea Constitutională constată că este nefondată critica de neconstitutionalitate, în sensul că prevederile art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995 exclud posibilitatea persoanelor străine de mostenire de a contesta certificatul de mostenitor, deoarece aceste prevederi nu fac nicio distinctie între succesori si tertele persoane care ar putea fi vătămate prin folosirea unui certificat de mostenitor emis cu încălcarea legii.

Pe de altă parte, potrivit art. 99 alin. (1) coroborat cu art. 100 alin. (1) din Legea nr. 36/1995, astfel cum a fost modificată, actele notariale sunt supuse controlului judecătoresc si pot fi atacate de părti sau de orice persoană interesată prin actiune în anulare la instanta judecătorească, în conditiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Fată de acestea, Curtea constată că dispozitiile ce formează obiectul exceptiei de neconstitutionalitate nu obstaculează accesul la justitie al părtilor interesate. Este evident că dreptul de acces la justitie a fost exercitat de însăsi autoarea exceptiei prin introducerea actiunii în anularea unui certificat de mostenitor.

De altfel, certificatul de mostenitor are valoarea unei dovezi prin care se atestă calitatea de mostenitor legal sau testamentar al unei persoane, el nu constituie titlu de proprietate si nu înlătură posibilitatea persoanelor străine de mostenire de a emite pretentii asupra bunurilor cuprinse în masa succesorală, de a face dovada drepturilor lor asupra acestor bunuri si de a-si apăra drepturile si interesele în justitie.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992, cu unanimitate de voturi,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 88 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, exceptie ridicată de Elena Bărbăcioru în Dosarul nr. 19.004/300/2006 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Prim-magistrat-asistent,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 360

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent-sef delegat

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Radu Ambro în Dosarul nr. 3.685/89/2007 al Tribunalului Vaslui - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.


Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin încheierea din 5 noiembrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.685/89/2007, Tribunalul Vaslui - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Radu Ambro în dosarul de mai sus.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale atacate contravin prevederilor art. 16 alin. (1), art. 21 alin. (3), art. 124 alin. (1) si (2) si art. 131 alin. (2) din Constitutia României, deoarece, prin continutul lor, se atribuie organelor de politie judiciară competenta de a efectua acte de urmărire penală în numele procurorului, fără o limitare a categoriei actelor procedurale ce ar putea fi întocmite în acest mod, ceea ce permite o delegare generală de competentă, în contradictie cu normele constitutionale mentionate.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile legale atacate nu contravin Constitutiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, dispozitii care au următorul cuprins:

„(4) Dispozitiile procurorilor din Directia Natională Anticoruptie sunt obligatorii pentru ofiterii de politie judiciară prevăzuti la alin. (1). Actele întocmite de ofiterii de politie judiciară din dispozitia scrisă a procurorului sunt efectuate în numele acestuia."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale atacate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 968 din 30 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 854 din 12 decembrie 2007, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, exceptie ridicată de Radu Ambro în Dosarul nr. 3.685/89/2007 al Tribunalului Vaslui - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef delegat,

Afrodita Laura Tutunaru

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru modificarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul dispozitiilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.271/2004 privind aprobarea Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale, a Conditiilor-cadru de valabilitate a licentei pentru furnizarea gazelor naturale si a Conditiilor-cadru de valabilitate a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.165 din 9 decembrie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se aprobă Conditiile-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale aferente societătilor comerciale care si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1.1, si Conditiile-cadru de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale aferente societătilor comerciale care nu si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale, prevăzute în anexa nr. 1.2."

2. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, precum si titularii licentelor de distributie si de furnizare a gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii."

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

Art. 5. - Anexele nr. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 si 3 fac parte integrantă din prezenta decizie."

4. Anexa nr. 1 se înlocuieste cu anexele nr. 1.1 si 1.2, al căror continut este prevăzut în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 5 martie 2009.

Nr. 7.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1.1 la Decizia nr. 1.271/2004)

 

CONDITIILE-CADRU

de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale aferente societătilor comerciale care si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale

 

I. CONDITII GENERALE

1. a) Prezentele conditii (Conditiile Licentei) stabilesc cadrul în care este valabilă Licenta nr............ pentru distributia gazelor naturale, denumită în continuare Licentă, emisă de Autoritatea competentă Societătii Comerciale ..................., societate denumită în cele ce urmează Titularul Licentei, si constituie, împreună cu anexele A, B1 si B2, precum si, după caz, cu anexele C1 si C2, care fac parte integrantă din prezentele conditii-cadru, parte integrantă din Licentă.

b) Licenta a fost emisă Titularului Licentei ca urmare a dobândirii de către acesta a calitătii de operator al sistemului de distributie, prin implementarea prevederilor aferente separării legale, functionale si organizatorice a activitătilor reglementate, în conformitate cu cerintele Regulamentului, prevederile Legii si cu cele ale reglementărilor specifice.

c) În cazurile în care, potrivit modelului de separare aprobat de către Autoritatea competentă si implementat, dreptul de proprietate asupra activelor aferente sistemului de distributie se află în patrimoniul Titularului Licentei, acesta, în considerarea calitătii de proprietar, le va utiliza în baza Legii si a Conditiilor Licentei.

d) În cazurile în care, potrivit modelului de separare aprobat de către Autoritatea competentă si implementat, dreptul de proprietate asupra activelor aferente sistemului de distributie nu este transferat în patrimoniul Titularului Licentei, ci rămâne în patrimoniul întreprinderii integrate pe verticală ce a făcut obiectul separării, Titularul Licentei va utiliza activele aferente sistemului de distributie în baza raporturilor contractuale cu proprietarul acestor active; contractul de închiriere active încheiat între părti va fi avizat de Autoritatea competentă.

e) Toate acele conditii ale Licentei care presupun calitatea de proprietar sau, după caz, raporturile contractuale dintre Titularul Licentei si proprietarul activelor aferente sistemului de distributie vor lua în considerare modelul de separare aprobat de Autoritatea competentă prin Decizia nr...............


f) Reabilitarea si dezvoltarea activelor aferente sistemului de distributie se vor realiza de Titularul Licentei, în situatiile prevăzute la lit. c), sau, după caz, de întreprinderea integrată pe verticală, în situatiile prevăzute la lit. d). Costurile aferente acestor activităti vor fi avute în vedere de Autoritatea competentă la fundamentarea tarifelor reglementate.

g) Titularul Licentei trebuie să aibă drepturi efective de luare a deciziilor în conformitate cu prevederile Legii.

2. Termenii evidentiati prin caractere italice în textul prezentelor conditii-cadru sunt definiti în anexa A.

3. Licenta se acordă în conformitate cu prevederile Legii si cu cerintele Regulamentului.

II. OBIECTUL SI VALABILITATEA LICENTEI

4. (1) Licenta are ca obiect acordarea dreptului de desfăsurare a activitătilor comerciale si/sau de prestări de servicii, legate de activitatea de distributie a gazelor naturale, de către Titularul Licentei, în calitate de operator al sistemului de distributie (OSD).

(2) Sistemele de distributie a gazelor naturale (denumite în continuare sisteme de distributie) sunt amplasate în localitătile precizate în anexa B1 si au caracteristicile tehnice precizate în anexa B2.

(3) Consumatorii izolati sunt amplasati în localitătile precizate în anexa C1 si au caracteristicile tehnice precizate în anexa C2.

5. Licenta este emisă si intră în vigoare la data de.............. si este valabilă pentru o perioadă de ............, dacă nu se hotărăste retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevăzute în cap. VIII „Suspendarea/retragerea Licentei".

6. (1) Durata de valabilitate a Licentei, precizată la conditia 5, nu se prelungeste.

(2) Pentru desfăsurarea în conditii de sigurantă a activitătii de distributie a gazelor naturale, Titularul Licentei va depune, cu cel putin 90 de zile înainte de expirarea valabilitătii Licentei, cererea de solicitare a unei noi licente la Autoritatea competentă.

7. Titularul Licentei va desfăsura activitătile autorizate prin Licentă, având ca obiectiv distributia gazelor naturale în conditii de sigurantă si cu realizarea unor costuri în mod prudent.

8. Nu fac obiectul Licentei:

a) productia gazelor naturale;

b) transportul gazelor naturale;

c) dispecerizarea gazelor naturale în SNT;

d) furnizarea gazelor naturale;

e) înmagazinarea gazelor naturale;

f) tranzitul gazelor naturale;

g) consultanta si executarea anumitor lucrări/servicii la consumatori;

h) proiectarea si executarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale.

9. Activitătile mentionate la conditia 8, lit. b), c), d), e) si f) fac obiectul unor licente distincte.

III. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENTEI

10. (1) Pe durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei are dreptul exclusiv de a desfăsura activitatea de distributie a gazelor naturale în localitătile mentionate în anexa B1, utilizând, după caz:

a) activele pe care le detine în calitate de proprietar;

b) activele aflate în patrimoniul întreprinderii integrate pe verticală ce a făcut obiectul separării, conform conditiei 1;

c) bunurile proprietate a tertilor, în conditiile Legii.

(2) Titularul Licentei are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor de distributie prestate, pe baza tarifelor aprobate de Autoritatea competentă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), alimentarea consumatorilor izolati din localitătile unde Titularul Licentei detine concesiunea serviciului public de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa B1, se va realiza pe o perioadă limitată de către un alt operator licentiat de distributie, în conformitate cu prevederile conditiilor de valabilitate asociate licentei pe care acesta din urmă o detine.

11. Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, precum si asupra activitătilor desfăsurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea obiectivelor/sistemelor de distributie Titularul Licentei beneficiază de drepturile precizate în Lege.

12. Costurile suportate de Titularul Licentei pentru desfăsurarea activitătii de distributie a gazelor naturale vor fi avute în vedere la fundamentarea tarifelor reglementate, dacă acestea se încadrează în categoriile de costuri recunoscute de Autoritatea competentă, conform reglementărilor în vigoare.

13. (1) În vederea asigurării cantitătilor de gaze naturale necesare pentru acoperirea echilibrului fizic al sistemelor, Titularul Licentei poate contracta aceste cantităti de la un furnizor de gaze naturale.

(2) Titularul Licentei are dreptul de a încheia contracte, conform contractelor-cadru emise de Autoritatea competentă si reglementărilor în vigoare.

(3) Titularul Licentei are dreptul să stocheze gaze naturale în sistemele de distributie cu respectarea reglementărilor specifice cu privire la siguranta, securitatea si continuitatea în alimentarea cu gaze naturale.

14. (1) Titularul Licentei are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întretinere si reparatii, precum si în alte situatii prevăzute de Lege si de reglementările în vigoare, cu anuntarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate, a furnizorilor si a consumatorilor alimentati din sistemele de distributie pe care le operează sau în caz de fortă majoră, când o astfel de notificare nu este posibilă.

(2) Titularul Licentei are dreptul să limiteze si/sau să întrerupă prestarea activitătii de distributie a gazelor naturale la consumatorii alimentati din sistemele de distributie pe care le operează, în conditiile specificate în contracte.

(3) Titularul Licentei are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respectă prevederile legislatiei în vigoare.

15. În situatia neîntelegerilor precontractuale cu privire la distributia gazelor naturale, Titularul Licentei are dreptul de a se adresa Autoritătii competente pentru mediere în conditiile Legii.

16. Titularul Licentei poate ataca în justitie, în conditiile legii, actele administrative ale Autoritătii competente, în măsura în care acestea îi afectează drepturile sau interesele legitime.

17. (1) Titularul Licentei are dreptul să solicite acces la obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, conform Legii si reglementărilor în vigoare.

(2) Titularul Licentei are dreptul să solicite accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prin intermediul întreprinderii afiliate care detine licenta de furnizare a gazelor naturale, în vederea asigurării cantitătilor de gaze naturale necesare pentru asigurarea echilibrului fizic al sistemelor.

18. Titularul Licentei are dreptul de acces la instalatiile de utilizare ale consumatorilor conform prevederilor contractuale, reglementărilor tehnice si ori de câte ori este necesară interventia, potrivit legii.

19. Titularul Licentei are dreptul să refuze accesul la sistemele de distributie, în conditiile Legii.

20. Titularul Licentei are dreptul să elaboreze norme specifice activitătii de distributie a gazelor naturale, precum si pe cele referitoare la stocarea gazelor naturale în sistemele de distributie si să le supună spre aprobare Autoritătii competente.

21. Titularul Licentei are dreptul să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemelor de distributie, precum si pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de executie, operare, întretinere si reparatii, în conditiile Legii.

22. Pentru realizarea serviciului de distributie în cazul utilizării bunurilor proprietate a tertilor care au fost puse în functiune până la data intrării în vigoare a Legii, Titularul Licentei are următoarele drepturi:

a) să folosească aceste bunuri conform prevederilor Legii;

b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), conditiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în proces ui-verb al de receptie tehnică si/sau în contracte;

c) să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întretinere, reparatii, modernizare si altele efectuate pentru aceste bunuri, la fundamentarea tarifelor reglementate, în conformitate cu conditia 12;

d) la solicitarea si cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în patrimoniul său cu titlu gratuit;

e) să dezvolte sistemul;

f) să utilizeze întreaga capacitate a bunului;

g) să asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea prevederilor Legii si ale Regulamentului de acces la sistemele de distributie a gazelor naturale;

h) să înlocuiască bunurile în scopul modernizării sau măririi capacitătii sistemului; dreptul de proprietate asupra bunurilor astfel înlocuite va fi dobândit de Titularul Licentei sau va urma regimul juridic descris în cap. I, conditia 1.

23. (1) Titularul Licentei are dreptul să realizeze servicii de avizare a proiectelor tehnice, precum si să urmărească executia lucrărilor pentru obiective/sisteme de distributie a gazelor naturale amplasate în localităti pentru care Autoritatea competentă nu a acordat unui operator economic licenta de distributie a gazelor naturale.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se face în baza unui contract încheiat cu concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale pentru localitatea în cauză.

24. Titularul Licentei poate cere modificarea Licentei, cu respectarea prevederilor din Regulament si a conditiilor 90-96.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati

25. Consumatorii izolati sunt consumatorii alimentati cu gaze naturale de un operator licentiat pentru distributia gazelor naturale pentru care:

a) Titularul Licentei detine documente care atestă punerea în functiune a instalatiei de racordare la SD emise anterior datei de 20 februarie 2008 si pentru alimentarea cărora Titularul Licentei a solicitat Autoritătii competente acordarea unei autorizatii de functionare/de modificare a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

b) Titularul Licentei detine acordul prealabil emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 169/2008 privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat si cu orice dispozitii legale incidente.

26. (1) În vederea alimentării cu gaze naturale a unor noi solicitanti care sunt de natură a fi încadrati în tipul consumatorilor izolati, Titularul Licentei are obligatia de a respecta reglementările în vigoare.

(2) Pentru licenta de distributie a gazelor naturale, acordată conform conditiei 25 lit. a), Titularul Licentei are următoarele obligatii:

a) de a ceda acesti consumatori izolati viitorului operator licentiat de distributie a gazelor naturale, concesionar al serviciului de distributie a gazelor naturale pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, la cererea acestuia, în momentul în care acesta a realizat dezvoltarea sistemului de distributie a gazelor naturale pentru alimentarea inclusiv a acestor consumatori;

b) de a nu extinde obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale pentru alimentarea altor consumatori izolati, fără a detine avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze a consumatorilor izolati, acordat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati;

c) de a detine toate documentele de evidentă de la punerea în functiune a obiectivelor aferente obiectivelor/sistemelor de distributie precizate în anexele specifice C1 si C2, cu modificările, înlocuirile, reparatiile si interventiile făcute;

d) de a asigura functionarea în conditii de sigurantă, conform prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare, a obiectivelor/sistemelor de distributie precizate în anexele specifice C1 si C2;

e) de a realiza serviciul de distributie a gazelor naturale doar pentru consumatorii izolati precizati în anexele specifice C1 si C2, cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare;

f) de a pune la dispozitia concesionarului serviciului de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială în care consumatorul izolat este situat toate registrele, înregistrările, informatiile, activele si documentatiile tehnice aflate în posesia sa, necesare îndeplinirii neîntrerupte a serviciului de distributie;

g) activele care se află în proprietatea Titularului Licentei vor fi vândute concesionarului precizat la lit. f), în schimbul plătii unei compensatii egale cu valoarea neamortizată a acestor bunuri, valoare reglementată, considerată la fundamentarea tarifelor;

h) prevederea mentionată la lit. g) nu se aplică pentru retele de distributie care traversează localitatea, dacă în localitate serviciul de distributie a gazelor naturale a fost concesionat de către un alt operator economic si dacă acestea sunt utilizate de către Titularul Licentei în vederea alimentării cu gaze naturale a unei alte localităti pentru care acesta detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Conditiile Licentei vor fi modificate în mod corespunzător, prin includerea unor anexe specifice, C1 si C2, care cuprind denumirea localitătilor în care sunt situati consumatorii izolati, respectiv caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale aferente.

IV. OBLIGATII ALE TITULARULUI LICENTEI

Obligatia de contractare

27. Titularul Licentei are obligatia de a desfăsura activitatea de distributie a gazelor naturale pe bază de contracte încheiate în conformitate cu contractele-cadru aprobate de Autoritatea Competentă.

28. În contractele încheiate conform conditiei 27 vor fi utilizate tarifele reglementate aprobate de Autoritatea competentă, stabilite în conformitate cu cerintele Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.

29. Titularul Licentei nu va încheia contracte care să contină prevederi neconforme cu obligatiile din Licentă.

30. (1) Titularul Licentei are obligatia de a desfăsura, în cadrul organizării proprii, următoarele activităti specifice Licentei, cu respectarea prevederilor legislatiei si reglementărilor tehnice în vigoare:

a) interventii cu remedierea defectelor;

b) detectări de scăpări de gaze;

c) receptii si puneri în functiune pentru obiectivele aferente sistemelor de distributie si pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale;


d) urmărirea lucrărilor de executie pentru obiective aferente sistemelor de distributie;

e) emiterea acordului de acces si contractarea racordării la sistemele de distributie;

f) avizarea proiectelor tehnice de executie pentru obiective aferente sistemelor de distributie si pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale;

g) evidenta verificărilor si reviziilor instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinând consumatorilor;

h) evidenta documentelor de la punerea în functiune a obiectivelor aferente sistemului de distributie, cu modificările, înlocuirile, reparatiile si interventiile făcute;

i) evidenta mijloacelor de măsurare;

j) primirea si rezolvarea sesizărilor si reclamatiilor la termenele precizate în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

(2) Titularul Licentei poate încheia contracte cu terti pentru desfăsurarea următoarelor activităti specifice Licentei, fără a putea transfera acestora drepturile si obligatiile care îi revin conform Licentei si, respectiv, Legii:

a) evidenta parametrilor tehnologici si de calitate a gazelor naturale;

b) receptia cantitativă si calitativă a cantitătilor de gaze naturale la intrarea/iesirea în/din sistemele de distributie;

c) realizarea serviciilor de echilibrare a sistemelor de distributie operate;

d) reparatii curente si revizii pentru obiectivele aferente sistemelor de distributie;

e) asigurarea functionării echipamentelor de măsurare, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice.

31. (1) Costurile recunoscute de Autoritatea Competentă, derivând din încheierea de contracte conform conditiei 30 alin. (2), nu pot depăsi volumul de cheltuieli incluse de Autoritatea competentă la fundamentarea venitului unitar privind activitatea de distributie reglementată.

(2) Titularul Licentei este tinut să răspundă în solidar, în conditiile Codului civil, pentru activitătile desfăsurate de tertii prevăzuti la conditia 30 alin. (2).

32. Pentru realizarea obligatiilor din Licentă, Titularul Licentei va angaja costuri cu respectarea principiului prudentei.

Accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

33. Titularul Licentei are obligatia, conform Legii, de a asigura în conditii egale si nediscriminatorii accesul tertilor la sistemele de distributie a gazelor naturale.

34. (1) Titularul Licentei are obligatia de a respecta prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de a face publice procedurile pentru organizarea activitătii proprii pentru etapele procesului de acordare a accesului la sistemele de distributie.

(2) Titularul Licentei are obligatia de a face publice, prin afisare pe pagina proprie de internet si la sediul/sediile proprii, tarifele practicate pentru serviciile prestate către terti.

Dezvoltarea sistemelor de distributie a gazelor naturale

35. (1) Titularul Licentei are obligatia să execute lucrările aferente realizării sistemelor de distributie, conform clauzelor si conditiilor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului de distributie a gazelor naturale, în vederea asigurării alimentării cu gaze naturale a consumatorilor.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de la alin. (1) Titularul Licentei poate încheia contracte cu operatori economici autorizati de către Autoritatea competentă.

36. Titularul Licentei are obligatia de a elabora anual Programul propriu de dezvoltare privind sistemul de distributie a gazelor naturale (pentru obiectivele care nu au fost precizate în contractul de concesiune a serviciului de distributie a gazelor naturale) din localitătile cuprinse în anexa Bl pentru care detine licentă de distributie, în conditii de eficientă economică si de securitate si continuitate în alimentare.

37. Titularul Licentei are obligatia, după caz, să realizeze interconectări cu alte sisteme si să asigure capacitatea sistemelor de distributie pe termen lung.

38. În cazul realizării serviciului public de distributie a gazelor naturale utilizând bunuri proprietate a tertilor, puse în functiune până la aparitia Legii, Titularul Licentei are următoarele obligatii:

a) să finanteze, la expirarea duratei de functionare, investitiile aferente înlocuirii bunurilor;

b) să opereze si să întretină bunurile pentru functionarea în conditii de sigurantă a sistemului.

39. Titularul Licentei are obligatia să opereze, să întretină, să repare si să modernizeze sistemul de distributie în conditii de sigurantă, eficientă economică si de protectie a mediului, în conformitate cu prevederile Legii.

Furnizarea de informatii

40. (1) Titularul Licentei va mentine un sistem prin care poate primi si/sau oferi date, informatii, sesizări, reclamatii si consultantă privind orice situatie sau împrejurare de natură să afecteze siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale.

(2) Sistemul mentionat la alin. (1) asigură informarea solicitantilor/utilizatorilor în vederea desfăsurării în mod operativ a procesului de acces la sistemele de distributie.

41. Sistemul instituit conform conditiei 40:

a) functionează cu titlu gratuit;

b) asigură prelucrarea rapidă si eficientă a datelor, informatiilor, sesizărilor si reclamatiilor primite;

c) asigură evidenta istoricului de consum pentru fiecare consumator/loc de consum, conform legislatiei în vigoare;

d) asigură furnizorilor licentiati informatiile necesare cu privire la înregistrarea clientilor acestora în categorii de consumatori, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

e) asigură informatii cu privire la emiterea si expedierea facturilor corespunzătoare serviciilor de distributie prestate;

f) asigură răspuns la solicitările care tin de siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale.

42. Pentru îndeplinirea conditiei 41 lit. b) si f), sistemul instituit conform conditiei 40 trebuie să fie apt de a prelua/rezolva toate sesizările si reclamatiile primite care tin de siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale în mod permanent.

43. Titularul Licentei va face publică orice schimbare de adresă sau număr de telefon a/al serviciului prin care se asigură sistemul de comunicare cu clientii instituit conform conditiei 40.

44. Titularul Licentei are obligatia de a mentine, în conformitate cu contractele încheiate, un sistem de comunicare/notificare cu operatorii de sistem.

Măsurarea cantitătilor de gaze naturale

45. Titularul Licentei va realiza măsurarea cantitătilor de gaze naturale livrate consumatorilor în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze tranzactionate în România, precum si cu reglementările metrologice în vigoare.

46. Contoarele/sistemele, echipamentele de măsurare a gazelor naturale apartin operatorului sistemului de distributie; in situatia în care acestea apartin consumatorilor pot fi cumpărate sau, după caz, înlocuite de Titularul Licentei, conform reglementărilor în vigoare.

47. (1) Titularul Licentei va verifica si va întretine periodic contoarele/sistemele de măsurare a gazelor naturale la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.


(2) Titularul Licentei va suporta toate cheltuielile de verificare/înlocuire/reparare a contoarelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale, cu exceptia situatiilor în care deteriorarea constatată la acestea se datorează consumatorului; în aceste cazuri, după efectuarea lucrărilor de verificare/înlocuire/reparare, consumatorului i se solicită achitarea contravalorii acestora.

48. (1) La sesizarea scrisă a consumatorului cu privire la un contor/sistem de măsurare a gazelor naturale defect sau suspect a înregistra în mod eronat, Titularul Licentei va asigura verificarea acestuia conform reglementărilor în vigoare.

(2) Consumatorul va achita Titularului Licentei contravaloarea verificării metrologice a contorului/sistemului de măsurare a gazelor naturale numai în cazul în care se dovedeste că sesizarea sa conform alin. (1) nu a fost justificată.

(3) Consumatorul poate asista la efectuarea expertizei metrologice în baza unei solicitări scrise.

49. Titularul Licentei este obligat să solutioneze reclamatia consumatorului în termenele prevăzute în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale. Titularul Licentei are dreptul de a încheia acte aditionale la contractele de distributie pentru stabilirea termenelor maxime pentru primirea informatiilor referitoare la măsurarea gazelor naturale/solutionarea reclamatiei consumatorului referitoare la măsurare, astfel încât să se respecte termenele de răspuns precizate în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

50. Titularul Licentei are obligatia să întocmească si să urmărească bilantul de gaze naturale intrate si iesite din sistemele de distributie, asigurând echilibrul permanent al acestora.

51. Titularul Licentei va permite furnizorilor de gaze naturale accesul la instalatiile sale în vederea citirii contoarelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale utilizate la decontare.

52. Titularul Licentei are obligatia să asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în vigoare, în baza contractelor încheiate cu operatorul sistemului de transport OST, si, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în SRM-urile existente în cadrul sistemelor de distributie.

Răspunsuri la reclamatiile adresate Titularului Licentei

53. Titularul Licentei trebuie să mentină un sistem de înregistrare, solutionare si raportare privind reclamatiile făcute de orice persoană juridică sau fizică la adresa sa, în legătură cu modul în care îsi desfăsoară activitătile autorizate prin Licentă.

54. Sistemul prevăzut la conditia 40 va prelua plângerile adresate Titularului Licentei de către persoanele fizice/juridice ce se consideră lezate de practicile Titularului Licentei în sectorul gazelor naturale.

55. Titularul Licentei este obligat să participe la întrunirile convocate de Autoritatea competentă. La toate întrunirile, Titularul Licentei va fi reprezentat de unul sau mai multi reprezentanti mandatati ai săi.

Obligatia de a respecta Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

56. În desfăsurarea activitătilor ce fac obiectul Licentei, Titularul Licentei va respecta cerintele si indicatorii prevăzuti în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, elaborat si aprobat de Autoritatea competentă.

57. Titularul Licentei va monitoriza si înregistra, în baza unei proceduri proprii, modul de încadrare în indicatorii de performantă, conform prevederilor Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

58. Titularul Licentei este răspunzător pentru nerespectarea indicatorilor de performantă stabiliti prin Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

Asigurarea mediului concurential si a tratării nediscriminatorii a clientilor

59. Titularul Licentei va asigura egalitatea de tratament a clientilor si va evita orice tratament discriminatoriu în relatiile cu acestia.

60. Titularul Licentei va actiona în sensul asigurării unui mediu concurential normal, al evitării dezechilibrelor pe piata gazelor naturale si a practicilor anticoncurentiale, conform prevederilor legale în vigoare.

61. Titularul Licentei nu se va angaja în practici anticoncurentiale si nu va împiedica sau încerca să împiedice alti titulari de licente si/sau potentiali competitori să se angajeze în activitatea de distributie a gazelor naturale.

Separarea evidentelor financiar-contabile

62. În conformitate cu prevederile din Lege, Titularul Licentei are obligatia ca pentru activitătile ce fac obiectul Licentei să întocmească evidente contabile separate pe tipuri de activităti desfăsurate.

63. În cazurile în care Autoritatea competentă consideră justificat, dar nu mai mult de o dată pe an, poate solicita unui auditor de tertă parte auditarea rapoartelor întocmite si înaintate de Titularul Licentei. Costurile aferente acestui audit vor fi suportate de Autoritatea competentă.

64. Titularul Licentei are obligatia realizării evidentelor contabile reglementate în conformitate cu cerintele Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale.

65. (1) Titularul Licentei stabileste un program de angajamente care contine măsurile luate pentru a se garanta că practicile discriminatorii sunt excluse, iar aplicarea sa este monitorizată în mod adecvat.

(2) Programul precizat la alin. (1) contine obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv.

(3) Titularul Licentei prezintă în fiecare an Autoritătii competente un raport care evidentiază măsurile luate, iar acest raport este apoi publicat de către Autoritatea competentă.

Eliminarea subventionării încrucisate

66. Titularul Licentei se va asigura că nu are loc subventionarea încrucisată între activitătile ce fac obiectul Licentei si alte activităti ale Titularului Licentei sau alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale Titularului Licentei ori alti titulari de licentă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot detine, la un moment dat, actiuni la Titularul Licentei.

Mentinerea bunurilor si activelor

67. Titularul Licentei trebuie să mentină un sediu stabil si să notifice Autoritătii competente schimbarea acestuia cu 30 de zile calendaristice anterior efectuării acestei modificări.

68. Titularul Licentei are obligatia de a mentine în proprietatea sa obiectivele/sistemele de distributie aferente sau de a asigura respectarea acestei obligatii de către întreprinderea integrată pe verticală care a făcut obiectul separării, astfel cum este mentionat la conditia 1.

69. (1) Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente intentia actionarilor/administratorilor săi de a perfecta operatiuni în urma cărora valoarea capitalului social existent s-ar reduce într-o transă sau pe ansamblu cu mai mult de 25%, în termen de 30 de zile calendaristice anterior materializării intentiei.

(2) În cadrul Licentei, prin capitalul social existent se întelege, după caz:

a) capitalul social initial, la data emiterii Licentei/Ia data separării situatiilor financiar-contabile;

b) capitalul social existent la un moment dat, obtinut prin cresteri sau scăderi ale valorii initiale ale acestuia, realizate ulterior emiterii Licentei, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) La primirea notificării prevăzute la alin. (1), Autoritatea competentă va analiza dacă, în urma efectuării modificării cerute, Titularul Licentei are în continuare posibilitatea să îsi îndeplinească obligatiile si va transmite în scris Titularului Licentei, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării modificării, aprobarea sa. Orice refuz de a emite o astfel de aprobare trebuie să se bazeze pe criterii obiective, evidentiind motivele de fapt si de drept ale refuzului.

(4) Efectuarea operatiunilor mentionate la alin. (1) fără acordul scris al Autoritătii competente poate conduce la suspendarea si, ulterior, la retragerea Licentei, în conditiile Legii.

Respectarea legilor si reglementărilor

70. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va respecta prevederile:

a) Legii;

b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;

c) reglementărilor emise de Autoritatea competentă;

d) Conditiilor Licentei si ale cerintelor din Regulament, care au stat la baza emiterii Licentei;

e) Deciziei nr.......................de aprobare a schemei de separare legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate, emisă de Autoritatea Competentă;

f) normelor tehnice din sectorul gazelor naturale;

g) actelor normative din domeniul protectiei mediului.

71. La solicitarea Autoritătii competente, Titularul Licentei are obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activitătii de distributie a gazelor naturale.

72. Încălcarea de către Titularul Licentei a cerintelor conditiei 70 îndreptăteste Autoritatea competentă să aplice acestuia sanctiuni contraventionale, în conformitate cu prevederile Legii.

Asigurarea confidentialitătii

73. În contextul vânzării sau achizitionării de gaze naturale prin întreprinderi afiliate, Titularul Licentei nu abuzează de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial obtinute de la terti în contextul asigurării sau negocierii accesului la retea.

74. Titularul Licentei păstrează confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derulării activitătilor sale si împiedică divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activităti care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.

75. Fac exceptie cazurile când:

a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;

b) informatia este deja publică;

c) Titularul Licentei are, după caz, obligatia sau dreptul de a divulga informatia în scopul respectării Conditiilor Licentei, a unui ordin sau a unei decizii a Autoritătii competente ori a unei legi în vigoare;

d) informatia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activitătii autorizate prin Licentă.

76. Prevederile conditiei 75 se aplică si în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate Titularului

Licentei care îsi desfăsoară activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul Licentei va solicita Autoritătii competente informatiile pentru a căror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.

Furnizarea de informatii către Autoritatea Competentă

77. (1) Titularul Licentei va furniza Autoritătii competente datele si informatiile care îi sunt necesare în exercitarea atributiilor sale, în conformitate cu cerintele art. 20 lit. I) din Regulament, având obligatia să întocmească rapoarte specifice. Continutul, precum si termenele de transmitere a acestor rapoarte vor fi stabilite de Autoritatea competentă.

(2) Titularul Licentei care îsi desfăsoară activitatea prin intermediul unor filiale, sucursale, regionale, puncte de lucru etc. are obligatia de a furniza de la nivelul acestor structuri organizatorice, agentilor constatatori ai Autoritătii competente, toate informatiile solicitate, în limita mandatului primit.

78. (1) Titularul Licentei este obligat să notifice Autoritătii competente orice încălcare a Conditiilor Licentei, în termen de 5 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum si propunerile de remediere a situatiei.

(2) Titularul Licentei este obligat să notifice Autoritătii competente, cu 90 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilitătii Licentei precizate la conditia 5, intentia de a nu mai solicita o nouă licentă.

79. Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente, în termen de 15 zile calendaristice, intentia de schimbare a:

a) sediului/sediilor secundare;

b) statutului juridic;

c) structurii capitalului social.

80. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterior declansării procedurii legale de constituire, Titularul Licentei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre intentia de înfiintare a unei noi societăti/filiale, având ca obiect desfăsurarea de activităti în cadrul sectorului gazelor naturale din România, dacă:

a) aceasta va apartine în totalitate Titularului Licentei;

b) Titularul Licentei va detine actiuni sau părti sociale ale acesteia;

c) aceasta va apartine partial sau în totalitate unei alte societăti al cărei asociat/afiliat este Titularul Licentei.

81. Titularul Licentei are, de asemenea, obligatia să informeze Autoritatea competentă si atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat este Titularul Licentei urmează să desfăsoare activităti în sectorul gazelor naturale din România.

82. Pentru a se asigura de îndeplinirea Conditiilor Licentei, Autoritatea competentă are acces la orice informatii, înregistrări si documente ale Titularului Licentei legate de afacerile si de activitătile acestuia în sectorul gazelor naturale. Informatiile solicitate pot include secrete de serviciu sau de afaceri. Autoritatea competentă va utiliza aceste informatii numai în scopul pentru care au fost furnizate si nu va dezvălui niciunei alte persoane neautorizate continutul acestora.

Asigurarea personalului calificat

83. Titularul Licentei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a Licentei, dispune de personal calificat, autorizat si în număr suficient pentru îndeplinirea în conditii de sigurantă a tuturor activitătilor legate de distributia gazelor naturale, în conformitate cu cerintele Licentei.

84. În evaluarea îndeplinirii acestei obligatii a Titularului Licentei se va lua în considerare inclusiv personalul alocat de subcontractantii săi.


Constatarea si prevenirea furturilor, deteriorărilor si interventiilor neautorizate la sistemele de distributie a gazelor naturale

85. Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea functionării echipamentului de măsurare, precum si interventiile neautorizate la obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale în scopul sustragerii de gaze naturale se pedepsesc conform prevederilor Legii si ale Codului penal.

V. CONTROLUL EXECUTĂRII ACTIVITĂTII CE FACE OBIECTUL LICENTEI

86. (1) Autoritatea competentă va urmări îndeplinirea conditiilor din Licentă de către Titularul Licentei si va efectua controale în conformitate cu Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale.

(2) În acest scop, Autoritatea competentă:

a) va analiza situatiile privind cheltuielile, veniturile, imobilizările corporale/necorporale si obiectele de inventar, aferente activitătilor desfăsurate, precum si situatiile financiare ale societătii, înregistrate la directiile generale ale finantelor publice, remise de Titularul Licentei;

b) va controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale Titularului Licentei si/sau va comanda, pe cheltuiala sa, efectuarea unui audit contabil al activitătii acestuia;

c) va verifica, la solicitarea argumentată a unei terte persoane sau din proprie initiativă, practicile Titularului Licentei în desfăsurarea activitătilor care fac obiectul Licentei.

87. În exercitarea atributiilor de control, reprezentantii autorizati ai Autoritătii competente au dreptul de acces pe teritoriul, în sediul si la documentele Titularului Licentei, în conditiile legii. Titularul Licentei va pune la dispozitia Autoritătii competente orice date/informatii solicitate de către aceasta, necesare efectuării controlului în cauză.

VI. SANCTIUNI

88. Dacă în urma actiunii de control efectuate se constată că Titularul Licentei a încălcat prevederile Legii sau una ori mai multe dintre Conditiile Licente, Autoritatea competentă va aplica sanctiuni contraventionale.

89. Aplicarea unei amenzi contraventionale nu limitează în niciun fel dreptul Autoritătii competente de a suspenda/retrage Licenta.

VII. MODIFICAREA LICENTEI

90. Licenta poate fi modificată în baza prevederilor Regulamentului.

91. Autoritatea competentă poate decide modificarea Licentei în următoarele situatii:

a) intervenirea unor schimbări de la data eliberării Licentei sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfăsurării activitătii de distributie a gazelor naturale;

b) modificarea statutului Titularului Licentei prin divizare, fuziune, transformare, schimbare a obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificare a capitalului social sau modificări ale patrimoniului, precum si în alte cazuri de afectare a conditiilor în care Licenta a fost eliberată.

92. Pentru situatiile prevăzute la conditia 91 lit. a), modificarea Licentei se va efectua din initiativa Autoritătii competente, prin raportare la obiectivele concrete care au determinat modificarea, situatie în care Autoritatea competentă:

a) va comunica în scris Titularului Licentei modificările survenite;

b) va elibera Titularului Licenta cu un continut modificat.

93. Pentru situatiile prevăzute la conditia 91 lit. b), Titularul Licentei va solicita Autoritătii competente modificarea Licentei, în termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create.

94. După primirea solicitării, Autoritatea competentă va examina situatia nou-creată si va dispune, dacă aceasta este întemeiată, după caz:

a) modificarea corespunzătoare a Licentei, eliberând Licenta cu un continut modificat;

b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate Licentei.

95. Titularul Licentei nu poate detine simultan mai mult de o licentă de distributie a gazelor naturale.

96. Titularul Licentei are obligatia de a solicita Autoritătii competente modificarea Licentei în următoarele situatii:

a) în cazul în care a obtinut autorizatiile de înfiintare si functionare pentru obiective/sisteme de distributie a gazelor naturale amplasate în altă localitate/alte localităti decât cea/cele specificată/specificate în anexa B1;

b) în cazul în care pentru dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea sistemelor de distributie a gazelor naturale a obtinut modificarea autorizatiei de functionare a sistemelor de distributie a gazelor naturale, având ca rezultat modificarea caracteristicilor tehnice ale obiectivelor cuprinse în anexa B2.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENTEI

97. Autoritatea competentă va suspenda sau retrage Licenta în conformitate cu prevederile Regulamentului.

98. Autoritatea competentă suspendă Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei, dintr-o cauză imputabilă acestuia, nu îndeplineste obligatiile prevăzute de Lege si această situatie poate fi remediată de către Titularul Licentei;

b) Titularul Licentei, dintr-o cauză imputabilă acestuia, încalcă una sau mai multe conditii ale Licentei, de cel putin 3 ori într-un an din perioada de valabilitate a Licentei, si această situatie poate fi remediată de către Titularul Licentei.

99. În cazurile prevăzute la conditia 98, Autoritatea competentă va suspenda Licenta pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, precizând drepturile Titularului Licentei, precum si măsurile si termenele de conformare necesare pentru remedierea situatiei care a generat suspendarea Licentei.

100. Titularul Licentei are obligatia de a depune la Autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data suspendării, documente care să ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea Licentei.

101. În vederea asigurării serviciului public obligatoriu si pentru alimentarea în conditii de continuitate a consumatorilor, pe perioada suspendării Licentei Titularul Licentei are obligatia de a realiza activitatea de distributie a gazelor naturale în regim controlat de către Autoritatea competentă.

102. (1) Autoritatea competentă poate retrage Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei se află în imposibilitatea de a îndeplini obligatiile prevăzute de legislatia în vigoare si/sau în Conditiile Licentei;

b) Titularul Licentei se află în faliment constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

c) Titularul Licentei a solicitat în scris Autoritătii competente retragerea Licentei.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), decizia Autoritătii competente va lua în considerare mentinerea sigurantei si a continuitătii activitătii de distributie a gazelor naturale.

103. Autoritatea competentă va comunica în scris Titularului Licentei, cu cel putin 30 de zile înainte, data la care urmează să retragă Licenta.

104. (1) În cazul retragerii Licentei, un alt titular de licentă, desemnat de Autoritatea competentă, va îndeplini fără întrerupere obligatiile ce decurg din Licentă.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), dacă un alt titular de licentă este desemnat, prin decizie a Autoritătii competente, să preia activitatea care face obiectul Licentei, Titularul Licentei va fi obligat să pună la dispozitia acestuia toate registrele, înregistrările, informatiile si activele aflate în posesia sa, care sunt necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligatiilor din Licentă.

(3) Drepturile si obligatiile Titularului Licentei din contractele de distributie a gazelor naturale vor fi preluate de titularul de licentă desemnat, de la data intrării în vigoare a deciziei Autoritătii competente.

(4) Faptul că Titularul Licentei va pune activele sale la dispozitia unui nou titular de licentă nu va prejudicia în niciun fel dreptul de proprietate asupra acestora.

(5) Desemnarea unui alt titular de licentă, în cazul retragerii Licentei, precum si modul de preluare si executare a serviciului de distributie de către noul titular de licentă vor fi stabilite prin decizie a Autoritătii competente.

(6) Titularul Licentei are obligatia să preia, pentru o perioadă determinată, la solicitarea si conform reglementărilor Autoritătii competente, operarea unui sistem de distributie al cărui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distributie.

105. În situatia în care Titularul Licentei renuntă la contractul de concesiune, în conditiile îndeplinirii cerintelor legislatiei în vigoare, are obligatia de a asigura continuitatea serviciului de distributie a gazelor naturale pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilită de Autoritatea competentă.

IX. CĂI DE COMUNICARE

106. Orice comunicare sau altă informatie solicitată a cărei transmitere este permisă în Conditiile Licentei se va realiza în scris, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu conditia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile postale la următoarele adrese:

- pentru ANRE: Str. Constantin Nacu nr. 3,

sectorul 2, Bucuresti Telefon: 021-303.38.00, 021-311.22.44 Fax: 021-303.38.08, 021-312.43.65 E-mail: anrgn@anrgn.ro anre@anre.ro

- pentru Titularul Licentei: .........................................

Telefon:.............................

Fax:.................................

E-mail:.............................

X. TARIFE

107. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul

Licentei va achita anual Autoritătii competent tariful stabilit prin Regulament, actualizat prin decizii ale presedintelui Autoritătii competente, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

108. Neplata tarifelor anuale până la termenele stabilite prin Regulament atrage suspendarea/retragerea Licentei.

XI. CĂI DE APEL

109. Deciziile Autoritătii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licentei, precum si procesele-verbale de aplicare a amenzilor contraventionale generate de încălcarea prevederilor Licentei sau ale Legii pot fi atacate de Titularul Licentei la instantele judecătoresti competente.

 

ANEXA A

la conditiile de valabilitate a Licentei nr.................pentru distributia gazelor naturale, aferente Societătii Comerciale.............................................

 

Terminologie

Termenii marcati cu italice în Conditiile Licentei se definesc după cum urmează:

- Autoritatea competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, care este organizată si functionează în temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Licentă - actul administrativ individual emis de Autoritatea competentă, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăsura activităti comerciale si/sau de prestări de servicii în legătură cu activitatea de distributie a gazelor naturale;

- Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale - aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Lege - Legea nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- istoricul de consum - evidenta în timp a consumurilor de gaze naturale, în unităti de volum si/sau unităti de energie, pentru un consumator si/sau loc de consum;

- sistem de distributie a gazelor naturale - reteaua de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, care functionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;

- furnizor de gaze naturale - persoana juridică titulară a licentei de furnizare, care comercializează gaze naturale în baza unui contract de furnizare;

- SRM- ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, măsurare a volumelor, filtrare si odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distributie si care alimentează un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori;

- instalatii de utilizare a gazelor naturale - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat după statia/postul de reglare a presiunii si măsurare a volumelor, după caz, cu exceptia aparatului de măsurare a volumelor care face parte din sistemul de distributie;

- întreprindere afiliată - orice altă întreprindere care, direct sau indirect, controlează Titularul Licentei, este controlată de acesta sau este sub controlul comun, împreună cu această întreprindere; în scopul acestei definitii termenul de „control" înseamnă orice întreprindere care detine, în mod direct sau indirect, fie (i) dreptul de proprietate asupra unor actiuni reprezentând cel putin 50% din capitalul social; fie (ii) dreptul de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot; fie (iii) dreptul de a numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie sau ai altor organe statutare care reprezintă în mod legal societatea;


- Regulament - Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr.l. 139/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al ministrului economiei si finantelor nr. 123/2.971/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 octombrie 2008;

- securitatea si continuitatea alimentării - totalitatea măsurilor luate de către operatorii licentiati în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificării surselor si al asigurării livrărilor către clienti în conditii de sigurantă;

- sigurantă - asigurarea continuitătii în distributia gazelor naturale la parametri optimi de functionare si securitatea tehnică a obiectivelor;

- Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale - aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 16 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Titularul Licentei - este.............

Termenii marcati cu caractere italice în Conditiile Licentei care nu sunt precizati în prezenta anexă sunt definiti în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale.

 

ANEXA B1

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr................................... pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale.............................................

 

            Lista localitătilor pentru care este valabilă licenta de distributie a gazelor naturale

 

ANEXA B2

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr............................ pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale.............................................

 

            Caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale din localitătile precizate în anexa B1

 

ANEXA C1

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr............................ pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale.............................................

 

            Lista consumatorilor izolati amplasati în localitătile pentru care este valabilă licenta de distributie a gazelor naturale

 

ANEXAC2

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr........................... pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale.............................................

 

            Caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale care alimentează consumatorii izolati precizati în anexa C1

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 1.2 la Decizia nr. 1.271/2004)

 

CONDITIILE-CADRU

de valabilitate a licentei pentru distributia gazelor naturale aferente societătilor comerciale care nu si-au separat activitatea de distributie de activitatea de furnizare a gazelor naturale

 

I. CONDITII GENERALE

1. Prezentele conditii stabilesc cadrul în care este valabilă

Licenta nr..................... pentru distributia gazelor naturale, emisă de Autoritatea competentă Societătii Comerciale ................................, societate denumită în cele ce urmează

Titularul Licentei, si constituie, împreună cu anexele A, B1 si B2, precum si, după caz, cu anexele C1 si C2, care fac parte integrantă din prezentele conditii-cadru, parte integrantă din Licentă.

2. Termenii evidentiati prin caractere italice în textul prezentelor conditii sunt definiti în anexa A.

3. Licenta se acordă în conformitate cu prevederile Legii si cu cerintele Regulamentului.

II. OBIECTUL SI VALABILITATEA LICENTEI

4. (1) Licenta are ca obiect acordarea dreptului de desfăsurare a activitătilor comerciale si/sau de prestări de servicii, legate de activitatea de distributie a gazelor naturale, de către Titularul Licentei, în calitate de operator al sistemului de distributie (OSD).

(2) Sistemele de distributie a gazelor naturale (denumite în continuare sisteme de distributie) sunt amplasate în localitătile precizate în anexa B1 si au caracteristicile tehnice precizate în anexa B2.

(3) Consumatorii izolati sunt amplasati în localitătile precizate în anexa C1 si au caracteristicile tehnice precizate în anexa C2.

5. Licenta este emisă si intră în vigoare la data de ....................si este valabilă pentru o perioadă de................, dacă nu se hotărăste retragerea ei pentru vreuna dintre cauzele prevăzute în cap. VIII „Suspendarea/retragerea Licentei".

6. (1) Durata de valabilitate a Licentei, precizată la conditia 5, nu se prelungeste.

(2) Pentru desfăsurarea în conditii de sigurantă a activitătii de distributie a gazelor naturale, Titularul Licentei va depune, cu cel putin 90 de zile înainte de expirarea valabilitătii Licentei, cererea de solicitare a unei noi licente la Autoritatea competentă.

7. Titularul Licentei va desfăsura activitătile autorizate prin Licentă, având ca obiectiv distributia gazelor naturale, în conditii de sigurantă si cu realizarea unor costuri în mod prudent.

8. Nu fac obiectul Licentei:

a) productia gazelor naturale;

b) transportul gazelor naturale;

c) dispecerizarea gazelor naturale în SNT;

d) furnizarea gazelor naturale;

e) înmagazinarea gazelor naturale;

f) tranzitul gazelor naturale;

g) consultanta si executarea anumitor lucrări/servicii la consumatori;

h) proiectarea si executarea obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale.

9. Activitătile mentionate la conditia 8, lit. b), c), d), e) si f) fac obiectul unor licente distincte.

III. DREPTURI ALE TITULARULUI LICENTEI

10. (1) Pe durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei are dreptul exclusiv de a desfăsura activitatea de distributie a gazelor naturale în localitătile mentionate în anexa B1, utilizând, după caz:

a) activele pe care le detine în calitate de proprietar;

b) bunurile proprietate a tertilor, în conditiile Legii.

(2) Titularul Licentei are dreptul să încaseze contravaloarea serviciilor de distributie prestate, pe baza tarifelor aprobate de Autoritatea competentă.

(3) Prin derogare de la prevederile alin. (1), alimentarea consumatorilor izolati din localitătile unde Titularul Licentei detine concesiunea serviciului public de distributie a gazelor naturale, prevăzute în anexa B1, se va realiza pe o perioadă limitată de către un alt operator licentiat de distributie, în conformitate cu prevederile conditiilor de valabilitate asociate licentei pe care acesta din urmă o detine.

11. Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publică sau proprietate privată a persoanelor fizice ori juridice, precum si asupra activitătilor desfăsurate de persoane fizice sau juridice în vecinătatea obiectivelor/sistemelor de distributie Titularul Licentei beneficiază de drepturile precizate în Lege.

12. Costurile suportate de către Titularul Licentei pentru desfăsurarea activitătii de distributie a gazelor naturale vor fi avute în vedere la fundamentarea tarifelor reglementate, dacă acestea se încadrează în categoriile de costuri recunoscute de Autoritatea competentă, conform reglementărilor în vigoare.

13. (1) În vederea asigurării cantitătilor de gaze naturale necesare pentru acoperirea echilibrului fizic al sistemelor, Titularul Licentei poate contracta aceste cantităti de la un furnizor de gaze naturale.

(2) Titularul Licentei are dreptul de a încheia contracte, conform contractelor-cadru emise de Autoritatea competentă si reglementărilor în vigoare.

(3) Titularul Licentei are dreptul să stocheze gaze naturale în sistemele de distributie cu respectarea reglementărilor specifice cu privire la siguranta, securitatea si continuitatea în alimentarea cu gaze naturale.

14. (1) Titularul Licentei are dreptul să întrerupă alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor pentru timpul strict necesar executării lucrărilor de întretinere si reparatii, precum si în alte situatii prevăzute de Lege si de reglementările în vigoare, cu anuntarea prealabilă a dispecerilor sistemelor afectate, a furnizorilor si a consumatorilor alimentati din sistemele de distributie pe care le operează sau în caz de fortă majoră, când o astfel de notificare nu este posibilă.

(2) Titularul Licentei are dreptul să limiteze si/sau să întrerupă prestarea activitătii de distributie a gazelor naturale la consumatorii alimentati din sistemele de distributie pe care le operează, în conditiile specificate în contracte.

(3) Titularul Licentei are dreptul să sisteze alimentarea cu gaze naturale a aparatelor de utilizare care nu respectă prevederile legislatiei în vigoare.

15. În situatia neîntelegerilor precontractuale cu privire la distributia gazelor naturale, Titularul Licentei are dreptul de a se adresa Autoritătii competente pentru mediere în conditiile Legii.

16. Titularul Licentei poate ataca în justitie, în conditiile legii, actele administrative ale Autoritătii competente, în măsura în care acestea îi afectează drepturile sau interesele legitime.

17. Titularul Licentei are dreptul să solicite acces la obiective/sisteme din sectorul gazelor naturale, conform Legii si reglementărilor în vigoare.

18. Titularul Licentei are dreptul de acces la instalatiile de utilizare ale consumatorilor conform prevederilor contractuale, reglementărilor tehnice si ori de câte ori este necesară interventia, potrivit legii.

19. Titularul Licentei are dreptul să refuze accesul la sistemele de distributie, în conditiile Legii.

20. Titularul Licentei are dreptul să elaboreze norme specifice activitătii de distributie a gazelor naturale, precum si pe cele referitoare la stocarea gazelor naturale în sistemele de distributie si să le supună spre aprobare Autoritătii competente.

21. Titularul Licentei are dreptul să folosească, cu titlu gratuit, terenurile proprietate publică locală ocupate de obiectivele sistemelor de distributie, precum si pe cele utilizate pentru realizarea lucrărilor de executie, operare, întretinere si reparatii, în conditiile Legii.

22. Pentru realizarea serviciului de distributie în cazul utilizării bunurilor proprietate a tertilor care au fost puse în functiune până la data intrării în vigoare a Legii, Titularul Licentei are următoarele drepturi:

a) să folosească aceste bunuri conform prevederilor Legii;

b) fără a se aduce atingere dreptului prevăzut la lit. a), conditiile de exercitare a acestuia sunt cele prevăzute în procesul-verbal de receptie tehnică si/sau în contracte;

c) să includă costurile aferente lucrărilor de exploatare, întretinere, reparatii, modernizare si altele efectuate pentru aceste bunuri, la fundamentarea tarifelor reglementate, în conformitate cu conditia 12;

d) la solicitarea si cu acordul proprietarului, să preia aceste bunuri în patrimoniul său cu titlu gratuit;

e) să dezvolte sistemul;

f) să utilizeze întreaga capacitate a bunului;

g) să asigure accesul unor noi solicitanti, cu respectarea prevederilor Legii si ale Regulamentului de acces la sistemele de distributie a gazelor naturale;


h) să înlocuiască bunurile în scopul modernizării sau măririi capacitătii sistemului; dreptul de proprietate asupra bunurilor astfel înlocuite va fi dobândit de Titularul Licentei.

23. (1) Titularul Licentei are dreptul să realizeze servicii de avizare a proiectelor tehnice, precum si să urmărească executia lucrărilor pentru obiective/sisteme de distributie a gazelor naturale amplasate în localităti pentru care Autoritatea competentă nu a acordat unui operator economic licenta de distributie a gazelor naturale.

(2) Prestarea serviciilor prevăzute la alin. (1) se face în baza unui contract încheiat cu concesionarul serviciului public de distributie a gazelor naturale pentru localitatea în cauză.

24. Titularul Licentei poate cere modificarea Licentei, cu respectarea prevederilor din Regulament si a conditiilor 90-96.

Alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati

25. Consumatorii izolati sunt consumatorii alimentati cu gaze naturale de un operator licentiat pentru distributia gazelor naturale pentru care:

a) Titularul Licentei detine documente care atestă punerea în functiune a instalatiei de racordare la SD emise anterior datei de 20 februarie 2008 si pentru alimentarea cărora Titularul Licentei a solicitat Autoritătii competente acordarea unei autorizatii de functionare/de modificare a autorizatiei de functionare a obiectivelor/sistemelor din sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile Regulamentului;

b) Titularul Licentei detine acordul prealabil emis în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 169/2008 privind conditiile de alimentare cu gaze naturale a consumatorului izolat si orice dispozitii legale incidente.

26. (1) În vederea alimentării cu gaze naturale a unor noi solicitanti care sunt de natură a fi încadrati în tipul consumatorilor izolati, Titularul Licentei are obligatia de a respecta reglementările în vigoare.

(2) Pentru licenta de distributie a gazelor naturale, acordată conform conditiei 25 lit. a), Titularul Licentei are următoarele obligatii:

a) de a ceda acesti consumatori izolati viitorului operator licentiat de distributie a gazelor naturale, concesionar al serviciului de distributie a gazelor naturale pentru unitatea administrativ-teritorială în cauză, la cererea acestuia, în momentul în care acesta a realizat dezvoltarea sistemului de distributie a gazelor naturale pentru alimentarea inclusiv a acestor consumatori;

b) de a nu extinde obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale pentru alimentarea altor consumatori izolati, fără a detine avizul de principiu pentru alimentarea cu gaze a consumatorilor izolati, acordat în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati;

c) de a detine toate documentele de evidentă de la punerea în functiune a obiectivelor aferente obiectivelor/sistemelor de distributie precizate în anexele specifice C1 si C2, cu modificările, înlocuirile, reparatiile si interventiile făcute;

d) de a asigura functionarea în conditii de sigurantă, conform prevederilor reglementarilor tehnice în vigoare, a obiectivelor/sistemelor de distributie precizate în anexele specifice C1 si C2;

e) de a realiza serviciul de distributie a gazelor naturale doar pentru consumatorii izolati precizati în anexele specifice C1 si C2, cu respectarea prevederilor reglementărilor tehnice în vigoare;

f) de a pune la dispozitia concesionarului serviciului de distributie a gazelor naturale din unitatea administrativ-teritorială în care consumatorul izolat este situat toate registrele, înregistrările, informatiile, activele si documentatiile tehnice aflate în posesia sa, necesare îndeplinirii neîntrerupte a serviciului de distributie;

g) activele care se află în proprietatea Titularul Licentei vor fi vândute concesionarului precizat la lit. f), în schimbul plătii unei compensatii egale cu valoarea neamortizată a acestor bunuri, valoare reglementată, considerată la fundamentarea tarifelor;

h) prevederea mentionată la lit. g) nu se aplică pentru retele de distributie care traversează localitatea, dacă în localitate serviciul de distributie a gazelor naturale a fost concesionat de către un alt operator economic si dacă acestea sunt utilizate de către Titularul Licentei în vederea alimentării cu gaze naturale a unei alte localităti pentru care acesta detine licenta de distributie a gazelor naturale.

(3) Conditiile Licentei vor fi modificate în mod corespunzător, prin includerea unor anexe specifice, C1 si C2, care cuprind denumirea localitătilor în care sunt situati consumatorii izolati, respectiv caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale aferente.

IV. OBLIGATII ALE TITULARULUI LICENTEI

Obligatia de contractare

27. Titularul Licentei are obligatia de a desfăsura activitatea de distributie a gazelor naturale pe bază de contracte încheiate în conformitate cu contractele-cadru aprobate de Autoritatea competentă.

28. În contractele încheiate conform conditiei 27 vor fi utilizate tarifele reglementate aprobate de Autoritatea competentă, stabilite în conformitate cu cerintele Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale.

29. Titularul Licentei nu va încheia contracte care să contină prevederi neconforme cu obligatiile din Licentă.

30. (1) Titularul Licentei are obligatia de a desfăsura, în cadrul organizării proprii, următoarele activităti specifice Licentei, cu respectarea prevederilor legislatiei si reglementărilor tehnice în vigoare:

a) interventii cu remedierea defectelor;

b) detectări de scăpări de gaze;

c) receptii si puneri în functiune pentru obiectivele aferente sistemelor de distributie si pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale;

d) urmărirea lucrărilor de executie pentru obiective aferente sistemelor de distributie;

e) emiterea acordului de acces si contractarea racordării la sistemele de distributie;

f) avizarea proiectelor tehnice de executie pentru obiective aferente sistemelor de distributie si pentru instalatiile de utilizare a gazelor naturale;

g) evidenta verificărilor si reviziilor instalatiilor de utilizare a gazelor naturale apartinând consumatorilor;

h) evidenta documentelor de la punerea în functiune a obiectivelor aferente sistemului de distributie, cu modificările, înlocuirile, reparatiile si interventiile făcute;

i) evidenta mijloacelor de măsurare;

j) primirea si rezolvarea sesizărilor si reclamatiilor la termenele precizate în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

(2) Titularul Licentei poate încheia contracte cu terti pentru desfăsurarea următoarelor activităti specifice Licentei, fără a putea transfera acestora drepturile si obligatiile care îi revin conform Licentei si, respectiv, Legii:

a) evidenta parametrilor tehnologici si de calitate a gazelor naturale;

b) receptia cantitativă si calitativă a cantitătilor de gaze naturale la intrarea/iesirea în/din sistemele de distributie;

c) realizarea serviciilor de echilibrare a sistemelor de distributie operate;


d) reparatii curente si revizii pentru obiectivele aferente sistemelor de distributie;

e) asigurarea functionării echipamentelor de măsurare, în conformitate cu prevederile legislatiei specifice.

31. (1) Costurile recunoscute de Autoritatea competentă, derivând din încheierea de contracte conform conditiei 30 alin. (2), nu pot depăsi volumul de cheltuieli incluse de Autoritatea competentă la fundamentarea venitului unitar privind activitatea de distributie reglementată.

(2) Titularul Licentei este tinut să răspundă în solidar, în conditiile Codului civil, pentru activitătile desfăsurate de tertii prevăzuti la conditia 30 alin. (2).

32. Pentru realizarea obligatiilor din Licentă, Titularul Licentei va angaja costuri cu respectarea principiului prudentei.

Accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale

33. Titularul Licentei are obligatia, conform Legii, de a asigura în conditii egale si nediscriminatorii accesul tertilor la sistemele de distributie a gazelor naturale.

34. (1) Titularul Licentei are obligatia de a respecta prevederile Regulamentului privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale si de a face publice procedurile pentru organizarea activitătii proprii pentru etapele procesului de acordare a accesului la sistemele de distributie.

(2) Titularul Licentei are obligatia de a face publice, prin afisare pe pagina proprie de internet si la sediul/sediile proprii, tarifele practicate pentru serviciile prestate către terti.

Dezvoltarea sistemelor de distributie a gazelor naturale

35. (1) Titularul Licentei are obligatia să execute lucrările aferente realizării sistemelor de distributie conform clauzelor si conditiilor prevăzute în contractul de concesiune a serviciului de distributie a gazelor naturale, în vederea asigurării alimentării cu gaze naturale a consumatorilor.

(2) Pentru realizarea lucrărilor de la alin. (1) Titularul Licentei poate încheia contracte cu operatori economici autorizati de către Autoritatea competentă.

36. Titularul Licentei are obligatia de a elabora anual Programul propriu de dezvoltare privind sistemul de distributie a gazelor naturale (pentru obiectivele care nu au fost precizate în contractul de concesiune a serviciului de distributie a gazelor naturale) din localitătile cuprinse în anexa B1 pentru care detine licentă de distributie, în conditii de eficientă economică si de securitate si continuitate în alimentare.

37. Titularul Licentei are obligatia, după caz, să realizeze interconectări cu alte sisteme si să asigure capacitatea sistemelor de distributie pe termen lung.

38. În cazul realizării serviciului public de distributie a gazelor naturale utilizând bunuri proprietate a tertilor, puse în functiune până la aparitia Legii, Titularul Licentei are următoarele obligatii:

a) să finanteze, la expirarea duratei de functionare, investitiile aferente înlocuirii bunurilor;

b) să opereze si să întretină bunurile pentru functionarea în conditii de sigurantă a sistemului.

39. Titularul Licentei are obligatia să opereze, să întretină, să repare si să modernizeze sistemul de distributie în conditii de sigurantă, eficientă economică si de protectie a mediului, în conformitate cu prevederile Legii.

Furnizarea de informatii

40. (1) Titularul Licentei va mentine un sistem prin care poate primi si/sau oferi date, informatii, sesizări, reclamatii si consultantă privind orice situatie sau împrejurare de natură să afecteze siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale.

(2) Sistemul mentionat la alin. (1) asigură informarea solicitantilor/utilizatorilor în vederea desfăsurării în mod operativ a procesului de acces la sistemele de distributie.

41. Sistemul instituit conform conditiei 40:

a) functionează cu titlu gratuit;

b) asigură prelucrarea rapidă si eficientă a datelor, informatiilor, sesizărilor si reclamatiilor primite;

c) asigură evidenta istoricului de consum pentru fiecare consumator/loc de consum, conform legislatiei în vigoare;

d) asigură furnizorilor licentiati informatiile necesare cu privire la înregistrarea clientilor acestora în categorii de consumatori, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

e) asigură informatii cu privire la emiterea si expedierea facturilor corespunzătoare serviciilor de distributie prestate;

f) asigură răspuns la solicitările care tin de siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale.

42. Pentru îndeplinirea conditiei 41 lit. b) si f), sistemul instituit conform conditiei 40 trebuie să fie apt de a prelua/rezolva toate sesizările si reclamatiile primite care tin de siguranta, securitatea si continuitatea alimentării cu gaze naturale în mod permanent.

43. Titularul Licentei va face publică orice schimbare de adresă sau număr de telefon a/al serviciului prin care se asigură sistemul de comunicare cu clientii instituit conform conditiei 40.

44. Titularul Licentei are obligatia de a mentine, în conformitate cu contractele încheiate, un sistem de comunicare/notificare cu operatorii de sistem.

Măsurarea cantitătilor de gaze naturale

45. Titularul Licentei va realiza măsurarea cantitătilor de gaze naturale livrate consumatorilor în conformitate cu Regulamentul de măsurare a cantitătilor de gaze tranzactionate în România, precum si cu reglementările metrologice în vigoare.

46. Contoarele/sistemele, echipamentele de măsurare a gazelor naturale apartin operatorului sistemului de distributie; în situatia în care acestea apartin consumatorilor, pot fi cumpărate sau, după caz, înlocuite de Titularul Licentei, conform reglementărilor în vigoare.

47. (1) Titularul Licentei va verifica si va întretine periodic contoarele/sistemele de măsurare a gazelor naturale la termenele stabilite prin reglementările metrologice în vigoare sau ori de câte ori este necesar.

(2) Titularul Licentei va suporta toate cheltuielile de verificare/înlocuire/reparare a contoarelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale, cu exceptia situatiilor în care deteriorarea constatată la acestea se datorează consumatorului; în aceste cazuri, după efectuarea lucrărilor de verificare/înlocuire/reparare, consumatorului i se solicită achitarea contravalorii acestora.

48. (1) La sesizarea scrisă a consumatorului cu privire la un contor/sistem de măsurare a gazelor naturale defect sau suspect a înregistra în mod eronat, Titularul Licentei va asigura verificarea acestuia conform reglementărilor în vigoare.

(2) Consumatorul va achita Titularului Licentei contravaloarea verificării metrologice a contorului/sistemului de măsurare a gazelor naturale numai în cazul în care se dovedeste că sesizarea sa conform alin. (1) nu a fost justificată.

(3) Consumatorul poate asista la efectuarea expertizei metrologice în baza unei solicitări scrise.

49. Titularul Licentei este obligat să solutioneze reclamatia consumatorului în termenele prevăzute în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale. Titularul Licentei are dreptul de a încheia acte aditionale la contractele de distributie pentru stabilirea termenelor maxime pentru primirea informatiilor referitoare la măsurarea gazelor naturale/solutionarea reclamatiei consumatorului referitoare la măsurare, astfel încât să se respecte termenele de răspuns


precizate în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

50. Titularul Licentei are obligatia să întocmească si să urmărească bilantul de gaze naturale intrate si iesite din sistemele de distributie, asigurând echilibrul permanent al acestora.

51. Titularul Licentei va permite furnizorilor de gaze naturale accesul la instalatiile sale în vederea citirii contoarelor/sistemelor de măsurare a gazelor naturale utilizate la decontare.

52. Titularul Licentei are obligatia să asigure nivelul de odorizare a gazelor naturale corespunzător reglementărilor în vigoare, în baza contractelor încheiate cu operatorul sistemului de transport OST, si, acolo unde este cazul, prin odorizare suplimentară în SRM-urile existente în cadrul sistemelor de distributie.

Răspunsuri la reclamatiile adresate Titularului Licentei

53. Titularul Licentei trebuie să mentină un sistem de înregistrare, solutionare si raportare privind reclamatiile făcute de orice persoană juridică sau fizică la adresa sa, în legătură cu modul în care îsi desfăsoară activitătile autorizate prin Licentă.

54. Sistemul prevăzut la conditia 40 va prelua plângerile adresate Titularului Licentei de către persoanele fizice/juridice ce se consideră lezate de practicile Titularului Licentei în sectorul gazelor naturale.

55. Titularul Licentei este obligat să participe la întrunirile convocate de Autoritatea competentă. La toate întrunirile, Titularul Licentei va fi reprezentat de unul sau mai multi reprezentanti mandatati ai săi.

Obligatia de a respecta Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale

56. În desfăsurarea activitătilor ce fac obiectul Licentei, Titularul Licentei va respecta cerintele si indicatorii prevăzuti în Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, elaborat si aprobat de Autoritatea competentă.

57. Titularul Licentei va monitoriza si înregistra, în baza unei proceduri proprii, modul de încadrare în indicatorii de performantă, conform prevederilor Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

58. Titularul Licentei este răspunzător pentru nerespectarea indicatorilor de performantă stabiliti prin Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale.

Asigurarea mediului concurential si a tratării nediscriminatorii a clientilor

59. Titularul Licentei va asigura egalitatea de tratament a clientilor si va evita orice tratament discriminatoriu în relatiile cu acestia.

60. Titularul Licentei va actiona în sensul asigurării unui mediu concurential normal, al evitării dezechilibrelor pe piata gazelor naturale si a practicilor anticoncurentiale, conform prevederilor legale în vigoare.

61. Titularul Licentei nu se va angaja în practici anticoncurentiale si nu va împiedica sau încerca să împiedice alti titulari de licente si/sau potentiali competitori să se angajeze în activitatea de distributie a gazelor naturale.

Separarea evidentelor financiar-contabile

62. În conformitate cu prevederile din Lege, Titularul Licentei are obligatia ca pentru activitătile ce fac obiectul Licentei să întocmească evidente contabile separate pe tipuri de activităti desfăsurate.

63. În cazurile în care Autoritatea competentă consideră justificat, dar nu mai mult de o dată pe an, poate solicita unui

auditor de tertă parte auditarea rapoartelor întocmite si înaintate de Titularul Licentei. Costurile aferente acestui audit vor fi suportate de Autoritatea competentă.

64. Titularul Licentei are obligatia realizării evidentelor contabile reglementate în conformitate cu cerintele Criteriilor si metodelor pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale si ale Regulamentului privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale.

65. (1) Titularul Licentei stabileste un program de angajamente care contine măsurile luate pentru a se garanta că practicile discriminatorii sunt excluse, iar aplicarea sa este monitorizată în mod adecvat.

(2) Programul precizat la alin. (1) contine obligatiile specifice ale angajatilor pentru realizarea acestui obiectiv.

(3) Titularul Licentei prezintă în fiecare an Autoritătii competente un raport care evidentiază măsurile luate, iar acest raport este apoi publicat de către Autoritatea competentă.

Eliminarea subventionării încrucisate

66. Titularul Licentei se va asigura că nu are loc subventionarea încrucisată între activitătile ce fac obiectul Licentei si alte activităti ale Titularului Licentei sau alte întreprinderi asociate/întreprinderi afiliate ale Titularul Licentei ori alti titulari de licentă din sectorul gazelor naturale care, direct sau indirect, pot detine, la un moment dat, actiuni la Titularul Licentei.

Mentinerea bunurilor si activelor

67. Titularul Licentei trebuie să mentină un sediu stabil si să notifice Autoritătii competente schimbarea acestuia cu 30 de zile calendaristice anterior efectuării acestei modificări.

68. Titularul Licentei are obligatia de a mentine în proprietatea sa obiectivele/sistemele de distributie care fac obiectul prezentei Licente.

69. (1) Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente intentia actionarilor/administratorilor săi de a perfecta operatiuni în urma cărora valoarea capitalului social existent s-ar reduce într-o transă sau pe ansamblu cu mai mult de 25%, în termen de 30 de zile calendaristice anterior materializării intentiei.

(2) În cadrul Licentei, prin capitalul social existent se întelege, după caz:

a) capitalul social initial, la data emiterii Licentei /la data separării situatiilor financiar-contabile;

b) capitalul social existent la un moment dat, obtinut prin cresteri sau scăderi ale valorii initiale ale acestuia, realizate ulterior emiterii Licentei, cu respectarea prevederilor alin. (1).

(3) La primirea notificării prevăzute la alin. (1), Autoritatea competentă va analiza dacă, în urma efectuării modificării cerute, Titularul Licentei are în continuare posibilitatea să îsi îndeplinească obligatiile si va transmite în scris Titularului Licentei, în termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării modificării, aprobarea sa. Orice refuz de a emite o astfel de aprobare trebuie să se bazeze pe criterii obiective, evidentiind motivele de fapt si de drept ale refuzului.

(4) Efectuarea operatiunilor mentionate la alin. (1) fără acordul scris al Autoritătii competente poate conduce la suspendarea si, ulterior, la retragerea Licentei, în conditiile Legii.

Respectarea legilor si reglementărilor

70. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va respecta prevederile:

a) Legii;

b) actelor normative în vigoare în sectorul gazelor naturale;

c) reglementărilor emise de Autoritatea competentă;


d) Conditiilor Licentei si ale cerintelor din Regulament, care au stat la baza emiterii Licentei;

e) normelor tehnice din sectorul gazelor naturale;

f) actelor normative din domeniul protectiei mediului.

71. La solicitarea Autoritătii competente, Titularul Licentei are obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea actelor normative din sectorul gazelor naturale, cu impact asupra activitătii de distributie a gazelor naturale.

72. Încălcarea de către Titularul Licentei a cerintelor conditiei 70 îndreptăteste Autoritatea competentă să aplice acestuia sanctiuni contraventionale, în conformitate cu prevederile Legii.

Asigurarea confidentialitătii

73. În contextul vânzării sau achizitionării de gaze naturale prin întreprinderi afiliate, Titularul Licentei nu abuzează de informatiile considerate sensibile din punct de vedere comercial obtinute de la terti în contextul asigurării sau negocierii accesului la retea.

74. Titularul Licentei păstrează confidentialitatea asupra informatiilor sensibile din punct de vedere comercial obtinute pe durata derulării activitătilor sale si împiedică divulgarea în mod discriminatoriu a informatiilor referitoare la propriile sale activităti care pot fi avantajoase din punct de vedere comercial.

75. Fac exceptie cazurile când:

a) se dispune de acordul scris al persoanei ale cărei interese pot fi afectate de diseminarea informatiei;

b) informatia este deja publică;

c) Titularul Licentei are, după caz, obligatia sau dreptul de a divulga informatia în scopul respectării Conditiilor Licentei, a unui ordin sau a unei decizii a Autoritătii competente ori a unei legi în vigoare;

d) informatia trebuie transmisă în cursul îndeplinirii normale a activitătii autorizate prin Licentă.

76. Prevederile conditiei 75 se aplică si în raport cu întreprinderile afiliate sau întreprinderile asociate Titularului Licentei care îsi desfăsoară activitatea în sectorul gazelor naturale din România. Titularul Licentei va solicita Autoritătii competente informatiile pentru a căror divulgare are nevoie de aprobarea acesteia.

Furnizarea de informatii către Autoritatea competentă

77. (1) Titularul Licentei va furniza Autoritătii competente datele si informatiile care îi sunt necesare în exercitarea atributiilor sale, în conformitate cu cerintele art. 20 lit. I) din Regulament, având obligatia să întocmească rapoarte specifice. Continutul, precum si termenele de transmitere a acestor rapoarte vor fi stabilite de Autoritatea competentă.

(2) Titularul Licentei care îsi desfăsoară activitatea prin intermediul unor filiale, sucursale, regionale, puncte de lucru etc. are obligatia de a furniza de la nivelul acestor structuri organizatorice, agentilor constatatori ai Autoritătii competente, toate informatiile solicitate, în limita mandatului primit.

78. (1) Titularul Licentei este obligat să notifice Autoritătii competente orice încălcare a Conditiilor Licentei, în termen de 5 zile calendaristice de la producerea evenimentului, precum si propunerile de remediere a situatiei.

(2) Titularul Licentei este obligat să notifice Autoritătii competente, cu 90 de zile calendaristice înainte de expirarea valabilitătii Licentei precizate la conditia 5, intentia de a nu mai solicita o nouă licentă.

79. Titularul Licentei va notifica Autoritătii competente, în termen de 15 zile calendaristice, intentia de schimbare a:

a) sediului/sediilor secundare;

b) statutului juridic;

c) structurii capitalului social.

80. Cu minimum 60 de zile calendaristice anterior declansării procedurii legale de constituire, Titularul Licentei este obligat să informeze Autoritatea competentă despre intentia de înfiintare a unei noi societăti/filiale, având ca obiect desfăsurarea de activităti în cadrul sectorului gazelor naturale din România, dacă:

a) aceasta va apartine în totalitate Titularului Licentei;

b) Titularul Licentei va detine actiuni sau părti sociale ale acesteia;

c) aceasta va apartine partial sau în totalitate unei alte societăti al cărei asociat/afiliat este Titularul Licentei.

81. Titularul Licentei are, de asemenea, obligatia să informeze Autoritatea competentă si atunci când, prin modificarea obiectului de activitate, o societate al cărei asociat este Titularul Licentei urmează să desfăsoare activităti în sectorul gazelor naturale din România.

82. Pentru a se asigura de îndeplinirea Conditiilor Licentei, Autoritatea competentă are acces la orice informatii, înregistrări si documente ale Titularului Licentei legate de afacerile si de activitătile acestuia în sectorul gazelor naturale. Informatiile solicitate pot include secrete de serviciu sau de afaceri. Autoritatea competentă va utiliza aceste informatii numai în scopul pentru care au fost furnizate si nu va dezvălui niciunei alte persoane neautorizate continutul acestora.

Asigurarea personalului calificat

83. Titularul Licentei se va asigura că, pe toată durata de valabilitate a Licentei, dispune de personal calificat, autorizat si în număr suficient pentru îndeplinirea în conditii de sigurantă a tuturor activitătilor legate de distributia gazelor naturale, în conformitate cu cerintele Licentei.

84. În evaluarea îndeplinirii acestei obligatii a Titularului Licentei se va lua în considerare inclusiv personalul alocat de subcontractantii săi.

Constatarea si prevenirea furturilor, deteriorărilor si interventiilor neautorizate la sistemele de distributie a gazelor naturale

85. Deteriorarea, modificarea fără drept sau blocarea functionării echipamentului de măsurare, precum si interventiile neautorizate la obiectivele/sistemele de distributie a gazelor naturale în scopul sustragerii de gaze naturale se pedepsesc conform prevederilor Legii si ale Codului penal.

V. CONTROLUL EXECUTĂRII ACTIVITĂTII CE FACE OBIECTUL LICENTEI

86. (1) Autoritatea competentă va urmări îndeplinirea conditiilor din Licentă de către Titularul Licentei si va efectua controale în conformitate cu Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniul energiei electrice si în domeniul gazelor naturale.

(2) În acest scop Autoritatea competentă:

a) va analiza situatiile privind cheltuielile, veniturile, imobilizările corporale/necorporale si obiectele de inventar, aferente activitătilor desfăsurate, precum si situatiile financiare ale societătii, înregistrate la directiile generale ale finantelor publice, remise de Titularul Licentei;

b) va controla, atunci când consideră oportun, documentele contabile ale Titularului Licentei si/sau va comanda, pe cheltuiala sa, efectuarea unui audit contabil al activitătii acestuia;

c) va verifica, la solicitarea argumentată a unei terte persoane sau din proprie initiativă, practicile Titularului Licentei în desfăsurarea activitătilor care fac obiectul Licentei.

87. În exercitarea atributiilor de control, reprezentantii autorizati ai Autoritătii competente au dreptul de acces pe teritoriul, în sediul si la documentele Titularului Licentei, în conditiile legii. Titularul Licentei va pune la dispozitia Autoritătii competente orice date/informatii solicitate de către aceasta, necesare efectuării controlului în cauză.


VI. SANCTIUNI

88. Dacă în urma actiunii de control efectuate se constată că Titularul Licentei a încălcat prevederile Legii sau una ori mai multe dintre Conditiile Licentei, Autoritatea competentă va aplica sanctiuni contraventionale.

89. Aplicarea unei amenzi contraventionale nu limitează în niciun fel dreptul Autoritătii competente de a suspenda/retrage Licenta.

VII. MODIFICAREA LICENTEI

90. Licenta poate fi modificată în baza prevederilor Regulamentului.

91. Autoritatea competentă poate decide modificarea Licentei în următoarele situatii:

a) intervenirea unor schimbări de la data eliberării Licentei sau a unor evenimente care conduc la imposibilitatea desfăsurării activitătii de distributie a gazelor naturale;

b) modificarea statutului Titularului Licentei prin divizare, fuziune, transformare, schimbare a obiectului de activitate, a denumirii, a sediului, modificare a capitalului social sau modificări ale patrimoniului, precum si în alte cazuri de afectare a conditiilor în care Licenta a fost eliberată.

92. Pentru situatiile prevăzute la conditia 91 lit. a), modificarea Licentei se va efectua din initiativa Autoritătii competente, prin raportare la obiectivele concrete care au determinat modificarea, situatie în care Autoritatea competentă:

a) va comunica în scris Titularului Licentei modificările survenite;

b) va elibera Titularului Licenta, cu un continut modificat.

93. Pentru situatiile prevăzute la conditia 91 lit. b), Titularul Licentei va solicita Autoritătii competente modificarea Licentei, în termen de 30 de zile de la aparitia situatiei nou-create.

94. După primirea solicitării, Autoritatea competentă va examina situatia nou-creată si va dispune, dacă aceasta este întemeiată, după caz:

a) modificarea corespunzătoare a Licentei, eliberând Licenta cu un continut modificat;

b) emiterea unor amendamente la conditiile asociate Licentei.

95. Titularul Licentei nu poate detine simultan mai mult de o licentă de distributie a gazelor naturale.

96. Titularul Licentei are obligatia de a solicita Autoritătii competente modificarea Licentei în următoarele situatii:

a) în cazul în care a obtinut autorizatiile de înfiintare si functionare pentru obiective/sisteme de distributie a gazelor naturale amplasate în altă localitate/alte localităti decât cea/cele specificată/specificate în anexa B1;

b) în cazul în care pentru dezvoltarea, modernizarea, reabilitarea sistemelor de distributie a gazelor naturale a obtinut modificarea autorizatiei de functionare a sistemelor de distributie a gazelor naturale, având ca rezultat modificarea caracteristicilor tehnice ale obiectivelor cuprinse în anexa B2.

VIII. SUSPENDAREA/RETRAGEREA LICENTEI

97. Autoritatea competentă va suspenda sau retrage Licenta în conformitate cu prevederile Regulamentului.

98. Autoritatea competentă suspendă Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei, dintr-o cauză imputabilă acestuia, nu îndeplineste obligatiile prevăzute de Lege si această situatie poate fi remediată de către Titularul Licentei;

b) Titularul Licentei, dintr-o cauză imputabilă acestuia, încalcă una sau mai multe conditii ale Licentei, de cel putin 3 ori într-un an din perioada de valabilitate a Licentei si această situatie poate fi remediată de către Titularul Licentei.

99. În cazurile prevăzute la conditia 98, Autoritatea competentă va suspenda Licenta pentru o perioadă de 60 de zile calendaristice, precizând drepturile Titularului Licentei, precum si măsurile si termenele de conformare necesare pentru remedierea situatiei care a generat suspendarea Licentei.

100. Titularul Licentei are obligatia de a depune la Autoritatea competentă, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data suspendării, documente care să ateste remedierea situatiilor care au condus la suspendarea Licentei.

101. În vederea asigurării serviciului public obligatoriu si pentru alimentarea în conditii de continuitate a consumatorilor, pe perioada suspendării Licentei Titularul Licentei are obligatia de a realiza activitatea de distributie a gazelor naturale în regim controlat de către Autoritatea competentă.

102. (1) Autoritatea competentă poate retrage Licenta în următoarele cazuri:

a) Titularul Licentei se află în imposibilitatea de a îndeplini obligatiile prevăzute de legislatia în vigoare si/sau în Conditiile Licentei;

b) Titularul Licentei se află în faliment constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă si irevocabilă;

c) Titularul Licentei a solicitat în scris Autoritătii competente retragerea Licentei.

(2) În toate cazurile prevăzute la alin. (1), decizia Autoritătii competente va lua în considerare mentinerea sigurantei si a continuitătii activitătii de distributie a gazelor naturale.

103. Autoritatea competentă va comunica în scris Titularului Licentei, cu cel putin 30 de zile înainte, data la care urmează să retragă Licenta.

104. (1) În cazul retragerii Licentei, un alt titular de licentă, desemnat de Autoritatea competentă, va îndeplini fără întrerupere obligatiile ce decurg din Licentă.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), dacă un alt titular de licentă este desemnat, prin decizie a Autoritătii competente, să preia activitatea care face obiectul Licentei, Titularul Licentei va fi obligat să pună la dispozitia acestuia toate registrele, înregistrările, informatiile si activele aflate în posesia sa, care sunt necesare îndeplinirii neîntrerupte a obligatiilor din Licentă.

(3) Drepturile si obligatiile Titularului Licentei din contractele de distributie a gazelor naturale vor fi preluate de titularul de licentă desemnat, de la data intrării în vigoare a deciziei Autoritătii competente.

(4) Faptul că Titularul Licentei va pune activele sale la dispozitia unui nou titular de licentă nu va prejudicia în niciun fel dreptul de proprietate asupra acestora.

(5) Desemnarea unui alt titular de licentă, în cazul retragerii Licentei, precum si modul de preluare si executare a serviciului de distributie de către noul titular de licentă vor fi stabilite prin decizie a Autoritătii competente.

(6) Titularul Licentei are obligatia să preia, pentru o perioadă determinată, la solicitarea si conform reglementărilor Autoritătii competente, operarea unui sistem de distributie al cărui operator initial a fost sanctionat cu retragerea licentei de distributie.

105. În situatia în care Titularul Licentei renuntă la contractul de concesiune, în conditiile îndeplinirii cerintelor legislatiei în vigoare, are obligatia de a asigura continuitatea serviciului de distributie a gazelor naturale pe o perioadă determinată, dar nu mai mult de 90 de zile, stabilită de Autoritatea competentă.

IX. CĂI DE COMUNICARE

106. Orice comunicare sau altă informatie solicitată a cărei transmitere este permisă în Conditiile Licentei se va realiza în scris, putând fi transmisă prin fax sau e-mail, cu conditia ca, în toate cazurile, originalul să se depună prin curier sau prin serviciile postale la următoarele adrese:

 


- pentru ANRE:

Str. Constantin Nacu nr. 3

 

sectorul 2, Bucuresti

 

Telefon: 021-303.38.00,

 

021-311.22.44

 

Fax: 021-303.38.08,

 

021-312.43.65

 

E-mail: anrgn@anrgn.ro

 

anre@anre.ro

 

- pentru Titularul Licentei:

...........................

 

Telefon:...........................

 

Fax:................................

 

E-mail:............................

 

X. TARIFE

107. Pe toată durata de valabilitate a Licentei, Titularul Licentei va achita anual Autoritătii competente tariful stabilit prin Regulament, actualizat prin decizii ale presedintelui Autoritătii competente, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

108. Neplata tarifelor anuale până la termenele stabilite prin Regulament atrage suspendarea/retragerea Licentei. XI. CĂI DE APEL

109. Deciziile Autoritătii competente cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea Licentei, precum si procesele- verbale de aplicare a amenzilor contraventionale generate de încălcarea prevederilor Licentei sau ale Legii pot fi atacate de Titularul Licentei la instantele judecătoresti competente.

 

ANEXA A

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr..........pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale..............................

 

Terminologie

Termenii marcati cu italice în Conditiile Licentei se definesc după cum urmează:

- Autoritatea competentă - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, care este organizată si functionează în temeiul prevederilor Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Licentă - actul administrativ individual emis de Autoritatea competentă, care conferă titularului, persoană juridică, dreptul de a desfăsura activităti comerciale si/sau de prestări de servicii în legătură cu activitatea de distributie a gazelor naturale;

- Criteriile si metodele pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale - aprobate prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.078/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 19 ianuarie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Lege - Legea nr. 351/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 679 din 28 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- istoricul de consum - evidenta în timp a consumurilor de gaze naturale, în unităti de volum si/sau unităti de energie, pentru un consumator si/sau loc de consum;

- sistem de distributie a gazelor naturale - reteaua de distributie, respectiv ansamblul compus din conducte, instalatii de reglare-măsurare, aparate si accesorii, care functionează la presiunea de lucru de până la 6 bari inclusiv, cu exceptia instalatiei de utilizare;

- furnizor de gaze naturale - persoana juridică titulară a licentei de furnizare, care comercializează gaze naturale în baza unui contract de furnizare;

- SRM- ansamblul instalatiilor de reducere si reglare a presiunii, măsurare a volumelor, filtrare si odorizare, conectate printr-un racord la conducte colectoare, de transport sau distributie si care alimentează un sistem de distributie, un consumator sau un grup de consumatori;

- instalatii de utilizare a gazelor naturale - ansamblul de conducte, aparate si accesorii, inclusiv focarul si cosul de evacuare a gazelor de ardere, situat după statia/postul de reglare a presiunii si măsurare a volumelor, după caz, cu exceptia aparatului de măsurare a volumelor care face parte din sistemul de distributie;

- întreprindere afiliată - orice altă întreprindere care, direct sau indirect, controlează Titularul Licentei, este controlată de

acesta sau este sub controlul comun, împreună cu această întreprindere; în scopul acestei definitii termenul de „control" înseamnă orice întreprindere care detine, în mod direct sau indirect, fie

(i) dreptul de proprietate asupra unor actiuni reprezentând cel putin 50% din capitalul social; fie

(ii) dreptul de a exercita mai mult de jumătate din drepturile de vot; fie

(iii) dreptul de a numi mai mult de jumătate din numărul membrilor consiliului de administratie sau ai altor organe statutare care reprezintă în mod legal societatea;

- Regulament- Regulamentul privind acordarea licentelor si autorizatiilor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 13 martie 2003, cu modificările ulterioare;

- Regulamentul privind accesul la sistemele de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.043/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 693 din 2 august 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul privind separarea contabilă, legală, functională si organizatorică a activitătilor reglementate din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.139/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 878 din 27 octombrie 2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de solutionare a solicitărilor privind alimentarea cu gaze naturale a consumatorilor izolati, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei si al ministrului economiei si finantelor nr. 123/2.971/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 octombrie 2008;

- securitatea si continuitatea alimentării - totalitatea măsurilor luate de către operatorii licentiati în scopul satisfacerii cererii de gaze naturale a sistemului, al diversificării surselor si al asigurării livrărilor către clienti în conditii de sigurantă;

- sigurantă - asigurarea continuitătii în distributia gazelor naturale la parametri optimi de functionare si securitatea tehnică a obiectivelor;

- Standardul de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale - aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. l .361/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 din 16 ianuarie 2007, cu modificările si completările ulterioare;

- Titularul Licentei - este................

Termenii marcati cu caractere italice în Conditiile Licentei care nu sunt precizati în prezenta anexă sunt definiti în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale.

 


ANEXA B1

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr............................ pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale ..............................

 

            Lista localitătilor pentru care este valabilă licenta de distributie a gazelor naturale

 

ANEXA B2

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr........................... pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale ..............................

 

            Caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale din localitătile precizate în anexa B1

 

ANEXA C1

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr.......................... pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale ..............................

 

            Lista consumatorilor izolati amplasati în localitătile pentru care este valabilă licenta de distributie a gazelor naturale

 

ANEXA C2

la Conditiile de valabilitate a Licentei nr............................ pentru distributia gazelor naturale, aferentă Societătii Comerciale ..............................

 

            Caracteristicile tehnice ale obiectivelor/sistemelor de distributie a gazelor naturale care alimentează consumatorii izolati precizati în anexa C1

 

MINISTERUL CULTURII, CULTELOR SI PATRIMONIULUI NATIONAL

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006

 

În temeiul prevederilor art. 50 alin. (1) si (2) si ale art. 73 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 11 alin. (1) si (4) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National,

ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul privind concursul de selectie a proiectelor cinematografice în vederea acordării de credite financiare directe pentru dezvoltare de proiecte, productie si distribuire de filme, aprobat prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.335/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 17, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Nerespectarea procedurilor prevăzute de lege si de prezentul regulament privind acordarea creditului direct pentru productie si dezvoltare de proiect poate fi contestată în termen de 30 de zile de la anuntarea rezultatelor sesiunii de concurs, la Ministerul Culturii, Cultelor si Patrimoniului National.

(2) Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national va numi, prin ordin, o comisie de solutionare a contestatiilor, formată din 5 membri."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii, cultelor si patrimoniului national,

Theodor Paleologu

 

Bucuresti, 18 martie 2009.

Nr. 2.128.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.656/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Constanta

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.656/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Constanta, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 bis din 18 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Constanta, pentru nivelul de învătământ «gimnazial», respectiv pentru nivelul de învătământ «liceal», filiera «teoretică», profilul «umanist», specializarea «filologie», cu sediul în bd. Tomis nr. 153, localitatea Constanta, judetul Constanta.

(3) Nivelul de învătământ «gimnazial», respectiv nivelul de învătământ «liceal», filiera «teoretică», profilul «umanist», specializarea «filologie» din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Constanta, acreditat conform alin. (2), devine parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2009-2010."

2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii, la nivelul de învătământ «gimnazial», respectiv la nivelul de învătământ «liceal», filiera «teoretică», profilul «umanist», specializarea «filologie», se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul International de Informatică din Constanta, începând cu data emiterii prezentului ordin."

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Constanta are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, si pentru nivelul de învătământ «gimnazial», respectiv pentru nivelul de învătământ «liceal», filiera «teoretică», profilul «umanist», specializarea «filologie», acreditate potrivit dispozitiilor prezentului ordin."

Art. II. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul International de Informatică din Constanta este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. III. - Societatea Comercială „Lumina Institutii de învătământ" - S.A., unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul International de Informatică din Constanta, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Constanta vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.547.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru completarea Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.647/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione" din Oradea

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai-noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.647/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione" din Oradea, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 bis din 18 decembrie 2006, se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 se introduc două noi alineate, alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

„(2) Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul «Don Orione» din Oradea, pentru nivelul de învătământ «liceal», profilul «tehnic», calificările profesionale «tehnician mecatronist» si «tehnician instalatii electrice», cu sediul în str. Cazaban nr. 49E, localitatea Oradea, judetul Bihor.

(3) Nivelul de învătământ «liceal», profilul «tehnic», calificările profesionale «tehnician mecatronist» si «tehnician instalatii electrice» din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul «Don Orione» din Oradea, acreditat conform alin. (2), devine parte a sistemului national de învătământ începând cu anul scolar 2009-2010."

2. La articolul 4 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic, angajat conform prevederilor legii, la nivelul de învătământ «liceal», profilul «tehnic», calificările profesionale «tehnician mecatronist» si «tehnician instalatii electrice», se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul «Don Orione» din Oradea, începând cu data emiterii prezentului ordin."

3. La articolul 5 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

„(2) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul «Don Orione» din Oradea are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, si pentru nivelul de învătământ «liceal», profilul «tehnic», calificările profesionale «tehnician mecatronist» si «tehnician instalatii electrice», acreditat potrivit dispozitiilor prezentului ordin."

Art. II. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Don Orione" din Oradea este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. III. - Societatea de Binefacere „Don Orione" din Oradea, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Don Orione" din Oradea, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Bihor vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.549.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională „asistent medical generalist", cu sediul în str. AU. Cuza nr. 12, localitatea Câmpina, judetul Prahova.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Asociatia Mutuală „Amus" France, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Louis Pasteur" din Câmpina, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Prahova vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.577.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin, pentru nivelul de învătământ „postliceal", domeniul „sănătate sportivă", calificarea profesională „antrenor", cu sediul în Str. Pandurilor nr. 120, localitatea Reghin, judetul Mures.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Mures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia Cultural Umanitară „Vioara" Reghin, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Scoala Postliceală „Mirona" din Reghin, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Mures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.578.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 16 din 8 decembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada iunie - decembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton", pentru nivelul de învătământ „prescolar", cu sediul în Str. Unirii nr. 2, localitatea Craiova, judetul Dolj.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Filiala Caritas Craiova - Solidaritate Catolică, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita Romano-Catolică „Sfântul Anton" din Craiova, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Dolj vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.579.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gabi" din Baia Mare

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gabi" din Baia Mare, pentru nivelul de învătământ „prescolar", cu sediul în str. Valea Rosie nr. 105, localitatea Baia Mare, judetul Maramures.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gabi" din Baia Mare, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gabi" din Baia Mare dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gabi" din Baia Mare revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Gabi" din Baia Mare.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Gabi" din Baia Mare este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Fundatia „Minai Eminescu" din Baia Mare, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Gabi" din Baia Mare, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Maramures vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.580.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti, pentru nivelul de învătământ „gimnazial", cu sediul în str. luliu Barasch nr. 15, municipiul Bucuresti.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti are dreptul de a organiza examene de absolvire si poate gestiona si elibera acte de studii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării.

Art. 6. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 7. - Fundatia „Ronald S. Lauder" din Bucuresti, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Liceul „Lauder Reut" din Bucuresti, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.581.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi, pentru nivelul de învătământ „prescolar", cu sediul în Sos. Barnova nr. 2, localitatea Iasi, judetul Iasi.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Congregatia „Surorile Providentei" din Iasi, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Surorile Providentei" din Iasi, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.582.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare institutională în vederea autorizării, acreditării si evaluării periodice a organizatiilor furnizoare de educatie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 21/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de functionare provizorie a unitătilor de învătământ preuniversitar, precum si a Standardelor de acreditare si de evaluare periodică a unitătilor de învătământ preuniversitar,

luând în considerare Hotărârea Consiliului ARACIP nr. 15 din 25 noiembrie 2008 privind propunerea de acordare a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar particular evaluate în perioada mai - noiembrie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se acordă acreditarea pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc, pentru nivelul de învătământ „prescolar", cu sediul în str. Ion Creangă nr. 2, localitatea Câmpulung Moldovenesc, judetul Suceava.

Art. 2. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc, acreditată potrivit dispozitiilor art. 1, este persoană juridică de drept privat si de interes public, parte a sistemului national de învătământ si beneficiază de toate drepturile si obligatiile prevăzute de lege, începând cu anul scolar 2009-2010.

Art. 3. - (1) Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi înstrăinat sau diminuat si va fi utilizat numai în interesul învătământului.

(2) În caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare, patrimoniul unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc revine fondatorilor.

Art. 4. - Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul nedidactic din unitatea de învătământ autorizată, angajat conform prevederilor legii, se preia la unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc.

Art. 5. - Unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc este monitorizată si controlată periodic de Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava, în vederea verificării respectării standardelor care au stat la baza acreditării.

Art. 6. - Congregatia „Jesu" - filiala Câmpulung Moldovenesc, unitatea de învătământ preuniversitar particular acreditată Grădinita „Sf. Ana" din Câmpulung Moldovenesc, Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării, Agentia Română de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar, respectiv Inspectoratul Scolar al Judetului Suceava vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 30 martie 2009.

Nr. 3.583.

 


ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

LISTA

partidelor politice, aliantelor politice si electorale, organizatiilor cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale si a candidatilor independenti pentru care a fost depus până la data de 9 aprilie 2009 raportul detaliat al veniturilor si cheltuielilor electorale, conform art. 38 alin. (11) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificările si completările ulterioare, pentru alegerile locale partiale desfăsurate conform Hotărârii Guvernului nr. 74/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale - turul II si Hotărârii Guvernului nr. 176/2009 privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea unui consiliu local si a unui primar

 

1. Judetul Cluj, comuna Cornesti

- Partidul Social Democrat

- Partidul Alianta Socialistă

2. Judetul Mures, comuna Albesti

- Partidul Social Democrat

- Partidul Democrat Liberal

3. Judetul Teleorman, comuna Bujoru

- Partidul Democrat Liberal

- Partidul Social Democrat

- Partidul National Liberal

- Partida Romilor „Pro Europa"

- Partidul Noua Generatie - Crestin Democrat

4. Judetul Călărasi, comuna Crivăt

- Partidul Social Democrat

 

Bucuresti, 9 aprilie 2009.

Nr. 11.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.