MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI Nr. 235/2009

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 177 (XXI) - Nr. 235             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Joi, 9 aprilie 2009

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 349 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

            Decizia nr. 350 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

            Decizia nr. 353 din 17 martie 2009 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 27 din Codul de procedură civilă

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            385. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 30 septembrie 2008 si 5 noiembrie 2008 si la Washington la 9 octombrie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

 

            392. - Hotărâre privind aprobarea stemei orasului Voluntari, judetul Ilfov

 

            393. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Chilia Veche, judetul Tulcea

 

            394. - Hotărâre privind aprobarea stemei comunei Bălăceana, judetul Suceava

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            61. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

            962/C. - Ordin al ministrului justitiei si libertătilor cetătenesti pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007

 

3.500. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.649/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Happy Kids” din Cluj-Napoca

 

3.501 - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si inovării pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.631/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Internatională „Happy Kids” din Cluj-Napoca

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.240/2008

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 349

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Horia Orăsanu, Dumitru Furdea, Daniela Florea, Vasile Nistor si Costel Sântimbreanu în Dosarul nr. 2.024/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 14 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.024/2/2008, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Exceptia a fost ridicată de Horia Orăsanu, Dumitru Furdea, Daniela Florea, Vasile Nistor si Costel Sântimbreanu într-o actiune în contencios administrativ formulată în contradictoriu cu Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din decembrie 1989 si Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 15 alin. (1), art. 16 alin. (1)si art. 53, deoarece operează o încălcare a unui drept deja câstigat, anume atribuirea calitătii de luptător pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal apreciază că dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatului Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Aceste texte de lege au următoarea redactare:

- Art. 3 alin. (5): „Sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite până la data de 31 decembrie 1990, aflate în proprietatea statului si pentru care exista un contract de închiriere la data intrării în vigoare a prezentei legi, vor trece, fără plată, în patrimoniul acestora, iar sediile asociatiilor, ligilor, organizatiilor, cluburilor si fundatiilor revolutionarilor constituite după această dată, până la data de 31 decembrie 1992, precum si sediile federatiilor si uniunilor nationale de revolutionari constituite până la 31 decembrie 2003 vor avea acelasi regim juridic prevăzut pentru sediile partidelor politice.”;

- Art. 5 alin. (3) si (4): „(3) Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989, după analizarea dosarelor persoanelor ce solicită preschimbarea certificatelor, cu avizul comisiei parlamentare pentru controlul aplicării prevederilor prezentei legi, va elibera noul tip de certificat, care va avea un format unic, cu elemente de securizare - singurul document valabil pentru a beneficia de prevederile prezentei legi.

(4) Dosarele persoanelor care solicită preschimbarea certificatelor trebuie să contină documentatia prevăzută în Hotărârea Guvernului nr. 566/1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei pentru cinstirea si sprijinirea eroilor Revolutiei din decembrie 1989, cu modificările ulterioare, pentru fiecare categorie, precum si avizul reactualizat al unei organizatii de revolutionari legal constituite până la data de 31 decembrie 1992. Certificatele eliberate potrivit prezentei legi vor fi semnate de către secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si de către presedintele comisiei parlamentare mentionate la alin. (3).”;

- Art. 9 alin. (2): „Persoanele care solicită preschimbarea documentelor care atestă titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), potrivit prezentei legi, precum si presedintii organizatiilor nominalizate la art. 5 alin. (4) poartă răspunderea penală pentru corectitudinea întocmirii dosarelor, care vor fi verificate de către Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989 si avizate de Comisia parlamentară a revolutionarilor din decembrie 1989, în vederea eliberării de către acesta a certificatelor doveditoare, preschimbate conform alin. (1).”;

- Art. 10 alin. (1): „Persoanele care nu se încadrează în prevederile art. 3 alin. (1) si ale art. 9 alin. (5) si care, în termen de 6 luni, nu fac contestatie îsi pierd calitatea detinută anterior.”

În opinia autorilor exceptiei, aceste dispozitiile de lege sunt în neconcordantă cu prevederile constitutionale ale art. 15 alin. (1) care consacră principiul universalitătii legii, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi si ale art. 53 referitoare la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

În acest sens, Curtea observă că art. 3 alin. (5) din lege acordă drept de proprietate asupra sediilor detinute în clădiri proprietate de stat organizatiilor revolutionarilor înfiintate înainte de 31 decembrie 1990, care la data intrării în vigoare a legii au încheiate contracte de închiriere pentru sediile respective.

Aceste organizatii se află într-o situatie obiectiv diferită fată de cele care s-au înfiintat după 31 decembrie 1990 si fată de cele care până la data intrării în vigoare a legii nu au obtinut sedii în clădiri ale statului pentru care să fi încheiat contracte de închiriere. Astfel, a retinut Curtea prin Decizia nr. 591 din 19 septembrie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 847 din 16 octombrie 2006.

De asemenea, art. 5 alin. (3) din lege a mai fost supus controlului de constitutionalitate pentru motive similare, iar Curtea Constitutională, prin deciziile nr. 412 din 16 mai 2006 si nr. 496 din 8 iunie 2006, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006, respectiv nr. 556 din 27 iunie 2006, a constatat că aceste dispozitii legale nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

De altfel, asupra dispozitiilor art. 5, 9 si 10 din Legea nr. 341/2004, Curtea s-a mai pronuntat prin mai multe decizii, precum Decizia nr. 335 din 28 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 7 septembrie 2005, Decizia nr. 309 din 29 martie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, si Decizia nr. 412 din 16 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 1 iunie 2006.

Din motivarea acestei exceptii de neconstitutionalitate nu se pot retine elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, astfel că atât solutia, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 alin. (5), art. 5 alin. (3) si (4), art. 9 alin. (2) si art. 10 alin. (1) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Horia Orăsanu, Dumitru Furdea, Daniela Florea, Vasile Nistor si Costel Sântimbreanu în Dosarul nr. 2.024/2/2008 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman


 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 350

din din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Ion Tusnea în Dosarul nr. 2.216/102/2008 al Tribunalului Mures - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public, având în vedere jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale, pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin încheierea din 2 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.216/102/2008, Tribunalul Mures - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004.

Exceptia a fost ridicată de Ion Tusnea într-o cauză având ca obiect plata de asigurări sociale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate contravin prevederilor constitutionale ale art. 16 alin. (1)si ale art. 41 si 47, deoarece afectează persoanele care îndeplinesc toate celelalte conditii prevăzute de lege, dar au un venit mai mare decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale.

Instanta de judecată apreciază exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a comunica punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatului Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 20 iulie 2004, dispozitii modificate prin Legea nr. 347/2006, publicată în Monitorul Oficial a României, Partea I, nr. 650 din 27 iulie 2006.

Art. 4 alin. (4) are următoarea redactare: „De o indemnizatie lunară reparatorie, calculată prin aplicarea coeficientului de 1,10 la salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, aferent anului pentru care se face plata, beneficiază si persoanele care au obtinut titlurile prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 3, numai dacă au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De aceleasi drepturi si în aceleasi conditii beneficiază copiii eroilor-martiri, indiferent de vârstă, dacă nu sunt încadrati în nicio formă de învătământ ori nu realizează venituri din motive neimputabile lor.”

În opinia autorului exceptiei, aceste dispozitii de lege sunt în neconcordantă cu prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi, ale art. 41 referitoare la munca si protectia socială a muncii si ale art. 47 privind nivelul de trai.

Potrivit art. 4 alin. (4) din Legea nr. 341/2004, persoanele cărora li s-a acordat titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite si copiii eroilor-martiri, care au un venit mai mic decât salariul mediu brut pe economie, beneficiază de o indemnizatie lunară. Nivelul veniturilor realizate de diferite persoane, inferior sau superior salariului mediu brut pe economie, plasează persoanele respective în situatii obiectiv diferite.

Curtea retine că, prin dispozitiile art. 4 din Legea nr. 341/2004, legiuitorul a prevăzut modul de calcul al indemnizatiei lunare reparatorii pentru persoanele care au obtinut titlul de Luptător Remarcat prin Fapte Deosebite. Asadar, fiind vorba despre indemnizatii cu caracter reparatoriu, legiuitorul are deplina competentă de a stabili conditiile si criteriile de acordare a acestora, în temeiul art. 61 alin. (1) din Constitutie.

Astfel, a statuat în mod constant Curtea Constitutională în jurisprudenta sa, în deplin acord si cu jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, că principiul egalitătii presupune aplicarea unui tratament juridic identic numai în situatii egale. Or, este evident că persoanele care au un venit mai mic decât salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat sunt într-o situatie juridică diferită fată de cele care au un venit mai mare decât acest plafon.

În acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 1.087 din 14 octombrie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 25 noiembrie 2008.

Atât solutia, cât si considerentele cuprinse în această decizie îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză, neintervenind elemente noi, de natură a determina reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1)lit. A.d)si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 4 alin. (4) din Legea recunostintei fată de eroii-martiri si luptătorii care au contribuit la victoria Revolutiei române din decembrie 1989, precum si fată de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, exceptie ridicată de Ion Tusnea în Dosarul nr. 2.216/102/2008 al tribunalului Mures - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 353

din 17 martie 2009

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 27 din Codul de procedură civilă

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 27 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Măria Igiescu în Dosarul nr. 20/300/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal răspunde reprezentantul părtii Societatea Comercială ISPE - S.A., avocat cu delegatie la dosar, lipsind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că Măria Igiescu a depus la dosar o cerere de amânare a cauzei, pentru imposibilitate de prezentare, motivată de faptul că la acest termen este citată si în alte cauze, aflate pe rolul instantelor de judecată.

Reprezentantul Societătii Comerciale ISPE - S.A. solicită respingerea cererii, arătând că autorul exceptiei ar fi trebuit să acorde prioritate prezentării în fata Curtii Constitutionale.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare.

Curtea, deliberând, respinge cererea de amânare a cauzei.

Având cuvântul, partea prezentă, prin avocat, solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că dispozitiile criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, arătând că ceea ce se solicită, în realitate, în motivarea acesteia, este completarea textelor de lege criticate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin încheierea din 30 octombrie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 20/300/1999, Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională pentru solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 27 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Măria Igiescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textul de lege criticat este neconstitutional întrucât, desi stabileste că judecătorul poate fi recuzat dacă este vrăjmăsie între el si una dintre părti, nu prevede nicio sanctiune împotriva judecătorului recuzabil care nu se abtine sau împotriva judecătorilor care resping cererea de recuzare si amendează petentul, încurajând astfel abuzurile. Chiar dacă, în fond, s-ar ajunge la tragerea la răspundere penală sau disciplinară a judecătorilor, dreptul părtilor la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, ar fi negat. Existenta oricărui impediment administrativ, care nu are o justificare obiectivă sau ratională si care ar putea să nege dreptul la un tratament egal în procesele civile, încalcă în mod flagrant prevederile art. 16 alin. (2) din Constitutie.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât reglementarea criticată nu lipseste partea interesată de dreptul de a ataca încheierea prin care s-a respins cererea de recuzare, astfel că accesul la justitie este garantat. Legiuitorul a pus la dispozitia părtilor din procesul civil mijloacele procedurale necesare remedierii unei eventuale erori sau nedreptăti create prin respingerea unei cereri de recuzare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecatorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2,3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 25 si 27 din Codul de procedură civilă, care au următorul continut:

- Art. 25: „Judecătorul care stie că există un motiv de recuzare în privinta sa este dator să înstiinteze pe seful lui si să se abtină de la judecarea pricinii.”

- Art. 27: „Judecătorul poate fi recuzat:

1. când el, sotul său, ascendentii ori descendentii lor au vreun interes în judecarea pricinii sau când este sot, rudă sau afin, până la al patrulea grad inclusiv, cu vreuna din părti;

2. când el este sot, rudă sau afin în linie directă ori în linie colaterală, până la al patrulea grad inclusiv, cu avocatul sau mandatarul unei părti sau dacă este căsătorit cu fratele ori sora sotului uneia din aceste persoane;

3. când sotul în viată si nedespărtit este rudă sau afin a uneia din părti până la al patrulea grad inclusiv, sau dacă, fiind încetat din viată ori despărtit, au rămas copii;

4. dacă el, sotul sau rudele lor până la al patrulea grad inclusiv au o pricină asemănătoare cu aceea care se judecă sau dacă au o judecată la instanta unde una din părti este judecător;

5. dacă între aceleasi persoane si una din părti a fost o judecată penală în timp de 5 ani înaintea recuzării;

6. dacă este tutore sau curator al uneia dintre părti;

7. dacă si-a spus părerea cu privire la pricina ce se judecă;

8. dacă a primit de la una din părti daruri sau făgăduieli de daruri ori altfel de îndatoriri;

9. dacă este vrăjmăsie între el, sotul sau una din rudele sale până la al patrulea grad inclusiv si una din părti, sotii sau rudele acestora până la gradul al treilea inclusiv.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constitutionale cuprinse în art. 16 referitoare la egalitatea cetătenilor în drepturi, precum si celor ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale si ale art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că reglementările ce fac obiectul acesteia sunt criticate din perspectiva unor omisiuni legislative, autorul exceptiei fiind nemultumit de faptul că legea nu instituie sanctiuni împotriva judecătorului recuzabil care nu se abtine si a judecătorilor care resping cererea de recuzare si amendează partea din proces care a făcut o astfel de cerere. Ca urmare, exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, deoarece, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, „Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului”.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1)si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 25 si 27 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Măria Igiescu în Dosarul nr. 20/300/1999 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a VIII-a conflicte de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 17 martie 2009.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin scrisorile semnate la Bucuresti la 30 septembrie 2008 si 5 noiembrie 2008 si la Washington la 9 octombrie 2008, între Guvernul României si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisorile*) semnate la Bucuresti la 30 septembrie 2008 si 5 noiembrie 2008 si la Washington la 9 octombrie 2008, între Guvernul României, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, ratificat prin Legea nr. 4/2004, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Pogea

Ministrul agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale,

Ilie Sârbu

p. Ministrul afacerilor externe,

Bogdan Mazuru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 385.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

România

 

Către

Doamna Orsalia Kalantzopoulos,

director,

Europa Centrală si Tările Baltice,

Regiunea Europa si Asia Centrală

BANCA MONDIALA

 

Data: 30 septembrie 2008

 

Subiect: Proiectul privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii (împrumut nr. 4717-RO) - Amendament la Acordul de împrumut

 

Stimată doamnă,

As dori să mă refer la Proiectul privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii (împrumut nr. 4717-RO) dintre România si Bancă din data de 26 august 2003.

Implementarea Proiectului în perioada următoare impune realocarea fondurilor între categoriile împrumutului în vederea finantării achizitiei de bunuri suplimentare pentru asociatiile utilizatorilor de apă (AUA) (piese de schimb, piese pentru statiile de pompare, componente hidraulice etc.) si suportării costurilor proiectului, categorie ce este în prezent aproape epuizată datorită subevaluării initiale a acestor costuri. Sumele necesare finantării acestor activităti sunt disponibile sub formă de economii realizate după redistribuirea lucrărilor propuse spre efectuare în vederea reabilitării infrastructurii de irigatii, precum si din utilizarea sumelor nealocate din împrumut.


În acest scop, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale a solicitat realocarea fondurilor alocate initial categoriei 1 „Lucrări” (în sumă de 2.369.000 dolari SUA) si categoriei 5 „Sume nealocate” (în sumă de 3.000.000 dolari SUA) ce pot fi realocate categoriei 2 „Bunuri”. Propunem, de asemenea, realocarea sumei de 1.500.000 dolari SUA, rămasă nealocată la categoria 5 „Sume nealocate”, către categoria 4 „Costuri operationale aditionale”.

În acest sens, propunem respectuos Băncii amendarea anexei nr. 1 „Tragerea sumelor din împrumut” după cum se prezintă în anexa atasată prezentei scrisori, pentru a reflecta realocarea de fonduri propusă.

Am aprecia dacă ati da curs acestei solicitări în cel mai scurt timp posibil si ne-ati trimite acordul dumneavoastră în legătură cu cele de mai sus.

 

Cu sinceritate al dumneavoastră,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 


*) Continutul scrisorilor reprezintă traducerea autorizată din limba engleză.

 

ANEXĂ

 

ANEXA Nr.1

Tragerea sumelor din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole ce vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si realocările propuse.

 

Categoria

Suma din împrumut alocată initial

(exprimată în echivalent dolari SUA)

Sumele ce vor fi realocate

Suma din împrumut după realocare

(exprimată în echivalent dolari SUA)

1. Lucrări

57.414.000

-2.369.000

55.045.000

2. Bunuri

10.938.000

5.369.000

16.307.000

3. Servicii de consultantă inclusiv servicii de instruire si audit

5.644.000

-

5.644.000

4. Costuri operationale aditionale

1.504.000

1.500.000

3.004.000

5. Sume nealocate

4.500.000

-4.500.000

0

 

 

 

 

TOTAL:

80.000.000

 

80.000.000

 

 

 

 

 

BANCA MONDIALĂ

Washington, D.C. 20433 S.U.A.

 

Orsalia Kalantzopoulos,

director,

Europa Centrală si Tările Baltice,

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

9 octombrie 2008

 

Excelentei Sale Varujan Vosganian, ministru,

Ministerul Economiei si Finantelor, Bucuresti, România

 

România: Proiectul privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

(împrumut nr. 4717-RO)

Al patrulea amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

Facem referire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind proiectul mentionat mai sus, din data de 26 august 2003 (Acordul), si la scrisoarea din data de 30 septembrie 2008 din partea domnului Eugen Teodorovici, secretar de stat în Ministerul Economiei si Finantelor, solicitând un amendament la Acordul de împrumut.


Sunt încântată să vă informez că Banca este de acord cu solicitarea dumneavoastră si amendează prin prezenta Acordul de împrumut, după cum urmează:

Tabelul prevăzut de paragraful 1 al anexei nr. 1 este amendat în vederea efectuării realocărilor sumelor împrumutului, conform solicitării. Asadar, tabelul revizuit din paragraful 1 al anexei nr. 1 la Acordul de împrumut este indicat în anexa atasată acestei scrisori.

Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră, în numele României, prin semnarea, datarea si returnarea către noi a exemplarului inclus al acestei scrisori. Amendamentele vor intra în vigoare la primirea exemplarului contrasemnat al acestei scrisori.

 

Cu sinceritate,

 

DE ACORD:

ROMÂNIA

Eugen Teodorovici,

reprezentant autorizat Functia: secretar de stat

Data: 5 noiembrie 2008.

 

Ce: E.S. Dacian Ciolos,

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Guvernul României,

Bucuresti, România

 

Domnul Dorin Marian,

seful Cancelariei Primului-Ministru,

Guvernul României,

Bucuresti, România

 

Domnul Eugen Orlando Teodorovici, secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor, Bucuresti, România

Domnul Herman Wijffels, director executiv, Banca Mondială

 

ANEXA

 

ANEXA Nr.1

Tragerea sumelor din împrumut

 

1. Tabelul de mai jos prezintă categoriile de articole ce vor fi finantate din sumele împrumutului, alocarea sumelor împrumutului pe fiecare categorie si procentul maxim de cheltuială pentru articolele ce vor fi astfel finantate din fiecare categorie.

 

Categoria

Suma din împrumut alocată

(exprimată în echivalent dolari SUA)

% din cheltuielile ce vor fi finantate

1. Lucrări

55.045.000

80%

2. Bunuri

16.307.000

100% din cheltuielile externe, 100% din cheltuielile locale (costuri franco-uzină) si 80% din cheltuielile locale pentru alte articole achizitionate pe plan local

3. Servicii de consultantă, inclusiv servicii de instruire si audit

5.644.000

75% din cheltuielile efectuate de consultantii locali si 85% din cheltuielile efectuate de consultantii străini

4. Costuri operationale aditionale

3.004.000

75% din cheltuieli

5. Sume nealocate

0

 

TOTAL:

80.000.000

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei orasului Voluntari, judetul Ilfov

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema orasului Voluntari, judetul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 392.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

orasului Voluntari, judetul Ilfov

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei orasului Voluntari, judetul Ilfov

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema orasului Voluntari se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite.

În câmp albastru se află un porumbel, văzut din fată, cu aripile deschise, brosând peste opt raze de aur, asezate gironat.

Cele trei raze din partea inferioară ating un chevron rosu răsturnat, cu marginile de argint.

În vârful scutului se află douăsprezece stele de aur, cu câte opt raze fiecare.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu trei turnuri crenelate.

Semnificatia elementelor însumate

Porumbelul, razele si cele douăsprezece stele reprezintă simboluri religioase, făcând referire la lăcasele de cult din localitate.

Porumbelul mai semnifică puritatea, frumusetea, iubirea, pacea si prosperitatea.

Coroana murală cu trei turnuri crenelate semnifică faptul că localitatea are rangul de oras.

 


 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Chilia Veche, judetul Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Chilia Veche, judetul Tulcea, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 393.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Chilia Veche, judetul Tulcea

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr.2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Chilia Veche, judetul Tulcea

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr.1, stema comunei Chilia Veche se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat în diagonală de o bandă de argint.

În cartierul I, în câmp rosu, se află un turn de biserică, de aur, având acoperisul în formă de bulb de ceapă si surmontat de o cruce. Turnul are o fereastră arcuită de culoare neagră.

În cartierul II, pe fond albastru, se află trei tulpini cu papură si doi nuferi de aur iesind din valuri.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate

Turnul reprezintă principalul monument de arhitectură al comunei Chilia Veche, iar biserica cu hramul „Sfintii Voievozi”, care datează din secolul XlX-lea si constituie un reper al comunei Chilia Veche, este alcătuită din turnuri înalte de 45 m.

Nuferii si papura simbolizează Rezervatia Biosferei Delta Dunării, iar valurile semnifică fluviul Dunărea.

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 


HOTĂRÂRE

privind aprobarea stemei comunei Bălăceana, judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă stema comunei Bălăceana, judetul Suceava, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Descrierea si semnificatiile elementelor însumate ale stemei sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

EMIL BOC

Contrasemnează:

Viceprim-ministru,

ministrul administratiei si internelor,

Dan Nica

 

Bucuresti, 1 aprilie 2009.

Nr. 394.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA

comunei Bălăceana, judetul Suceava

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei comunei Bălăceana,

judetul Suceava

 

Descrierea stemei

Potrivit anexei nr. 1, stema comunei Bălăceana se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, despicat.

În partea stângă, în câmp argintiu, se află o lumânare aprinsă, de culoare rosie, cu nimb în jurul flăcării.

În partea dreaptă, în câmp rosu, se află o lumânare aprinsă, de culoare argintie, cu nimb în jurul flăcării.

Scutul este trimbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.

Semnificatia elementelor însumate

Stema redă întocmai emblema sigilară a localitătii din anii 1798 si 1877.

Argintul provine din cuvântul slav „băl” = „alb strălucitor”, care dă denumirea localitătii

Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul că localitatea are rangul de comună.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere art. 15 alin. (1) si art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.779/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Episcopia Club Bravo, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială CLUB BRAVO - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.780/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Cocorăstii Capiii, judetul Prahova, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ELF GRUP OTOPENI - S.R.L., cu sediul în orasul Otopeni, judetul Ilfov, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.781/2009 privind explorarea resurselor de dacit industrial si de constructie din perimetrul Morlaca Sud, judetul Cluj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GRANDEMAR - S.A., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, în calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.782/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Fusea-Sălcioara, judetul Dâmbovita, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială AGROCOMP INTERNATIONAL - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.784/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Avrig, judetul Sibiu, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială GEIGER GROUP ROMÂNIA- S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.785/2009 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Cihei, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TRANSGEX - SA, cu sediul în municipiul Oradea, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.786/2009 privind explorarea resurselor de calcar industrial si de constructie din perimetrul Coltii Băjeniei, judetul Arges, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ROCA SISTEM - S.R.L., cu sediul în municipiul Câmpulung, judetul Arges, în calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.789/2009 privind explorarea resurselor de argilă comună din perimetrul Valea Mare, judetul Prahova, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială WIENERBERGER SISTEME DE CĂRĂMIZI - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.790/2009 privind explorarea resurselor de huilă din perimetrul Sopot, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială EUROLEMN TRANS - S.R.L., cu sediul în orasul Băile Herculane, judetul Caras-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.793/2009 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul Nojorid, judetul Bihor, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială READYMIX - S.R.L., cu sediul în municipiul Oradea, judetul Bihor, în calitate de concesionar.

Art. 11. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.794/2009 privind explorarea resurselor de gnais din perimetrul Pârâul Custurii, judetul Cluj, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială BIMET - S.R.L., cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, în calitate de concesionar.

Art. 12. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.795/2009 privind explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Cămârzana Nord, judetul Satu Mare, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ROMALTYN EXPLORATION - S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, în calitate de concesionar.

Art. 13. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.796/2009 privind explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Alunis - Piatra Handal, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ROMALTYN EXPLORATION - S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, în calitate de concesionar.

Art. 14. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.797/2009 privind explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Poprad, judetul Maramures, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ROMALTYN EXPLORATION - S.R.L,


cu sediul în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, în calitate de concesionar.

Art. 15. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.798/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Cerneteaz Nord, judetul Timis, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială PERGER BAU - S.R.L., cu sediul în municipiul Timisoara, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 16. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.799/2009 privind explorarea resurselor de gabbrou din perimetrul Valea Almăselului, judetul Hunedoara, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială MARMOSIM - S.A., cu sediul în orasul Simeria, judetul Hunedoara, în calitate de concesionar.

Art. 17. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.802/2009 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Neudorf Nord, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială HOLCIM (ROMÂNIA) - S.A., cu sediul în municipiul Bucuresti, în calitate de concesionar.

Art. 18. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.803/2009 privind explorarea resurselor de cărbune brun din perimetrul Lăpusnic Est, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială EUROLEMN TRANS - S.R.L., cu sediul în orasul Băile Herculane, judetul Caras-Severin, în calitate de concesionar.

Art. 19. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Gelu-Agafiel Mărăcineanu

 

Bucuresti, 26 martie 2009.

Nr. 61.

 

MINISTERUL JUSTITIEI SI LIBERTĂTILOR CETĂTENESTI

 

ORDIN

pentru modificarea Regulamentului de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, si a Regulamentului de organizare si desfăsurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007

 

Având în vedere dispozitiile art. 16 lit. a) din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti emite următorul ordin:

Art. I. - Regulamentul de punere în aplicare a Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 176 din 8 august 1995, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 6, liniuta a doua va avea următorul cuprins:

„- declaratia pe propria răspundere a candidatului că are cetătenia română;”.

Art. II. - Regulamentul de organizare si desfăsurare a examenului de notar public pentru notarii stagiari si a concursului pentru ocuparea locurilor vacante de notar public, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.263/C/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din

4 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 5 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) declaratie pe propria răspundere că are cetătenia română si nu i-a fost restrânsă capacitatea de exercitiu, în conditiile legii;”.

2. La articolul 21 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:

,,b) declaratie pe propria răspundere în sensul că are cetătenia română si nu i-a fost restrânsă capacitatea de exercitiu, în conditiile legii;”.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei si libertătilor cetătenesti,

Alina Mihaela Bica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 martie 2009.

Nr. 962/C.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.649/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Happy Kids” din Cluj-Napoca

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.649/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Happy Kids” din Cluj-Napoca,

luând în considerare solicitarea Fundatiei „Copii Fericiti” din Cluj-Napoca, înregistrată la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării cu nr. 10.105F din 29 ianuarie 2009 si la ARACIP cu nr. 2.134 din 29 ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.649/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Happy Kids” din Cluj-Napoca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 bis din 18 decembrie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita „Happy Kids” din Cluj-Napoca, pentru nivelul de învătământ «prescolar», cu sediul în str. Detunata f.n., municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetam si inovam,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 3.500.

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI INOVĂRII

 

ORDIN

pentru modificarea art. 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.631/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Internatională „Happy Kids” din Cluj-Napoca

 

            Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitătii educatiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare,

tinând cont de dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Agentiei Române de Asigurare a Calitătii în învătământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 5.631/2006 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Internatională „Happy Kids” din Cluj-Napoca,

luând în considerare solicitarea Fundatiei „Copii Fericiti” din Cluj-Napoca, înregistrată la Ministerul Educatiei, Cercetării si Inovării cu nr. 10.105F din 29 ianuarie 2009 si la ARACIP cu nr. 2.134 din 29 ianuarie 2009,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Inovării,

ministrul educatiei, cercetării si inovării emite prezentul ordin.

Art. I. - Articolul 1 din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 5.631/2006 privind acreditarea unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară Internatională „Happy Kids” din Cluj-Napoca, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.005 bis din 18 decembrie 2006, se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 1. - Se acreditează unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Internatională Cluj, pentru nivelul de învătământ «primar», cu sediul în str. Detunata f.n., municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si inovării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 23 martie 2009.

Nr. 3.501.


 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.240/2008 privind darea în administrarea Ministerului Transporturilor a unor suprafete de teren trecute în domeniul public al statului, în vederea finalizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a obiectivului de investitii „Fluidizarea traficului rutier pe DN 1 între km 8+100 si km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti, obiect 1 C, pasaj inferior pe DN 1 la intersectia cu Bd. Aerogării si bd. Ion lonescu de la Brad”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 787 din 25 noiembrie 2008, se face următoarea rectificare (care apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexă, în loc de: „Suprafata totală = 50.702 m2se va citi: „Suprafata totală = 5.702 m2”.


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.