MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 674         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 30 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.029. - Hotărâre privind conditiile introducerii pe piată a masinilor

 

1.156. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al secretarului general al Guvernului, domnul Gabriel Berea, prin acordul părtilor

 

1.178. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al comunei Leresti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Leresti, judetul Arges

 

1.184. - Hotărâre pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

189. - Decizie privind numirea domnului Ionescu Daniel în functia publică de secretar general în cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat

 

192. - Decizie pentru numirea domnului Gabriel Berea în functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind conditiile introducerii pe piată a masinilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată, si al art. 51 alin. (2) din Legea securitătii si sănătătii în muncă nr. 319/2006,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Domeniu de aplicare si definitii

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre se aplică următoarelor produse: masini, echipamente interschimbabile, componente de securitate, dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii, lanturi, cabluri si chingi, arbori de transmisie cu articulatii cardanice, cvasimasini, stabilind cerintele esentiale de sănătate si securitate specifice acestora, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Prevederile prezentei hotărâri nu se aplică:

a) componentelor de securitate destinate a fi utilizate ca piese de schimb pentru înlocuirea pieselor identice si furnizate de către producătorul masinii originale;

b) echipamentelor specifice destinate utilizării în târguri si/sau parcuri de distractii;

c) masinilor special proiectate sau puse în functiune în scopuri nucleare care, în cazul avariilor, pot avea ca rezultat emisii radioactive;

d) armelor, inclusiv armelor de foc;

e) mijloacelor de transport următoare: tractoare agricole sau forestiere, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, pentru riscurile prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 pentru aprobarea Reglementărilor privind omologarea de tip si eliberarea cărtii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, cu modificările si completările ulterioare, vehicule si remorcile acestora, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, vehicule, cu exceptia masinilor montate pe aceste vehicule, prevăzute de Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003, cu modificările si completările ulterioare, vehicule destinate exclusiv competitiilor si mijloacelor de transport aerian, naval si feroviar, cu exceptia masinilor montate pe aceste mijloace de transport;

f) navelor maritime si platformelor maritime, inclusiv echipamentelor instalate la bordul acestor nave si/sau platforme;

g) masinilor special proiectate si construite în scop militar sau de mentinere a ordinii publice;

h) masinilor special proiectate si construite în scop de cercetare pentru utilizare temporară în laboratoare;

i) ascensoarelor care echipează puturile de mină;

j) masinilor special destinate deplasării artistilor în timpul spectacolelor;

k) produselor electrice si electronice, în măsura în care acestea sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 457/2003 privind asigurarea securitătii utilizatorilor de echipamente electrice de joasă tensiune, republicată, cu modificările ulterioare: aparate electrocasnice, echipamente audio si video, echipamente pentru tehnologia informatiei,

echipamente pentru birouri, mecanisme de joasă tensiune pentru conexiuni si control, motoare electrice;

l) echipamentelor electrice de înaltă tensiune: aparataje pentru conexiuni si control transformatoare.

Art. 3. - (1) în sensul prezentei hotărâri, prin masini se întelege produsele prevăzute la art. 1, cu exceptia cvasimasinilor.

(2) în sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. masină:

a) un ansamblu de părti sau componente legate între ele, dintre care cel putin una este în miscare, care sunt reunite de o manieră solidară în vederea unui anumit scop, în special montat ori destinat montării cu un sistem de actionare, altul decât forta umană sau animală, aplicată direct;

b) un ansamblu prevăzut la lit. a), căruia îi lipsesc numai componentele care să îl conecteze la locul de utilizare sau conexiunile la surse de energie si de miscare;

c) un ansamblu prevăzut la lit. a) si b), pregătit să fie instalat si care nu poate să functioneze decât montat pe un mijloc de transport sau instalat într-o clădire ori structură;

d) un ansamblu de masini prevăzute la lit. a)-c) sau o cvasimasină prevăzută la pct. 7, care, în scopul de a ajunge la acelasi rezultat, sunt dispuse si comandate astfel încât să functioneze ca un întreg;

e) un ansamblu de părti sau componente legate între ele, dintre care cel putin una este în miscare, care sunt reunite în scopul ridicării sarcinilor si a căror singură sursă de energie este forta umană, aplicată direct;

2. echipament interschimbabil- un dispozitiv care, ulterior punerii în functiune a unei masini sau a unui vehicul-tractor, este asamblat pe aceasta chiar de către operator, în scopul de a modifica functia sa ori de a asigura o functie nouă, în măsura în care acest echipament nu este o piesă de schimb ori o unealtă;

3. componentă de securitate - componenta care este introdusă separat pe piată si este destinată să asigure o functie de securitate, a cărei defectare sau functionare necorespunzătoare periclitează securitatea si/sau sănătatea persoanelor expuse si care nu este necesară pentru functionarea masinii ori care poate fi înlocuită cu alte componente ce permit functionarea normală a masinii. Lista indicativă a componentelor de securitate, prevăzută în anexa nr. 5, este actualizată periodic potrivit procedurii reglementate la art. 8 alin. 1 lit. a) din Directiva 2006/42/CE a Parlamentului European si Consiliului din 17 mai 2006 privind masinile industriale si modificarea Directivei 95/16/CE;

4. dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii - o componentă sau un echipament nefixat la masina de ridicat, care este amplasat între masină si sarcină ori pe sarcină, în scopul prinderii ei, sau care este destinat să facă parte integrantă a sarcinii si este introdus separat pe piată; elementele care servesc la realizarea unei legături si componentele lor sunt considerate dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii;

5. lanturi, cabluri si chingi- lanturile, cablurile si chingile proiectate si construite în scopul de a ridica, fiind parte a masinilor de ridicat sau a dispozitivului de prindere pentru ridicarea sarcinii;

6. arbore de transmisie cu articulatie cardanică - un dispozitiv amovibil pentru transmisie mecanică; o componentă amovibilă destinată transmisiei de putere între o masină autopropulsată sau un vehicul-tractorsi masina receptoare, prin primul lagăr fix al acesteia. Dacă acest dispozitiv este introdus pe piată împreună cu un protector, ansamblul este considerat un singur produs;

7. cvasimasină - masina partial finalizată; un ansamblu care se constituie ca o masină, dar care nu poate să asigure el însusi un scop definit. Un sistem de actionare este o cvasimasină. Cvasimasină este destinată a fi încorporată sau asamblată cu alte masini ori alte cvasimasini sau echipamente în vederea constituirii unei masini căreia i se aplică prezenta hotărâre;

8. introducere pe piată - prima punere la dispozitie, în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, a unei masini ori cvasimasini în vederea comercializării sau utilizării sale, contra cost ori gratuit;

9. producător - orice persoană fizică sau juridică ce proiectează si/sau construieste o masină ori o cvasimasină căreia i se aplică prezenta hotărâre si care este responsabilă de conformitatea acestei masini sau cvasimasini cu prezenta hotărâre, în vederea introducerii pe piată sub numele său ori marca sa sau pentru propria utilizare. în absenta unui producător, asa cum este definit mai sus, este considerat ca fiind producător orice persoană fizică sau juridică ce introduce pe piată ori pune în functiune o masină sau cvasimasină căreia i se aplică prezenta hotărâre;

10. reprezentant autorizat - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, care a primit un mandat scris din partea producătorului pentru a actiona în numele acestuia, integral ori partial, pentru formalităti si obligatii reglementate de prezenta hotărâre;

11. punere în functiune - prima utilizare, în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene, a unei masini căreia i se aplică prezenta hotărâre, în conformitate cu destinatia sa;

12. standard armonizat - o specificatie tehnică, fără caracter obigatoriu, adoptată de un organism de standardizare, si anume Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare Electrotehnic (CENELEC) sau Institutul European pentru Standarde în Telecomunicatii (ETSI), în baza unui mandat acordat de Comisia Europeană, denumită în continuare Comisie, potrivit procedurii reglementate de Directiva 98/34/CEE, transpusă în legislatia natională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea si realizarea schimbului de informatii în domeniul standardelor si reglementărilor tehnice, precum si al regulilor referitoare la serviciile societătii informationale între România si statele membre ale Uniunii Europene, precum si Comisia Europeană.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reglementări specifice

 

Art. 4. - În situatia în care, pentru o masină, riscurile prevăzute de anexa nr. 1 sunt reglementate, total sau partial, în alte reglementări specifice armonizate, prezenta hotărâre nu se aplică ori încetează să se aplice de la data intrării în vigoare a acestora pentru masina în cauză, în ceea ce priveste acele riscuri.

 

CAPITOLUL II

Conditii de introducere pe piată

SECTIUNEA 1

Supravegherea pietei

 

Art. 5. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în calitate de autoritate competentă în domeniu, trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru ca masinile să fie introduse pe piată si/sau puse în functiune numai dacă acestea satisfac prevederile prezentei hotărâri si nu compromit sănătatea si securitatea persoanelor si, dacă este cazul, a animalelor domestice sau bunurilor, atunci când ele sunt instalate si întretinute corespunzător si utilizate în conformitate cu destinatia lor sau în conditii rezonabil previzibile.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse trebuie să adopte toate măsurile necesare pentru ca cvasimasinile să fie introduse pe piată numai dacă acestea satisfac prevederile prezentei hotărâri.

(3) Autoritatea competentă în domeniul masinilor este Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse. Organul de control care verifică respectarea prevederilor prezentei hotărâri si este responsabil pentru supravegherea pietei este Inspectia Muncii.

(4) Sarcinile si competentele organului de control sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 891/2004 privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a pietei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse informează Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene cu privire la orice modificare ulterioară.

(5) Pentru îndeplinirea prevederilor alin. (3) si (4), Inspectia Muncii, organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, desemnează personal cu atributii specifice, pentru realizarea supravegherii pietei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Introducerea pe piată si punerea în functiune

 

Art. 6. - (1) Înainte de introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a unei masini, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie:

a) să se asigure că aceasta satisface cerintele esentiale de sănătate si securitate care îi sunt aplicabile, prevăzute în anexa nr. 1;

b) să se asigure că este disponibil dosarul tehnic prevăzut în anexa nr. 7 lit. A;

c) să pună la dispozitie, în special, informatiile necesare, cum ar fi instructiunile;

d) să aplice procedurile specifice de evaluare a conformitătii, potrivit prevederilor art. 13;

e) să întocmească declaratia CE de conformitate, potrivit prevederilor anexei nr. 2 lit. A pct. 1, si să se asigure că aceasta însoteste masina;

f) să aplice marcajul CE în conformitate cu prevederile art. 16u

(2) Înainte de introducerea pe piată a unei cvasimasini, producătorul sau reprezentantul său autorizat se asigură că a fost îndeplinită procedura prevăzută la art. 14.

(3) În sensul procedurilor mentionate la art. 13, producătorul sau reprezentantul său autorizat dispune ori are acces la mijloacele necesare pentru a se asigura de conformitatea masinii cu cerintele esentiale de sănătate si securitate prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 7. - (1) În cazul în care masina face obiect si al altor reglementări armonizate, care se referă la alte aspecte si care prevăd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acest marcaj trebuie să indice si conformitatea masinilor cu prevederile respectivelor reglementări.

(2) În situatia în care una sau mai multe dintre reglementările armonizate prevăzute la alin. (1) lasă producătorului ori reprezentantului său autorizat, într-o perioadă tranzitorie, posibilitatea alegerii regimului de aplicare, marcajul CE indică conformitatea numai cu dispozitiile respectivelor reglementări aplicate de către producător sau de reprezentantul său autorizat. Declaratia CE de conformitate trebuie să mentioneze referintele reglementărilor aplicabile, astfel cum au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

 

SECTIUNEA a 3-a

Libera circulatie

 

Art. 8. - (1) Introducerea pe piată si punerea în functiune a masinilor care sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate.

(2) Introducerea pe piată si punerea în functiune a cvasimasinilor nu pot fi interzise, restrânse sau împiedicate în cazul în care producătorul ori reprezentantul său autorizat stabileste, prin declaratia de încorporare prevăzută în anexa nr. 2 lit. B pct. 1, că aceste cvasimasini sunt destinate a fi încorporate într-o masină sau asamblate cu alte cvasimasini în vederea constituirii unei masini.

(3) Cu ocazia târgurilor, expozitiilor, demonstratiilor tehnice si a altor manifestări similare, masinile si cvasimasinile care nu sunt conforme cu prevederile prezentei hotărâri pot fi expuse cu conditia ca un indicator vizibil să indice clar ne conformitate a acestora, precum si imposibilitatea vânzării înainte de punerea lor în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri. în timpul demonstratiilor cu aceste masini si cvasimasini neconforme, expozantul ia măsuri de securitate corespunzătoare pentru asigurarea protectiei persoanelor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Prezumtia de conformitate si standardele armonizate

 

Art. 9. - (1) Se consideră ca fiind conforme cu prevederile prezentei hotărâri masinile care poartă marcajul CE si care sunt însotite de declaratia CE de conformitate ale cărei elemente sunt prevăzute în anexa nr. 2 lit. A la pct. 1.

(2) O masină fabricată în conformitate cu un standard român si/sau un standard national al unui alt stat membru al Uniunii Europene, care adoptă un standard european armonizat al cărui număr de referintă este publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se presupune că este conformă cu cerintele esentiale de sănătate si securitate acoperite de standardul respectiv.

(3) Lista standardelor române care adoptă standardele europene armonizate referitoare la masini se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. Această listă se actualizează ori de câte ori este necesar.

(4) Asociatia de Standardizare din România trebuie să asigure conditiile pentru a permite partenerilor sociali să participe si să îsi exprime punctul de vedere la nivel national asupra procesului de elaborare si urmărire a standardelor armonizate.

 

SECTIUNEA a 5-a

Măsuri particulare legate de masinile potential periculoase

 

Art. 10. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse poate solicita Comisiei să examineze necesitatea adoptării măsurii de interzicere, restrângere, împiedicare a introducerii pe piată sau de supunere a masinilor la conditii speciale atunci când, prin caracteristicile lor tehnice, aceste masini prezintă riscuri din cauza unor lacune ale standardului armonizat.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse trebuie să adopte măsurile indicate de Comisie ca urmare a solicitării prevăzute la alin. (1), în scopul asigurării, la nivel comunitar, a unui nivel ridicat de protectie pentru sănătatea si securitatea persoanelor.

 

SECTIUNEA a 6-a

Procedura de contestare a unui standard european armonizat

 

Art. 11. - (1) În cazul în care se consideră că un standard armonizat nu satisface în întregime cerintele esentiale de sănătate si securitate care fac obiectul acestuia si care sunt enuntate în anexa nr. 1, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2004, care transpune în legislatia natională Directiva 98/48/CE, sesizează comitetul reglementat de prevederile Directivei 98/34/CE, căruia îi expune motivele sale.

(2) Decizia Comisiei în legătură cu publicarea, nepublicarea, publicarea cu restrictii, mentinerea, mentinerea cu restrictii sau retragerea referintelor standardului armonizat prevăzut la alin. (1), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se cuprinde, cu referire la acel standard, în ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse prevăzut la art. 9 alin. (3).

 

SECTIUNEA a 7-a

Clauza de salvgardare

 

Art. 12. - (1) În cazul în care Inspectia Muncii constată că o masină, supusă prevederilor prezentei hotărâri, poartă marcajul CE, este însotită de declaratia CE de conformitate si este utilizată conform destinatiei sale sau în conditii rezonabil previzibile prezintă riscul de a compromite sănătatea si securitatea persoanelor si, dacă este cazul, a animalelor domestice ori bunurilor, aceasta ia măsuri pentru retragerea de pe piată, interzicerea introducerii pe piată si/sau punerii în functiune a respectivei masini ori restrângerea liberei sale circulatii.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) si în conditiile precizate la alin. (3) si (5), Inspectia Muncii informează în scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse despre măsurile luate, indicând motivele care au stat la baza deciziilor sale.

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse informează imediat Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene în legătură cu această măsură si indică motivele care au stat la baza deciziei sale, precizând, în special, dacă neconformitatea se datorează:

a) nerespectării cerintelor esentiale prevăzute la art. 6 alin. (1)lit. a);

b) aplicării incorecte a unui standard armonizat prevăzut la art. 9 alin. (2);

c) unor deficiente ale standardelor armonizate prevăzute la art. 9 alin. (2).

(4) În baza comunicării Comisiei cu privire la oportunitatea măsurii luate la nivel national, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse informează Inspectia Muncii cu privire la decizia luată de către aceasta, în vederea adoptării măsurilor corespunzătoare. Inspectia Muncii informează producătorul sau reprezentantul său autorizat cu privire la decizia Comisiei.

(5) În cazul în care măsurile prevăzute la alin. (1) se datorează unor deficiente ale standardelor armonizate si dacă se mentine pozitia cu referire la aceste măsuri, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse declansează procedura prevăzută la art. 11

(6) În situatia în care o masină este neconformă si poartă marcajul CE, Inspectia Muncii trebuie să ia măsuri împotriva celui care a aplicat marcajul, informând în scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse despre decizia sa. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse informează Comisia.

 

CAPITOLUL III

Procedurile de evaluare a conformitătii

SECTIUNEA 1

Procedurile de evaluare a conformitătii masinilor

 

Art. 13. - (1) Pentru a atesta conformitatea unei masini cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile de evaluare a conformitătii prevăzute la alin. (2), (3) si (4).

(2) Dacă masina nu este prevăzută în anexa nr. 4, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice procedura de evaluare a conformitătii cu controlul intern al productiei masinilor, prevăzută la anexa nr. 8.

(3) Dacă masina este prevăzută în anexa nr. 4 si este fabricată conform standardelor armonizate prevăzute la art. 9 alin. (2) care acoperă ansamblul cerintelor esentiale de sănătate si securitate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare:

a) procedura de evaluare a conformitătii cu control intern al productiei masinilor, prevăzută la anexa nr. 8;

b) procedura „examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al productiei masinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3;

c) procedura de asigurare totală a calitătii, prevăzută la anexa nr. 10.

(4) În situatia în care masina este mentionată în anexa nr. 4 si dacă nu este fabricată conform standardelor armonizate prevăzute la art. 9 alin. (2) sau dacă este partial în conformitate cu aceste standarde ori dacă standardele armonizate nu acoperă ansamblul cerintelor esentiale de securitate si sănătate aplicabile, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice una dintre procedurile următoare:

a) procedura „examinare CE de tip" prevăzută în anexa nr. 9, împreună cu controlul intern al productiei masinilor, prevăzut în anexa nr. 8 pct. 3;

b) procedura de asigurare totală a calitătii, prevăzută la anexa nr. 10.

 

SECTIUNEA a 2-a
Procedura pentru cvasimasini

 

Art. 14. - (1) Înainte de introducerea pe piată a unei cvasimasini, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure că:

a) este pregătită documentatia tehnică relevantă descrisă în anexa nr. 7 lit. B pct. 1;

b) sunt pregătite instructiunile de asamblare descrise la anexa nr. 6;

c) este întocmită declaratia de încorporare, descrisă în anexa nr. 2 lit. B pct. 1.

(2) Instructiunile de asamblare si declaratia de încorporare trebuie să însotească cvasimasina până la încorporarea acesteia în masina finală si trebuie să constituie parte a dosarului tehnic pentru această masină.

 

CAPITOLUL IV

Organisme notificate

 

Art. 15. - (1) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse desemnează, în scopul notificării la Comisie, organismele care efectuează evaluarea conformitătii în vederea introducerii pe piată a masinilor potrivit prevederilor art. 13 alin. (3) si (4).

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse comunică Comisiei si celorlalte state membre ale Uniunii Europene procedurile de evaluare a conformitătii specifice si categoriile de masini pentru care aceste organisme au fost desemnate, precum si numărul de identificare care Ie-a fost alocat în prealabil de Comisie, precum si orice modificare ulterioară.

(3) În vederea verificării îndeplinirii, în mod permanent, a criteriilor prevăzute în anexa nr. 11, organismele notificate se supun procedurii de supraveghere prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 487/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată. Organismul notificat pune la dispozitie, la cerere, toate informatiile necesare, inclusiv documentele financiare, pentru a permite Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse să se asigure că sunt respectate cerintele prevăzute în anexa nr. 11.

(4) La evaluarea organismelor în vederea notificării si a celor deja notificate, Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse trebuie să se asigure că se aplică criteriile prevăzute în anexa nr. 11.

(5) Lista organismelor notificate, numărul lor de identificare, precum si sarcinile pentru care acestea au fost notificate se publică si se actualizează periodic în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

(6) Organismele care îndeplinesc criteriile de evaluare prevăzute de standardele armonizate relevante, ale căror referinte sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră că îndeplinesc criteriile respective.

(7) Dacă un organism notificat constată că producătorul nu îndeplineste sau nu mai îndeplineste cerintele relevante din prezenta hotărâre ori că nu ar trebui eliberat un certificat de examinare CE de tip sau că nu ar trebui aprobat un sistem de asigurare a calitătii, acesta suspendă ori retrage certificatul de examinare sau de aprobare, tinând cont de principiul proportionalitătii, ori introduce restrictii, pe care le motivează într-o manieră detaliată, cu exceptia cazului în care producătorul garantează, prin măsurile corective corespunzătoare, conformitatea cu aceste cerinte. Dacă certificarea sau aprobarea este suspendată ori retrasă sau dacă sunt introduse restrictii ori dacă interventia organului de control se dovedeste a fi necesară, organismul notificat informează în scris Inspectia Muncii. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse informează fără întârziere celelalte state membre ale Uniunii Europene si Comisia.

(8) Pentru situatiile în care organismul notificat decide suspendarea, retragerea sau introducerea de restrictii în legătură cu certificatul de examinare ori aprobarea sistemului de asigurare a calitătii, organismul notificat trebuie să asigure că este disponibilă o procedură de apel.

(9) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în calitate de autoritate competentă în domeniu, participă la schimbul de experientă dintre autoritătile statelor membre ale Uniunii Europene, responsabile pentru desemnarea, notificarea si supravegherea organismelor notificate si aceste organisme, prin grupurile de lucru organizate, la nivel comunitar, de către Comisie.

(10) Prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse se constituie grupul de coordonare tehnică în domeniul masinilor, format din reprezentanti ai organismelor notificate de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, ai Inspectiei Muncii, ai institutiilor si autoritătilor responsabile în domeniul de competentă al prezentei hotărâri. Grupul de coordonare tehnică în domeniul masinilor îsi desfăsoară activitatea în baza unui regulament propriu.

(11) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse retrage notificarea unui organism, atunci când constată că acest organism nu mai îndeplineste criteriile prevăzute la anexa nr. 11 sau nu îsi îndeplineste obligatiile si informează imediat Comisia si celelalte state ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL V

Marcaje

SECTIUNEA 1

Marcajul CE

 

Art. 16. - (1) Marcajul CE de conformitate este format din initialele „CE", în conformitate cu grafica modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Marcajul CE se aplică pe masină în mod vizibil, lizibil si de nesters, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3.

(3) Aplicarea pe masini a marcajelor, semnelor ori inscriptiilor care pot induce în eroare tertele părti în ceea ce priveste semnificatia si forma marcajului CE sau ambele este interzisă. Orice alt marcaj poate fi aplicat pe masini, cu conditia ca prin aceasta să nu fie afectate vizibilitatea, lizibilitatea si semnificatia marcajului CE.

 

SECTIUNEA a 2-a

Marcajul neconform

 

Art. 17. - (1) Se consideră marcaj neconform:

a) aplicarea marcajului CE, în conformitate cu prezenta hotărâre, pe produse care nu se supun prevederilor prezentei hotărâri;

b) absenta marcajului CE si/sau a declaratiei CE de conformitate pentru o masină;

c) aplicarea pe o masină a unei alte mărci decât marcajul CE, fapt interzis de prevederile art. 16 alin. (3).

(2) În cazul în care Inspectia Muncii constată că marcarea nu este conformă cu prevederile prezentei hotărâri, producătorul sau reprezentantul său autorizat este obligat să aducă produsul în stare de conformitate si să înceteze încălcarea prevederilor prezentei hotărâri.

(3) În cazul în care Inspectia Muncii constată că neconformitatea prevăzută la alin. (1) persistă, aceasta trebuie să ia măsurile necesare pentru a restrânge sau interzice introducerea pe piată a produsului în cauză ori să asigure retragerea acestuia de pe piată, în conformitate cu procedura prevăzută la art. 12.

(4) În cazul prevăzut la alin. (2), Inspectia Muncii trebuie să comunice Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse neconformitatea constatată, iar acesta informează Comisia si celelalte state membre ale Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL VI

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 18. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. (1) si (3) si ale art. 6 alin. (1) lit. a), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piată, interzicerea introducerii pe piată, a punerii în functiune si a utilizării produselor neconforme;

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. b), c), d) si e) si alin. (2), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei si interzicerea comercializării până la o dată stabilită de organul de control de comun acord cu producătorul sau cu reprezentantul său autorizat, după caz, pentru eliminarea neconformitătilor;

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (1) lit. f) si ale art. 17 alin. (1), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei si retragerea de pe piată si/sau interzicerea introducerii pe piată a produselor nemarcate ori marcate incorect.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii de muncă cu atributii specifice, care asigură supravegherea pietei, desemnati potrivit art. 5 alin. (5).

(3) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse notifică Comisiei sanctiunile stabilite la alin. (1) si (2), precum si orice modificări ulterioare aduse acestora.

Art. 19. - Dispozitiile referitoare la contraventiile prevăzute la alin. (1)se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Alte dispozitii

SECTIUNEA 1

Instalarea si utilizarea masinilor

 

Art. 20. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse poate emite, dacă este necesar, reglementări care cuprind cerinte specifice pentru protectia persoanelor si, în special, a lucrătorilor care utilizează masinile, cu conditia ca acestea să nu conducă la modificarea masinilor într-un mod care să contravină prevederilor prezentei hotărâri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Confidentialitate

 

Art. 21. - (1) Fără a aduce atingere prevederilor si practicilor existente în materie de confidentialitate, părtile si persoanele implicate în punerea în aplicare a prezentei hotărâri au obligatia să asigure confidentialitatea informatiilor obtinute în exercitarea sarcinilor proprii. Se consideră confidentiale, în special, secretele de afaceri, profesionale si cele comerciale, cu exceptia cazurilor în care divulgarea acestor informatii este necesară în vederea protejării sănătătii si securitătii persoanelor.

(2) Prevederile alin. (1) nu aduc atingere obligatiilor Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si ale organismelor notificate în ceea ce priveste schimbul reciproc de informatii si emiterea avertismentelor.

(3) Orice decizie care este luată în conformitate cu prevederile art. 10 si 12 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

SECTIUNEA a 3-a

Cooperarea dintre statele membre ale Uniunii Europene

 

Art. 22. - (1) Inspectia Muncii cooperează cu celelalte organe de control din statele membre ale Uniunii Europene responsabile cu supravegherea pietei si cu Comisia, informând în scris Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în calitate de autoritate competentă în domeniu, participă împreună cu Inspectia Muncii la schimbul de experientă cu celelalte state membre si organe de control din statele membre ale Uniunii Europene.

 

SECTIUNEA a 4-a

Contestarea legală a măsurilor adoptate

 

Art. 23. - (1) Orice măsură a Inspectiei Muncii luată potrivit prevederilor prezentei hotărâri, care restrictionează introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a masinilor cărora li se aplică prezenta hotărâre, trebuie să mentioneze motivarea în fapt si în drept a deciziei luate.

(2) Măsura se aduce la cunostinta celui sanctionat într-un interval de 72 de ore, precizându-se calea de contestatie legală, termenul si organul competent să solutioneze contestatia.

 

SECTIUNEA a 5-a

Derogare

 

Art. 24. - Până la data de 29 iunie 2011 se permit introducerea pe piată si punerea în functiune a echipamentelor portabile prevăzute cu cartuse de fixare a încărcăturii explozive si a altor masini de impact care sunt conforme cu prevederile legislatiei nationale aplicabile la data intrării în vigoare a prezentei hotărârii.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 25. - Evaluarea prevăzută la art. 15 alin. (4) se realizează în baza unor norme metodologice ce vor fi elaborate avându-se în vedere criteriile prevăzute în anexa nr. 11 si prevederile Hotărârii Guvernului nr. 487/2002, republicată. Normele metodologice se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 27. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 29 decembrie 2009.

(2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 119/2004 privind stabilirea conditiilor pentru introducerea pe piată a masinilor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 1 martie 2004.

Art. 28. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va comunica, în cadrul procedurii de notificare electronică către Comisia Europeană, textul prezentei hotărâri, inclusiv tabelul de concordantă cu prevederile Directivei 2006/42/CE, sau orice alte prevederi care acoperă domeniul de aplicare al Directivei 2006/42/CE.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.029.

 

CERINTE ESENTIALE

de sănătate si securitate referitoare la proiectarea si constructia masinilor

 

PRINCIPII GENERALE

1. Producătorul masinii sau reprezentantul său autorizat trebuie să asigure efectuarea unei evaluări a riscurilor în scopul determinării cerintelor privind sănătatea si securitatea care se aplică masinii. Masina trebuie să fie proiectată si construită tinându-se cont de rezultatele evaluării riscurilor.

Prin procesul iterativ de evaluare si de reducere a riscurilor mentionat mai sus, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie:

- să determine limitele masinii, ceea ce include utilizarea sa normală si orice utilizare a sa care poate fi asteptată în mod previzibil;

- să identifice pericolele care pot fi generate de masină si situatiile periculoase asociate;

- să estimeze riscurile, tinându-se cont de gravitatea sau de posibilele accidentări ori afectare a sănătătii si de probabilitatea aparitiei acestora;

- să evalueze riscurile, în scopul determinării necesitătii reducerii riscului în conformitate cu obiectivul prezentei hotărâri;

- să elimine pericolele sau să reducă riscurile asociate acestor pericole prin aplicarea de măsuri de protectie, în ordinea prioritătilor stabilite la pct. 1.1.2 lit.b).

2. Obligatiile prevăzute prin cerintele esentiale de sănătate si securitate se aplică numai atunci când există un pericol corespunzător pentru masina în cauză, când aceasta este utilizată în conditiile prevăzute de producător sau reprezentantul său autorizat ori în conditii anormale previzibile. în orice situatie, se aplică principiile de integrare a securitătii mentionate la pct. 1.1.2 si obligatiile privind marcarea masinilor si instructiunile mentionate la pct. 1.7.3 si 1.7.4.

3. Cerintele esentiale de sănătate si securitate prevăzute în prezenta anexă sunt obligatorii. Cu toate acestea, tinându-se cont de nivelul progresului tehnic, s-ar putea să nu fie posibilă îndeplinirea obiectivelor stabilite de aceasta. în acest caz, masina trebuie să fie proiectată si construită cu scopul de a atinge, pe cât posibil, aceste obiective.

4. Prezenta anexă contine mai multe părti. Prima parte are un scop general si se aplică tuturor tipurilor de masini. Celelalte părti se referă la anumite tipuri de pericole particulare. Cu toate acestea, este esential să se examineze prezenta anexă în întregime pentru a se asigura îndeplinirea tuturor cerintelor esentiale relevante. La proiectarea masinii trebuie tinut cont de cerintele părtii generale si de cerintele uneia sau mai multora dintre celelalte părti ale anexei, în functie de rezultatele evaluării riscurilor, efectuată în conformitate cu pct. 1 al acestor principii generale.

1. Cerinte esentiale de sănătate si securitate

1.1. Observatii generale

1.1.1. Definitii

În sensul prezentei anexe se întelege prin:

a) pericol - o sursă potentială de accidentare sau afectare a sănătătii;

b) zonă periculoasă - orice zonă din interiorul si/sau din jurul masinii în care o persoană este supusă unui risc privind sănătatea ori securitatea sa;

c) persoană expusă - orice persoană aflată total sau partial într-o zonă periculoasă;

d) operator- persoana/persoanele care are/au sarcina de a instala, a pune în functiune, a regla, a întretine, a curăta, a repara sau de a transporta masinile;

e) risc - o combinatie între probabilitatea si gravitatea accidentării sau afectării sănătătii, care poate apărea într-o situatie periculoasă;

f) protector - element al masinii utilizat, în special, pentru a asigura o protectie prin intermediul unei bariere fizice;

g) dispozitiv de protectie - un dispozitiv (altul decât un protector) care reduce riscul, singur sau asociat cu un protector;

h) utilizare normală - utilizarea masinii în conformitate cu informatiile furnizate în instructiunile de utilizare;

i) utilizare anormală rezonabil previzibilă - utilizarea masinii într-un mod care nu a fost prevăzut în instructiunile de utilizare, dar care poate fi rezultatul unui comportament uman previzibil cu usurintă.

1.1.2. Principii de integrare a securitătii

a) Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să fie aptă să-si îndeplinească functia si să poată fi utilizată, reglată si întretinută fără ca persoanele să fie expuse unui risc, atunci când aceste operatii sunt efectuate în conditiile prevăzute de producător, dar si tinându-se cont de orice utilizare defectuoasă care poate fi asteptată în mod previzibil.

Scopul măsurilor adoptate trebuie să fie eliminarea oricărui risc pe toată durata de viată previzibilă a masinii, inclusiv în fazele de transport, montare, demontare, dezmembrare si casare.

b) La selectarea celor mai adecvate solutii, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să aplice următoarele principii, în ordinea indicată:

- să elimine sau să reducă riscurile cât mai mult posibil (proiectare si construire de masini cu securitatea intrinsecă);

- să adopte măsurile de protectie necesare pentru riscurile care nu au putut fi eliminate;

- să informeze utilizatorii despre riscurile remanente datorate eficacitătii incomplete a măsurilor de protectie adoptate, să indice dacă este necesară o pregătire specială si să specifice, dacă este necesar, folosirea unui echipament individual de protectie.

c) La proiectarea si construirea masinilor si la elaborarea instructiunilor, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să ia în considerare nu numai utilizarea normală a masinilor, ci si utilizări defectuoase care pot fi asteptate în mod previzibil.

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să se evite utilizarea sa anormală, dacă o astfel de utilizare poate genera un risc. Atunci când este cazul, instructiunile trebuie să atragă atentia utilizatorului asupra modalitătilor constatate din experientă că pot apărea, în care masina nu trebuie utilizată.

d) La proiectarea si construirea masinilor producătorul trebuie să tină seama de constrângerile la care este supus operatorul, ca rezultat al utilizării necesare sau previzibile a echipamentului individual de protectie.

e) Masina trebuie livrată cu toate echipamentele si accesoriile speciale esentiale, astfel încât ea să poată fi reglată, întretinută si utilizată în deplină securitate.

1.1.3. Materiale si produse

Materialele întrebuintate pentru constructia masinii sau produsele folosite ori rezultate în timpul utilizării acesteia nu trebuie să pericliteze securitatea sau sănătatea persoanelor expuse.

În special, în situatia în care sunt folosite fluide, masina trebuie să fie proiectată si construită pentru a fi utilizată fără riscuri datorate umplerii, utilizării, recuperării sau evacuării.

1.1.4. Iluminatul

Masina trebuie să fie furnizată cu un iluminat complet, adecvat pentru operatiile la care absenta acestuia poate cauza un risc, chiar în cazul existentei iluminatului ambiant de intensitate normală.

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să nu existe zone de umbră care pot cauza disconfort, nici străluciri orbitoare iritante si nici efecte stroboscopice periculoase asupra elementelor mobile, datorate iluminatului.

Părtile interne care necesită inspectări si ajustări frecvente, precum si zonele de întretinere trebuie să fie prevăzute cu un iluminat adecvat.

1.1.5. Proiectarea masinii pentru usurarea manipulării Masina sau fiecare parte componentă a acesteia trebuie:

- să poată fi manipulată si transportată în conditii de securitate;

- să fie ambalată sau să fie proiectată astfel încât să poată fi depozitată în conditii de securitate si fără daune.

În timpul transportării masinii si/sau a părtilor componente ale acesteia nu trebuie să existe posibilitatea unor miscări bruste ori a unor pericole datorate instabilitătii, atât timp cât masina si/sau părtile componente ale acesteia sunt manevrate în conformitate cu instructiunile.

Dacă masa, dimensiunile sau forma masinii ori a diferitelor părti componente nu permit deplasarea lor cu mâna, masina ori fiecare parte componentă trebuie:

- să fie prevăzută cu dispozitivele de prindere pentru legarea la instalatiile de ridicare; sau

- să fie proiectată astfel încât să poată fi prevăzută cu aceste dispozitive; sau

- să aibă o astfel de formă încât echipamentele obisnuite de ridicare să poată fi atasate cu usurintă.

În cazul în care masina sau una dintre părtile ei componente trebuie transportată manual, acestea trebuie:

- să fie usor de transportat; sau

- să fie prevăzută cu mijloace de prindere care să permită deplasarea în deplină securitate.

Trebuie prevăzute măsuri speciale pentru manipularea sculelor si/sau a părtilor masinii, care pot fi periculoase chiar dacă sunt usoare.

1.1.6. Ergonomie

În conditiile prevăzute de utilizare, lipsa de confort, oboseala si constrângerile fizice si psihice cu care se confruntă operatorul trebuie să fie reduse la minimum, tinându-se cont de următoarele principii ergonomice:

- luarea în considerare a diversitătii operatorilor cu privire la caracteristicile morfologice, capacitatea de efort si rezistenta acestora;

- alocarea unui spatiu suficient pentru miscările diferitelor părti ale corpului operatorului;

- evitarea unui ritm de lucru impus de masină;

- evitarea supravegherii care necesită o concentrare îndelungată;

- adaptarea interfatei om/masină la caracteristicile previzibile ale operatorilor.

1.1.7. Post de lucru

Postul de lucru trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să se evite orice risc datorat evacuării gazelor si/sau lipsei de oxigen.

Dacă masina este destinată să fie utilizată într-un mediu periculos, care prezintă riscuri pentru sănătatea si securitatea operatorului, sau dacă masina însăsi conduce la crearea unui mediu periculos, trebuie să se prevadă mijloace corespunzătoare care să asigure operatorului conditii adecvate de muncă si protejarea lui împotriva oricărui pericol previzibil.

În situatia în care este cazul, postul de lucru trebuie să fie prevăzut cu o cabină corespunzătoare proiectată, construită si/sau echipată pentru a îndeplini conditiile sus mentionate. Iesirea trebuie să permită o evacuare rapidă. Mai mult, trebuie să fie prevăzută, după caz, o iesire de urgentă într-o directie diferită de cea a iesirii normale.

1.1.8. Scaun

În situatia în care este cazul si dacă conditiile de muncă permit aceasta, posturile de lucru, care sunt parte integrantă a masinii, trebuie să fie proiectate pentru instalarea scaunelor.

În situatia în care este prevăzut ca operatorul să stea jos în timpul lucrului si dacă postul de lucru este parte a masinii, scaunul trebuie să fie furnizat împreună cu masina.

Scaunul operatorului trebuie să-i asigure acestuia o pozitie stabilă. Mai mult, scaunul si distanta acestuia fată de organele de comandă trebuie să poată să fie adaptate operatorului.

Dacă masina este supusă vibratiilor, scaunul trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să reducă la cel mai scăzut nivel, care poate fi realizat în mod previzibil, vibratiile transmise operatorului. Mijloacele de fixare ale scaunului trebuie să reziste la toate solicitările la care sunt supuse. Dacă nu există podea sub picioarele operatorului, el trebuie să dispună de reazeme pentru sprijinirea picioarelor, acoperite cu materiale antiderapante.

1.2. Sistemele de comandă

1.2.1. Securitatea si fiabilitatea sistemelor de comandă

Sistemele de comandă trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să evite aparitia oricărei situatii periculoase. Ele trebuie să fie proiectate si construite astfel încât:

- să poată rezista solicitărilor normale de functionare si influentelor factorilor externi;

- defectarea componentei hardware sau software a sistemului de comandă să nu conducă la situatii periculoase;

- erorile care afectează software-ul sistemului de comandă să nu conducă la situatii periculoase;

- erorile umane, în mod rezonabil previzibile, pe durata functionării să nu conducă la situatii periculoase.

O atentie specială trebuie să fie acordată următoarelor puncte:

- masina nu trebuie să pornească neasteptat;

- parametrii masinii nu trebuie să se modifice într-un mod necontrolat, caz în care astfel de schimbări pot conduce la situatii periculoase;

- masina nu trebuie să fie împiedicată să se oprească dacă comanda de oprire a fost dată;

- nicio parte mobilă a masinii sau nicio piesă prinsă în masină nu trebuie să cadă ori să fie ejectată;

- nu trebuie să fie împiedicată oprirea automată sau manuală a părtilor mobile, oricare ar fi acestea;

- dispozitivele de protectie trebuie să-si păstreze eficacitatea sau să transmită comanda de oprire;

- părtile referitoare la securitate ale sistemului de comandă trebuie să se aplice într-un mod coerent la întregul ansamblu de masini si/sau cvasimasini.

În cazul comenzilor de la distantă (radio), activarea opririi automate trebuie să se producă în situatia în care nu se receptionează semnale de comandă corecte, inclusiv întreruperea comunicării.

1.2.2. Organe de comandă

Organele de comandă trebuie să fie:

- vizibile si identificabile cu usurintă, utilizându-se pictograme, dacă este cazul;

- dispuse în asa fel încât să permită functionarea lor în securitate, fără ezitare sau pierdere de timp si fără echivoc;

- proiectate astfel încât deplasarea organelor de comandă să fie în concordantă cu efectul său;

- amplasate în afara zonelor periculoase, cu exceptia unor anumite organe de comandă acolo unde este necesar, cum ar fi: oprirea de urgentă, modulul pentru instruirea robotilor;

- dispuse astfel încât actionarea lor să nu provoace riscuri suplimentare;

- proiectate sau protejate astfel încât efectul dorit, dacă poate genera un pericol, să nu fie posibil decât printr-o actionare intentionată;

- construite astfel încât să reziste solicitărilor previzibile. O atentie specială trebuie acordată dispozitivelor pentru oprirea de urgentă, care sunt susceptibile de a fi supuse unor solicitări considerabile.

În cazul în care un organ de comandă este proiectat si construit astfel încât acesta să efectueze mai multe actiuni diferite, mai ales acolo unde nu există o corespondentă univocă (de exemplu, tastaturile etc), actiunea ce urmează a fi efectuată trebuie să fie afisată clar si, dacă este necesar, confirmată.

Organele de comandă trebuie amplasate astfel încât pozitia, cursa si efortul necesar pentru actionare să fie în concordantă cu actiunea comandată, tinându-se seama de principiile ergonomice.

Masina trebuie prevăzută cu indicatoare necesare pentru functionarea în conditii de securitate.

Din postul de comandă, operatorul trebuie să fie capabil să citească aceste indicatoare.

Din fiecare post de comandă, operatorul trebuie să aibă posibilitatea să se asigure că nu există persoane expuse în zona periculoasă sau că sistemul de comandă trebuie să fie proiectat si construit astfel încât pornirea să fie împiedicată atunci când o persoană se găseste în zona periculoasă.

Dacă niciuna dintre aceste cerinte nu se poate realiza, sistemul de comandă trebuie proiectat si construit astfel încât orice punere în functiune a masinii să fie precedată de un semnal de avertizare acustică si/sau vizuală. Persoanele expuse trebuie să aibă timp să părăsească zona periculoasă sau să împiedice pornirea masinii.

Dacă este necesar, trebuie să se prevadă mijloacele pentru ca masina să fie comandată numai din posturile de comandă situate în una sau mai multe zone ori locatii prestabilite.

În situatia în care există mai multe posturi de comandă, sistemul de comandă trebuie să fie proiectat astfel încât utilizarea unuia dintre acestea să împiedice folosirea celorlalte, cu exceptia celui care este prevăzut cu dispozitivele de oprire si pentru oprirea de urgentă.

Când o masină este prevăzută cu mai multe posturi de lucru, fiecare post trebuie să fie prevăzut cu toate organele de comandă necesare, fără ca operatorii să se împiedice reciproc sau să se pună unul pe altul într-o situatie periculoasă.

1.2.3. Pornirea

Pornirea unei masini trebuie să se realizeze numai printr-o actionare voluntară a organului de comandă prevăzut în acest scop.

Aceeasi cerintă se aplică:

- în situatia în care se reporneste masina după o oprire datorată oricărei cauze;

- în situatia în care are loc o modificare semnificativă în conditiile de functionare.

Cu toate acestea, repornirea sau modificarea conditiilor de functionare poate să fie realizată printr-o actiune voluntară a unui organ, altul decât cel de comandă prevăzut în acest scop, cu conditia ca aceasta să nu generează o situatie periculoasă.

În cazul unei masini care functionează în regim automat, pornirea, repornirea după o oprire sau modificarea conditiilor de functionare se poate produce fără interventie, cu conditia ca aceasta să nu generează o situatie periculoasă.

Dacă o masină are mai multe organe de comandă pentru pornire si, ca urmare, operatorii se pot pune în pericol unul pe celălalt, trebuie prevăzute dispozitive suplimentare pentru a se evita acest risc. Dacă securitatea impune ca pornirea si/sau oprirea să fie efectuate într-o anumită secventă, trebuie să fie prevăzute dispozitive care să asigure că aceste operatii se realizează într-o ordine corectă.

1.2.4. Oprirea

1.2.4.1. Oprirea normală

Masina trebuie să fie prevăzută cu un organ de comandă care să permită oprirea completă a masinii în conditii de securitate.

Fiecare post de lucru trebuie să fie prevăzut cu un organ de comandă care să permită, în functie de pericolele existente, oprirea uneia sau a tuturor functiilor masinii, astfel încât aceasta să fie adusă în stare de securitate.

Comanda de oprire a masinii trebuie să aibă prioritate la îndeplinire fată de comanda de pornire.

Odată ce masina sau functiile ei periculoase au fost oprite, alimentarea cu energie a actionărilor respective trebuie întreruptă.

1.2.4.2. Oprirea operatională

În situatia în care, pentru motive operationale, este necesară existenta unui dispozitiv de comandă a opririi care să nu întrerupă alimentarea cu energie a actionărilor, functia de oprire trebuie să fie supravegheată si mentinută.

1.2.4.3. Oprirea de urgentă

Masina trebuie să fie prevăzută cu unul sau mai multe dispozitive pentru oprirea de urgentă, care să permită evitarea situatiilor periculoase iminente ori care sunt în curs de producere.

Sunt exceptate de la această obligatie:

- masinile la care dispozitivul pentru oprirea de urgentă nu reduce riscul, fie din cauză că nu reduce timpul necesar opririi, fie din cauză că nu permite luarea de măsuri speciale necesare combaterii riscului;

- masinile portabile tinute în mână si masinile dirijate cu mâna.

Acest dispozitiv trebuie:

- să aibă organele de comandă identificabile si vizibile cu usurintă si rapid accesibile;

- să oprească procesul periculos cât mai repede posibil, fără a genera riscuri suplimentare;

- când este necesar, să declanseze sau să permită declansarea anumitor miscări de protectie.

Dacă se încetează actionarea organului de comandă pentru oprirea de urgentă după transmiterea comenzii de oprire, această comandă trebuie să rămână mentinută, printr-o blocare a dispozitivului pentru oprirea de urgentă, până când această blocare este înlăturată intentionat; blocarea dispozitivului nu trebuie să fie posibilă fără declansarea comenzii de oprire; deblocarea dispozitivului trebuie să fie posibilă numai printr-o actionare adecvată si această deblocare nu trebuie să repornească masina, ci numai să permită utilizarea comenzii de repornire.

Functia de oprire de urgentă trebuie să fie disponibilă si operatională în orice moment, indiferent de regimul de lucru.

Organele de comandă pentru oprirea de urgentă trebuie să fie suplimentare altor măsuri de salvgardare si nu trebuie să se substituie acestora.

1.2.4.4. Ansamblu de masini

În cazul masinilor sau al părtilor masinii destinate să lucreze împreună, acestea trebuie fie proiectate si construite astfel încât dispozitivele comandă a opririi, inclusiv dispozitivul pentru oprirea de urgentă, să nu oprească numai masina, ci si toate echipamentele asociate, dacă functionarea lor în continuare poate fi periculoasă.

1.2.5. Selectorul modurilor de comandă si de functionare

Comanda selectorului modurilor de comandă si de functionare trebuie să aibă prioritate la îndeplinire fată de toate celelalte moduri de comandă si de functionare, cu exceptia comenzii pentru oprirea de urgentă.

Dacă masina a fost proiectată si construită astfel încât să fie utilizată conform mai multor moduri de comandă sau de functionare, care prezintă măsuri de protectie si/sau proceduri de lucru diferite, ea trebuie prevăzută cu un selector al modurilor de functionare care să poată fi blocat în fiecare pozitie.

Fiecare pozitie a selectorului trebuie să fie clar identificată si trebuie să corespundă numai unui singur mod de comandă si functionare.

Selectorul poate fi înlocuit de o altă metodă de selectare care să împiedice utilizarea anumitor functii ale masinii de către anumite categorii de operatori.

Dacă, pentru anumite operatii, masina trebuie să aibă posibilitatea să functioneze cu un protector care a fost deplasat ori retras si/sau cu un dispozitiv de protectie care a fost neutralizat, selectorul modurilor de comandă sau de functionare trebuie, simultan:

- să facă inoperante toate celelalte moduri de comandă sau de functionare;

- să permită pornirea functiilor periculoase numai prin intermediul organelor de comandă care necesită ca actionarea lor să fie mentinută;

- să permită pornirea functiilor periculoase numai în conditii de risc redus, evitându-se în acelasi timp pericolele care decurg din înlăntuirea unor secvente;

- să interzică orice pornire a functiilor periculoase printr-o actionare voluntară sau involuntară a senzorilor interni ai masinii.

Dacă aceste 4 conditii nu se pot îndeplini simultan, selectorul modurilor de comandă sau de functionare trebuie să activeze alte măsuri de protectie proiectate si construite astfel încât să asigure o zonă de interventie sigură.

În plus, la locul de interventie pentru reglare, operatorul trebuie să aibă posibilitatea de a comanda functionarea părtilor masinii asupra cărora a intervenit.

1.2.6. Defectarea alimentării cu energie

Întreruperea, restabilirea după o întrerupere sau variatia de orice fel a alimentării cu energie a masinii nu trebuie să conducă la o situatie periculoasă.

O atentie specială trebuie să fie acordată următoarelor puncte:

- masina nu trebuie să pornească neasteptat;

- parametrii masinii nu trebuie să se modifice într-un mod necontrolat, caz în care astfel de schimbări pot conduce la situatii periculoase;

- oprirea masinii nu trebuie să poată fi împiedicată odată ce comanda a fost deja transmisă;

- nicio parte mobilă a masinii sau piesă prinsă în masină nu trebuie să cadă sau să fie ejectată;

- oprirea automată sau manuală a oricărei părti mobile nu trebuie să poată fi împiedicată;

- dispozitivele de protectie trebuie să-si păstreze eficacitatea sau să transmită comanda de oprire.

1.3. Măsuri de protectie împotriva riscurilor mecanice

1.3.1. Riscul pierderii stabilitătii

Masina, inclusiv componentele si echipamentele sale, trebuie să fie suficient de stabile pentru a evita răsturnarea, căderea sau miscările necontrolate pe durata transportului, montajului, demontajului si orice altă actiune care implică masina.

Dacă prin forma masinii sau prin modalitatea de instalare prevăzută nu se asigură stabilitate suficientă, trebuie să fie încorporate mijloace adecvate de ancorare care trebuie indicate în instructiuni.

1.3.2. Risc de rupere în timpul functionării

Diferitele părti ale masinii, precum si legăturile dintre ele trebuie să poată rezista solicitărilor la care sunt supuse în timpul utilizării.

Rezistenta materialelor folosite trebuie să fie adecvată caracteristicilor mediului de muncă prevăzut de producător sau de reprezentantul său autorizat, în special în ceea ce priveste fenomenele de oboseală, îmbătrânire, coroziune si abraziune.

Instructiunile trebuie să indice tipul si frecventa verificărilor si mentenanta, cerute din motive de securitate. Acestea trebuie să mentioneze, acolo unde este cazul, părtile supuse uzurii si criteriile de înlocuire.

Dacă riscul de rupere sau de spargere persistă, în pofida măsurilor luate, părtile componente trebuie montate, dispuse si/sau protejate astfel încât fragmentele acestora să fie retinute, evitându-se situatiile periculoase.

Atât conductele rigide, cât si cele flexibile, prin care se vehiculează fluide, în special cele aflate sub presiune înaltă, trebuie să reziste solicitărilor interne si externe prevăzute si trebuie fixate solid si/sau protejate pentru a se asigura că, în caz de rupere, ele nu pot genera niciun risc.

Dacă materialul de prelucrat este dirijat automat spre scule, trebuie îndeplinite următoarele conditii pentru a se evita riscurile pentru persoanele expuse (de exemplu, ruperea sculelor):

- în momentul în care piesa de prelucrat vine în contact cu scula, aceasta din urmă trebuie să fi atins parametrii normali de lucru;

- în momentul pornirii si/sau opririi sculei (intentionat ori accidental), miscarea de alimentare cu material si miscarea sculei trebuie să fie coordonate.

1.3.3. Riscuri datorate căderii sau ejectării de obiecte Trebuie să fie luate măsuri pentru prevenirea riscurilor datorate căderii sau ejectării de obiecte.

1.3.4. Riscuri datorate suprafetelor, muchiilor sau unghiurilor Atât cât le permite destinatia, părtile accesibile ale masinii nu trebuie să prezinte muchii tăioase, unghiuri ascutite sau suprafete cu rugozitate mare, care pot cauza leziuni.

1.3.5. Riscuri asociate masinilor combinate

Dacă masina este prevăzută să functioneze în conditii de utilizare diferite, cu înlocuirea manuală a piesei după fiecare operatie (masină combinată), ea trebuie să fie proiectată si construită astfel încât fiecare parte componentă să poată fi utilizată separat, fără ca celelalte părti componente să constituie un risc pentru persoana expusă.

În acest scop, trebuie să existe posibilitatea de a porni si de a opri, separat, oricare dintre părtile componente care nu sunt protejate.

1.3.6. Riscuri asociate variatiei conditiilor de functionare Dacă masina este prevăzută să functioneze în conditii de utilizare diferite, ea trebuie să fie proiectată si construită astfel încât selectarea si reglarea acestor conditii să poată fi efectuate printr-o modalitate fiabilă si în conditii de securitate.

1.3.7. Riscuri asociate părtilor mobile

Părtile mobile ale masinii trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să fie prevenite toate riscurile de contact care pot conduce la accidente sau, dacă riscurile persistă, trebuie prevăzute cu protectori ori dispozitive de protectie.

Trebuie să fie luate toate măsurile necesare pentru a se preveni blocarea accidentală a pieselor mobile implicate în functionare. în cazurile în care, în pofida măsurilor de precautie luate, este posibil să se producă un blocaj, dispozitive de protectie si scule specifice necesare trebuie, dacă este cazul, să fie prevăzute pentru a permite o deblocare a echipamentului în conditii de securitate.

Instructiunile si, eventual, un marcaj pe masină trebuie să mentioneze aceste dispozitive de protectie specifice si modul lor de folosire.

1.3.8. Alegerea protectiei împotriva riscurilor asociate părtilor mobile

Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectati pentru a proteja împotriva riscurilor asociate părtilor mobile trebuie selectati în functie de tipul riscului. Pentru a se facilita alegerea, trebuie utilizate criteriile prezentate în continuare.

1.3.8.1. Părti de transmisie mobile

Protectorii proiectati pentru a proteja persoanele expuse împotriva pericolelor asociate părtilor de transmisie mobile trebuie să fie:

- protectori ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.2.1; sau

- protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerintelor pct. 1.4.2.2. Această ultimă solutie trebuie să fie utilizată când se prevede un acces frecvent.

1.3.8.2. Părti de transmisie mobile

Protectorii sau dispozitivele de protectie proiectati pentru a proteja persoanele expuse împotriva pericolelor asociate părtilor de transmisie mobile trebuie să fie:

- protectori ficsi, conform cerintelor pct. 1.4.2.1; sau

- protectori mobili cu dispozitive de interblocare, conform cerintelor pct. 1.4.2.2; sau

- dispozitive de protectie, conform cerintelor pct. 1.4.3; sau

- o combinare a elementelor sus-mentionate.

Cu toate acestea, dacă anumite părti mobile, implicate direct în procesul de lucru, nu pot fi făcute total sau partial inaccesibile în timpul functionării, datorită operatiilor care necesită interventia operatorului, ele trebuie prevăzute cu:

- protectori ficsi sau protectori mobili cu dispozitive de interblocare care să împiedice accesul la acele sectoare ale părtilor care nu sunt utilizate în procesul de lucru; si

- protectori reglabili, conform cerintelor pct. 1.4.2.3, care să limiteze accesul la acele sectoare ale părtilor mobile unde accesul este necesar.

1.3.9. Riscuri datorate miscărilor necontrolate

În situatia în care o parte a unei masini a fost oprită, orice miscare ce decurge din pozitia de oprire, din orice alt motiv decât actionarea dispozitivelor de comandă, trebuie să fie prevenită sau trebuie să fie de asa natură încât să nu prezinte un pericol.

1.4. Caracteristici cerute pentru protectori si dispozitive de protectie

1.4.1. Cerinte generale

Protectorii si dispozitivele de protectie trebuie:

- să fie de constructie robustă;

- să fie prinse sigur în locas;

- să nu genereze niciun pericol suplimentar;

- să nu fie scurtcircuitate sau făcute inoperante cu usurintă;

- să fie amplasate la o distantă adecvată fată de zona periculoasă;

- să limiteze cât mai putin urmărirea vizuală a ciclului de lucru;

- să permită interventiile indispensabile pentru instalarea si/sau înlocuirea sculelor, precum si pentru mentenanta, prin limitarea accesului numai în zona unde operatia trebuie efectuată, dacă este posibil, fără ca protectorul sau dispozitivul de protectie să fie demontat.

În plus, în măsura în care este posibil, protectorii trebuie să asigure o protectie împotriva ejectării sau căderii de obiecte, inclusiv împotriva emisiilor produse de masină.

1.4.2. Cerinte speciale pentru protectori

1.4.2.1. Protectori ficsi

Protectorii ficsi trebuie să fie fixati prin sisteme care pot fi demontate numai cu ajutorul sculelor.

Sistemele de fixare trebuie să mentină sigur în pozitie protectorii sau masina atunci când se demontează protectorii.

În situatia în care este posibil, protectorii nu trebuie să rămână în pozitie în absenta elementelor lor de fixare.

1.4.2.2. Protectori mobili cu dispozitive de interblocare Protectorii mobili cu dispozitive de interblocare trebuie:

- pe cât posibil, să rămână fixati de masină atunci când se află deschisi;

- să fie proiectati si construiti astfel încât să poată fi reglati numai printr-o actiune intentionată.

Protectorii mobili trebuie să fie asociati cu un dispozitiv de interblocare, care:

- să se prevină pornirea functiilor periculoase ale masinii atât timp cât ele pot fi atinse; si

- să declanseze o comandă de oprire atunci când nu se află în pozitia închisă.

În situatia în care un operator se găseste în zona periculoasă înainte ca riscul datorat functiilor periculoase ale masinii să fi încetat, protectorii mobili trebuie să fie asociati cu un protector cu dispozitiv de blocare, suplimentar dispozitivului de interblocare:

- să prevină pornirea functiilor periculoase ale masinii până când protectorii se află în pozitia închisă si blocată; si

- să mentină protectorii în pozitia închisă si blocată până când riscul de accidentare asociat functiilor periculoase ale masinii este eliminat.

Protectorii mobili cu dispozitiv de interblocare trebuie să fie proiectati astfel încât în absenta sau defectarea uneia dintre componentele lor să împiedice pornirea ori să provoace oprirea functiilor periculoase ale masinii.

1.4.2.3. Protectori reglabili de limitare a accesului

Protectorii reglabili de limitare a accesului la acele zone ale părtilor mobile strict necesare în procesul de lucru trebuie:

- să fie reglabili manual sau automat, în concordantă cu natura sarcinii de muncă;

- să fie reglabili cu usurintă, fără utilizarea sculelor.

1.4.3. Cerinte speciale pentru dispozitive de protectie

Dispozitivele de protectie trebuie să fie proiectate si încorporate în sistemul de comandă astfel încât:

- părtile mobile să nu poată porni atât timp cât pot fi atinse de operator;

- persoanele expuse să nu poată atinge părtile mobile, odată ce acestea au pornit; si

- absenta sau defectarea oricăreia dintre componentele lor să împiedice pornirea si să provoace oprirea functiilor periculoase ale masinii.

Reglajul dispozitivelor de protectie trebuie să se poată executa numai printr-o actiune intentionată.

1.5. Riscuri datorate altor pericole

1.5.1. Alimentarea cu energie electrică

Dacă masina este alimentată cu energie electrică, ea trebuie să fie proiectată, construită si echipată astfel încât toate pericolele de natură electrică să fie sau să poată fi prevenite.

Reglementările specifice în vigoare referitoare la echipamentul electric proiectat pentru a fi utilizat între anumite limite de tensiune trebuie să se aplice masinilor care se încadrează în acele limite. Totodată, obligatiile referitoare la evaluarea conformitătii si introducerea pe piată si/sau punerea în functiune a masinilor privind pericolele datorate energiei electrice sunt reglementate exclusiv prin prevederile prezentei hotărâri.

1.5.2. Electricitatea statică

Masinile trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să prevină ori să limiteze aparitia sarcinilor electrostatice periculoase si/sau să fie prevăzute cu un sistem de descărcare a acestora.

1.5.3. Alimentarea cu altă formă de energie decât cea electrică Dacă masina este alimentată cu altă formă de energie decât cea electrică, ea trebuie să fie proiectată, construită si echipată astfel încât să prevină toate pericolele potentiale asociate acestor tipuri de energie.

1.5.4. Erori de montaj

Erorile posibil a fi comise la montarea sau remontarea anumitor părti ale masinii, care pot fi o sursă de riscuri, trebuie să fie evitate prin proiectarea si constructia acestor părti ori, dacă asa ceva nu este posibil, prin informatii care să existe pe aceste părti si/sau pe carcasele lor. Aceleasi informatii trebuie să existe pe părtile mobile si/sau pe carcasele lor atunci când sensul de miscare trebuie cunoscut pentru a evita un risc.

Dacă este necesar, orice informatie suplimentară referitoare la aceste riscuri trebuie să fie specificată în instructiuni.

Dacă o greseală de cuplare poate fi o sursă de risc, atunci cuplările gresite trebuie să fie împiedicate prin proiectare sau, dacă asa ceva nu este posibil, prin informatii care trebuie să existe pe elementele care trebuie conectate si, dacă este cazul, pe sistemele de cuplare.

1.5.5. Temperaturi extreme

Trebuie să fie luate măsuri pentru eliminarea oricărui risc de leziune, prin contactul sau apropierea de părti ale masinii ori de materiale aflate la temperatură foarte înaltă sau foarte scăzută.

De asemenea, trebuie să fie luate măsuri pentru evitarea riscului de ejectare a materialelor fierbinti sau foarte reci ori pentru a asigura o protectie împotriva acestor riscuri.

1.5.6. Incendiu

Masina trebuie să fie proiectată si construită pentru a se evita toate riscurile de incendiu sau de supraîncălzire produse de masina însăsi ori de gazul, lichidele, pulberile, vaporii si de alte substante produse sau utilizate de masină.

1.5.7. Explozie

Masina trebuie să fie proiectată si construită pentru a se evita orice risc de explozie produs de masina însăsi sau de gazele, lichidele, pulberile, vaporii si de alte substante produse ori utilizate de masină.

Masina trebuie să fie conformă cu reglementările specifice în vigoare privind riscul de explozie datorat utilizării masinii în atmosferă potential explozivă.

1.5.8. Zgomot

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât riscurile rezultate din emisiile de zgomot aerian să fie reduse la cel mai scăzut nivel, tinându-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de reducere a zgomotului, în special, la sursă.

Nivelul de emisie sonoră poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru masini similare.

1.5.9. Vibratii

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât riscurile rezultate din vibratiile produse de masină să fie reduse la cel mai scăzut nivel, tinându-se seama de progresul tehnic si de disponibilitatea mijloacelor de reducere a vibratiilor, în special, la sursă.

Nivelul vibratiei poate fi evaluat prin referire la datele comparative de emisii pentru masini similare.

1.5.10. Radiatii

Radiatiile inoportune emise de masină trebuie să fie eliminate sau reduse la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor.

Orice radiatie ionizantă functională emisă de masină trebuie să fie limitată la cel mai scăzut nivel necesar pentru functionarea corespunzătoare a masinii în timpul instalării, functionării si întretinerii sale. Dacă un risc există, trebuie să fie luate măsuri de protectie necesare.

Orice radiatie neionizantă functională emisă de masină în timpul instalării, functionării si întretinerii sale trebuie să fie limitată la niveluri care nu au un efect nefavorabil asupra persoanelor.

1.5.11. Radiatii exterioare

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât radiatiile exterioare să nu perturbe functionarea ei.

1.5.12. Radiatii laser

Dacă este utilizat un echipament laser, trebuie luate în considerare următoarele prevederi:

- echipamentul laser de pe o masină trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să se prevină orice radiatie accidentală;

- echipamentul laser de pe o masină trebuie să fie împrejmuit astfel încât radiatia directă, radiatia produsă prin reflectie sau prin difuzie si radiatie secundară să nu afecteze sănătatea;

- echipamentele optice pentru observarea sau reglarea echipamentului laser de pe o masină trebuie să fie de asa natură încât radiatiile laser să nu genereze niciun risc pentru sănătate.

1.5.13. Emisii materiale si substante periculoase

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să se evite riscurile datorate inhalării, ingerării, contactului cu pielea, ochii si mucoasele si de penetrare subcutanată a materialelor si substantelor periculoase.

Dacă riscul nu poate fi eliminat, masina trebuie să fie echipată astfel încât materialele si substantele periculoase să poată fi retinute, evacuate, precipitate prin pulverizare cu apă, filtrate sau tratate printr-o altă metodă la fel de eficace.

Dacă procesul nu este total acoperit pe durata regimului normal de functionare a masinii, dispozitivele de retinere si/sau evacuare trebuie să fie situate astfel încât să aibă un efect maxim.

1.5.14. Risc de a rămâne închis în masină

Masina trebuie să fie proiectată, construită sau echipată cu mijloace care să prevină ca o persoană să rămână închisă în aceasta sau, dacă acest lucru nu este posibil, cu mijloace de chemare în ajutor.

1.5.15. Risc de alunecare, dezechilibrare sau cădere

Părtile masinii, pe care este posibil să se deplaseze ori să stationeze persoane, trebuie să fie proiectate si construite în scopul prevenirii alunecării, dezechilibrării sau căderii pe acestea ori în afara acestora.

Dacă este cazul, aceste părti ale masinii trebuie să fie prevăzute cu mijloace de sprijin pentru mâini fixate în apropierea utilizatorului căruia să îi permită să îsi mentină stabilitatea.

1.5.16. Fulgere

Masina care necesită o protectie împotriva efectelor fulgerelor în timpul utilizării sale trebuie să fie echipată cu un sistem care să permită scurgerea la pământ a sarcinilor electrice rezultate.

1.6. Mentenantă

1.6.1. Mentenantă masinii

Locurile de reglare si întretinere trebuie să fie amplasate în afara zonelor periculoase. Operatiile de reglare, întretinere, reparare si curătare a masinii trebuie să poată fi efectuate în timp ce masina este oprită.

Dacă una sau mai multe dintre conditiile precedente nu pot fi îndeplinite din cauza unor motive tehnice, trebuie să fie luate măsuri pentru ca aceste operatii să poată fi efectuate în conditii de securitate (a se vedea pct. 1.2.5).

În cazul unei masini automate si, dacă este necesar, pentru alte masini trebuie să se prevadă un dispozitiv de conectare care să permită racordarea unui echipament de diagnoză pentru depistarea defectelor.

Componentele masinii automate care necesită să fie schimbate frecvent trebuie să poată fi demontate si înlocuite cu usurintă si în conditii de securitate. Accesul la aceste componente trebuie să permită efectuarea acestor operatii cu mijloacele tehnice necesare, în concordantă cu modul de interventie specificat.

1.6.2. Acces la postul de lucru si la locurile de interventie Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să poată permite accesul, în conditii de securitate, în toate amplasamentele folosite pentru operatiile de productie, de reglare si de mentenantă a masinii.

1.6.3. Separare de sursele de energie

Masina trebuie să fie prevăzută cu mijloace pentru separarea acesteia de toate sursele de energie. Aceste mijloace trebuie să fie identificabile cu usurintă. Ele trebuie să poată fi blocate, dacă reconectarea poate periclita persoanele expuse. Mijloacele de separare trebuie să fie, de asemenea, blocabile, dacă operatorul nu are posibilitatea să verifice permanenta separării de sursele de energie de la oricare dintre locurile la care are acces.

În cazul unei masini alimentate cu energie electrică printr-o fisă conectată la o priză, separarea prin scoaterea fisei este suficientă, cu conditia ca operatorul să poată verifica, din orice loc în care el are acces, că fisa rămâne deconectată.

După separarea de sursele de energie trebuie să fie posibilă disiparea normală a oricărei energii remanente sau înmagazinate în circuitele masinii, fără risc pentru persoanele expuse.

Prin exceptare de la cerintele de mai sus, anumite circuite pot rămâne conectate la sursele lor de energie, în scopul, de exemplu, de mentinere a prinderii pieselor, de protejare a informatiei, de iluminare a părtilor interioare etc. în aceste cazuri trebuie luate măsuri speciale pentru a asigura securitatea operatorului.

1.6.4. Interventia operatorului

Masina trebuie să fie proiectată, construită si echipată astfel încât să fie limitată necesitatea interventiei operatorului. Dacă interventia operatorului nu poate fi evitată, ea trebuie să poată fi efectuată cu usurintă si în conditii de securitate.

1.6.5. Curătarea părtilor interioare

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât curătarea părtilor interioare care au continut substante sau preparate periculoase să fie posibilă, fără a pătrunde în interiorul lor; de asemenea, orice golire necesară trebuie să fie posibilă din exterior. Dacă este imposibil să fie evitată pătrunderea în interiorul masinii, aceasta trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să permită efectuarea curătării în conditii de securitate.

1.7. Informatii

1.7.1. Informatiile si avertismentele de pe masină

Informatiile si avertismentele de pe masină trebuie să fie realizate, de preferintă, prin simboluri sau pictograme usor de înteles. Toate informatiile si avertismentele scrise sau verbale trebuie să fie elaborate în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene, care poate fi determinată în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene de către statul membru în care masina este introdusă pe piată si/sau pusă în functiune, aceasta putând fi însotită, la cerere, si de o versiune în altă limbă oficială a Uniunii Europene sau în limbi întelese de operatori.

1.7.1.1. Informatiile si dispozitivele de informare

Informatiile necesare pentru a comanda o masină trebuie să fie furnizate sub o formă lipsită de ambiguitate si usor de înteles. Aceste informatii nu trebuie să fie în cantitate excesivă, pentru a nu suprasolicita operatorul.

Ecranele de vizualizare sau orice alt mijloc de comunicare interactiv între operator si masină trebuie să fie usor de înteles si de folosit.

1.7.1.2. Dispozitive de avertizare

Dacă sănătatea sau securitatea persoanelor expuse poate fi periclitată de o defectare în functionarea unei masini nesupravegheate, această masină trebuie să fie echipată astfel încât să poată emite un semnal de avertizare acustic sau luminos adecvat.

în cazul în care masina este echipată cu dispozitive de avertizare, acestea trebuie să fie lipsite de ambiguitate si usor de înteles. Măsurile trebuie să fie luate pentru a permite ca operatorul să verifice functionarea acestor dispozitive de avertizare în orice moment.

Reglementările specifice în vigoare referitoare la culori si semnale de securitate trebuie să fie respectate.

1.7.2. Avertizare asupra riscurilor remanente

Dacă riscurile persistă în pofida aplicării măsurilor de integrare a securitătii în proiectarea masinii si dacă au fost adoptate măsuri de protectie si măsuri complementare, trebuie să fie prevăzute avertismente necesare, inclusiv dispozitive de avertizare.

1.7.3. Marcarea masinilor

Fiecare masină trebuie marcată vizibil si durabil, cel putin, cu următoarele informatii:

- sediul social si adresa completă ale producătorului si, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

- denumirea masinii;

- marcajul CE (a se vedea anexa nr. 3);

- indicarea seriei sau a tipului;

- numărul seriei, dacă există;

- anul de fabricatie, acesta fiind anul în care procesul de productie a fost finalizat. Este interzisă antedatarea sau postdatarea masinii la aplicarea marcajului „CE".

În plus, dacă masina este proiectată si construită pentru a fi utilizată într-o atmosferă potential explozivă, această informatie trebuie indicată pe masină.

Pe masină trebuie să figureze, de asemenea, informatii complete referitoare la tipul acesteia si esentiale pentru utilizarea ei în conditii de securitate. Aceste informatii intră sub incidenta cerintelor prevăzute la pct. 1.7.1.

Dacă o parte a masinii trebuie manipulată în timpul utilizării cu mijloace de ridicare, masa ei trebuie indicată vizibil, durabil si fără ambiguitate.

1.7.4. Instructiuni

Fiecare masină trebuie să fie însotită de instructiuni elaborate în una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene de către tara în care masina este introdusă pe piată si/sau pusă în functiune.

Instructiunile care însotesc masina trebuie să fie „instructiunile originale" sau o „traducere a instructiunilor originale", caz în care instructiunea trebuie să fie însotită de o „instructiune originală".

Prin derogare, instructiunile de mentenantă destinate să fie utilizate de personalul specializat, angajat al producătorului sau al reprezentantului său autorizat, pot fi elaborate numai în una dintre limbile Uniunii Europene, cunoscute de acel personal.

Instructiunile trebuie să fie elaborate numai conform principiilor enuntate mai jos.

1.7.4.1. Principii generale de redactare a instructiunilor

a) Instructiunile trebuie să fie elaborate în una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene. Mentiunea „Instructiuni originale" trebuie să figureze pe versiunile lingvistice ale acestor instructiuni care sunt verificate de către producător sau de reprezentantul său autorizat.

b) Dacă nu există o „instructiune originală" în limba (limbile) oficială (oficiale) a (ale) tării în care masina urmează a fi utilizată, traducerea în această limbă sau aceste limbi trebuie să fie pusă la dispozitie de către producătorul ori de reprezentantul său autorizat sau de către persoana care introduce masina în zona lingvistică respectivă. Aceste traduceri trebuie să contină mentiunea „Traducere a instructiunilor originale".

c) Continutul instructiunilor trebuie să acopere nu numai utilizarea normală a masinii, ci si să tină cont, de asemenea, de orice utilizare anormală care poate fi asteptată în mod previzibil.

d) În cazul masinilor destinate utilizării de către operatori necalificati, redactarea si prezentarea instructiunilor trebuie să tină cont de nivelul general de pregătire si de întelegere care poate fie regăsit, de regulă, la astfel de operatori.

1.7.4.2. Continutul instructiunilor

Fiecare instructiune trebuie să contină, după caz, cel putin, următoarele informatii:

a) sediul social si adresa completă ale producătorului si ale reprezentantului său autorizat;

b) denumirea masinii, asa cum este indicată pe aceasta, cu exceptia numărului de serie (a se vedea pct. 1.7.3);

c) declaratia CE de conformitate sau un document care prezintă continutul declaratiei CE de conformitate, indicând caracteristicile masinii, fără să se includă în mod obligatoriu numărul de serie si semnătura;

d) o descriere generală a masinii;

e) planurile, schemele, descrierile si explicatiile necesare pentru utilizarea, întretinerea si repararea masinii, inclusiv pentru verificarea functionării corecte a acesteia;

f) o descriere a postului (posturilor) de lucru susceptibil (susceptibile) să fie ocupate de către operatori;

g) o descriere a utilizării normale a masinii;

h) avertismentele referitoare la contraindicatii legate de utilizarea masinii care, din experientă, pot să existe;

i) instructiunile de asamblare, instalare si montare, inclusiv planurile, schemele si mijloacele de fixare si descrierea sasiului sau a instalatiei pe care masina urmează a fi montată;

j) instructiunile referitoare la instalarea si montajul destinat să reducă zgomotul si vibratiile;

k) instructiunile referitoare la punerea în functiune si utilizare a masinii si, după caz, instructiunile referitoare la instruirea operatorilor;

I) informatiile legate de riscurile reziduale care subzistă în ciuda aplicării de măsuri de integrare a securitătii în proiectarea masinii si dacă au fost adoptate măsuri de protectie si măsuri de prevenire complementare;

m) instructiunile referitoare la măsurile de protectie care trebuie luate de către utilizatori, inclusiv, după caz, echipamentul individual de protectie care trebuie prevăzut;

n) caracteristicile esentiale ale uneltelor care pot fi montate pe masină;

o) conditiile în care masinile îndeplinesc cerinta de stabilitate în timpul utilizării, transportului, asamblării ori al dezasamblării, dacă acestea sunt scoase din functiune, sau în timpul verificărilor ori defectărilor previzibile;

p) instructiunile care permit garantarea faptului că operatiile de transport, manipulare sau depozitare se pot realiza în conditii de securitate, indicându-se masa masinii si a diferitelor sale părti componente, atunci când acestea trebuie să fie, în mod regulat, transportate separat;

q) modul de operare care trebuie urmat în cazul unui accident sau al unei defectări; în cazul în care există probabilitatea producerii unui blocaj, modul de operare care trebuie urmat pentru a permite deblocarea în conditii de securitate;

r) descrierea operatiilor de reglare si mentenată care trebuie efectuate de către utilizator, inclusiv măsurile de prevenire care trebuie să fie respectate;

s) instructiunile menite să permită ca reglarea si mentenanta să fie efectuate în conditii de securitate, inclusiv măsurile de protectie care trebuie să fie luate pe durata acestor operatii;

t) specificatiile referitoare la piesele de schimb care trebuie utilizate, dacă acestea afectează sănătatea si securitatea operatorilor;

u) următoarele informatii referitoare la emisia de zgomot aerian:

- nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, dacă aceasta depăseste 70 dB (A); dacă acest nivel nu depăseste 70 dB (A), acest fapt trebuie specificat;

- valoarea maximă a presiunii acustice instantanee ponderată C, la posturile de lucru, dacă aceasta depăseste 63 Pa (130 dB prin raportare la 20 uPa);

- nivelul de putere acustică ponderată A emis de masină, dacă nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A, la posturile de lucru, depăseste 80 dB (A).

Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru masina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o masină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru masina ce urmează a fi produsă.

În cazul masinilor de dimensiuni foarte mari, în locul nivelului de putere acustică ponderat A poate fi specificat nivelul de presiune acustică continuu echivalent ponderat A în pozitii precizate din jurul masinii.

În situatia în care nu sunt aplicabile standarde armonizate, nivelurile acustice trebuie să fie măsurate utilizându-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru masină. Dacă valorile de emisie sonore sunt indicate, incertitudinile legate de aceste valori trebuie să fie precizate. Conditiile de functionare a masinii trebuie să fie descrise în timpul măsurărilor, precum si metodele care au fost folosite pentru măsurare.

Dacă postul sau posturile de lucru nu a (au) fost definit (definite) sau nu poate (pot) fi definit (definite), nivelul de presiune acustică ponderată A trebuie să fie măsurat la o distantă de 1 m de suprafata masinii si la o înăltime de 1,60 m fată de sol sau de platforma de acces. Pozitia si valoarea maximă a presiunii acustice trebuie să fie indicate.

Dacă reglementările specifice prevăd alte prescriptii pentru măsurarea nivelurilor de presiune sau de putere acustică, acele reglementări trebuie să fie aplicabile, iar prescriptiile corespunzătoare prezentului punct nu se aplică;

v) dacă masina este susceptibilă să emită radiatii neionizante care riscă să pună în pericol persoanele, în special persoanele care folosesc dispozitive medicale implantabile active sau neactive, informatiile referitoare la radiatia emisă pentru operator si pentru persoanele expuse.

1.7.4.3. Documente comerciale

Documentele comerciale care însotesc masina trebuie să nu fie în contradictie cu instructiunile care contin aspectele legate de sănătate si securitate. Documentele comerciale care descriu caracteristicile de performantă a masinii trebuie să contină aceleasi informatii referitoare la emisii care sunt continute în instructiuni.

2. Cerinte esentiale de sănătate si securitate suplimentare pentru anumite categorii de masini

Masinile destinate industriei alimentare, masinile destinate industriei cosmetice sau farmaceutice, masinile portabile tinute în mână si/sau dirijate cu mâna, echipamentele portabile prevăzute cu cartuse de fixare a încărcăturii explozive si alte masini de impact, inclusiv masinile pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare, trebuie să răspundă ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sănătate descrise în prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).

2.1. Masini destinate industriei alimentare si masini destinate industriei cosmetice sau farmaceutice

2.1.1. Observatii generale

Masinile prevăzute a fi utilizate cu produse alimentare sau produse cosmetice ori farmaceutice trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să se evite orice risc de infectare, îmbolnăvire sau contaminare.

Cerintele următoare trebuie să fie respectate:

a) materialele în contact sau prevăzute să vină în contact cu alimentele ori cu produsele cosmetice sau farmaceutice trebuie să satisfacă conditiile stabilite în reglementările specifice. Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât aceste materiale să poată fi curătate înainte de fiecare utilizare; dacă acest lucru nu este posibil trebuie să fie utilizate piese de unică folosintă;

b) toate suprafetele în contact cu produsele alimentare sau cu produsele cosmetice ori farmaceutice, altele decât suprafetele pieselor de unică folosintă, trebuie:

- să fie netede si să nu prezinte nici rugozităti, nici cavităti care pot retine materialele organice. Aceeasi cerintă se aplică si îmbinărilor între două suprafete;

- să fie proiectate si construite astfel încât proeminentele, muchiile si colturile asamblărilor să fie reduse la minimum;

- să poată fi curătate si dezinfectate cu usurintă, eventual după înlăturarea cu usurintă a părtilor demontabile; suprafetele interioare trebuie să fie curbate cu o rază suficientă pentru a permite curătarea completă;

c) lichidele, gazele si aerosolii care provin din alimente sau produse cosmetice ori farmaceutice, inclusiv fluidele de curătat, dezinfectat sau clătit, trebuie să poată fi evacuate din masină fără să întâlnească obstacole (eventual în pozitia „curătare");

d) masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să fie evitată pătrunderea oricărei substante ori vietăti, în special insecte, sau orice acumulare de materie organică în zonele care nu pot fi curătate;

e) masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât nicio substantă auxiliară periculoasă pentru sănătate, inclusiv lubrifiantii utilizati, să nu poată veni în contact cu alimentele, produsele cosmetice sau farmaceutice. Dacă este necesar, masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să permită verificarea permanentă a acestei cerinte.

2.1.2. Instructiuni

Instructiunile masinilor destinate industriei alimentare si ale masinilor utilizate cu produse cosmetice sau farmaceutice trebuie să indice produsele si metodele recomandate pentru curătare, dezinfectare si clătire, nu numai pentru zonele usor accesibile, ci si pentru zonele la care accesul este imposibil sau nerecomandabil.

2.2. Masini portabile tinute în mână si/sau dirijate cu mâna 2. 2.1. Observatii generale

Masinile portabile tinute în mână si/sau dirijate cu mâna:

- în functie de tipul masinii, trebuie prevăzute cu o suprafată de prindere de mărime suficientă si cu un număr suficient de mânere si suporturi corect dimensionate, dispuse astfel încât să asigure stabilitatea masinii, în conditiile de functionare normală;

- cu exceptia cazurilor în care este imposibil din punct de vedere tehnic sau atunci când există o comandă independentă, masinile ale căror mânere nu pot fi eliberate în deplină securitate trebuie prevăzute cu organe de comandă pentru pornire si oprire, dispuse astfel încât să poată fi actionate de operator fără ca acesta să trebuiască să elibereze mânerele;

- trebuie să nu prezinte riscuri datorate pornirii accidentale si/sau de continuare a functionării, după ce operatorul a eliberat mânerele, iar dacă această cerintă nu este realizabilă din punct de vedere tehnic, trebuie să fie luate măsuri echivalente;

- trebuie să permită, în situatia în care este necesar, observarea vizuală a zonei periculoase si a contactului sculei cu materialul de prelucrat.

Mânerele masinilor portabile tinute în mână trebuie să fie proiectate si construite astfel încât pornirea si oprirea să fie simple.

2.2.1.1. Instructiuni

Instructiunile trebuie să prezinte următoarele informatii referitoare la vibratiile transmise de masinile tinute în mână sau dirijate cu mâna:

- valoarea totală a vibratiilor la care este expus sistemul mână-brat al rădăcinii, dacă ea depăseste 2,5 m/s2, sau, după caz, mentionarea că această valoare nu depăseste 2,5 m/s2;

- incertitudinea de măsurare.

Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru masina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o masină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru masina care urmează să fie produsă.

În situatia în care nu sunt aplicabile standarde armonizate, vibratiile trebuie să fie măsurate utilizându-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru masină.

Conditiile de functionare a masinii în timpul măsurărilor si metodele care au fost folosite pentru măsurare sau referinta standardului armonizat trebuie să fie specificate.

2.2.2. Echipamentele portabile prevăzute cu cartuse de fixare a încărcăturii explozive si alte masini de impact

2.2.2.1. Observatii generale

Echipamentele portabile prevăzute cu cartuse de fixare a încărcăturii explozive si alte masini de impact trebuie să fie proiectate si construite astfel încât:

- energia să fie transferată elementului de impact de către componenta intermediară care este solidară echipamentului;

- un dispozitiv de validare să prevină impactul, dacă masina nu a fost pozitionată corect cu o presiune suficientă pe materialul de bază;

- o declansare involuntară să fie prevenită, dacă este cazul, o secventă corespunzătoare de actiuni asupra dispozitivului de validare si a celui de comandă trebuie să fie necesară pentru a declansa impactul;

- declansarea accidentală să fie prevenită pe durata manipulării sau în cazul aparitiei unui soc;

- operatiile de încărcare si descărcare să poată fi efectuate cu usurintă si în conditii de securitate.

în situatia în care este necesar, echipamentul care despică aschiile trebuie să fie echipat cu protector (protectori) corespunzător (corespunzători) ce trebuie să fie furnizat (furnizati) de producătorul masinii.

2.2.2.2. Instructiuni

Instructiunile trebuie să prezinte următoarele informatii necesare cu privire la:

- accesoriile si echipamentele interschimbabile care se pot utiliza la masină;

- elementele de fixare corespunzătoare sau alte elemente expuse impactului, metoda potrivită de montare sau elementele de impact care pot fi utilizate cu masina;

- după caz, cartusele de fixare corespunzătoare care pot fi utilizate.

2.3. Masini pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare

Masinile pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare trebuie să se conformeze următoarelor cerinte:

a) masina trebuie să fie proiectată, construită sau echipată astfel încât piesa de prelucrat să poată fi pozitionată si ghidată în conditii de securitate; dacă piesa este tinută cu mâna, pe un

banc de lucru, acesta trebuie să asigure o stabilitate suficientă în timpul lucrului si să nu stânjenească manipularea piesei;

b) dacă masina este susceptibilă să fie utilizată în conditii care implică riscul ejectarii unor piese de prelucrat sau a componentelor acesteia, masina trebuie să fie proiectată, construită si echipată astfel încât să fie eliminată ejectarea sau, dacă acest lucru nu este posibil, ejectarea să nu genereze riscuri pentru operator si/sau pentru persoanele expuse;

c) masina trebuie să fie echipată cu o frână automată care să oprească scula într-un timp suficient de scurt, dacă există un risc de contact cu scula în timpul mersului în gol;

d) dacă scula este încorporată într-o masină care nu este în întregime automată, aceasta trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să elimine sau să reducă riscul de accidentare involuntară.

3. Cerinte esentiale de securitate si sănătate suplimentare pentru prevenirea pericolelor datorate mobilitătii masinilor

Masinile care prezintă pericole datorate mobilitătii trebuie să răspundă ansamblului cerintelor esentiale de sănătate si securitate descrise în prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).

3.1. Observatii generale

3.1.1. Definitii

a) Masina care prezintă pericole datorate mobilitătii sale:

- o masină a cărei functionare necesită fie mobilitatea în timpul lucrului, fie o deplasare continuă ori semicontinuă între pozitiile de lucru fixe succesive; sau

- o masină care functionează fără deplasare, dar care poate fi echipată cu mijloace care să permită deplasarea mai usoară dintr-un loc în altul.

b) Conducător - operatorul care este însărcinat si este răspunzător pentru deplasarea masinii. Conducătorul poate fi transportat de masină sau poate să însotească masina pe jos ori poate dirija masina prin comandă de la distantă.

3.2. Locuri de muncă

3.2.1. Post de conducere

Vizibilitatea de la postul de conducere trebuie să fie astfel încât conducătorul să poată manevra masina si uneltele sale, conform conditiilor de utilizare prevăzute, în deplină securitate, atât pentru el, cât si pentru persoanele expuse. Dacă este necesar, trebuie prevăzute dispozitive adecvate pentru a combate pericolele datorate vizibilitătii directe insuficiente.

Masina pe care este transportat conducătorul trebuie să fie proiectată si construită astfel încât în postul de conducere să nu existe riscuri pentru conducător care să se datoreze contactului cu rotile sau senilele.

Postul de conducere al conducătorului transportat trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să poată fi echipat cu o cabină, cu conditia ca aceasta să nu mărească riscul si dacă dimensiunile permit. Cabina trebuie să contină un loc destinat afisării instructiunilor necesare conducătorului.

3.2.2. Scaun

Dacă există riscul pentru operatori sau alte persoane transportate de masină să fie strivite între părtile componente ale masinii si sol si masina se răstoarnă sau basculează, în special în cazul masinii echipate cu o structură prevăzută la pct. 3.4.3 sau 3.4.4, scaunul conducătorului trebuie să fie proiectat si echipat cu un sistem care să tină persoanele fixate de acesta, fără a le împiedica să efectueze miscările necesare conducerii sau orice alte miscări cauzate de suspensie. Aceste sisteme de retinere nu trebuie să fie instalate dacă ele măresc riscul.

3.2.3. Posturi destinate altor persoane

Dacă conditiile de utilizare prevăd ca persoanele, altele decât conducătorul, să poată fi ocazional sau în mod regulat transportate de masină ori să lucreze pe aceasta, trebuie să fie prevăzute posturi corespunzătoare care să permită transportul sau lucrul fără riscuri.

Al doilea si al treilea alineat ale pct. 3.2.1 se aplică, de asemenea, în cazul locurilor prevăzute pentru persoane, altele decât conducătorul.

3.3. Sistemele de comandă

Dacă este necesar, trebuie luate măsuri pentru a preveni utilizarea neautorizată a comenzilor.

În cazul comenzilor de la distantă, fiecare unitate de comandă trebuie să indice clar care este/sunt masina sau masinile destinată/destinate să fie comandată/comandate prin unitatea respectivă.

Sistemul de comandă de la distantă trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să actioneze exclusiv:

- masina respectivă;

- functiile respective.

Masina comandată de la distantă trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să răspundă numai la semnalele unitătilor de comandă prevăzute.

3.3.1. Organe de comandă

Din postul de conducere conducătorul trebuie să poată actiona toate organele de comandă necesare functionării masinii, exceptând functiile care pot fi activate, în conditii de securitate, numai prin intermediul organelor de comandă amplasate în afara postului de conducere.

Aceste functii includ în special acele locuri la care sunt responsabili alti operatori decât conducătorul sau pentru care conducătorul trebuie să-si părăsească postul de conducere pentru efectuarea manevrei în conditii de securitate.

În situatia în care există pedale, acestea trebuie să fie proiectate, construite si dispuse astfel încât să poată fi actionate de conducător în conditii de securitate, cu riscuri minime de confuzie. Ele trebuie să prezinte o suprafată antiderapantă si să fie usor de curătat.

În situatia în care actionarea organelor de comandă poate comporta riscuri, mai ales miscări periculoase, aceste organe, cu exceptia celor cu pozitii prestabilite, trebuie să revină în pozitia neutră, imediat ce operatorul încetează actionarea lor.

În cazul masinilor cu roti, mecanismul de directie trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să reducă forta miscărilor bruste ale volanului sau ale levierului de directie, care rezultă din socurile primite de rotile directoare.

Orice comandă de blocare a diferentialului trebuie să fie proiectată si dispusă astfel încât să permită deblocarea diferentialului în situatia în care masina se află în miscare.

Al saselea alineat al pct. 1.2.2, privind semnalele de avertizare vizuale si/sau acustice, se aplică numai în cazul mersului înapoi.

3.3.2. Pornire/deplasare

Orice deplasare a unei masini autopropulsate cu conducător transportat trebuie să fie posibilă numai dacă conducătorul se află la postul de comandă.

Dacă, în vederea functionării, masina trebuie să fie echipată cu dispozitive care îi depăsesc gabaritul normal (de exemplu, sisteme de calare, brate de macara etc), conducătorul trebuie să dispună de mijloace care să-i permită verificarea cu usurintă, înainte de deplasarea masinii, că respectivele dispozitive se află într-o pozitie definită care să-i permită deplasarea în conditii de securitate.

Aceasta se aplică, de asemenea, tuturor celorlalte părti ale masinii, care, pentru a-i permite o deplasare în conditii de securitate, trebuie să se afle într-o pozitie definită si, dacă este necesar, blocate.

În situatia în care nu apar alte riscuri, deplasarea masinii trebuie să fie conditionată de pozitia de securitate a părtilor mentionate mai sus.

În timpul pornirii motorului nu trebuie să fie posibilă deplasarea masinii.

3.3.3. Functia de deplasare

Fără a încălca reglementările privind circulatia rutieră, masinile autopropulsate si remorcile lor trebuie să îndeplinească cerintele de reducere a vitezei, de oprire, de frânare si de imobilizare, astfel încât să prezinte securitate în toate conditiile de functionare, de sarcină, de viteză, de stare a terenului si de declivitate prevăzute.

Conducătorul trebuie să aibă posibilitatea de a încetini si de a opri masina autopropulsată prin intermediul unui dispozitiv principal. Dacă conditiile de securitate o cer, în cazul defectării dispozitivului principal sau al lipsei de energie necesară pentru actionarea acestui dispozitiv, trebuie prevăzut un dispozitiv de urgentă pentru încetinire si oprire, cu comenzi complet independente si usor accesibile.

Dacă pentru asigurarea securitătii este necesară imobilizarea masinii stationate, trebuie prevăzut un dispozitiv de imobilizare. Acest dispozitiv poate fi combinat cu unul dintre dispozitivele mentionate la al doilea alineat, cu conditia să fie numai mecanic.

Masina comandată de la distantă trebuie să fie echipată cu dispozitive care să permită oprirea automată si imediată a masinii si să prevină functionarea potential periculoasă în următoarele cazuri:

- în situatia în care conducătorul a pierdut controlul acesteia;

- dacă aceasta primeste un semnal de oprire;

- în situatia în care un defect este detectat la partea legată de securitatea sistemului;

- dacă nu se detectează niciun semnal de validare într-un interval de timp specificat.

Functiei de deplasare nu i se aplică prevederile pct. 1.2.4.

3.3.4. Deplasarea masinii comandate de conducătorul pedestru

Deplasarea masinii autopropulsate comandate de conducătorul pedestru trebuie să fie posibilă numai printr-o actiune continuă a conducătorului asupra organului de comandă corespunzător.

În special, deplasarea nu trebuie să fie posibilă în timpul pornirii motorului.

Sistemele de comandă ale masinii cu conducător pedestru trebuie să fie proiectate astfel încât să reducă la minimum riscurile datorate deplasării neasteptate a masinii spre conducător, în special riscurile:

a) de strivire;

b) de accidentare din cauza sculelor rotative.

Viteza normală de deplasare a masinii trebuie să fie compatibilă cu viteza de deplasare a conducătorului pedestru.

În cazul masinii pe care poate fi montată o unealtă rotativă, nu trebuie să fie posibil să fie actionată această unealtă atunci când se comandă mersul înapoi, cu exceptia cazului în care deplasarea masinii rezultă din miscarea uneltei. în acest caz, viteza pentru mersul înapoi trebuie să fie astfel încât să nu prezinte pericol pentru conducător.

3.3.5. Defectarea circuitului de comandă

O defectare a sistemului de alimentare cu energie a mecanismului de servodirectie, dacă el este prevăzut, nu trebuie să împiedice dirijarea masinii pe durata timpului necesar pentru oprirea acesteia.

3.4. Protectia împotriva riscurilor mecanice

3.4.1. Miscări necomandate

Masina trebuie să fie proiectată, construită si, dacă este cazul, montată pe suportul său mobil astfel încât să se asigure că în timpul deplasării oscilatiile necontrolate ale centrului său de greutate nu îi afectează stabilitatea sau nu îi produc eforturi excesive în structură.

3.4.2. Părti de transmisie mobile

Ca derogare de la prevederile pct. 1.3.8.1, în cazul motoarelor nu este necesar ca protectorii mobili, care previn accesul la părtile mobile în compartimentul motor, să fie prevăzuti cu dispozitive de blocare, dacă deschiderea lor este posibilă fie prin utilizarea unei scule sau a unei chei ori printr-un organ de comandă amplasat la postul de conducere, cu conditia ca acesta din urmă să se afle într-o cabină complet închisă si dotată cu un sistem de închidere pentru a împiedica accesul neautorizat al persoanelor.

3.4.3. Răsturnarea si bascularea

Dacă în cazul unei masini autopropulsate cu conducător transportat si, eventual, operator (operatori) transportat (transportati) există riscul răsturnării sau al basculării, masina trebuie să fie prevăzută cu o structură de protectie corespunzătoare, dacă aceasta nu măreste riscul.

Această structură de protectie trebuie să fie astfel încât, în caz de răsturnare sau de basculare, să garanteze persoanelor transportate un volum-limită de deformare adecvat.

Pentru a verifica dacă structura de protectie îndeplineste cerinta mentionată la al doilea alineat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură.

3.4.4. Căderi de obiecte

Dacă în cazul unei masini cu conducător transportat si, eventual, operator (operatori) transportat (transportati) există riscuri datorate căderii obiectelor sau materialelor, masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să se tină cont de acest risc si să fie prevăzută, dacă dimensiunile permit, cu puncte de ancorare care să-i permită echiparea ei cu o structură de protectie corespunzătoare.

Această structură de protectie trebuie să fie astfel încât, în cazul căderilor de obiecte sau de materiale, să garanteze operatorilor transportati un volum-limită de deformare adecvat.

Pentru a verifica dacă respectiva structură îndeplineste cerinta mentionată la al doilea alineat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări corespunzătoare pentru fiecare tip de structură.

3.4.5. Mijloace de acces

Mijloacele de sprijin pentru mâini si treptele trebuie să fie proiectate, construite si dispuse astfel încât operatorii să le utilizeze instinctiv si să nu recurgă la organele de comandă pentru a facilita accesul.

3.4.6. Dispozitive de remorca re

Orice masină utilizată pentru remorcare sau destinată să fie remorcată trebuie să fie echipată cu dispozitive de remorcare ori de cuplare proiectate, construite si dispuse astfel încât să asigure cuplarea si decuplarea usoară si în conditii de securitate si să împiedice decuplarea accidentală în timpul utilizării.

În măsura în care sarcina de pe bara de remorcare o necesită, aceste masini trebuie să fie echipate cu un suport cu suprafata de sprijin adaptată la sarcină si la sol.

3.4.7. Transmiterea puterii între masina autopropulsată (sau tractor) si masina receptoare

Arborii de transmisie cu articulatii cardanice care fac legătura între o masină autopropulsată (sau tractor) si primul lagăr fix al unei masini receptoare trebuie să fie proiectati si construiti astfel încât pe toată lungimea arborelui si a articulatiilor sale cardanice să fie prevăzuti cu mijloace de protectie.

Priza de putere a masinii autopropulsate (sau a tractorului) la care este cuplat arborele de transmisie trebuie să fie prevăzută fie cu un protector fixat pe masina autopropulsată (sau pe tractor), fie cu un alt dispozitiv care să asigure o protectie echivalentă.

Trebuie să existe posibilitatea deschiderii acestui protector pentru accesul la arborele de transmisie cu articulatie cardanică. După ce acesta este fixat în locul destinat, trebuie să existe destul spatiu pentru a preveni avarierea protectorului de către arborele motor atunci când masina autopropulsată (sau tractorul) este pusă (pus) în miscare.

La masina tractată arborele receptor trebuie închis într-o carcasă de protectie, fixată pe masină.

Limitatoarele de moment sau rotile libere pot echipa transmisiile cu articulatii cardanice numai înspre partea de cuplare a transmisiei cu masina receptoare. în acest caz, arborele de transmisie cu articulatie cardanică trebuie marcat conform sensului de montaj.

Orice masină tractată, a cărei functionare necesită existenta unui arbore de transmisie care să o cupleze la masina autopropulsată sau la un tractor, trebuie să posede un astfel de sistem de sustinere a arborelui de transmisie astfel încât, dacă masina se decuplează, arborele de transmisie si protectorul asociat să nu se deterioreze prin contact cu solul sau cu o parte a masinii.

Părtile exterioare ale protectorului trebuie să fie proiectate, construite si dispuse astfel încât să nu se rotească odată cu arborele de transmisie. Protectorul trebuie să acopere transmisia cardanică până la extremitătile furcilor interioare, în cazul articulatiilor cardanice simple si cel putin până în centrul articulatiei sau articulatiilor exterioare, în cazul articulatiilor cardanice de „unghi mare".

Dacă mijloacele de acces spre locurile de muncă sunt prevăzute în apropierea arborelui de transmisie cu transmisie cardanică, acestea trebuie să fie proiectate si construite astfel încât protectorii asociati arborelui să nu poată fi utilizati drept trepte, cu exceptia cazului în care au fost proiectati si construiti în acest scop.

3.5. Măsuri de protectie împotriva altor riscuri

3.5.1. Baterii de acumulatori

Locasul bateriei trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să împiedice stropirea cu electrolit a operatorului, în cazul răsturnării sau basculării, si să evite acumularea de vapori în locurile ocupate de operatori.

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât bateria să poată fi deconectată cu ajutorul unui dispozitiv usor accesibil, prevăzut în acest scop.

3.5.2. Incendiu

În functie de riscurile anticipate de producător si dacă dimensiunile masinii permit, aceasta trebuie:

- fie să permită echiparea cu extinctoare usor accesibile; sau

- să fie echipată cu sisteme extinctoare integrate în masină.

3.5.3. Emisii de substante periculoase

Prevederile alineatelor al doilea si al treilea ale pct. 1.5.13 nu se aplică atunci când functia principală a masinii este de pulverizare a produselor. Cu toate acestea, operatorul trebuie să fie protejat împotriva riscului de expunere la astfel de emisii periculoase.

3.6. Informatii si indicatii

3.6.1. Semnalizare, semnale si avertismente

Fiecare masină trebuie prevăzută cu mijloace de semnalizare si/sau pictograme care contin instructiuni de utilizare, reglare si mentenantă, ori de câte ori acest lucru este necesar pentru asigurarea sănătătii si securitătii persoanelor. Acestea trebuie să fie alese, proiectate si construite astfel încât să fie clar vizibile si durabile.

Fără a încălca reglementările privind circulatia rutieră, masinile cu conducător transportat trebuie dotate cu următoarele echipamente:

- un dispozitiv de avertizare acustică care să permită avertizarea persoanelor;

- un sistem de semnalizare luminoasă adaptat conditiilor de utilizare prevăzute; această ultimă cerintă nu se aplică masinilor destinate exclusiv pentru lucrul în subteran si care nu sunt alimentate cu energie electrică;

- după caz, trebuie să existe o conexiune corespunzătoare între remorcă si masină care să permită asigurarea functionării semnalelor.

Masinile comandate de la distantă care, în conditii normale de functionare, expun persoanele la riscuri de impact sau strivire trebuie să fie prevăzute cu mijloace corespunzătoare de semnalizare a deplasărilor sau cu mijloace de protectie a persoanelor împotriva acestor riscuri.

Aceleasi conditii se aplică masinilor a căror utilizare implică deplasări constante înainte si înapoi pe aceeasi axă, unde zona din spatele masinii nu este direct vizibilă pentru conducător.

Masina trebuie să fie construită astfel încât să nu permită dezactivarea fără intentie a dispozitivelor de avertizare si semnalizare. De fiecare dată când este esential din motive de securitate, dispozitivele respective trebuie prevăzute cu mijloace care să permită verificarea bunei functionări si pentru atentionarea operatorului asupra defectării acestora.

În cazul în care deplasarea masinii sau a uneltelor acesteia este deosebit de periculoasă, masina respectivă trebuie prevăzută cu o semnalizare care să interzică apropierea în timpul functionării acesteia. Această semnalizare trebuie să fie lizibilă la o distantă suficientă pentru a asigura securitatea persoanelor care trebuie să se afle în vecinătate.

3.6.2. Marcare

Fiecare masină trebuie marcată vizibil si durabil, cel putin, cu informatiile următoare:

- putere nominală, exprimată în kilowati (kW);

- masa, în kilograme (kg), în configuratia cea mai uzuală; si, dacă este cazul:

- forta maximă de tractiune la cârlig în newtoni (N);

- forta verticală maximă pe cârlig în newtoni (N).

3.6.3. Instructiuni

3.6.3.1. Vibratii

Instructiunile trebuie să prezinte următoarele informatii referitoare la vibratiile transmise de masină către sistemul mână-brat sau către întregul corp:

- valoarea totală a vibratiilor la care este expus sistemul mână-brat rădăcinii dacă depăseste 2,5 m/s2 sau, după caz, mentionarea că această valoare nu depăseste 2,5 m/s2;

- valoarea medie pătratică maximă ponderată a acceleratiei la care este supus întregul corp, dacă aceasta depăseste 0,5 m/s2. Dacă această valoare nu depăseste 0,5 m/s2, această informatie trebuie mentionată;

- incertitudinea de măsurare.

Aceste valori trebuie să fie realmente măsurate pentru masina respectivă sau stabilite pe baza măsurătorilor realizate pentru o masină comparabilă din punct de vedere tehnic, care este reprezentativă pentru masina care urmează a fi produsă.

În situatia în care nu sunt aplicabile standarde armonizate, vibratiile trebuie să fie măsurate utilizându-se cea mai adecvată metodă de măsurare pentru masină.

Trebuie să fie descrise conditiile de functionare a masinii, în timpul măsurărilor, si metodele care au fost folosite pentru măsurare sau trebuie să fie specificată referinta standardului armonizat.

3.6.3.2. Utilizări multiple

Instructiunile masinilor care permit utilizări diferite, în functie de echipamentul folosit, si instructiunile echipamentelor interschimbabile trebuie să contină informatiile necesare pentru a permite montarea si utilizarea în conditii de securitate a masinii de bază si a echipamentelor interschimbabile care pot fi montate pe aceasta.

4. Cerinte esentiale de sănătate si securitate suplimentare pentru prevenirea pericolelor specifice datorate operatiilor de ridicare

Masinile care prezintă pericole datorate operatiilor de ridicare trebuie să răspundă ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sănătate descrise în prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4). 4.1. Observatii generale

4.1.1. Definitii

a) operatia de ridicare - o operatie de deplasare a sarcinii unitare constituite din obiecte si/sau persoane, care necesită la un moment dat modificarea nivelului;

b) sarcină ghidată - sarcina care este deplasată integral de-a lungul unor ghidaje rigide sau flexibile si a cărei pozitie este determinată prin puncte fixe;

c) coeficient de sigurantă - raportul aritmetic dintre sarcina garantată de producător sau reprezentantul său autorizat si valoarea sarcinii maxime de utilizare marcată pe component;

d) coeficient de încercare - raportul matematic dintre sarcina utilizată pentru efectuarea încercărilor statice sau dinamice pentru o masină ori un dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii si sarcina maximă de utilizare marcată pe masină sau pe dispozitivul de prindere respectiv;

e) încercare statică - încercarea în cursul căreia masina sau dispozitivul de prindere pentru ridicarea sarcinii este verificată/verificat initial si apoi supusă/supus unei forte egale cu sarcina maximă de utilizare, multiplicată cu coeficientul de încercare corespunzător, după care, la încetarea fortei, este verificată/verificat pentru a se asigura că nu s-a produs nicio deteriorare;

f) încercare dinamică - încercarea în cursul căreia masina de ridicat este pusă să functioneze în toate situatiile posibile, la sarcina maximă de utilizare, cu luarea în considerare a comportamentului dinamic al acesteia, în vederea verificării functionării corecte a masinii si a elementelor de securitate;

g) cabină - parte a masinii pe care sau în interiorul căreia se găsesc persoane si/sau obiecte care trebuie ridicate.

4.1.2. Măsuri de protectie împotriva riscurilor mecanice

4.1.2.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitate

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât stabilitatea cerută la pct. 1.3.1 să fie asigurată atât în timpul functionării, cât si în afara ei, inclusiv în toate fazele de transport, montare si demontare, în cursul defectărilor previzibile ale componentelor, precum si în cursul efectuării încercărilor, dacă acestea sunt executate conform instructiunilor. în acest scop, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să utilizeze metodele de verificare corespunzătoare.

4.1.2.2. Masini care rulează pe ghidaje sau căi de rulare Masina trebuie să fie prevăzută cu dispozitive care să actioneze asupra ghidajelor sau căilor de rulare, în scopul prevenirii deraierilor.

Dacă deraierea se produce totusi, în pofida existentei unor astfel de dispozitive sau în cazul defectării unui element de ghidare ori de rulare, trebuie să fie prevăzute dispozitive care să împiedice căderea echipamentelor, componentelor sau sarcinii ori răsturnarea masinii.

4.1.2.3. Rezistentă mecanică

Masina, dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii si componentele lor trebuie să poată rezista la solicitările la care sunt supuse, atât în timpul functionării, cât si, dacă este cazul, când nu functionează, în conditiile de instalare si functionare prevăzute si în toate configuratiile specifice masinii, tinându-se seama, atunci când este cazul, de efectele factorilor atmosferici si de eforturile exercitate de persoane. Această cerintă trebuie, de asemenea, să fie îndeplinită în timpul transportului, montării si demontării.

Masina si dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să fie evitate defectările datorate oboselii sau uzurii, tinându-se seama de utilizarea prevăzută a acestora.

Materialele folosite trebuie să fie alese luându-se în considerare mediile de utilizare prevăzute, în special în ceea ce

priveste coroziunea, abraziunea, socurile, temperaturi extreme, oboseala, fragilitatea si îmbătrânirea.

Masina si dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie să fie proiectate si construite pentru a putea suporta suprasarcinile aplicate la încercările statice, fără a prezenta deformări sau defectări evidente. Calculele de rezistentă trebuie să tină seama de valorile coeficientului de încercare statică ales, astfel încât să se poată garanta un nivel adecvat de securitate; acest coeficient de încercare are, în general, următoarele valori:

a) pentru masinile actionate manual si dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii: 1,5;

b) pentru alte masini: 1,25.

Masina trebuie să fie proiectată si construită pentru a putea suporta, fără a se defecta, încercările dinamice efectuate cu sarcina maximă de utilizare, multiplicată cu coeficientul de încercare dinamică. Acest coeficient de încercare dinamică este ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat; în general, acest coeficient este egal cu 1,1. Ca o regulă generală, încercările trebuie efectuate la vitezele nominale prevăzute. Dacă circuitul de comandă al masinii permite mai multe miscări simultane, încercările trebuie să fie efectuate în conditiile cele mai defavorabile, adică, ca regulă generală, prin combinarea miscărilor.

4.1.2.4. Scripeti, tamburi, role, lanturi si cabluri

Diametrul scripetilor, tamburilor si rolelor trebuie să fie compatibil cu dimensiunile cablurilor sau ale lanturilor cu care pot fi echipate.

Tamburii si rolele trebuie să fie proiectate, construite si instalate astfel încât cablurile sau lanturile cu care sunt echipate să se poată înfăsură fără a cădea.

Cablurile utilizate direct pentru ridicarea sau sustinerea sarcinii nu trebuie să prezinte nicio matisare, cu exceptia extremitătilor. Matisările sunt tolerate în instalatiile care sunt prevăzute, prin proiect, să fie modificate regulat, în functie de necesitătile de utilizare.

Coeficientul de sigurantă al întregului cablu si al extremitătilor este ales astfel încât să garanteze un nivel corespunzător de securitate. Ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5.

Coeficientul de sigurantă al lanturilor de ridicare este ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat. Ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 4.

Pentru a verifica dacă este asigurat coeficientul de sigurantă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze sau să aibă efectuate încercările corespunzătoare pentru fiecare tip de lant si de cablu utilizat direct pentru ridicarea sarcinii si pentru fiecare tip de capăt de cablu.

4.1.2.5. Accesorii pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii si elementele lor

Accesoriile pentru dispozitivele de prindere pentru ridicarea sarcinii si elementele lor trebuie să fie dimensionate tinându-se seama de fenomenele de oboseală si de procesele de îmbătrânire pentru un număr de cicluri de functionare corespunzător duratei de viată prevăzute, precizată în conditiile de functionare a aplicatiei preconizate.

În plus:

a) coeficientul de sigurantă al ansamblului cablu metalic si capătul lui trebuie ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat; ca regulă generală, acest coeficient este egal cu 5. Cablurile nu trebuie să prezinte nicio matisare sau buclă, în afara celor de la extremităti;

b) atunci când sunt utilizate lanturi cu zale sudate, ele trebuie să fie de tipul cu zale scurte. Coeficientul de sigurantă al lanturilor de orice tip este ales astfel încât să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4;

c) coeficientul de sigurantă al cablurilor sau al chingilor din fibre textile depinde de material, de metoda de fabricatie, de dimensiuni si de utilizare. Acest coeficient este ales astfel încât să garanteze un nivel de securitate adecvat; el este, ca regulă generală, egal cu 7, cu conditia să se demonstreze că materialele folosite sunt de foarte bună calitate, iar metoda de fabricatie este corespunzătoare conditiilor de utilizare prevăzute, în caz contrar, ca regulă generală, coeficientul trebuie să fie mai mare, pentru a asigura un grad de securitate echivalent. Cablurile si chingile din fibre textile nu trebuie să prezinte niciun nod, nicio legătură sau matisare, altele decât cele de la extremitatea de legare, cu exceptia elementelor de legare inelare;

d) coeficientul de sigurantă pentru toate componentele metalice ale unei legături sau utilizate împreună cu o legătură este ales astfel încât să garanteze un nivel adecvat de securitate; acest coeficient este, ca regulă generală, egal cu 4;

e) capacitatea maximă la utilizare a unui cablu de legare multifilar se stabileste tinându-se seama de capacitatea maximă de utilizare a celui mai slab fir, de numărul de fire si de un factor de reducere care depinde de modul de legare;

f) pentru a verifica dacă a fost atins coeficientul de sigurantă adecvat, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să efectueze ori să aibă efectuate încercări adecvate pentru fiecare tip de componentă mentionată la lit. a), b), c) si d).

4.1.2.6. Controlul miscărilor

Dispozitivele pentru controlul miscărilor trebuie să actioneze astfel încât masina pe care sunt instalate să fie mentinută în conditii de securitate:

a) masina trebuie să fie proiectată si echipată cu dispozitive care să mentină amplitudinea miscărilor componentelor lor între limitele specificate. Intrarea în actiune a acestor dispozitive trebuie, dacă este cazul, să fie precedată de o avertizare;

b) dacă mai multe masini fixe sau care rulează pe sine pot fi manevrate simultan, în acelasi spatiu în care există riscuri de ciocnire, masinile în cauză trebuie proiectate si construite astfel încât să fie posibilă echiparea cu sisteme care să permită evitarea acestor riscuri;

c) masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât sarcinile să nu poată devia în mod periculos sau să cadă liber si pe neasteptate, chiar si în cazul defectării partiale sau totale a alimentării cu energie electrică ori atunci când operatorul opreste functionarea masinii;

d) în conditii normale de functionare nu trebuie să existe posibilitatea coborârii sarcinii numai sub controlul unei frâne cu frictiune, cu exceptia masinii la care este necesară functionarea în acest mod;

e) dispozitivele de prindere trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să se evite căderea neasteptată a sarcinilor.

4.1.2.7. Deplasarea sarcinilor în timpul manipulării

Pozitia postului de conducere a masinii trebuie să permită supravegherea maximă a traiectoriilor părtilor mobile, pentru a se evita posibile loviri cu persoane, cu echipamente sau cu alte masini care ar putea fi manevrate în acelasi timp si ar fi posibil să constituie un pericol.

Masinile cu sarcina ghidată, fixate într-un singur loc, trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să se prevină lovirea persoanelor expuse de deplasarea sarcinii sau, eventual, a contragreutătilor.

4.1.2.8. Masini care deservesc paliere fixe

4.1.2.8.1. Deplasarea cabinei

Deplasarea cabinei unei masini care deserveste paliere fixe trebuie să aibă un ghidaj rigid către si la paliere. Sistemele ghidate prin foarfeci sunt, de asemenea, considerate ghidaje rigide.

4.1.2.8.2. Accesul la cabină

În cazul în care persoanele au acces la cabină, masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să se asigure pozitia stationară a cabinei pe durata accesului, în special la încărcare sau la descărcare.

Masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât diferenta de nivel între cabină si palierul deservit să nu creeze risc de împiedicare.

4.1.2.8.3. Riscuri datorate contactului cu cabina aflată în miscare După caz, acest lucru este necesar pentru îndeplinirea cerintei prevăzute la al doilea alineat al pct. 4.1.2.7, zona de deplasare a cabinei trebuie să fie inaccesibilă pe durata functionării normale.

În situatia în care, în timpul inspectiei sau al mentenantei, există riscul ca persoanele aflate deasupra sau sub cabină să fie strivite între cabină si orice parte fixă, trebuie să fie prevăzut un spatiu liber suficient, fie sub forma unor refugii, fie prin intermediul unor mijloace mecanice de blocare a deplasării cabinei.

4.1.2.8.4. Riscul asociat căderii sarcinii de la cabină

În cazul în care există un risc asociat unei sarcini care cade de pe cabină, masina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să se evite acest risc.

4.1.2.8.5. Paliere

Riscurile datorate contactului persoanelor situate pe paliere cu cabina în miscare sau cu alte părti mobile trebuie să fie prevenite.

Dacă există riscul datorat căderii persoanelor în zona de deplasare a cabinei atunci când cabina nu se găseste la nivelul palierelor, trebuie să fie instalati protectori pentru evitarea acestui risc. Acesti protectori trebuie să nu se deschidă înspre zona de deplasare a cabinei. Acestia trebuie să fie prevăzuti cu un dispozitiv de blocare comandat de pe cabină pentru prevenirea:

- deplasărilor periculoase ale cabinei până la protectorii care sunt închisi si blocati;

- deschiderii periculoase a protectorului înainte de oprirea cabinei la palierul respectiv.

4.1.3. Aptitudinea la utilizare

La introducerea pe piată sau la prima punere în functiune a masinii si a dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii, producătorul ori reprezentantul său autorizat trebuie să se asigure, prin luarea sau dispunerea de măsuri corespunzătoare, că atât masina, cât si dispozitivele de prindere, care sunt actionate prin forta umană ori printr-un motor electric, sunt pregătite pentru a fi utilizate si îsi pot îndeplini functiile prevăzute în conditii de securitate.

Încercările statice si dinamice prevăzute la pct. 4.1.2.3 trebuie să fie realizate pe masina de ridicare pregătită să fie pusă în functiune.

Dacă masina nu poate să fie asamblată la sediul producătorului sau al reprezentantului său autorizat, măsurile respective trebuie luate la locul de utilizare. în celelalte situatii, măsurile trebuie să fie luate fie la sediul producătorului, fie la locul de utilizare.

4.2. Cerinte pentru masinile cu sursă de energie diferită de forta umană

4.2.1. Controlul miscărilor

Dispozitivele de comandă ale pornirii-opririi masinii trebuie folosite pentru controlul miscărilor masinii sau ale echipamentelor acesteia. Cu toate acestea, pentru deplasările partiale sau totale la care nu există riscul lovirii sarcinii ori masinii, dispozitivele sus-mentionate pot fi înlocuite cu dispozitive de comandă care să permită opriri automate în pozitiile prestabilite, fără mentinerea actionării lor de către operator.

4.2.2. Controlul sarcinii

Masinile cu sarcina maximă de utilizare de cel putin 1.000 kg sau al căror moment de răsturnare este de cel putin 40.000 Nm trebuie să fie echipate cu dispozitive care să-l avertizeze pe

conducător si să împiedice deplasările periculoase ale sarcinii în cazurile:

- supraîncărcării, prin depăsirea sarcinii maxime de utilizare sau a momentului maxim de utilizare datorat acestor sarcini;

- depăsirii momentului de răsturnare.

4.2.3. Instalatii ghidate prin cabluri

Cablurile purtătoare, cablurile tractoare sau cablurile tractoare purtătoare trebuie să fie întinse cu ajutorul contragreutătilor sau al unui dispozitiv care să permită controlul permanent al întinderii.

4.3. Informatii si marcaje

4.3.1. Lanturi, cabluri si chingi

Orice lungime de lant, de cablu ori de chingă, care nu face parte dintr-un ansamblu, trebuie să poarte un marcaj sau, dacă nu este posibil, o placă ori un inel nedetasabil, marcate cu numele si adresa producătorului sau ale reprezentantului său autorizat si cu referinta de identificare a certificatului relevant.

Certificatul sus-mentionat trebuie să contină informatiile cerute prin standardele armonizate sau, dacă acestea nu există, cel putin următoarele informatii:

a) numele si adresa producătorului si, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

b) o descriere a lantului sau cablului, care să cuprindă:

- dimensiunile nominale;

- constructia sa;

- materialul din care este executat, si

- orice tratament metalurgic special aplicat materialului;

c) metoda de încercare utilizată;

d) sarcina maximă care trebuie să fie suportată de lant sau cablu în timpul functionării. Poate fi indicat un interval de valori în functie de aplicatiile prevăzute.

4.3.2. Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii trebuie

să aibă marcate următoarele:

- identificarea materialului atunci când această informatie este necesară pentru compatibilitatea dimensională;

- sarcina maximă de utilizare.

În cazul dispozitivelor de prindere pentru ridicarea sarcinii pe care marcarea este imposibilă, cerintele mentionate la primul alineat trebuie înscrise pe o placă sau pe alte mijloace echivalente si trebuie să fie fixate solid pe dispozitivul de prindere.

Aceste cerinte trebuie să fie lizibile si să fie plasate într-un loc din care să nu fie posibil să dispară ca urmare a uzurii sau să nu compromită rezistenta dispozitivului.

4.3.3. Masini de ridicat

Sarcina maximă de utilizare trebuie să fie marcată vizibil pe masină. Acest marcaj trebuie să fie lizibil, durabil si clar.

Dacă sarcina maximă de utilizare depinde de configuratia masinii, fiecare post de conducere trebuie prevăzut cu o placă ce trebuie să indice, preferabil sub formă de diagrame sau prin intermediul tabelelor, sarcinile nominale pentru fiecare configuratie.

Masinile destinate doar ridicării obiectelor, echipate cu o cabină care permite accesul persoanelor, trebuie să poarte o avertizare clară si durabilă de interzicere a ridicării persoanelor. Această avertizare trebuie să fie vizibilă de la fiecare loc în care este posibil accesul.

4.4. Instructiuni

4.4.1. Dispozitive de prindere pentru ridicarea sarcinii Fiecare dispozitiv de prindere pentru ridicarea sarcinii sau fiecare lot comercial indivizibil de dispozitive de prindere trebuie să fie însotit de instructiuni care să furnizeze cel putin următoarele informatii:

a) conditiile normale de utilizare;

b) limitele de utilizare [în special pentru dispozitivele de prindere care nu pot fi conforme cu prevederile pct. 4.1.2.6 Nt. e)];

c) instructiunile pentru montare, utilizare si mentenantă;

d) coeficientul de încercare statică utilizat.

4.4.2. Masini de ridicat

Fiecare masină de ridicat trebuie să fie însotită de instructiuni care să contină următoarele informatii:

a) caracteristicile tehnice ale masinii, în special:

- sarcina maximă de utilizare si, după caz, o copie a plăcii sau a tabelului cu sarcinile descrise la al doilea alineat al pct. 4.3.3;

- reactiunile din reazeme sau încastrări si, după caz, caracteristicile căilor de rulare;

- dacă este necesar, definirea si mijloacele de instalare a contragreutătilor;

b) continutul carnetului de urmărire a masinii, dacă el nu este furnizat împreună cu masina;

c) îndrumări pentru utilizare, în special pentru a remedia insuficienta observării directe a sarcinii de către operator;

d) dacă este necesar, un raport de încercări care prezintă încercările statice si dinamice efectuate de către sau pentru producător ori pentru reprezentantul său autorizat;

e) pentru masinile care nu sunt asamblate la sediul producătorului în configuratia în care urmează a fi utilizate, instructiunile necesare pentru îndeplinirea măsurilor mentionate la pct. 4.1.3 înainte de prima punere în functiune.

5. Cerinte esentiale de sănătate si securitate suplimentare pentru masinile destinate lucrului în subteran

Masinile destinate lucrului în subteran trebuie să răspundă ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sănătate descrise în prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).

5.1. Riscuri datorate lipsei de stabilitate

Sustinerile mecanizate trebuie să fie proiectate si construite astfel încât să mentină o directie precizată în timpul deplasării si să nu alunece înainte si în timpul deplasării sub sarcină si după ce sarcina a fost înlăturată. Ele trebuie echipate cu ancorări pentru plăcile de capăt ale stâlpilor de sustinere hidraulici individuali.

5.2. Circulatie

Sustinerile mecanizate trebuie să permită circulatia nestânjenită a persoanelor expuse.

5.3. Organe de comandă

Organele de comandă pentru accelerarea si frânarea masinilor care se deplasează pe sine trebuie să fie actionate manual. Totusi, dispozitivele de validare a comezii pot fi actionate cu piciorul.

Organele de comandă ale sustinerilor mecanizate trebuie să fie proiectate si dispuse astfel încât să permită ca, în timpul operatiilor de ripare, operatorii să fie protejati de o sustinere la fata locului. Organele de comandă trebuie protejate împotriva oricărei declansări neasteptate.

5.4. Oprirea

Masinile autopropulsate care se deplasează pe sine, destinate pentru lucrul în subteran, trebuie să fie echipate cu un dispozitiv de validare a comenzii, care să actioneze asupra circuitului de comandă a deplasării masinii astfel încât să se oprească deplasarea în cazul în care conductorul pierde controlul deplasării.

5.5. Incendiu

Cerinta prevăzută la cea de-a doua liniută a pct. 3.5.2 este obligatorie pentru masinile care contin elemente foarte inflamabile.

Sistemul de frânare al masinii destinate pentru lucrul în subteran trebuie să fie proiectat si construit astfel încât să nu producă scântei sau să genereze incendii.

Masinile cu motor cu ardere internă destinate pentru lucrul în subteran trebuie să fie echipate numai cu motoare care utilizează carburanti cu tensiune de vapori scăzută si care să excludă orice scânteie de natură electrică.

5.6. Emisii gaze de evacuare

Emisiile gazelor de evacuare ale motoarelor cu ardere internă nu trebuie să fie evacuate în sus.

6. Cerinte esentiale de sănătate si securitate suplimentare pentru masinile care prezintă pericole specifice datorate ridicării persoanelor

Masinile care prezintă pericole specifice datorate ridicării persoanelor trebuie să răspundă ansamblului cerintelor esentiale de securitate si sănătate descrise în prezenta parte (a se vedea principiile generale, pct. 4).

6.1. Observatii generale

6.1.1. Rezistentă mecanică

Cabina, inclusiv trapele, trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să asigure un spatiu si rezistenta corespunzătoare numărului maxim de persoane care se pot afla în cabină si la sarcina maximă de utilizare.

Coeficientii de sigurantă pentru componentele mentionate la pct. 4.1.2.4 si 4.1.2.5 sunt inadecvati pentru masinile destinate ridicării persoanelor sau a persoanelor si obiectelor si trebuie să fie, ca regulă generală, dublati. Masina destinată ridicării persoanelor sau a persoanelor si obiectelor trebuie să fie echipată cu o suspensie ori un sistem de sustinere a cabinei proiectat si construit astfel încât să asigure un nivel global de securitate adecvat si să prevină riscul de cădere a cabinei.

Dacă lanturile sau cablurile sunt utilizate pentru suspendarea cabinei, ca regulă generală, cel putin două cabluri ori lanturi independente sunt necesare, fiecare având propriul ancoraj.

6.1.2. Controlul solicitărilor pentru masinile cu sursă de energie diferită de forta umană

Cerintele pct. 4.2.2 se aplică indiferent de valorile sarcinii maxime de utilizare si de momentul de răsturnare, cu exceptia cazului în care producătorul poate să demonstreze că nu există risc de supraîncărcare sau de răsturnare.

6.2. Organe de comandă

Dacă cerintele de securitate nu impun alte solutii, cabina trebuie, de regulă, să fie proiectată si construită astfel încât persoanele care se află în interior să dispună de organe de comandă a miscărilor de ridicare si de coborâre si, dacă este cazul, a altor deplasări ale cabinei.

Aceste organe de comandă trebuie să aibă prioritate în functionare fată de alte organe de comandă prevăzute pentru comanda aceleiasi miscări, cu exceptia dispozitivelor de oprire de urgentă.

Organele de comandă pentru astfel de miscări trebuie să fie de tipul cu comandă mentinută, cu exceptia cazului în care cabina este complet închisă.

6.3. Riscuri pentru persoanele aflate pe sau în interiorul cabinei

6.3.1. Riscuri datorate deplasărilor cabinei

Masina de ridicat trebuie să fie proiectată, construită si echipată astfel încât accelerarea sau frânarea cabinei să nu creeze un risc pentru persoane.

6.3.2. Riscuri de cădere a persoanelor din cabină

Cabina nu trebuie să se încline în pozitia în care se creează un risc de cădere a ocupantilor, inclusiv dacă masina si cabina sunt în miscare.

Dacă cabina este proiectată ca punct de lucru, ea trebuie să asigure stabilitatea si să împiedice miscările periculoase.

Dacă măsurile mentionate la pct. 1.5.15 nu sunt adecvate, cabina trebuie să fie prevăzută cu un număr suficient de puncte de ancorare adaptat numărului persoanelor care se pot afla în cabină. Punctele de ancorare trebuie să fie suficient de rezistente pentru a permite utilizarea echipamentelor individuale de protectie destinate să protejeze împotriva căderilor de la înăltime.

Orice trapă în podea sau în plafon ori în usile laterale trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să împiedice deschiderea neasteptată si să se deschidă în sensul în care să prevină orice risc de cădere, în cazul deschiderii neasteptate.

6.3.3. Riscuri datorate căderii de obiecte pe cabină

Dacă există riscul de cădere de obiecte pe cabină care ar putea pune în pericol persoanele, cabina trebuie să fie echipată cu un acoperis de protectie.

6.4. Masini care deservesc palierele

6.4.1. Riscuri pentru persoanele de pe si din cabină

Cabina trebuie să fie proiectată si construită astfel încât să prevină riscurile datorate contactului între persoane si/sau obiecte în interiorul cabinei, pe de o parte, si orice componentă fixă sau mobilă, pe de altă parte. După caz, cabina trebuie să fie ea însăsi complet închisă si să fie echipată cu un dispozitiv de blocare care să împiedice miscările periculoase ale cabinei atunci când usile nu sunt închise. Usile trebuie să rămână închise dacă cabina se opreste între două paliere, atunci când există riscul de cădere din cabină.

Masina trebuie să fie proiectată, construită si, după caz, echipată cu dispozitive astfel încât să prevină deplasarea necontrolată a cabinei, în sens ascendent sau descendent. Aceste dispozitive trebuie să fie capabile să oprească cabina la sarcina maximă de utilizare si la viteza maximă previzibilă.

Oprirea datorată actionării acestui dispozitiv nu trebuie să provoace frânarea periculoasă pentru ocupanti, indiferent de conditiile de sarcină.

6.4.2. Comenzi situate pe paliere

Comenzile, altele decât cele utilizate în caz de urgentă, situate pe paliere trebuie să nu declanseze miscările cabinei, dacă:

- organele de comandă din cabină functionează;

- cabina nu se află la un palier.

6.4.3. Accesul la cabină

Protectorii palierelor si cabinei trebuie să fie proiectati si construiti astfel încât să asigure un transfer în conditii de securitate către si de la cabină, tinându-se cont de ansamblul previzibil al obiectelor si persoanelor de ridicat.

6.5. Marcaje

Cabina trebuie să poarte informatiile necesare pentru asigurarea securitătii, care includ:

- numărul de persoane care se pot afla în cabină;

- sarcina maximă de utilizare.

 

ANEXA Nr. 2

 

DECLARATII

 

1. Continut

A. Declaratia CE de conformitate a masinii

Declaratia si traducerile acesteia trebuie să fie elaborate potrivit instructiunilor prevăzute la pct. 1.7.4.1 lit. a) si b) din anexa nr. 1 si trebuie să fie dactilografiate sau scrise de mână cu majuscule.

Această declaratie se referă exclusiv la masina care se află în starea în care a fost introdusă pe piată si exclude componentele adăugate si/sau operatiile efectuate ulterior de către utilizatorul final.

Declaratia CE de conformitate trebuie să contină următoarele elemente:

1. denumirea si adresa completă ale producătorului si, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

2. denumirea si adresa persoanei autorizate să constituie dosarul tehnic, persoană care trebuie să fie stabilită în Uniunea Europeană;

3. descrierea si identificarea masinii, inclusiv denumirea generică, functia, modelul, tipul, numărul de serie si denumirea sa comercială;

4. o declaratie care să precizeze expres că masina satisface ansamblul prevederilor pertinente din prezenta hotărâre si, după caz, o declaratie similară care precizează că masina este conformă si cu alte reglementări si/sau reguli tehnice specifice. Referintele trebuie să fie cele care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în cazul masinilor fabricate pe teritoriul României se precizează toate referintele reglementărilor române aplicabile, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

5. dacă este cazul, numele, adresa si numărul de identificare ale organismului notificat care a efectuat examinarea CE de tip prevăzută în anexa nr. 9 si numărul certificatului de examinare CE de tip;

6. dacă este cazul, numele, adresa si numărul de identificare ale organismului notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitătii totale prevăzut în anexa nr. 10;

7. dacă este cazul, referintele la standarde armonizate care au fost utilizate asa cum este mentionat la art. 9 alin. (3) din hotărâre;

8. dacă este cazul, referintele la alte standarde si la specificatiile tehnice care au fost utilizate;

9. locul si data declaratiei;

10. identitatea si semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaratie în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

B. Declaratie de încorporare a cvasimasinilor

Declaratia si traducerile acesteia trebuie să fie elaborate potrivit instructiunilor prevăzute la pct. 1.7.4.1 lit. a) si b) din anexa nr. 1 si trebuie să fie dactilografiate sau scrise de mână cu majuscule.

Declaratia de încorporare trebuie să contină următoarele elemente:

1. denumirea si adresa completă ale producătorului cvasimasinii si, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

2. numele si adresa persoanei autorizate să constituie dosarul tehnic respectiv, persoană care trebuie să fie stabilită în Uniunea Europeană;

3. descrierea si identificarea cvasimasinii, inclusiv denumirea generică, functia, modelul, tipul, numărul de serie si denumirea sa comercială;

4. o declaratie care să precizeze care sunt cerintele esentiale prevăzute de prezenta hotărâre aplicate si satisfăcute si că documentatia tehnică specifică este constituită conform lit. B) din anexa nr. 7 si, după caz, o declaratie care precizează că cvasimasina este conformă si cu alte reglementări si/sau reguli tehnice specifice. Referintele trebuie să fie cele care sunt publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. în cazul cvasimasinilor fabricate pe teritoriul României se precizează toate referintele reglementărilor române aplicabile, care sunt publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;

5. un angajament de a transmite informatiile relevante privind cvasimasina, la cererea justificată a autoritătilor nationale. Acest angajament trebuie să contină metoda de transmitere si nu trebuie să aducă prejudicii drepturilor de proprietate intelectuală a producătorului cvasimasinii;

6. o declaratie în care se precizează că această cvasimasină nu poate fi introdusă pe piată înainte ca masina finală în care ea trebuie să fie încorporată a fost declarată conformă cu prevederile relevante ale prezentei hotărâri, dacă este necesar;

7. locul si data declaratiei;

8. identitatea si semnătura persoanei împuternicite să elaboreze această declaratie în numele producătorului sau al reprezentantului său autorizat.

2. Conservare

Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaratiei CE de conformitate pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la ultima dată a fabricării masinii.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să păstreze originalul declaratiei de încorporare pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la ultima dată a fabricării cvasimasinii.

 

ANEXA Nr. 3

 

MARCAJUL CE

 

Marcajul CE de conformitate este constituit din initialele „CE" sub următoarea formă:

Diferitele elemente ale marcajului CE trebuie să aibă aceleasi dimensiuni pe verticală, care nu pot fi mai mici de 5 mm. Se poate face derogare de la această dimensiune pentru masinile de dimensiuni reduse.

Marcajul CE trebuie să fie aplicat în imediata vecinătate a numelui producătorului sau al reprezentantului său autorizat, cu folosirea acelorasi tehnici.

În situatia în care se aplică procedura de asigurare a calitătii totale mentionată la art. 13 alin. (3) lit. c) si alin. (4) lit. b) din hotărâre, marcajul CE trebuie să fie imediat urmat de numărul de identificare al organismului notificat.

 

ANEXA Nr. 4

 

 

CATEGORII

pentru care se aplică una dintre procedurile

 

1. ferăstraie circulare (simple sau multiple) pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii si materialelor cu caracteristici fizice similare, de următoarele tipuri:

1.1. ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în pozitie fixă în timpul prelucrării, cu masă sau suport fixă (fix), cu avans manual al piesei ori cu dispozitiv amovibil de avans cu antrenare mecanizată;

1.2. ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în pozitie fixă în timpul prelucrării, cu masă mobilă sau cărucior cu miscare alternativă, cu deplasare manuală;

1.3. ferăstraie mecanice, cu lamă (lame) în pozitie fixă în timpul prelucrării, prevăzute prin constructie cu dispozitiv de antrenare mecanizată a pieselor prelucrate, cu alimentare si/sau evacuare manuală;

1.4. ferăstraie, cu lamă (lame) mobilă (mobile) în timpul prelucrării, cu dispozitiv de antrenare mecanizată, cu alimentare si/sau evacuare manuală;

2. masini de îndreptat cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;

3. masini de rindeluit pe o fată care este prevăzută prin constructie cu dispozitiv de antrenare mecanizată, cu alimentare si/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului;

4. ferăstraie cu pânză panglică, cu alimentare si/sau evacuare manuală pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare sau pentru prelucrarea cărnii si materialelor cu caracteristici fizice similare, de următoarele tipuri:

4.1. ferăstraie mecanice, în pozitie fixă în timpul prelucrării, cu masă sau suport fixă (fix) ori cu miscare alternativă;

4.2. ferăstraie mecanice, cu lamă montată pe un cărucior cu miscare alternativă;

5. masini combinate ale tipurilor mentionate la pct. 1-4 si la pct. 7 pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare;

6. masini de cepuit cu mai multe axe cu avans manual pentru prelucrarea lemnului;

7. masini de frezat cu ax vertical cu avans manual pentru prelucrarea lemnului si materialelor cu caracteristici fizice similare;

8. ferăstraie portabile cu lant pentru prelucrarea lemnului;

9. prese, inclusiv prese pentru îndoit, pentru prelucrarea la rece a metalelor, cu încărcare si/sau descărcare manuală, ale căror elemente mobile pot să aibă o cursă superioară valorii de 6 mm si o viteză mai mare de 30 mm/s;

10. masini de format mase plastice prin injectie ori comprimare cu încărcare si/sau descărcare manuală;

11. masini de format piese din cauciuc prin injectie ori comprimare cu încărcare si/sau descărcare manuală;

12. masini pentru lucrări subterane, de următoarele tipuri:

12.1. locomotive si vagonete cu sistem de frânare;

12.2. elemente de sustinere cu actionare hidraulică;

13. masini de colectare a deseurilor menajere cu încărcare manuală si având un mecanism de compactare încorporat;

14. arbori de transmisie cu articulatii cardanice, inclusiv protectorii lor;

15. protectorii arborilor de transmisie cu articulatii cardanice;

16. elevatoare pentru vehicule;

17. echipamente pentru ridicarea persoanelor si obiectelor, care prezintă un pericol de cădere pe verticală de la o înăltime mai mare de 3 m;

18. masini portabile prevăzute cu cartuse de fixare a încărcăturii explozive si alte masini de impact;

19. dispozitive de protectie destinate detectării prezentei persoanelor;

20. protectori mobili actionati cu un dispozitiv de blocare destinat să fie utilizat la masinile mentionate la pct. 9, 10 si 11;

21. blocuri logice care asigură functii de securitate;

 

ANEXA Nr. 5

 

LISTĂ INDICATIVĂ

a componentelor de securitate prevăzute la art. 3 alin. (2) pct. 3 din hotărâre

 

1. protectorii arborilor de transmisie cu articulatii cardanice;

2. dispozitive de protectie destinate detectării prezentei persoanelor;

3. protectori mobili actionati cu un dispozitiv de blocare destinat să fie utilizat la masinile mentionate la pct. 9, 10 si 11 din anexa nr. 4;

4. blocuri logice care asigură functiile de securitate la masini;

5. valve cu mijloace suplimentare de detectare a defectării, destinate controlului miscărilor periculoase la masini;

6. sisteme de extractie a emisiilor masinii;

7. protectori si dispozitive de protectie destinate să protejeze persoanele expuse împotriva părtilor mobile implicate direct în procesul de lucru al masinii;

8. dispozitive de control al solicitărilor si al miscărilor la masinile de ridicat;

9. dispozitive de retinere a persoanelor pe scaun;

10. dispozitivele pentru oprirea de urgentă;

11. sistemele de descărcare pentru prevenirea acumulării sarcinilor electrostatice potential periculoase;

12. limitatoare de energie si dispozitive de securitate prevăzute la pct. 1.5.7, 3.4.7 si 4.1.2.6 din anexa nr. 1;

13. sisteme si dispozitive destinate reducerii emisiei de zgomot si a vibratiilor;

14. structuri de protectie pentru combaterea efectelor răsturnării (ROPS);

15. structuri de protectie pentru combaterea efectelor căderilor de obiecte (FOPS);

16. comenzile bimanuale;

17. componente pentru masinile de ridicat si/sau deplasat persoane între diferite paliere, incluse în lista următoare:

a) dispozitive de blocare a usilor palierelor;

b) dispozitive care prevăd împiedicarea căderii sau a miscării necontrolate pe verticală a cabinei;

c) dispozitive de limitare a excesului de viteză;

d) amortizoare cu acumulare de energie:

- neliniare; sau

- cu amortizarea reculului;

e) amortizoare cu disipare de energie;

f) dispozitive de securitate montate pe cricurile circuitelor hidraulice la care acestea sunt utilizate ca dispozitive împotriva căderii;

g) dispozitive de securitate electrică compuse din întrerupătoare de securitate care cuprind componente electronice.

 

ANEXA Nr. 6

 

INSTRUCTIUNI

de asamblare pentru cvasimasini

 

Instructiunile de asamblare pentru cvasimasini trebuie să Instructiunile de asamblare trebuie să fie stabilite în una contină o descriere a conditiilor care trebuie îndeplinite pentru a dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene acceptate de către permite încorporarea adecvată la masina finală, astfel încât să producătorul masinii la care cvasimasina va fi încorporată sau nu se compromită sănătatea si securitatea. de către reprezentantul său autorizat.

A. Dosarul tehnic pentru masini

Prezenta parte descrie procedura care trebuie urmărită pentru constituirea dosarului tehnic. Dosarul tehnic trebuie să demonstreze că masina este conformă cu cerintele din hotărâre. El trebuie să acopere fazele de proiectare, fabricare si functionare a masinii, în măsura necesară evaluării conformitătii. Dosarul tehnic trebuie să fie stabilit în una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene, cu exceptia instructiunilor masinii pentru care se aplică prevederile specifice stabilite la pct. 1.7.4.1 din anexa nr. 1.

1. Dosarul tehnic trebuie să contină următoarele elemente:

a) un dosar de fabricare, care să contină:

- o descriere generală a masinii;

- un plan de ansamblu al masinii, planurile circuitelor de comandă, precum si descrierile si explicatiile pertinente necesare pentru întelegerea functionării masinii;

 

ANEXA Nr. 7

 

- planurile detaliate si complete însotite, eventual, de note de calcul, rezultate ale încercărilor, atestărilor etc, care permit verificarea conformitătii masinii cu cerintele esentiale de sănătate si securitate;

- documentatia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmată, inclusiv:

(i) lista cerintelor esentiale de sănătate si securitate care se aplică masinii; (ii) descrierea măsurilor de protectie aplicate în vederea eliminării pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor si, după caz, indicarea riscurilor rezidualeasociate masinii;

- standardele si alte specificatii tehnice utilizate, cu precizarea cerintelor esentiale de sănătate si securitate acoperite prin aceste standarde;

- orice raport tehnic care să contină rezultatele încercărilor efectuate fie de către fabricant, fie de către un organism ales de fabricant sau de reprezentantul său autorizat;

- o copie a instructiunilor masinii;

- dacă este cazul, o declaratie de încorporare referitoare la cvasimasina inclusă în masina completă si instructiunile de asamblare pertinente pe care le contine aceasta;

- dacă este cazul, copii ale declaratiei CE de conformitate a masinii sau a altor produse încorporate în masină;

- o copie a declaratiei CE de conformitate;

b) în cazul fabricatiei în serie, dispozitiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura că masinile rămân conforme cu prevederile hotărârii.

Producătorul trebuie să efectueze cercetările si încercările necesare pe componente, accesorii sau pe masina completă pentru a determina dacă, prin proiectare si fabricare, aceasta poate fi asamblată si pusă în functiune în deplină securitate. Rapoartele si rezultatele pertinente trebuie să fie incluse în dosarul tehnic.

2. Dosarul tehnic mentionat la pct. 1 trebuie să fie pus la dispozitia autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la data fabricării masinii sau, în cazul fabricării în serie, de la ultimul exemplar produs.

Acest dosar tehnic nu trebuie să se găsească obligatoriu pe teritoriul Uniunii Europene si nici nu trebuie să fie disponibil în mod permanent sub formă materială. Totusi, el trebuie să poată fi reconstituit si pus la dispozitie într-o perioadă de timp compatibilă cu importanta sa de către persoana desemnată în declaratia CE de conformitate.

Dosarul tehnic nu trebuie să contină planurile detaliate sau orice alte informatii specifice privind subansamblurile utilizate pentru fabricarea masinilor numai dacă cunoasterea lor este indispensabilă pentru verificarea conformitătii masinii cu cerintele esentiale de sănătate si securitate.

3. Neprezentarea dosarului tehnic, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autoritătile nationale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la îndoială a conformitătii masinii în cauză cu cerintele esentiale de sănătate si securitate.

B. Documentatia tehnică relevantă pentru cvasimasini Prezenta parte descrie procedura care trebuie urmărită pentru constituirea dosarului tehnic pertinent. Documentatia trebuie să pună în evidentă care dintre cerintele esentiale din hotărâre sunt aplicabile si îndeplinite. Ea trebuie să acopere fazele de proiectare, fabricare si functionare a cvasimasinii, în măsura necesară evaluării conformitătii cu cerintele esentiale de sănătate si securitate. Documentatia trebuie să fie stabilită în una sau mai multe limbi oficiale ale Uniunii Europene.

1. Documentatia trebuie să contină următoarele elemente:

a) un dosar de fabricare, care să contină:

- un plan de ansamblu al cvasimasinii, inclusiv planurile circuitelor de comandă;

- planurile detaliate si complete însotite, eventual, de note de calcul, rezultate ale încercărilor, atestărilor etc, care permit verificarea conformitătii cvasimasinii cu cerintele esentiale de sănătate si securitate care îi sunt aplicabile;

- documentatia referitoare la evaluarea riscurilor, care descrie procedura urmată, inclusiv:

(i) lista cerintelor esentiale de sănătate si securitate care se aplică si sunt îndeplinite;

(ii) descrierea măsurilor de prevenire aplicate în vederea eliminării pericolelor identificate sau pentru reducerea riscurilor si, dacă este cazul, indicarea riscurilor reziduale;

(iii) standardele si alte specificatii tehnice utilizate, cu precizarea cerintelor esentiale de sănătate si securitate acoperite de aceste standarde;

(iv) orice raport tehnic care să contină rezultatele încercărilor efectuate fie de către fabricant, fie de un organism ales de fabricant sau de reprezentantul său autorizat;

(v) o copie a instructiunilor de asamblare a cvasimasinii;

b) în cazul fabricatiei în serie, dispozitiile interne care trebuie implementate pentru a se asigura că respectiva cvasimasina rămâne conformă cu cerintele esentiale de sănătate si securitate aplicabile.

Producătorul trebuie să efectueze cercetările si încercările necesare pe componente, accesorii sau pe cvasimasina pentru a determina dacă, prin proiectare si fabricare, aceasta poate fi asamblată si pusă în functiune în deplină securitate. Rapoartele si rezultatele pertinente trebuie să fie incluse în dosarul tehnic.

2. Documentatia tehnică pertinentă trebuie să fie pusă, la cerere, la dispozitia autoritătilor competente din statele membre ale Uniunii Europene pentru o perioadă de cel putin 10 ani de la data fabricării cvasimasinii sau, în cazul fabricării în serie, de la ultimul exemplar produs si să fie prezentate la cererea acestor autorităti. Documentatia nu trebuie să se găsească obligatoriu pe teritoriul Uniunii Europene si nici nu trebuie să fie disponibilă în mod permanent sub formă materială. Totusi, ea trebuie să poată fi reconstituită si pusă la dispozitie într-o perioadă de timp compatibilă cu importanta sa de către persoana desemnată în declaratia CE de conformitate.

3. Neprezentarea documentatiei tehnice pertinente, ca urmare a unei cereri temeinic motivate de către autoritătile nationale competente, poate constitui un motiv suficient pentru punerea la îndoială a conformitătii cvasimasinii respective cu cerintele esentiale de sănătate si securitate, aplicate si atestate.

 

ANEXA Nr. 8

 

EVALUAREA

conformitătii cu control intern al productiei masinilor

 

1. Prezenta anexă descrie procedura prin care producătorul sau reprezentantul său autorizat, care îndeplineste obligatiile prevăzute la pct. 2 si 3, asigură si declară că masina respectivă satisface cerintele esentiale de sănătate si securitate relevante din hotărâre.

2. Pentru fiecare tip reprezentativ al seriei considerate, producătorul sau reprezentantul său autorizat întocmeste dosarul tehnic prevăzut la lit. A din anexa nr. 7.

3. Producătorul trebuie să ia toate măsurile necesare, în cadrul procesului de productie, pentru a asigura conformitatea masinii fabricate cu dosarul tehnic prevăzut la lit. A din anexa nr. 7 si cu cerintele hotărârii.

 

ANEXA Nr. 9

 

EXAMINAREA CE DE TIP

 

Examinarea CE de tip este procedura prin care un organism notificat constată si atestă că un model reprezentativ al unei masini prevăzute în anexa nr. 4 (denumită tip) este conform cu prevederile hotărârii.

1. Pentru fiecare tip, producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să stabilească un dosar tehnic conform lit. A din anexa nr. 7.

2. Pentru fiecare tip, producătorul sau reprezentantul său autorizat va înainta cererea de examinare CE de tip unui organism notificat, la alegerea sa.

Cererea contine:

a) numele si adresa producătorului si, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

b) o declaratie scrisă, din care să rezulte că această cerere nu a fost înaintată altui organism notificat;

c) dosarul tehnic.

În plus, solicitantul trebuie să pună la dispozitia organismului notificat un esantion al tipului. Organismul notificat poate solicita alte esantioane dacă programul de încercări solicită acest lucru.

3. Organismul notificat:

3.1. examinează dosarul tehnic, verifică dacă tipul a fost fabricat în conformitate cu acesta si stabileste elementele care au fost proiectate în conformitate cu prevederile aplicabile standardelor mentionate la art. 9 alin. (2) din hotărâre, inclusiv elementele a căror proiectare nu se bazează pe prevederile relevante din standarde;

3.2. efectuează sau urmează să efectueze controalele, măsurările ori încercările necesare pentru verificarea dacă solutiile adoptate îndeplinesc cerintele esentiale de sănătate si securitate prevăzute de prezenta hotărâre, atunci când nu au fost aplicate standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre;

3.3. în cazul în care au fost aplicate standardele armonizate prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre, efectuează sau urmează să efectueze controalele, măsurările ori încercările necesare pentru verificarea dacă aceste standarde au fost efectiv aplicate;

3.4. de comun acord cu solicitantul convine asupra locului unde se va verifica dacă tipul a fost fabricat conform dosarului tehnic examinat si unde controalele, măsurările si încercările necesare sunt efectuate.

4. În situatia în care tipul satisface prevederile hotărârii, organismul notificat eliberează solicitantului un certificat de examinare CE de tip. Certificatul trebuie să contină numele si adresa producătorului si ale reprezentantului său autorizat, informatiile necesare pentru identificarea tipului aprobat, concluziile examinării si conditiile în care a fost efectuată emiterea certificatului.

Producătorul si organismul notificat trebuie să păstreze, pe o perioadă de cel putin 15 ani de la data eliberării certificatului, o copie a acestui certificat, dosarul tehnic, inclusiv toate documentele relevante.

 

ANEXA Nr. 9

 

EXAMINAREA CE DE TIP

 

5. Dacă tipul nu satisface prevederile hotărârii, organismul notificat refuză eliberarea către solicitant a certificatului de examinare CE de tip, motivând într-o manieră detaliată acest refuz. Organismul notificat informează solicitantul, alte organisme notificate si statul membru al Uniunii Europene care l-a notificat. Organismul trebuie să stabilească o procedură de apel.

6. Solicitantul informează organismul notificat care detine dosarul tehnic referitor la certificatul de examinare CE de tip cu privire la toate modificările tipului aprobat. Organismul notificat examinează aceste modificări si apoi fie confirmă valabilitatea certificatului de examinare CE de tip existent, fie eliberează un nou certificat, dacă aceste modificări pot să compromită conformitatea cu cerintele esentiale de sănătate si securitate sau conditiile de utilizare prevăzute a tipului.

7. Comisia, statele membre ale Uniunii Europene si alte organisme notificate pot, la cerere, să obtină o copie a certificatelor de examinare CE de tip. La cererea motivată, Comisia si statele membre ale Uniunii Europene pot să obtină o copie a dosarului tehnic si a rezultatelor examenelor efectuate de către organismul notificat.

8. Dosarele si corespondenta, referitoare la procedurile legate de examinarea CE de tip, sunt redactate în una dintre limbile oficiale ale statului membru care este stabilită de organismul notificat sau într-o limbă oficială a Uniunii Europene acceptată de acesta.

9. Valabilitatea certificatului de examinare CE de tip

9.1. Organismul notificat are responsabilitatea permanentă de a se asigura că certificatul de examinare CE de tip continuă să fie valabil. El informează producătorul cu privire la orice modificare importantă cu implicatii asupra valabilitătii certificatului. Organismul notificat retrage certificatele care nu mai sunt valabile.

9.2. Producătorul masinii în cauză are responsabilitatea permanentă de a se asigura că masina respectivă este conformă cu nivelul progresului tehnic.

9.3. Producătorul trebuie să solicite organismului notificat reexaminarea valabilitătii certificatului de examinare CE de tip la fiecare 5 ani. Dacă organismul estimează că această certificare rămâne valabilă, mentinută la nivelul progresului tehnic, el reînnoieste acest certificat pentru încă 5 ani.

Producătorul si organismul notificat păstrează, pe o perioadă de cel putin 15 ani de la data eliberării certificatului de examinare CE de tip, o copie a acestui certificat, dosarul tehnic, inclusiv toate documentele relevante.

9.4. În cazul în care certificatul de examinare CE de tip nu este reînnoit, producătorul încetează introducerea pe piată a masinii în cauză.

 

ANEXA Nr. 10

 

 

ASIGURAREA TOTALĂ A CALITĂTII

 

Prezenta anexă descrie evaluarea conformitătii masinilor prevăzute în anexa nr. 4 fabricate sub un sistem de asigurare totală a calitătii si descrie procedura prin care organismul notificat evaluează si aprobă sistemul de calitate si controlează aplicarea lui.

 

1. Producătorul trebuie să aplice un sistem al calitătii aprobat pentru proiectare, fabricare, inspectie finală si încercări, asa cum este specificat la pct. 2, si care face obiectul supravegherii prevăzute la pct. 3.

2. Sistemul de calitate

2.1. Producătorul sau reprezentantul său autorizat înaintează unui organism notificat, la alegerea sa, o cerere de evaluare a sistemului său de calitate.

Cererea contine:

a) numele si adresa producătorului si, după caz, ale reprezentantului său autorizat;

b) locurile de proiectare, fabricare, inspectie, încercări si depozitare a masinilor;

c) dosarul tehnic, descris la lit. A din anexa nr. 7, pentru un model din fiecare categorie de masină prevăzută în anexa nr. 4 pe care intentionează să o producă;

d) documentatia privind sistemul calitătii;

e) o declaratie scrisă, din care să rezulte că această cerere nu a fost înaintată altui organism notificat.

2.2. Sistemul de calitate trebuie să asigure conformitatea masinilor cu prevederile hotărârii. Toate elementele, cerintele si dispozitiile adoptate de către producător trebuie să existe într-un mod sistematic si rational sub forma unor măsuri, proceduri si instructiuni scrise. Documentatia privind sistemul calitătii trebuie să permită o interpretare uniformă a măsurilor legate de procedură si de calitate, cum ar fi programe, planuri, manuale si dosare de calitate.

Documentatia contine, în special, o descriere corespunzătoare a următoarelor:

a) obiectivele calitătii, organigrama si responsabilitătile, precum si responsabilitatea de a gestiona sistemul calitătii în ceea ce priveste proiectarea si calitatea masinilor;

b) specificatiile tehnice referitoare la proiectare, inclusiv standardele utilizate si mijloacele care au fost folosite pentru a se asigura că cerintele esentiale de sănătate si securitate sunt îndeplinite, dacă standardele prevăzute la art. 9 alin. (2) din hotărâre nu sunt utilizate integral;

c) metodele de inspectie si de verificare a proiectării, procedeele si actiunile sistematice care sunt utilizate la proiectarea masinilor cărora li se aplică hotărârea;

d) metodele corespunzătoare de fabricatie, de control al calitătii si de asigurare a calitătii, procedeele si actiunile sistematice care sunt utilizate;

e) inspectiile si încercările care sunt efectuate înainte, în timpul si după fabricare, cu indicarea frecventei efectuării acestora;

f) documentele de calitate, cum ar fi rapoartele de inspectie si informatiile legate de încercări, informatiile legate de etalonare si rapoartele privind calificarea personalului implicat;

g) mijloacele care permit controlul realizării proiectării si a calitătii dorite în ceea ce priveste masinile, precum si aplicarea efectivă a sistemului de calitate.

2.3. Organismul notificat evaluează sistemul de calitate pentru a determina dacă acesta răspunde cerintelor prevăzute la pct. 2.2.

Elementele sistemului de calitate care sunt conforme cu standardele armonizate relevante sunt presupuse conforme cu cerintele corespunzătoare prevăzute la pct. 2.2.

Echipa de auditori trebuie să includă cel putin un membru cu experientă în evaluarea tehnologiei masinilor. Procedura de evaluare impune o vizită de inspectie la instalatiile producătorului. în cursul evaluării, echipa de auditori trebuie să examineze dosarul tehnic prevăzut la lit. c) a celui de-al doilea alineat al pct. 2.1, pentru a se asigura conformitatea cu cerintele esentiale de sănătate si securitate aplicabile.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să fie notificat asupra deciziei. Notificarea contine concluziile examinării si decizia motivată a evaluării. Organismul notificat trebuie să stabilească o procedură de apel.

2.4. Producătorul se angajează să îndeplinească obligatiile care decurg din sistemul de calitate aprobat si să asigure mentinerea si aplicarea lui efectivă.

Producătorul sau reprezentantul său autorizat informează organismul notificat care a aprobat sistemul de asigurare a calitătii cu privire la toate proiectele de modificare a acestuia.

Organismul notificat evaluează modificările propuse si decide dacă sistemul de calitate modificat continuă să satisfacă cerintele prevăzute la pct. 2.2 sau dacă o reevaluare este necesară.

Decizia sa este notificată producătorului. Notificarea contine concluziile examinării si decizia motivată a evaluării.

3. Supravegherea sub responsabilitatea organismului notificat

3.1. Scopul supravegherii este de a se asigura că producătorul răspunde corect obligatiilor care decurg din sistemul calitătii aprobat.

3.2. Producătorul trebuie să permită accesul organismului notificat în vederea inspectiei la locurile de proiectare, fabricare, inspectie, încercări si depozitare si să îi furnizeze toate informatiile necesare, cum ar fi:

a) documentatia referitoare la sistemul de calitate;

b) documentele de calitate prevăzute în sectiunea din sistemul calitătii corespunzătoare proiectării, cum ar fi rezultatele analizelor, calcule, încercări etc;

c) documentele de calitate prevăzute în sectiunea din sistemul calitătii corespunzătoare fabricatiei, cum ar fi rapoartele de inspectie si informatiile legate de încercări, informatiile legate de etalonare, rapoartele privind calificarea personalului implicat etc.

3.3. Organismul notificat efectuează audituri periodice pentru a se asigura că producătorul mentine si aplică sistemul de calitate; el furnizează un raport de audit producătorului. Frecventa auditurilor periodice trebuie să fie la fiecare 3 ani, fiind efectuate ca o reevaluare completă.

3.4. În plus, organismul notificat poate să efectueze vizite inopinate la producător. Necesitatea acestor vizite suplimentare si frecventa acestora sunt determinate pe baza unui sistem de control al vizitelor gestionat de organismul notificat. în particular, următorii factori trebuie luati în considerare în cadrul sistemului de control al vizitelor:

a) rezultatele vizitelor de supraveghere anterioare;

b) necesitatea controlului vizând punerea în aplicare a măsurilor corective;

c) dacă este cazul, conditiile speciale legate de aprobarea sistemului de calitate;

d) modificările semnificative în organizarea procesului, măsurile sau tehnologia de fabricatie.

Cu ocazia acestor vizite, dacă este necesar, organismul notificat poate efectua sau dispune efectuarea încercărilor destinate verificării functionării corespunzătoare a sistemului calitătii. El furnizează producătorului un raport de vizită si un raport de încercări, dacă o încercare a fost efectuată.

4. Producătorul sau reprezentantul său autorizat trebuie să pună la dispozitia autoritătilor nationale, pe o perioadă de cel putin 10 ani de la ultima dată de fabricatie:

- documentatia prevăzută la pct. 2.1;

- deciziile si rapoartele organismului notificat prevăzute la alineatele al treilea si al patrulea ale pct. 2.4, inclusiv pct. 3.3 si 3.4.

 

ANEXA Nr. 11

 

CRITERII MINIME

care trebuie luate în considerare pentru notificarea organismelor

 

1. Organismul, directorul acestuia si personalul însărcinat să execute operatiile de verificare nu trebuie să fie proiectantul, producătorul, furnizorul sau cel care instalează masina care se controlează si nici reprezentantul autorizat al uneia dintre aceste părti. Acestia nu trebuie implicati nici direct, nici ca reprezentanti în proiectarea, constructia, comercializarea sau întretinerea masinilor. Aceasta nu exclude posibilitatea unui schimb de informatii tehnice între producător si organism.

2. Organismul si personalul său trebuie să execute operatiile de verificare cu cel mai înalt nivel de integritate profesională si competentă tehnică si nu trebuie să fie supusi niciunor presiuni sau tentatii, mai ales de natură financiară, care le-ar putea influenta judecata ori rezultatele controlului, în special din partea persoanelor sau a grupurilor de persoane interesate de rezultatul verificărilor.

3. Pentru fiecare categorie de masini pentru care este notificat, organismul trebuie să dispună de personal cu cunostinte tehnice si experientă suficientă si corespunzătoare pentru efectuarea unei evaluări de conformitate. Organismul trebuie să posede mijloacele necesare pentru a avea posibilitatea să-si exercite în mod corespunzător sarcinile tehnice si administrative legate de verificare; el trebuie, de asemenea, să aibă acces la echipamentele necesare pentru verificări speciale.

4. Personalul însărcinat cu controlul trebuie să posede o bună pregătire tehnică si profesională, cunostinte corespunzătoare despre cerintele încercărilor pe care le efectuează si experientă corespunzătoare pentru aceste încercări, precum si capacitatea de a elabora certificatele, procesele-verbale si rapoartele corespunzătoare încercărilor efectuate.

5. Independenta personalului însărcinat cu controlul trebuie să fie garantată. Remuneratia sa nu trebuie să depindă de numărul de controale efectuate sau de rezultatele acestora.

6. Organismul trebuie să încheie o asigurare de răspundere civilă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu exceptia cazului în care se vor adopta dispozitii care să prevadă asumarea acesteia de către stat sau garantarea de către stat a controalelor efectuate.

7. Personalul organismului este obligat să păstreze secretul profesional referitor la toate informatiile obtinute în efectuarea acestor sarcini, mai putin fată de autoritătile competente nominalizate potrivit hotărârii.

8. Organismele notificate trebuie să participe la activitătile de coordonare. Ele participă, de asemenea, direct sau prin intermediul unui reprezentant la activitătile de standardizare europeană sau se asigură că sunt la curent cu situatia referitoare la standardele relevante.

9. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse poate lua toate măsurile pe care le consideră necesare pentru a se asigura că, în cazul încetării activitătii organismului notificat, documentatia clientilor este transmisă unui alt organism sau îi este pusă la dispozitie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al secretarului general

al Guvernului, domnul Gabriel Berea, prin acordul părtilor

 

Având în vedere prevederile art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data de 30 septembrie 2008 încetează raportul de serviciu al secretarului general al Guvernului, domnul Gabriel Berea, prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.156.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei

Nationale „Apele Române" în domeniul public al comunei Leresti si în administrarea Consiliului

Local al Comunei Leresti, judetul Arges

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 7 alin. (2) lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 107/2002 privind înfiintarea Administratiei Nationale „Apele Române", aprobată cu modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare, al art. 9 alin. (1)si al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, constituit din drumul de contur mal drept lac de acumulare Râusor, situat în comuna Leresti, judetul Arges, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române" în domeniul public al comunei Leresti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Leresti, judetul Arges.

Art. 2. - Administrarea, exploatarea si întretinerea celorlalte lucrări de pe traseul drumului care se transmite potrivit art. 1 revin în sarcina Consiliului Local al Comunei Leresti.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.178.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Administratiei Nationale

„Apele Române" în domeniul public al comunei Leresti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Leresti,

judetul Arges

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare

la Ministerul Economiei

si Finantelor

Comuna Leresti, judetul Arges

Statul român, din administrarea Administratiei Nationale „Apele Române"

Comuna Leresti, în administrarea Consiliului Local al Comunei Leresti

Drum de contur mal drept lac de acumulare Râusor, între km 0 + 535 (casa vanelor) si km 9 + 605 (coada lacului Râusor pe râul Târgului)

Lungime totală = 9,070 km

Nr.M.E.R - 64.078

partial

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea

si functionarea Administratiei Fondului Cultural National

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 802/2005 privind organizarea si functionarea Administratiei Fondului Cultural National, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

„(2) Sediul Administratiei este în municipiul Bucuresti, str. Barbu Stefănescu Delavrancea nr. 57, sectorul 1."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.184.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Ionescu Daniel în functia publică de secretar general în cadrul Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat

 

Având în vedere Adresa nr. 64 din 19 septembrie 2008 a Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, prin care a fost comunicat Procesul-verbal încheiat în data de 19 septembrie 2008, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante de secretar general în cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) si art. 62 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ionescu Daniel se numeste în functia publică de secretar general în cadrul Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Gabriel Berea în functia de secretar

de stat la Secretariatul General al Guvernului

 

În temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - Pe data de 30 septembrie 2008, domnul Gabriel Berea se numeste în functia de secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

Art. 2. - Atributiile secretarului general al Guvernului, prevăzute de actele normative în vigoare, vor fi exercitate, cu caracter temporar, până la numirea în functie a secretarului general al Guvernului, de către domnul Gabriel Berea, secretar de stat la Secretariatul General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 192.