MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 661         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 22 septembrie 2008

 

SUMAR

 

DECRETE

 

871. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

872. - Decret privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

107. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

108. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 

110. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

1.090. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Onofrei Orest prin demisia din functia publică de subprefect al judetului Suceava

 

1.091. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul Banu Gheorghe Dorel

 

1.095. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

1.116. - Hotărâre privind organizarea si finantarea Festivalului National de Teatru

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

180. - Decizie privind stabilirea atributiilor doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

183. - Decizie privind numirea domnului Cononov Paul în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

M.90. - Ordin al ministrului apărării privind acordarea sporului de preventie personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile sanitare ale Ministerului Apărării

 

581. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cresterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat încă în fermentatie

 

584. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun

 

589. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 259/2004

 

590. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

605/579. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale

 

612. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind conducerea, controlul si comunicarea pe durata implementării Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgentă - SMISU

 

1.261. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

1.397. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” pe anul 2008

 

1.575. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

12. - Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

835. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A.

 

838. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PRESTIGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE -S.RL.

 

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

la propunerea ministrului afacerilor externe,

în semn de apreciere deosebită pentru înalta tinută morală si patriotismul de care a dat dovadă ca militar al Armatei Române în timpul celui de-al Doilea Război Mondial,

pentru devotamentul si atasamentul arătate fată de valorile culturale si istorice ale României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Mare Cruce domnului Alexandru Tătulescu, medic (Federatia Rusă).

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 871.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului Virtutea Militară în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, ale art. 4 alin. (1), ale art. 8 lit. Asi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului apărării,

cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înfiintare, în semn de înaltă pretuire pentru profesionalismul dovedit de personalul unitătii în îndeplinirea misiunilor încredintate în teatrele de operatii din Bosnia si Hertegovina, Kosovo, Irak si Afganistan,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler, cu însemn pentru militari, de pace, Drapelului de luptă al Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor”.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 872.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor

 

Continuarea procesului de profesionalizare a structurilor de politie din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative constituie în prezent o prioritate. în scopul realizării acestui obiectiv, o cerintă importantă si urgentă o reprezintă cresterea calitătii procesului de recrutare a personalului si mentinerea în institutiile respective a politistilor cu o bună pregătire profesională, în măsură să realizeze operationalizarea acestora.

în scopul motivării politistilor si pentru asigurarea corelării nivelului de salarizare între anumite functii de conducere, tinând seama de ierarhizarea stabilită pentru functii publice similare potrivit Legii nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, precum si a corelării coeficientilor de ierarhizare pentru functiile agentilor de politie cu nivelul stabilit subofiterilor, se impune adoptarea în regim de urgentă a unui act normativ pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 38/2003 privind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Adoptarea cadrului normativ necesar asigurării unui sistem de salarizare stimulativ si atractiv, corespunzător cerintelor de profesionalizare, asigură realizarea saltului calitativ impus de operationalizarea structurilor politienesti, pentru a răspunde standardelor impuse de participarea la actiuni internationale, alături de fortele NATO, UE si ale altor organizatii internationale.

Având în vedere că neadoptarea acestor măsuri ar avea consecinte negative directe, în sensul amplificării nemultumirilor reale, pe fondul acutizării discrepantelor existente între coeficientii de ierarhizare pentru functiile agentilor de politie cu nivelul stabilit subofiterilor, dar si implicatii majore asupra îndeplinirii angajamentelor internationale asumate de Guvern si Parlament, este necesară crearea conditiilor optime pentru îmbunătătirea calitătii procesului de recrutare/selectie si asigurarea unui nivel salarial stimulativ pentru politistii din cadrul unitătilor de politie, elemente care vizează interesul national si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, nefiind suficientă utilizarea procedurii parlamentare de urgentă.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordonanta Guvernului nr. 38/2003 rivind salarizarea si alte drepturi ale politistilor, publicată în /lonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 2 februarie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 353/2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

 

1. La litera A punctul 3. numerele curente 2 si 3 vor avea următorul cuprins:

 

,2. Director general adjunct

A

5,60

 

7,40

3. Director

A

4,70

 

6,40

 

2. La litera B, punctul 2 va avea următorul cuprins:

 

„2. Functii de executie

 

 

 

Nr.

crt.

Denumirea functiei

Categoria

Coeficientul de ierarhizare

minim

maxim

1.

Agent - Agent principal

B

2,10

2,90

2.

Agent debutant

B

 

1,90”

 

Art. II. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2009.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 107.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea unor acte normative din domeniul social

 

Având în vedere că indemnizatia pentru însotitor este un drept conferit ca urmare a calitătii de asigurat si reprezintă o formă de protectie socială, dreptul la asigurări sociale este garantat de stat si se cuvine pe temeiul contributiilor de asigurări sociale plătite.

Luând în considerare faptul că indemnizatia pentru însotitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrati în gradul I de invaliditate trebuie să se stabilească în mod similar cu pensia de invaliditate de care beneficiază această categorie de pensionari, prin raportare la valoarea punctului de pensie, situatie care se doreste a fi reglementată prin prezenta ordonantă de urgentă,

întrucât asigurarea respectării prevederilor Programului de guvernare cu privire la majorarea pensiilor, cresterea puterii de cumpărare a pensionarilor, reducerea sărăciei si a marginalizării sociale si categoria de persoane căreia i se adresează aceste măsuri necesită adoptarea unor reglementări de natură legislativă care să conducă la îndeplinirea acestor obiective, elemente ce constituie situatii extraordinare si vizează interesul public, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Art. I. -Articolul 61 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Indemnizatia pentru însotitor este în cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilită anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat, potrivit art. 80.”

2. Alineatul (3) se abrogă.

Art. II. - (1) Valoarea punctului de pensie stabilită prin Ordonanta Guvernului nr. 26/2008 cu privire la rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008, aprobat prin Legea nr. 387/2007, se aplică începând cu data de 1 octombrie 2008.

(2) Pentru mentinerea echilibrului bugetar, bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 se majorează la venituri si la cheltuieli cu suma de 520 de milioane lei.

Art. III. - (1) Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor pentru somaj pe anul 2008, aprobat prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2008 nr. 387/2007, cu modificările ulterioare, se diminuează cu suma de 250 de milioane lei, din care 140 de milioane lei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale.

(2) Excedentul bugetului asigurărilor pentru somaj în urma diminuării prevăzute la alin. (1) se majorează cu 250 de milioane lei, din care 140 de milioane de lei la Fondul de garantare pentru plata creantelor salariale si 110 de milioane lei la sistemul asigurărilor pentru somaj.

Art. IV. - (1) Începând cu data de 1 noiembrie 2008, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse functionează Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, cu un număr de 1.041 de posturi, care se asigură prin reorganizarea directiilor de muncă si protectie socială judetene si a municipiului Bucuresti si prin preluarea a 400 de posturi de la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Posturile prevăzute la alin. (1) si, după caz, personalul care ocupă posturile supuse reorganizării se preiau, pe bază de protocol, în care se va stabili structura posturilor redistribuite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă si cheltuielile de personal aferente, pe capitole de cheltuieli, incluzând toate drepturile salariale prevăzute de lege.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă modifică numărul maxim de posturi reglementat prin actele normative în care acesta era prevăzut.

Art. V. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, modificările ce decurg din prezenta ordonantă de urgentă în structura si volumul bugetelor implicate.

(2) Se autorizează Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse să detalieze influentele aprobate si să introducă modificările prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă în bugetele implicate, precum si în anexele la acestea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 108.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Prezenta reglementare are un caracter urgent, având în vedere disfunctiile majore create în asigurarea serviciilor de transport public local de călători între municipiul Bucuresti si localitătile din judetul Ilfov.

Totodată, având în vedere caracterul special al relatiilor de transport public local, care există de peste 50 de ani, între municipiul Bucuresti si localitătile din judetul Ilfov, este necesar ca pentru acest caz particular să se aplice reguli speciale, în sensul exceptării acestei categorii de transport de la regulile transportului interjudetean si încadrării acestuia în categoria transportului local.

Segmentele de populatie afectate sunt atât elevii si studentii, cât si călătorii care beneficiază de bonificatii pe transportul în comun, pensionari, persoane cu dizabilităti, utilizatorii traditionali ai serviciilor Regiei Autonome de Transport Bucuresti.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3 alineatul (1), punctele 40 si 48 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„40. traseu - parcurs care asigură legătura dintre localitatea cap de traseu de plecare si localitatea cap de traseu de destinatie, pe care se efectuează transport rutier public de persoane prin servicii regulate si servicii regulate speciale, în functie de amplasarea localitătilor cap de traseu si de itinerarul dintre acestea, traseele pot fi locale, judetene, interjudetene si internationale; traseele dintre municipiul Bucuresti si alte localităti sunt trasee interjudetene, cu exceptia traseelor dintre municipiul Bucuresti si localitătile din judetul Ilfov, care sunt considerate trasee locale. Traseele dintre aceleasi două localităti cap de traseu pe itinerare diferite se consideră trasee diferite;

48. transport rutier interjudetean - transport rutier care se efectuează între localitatea de plecare si localitatea de destinatie, situate pe teritoriul a două judete diferite, cu sau fără tranzitarea unuia ori mai multor judete; în sensul prezentei ordonante de urgentă, transportul rutier între municipiul Bucuresti si alte judete este considerat transport rutier interjudetean, cu exceptia transportului dintre municipiul Bucuresti si localitătile din judetul Ilfov, care este considerat transport local.”

2. La articolul 45, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Pentru traseele locale dintre municipiul Bucuresti si localitătile din judetul Ilfov, plecările, sosirile si opririle în tranzit se realizează din statii publice stabilite de administratia publică locală.”

Art. II. - Licentele de traseu valabile la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă îsi mentin valabilitatea până la data expirării acestora.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 110.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Onofrei Orest prin demisia din functia publică de subprefect al judetului Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 19 alin. (1) lit. a), art. 97 lit. e) si al art. 102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al domnului Onofrei Orest încetează prin demisia din functia publică de subprefect al judetului Suceava.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.090.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Covasna de către domnul Banu Gheorghe Dorel

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Banu Gheorghe Dorel exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Covasna, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.091.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 145.935 euro pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate pacientului Stanciu Matei-Alexandru, în vârstă de 2 ani, din municipiul Galati, Str. Română nr. 8, bl. LC 4, ap. 83.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 30.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 115.935 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Galati, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Galati, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Galati către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Galati, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Galati, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.095.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si finantarea Festivalului National de Teatru

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă organizarea si finantarea Festivalului National de Teatru, denumit în continuare Festival, care se va desfăsura în municipiul Bucuresti în perioada 1-10 noiembrie 2008.

(2) Finantarea Festivalului se realizează prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, în limita sumei de 2.300 mii lei, prevăzută cu această destinatie.

(3) Fondurile necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de organizarea si desfăsurarea Festivalului se alocă de către Ministerul Culturii si Cultelor, pe bază de contract încheiat cu Uniunea Teatrală din România (UNITER), cu plata în avans de până la 30%.

(4) Suma prevăzută la alin. (2) poate fi utilizată pentru finantarea, în conditiile legii, a tuturor categoriilor de cheltuieli legate de pregătirea, organizarea si desfăsurarea în bune conditii a Festivalului, de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele interne si internationale încheiate, inclusiv de finantarea transportului international, conform legii.

Art. 2. - Ministerul Culturii si Cultelor si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.116.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor doamnei Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 120 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Art. 1. - Pe data prezentei decizii doamna Dinu Cristina Elena, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnată să coordoneze aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor, doamna Dinu Cristina Elena îl informează pe secretarul general al Guvernului despre stadiul de implementare a programelor.

Art. 3. - Doamna Dinu Cristina Elena va îndeplini si alte atributii stabilite de secretarul general al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 septembrie 2008.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Cononov Paul în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Cononov Paul se numeste în functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 19 septembrie 2008.

Nr. 183.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APĂRĂRII

 

ORDIN

privind acordarea sporului de preventie personalului de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din structurile sanitare ale Ministerului Apărării

 

Pentru aplicarea prevederilor art. 13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului contractual din unitătile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 27 si 47 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare Avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, transmis cu nr. 1.312/P.P. din 22 aprilie 2008,

în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Apărării,

ministrul apărării emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Pentru munca prestată în structurile sanitare ale Ministerului Apărării, personalul militar de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar beneficiază de un spor lunar de preventie de 11%, calculat asupra soldei de functie si soldei de grad.

(2) Personalul civil contractual de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar, încadrat în structurile sanitare ale Ministerului Apărării, beneficiază de un spor lunar de preventie de 11% din salariul de bază.

Art. 2. - Structurile sanitare ale Ministerului Apărării în care se acordă sporul de preventie, organizate, autorizate si evaluate conform cadrului legislativ sanitar national, se stabilesc prin dispozitie a sefului Directiei medicale.

Art. 3. - (1) Sporul de preventie se acordă în conditiile încadrării în fondurile aprobate la titlul „Cheltuieli de personal” cu această destinatie.

(2) Ordonatorul de credite numeste, prin ordin de zi pe unitate, comisia tehnică pe linie de securitate si sănătate în muncă, care verifică îndeplinirea conditiilor legale de acordare a sporului de preventie.

(3) La începutul fiecărui an, comisia prevăzută la alin. (2) propune nominal, prin proces-verbal, personalul militar si civil care beneficiază de sporul de preventie.

(4) După aprobarea de către ordonatorul de credite a procesului-verbal prevăzut la alin. (3) se emite ordinul de zi pe unitate pentru alocarea la drepturi.

(5) Când în cursul anului intervin modificări, acestea se consemnează, pe baza procesului-verbal întocmit de comisia prevăzută la alin. (2), în ordinul de zi pe unitate, pentru a se stabili drepturile în raport cu situatiile nou-create.

(6) Alocarea si scoaterea la si de la drepturi bănesti a personalului cu drept la spor se fac pe baza ordinului de zi pe unitate.

(7) Proiectul ordinului de zi pe unitate de alocare la plata sporului de preventie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative în vigoare.

Art. 4. - (1) Sporul de preventie se acordă pentru timpul efectiv lucrat, fără a depăsi numărul de ore corespunzător regimului de lucru de 8, 7 sau, după caz, 6 ore.

(2) Stabilirea numărului efectiv de ore prestate se face pe bază de pontaj, aprobat de ordonatorul de credite.

(3) Sporul fix pe oră se stabileste prin împărtirea sporului corespunzător orelor de muncă pentru întreaga lună la numărul de ore specific regimului de lucru de 8, 7 sau, după caz, 6 ore.

Art. 5. - (1) Personalul de specialitate medico-sanitar si auxiliar sanitar din alte unităti militare, trimis în interes de serviciu în structurile sanitare în care se acordă sporul de preventie, beneficiază de acest drept, în raport cu timpul efectiv lucrat.

(2) Structura sanitară în care se acordă sporul de preventie eliberează o adeverintă personalului mentionat la alin. (1), din care să rezulte timpul efectiv lucrat si ordinul de zi pe unitate, emis în vederea prestării activitătilor specifice calitătii medico-sanitare si auxiliar sanitare.

Art. 6. - (1) Sporul de preventie se acordă începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.

(2) Sporul de preventie se achită odată cu plata soldelor si a salariilor, pe baza aceluiasi stat nominal.

Art. 7. - Prevederile prezentului ordin se completează cu reglementările legislatiei sanitare nationale, în măsura în care nu contravin cadrului normativ specific.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2008.

Nr. M.90.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cresterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat încă în fermentatie

 

Având în vedere:

- prevederile Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999, si ale Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 1.134/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei si vinului în sistemul organizării comune a pietei vitivinicole nr. 244/2002,

văzând Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul culturi horticole nr. 125.265 din 30 iulie 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cresterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat încă în fermentatie, în perioada 2008-2012, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin creează cadrul necesar aplicării prevederilor Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 si a Regulamentului (CE) nr. 3/2008 si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2.392/86 si a Regulamentului (CE) nr. 1.493/1999.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 15 septembrie 2008.

Nr. 581.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cresterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat încă în fermentatie

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc conditiile de eligibilitate pentru acordarea sprijinului financiar producătorilor de vin care utilizează must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat în vederea cresterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat încă în fermentatie, începând cu 1 septembrie 2008 si până la 31 iulie 2012.

Art. 2. - (1) Beneficiarii sprijinului financiar sunt persoane fizice/juridice care utilizează mustul de struguri concentrat sau mustul de struguri concentrat rectificat de provenientă comunitară, obtinut exclusiv din soiuri de struguri care apartin speciei Vitis vinifera, în vederea cresterii tăriei alcoolice naturale a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat încă în fermentatie numai prin adaos de must de struguri concentrat sau must de struguri concentrat rectificat.

(2) Mustul de struguri concentrat si mustul de struguri concentrat rectificat folosite pentru cresterea tăriei alcoolice naturale se exclud reciproc.

(3) Beneficiarii sprijinului financiar au obligatia de a mentiona în Registrul de intrări-iesiri pentru produsele vitivinicole supuse cresterii tăriei alcoolice naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, zonele de origine a strugurilor folositi pentru obtinerea mustului utilizat la cresterea tăriei alcoolice.

Art. 3. - (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar, cresterea tăriei alcoolice naturale în volume nu poate depăsi următoarele limite:

a) 2% vol. în zona viticolă B;

b) 1,5% vol. în zonele viticole C I si C II.

(2) În anii cu conditii climatice deosebit de nefavorabile se poate solicita cresterea limitelor mai sus mentionate cu maximum 0,5% vol.

(3) Adaosul de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat nu poate mări volumul initial de struguri proaspeti presati, de must de struguri, de must de struguri partial fermentat sau de vin nou aflat încă în fermentatie cu mai mult de 8% în zona viticolă B si 6,5% în zonele viticole C.

Art. 4. - (1) Cresterea tăriei alcoolice naturale în volume a produselor vitivinicole prevăzute la art. 2 alin. (1) prin adaosul de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat se evidentiază cronologic în Registrul pentru cresterea tăriei alcoolice naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(2) Prin adaosul de must de struguri concentrat si must de struguri concentrat rectificat tăria alcoolică totală a produsului obtinut după îmbogătire nu poate depăsi:

a) 12% vol. în zona viticolă B;

b) 12,5% vol. în zona viticolă C I;

c) 13% vol. în zona viticolă C II.

Art. 5. - În vederea obtinerii sprijinului financiar, cresterea tăriei alcoolice naturale prin adaosul în acelasi recipient de must de struguri concentrat si must de struguri concentrat rectificat, precum si amestecul unuia dintre aceste produse cu zaharoză sunt interzise.

Art. 6. - Sprijinul financiar se calculează în conformitate cu art. 33 din Regulamentul (CE) nr. 555/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului privind organizarea comună a pietei vitivinicole în ceea ce priveste programele de sprijin, comertul cu tările terte, potentialul de productie si privind controalele în sectorul vitivinicol. Suma maximă a sprijinului este de:

a) 1,699 euro/% vol./hl pentru mustul de struguri concentrat;

b) 2,206 euro/% vol./hl pentru mustul concentrat rectificat.

Art. 7. - (1) Tăria alcoolică potentială a mustului de struguri concentrat si a mustului de struguri concentrat rectificat se determină aplicându-se tabelul de corespondentă care figurează în Regulamentul (CE) nr. 1.623/2000 pentru citirile la temperatura de 20°C la refractometru, conform metodei prevăzute în anexa la Regulamentul (CE) nr. 558/1993 privind metoda refractometrică de măsurare a reziduului uscat solubil din produsele transformate pe bază de fructe si legume, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 543/86 si de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2.658/87.

(2) Este admisă o tolerantă a tăriei alcoolice de 0,2% vol. în cazul unui control al autoritătilor competente.

Art. 8. - Cresterea tăriei alcoolice naturale prin utilizarea mustului de struguri concentrat sau a mustului de struguri concentrat rectificat se poate realiza o singură dată pentru aceeasi cantitate de struguri proaspeti, de must de struguri, de must de struguri partial fermentat si de vin nou aflat încă în fermentatie obtinut din soiurile de struguri de vin admise în cultură în arealele viticole din România.

Art. 9. - Utilizarea mustului de struguri concentrat sau a mustului de struguri concentrat rectificat în vederea cresterii tăriei alcoolice naturale în volume a strugurilor proaspeti, a mustului de struguri, a mustului de struguri partial fermentat si a vinului nou aflat încă în fermentatie se poate realiza între datele de 1 septembrie si 31 decembrie ale fiecărui an, în functie de perioada aleasă pentru efectuarea operatiunii.

Art. 10. - Receptia măsurii pentru cresterea tăriei alcoolice naturale se efectuează de către Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA.

Art. 11. - (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar beneficiarul trebuie:

a) să depună la APIA Declaratia prealabilă de crestere a tăriei alcoolice naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în vederea evidentierii participării la schema de sprijin;

b) să depună la APIA Notificarea privind cresterea tăriei alcoolice naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, cu cel putin 48 de ore înainte de începerea operatiunii;

c) să detină Registrul de intrări-iesiri pentru produsele vitivinicole supuse cresterii tăriei alcoolice naturale si Registrul pentru cresterea tăriei alcoolice naturale, completate la zi. APIA sau organismul delegat va numerota, semna si stampila Registrul de intrări-iesiri pentru produsele vitivinicole supuse cresterii tăriei alcoolice naturale si Registrul pentru cresterea tăriei alcoolice naturale, înainte de începerea operatiunii de crestere a tăriei alcoolice;

d) să utilizeze întreaga cantitate de must de struguri concentrat sau de must de struguri concentrat rectificat pentru care solicită sprijin financiar, prin cererea/formularul-tip care se distribuie gratuit solicitantilor prin centrele judetene si al municipiului Bucuresti ale APIA;

e) să detină buletinele de analiză pentru must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat si pentru produsele supuse operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale.

(2) APIA verifică realizarea operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale si întocmeste un proces-verbal. APIA va întocmi modelul de proces-verbal.

(3) La finalizarea operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale se efectuează receptia de către APIA.

(4) Depunerea Declaratiei de finalizare a operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, se face până la data de 1 februarie inclusiv a anului următor efectuării acestei operatiuni.

Art. 12. - (1) După efectuarea operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale, solicitantul va depune, începând cu data de 1 noiembrie până la data de 1 martie a anului următor, la centrele judetene ale APIA cererea/formularul-tip în vederea obtinerii sprijinului financiar, completată/completat si însotită/însotit de următoarele documente:

a) copii ale documentelor de provenientă (productie proprie sau achizitie) a mustului de struguri concentrat sau a mustului de struguri concentrat rectificat;

b) copii ale buletinului/buletinelor de analiză pentru mustul de struguri concentrat sau pentru mustul de struguri concentrat rectificat utilizat;

c) copii ale buletinului/buletinelor de analiză pentru produsele vitivinicole înainte de efectuarea operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale;

d) copii ale buletinului/buletinelor de analiză a produselor vinicole obtinute în urma operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale;

e) copii ale paginilor din Registrul de intrări-iesiri pentru produsele vitivinicole supuse cresterii tăriei alcoolice naturale si din Registrul pentru cresterea tăriei alcoolice naturale cu înregistrările la zi ale tuturor operatiunilor de crestere a tăriei alcoolice naturale;

f) centralizator al rapoartelor de fabricatie, pentru cei care produc must de struguri concentrat si/sau must de struguri concentrat rectificat si solicită sprijin financiar;

g) copie a declaratiei de finalizare a operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale;

h) procesul-verbal de receptie privind efectuarea cresterii tăriei alcoolice naturale.

(2) Cererea/formularul-tip se va elabora de APIA si se va publica pe site-ul APIA.

Art. 13. - (1) După verificarea documentelor si aprobarea cererilor, APIA întocmeste Centralizatorul pe judete cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, pe care îl transmite în termen de 5 zile lucrătoare Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.

(2) MADR solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea creditelor bugetare, în baza Situatiei centralizatoare privind sumele cuvenite pentru sprijinul financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.

(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul MADR se alimentează contul APIA.

(4) APIA plăteste beneficiarului, în termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea contului, sprijinul financiar pentru cantitatea de must concentrat sau de must concentrat rectificat utilizată efectiv pentru cresterea tăriei alcoolice naturale a produselor vitivinicole.

(5) Plata sprijinului comunitar pentru măsura de crestere a tăriei alcoolice naturale se face conform Regulamentului (CE) nr. 1.913/2006 de stabilire a normelor de aplicare a sistemului agromonetar al euro în sectorul agricol, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 14. - (1) APIA va elabora manuale de proceduri pentru implementarea prezentelor norme.

(2) În conformitate cu legislatia în vigoare, APIA poate delega un organism pentru verificarea realizării operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale si pentru receptia măsurii de crestere a tăriei alcoolice naturale.

Art. 15. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

REGISTRUL

de intrări-iesiri pentru produsele vitivinicole supuse cresterii tăriei alcoolice naturale

 

INTRĂRI

IESIRI

Data

Produsul

Originea(1)

Volumul/Nr. Recipientului(2)

Zona viticolă

CE(3)

Continutul în zahăr(4)

Culoarea

Data

Produsul

Destinatia(5)

Volumul

Zona viticolă

CEO)

Continutul în zahăr(4)

Culoarea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Se precizează numele, adresa furnizorului si numărul documentului de însotire în cazul achizitionării („productie internă”, în cazul în care este de provenientă proprie).

(2) Se precizează volumul si nr. recipientului în care se află produsul.

(3) Zona viticolă de provenientă a mustului de struguri concentrat (MC)/mustului de struguri concentrat rectificat (MCR).

(4) Exprimat în grade Brix sau în echivalent % vol. potential.

(5) Dacă este vorba despre utilizarea internă, se precizează: „cresterea tăriei alcoolice naturale”; dacă este vorba despre expeditie, se precizează numele si adresa destinatarului si numărul documentului de însotire.

 

ANEXA Nr. 2
la norme

 

REGISTRUL

pentru cresterea tăriei alcoolice naturale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cresterea

tăriei alcoolice naturale(1)

PRODUS SUPUS ÎMBOGĂTIRII

PRODUS UTILIZAT PENTRU ÎMBOGĂTIRE

PRODUS OBTINUT FINAL

Produsul si

zona viticolă(2)

Cantitate

hl/q

Nr.

recipientului

Culoarea

Tăria alcoolică volumică initială(3)

Produsul(4)

Cantitatea

Nr.

recipientului

Continutul în zahări(5)

Nr.

recipientului

Cantitatea(6)

Culoarea produsului(7)

Tăria alcoolică volumică finală(8)

Data

Ora

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) În cazul unei declaratii prealabile, se mentionează data completă (zi/lună/an).

(2) Produsul: struguri proaspeti, must de struguri, must de struguri partial fermentat, vin nou încă în fermentare si zona viticolă comunitară.

(3) Indicarea tăriei alcoolice volumice initiale (TAVI) naturale înaintea îmbogătirii.

(4) Produsul: must de struguri concentrat sau must de struguri concentrat rectificat.

(5) Pentru musturile de struguri concentrate sau musturile de struguri concentrate rectificate. Exprimat în grade Brix sau în echivalent % vol. potential.

(6) În cazul unei îmbogătiri asupra întregii recolte, volumul obtinut trebuie să fie înscris după finalizarea îmbogătirii.

(7) Produsul: vin de masă, vin cu indicatie geografică, vin cu denumire de origine controlată (precizarea denumirii).

(8) Tăria alcoolică volumică finală (TAVF) a produsului obtinut trebuie să fie înscrisă după analiză. În caz de fractionare, TAVF a produselor obtinute după adăugarea produsului de îmbogătire este facultativă.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

DECLARATIA PREALABILA

de crestere a tăriei alcoolice naturale

 

 

 

 

 

1. Numele si prenumele/Firma:

Rezervat APIA-CJ

Declaratie primită

la data:

.............................

 

Adresa (localitate, stradă si nr.):

 

 

Comuna:

Stampila:

 

Judetul:....................................

 

2. Punctul de lucru la care au loc operatiunile!1):

3. Natura produsului/produselor supus/supuse cresterii tăriei alcoolice naturalei):

 Struguri proaspeti

Must de struguri

Must de struguri partial fermentat

Vin nou aflat încă în fermentatie

4. Cantitatea/cantitătile de produs/produse supus/supuse cresterii tăriei alcoolice naturale:

- Struguri proaspeti............................................................................q

- Must de struguri..............................................................................hl

- Must de struguri partial fermentat.....................................................hl

- Vin nou aflat încă în fermentatie........................................................hl

5. Tăria alcoolică naturală a produselor supuse cresterii potentialului alcoolic:

- Struguri proaspeti..........................................................................% vol

- Must de struguri............................................................................% vol

- Must de struguri partial fermentat...................................................% vol

- Vin nou aflat în fermentatie.............................................................% vol

6. Procedeul/procedeele de crestere a tăriei alcoolice naturale utilizat/utilizate(2):

Adaos de must de struguri concentrat

Adaos de must de struguri concentrat rectificat

7. Cantitătile de produs/produse care vor fi folosite pentru cresterea tăriei alcoolice naturale:

- Must de struguri concentrat..................................................................hl

- Must de struguri concentrat rectificat....................................................hl

8. Cresterea tăriei alcoolice naturale propuse a se realiza pentru:

- Struguri proaspeti.......................................................................% vol/hl

- Must de struguri.........................................................................% vol/hl

- Must de struguri partial fermentat................................................% vol/hl

- Vin nou aflat în fermentatie..........................................................% vol/hl

9. Data si ora primei operatiuni...................................................................

10. Data....................................................................................................

11. Semnătura declarantului.................................................................. L.S.


(1) Dacă adresa este diferită de cea indicată mai sus.

(2) Bifati casetele utile.

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

NOTIFICARE

privind cresterea tăriei alcoolice naturale

 

 

 

 

 

 

1. Numele si prenumele/Firma:

Rezervat I.S.C.T.V

Judetul:....................

Notificare primită la data:

................................

Stampila:

 

Adresa (localitate, stradă si nr.):

 

Comuna:

Judetul:....................................

 

2. Adresa punctului de lucru unde va avea loc operatiunea:

3. Produsul/Produsele supus/supuse cresterii tăriei alcoolice naturaleC1):

Struguri

Must de struguri

Must de struguri partial fermentat

Vin nou aflat încă în fermentatie

4. Cantitatea/Cantitătile de produs/produse supus/supuse cresterii tăriei alcoolice naturale:

- Struguri.............................................................................q

- Must de struguri................................................................hl

- Must de struguri partial fermentat.......................................hl

- Vin nou aflat încă în fermentatie..........................................hl

5. Tăria alcoolică a produsului/produselor supus/supuse cresterii tăriei alcoolice naturale:

- Struguri..........................................................................% vol.

- Must de struguri.............................................................% vol.

- Must de struguri partial fermentat....................................% vol.

- Vin nou aflat încă în fermentatie.......................................% vol.

6. Produsul utilizat pentru cresterea tăriei alcoolice naturale(1):

Must de struguri concentrat

Must de struguri concentrat rectificat

7. Cantitătile de produs/produse care vor fi folosite pentru cresterea tăriei alcoolice naturale:

- Must de struguri concentrat...............................................hl

- Must de struguri concentrat rectificat.................................hl

8. Data, ora si locul primei operatiuni......................................

9. Data..................................................................................

10. Semnătura (stampila) solicitantului....................................


(1) Bifati casetele utile.

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

DECLARATIE

de finalizare a operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale

 

 

 

 

 

 

1. Numele si prenumele/Firma:

……………………………..

Rezervat APIA - CJ

Nr. de înregistrare

...............................

 

Adresa (localitate, stradă si nr.):

……………………………..

 

Comuna:

……………………………..

Data:.......................

 

Judetul:....................................

 

2. Punctul de lucru al operatiunii (adresa):

3. Zone UE de origine a volumelor de musturi folosite (bifati casetele utile):

B CI CII

4. Cantitatea/Cantitătile de produs/produse supus/supuse cresterii tăriei alcoolice naturale:

- Struguri proaspeti..........................................q

- Must de struguri............................................hl

- Must de struguri partial fermentat...................hl

- Vin nou aflat încă în fermentatie......................hl

5. Cantitatea de produs utilizată (bifati casetele utile) si volumele alcoolice realizate:

Must de struguri concentrat..................................hl.......................%vol.

Must de struguri concentrat rectificat....................hl.......................% vol.

6. Volumul de produs obtinut după operatiune:

- Volumul de vin de masă obtinut...............................................hl

- Volumul de vin cu indicatie geografică obtinut..........................hl

- Volumul de vin DOC obtinut...................................................hl

7. Cuantumul sprijinului:

- Must de struguri concentrat: 1,699 euro/% vol./hl

- Must de struguri concentrat rectificat 2,206 euro/% vol./hl

8. Data primei operatiuni de crestere a tăriei alcoolice naturale:......................................................

9. Data ultimei operatiuni de crestere a tăriei alcoolice naturale:......................................................

10. La prezenta anexă se atasează copii ale buletinului/buletinelor de analiză a produselor vinicole obtinute la finalizarea operatiunii de crestere a tăriei alcoolice naturale.

 

11. Data................................

Semnătura si stampila declarantului

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

APIA

CENTRALIZATORUL

pe judete cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar

 

Nr. crt.

Judetul/Beneficiarul

Produsul utilizat

Total cantitate de produs folosită la cresterea tăriei alcoolice naturale

Cuantumul sprijinului

financiar

-euro/%vol./hl-

Total sprijin financiar

realizat

-euro-

 

 

MC

MCR

hl

% vol.

 

 

1

2

3

4

5

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total tară:

 

 

 

 

 

 

 

MC - must de struguri concentrat; MCR - must de struguri concentrat rectificat.

 

Director general,

Director măsuri de piată,

Numele si prenumele....................................

Numele si prenumele..................................

Semnătura...................................................

Semnătura.................................................

Stampila......................................................

Stampila....................................................

Data...........................................................

Data..........................................................

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

privind sumele cuvenite pentru sprijinul financiar

 

MADR

Nr............................../..................

Se aprobă

Ordonator principal de credite..........

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Produsul utilizat

Sprijin financiar realizat

- euro -

Curs de schimb Banca Centrală

Europeană

Sprijin financiar

- lei -

MC

MCR

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

MC - must de struguri concentrat; MCR - must de struguri concentrat rectificat.

Directia buget-finante

 

Director,

Numele si prenumele......................................

Semnătura......................................................

Stampila........................................................

Data..............................................................

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 97.065 din 12 septembrie 2008,

în temeiul art. 8 alin. (11) din Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Structurile teritoriale ale autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură emit, suspendă sau retrag persoanelor juridice acordul de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun, în conditiile stabilite de prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Formularele cu regim special care fac obiectul reglementării prezentului ordin sunt:

a) registrul de evidentă a intrărilor-iesirilor de materiale lemnoase, prevăzut în anexa nr. 7 la Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, ia regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008, denumite în continuare norme;

b) avizul de însotire primar a materialelor lemnoase, altele decât cherestelele, prevăzut în anexa nr. 1 la norme;

c) avizul de însotire secundar pentru cherestele, prevăzut în anexa nr. 2 la norme.

(2) Sigiliul-crotaliu pentru identificarea pomilor de Crăciun, prevăzut în anexa nr. 6 la norme, se distribuie si se utilizează în aceleasi conditii ca cele stabilite pentru formularele cu regim special precizate la alin. (1).

Art. 3. - Sunt îndreptătite să solicite si să primească acordul de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun, prevăzute la art. 2, numai persoanele juridice obligate să utilizeze sistemul informational integrat de urmărire a materialelor lemnoase SUMAL, prevăzute la art. 20 alin. (2) din norme.

Art. 4. - (1) Acordul de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun se emite, în baza cererii, persoanei juridice îndreptătite prevăzute la art. 3, care are sediul social/sediul filialei, sucursalei sau punctului de lucru, conform înscrisurilor din Registrul comertului, în teritoriul de competentă al structurii teritoriale a autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură, denumită în continuare emitent.

(2) Acordul prevăzut la alin. (1) este valabil pentru o perioadă de un an de la data emiterii, dacă nu intervine suspendarea sau retragerea acestuia în conditiile prevăzute de prezentul ordin.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), perioada de valabilitate pentru primul acord emis în cursul anului 2008 încetează la data de 31 decembrie 2008.

(4) Persoana juridică pentru care s-a emis acordul prevăzut la alin. (1) are obligatia să transmită emitentului, în termen de 5 zile lucrătoare, eventualele modificări operate în registrul comertului cu privire la schimbarea sediului social/sediul filialei, sucursalei sau punctului de lucru si cu privire la încetarea activitătilor pentru care i s-a emis acordul.

Art. 5. - (1) Pentru obtinerea acordului prevăzut la art. 4, persoana juridică este obligată să prezinte următoarele documente, după caz:

a) cerere scrisă în care precizează tipurile de formulare cu regim special si/sau sigilii-crotalii solicitate, purtând stampila rotundă, numele, prenumele si semnătura persoanei care reprezintă în mod oficial persoana juridică solicitantă;

b) copia legalizată a certificatului de înregistrare din registrul comertului si codul unic de înregistrare;

c) copia legalizată de pe autorizatia de functionare, pentru ocoalele silvice;

d) atestatul de exploatare, în cazul societătilor ce au ca obiect de activitate exploatări forestiere ;

e) dovada achitării eventualelor contraventii silvice necontestate/rămase definitive si executorii;

f) împuternicire pentru persoana delegată să ridice acordul;

g) borderoul documentelor cu regim special utilizate/anulate si blocurile cu exemplarul 3 al documentelor cu regim special care contin file neutilizate sau anulate;

h) actul constitutiv al societătii comerciale.

(2) În cazul emiterii primului acord prevăzut la art. 4 alin. (3) nu este necesară prezentarea de către persoana juridică solicitantă a documentelor prevăzute la alin. (1) lit. e) si g).

Art. 6. - Încălcarea prevederilor prezentului ordin atrage, după caz, răspunderea civilă, contraventională sau penală a persoanei vinovate, potrivit reglementărilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Emitentul procedează la suspendarea acordului prevăzut la art. 4 alin. (1), pe o perioadă de la 1 la 6 luni, dacă beneficiarul acestuia a săvârsit cel putin una dintre următoarele fapte:

a) nerespectarea repetată a obligatiilor referitoare la modul de operare a datelor în SUMAL;

b) nedeclararea gestiunilor de masă lemnoasă în SUMAL;

c) nepermiterea controlului la sediile si în spatiile de activitate ale utilizatorilor SUMAL;

d) neprezentarea la control a formularelor cu regim special si/sau a sigiliilor-crotalii neutilizate în momentul verificării modului de utilizare a acestora conform prevederilor legale;

e) încetarea îndeplinirii de către persoana juridică a conditiilor pentru care a obtinut atestat de exploatare/autorizatie de functionare a instalatiei/utilajului de prelucrare primară;

f) neachitarea amenzilor contraventionale necontestate/ rămase definitive si executorii.

(2) La data suspendării acordului prevăzut la alin. (1), emitentul preia în custodie formularele cu regim special si/sau sigiliile-crotalii neutilizate de beneficiarul acestuia.

Art. 8. - (1) Emitentul procedează la retragerea acordului prevăzut la art. 4 alin. (1) dacă beneficiarul acestuia a săvârsit cel putin una dintre următoarele fapte:

a) neutilizarea sistemului SUMAL;

b) netransmiterea de către utilizatori a raportării datelor în SUMAL în termen mai mare de 60 de zile;

c) transmiterea către alte persoane fizice sau juridice a formularelor cu regim special si/sau a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun pe care beneficiarul acordului de distribuire Ie-a procurat pentru utilizare de la unitatea tipografică abilitată de Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A.;

d) săvârsirea concomitentă a cel putin 3 dintre faptele prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) La data retragerii acordului prevăzut la alin. (1), emitentul casează prin forfecare formularele cu regim special neutilizate de beneficiarul acordului.

Art. 9. - (1) Acordul prevăzut la art. 4 alin. (1) încetează de drept în cazul vânzării/fuziunii/dizolvării/lichidării persoanei juridice, respectiv al închiderii filialei, sucursalei sau punctului de lucru.

(2) La data încetării valabilitătii acordului prevăzut la alin. (1), emitentul casează prin forfecare formularele cu regim special neutilizate de beneficiarul acordului.

Art. 10. - (1) Emitentii au obligatia să tină evidenta emiterii, suspendării sau retragerii acordurilor prevăzute la art. 4 alin. (1) într-un registru special.

(2) Emitentii au obligatia să informeze în termen de 5 zile Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. despre suspendarea, retragerea/încetarea, după caz, a acordurilor prevăzute la art. 4 alin. (1).

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură va încheia un protocol de colaborare cu Compania Natională „Imprimeria Natională” - S.A. pentru ducerea la îndeplinire a obligatiilor ce decurg pentru fiecare parte din prevederile normelor, precum si din prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - (1) Continutul si modelul formularului de acord de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Continutul si modelul formularului de registru de evidentă a emiterii, suspendării sau retragerii acordului de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(3) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - (1) Personalul silvic împuternicit din cadrul autoritătii publice centrale care răspunde de silvicultură si din structurile teritoriale de specialitate din subordinea acesteia va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 15 septembrie 2008.

Nr. 584.

 

ANEXA Nr. 1

 

ROMÂNIA

 

STEMA

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vânătoare............................

(denumire, adresă, telefon, fax, e-mail)

 

ACORD

de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun

nr.....................din........................

 

Persoanei juridice ....................................................................................................................(denumire, forma juridică/ocol silvic)

cu sediul în ...................................................................................................................................................................................,

având datele de identificare ...........................................................................................................................................................,

(număr de înregistrare în registrul comertului, cod fiscal, număr de înregistrare în Registrul autorizatiilor de functionare a ocoalelor silvice, număr de înregistrare în Registrul instalatiilor si/sau al utilajelor de prelucrare a lemnului rotund) În temeiul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 584/2008 pentru aprobarea conditiilor si a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun, i se atribuie începând cu data de....................................

ACORDUL

de a i se distribui de către unitatea tipografică/centrul de distributie abilitat...........................................................................si a utiliza formularele cu regim special de provenientă si însotire a transportului materialului lemnos si sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun, prevăzute de Normele referitoare la provenienta, circulatia si comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 996/2008.

Prezentul acord este valabil până la data de......................, sub rezerva suspendării/retragerii acestuia în conditiile legii.

 

Inspector-sef,

.................................

 

ANEXA Nr. 2

 

REGISTRU

de evidentă a emiterii, suspendării sau retragerii acordului de distribuire si utilizare a formularelor cu regim special si a sigiliilor-crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun

 

Nr. acord

Data emiterii

Denumirea societătii

Numărul de înregistrare la registrul comertului

Cod fiscal

Judetul

Localitatea

Sediul

Numele

si prenumele

delegatului

Datele de identificare ale delegatului

(CNP)

Semnătura delegatului

Data

suspendării/

retragerii

acordului

Data la care

încetează

suspendarea

acordului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru modificarea Statutului Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 259/2004

 

Văzând Adresa nr. 50/2008 a Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, prin care se solicită modificarea Raportului de clasificare carcase porcine, precum si Referatul Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.599/2008,

având în vedere prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Statutul Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, în care se stabilesc atributiile, modul de organizare si functionare, precum si alte reglementări specifice, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 259/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 29 aprilie 2004, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 3, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 3. - (1) Sediul Comisiei este în municipiul Bucuresti, str. Ion Câmpineanu nr. 27, bl. 7, sc. A, et. 1, ap. 3, sectorul 1.”

2. La articolul 20 alineatul (3), litera f) va avea următorul cuprins:

,,f) cota procentuală de 9% din tariful de clasificare practicat de agentiile de clasificare si de clasificatorii autorizati;”.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 17 septembrie 2008.

Nr. 589.

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine

 

Văzând Procesul-verbal nr. 53/2008 cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor, propuse de Comisia de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, precum si Referatul de aprobare al Directiei politici de piată în sectorul zootehnic nr. 120.601 din 29 august 2008,

având în vedere prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 267/2004 privind instituirea Sistemului de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 149/2005 pentru aprobarea Listei cuprinzând agentiile autorizate de clasificare a carcaselor de porcine, bovine si ovine, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 214 din 14 martie 2005, cu completările ulterioare, se completează după cum urmează:

După pozitia 46 se introduce o nouă pozitie, pozitia 47, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumirea persoanei juridice

CUI

Sediul social

„47.

Societatea Comercială «SANFOREST» -S.R.L.

RO 16195634

Comuna Brabova, satul Brabova, Agroindustriala Brabova C3, judetul Dolj”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 17 septembrie 2008.

Nr. 590.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 605 din 5 septembrie 2008

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Nr. 579 din 15 septembrie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Dispozitiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale

 

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor,

în baza prevederilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul internelor si reformei administrative si ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Dispozitiile generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale

Dacian Ciolos

 

ANEXĂ

 

DISPOZITII GENERALE

de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale

 

CAPITOLUL I

Scop si domeniu de aplicare

 

Art. 1. - Scopul prezentelor dispozitii generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale, denumite în continuare dispozitii generale, este de prevenire si reducere a riscurilor de producere a incendiilor, de asigurare a conditiilor pentru limitarea propagării si dezvoltării incendiilor, precum si de protectie a bunurilor si mediului împotriva efectelor incendiilor.

Art. 2. - Dispozitiile generale se aplică pe întreg teritoriul României de către toate persoanele fizice si juridice care utilizează focul deschis la arderea de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale.

Art. 3. - (1) Miristea este terenul agricol pe care au rămas, după recoltare, părtile inferioare ale tulpinilor de cereale păioase sau ale altor plante cultivate.

(2) Prin vegetatie uscată se întelege plantele si copacii cu rădăcina în pământ care s-au uscat si care nu se mai utilizează în sistemul economic.

(3) Resturile vegetale sunt deseurile vegetale rezultate în urma activitătilor de curătare a copacilor, arbustilor, zonelor de sigurantă de-a lungul căilor ferate si drumurilor, de rărire a pădurilor si altele asemenea.

 

CAPITOLUL II

Măsuri de prevenire a incendiilor

 

Art. 4. - (1) În perioadele de caniculă si secetă prelungită arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale este interzisă.

(2) Respectarea prevederilor alin. (1) este verificată de primar împreună cu comitetul local pentru situatii de urgentă, prin seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă sau o persoană desemnată în acest sens.

(3) Cu exceptia conditiilor meteorologice de la alin. (1), arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale poate fi interzisă pe o perioadă de timp sau între anumite intervale orare ale zilei prin ordin al prefectului.

(4) Primarii sunt obligati să aducă la cunostinta populatiei perioadele în care se interzice arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale.

Art. 5. - (1) Arderea miristii se face cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) conditii meteorologice fără vânt;

b) parcelarea miristii în suprafete de maximum 10 ha, prin fâsii arate;

c) izolarea zonei de ardere fată de căi de comunicatie, constructii, culturi agricole vecine, instalatii, fond forestier, prin executarea de fâsii arate;

d) desfăsurarea arderii numai pe timp de zi;

e) asigurarea până la finalizarea arderii a personalului de supraveghere si stingere a eventualelor incendii;

f) asigurarea pentru suprafete de ardere mai mici de 5 ha a substantelor si mijloacelor de stingere necesare;

g) asigurarea, în cazul suprafetelor de ardere mai mari de 5 ha, a unui plug, a unei cisterne cu apă, a mijloacelor de tractare si a personalului de deservire;

(2) Pe terenurile în pantă, arderea miristii se face pornind din partea de sus a pantei.

Art. 6. - (1) Arderea vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale:

a) conditii meteorologice fără vânt;

b) colectarea în grămezi a vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cantităti astfel încât arderea să poată fi controlată;

c) executarea arderii în zone care să permită propagarea focului la fondul forestier/constructii si să nu afecteze retelele electrice, de comunicatii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;

d) curătarea de vegetatie a suprafetei din jurul fiecărei grămezi pe o distantă de 5 m;

e) desfăsurarea arderii numai pe timp de zi;

f) asigurarea mijloacelor si materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;

g) supravegherea permanentă a arderii;

h) stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;

i) interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor.

(2) La executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetătenesti, conditia de la alin. (1) lit. d) nu este obligatorie.

Art. 7. - Primarii sunt obligati să aducă la cunostinta cetătenilor prevederile generale si specifice care trebuie să fie respectate când execută arderi de miristi, vegetatie uscată si resturi vegetale.

Art. 8. - (1) Arderea miristii, vegetatiei uscate si a resturilor vegetale se execută numai după obtinerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor Normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 163/2007.

(2) Se exceptează de la prevederea alin. (1) executarea arderii vegetatiei uscate si a resturilor vegetale în cadrul gospodăriei cetătenesti.

(3) Emiterea permisului se face prin grija primarului de către seful serviciului voluntar pentru situatii de urgentă sau persoana desemnată în acest sens.

(3) În conditiile respectării, după caz, a prevederilor mentionate la art. 5, 6 si art. 7 alin. (1), primarul transmite un exemplar din permisul de lucru cu focul celui care solicită permiterea executării arderii miristii, vegetatiei uscate sau resturilor vegetale, iar pe cel de-al doilea serviciului public voluntar pentru situatii de urgentă.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 9. - În zona de sigurantă a căii ferate, vegetatia uscată si resturile vegetale se curătă obligatoriu de către proprietarii de drept ai terenurilor.

Art. 10. - Zona de sigurantă a drumurilor nationale si judetene se curătă obligatoriu de vegetatia uscată si resturile vegetale de către administratorii acestora si, după caz, de proprietarii de drept ai terenurilor.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind conducerea, controlul si comunicarea pe durata implementării Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgentă – SMISU

 

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 389/2004 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă si a Acordului de asistentă financiară nerambursabilă dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, actionând în calitate de agentie de implementare a Facilitătii Globale de Mediu, privind finantarea Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă, semnate la Bucuresti la 26 mai 2004, cu modificările si completările ulterioare;

- Acordului de împrumut subsidiar nr. 312/2004 încheiat între Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, referitor la Proiectul de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă;

- art. 2 alin. 3 lit. (a) si art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2004 privind organizarea si functionarea Comitetului National pentru Situatii de Urgentă, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 art. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - în vederea implementării Sistemului de Management Informational pentru Situatii de Urgentă (SMISU), dezvoltat în cadrul Proiectului de diminuare a riscurilor în cazul producerii calamitătilor naturale si pregătirea pentru situatii de urgentă,

a) se stabilesc următoarele roluri:

- beneficiar - Guvernul României, prin Ministerul Internelor si Reformei Administrative (MIRA), institutia responsabilă cu realizarea proiectului si utilizarea fondurilor;

- utilizator - Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, organism care va utiliza în mod efectiv rezultatele proiectului;

- suport tehnic - Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei - Ministerul Internelor si Reformei Administrative (DGCTI-MIRA) si Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), operatori ai infrastructurii de comunicatii;

- furnizor - consortiul S&T România - SRL si APD Communications, integrator de sistem care va furniza resursele umane si expertiza necesară pentru implementarea sistemului;

- consultant - consortiul format din următoarele firme asociate: AAM Management Information Consulting Ltd., Intech AS si Societatea Comercială „Cabinetul Călin Tatomir” - SRL care oferă asistentă tehnică echipei de proiect;

b) se constituie Comitetul de coordonare a implementării SMISU, ca structură interministerială, denumit în continuare CCI, astfel:

• presedinte: -Victor Paul Dobre - secretar de stat, MIRA, reprezentant, beneficiar;

• membri:

- Ionel Sorinei Vasilca, adjunct tehnic al directorului STS, reprezentant suport tehnic;

- Valentin Oniciu, director adjunct DGCTI-MIRA, reprezentant suport tehnic;

- Vladimir Secară, inspector general Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă (IGSU), reprezentant utilizator;

- Aurel Bilanici, director Unitatea de management al proiectului (UMP-MIRA), reprezentant beneficiar.

Art. 2. - (1) CCI are următoarele atributii:

a) ia măsuri pentru respectarea obiectivelor initiale ale proiectului pe durata derulării acestuia si urmăreste ducerea la îndeplinire a acestora;

b) se asigură că cerintele functionale specifice ale SMISU au fost definite corect si că proiectul va furniza rezultatele scontate la nivelul investitiei făcute;

c) se asigură că propunerile privind proiectul sunt realiste si vor atinge obiectivele solicitate de către utilizator în cadrul constrângerilor de timp si de buget fixate de către beneficiar;

d) aprobă planul de proiect avizat în prealabil de echipa de proiect;

e) autorizează orice deviatie majoră de la planul de proiect aprobat;

f) asigură alocarea necesarului de resurse proiectului;

g) asigură furnizarea serviciilor de comunicatii si tehnologia informatiei, precum si suportul tehnic necesar în vederea configurării interfetelor de conectare la serviciile furnizate de DGCTI-MIRA si, respectiv, STS;

h) controlează bugetul si resursele alocate proiectului;

i) confirmă oficial finalizarea fiecărei etape a proiectului si autorizează demararea unei noi etape, după avizarea în prealabil de către echipa de proiect;

j) asigură interfata între proiect si mediul organizational extern si găseste solutii de rezolvare a eventualelor conflicte (de interese, de resurse, de priorităti);

k) mediază conflictele în interiorul proiectului;

l) informează, prin presedintele CCI, Comitetul National pentru Situatii de Urgentă despre stadiul implementării SMISU.

(2) Atributiile CCI se realizează în mod informai, fără a fi necesară întrunirea acestuia într-un cadru oficial.

(3) CCI îsi va realiza mandatul prin activităti de management al exceptiilor, adică se va implica în derularea proiectului numai atunci când planul de proiect aprobat nu mai poate fi respectat si când este necesară luarea unor decizii strategice privind continuarea proiectului.

(4) CCI ia decizii în plen, în sedinte convocate de presedinte ori de câte ori este necesar. Deciziile se adoptă cu majoritate absolută.

(5) Dacă decizia CCI are implicatii contractuale, atunci ea va fi pusă în practică după ce se va concretiza într-un amendament la contract.

Art. 3. - În scopul constituirii capacitătii tehnice necesare realizării si implementării SMISU, CCI înfiintează echipa de proiect, compusă din următorii experti tehnici:

A. managerul de proiect

B. echipa de proiect a utilizatorului

C. echipa de suport tehnic a STS

D. echipa de suport tehnic a DGCTI-MIRA

E. echipa de suport administrativ

A. managerul de proiect

Organizează resursele beneficiarului, utilizatorului si a suportului tehnic astfel încât acestea să fie utile proiectului si să fie disponibile conform necesitătilor planului de proiect. Managerul de proiect are următoarele atributii:

a) asigură interfata oficială de comunicare a problemelor de zi cu zi între furnizor, beneficiar, utilizator, suport tehnic si consultant;

b) asigură controlul proiectului în următoarele domenii: management, asigurarea calitătii si expertiză tehnică;

c) acordă asistentă echipei de proiect a furnizorului în stabilirea contactelor si face interventiile necesare punerii la dispozitie a informatiilor necesare;

d) informează CCI în mod regulat asupra evolutiei proiectului.

B. echipa de proiect a utilizatorului

Echipa este formată din specialisti ai IGSU si ai ministerelor în care se va instala o replică a sistemului: (i) coordonator:

- Mihai Gută - IGSU.

Coordonatorul echipei de proiect a utilizatorului are următoarele atributii:

a) asigură alocarea resurselor umane ale utilizatorului necesare proiectului prin coordonarea activitătilor proiectului în care sunt implicati membrii echipei de proiect cu activitătile curente ale acestora;

b) asigură interfata oficială de comunicare cu reprezentantul utilizatorului în CCI si managerul de proiect;

c) asigură conservarea si atingerea obiectivelor utilizatorilor proiectului;

(ii) grupul de suport operational este format din:

- Claudiu Bratu - IGSU;

- Sorin lonită - IGSU;

- Ilie Viorel- IGSU;

- Sorin Slănină - IGSU;

- Marius Alecu - IGSU;

- Alin Maghiar-IGSU;

- Mihai Drăgan - IGSU;

- Ilie Marin -IGSU;

- Rodica Botîrcă - IGSU;

- Claudiu Zoicas - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului Bihor;

- Constantin Ganea - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului Satu Mare;

- Dr. Mary-Jeanne Adler - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile;

- Octavian Alalitei - Ministerul Transporturilor;

- reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice;

- reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.

Grupul de suport operational are următoarele atributii:

a) furnizează resursele necesare din punctul de vedere al utilizatorilor;

b) se asigură că cerintele functionale au fost definite corect si complet;

c) contribuie la definirea si elaborarea cerintelor specifice privind dezvoltarea si implementarea SMISU (SRS);

d) avizează si propune SRS spre aprobarea CCI;

e) se asigură că proiectul produce rezultate care răspund cerintelor utilizatorilor;

f) participă la elaborarea planului de testare privind acceptanta operatională;

g) participă la testarea pentru acceptarea operatională a sistemului;

h) avizează si propune spre aprobare CCI acceptanta operatională a sistemului.

(iii) grupul de suport tehnic este format din:

- Sorin Slănină -IGSU;

- Rodica Botîrcă - IGSU;

- Călin Lucaciu - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului Bihor;

- Cristian Sodoleanu - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului Bistrita-Năsăud;

- Camelia Adriana Leuca - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului lasi;

- Constantin Alexandru Muscalu - Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă al Judetului Prahova;

- Alexandru Stoica - Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile.

Grupul de suport tehnic are următoarele atributii:

a) avizează Planul de proiect si îl propune spre aprobare CCI;

b) avizează si propune SRS spre aprobarea CCI;

c) avizează proiectul de infrastructură al sistemului;

d) avizează planurile de instruire, de livrare, de instalare si de testare;

e) participă la livrarea echipamentelor si aplicatiilor software;

f) participă la instalarea echipamentelor si aplicatiilor software;

g) participă la testarea înainte de punerea în functiune a sistemului;

h) avizează si propune spre aprobare managerului de proiect instalarea sistemului;

i) participă la testarea pentru acceptarea operatională a sistemului;

j) avizează si propune spre aprobare managerului de proiect rapoartele întocmite de consultant.

C. echipa de suport tehnic a STS

Echipa este formată din specialisti care vor asigura suportul tehnic necesar în vederea configurării interfetelor de conectare la serviciile furnizate de STS:

Coordonator:

- Bogdan Daczo Membri:

- Dan Dimofte;

- Eugen Ciutaru;

- Adrian Buciu.

D. echipa de suport tehnic a DGCTI-MIRA

Echipa este formată din specialisti care vor asigura suportul tehnic necesar în vederea asigurării interoperabilitătii cu alte sisteme MIRA, configurării interfetelor de conectare la serviciile furnizate de Reteaua de comunicatii voce date a MIRA(RCVD), precum si reglementarea aspectelor privind functionalitătile sistemului.

Membrii:

- Horia Dogaru - secretariat tehnic si aspecte privind functionalitătile sistemului;

- Cristian Băltoi - suport tehnic - retele comunicatii de date;

- Adrian Musceleanu - rezervă suport tehnic - retele comunicatii de date.

E. echipa de suport administrativ

Echipa asigură asistenta administrativă si logistică implementării SMISU si are ca membrii specialisti de achizitii, secretariat si contabilitate-financiardin cadrul UMP-MIRA pe:

- Ion Vlangăr;

- Daniela Popa;

- Claudia Petec.

Art. 4. - Supervizarea activitătilor care urmează a fi derulate în vederea dezvoltării si implementării SMISU se va efectua de către echipa de proiect.

Art. 5. - Înaintarea rapoartelor la CCI privind stadiul implementării se va efectua de către managerul de proiect.

Art. 6. - Corespondenta în cadrul proiectului se va purta prin intermediul postei electronice.

Art. 7. - Documentele elaborate în cadrul proiectului au caracter de confidentialitate si se vor utiliza numai în cadrul activitătilor de implementare a proiectului. Accesul la aceste documente este permis numai personalului nominalizat în prezentul ordin.

Art. 8. - CCI si echipa de proiect îsi încetează atributiile si se dizolvă după finalizarea implementării SMISU.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10. - În termen de 15 zile de la emiterea prezentului ordin, institutiile reprezentate care nu au nominalizat specialisti în cadrul echipei de proiect vor comunica UMP-MIRA persoanele desemnate.

Art. 11. - În vederea asigurării continuitătii reprezentării institutiilor în cadrul CCI si echipei de proiect modificările de personal vor fi comunicate UMP-MIRA în termen de 15 zile de ia producerea acestora.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 11 septembrie 2008.

Nr. 612.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 686/2008, si ale art. 228 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 986/2008 pentru aprobarea procedurii privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 498 din 2 iulie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) «Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing», cod 14.13.02.50/1, prevăzută în anexa nr. 4.”

2. Articolul 3 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor de decizii prevăzute la art. 2 sunt prezentate în anexa nr. 5.”

3. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 4. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin.”_

4. În anexa nr. 1 „Procedură privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule”, capitolul II „Stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule la prima înmatriculare în România sau la repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii”, după punctul 2.2 se introduce un nou punct, punctul 2.21, cu următorul cuprins:

„2.21. Documentul privind autovehiculele în leasing, prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta procedură, se completează cu ajutorul programului de asistentă elaborat de Agentia Natională de Administrare Fiscală si se depune la organul fiscal competent în format electronic, însotit de formularul editat. Programul de asistentă este pus la dispozitia persoanelor impozabile, gratuit, de unitătile fiscale sau poate fi descărcat de pe serverul de web al Agentiei de Administrare Fiscală, de la adresa www.mfinante.ro/portal ANAF.”

5. Anexa nr. 4 „Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare ale formularului «Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule»“ se înlocuieste cu anexa nr. 4 „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”, al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

6. După anexa nr. 4 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5 „Caracteristici de tipărire, modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularelor de decizii”, al cărei continut este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 12 septembrie 2008.

Nr. 1.261.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 986/2008)

 

STEMA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

Unitatea fiscală.......................................................

Nr. înregistrare

Data................. /.../.........

Număr de operator de date

cu caracter personal - 1067

 

 

DECIZIE

de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

 

Denumire/Nume, prenume contribuabil:.............................................................................................................................

Cod de identificare fiscală.....................................................................................................................................................

Domiciliul fiscal/Adresa: localitatea.........................., str...........nr......, bl......, se......, ap......Judetul/sectorul...........

Ca urmare a Cererii dumneavoastră înregistrate la organul fiscal sub nr......, prin care ati solicitat calcularea taxei pe poluare pentru autovehiculele cuprinse în Centralizatorul privind autovehiculele în leasing (anexă la cerere), în vederea efectuării primei înmatriculări în România a autovehiculelor/pentru repunerea în circulatie a unui autovehicul după încetarea exceptării sau scutirii, din aplicarea elementelor de calcul prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, a rezultat taxa pe poluare pentru autovehicule, astfel cum reiese din anexa la prezenta decizie.

Prezenta decizie reprezintă titlu de creantă si constituie înstiintare de plată conform legii.

Prezenta decizie poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării, sub sanctiunea decăderii, potrivit art. 207 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la organul fiscal competent, potrivit art. 209 alin. (1) din acelasi act normativ.

Dacă autovehiculele pentru care se efectuează înmatricularea fac obiectul unei achizitii intracomunitare si acestea îndeplinesc conditiile prevăzute de art. 1251 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, cu privire la mijloacele de transport noi, vă aducem la cunostintă că:

Pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi, persoanele care nu sunt înregistrate în scopuri de TVA si care nu trebuie să se înregistreze conform art. 153 din Codul fiscal, trebuie să depună la organul fiscal competent Decontul special de TVA, potrivit prevederilor art. 1563 din Codul fiscal, si să facă plata taxei, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care ia nastere exigibilitatea operatiunii.

 

APROBAT

AVIZAT

ÎNTOCMIT

Functia.............................................

Functia.............................................

Functia...................................................

Numele si prenumele........................

Numele si prenumele........................

Numele si prenumele.............................

Semnătura si stampila.......................

Semnătura........................................

Semnătura.............................................

 

Cod MEF 14.13.02.50/1

 

Denumirea contribuabilului...........................

ANEXĂ la Decizia nr. ...

Cod de identificare fiscală.............................

Domiciliul fiscal.............................................

 

 

 

 

Centralizator privind taxa pe poluare calculată pentru autovehiculele în leasing

(anexă la Cererea nr....../.....)

 

Nr. crt.

Categoria

Marca

Tip/Variantă

Serie sasiu/

Număr de identificare

Număr de omologare

Data primei înmatriculări

Capacitatea

cilindrică

(cm3)

Valoarea combinată

a emisiei deC02

(grame/km)

Motor diesel

echipat cu filtru de

particule

Dotare (aer conditionat/ ABS/airbag)

Taxa pe poluare

- lei -

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 986/2008)

 

CARACTERISTICI DE TIPĂRIRE,

modul de difuzare, utilizare si păstrare a formularului de decizii

 

1. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehicule”

1.1.Cod MEF: 14.13.02.50

1.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

1.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

1.4. Se difuzează: gratuit

1.5. Se utilizează la: calculul taxei pe poluare pentru autovehicule

1.6. Se întocmeste în două exemplare de organul fiscal competent

1.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil

- 1 exemplar la organul fiscal competent

1.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului

2. Denumire: „Decizie de calcul al taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing”

2.1.CodMEF: 14.13.02.50/1

2.2. Format: A4/t1 (număr variabil de pagini)

2.3. Caracteristici de tipărire: - pe o singură fată

- se poate utiliza si echipament informatic pentru editare si completare

- contine anexă sub formă tabelară

2.4. Se difuzează: gratuit

2.5. Se utilizează la: calculul taxei pe poluare pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing

2.6. Se întocmeste în două exemplare de organul fiscal competent

2.7. Circulă: - 1 exemplar la contribuabil

- 1 exemplar la organul fiscal competent

2.8. Se arhivează: copia se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului devenituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” pe anul 2008

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 alin (3) din Legea nr. 292/2002 privind stabilirea modalitătii de aprobare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutelor nationale de cercetare-dezvoltare si ale art. 24 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale buget si credite externe nr. 8.403 din 4 august 2008, În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino” pe anul 2008, unitate aflată în coordonarea Ministerului Sănătătii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al institutului prevăzut la art. 1 reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Sănătătii Publice si cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si al Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, institutul va putea efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea contraventională în conditiile legii.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul sănătătii publice,

Raed Arafat

 

Bucuresti, 7 august 2008.

Nr. 1.397.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”

 

BUGETUL

de venituri si cheltuieli pe anul 2008

 

INDICATORI

Nr. Rând

Prognozat / realizat 2007

Prevederi 2008

%

A

0

2

3

4

1. VENITURI TOTALE, din care:

1

47.305

55.622

118

1. VENITURI DIN EXPLOATARE, din care:

02

47.190

55.472

118

a) venituri din activitatea de baza*)

03

8.739

12.610

144

b) Venituri din alte activităti conexe activitătii de cecetare-dezvoltare

04

38.451

42.862

111

2. VENITURI FINANCIARE

05

115

150

130

3. VENITURI EXTRAORDINARE

06

0

0

0

II. CHELTUIELI TOTALE, total, din care

07

45.732

51.334

112

1 .Cheltuieli de exploatare, total, din care :

08

45.465

51.040

112

a)bunuri si servicii

09

22.145

24.235

109

b) cheltuieli de personal, din care

10

19.454

22.524

116

cheltuieli cu salariile

11

13.727

16.198

118

- contributii pentru asigurări sociale de stat(19,5%-18%)

12

2.677

3.138

117

- contributii pentru asigurările de somaj(2%-1%-05%)

13

275

155

56

- contributii pentru asigurările sociale de sanatate(6%-5,5%-5,2%)

14

824

887

108

- fond de risc (0.947%-0,6730%)

15

130

109

84

-contributie pentru concedii si indemnizatii(0,85%)

16

117

138

118

-garantare a creantelor salariate (0,25%)

17

34

40

117

-fond pensie suplimentara

18

0

0

0

alte cheltuieli de personal, din care :

19

1.671

1.859

111

tichete de masa

20

1.365

1.400

103

deplasări, detasări

21

306

459

150

c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele

22

3.531

3.884

110

d) Cheltuieli de protocol

23

24

29

121

e) cheltuieli de reclama si publicitate

24

1

1

100

f)Cheltuieli cu sponsorizarea

25

25

30

120

g) cheltuieli prevăzute de art.21 (3-litera c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

26

135

200

148

- tichete de crese

27

0

0

0

 

A

0

2

3

4

- tichete cadou

28

135

200

148

l) Alte cheltuieli (impozit pe profit)

29

150

137

91

 

 

 

 

 

2. Cheltuieli financiare, din care :

30

267

294

110

- cheltuieli cu dobinzile

31

1

1

100

- alte cheltuieli financiare

32

266

293

110

 

 

 

 

 

3. Cheltuieli extraordinare

33

0

0

0

 

 

 

 

 

III. REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

34

1.573

4.288

273

 

 

 

 

 

IV. IMPOZIT PE PROFIT

35

252

686

273

VI. REZULTATUL NET (profit/pierdere)

36

1.321

3.602

273

 

 

 

 

0

VI ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI

37

0

0

0

VII. PROFITUL DE REPARTIZAT RĂMAS DUPĂ ACOPERIREA PIERDERILOR CONTABILE DIN ANII PRECEDENTI (potrivit O.G. nr. 57/2002 aprobata prin Legea nr. 324/2003), din care :

38

1.321

3.602

273

a) pentru cointeresarea personalului

39

264

720

273

b) pentru finantarea dezvoltării institutului, în conformitate cu planul de investitii si dotări ale acestuia, aprobat de organul administratiei centrale coordonator

40

793

2.161

273

c) pentru desfăsurarea activitătii curente, inclusuv pentru cofinantarea proiectelor

41

264

720

273

IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

42

6.509

9.198

141

1. Surse proprii

43

6.509

9.198

141

2. Alocatii de la bugetul de stat pentru investitii

44

0

0

0

3. Credite bancare pentru investitii

45

0

0

 

interne

46

0

0

 

externe

47

0

0

 

4. ALTE SURSE

48

0

0

 

X. UTILIZAREA DE PENTRU INVESTITII, din care :

49

6.509

9.198

141

1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

50

6.509

9.198

141

2. Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

51

0

0

0

interne

52

0

0

0

externe

53

0

0

0

X DATE DE FUNDAMENTARE

 

 

 

0

1. Venituri totale(rd.01)

54

47.305

55.622

118

2. Cheltuieli aferente veniturilor totale

55

45.732

51.334

112

3. Rezultate (+/-)(rd.54-rd.55)

56

1.573

4.288

273

4. Număr mediu de personal, total institut, din care :

57

832

816

98

număr mediu personal de cercetare-dezvoltare

58

268

275

103

5. Câstigul mediu lunar pe salariat, total institut**) lei

59

1.359

1.635

120

6. Câstigul mediu lunar pe personal de cercetare-dezvoltare /lei

60

2.030

2.375

117

7. Rentabilitatea (rd.56/rd.55*100)

61

3,44

8,35

243

8.Productivitatea muncii pe total personal mii lei/pers.(rd.02/rd.57)

62

56,72

67,98

120

9. Rata rentabilitătii financiare rd.38*100/capital propriu

63

40,14

109,42

273

10. Platii restante(furnizori)

64

6.348

6.665

105

11. Creante de incasat(clienti)

65

4.590

4.820

105

 

Notă: în cheltuielile cu salariile pentru anul 2008 s-au cuprins si:

- suma de 108.000 lei, reprezentând indemnizatiile membrilor consiliului de administratie;

- suma de 99.000 lei, reprezentând salariul directorului general.


*) Veniturile realizate din contractele de cercetare încheiate cu Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului/Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică, inclusiv pe programe-nucleu, subventia pentru Animaleria Băneasa sunt în sumă de 12.610 mii lei la data de 1 ianuarie 2008, iar cele realizate din contracte încheiate cu ordonatorii principali de credite care finantează programe si proiecte din planurile sectoriale sunt în sumă de 0 mii lei.

**) Câstigul mediu lunar pe salariat este calculat fără influenta sumelor prevăzute pentru plata indemnizatiilor membrilor consiliului de administratie si a directorului general.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului taxei pentru participarea la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.655 din 16 septembrie 2008,

în temeiul dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului si ale Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul taxei de participare la concursul de rezidentiat pe post si pe loc în medicină, medicină dentară si farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008 se stabileste la suma de 300 lei/participant.

(2) Taxa se va plăti în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti (cod fiscal - C.U.I. 16142125) nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti, cod cont 5025.

Art. 2. - Sumele încasate din plata taxelor se fac venit la bugetul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar si se utilizează pentru acoperirea cheltuielilor de personal si materiale necesare sustinerii concursului de rezidentiat. Sumele rămase disponibile se reportează în anul următor si se utilizează cu aceeasi destinatie.

Art. 3. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 1.575.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, ale art. 405 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- După articolul 27 se introduc cinci noi articole, articolele 28-32, cu următorul cuprins:

„Art. 28. - În întelesul prezentului regulament, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

1. instrumente de plată de debit în format vechi - instrumente de plată de debit ale căror formă si continut respectă cerintele din Norma tehnică nr. 9/1994 privind cecul si Norma tehnică nr. 10/1994 privind cambia si biletul la ordin;

2. instrumente de plată de debit în format nou - instrumente de plată de debit ale căror formă si continut respectă cerintele din Norma tehnică nr. 4/2008 privind cecul si Norma tehnică nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin.

Art. 29. - Instrumentele de plată de debit în format vechi si instrumentele de plată de debit în format nou care nu pot fi procesate prin trunchiere, primite de institutiile de credit de la clientii lor în vederea procesării, vor putea fi prezentate la plată la casa de compensatie centrală situată în municipiul Bucuresti, începând cu data de 10 octombrie 2008, cu respectarea circuitelor, termenelor de prezentare, precum si în conformitate cu orarul de compensare prevăzute în anexele nr. 1, 2 si 3 care fac parte din prezentul regulament.

Art. 30. - Instrumentele de plată de debit primite până la data de 9 octombrie 2008 inclusiv de către institutiile de credit de la clientii lor, în vederea procesării, vor respecta circuitele de compensare existente, valabile la această dată, până la finalizarea decontării lor.

Art. 31. - Începând cu data de 22 octombrie 2008 se închid toate casele de compensatie teritoriale, cu exceptia casei de compensatie centrală situate în municipiul Bucuresti.

Art. 32.- Casa de compensatie centrală va functiona până la data de 30 iunie 2009.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 12.

 

ANEXA Nr. 1

 

TERMENELE SI INTERVALELE OBLIGATORII

ale instrumentelor de plată de debit pentru circuitul local

 

Circuitul nr. 1 (local) (ID1) - Clientul beneficiar si clientul plătitor au conturi curente deschise la participanti compensatori diferiti situati în municipiul Bucuresti.

 

CIRCUITUL Nr.1 (LOCAL) AL INSTRUMENTULUI DE DEBIT ÎN FORMAT VECHI (ID)

 

Operatiunile din cadrul circuitului ID1 se efectuează cu respectarea strictă a termenelor obligatorii, astfel:

1. a) Clientul beneficiar remite instrumentul unitătii teritoriale a participantilor compensatori la care are deschis cont curent.

Termen obligatoriu: (c-4). b) Unitatea teritorială initiatoare completează instrumentul compensabil, la rubrica „Compensabil la ...”, cu numele „Centrala Băncii Nationale a României”.

Termen obligatoriu: (c-4).

2. Unitatea teritorială initiatoare trimite instrumentul, prin reteaua internă, participantului compensator prezentator.

Termen obligatoriu: (c-3).

3. Participantul compensator prezentator prezintă instrumentele participantului compensator primitor, fără a le introduce în compensare, la STFD - TRANSFOND - SA*)

Termen obligatoriu: (c-2).

4. Participantul compensator primitor trimite instrumentele, prin reteaua internă, unitătii teritoriale destinatare.

Termen obligatoriu: (c-1).

5. Unitatea teritorială destinatară debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă instrumentelor acceptate.

Termen obligatoriu: (c-1).

6. Unitatea teritorială destinatară transmite participantului compensator primitor date privind instrumentele care urmează a fi acceptate la compensare.

Termen obligatoriu: (c-1).

7. a) Participantul compensator prezentator introduce scriptic în compensare instrumentele la STFD - TRANSFOND - S.A.

Termen obligatoriu: (c). b) Participantul compensator primitor acceptă sau refuză, prin compensare, la STFD - TRANSFOND - S.A. instrumentele prezentate anterior de participantul compensator prezentator.

Termen obligatoriu: (c).

8. Participantul compensator prezentator transmite unitătii teritoriale initiatoare date privind instrumentele acceptate la compensare de către participantul compensator primitor.

Termen obligatoriu: (c).

9. Unitatea teritorială initiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă instrumentului acceptat**) de către participantul compensator destinatar.

Termen obligatoriu: (c).


*) Această operatiune se efectuează între orele 11,30-12,00.

**) Instrumentele refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui de către unitatea teritorială initiatoare.

 

ANEXA Nr. 2

 

TERMENELE SI INTERVALELE OBLIGATORII

ale instrumentelor de plată de debit pentru circuitul national

 

Circuitul nr. 2 (national) (ID.2) - Clientul beneficiar si clientul plătitor au conturi curente deschise la participanti compensatori diferiti situati în judete diferite, altele decât municipiul Bucuresti.

 

CIRCUITUL Nr. 2C (NATIONAL) AL INSTRUMENTULUI DE DEBIT ÎN FORMAT VECHI - [ID2]

 

Operatiunile din cadrul circuitului national al instrumentului se efectuează cu respectarea strictă a termenelor si intervalelor obligatorii, astfel:

1. a) Clientul beneficiar remite instrumentul unitătilor teritoriale ale participantilor compensatori la care are deschis cont curent.

Termen obligatoriu: (c-8).

b) Unitatea teritorială initiatoare completează instrumentul, la rubrica „Compensabil la ...”, cu înscrisul „Centrala B.N.R.”. Termen obligatoriu: (c-8).

2. Unitatea teritorială initiatoare trimite instrumentele, prin reteaua internă, participantului compensator prezentator, la Bucuresti.

Interval obligatoriu [(c-7), (c-6)].

3. Participantul compensator prezentator prezintă instrumentele participantului primitor fără a le introduce în compensare la STFD - TRANSFOND - S.A.*)

Termen obligatoriu: (c-5).

4. Participantul compensator primitor trimite instrumentele, prin reteaua internă, unitătii teritoriale destinatare din judetul de destinatie.

Interval obligatoriu: [(c-4), (c-3)].

5. Unitatea teritorială destinatară, după verificarea instrumentelor, debitează contul clientului plătitor cu suma aferentă instrumentelor acceptate.

Termen obligatoriu: (c-3).

6. Unitatea teritorială destinatară transmite participantului compensator prezentator date privind instrumentele acceptate la compensare.

Interval obligatoriu: [(c-2), (c-1)].

7. a) Participantul compensator prezentator introduce scriptic în compensare instrumentele la STFD - TRANSFOND - S.A.

Termen obligatoriu: (c). b) Participantul compensator primitor acceptă sau refuză prin compensare la STFD - TRANSFOND - S.A. instrumentele prezentate anterior de participantul compensator prezentator.

Termen obligatoriu: (c).

8. Participantul compensator prezentator transmite unitătii teritoriale initiatoare date privind instrumentele acceptate la compensare.

Interval obligatoriu: (c).

9. Unitatea teritorială initiatoare creditează contul clientului beneficiar cu suma aferentă instrumentului acceptat**) de către participantul compensator destinatar.

Termen obligatoriu: (c).


*) Această operatiune se efectuează între orele 11,30-12,00.

**) Instrumentele refuzate vor fi returnate clientului beneficiar, în vederea exercitării de către acesta a dreptului de regres, cel mai târziu în ziua imediat următoare primirii lui de către unitatea teritorială initiatoare.

 

ANEXA Nr. 3

 

ORARUL SEDINTEI DE COMPENSARE

 

 

Etapa

Denumire etapă

Interval orar

Etapa I

 

Sedinta de compensare propriu-zisă

10,00-11,30

Etapa a II-a

 

Sedinta de verificare

11,30-12,00

Etapa a III-a

 

Decontarea pozitiei nete

14,15-14,30

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 2 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială CARION BROKER DE ASIGURARE - S.A., cu sediul social în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram lancu nr. 32A, judetul Cluj, nr. de ordine în registrul comertului J12/2989/11.07.2008, cod unic de înregistrare 24179230/2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2008.

Nr. 835.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale PRESTIGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 2 septembrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale PRESTIGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială PRESTIGE INSURANCE BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Candiano Popescu nr. 65, ap. 3, sectorul 4, nr. de ordine în registrul comertului J40/7392/23.04.2008, cod unic de înregistrare 23780614/23.04.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 8 septembrie 2008.

Nr. 838.