MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 660         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 19 septembrie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

2. - Motiune simplă: Promisiuni si minciuni - „Sprijinul" acordat agricultorilor de Guvernul Tăriceanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

982. - Hotărâre privind aprobarea Planului national de actiune 2008-2010 pentru implementarea Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru

perioada 2006-2010

 

1.089. - Hotărâre privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor în unele circumscriptii electorale

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

181. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a Principelui Radu al României din functia de reprezentant special al Guvernului României si de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

182. - Decizie pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

440. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitarede Utilităti Publice privind modificarea tarifelor pentru acordarea si mentinerea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice

 

1.053/2.633. - Ordin al ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 2667312/2005

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

10. - Normă privind modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 7/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societătide credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

 

11. - Normă privind modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificata prin Legea nr. 83/1994

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

08/61. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale nr. 07/58/2007

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

173. - Decizie privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor si suporturilor din domeniul sonor si audiovizual pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale si audiovizuale, artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme si videograme

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

2. - Hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscriptie constituite pentru alegerea CamereiDeputatilor si a Senatului din anul 2008

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

129. - Hotărâre privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Tabloul National al Arhitectilor

 

Rectificări la:

Ordinul ministrului justitiei nr. 2.037/C/2008

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

MOTIUNE SIMPLĂ:

Promisiuni si minciuni - „Sprijinul" acordat agricultorilor de Guvernul Tăriceanu Senatul adoptă prezenta motiune simplă.

 

Guvernul Tăriceanu prezintă un bilant negativ în agricultură. Există o nemultumire crescândă fată de modul în care actuala guvernare a tratat problemele vitale ale agriculturii românesti: pretul mic al grâului, nepăsarea fată de depozitarea recoltei, situatia dezastruoasă a sistemului de irigatii, pretul mare al motorinei pentru agricultură, acordarea târzie a banilor pentru plătile directe destinate anului 2007.

Amploarea esecului Guvernului în acest domeniu se reflectă în faptul că, după 20 de luni de la aderarea la Uniunea Europeană, nu s-a acordat nicio sumă din fondurile europene de dezvoltare rurală si pescuit, ba, mai mult, s-a ajuns până la sistarea plătilor efectuate prin Programul SAPARD, aspect pe care autoritătile române au încercat să îl ascundă opiniei publice.

În cei 4 ani de guvernare de dreapta, Partidul Social Democrat a intervenit, printr-un număr de 5 motiuni simple si 4 motiuni de cenzură, în domeniul agriculturii, la care se adaugă sute de interpelări si întrebări parlamentare, pentru a determina Guvernul să acorde agricultorilor drepturile prevăzute atât de legislatia europeană, cât si de cea românească.

Guvernul a ignorat permanent semnalele de alarmă ale Partidului Social Democrat si ale patronatelor si sindicatelor din agricultură si doar în urma presiunilor acestora a acceptat să majoreze plafonul rezervei de grâu de panificatie cu 400.000 de tone. Cu toate acestea, stocul este insuficient pentru reglarea pietei, fiind necesară stocarea unei cantităti de cel putin 2 milioane de tone. Nu este asigurată depozitarea recoltei de grâu, iar preturile oferite agricultorilor sunt foarte mici, sub 0,4 lei/kg.

Desi culturile de porumb si floarea-soarelui au început să fie compromise de secetă, nu s-au luat măsuri pentru acordarea sumelor destinate irigatiilor, fiind consumate, până în prezent, numai 28% din fondurile anuale destinate acestui sector.

În ceea ce priveste acciza la motorină, în loc să stabilească o acciză de 21 euro/1.000 I pentru agricultură, asa cum este prevăzută în Directiva Consiliului 2003/96/CE, Guvernul a stabilit o acciză de 80,971 euro/1.000 I, motivând că România nu este în măsură să distribuie motorina marcată, cu acciză redusă, pentru agricultură. În realitate, această măsură a Guvernului nu a redus pretul motorinei.

Desi au trecut 8 luni din acest an, în multe sectoare subventiile acordate au reprezentat sub 50% din volumul anual: 10,5% la productia vegetală, 47% în zootehnie, 39% la creditul agricol pentru productie.

Acestea sunt numai câteva exemple care ilustrează nepăsarea si esecul Guvernului în domeniul agriculturii.

Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat solicită Guvernului României, domnului prim-ministru Călin Popescu-Tăriceanu, personal, să ia următoarele măsuri de urgentă, în vederea asigurării recoltei din acest an si a redresării sectorului agricol, măsuri care se regăsesc si în propuneri legislative adoptate de Senatul României:

1. acordarea unui sprijin financiar de 700 lei/ha pentru asigurarea necesarului de motorină, seminte, pesticide si îngrăsăminte pentru culturile agricole din toamna anului 2008;

2. asigurarea depozitării recoltei de grâu din acest an si actualizarea în regim de urgentă a legislatiei care prevede înfiintarea si functionarea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, strict necesar pentru reglementarea pietei cerealelor. Actul normativ a fost anuntat si promis de premierul Tăriceanu pe data de 4 august a.c, însă Ministerul Economiei si Finantelor se opune adoptării actului, motivând că ar contraveni prevederilor Codului fiscal;

3. prevederea pe anul 2009 a cel putin 4% din produsul intern brut pentru agricultură, în vederea acordării în întregime a ajutoarelor de la buget si a sumelor prevăzute din fonduri europene si nationale pentru proiectele de dezvoltare rurală si pescuit;

4. acordarea din fonduri publice a 20-30% din volumul creditelor destinate productiei din sectorul vegetal si zootehnie.

Suntem convinsi că aceste propuneri si recomandări, care vizează în mod realist redresarea sectorului agricol, vor găsi ecoul necesar, iar Guvernul va întelege necesitatea aplicării lor în regim de urgentă.

Aceasta este ultima modalitate de a le asigura agricultorilor români un câstig just din recolta acestui an si de a pregăti corespunzător recoltele viitoare.

 

Această motiune simplă a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor ari. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 157 alin. (1) din Regulamentul Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 2.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului national de actiune 2008-2010 pentru implementarea Strategiei nationale împotriva traficului de persoane

pentru perioada 2006-2010

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

 

Art. 1. - Se aprobă Planul national de actiune 2008-2010 pentru implementarea Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.654/2006, prevăzut în anexa care face parteintegrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutia prefectului, precum si autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a duce la îndeplinire obiectivele specifice domeniului lor de activitate cuprinse în planul national de actiune prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Fondurile necesare îndeplinirii obiectivelor cuprinse în planul national de actiune prevăzut la art. 1 vor fi asigurate de către fiecare institutie cu atributii în domeniu, în raport cu termenele de realizare, prioritătile si resursele disponibile, în bugetele proprii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Akos Derzsi,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 982.

 

ANEXĂ

 

PLANUL NATIONAL DE ACTIUNE 2008 - 20101)

pentru implementarea Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

 

I. INFORMATII GENERALE RELEVANTE

Pentru o coerentă cât mai bună a Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.654/2006, denumită în continuare SNITP, si pentru adaptarea acesteia la contextul realitătii românesti s-a recurs la o diferentiere clară a domeniilor de actiune si o definire a obiectivelor strategice în functie de acestea. Astfel, fiecărei directii de actiune si fiecărui obiectiv strategic îi corespund o serie de obiective specifice si metode de realizare ce au fost dezvoltate într-un plan national de actiune pe termen scurt, respectiv 2006-2007, si urmează a fi dezvoltate pe termen mediu prin prezentul plan national de actiune pentru perioada 2008-2010, denumit în continuare PNA.

II. DEFINIREA PROBLEMEI

Monitorizarea fenomenului traficului de persoane nu este viabilă în toate ariile de actiune, mai ales în ceea ce priveste asistarea victimei. Victimele traficului de persoane sunt subsumate „cazurilor sociale" în vederea accesului la programe de reintegrare socială (educatie, obtinerea unui loc de muncă) sau, uneori, în vederea accesului la asistentă medicală. în aceste privinte nu se poate determina numărul/proportia victimelor traficului de persoane care au beneficiat de asistentă.

Desi colectarea datelor trebuie realizată de fiecare institutie în parte în vederea monitorizării propriei activităti, este absolut necesară o unificare din perspectiva metodologiei de înregistrare. Această metodologie ar trebui să fie aliniată la definitiile internationale, astfel încât să permită analize comparative la nivel international. Lipsa unor proceduri clare de colaborare interinstitutională cu privire la culegerea, schimburile si accesul la date diminuează considerabil capacitatea sistemului de a produce statistici si analize cauzale care să ghideze politicile si actiunile împotriva traficului de persoane.

SNITP urmăreste eficientizarea cooperării interinstitutionale prin consolidarea statutului Agentiei Nationale împotriva Traficului de Persoane de coordonator national al politicilor si activitătilor desfăsurate împotriva traficului de persoane.

În perioada 2001-2005 au fost desfăsurate campanii de prevenire a traficului de persoane de către institutiile statului în parteneriat cu organizatii ale societătii civile, organizatii internationale si mass-media. Campaniile de informare la nivelul populatiei au fost eficiente. Anchetele reprezentative la nivelul populatiei de peste 18 ani din România (conform cercetării sociologice IMAS, 2005) arată că marea majoritate a populatiei (85%) a auzit despre traficul de persoane. Persoanele cu nivel scăzut de educatie, cele cu venituri mici si cele din mediul rural si orasele mici, adică tocmai contextele sociale care furnizează grupurile de risc la trafic, au însă un nivel sensibil mai scăzut de cunoastere asupra fenomenului. Cele mai eficiente canale de comunicare cu privire la traficul de persoane sunt televiziunea si presa scrisă.

În ciuda acestui grad ridicat de constientizare a problemei, traficul de persoane este în mare parte asociat cu prejudecăti colective referitoare la victimă, adesea confundată cu o prostituată. Această prejudecată vehiculată (chiar dacă nu explicit) si de politisti, procurori, judecători, profesori sau medici tarează identificarea si asistarea victimelor traficului de persoane.

Mai mult, gradul ridicat de constientizare a problemei traficului de persoane nu este acompaniat nici de o bună cunoastere a riscurilor asociate migratiei internationale si nici de o diminuare a tendintei migratiei pentru muncă în străinătate, pe principiul „mie nu mi se poate întâmpla".

Diversele actiuni de prevenire a traficului de persoane s-au concentrat pe campanii de informare la nivelul întregii populatii si organizarea de seminarii. în absenta unei coordonări nationale, proiectele de prevenire au acoperit inegal teritoriul tării. Spre exemplu, partea de sud a tării, care reprezintă principala furnizoare de persoane traficate, nu a beneficiat de resursele (umane si financiare) necesare pentru activităti de prevenire.

Campania de prevenire a traficului de persoane necesită în prezent o schimbare de abordare. De la informare-constientizare la nivelul populatiei, prin mijloace mass-media, conform prezentului plan national de actiune, atentia si eforturile de finantare vor fi reorientate spre reducerea vulnerabilitătii la trafic a unorgrupuri-tintă si spre investigarea cauzelor fenomenului.


1) Sumele necesare realizării măsurilor prevăzute în planul national de actiune, aferente anului 2008, sunt asigurate prin includerea acestora în bugetele institutiilor responsabile. Resursele aferente realizării activitătilor cu termen 2009—2010, care nu sunt asigurate din venituri proprii, vor fi incluse în bugetul de stat pentru anii respectivi.

 

 

III. DOMENII DE ACTIUNE SI OBIECTIVE STRATEGICEI

A. Sistemul national integrat de monitorizare si evaluare a fenomenului traficului de persoane

Obiectiv strategic A: Îmbunătătirea gradului de cu noastere a dimensiunilor, caracteristicilor si tendintelor traficului de persoane ce afectează România

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Surse de finantare

Termen de realizare

Monitorizare si evaluare - indicatori de evaluare

A.1. Crearea si

dezvoltarea sistemului

national centralizat de

evidentă a datelor privind

traficul de persoane, care

să includă date statistice

referitoare atât la

combaterea fenomenului,

cât si la prevenirea

acestuia si asistenta

acordată victimelor în

vederea reintegrării lor

sociale

 

 

 

a) Îmbunătătirea

schimbului de

informatii dintre

institutiile cu

responsabilităti în

domeniul traficului de

persoane si dintre

acestea si

organizatiile

neguvernamentale

implicate, nationale si

internationale

MIRA - ANITP

Parteneri: ANPDC,

MMFES, MSP,

MECT, MAE, MIRA

(IGPF, IGPR)

Bugetele institutiilor

implicate

Decembrie 2009

Număr de acorduri si

protocoale de

colaborare încheiate

care contin prevederi

referitoare la

schimbul de date

b) Actualizarea

indicatorilor de

evidentă centralizată a datelor cu privire la victimele traficului de persoane, în functie de dinamica fenomenului

MIRA - ANITP

Parteneri: ANPDC,

MMFES, MSP, MECT, MAE

Bugetul ANITP

Permanent

Numărul indicatorilor

adăugati, modificati si

eliminati

c) Diseminarea

informatiilor către

institutiile cu competente în domeniu (în tară si străinătate)

MIRA - ANITP

Parteneri: MIRA - IGPR, IGPF, ANPDC

Bugetele institutiilor

implicate

Permanent

Număr de materiale

diseminate (sub toate

formele)

Numărul institutiilor către care au fost diseminate materiale

 


2) Domeniile de actiune, obiectivele strategice si obiectivele specifice au fost stabilite în Strategia natională împotriva traficului de persoane 2006-2010, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.654/2006.

 

Obiectiv strategic A: Îmbunătătirea gradului de cunoastere a dimensiunilor, caracteristicilor si tendintelor traficului de persoane ce afectează România

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Surse de finantare

Termen de realizare

Monitorizare si evaluare - indicatori de evaluare

A.2. Cercetarea si evaluarea periodică a caracteristicilor, dimensiunilor si evolutiei fenomenului traficului de persoane

a) Realizarea unor evaluări periodice privind caracteristicile si dinamica fenomenului

MIRA - ANITP Parteneri: MIRA (IGPR, IGPF), MAE, MP, MJ, MSP, MMFES,ANPDC, alte institutii implicate

Bugetele institutiilor implicate

Semestrial

Rapoarte de evaluare

 

b) Informarea periodică a publicului privind rezultatele evaluărilor prevăzute la lit. a)

MIRA - ANITP

Parteneri: MIRA (IGPR, IGPF), MAE, MP, MJ, MSP, MMFES,ANPDC, alte institutii implicate

Bugetele institutiilor implicate

Semestrial

Numărul informărilor si întâlnirilor publice (articole publicate, conferinte de presă, mese rotunde, dezbateri publice etc.)

 

B. Coordonarea interinstitutională

Obiectiv strategic B: Eficientizarea răspunsului institutional în domeniul luptei împotriva traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

B.1. îmbunătătirea coordonării sistemului national antitrafic

Organizarea întâlnirilor periodice ale GIL pentru coordonarea, analizarea si evaluarea activitătilor desfăsurate de către institutiile cu responsabilităti în domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si al asistentei acordate victimelor (monitorizarea implementării PNA)

MIRA - ANITP Parteneri: Institutii membre GIL, ONG si Ol cu statut de observator în cadrul GIL

Bugetul existent al institutiei care asigură secretariatul GIL

Trimestrial

Numărul reuniunilor

GIL

Număr de materiale

dezbătute (de analiză

prezentate)

Număr de

recomandări emise

 

B.2. Consolidarea rolului ANITP de coordonator national al activitătilor împotriva traficului de persoane

a) Dezvoltarea capacitătii operationale, a resurselor umane si financiare ale ANITP

MIRA - ANITP Parteneri: MMFES, MECT, MSP, MAE, MEF

Bugetul existent al MIRA

Permanent

Număr de dotări care răspund nevoilor ANITP si structurilor sale teritoriale Valoarea bugetului propriu aprobat al ANITP

Numărul sesiunilor de instruire, specializare si perfectionare organizate pentru personalul ANITP

 

 

b) Încheierea si implementarea protocoalelor de colaborare dintre ANITP si parteneri institutionali si organizationali, din tară si străinătate

MIRA - ANITP Parteneri: MP, MJ, MMFES, MECT, MSP, MAE, ONG, Ol

Bugetele institutiilor implicate

Permanent

Numărul protocoalelor încheiate sau actualizate Număr de activităti comune desfăsurate

 

Obiectiv strategic B: Eficientizarea răspunsului institutional în domeniul luptei împotriva traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

c) Coordonarea la nivel regional a activitătii echipelor interinstitutionale antitrafic judetene

MIRA - ANITP

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Număr de întâlniri ale echipelor interinstiutionale antitrafic

Numărul cazurilor (victime) în a căror solutionare au intervenit cel putin 2 dintre membrii echipelor interinstitutionale antitrafic

B.3. Îmbunătătirea coordonării în domeniul traficului de copii

a) Organizarea de întâlniri periodice ale GTL pentru coordonarea, analizarea si evaluarea activitătilor desfăsurate de institutiile cu responsabilităti în domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii

ANPDC

Parteneri: MIRA - ANITP, ONG si Ol

Bugetul existent al ANPDC

Permanent

Numărul reuniunilor GTL Numărul

materialelor/docu­mentelor de interes comun analizate si elaborate Numărul recomandărilor emise

 

b) Specializarea membrilor activi ai GTL în domeniul prevenirii si combaterii traficului de copii, precum si în cel al asistentei acordate acestora

ANPDC

Parteneri: MIRA - ANITP, ONG si Ol

Bugetul existent al ANPDC

Anual

Numărul cursurilor de specializare Numărul participantilor la cursurile de specializare

B.4. îmbunătătirea coordonării în domeniul asistentei victimelor

a) Organizarea de întâlniri periodice ale GTL pentru coordonarea natională a activitătilor de protectie si asistentă a victimelor traficului de persoane

MIRA - ANITP Parteneri: MP, MJ, MMFES, MECT, MSP, MAE, ONG, Ol

Bugetul existent al ANITP

Permanent

Numărul reuniunilor GTL Numărul

materialelor/docu­mentelor de interes comun dezbătute si elaborate Numărul recomandărilor emise

 

b) Formarea continuă/perfectiona­rea membrilor activi ai GTL în domeniul asistentei victimelor traficului de persoane

MIRA - ANITP Parteneri: MP, MJ, MMFES, MECT, MSP, MAE, ONG, OI

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Decembrie 2009

Numărul cursurilor de perfectionare Numărul participantilor la cursurile de perfectionare

B.5. Cresterea capacitătii institutionale

Organizarea programelor de formare continuă pentru profesionistii echipelor interinstitutionale judetene antitrafic

Parteneri: MIRA -ANITP, consilii judetene, institutiile prefectului, GIL, ONG

Bugetul existent al consiliilor judetene

Permanent

Numărul

sesiunilor/progra­melor de formare organizate cu participarea membrilor echipelor Numărul membrilor echipelor interinstitutionale judetene care au participat la sesiunile/programele de formare

Obiectiv strategic B: Eficientizarea răspunsului institutional în domeniul luptei împotriva traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

B.6. Monitorizarea si evaluarea implementării SNITPsiPNA

a) Elaborarea si diseminarea rapoartelor semestriale de monitorizare a implementării PNAsi elaborarea rapoartelor anuale de evaluare a implementării

MIRA - ANITP Parteneri: MJ, MP, MMFES, MECT, MSP, MAE, alte institutii

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Semestrial si anual

Rapoarte semestriale de monitorizare Rapoarte anuale de evaluare

Numărul partenerilor către care au fost diseminate rapoartele

 

 

b) Evaluarea finală a implementării PNA 2008-2010

MIRA - ANITP Parteneri: MJ, MP, MMFES, MECT, MSP, MAE, alte institutii

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Ianuarie 2011

Raport de evaluare

 

 

c) Evaluarea implementării SNITP

MIRA - ANITP Parteneri: MJ, MP, MMFES, MECT, MSP, MAE, alte institutii

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Ianuarie 2011

Raport de evaluare elaborat pe structura domeniilor de actiune si obiectivelor strategice ale SNITP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Prevenirea traficului de persoane

Obiectiv strategic C: Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin întărirea capacitătii de autoprotectie a cetătenilor si societătii la amenintările acestui fenomen

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

C.1. Informarea si

sensibilizarea populatiei în

vederea constientizării

capacitătii de autoprotectie

la amenintările acestui

fenomen

 

 

a) Dezvoltarea

campaniilor de

informare si

privind fenomenul

traficului de persoane

(inclusiv cu scopul înlăturării atitudinilor de culpabilizare a victimelor traficului)

MIRA - ANITP

Parteneri:

MMFES, ISJ,ASP,

Bugetul existent al

ANITP si al institutiilor

implicate

Decembrie 2010

Numărul campaniilor

dezvoltate

Număr de materiale

de campanie

elaborate si diseminate

Numărul beneficiarilor

campaniilor dezvoltate

Rapoarte de evaluare a impactului implementării campaniilor Număr de dezbateri publice, mese rotunde Cresterea gradului de apelare a serviciului telefonic TelVerde

 

b) Dezvoltarea

campaniilor de

sensibilizare a

utilizatorilor de servicii oferite de victimele traficului de persoane, cu privire la efectele exploatării

Consiliile judetene si

locale

Parteneri:

MIRA - ANITP

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Decembrie 2009

Numărul campaniilor

dezvoltate

Număr de materiale

de campanie elaborate si diseminate Numărul beneficiarilor campaniilor dezvoltate Rapoarte de evaluare a impactului implementării campaniilor, care să respecte setul de dimensiuni, variabile si indicatori prestabiliti Număr de dezbateri publice, mese rotunde

 

Obiectiv strategic C: Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin întărirea capacitătii de autoprotectie a cetătenilor si societătii

la amenintările acestui fenomen

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

c) Dezvoltarea

campaniilor publice

de informare a cetătenilor români privind riscurile muncii fără forme legale

MMFES - IM

Parteneri:

MIRA - ANITP

Bugetul existent al IM

si al institutiilor

implicate

Permanent

Numărul campaniilor

dezvoltate

Număr de materiale informative elaborate si diseminate Numărul sesiunilor de instruire a angajatorilor si a inspectorilor de muncă

Numărul beneficiarilor campaniilor dezvoltate

C.2. Reducerea

vulnerabilitătii grupurilor de

risc (în primul rând copii

neînsotiti, nesupravegheati

sau institutionalizati, dar si

femei, cetăteni de etnie

romă, persoane cu

handicap, bătrâni,

solicitanti de azil si

persoane care au primit o

formă de protectie în

România)

 

 

 

a) Implementarea

programelor pentru

reducerea

vulnerabilitătii

grupurilor de risc în

plan intern si în

rândul comunitătilor

românesti din

străinătate

MMFES,

MIRA - ANITP,

MECT, MSP, MAE

Parteneri:

ONG, Ol

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Permanent

Număr de programe

adresate grupurilor

de risc

Numărul beneficiarilor

campaniilor

dezvoltate

b) Dezvoltarea

campaniilor publice

de informare

adresate grupurilor aflate în situatii de risc, urmărind dezvoltarea capacitătii de autoprotectie a potentialelor victime

MIRA - ANITP

Parteneri: MJ, MP,

MMFES, MECT, MSP,

MAE, alte institutii

Bugetul existent al

ANITP si al institutiilor

implicate

Anual

Numărul campaniilor

dezvoltate

Număr de materiale

de campanie elaborate si diseminate Numărul beneficiarilor campaniilor dezvoltate Rapoarte de evaluare a impactului imple­mentării campaniilor

c) Dezvoltarea

campaniilor publice

pentru prevenirea

discriminării grupurilor de risc

MIRA - NITP, ANES

Parteneri: CNCD,

consilii judetene si

locale, ANR

Bugetul existent al

ANES si al institutiilor

implicate

Anual

Numărul campaniilor

dezvoltate

Număr de materiale

de campanie

elaborate si

diseminate

Numărul beneficiarilor

campaniilor

dezvoltate

Rapoarte de evaluare

a impactului

implementării

campaniilor

C.3. Eficientizarea

activitătilor de prevenire a

traficului de persoane

a) Monitorizarea

implementării

legislatiei nationale specifice si adaptarea permanentă a acesteia în scopul îmbunătătirii asistentei acordate copiilor victime ale traficului de persoane

ANPDC

Parteneri:

MIRA - ANITP

Bugetul existent al

ANITP si al ANPDC

Permanent

Numărul actelor

normative specifice

elaborate si adoptate Rapoarte anuale de activitate ale ANITP si ANPDC în care se fac referiri la monitorizarea implementării si adaptarea legislatiei nationale

Obiectiv strategic C: Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin întărirea capacitătii de autoprotectie a cetătenilor si societătii la amenintările acestui fenomen

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

 

 

 

b) Elaborarea si

introducerea în

curricula scolară a

scolilor de ofiteri si

agenti de politie,

precum si in programa de pregătire continuă a politistilor a unor module privind traficul de persoane

MIRA - Academia

de Politie „Alexandru

Uoan Cuza", IGPR,

IGPF

Parteneri:

MIRA - ANITP, ONG

Bugetul institutiilor

implicate

Decembrie 2008

Secvente/module

curriculare referitoare

la traficul de persoane introduse în curricula de

învătământ/didactică a scolilor de ofiteri si agenti de politie

c) Introducerea în

planul de pregătire al

institutiilor

administratiei publice centrale a unor teme referitoare la traficul de persoane

MECT, INM, MAE,

MMFES, MSP

Parteneri:

MIRA - ANITP

Bugetul institutiilor

implicate

Anual

Secvente/module

curriculare cu continut referitor la traficul de persoane introduse în curricula pentru formarea continuă a personalului din ministerele relevante

d) Instruirea

personalului militar si

civil participant la misiunile de mentinere a păcii sau la alte activităti internationale desfăsurate în afara teritoriului national, precum si a personalului militar sau civil străin de pe teritoriul României cu privire la identificarea, protectia si asistenta victimelor traficului de persoane

MAp, MAE

Parteneri:

MIRA - ANITP

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Anual

Numărul beneficiarilor

sesiunilor de instruire

în domeniul identificării, protectiei si asistentei victimelor traficului de persoane Raport privind rezultatele participării personalului militar si civil la sesiunile programelor de formare organizate Număr de programe/ cursuri/stagii de perfectionare/speciali­zare la care au participat militari

e) Informarea si

instruirea formatorilor

de opinie (jurnalisti, preoti, politicieni) cu privire la diferite aspecte ale traficului de persoane, statutul si drepturile victimelor, protejarea imaginii victimelor si corecta informare a opiniei publice în scopul păstrării confidentialitătii datelor personale

MIRA - ANITP

Bugetul existent al

ANITP si al institutiilor

implicate

Permanent

Număr de

programe/cursuri/stagii

de perfectionare/ specializare la care au participat formatori de opinie

Numărul formatorilor de opinie care au beneficiat de sesiuni de instruire în domeniul traficului de persoane

 

 

f) Formarea

personalului

institutiilor din

administratia publică

centrală în domeniul traficului de persoane

MIRA (ANITP, INA)

MECT, INM, MAE,

MMFES, MSP

Parteneri: ONG, Ol,

echipe antitrafic

Bugetul existent al

institutiilor implicate

August 2009

Ghid de bune practici

elaborat

Numărul specialistilor

care au participat la

sesiuni/programe de specializare în domeniul traficului de persoane

Obiectiv strategic C: Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin întărirea capacitătii de autoprotectie a cetătenilor si societătii la amenintările acestui fenomen

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

 

 

 

 

 

Număr de programe/cursuri/ stagii de

perfectionare/speciali­zare organizate pentru personalul institutiilor din administratia publică centrală

g) Organizarea programelor de formare de formatori pentru specialisti din institutiile relevante, în aria curriculară „trafic de persoane"

MIRA - ANITP Parteneri: ONG

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Anual

Număr de programe de formare a forma­torilor organizate în domeniul traficului de persoane

Numărul specialistilor care au beneficiat de programele de formare de formatori organizate în domeniul traficului de persoane Raport privind rezultatele participării specialistilor la sesiunile programelor de formare de formatori organizate în domeniul traficului de persoane

C.4. Reducerea oportunitătilor de trafic cu persoane si exploatare, prin îmbunătătirea controlului administrativ

a) Monitorizarea activitătilor economice (constructii, agricultură, comert, industria alcoolului, exploata­rea lemnului, agentii matrimoniale, agentii de angajare a fortei de muncă, agentii turistice, firme de transport etc.) în scopul identificării cazurilor de trafic intern si a cazurilor de exploatare a persoanelor străine, potentiale victime ale traficului de persoane

MMFES - IM Parteneri: MIRA - ANITP

Bugetul existent al IM si al institutiilor implicate

Semestrial

Numărul angajatorilor verificati

Numărul sanctiunilor aplicate angajatorilor pentru munca fără forme legale

Numărul victimelor identificate

 

b) Dezvoltarea programelor de prevenire a traficului de persoane si de sensibilizare a personalului opera­torilor economici din sectoarele economice cu risc ridicat de victimizare prin trafic de persoane (de exemplu: impresariat artistic, agentii matrimoniale, agentii de recrutare a fortei de muncă, firme de transport, agentii de turism etc.)

MIRA - ANITP, consilii judetene Parteneri: ONG

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Numărul programelor de sensibilizare si prevenire organizate pentru personalul operatorilor economici mentionati

Numărul angajatilor care au beneficiat de programele de sensibilizare si prevenire Raport privind rezultatele participării angajatilor la sesiunile programelor de sensibilizare si prevenire

Obiectiv strategic C: Reducerea amplitudinii traficului de persoane prin întărirea capacitătii de autoprotectie a cetătenilor si societătii la amenintările acestui fenomen

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

c) Consultări periodice cu factorii de decizie din tările de origine si destinatie, în scopul identificării în comun a modalitătilor de reducere a posibilitătilor de săvârsire a traficului cu persoane

MIRA - ANITP, MAE Parteneri: MMFES

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Anual

Număr de întâlniri, seminarii internationale sau alte tipuri de consultări

Raport anual privind rezultatele întâlnirilor/ consultărilor

 

d) întărirea schimbului de bune practici cu statele aflate pe traseele de traficare a fortei de muncă

MIRA - ANITP Parteneri: MMFES

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Număr de reuniuni si seminarii cu participanti din statele aflate pe traseele de traficare a fortei de muncă

Raport anual privind rezultatele reuniunilor

Număr de protocoale de colaborare încheiate cu institutiile similare din statele aflate pe traseele de traficare a fortei de muncă

 

D. Protectia, asistenta si reintegrarea socială a victimelor

Obiectiv strategic D.1. Implementarea unui sistem national integrat de identificare si referire către servicii eficiente de asistentă în vederea reintegrării sociale a victimelor traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

D.1.1. Crearea unui sistem national integrat de identificare si referire a victimelor traficului de persoane

Aplicarea si monitorizarea implementării normelor de identificare si referire a victimelor

MIRA - ANITP Parteneri: MP, MJ, MMFES, ANPDC, MECT, MSP, MAE, ONG, Ol

Bugetul existent al institutiilor implicate

Permanent

Numărul victimelor identificate si referite Raport de analiză privind

implementarea normelor

D. 1.2. îmbunătătirea capacitătii de identificare timpurie a traficului de persoane

Formarea initială si continuă a politistilor de proximitate, a politistilor din localitătile rurale, a ofiterilor ORI si a ofiterilor pentru investigatii criminale, în scopul identificării fenomenului la nivelul comunitătilor si al realizării interventiei primare de tip preventiv

MIRA - ANITP Parteneri: ORI, IGPF, IGPR

Bugetul existent al institutiilor implicate

Anual

Număr de programe de formare initială si continuă organizate Numărul beneficiarilor programelor de formare initială si continuă Raport privind rezultatele participării beneficiarilor la sesiunile programelor de formare initială si continuă

Obiectiv strategic D.2. Eficientizarea activitătilor de asistare a victimelor traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

D.2.1. Eficientizarea

activitătilor de acordare a

asistentei si protectiei

victimelor traficului de

persoane

 

 

 

 

 

a) Aplicarea si

monitorizarea

implementării

standardelor

nationale specifice pentru serviciile specializate de asistentă a victimelor traficului de persoane

MIRA - ANITP,

ANPDC

Parteneri:

MJ, MMFES, MECT,

MSP, MAE, ONG

Bugetul existent al

ANITP, al ANPDC si

al institutiilor implicate

Permanent

Rezultatele analizei

privind implementarea

standardelor, pe baza

indicatorilor de

evaluare corespondenti fiecărui standard

b) Elaborarea

ghidului metodologic privind asistenta victimelor traficului

MIRA - ANITP

Parteneri: MMFES, MSP, ONG

Bugetul existent al

ANITP

Decembrie 2008

Ghid elaborat

c) Avizarea centrelor

de asistentă,

organizate de institutii

publice sau de

organizatii neguvernamentale, în baza Standardelor nationale specifice pentru serviciile specializate de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane, aprobate prin HG nr. 1.238/2007

MIRA - ANITP

Parteneri:

MSP, MMFES,

ANPDC, consilii

judetene, ONG

Bugetul existent al

ANITP

Decembrie 2008

Numărul centrelor

avizate care oferă

servicii în

conformitate cu

Standardele nationale specifice pentru serviciile specializate de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane

d) Monitorizarea

functionării centrelor pentru asistenta victimelor, în conformitate cu Standardele nationale specifice pentru serviciile specializate de asistentă si protectie a victimelor traficului de persoane

MIRA - ANITP

Bugetul existent al

ANITP

Permanent

Raport de

monitorizare privind functionarea centrelor, în conformitate cu indicatorii corespondenti fiecărui standard prevăzut în HG nr. 1.238/2007

e) înfiintarea, în

structura DGASPC, a serviciilor de asistentă a victimelor violentei, abuzului si traficului de persoane adulte

MMFES

Bugetul existent al

MMFES

Martie 2010

Numărul serviciilor de

asistentă create în structura DGASPC

D.2.2. înfiintarea si

functionalizarea, în cadrul

sistemului national

integrat, a componentei de

protectie si referire a

victimelorcătre serviciile

specializate de asistentă,

inclusiv prin referirea către

sistemul de azil a

victimelor care nu sunt

cetăteni români si care au

nevoie de protectie

internatională

Elaborarea si

implementarea de

programe nationale

împotriva traficului de

persoane, în

administrarea ANITP,

care să asigure

fondurile necesare

dezvoltării unor

proiecte pentru

prevenirea traficului

de persoane si

asigurarea asistentei victimelor acestuia

MIRA - ANITP

Parteneri:

MSP, MJ, MP,

MMFES, ANPDC,

MECT, MAE, MEF

Bugetul existent al

ANITP si al institutiilor

implicate

Anual

Program national

elaborat si implementat

Număr de proiecte si

programe pentru

prevenirea traficului

de persoane si

asigurarea asistentei

victimelor, finantate prin

programele nationale

Numărul sesiunilor de

instruire pentru

personalul implicat în

elaborarea si imple­mentarea programelor nationale împotriva traficului de persoane

Obiectiv strategic D.2. Eficientizarea activitătilor de asistare a victimelor traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

 

 

 

 

Raport privind rezultatele implementării programelor/ proiectelor finantate

D.2.3. Asigurarea protectiei si asistentei victimelor traficului de persoane

a) îmbunătătirea modului de aplicare a legislatiei în vigoare privind asistenta si protectia victimelor

MJ, MIRA-ANITP Parteneri: MMFES, MSP

Bugetul existent al MJ, al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Numărul sesiunilor de instruire cu privire la legislatia în vigoare, organizate pentru profesionistii cu responsabilităti în domeniul asistentei si protectiei directe a victimelor Numărul participantilor la sesiunile de instruire

 

b) Asigurarea sustinerii comunitare a victimelor (asigurarea cazării, hranei si îmbrăcămintei, asistentei medicale, asistentei psihologice, consilierii juridice, accesului la educatie si instruire profesională, precum si medierea obtinerii unui loc de muncă)

Consiliile judetene si

locale

Parteneri:

MIRA - ANITP, ASP,

ISJ,AJOFM,ONG

Bugetul existent al consiliilor judetene si locale

Permanent

Număr de victime care au beneficiat de sustinere comunitară Numărul si tipul serviciilor de care au beneficiat victimele, conform fisei de evidentă

D.2.4. Operationalizarea la nivelul ANITP a serviciului telefonic gratuit TelVerde privind traficul de persoane

a) Instruirea/ Formarea initială si continuă a specialistilor TelVerde

MIRA - ANITP Parteneri: ONG, Ol

Bugetul existent al ANITP

Permanent

Numărul sesiunilor/ programelor de instruire/formare Numărul specialistilor care au beneficiat de programe de instruire/formare

 

b) Mediatizarea/ Promovarea serviciului TelVerde ca mijloc de informare publică privind fenomenul traficului de persoane si ca suport pentru victimele aflate în situatii de urgentă si pentru persoanele care doresc să semnaleze situatii de trafic de persoane/risc

MIRA - ANITP Parteneri: MIRA - DCRP, MMFES, ANPDC, MSP, MECT, MAE, ONG

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Număr de materiale diseminate destinate promovării serviciului TelVerde

Număr de accesări ale sectiunii/link-ului TelVerde din site-ul web al ANITP Numărul apelurilor si mesajelor electronice înregistrate de către operatorii serviciului TelVerde

Obiectiv strategic D.2. Eficientizarea activitătilor de asistare a victimelor traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

D.2.5. întărirea cooperării cu reprezentantele diplomatice ale României în tările de destinatie, în vederea identificării victimelor traficului si repatrierii în bune conditii a acestora

Informarea personalului misiunilor diplomatice ale României cu privire la drepturile victimelor traficului de persoane si la procedurile de repatriere a cetătenilor români victime ale traficului de persoane

MIRA-DGAERI, prin atasatii de afaceri interne, ANITP, MAE

Bugetul institutiilor implicate

Permanent

Numărul materialelor elaborate si diseminate care au ca scop informarea personalului misiunilor diplomatice Numărul sesiunilor de informare având ca beneficiari membri ai personalului misiunilor diplomatice Numărul beneficiarilor sesiunilor de informare

D.2.6. Combaterea victimizării tertiare

Formarea initială si continuă a actorilor sociali cu responsa­bilităti în reintegrarea victimelor traficului de persoane

MECT, consilii judetene

Bugetul existent al institutiilor implicate

Permanent

Numărul programelor/ sesiunilor de formare Numărul beneficiarilor programelor/ sesiunilor de formare

D.2.7. Reintegrarea si incluziunea socială a victimelor

a) Reintegrarea scolară a victimelor traficului de persoane

MECT

Parteneri: consilii judetene si locale, ONG

Bugetul existent al MECT si al institutiilor implicate

Permanent

Numărul victimelor rescolarizate

 

b) Reintegrarea profesională a victimelor traficului de persoane

ANOFM,ANR Parteneri: MIRA - ANITP, consilii judetene si locale, ONG

Bugetul existent al institutiilor implicate

Permanent

Numărul victimelor incluse în programe de reintegrare profesională Numărul victimelor care au obtinut un loc de muncă Numărul victimelor care au absolvit cursuri de calificare/ recalificare profesională

 

c) Includerea victimelor traficului de persoane, cetăteni străini, care au obtinut o formă de protectie în România, în programe de integrare socială

MIRA (ORI) Parteneri: MIRA - ANITP, ONG, Ol

Bugetul existent al ORI si al institutiilor implicate

Permanent

Număr de victime cetăteni străini, care au obtinut o formă de protectie în România, inclusi în programe de integrare socială

 

E. Combaterea traficului de persoane, cercetarea si urmărirea penală a traficantilor

E.1. Consolidarea mecanismului institutional de combatere a traficului de persoane

 

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

E.1.1. Consolidarea

sistemului institutional de

combatere a traficului de

persoane

Organizarea de întâlniri

anuale ale ofiterilor

specialisti în

combaterea traficului de persoane, cu scopul schimbului de bune practici în domeniu

MIRA - IGPR

Parteneri:

MP, IGPF

Bugetul existent al

IGPR si al institutiilor

implicate

Anual

Numărul întâlnirilor

organizate cu

participarea ofiterilor

Numărul ofiterilor participanti la întâlniri

E.2. Reducerea capacitătii de finantare a infractiunilor de trafic de persoane

 

 

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

E.2.1. Reducerea cazurilor

de finantare a infractiunilor

de trafic de persoane

 

 

a) Constituirea

echipelor mixte de

investigatori din domenii specializate în combaterea traficului de persoane, în supravegheri operative si investigatii financiare, sub coordonarea procurorului de caz

MP

Parteneri: MIRA

(IGPF, IGPR), MEF

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Permanent

Număr de echipe

mixte create

 

b) Investigarea

cazurilor de trafic de

persoane de către

echipele mixte, cu scopul identificării si eliminării surselor de finantare

MP

Parteneri:

MIRA (IGPF, IGPR),

MEF

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Permanent

Numărul cazurilor

investigate în care au

fost identificate si

eliminate sursele de finantare

 

E.3. Cresterea gradului de participare a victimelor/martorilor în procesul de investigare si urmărire în justitie a traficului de persoane

 

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

E.3.1. Dezvoltarea

cooperării

victimelor/martorilor în

procesul judiciar

a) Asigurarea unui

minim de servicii de

asistentă a victimelor

identificate informai care nu cooperează în procesul judiciar

MIRA - ANITP,

MMFES

Parteneri:

MSP, ONG

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Permanent

Număr de victime

identificate informai

care nu cooperează

în procesul judiciar Număr de victime identificate informai cărora Ie-a fost oferită perioada de reflectie de cel putin 3 luni Număr de victime identificate informai care pe perioada de reflectie au beneficiat de asistentă

psihologică gratuită Număr de victime identificate informai care pe perioada de reflectie au beneficiat de asistentă medicală gratuită

Număr de victime care au beneficiat de asistentă psihologică gratuită si/sau alte servicii si care până la încheierea perioadei de reflectie au acceptat să coopereze în procesul judiciar

 

E.3. Cresterea gradului de participare a victimelor/martorilor în procesul de investigare si urmărire în justitie a traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

 

 

b) Mentinerea contactului permanent cu victima/martorul si informarea acesteia/acestuia cu privire la modul de desfăsurare a procesului penal

MIRA - ANITP Parteneri: MJ

Bugetul existent al MJ, al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Număr de

victime/martori care au primit informatii referitoare la procesul penal Număr de

victime/martori care au participat la desfăsurarea procesului penal

c) Asigurarea mijloacelor logistice (mijloace de transport, echipament de protectie etc.) pentru deplasarea victimei către instantă

MIRA(IGPR, IGPF), MP Parteneri: MIRA - ANITP, ONG

Bugetul existent al institutiilor implicate

Permanent

Număr de victime cărora li s-au asigurat mijloacele logistice pentru deplasarea către instantă

d) Furnizarea de informatii victimei referitoare la serviciile disponibile în comunitate

MIRA - ANITP, consilii judetene si locale Parteneri: ONG

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Număr de victime care au primit informatii referitoare la serviciile disponibile în comunitate

 

F. Cooperare internatională

Obiectiv strategic F: Consolidarea statutului României ca partener de încredere în efortul global de reducere a fenomenului traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

F.1. Dezvoltarea colaborării cu statele membre si structurile specializate ale UE în domeniul prevenirii si combaterii traficului de persoane si al acordării asistentei necesare victimelor acestuia

a) Informarea si transferul de experiente si bune practici în domeniu, ia nivel bilateral si multilateral

MIRA - ANITP, IGPF Parteneri: MMFES.ANPDC, MSP, MECT, MP, MJ, MAE, ONG

Bugetul existent al institutiilor implicate

Permanent

Număr de protocoale de colaborare încheiate si implementate cu institutii similare din statele membre ale UE

Număr de seminarii, conferinte, ateliere de lucru, formări, reuniuni cu participare internatională

 

 

b) Participarea la programele si activitătile specifice realizate de către institutiile UE în scopul prevenirii si combaterii traficului de persoane, precum si al asistentei acordate victimelor

MIRA - ANITP, IGPF Parteneri: MMFES.ANPDC, MSP, MECT, MP, MJ, MAE, ONG

Bugetul existent al ANITP si al institutiilor implicate

Permanent

Număr de programe la care s-a participat Număr de sesiuni de instruire/formare/ informare organizate pentru personalul care participă la programele si activitătile specifice ale UE

Obiectiv strategic F: Consolidarea statutului României ca partener de încredere în efortul global de reducere a fenomenului traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

 

 

 

 

 

 

 

Număr de participări la grupurile de lucru ale Consiliului si Comisiei UE si implicatiile acestor participări asupra politicilor antitrafic din România Număr de propuneri si recomandări făcute în urma participării la programele si activitătile organizate de institutiile UE în scopul prevenirii si combaterii traficului de persoane

 

MIRA(IGPR, IGPF)

Parteneri: MP, MAE

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Permanent

Număr de

protocoale/acorduri

încheiate si

implementate

Număr de rapoarte

continând informatii

operative

transmise/primite

Număr de întâlniri

având ca scop

schimburi de

experientă

Număr de informatii

cuantificabile

schimbate

d) Desfăsurarea

de anchete comune, în cazuri concrete, prin contacte directe, cu autoritătile competente din statele de destinatie

MIRA(IGPR,

IGPF), MP Parteneri: MJ, MAE

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Permanent

Număr de anchete

comune efectuate

Număr de cazuri

concrete

solutionate în

comun

Recomandări/

propuneri/concluzii

rezultate în urma

anchetelor

efectuate

e) Raportarea

periodică a

progreselor realizate de România în respectarea prevederilor UE privind combaterea si prevenirea traficului de persoane

MIRA - ANITP

Parteneri:

MMFES.ANPDC, MSP, MECT, MP, MJ, MAE, ONG

Bugetul existent al

ANITP si al

institutiilor implicate

Semestrial

Raportări specifice

elaborate în termen

Număr de obiective atinse în raport cu obiectivele propuse

 

Obiectiv strategic F: Consolidarea statutului României ca partener de încredere în efortul global de reducere a fenomenului traficului de persoane

Obiective specifice

Activităti

Responsabili

Resurse

Termen de realizare

Indicatori de evaluare

F.2. întărirea dialogului

cu tările non-UE si

participarea la

activitătile si forumurile

regionale si

internationale

a) încheierea

acordurilor privind

monitorizarea si

controlul

fenomenului

traficului de persoane cu tările aflate pe traseele de traficare (surse, de tranzit, de destinatie), în special cu cele din Balcani si Europa Centrală

MIRA - ANITP

Parteneri: MMFES,

ANPDC, MSP,

MECT, MP, MJ,

MAE, ONG

Bugetul existent al

ANITP si al

institutiilor implicate

Permanent

Număr de acorduri

bi-si multilaterale

încheiate si

implementate

Număr de întâlniri

bi-si multilaterale la care s-a participat

b) Informarea

reciprocă si transferul de experiente, know-how si bune practici în domeniu

MIRA (ANITP,

IGPR, IGPF)

Bugetul existent al

institutiilor implicate

Permanent

Număr de

seminarii, conferinte, ateliere de lucru, sesiuni de formare, reuniuni cu participare internatională Rezultatele recomandărilor făcute cu aceste ocazii

c) Participarea la

programele si

activitătile forurilor

internationale

(Organizatia Natiunilor Unite, Organizatia pentru Securitate si Cooperare în Europa, Consiliul Europei, Organizatia Internatională pentru Migratie, Organizatia Internatională a Muncii, Initiativa de Cooperare Sud-Est Europeană - SECI etc.)

MIRA - ANITP

Parteneri:

MMFES, ANPDC,

MSP, MECT, MP,

MJ, MAE, ONG

Bugetul existent al

ANITP si al

institutiilor implicate

Permanent

Numărul de

programe/activităti

la care s-a

participat

Sesiuni de instruire pentru personalul care participă la activitătile forurilor internationale Numărul de recomandări si măsuri adoptate ca urmare a participării la aceste programe/ activităti Rezultatele măsurilor adoptate

 

Listă de abrevieri

 

AJOFM

Agentia judeteană de ocupare a fortei de muncă

ANES

Agentia Natională pentru Egalitate de Sanse între Femei si Bărbati

ANITP

Agentia Natională împotriva Traficului de Persoane

ANPDC

Autoritatea Natională pentru Protectia Drepturilor Copilului

ANOFM

Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă

ANR

Agentia Natională pentru Romi

ASP

Autoritătile de sănătate publică

CNCD

Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

DGASPC

Directia generală de asistentă socială si protectie a copilului

DCRP

Directia comunicare si relatii publice

DGAERI

Directia generală afaceri europene si relatii internationale

GIL

Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea si evaluarea activitătii de prevenire si combatere a traficului de persoane

GTL

Grup tematic de lucru

HG

Hotărâre a Guvernului

IGPF

Inspectoratul General al Politiei de Frontieră

IGPR

Inspectoratul General al Politiei Române

IM

Inspectia Muncii

IMAS

Institutul de Marketing si Sondaje

INM

Institutul National al Magistraturii

ISJ

Inspectorat scolar judetean

MAE

Ministerul Afacerilor Externe

MIRA

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

MAp

Ministerul Apărării

MECT

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

MEF

Ministerul Economiei si Finantelor

MJ

Ministerul Justitiei

MMFES

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

MP

Ministerul Public

MSP

Ministerul Sănătătii Publice

Ol

Organizatii internationale

ONG

Organizatii neguvernamentale

ORI

Oficiul Român pentru Imigrări

PNA

Planul national de actiune pentru implementarea Strategiei nationale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010

SNITP UE

Strategia natională împotriva traficului de persoane pentru perioada 2006-2010 Uniunea Europeană

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea datei alegerilor locale partiale pentru alegerea primarilor

în unele circumscriptii electorale

 

 În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 9 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se stabileste data de duminică, 26 octombrie pentru primarul orasului Huedin, judetul Cluj, si pentru primarul 2008, ca dată pentru organizarea si desfăsurarea alegerilor comunei Segarcea-Vale, judetul Teleorman.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.089.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a Principelui Radu al României din functia de reprezentant special al Guvernului României

si de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru

 

În temeiul art. 15 lit. c) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, Principele Radu al României se eliberează, la cerere, din functia de reprezentant special al Guvernului României si de consilier de stat în cadrul Cancelariei Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 septembrie 2008.

Nr. 181.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea domnului Dorin-Liviu Nistoran în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

În temeiul art. 15 lit. a) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dorin-Liviu Nistoran se numeste în functia de presedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii.

Art. 2. - Salarizarea presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii se realizează în conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 182.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂTI PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea tarifelor pentru acordarea si mentinerea licentelor

în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice

 

Având în vedere dispozitiile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 671/2007 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice si ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice,

în temeiul art. 83 din Regulamentul privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, si al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice emite următorul ordin:

Art. I. - Tarifele cuprinse în anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licentelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităti publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, se modifică după cum urmează:

„A.1. Tarifele pentru acordarea licentelor, respectiv tarifele anuale pentru mentinerea licentelor sunt cele din tabelul următor:

- lei -

 

Serviciul/Activitatea

Licentă

 

clasa 1

clasa 2

clasa 3

1.

serviciul public de alimentare cu apă si de canalizare

24.450

10.850

1.300

2.

serviciul public de alimentare cu apă

16.300

8.150

1.080

3.

captarea si tratarea apei brute

10.850

5.400

760

4.

captarea apei brute

4.300

2.150

760

5.

tratarea apei brute

6.500

3.250

1.080

6.

transportul apei potabile si/sau industriale

7.050

3.500

485

7.

distributia apei potabile si/sau industriale

7.050

3.500

485

8.

serviciul public de canalizare

9.750

3.250

650

9.

colectarea si transportul apelor uzate de la utilizatori la statiile de epurare

4.850

1.630

325

10.

epurarea apelor uzate si evacuarea apei epurate în emisar

4.850

1.630

325

11.

colectarea, evacuarea si tratarea adecvată a deseurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice si asigurarea functionalitătii acestora

1.950

650

325

12.

evacuarea apelor pluviale si de suprafată din intravilanul localitătilor

1.950

650

325

13.

evacuarea, tratarea si depozitarea nămolurilor si a altor deseuri similare derivate din activitătile serviciului public de canalizare

1.950

650

325

14.

furnizarea apei potabile

1.080

760

325

15.

serviciul public de salubrizare a localitătilor

32.500

16.300

1.630

16.

precolectarea, colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale

21.700

10.800

1.300

17.

înfiintarea depozitelor de deseuri menajere si administrarea acestora

10.800

5.400

1.080

18.

colectarea, transportul si depozitarea deseurilor rezultate din activităti de constructii si demolări

3.250

1.080

540

19.

organizarea prelucrării, neutralizării si valorificării materiale si energetice a deseurilor

6.500

3.250

540

20.

maturatul, spălatul, stropitul si întretinerea căilor publice

7.600

3.800

540

21.

depozitarea controlată a deseurilor menajere

5.400

 2.700

540

22.

curătarea si transportul zăpezii de pe căile publice si mentinerea în functiune a acestora pe timp de polei sau înghet

8.650

4.320

650

23.

sortarea deseurilor municipale

8.650

4.320

540

24.

dezinsectia, dezinfectia si deratizarea

10.800

5.400

860

25.

serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat

10.800

5.400

1.080

26.

producerea energiei termice în sistem centralizat

9.500

4.750

950

27.

transportul, distributia si furnizarea energiei termice produse centralizat

7.150

3.550

590

28.

serviciul de iluminat public local

32.500

13.000

2.150

 

A.2. Tariful de analiză a documentatiei de licentiere este de 54 lei.

A.3. Titularii licentelor care asigură serviciul pentru mai putin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licentei un tarif unic de 325 lei si un tarif anual de mentinerea licentei de 108 lei."

Art. II. - Tarifele prevăzute la art. I se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,

Marian Cristinel Bîgiu

 

Bucuresti, 9 septembrie 2008.

Nr. 440.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 1.053 din 26 august 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 2.633 din 8 septembrie 2008

 

ORDIN

privind completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994

privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare, si ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul transporturilor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 61/370/2008 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind tipărirea si decontarea biletelor speciale de călătorie gratuită, emise în baza prevederilor Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum

si unele drepturi ale invalizilor si văduvelor de război, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului finantelor publice nr. 266/312/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 129 din 19 februarie

2008, se completează potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Bârna Tánczos,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

ANEXĂ

 

- fată bilet -

 

- verso bilet -

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 6/2008 pentru modificarea

si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 7/1994 privind comertul făcut

de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934

asupra cecului, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată

prin Legea nr. 83/1994

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 59/1934 asupra cecului si al art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 6/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 7/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

- la articolul III, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Începând cu data de 10 octombrie 2008 procesarea cecurilor se va efectua astfel:

- cecurile emise în baza Normei tehnice nr. 4/2008 privind cecul se vor procesa electronic, prin trunchiere, în conformitate cu Regulile sistemului SENT; în cazul în care operatiunea de trunchiere nu se poate realiza, cecurile pot fi procesate interbancar, prin structura casei centrale de compensatie situată în municipiul Bucuresti  ori prin prezentare la încasare, în original, direct la institutia de credit trasă sau, după caz, la institutia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în conventiile încheiate între institutiile de credit implicate;

- cecurile emise în baza Normei tehnice nr. 9/1994 privind cecul si a Normei-cadru nr.7/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994, pot fi procesate interbancar, prin structura casei centrale de compensatie situată în municipiul Bucuresti, fie prin prezentare la încasare, în original, direct la institutia de credit trasă, fie la institutia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în conventiile încheiate între institutiile de credit implicate, aceste cecuri rămânând valabile si după data intrării în vigoare a prezentei norme."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 10.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

NORMĂ

privind modificarea Normei Băncii Nationale a României nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si (2) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. II alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 39/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin si al art. 48 din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Banca Natională a României emite prezenta normă.

Articol unic. - Norma Băncii Nationale a României nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Normelor-cadru ale Băncii Nationale a României nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 8 iulie 2008, se modifică după cum urmează:

- la articolul IV, punctul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Începând cu data de 10 octombrie 2008 procesarea cambiilor si biletelor la ordin se va efectua astfel:

- cambiile si biletele la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 5/2008 privind cambia si biletul la ordin se vor procesa electronic, prin trunchiere, în conformitate cu Regulile sistemului SENT; în cazul în care operatiunea de trunchiere nu se poate realiza, cambiile si biletele la ordin pot fi procesate interbancar, prin structura casei centrale de compensatie situată în municipiul Bucuresti ori prin prezentare la încasare, în original, direct la institutia de credit trasă sau, după caz, la institutia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în conventiile încheiate între institutiile de credit implicate;

- cambiile si biletele la ordin emise în baza Normei tehnice nr. 10/1994 privind cambia si biletul la ordin si a Normei-cadru nr. 6/1994 privind comertul făcut de societătile bancare si celelalte societăti de credit, cu cambii si biletele la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei si biletului la ordin, modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobată si modificată prin Legea nr. 83/1994, pot fi procesate interbancar, prin structura casei centrale de compensatie situată în municipiul Bucuresti, fie prin prezentare la încasare, în original, direct la institutia de credit trasă sau, după caz, la institutia de credit beneficiară, conform procedurilor existente în conventiile încheiate între institutiile de credit implicate, aceste cambii si bilete la ordin rămânând valabile si după data intrării în vigoare a prezentei norme."

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 11.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR

AUTORIZATI DIN ROMÂNIA CONFERINTA NATIONALĂ

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a comisiilor

de disciplină de pe lângă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili

si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale nr. 07/58/2007

 

În temeiul:

- art. 20 lit. c, art. 27 alin. (1), art. 31 si 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- pct. 3, 4, 7 si 147 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din România nr. 1/1995, republicat;

- dezbaterilor din cadrul lucrărilor Conferintei nationale în legătură cu materialele prezentate si în baza stenogramei din 31 august 2008,

Conferinta natională hotărăste:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 07/58/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins: „5. Activitatea comisiilor de disciplină este o activitate internăaplicabilă exclusiv membrilor si stagiarilor Corpului. Hotărârile comisiilor de disciplină nu pot fi invocate în cauzele aflate pe rol la instantele de drept comun ale statului."

2. Punctul 15 se modifică si va avea următorul cuprins: „15. Dacă sunt sesizate cu reclamatii vizând calitatea lucrărilor de expertiză contabilă, comisiile de disciplină de pe lângă consiliile filialelor trebuie să apeleze la serviciile auditorilor de calitate de la nivelul filialelor, iar Comisia superioară de disciplină la serviciile Directiei de specialitate din cadrul Corpului."

3. La punctul 16, alineatul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Comisiile de disciplină, prin completele de judecată, trebuie să analizeze cu discernământ si obiectivitate abaterile reclamate, încadrarea lor în prevederile actelor normative care reglementează activitatea si conduita etică si profesională a profesionistilor contabili mentionate la pct. 10 din prezentul regulament, să asigure o judecată dreaptă si să aplice, unde este cazul, sanctiunea disciplinară corespunzătoare, în raport cu natura si gravitatea abaterilor, cu consecintele acestora si cu gradul de vinovătie a făptuitorului."

4. Punctul 21 se modifică si va avea următorul cuprins: „21. Presedintele comisiei de disciplină analizează reclamatia, urmărind dacă:

a) sunt mentionate toate datele de identificare ale părtilor si martorilor, prevăzute la pct. 17;

b) obiectul reclamatiei si motivele pe care aceasta se întemeiază sunt clare;

c) persoanele reclamate intră în competenta de judecată a comisiei de disciplină căreia i-a fost adresată reclamatia; în caz contrar, reclamatia se transmite în termen de 10 zile comisiei de disciplină competente să o solutioneze sau Comisiei superioare de disciplină."

5. Punctul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„22. În functie de rezultatele analizei prevăzute la pct. 21, presedintele comisiei de disciplină desemnează ca raportor pe unul dintre membrii alesi ai comisiei de disciplină."

6. La punctul 25, alineatul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Completul de judecată este format din 3 membri ai comisiei de disciplină, altii decât raportorul cauzei."

7. La punctul 26, alineatul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Citatia este trimisă celor în cauză cu cel putin 10 zile înainte de termenul de judecată, iar dosarul cauzei, cuprinzând inclusiv raportul cauzei, este pus la dispozitia acestora, la secretariatul comisiei de disciplină, cu 7 zile înainte de acelasi termen."

8. La punctul 28 alineatul 3, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) există relatii de rudenie, până la gradul IV inclusiv, între membrul completului de judecată vizat si una dintre părti;".

9. La punctul 34 litera a) alineatul 5, liniuta a doua se modifică si va avea următorul cuprins:

„- admiterea contestatiei; în acest caz se procedează la judecarea cauzei, respectându-se procedurile prevăzute la pct. 21-32 de mai sus. După judecare se poate hotărî modificarea sau anularea hotărârii comisiei de disciplină a filialei sau anularea acestei hotărâri urmată de restituirea cauzei pentru rejudecare de către comisia de disciplină a filialei, situatie în care presedintele comisiei de disciplină va numi un alt raportor al cauzei si un alt complet de judecată decât cel care s-a pronuntat anterior."

10. Punctul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„44. Directorul executiv împreună cu presedintele comisiei de disciplină vor întocmi anual proiectul bugetului propriu al comisiei de disciplină, care se înglobează în bugetul filialei, respectiv al Corpului, unde se conduce evidenta executării acestuia."

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor si Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 07/58/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 mai 2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire dispozitiile

prezentei hotărâri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 31 august 2008.

Nr. 08/61.

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

privind constituirea Comisiei de negociere a listei aparatelor si suporturilor din domeniul sonor si audiovizual pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale si audiovizuale, artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme si videograme

 

Având în vedere cererea UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor), CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti), UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România), DACIN—SARA (Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual), UPFAR—ARGOA (Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Drepturilor din Audiovizual) si ADPFR (Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România), înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.055 din 29 august 2008, precum si Referatul nr. SG/2.286 din 3 septembrie 2008 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform dispozitiilor art. 107 alin. (4) si (5) coroborat cu art. 1231 alin. (1) lit. a) si art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare îndeplinirii atributiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia de negociere a listei aparatelor si suporturilor din domeniul sonor si audiovizual pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere muzicale si audiovizuale, artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme si videograme, după cum urmează:

- câte un reprezentant al UCMR-ADA (Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor), CREDIDAM (Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti), UPFR (Uniunea Producătorilor de Fonograme din România), DACIN- SARA (Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual), UPFAR-ARGOA (Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Drepturilor din Audiovizual) si ADPFR (Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România), pe de o parte; si

- câte un reprezentant al Asociatiei Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor (APDETIC), al Asociatiei Operatorilor Mobili din România (AOMR), al Societătii Comerciale „Star Print Trade Co." - S.R.L., al Societătii Comerciale „Orange România" - S.A. si al Societătii Comerciale „Vodafone România" - S.A., pe de altă parte.

Art. 2. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Cererea de initiere a procedurii de negociere, înregistrată la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.055 din 29 august 2008, depusă de organismele de gestiune colectivă UCMR-ADA, CREDIDAM, UPFR, DACIN-SARA, UPFAR-ARGOA si ADPFR, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 3. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile în conformitate cu dispozitiile art. 1312 alin. (1)-(3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 4. - Comisia îsi va stabili programul întâlnirilor, pe care îl va comunica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 173.

 

ANEXĂ

 

Către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

Att: Rodica Pârvu, director general

Ce: Laurentiu Oprea, director DRNOGCRP

 

Stimată Doamnă,

 

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA), Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN-SARA), Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din România - Asociatia Română de Gestiune a Drepturilor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA) si Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de Fonograme din România (ADPFR), în baza art. 107 si art. 131 raportat la art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, formulează următoarea

 

CERERE

de initiere a procedurilor de negociere a listei aparatelor si suporturilor din domeniul sonor

si audiovizual pentru care se datorează remuneratia compensatorie pentru copia privată

pentru operele reproduse după înregistrări sonore sau audiovizuale datorată autorilor de opere

muzicale si audiovizuale, artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme

si videograme

 

Lista propusă spre negociere cuprinde următoarele aparate si suporturi pentru care se datorează remuneratie compensatorie pentru copie privată:

a) Aparate:

1. playere audio/video cu mediu de stocare (de exemplu: MP3 playere, MP4 playere, IPOD etc.) sau orice aparat similar, indiferent de denumirea purtată;

2. telefoane cu functii de redare audiovideo - MP3, MP4 etc. (de exemplu: Iphone etc);

3. console de jocuri cu redare MP3, MP4 si alte formate audio si video cu mediu de stocare (de exemplu: PSP PS3, X360 etc);

4. Blu ray recorder;

5. playere, televizoare si magnetoscoape digitale cu HDD sau mediu de stocare încorporat (DVD, DIVX, XVID, MP3, MP4 etc);

6. audio recorder;

7. minidisk recorder;

8. video recorder;

9. CD recorder, echipament HI FI ce functionează de sine stătător;

10. DVD recorder, echipament HI FI ce functionează de sine stătător;

11. MP3 recorder;

12. MP3 player cu mediu de stocare;

13. CDwriter;

14. DVD writer.

b) Suporturi:

1. cârduri de memorie (compatibile pentru telefoane, camere, playere etc);

2. stickuri de memorie;

3. hard diskurile ca unităti de memorie, inclusiv cele externe cu intrare si iesire audiovideo, indiferent de denumirea purtată;

4. disc Blu ray;

5. casete audio;

6. minidisk;

7. casete video tip VHS, SuperVHS (cu exceptia casetelor pentru camerele video portabile de genul: Video 8, HI8, DVM, VHS-C, Super VHS-C), D-VHS;

8. orice tip de DVD sau CD blank, inclusiv de CD data.

Remuneratia compensatorie pentru copie privată este prevăzută în mod expres de art. 107 alin. (8) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, ca fiind una procentuală, după cum urmează:

a) aparate - 0,5%;

b) suporturi - 3%.

Odată cu prezenta cerere vă transmitem anexată o listă cuprinzând principalele structuri asociative ale fabricantilor si importatorilor din domeniu si principalii fabricanti si importatori de aparate si suporturi pentru care se datorează remuneratie compensatorie pentru copie privată, identificati de organismele de gestiune colectivă, împreună cu datele de contact ale acestora.

În baza art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare, vă rugăm ca, în termen de 5 (cinci) zile de la primirea prezentei cereri, să emiteti decizia de constituire a comisiei de negociere si să dispuneti publicarea corespunzătoare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Cu stimă

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din

România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA),

Ana Achim, director general

Uniunea Producătorilor de Fonograme din

România (UPFR),

Tedy Crestin, director executiv

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor

Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM),

Stefan Gheorghiu, director general

Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN - SARA),

Mircea Muresan, director general

Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din

România - Asociatia Română de Gestiune a

Drepturilor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA),

Ionel Udrescu, vicepresedinte

Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de

Fonograme din România (ADPFR)

Sorin Chelariu, presedinte

 

 

ANEXĂ la cerere

 

LISTA

cuprinzând principalele structuri asociative ale fabricantilor si importatorilor

din domeniu si principalii fabricanti si importatori de aparate si suporturi pentru care

se datorează remuneratie compensatorie pentru copie privată, identificati de organismele

de gestiune colectivă, împreună cu datele de contact ale acestora

 

(i) Asociatia Producătorilor si Distribuitorilor de Echipamente de Tehnologia Informatiei si

Comunicatiilor (APDETIC) - reprezentant Valentin Negoită, presedinte

Sediu: Sos. Oltenitei nr. 105A, sectorul 4, Bucuresti

Telefon/Fax: 031 401 67 02

negoita.valentin@asociatiait.ro (ii) Asociatia Operatorilor Mobili din România (AOMR) - reprezentant Andrei Chirica,

presedinte

Sediu: Piata Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, Bucuresti

Telefon/Fax: 0372 021 473 (iii) Star Print Trade Co. - SRL

reprezentant Liviu Gosa, director general

Sediu: bd. Dimitrie Pompei nr. 8, clădirea Feper, et. 1, sectorul 2, Bucuresti

Telefon: 021 242 13 46

liviu.gosa@star-group.ro (iv) LG Electronics

reprezentant Mirela Florescu, director economic

Sediu: sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 17-21

Telefon: 021 233 24 91

hang@lge.com (v) Altex România - SRL

reprezentant Dan Ostahie, presedinte

Sediu: Bd. Poligrafiei nr. 1, sectorul 1, clădirea Ana Holding

Telefon: 021 206 2000

Fax: 021 206 2001

iulia.gherasim@bucuresti.altex.ro (vi) Nokia România - SRL

Sediu: World Trade Center, Piata Montreal nr. 10, intrarea F, Bucuresti, 011469

Telefon: 021 202 3008

Fax: 021 202 3133

Calea Dorobantilor nr. 91-100, Cluj-Napoca, Cluj, 400609

Telefon: 0364 403 700

Fax: 0364 401 006 (vii) S.C. VODAFONE ROMÂNIA - S.A.

Sediu: Piata Charles de Gaulle nr. 15, sectorul 1, Bucuresti

Telefon/Fax: 0372 021 473 (viii) S.C. ORANGE ROMÂNIA - S.A.

Sediu: bd. Lascăr Catargiu nr. 51-53, sectorul 1, Bucuresti

Telefon: 021 203 30 80

Fax 021 203 30 68

 

Cu stimă

Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din

România - Asociatia pentru Drepturile de Autor (UCMR-ADA),

Ana Achim, director general

Uniunea Producătorilor de Fonograme din

România (UPFR),

Tedy Crestin, director executiv

Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor

Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM),

Stefan Gheorghiu, director general

Drepturi de Autor în Cinematografie si Audiovizual - Societatea Autorilor Români din Audiovizual (DACIN - SARA),

Mircea Muresan, director general

Uniunea Producătorilor de Film si Audiovizual din

România - Asociatia Română de Gestiune a

Drepturilor din Audiovizual (UPFAR-ARGOA),

Ionel Udrescu, vicepresedinte

Asociatia pentru Drepturile Producătorilor de

Fonograme din România (ADPFR)

Sorin Chelariu, presedinte

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

HOTĂRÂRE

privind desemnarea reprezentantilor Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale

de circumscriptie constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

Având în vedere că procedura de reorganizare a Autoritătii Electorale Permanente, prin înfiintarea birourilor teritoriale judetene, potrivit dispozitiilor Legii nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, nu a fost finalizată datorită termenului scurt de la intrarea în vigoare a acestei legi,

având în vedere necesitatea desemnării unui număr cât mai mare de reprezentanti ai Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscriptie si tinând cont de resursele existente,

tinând cont de faptul că în prezent Autoritatea Electorală Permanentă nu dispune de suficiente resurse umane pentru a desemna reprezentanti în toate birourile electorale de circumscriptie,

luând în considerare faptul că în acest moment, în plan local, Autoritatea Electorală Permanentă nu are înfiintate birouri teritoriale judetene si dispune numai de filiale regionale,

în temeiul prevederilor art. 16 alin. (4) si ale art. 65 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se desemnează reprezentantii Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscriptie constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează:

Vicepresedinte,

Marian Muhulet

Vicepresedinte,

Ana Maria Patru

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 2.

 

ANEXĂ

 

REPREZENTANTII

Autoritătii Electorale Permanente în birourile electorale de circumscriptie constituite

pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 4, judetul Bacău - Chiriac Constantin

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 5, judetul Bihor - David Ramona Georgeta

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 8, judetul Brasov - Petra Claudiu

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 9, judetul Brăila - Oancea Daniela

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 10, judetul Buzău - Grigore Nicoleta

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 11, judetul Caras-Severin - Amzoi Nicolae

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 13, judetul Cluj - Istrate Oana

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 15, judetul Covasna - Farkas Laszlo

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 16, judetul Dâmbovita - Pălea Emanuel

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 17, judetul Dolj - Mihalache Mihai Liviu

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 18, judetul Galati - Vulpe Andrăsescu lulia

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 22, judetul Hunedoara - Dako Melinda

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 25, judetul Ilfov - Zorilă Tudor

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 33, judetul Sălaj - Rusu Loredana

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 37, judetul Timis - Barbu Livia

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 39, judetul Vaslui - Ciobanu Velu

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 40, judetul Vâlcea - Vilău Lidia

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 42, municipiul Bucuresti - Stamate Grigore

Biroul electoral al circumscriptiei nr. 43, municipiul Bucuresti - Ivan Iulian Alexandru

 

ACTE ALE CAMEREI AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

CAMERA

AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMÂNIA

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor

fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia,

atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (5) si ale art. 12 lit. Adin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv ale Normelor privind atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar pentru persoanele care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, aprobate prin Hotărârea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România nr. 42/2005, precum si Procesul-verbal întocmit de Comisia de examinare stabilită prin hotărâre a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, încheiat în data de 25 mai 2008,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România hotărăste:

Art. 1. - Se aprobă atribuirea calitătii si a dreptului de exercitare a profesiei de auditor financiar persoanelor fizice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia, atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,

Ion Mihăilescu

 

Bucuresti, 29 iulie 2008.

Nr. 129.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând persoanele fizice care posedă o calificare profesională în audit financiar sau în profesii asimilate acestuia,

atribuită de alt stat în acord cu reglementările specifice din acel stat, si care au dobândit calitatea si dreptul

de exercitare a profesiei de auditor financiar în România în data de 25 mai 2008

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Tara de origine

Institutul străin la care este membru

1.

Brull Mădălina

România

The Association of Chartered Certified Accountants

2.

Berkovich Yitshak

Israel

Institutul Contabililor Publici din Israel

3.

Cinta Nicoleta Silvia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

4.

Cocei Răzvan Alexandru

România

The Association of Chartered Certified Accountants

5.

Cosma Dana Ramona

România

The Association of Chartered Certified Accountants

6.

lanculescu Claudia Loredana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

7.

Ivanov Mirela Ileana

România

The Association of Chartered Certified Accountants

8.

Kaffa Măria

Cipru

The Association of Chartered Certified Accountants

9.

Maier Măria Claudia

România

The Association of Chartered Certified Accountants

10.

Mardare Gabriela Teodora

România

The Association of Chartered Certified Accountants

11.

Marotta Pietro Luigi

Italia

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

12.

Mihai Răzvan

România

The Association of Chartered Certified Accountants

13.

Miroslaw Szmigielski

Polonia

The Association of Chartered Certified Accountants

14.

Modrogan Corneliu Dan

România

The Association of Chartered Certified Accountants

15.

MolotcovAura Mihaela

România

The Association of Chartered Certified Accountants

16.

Nan Răzvan Cristian

România

The Association of Chartered Certified Accountants

17.

Ofer Minirav

Israel

Institutul Contabililor Publici din Israel

18.

Pană Daniel Aurelian

România

The Association of Chartered Certified Accountants

19.

Preoteasa Elena

România

The Association of Chartered Certified Accountants

20.

Sandru Ioana Andreea

România

The Association of Chartered Certified Accountants

21.

Tudor Mircea

România

The Association of Chartered Certified Accountants

22.

Vlachos Christos

Grecia

The Association of Chartered Certified Accountants

23.

Wilhelm Hermann Joseph Simons

Germania

Camera Contabililor Autorizati din Germania

24.

Zoescu Mihai

România

The Association of Chartered Certified Accountants

 

TABLOUL NATIONAL AL ARHITECTILOR*)

 

Sectiunea 1: arhitecti cu drept de semnătură

Numere de înregistrare radiate din TNA

Sectiunea 2: conductori arhitecti cu drept de semnătură

Anexa I: Filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România

 

NOTĂ:

Tabloul National al Arhitectilor cuprinde, în forma alăturată, arhitectii si conductorii arhitecti înscrisi în Ordinul Arhitectilor din România până la data de 15.07.2008.

Tabloul National al Arhitectilor se utilizează de către filialele teritoriale ale Ordinului Arhitectilor din România în administrarea dreptului de semnătură si de către autoritătile administratiei publice pentru promovarea si autorizarea lucrărilor de constructii.

Tabloul teritorial al arhitectilor este evidenta gestionată de către filialele teritoriale ale OAR. Lista filialelor este inclusă în anexa I.

Conform art. 36 din Legea nr. 184/2001 privind organizarea si exercitarea profesiei de arhitect, republicată, înregistrarea într-un tablou teritorial al arhitectilor permite exercitarea profesiei în toată tara.


*) Tabloul National al Arhitectilor se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

RECTIFICARI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.037/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 5 august 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 1, la pozitia 6, în loc de: „6. Hîncu Andrei, fiul lui lurie si Ludmila (fiica lui Neamtu Gheorghe, născut la 10.04.1922 în localitatea Cojusna, judetul Chisinău), născut la data de 7 iulie 1979 în localitatea Cutuzov, judetul laloveni, Republica Moldova...." se va citi: „6. Hîncu Andrei, fiul lui lurie si Ludmila (fiica lui Neamtu Gheorghe, născut la 10.04.1922 în localitatea Cojusna, judetul Chisinău), născut la data de 7 iulie 1979 în localitatea laloveni, Republica Moldova ...".