MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 653         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 16 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.000. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Suceava

 

1.049. - Hotărâre privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare si marcare a lemnului în stare brută

 

1.058. - Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritătile administratiei publice locale

 

1.059. - Hotărâre privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul „Fondului de încredere" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon

 

1.062. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică

 

1.065. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, pentru desfăsurarea unor activităti de învătământ si social-culturale

 

1.069. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

1.070.  - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

1.071. - Hotărâre pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

1.072. - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

1.074. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în proprietatea publică a comunei Năsturelu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Năsturelu, judetul Teleorman

 

1.075. - Hotărâre privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

1.077. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

432. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

 

550/1.544/1.075. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, al ministrului afacerilor externe si al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat

în judetul Suceava

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Suceava, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor

publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 1.000.

 

ANEXĂ

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unui drum vicinal situat în judetul Suceava

 

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitii kilometrice (origine - destinatie)

Lungime (km)

Provenienta

DC42B

DN 2K - Iaslovăt - cătun Bercu

0+000-4+000

4,000

drum vicinal

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare si marcare a lemnului în stare brută

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data de 1 ianuarie 2009 Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2000 pentru aprobarea Criteriilor de măsurare, clasificare si marcare a lemnului în stare brută, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 30 noiembrie 2000, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.049.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile

privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritătile administratiei publice locale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritătile administratiei publice locale, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul interministerial.

Art. 2. - (1) Comitetul interministerial are următoarea componentă:

a)  Cancelaria Primului-Ministru, reprezentată prin seful acesteia;

b) un consilier de stat al primului-ministru, anume desemnat de acesta;

c) Ministerul Economiei si Finantelor, reprezentat la nivel de ministru;

d) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reprezentat la nivel de secretar de stat pentru comunitătile locale;

e) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, reprezentat la nivel de ministru;

f) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, reprezentat la nivel de ministru;

g) Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, reprezentat la nivel de ministru;

h) Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului, reprezentat la nivel de ministru;

i) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, reprezentat la nivel de ministru;

j) Ministerul Transporturilor, reprezentat la nivel de ministru;

k) Departamentul pentru Afaceri Europene al Guvernului României, reprezentat prin seful acestuia;

l) Agentia Română pentru Investitii Străine, reprezentată prin presedintele acesteia.

(2) La lucrările Comitetului interministerial pot participa si reprezentanti ai Consiliului Concurentei desemnati de presedintele acestuia.

(3)  La lucrările Comitetului interministerial participă reprezentantii prevăzuti la alin. (1) sau alte persoane desemnate de acestia.

Art. 3. - (1) Presedintele Comitetului interministerial este seful Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Secretariatul Comitetului interministerial este asigurat de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 4. - Comitetul interministerial se întruneste lunar sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui acestuia.

Art. 5. - Semestrial, Comitetul interministerial prezintă Guvernului României rapoarte privind activitatea sa si emite recomandări cu privire la activitatea autoritătilor administratiei publice locale în ceea ce priveste initierea de ajutoare de stat si modul de respectare a legislatiei nationale si comunitare în domeniu.

Art. 6. - Pentru ajutoarele de stat acordate pentru investitiile care depăsesc valoarea de 10 milioane euro, Comitetul interministerial are următoarele atributii:

a) supraveghează negocierile dintre autoritătile administratiei publice locale si investitori care vizează acordarea unor măsuri de sprijin pentru realizarea de proiecte de investitii;

b)  analizează informările transmise de autoritătile administratiei publice locale cu privire la intentia acordării de măsuri de sprijin sub orice formă investitorilor a căror investitie depăseste valoarea de 10 milioane euro;

c)  îndrumă autoritătile administratiei publice locale să informeze Consiliul Concurentei si să colaboreze cu acesta, astfel încât, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, actele normative/ administrative ce se vor emite si vor contine măsuri de natura ajutorului de stat să respecte legislatia specifică în vigoare;

d) emite recomandări cu privire la necesitatea parcurgerii diferitelor proceduri în domeniul ajutorului de stat de către autoritătile administratiei publice locale;

e) sprijină derularea proceselor în care statul român este parte la Curtea Europeană de Justitie ca urmare a ajutoarelor de stat initiate/acordate de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 7. - (1) In vederea verificării respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutorului de stat, autoritătile administratiei publice locale au obligatia de a informa Comitetul interministerial cu privire la măsurile de sprijin pe care intentionează să le acorde unui investitor a cărui investitie depăseste valoarea de 10 milioane euro.

(2) Informarea prevăzută la alin. (1) trebuie efectuată în mod obligatoriu înaintea luării oricărei decizii ori a încheierii oricărui act privind măsurile de sprijin respective prin care se instituie obligatii în sarcina autoritătii administratiei publice locale în cauză.

(3) Informarea prevăzută la alin. (1) va cuprinde, cel putin, următoarele:

a) denumirea si domeniul de activitate ale societătii;

b) cifra de afaceri a societătii;

c) obiectul si valoarea investitiei ce urmează a fi realizată;

d) tipul măsurilor de sprijin ce se intentionează a fi acordate de autoritătile administratiei publice locale (de exemplu: scutiri la plata unor obligatii fiscale, folosinta gratuită a terenului etc);

e)  valoarea estimată a măsurilor de sprijin ce se intentionează a fi acordate de autoritătile administratiei publice locale, precum si perioada de acordare a acestora.

(4) Comitetul interministerial respectă, în conditiile legii, confidentialitatea datelor comunicate de autoritătile administratiei publice locale în fiecare caz în parte.

(5) Obligatiile instituite potrivit prezentei hotărâri nu aduc atingere obligatiilor autoritătilor administratiei publice locale care decurg din dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 8. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 4.000 la 25.000 lei fapta persoanei care încheie în numele autoritătii administratiei publice locale acte juridice generatoare de obligatii în sarcina acesteia fără îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 7 alin. (1).

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se fac de personalul împuternicit în acest scop de către ministrul internelor si reformei administrative.

Art. 9. - Contraventiei prevăzute la art. 8 alin. (1) îi sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.058.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea plătii contributiei financiare a României pentru anul 2008 la bugetul

„Fondului de încredere" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal

privind substantele care epuizează stratul de ozon

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, ratificat prin Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor de la Londra, din 27-29 iunie 1990,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata sumei de 100.122,35 dolari SUA, reprezentând contributia financiară a României pentru anul 2008 la bugetul „Fondului de încredere" al Fondului multilateral pentru implementarea Protocolului de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, ratificat prin Legea nr. 84/1993.

(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la alin. (1) se calculează pe baza cursului inforeuro în vigoare la data efectuării plătii.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile pe anul 2008, la capitolul 74.01 „Protectia mediului", titlul 7 „Alte transferuri", articolul 55.02.01 „Contributii si cotizatii la organisme internationale".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul afacerilor externe,

Iulian Buga,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.059.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Yacht Club Regal Român ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Yacht Club Regal Român, persoană juridică română de drept privat, fără scoppatrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Constantin Noica nr. 138, sectorul 6, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

p. Presedintele Agentiei Nationale pentru Sport,

Valentin Vasilescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.062.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea

Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local

al Comunei Giroc, judetul Timis, pentru desfăsurarea unor activităti de învătământ

si social-culturale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis.

(2) Imobilul prevăzut la alin. (1) va fi utilizat pentru desfăsurarea unor activităti de învătământ si social-culturale.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării,

Corneliu Dobritoiu,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.065.

 

ANEXA

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE ale imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării în domeniul public al comunei Giroc, judetul Timis, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Giroc, judetul Timis, pentru

desfăsurarea unor activităti de învătământ si social-culturale

 

Locul unde este situat

imobilul

care se transmite

Persoana juridică

de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul

bunurilor aflate în administrarea

Ministerului Apărării, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Giroc, judetul Timis

Statul român, Ministerul Apărării

Comuna Giroc, Consiliul Local al Comunei Giroc, judetul Timis

- imobil 1844

- cod 8.29.09

- nr.M.F. 106.617

- Suprafata construită - 23.694,90 m2

- Suprafata desfăsurată - 33.345,90 m2

- Suprafata totală a terenului (inclusiv constructiile) - 137.034 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 38 la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea

domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 38 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Dăbuleni" la Hotărârea Guvernului nr. 965/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Dolj, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Dolj, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 si 687 bis din 18 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează la sectiunea „Bunuri imobile" cu pozitiile nr. 51 si 52, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.069.

 

ANEXĂ

 

Completări la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al orasului Dăbuleni

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Situatia juridică actuală Denumire act proprietate sau alte acte doveditoare

51.

 

Teren

Suprafata terenului = 18.500 m2

Str. Dunării - fără număr

T 143, P 118 si 119

N - DS

E - Groza Victorita

S - Consiliul Local Dăbuleni

V - DS 131

1991

92.500

Domeniul public al orasului Dăbuleni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

52.

 

Teren

Suprafata terenului = 18.822 m2

T 932, P 119/1

N - Consiliul Local Dăbuleni

E - Ecea Ion

S - De 6613

V - De 2444

1991

94.110

Domeniul public al orasului Dăbuleni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului

public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 978/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Sibiu, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Sibiu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 689 si 689 bis din 19 septembrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sura Mare" se abrogă pozitia nr. 946 de la sectiunea „Bunuri imobile", ca urmare a retrocedării imobilului.

2.  La anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sura Mică" se abrogă pozitiile nr. 115 si 118 de la sectiunea „Bunuri imobile", prin trecerea imobilelor în domeniul privat.

3. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sura Mică" se completează la sectiunea „Bunuri imobile" cu două noi pozitii, pozitiile nr. 126 si 127, conform anexei nr. 1.

4. Anexa nr. 59 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tilisca" se completează la sectiunea „Bunuri imobile" cu patru noi pozitii, pozitiile nr. 18-21, conform anexei nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.070.     

               

ANEXA Nr. 1

 

 JUDETUL SIBIU

 

Completări la inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Sura Mică

 

Bunuri imobile

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor

Nr. act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

126.

126.

1.6.2.

Teren de constructii

CF Sura Mică nr. 3.043

nr! top. 2.350/3/6/3

S = 600 m2

nr. cad. 785/6/3

2003

600

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Sura Mică

58

16.06.2008

127.

127.

1.6.2.

Teren de constructii

CF Sura Mică nr. 3.044

nr top. 2.350/3/6/4

S = 670 m2

nr. cad. 785/6/4

2003

670

Hotărârea Consiliului

Local al Comunei

Sura Mică

58

16.06.2008

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDETUL SIBIU

 

Completări la inventarul bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Tilisca

 

Bunuri imobile

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Poz. în reg.

Cod

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării

în folosintă

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

Denumire act proprietate sau orice alt act doveditor

Nr. act

Data act

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

18.

18.

1.6.2.

Teren de constructii

CF Tilisca nr. 2.774 nr. top.'441/2/21 S = 5.889 m2 Gruietul Joagărului

1993

6.000

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilisca

35 36

15.05.2008 15.05.2008

19.

19.

1.3.7.1.

Drum de exploatare extravilan

Drumul Bârcului nr. cad. 82 S = 13.310 m2

2008

-

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilisca

13

27.02.2007

20.

29.

1.3.7.1.

Drum de exploatare extravilan

Drumul Neague CF 23 Tilisca top. 5.122 nr. cad. 105 S = 6.273 m2

2008

-

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilisca

13

27.02.2007

21.

21.

1.3.7.1.

Drum de exploatare extravilan

Drumul Plese nr. cad. 91 S = 15.956 m2

2008

-

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Tilisca

13

27.02.2007

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului

public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 11 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bodoc" la Hotărârea Guvernului nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Covasna, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Covasna, publicată în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 694 si 694 bis din 23 septembrie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se completează la sectiunea „Bunuri imobile" cu două noi pozitii, pozitiile nr. 46 si 47, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.071.

 

ANEXA

 

Completare la inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bodoc, judetul Covasna

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau

al dării în folosintă

Valoarea de inventar - lei -

Situatia juridică actuală

46.

1.8.

Constructii pentru alimentare cu apă si terenul aferent

Localitatea Bodoc

2006

1.353.660

Domeniul public al comunei Bodoc, potrivit H.C.L. nr. 4/2006

47.

 

Teren - grădină

Bodoc nr. 65

Cf. nr. 361

Nr. top 88/1, nr. top 89

Comuna Bodoc cu titlu de

drept de cumpărare

2005

24.900

Domeniul public al comunei Bodoc, potrivit H.C.L. nr. 4/2006

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La anexa nr. 1 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al judetului Dâmbovita" la Hotărârea Guvernului nr. 1.350/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Dâmbovita, precum si al municipiului Târgoviste, al oraselor si comunelor din judetul Dâmbovita, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 si 276 bis din 24 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă pozitiile nr. 327, 334, 338—340, 363—367 si 369-374.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.072.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în proprietatea publică a comunei Năsturelu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Năsturelu, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, situat în comuna Năsturelu, judetul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul de Politie al Judetului Teleorman - în proprietatea publică a comunei Năsturelu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Năsturelu, judetul Teleorman, în scopul amenajării sediului Primăriei Comunei Năsturelu.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.074.

 

ANEXĂ

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în proprietatea publică a comunei Năsturelu si în administrarea Consiliului Local al Comunei Năsturelu,

judetul Teleorman

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr de înregistrare la

Ministerul Economiei

si Finantelor

Comuna

Năsturelu,

judetul

Statul român, din

administrarea Ministerului

Internelor si Reformei

Comuna Năsturelu,

în administrarea

Consiliului Local al

Clădire C1:

- suprafata construită = 232 m2

- suprafata totală a terenului = 6.034 m2

Nr.M.E.R - 111.624

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei

Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din

functiune si demolării acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate în localitatea Lumina, Str. Morii nr. 79, judetul Constanta, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.075.

 

ANEXĂ

 

DATELE  DE  IDENTIFICARE

ale constructiilor care se transmit din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor

si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Internelor

si Reformei Administrative

 

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale constructiilor

Număr atribuit deM.E.F.

Judetul Constanta,

localitatea Lumina,

Str. Morii nr. 79

Ministerul Internelor si

Reformei Administrative

Pavilion „C 15" - WC exterior:

- suprafata construită = 71,00 m2

- suprafata desfăsurată = 71,00 m2

- valoare contabilă = 15.242,74 lei

Pavilion „C 17" - Centrală termică:

- suprafata construită = 67,00 m2

- suprafata desfăsurată = 67,00 m2

- valoare contabilă = 11.813,73 lei

Pavilion „C 18" - Poligon câini:

- suprafata construită = 68,00 m2

- suprafata desfăsurată = 68,00 m2

- valoare inventar = 2.577,36 lei

101.121 (partial)

45-14-16

45-14-21

45-14-29

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea

inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pozitia din coloana M.F. 121142 din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.077.

 

ACTE  ALE  ORGANELOR  DE  SPECIALITATE ALE  ADMINISTRATIEI  PUBLICE  CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind modificarea Tabelului national de atribuire a benzilor de frecventă,

aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003

 

În temeiul dispozitiilor art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

Art. I. - Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 232/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 641 si 641 bis din 9 septembrie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 880.0000 MHz - 915.0000 MHz pereche cu 925.0000 MHz - 960.0000 MHz se modifică conform pct. 1 din anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Tabelul cu spectrul de frecvente radio cuprins între 1710.0000 MHz - 1747.5000 MHz pereche cu 1805.0000 MHz - 1842.5000 MHz se modifică conform pct. 2 din anexă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 432.

 

ANEXA

 

1. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventă 880.0000 MHz - 915.0000 MHz pereche cu 925.0000 MHz - 960.0000 MHz

 

 

 

 

 

 

Banda de frecventă (MHz)

Atribuiri RR (regiunea 1)

Atribuiri comune europene

Utilizări principale în Europa

Atribuiri în România

Utilizări în România

Utilizatori

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

880.0000-890.0000

 

MOBIL

5.317A 5.323

EU2EU13EU29

EGSM

(ML pereche cu 925-935 MHz).

ERC DEC (97)02

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN 301 511

IMT-2000/UMTS

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

MOBIL 5.323 EU 13

EGSM

(ML pereche cu 925-935 MHz).

IMT-2000/UMTS

ERC DEC (97)02 ECC/REC/(05)08 EN 301 419 EN 301 502 EN 301 511

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

NG

890.0000-915.0000

FIX

MOBIL, cu exceptia mobil aeronautic 5.317  RADIODIFUZIUNE 5.322 Radiolocatie 5.323

MOBIL Radiolocatie 5.317A 5.323 EU13EU14EU29

GSM

(ML pereche cu 935-960 MHz)

EU32

ERC DEC (94)01

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN 301 511

IMT-2000/UMTS

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

MOBIL

GSM

(ML pereche cu 935-960 MHz).

IMT-2000/UMTS

ERC DEC (94)01 ECC/REC/(05)08 EN 301 419 EN 301 502 EN 301 511

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

NG

925.0000-935.0000

 

MOBIL Radiolocatie 5.317A 5.323 EU2EU13EU14EU29

EGSM

(FB pereche cu 880-890 MHz)

ERC DEC (97)02

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN 301 511

IMT-2000/UMTS

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

MOBIL

Radiolocatie

5.323

EGSM

(FB pereche cu 880-890 MHz)

IMT-2000/UMTS

ERC DEC (97)02 ECC/REC/(05)08 EN 301 419 EN 301 502 EN 301 511

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

NG

935.0000-942.0000

 

MOBIL Radiolocatie 5.317A 5.323 EU13EU14EU29

GSM

(FB pereche cu 890-897 MHz)

EU32

ERC DEC (94)01

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN 301 511

IMT-2000/UMTS

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

MOBIL

GSM

(FB pereche cu 890-897 MHz)

IMT-2000/UMTS

ERC DEC (94)01 ECC/REC/(05)08 EN 301 419 EN 301 502 EN 301 511

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

NG

942.0000-960.0000

RADIODIFUZIUNE 5.322

FIX

MOBIL, cu exceptia mobil

aeronautic 5.317A

5.323

MOBIL 5.317A 5.323 EU13EU29

GSM

(FB pereche cu 897-915 MHz)

EU32

ERC DEC (94)01

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN 301 511

IMT-2000/UMTS

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

MOBIL

GSM

(FB pereche cu 897-915 MHz)

IMT-2000/UMTS

ERC DEC (94)01 ECC/REC/(05)08 EN 301 419 EN 301 502 EN 301 511

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

NG

 

2. Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventă 1710.0000 MHz —1747.5000 MHz pereche cu 1805.0000 MHz —1842.5000 MHz

 

 

 

 

 

 

Banda de frecventă (MHz)

Atribuiri RR (regiunea 1)

Atribuiri comune europene

Utilizări principale în Europa

Atribuiri în România

Utilizări în România

Utilizatori

Aplicatii posibile

Reglementări aplicabile

1710.0000-1747.5000

FIX

MOBIL 5.384A

5.149 5.3415.385

5.387

FIX

MOBIL 5.384A

5.149 5.3415.385

EU15EU29

GSM 1800

EU 33

ERC DEC (95)03

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN 301 511

IMT-2000/UMTS

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

FIX

MOBIL

5.384A

5.149 5.341

5.385

5.387

EU15

EU29

GSM 1800 EU 33

IMT-2000/UMTS

ERC DEC (95)03 ECC/REC/(05)08 EN 301 419 EN 301 502 EN 301 511

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

NG

1805.0000-1842.5000

FIX

MOBIL 5.384A

FIX

MOBIL 5.384A

EU15EU29

GSM 1800

EU 33

ERC DEC (95)03

ECC/REC/(05)08

EN 301 419

EN 301 502

EN 301 511

IMT-2000/UMTS

ECC/DEC/(06)13

ECC/REC/(08)02

FIX

MOBIL

5.384A

EU15

EU29

GSM 1800 EU 33

IMT-2000/UMTS

ERC DEC (95)03 ECC/REC/(05)08 EN 301 419 EN 301 502 EN 301 511

ECC/DEC/(06)13 ECC/REC/(08)02

NG

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 550 din 5 septembrie 2008

MINISTERULAFACERILOR EXTERNE

Nr. 1.544 din 22 august 2008

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI

SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

Nr. 1.075 din 1 septembrie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular,

aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările

si completările ulterioare

 

Având în vedere:

- Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse;

- Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, cu modificările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse, ministrul afacerilor externe si ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, casele teritoriale si locale de pensii, precum si de către persoanele juridice si fizice cărora le revin drepturi si obligatii care decurg din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin abrogă Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse, al ministrului afacerilor externe si al ministrului pentru întreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr. 853/2.157/993/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 7 noiembrie 2007.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

 

ANEXĂ

 

NORME

de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor

personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003,

cu modificările si completările ulterioare

 

CAPITOLUL I

Conditii generale

 

Art. 1. - (1) Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare ordonantă de urgentă, pensia de serviciu are regimul unei pensii de limită de vârstă si se acordă, la cerere, categoriilor de personal prevăzute la art. 3, cu respectarea prevederilor ordonantei de urgentă, în situatia în care solicitantii îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) au vârsta de 60 de ani si stagiul complet de cotizare de 30 de ani;

b)  au o vechime în muncă în structurile administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, în misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale ale României din străinătate si/sau în structurile activitătii de comert exterior si cooperare economică internatională de cel putin 18 ani, dintre care pentru categoriile de personal prevăzute la art. 3 lit. b) si c) este necesară si îndeplinirea conditiei minime de misiune permanentă sau temporară în străinătate pe functii diplomatice sau consulare.

(2) La împlinirea vârstei de 60 de ani si a unui stagiu complet de cotizare de 30 de ani beneficiază de pensie de serviciu:

a) persoanele care au îndeplinit timp de minimum 10 ani functii de demnitate publică în Ministerul Afacerilor Externe, în coordonarea directiilor generale de comert exterior din cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, în fostele ministere si departamente de comert exterior, potrivit art. 101 alin. (1) din ordonanta de urgentă;

b) persoanele care au exercitat unul sau două mandate de ambasador al României în străinătate, pe o perioadă totală de minimum 8 ani, potrivit art. 101 alin. (2) din ordonanta de urgentă;

c) personalul diplomatic si consular si persoanele care realizează o vechime de minimum 10 ani prin cumularea vechimii în functii de demnitate publică, îndeplinite în institutiile mentionate la lit. a), cu mandatul sau mandatele de ambasador în străinătate, potrivit art. 101 alin. (3) din ordonanta de urgentă.

Art. 2. - In perioada 1 iulie 2007-31 decembrie 2008, pentru femei se esalonează conditiile de vârstă, stagiu, precum si de vechime în structurile reglementate de ordonanta de urgentă, conform anexelor nr. 1-3 la ordonanta de urgentă.

Art. 3. - în sensul ordonantei de urgentă, beneficiază de pensie de serviciu următoarele categorii de personal:

a) personalul diplomatic si consular reprezentând actualii si fostii angajati ai Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv personalul diplomatic încadrat la cabinetele demnitarilor din administratia centrală a acestui minister. Gradele si functiile acestui personal sunt cele precizate în Statutul Corpului diplomatic si consular al României, si anume: ambasador, ministru plenipotentiar, ministru consilier, consilier diplomatic, secretar I, secretar II, secretar III, atasat, consul general, consul, viceconsul si agent consular;

b)  personalul de specialitate cu studii superioare - functionari publici si personal contractual, actualii sau fostii angajati ai Ministerului Afacerilor Externe, trimisi în misiune permanentă la reprezentantele diplomatice ale României din străinătate, notificati în tările respective pe una dintre functiile diplomatice mentionate la lit. a), pe o perioadă cumulată de cel putin 4 ani;

c) personalul directiilor generale, directiilor si compartimentelor cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională si al cabinetului demnitarului din subordinea ministrului delegat sau a secretarului de stat pentru comert din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, trimis cel putin 4 ani în misiune permanentă la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României din străinătate, cu grade diplomatice sau consulare. De la conditia de cel putin 4 ani în misiune permanentă la ambasadele, consulatele si alte reprezentante ale României din străinătate sunt exceptate persoanele care realizează o vechime de cel putin 4 ani pe functii diplomatice în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, precum si persoanele care au fost trimise în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, pe parcursul desfăsurării activitătii de comert exterior si cooperare economică internatională, în perioade cumulate de cel putin 4 ani. Gradele, functiile diplomatice si functiile publice de executie ale personalului din cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale sunt: ministru consilier, consilier diplomatic, secretar I, secretar II, secretar III, atasat, consilier (expert) clasa I, gradul profesional superior, consilier (expert) clasa I, gradul profesional principal, consilier (expert) clasa I, gradul profesional asistent. Gradele si functiile personalului din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională sunt: ministru consilier, consilier economic, secretar economic, economist principal, inginer principal, economist, inginer, consilier juridic, inspector general, consilier IA, consilier I, consilier II, consilier A/1/1, consilier A/l/2, consilier M/3, precum si inginer principal I, II, III, economist principal I, II, III, inginer si economist din unitătile cu specific de comert exterior.

 

CAPITOLUL II

Vechimea în structurile reglementate de ordonanta de urgentă

 

Art. 4. - Constituie vechime în muncă în structurile Ministerului Afacerilor Externe activitatea desfăsurată de membrii personalului diplomatic si consular începând cu data dobândirii calitătii respective până la data pensionării sau transferării din Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă perioadele mentionate la art. 1 alin. (3) lit. a)-g) din ordonanta de urgentă, precum si:

a) perioadele lucrate de angajatii cu studii superioare ai Ministerului Afacerilor Externe de la data încadrării lor ca referenti ajutori, referenti, interpreti relatii, referenti ajutori relatii si referenti relatii, consilieri relatii etc. până la data dobândirii calitătii de membru al personalului diplomatic si consular, conform art. 1 alin. (3) lit. h) din ordonanta de urgentă;

b) perioadele în care membrii personalului diplomatic si consular au fost detasati la alte autorităti ori institutii din România sau în străinătate, conform art. 63 din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic si consular al României, cu modificările ulterioare;

c) perioadele lucrate de membrii personalului diplomatic si consular, precum si de celelalte persoane prevăzute la art. 1 alin. (1) din ordonanta de urgentă pe bază de contracte individuale de muncă în Institutul Diplomatic Român, Asociatia de Drept International si Relatii Internationale, Agentia Natională de Control al Exporturilor - ANCEX, Comisia Fulbright si Asociatia Internatională de Studii Sud-Est Europene, care se află în subordinea sau coordonarea Ministerului Afacerilor Externe, conform Hotărârii Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, precum si în Clubul Diplomatic, care functionează sub patronajul Ministerului Afacerilor Externe, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.059/1996 privind trecerea unui teren, situat în municipiul Bucuresti, în administrarea Ministerului Afacerilor Externe, cu completările ulterioare, pentru desfăsurarea activitătii specifice Clubului Diplomatic, precum si ale art. 1 alin. (6) din Statutul Clubului Diplomatic.

Art. 5. - Constituie de asemenea vechime în muncă în structurile Ministerului Afacerilor Externe activitatea desfăsurată de personalul de specialitate cu studii superioare - functionari publici si personal contractual - de la data angajării sau de la data dobândirii studiilor superioare si până la data pensionării sau transferării din Ministerul Afacerilor Externe, la care se adaugă perioadele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d1) din ordonanta de urgentă si la art. 4 lit. c) din prezentele norme. Pentru acest personal, la stabilirea vechimii în specialitate se va lua în calcul si jumătate din activitatea desfăsurată în structurile Ministerului Afacerilor Externe în functii cu studii medii, postliceale sau superioare de scurtă durată, potrivit art. 14 lit. b) din Metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administratia publică centrală, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 510/1998, coroborată cu Ordinul ministrului afacerilor externe pentru aprobarea Metodologiei privind angajarea în Ministerul Afacerilor Externe si promovarea în grade si trepte profesionale a personalului contractual si a celui încadrat în functii de executie specifice în administratia centrală si serviciul exterior din Ministerul Afacerilor Externe.

Art. 6. - În situatia întreruperii activitătii din diverse motive, perioadele lucrate în structurile administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, în misiunile diplomatice, oficiile consulare si institutele culturale ale României din străinătate, precum si în subunitătile prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. d1) din ordonanta de urgentă si la art. 4 lit. c) din prezentele norme se însumează.

Art. 7. - Se consideră vechime în muncă în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională perioadele lucrate în directiile generale, directiile si compartimentele cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, din administratiile centrale ale fostelor ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si în unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, mentionate la art. 1 alin. (3) lit. e) din ordonanta de urgentă, până la data pensionării sau transferării, la care se adaugă perioadele prevăzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-d) si g) din ordonanta de urgentă.

Art. 8. - În situatia întreruperii activitătii de comert exterior si cooperare economică internatională din diverse motive, perioadele lucrate în acest domeniu se însumează.

 

CAPITOLULUI

Stabilirea pensiei de serviciu

 

Art. 9. - (1) Pensia de serviciu se stabileste în conformitate cu art. 2 alin. (1) din ordonanta de urgentă, în cuantum de 80% din venitul lunar brut realizat în administratia centrală, cu o lună înainte de împlinirea vârstei de pensionare, de persoana care îndeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu. Venitul lunar brut realizat se compune din salariul de bază si sporurile cu caracter permanent sau nepermanent avute de persoana care îndeplineste conditiile de acordare a pensiei de serviciu cu o lună înainte de împlinirea vârstei de pensionare. în venitul lunar brut nu se includ sumele primite cu titlu de prime, premii, decontări, restituiri de drepturi aferente altei perioade, indemnizatia de reprezentare, sumele reprezentând ore suplimentare, indemnizatia pentru întretinerea locuintei si nici indemnizatia egală cu cele 5 salarii de bază nete prevăzută la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 269/2003, cu modificările ulterioare, ori alte drepturi fără caracter salarial. Baza de calcul a pensiei de serviciu în cazul personalului care la data pensionării se află în misiune permanentă în străinătate este venitul lunar brut realizat în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe cu o lună înainte de trimiterea la post, actualizat la nivelul venitului lunar brut realizat, reprezentând salariul de bază si sporurile acordate potrivit legii, de personalul cu acelasi grad si/sau functie aflat în activitate în administratia centrală a aceluiasi minister, la data pensionării personalului respectiv.

(2) În cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile de acordare a pensiei de serviciu si care s-au pensionat sau se vor pensiona din alte institutii decât cele mentionate la art. 1 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă, baza de calcul a pensiei de serviciu este egală cu venitul lunar brut al functiei avute la data pensionării sau transferării, actualizat la nivelul corespunzător venitului unei persoane în activitate cu aceleasi grade sau functii.

(3) În cazul persoanelor care s-au pensionat sau se vor pensiona din alte institutii decât cele mentionate la art. 1 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă si care au fost numite prin decrete prezidentiale ambasadori ai României în alte state sau pe lângă organizatii internationale, baza de calcul a pensiei de serviciu este egală cu salariul de bază si sporurile acordate potrivit legii, actualizat la nivelul corespunzător al unui membru în activitate al personalului diplomatic si consular corespunzător gradului sau functiei de ambasador din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe.

(4) Cuantumul pensiei de serviciu se majorează cu:

a) 1% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare an în plus peste limitele de vechime în muncă prevăzute la art. 1 lit. b), art. 4 alin. (1) lit. b) si la art. 102 alin. (1) din ordonanta de urgentă;

b) cu 0,084% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare lună în care personalul pensionat din functii de executie a exercitat functia de sef serviciu si/sau sef birou;

c) cu 0,125% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare lună în care personalul pensionat din functii de executie a exercitat functia de director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct;

d) cu 0,167% din venitul lunar brut realizat pentru fiecare lună în care personalul pensionat din functii de executie a exercitat functia de secretar general si/sau secretar general adjunct;

e)  cu 0,3% pentru fiecare an de contributie la pensia suplimentară achitată în valută, respectiv 0,025% pentru fiecare lună de contributie la pensia suplimentară achitată în valută, din venitul lunar brut realizat de personalul cu acelasi grad si/sau functie aflat în activitate în administratia centrală a celor două ministere.

(5) Cuantumul pensiei rezultat în urma aplicării majorărilor prevăzute la alin. (4) nu poate depăsi 100% din venitul lunar brut realizat.

(6) Pentru persoanele care, la data deschiderii dreptului la pensia de serviciu, au depăsit vârsta de pensionare prevăzută de ordonanta de urgentă, baza de calcul pentru pensia de serviciu o reprezintă venitul brut realizat cu o lună înainte de pensionare.

 

CAPITOLUL IV

Pensia de urmas

 

Art. 10. - (1) Cuantumul pensiei de urmas calculată din pensia de serviciu se stabileste, în functie de numărul urmasilor îndreptătiti, prin aplicarea procentelor prevăzute la art. 77 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, asupra cuantumului pensiei de serviciu aflate în plată sau cuvenite sustinătorului decedat.

(2) Partea din pensia de urmas calculată din pensia de serviciu, care depăseste nivelul pensiei de urmas din sistemul public de pensii, se suportă din bugetul de stat.

(3)  Până la vârsta de 60 de ani sotul supravietuitor beneficiază de pensie de urmas în conditiile prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Urmasul poate opta între pensia de urmas din sistemul public de pensii si pensia de urmas calculată din pensia de serviciu aflată în plată sau la care ar fi avut dreptul sustinătorul decedat.

Art. 11. - (1) Sotul supravietuitor care are dreptul la o pensie proprie si îndeplineste conditiile prevăzute de ordonanta de urgentă pentru obtinerea pensiei de urmas poate opta pentru cea mai avantajoasă pensie.

(2) Drepturile de pensie, ca urmare a optiunii de trecere de la pensia proprie la pensia de urmas, calculată din pensia de serviciu, se cuvin si se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.

 

CAPITOLUL V

Pensia suplimentară

 

Art. 12. - (1) În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută, în situatiile în care contributiile la pensia suplimentară au fost achitate în valută, pensiile de serviciu reglementate de ordonanta de urgentă se majorează cu 0,3% din venitul lunar brut realizat, calculat potrivit art. 2 din ordonanta de urgentă, respectiv cu 0,025% pentru fiecare lună de contributie în valută, fără ca pensia de serviciu să depăsească 100% din acest venit.

(2) Majorarea prevăzută la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 se acordă si membrilor personalului diplomatic si consular care nu îndeplinesc conditiile de acordare a pensiei de serviciu, dar care beneficiază de pensie din sistemul public.

(3) În vederea acordării acestei majorări, se va depune la casa teritorială care are în evidentă dosarul de pensie din sistemul public adeverinta prevăzută la anexa nr. 13 sau 14, după caz, eliberată de compartimentele de specialitate din Ministerul Afacerilor Externe si, respectiv, din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale. (4) Baza de calcul utilizată în vederea aplicării majorării prevăzute la art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004, în situatia persoanelor care nu au beneficiat de prevederile actului normativ sus-mentionat, este constituită de venitul brut realizat de personalul cu acelasi grad si/sau functie aflat în activitate în administratia centrală a celor două ministere, la data eliberării adeverintelor-tip.

 

CAPITOLUL VI

Stabilirea pensiei de serviciu pentru persoanele care la data intrării în vigoare a ordonantei de urgentă

beneficiază de pensie din sistemul public

 

Art. 13. - (1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 si art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgentă, care îndeplinesc conditiile de la art. 1 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din aceeasi ordonantă de urgentă, actualizarea pensiilor de limită de vârstă din sistemul public se face la cerere, însotită de adeverinta al cărei model este cuprins în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 4.

(2) În sensul art. 3 si art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgentă, actualizarea reprezintă o înscriere nouă la pensia de serviciu.

(3) Drepturile de pensie de serviciu se cuvin începând cu data de 13 iulie 2008, data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2008 de aprobare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, si se plătesc cu respectarea termenului general de prescriptie.

(4) Pentru persoanele care beneficiază de o categorie de pensie din sistemul public, alta decât cea de limită de vârstă, pensia de serviciu se suportă integral din bugetul de stat. în acest caz, pensia din sistemul public se suspendă.

Art. 14. - (1) în cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 1 din ordonanta de urgentă si care s-au pensionat sau se vor pensiona din alte institutii decât din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, actualizarea pensiilor de limită de vârstă din sistemul public de pensii aflate în plată până la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, se face la cerere.

(2) Venitul lunar brut realizat, pe baza căruia se calculează pensia de serviciu, se stabileste în functie de gradul si/sau functia avute la data transferului corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic si consular, precum si limitei maxime de încadrare a personalului de specialitate cu studii superioare - functionari publici si personal contractual - cu aceleasi grade diplomatice sau functii, aflati în activitate în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, si avute de acestia la data intrării în vigoare a Legii nr. 135/2008.

Art. 15. - (1) Stabilirea pensiilor persoanelor prevăzute la art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgentă se face prin echivalarea functiilor avute la data pensionării din fostele ministere si departamente de comert exterior si cooperare economică internatională cu functiile persoanelor aflate în activitate în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, luându-se în considerare salariile de bază ale acestora la limita maximă de încadrare valabile la data de 13 iulie 2008.

(2) Responsabilitatea privind legalitatea si corectitudinea pentru această echivalare revine în exclusivitate ministerului respectiv.

Art. 16. - Pentru persoanele care s-au pensionat din fostele ministere si departamente de comert exterior se aplică prevederile Ordinului ministrului economiei si comertului pentru echivalarea functiilor avute la data pensionării cu functiile actuale ale persoanelor aflate în activitate în directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională aflate în coordonarea ministrului delegat pentru comert din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

CAPITOLUL VII

Actualizarea pensiei de serviciu si a pensiei de urmas calculată din pensia de serviciu

 

Art. 17. - Actualizarea pensiilor de serviciu, în întelesul prevederilor art. 7 din ordonanta de urgentă, se aplică doar pensiilor de serviciu deja stabilite si intervine odată cu majorarea salariilor de bază ale personalului în activitate în administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv ale personalului din cadrul directiilor generale de comert exterior din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale. La fiecare actualizare casele teritoriale de pensii vor emite o nouă decizie pe baza datelor transmise de aceste institutii.

Art. 18. - (1) Actualizarea presupune modificarea bazei de calcul avute în vedere la stabilirea initială a pensiei de serviciu, metodologia de calcul rămânând cea prevăzută de actul normativ în vigoare la data acordării, actualizării sau recalculării, după caz, a acestei categorii de pensii.

(2) În urma acestei operatiuni cuantumul pensiei de serviciu nu poate depăsi 100% din baza de calcul utilizată la actualizare.

(3) Actualizarea se face potrivit gradului si/sau functiei avute la data pensionării, în conformitate cu evolutia salariilor de bază majorate, corespunzătoare limitei maxime de încadrare a membrilor personalului diplomatic si consular cu aceleasi grade diplomatice sau consulare si a personalului de specialitate cu studii superioare - functionari publici si personal contractual - din administratia centrală a Ministerului Afacerilor Externe, respectiv a persoanelor cu aceleasi functii din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională din cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

Art. 19. - Pentru respectarea principiilor egalitătii de tratament si de sanse, precum si pentru evitarea aparitiei unor discriminări între personalul pensionabil si cel deja pensionat, care desfăsoară sau a desfăsurat activitate asemănătoare, ministrul de resort va emite un ordin pentru echivalarea functiilor avute la data pensionării cu gradele si functiile noi din grila de salarizare ale persoanelor aflate în activitate, în asa fel încât persoanele care au desfăsurat sau desfăsoară aceeasi muncă să primească pensie egală.

Art. 20. - În aplicarea prevederilor art. 7 si art. 8 alin. (4) din ordonanta de urgentă, referitoare la actualizarea pensiei de serviciu si a pensiei de urmas calculate din pensia de serviciu, se stabileste următoarea procedură:

a)  Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale vor informa în scris Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale ori de câte ori va avea loc o majorare a salariilor de bază ale personalului aflat în activitate;

b) Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale va transmite celor două institutii listele cu titularii pensiilor de serviciu si ai pensiilor de urmas din pensia de serviciu, aflati în plată;

c)  Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale vor completa adeverinte individuale, conform anexelor nr. 5 si 6, cu datele necesare actualizării pensiilor de serviciu si le vor transmite caselor teritoriale de pensii, în vederea punerii în aplicare.

 

CAPITOLUL VIII

Recalcularea pensiei de serviciu

 

Art. 21. - (1) Recalcularea pensiei de serviciu prin adăugarea unor perioade nevalorificate la calculul initial sau realizate după pensionare, care conform ordonantei de urgentă pot fi avute în vedere la calculul pensiei de serviciu, se face în conditiile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Recalcularea se face, la cerere, în conformitate cu procedura stabilită la cap. III si, respectiv, cap. IV din prezentele norme, avându-se în vedere:

a) venitul lunar brut realizat în luna anterioară ultimei luni a perioadei care face obiectul recalculării, în cazul persoanelor care solicită recalcularea În temeiul art. 95 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

b) salariul de bază actualizat si sporurile, în procent, avute la data pensionării, în cazul persoanelor care solicită recalcularea În temeiul art. 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IX

Recalcularea pensiei de serviciu în conformitate cu art. II din Legea nr. 135/2008

 

Art. 22. - (1) Pensiile de serviciu si pensiile de urmas calculate din pensiile de serviciu, stabilite în baza legislatiei în vigoare anterior datei de 13 iulie 2008, se recalculează la cerere, în functie de modificările si completările aduse la art. 1 alin. (1),'(2) si (3), art. 2, art.'4 alin. (1), art. 5, art. 8 alin. (4), art. 102, art. \V alin. (2) si art. 112din ordonanta de urgentă, pe baza adeverintei eliberate de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale.

(2) Drepturile rezultate din recalcularea pensiei de serviciu în baza art. II din Legea nr. 135/2008 se cuvin si se plătesc de la data de 13 iulie 2008, data intrării în vigoare a acesteia, cu respectarea termenului general de prescriptie.

 

CAPITOLUL X

Constituirea dosarului

 

Art. 23. - În conformitate cu prevederile ordonantei de urgentă, în vederea stabilirii pensiei de serviciu, dosarul de pensie va cuprinde:

a) actele necesare stabilirii pensiei conform prevederilor Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare;

b)  adeverinta necesară stabilirii pensiei de serviciu, prevăzută în anexa nr. 1 sau 3, întocmită de Ministerul Afacerilor Externe, respectiv de Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, care va cuprinde vechimea în structurile Ministerului Afacerilor Externe sau, după caz, vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, vechimea utilizată pentru majorarea pensiei de serviciu conform art. 5 si 112 din ordonanta de urgentă, perioada de contributie la pensia suplimentară, precum si venitul lunar brut realizat, la data acordării, recalculării sau actualizării dreptului la pensie de serviciu.

Art. 24. - În cazul persoanelor prevăzute la art. 3 si art. 4 alin. (3) din ordonanta de urgentă, dosarul va cuprinde cererea însotită de adeverinta al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, respectiv în anexa nr. 4, întocmită de Ministerul Afacerilor Externe sau, după caz, de Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, si o copie de pe decizia/talonul de pensie.

 

CAPITOLUL XI

Dispozitii finale

 

Art. 25. - (1) Stabilirea, actualizarea, recalcularea si plata pensiilor de serviciu si a pensiilor de urmas calculate din pensiile de serviciu se efectuează de către casele teritoriale de pensii. Cererea de înscriere  la  pensie,  de  actualizare sau  de recalculare, însotită de documentatia de pensionare si adeverinta corespunzătoare, prevăzută în anexele nr. 1-12, se depune la casa teritorială de pensii în raza căreia îsi are domiciliul persoana îndreptătită, care calculează atât pensia din sistemul public, cât si pensia de serviciu stabilită potrivit prevederilor ordonantei de urgentă.

(2) Casa teritorială de pensii va emite o singură decizie de pensie în care vor fi înscrise distinct cuantumurile celor două categorii de pensii, atât pensia din sistemul public, cât si pensia de serviciu, precum si diferenta dintre cele două pensii, care urmează a fi suportată de la bugetul de stat conform art. 9 din ordonanta de urgentă. Această diferentă urmează a fi evidentiată distinct si în fisa pentru evidenta drepturilor bănesti ale pensionarului.

(3) Pensia care se achită titularului este pensia cea mai avantajoasă.

Art. 26. - Ministerul Afacerilor Externe eliberează adeverinte pentru:

a) persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din administratia centrală a acestui minister si persoanele care s-au transferat ori se vor transfera din această institutie si s-au pensionat sau se vor pensiona din cadrul altor institutii, cu exceptia celor din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, fostele ministere si departamente de comert exterior si fostele unităti cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională;

b) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă si care au îndeplinit functia de ambasador în străinătate;

c) persoanele care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 101 din ordonanta de urgentă. Adeverinta pentru aceste persoane se întocmeste conform anexei nr. 7;

d) urmasii persoanelor decedate care la data decesului îndeplineau conditiile de acordare a pensiei de serviciu;

e)  membrii corpului diplomatic si consular care nu îndeplinesc conditiile de obtinere a pensiei de serviciu, pentru perioadele în care acestia au activat la reprezentantele diplomatice ale României în străinătate si au achitat contributia pentru pensia suplimentară în valută, în vederea majorării pensiei pentru limită de vârstă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 751/2004.

Art. 27. - Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale eliberează adeverinte pentru:

a) persoanele care s-au pensionat sau se vor pensiona din directiile generale cu atributii de comert exterior si cooperare economică internatională si de la cabinetul demnitarului din subordinea ministrului delegat sau secretarului de stat pentru comert din cadrul Ministerului pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, precum si de la Centrul Român de Comert Exterior;

b) persoanele care s-au pensionat din fostele ministere si departamente de comert exterior, fostele întreprinderi de comert exterior, fostele întreprinderi de stat de comert exterior, fostul Institut de Economie Mondială si fosta Comisie Guvernamentală de Colaborare Economică si Tehnico-Stiintifică Internatională;

c)  persoanele care s-au transferat de la institutiile si întreprinderile mentionate mai sus la institutii si întreprinderi care nu au specific de comert exterior si care s-au pensionat ori se vor pensiona din cadrul acestora;

d) persoanele care s-au pensionat din Departamentul de Comert Exterior si Promovare Economică, în perioada în care acest departament făcea parte din structurile Ministerului Afacerilor Externe.

În acest scop persoanele îndreptătite la pensia de serviciu vor prezenta la Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale carnetul de muncă (copie si original), copie de pe decizia de pensionare (după caz) si adeverintă eliberată de unitătile cu specific de comert exterior si cooperare economică internatională, din care să rezulte vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, calculată până la data de 31 decembrie 1989, si vechimea de cel putin 4 ani realizată în misiune permanentă în străinătate, cu grade diplomatice si consulare;

e) persoanele care nu îndeplinesc conditiile de obtinere a pensiei de serviciu, pentru perioadele în care acestea au activat ia reprezentantele diplomatice ale României în străinătate si au achitat contributia pentru pensia suplimentară în valută, în vederea majorării pensiei pentru limită de vârstă în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 751/2004.

Art. 28. - (1) Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale eliberează adeverintele pe baza înscrisurilor din carnetele de muncă, a documentelor din arhiva acestor ministere si a adeverintelor eliberate de următoarele institutii:

a)  Administratia Prezidentială, Parlamentul României, Guvernul României si unele ministere, pentru persoanele care au lucrat în aceste institutii ca angajati de specialitate cu studii superioare pe probleme de politică externă, relatii internationale politice, economice, juridice, tehnico-stiintifice, consiliere diplomatică, precum si de protocol, care vor mentiona în adeverinte perioadele lucrate, functiile avute si specificul activitătii desfăsurate;

b) Administratia Prezidentială, Parlamentul României si Guvernul României, ministere si alte institutii de stat, pentru persoanele care au îndeplinit functii de demnitate publică, care vor mentiona în adeverinte durata mandatelor, functiile avute, precum si numărul decretului sau al deciziei de numire.

În situatia Administratiei Prezidentiale, Parlamentului României si Guvernului României se au în'vedere si denumirile anterioare ale acestor institutii.

Prin Guvernul României, în sensul ordonantei de urgentă, se întelege aparatul de lucru al Guvernului si cancelariile ministrilor - membri ai Guvernului;

c) ambasadele, oficiile consulare, misiunile permanente si celelalte reprezentante ale României din străinătate, pentru personalul de specialitate cu studii superioare - functionari publici si personal contractual - trimis la post până la data adoptării prezentelor norme si care a fost notificat la autoritătile locale pe functii diplomatice, mentionând în adeverintă perioada si gradul diplomatic în care s-a făcut acreditarea. Dovada acreditării în functii diplomatice se poate face si prin prezentarea de către persoanele în cauză a fotocopiilor legitimatiilor de serviciu, eliberate de autoritătile din tările respective, sau a oricărui alt înscris din care să rezulte notificarea în functie diplomatică;

d) institutiile prevăzute de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pentru persoanele care au lucrat în magistratură, care vor mentiona în adeverinte perioadele lucrate si functiile îndeplinite;

e) Centrul Român de Comert Exterior, Centrul Român pentru Promovarea Comertului, fostul Institut de Economie Mondială, fostul Institut Român pentru Relatii Culturale cu Străinătatea, fostele întreprinderi de comert exterior si fostele întreprinderi de stat de comert exterior, pentru persoanele care au lucrat în aceste unităti, care vor mentiona în adeverinte perioadele lucrate, gradele diplomatice sau consulare avute în misiunile permanente în străinătate si specificul activitătii desfăsurate.

(2) Vechimea în muncă realizată în institutiile mentionate la alin. (1) lit. a), b), d) si e), în functii de demnitate publică sau în functii publice, se însumează cu vechimea din celelalte institutii prevăzute în ordonanta de urgentă, indiferent de ordinea cronologică în care s-au realizat.

(3) Pentru personalul de specialitate cu studii superioare - functionari publici si personal contractual - trimis la post după adoptarea prezentelor norme, nu se vor mai solicita adeverintele mentionate mai sus. în vederea eliminării lor, în ordinul ministrului prin care se aprobă trimiterea la post a personalului respectiv se va preciza si functia diplomatică în care va fi notificat la oficialitătile din tara în care este trimis, urmând ca pe această bază să se facă precizarea respectivă si în carnetul de muncă al salariatului.

Art. 29. - Pentru persoanele care au lucrat atât în diplomatie, cât si în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale eliberează, după caz, adeverinte în care se vor consemna perioadele lucrate si specificul activitătii desfăsurate de aceste persoane.

Art. 30. - Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale vor clarifica situatiile în care din evidentele unitătilor cu specific de comert exterior sau ale ambasadelor nu rezultă gradul diplomatic sau consular avut de unele persoane în timpul misiunilor permanente în străinătate.

Art. 31. - Adeverintele necesare stabilirii si actualizării pensiei de urmas din pensia de serviciu se întocmesc, după caz, de Ministerul Afacerilor Externe sau de Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, conform anexelor nr. 8, 9 si 10.

Art. 32. - (1) Răspunderea asupra corectitudinii si legalitătii stabilirii venitului lunar brut realizat si a vechimii în diplomatie, respectiv a vechimii în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, precum si asupra îndeplinirii conditiilor prevăzute de ordonanta de urgentă revine în exclusivitate institutiei care eliberează adeverinta.

(2) Răspunderea pentru legalitatea si corectitudinea datelor din adeverintele care stau la baza întocmirii adeverintelor conform anexelor nr. 1—14 revine în exclusivitate institutiilor emitente.

Art. 33. - (1) La deschiderea dreptului de pensie de serviciu pentru persoanele transferate din magistratură se cumulează vechimea în diplomatie, vechimea în activitatea de comert exterior si vechimea în magistratură, iar drepturile de pensie de serviciu se acordă numai dacă vechimea în diplomatie sau vechimea în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională este de cel putin 9 ani.

(2) În cadrul vechimii de cel putin 9 ani în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, persoanele în cauză trebuie să îndeplinească conditiile de vechime în misiuni permanente în străinătate, prevăzute de art. (4) alin. (1) lit. b) din ordonanta de urgentă.

(3) Întregirea prevăzută la art. 41 din ordonantă de urgentă se face o singură dată, după însumarea acestor vechimi, si se aplică numai în situatia vechimilor care depăsesc necesarul prevăzut de ordonanta de urgentă pentru deschiderea dreptului.

(4) Prevederile alin. (1) si (2) nu se aplică persoanelor ale căror drepturi de pensie de serviciu se stabilesc potrivit art. 101 din ordonanta de urgentă.

Art. 34. - (1) Pentru înscrierile noi la pensie de serviciu sau pensie de urmas stabilită din pensia de serviciu, drepturile se cuvin si se plătesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Potrivit prevederilor art. 91 din ordonanta de urgentă, pensia de serviciu stabilită pentru persoanele care nu îndeplinesc conditiile de pensie pentru limită de vârstă prevăzute de legislatia privind sistemul public de pensii se suportă de la bugetul de stat, până la data stabilirii acesteia.

Art. 35. - Perioada în care persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) si art. 4 alin. (1) din ordonanta de urgentă au beneficiat de pensie de invaliditate nu constituie vechime în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională.

Art. 36. - Perioadele lucrate în diplomatie sau în activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională pe bază de conventii civile de colaborare si contracte de prestări de servicii nu se valorifică la calcularea pensiei de serviciu.

Art. 37. - Adaosul la vechimea în muncă acordat în baza Decretului nr. 112/1965 privind acordarea unor drepturi angajatilor trimisi să lucreze în tări cu climă greu de suportat, cu modificările ulterioare, constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, dar nu se valorifică la stabilirea pensiei de serviciu.

Art. 38. - Perioadele necontributive, denumite perioade asimilate, în care personalul pensionabil a urmat cursurile de zi ale învătământului universitar, precum si perioadele în care personalul respectiv a satisfăcut serviciul militar constituie vechime în sistemul public de pensii, dar nu se valorifică la stabilirea pensiei de serviciu.

Art. 39. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentele norme.

 

ANEXA Nr. 1 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia buget, finante, contabilitate si salarizare nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum

si a personalului de specialitate - functionari publici si personal contractual - din Ministerul Afacerilor Externe,

conform art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor

personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003,

cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna...................................................., domiciliat/domiciliată în............................., str....................nr....., bl......, se......, ap. ..., sectorul.....Judetul...................., act de identitate.......seria.......nr......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ..................................................................................................................................

Gradul si functia diplomatică sau consulară, la data pensionării ........................................................................................

Numit ambasador prin Decretul nr................

Functia la data pensionării...............

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

.............................................

Directia buget, finante, contabilitate si salarizare

Director,

.............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,..........................................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Semnătura

Data............................................

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

ANEXA Nr. 2 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia buget, finante, contabilitate si salarizare nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate - functionari publici si personal contractual - din Ministerul Afacerilor Externe, conform art. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003,

cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna...................................................., domiciliat/domiciliată în.............................,str....................nr....., bl......, se......, ap. ..., sectorul.....Judetul...................., act de identitate.......seria.......nr......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr........din data de........., îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Gradul si functia diplomatică sau consulară, la data pensionării ............................................................................................

Numit ambasador prin Decretul nr.................

Functia la data pensionării....................

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

Directia generală resurse umane

Director general,

.............................................

Directia buget, finante, contabilitate si salarizare

Director,

.............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,..........................................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Semnătura

Data............................................

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

ANEXA Nr. 3 la norme

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

 

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia generală economică nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate - functionari publici si personal contractual -

din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, conform art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna.............................................., domiciliat/domiciliată în................................., str.........................nr....., bl......, se......, ap. ..., sectorul.....Judetul............, act de identitate...............seria..........nr............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Functia la data pensionării ..................................................................................................................................................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Semnătura

Data............................................

B.l./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

ANEXA Nr. 4 la norme

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia generală economică nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate - functionari publici si personal contractual - din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, conform art. 4 alin. (3)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic

si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna.............................................., domiciliat/domiciliată în................................., str.........................nr....., bl......, sc......, ap. ..., sectorul.....Judetul............, act de identitate...............seria..........nr............, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr........din data de............, îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Functia la data pensionării ..................................................................................................................................................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută la art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

 

Semnătura

Data............................................

B.l./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

ANEXA Nr. 5 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia buget, finante, contabilitate si salarizare nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate - functionari publici si personal contractual - din Ministerul Afacerilor Externe, conform art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor

personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna.............................................., domiciliat/domiciliată în......................................., str...........................................nr. ..., bl. ..., se. ..., ap. ..., sectorul............, judetul..................., act de identitate ... seria ... nr. ..., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr.... din data de ..., îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Gradul si functia diplomatică sau consulară la data pensionării  ........................................................................................

Numit ambasador prin Decretul nr........................................

Functia la data pensionării....................................................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută de art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

ANEXA Nr. 6 la norme

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr....../...........

Directia generală economică nr......./................

 

ADEVERINTĂ

pentru actualizarea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate -functionari publici si personal contractual - din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, conform art. 7

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic

si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna..............................................., domiciliat/domiciliată în...................................., str.............................nr. ..., bl. ..., se. ..., ap. ..., sectorul......................., judetul......................., act de identitate .... seria ... nr. ...,CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| pensionar cu Decizia nr............din data de...............îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru actualizarea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Functia la data pensionării ..................................................................................................................................................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută de art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

Data cu care se actualizează dreptul de pensie

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

ANEXA Nr. 7 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE

Nr..................................

DIRECTIA BUGET, FINANTE, CONTABILITATE SI SALARIZARE

Nr..................................

 

ADEVERINTA pentru stabilirea pensiei de serviciu (actualizarea pensiei) pentru persoanele

care îndeplinesc conditiile art. 101 alin. (.....) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003

privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări

prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare.

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna................................................, domiciliat/domiciliată în......................................str........................, nr....., bl....., se..., ap...., sectorul............Judetul................, act de identitate.........seria........, nr......................, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, îndeplineste conditiile prevăzute de art. 101 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru acordarea pensiei de serviciu, respectiv pentru actualizarea pensiei la nivelul pensiei de serviciu.

Functii de demnitate publică îndeplinite si numărul decretelor sau deciziilor de numire:....................................................

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat al ambasadorului, la data de................................, pe baza căruia se

stabileste/actualizează pensia de serviciu (în lei)

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia cea mai avantajoasă.

Semnătura

Data............................................

B.l./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

ANEXA Nr. 8 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE

Nr..................................

DIRECTIA BUGET, FINANTE, CONTABILITATE SI SALARIZARE

Nr..................................

 

ADEVERINTA

pentru stabilirea si actualizarea pensiei de urmas din pensia de serviciu conform art. 8

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare

a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003,

cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna....................................., decedat/decedată la data de..................., conform certificatului de deces anexat (în copie legalizată), îndeplinea la data decesului conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru înscrierea la pensia de serviciu.

Nr. deciziei de pensionare a defunctului (defunctei)1)............................din............................

Gradul diplomatic sau functia publică la data pensionării sau a decesului...............................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută de art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general, secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută(ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 


1) Se va completa numai dacă sustinătorul decedat era pensionar.

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,...................................., în calitate de........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia de urmas din pensia de serviciu a sotului/sotiei, dacă este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.

 

Semnătura

Data............................................

 

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

CNP............................................

 

ANEXA Nr. 9 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE

Nr..................................

DIRECTIA BUGET, FINANTE, CONTABILITATE SI SALARIZARE

Nr..................................

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea si actualizarea pensiei de urmas din pensia de serviciu conform art. 8

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic

si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna.................................., decedat/decedată la data de..................., conform certificatului de deces anexat (în copie legalizată), îndeplinea la data decesului conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru înscrierea la pensia de serviciu.

Nr. deciziei de pensionare a defunctului/defunctei1)...........................din.......................

Functia la data pensionării sau a decesului......................................................................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută de art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general, secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută(ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 


1)Se va completa numai dacă sustinătorul decedat era pensionar.

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,...................................., în calitate de........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia de urmas din pensia de serviciu a sotului/sotiei, dacă este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.

 

Semnătura

Data............................................

 

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

CNP............................................

 

ANEXA Nr. 10 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE

Nr..................................

DIRECTIA BUGET, FINANTE, CONTABILITATE SI SALARIZARE

Nr..................................

 

ADEVERINTĂ

pentru stabilirea si actualizarea pensiei de urmas din pensia de serviciu stabilită conform art. 101 alin. (....)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic

si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna...................................................., decedat/decedată la data de........................, conform certificatului de deces anexat (în copie legalizată), îndeplinea la data decesului conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru înscrierea la pensia de serviciu.

Nr. decizie de pensionare a defunctului (defunctei)...................din........................

Functii de demnitate publică sau de ambasador îndeplinite1).................................................................................................

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 


1) Se va completa numai dacă sustinătorul decedat era pensionar.

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,...................................., în calitate de........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia de urmas din pensia de serviciu a sotului/sotiei, dacă este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.

 

Semnătura

Data............................................

 

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

CNP............................................

 

ANEXA Nr. 11 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia buget, finante, contabilitate si salarizare nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru recalcularea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate - functionari publici si personal contractual - din Ministerul Afacerilor Externe, conform art. II din Legea nr. 135/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna............................................, domiciliat/domiciliată în..................................., str..............................nr....., bl...., se. .., ap. ..., sectorul.............Judetul....................., act de identitate..............seria .... nr....., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr.............din data de..............., îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru recalcularea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Gradul si functia diplomatică sau consulară, la data pensionării ........................................................................................

Numit ambasador prin Decretul nr.........................................

Functia la data pensionării....................................................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută de art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,...................................., în calitate de........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia de urmas din pensia de serviciu a sotului/sotiei, dacă este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.

 

Semnătura

Data............................................

 

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

CNP............................................

 

ANEXA Nr. 12 la norme

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia generală economică nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru recalcularea pensiei de serviciu a personalului diplomatic si consular, precum si a personalului de specialitate - functionari publici si personal contractual - din Ministerul pentru întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, conform art. II din Legea nr.135/2008 privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna......................................, domiciliat/domiciliată în ..................str............... nr....., bl. ..., se. .., ap. ..., sectorul ..., judetul ..........., act de identitate..............seria ... nr. ..., CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr............din data de..............., îndeplineste conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003 privind sistemul de pensionare a membrilor personalului diplomatic si consular, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare, pentru recalcularea pensiei de serviciu.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Functia la data pensionării ..................................................................................................................................................

 

 

 

Vechimea totală utilizată la deschiderea dreptului de pensie (ani)

 

Vechimea în străinătate, cu grade diplomatice (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea de 1% prevăzută de art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani)

 

Vechimea utilizată pentru majorarea prevăzută la art. 112 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 36/2003, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 595/2003, cu modificările si completările ulterioare (ani, luni)

a) sef serviciu si/sau sef birou

b) director general, director general adjunct, director si/sau director adjunct

c) secretar general si/sau secretar general adjunct

a)

b)

c)

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul lunar brut realizat pe baza căruia se stabileste pensia de serviciu (lei)

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,...................................., în calitate de........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia de urmas din pensia de serviciu a sotului/sotiei, dacă este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.

 

Semnătura

Data............................................

 

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

CNP............................................

 

ANEXA Nr. 13 la norme

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

DIRECTIA GENERALĂ RESURSE UMANE

Nr..................................

DIRECTIA BUGET, FINANTE, CONTABILITATE SI SALARIZARE

Nr..................................

 

ADEVERINTĂ

pentru recalcularea pensiei de limită de vârstă a personalului diplomatic si consular din Ministerul Afacerilor Externe,

pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna..............................................., domiciliat/domiciliată în......................................., str.......................nr........., bl. ..., se. .., ap. ..., sectorul.................Judetul....................., act de identitate...........seria .... nr......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_, pensionar cu Decizia nr...........din data de.................îndeplineste conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular, pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută.

Locul de muncă ia data pensionării ....................................................................................................................................

Functia la data pensionării ..................................................................................................................................................

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

Venitul brut lunar realizat pe baza căruia se calculează majorarea acordată conform art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Subsemnatul/subsemnata,...................................., în calitate de........................................., sunt de acord cu înregistrările din prezenta adeverintă, care corespund realitătii.

Optez pentru pensia de urmas din pensia de serviciu a sotului/sotiei, dacă este mai avantajoasă decât pensia proprie din sistemul public.

 

Semnătura

Data............................................

 

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

CNP............................................

 

ANEXA Nr. 14 la norme

 

MINISTERUL PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI SI MIJLOCII, COMERT, TURISM SI PROFESII LIBERALE

Localitatea........................................................

Judetul/Sectorul  ..............................................

Telefon..............................................................

Directia generală resurse umane nr. .../..........

Directia generală economică nr...../.........

 

ADEVERINTĂ

pentru recalcularea pensiei de limită de vârstă a personalului diplomatic si consular din Ministerul pentru întreprinderi

Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale, pentru contributiile la pensia suplimentară achitate în valută

 

Adeverim prin prezenta că domnul/doamna............................................, domiciliat/domiciliată în................., str............... nr....., bl. ..., se. .., ap. ..., sectorul ..., judetul ............, act de identitate.............seria .... nr......, CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, pensionar cu Decizia nr...........din data de................, îndeplineste conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 751/2004 privind criteriile si procentele de majorare a pensiei de serviciu a membrilor personalului diplomatic si consular, pentru contributiile ia pensia suplimentară achitate în valută.

Locul de muncă la data pensionării ....................................................................................................................................

Functia la data pensionării ..................................................................................................................................................

 

Perioada de contributie la pensia suplimentară achitată în valută (ani, luni)

 

Venitul brut lunar realizat pe baza căruia se calculează majorarea acordată conform art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 751/2004

 

 

Certificăm corectitudinea si legalitatea datelor înscrise în prezenta adeverintă.

 

Directia generală resurse umane

Director general,

..............................................

Directia generală economică

Director general,

..............................................

 

Semnătura

Data............................................

 

B.I./C.I. seria........nr...............

 

Eliberat/ă la data de  ..................

 

de  ..............................................

 

CNP............................................