MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 645         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 10 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.017. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008

 

Acord-cadru de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol

 

1.018. - Hotărâre privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

1.027. - Hotărâre pentru modificarea si completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova

 

1.032. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures

 

1.033. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Nevăzătorilor din România ca fiind de utilitate publică

 

1.034. - Hotărâre pentru modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în administrarea Institutului National de Statistică, prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

63. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

1. - Hotărâre privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

REPUBLICĂRI

 

Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat

 

• Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 802/2008

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului-cadru de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene

în domeniul agricol, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul-cadru de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol, semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.017.

 

ACORD-CADRU

de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene în domeniul agricol

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene, denumite în continuare părti,

tinând seama de dorinta lor de a dezvolta si de a consolida relatiile de cooperare reciproc avantajoasă în domeniul agroalimentar,

dorind să dezvolte cooperarea stiintifică si tehnică în domeniul agriculturii, cresterii animalelor, dezvoltării rurale si în orice alt domeniu de interes reciproc,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Prezentul acord are ca obiectiv promovarea si întărirea cooperării bilaterale stiintifice si tehnice în domeniul agricol.

 

ARTICOLUL 2

 

Cele două părti vor stabili si vor întări relatiile de cooperare stiintifică si tehnică, în special în următoarele domenii:

1. productie vegetală:

a) selectia si productia de seminte, în special a cartofilor de sământă;

b) utilizarea tehnologiilor moderne la culturile agricole (horticultura, viticultură, culturi furajere etc);

c) utilizarea metodelor si mijloacelor de combatere biologică si de protectie a plantelor;

d) dezvoltarea relatiilor dintre operatorii economici din cele două tări în domeniul comercializării produselor agricole din sectorul vegetal;

2. zootehnie:

- favorizarea utilizării metodelor moderne de crestere a animalelor;

3. conservarea apei si a solului:

- amenajarea integrată a bazinelor si versantilor;

4. dezvoltare rurală durabilă;

5. cercetare stiintifică agricolă;

6. formare academică si profesională în domeniul agricol.

 

ARTICOLUL 3

 

Aplicarea acestui acord se va realiza prin:

1. schimb de informatii tehnico-stiintifice, de experientă si vizite de experti, tehnicieni si stagiari;

2. schimb de mostre de seminte si de material vegetal;

3. realizarea de proiecte comune de cercetare stiintifică agricolă.

 

ARTICOLUL 4

 

Schimbul de mostre de seminte si de alte produse se va efectua în conformitate cu Acordul privind aspecte ale drepturilor de proprietate intelectuală care privesc comertul (ADPIC) si Acordul privind aplicarea măsurilor sanitare si fitosanitare

(Acordul SPS), precum si cu regulile si procedurile interne în vigoare în fiecare din cele două tări.

 

ARTICOLUL 5

 

Cheltuielile legate de aplicarea prezentului acord vor fi suportate de fiecare parte pentru delegatia sa.

 

ARTICOLUL 6

 

Cele două părti vor actiona pentru promovarea parteneriatului agricol si agroalimentar prin încurajarea participării operatorilor economici privati români si tunisieni la târgurile si expozitiile cu profil agricol, precum si la zile de informare, seminarii si alte activităti organizate în România si în Republica Tunisiană, pentru a le permite să stabilească contacte directe si să se informeze reciproc asupra oportunitătilor de investitii existente în cele două tări.

 

ARTICOLUL 7

 

Prezentul acord nu afectează drepturile si angajamentele părtilor contractante care decurg din alte acorduri internationale încheiate anterior.

Prezentul acord nu afectează drepturile si angajamentele României ce decurg din statutul de membru al Uniunii Europene.

 

ARTICOLUL 8

 

Divergentele de păreri asupra aplicării sau interpretării prezentului acord vor fi solutionate în mod amiabil de către părti.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord intră în vigoare la data primirii celei de-a doua notificări prin care una dintre părti informează cealaltă parte despre îndeplinirea procedurilor interne necesare în acest sens.

Prezentul acord poate fi revizuit de comun acord si la cererea uneia dintre părti. Modificările adoptate intră în vigoare conform procedurilor prevăzute la alin. 1 al prezentului articol.

Prezentul acord va rămâne în vigoare pe o durată de 5 ani, care poate fi reînnoită în mod tacit, dacă niciuna dintre părti nu comunică pe cale diplomatică celeilalte părti, cu cel putin 6 luni înainte de data expirării perioadei respective, decizia sa de a termina prezentul acord.

Această denuntare nu va împiedica executarea programelor si proiectelor în curs de realizare, până la încheierea lor, decât dacă cele două părti convin altfel.

Semnat la Bucuresti la 2 iunie 2008, în două exemplare originale în limbile română, arabă si franceză, toate textele fiind egal autentice. în caz de divergentă de interpretare, versiunea în limba franceză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Dacian Ciolos,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale

Pentru Guvernul Republicii Tunisiene

Abdelwaheb Abdallah,

ministrul afacerilor externe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea renuntării la cetătenia română unor persoane

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. II alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 87/2007 pentru modificarea Legii cetăteniei române nr. 21/1991, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 70/2008,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă renuntarea la cetătenia română persoanelor care au promisiunea acordării cetăteniei statului de domiciliu, prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.018.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Birtalan Tunde, fiica lui Birtalan Gheza si lldiko, născută la data de 3 septembrie 1973 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1170 Wien, Wattgasse 96-98, 9/17, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Mures, Str. Lavandei nr. 9, judetul Mures. (Dosar nr. 859R/2006)

2. Boros Klementina-Beata, fiica lui Boros Arpad si Veronica, născută la data de 7 septembrie 1981 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 4020 Linz, Industriezeile 8/15, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, str. Ozana nr. 4, ap. 38, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 795R/2006)

3. Bozgan Aurel, fiul lui Bozgan Aurel si Steluta, născut la data de 14 ianuarie 1980 în localitatea Resita, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Republica Cehă, 357 37 Luby, Pricna 70, cu ultimul domiciliu din România în Resita, Bd. Republicii bl. 2A, se. 3, et. 9, ap. 38, judetul Caras-Severin. (Dosar nr. 880R/2006) Copii minori: Bozgan Daniel, născut la data de 11 iunie 2000.

4. Bugar Melania, fiica lui Nicolici Bogdan si Giurcovici Divna, născută la data de 23 august 1963 în localitatea Moldova Nouă, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 1150 Wien, Goldschlagstr. 84/2/3, cu ultimul domiciliu din România în Moldova Veche, Str. Unirii nr. 478, judetul Caras-Severin. (Dosar nr. 771 R/2006)

5. Cretiu Daliana-Alina, fiica lui Bente Vasile si Aurora, născută la data de 22 februarie 1978 în localitatea Miresu Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4482 Ennsdorf, Schulstr. 5/7, cu ultimul domiciliu din România în Miresu Mare nr. 414, judetul Maramures. (Dosar nr. 853R/2006)

6. Cretiu Daniel, fiul lui Cretiu Vasile si Floare, născut la data de 23 aprilie 1965 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4482 Ennsdorf, Schulstr. 5/7, cu ultimul domiciliu din România în Baia Mare, str. I. L. Caragiale nr. 7/43, judetul Maramures. (Dosar nr. 852R/2006)

7. Denesan Aurora, fiica lui Denesan Emil si Măria, născută la data de 9 septembrie 1969 în localitatea Apold, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Austria, 1100 Viena, Munhren Gasse 36/1, cu ultimul domiciliu din România în comuna Apold, satul Saes nr. 111, judetul Mures.(Dosar nr. 87/2004) Copii minori: Denesan Laura-Maria, născută la data de 13 martie 1997, Denesan Gabriel-Alexander, născut la data de 10 aprilie 1991.

8. Dimcescu Gabriela, fiica lui Barzu Vasile si Emilia, născută la data de 29 decembrie 1964 în localitatea Brasov, judetul Brasov, România, cu domiciliul actual în Germania, 37287 Wehretal, Hintergasse 3, cu ultimul domiciliu din România în Ploiesti, Piata Mihai Viteazul nr. 2, bl. 37G, ap. 18, judetul Prahova. (Dosar nr. 53/2006)

9. Dimcescu Savian, fiul lui - si Dimcescu Valeria, născut la data de 1 iulie 1968 în localitatea Ploiesti, judetul Prahova, România, cu domiciliul actual în Germania, 37287 Wehretal, Hintergasse 3, cu ultimul domiciliu din România în Ploiesti, Piata Mihai Viteazul nr. 2, bl. 37G, ap. 18, judetul Prahova. (Dosar nr. 52/2006).

10. Docolina-Lei Florin-Sebastian, fiul lui Docolina Florian si Elisabeta, născut la data de 1 aprilie 1970 în localitatea Alba lulia, judetul Alba, România, cu domiciliul actual în Germania, 90513 Zirndorf, Hermann-Hesse Wegstr. 2, cu ultimul domiciliu din România în Călan, str. 22 Decembrie nr. 24, judetul Hunedoara. (Dosar nr. 730R/2006)

11. Dozsa Jakab Mihali Zsigmond, fiul lui Jakab Bela si Ferencz-Mihaly Adriene-Judith, născut la data de 14 august 1927 în localitatea Târgu-Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Venezuela, Urb. Altamira, Caracas, Caile La Corniza, Res. Monte Avila, ap. 78. (Dosar nr. 12/2006)

12. Dumitrovic-Kiss Veronica, fiica lui Kiss Attila si Veronica, născută la data de 12 noiembrie 1976 în localitatea Satu Mare, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 4061 Pasching, Thurnerweg 5, cu ultimul domiciliu din România în Satu Mare, str. Liviu Rebreanu nr. 47, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 796R/2006)

13. Florucz Mădălina-Emilia, fiica lui Mironiuc Mihai si Emilia-Florica, născută la data de 16 februarie 1977 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 4053 Haid bei Ansfelden, Amselweg 16, cu ultimul domiciliu din România în Arad, str. Barbu Lăutaru bl. 41, se. A, ap. 4, judetul Arad. (Dosar nr. 775R/2006)

14. Groissenberger Adela-Nicoleta, fiica lui Danci Stefan si Măria, născută la data de 27 august 1975 în localitatea Borsa, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2483 Ebreichsdorf, Dollachgasse 3a, cu ultimul domiciliu din România în Borsa, Str. Strandului nr. 9, bl. A.12/50/B, ap. 7, judetul Maramures. (Dosar nr. 683R/2006)

15. Hobart Edit, fiica lui Madarâsz Stefan si Magdolna, născută la data de 22 decembrie 1974 în localitatea Miercurea-Ciuc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 2700 Wiener Neustadt, Pottendorferstr. 57 e/10, cu ultimul domiciliu din România în Oradea, str. Călugăreni nr. 13, bl. V5, ap. 31, judetul Bihor. (Dosar nr. 1.958/2005)

16. Horvath Elisabeta, fiica lui Farkas Carol si Elisaveta, născută la data de 27 octombrie 1963 în localitatea Balint, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 7503 Grosspetersdorf, Welgersdorf 39, cu ultimul domiciliu din România în Lugoj, str. Crisan bl. 3, se. A, ap. 3, judetul Timis.(Dosar nr. 1.608/2005)

17. Ionescu-Bujor Mihaela, fiica lui Ionescu-Bujor Theodor si Manuela, născută la data de 10 august 1970 în localitatea Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Germania, 76139 Karlsruhe, Stettinerstr. 24, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Aleea Câmpul Mosilor nr. 2, ap. 6, sectorul 2. (Dosar nr. 935R/2006)

18. Manolache luliana, fiica lui Manolache Mihai si Ivantia, născută la data de 9 martie 1979 în localitatea Galati, judetul Galati, România, cu domiciliul actual în Austria, 5400 Hallein, Maraltstr. 11/17, cu ultimul domiciliu din România în Galati, str. Ionel Fernic nr. 53, bl. C.3, ap. 27, judetul Galati. (Dosar nr. 305R/2006)

19. Merca Beneamin-Călin, fiul lui Merca Petru-Gheorghe si Măria, născut la data de 25 decembrie 1976 în localitatea Oradea, judetul Bihor, România, cu domiciliul actual în Austria, 1120 Wien, Am Schopferk 29/9/36, cu ultimul domiciliu din România în Osorhei nr. 566, judetul Bihor. (Dosar nr. 885R/2006) Copii minori: Merca David, născut la data de 30 mai 2001, Merca Philip, născut la data de 20 ianuarie 2003.

20. Mitu Emilia, fiica lui Turus Nicolae si Salomia, născută la data de 24 iulie 1965 în localitatea Medias, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 1140 Wien, Hutteldorferstr. 162-27-28, cu ultimul domiciliu din România în Medias, str. Grăia de Jos nr. 9, judetul Sibiu. (Dosar nr. 772R/2006) Copii minori: Mitu Rachel, născută la 8 februarie 1995, Mitu David, născut la data de 26 octombrie 1996, Mitu Jonatan, născut la data de 16 noiembrie 1998.

21. Pop-Buia Ana, fiica lui Mogovan Aurel si Reghina, născută la data de 28 ianuarie 1978 în localitatea Maieru, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 9560 Feldkirchen, Oberglan, Buchenweg 24, cu ultimul domiciliu din România în Maieru, str. Haj nr. 304, judetul Bistrita-Năsăud. (Dosar nr. 800R/2006)

22. Rădoi Daniela, fiica lui - si Anghelut Elvira, născută la data de 20 iulie 1971 în localitatea Segarcea, judetul Dolj, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Roseggergasse 23, cu ultimul domiciliu din România în Caransebes, Str. Cazărmii bl. 3B, se. A, ap. 15, judetul Caras-Severin. (Dosar nr. 774R/2006) Copii minori: Rădoi Norbert, născut la data de 25 martie 2001, Rădoi Beatrice, născută la data de 10 iulie 2002.

23. Rădoi Petrică-Dorin, fiul lui Rădoi Petru si Aurora, născut la data de 26 iunie 1970 în localitatea Caransebes, judetul Caras-Severin, România, cu domiciliul actual în Austria, 8720 Knittelfeld, Roseggergasse 23, cu ultimul domiciliu din România în Caransebes, str. Valea Chencii nr. 19, judetul Caras-Severin (Dosar nr. 773R/2006)

24. Schuster Ida, fiica lui Kâdâr Imrea si Elisabeta, născută la data de 26 iunie 1971 în localitatea Sfântu Gheorghe, judetul Covasna, România, cu domiciliul actual în Germania, 51545 Waldbrol, Hermann-Lons Weg 40 a, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918 nr. 10, bl. 21, se. F, ap. 27, judetul Covasna. (Dosar nr. 108/2006)

25. Scridonesi Oana-Alina, fiica lui Scridonesi loan si Marina, născută la data de 20 septembrie 1980 în localitatea Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud, România, cu domiciliul actual în Austria, 1170 Wien, Hernalser Hauptstr. 84/8, cu ultimul domiciliu din România în Bistrita, Aleea Iasomiei, judetul Bistrita-Năsăud. (Dosar nr. 1.956/2005)

26. Seghedi Daniela-Maria, fiica lui Agîrbicean loan si Măria, născută la data de 11 august 1971 în localitatea Sibiu, judetul Sibiu, România, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Suttnerstr. 27/1/4, cu ultimul domiciliu din România în Sibiu, str. Ana Ipătescu nr. 39, judetul Sibiu. (Dosar nr. 779R/2006)

27. Slatina Florina-Doina, fiica lui Moise loan si Gorita, născută la data de 16 aprilie 1973 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 4050 Traun, Traunleiten 10/25, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Glad nr. 34, judetul Timis. (Dosar nr. 776R/2006)

28. Starchl-Barbu Rafael-Mihai, fiul lui Barbu Djura si Frigli Ana, născut la data de 23 iulie 1979 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, Linz, Waldeggstr. 87, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Checea nr. 360, judetul Timis. (Dosar nr. 67/2006)

29. Stein Elena-Rovena, fiica lui Vrânceanu Mihai si Aurelia, născută la data de 10 iulie 1967 în localitatea Bacău, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Germania, 61197 Florstadt/Kreis Friedberg, Weiherstr. 4, cu ultimul domiciliu din România în Bacău, str. George Bacovia nr. 17, bl. 17, judetul Bacău. (Dosar nr. 875R/2006)

30. Tomoiagă Ana, fiica lui Tomoiagă loan si Ileana, născută la data de 2 mai 1952 în localitatea Viseu de Sus, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 2500 Baden, Bahngasse 11, cu ultimul domiciliu din România în localitatea Felnac, str. Chertes nr. 875, judetul Arad. (Dosar nr. 88/2006)

31. Vonwald Daniela, fiica lui Denes losif si Măria, născută la data de 2 august 1983 în localitatea Livada, judetul Satu Mare, România, cu domiciliul actual în Austria, 3161 St. Veit an der Golsen, Steigengraben 8, cu ultimul domiciliu din România în comuna Livada, satul Dumbrava nr. 356, judetul Satu Mare. (Dosar nr. 506R/2006)

32. Wiechers Erika-Eva, fiica lui Andras losif si Eva, născută la data de 24 ianuarie 1974 în localitatea Târgu Mures, judetul Mures, România, cu domiciliul actual în Germania, 25474 Bonningstedt, Ostermoorweg 73, cu ultimul domiciliu din România în Târgu Mures, str. Ion Buteanu nr. 26, ap. 1, judetul Mures. (Dosar nr. 31 OR/2006)

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Ardeleanu Aurica, fiica lui Pop Dumitru si Măria, născută la data de 13 februarie 1956 în localitatea Baia Mare, judetul Maramures, România, cu domiciliul actual în Austria, 7540 Gerersdorf-Sulz, Rehgraben 5, cu ultimul domiciliu din România în Baia Mare, Str. Păltinisului nr. 78/41, judetul Maramures. (Dosar nr. 284/2006) Copii minori: Ardeleanu Adelheid, născută la data de 23 septembrie 1991.

2. Ardeleanu Teodor, fiul lui - si Ardeleanu Măria, născut la data de 25 decembrie 1954 în localitatea Sânmartin, judetul Arad, România, cu domiciliul actual în Austria, 7540 Gerersdorf-Sulz, Rehgraben 5, cu ultimul domiciliu din România în Baia Mare, Str. Păltinisului nr. 78/41, judetul Maramures. (Dosar nr. 283/2006)

3. Benza Romulus-Adrian, fiul lui Benza Gheorghe si Cibian Adriana, născut la data de 18 octombrie 1987 în localitatea Deva, judetul Hunedoara, România, cu domiciliul actual în Austria, 4860 Lenzing, Hauptstr. 2/6, cu ultimul domiciliu din România în Deva, str. loan SIavici nr. 8, judetul Hunedoara.(Dosar nr. 1.923/2005)

4. Horpas Florina, fiica lui Alexandru Dumitru si Stana, născută la data de 28 octombrie 1972 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 2331 Vosendorf, Fritz Schmerold-Gasse 40, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, str. Ileana Cosânzeana nr. 10, bl. P7, se. 1, ap. 6, sectorul 5. (Dosar nr. 169/2006) Copii minori: Horpas Andreas, născut la data de 15 martie 2001.

5. Kranl Luminita, fiica lui Arsenie Neculae si Elena, născută la data de 9 ianuarie 1966 în localitatea Gârleni de Sus, judetul Bacău, România, cu domiciliul actual în Austria, 2534 Alland, Mayerling 7/1, cu ultimul domiciliu din România în comuna Gârleni, judetul Bacău. (Dosar nr. 1.010/2005)

6. Loidl Elena-Geanina, fiica lui loan Corneliu si Măria, născută la data de 17 mai 1972 în localitatea Fălticeni, judetul Suceava, România, cu domiciliul actual în Austria, 8570 Voitsberg, Burggasse 25D, cu ultimul domiciliu din România în Suceava, str. Prof. Leca Morariu nr. 24, se. A, ap. 17, bl. D3, judetul Suceava. (Dosar nr. 1.922/2005)

7. Pali Rozalia, fiica lui Nagy Sigismund si Rozalia, născută la data de 18 martie 1959 în localitatea Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita, România, cu domiciliul actual în Austria, 4030 Linz, Neubauzeile 87, cu ultimul domiciliu din România în Odorheiu-Secuiesc, str. Orban Balazs nr. 39, judetul Harghita. (Dosar nr. 266/2006)

8. Popkov Alexandru, fiul lui Popkov Alexandru si Elisaveta, născut la data de 13 aprilie 1959 în localitatea Timisoara, judetul Timis, România, cu domiciliul actual în Austria, 3321 Ardagger, Ardagger Stift 58/2, cu ultimul domiciliu din România în Timisoara, str. Meziad nr. 10, bl. 92, se. A, ap. 14, judetul Timis.(Dosar nr. 1.928/2005)

9. Riedl Mariana, fiica lui Chiosea Nicolae si Natalia, născută la data de 1 noiembrie 1963 în Bucuresti, România, cu domiciliul actual în Austria, 7321 Raiding, Neugasse 38, cu ultimul domiciliu din România în Bucuresti, Calea Victoriei nr. 83—85, bl. B, se. 1, ap. 18, et. 6, sectorul1. (Dosar nr. 216/2006)

10. Rybacki Lucica-Victoria, fiica lui Hoza Virgil si Leontina, născută la data de 17 iunie 1965 în localitatea Gherla, judetul Cluj, România, cu domiciliul actual în Austria, 4710 Grieskirchen, Bahnhofstr. 4/1, cu ultimul domiciliu din România în Sibiu, Aleea Artileristilor nr. 3, ap. 34, judetul Sibiu. (Dosar nr. 321/2006)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea anexei nr. 42 la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001

privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor

si comunelor din judetul Prahova

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 42 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cornu" la Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1,nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La sectiunea I „Bunuri imobile", la litera a) „Drumurile comunale, vicinale, străzile cu trotuarele aferente, pasajele, podurile, podetele, precum si zonele de protectie a acestora" se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Drumuri comunale";

- la pozitia nr. 1, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Lungime totală: 21,45 km; Suprafata = 117.400 mp, din care: Betonate - 3,10 km: Str. Petrolistului: L = 0,6 km, I = 5,5 m, S = 3.300 mp, str. Malul Vadului: L = 1,6 km, I = 5,5 m, S = 8.800 mp, Str. Independentei: L = 0,6 km, I = 5,5 m, S = 3.300 mp, Str. Gorunului: L = 0,3 km, I = 5,5 m, S = 1.650 mp; Asfaltate - 13,3 km: Bd Eroilor: L = 0,4 km, I = 5,5 m, S = 2.200 mp, str. Mihai Eminescu: L = 0,13 km, I = 5,5 m, S = 715 m, str. Provinceanu: L = 1,3 km, I = 5,5 m, S = 7.150 mp, Str. Sinăii: L = 1,1 km, I = 5,5 m, S = 6.050 mp, Str. Florilor: L = 0,7 km, I = 5,5 m, S = 3.850 mp, Str. Primăverii! = 1,42 km, I = 5,5 m, S = 7.810 mp, str. Marin Preda: L = 1,3 km, I = 5,5 m, S = 7.150 mp, str. prof. Cristea Stănescu: L = 0,5 km, I = 5,5 m, S = 2.750 mp, str. ing. Ion Nistorică: L = 0,6 km, I = 5,5 m, S = 3.300 mp, Str. Nouă: L = 0,7 km, I = 5,5 m, S = 3.850 mp, Str. Liliacului: L = 0,45 km, I = 5,5 m, S = 2.475 mp, Str. Lacului: L = 0,5 km, I = 5,5 m, S = 2.750 mp, str. Paris: L = 0,2 km, I = 5,5 m, S = 1.100 mp, str. Bucurestii Noi: L = 0,4 km, I = 5,5 m, S = 2.200 mp, Str. Stadionului: L =0,2 km, I = 5 m, S = 1.000 mp, Str. Pomilor: L = 0,6 km, I = 5 m, S = 3.000 mp, Str. Topsenilor: L = 1,0 km, I = 5,5 m, S = 5.500 mp, Str. Morii: L = 0,4 km, I = 5,5 m, S = 2.200 mp, str. Sinoiu: L = 0,5 km, I = 5,5 m, S = 2.750 mp, Str. Gorunului: L = 0,5 km, I = 5,5 m, S = 2.750 mp, Str. Grindului: L = 0,4 km, I = 5 m, S = 2.000 mp; Pietruite - 5,05 km: str. Aninis: L = 0,5 km, I = 5,5 m, S = 2.750 mp, Str. Toamnei: L = 0,65 km, I = 5,5 m, S = 3.575 mp, str. Malul Prahovei: L = 1,4 km, I = 5,5 m, S = 7.700 mp, Str. Balitei: L = 0,8 km, I = 5,5 m, S = 4.400 mp, str. Murs-Erigne: L = 0,45 km,

I = 5,5 m, S = 2.475 mp, Str. Murelor: L = 0,7 km, I = 5,5 m, S = 3.850 mp, Str. Bujorului: L = 0,2 km, I = 5 m, S = 1.000 mp, Str. Câmpinitei: L = 0,35 km, I = 5 m, S = 1.750 mp";

- la pozitia nr. 1, coloana 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „ 1977—1998; 1973—2008; 1973";

- la pozitia nr. 1, coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Patrimoniul public al comunei Cornu, potrivit HCL nr. 22/2008";

- la pozitia nr. 2, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „ Strada Carol I - de la intersectia cu DJ205G si Bd. Eroilor (centrul comunei) până la podul de la Valea Rea. Constructie din covor asfaltic 1,7 km; str. Mihai Viteazul - de la podul de la Valea Rea până la iesirea în DN1 din satul Cornu de Sus. Constructie din covor asfaltic 1,7 km; str. Valea Oprii - de la intersectia cu str. Carol I până în cartierul Valea Oprii. Constructie din: covor asfaltic 0,3 km + drum de pământ 0,3 km";

- la pozitia nr. 2, coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Patrimoniul public al comunei Cornu, potrivit HCL nr. 22/2008";

- la pozitia nr. 3, coloana 2 se modifică si va avea următorul cuprins: „Străzi (alei)";

- la pozitia nr. 3, coloana 3 se modifică si va avea următorul cuprins: „Lungime totală = 8,06 km; Satul Cornu de Sus: Aleea Scolii L = 0,10 km, Aleea Viitorului L = 0,10 km, Aleea Constructorului L = 0,07 km, Aleea Rozelor L = 0,10 km, Aleea Valea Rea L = 0,20 km, Aleea Haiducilor L = 0,20 km, Aleea lancului L = 0,12 km; Satul Cornu de Jos: Aleea Merilor L = 0,15 km, Aleea Salcâmilor L = 0,17 km, Aleea Democratiei L = 0,50 km, Aleea Alunilor L = 0,70 km, Aleea Muscelului L = 0,40 km, Aleea Trandafirilor L = 0,20 km, Aleea Plopilor L = 0,36 km, Aleea Sperantei L = 0,15 km, Aleea Măcesului L = 0,15 km, Aleea Sălciilor L = 0,15 km, Aleea Izvoarelor L = 0,30 km, Aleea Cornilor L = 0,30 km, Aleea Dacilor L = 0,17 km, Aleea Crinului L = 0,12 km, Aleea Veteranilor L = 0,20 km, Aleea Sondei L = 0,10 km, Aleea Mioritei L = 0,15 km, Aleea Zânelor L = 0,15 km, Aleea Cucului L = 0,15 km, Aleea Nucilor L = 0,30 km, Aleea Dumbrava Minunată L = 0,85 km, Aleea Zorilor L = 0,15 km, Aleea Brânduselor L = 0,10 km, Aleea Zimbrului L = 0,50 km, Aleea Uzinei L = 0,50 km, Aleea Privighetorii L = 0,10 km, Aleea Ghioceilor L = 0,10 km";

- la pozitia nr. 3, coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Patrimoniul public al comunei Cornu, conform HCL nr. 22/2008".

2. La sectiunea I „Bunuri imobile", litera c) „Sisteme de canalizare si epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente" se completează cu o nouă pozitie, pozitia nr. 6, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

3. La sectiunea I „Bunuri imobile", litera h) „Terenurile si clădirile în care îsi desfăsoară activitatea institutiile de învătământ scolar si prescolar", pozitia nr. 2 se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.027.

 

ANEXA

 

Completare la „Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cornu"

c) Sisteme de canalizare si epurare a apelor uzate, cu terenurile aferente

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elementele de identificare

Anul dobândirii

sau, după caz,

al dării în folosintă

Valoarea

de inventar

- lei -

Situatia juridică actuală

0

1

2

3

4

5

6

„6

 

Teren aferent statiei de epurare

Suprafata 1.394 mp, tarla 6, parcela 262

 

 

Patrimoniul public al comunei Cornu, potrivit HCL nr. 22/2008"

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale

situate în judetul Mures

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 si 13 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată, deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.032.

 

 

ANEXA

 

ÎNCADRAREA

în categoria functională a drumurilor comunale a unor drumuri vicinale situate în judetul Mures

 

Nr. crt.

Indicativul drumului propus

Traseul drumului propus

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

Drumul din care provine

1.

DC33A

Drojdii (DC33)-Eremieni - lim. adm. comuna Bereni

0+000-4+600

4,600

Drum vicinal aflat pe teritoriul administrativ al comunei Bereni

2.

DC34A

Abud(DC34) - lim. adm. comuna Ghindari

0+000-2+670

2,670

Drum vicinal aflat pe teritoriul administrativ al comunei Ghindari

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Nevăzătorilor din România

ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Nevăzătorilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Vatra Luminoasă nr. 108 bis, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Vicepresedintele Autoritătii Nationale

pentru Persoanele cu Handicap,

Elena Roxana Badea

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.033.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea valorii de inventară unui imobil aflat în administrarea Institutului National de Statistică,

prevăzut în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea de inventar a imobilului aflat în administrarea Institutului National de Statistică, cu numărul M.F. nr. 34.135, prevăzut în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, se modifică la suma de 43.356.607 lei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Presedintele Institutului National

de Statistică,

Vergil Voineagu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.034.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate

în exploatatiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.176 din 13 iunie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si alte actiuni prevăzute în alte programe nationale, precum si a tarifelor aferente acestora pentru anul2008,

în baza prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Mircea Lucian Chertes

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 63.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind regulile generale de biosecuritate în exploatatiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar

 

Art. 1. - Prezenta normă sanitară veterinară stabileste regulile generale de biosecuritate pentru functionarea exploatatiilor de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.

Art. 2. - În conditiile prezentei norme sanitare veterinare, exploatatiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar sunt organizate în:

a) exploatatii de porcine în sistem integrat - cu sectoare de reproductie, crestere si îngrăsare a porcinelor cu aceeasi locatie sau în locatii diferite;

b) exploatatii de porcine numai cu sector de reproductie;

c) exploatatii de porcine numai cu sector de crestere si/sau îngrăsare.

 

CAPITOLUL I

Definitii

 

Art. 3. - în sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel:

a) biosecuritate - complexul de măsuri organizatorice si tehnice ce sunt aplicate într-o exploatatie de porcine înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, pentru prevenirea introducerii, persistentei si răspândirii de agenti patogeni, astfel încât să se prevină aparitia bolilor transmisibile;

b) zonă de productie - teritoriul delimitat, care cuprinde toate adăposturile pentru animale, spatiile, utilajele, echipamentele si alte facilităti destinate cresterii porcinelor, cu respectarea regulilor de sănătate si bunăstare a animalelor;

c) zonă administrativă - teritoriul aflat în afara zonei de productie si delimitat de aceasta;

d) comert intracomunitar - schimburile comerciale ce se realizează între statele membre ale Uniunii Europene;

e) export - expedierea de porcine vii sau produse si subproduse obtinute de la acestea către tări terte.

 

CAPITOLUL II

Reguli generale de biosecuritate

 

Art. 4. - Exploatatiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să îndeplinească următoarele reguli generale de biosecuritate:

1. asigurarea împrejmuirii exploatatiei, astfel încât să nu poată permite intrarea sau iesirea animalelor si a persoanelor neautorizate;

2. asigurarea asistentei sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizată în conditiile legii;

3. delimitarea strictă a zonei de productie de zona administrativă pentru exploatatiile de porcine în sistem integrat si de reproductie;

4. accesul persoanelor străine se face numai cu aprobarea administratiei exploatatiei, iar toate datele privind vizitatorii sunt înregistrate într-un registru special;

5. accesul în exploatatie al personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali este permis numai cu respectarea regulilor de filtru sanitar-veterinar, în special în ceea ce priveste echipamentul si dezinfectia;

6. limitarea pe cât posibil a circulatiei personalului propriu în alte zone de productie decât cea în care îsi desfăsoară activitatea pentru exploatatiile de porcine în sistem integrat si de reproductie;

7. elementele spatiului tehnologic care asigură realizarea productiei trebuie astfel amplasate încât să permită aplicarea măsurilor de profilaxie nespecifică antiepizootică;

8. în cadrul exploatatiilor de porcine în sistem integrat si de reproductie, adăposturile sunt amplasate astfel încât circulatia animalelor în cadrul fluxului tehnologic să se facă fără intersectare; distanta dintre adăposturile de porcine trebuie să faciliteze prevenirea transmiterii agentilor patogeni odată cu aerul viciat evacuat prin sistemele de ventilatie care asigură admisia aerului curat;

9. zona administrativă va cuprinde printre altele:

a) birouri, spatiu amenajat pentru servirea mesei, filtrul sanitar-veterinar, spatii pentru depozitarea materiilor prime furajere, carantină, pentru exploatatiile de porcine numai cu sector de crestere sau îngrăsare;

b) pe lângă cele mentionate la lit. a) se mai pot adăuga zona pentru parcul de masini, zona de dezinfectie a mijloacelor de transport, spatii de carantină, pentru exploatatiile de porcine în sistem integrat sau numai sector de reproductie.

10. exploatatiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar să aibă o constructie specială numită vestiar-filtru, amenajată corespunzător, pentru a preveni vehicularea agentilor patogeni în si din exploatatie;

11. vestiarul-filtru se amplasează la limita zonei de productie, astfel încât intrarea persoanelor în vestiar să se facă din afara zonei, iar iesirea din vestiar să asigure accesul direct în zona de productie a exploatatiei;

12. vestiarul-filtru trebuie să fie amenajat astfel încât să permită schimbarea îmbrăcămintei de stradă cu echipamentul de lucru si dezinfectia mâinilor;

13. atât la intrarea, cât si la iesirea din vestiarul-filtru, se amenajează dezinfectoare pentru încăltăminte;

14. pentru fiecare persoană care activeză în zona de productie, vestiarul-filtru trebuie dotat cu echipament de protectie individual, echipament care va fi folosit numai în spatiul de productie respectiv, sau echipament de unică folosintă pentru vizitatori, cu săpun, substante biocide si prosoape;

15. vestiarul-filtru trebuie să aibă o cameră pentru îmbrăcămintea de stradă, o cameră cu facilităti pentru igiena

corporală si de spălare a echipamentelor de protectie si o cameră pentru echipamentul de lucru;

16. la intrarea în zona de productie trebuie să existe facilitătile de dezinfectare a mijloacelor de transport;

17. rampa de încărcare/descărcare să fie conformă cu un sistem care să asigure conditiile de protectie si bunăstare a porcinelor si/sau masini prevăzute cu rampă proprie;

18. după fiecare operatiune, rampa se supune curătării, spălării si decontaminării;

19. autovehiculele înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, utilizate pentru transportul animalelor, trebuie să fie curătate si dezinfectate înainte de îmbarcarea porcinelor, iar conducătorul auto prezintă dovada efectuării dezinfectiei;

20. aprovizionarea cu furaje se face prin transbordare sau prin utilizarea sistemului de aprovizionare directă racordat la facilitătile de distributie; în cazul în care autovehiculul intră în zona de productie, se efectuează obligatoriu decontaminarea suplimentară mijlocului de transport, inclusiv a părtilor laterale ale acestuia, si utilizarea de către conducătorul mijlocului de transport a echipamentului de protectie;

21. efectuarea de actiuni de dezinsectie si deratizare ori de câte ori este necesar;

22. în cadrul zonei de productie, după caz, se delimitează sectoare pe categorii de productie;

23. capacitatea spatiilor de cazare pe categorii de productie este corelată astfel încât să se asigure posibilitatea aplicării principiului „totul plin - totul gol", pe obiectiv, adăpost sau subunitate de adăpost; după fiecare depopulare, suprafetele din spatiile de productie se supun curătării, dezinfectiei, într-o perioadă delimitată de timp care să permită efectuarea acestor actiuni; în acest scop exploatatia de porcine înregistrată/ autorizată sanitar-veterinar trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru executarea curătării mecanice, hidromecanice si aplicarea substantelor biocide;

24. pentru decontaminare se folosesc numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare; să aibă concentratia în substantă activă prevăzută în instructiunile de utilizare, iar solutia dezinfectantă să fie schimbată cu o frecventă care să asigure mentinerea aceleiasi concentratii;

25. depozitarea porcilor morti, a avortonilor si a placentelor se realizează în spatii închise, pentru a preveni vehicularea agentilor patogeni si contactul cu animale sau persoane neautorizate;

26. colectarea si neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman se efectuează în conformitate cu legislatia specifică în domeniu;

27. facilităti dotate pentru executarea necropsiilor.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 5. - În scopul prevenirii introducerii de boli infectocontagioase, proprietarul exploatatiei de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să întocmească si să implementeze un program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă si alte măsuri suplimentare specifice exploatatiei, avizat de directia sanitar-veterinară si pentru siguranta alimentelor judeteană si a municipiului Bucuresti.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite

pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

Având în vedere prevederile art. 131-17, precum si ale 19-21 din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 14 alin. (9) si al art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Se adoptă Regulamentul de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Stefan Ciontu

 

Bucuresti, 5 septembrie 2008.

Nr. 1.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a birourilor si oficiilor electorale

constituite pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului din anul 2008

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Birourile si oficiile electorale sunt alcătuite numai din cetăteni cu drept de vot. Candidatii în alegeri, sotul/sotia, rudele siafinii acestora până la gradulal doilea inclusiv nu pot fi membri ai birourilor sau oficiilor electorale.

(2) În îndeplinirea atributiilor ce le revin, membrii birourilor si oficiilor electorale exercită o functie ce implică autoritatea de stat. Exercitarea corectă si impartială a functiei de membru al biroului sau oficiului electoral este obligatorie. Nerespectarea acestei obligatii atrage răspunderea juridică, civilă sau penală, după caz.

Art. 2. - Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale fn birourile si oficiile electorale nu pot primi si nu pot exercita alte însărcinări în afara celor prevăzute de iege.

Art. 3. - (1) Reprezentantii partidelor politice, aliantelor politice si ai aliantelor electorale în birourile si oficiile electorale pot fi înlocuiti la cererea celor care i-au propus, în conditiile art. 132 alin. (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare. Biroul sau oficiul electoral din care face parte reprezentantul ia act de înlocuirea acestuia.

(2) Membrii birourilor sau oficiilor electorale care nu reprezintă partide politice, aliante politice, aliante electorale sau, după caz, organizatii ale cetătenilor apartinând minoritătilor nationale pot fi înlocuiti potrivit dispozitiilor art. 132 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Calitatea de membru al unui birou sau oficiu electoral încetează de drept în conditiile art. 133 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - (1) Birourile si oficiile electorale lucrează legal în prezenta majoritătii membrilor care le compun.

(2) În sensul prezentei hotărâri, prin membri ai birourilor si oficiilor electorale se întelege si presedintii si loctiitorii acestora.

Art. 5. - (1) Sedintele birourilor si oficiilor electorale sunt conduse de presedinti sau de loctiitorii acestora.

(2) În lipsa presedintelui biroului sau oficiului electoral, atributiile acestuia sunt îndeplinite de loctiitorul său.

Art. 6. - Prezenta la sedinte a membrilor birourilor si oficiilor electorale este obligatorie. In cazuri justificate, presedintii birourilor si oficiilor electorale pot aproba ca unii membri ai acestora să lipsească de la sedintă.

Art. 7. - (1) Convocarea membrilor birourilor si oficiilor electorale în sedintă se face telefonic sau prin orice alt mijloc, de regulă cu cel putin 6 ore înainte, cu exceptia situatiilor urgente, când se face de îndată de către presedinte.

(2) În convocare se precizează ora, motivul, locul de desfăsurare a sedintei si se comunică materialele ce sunt propuse a fi luate în discutie.

Art. 8. - (1) Proiectul ordinii de zi a sedintei se propune de către presedinte si se aprobă cu votul majoritătii membrilor prezenti.

(2) Membrii biroului sau oficiului electoral pot face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau pentru eliminarea unora dintre problemele înscrise în aceasta.

(3) Propunerile de modificare a ordinii de zi se supun aprobării biroului sau oficiului electoral. Dacă acestea sunt aprobate, presedintele este obligat să le supună dezbaterii.

Art. 9. - (1) Propunerile se supun dezbaterii biroului sau oficiului electoral în ordinea în care acestea au fost înscrise pe ordinea de zi.

(2) Schimbarea ordinii de dezbatere a problemelor înscrise pe ordinea de zi se poate face numai cu aprobarea membrilor biroului sau oficiului electoral, la propunerea presedintelui, loctiitorului sau a unuia dintre membri.

Art. 10. - (1) Membrii biroului sau oficiului electoral pot participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt si numai după acordarea acestuia de către presedinte.

(2) În luările de cuvânt, membrii birourilor sau oficiilor electorale se limitează strict la problema pusă în discutie.

(3) Presedintele poate limita sau retrage cuvântul acordat, în situatia în care vorbitorul se abate de la subiectul aflat în discutie. Dacă cel în cauză nu se supune, presedintele poate suspenda sedinta.

Art. 11.- (1) În îndeplinirea atributiilor prevăzute de Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, precum si în solutionarea întâmpinărilor si contestatiilor, birourile si oficiile electorale adoptă decizii cu votul majoritătii membrilor prezenti. Votul se exprimă deschis si poate fi numai „pentru" sau „împotrivă".

(2) În caz de egalitate de voturi, votul presedintelui este hotărâtor.

(3) Deciziile se semnează de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri.

(4) Lipsa semnăturilor unor membri nu influentează valabilitatea deciziei, dacă aceasta a fost adoptată în conditiile alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 4.

(5) Deciziile se aduc la cunostintă publică, după caz, prin afisare la sediul birourilor si oficiilor electorale, pe site-ul propriu, prin comunicare sau prin orice mijloc de publicitate.

(6) Hotărârile Biroului Electoral Central sunt adoptate si se aduc la cunostintă publică cu respectarea prevederilor alin. (1)-(5).

Art. 12. - (1) Birourile si oficiile electorale sunt obligate să tină evidenta întâmpinărilor, contestatiilor si a altor cereri privind procesul electoral, precum si a deciziilor si hotărârilor adoptate.

(2) După fiecare sedintă, birourilesi oficiile electorale întocmesc un proces-verbal de sedintă care se semnează de presedinte si de persoana care l-a întocmit. Acesta poate fi consultat la cerere de către membrii biroului sau oficiului electoral.

Art. 13. - (1) Durata programului zilnic de lucru cu publicul se afisează la sediile birourilor si oficiilor electorale si este respectată cu strictete. Acesta nu poate avea mai putin de 6 ore si trebuie fixat între orele 9,00-17,00.

(2) În zilele în care se împlinesc termene privind activităti care tin de competenta lor, birourile si oficiile electorale îsi încheie programul de lucru cu publicul la ora 24,00.

(3) În ziua votării, birourile si oficiile electorale asigură permanenta.

 

CAPITOLUL II

Dispozitii speciale

 

Art. 14. - (1) În aplicarea prevederilor Legii nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii în materie electorală si competitorii electorali, de la data aducerii la cunostintă în sedintă publică si prin orice mijloc de publicitate.

(2) În solutionarea întâmpinărilor si contestatiilor pe care este competent să le solutioneze, Biroul Electoral Central adoptă decizii care sunt obligatorii pentru toate autoritătile, institutiile publice, birourile electorale, organismele cu atributii în materie electorală si competitorii electorali la care se referă, de la data aducerii la cunostintă în sedintă publică si prin orice mijloc de publicitate.

(3) În interpretarea unitară a legii, Biroul Electoral Central adoptă hotărâri care sunt general obligatorii si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Hotărârile se semnează de presedinte, de loctiitorul acestuia si de membri. Lipsa semnăturilor unor membri nu influentează valabilitatea hotărârii, dacă aceasta a fost adoptată în conditiile art. 11 alin. (1) si cu respectarea dispozitiilor art. 4.

Art. 15. - Biroul Electoral Central si birourile electorale de circumscriptie îsi pot desemna un purtător de cuvânt din rândul membrilor lor, prin votul majoritătii membrilor prezenti, care este abilitat să asigure legătura acestora cu mass-media prin prezentarea comunicărilor oficiale.

Art. 16. - Loctiitorii reprezentantilor partidelor politice, aliantelor politice si aliantelor electorale, precum si ai organizatiilor cetătenilor apartinând minoritătilor nationale în Biroul Electoral Central pot înlocui, cu aceleasi drepturi si obligatii, titularii, când acestia nu pot participa la sedintele Biroului Electoral Central.

Art. 17. - Presedintele Biroului Electoral Central, presedintii birourilor electorale de circumscriptie si ai oficiilor electorale de sector stabilesc care dintre problemele cu care acestea au fost sesizate sunt de natură a fi supuse dezbaterii biroului sau oficiului electoral si rezolvate prin decizie, respectiv hotărâre în cazul Biroului Electoral Central.

Art. 18. - La propunerea Biroului Electoral Central, presedintele poate desemna unul sau mai multi membri pentru întocmirea unor puncte de vedere asupra problemelor în discutie.

Art. 19. - Biroul Electoral Central îsi încetează activitatea după 48 de ore de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a rezultatului alegerilor, potrivit prevederilor legale.

Art. 20. - În îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege, precum si în solutionarea întâmpinărilor si contestatiilor pe care sunt competente să le solutioneze, birourile electorale de circumscriptie adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul circumscriptiei în care functionează pentru toate birourile electorale ale sectiilor de votare, competitorii electorali, autoritătile si institutiile publice la care se referă. Deciziile Biroului Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti sunt obligatorii si pentru oficiile electorale de sector.

Art. 21. - În îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege, precum si în solutionarea întâmpinărilor si contestatiilor pe care sunt competente să le solutioneze, oficiile electorale adoptă decizii care sunt obligatorii în cadrul sectorului în care functionează pentru toate birourile electorale ale sectiilor de votare, competitorii electorali, autoritătile si institutiile publice la care se referă.

Art. 22. - (1) Contestatiile împotriva constituirii, componentei si activitătii birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate sunt transmise, de îndată, prin mijloace electronice la biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în afara tării, prin grija misiunilor diplomatice si a consulatelor.

(2) Biroul electoral al circumscriptiei electorale pentru cetătenii români cu domiciliul sau resedinta în afara tării asigură comunicarea, în conditiile prevăzute de alin. (1), către părtile interesate a deciziilor prin care s-au solutionat contestatiile împotriva constituirii, componentei si activitătii birourilor electorale ale sectiilor de votare din străinătate.

Art. 23. - Birourile electorale de circumscriptie, oficiile electorale si birourile electorale ale sectiilor de votare îsi încetează activitatea la data încheierii verificării proceselor-verbale pe care le-au întocmit privind rezultatele alegerilor.

 

REPUBLICĂRI

 

REGULAMENT

privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului

la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

 


*) Republicat în temeiul art. III din Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabilii si Contabililor Autorizati din România nr. 08/93/2008 pentru modificarea si completarea Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, dându-se textelor o nouă numerotare.

Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, a mai fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 septembrie 2007.

 

Art. 1. - (1) Stagiul se efectuează de către persoanele care au promovat examenul de admitere pentru accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, organizat de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, potrivit art. 20 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

(2) Promovarea examenului de admitere pentru accesul la profesie se dovedeste cu certificatul pentru promovarea examenului în vederea accesului la profesia de expert contabil/contabil autorizat, emis de comisiile de examinare în baza Regulamentului privind accesul la profesia de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 227/2008.

(3) Stagiul se organizează pe lângă un tutore de stagiu, membru al Corpului, sau, în sistem colectiv, la nivelul fiecărei filiale a Corpului.

 

CAPITOLUL II

Durata stagiului

 

Art. 2. - (1) Stagiul are o durată de 3 (trei) ani.

(2) Perioada de stagiu începe de la data la care persoana care a reusit la examenul de admitere a depus cererea de înscriere la stagiu. în acest scop:

a) directorul executiv al filialei, în termen de 10 zile, va înstiinta candidatul că a promovat examenul de admitere, iar acestuia îi revine obligatia să se prezinte pentru întocmirea formalitătilor în vederea înscrierii la stagiu;

b) cererea de înscriere la stagiu se depune în termen de maximum două luni de la data promovării examenului de admitere; în caz contrar, candidatul va sustine din nou examenul de acces.

(3) La cererea stagiarului, depusă în cel mult două luni de la promovarea examenului de admitere, stagiul poate fi prelungit sau suspendat printr-o hotărâre a consiliului filialei Corpului după cum urmează:

a) prelungirea stagiului, care nu se poate face decât pentru o perioadă de maximum 3 ani, poate fi dată în una sau mai multe etape;

b) suspendarea poate fi acordată în primii 2 ani, pe perioade care nu depăsesc 12 luni fiecare. Orice reînnoire a unei perioade de suspendare, formulată în cadrul acestei durate de 2 ani, trebuie să facă obiectul unei hotărâri a consiliului filialei Corpului. Durata serviciului militar si concediul legal de maternitate sau pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani nu sunt luate în calcul în cei 2 ani de suspendare.

(4) În situatia în care candidatul a terminat sau se află în cursul efectuării stagiului la categoria contabil autorizat si a promovat examenul la categoria expert contabil se recunoaste stagiul efectuat, dar nu mai mult de 3 semestre; contabilii autorizati, membri activi ai Corpului, cu o vechime de cel putin 2 ani, pot fi supusi unui program intensiv de practică si pot sustine examenul de aptitudini în primele 6 luni de la data promovării examenului de admitere la stagiu pentru accesul la profesia de expert contabil.

(5) În perioada de stagiu, stagiarul este obligat să efectueze minimum 200 de ore pe semestru, în timpul orelor normale de muncă ale tutorelui de stagiu sau potrivit programului de stagiu în sistem colectiv.

(6) În ultimele 6 luni de stagiu, tutorele de stagiu trebuie să acorde stagiarului, la cerere, un concediu neplătit de cel putin 30 de zile pentru pregătirea examenului de aptitudini la profesiile de expert contabil si de contabil autorizat.

Art. 3. - (1) Repartitia orelor de stagiu este lăsată la alegerea tutorelui de stagiu, care trebuie să acorde stagiarului toate facilitătile, pentru a-i permite să efectueze instruirea si să îsi pregătească examenele finale pentru obtinerea calitătii de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Repartitia orelor de stagiu este comunicată de tutorele de stagiu controlorului de stagiu, care se asigură că prevederile alin. (1) au fost respectate.

(3) Când controlorul de stagiu refuză să îsi dea acordul fie asupra numărului de ore, fie asupra repartitiei lor, litigiul este prezentat presedintelui consiliului filialei Corpului, care analizează si decide.

 

CAPITOLUL III

Abilitarea tutorilor de stagiu

 

Art. 4. - (1) Stagiul se efectuează pe lângă o persoană fizică sau în cadrul unei societăti comerciale de profil, membră a Corpului.

(2) Lista cuprinzând persoanele si societătile comerciale de profil, abilitate să primească stagiari, se stabileste de Consiliul superior al Corpului, la propunerea consiliului filialei Corpului; acestea trebuie să ofere garantii suficiente în ceea ce priveste asigurarea conditiilor pentru formarea stagiarilor, respectarea normelor si principiilor Codului etic national al profesionistilor contabili. Această listă este publică, poate fi consultată de cei interesati si se înmânează fiecărui tutore de stagiu odată cu documentul de abilitare a acestuia.

(3) Tutorele de stagiu este o persoană fizică. Când stagiul este realizat într-o societate comercială de expertiză contabilă înscrisă în Tabloul Corpului, abilitată, aceasta precizează, cu ocazia cererii sale de abilitare, numele si calitatea tutorelui de stagiu ales din rândul cadrelor, asociatilor, pentru a fi si acesta abilitat.

Art. 5. - (1) Cererea de abilitare în calitatea de tutore de stagiu (anexele nr. 1 si 2) se adresează presedintelui filialei Corpului; presedintele filialei, cu consultarea directorului executiv al filialei, analizează cererea si o înaintează în termen de 10 zile, însotită de un raport din care să rezulte îndeplinirea cerintelor mentionate la art. 4 alin. (2).

(2) Consiliul superior al Corpului analizează cererea si hotărăste în termen de 30 de zile de la primire.

(3) Abilitarea poate fi solicitată în orice moment de persoanele fizice cu vechime în profesie de minimum 5 ani si de societătile comerciale de profil, membre ale Corpului, cu îndeplinirea criteriilor stabilite prin normele CECCAR.

(4) Odată acordată, abilitarea rămâne valabilă până la retragerea sa de către Consiliul superior al Corpului.

(5) Fiecare tutore de stagiu are dreptul la maximum 10 stagiari; autorizarea de a avea mai mult de 10 stagiari se acordă, pentru fiecare stagiar în plus, de consiliul filialei Corpului, după examinarea ansamblului activitătilor tutorelui de stagiu.

Art. 6. - (1) Abilitarea si autorizarea nu sunt nominative în ceea ce priveste stagiarii.

(2) Acordarea si retragerea abilitării sunt hotărâte de Consiliul superior al Corpului după consultarea avizelor controlorului de stagiu si a rapoartelor delegatilor Consiliului superior al Corpului care au făcut parte din comisiile pentru examenele de aptitudini.

Art. 7. - Refuzul de primire a cererii de abilitare ca tutore de stagiu se rezolvă de Consiliul superior al Corpului, la sesizarea celor interesati.

Art. 8. - Lista cuprinzând persoanele si societătile comerciale de profil abilitate să aibă calitatea de tutore de stagiu se publică odată cu Tabloul anual al membrilor Corpului si se actualizează periodic.

 

CAPITOLUL IV

Înscrierea la stagiu

 

Art. 9. - (1) Stagiarul trebuie să aducă la cunostintă directorului executiv al filialei Corpului, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau direct la registratura filialei, cu cel putin 15 zile înainte de începerea stagiului (anexa nr. 3):

a) numele si adresa sa;

b) numele si adresa tutorelui de stagiu;

c) atestarea tutorelui de stagiu că acceptă să îl primească pe stagiar, din care să rezulte si data începerii stagiului (anexa nr. 4).

(2) Directorul executiv al filialei Corpului confirmă înscrierea la stagiu, trimitând stagiarului o scrisoare de confirmare (anexa nr. 5).

(3) Pentru stagiarii care urmează să se pregătească în sistem colectiv, directorul executiv al filialei Corpului va confirma înscrierea la stagiu, prin transmiterea unei scrisori de confirmare [anexa nr. 5a)].

(4) Procedura prevăzută la alin. (1) se aplică si în cazul schimbării tutorelui de stagiu.

(5) În situatia în care stagiarul nu a găsit si filiala nu poate să îi recomande un tutore de stagiu, directorul executiv al filialei Corpului, sub proprie semnătură, va face mentiunea „pregătire în sistem colectiv" pe cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3a).

 

CAPITOLUL V

Statutul stagiarului

 

Art. 10. - (1) În perioada în care îsi desfăsoară activitatea sub îndrumarea si controlul tutorelui de stagiu, stagiarul poate avea si calitatea de salariat în întelesul legislatiei în vigoare.

(2) Relatiile contractuale ale stagiarului cu persoana sau cu societatea comercială de profil în care îsi efectuează stagiul se pot stabili pe baza legislatiei muncii sau legislatiei civile.

(3) În afara cazurilor de erori grave sau actiuni cu caracter fraudulos din partea sa, stagiarul nu răspunde pentru lucrările pe care le execută în contul si sub supravegherea tutorelui de stagiu.

Art. 11. - Este interzis stagiarului să semneze, în numele său, documente pentru terti în timpul efectuării perioadei de stagiu.

 

CAPITOLUL VI

Formarea - instruirea stagiarului

 

Art. 12. - (1) Stagiul constă în efectuarea de lucrări profesionale, la care se adaugă actiuni de pregătire tehnică si deontologică.

(2) Lucrările profesionale reprezintă 400 de ore pe an si se efectuează sub controlul tutorelui de stagiu. Când nu este posibilă efectuarea de lucrări pe lângă un tutore de stagiu, filiala organizează pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor, în conditiile respectării tuturor prevederilor prezentului regulament si numai pe bază de lucrări practice, potrivit programului-cadru pe categorii de lucrări profesionale, prevăzut în anexa nr. 14. Exercitiile, lucrările practice si studiile de caz (coloana 3 din anexa nr. 14), ce fac obiectul pregătirii în sistem colectiv, se stabilesc anual de Directia de specialitate din cadrul Corpului, se rezolvă si se evaluează de către formatorii (lectorii) aprobati de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului din rândul tutorilor de stagiu, cadrelor universitare sau al altor specialisti pe domenii. Modul de organizare si desfăsurare a actiunilor de pregătire în sistem colectiv se stabileste prin norme aprobate de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului.

(3) Pregătirea tehnică si deontologică a stagiarilor cuprinde:

a) actiuni legate de comportamentul profesional si de doctrina profesională, care sunt întreprinse în mod curent de consiliul filialei Corpului - minimum două zile pe an;

b) actiuni de pregătire tehnică - minimum 4 zile pe an; acestea pot fi delegate unor cabinete sau societăti comerciale de profil, membre ale Corpului, Institutului national de dezvoltare profesională continuă sau unor institute de învătământ care au făcut cerere în acest sens si ale căror programe au fost agreate de Consiliul superior al Corpului.

(4) Tematica pentru cursurile de pregătire tehnică este prezentată în anexa nr. 6.

(5) Tematica pentru cursurile de pregătire deontologică si doctrină profesională este prezentată în anexa nr. 6a).

Art. 13. - Stagiarii au obligatia să participe la actiunile organizate de consiliul filialei Corpului, în cadrul Programului national de formare profesională continuă.

 

CAPITOLUL VII

Rapoarte de activitate

 

Art. 14. - (1) Stagiarul prezintă controlorului de stagiu la sfârsitul fiecărui semestru un „Raport semestrial" în care dezvoltă un caz practic sau, în cazul unei misiuni de audit, prezintă lucrările efectuate, grupate pe activitătile prevăzute în anexa nr. 7.

(2) Raportul semestrial poate avea forma si structura prezentate în anexa nr. 8 si se semnează atât de stagiar, cât si de tutorele de stagiu. Raportul este însotit de Fisa semestrială a tutorelui de stagiu, în care acesta poate dezvolta si comenta unele aspecte din activitatea stagiarului.

(3) În cazul expertilor contabili, cel putin două din 6 rapoarte semestriale trebuie să se refere la activitatea de expertiză contabilă si de audit.

 

CAPITOLUL VIII

Obligatiile tutorelui de stagiu

 

Art. 15. - (1) Tutorele de stagiu trebuie să creeze stagiarilor conditii pentru:

a) a urma pregătirea prevăzută în prezentul regulament;

b) a se achita cu regularitate de obligatiile lor prevăzute în prezentul regulament;

c) a pregăti examenul de aptitudini, în vederea obtinerii calitătii de expert contabil sau de contabil autorizat.

(2) Tutorele de stagiu trebuie să mărească treptat nivelul de dificultate al lucrărilor încredintate expertilor contabili si contabililor stagiari si să îi ajute să îsi însusească disciplinele profesionale ale pregătirii tehnice de bază (contabilitate, drept, fiscalitate, economie, audit, evaluare).

(3) Tutorele de stagiu trebuie să întocmească cu regularitate Fisa semestrială a stagiarului si să răspundă la solicitările consiliului filialei Corpului în legătură cu activitatea stagiarului.

Art. 16. - La sfârsitul perioadei de stagiu, tutorele de stagiu întocmeste si prezintă consiliului filialei un Raport de stagiu conform modelului prezentat în anexa nr. 9. în cazul stagiarilor pregătiti în sistem colectiv, Raportul de stagiu se întocmeste de directorul executiv al filialei pentru fiecare stagiar, conform modelului prezentat în anexa nr. 9a).

Art. 17. - Tutorele de stagiu are datoria de a-l ajuta pe stagiar în găsirea unui loc de muncă; orice clauză convenită care ar împiedica aceasta este interzisă în contractele de muncă întocmite între un membru al Corpului si un stagiar.

Art. 18. - Tutorii de stagiu sunt obligati să plătească stagiarii în functie de: numărul de ore efectuate, calitatea lucrărilor efectuate si baremele orare stabilite de Consiliul superior al Corpului.

 

CAPITOLUL IX

Prevederi speciale privind modul de organizare si desfăsurare a actiunilor în sistem colectiv

a stagiarilor Corpului

 

Art. 19. - Absolventii examenului de acces la profesia de expert contabil si contabil autorizat, care nu figurează în evidenta vreunui tutore de stagiu, au obligatia participării, în sistem colectiv, la actiuni de pregătire tehnică si deontologică, precum si la efectuarea unui număr de 400 de ore/an (respectiv 200 de ore/semestru) prevăzute de regulament, constând în lucrări profesionale.

Art. 20. - (1) Pentru înscrierea în sistem colectiv, stagiarul depune cu cel putin 15 zile înainte de începerea stagiului, dar nu mai târziu de două luni de la data promovării examenului de admitere la stagiu, o cerere, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3a).

(2) Presedintele Consiliului filialei confirmă pe cererea al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3a) înscrierea la stagiu pentru „Pregătirea în sistem colectiv", trimitând stagiarului o scrisoare de confirmare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5a).

(3) Toti stagiarii care vor urma actiunile de pregătire în sistem colectiv vor fi înregistrati de către directorul executiv al filialei, în ordinea sosirii scrisorilor de înscriere de la stagiari, în Registrul matricol si, de asemenea, vor primi livrete de stagiu.

Art. 21. - (1) Pregătirea în sistem colectiv a stagiarilor se face pe baza unui calendar semestrial întocmit de directorul executiv al filialei si vizat de presedintele filialei până la data de 15 a primei luni din semestru si se transmite Directiei gestionare stagiu din cadrul Corpului.

(2) Calendarul semestrial de pregătire va contine, după caz:

a) numărul total al stagiarilor înscrisi pentru sistemul colectiv de pregătire, pe ani;

b) lectorii ce pot fi utilizati pentru verificarea lucrărilor profesionale si predarea cursurilor de pregătire tehnică si deontologică;

c) lista stagiarilor (pe ani) repartizati pentru un lector, dar nu mai mult de 100 de stagiari pentru un lector;

d) graficul de efectuare a lucrărilor profesionale (200 de ore/semestru) si zilele de pregătire tehnică si deontologică, pentru fiecare lector.

(3) Pentru acoperirea cheltuielilor cu organizarea pregătirii în sistem colectiv (chirie pentru sală si plata lectorilor) se percepe un tarif anual pe stagiar de 150 euro.

Art. 22. - Pentru parcurgerea categoriilor de lucrări profesionale cuprinse în Programul-cadru de pregătire practică în sistem colectiv a stagiarilor (anexa nr. 14) procedura este următoarea:

a) lectorul formator de stagiu repartizează fiecărui stagiar de care răspunde un număr de 30-50 de întrebări, exercitii si studii de caz din lista si tematica indicată de directia de specialitate, la începutul fiecărui semestru;

b) directorul executiv sau responsabilul cu stagiul din cadrul filialei urmăreste primirea lucrărilor rezolvate de fiecare stagiar în cursul semestrului respectiv si fixează ziua în care stagiarul va trebui să sustină modul de rezolvare a exercitiilorîn prezenta lectorului formator de stagiu;

c) directorul executiv sau responsabilul cu stagiul va receptiona orice solicitare a stagiarilor pentru consultatii în rezolvarea problemelor primite si va fixa graficul de consultatii împreună cu lectorul de stagiu, în cursul semestrului respectiv;

d) lucrările efectuate sunt arhivate în dosarul stagiarului si mentionate în livretul de stagiu sub semnătura lectorului formator de stagiu.

Art. 23. - (1) Pentru cele 4 zile de pregătire tehnică si pentru cele două zile de pregătire deontologică a stagiarilor în sistem colectiv, se vor respecta Tematica pentru cursurile de pregătire tehnică, prezentată în anexa nr. 6 si Tematica pentru cursurile de pregătire deontologică si doctrină profesională pentru experti contabili si contabili autorizati, prezentată în anexa nr. 6a).

(2) Toate celelalte reguli, drepturi si obligatii cu privire la stagiari, mentionate în regulament sau în alte reglementări interne, rămân valabile si pentru stagiarii pregătiti în sistem colectiv.

Art. 24. - Tarifele, precum si toate cheltuielile privind organizarea si efectuarea în sistem colectiv a stagiarilor se prevăd în bugetul de venituri si cheltuieli al Corpului.

Art. 25. - Plata lectorilor formatori de stagiu se face pe baza rapoartelor de activitate, potrivit metodologiei ce se aprobă de Biroul permanent al Consiliului superior, în termen de 30 de zile de la aprobarea prevederilor capitolului IX.

Art. 26. - Răspunderea pentru organizarea si desfăsurarea cursurilor de pregătire tehnică si deontologică în sistem colectiv a stagiarilor revine directorului executiv al filialei si Directiei gestionare stagiu din cadrul Corpului.

Art. 27. - În termen de 30 de zile, consiliile filialelor vor stabili lista lectorilor formatori de stagiu în sistem colectiv. Orice modificare a listei se comunică Directiei de specialitate în termen de 15 zile de la constatarea lipsei de activitate sau încetării activitătii unui lector, pentru validare.

 

CAPITOLUL X

Controlul stagiului

 

Art. 28. - Consiliul superior al Corpului numeste un controlor de stagiu la nivelul fiecărei filiale si unul sau mai multi controlori adjuncti care să acopere activitatea tuturor stagiarilor din raza filialei, respectiv experti contabili si contabili autorizati; un controlor de stagiu adjunct nu poate avea mai mult de 50 de stagiari în control.

Art. 29. - (1) Controlul stagiului se referă la:

a) respectarea de către stagiari a obligatiilor si a reglementărilor care îi privesc;

b) comportamentul stagiarului;

c) calitatea si diversitatea lucrărilor profesionale;

d) trimiterea la timp a rapoartelor semestriale si a fiselor semestriale ale tutorelui de stagiu;

e) participarea efectivă la actiunile de pregătire.

(2) Controlorul de stagiu poate primi în cabinetul său, la cerere, stagiarii, pentru diferite probleme în legătură cu efectuarea stagiului.

(3) Controlorul de stagiu aduce la cunostintă stagiarului sau/si tutorelui de stagiu orice remarcă sau sugestie referitoare la comportamentul stagiarului, la calitatea, numărul si natura lucrărilor efectuate si la formarea profesională obtinută.

(4) Controlorul de stagiu va lămuri orice situatie pentru stagiarii care efectuează stagiul în sistem colectiv.

Art. 30. - Controlorii de stagiu îi convoacă la filială, în mod periodic, fie toti stagiarii, fie pe grupe, în reuniuni care pot să corespundă cu zilele de studiu privind comportamentul profesional si doctrina profesională; convocarea se face cu cel putin 30 de zile înainte, iar prezenta este obligatorie.

Art. 31. - (1) Consiliul superior al Corpului desemnează vicepresedintele care răspunde de Directia de specialitate din cadrul Corpului pentru a îndeplini si calitatea de controlor national de stagiu, care orientează si coordonează activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.

(2) Controlorul national de stagiu reuneste cel putin o dată pe an toti controlorii de stagiu.

Art. 32. - Directorul executiv al filialei Corpului poate cere controlorilor de stagiu, din proprie initiativă sau la cererea Consiliului superior al Corpului, orice informatie, în scris sau oral, în legătură cu activitatea de stagiu.

Art. 33. - (1) Controlorii si controlorii adjuncti de stagiu întocmesc anual un raport al propriei activităti, pe care îl prezintă directorului executiv al filialei Corpului si controlorului national de stagiu.

(2) Controlorul national de stagiu prezintă Consiliului superior al Corpului raportul anual cu privire la activitatea controlorilor de stagiu de la nivelul filialelor Corpului.

(3) În cursul anului, Departamentul pentru organizarea stagiului si dezvoltarea profesională continuă din cadrul Corpului poate cere orice informatie filialelor Corpului în legătură cu activitatea de stagiu.

(4) Controlorii de stagiu primesc semestrial o indemnizatie pe baza rapoartelor de activitate vizate de directorul executiv al filialei si aprobate de directorul general. Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului va stabili cuantumul indemnizatiilor, precum si conditiile si procedurile prealabile pentru plata acestora.

Art. 34. - Directia de specialitate si controlorul national de stagiu organizează cel putin o dată pe an o reuniune cu toti controlorii de stagiu, în care se analizează activitatea de stagiu în cadrul Corpului.

 

CAPITOLUL XI

Evidenta stagiarilor. Certificatul de stagiu

 

Art. 35. - (1) Directorul executiv al filialei tine un registru în care stagiarii sunt înscrisi în ordinea sosirii scrisorilor mentionate la art. 9, precum si câte un dosar pentru fiecare stagiar si pentru fiecare tutore de stagiu. Numărul din registrul stagiarilor se înscrie pe dosarul stagiarului si pe orice document sau corespondentă care îl priveste pe stagiar.

(2) Toti stagiarii care se pregătesc în sistem colectiv vor fi înregistrati de către directorul executiv al filialei în Registrul matricol si vor primi livrete de stagiu.

(3) O copie (listă) din registrul stagiarilor se trimite la Directia de specialitate din cadrul Corpului, anual până la data de 30 iunie, si se actualizează semestrial.

Art. 36. - (1) Evidenta activitătii de stagiu cuprinde:

a) un dosar al stagiarului, care contine diferite documente pe care acesta Ie-a depus la înscrierea în stagiu, precum si rapoartele si celelalte documente în legătură cu activitatea acestuia;

b) un dosar al tutorelui de stagiu, care cuprinde abilitarea acestuia, numele stagiarilor si diferite documente si corespondentă, precum si rapoarte ale acestuia.

(2) Activitătile desfăsurate de stagiar, documentele si rapoartele acestuia sunt consemnate si conservate într-un dosar personal denumit Livret de stagiu (anexa nr. 10).

(3) Lucrările (rapoartele) întocmite de stagiarii care efectuează pregătirea în sistem colectiv se centralizează de către directorul executiv al filialei sau de către responsabilul sectorului de stagiu din cadrul filialei si se consemnează în Registrul matricol la rubrica „Rapoarte", la semestrul corespunzător.

Art. 37. - (1) La expirarea stagiului profesional efectuat conform prezentului regulament, stagiarului i se eliberează un certificat de stagiu (anexa nr. 11), pe baza raportului tutorelui de stagiu si a observatiilor scrise de controlorul de stagiu sau pe baza Raportului de stagiu întocmit de directorul executiv al filialei.

(2) Certificatul de stagiu dă dreptul stagiarului de a se prezenta la examenul de aptitudini, în vederea obtinerii calitătii de expert contabil sau de contabil autorizat.

 

CAPITOLUL XII

Examenul de aptitudini

 

Art. 38. - Examenul de aptitudini, prevăzut la art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, se organizează de Corp în fiecare an, la o dată ce se stabileste de Consiliul superior al Corpului.

Art. 39. - (1) Sustinerea examenului de aptitudini se face după efectuarea stagiului, într-o perioadă maximă de 4 ani de la promovarea examenului de admitere, cu exceptia persoanelor aflate în situatiile mentionate la art. 2 alin. (3) lit. a) si b), pentru care termenul se prelungeste în mod corespunzător.

(2) Stagiarii care nu au promovat examenul de aptitudini îl mai pot sustine în următoarele maximum două sesiuni consecutive, cu acoperirea taxelor de examen stabilite de Consiliul superior al Corpului.

(3) Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, cel interesat depune la filiala Corpului din raza de domiciliu un dosar cuprinzând:

a) certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;

b) certificatul de stagiu;

c) copie de pe diploma de studii economice superioare, respectiv diploma de studii medii, recunoscute de Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

d) cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată presedintelui filialei Corpului;

e) copie de pe actul de identitate (B.l./C.l.);

f) certificat de cazier judiciar;

g) adeverintă medicală; h) două fotografii tip B.l.

(4) Dosarele se transmit de către filiale Directiei de specialitate din cadrul Corpului, cu cel putin 30 de zile înainte de data stabilită pentru organizarea examenului de aptitudini.

(5) Examenele de aptitudini se organizează de către Directia de specialitate din cadrul Corpului, la data stabilită de către Consiliul superior al Corpului; data si locul examenului se comunică de directorul executiv al filialei, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 40. - (1) Examenul de aptitudini constă în probe scrise si orale, separat pentru experti contabili si separat pentru contabili autorizati.

(2) Proba scrisă, cu o durată de 6 ore, constă în:

a) studii de caz, exercitii si probleme din domeniul expertizei, monografiei contabile, analizei economico-financiare, evaluării întreprinderilor si auditului;

b) întrebări de judecată profesională din doctrina si deontologia profesiei contabile, organizarea si functionarea Corpului.

(3) Proba orală se sustine în maximum 7 zile calendaristice de la proba scrisă si constă în:

a) câte o întrebare din materia juridică si fiscală;

b) câte o întrebare din domeniile contabilitate, audit financiar si evaluarea întreprinderilor.

(4) La proba scrisă, fiecare subiect primeste o notă de la 1 la 10. Pentru promovarea probei scrise si continuarea examenului cu proba orală este necesară obtinerea cel putin a mediei 7.

(5) Tematica examenului de aptitudini este prezentată în anexele nr. 12, 12a), 12b), 12c) si 12d) si poate fi modificată sau completată de Consiliul superior al Corpului cu cel putin 3 luni înainte de data de organizare a examenului de aptitudini.

Art. 41. - (1) Comisiile de examinare sunt formate din:

a) un magistrat, consilier sau controlor de la Curtea de Conturi;

b) două cadre didactice universitare;

c) 2 experti contabili;

d) câte un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Justitiei.

(2) Secretariatul comisiilor de examinare este asigurat de Directia de specialitate din cadrul Corpului.

Art. 42. - (1) Lista cuprinzând persoanele care au promovat examenul de aptitudini se comunică filialei din raza de domiciliu de către Directia de specialitate din cadrul Corpului.

(2) Directorul executiv al filialei va notifica în scris, cu confirmare de primire, fiecărei persoane care a absolvit examenul de aptitudini, solicitând-o să îsi întocmească dosarul pentru înscrierea în Tabloul Corpului ca expert contabil sau contabil autorizat, potrivit legii.

(3) În termen de maximum 30 de zile, absolventul examenului de aptitudini are obligatia înscrierii în evidentele Corpului, în caz contrar este luat din oficiu la categoria membrilor inactivi.

 

CAPITOLUL XIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 43. - (1) Activitatea desfăsurată într-o societate de profil membră a Corpului, în calitate de angajat, este recunoscută ca perioadă de stagiu efectuat, în ceea ce priveste lucrările profesionale si pregătirea tehnică; la cerere, la împlinirea perioadei de 3 ani, persoanele respective pot solicita organizarea zilelor de pregătire deontologică, în vederea sustinerii examenului de aptitudini.

(2) Cererea trebuie să contină toate informatiile necesare, sustinute cu documente, care să dea posibilitatea directorului executiv al filialei să se asigure că persoana în cauză a obtinut pregătirea profesională si tehnică necesară (anexa nr. 13).

(3) Prevederile art. 18 nu se referă la expertii contabili si contabilii autorizati stagiari, care îsi desfăsoară activitatea pe cont propriu.

(4) În cazul pregătirii în sistem colectiv a stagiarilor, prevederile prezentului regulament cu privire la tutorii de stagiu se referă la directorul executiv al filialei sau la alt specialist desemnat de consiliul filialei Corpului.

(5) Semestrial, responsabilul sectorului de stagiu împreună cu directorul executiv întocmesc un raport privind activitatea de stagiu, care trebuie să contină informatiile din anexa nr. 15. După analiza în consiliul filialei, raportul se înaintează Directiei de specialitate a Corpului până la data de 25 iulie pentru semestrul I si până la data de 25 ianuarie pentru semestrul II al anului anterior.

Art. 44. - Prezentul regulament se completează cu Metodologia privind recunoasterea diplomelor si calificărilor profesionale ale cetătenilor din statele membre UE sau SEE care se elaborează de Corp în termen de maximum 30 de zile de la aprobarea prezentului regulament.

Art. 45. - Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării sale de Consiliul superior al Corpului, în baza prevederilor art. 20 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată.

 

ANEXA Nr. 1 la regulament

 

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

- persoană fizică -

 

Numele si prenumele...........................................................................................................................................................

Adresa ...............................................................................................................................................................................

Calitatea: expert contabil/contabil autorizat/cadru didactic

Număr carnet.........................................................................din anul..................................................................................

Telefon.........................................., fax.............................................., e-mail......................................................................

 

Solicit să fiu abilitat în calitate de tutore de stagiu.

Număr carnet de expert contabil/contabil autorizat: .............................................................................................................

Locul unde îmi exersez profesia: ..........................................................................................................................................

Numărul de stagiari pentru care solicit autorizarea: ................................................................................................................

În calitate de tutore de stagiu, persoană fizică, mă angajez:

a) să respect întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

b) să nu folosesc stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

c) să sprijin stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă, în sustinerea cererii anexez următoarele documente:

a) copii ale contractelor de prestări de servicii contabile (minimum 3);

b) copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc);

c) lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

 

Localitatea.......................................................................

Data................................................................................

Semnătura si parafa..........................................................

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

 

(Model de cerere de abilitare în calitate de tutore de stagiu)

 

- persoană juridică -

 

Societatea Comercială...........................................................................................................................................................

Adresa .................................................................................................................................................................................

Numărul de înmatriculare în registrul comertului .....................................................................................................................

Numărul autorizatiei CECCAR...............................................................................................................................................

Numele si calitatea reprezentantului.........................................................................................................................................

Telefon..............., fax................, e-mail....................

 

Solicităm să fim abilitati în calitate de tutore de stagiu.

Numărul de stagiari pentru care se solicită autorizarea:

În calitate de tutore de stagiu, persoană juridică, ne angajăm:

a) să respectăm întocmai prevederile Regulamentului privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat;

b) să nu folosim stagiarul în actiuni care nu au legătură cu profesia de expert contabil sau de contabil autorizat;

c) să sprijinim stagiarul în formarea si dezvoltarea profesională continuă, în sustinerea cererii anexăm următoarele documente:

a) copii ale contractelor de prestări de servicii contabile (minimum 3);

b) copie de pe documentul privind dovada spatiului de lucru (contract de proprietate, contract de închiriere, intabulare etc);

c) lista normelor profesionale, ghidurilor si lucrărilor emise de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, din biblioteca proprie.

 

Localitatea.....................................................................

Data...............................................................................

Semnătura (calitatea) si stampila......................................

 

(Se trimite presedintelui filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.)

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

(Model de scrisoare a stagiarului)

Numele si prenumele...........................................................................................................................................................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie ........................................................................

Adresa ..................................................................................................................................................................................

Telefon .................................................................................................................................................................................

Data .....................................................................................................................................................................................

 

Domnule/Doamnă director executiv,

 

Conform dispozitiilor art. 9 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, vă informez că domnul.............................................., având domiciliul/sediul social în ............................................................, abilitat în calitate de tutore de stagiu, a acceptat să mă ia în calitate de stagiar începând cu data de ..............................................

Anexez la prezenta atestarea tutorelui meu de stagiu.

 

Localitatea......................................................................

Data...............................................................................

Semnătura.....................................................................

 

(Se trimite la filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România din raza de domiciliu, recomandat, cu confirmare de primire.)

 

ANEXA Nr. 3a)

la regulament

 

Pregătire în sistem colectiv

Directorul executiv al filialei

Numele si prenumele

......................................

Semnătura si stampila

 

 

Numele si prenumele.....................................................................................

Numărul certificatului de admitere la examenul privind accesul la profesie

Adresa .........................................................................................................

Telefon ........................................................................................................

Data ............................................................................................................

 

Domnule/Doamnă director executiv,

Conform dispozitiilor art. 9 alin. (5) din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, vă informez că nu am găsit un tutore de stagiu, iar filiala nu a putut să îmi recomande unul.

în această situatie, solicit să urmez pregătirea profesională în sistem colectiv.

 

Localitatea....................................................................

Data.............................................................................

 

Semnătura....................................................................

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

(Model de atestare a tutorelui de stagiu)

 

Subsemnatul,....................................................., adresa.............................................. (sediul social), calitatea...........................................,

abilitat în calitate de tutore de stagiu (în cadrul cabinetului) prin Decizia Biroului permanent nr........din.............................., certific faptul că domnul/doamna............................................................................, născut/născută la data de...................................... în localitatea............................................, cu domiciliul în..................................................., va efectua sub conducerea mea, începând cu data de......................., stagiul prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

Stagiul se va efectua în cabinetul (societatea comercială).............................., având orarul de lucru...............................

 

Localitatea...........................

Data....................................

 

Semnătura (stampila sau parafa) .........................

 

(Se scrie pe hârtie cu antet.)

 

ANEXA Nr. 5

la regulament

 

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

 

Localitatea..........................................

Data....................................................

 

Domnului/Doamnei.................................................................................

Vă facem cunoscut că filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoarea dumneavoastră din data de..........., însotită de atestarea tutorelui de stagiu din data de...........

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr......., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de........................

Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna..................

 

Directorul executiv al filialei

Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

.......................................................................................................

 

ANEXA Nr. 5a

 la regulament

 

(Confirmare de primire a înscrierii la stagiu)

 

Localitatea..........................................

Data....................................................

 

Domnului/Doamnei......................................

Vă facem cunoscut că filiala Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România a luat act de scrisoareadumneavoastră din data de.................., prin care solicitati pregătirea în sistem colectiv.

Dumneavoastră ati fost înscris în Registrul matricol nr. .........., care trebuie să fie mentionat în orice corespondentă a dumneavoastră.

Stagiul dumneavoastră începe la data de........................

Controlorul dumneavoastră de stagiu este domnul/doamna..................

 

Directorul executiv al filialei

Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

.......................................................................................................

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

 

TEMATICA pentru cursurile de pregătire tehnică

 

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Anul 1

- Organizarea profesiei; organizarea unui cabinet

0,5 zile

1 Zi

- Documente de lucru:

0,5 zile

0,5 zile

- norme

 

 

- foi de lucru

 

 

- dosare de lucru pe feluri de lucrări si exercitii

 

 

- Sistemul contabil si de control intern:

0,5 zile

0,5 zile

- continut

- utilitate

- limite

 

 

- Audit:

1,5 zile

-

- cadrul conceptual si principiile generale ale auditului

- serviciile conexe

- terminologie

- organizarea activitătii de audit în România

 

 

- Contabilitatea financiara

-

2 zile

- Diagnosticul financiar contabil; verificarea stării de sănătate a firmei

1 zi

-

Anul II

- Recapitularea cursurilor de formare din anul 1

0,5 zile

0,5 zile

- Aprecierea sistemului contabil si de control intern

0,5 zile

-

- Evaluarea întreprinderii

1,5 zile

-

- Fiscalitatea întreprinderilor

1,5 zile

1,5 zile

- Contabilitatea analitică (de gestiune)

-

2 zile

Anul III

- Recapitularea cursurilor din anul II

0,5 zile

0,5 zile

- Audit:

2 zile

 

- obtinerea elementelor probante, examenul analitic

 

 

- riscurile în audit

- norme de raportare

- misiuni speciale

- misiuni conexe

 

 

- Directive europene si standarde internationle în domeniul contabilitătii si auditului

1,5 zile

-

- Drept si legislatia contabilă în România

-

3,5 zile

 

ANEXA Nr. 6a)

la regulament

 

TEMATICA de pregătire deontologică si doctrină profesională pentru experti contabili si contabili autorizati

 

Zilele 1 - 3 Doctrina profesională

I. Profesia contabilă: continut, structură, mod de organizare si de reglementare; rolul profesiei contabile

II. Calitatea de expert contabil/contabil autorizat

1. Definirea expertului contabil/contabilului autorizat

2. Accesul la profesie

3. Răspunderile expertilor contabili/contabililor autorizati

III. Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

1. Atributiile Corpului

2. Organizarea teritorială

3. Organele de conducere ale Corpului, atributii

4. Organizarea internă a Corpului

5. Relatiile Corpului cu administratia (Guvern)

6. Finantarea activitătilor Corpului

IV. Exercitarea profesiei de expert contabil/contabil autorizat

V. Controlul de calitate în activitatea expertilor contabili/ contabililor autorizati

Zilele 4 - 6 Deontologie profesională

I. Profesia contabilă si interesul public

II. Codul etic national al profesionistilor contabili

1. însemnătatea (importanta) existentei unui cod de etică profesională

2. Structura codului etic

3. Obiectivele codului etic

4. Principiile etice fundamentale a) integritatea;

b) obiectivitatea;

c) competenta profesională;

d) confidentialitatea;

e) profesionalism;

f) respectarea normelor tehnice si profesionale.

5. Independenta - principiul fundamental si conditia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil si de contabil autorizat.

Bibliografie

1. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

2. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat.

3. Codul etic national al profesionistilor contabili, emis de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, editia 2006.

4. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat.

5. Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, autori: prof. univ. dr. Horia Cristea, prof. univ. dr. Marin Toma, Editura CECCAR, 2003.

 

ANEXA Nr. 7

la regulament

 

TABLOUL de sinteză a activitătilor stagiarului în cazul unei misiuni de audit

 

Anul de stagiu:

Lucrări profesionale

Numărul de dosar

Numărul de ore

1. Misiuni de stabilire a conturilor anuale

 

 

• tinerea contabilitătii

 

 

• lucrări de control

 

 

- misiuni de prezentare

 

 

• lucrări de control

 

 

- misiuni de examinare

 

 

• organizare contabilă

 

 

• orientarea si planificarea misiunii

 

 

2. Misiuni de stabilire a conturilor consolidate

 

 

3. Misiuni de audit contractual

 

 

4. Aplicatii informatice

 

 

5. Expertize judiciare

 

 

6. Misiuni de consultantă (gestiunea patrimoniului, domeniul fiscal, domeniul social)

 

 

7. Misiuni de audit statutar

 

 

8. Alte lucrări

 

 

TOTAL:

 

 

 

Formare

Titlul actiunii

Organismul

Data

Zile de comportament

 

 

 

Zile tehnice

 

 

 

Alte actiuni

 

 

 

 

Observatii:

 

Semnătura tutorelui de stagiu,

...................................................

                                                                       

ANEXA Nr. 8

la regulament

 

(Structura-tip a raportului semestrial al stagiarului)

 

Pagina de gardă

Numele si prenumele stagiarului:

Adresa stagiarului:

Tutore de stagiu (numele si prenumele):

Controlor de stagiu (numele si prenumele):

Data începerii stagiului:

Perioada de referintă a raportului: de la .... la .... (semestrul).......

Numărul raportului: (1, 2..............6)..............................

 

Stagiar,

...............................

(semnătura)

Tutore de stagiu,

...............................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 9

la regulament

(Raportul tutorelui de stagiu asupra conditiilor de derulare a stagiului)

 

RAPORT DE STAGIU

 

Subsemnatul,............................., tutore de stagiu abilitat prin................................, certific că domnul/doamna................., născut/născută în..................la data de............................., cu domiciliul în.............................., a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

Stagiul s-a efectuat de la data de.................................la data de.......................................

Conditii de derulare a stagiului...........................................................................................

Localitatea..........................

Data...................................

 

Semnătura tutorelui de stagiu

...............................

 

Observatii si viza controlorului de stagiu

Semnătura controlorului de stagiu

...............................

 

Structura raportului de stagiu:

I. Prezentarea lucrărilor efectuate

(grupate pe structura prezentată în anexa nr. 6, de exemplu)

II. Relatiile cu tutorele de stagiu

III. Expunerea unei lucrări profesionale efectuate

IV. Observatiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat

V. Observatiile eventuale ale tutorelui de stagiu

 

ANEXA Nr. 9a)

la regulament

(Raportul directorului executiv al filialei asupra conditiilor de derulare a stagiului pentru „Pregătirea în sistem colectiv")

 

RAPORT DE STAGIU

 

Subsemnatul,................................., în calitate de director executiv al filialei, certific că domnul/doamna.............................., născut/născută în........................la data de......................., cu domiciliul în.............................., a efectuat sub conducerea mea stagiul profesional prevăzut de Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată, urmând „Pregătirea în sistem colectiv".

Stagiul s-a efectuat de la data de............la data de..............

Conditii de derulare a stagiului:

Localitatea...........................

Data..................................

 

Semnătura directorului executiv al filialei

Observatii si viza directorului executiv de filială:

 

Semnătura directorului executiv de filială....................

Structura raportului de stagiu:

I. Prezentarea lucrărilor efectuate

II. Relatiile cu conducătorul de stagiu

III. Expunerea unei lucrări profesionale efectuate

IV. Observatiile eventuale ale stagiarului asupra perioadei de stagiu efectuat

V. Observatiile eventuale ale conducătorului de stagiu.

 

ANEXA Nr. 10

la regulament

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILORAUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

Filiala..............................

 

LIVRET DE STAGIU

 

Stagiar..................................................................................................................................................................................

Tutore de stagiu....................................................................................................................................................................

 

ANEXA Nr. 11

la regulament

 

CERTIFICAT DE STAGIU

 

Subsemnatul,.............................., directorul executiv al Filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România.........., atest că domnul/doamna.................., stagiar/stagiară, a efectuat succesiv următoarele perioade de stagiu:

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu;

- de la......................la....................., tutore de stagiu,

însumând o perioadă de 3 ani, conform art. 3 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

Cu privire la modul de efectuare a stagiului mentionez următoarele:

Tinând seama si de rapoartele tutorelui/tutorilor de stagiu si de observatiile controlorului de stagiu, apreciez că stagiul domnului/doamnei ...........................este satisfăcător si îl/o autorizez să se prezinte la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

Localitatea...........................

Data....................................

 

Directorul executiv al filialei,

..........................................

(semnătura)

 

ANEXA Nr. 12

la regulament

 

TEMATICA examenului de aptitudini

 

1. Organizarea profesiei si statutul profesional al expertului contabil si al contabilului autorizat:

a) calitatea de expert contabil si calitatea de contabil autorizat;

b) accesul la profesie;

c) organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

d) incompatibilităti în profesie;

e) responsabilitatea profesionistului contabil;

f) evidenta membrilor Corpului;

g) Codul etic national al profesionistilor contabili.

2. Drept: comercial, civil, penal si fiscal

3. Audit [anexa nr. 12 a)]

4. Evaluarea întreprinderilor [anexa nr. 12 b)]

5. Doctrina si deontologia profesiei contabile [anexa nr. 12 c)*)]

6. Expertiza contabilă [anexa nr. 12 d)]

7. Contabilitatea si finantele operatorilor economici si institutiilor financiar-bancare:

a) contabilitate generală: planul de conturi*) (operatori economici, bănci, societăti de asigurări, piete de capital);

b) conturile consolidate;

c) publicarea conturilor anuale;

d) functiile întreprinderilor;

e) fuziuni si divizări de întreprinderi;

f) dizolvarea si lichidarea întreprinderilor;

g) analiza situatiei financiare a întreprinderii;

h) gestiunea financiară (bugete de trezorerie, conturi previzionale, modalităti de finantare); i) informatică; cunostinte generale*).

8. Contabilitate de gestiune:

a) analiza conturilor si politici de preturi;

b) evidenta cheltuielilor; calculul costurilor; stabilirea rezultatelor*).

9. Metode cantitative si matematici aplicate:

a) matematici financiare;

b) statistici descriptive (serii statistice cu una sau mai multe variabile; indici);

c) probabilităti, sondaje si esantionări.

 

Bibliografie**)

 

1. Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008.

2. Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

3. Codul comercial român.

4. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

5. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.752/2005 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.080 si 1.080 bis din 30 noiembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

6. Norme metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidare a societătilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.376/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 bis din 3 noiembrie 2004, publicate si de Editura CECCAR în 2004.

7. Regulament privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 653 din 25 septembrie 2007.

8. Codul etic national al profesionistilor contabili, Editura CECCAR, 2006.

9. Cartea expertului contabil si a contabilului autorizat - Culegere de acte normative si reglementări ale profesiei elaborată de CECCAR, editia a IV-a 2004, revizuită si adăugită.

10. Colectia de ghiduri pentru întelegerea si aplicarea standardelor internationale de contabilitate (32 volume), Bucuresti, Editura CECCAR, 2004.

11. Angheni Smaranda si colectiv - Drept comercial, editia a lll-a, Editura AII Beck, 2004.

12. Cărpenaru S. si colectiv - Societătile comerciale - reglementare, doctrină, jurisprudentă, Editura AII Beck, 2001.

13. Alberta Chitu, Corina loanas - Auditul în institutiile publice, Editura CECCAR.

14. Cristea Horia, Toma Marin - Doctrină si deontologie în profesia contabilă din România, Editura CECCAR, 2003.

15. Dutescu Adriana - Ghid privind întelegerea si aplicarea standardelor internationale de contabilitate - editia I si II, Editura CECCAR, 2001 si 2002.

16. Dutescu Adriana - Politici contabile de întreprinderi, Editura CECCAR, 2004.

17. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Contabilitate financiară - O abordare europeană si internatională (voi. I - Contabilitate financiară fundamentală, voi. II - Contabilitate financiară aprofundată), Bucuresti, Editura Infomega, 2005.

18. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Reglementare si practici de consolidare a conturilor, Editura CECCAR, 2004.

19. Feleagă Nicolae, Malciu Liliana - Recunoastere, evaluare si estimare în contabilitatea internatională, Editura CECCAR,2004.

20. Garbina Mădălina, Bunea Stefan - Sinteze, studii de caz si teste-grilă privind aplicarea IFRS/IAS, voi. I si II, Editura CECCAR, 2005.

21. Pântea Petru - Contabilitatea românească armonizată cu directivele CEE, Editura Intelcredo, 2003.

22. Pitulice Mihai, Chitu Andrei - Studii privind auditul public intern, Editura CECCAR.

23. Ristea Mihai, Dima M. - Contabilitatea societătilor comerciale, Editura Universitară, 2004.

24. Ristea Mihai, Dumitru Corina - Contabilitatea aprofundată, Editura Universitară, 2004.

25. Ristea Mihai si colectiv - Contabilitatea financiară a întreprinderii, Editura Universitară, 2004.

26. Stoian Ana, Turlea Eugen - Auditul financiar-contabil, Editura Economică, 2001.

27. Cartea expertului evaluator, editia a II-a, Editura CECCAR, 2005.

28. Standardele internationale de audit (ISA), emise de IFAC si traduse de CECCAR, Biblioteca CECCAR, 2007.

29. Standarde internationale de raportare financiară (IFRS) - Traducere în limba română publicată de CECCAR, 2007.


*) Teme valabile si pentru contabili autorizati.

**) Se actualizează pe măsură ce vor fi adoptate noi acte normative.

 

ANEXA Nr. 12a

la regulament

 

Disciplina: Audit

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

I. Practici de control al conturilor si de examinare a situatiilor financiare

1. Auditul imobilizărilor

2. Auditul stocurilor

3. Auditul capitalurilor proprii

4. Auditul creantelor si datoriilor

5. Auditul operatiilor financiare

6. Auditul veniturilor si cheltuielilor

II. Supravegherea publică în auditul statutar

7. Concept; arie de aplicabilitate

8. Sisteme si organisme de supraveghere publică

III. Raportarea în audit

9. Raportare în auditul statutar

10. Alte tipuri de raportare de audit

IV. Organizarea activitătii de audit

11. Organizarea si functionarea unui cabinet de audit

12. Rolul organismelor profesionale

V. Controlul de calitate în audit

13. Controlul extern

14. Controlul intern

VI. Standardele internationale de audit

15. Structura, clasificarea si aria de aplicabilitate a standardelor

Bibliografie

1. CECCAR: Standardul profesional nr. 24; Editura CECCAR, 2007.

2. CECCAR: Standardul profesional nr. 23; Editura CECCAR, 2007.

3. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

4. Initiere în auditul statutar al unei entităti, Editura CECCAR, 2007 (pag. 107—115; 136—183; 205—229; 265—295).

5. Suportul de curs pentru pregătirea stagiarilor si dezvoltarea profesională continuă a membrilor.

6. Directiva 2006/43/CEE (art. 32-33) pe site-ul eur-lex.

 

ANEXA Nr. 12b)

la regulament

 

Disciplina: Evaluarea întreprinderilor Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

I. Aspecte particulare în evaluarea întreprinderilor

1. Evaluarea întreprinderilor în dificultate

2. Evaluarea pentru fuziuni, divizări si asocieri cu părti ale întreprinderilor

3. Evaluarea pentru garantii si ipoteci

4. Evaluarea pentru asigurare

5. Evaluarea în scopuri fiscale

6. Evaluarea pentru raportarea financiară

7. Evaluarea pentru închiriere/leasing

8. Evaluarea proprietătilor agricole

II. Contractarea si raportarea lucrărilor de evaluare

9. Angajarea unei lucrări de evaluare

10. Raportarea evaluării

11. Verificarea evaluărilor

III. Codul etic al evaluatorului

12. Introducere, definitii si arie de aplicabilitate

13. Principii si reguli de bună practică în evaluarea întreprinderilor

IV Standardele internationale de evaluare

14. Obiective, structură si aria de aplicabilitate

Bibliografie

1. CECCAR - Suport de curs

2. Initiere în evaluarea economică si financiară a unei întreprinderi: Editura CECCAR, 2007, (pag. 138-166; 178-217)

3. Standardele internationale de evaluare, editia a 7-a, 2005.

4. CECCAR - Standardul profesional nr. 27 (integral).

5. Recomandările CECCAR nr. 100, 101 si 102

 

ANEXA Nr. 12c)

la regulament

 

Disciplina: Doctrina si deontologia profesiei contabile Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

I. Tezele fundamentale ale profesiei contabile

1. Contabilitatea - stiintă sau artă? Standarde si reglementări contabile

2. Profesia contabilă: concept si structură

3. Reglementarea profesiei contabile

4. Rolul profesiei contabile pentru apărarea interesului public si pentru dezvoltarea economiei

5. Organizarea profesiei contabile:

- la nivel global;

- la nivel regional;

- la nivel national.

6. Standardele internationale ale profesiei contabile:

- de educatie;

- de calitate;

- de etică;

- de contabilitate;

- de audit.

II. Etica în profesia contabilă

7. Etica profesională: concept

8. Rolul unui cod etic al profesionistilor contabili

9. Integritatea

10. Obiectivitatea

11. Competenta

12. Confidentialitatea

13. Respectul fată de standarde si norme

14. Profesionalismul

15. Independenta

16. Amenintări la adresa independentei

17. Măsuri de protectie împotriva amenintărilor la adresa independentei

III. Organizarea profesiei contabile în România

18. Profesia contabilă din România = o profesie excesiv reglementată

19. Menirea si obiectivele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România (CECCAR)

20. Organizarea si functionarea CECCAR

21. Activitătile CECCAR pentru sprijinirea profesionistilor contabili:

a) în domeniul educatiei;

b) în domeniul eticii;

c) elaborarea standardelor de calitate;

d) apărarea intereselor membrilor săi.

22. Drepturile si obligatiile membrilor CECCAR

 

Bibliografie

 

1. CECCAR: Suport de curs pentru disciplina Doctrina si deontologia profesiei contabile

2. Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată (art. 20)

3. Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat - integral.

4. Codul etic national al profesionistilor contabili - integral, Ed. CECCAR, 2006

5. Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat.

 

ANEXA Nr. 12d)

la regulament

 

Disciplina: Expertiza contabilă

Nivel: examen de aptitudini

 

TEMATICA

 

1. Demersul deontologic într-o misiune de expertiză contabilă

2. Demersul tehnic într-o misiune de expertiză contabilă

3. Expertize contabile:

a) în cazul unor litigii contractuale;

b) în cazul unor lipsuri si degradări;

c) în cauze fiscale;

d) în litigii de muncă;

e) în ceea ce priveste drepturi si obligatii izvorâte din legislatia financiar-contabilă.

4. Expertize privind starea de sănătate a unei întreprinderi

 

Bibliografie

 

1. CECCAR - Standardul profesional nr. 35

2. Ion Florea si Radu Florea - Initiere în expertiza contabilă si auditul financiar, Editura CECCAR, 2008 (pag. 70-102)

3. Legislatia specifică pe domenii

 

ANEXA Nr. 13

la regulament

 

(Model de cerere pentru stagiarii care îsi desfăsoară activitatea într-o societate de profil, membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România)

 

Domnului/Doamnei director executiv al Filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România..................

 

Subsemnatul/Subsemnata,.................., cu domiciliul în............., născut/născută la data de...............în........................., solicit efectuarea zilelor de pregătire deontologică în vederea prezentării la examenul de aptitudini pentru obtinerea calitătii de expert contabil (contabil autorizat).

Mentionez că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 34 din Regulamentul privind efectuarea stagiului si examenul de aptitudini în vederea accesului la calitatea de expert contabil si de contabil autorizat, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România nr. 00/33/2000, republicat, în sensul că am profesat timp de 3 ani într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, după cum urmează:

 

Perioada

Societatea

Calitatea în firmă

Lucrările efectuate*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexez următoarele documente:

a) copie autentificată de pe carnetul de muncă sau alt document eliberat de angajator, din care să rezulte vechimea de 3 ani ca angajat într-o societate membră a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

b) Certificatul de promovare a examenului pentru admiterea la stagiu nr. ... din.......................(copie autentificată).

Data.........................

Semnătura....................


*) Potrivit clasificării prevăzute la pct. 142 si 143 din Regulamentul de organizare si functionare al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, republicat, într-o anexă se prezintă principalele lucrări si calitatea avută (coordonator, sef colectiv, senior, asistent etc).

 

ANEXA Nr. 14

 la regulament

 

PROGRAM - CADRU

de pregătire practică în sistem colectiva stagiarilor

 

Nr.

crt.

Categoria de lucrări profesionale

Tema

Continutul lucrării practice

Nr. de ore

anul I

anul II

anul III

0

1

2

3

4

5

6

I.

Elaborarea situatiilor financiare anuale

 

 

125

90

55

1.

 

Bilantul întreprinderii

 

 

 

 

2.

 

Contul de profit si pierdere

 

 

 

 

3.

 

Situatia miscării capitalurilor proprii

 

 

 

 

4.

 

Situatia fluxurilor de trezorerie

 

 

 

 

5.

 

Situatiile anexe la bilant

 

 

 

 

6.

 

Politicile contabile de întreprindere

 

 

 

 

7.

 

Raportul anual al administratorilor

 

 

 

 

8.

 

Raportările intermediare

 

 

 

 

II.

Auditul statutar si alte misiuni de audit si certificare

 

 

65

70

80

9.

 

Auditul statutar

 

 

 

 

10.

 

Misiuni de verificare si certificare (cenzoratul)

 

 

 

 

11.

 

Examenul limitat al situatiilor financiare

 

 

 

 

12.

 

Misiuni speciale si misiuni conexe de audit realizate de expertii contabili

 

 

 

 

13.

Standardele internationale de audit

 

 

15

10

10

III.

Expertize contabile

 

 

25

25

25

14.

 

Expertize contabile în cazul unor litigii contractuale

 

 

 

 

15.

 

Expertiza contabilă în cazul unor lipsuri în gestiune

 

 

 

 

16.

 

Expertiza contabilă în cazul neîndeplinirii unor obligatii fată de bugetul statului

 

 

 

 

17.

 

Expertizarea contabilă a unor drepturi si obligatii izvorâte din legislatia muncii

 

 

 

 

18.

 

Expertiza contabilă asupra unor drepturi si obligatii izvorâte din legislatia financiar-contabilă si fiscală

 

 

 

 

IV.

Evaluarea întreprinderilor

 

 

15

15

15

19.

 

Evaluarea întreprinderilor

 

 

 

 

20.

 

Evaluarea valorilor mobiliare

 

 

 

 

V.

Fuziuni si divizări de întreprinderi

 

 

10

10

10

21.

 

Fuziunea întreprinderilor

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

22.

 

Divizarea întreprinderilor

 

 

 

 

23.

 

Asocierea cu părti ale patrimoniului întreprinderii

 

 

 

 

VI.

Administrarea si lichidarea întreprinderilor

 

 

 

10

20

24.

 

Administrarea întreprinderilor

 

 

 

 

25.

 

Administrarea judiciară a întreprinderii

 

 

 

 

26.

 

Lichidarea întreprinderii

 

 

 

 

VII.

Studii de fezabilitate

 

 

10

15

20

27.

 

Studii pentru investitii

Studiu de caz pentru un credit

15

28.

 

Fezabilitatea unei afaceri comerciale

Studiu de caz din practica firmei sau din manual

 

 

20

29.

 

Planul de afaceri

Continuturi. Exemple

10

VIII.

Analiza-diagnostic a întreprinderii

 

 

10

15

20

30.

 

Analize pentru managementul si actionariatul întreprinderii

Studii de caz

10

10

31.

 

Analize pentru utilizatorii externi (due dilligence)

Studii de caz. Exemple

15

10

IX.

Consultantă fiscală acordată contribuabililor

 

 

30

30

30

32.

 

Impozite directe

Procedura fiscală: continut, ex.

30

33.

 

Impozite indirecte

Procedura fiscală: continut, ex.

30

34.

 

Impozite si taxe locale

Procedura fiscală: continut, ex.

30

X.

Organizarea auditului intern si controlul intern al întreprinderii

 

 

25

30

35

35.

 

Organizarea si planificarea contabilitătii unei întreprinderi

Reglementare. Studiu de caz

25

36.

 

Organizarea controlului intern al unei întreprinderi

Reglementare. Studiu de caz

30

37.

 

Exercitarea unei misiuni de audit intern la o întreprindere

Reglementare. Studiu de caz

35

XI.

Tinerea contabilitătii unei entităti

 

 

15

10

38.

 

- Contabilitatea financiară a unei entităti care aplică IFRS

 

 

 

 

39.

 

- Contabilitatea financiară în sistem simplificat

Studiu de caz. Comentarii

 

 

 

40.

 

- Contabilitatea de gestiune a unei întreprinderi

Studiu de caz

 

 

 

41.

 

- Contabilitatea unei întreprinderi de constructii

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

42.

 

- Contabilitatea operatiunilor de comert exterior

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

43.

 

- Contabilitatea unei institutii de credit

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

44.

 

- Contabilitatea unei institutii bugetare

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

45.

 

- Contabilitatea unei societăti de investitii financiare

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

46.

 

- Contabilitatea în partidă simplă

Studiu de caz (exemple)

 

 

 

XII.

Alte lucrări efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati [la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor]

 

 

70

80

90

 


*) Se stabileste de Directia de specialitate, se aprobă de Biroul permanent al Consiliului superior al Corpului si se completează periodic, în functie de necesităti.

Recapitularea numărului de ore de pregătire practică pe categorii de lucrări profesionale

 

 

anul I

anul II

anul III

Total

%

I

125

90

55

270

22,5

II

65

70

80

215

15

III

25

25

25

75

6,25

IV

15

15

15

45

3,75

V

10

10

10

30

2,5

VI

-

10

20

30

2,5

VII

10

15

20

45

3,75

VIII

10

15

20

45

3,75

IX

30

30

30

90

7,5

X

25

30

35

90

7,5

XI

15

10

-

25

5,0

XII

70

80

90

240

20

Total

400

400

400

1.200

100

 

ANEXA Nr. 15

la regulament

 

Filiala....................

 

RAPORT

privind activitatea de stagiu pentru semestrul I.............

 

1. Care este numărul stagiarilor în evidentă la sfârsitul semestrului?

- anul I.................................

- anul II................................

- anul III...............................

2. Câte ore de pregătire practică au fost efectuate în sistem colectiv, pe categorii de lucrări profesionale?

 

Categorii de lucrări

Anul I

Anul II

Anul III

I. Elaborarea situatiilor financiare anuale

 

 

 

II. Auditul statutar al situatiilor financiare

 

 

 

III. Expertize contabile

 

 

 

IV. Evaluarea întreprinderilor

 

 

 

V. Fuziuni si divizări de întreprinderi

 

 

 

VI. Administrarea si lichidarea întreprinderilor

 

 

 

VII. Studii de fezabilitate

 

 

 

VIII. Analiza-diagnostic a întreprinderii

 

 

 

IX. Consultantă fiscală acordată contribuabililor

 

 

 

X. Organizarea auditului si controlul intern al întreprinderii

 

 

 

XI. Tinerea contabilitătii unei entităti

 

 

 

XII. Alte lucrări efectuate de expertii contabili si contabilii autorizati [la sugestia filialei, a formatorilor (lectorilor) sau la cererea stagiarilor]

 

 

 

 

3. Câte zile de pregătire deontologică si doctrină profesională au fost efectuate? S-a respectat tematica din anexa nr. 6 a)?

4. Câte zile de pregătire tehnică au fost efectuate? S-a respectat tematica din anexa nr. 6?

5. Lectorii folositi pentru pregătirea practică:

6. Lectorii folositi pentru pregătirea deontologică:

7. Lectorii folositi pentru pregătirea tehnică:

8. Lista controlorilor de stagiu folositi:

9. Comentarii si propuneri cu privire la îmbunătătirea activitătii de stagiu.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- la anexa nr. 3 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 3 - Judetul Arges - A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 8 municipiul Pitesti, la ultimul rând din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale", în loc de: „Comunele Bascov, Babana" se va citi: „Comunele Bascov, Babana";

- la anexa nr. 7 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 7 - Judetul Botosani - A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 5 municipiul Botosani, la rândurile 22 si 23 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale", în loc de: „Str. Prieteniei de la nr. 1 la nr. 3 - partea stângă si de la nr. 4 la nr. 12 - partea dreaptă" si „(Tronson B-dul M. Eminescu-Aleea Pinului - partea stângă si Tronson B-dul M. Eminescu - str. Primăverii - partea dreaptă), Aleea Prieteniei" se va citi: „Str. Prieteniei de la nr. 1 la nr. 3 - partea stângă si de la nr. 4 la nr. 12 - partea dreaptă (Tronson B-dul M. Eminescu - Aleea Pinului - partea stângă si Tronson B-dul M. Eminescu - str. Primăverii - partea dreaptă), Aleea Prieteniei";

- la anexa nr. 19 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 19 - Judetul Giurgiu - A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 3, la rândul 2 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale", în loc de: „Comunele: Adunatii-Copăceni, Bolintin-Deal, Buturugeni, Călugăreni, Cosoba, Stoenesti, Grădinari, Iepuresti, Joita, Săbăreni, Singureni, Ogrezeni, Ulmi"seva citi: „Comunele: Adunatii-Copăceni, Bolintin-Deal, Buturugeni, Călugăreni, Cosoba, Floresti-Stoenesti, Grădinari, Iepuresti, Joita, Săbăreni, Singureni, Ogrezeni, Ulmi";

- la anexa nr. 19 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 19 - Judetul Giurgiu - A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 4, în coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale", în loc de: „Comunele: Bucsani, Bulbucata, Clejani, Crevedia Mare, Floresti-Stoenesti, Găiseni, Ghimpati, Gogosari, Izvoarele, Letca Nouă, Mârsa, Putineiu, Răsuceni, Roata de Jos, Schitu, Toporu, Vânătorii Mici" seva citi: „Comunele: Bucsani, Bulbucata, Clejani, Crevedia Mare, Stoenesti, Găiseni, Ghimpati, Gogosari, Izvoarele, Letca Nouă, Mârsa, Putineiu, Răsuceni, Roata de Jos, Schitu, Toporu, Vânătorii Mici";

- la anexa nr. 28 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 28 - Judetul Mures -

A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 municipiul Târgu Mures, penultimul rând din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale", în loc de: „Str. Apeductului, Stefan Cicio Pop"se va citi: „Str. Stefan Cicio Pop";

- la anexa nr. 37 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 37 - Judetul Timis -

B. Colegii uninominale pentru alegerea Senatului, Colegiul uninominal nr. 3, în coloana „Structura colegiului uninominal", în loc de: „Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 5, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 6, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 7" se va citi: „Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 5, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 8, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 10";

- la anexa nr. 37 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 37 - Judetul Timis - B. Colegii uninominale pentru alegerea Senatului, Colegiul uninominal nr. 4, în coloana „Structura colegiului uninominal", în loc de: „Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 8, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 9, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 10" se va citi: „Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 6, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 7, Colegiul uninominal pentru alegerea Camerei Deputatilor nr. 9";

- la anexa nr. 43 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 43 - Circumscriptia electorală pentru românii cu domiciliul în afara României - A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2, în coloana „Structura colegiului uninominal", în loc de: „Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Georgia, Kazahstan, Macedonia, Republica Muntenegru, Moldova, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodgia, RPD Coreeană, Republica Coreea, Filipine, India, Indonezia, Japonia, Kârgâzstan, RPD Laos, Malaezia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Republica Populară Chineză, Singapore, SriLanka, Tadjikistan, Thailanda, Timorul de Est, Turkmenistan, Uzbekistan si Vietnam" se va citi: „Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Georgia, Kazahstan, Macedonia, Muntenegru, Republica Moldova, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina, Bangladesh, Bhutan, Brunei, Cambodgia, RPD Coreeană, Republica Coreea, Filipine, India, Indonezia, Japonia, Kârgâzstan, RPD Laos, Malaezia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Republica Populară Chineză, Singapore, Sri Lanka, Tadjikistan, Thailanda, Timorul de Est, Turkmenistan, Uzbekistan si Vietnam".