MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 642         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 8 septembrie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

236. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

412. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă «e-crestere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoastere»", finantat de Banca Mondială si Guvernul României

 

1.002/948/59. - Ordin al ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si dezvoltării durabile si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

1.173. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

1.466. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

 

1.492. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 26 octombrie - 4 noiembrie 2008 pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care functia respectivă nu a fost încadrată prin concurs

 

1.493. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

 

2.467. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Procedurilor si modalitătilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.259/2007

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat

 

În temeiul prevederilor:

- art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 10 alin. (20) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 16 aprilie 2008.

Nr. 236.

 

ANEXĂ

 

INSTRUCTIUNI

pentru stabilirea procedurii privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune,

alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare

alocate de la bugetul de stat

 

Tinând seama de prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului din 21 iunie 2005 privind finantarea politicii agricole comune, ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 883/2006 din 21 iunie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.290/2005 al Consiliului în ceea ce priveste tinerea evidentei conturilor de către agentiile de plăti, declaratiile de venituri si cheltuieli si conditiile de rambursare a cheltuielilor din FEGA si FEADR si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 din 21 iunie 2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finantarea din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA) a măsurilor de interventie sub forma operatiunilor de depozitare publică si a operatiunilor de contabilizare a depozitărilor publice de către agentiile de plăti ale statelor membre;

având în vedere prevederile regulamentelor de mai sus privind finantarea politicii agricole comune, prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, prin reorganizarea Agentiei SAPARD, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 198/2006, cu modificările si completările ulterioare, a fost înfiintată si organizată Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit (A.P.D.R.P.), ca organism ce îndeplineste functia de implementare si functia de plată pentru Fondul European pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală (FEADR), având calitatea de ordonator tertiar de credite. Totodată, conform Legii nr. 1/2004 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, cu modificările si completările ulterioare, a luat fiintă Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură (A.P.I.A.), care îndeplineste functia de implementare si plată pentru Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), având calitatea de ordonator secundar de credite,

conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare, cofinantarea contributiei financiare a Comunitătii Europene si prefinantarea de la bugetul de stat sunt cuprinse distinct în bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale la pozitiile: „Programe FEGA" si „Programe FEADR",

conform art. 10 alin. (20) din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finantării politicii agricole comune, alocate de la Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale aprobă prezentele instructiuni.

1. Deschiderea si functionarea conturilor

1.1. Deschiderea conturilor

În scopul asigurării fluxurilor financiare necesare implementării schemelor de plată FEGAsi măsurilor FEADR, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale (M.A.D.R.), A.P.I.A. si A.RD.R.R deschid următoarele conturi:

A. M.A.D.R., prin Directia generală buget-finante si fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), îsi deschide la o institutie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului următoarele conturi în euro si în lei:

- contul în euro FEGA, respectiv în lei FEGA - în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- contul în euro FEADR, respectiv în lei FEADR - în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 67/2006, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările si completările ulterioare;

B. M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., derulează operatiunile cu bugetul de stat aferente cheltuielilor neeligibile, utilizând următoarele conturi:

- contul în lei „Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile FEGA si FEADR" deschis la o institutie financiar-bancară;

- conturile 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA" si 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", deschise pe numele M.A.D.R. la Trezoreria Statului;

O M.A.D.R, A.RI.A. si A.RD.R.R deschid la Trezoreria Statului următoarele conturi: C.1. M.A.D.R.-D.G.B.F.F.E.:

- 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";

- 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";

- 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA";

- 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR";

- 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA";

- 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR";

- 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";

- 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";

C.2.A.P.I.A.:

- 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";

- 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";

- 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA";

- 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR";

- 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA";

- 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR";

- 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA";

- 54.04.05.31 „Disponibil din debite recuperate FEGA";

- 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR"; C.3. A.RD.R.R:

- 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";

- 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR";

- 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR";

- 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR";

- 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR".

1.2. Functionarea conturilor deschise pe numele M.A.D.R. la institutia financiar-bancară

1.2.1. a) Contul în euro FEGA deschis la o institutie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - „Disponibil în euro reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEGA"

Încasări:

- sumele în euro din contributia financiară FEGA transferate de Comisia Europeană;

- dobânzile bonificate la disponibilitătile în euro din contributia financiară a Comunitătii Europene, aflate în cont, până la efectuarea conversiei în lei.

Plăti:

- sumele în euro din contributia financiară a Comunitătii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilitătile în euro, supuse schimbului valutar, prin contul în lei FEGA, în scopul transferării în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA".

b) Contul în euro FEADR deschis la o institutie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - „Disponibil în euro reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEADR"

Încasări:

- sumele în euro din contributia financiară a Comunitătii Europene transferate de Comisia Europeană ca avansuri, plăti intermediare si plăti finale;

- dobânzile bonificate la disponibilitătile în euro din contributia financiară a Comunitătii Europene, aflate în cont, până la efectuarea conversiei în lei.

Plăti:

- sumele în euro din contributia financiară a Comunitătii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilitătile în euro, supuse schimbului valutar, prin contul în lei FEADR, în scopul transferării în contul M.A.D.R., deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".

1.2.2. a) Contul în lei FEGA deschis la o institutie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului - „Disponibil în lei reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEGA"

Încasări:

- sumele transferate din contul M.A.D.R. „Disponibil în euro reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEGA", deschis la o institutie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului, reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în acelasi an, prefinantate de la bugetul de stat;

- dobânzile bonificate la disponibilitătile în lei din contributia financiară a Comunitătii Europene, aflate în cont;

- dobânzile bonificate la disponibilitătile în euro, supuse schimbului valutar, aferente contributiei financiare a Comunitătii Europene.

Plăti:

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferent cheltuielilor efectuate în acelasi an, prefinantate de la bugetul de stat;

- sumele în lei reprezentând dobânzile bonificate la disponibilitătile în lei si în euro virate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA";

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", pentru a fi virate la bugetul de stat, reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior.

b) Contul în lei FEADR deschis la o institutie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului-„Disponibil în lei reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEADR"

Încasări:

- sumele în lei din contributia financiară a Comunitătii Europene, rezultate în baza ordinului de schimb valutar prezentat de D.G.B.FFE. - M.A.D.R. în scopul transferării în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR";

- dobânzile bonificate la disponibilitătile în lei din contributia financiară a Comunitătii Europene, aflate în cont;

- dobânzile bonificate la disponibilitătile în euro, supuse schimbului valutar, aferente contributiei financiare a Comunitătii Europene.

Plăti:

- sumele în lei din contributia financiară a Comunitătii Europene, inclusiv dobânzile bonificate la disponibilitătile în lei si euro, virate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".

1.2.3. Contul în lei deschis la o institutie bancară sau la Trezoreria Statului pentru finantarea costurilor bancare neeligibile - „Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA si FEADR"

Încasări:

- sumele transferate din conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de

stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA" si nr. 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", necesare finantării costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reîntregire de fonduri;

- dobânzile bonificate la disponibilitătile în lei necesare finantării costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reîntregire de fonduri.

Plăti:

- sumele virate institutiei financiar-bancare sau Trezoreriei Statului, reprezentând costurile bancare rezultate din operatiuni de transfer si reîntregire de fonduri.

1.3. Functionarea conturilor deschise la Trezoreria Statului pe numele:

1.3.1. M.A.D.R.

1.3.1.1. Conturi de disponibil deschise pe numele M.A.D.R. pentru derularea FEGA

a) Contul 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul în lei deschis la institutia financiar-bancară pe numele M.A.D.R. „Disponibil în lei reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEGA", reprezentând fonduri externe nerambursabile aferente FEGA, primite de la Comisia Europeană, care reîntregesc sumele utilizate sub forma prefinantării de la bugetul de stat;

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la institutia financiar-bancară sau la Trezoreria Statului, pe numele M.A.D.R., „Disponibil în lei reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEGA", reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior, pentru a fi virate la bugetul de stat;

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor;

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul 54.04.05.31 „Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentând debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora, aferente cotei de finantare externă.

Plăti:

- sumele transferate la A.P.I.A. în contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA" deschis la Trezoreria Statului, reprezentând prefinantare FEGA;

- sumele transferate la bugetul de stat, reprezentând rambursări ale Comisiei Europene, în anul curent, aferente cheltuielilor efectuate în anul anterior.

b) Contul 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii de la bugetul de stat, reprezentând cofinantare FEGA de la pozitia distinctă „Program FEGA";

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.05.31 „Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentând debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plăti în exces,

precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora, aferente cotei de cofinantare;

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A. nr. 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.31.

Plăti:

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul deschis pe numele A.P.I.A. la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentând cofinantare FEGA.

c) Contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii de la bugetul de stat de la pozitia distinctă „Program FEGA";

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului pe numele A.P.I.A nr. 54.04.05.31 „Disponibil din debite recuperate FEGA", reprezentând debite FEGA recuperate de A.P.I.A., provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora, aferente cotei de prefinantare;

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.31.

Plăti:

- sumele transferate la A.P.I.A. în contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA", reprezentând prefinantare cheltuieli FEGA.

d) Contul 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distinctă „Program FEGA", necesare finantării cheltuielilor aferente costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reîntregire de fonduri;

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distinctă „Program FEGA", necesare plătii TVA aferente măsurilor de interventie pe piată, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finantarea din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA) a măsurilor de interventie sub forma operatiunilor de depozitare publică si a operatiunilor de contabilizare a depozitărilor publice de către agentiile de plăti ale statelor membre, reprezentând livrări de bunuri, prestări de servicii si executii de lucrări, finantate din contributia financiară a Uniunii Europene.

Plăti:

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul deschis la institutia financiar-bancară „Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA si FEADR" pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEGA;

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA", reprezentând TVA aferentă măsurilor de interventie pe piată.

1.3.1.2. Conturi de disponibil deschise pe numele M.A.D.R. pentru derularea FEADR

a) Contul 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la institutia financiar-bancară „Disponibil în lei reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEADR", reprezentând fonduri externe nerambursabile FEADR primite de la Comisia Europeană;

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând finantarea din fonduri nerambursabile aferente plătilor nationale directe complementare si ale măsurilor axei 2 din Programul FEADR;

- sumele transferate de A.PD.R.P din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite FEADR recuperate de A.PD.R.P, provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora, cota de finantare externă;

- sumele transferate de A.PD.R.P din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.PD.R.P a sumelor în contul 54.04.01.32.

Plăti:

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.PD.R.P deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând finantare din fonduri externe nerambursabile aferente FEADR.

b) Contul 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii de la bugetul de stat, reprezentând cofinantare FEADR de la pozitia distinctă „Program FEADR";

- sumele transferate de A.PD.R.P din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite FEADR recuperate de A.PD.R.P, provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora, cota de cofinantare;

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.32;

- sumele transferate de A.PD.R.P din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.PD.R.P a sumelor în contul 54.04.02.32.

Plăti:

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR",

reprezentând cofinantare aferentă plătilor nationale directe complementare si ale măsurilor axei 2 din FEADR;

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentând cofinantare FEADR.

c) Contul 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distinctă „Program FEADR", numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană;

- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite FEADR recuperate de A.P.D.R.P, provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora, partea de prefinantare;

- sumele transferate de A.P.I.A. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.32;

- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.03.32.

Plăti:

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", pentru finantarea plătilor nationale directe complementare si a celor aferente măsurilor axei 2 din FEADR;

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", pentru prefinantarea cheltuielilor aferente FEADR, numai pe perioada de indisponibilitate a sumelor de la Comisia Europeană.

d) Contul 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile F.E.A.D.R."

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare de la pozitia distinctă „Program FEADR", necesare finantării costurilor bancare rezultate din operatiuni de transfer si reîntregire de fonduri;

- sumele transferate de M.A.D.R. din alocatii bugetare, de la pozitia distinctă „Program FEADR", necesare plătii TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral ori partial din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităti administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

- sumele transferate de A.P.D.R.P. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli

neeligibile F.E.A.D.R.", reprezentând TVA neutilizată încasată, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.04.32. Plăti:

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul în lei deschis la o institutie financiar-bancară „Disponibil pentru finantarea costurilor bancare neeligibile aferente FEGAsi FEADR", pentru acoperirea costurilor bancare neeligibile aferente FEADR;

- sumele transferate de M.A.D.R. în contul A.P.D.R.P. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", pentru plata TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral ori partial din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităti administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.

1.3.2. A.P.I.A.

1.3.2.1. Conturi de disponibil deschise pe numele A.P.I.A. pentru derularea FEGA

a) Contul 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând prefinantare FEGA.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.01.31.

b) Contul 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentând cofinantare FEGA.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.31.

c) Contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA", reprezentând prefinantare FEGA.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în

cazul indisponibilitătilor temporare FEGA", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.31.

d) Contul 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", pentru finantarea TVA aferente măsurilor de interventie pe piată, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 884/2006 privind normele detaliate pentru aplicarea Regulamentului nr. 1.290/2005 referitor la finantarea din Fondul European de Garantare în Agricultură (FEGA) a măsurilor de interventie sub forma operatiunilor de depozitare publică si a operatiunilor de contabilizare a depozitărilor publice de către agentiile de plăti ale statelor membre, reprezentând livrări de bunuri, prestări de servicii si executii de lucrări, finantate din contributia financiară a Uniunii Europene.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA", reprezentând TVA neutilizată, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.RI.A. a sumelor în contul 54.04.04.31.

e) Contul 54.04.05.31 „Disponibil din debite recuperate FEGA"

Încasări:

- sumele transferate de beneficiari, reprezentând debite FEGA recuperate de A.RI.A., provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora.

Plăti:

- sumele transferate de A.P.I.A. în următoarele conturi ale M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului: contul 54.04.01.31 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEGA", reprezentând prefinantare FEGA din fonduri externe nerambursabile, contul 54.04.02.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEGA" reprezentând cofinantare FEGAsi contul 54.04.03.31 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEGA";

1.3.2.2. Conturi de disponibil deschise pe numele A.P.I.A. pentru derularea FEADR

a) Contul 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de A.PD.R.P din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând partea de finantare externă aferentă plătilor nationale directe complementare si ale măsurilor axei 2 din FEADR, ce urmează a fi returnate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR".

Plăti:

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând partea de finantare externă aferentă plătilor nationale directe complementare si ale măsurilor axei 2 din FEADR.

b) Contul 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentând cofinantare FEADR.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.02.32;

c) Contul 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", reprezentând prefinantare FEADR.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.I.A. a sumelor în contul 54.04.03.32.

d) Contul 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR"

Încasări:

- sumele recuperate de A.P.I.A. de la beneficiari, reprezentând debite provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora, aferente plătilor nationale directe complementare si ale măsurilor axei 2 dinFEADR.

Plăti:

- sumele transferate în contul A.PD.R.P deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR", reprezentând debite aferente plătilor nationale directe complementare si ale măsurilor axei 2 din FEADR, provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora.

1.3.3. A.PD.R.P

a) Contul 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând finantare din fonduri externe nerambursabile FEADR.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul A.P.I.A. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", pentru restituirea sumelor către M.A.D.R., reprezentând plăti nationale directe complementare si cele aferente măsurilor axei 2 din FEADR, partea de finantare externă;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.01.32.

b) Contul 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentând cofinantare FEADR.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.02.32.

c) Contul 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", reprezentând prefinantare FEADR.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", reprezentând restituiri de sume neutilizate, în termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.03.32.

d) Contul 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de M.A.D.R. din contul deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", reprezentând contravaloarea TVA aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral ori partial din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităti administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică.

Plăti:

- sumele transferate în conturile beneficiarilor, reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral ori partial din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităti administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică;

- sumele transferate în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.04.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEADR", reprezentând restituirea TVA neutilizate, în

termen de 5 zile de la încasarea de către A.P.D.R.P. a sumelor în contul 54.04.04.32.

e) Contul 54.04.05.32 „Disponibil din debite recuperate FEADR"

Încasări:

- sumele transferate de A.P.I.A., reprezentând debite recuperate de la beneficiari aferente plătilor nationale directe complementare si ale măsurilor axei 2 din FEADR, provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora;

- sumele transferate de beneficiari, reprezentând debite FEADR, recuperate de A.P.D.R.P, provenite din nereguli sau plăti în exces, precum si dobânzile/penalitătile aferente acestora.

Plăti:

- sumele transferate în conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului, reprezentând debite recuperate, inclusiv dobânzi/penalităti aferente acestora, astfel: contul nr. 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile FEADR", contul nr. 54.04.02.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinantare FEADR" reprezentând cofinantare FEADR si contul nr. 54.04.03.32 „Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinantare si fonduri în cazul indisponibilitătilor temporare FEADR", în functie de sursa de finantare a cheltuielilor.

2. Efectuarea operatiunilor de încasări si plăti între M.A.D.R. si cele două agentii de plăti: A.P.I.A. si A.P.D.R.P.

A. Operatiuni de încasări si plăti, în conturile deschise la Trezoreria Statului, efectuate între M.A.D.R., A.P.I.A. si A.P.D.R.P.

A.1. Operatiuni de încasări si plăti aferente FEGA si FEADR efectuate de M.A.D.R.

1. A.P.I.A. si A.P.D.R.P. transmit M.A.D.R. în prima zi lucrătoare a trimestrului în curs previziunile privind necesarul de fonduri, conform anexelor nr. 1 a) si 1 b) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare;

2. A.P.I.A. si A.P.D.R.P. notifică în conformitate cu anexele nr. 1c) si 1d) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, asupra alimentării cu fonduri necesare efectuării plătilor către beneficiari;

3. M.A.D.R., în termen de două zile lucrătoare de la primirea solicitării de fonduri de la A.P.I.A. si A.P.D.R.P, notifică Ministerului Economiei si Finantelor, conform anexelor nr. 1e ) si 1f) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, în vederea deschiderii de credite bugetare, în situatia lipsei de disponibilităti si în scopul virării sumelor în conturile M.A.D.R. deschise la Trezoreria Statului 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32. Ministerul Economiei si Finantelor deschide creditele bugetare în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitarea M.A.D.R.

4. M.A.D.R. comunică A.P.I.A. si A.P.D.R.P. cu două zile lucrătoare înaintea efectuării plătilor, conform anexei nr. 1g ) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, sumele ce vor fi transferate în conturile acestor două agentii 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32.

5. în situatia în care în conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32 există disponibil, în baza solicitărilor de fonduri din partea celor două agentii, în termen de două zile lucrătoare M.A.D.R. depune ordinele de plată pentru Trezoreria

Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

A.2. Operatiuni de încasări si plăti aferente FEGA si FEADR efectuate de A.P.I.A.

1. A.P.I.A., în termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 si 54.04.03.32 de către M.A.D.R., depune ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

2. A.P.I.A. solicită A.PD.R.P, conform anexei nr. 1i) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, sumele necesare efectuării plătilor nationale directe complementare si cele aferente măsurilor axei 2 FEADR, cu scopul restituirii către M.A.D.R. a componentei de finantare externă;

3. A.P.I.A., în prima zi lucrătoare următoare celei în care s-au încasat de la A.PD.R.P sumele aferente plătilor nationale directe complementare si cele aferente măsurilor axei 2 FEADR, componenta de finantare externă, în contul A.P.I.A 54.04.01.32, transferă aceste sume în contul M.A.D.R. 54.04.01.32, depunând ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care a fost depus.

4. A.P.I.A., în termen de două zile lucrătoare de la încasarea de la beneficiari a debitelor aferente FEGA în contul A.P.I.A. 54.04.05.31, virează sumele încasate la M.A.D.R. în conturile: 54.04.01.31, 54.04.02.31 si 54.04.03.31, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

5. A.P.I.A., în termen de două zile lucrătoare de la încasarea debitelor aferente FEADR în contul A.P.I.A. 54.04.05.32, virează la A.PD.R.P în contul 54.04.05.32, depunând ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care a fost depus.

6. A.P.I.A., în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de efectuare a plătilor către beneficiari restituie sumele neutilizate în conturile M.A.D.R. 54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 si 54.04.03.32, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

7. A.P.I.A. comunică M.A.D.R. în prima zi lucrătoare următoare efectuării plătii, conform anexei nr. 1h) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, sumele neutilizate si transferate în conturile M.A.D.R.

54.04.01.31, 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32 si 54.04.03.32 .

A.3. Operatiuni de încasări si plăti aferente FEADR efectuate deA.P.D.R.P.

1. A.PD.R.P, în termen de 5 zile lucrătoare de la alimentarea conturilor de disponibil din Trezoreria Statului 54.04.01.32,

54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32 de către M.A.D.R., în vederea efectuării plătilor către beneficiari, depune ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

2. A.PD.R.P, în prima zi lucrătoare următoare celei în care s-au încasat sumele virate de M.A.D.R. în contul 54.04.01.32, reprezentând plătile nationale directe complementare si cele aferente măsurilor axei 2 FEADR, componenta de finantare externă, transferă aceste sume la A.P.I.A. în contul 54.04.01.32, depunând ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care a fost depus.

3. A.PD.R.P, în termen de două zile lucrătoare de la data încasării debitelor aferente FEADR în contul 54.04.05.32, virează sumele în conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

4. A.PD.R.P, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării de la M.A.D.R. în contul A.PD.R.P 54.04.04.32 a sumelor reprezentând TVA aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii si executiei de lucrări, finantate integral ori partial din contributia financiară a Uniunii Europene si/sau din cofinantarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităti administrativ-teritoriale, asociatii ale acestora legal constituite si organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, virează către beneficiari sumele încasate, depunând ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

5. A.PD.R.P, în prima zi lucrătoare după expirarea termenului de efectuare a plătilor către beneficiari, restituie sumele neutilizate în conturile M.A.D.R. 54.04.01.32 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32, depunând ordinele de

plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în timpul programului de ghiseu al Activitătii de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti. Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti procesează ordinele de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) în aceeasi zi în care au fost depuse.

6. A.PD.R.P comunică M.A.D.R. în prima zi lucrătoare următoare efectuării plătii, conform anexei nr. 1h) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, sumele neutilizate si transferate în conturile M.A.D.R. 54.04.01.32, 54.04.02.32, 54.04.03.32, 54.04.04.32.

A.4. Deschiderea de credite din bugetul de stat si alimentarea conturilor M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32

Pentru efectuarea operatiunilor:

- deschiderea creditelor din bugetul M.A.D.R. de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură si vânătoare", titlul 55 „Alte transferuri", pozitiile distincte: „Program FEGA" titlul 55.01.24 si „Program FEADR" titlul 55.01.27;

- alimentarea de la bugetul de stat a conturilor de cofinantare FEGA si FEADR 54.04.02.31 si 54.04.02.32, a contului de prefinantare FEGA 54.04.03.31, a contului de prefinantare FEADR, în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor de la Comunitatea Europeană, 54.04.03.32 si a conturilor de disponibil reprezentând finantarea unor cheltuieli neeligibile FEGA si FEADR 54.04.04.31 si 54.04.04.32

se procedează în felul următor:

A.4.1. Deschiderea de către M.A.D.R. a creditelor din bugetul de stat

1. M.A.D.R., prin D.G.B.F.FE. întocmeste cererea de deschidere de credite bugetare, însotită de Nota de fundamentare si Nota justificativă prin care se stabilesc necesitătile de finantare de la bugetul de stat. Cererea de deschidere de credite bugetare de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură si vânătoare", titlul 55 „Alte transferuri", vizată de directorul general al D.G.B.F.FE. sau de alte persoane împuternicite, precum si de controlorul financiar preventiv delegat, se prezintă spre aprobare ordonatorului principal de credite.

2. Cererea pentru deschiderea creditelor bugetare însotită de dispozitiile bugetare si borderourile aferente se prezintă Ministerului Economiei si Finantelor în scopul deschiderii creditelor bugetare. Ministerul Economiei si Finantelor transmite dispozitiile bugetare si borderourile aferente la Activitatea de trezorerie si contabilitate publică a municipiului Bucuresti.

A.4.2. Transferul sumelor în conturile M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32

1. în baza sumelor solicitate la deschiderea creditelor bugetare, D.G.B.F.FE. din M.A.D.R. întocmeste si propune spre aprobare ordonatorului principal de credite Angajamentul bugetar individual/global, Propunerea de angajare a unei cheltuieli si Ordonantarea la plată. După aprobare D.G.B.F.FE. emite ordinele de plată pentru transferul sumelor din Contul RO90TREZ70023830155XXXXX, în conturile M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32 deschise la Trezoreria Statului.

2. D.G.B.F.FE. emite ordinul de plată până cel târziu la ora 12,00 a primei zile lucrătoare datei la care s-a aprobat Ordonantarea la plată de către ordonatorul principal de credite.

3. Trezoreria Statului pune la dispozitia M.A.D.R. extrasul de cont care confirmă creditarea conturilor M.A.D.R. 54.04.02.31, 54.04.03.31, 54.04.04.31, 54.04.02.32, 54.04.03.32 si 54.04.04.32 în prima zi lucrătoare următoare datei creditării acestui cont.

A.5. Dobânzi si comisioane aferente disponibilitătilor din conturile deschise la Trezoreria Statului

1. Pentru disponibilitătile din asistenta financiară nerambursabilă aflate în conturile M.A.D.R., A.P.I.A. si A.PD.R.P, precum si ale beneficiarilor, Trezoreria Statului nu bonifică dobânda.

2. Pentru efectuarea operatiunilor de încasări si plăti prin conturile M.A.D.R., A.P.I.A. si A.PD.R.P, precum si prin conturile beneficiarilor, Trezoreria Statului nu percepe comisioane sau alte taxe.

B. Operatiuni de încasări si plăti efectuate de M.A.D.R. prin conturile în euro si în lei deschise la o institutie financiar-bancară sau la Trezoreria Statului

1. M.A.D.R. virează prin ordin de plată, în termen de 7 zile lucrătoare de la rambursarea de către Comisia Europeană a cheltuielilor prefinantate de la bugetul de stat aferente FEGA, sumele încasate în euro, convertite în lei, inclusiv dobânda încasată, din contul în lei deschis la institutia financiar-bancară sau la Trezoreria Statului „Disponibil în lei reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEGA" în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.31.

2. M.A.D.R. virează prin ordin de plată în termen de 7 zile lucrătoare de la solicitarea A.PD.R.P, conform anexei nr. 1d) la Hotărârea Guvernului nr. 293/2008, cu modificările si completările ulterioare, din contul în lei deschis la institutia financiar-bancară sau la Trezoreria Statului „Disponibil în lei reprezentând contributia financiară a Comunitătii Europene privind FEADR", prin convertirea sumelor în euro încasate de la Comunitatea Europeană, în contul M.A.D.R. deschis la Trezoreria Statului nr. 54.04.01.32.

3. Operatiuni de plăti efectuate de A.P.I.A. si A.P.D.R.P. către beneficiarii FEGA si FEADR

Plătile aferente FEGA si FEADR se efectuează de către A.P.I.A. si A.PD.R.P, astfel:

- beneficiarilor persoane fizice sumele se virează în conturi deschise la institutii financiar-bancare;

- organismelor neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică si altor persoane juridice care nu se încadrează în categoria operatorilor economici definiti la pct. 6.1.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.235/2003, cu modificările si completările ulterioare, în conturile deschise la institutii financiar-bancare;

- institutiilor publice de subordonare centrală sau locală, în conturile deschise la Trezoreria Statului;

- operatorilor economici organizati ca regii autonome, societăti sau companii nationale si societăti comerciale, în conturile deschise la Trezoreria Statului.

 

ANEXĂ*)

 

FLUXURI FINANCIARE

 

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă «e-crestere!», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoastere»", finantat de Banca Mondială si Guvernul României

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului „Economia bazată pe cunoastere", semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă schema „Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă «e-cresterel», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoastere»", finantat de Banca Mondială si Guvernul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin stabileste data de 24 noiembrie 2008, ora 14,00, ca dată-limită de depunere a proiectelor din partea potentialilor beneficiari ai Programului de finantare nerambursabilă „e-cresterel".

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Kâroly Borbely

 

Bucuresti, 19 august 2008.

Nr. 412.

 

ANEXĂ

 

AJUTOR DE MINIMIS

pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă „e-crestere!", aferent proiectului „Economia bazată pe cunoastere"

 

1. Prevederi generale

Art. 1. - Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de minimis, denumită „Ajutor de minimis pentru derularea Programului de finantare nerambursabilă «e-cresterel», aferent proiectului «Economia bazată pe cunoastere»", initiată de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu sprijinul Băncii Mondiale.

Art. 2. - Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul acestei scheme se face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis prevăzute de Regulamentul CE nr. 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L379 din 28 decembrie 2006.

Art. 3. - Prezenta schemă nu intră sub incidenta obligatiei de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr. 1.998/2006.

Art. 4. - Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

2. Obiectivul si scopul schemei

Art. 5. - Obiectivul prezentei scheme este acela de a îmbunătăti competitivitatea companiilor românesti pe pietele nationale si internationale prin adoptarea tehnologiilor inovatoare si solutiilor informatice de tip e-business.

Pe lângă obiectivul principal, Programul de finantare nerambursabilă „e-cresterel", denumit în cele ce urmează PFN, din cadrul proiectului „Economia bazată pe cunoastere" mai cuprinde următoarele priorităti:

Prioritatea 1

PFN va sprijini proiecte care implementează solutii de tip e-business, menite să dezvolte afacerile bazate pe infrastructura TIC.

Prioritatea 2

PFN va sprijini întreprinzătorii privati care doresc să adopte solutii inovatoare în activitatea lor curentă, prin implementarea de planuri de afaceri care au ca obiectiv retehnologizarea proceselor de afaceri, dezvoltarea de produse inovatoare si sisteme TIC. Scopul este acela de a îmbunătăti competitivitatea companiilor prin investitii în active si active intangibile, dezvoltarea resurselor umane si strategii de marketing online.

Prioritatea 3

PFN va sprijini proiecte care să exploateze brevete de inventie, prin realizarea de bunuri si servicii care să fie comercializate pe piată.

Prioritatea 4

PFN va sprijini marketingul afacerilor prin mijloace electronice si prezenta pe internet, cu avantaje competitive si oportunităti de parteneriat.

Se consideră proiect integrat acea propunere care contine simultan cel putin două priorităti PFN, si anume prioritatea 1 cu prioritatea 2 sau prioritatea 1 cu prioritatea 3.

3. Baza legală

Art. 6. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

- Regulamentul CE nr. 1.998/2006;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 180/2005 pentru ratificarea Acordului de împrumut, în valoare de 60,0 milioane dolari SUA, dintre România, reprezentată de Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea proiectului „Economia bazată pe cunoastere", semnat la Bucuresti la 8 decembrie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 92/2006.

4. Domeniul de aplicare

Art. 7. - Prezenta schemă se adresează tuturor întreprinderilor mici si mijlocii care activează în toate sectoarele de activitate, cu exceptia celor prezentate la art. 8.

Art. 8. - Prezenta schemă nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în sectoarele pescuit si acvacultura, reglementate de Regulamentul CE nr. 104/2000^ publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 17 din 21 ianuarie 2000;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în productia primară a produselor agricole, astfel cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul CE;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îsi desfăsoară activitatea în procesarea si comercializarea produselor agricole, prevăzute în anexa 1 la Tratatul CE, în următoarele cazuri:

- când valoarea ajutorului este stabilită pe baza pretului sau a cantitătii acestor produse cumpărate de la producătorii primari sau puse pe piată de operatorii economici respectivi;

- când ajutorul este conditionat de transferarea lui partială sau integrală către producători primari;

d) ajutoarelor în favoarea activitătilor de export către terte tări sau statele membre, si anume ajutoarele legate direct de cantitătile exportate, decrearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor care favorizează utilizarea produselor nationale în detrimentul celor importate;

f) ajutoarelor acordate operatorilor economici care activează în sectorul carbonifer, astfel cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 205 din 2 august 2002;

g) ajutoarelor pentru achizitionarea vehiculelor de transport rutier de marfă, acordate operatorilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă contra cost;

h) ajutoarelor acordate întreprinderilor în dificultate, astfel cum sunt acestea definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

5. Definitii

Art. 9. . În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:

a) administrator al schemei - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin intermediul Unitătii de management al proiectului „Economia bazată pe cunoastere" (UMP);

b) furnizor de ajutor de minimis - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

c) întreprinderi mici si mijlocii (IMM), astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prin Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare, si prin Ordonanta Guvernului nr. 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 175/2006 - acele întreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care fie au o cifră de afaceri anuală netă care nu depăsesteechivalentul în lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro. încadrarea în categoria IMM se va face în functie de cele 3 tipuri de întreprinderi: autonome, legate si partenere, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile Recomandării CE nr. 361 din 6 mai 2003 privind definitia microîntreprinderilor, a întreprinderilor mici si mijlocii, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 124 din 20 mai 2003.

• în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mijlocie este întreprinderea care are între 50 si 249 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

• în cadrul categoriei de IMM, întreprinderea mică este întreprinderea care are între 10 si 49 de salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 10 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 10 milioane euro.

• în cadrul categoriei de IMM, microîntreprinderea este întreprinderea care are până la 9 salariati si realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 2 milioane euro, echivalent în lei, sau detine active totale care nu depăsesc echivalentul în lei a 2 milioane euro;

d) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale si întreprinderi familiale, astfel cum sunt acestea definite prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăsurarea activitătilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale. Nu au personalitate juridică;

e) societăti cooperative si cooperative agricole, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 1/20051) privind organizarea si functionarea cooperatiei si prin Legea cooperatiei agricole nr. 566/20042), cu modificările si completările ulterioare;

f) asociatii care activează în domeniul agriculturii, astfel cum sunt acestea definite prin Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, cu modificările ulterioare, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăti directe si plăti nationale directe complementare, care se acordă în agricultura începând cu anul 2007, si pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 139/2007 [altele decât cele mentionate la art. 8 lit. d) si e)];

g) grupuri de producători, astfel cum sunt acestea definite prin Ordonanta Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005;

h) institutii de drept public sau privat, astfel cum sunt acestea definite prin Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările si completările ulterioare;

i) rata de actualizare - rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;

j) societăti în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004.

 


1) Societate cooperativă - o asociatie autonomă de persoane fizice si/sau juridice, după caz, constituită în baza consimtământului liber exprimat de acestea, în scopul promovării intereselor economice, sociale si culturale ale membrilor cooperatori, fiind detinută în comun si controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste.

2) Cooperativă agricolă - o asociatie autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică si socială în interesul privat al membrilor săi.

 

6. Criterii de eligibilitate pentru beneficiari

Art. 10. - Solicitantii trebuie să respecte următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt eligibile pentru acordarea unui ajutor financiar nerambursabil de:

• maximum 33.450 lei:

- persoanele fizice autorizate;

- întreprinderile individuale;

- întreprinderile familiale;

- microîntreprinderile;

• maximum 223.000 lei:

- întreprinderile mici si mijlocii;

- asociatiile care activează în domeniul agriculturii (exceptându-le pe cele din domeniul productiei primare agricole);

- societătile cooperative si cooperativele agricole;

- grupurile de producători;

• maximum 446.000 lei:

- parteneriatele formate din o IMM (beneficiar) si o institutie de drept public sau privat atestată (partener).

Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitantii trebuie să completeze „Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii", prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare, care a preluat prevederile Comunicării CE, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 118 din 20 mai 2003;

b) sunt întreprinderi înregistrate la registrul comertului si îsi desfăsoară activitatea în România;

c) nu sunt în stare de insolventă, nu au afacerile administrate de un judecător sindic, nu au nicio restrictie asupra activitătii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori sau nu se află într-o altă situatie similară cu cele mentionate anterior, reglementată prin lege;

d) nu înregistrează datorii publice si si-au plătit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de legislatia în vigoare;

e) reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus niciunei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instantă de judecată din motive profesionale sau etic-profesionale;

f) nu sunt „societăti în dificultate" conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244 din 1 octombrie 2004;

g) solicitantul demonstrează că detine resursele financiare necesare pentru cofinantarea proiectului;

h) nu a fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată si creanta integral recuperată;

i) valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate operatorului economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenti si anul fiscal în curs), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, nu depăseste echivalentul în lei a 200.000 euro (100.000 euro în cazul operatorilor economici care activează în sectorul transporturilor);

j) pentru cheltuielile eligibile pentru finantare în cadrul prezentei scheme, solicitantul nu a mai beneficiat de alocări financiare nerambursabile provenite din surse publice;

k) valoarea totală a finantării nerambursabile solicitate nu va depăsi limitele maxime aprobate anterior pentru fiecare grup-tintă;

l) contributia solicitantului trebuie să aibă minimum valoarea procentuală stabilită pentru fiecare grup-tintă;

m) solicitantul se angajează să mentină proprietatea asupra proiectului si natura activitătii pentru care s-a acordat finantarea nerambursabilă (acestea nu trebuie să fie puse drept gaj sau închiriate) pentru o perioadă de minimum 36 de luni de la finalizarea proiectului si să asigure exploatarea optimă si mentenanta în perioada de timp mentionată mai sus;

n) solicitantul trebuie să respecte principiul neutralitătii tehnologice (de a nu favoriza o anumită marcă sau tehnologie);

o) compania solicitantului nu are drept principal obiect de activitate vreunul dintre sectoarele interzise, de către reglementările europene în cadrul schemelor de minimis, de la primirea ajutoarelor financiare nerambursabile;

p) solicitantul trebuie să demonstreze că nu a avut întârzieri în rambursarea curentă sau anterioară a împrumuturilor comerciale private ori publice si a schemelor de creditare (dacă este cazul);

q) solicitantul trebuie să păstreze registre contabile actualizate, în conformitate cu legislatia din România;

r) solicitantul trebuie să demonstreze că nu are pierderi financiare, în conformitate cu declaratiile fiscale din anul precedent;

s) solicitantul nu trebuie să fi avut vreun incident de plată în anul fiscal precedent (de exemplu, emiterea de cecuri neacoperite);

t) solicitantii trebuie să fie în functiune si trebuie să fi înregistrat profit operational în anul 2007, asa cum rezultă din declaratiile lor financiare pentru anul 2007 (bilant si balantă);

u) alte conditii specificate în apelul de proiecte si în Ghidul solicitantului, fără a aduce atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

Art. 11. -Verificarea conditiilor de eligibilitate prevăzute mai sus se realizează de către Comitetul de evaluare constituit, prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei, în cadrul PFN, înainte de acordarea ajutorului.

7. Criterii de eligibilitate a proiectelor

Art. 12. - Pentru a fi eligibil în cadrul acestei scheme, un proiect trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

- să întrunească cerintele conformitătii administrative, ale conditiilor de eligibilitate a solicitantului si a costurilor proiectului, astfel cum sunt mentionate în prima etapă a procesului de evaluare, detaliate în Manualul de evaluare al PFN;

- să obtină un coeficient de succes de minimum 0,700 în urma parcurgerii etapei a doua a procesului de evaluare, conform metodologiei descrise în Manualul de evaluare al PFN.

8. Criterii de selectie a proiectelor

Art. 13. - Evaluarea si selectia proiectelor se vor efectua de Comitetul de evaluare, în conformitate cu următoarele criterii:

a) relevantă - în ce măsură proiectul aduce inovare si este integrat (se consideră proiect integrat acea propunere care contine simultan cel putin două priorităti PFN, si anume: prioritatea 1 cu prioritatea 2 sau prioritatea 1 cu prioritatea 3);

b) metodologie - fezabilitatea Planului de actiune al proiectului si în ce măsură acesta contine indicatori verificabili în mod obiectiv;

c) sustenabilitate - sustenabilitatea proiectului în termeni de pozitie pe piată si resurse;

d) buget si performantă financiară - claritatea, detalierea si relevanta bugetului proiectului propus, justificarea necesitătii tuturor cheltuielilor în scopul implementării proiectului si cota proprie de finantare a solicitantului;

e) capacitate de management - experienta anterioară a solicitantului în domeniul managementului de proiect si, pentru grupul-tintă C, calitatea parteneriatului (complementaritate, profilurile participantilor, evidentierea beneficiilor concrete si reale ale IMM-ului solicitant).

Toate aceste criterii se regăsesc detaliate în Ghidul solicitantului al PFN, precum si în Manualul de evaluare al PFN.

9. Modalitatea de acordare a ajutorului de minimis

Art. 14. - (1) Măsurile de sprijin oferite solicitantilor PFN definiti la art. 9 se acordă în baza unei cereri de finantare, însotită de documentele solicitate în apelul de proiecte, si în baza conditiilor prezente în contractul de finantare, însotit de anexele sale.

(2) Măsurile de sprijin acordate în cadrul prezentei scheme constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri nationale.

(3) Administratorul prezentei scheme va informa în scris operatorii economici beneficiari cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme si caracterul de minimis al acestuia3).

Art. 15. - (1) Valoarea maximă a finantării acordate prin această schemă este de:

• maximum 33.450 lei, în cazul:

- persoanelor fizice autorizate;

- întreprinderilor individuale;

- întreprinderilor familiale;

- microîntreprinderilor.

Contributia proprie a beneficiarului trebuie să fie de minimum 15% din valoarea totală a proiectului;

• maximum 223.000 lei, în cazul:

- întreprinderilor mici si mijlocii;

- asociatiilor care activează în domeniul agriculturii (exceptându-le pe cele din domeniul productiei primare agricole);

- societătilor cooperative si cooperativelor agricole;

- grupurilor de producători.

Contributia proprie a beneficiarului trebuie să fie de minimum 25% din valoarea totală a proiectului;

• maximum 446.000 lei, în cazul:

- parteneriatelor formate din o IMM (beneficiarul) si o institutie de drept public sau privat atestată (partener).

Contributia proprie a beneficiarului trebuie să fie de minimum 40% din valoarea totală a proiectului.

(2) Contributia mentionată la alin. (1) va fi asigurată fie din resurse proprii ale beneficiarului, fie prin finantare externă (de exemplu, credit bancar), într-o formă liberă de ajutor de stat.

(3) Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi suportate integral de către beneficiarul ajutorului de minimis.

(4) Plafonul stabilit va fi exprimat în numerar, ca valoare brută înainte de deducerea taxelor sau a altor obligatii fiscale.

Art. 16. - Activitătile eligibile ce fac obiectul prezentei scheme vor fi finantate numai dacă au fost initiate după semnarea contractului de finantare dintre autoritatea contractantă (Unitatea de management al proiectului „Economia bazată pe cunoastere") si beneficiar, exceptie făcând achizitia serviciilor de consultantă pentru pregătirea documentatiei de proiect.

Art. 17. - În cadrul prezentei scheme, ajutorul de minimis se va acorda sub formă de finantare nerambursabilă, esalonat, pe etape de implementare a proiectului. Valoarea ajutorului va fi actualizată folosindu-se o rată egală cu o rată de referintă stabilită de Comisia Europeană la momentul acordării ajutorului de minimis.

Art. 18. - (1) Pentru a beneficia de finantare nerambursabilă în cadrul acestei scheme, beneficiarul va da o declaratie privind ajutoarele de minimis primite în acel an fiscal si alte ajutoare de minimis primite în ultimii 2 ani fiscali (fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare).

(2) Autoritatea contractantă va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul unei perioade de 3 ani fiscali, inclusiv anul fiscal în curs, fie din surse ale statului sau ale autoritătilor locale, fie din surse comunitare, nu depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei.

(3) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unui operator economic pe o perioadă de 3 ani consecutivi, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăseste pragul de 200.000 euro (100.000 euro pentru operatorii economici care activează în domeniul transporturilor), echivalent în lei, solicitantul nu poate beneficia de prevederile prezentei scheme nici chiar pentru acea fractie din ajutor care nu depăseste acest plafon.

(4) Autoritatea contractantă va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a operatorului economic, dacă solicitantul a mai beneficiat de alte ajutoare de stat sau de minimis pentru aceleasi cheltuieli eligibile.

(5) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme nu se vor cumula cu alte ajutoare de stat, în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul CE, acordate pentru aceleasi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul generează o intensitate a ajutorului de stat care depăseste intensitatea maximă stabilită în fiecare caz în parte printr-un regulament privind exceptările în bloc sau printr-o decizie adoptată de Comisia Europeană.

10. Cheltuielile eligibile

Art. 19. - Sunt eligibile pentru finantare cheltuielile generate de următoarele activităti:

a) achizitionarea utilajelor de productie care să contină elemente inovatoare sau tehnologii moderne; si

b) achizitionarea de echipamente TIC (calculatoare, periferice, retelistică).

Una dintre categoriile a) sau b) sau o combinatie a acestora - maximum 60% din valoarea totală a proiectului;

c) achizitionarea drepturilor de exploatare a unei inventii brevetate (prin contract de cesiune sau licentă); si

d) achizitionarea de licente software si sisteme TIC (aplicatii software existente).

Una dintre categoriile c) sau d) sau o combinatie a acestora - maximum 40% din valoarea totală a proiectului;

e) achizitionarea de aplicatii software care pot include următoarele: analiza proceselor, dezvoltarea aplicatiei, implementarea aplicatiei si procese de testare - maximum 40% din valoarea totală a proiectului;

f) achizitionarea de servicii de consultantă pentru planuri de afaceri pentru dezvoltarea solutiilor de tip afaceri electronice (e-business);

g) achizitionarea de servicii de consultantă pentru studii de piată;

h) achizitionarea de servicii de consultantă pentru pregătirea documentatiei proiectelor;

i) achizitionarea de servicii de consultantă pentru implementarea proiectului.

Una dintre categoriile f)-i) sau o combinatie a acestora - minimum 10% si maximum 20% din valoarea totală a proiectului;

j) achizitionarea de servicii de instruire (numai taxele pentru cursuri) - minimum 10% si maximum 20% din valoarea totală a proiectului;

k) participarea la expozitii si târguri nationale si internationale (numai taxa de participare); si

l) servicii pentru marketing online.

Una dintre categoriile k) sau l) sau o combinatie a acestora - maximum 10% din valoarea totală a proiectului;

m) costuri pentru audit - maximum 10% din valoarea totală a proiectului.

11. Durata de aplicare a schemei

Art. 20. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până în anul 2010, în limita bugetului alocat.

12. Bugetul schemei

Art. 21. - (1) Bugetul total al prezentei scheme pentru perioada 2008-2010 este de 20.070.000 lei.


3) Asa cum este prevăzut la art. 3 din Regulamentul CE nr. 1.998/2006 din 15 decembrie 2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutorului de minimis.

 

(2) Bugetul total al prezentei scheme este defalcat pe ani astfel:

 

Anul

lei

2008

-

2009

15.070.000

2010

5.000.000

 

Art. 22. - Numărul maxim estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 500.

13. Modalitatea de derulare a schemei

Art. 23. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin intermediul UMP, este autoritatea responsabilă de administrarea prezentei scheme, urmând să asigure derularea acesteia si fiind răspunzător pentru buna ei desfăsurare.

Art. 24. - Procedura de implementare si derulare a schemei se desfăsoară după cum urmează:

Etapele cuprinse în procesul de implementare al PFN sunt următoarele:

- lansarea apelului de proiecte;

- primirea si înregistrarea cererilor de finantare;

- verificarea conformitătii administrative (conformitatea cererilor si a documentelor însotitoare);

- verificarea criteriilor de eligibilitate, atât cele ale solicitantului, cât si cele ale costurilor proiectului propus.

Numai proiectele care trec de ultimele două etape intră în etapa următoare:

- evaluarea prin notare, conform criteriilor prezentate în Ghidul solicitantului;

- selectia proiectelor câstigătoare;

- semnarea contractului de finantare;

- depunerea cererilor de rambursare, însotite de documentele justificative;

- acordarea finantării nerambursabile - se face de către UMP, numai pe baza documentelor justificative si după verificarea eligibilitătii cheltuielilor;

- monitorizarea procesului de implementare a proiectelor, conform prevederilor contractuale;

- evaluarea de impact a PFN-ului.

Art. 25. - Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, solicitantul va depune la autoritatea contractantă o cerere de finantare, însotită de documentele solicitate în Ghidul solicitantului.

Art. 26. - (1) Cererea de finantare va fi însotită de o declaratie pe propria răspundere prin care beneficiarul certifică faptul că nu este îndeplinită nicio conditie pentru a fi considerat „firmă în dificultate", conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate (2004/C 244).

(2) Pentru a demonstra calitatea de IMM, solicitantii trebuie să completeze „Declaratia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici si mijlocii", prevăzută în anexa nr. 1 la Legea nr. 346/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Solicitantul va depune, de asemenea, o declaratie pe propria răspundere, referitoare la alte ajutoare de stat sau de minimis acordate pentru aceleasi costuri eligibile. Administratorul prezentei scheme are obligatia de a verifica respectarea regulii de minimis.

(4) Administratorul prezentei scheme are obligatia de a verifica îndeplinirea tuturor conditiilor de eligibilitate, atât cele

referitoare la solicitant, cât si cele referitoare la proiectul de investitii finantat.

Art. 27. - Detalierea modalitătii de derulare a prezentei schemei se regăseste în Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-urile www.mcti.ro si www.ecomunitate.ro

Art. 28. - Data de la care se pot depune cererile de finantare si documentele justificative la autoritatea contractantă va fi anuntată înainte de lansarea apelului de proiecte.

14. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor

Art. 29. - Prezenta schemă va fi publicată integral pe site-ul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, la adresa www.mcti.ro, si pe site-ul proiectului „Economia bazată pe cunoastere", la adresawww.ecomunitate.ro

Art. 30. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007.

Art. 31. - Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie să contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

Art. 32. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun în cazul încălcării conditiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislatia natională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.

(2) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat4), toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(3) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate să solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(4) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(5) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

(6) Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007.

Art. 33. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor prezentei scheme.

Art. 34. -Administratorul prezentei scheme are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de stat, în formatul si în termenul solicitate de către acesta, toate datele si informatiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad în sarcina furnizorului, conform art. 30, 31, 32 si 33.


4) Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.002 din 19 mai 2008

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 948 din 19 august 2008

AUTORITATEA NATIONALA SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

Nr. 59 din 25 iunie 2008

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

 

În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice, ministrul mediului si dezvoltării durabile si presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emit următorul ordin:

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 2 mai 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 14, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 14.- (1) Anexele nr. I, IA, NA, MB, MIA, IIIB, IVA, IVBsi VI fac parte integrantă din prezentele norme metodologice si transpun prevederile anexelor NA, IIB, MIA, IIIB, IVA, IVB si VI la Directiva Parlamentului European si a Consiliului Uniunii Europene 98/8/CE privind plasarea pe piată a produselor biocide, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 123 din 24 aprilie 1998, p. 1, modificată prin Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.882/2003 pentru adaptarea la Decizia Consiliului 1999/468/CE a prevederilor referitoare la comitetele care asistă Comisia în exercitarea prerogativelor descrise în instrumentele care fac subiectul procedurii la care face referire art. 251 al Tratatului CE, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 284 din 31 octombrie 2003, prevederile Directivei Comisiei 2007/69/CE din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea difetialonei ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei Comisiei 2007/70/CE din 29 noiembrie 2007 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea dioxidului de carbon ca substantă activă în anexa IA la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 312 din 30 noiembrie 2007, ale Directivei Comisiei 2008/15/CE din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea clotianidinului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008, si ale Directivei Comisiei 2008/16/CE din 15 februarie 2008 de modificare a Directivei 98/8/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind includerea etofenproxului ca substantă activă în anexa I la directivă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 42 din 16 februarie 2008.

(2) Anexa nr. IB va fi publicată după elaborarea acesteia de către Consiliul Uniunii Europene."

2. La anexa nr. I la normele metodologice „Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide", după pozitia nr. 2 se introduc trei noi pozitii, pozitiile nr. 3, 4 si 5, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.

3. După anexa nr. I la normele metodologice se introduce anexa nr. IA la normele metodologice „Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut", având continutul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

Art. II. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. - (1) Prevederile de la pozitiile nr. 3 si 5 din anexa nr. 1 intră în vigoare la data de 1 februarie 2010.

(2) Prevederile de la pozitia nr. 4 din anexa nr. 1, precum si cele de la pozitia nr. 1 din anexa nr. 2 intră în vigoare la data de 1 noiembrie 2009.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTĂ

pentru completarea anexei nr. I la normele metodologice „Lista substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide"

 

Pozitia

Denumirea comună

Denumirea IUPAC/

Numere de identificare

Puritatea minimă a substantei active din produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe piată

Data includerii

Termen limita pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu exceptia produselor care contin mai mult decât o substantă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substantele

active ale respectivelor produse]

Data la care expiră includerea

Tip de produs

Dispozitii specifice (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

„3.

Clotianidin

(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazol-5-il-metil)-3-metil-2-nitroguanidina Nr. CE: 433-460-1 Nr. CAS: 210880-92-5

950 g/kg

1.02.2010

31.01.2012

31.01.2020

8

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piată a produselor biocide, cu modificările si completările ulterioare, si cu anexa nr. VI la Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Natio­nale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, autoritatea competentă eva­luează acele posibile utilizări/ expuneri si/sau populatii care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul eva­luării riscurilor la nivel comunitar si care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când acordă autorizări pentru produse, autoritatea competentă evaluează riscurile si, în consecintă, se asigură că sunt luate masuri adecvate sau că sunt impuse conditii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate. Autorizările pentru produse pot fi acordate numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

• Având în vedere riscurile identificate pentru sol, ape de suprafată si ape subterane, nu pot fi autorizate produse de tratare a lemnului care va fi folosit în exterior, cu exceptia cazului în care sunt prezentate informatii ce demonstrează că produsul respectiv va îndeplini cerintele art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, prin aplicarea măsurilor adecvate de reducere a riscurilor, după caz. în special, etichetele si/sau fisele cu date de securitate a produselor autorizate pentru uzul industrial trebuie să indice faptul că lemnul proaspăt tratat trebuie să fie depozitat după tratare pe o suprafată dură impermeabilă, în scopul prevenirii pierderilor directe pe sol, si că eventualele pierderi trebuie să fie recuperate pentru reutilizare sau eliminare.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

4.

Difetialona

3-[3-(4-

bromo[1,1-

bifenil]-4-il)-

1,2,3,4-

tetrahidronaft-1-

il]-4-hidroxi-2H-

1-benzotiopiran-

2-on

Nr. CE:

n/a

Nr. CAS:

104653-34-1

976 g/kg

1.11.2009

31.10.2011

31.10.2014

14

Deoarece proprietătile substantei active conferă acesteia caracter potential persistent, fiind susceptibilă de a fi bioacumulabilă sau toxică, ori caracter foarte persistent, fiind susceptibilă de a fi foarte bioacumulativă, substanta activă trebuie să facă obiectul unei evaluări comparative a riscurilor în conformitate cu art. 10 alin. (5) pct. (i) din Directiva 98/8/CE înainte de reînnoirea includerii sale în prezenta anexă.

Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii:

1. concentratia nominală a substantei active în produse nu trebuie să depăsească 0,0025 % g/g si se autori­zează numai momelile gata pregătite;

2. produsele trebuie să contină un agent de avertizare gustativă si, după caz, un colorant;

3. produsele nu trebuie să fie utilizate ca pulbere de prăfuit;

4. expunerea primară si secundară a oamenilor, a animalelor nevizate si a mediului este redusă la minimum prin luarea în considerare si aplicarea tuturor măsurilor adecvate si disponibile de reducere a riscurilor. Acestea includ, printre altele, limitarea utilizării ia scopuri profesionale, fixarea unei limite superioare a dimensiunii ambalajului si stabilirea obligatiilor de a folosi statii de intoxicare rezistente si securizate.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5.

Etofenprox

3-fenoxibenzil-2-

(4-etoxifenil)-2-

metil-propil-eter

Nr. CE:

407-980-2

Nr. CAS:

80844-07-1

970 g/kg

1.02.2010

31.01.2012

31.01.2020

8

Atunci când evaluează o solicitare de autorizare a unui produs, în conformitate cu art. 24-27 din Hotărârea Guvernului nr. 956/2005, cu modificările si completările ulterioare, si ale anexei nr. VI la Ordinul ministrului sănătătii publice, al ministrului mediului si gospodăririi apelor si al presedintelui Autoritătii Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007, autoritatea competentă ia în considerare acele posibile utilizări/expuneri si/sau populatii care nu au fost abordate în mod reprezentativ în cadrul evaluării riscurilor la nivel comunitar si care pot fi expuse la produsul respectiv. Atunci când autorizează un produs, autoritatea competentă evaluează riscurile si, în consecintă, se asigură că sunt luate măsuri adecvate sau că sunt impuse conditii specifice în vederea reducerii riscurilor identificate. Autorizatia unui produs poate fi acordată numai atunci când solicitarea demonstrează că riscurile pot fi reduse la niveluri acceptabile. Autoritatea competentă se asigură că autorizatiile respectă următoarele conditii: • Având în vedere riscurile identificate pentru lucrători, produsele nu pot fi folosite pe tot parcursul anului, cu exceptia cazului în care sunt furnizate date privind absorbtia cutanată care demonstrează că expunerea cronică nu prezintă riscuri inacceptabile.

 

 

 

 

 

 

 

 

• în afară de aceasta, produsele destinate utilizării industriale trebuie să fie folosite cu echipament de protectie personală cores­punzător."

 
ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. IA la normele metodologice)

 

LISTA

substantelor active aprobate de Uniunea Europeană, admise în componenta produselor biocide cu risc scăzut

 

Pozitia

Denumirea comună

Denumirea IUPAC/ Numere de identificare

Puritatea minimă a substantei active din

Produsul biocid, în forma în care acesta este plasat pe

piată

Data includerii

Termen limită pentru punere în conformitate cu art. 16(3) din Directiva 98/8/CE [cu exceptia produselor care contin mai mult decât o substantă activă, pentru care termenul-limită de punere în conformitate cu art. 16 (3) este cel prevăzut în ultima decizie de includere cu privire la substantele active ale respectivelor produse]

Data la care

expiră includerea

Tip de produs

Dispozitii specifice (1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Dioxid de carbon

Dioxid de carbon Nr. CE: 204-696-9

Nr. CAS: 124-38-9

990 ml/l

1.11.2009

31.10.2011

31.10.2019

14

Destinat exclusiv utilizării în recipiente de gaz gata de utilizare, prevăzute cu un dispozitiv de blocare

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, coroborat cu art. 1751 alin. (7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

 

Bucuresti, 22 august 2008.

Nr. 1.173.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind cesiunea creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală si organele sale subordonate începe din initiativa Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, aceasta fiind cea care stabileste categoriile de creante fiscale ce urmează a face obiectul cesiunii, specificând si valoarea nominală a acestora.

Art. 2. - (1) Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală are ca obiect numai creantele fiscale cuprinse în:

a) titluri executorii provenite din transformarea titlurilor de creantă fiscală (declaratii fiscale, decizii de impunere, definitive în sistemul căilor administrative de atac);

b) hotărâri judecătoresti definitive sau irevocabile, după caz;

c) tabloul definitiv al creantelor, aprobat în conditiile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificările ulterioare, după caz;

d) alte titluri executorii.

(2) Sumele pentru care se initiază procedura de cesiune a creantelor fiscale trebuie să fie confirmate printr-un certificat de atestare fiscală.

Art. 3. - (1) Pentru creantele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei competenta pentru efectuarea procedurii de cesiune apartine comisiei constituite la nivelul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, iar pentru creantele fiscale în cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora, competenta apartine comisiei constituite la nivelul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(2) Pentru creantele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei initierea procedurii de cesiune a creantelor fiscale are loc după avizarea acesteia de către Agentia Natională de Administrare Fiscală, pe baza unei documentatii care va prezenta situatia juridică a debitoarei si stadiul măsurilor de executare efectuate.

Art. 4. - Componenta comisiilor prevăzute la art. 3 si regulamentul de functionare al acestora se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Comisia este formată din 5 membri, din care un membru are si calitatea de presedinte.

Art. 5. - (1) Valoarea nominală a creantelor fiscale ce urmează a fi cesionate reprezintă valoarea creantelor fiscale ce se intentionează a fi cesionate, astfel cum sunt acestea individualizate în titlurile executorii.

(2) Obligatiile fiscale accesorii aferente creantelor bugetare care fac obiectul cesiunii de creantă, calculate până la data la care are loc semnarea contractului de cesiune, rămân în sarcina debitorului fiscal, art. 119-123 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, aplicându-se în mod corespunzător.

(3) În situatia în care nu se realizează cesiunea creantelor fiscale sau intervine rezolutiunea contractului de cesiune de creantă, obligatiile fiscale rămân în sarcina debitorului fiscal.

 

CAPITOLUL II

Procedura de atribuire a contractului de cesiune a creantelor fiscale

 

Art. 6. - (1) Atribuirea contractului de cesiune a creantelor fiscale se realizează prin cerere de oferte sau prin licitatie, după caz.

(2) În cazul în care, ca urmare a anuntului publicat în cadrul procedurii de cerere de ofertă, se depune o singură ofertă de preluare a creantei fiscale, care îndeplineste toate conditiile prevăzute de prezenta procedură, această ofertă este declarată câstigătoare.

(3) În cazul în care există mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale si 2 sau mai multi dintre acestia depun oferte financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, cesiunea de creantă se va realiza ca urmare a unei licitatii.

Art. 7. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale este organizată de comisia constituită potrivit art. 3.

Art. 8. - Intentia de cesionare a creantei fiscale se va notifica debitorului fiscal cedat de către comisia constituită potrivit art. 3, cu minimum 15 zile înainte de data publicării anuntului privind cesiunea creantelor fiscale.

Art. 9. - Nerealizarea cesiunii creantelor fiscale se va notifica debitorului fiscal de către comisia constituită potrivit art. 3, în termen de 3 zile de la data încheierii procesului-verbal prevăzut la art. 27.

Art. 10. - În cazul în care există mai multi ofertanti pentru preluarea creantelor fiscale care prezintă oferte financiare egale, licitatia creantelor fiscale este organizată de comisia constituită potrivit art. 3, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor.

Art. 11. - Pentru atribuirea contractului de cesiune de creante fiscale comisia este obligată să efectueze publicitatea cesiunii cu cel putin 30 de zile înainte de data fixată pentru deschiderea ofertelor.

Art. 12. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală începe prin publicarea unui anunt într-un cotidian de circulatie natională si locală, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 13. - Anuntul privind cesiunea creantelor fiscale cuprinde următoarele elemente:

a) denumirea organului fiscal care administrează creantele fiscale ce urmează a fi cesionate;

b) data la care au fost emise titlurile executorii în care sunt individualizate creantele fiscale principale si accesorii care se intentionează a fi cesionate;

c) creantele fiscale principale si accesorii care urmează a fi cesionate si descrierea lor sumară;

d) pretul minim al cesiunii care nu poate fi mai mic decât valoarea nominală a creantelor fiscale, prevăzută la art. 5;

e) indicarea, atunci când este cazul, dacă creantele sunt garantate, cu mentionarea valorii creantelor garantate din totalul creantelor;

f) data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor;

g) invitatia către toti cei interesati în cumpărarea creantelor fiscale de a depune la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv la Agentia Natională de Administrare Fiscală, în termenul de depunere a ofertelor si la locul fixat în acest scop, oferte de cumpărare, în plic închis, sub sanctiunea descalificării;

h) invitatia către toti cei interesati în cumpărarea creantelor fiscale de a se prezenta, personal sau prin împuternicit, la data, ora si locul unde se va desfăsura sedinta de deschidere a ofertelor;

i) mentiunea că ofertantii sunt obligati să depună, până la termenul prevăzut pentru depunerea ofertelor, o taxă de participare ori o scrisoare de garantie bancară, reprezentând 2% din valoarea nominală a creantelor fiscale ce urmează a fi cesionate;

j) mentiunea că cei interesati în cumpărarea creantelor fiscale trebuie să prezinte certificatul de atestare fiscală emis de organele fiscale, din care să rezulte că ofertantul nu are obligatii fiscale restante fată de bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală prin intermediul organelor fiscale; ofertantii persoane fizice străine vor depune o declaratie pe propria răspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul ie are către bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

k) mentiunea că cei interesati în cumpărarea creantelor fiscale trebuie să prezinte documentele prevăzute la art. 16 lit. j) sik).

Art. 14. - Data, ora-limită si locul de depunere a ofertelor, precum si data, ora si locul la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor vor fi stabilite de comisie si vor fi mentionate în anuntul privind cesiunea creantelor fiscale. Orice modificare a datei, orei sau locului de depunere a ofertelor, precum si a datei, orei sau locului la care se va tine sedinta de deschidere a ofertelor va fi publicată într-un cotidian de circulatie natională si locală, precum si pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

Art. 15. - Taxa de participare în valoare de 2% din valoarea nominală a creantelor fiscale ce urmează a fi cesionate se plăteste în lei la unitatea de trezorerie si contabilitate publică ce deserveste organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat. Ofertantii pot constitui si garantii, în conditiile legii, sub forma scrisorii de garantie bancară emisă în favoarea organului fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat, emisă de o institutie de credit cu sediul în România.

Art. 16. - Pentru participarea la procedura de atribuire a contractului de cesiune de creantă, până la expirarea termenului de depunere a ofertelor stabilit de comisie, ofertantii vor depune următoarele documente:

a) o prezentare sintetică a ofertantului, care va cuprinde datele de identificare si datele de contact, inclusiv un număr de fax si o adresă de e-mail pe care pot fi făcute comunicările;

b) oferta financiară de cumpărare care nu poate cuprinde un pret mai mic decât valoarea nominală a creantelor fiscale ce urmează a fi cesionate - oferta financiară trebuie să contină obligatoriu următoarele elemente: suma oferită, termenul în care se poate face plata si modalitatea de plată;

c) dovada plătii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară, reprezentând 2% din valoarea nominală a creantelor fiscale ce urmează a fi cesionate;

d) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

e) pentru persoanele juridice române, copie certificată de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului, precum si copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comertului, actualizate cu cel putin 10 zile înainte de data depunerii documentatiei;

f) pentru persoanele juridice străine, copie certificată de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidentă fiscală din tara de origine, precum si copii certificate de pe înregistrările existente la registrul comertului sau un alt registru corespunzător în tara de origine, actualizate cu cel putin 10 zile înainte de data depunerii documentatiei - toate aceste documente vor fi prezentate în traducere autorizată;

g) pentru persoanele fizice române, copie certificată de pe actul de identitate;

h) pentru persoanele fizice străine, copie certificată de pe pasaport;

i) certificatul de atestare fiscală, din care să rezulte că ofertantul nu are obligatii fiscale restante fată de bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală; ofertantii persoane fizice străine vor depune o declaratie pe propria răspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are către bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

j) o scrisoare de bonitate prin care să se ateste faptul că ofertantul are capacitatea financiară de a cumpăra creantele fiscale pentru care depune oferta;

k) declaratie pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolventei.

Art. 17. - (1) Documentatia va fi depusă în două exemplare, unul original si cel de-al doilea copie, îndosariată în dosar cu sină, în plicuri sigilate, toate paginile fiind numerotate, initializate si stampilate. Pe plic se vor înscrie obligatoriu mentiunea „original" sau „copie", după caz, precum si numele/denumirea si adresa/sediul social ale ofertantului.

(2) Plicul cu mentiunea „original" si cel cu mentiunea „copie" vor fi sigilate într-un plic pe care se vor mentiona numele/denumirea si adresa/sediul social ale ofertantului, precum si textul „Ofertă pentru procedura cesiunii creantelor fiscale. Oferta se va deschide în sedinta din data de ... de către comisia constituită în cadrul ...".

Art. 18. - Oferta va fi descalificată în următoarele situatii:

a) oferta nu cuprinde datele de contact ale ofertantului, iar acesta nu este prezent sau nu are un împuternicit în sală la sedinta de deschidere a ofertelor;

b) oferta financiară are un pret mai mic decât valoarea nominală a creantelor fiscale, este făcută pentru un termen mai mare decât cel prevăzut de prezenta procedură sau se face prin alte modalităti de plată decât cele prevăzute de prezenta procedură;

c) nu se face dovada plătii taxei de participare sau a constituirii garantiei sub forma scrisorii de garantie bancară ori taxa achitată, respectiv scrisoarea de garantie este pe o valoare mai mică decât cea prevăzută de prezenta procedură, este prezentată în altă formă sau nu este valabilă;

d) oferta nu contine, pentru persoanele juridice române, copia certificată de pe certificatul unic de înregistrare eliberat de oficiul registrului comertului;

e) oferta nu contine, pentru persoanele juridice străine, copia certificată de pe actul de înmatriculare, de pe certificatul de rezidentă fiscală din tara de origine sau copiile certificate de pe înregistrările existente la registrul comertului ori un alt registru corespunzător în tara de origine, actualizate cu cel putin 10 zile înainte de data depunerii documentatiei, prezentate în traducere autorizată;

f) oferta nu contine, pentru persoanele fizice române, copia certificată de pe actul de identitate;

g) oferta nu contine, pentru persoanele fizice străine, copia certificată de pe pasaport;

h) oferta nu contine certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că ofertantul nu are obligatii fiscale restante fată de bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală sau contine un certificat de atestare fiscală prin care se atestă obligatii către bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

i) pentru ofertantii persoane fizice străine, oferta nu contine declaratia pe propria răspundere referitoare la obligatiile pe care ofertantul le are către bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală sau contine o declaratie prin care se recunosc datorii către bugetele administrate de Agentia Natională de Administrare Fiscală;

j) oferta nu contine scrisoarea de bonitate prin care să se ateste faptul că ofertantul are capacitatea financiară de a cumpăra creantele fiscale pentru care depune oferta;

k) oferta nu contine declaratia pe propria răspundere cu privire la faptul că ofertantul nu se află în procedura insolventei sau ofertantul se află în procedura insolventei;

l) oferta a fost depusă după termenul de depunere a ofertelor indicat în anuntul prevăzut la art. 13;

m) oferta a fost depusă la altă adresă decât cea indicată în anuntul prevăzut la art. 13;

n) oferta nu este depusă în conditiile mentionate la art. 17 din prezenta procedură.

Art. 19. - Despre data, ora si locul sedintei de deschidere a ofertelor va fi înstiintat si debitorul fiscal cedat. Debitorul fiscal cedat poate participa la sedinta de deschidere a ofertelor si la sedintele de licitatie.

Art. 20. - Şedinta de deschidere a ofertelor se tine la data, ora si locul stabilite de comisie, astfel cum sunt acestea mentionate în anuntul privind cesiunea creantelor fiscale.

Art. 21. - În data, la ora si în locul stabilite de comisie în vederea deschiderii ofertelor, comisia va proceda la inventarierea ofertelor depuse si la deschiderea exemplarelor originale ale acestora. Ofertantii pot participa la procedura de deschidere a exemplarelor originale ale ofertelor.

Art. 22. - După deschiderea ofertelor comisia verifică si analizează documentele de participare, stabilind care dintre ofertele depuse se încadrează în vreuna dintre situatiile reglementate de dispozitiile art. 18.

Art. 23. - (1) În cazul în care va fi depusă o singură ofertă calificată, aceasta va fi declarată câstigătoare dacă pretul oferit de acesta este cel putin egal cu valoarea nominală a creantelor fiscale stabilită potrivit art. 5.

(2) În cazul în care există mai multe oferte calificate, este declarată câstigătoare oferta cu valoarea cea mai mare.

(3) În cazul în care există mai multe oferte calificate si 2 sau mai multi ofertanti au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare, care sunt egale, este declarată câstigătoare oferta cu valoarea cea mai mare si cu termenul cel mai scurt de plată.

(4) În cazul în care există mai multe oferte calificate si două sau mai multe dintre acestea au valoarea cea mai mare, sunt egale si au acelasi termen de plată, comisia va stabili data licitatiei, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitatie vor putea participa numai ofertantii care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.

(5) Până la data licitatiei, ofertantii declarati calificati care au depus ofertele financiare egale cu valoarea cea mai mare vor depune noi oferte financiare, în plic închis. în cazul în care 2 sau mai multi ofertanti au ofertele financiare cu valoarea cea mai mare si acestea sunt egale, este declarată câstigătoare oferta financiară cu valoarea cea mai mare si cu termenul cel mai scurt de plată. în cazul în care există două sau mai multe oferte financiare care au valoarea cea mai mare, sunt egale si au acelasi termen de plată, comisia va stabili data licitatiei, în termen de maximum 3 zile de la data deschiderii ofertelor. La licitatie vor putea participa numai ofertantii care au depus ofertele financiare cu valoarea cea mai mare.

(6) În cazul în care nici după a doua licitatie nu se pot departaja ofertele, se organizează noi licitatii până când va fi depusă o ofertă cu valoarea cea mai mare sau cu valoarea cea mai mare si termenul de plată cel mai scurt.

Art. 24. -Adjudecarea se face în favoarea ofertantului care a oferit cel mai mare pret, pret care trebuie să fie cel putin egal cu valoarea nominală a creantelor fiscale stabilită potrivit art. 5. În cazul în care 2 sau mai multi ofertanti au ofertele cu valoarea cea mai mare si acestea sunt egale, este declarată câstigătoare oferta cu valoarea cea mai mare si cu termenul cel mai scurt de plată.

Art. 25. - Dacă nu se prezintă ofertanti calificati sau nu se obtine cel putin valoarea nominală a creantelor fiscale stabilită potrivit art. 5, comisia nu atribuie contractul de cesiune de creantă.

Art. 26. - Procedura de cesiune a creantelor fiscale se poate relua într-un termen stabilit de comisie.

Art. 27. - La finalizarea procedurii se întocmeste un proces-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii.

Art. 28. . În termen de două zile de la data întocmirii procesului-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii, o copie a acestuia va fi comunicată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire si ofertantilor care nu au fost prezenti la deschiderea ofertelor.

Art. 29. - În termen de 5 zile de la data întocmirii procesului-verbal, organul fiscal va restitui taxa de participare participantilor care au depus oferte de cumpărare si care nu au fost declarati adjudecatari, iar în cazul adjudecării, taxa se retine în contul pretului. Taxa de participare nu se restituie ofertantului declarat adjudecatar care a refuzat semnarea contractului de cesiune de creantă, precum si adjudecatarului care nu a plătit pretul. Taxa de participare care nu se restituie se face venit la bugetul de stat.

Art. 30. - Scrisoarea de garantie bancară, constituită în conditiile art. 15 se valorifică de organul fiscal competent în cazul în care ofertantul este declarat adjudecatar si/sau în situatiile prevăzute la art. 29 teza a doua.

 

CAPITOLULUI

Contestarea procedurii

 

Art. 31. - Procesul-verbal prevăzut la art. 27 poate fi atacat la instanta judecătorească de contencios administrativ competentă.

 

CAPITOLUL IV

Încheierea contractului de cesiune a creantelor fiscale

 

Art. 32. - După adjudecarea creantei fiscale, se va proceda la semnarea contractului de cesiune de creante fiscale de către părti în termen de 7 zile de la data încheierii procesului-verbal privind desfăsurarea si rezultatul procedurii.

Art. 33. - Contractul de cesiune de creantă va fi semnat din partea creditorului fiscal de directorul executiv al directiei generale a finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti ori de înlocuitorul său de drept pentru creantele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 10 milioane lei, respectiv de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală ori de o persoană împuternicită de către acesta, prin ordin, pentru creantele fiscale în cuantum mai mare de 10 milioane lei, precum si pentru creantele fiscale datorate de marii contribuabili, indiferent de cuantumul acestora.

Art. 34. - Prin contractul de cesiune al creantelor fiscale, încheiat între Agentia Natională de Administrare Fiscală/directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti se transmit cesionarului toate garantiile ce însotesc creantele fiscale cedate.

Art. 35. - Contractul de cesiune de creantă se încheie în 3/4 exemplare, cu valoare de original, câte un exemplar pentru fiecare parte si câte un exemplar care va fi comunicat de cedent în termen de 3 zile de la plata pretului Biroului de Carte Funciară si/sau Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, după caz, în vederea efectuării mentiunii privind noul titular al garantiei corespunzătoare creantelor fiscale cesionate. Exemplarul organului fiscal va fi arhivat, în original, la dosarul fiscal.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii privind plata pretului cesiunii creantelor fiscale

 

Art. 36. -Adjudecatarul este obligat să plătească pretul, diminuat cu contravaloarea taxei de participare, în lei, în numerar la unitatea de trezorerie si contabilitate publică ce deserveste organul fiscal unde este înregistrat debitorul fiscal cedat sau prin decontare bancară, în cel mult 5 zile de la data semnării contractului, urmând ca transferul dreptului de proprietate să se realizeze la data plătii pretului.

Art. 37. - Dacă adjudecatarul nu plăteste pretul în termenul prevăzut la art. 36, acesta va fi obligat la plata de majorări de întârziere, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, care vor fi stipulate în contractul de cesiune de creantă.

Art. 38. - Sumele reprezentând diferenta de pret între valoarea nominală a creantelor si pretul de adjudecare a creantelor fiscale se fac venit la bugetul de stat, în conditiile art. 75 din Legea nr. 500/2002 privind finantale publice, cu modificările ulterioare.

Art. 39. - La data plătii pretului organul fiscal va remite cesionarului titlurile executorii si titlurile de creantă, în original.

Art. 40. - În cazul în care cesionarul nu îsi poate îndeplini obligatiile prevăzute în contractul de cesiune de creantă, din orice motive, suma datorată va fi repusă de organul fiscal în sarcina debitorului fiscal cedat sau a succesorilor săi.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii privind plata în rate a pretului cesiunii creantelor fiscale

 

Art. 41. - În conditiile în care debitoarea se află în procedura reglementată de Legea nr. 85/2006, adjudecatarului i se va putea accepta plata pretului în rate.

Art. 42. - Plata în rate a pretului cesiunii de creantă se va realiza numai cu conditia unui avans de minimum 30% din pretul cesiunii plătit înainte de semnarea contractului, iar diferenta urmează să fie plătită în cel mult 6 luni de la data semnării contractului de cesiune de creantă pentru creantele fiscale în cuantum mai mic sau egal cu 100 milioane lei sau în cel mult 12 luni de la data semnării contractului de cesiune de creantă pentru creantele fiscale în cuantum mai mare de 100 milioane lei, în termenele stabilite prin oferta financiară.

Art. 43. - Graficul de plată a pretului cesiunii creantelor fiscale se întocmeste în conformitate cu prevederile art. 42 si constituie anexă la contractul de cesiune de creante fiscale.

Art. 44. - În cazul plătii pretului cesiunii creantelor fiscale în rate, dreptul de proprietate asupra creantelor fiscale ce au făcut obiectul procedurii de cesiune, inclusiv garantiile ce însotesc aceste creante, se transferă la data plătii în întregime a pretului.

Art. 45. - (1) În cazul neplătii avansului prevăzut la art. 42, dispozitiile art. 29 teza a doua se aplică în mod corespunzător.

(2) În situatia în care cesionarul nu plăteste toate ratele în termenele prevăzute în contract, comisia îl va notifica pe cesionar cu privire la rezolutiunea contractului de cesiune de creantă, informându-l că rezolutiunea contractului dă dreptul la restituirea pretului plătit, cu exceptia taxei de participare, care se face venit la bugetul de stat. Restituirea acestor sume se face în conditiile stabilite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii privind stingerea obligatiilor fiscale apartinând debitorului fiscal cedat

 

Art. 46. - După data de 1 a lunii următoare lunii în care s-a făcut notificarea debitorului fiscal cedat si până la data realizării cesiunii de creantă, orice plată făcută de acesta se consideră a fi efectuată în contul creantelor sale fiscale curente sau viitoare.

Art. 47.  În situatia în care nu se realizează cesiunea creantelor fiscale odată cu notificarea debitorului fiscal cedat asupra faptului nerealizării cesiunii, va fi înstiintat si organul fiscal în a cărui evidentă sunt înregistrate creantele fiscale ale debitorului fiscal asupra faptului nerealizării cesiunii, în vederea aplicării corespunzătoare a prevederilor art. 114 si 115 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea circuitului informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

 

Văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice nr. E.N. 8.867 din 20 august 2008,

în temeiul art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile,

având în vedere art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Circuitul informational al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile, prevăzut în anexa nr. 1, Circuitul informational în bolile cu alertă precoce si răspuns rapid, prevăzut în anexa nr. 2, si Circuitul informational în bolile transmisibile, prevăzut în anexa nr. 3. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, din sistemul public si privat au obligativitatea de a raporta bolile transmisibile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile, în conformitate cu prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, Biroul de evenimente de sănătate si alertă precoce, institutele de sănătate publică regionale, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, furnizorii de servicii medicale, precum si ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 1.466.

 

ANEXA Nr. 1

 

CIRCUITUL INFORMATIONAL

al fisei unice de raportare a bolilor transmisibile

 

Art. 1.- Autoritătile de sănătate publică judetene reprezintă punctul focal judetean de colectare a datelor privind bolile transmisibile pentru toti furnizorii de servicii medicale, publici sau privati, indiferent de apartenenta la reteaua sanitară a Ministerului Sănătătii Publice, a altor ministere si institutii cu retea sanitară proprie, de tipul si forma de organizare.

Art. 2. - Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, precum si Institutul de Sănătate Publică Bucuresti asigură, 24 de ore din 24, 7 zile din 7, primirea informatiilor telefonice privind cazurile de boală transmisibilă.

Art. 3. - Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin birourile/compartimentele/serviciile de supraveghere si control al bolilor transmisibile, întocmesc si gestionează, inclusiv în format electronic, registrul unic de boli transmisibile judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.

Art. 4. - Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, prin birourile/compartimentele/serviciile de supraveghere si control al bolilor transmisibile, ministerele si institutiile cu retea sanitară proprie, institutele de sănătate publică regionale, prin sectiile/ compartimentele de epidemiologie, asigură primirea datelor, desemnează un medic epidemiolog responsabil pentru transmiterea datelor si o persoană responsabilă cu gestiunea datelor referitoare la bolile transmisibile prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare si de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile.

Art. 5. - (1) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti realizează inventarul furnizorilor de servicii medicale din teritoriu în sistem public, în sistem privat sau apartinând unor ministere sau institutii cu retea sanitară proprie.

(2) În vederea realizării actiunii de inventariere, în termen de 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, toti furnizorii de servicii medicale, clinice si paraclinice, vor transmite către autoritătile de sănătate publică următoarele informatii: denumirea completă a institutiei, datele de identificare a persoanei desemnate ca responsabilă pentru activitatea de primire/transmitere de date privind evenimentele de sănătate cauzate de bolile transmisibile, numerele de telefon, fax si adresele de e-mail. Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti vor aloca fiecărui furnizor de servicii medicale un cod de identificare conform procedurii stabilite de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile.

Art. 6. - (1) Pentru cazurile suspecte de: poliomielită cu virus sălbatic, gripă umană cauzată de un nou subtip de virus gripal, holeră, pestă, febre virale hemoragice (Lassa, Ebola, Marburg), febră galbenă, variolă, varioloid, boli infectioase cu etiologie necunoscută, eveniment neobisnuit/neasteptat si sindrom acut respirator sever (SARS), toti furnizorii de servicii medicale vor informa imediat telefonic autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti (conform anexei nr. 2).

(2) Confirmarea cu laboratorul a cazurilor suspecte pentru bolile prevăzute la alin. (1) se va efectua numai în cadrul laboratoarelor de referintă din cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti.

(3) Datele minime care vor fi transmise telefonic imediat de către toti furnizorii de servicii medicale la autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti sunt următoarele: numele, prenumele, adresa, localitatea de domiciliu, localitatea/tara de incubatie, data nasterii, sexul, ocupatia, locul de muncă/colectivitate, data debutului bolii, data depistării, date privind izolarea în spital, data decesului (dacă este cazul).

(4) Autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti informează imediat telefonic Biroul de evenimente de sănătate si alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti - Punct focal pentru Regulamentul sanitar international 2005 (RSI), care, împreună cu Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, verifică informatia primită.

(5) Biroul de evenimente de sănătate si alertă precoce decide notificarea la Organizatia Mondială a Sănătătii si asigură informarea Ministerului Sănătătii Publice - Autoritatea de Sănătate Publică, precum si, după caz, a Institutului National de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti.

Art. 7. - (1) Pentru cazurile suspecte/confirmate de: boală meningococică, encefalite transmise prin vectori/West Nile, tetanos, tetanos neonatal, rujeolă, difterie, infectie rubeolică congenitală a nou-născutului, infectia cu E. Coli entero-hemoragic EHEC, febrele tifoide si paratifoide, botulism, listerioză, leptospiroză, meningite virale, meningită tuberculoasă, legioneloză, ornitoză/psitacoză, antrax, bruceloză acută, tularemie, encefalite infectioase primare, malarie, lepră, tifos exantematic/Brill, dengă, reactii adverse postvaccinale si indezirabile, toti furnizorii de servicii medicale vor informa telefonic, imediat la depistare, autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti (conform anexei nr. 2).

(2) Datele minime ce vor fi transmise telefonic de către toti furnizorii de servicii medicale la autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti sunt următoarele: numele, prenumele, adresa, localitatea/tara de incubatie, data nasterii, sexul, ocupatia, locul de muncă/ colectivitate, data debutului bolii, data depistării, date privind izolarea în spital, data decesului (dacă este cazul).

(3) Autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti informează telefonic, în termen de 24 de ore, institutul regional de sănătate publică, iar acesta informează telefonic imediat Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile.

(4) Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile asigură informarea Autoritătii de Sănătate Publică din Ministerul Sănătătii Publice, după verificarea si evaluarea importantei epidemiologice a problemei, împreună cu Biroul de evenimente de sănătate si alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti - Punct focal pentru Regulamentul sanitar international 2005 (RSI), care decide notificarea la Organizatia Mondială a Sănătătii.

(5) Orice comunicare telefonică se va face ulterior în scris, prin orice mijloc care asigură confirmarea primirii acesteia.

Art. 8. - (1) Functia de răspuns este asigurată la nivel local si regional prin intermediul echipelor locale, respectiv regionale de interventie, formate din medici specialisti în epidemiologie, microbiologie, boli infectioase si, după caz, în alte specialităti medicale, din cadrul autoritătilor de sănătate publică judetene/institutelor de sănătate publică regionale, în colaborare cu toti furnizorii de servicii medicale din teritoriul afectat.

(2) Functia de răspuns la nivel national este asigurată de Ministerul Sănătătii Publice -Autoritatea de Sănătate Publică, prin echipa natională de interventie, formată din specialistii Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, Biroului de evenimente de sănătate si alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti, precum si ai Institutului National de Boli Infectioase „Prof. dr. Matei Bals" Bucuresti si ai Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino" Bucuresti.

Art. 9. - (1) Cazurile de gripă, infectii acute ale căilor respiratorii superioare si inferioare, boala diareică acută infectioasă (BDA), angină streptococică, varicelă, giardioză, mononucleoză infectioasă, cherato-conjunctivită epidemică, infectii nosocomiale (toate manifestările clinice) si rezistenta microbiană vor fi raportate statistic, numeric, lunar, la autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti, defalcat pe factori caracteristici epidemiologici, de către toti furnizorii de servicii medicale (conform anexei nr. 3).

(2) Cazurile de gripă, infectii acute ale căilor respiratorii superioare si inferioare, boala diareică acută infectioasă (BDA), encefalite transmise prin vectori cu virusul West Nile, precum si alte boli transmisibile, stabilite de Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile în functie de specificul evolutiei epidemiologice si aprobate de Autoritatea de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, vor fi raportate statistic, numeric, săptămânal, conform metodologiilor specifice de supraveghere sezonieră, la autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti, defalcat pe factori caracteristici epidemiologici, de către toti furnizorii de servicii medicale (conform anexei nr. 3).

Art. 10. - Pentru toate bolile transmisibile se vor trimite în termen de maximum 5 zile fisele unice de raportare, prin orice mijloc ce asigură confirmarea primirii acestora, la autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti, care asigură verificarea si validarea clasificării cazurilor de boală transmisibilă ca suspecte, probabile sau confirmate (conform anexei nr. 2).

Art. 11. - Duplicatele fiselor unice de raportare, cu datele de identitate protejate, vor fi trimise săptămânal la institutul de sănătate publică regional, în scopul verificării si validării conform definitiilor de caz.

Art. 12. - Baza de date judeteană/a municipiului Bucuresti este transmisă electronic, săptămânal, în fiecare zi de miercuri pentru săptămâna precedentă la institutul de sănătate publică regional, care o centralizează si o trimite la Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile în ziua următoare (în fiecare zi de joi pentru săptămâna precedentă).

Art. 13. - Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, în calitate de structură competentă pentru supravegherea bolilor transmisibile, desemnată de Ministerul Sănătătii Publice, raportează la Centrul European pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (ECDC) bolile transmisibile aflate sub incidenta Deciziei 2.119/98/CE, cu modificările ulterioare, după validarea natională a cazurilor.

Art. 14. - (1) Institutele de sănătate publică regionale elaborează rapoarte trimestriale si anuale de analiză regională, pe care le trimit Centrului pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile.

(2) Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile elaborează rapoarte trimestriale si anuale de analiză natională, pe care le trimit Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

(3) Biroul de evenimente de sănătate si alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti - Punct focal pentru Regulamentul sanitar international 2005 (RSI) elaborează analiza anuală a alertelor nationale si internationale înregistrate si a capacitătii de reactie, pe care le trimite Autoritătii de Sănătate Publică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 15. - Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor Transmisibile, Biroul de evenimente de sănătate si alertă precoce din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucuresti, precum si institutele de sănătate publică regionale asigură pregătirea personalului din cadrul autoritătilor de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, iar autoritatea de sănătate publică judeteană/a municipiului Bucuresti asigură pregătirea furnizorilor de servicii medicale de pe teritoriul judetului/municipiului Bucuresti, în vederea implementării circuitului informational si al managementului sistemului informational de alertă si răspuns rapid la evenimente de sănătate publică.

Art. 16. - Ministerele si institutiile cu retele sanitare proprii vor transmite, prin directiile de specialitate, informatiile privind bolile transmisibile către autoritatea de sănătate publică judeteană sau a municipiului Bucuresti, cu respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

Schema 1: Circuitul informational în bolile cu alertă precoce si răspuns rapid

 

 

ANEXA Nr. 3*)

 

Schema 2: Circuitul informational în bolile transmisibile

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 26 octombrie - 4 noiembrie 2008 pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care functia respectivă nu a fost încadrată prin concurs

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.067/2008,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 493/2008,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul sumei de participare la concursul organizat în perioada 26 octombrie - 4 noiembrie 2008 pentru ocuparea functiei de manager, persoană fizică, din spitalele publice la care functia respectivă nu a fost încadrată prin concurs se stabileste la valoarea de 800 lei/participant.

(2) Candidatii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, cod postal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti, cod cont 5025.

Art. 2. - Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a concursului de ocupare a functiei de manager din spitalele publice, în conditiile legii.

Art. 3. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 august 2008.

Nr. 1.492.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea cuantumului sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 9.068/2008,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (4) din Normele de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene si al municipiului Bucuresti, aprobate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 937/2007,

în temeiul dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Cuantumul sumei de participare la concursul organizat în perioada 12-21 octombrie 2008 pentru ocuparea postului de manager general, persoană fizică, din serviciile de ambulantă judetene la care postul respectiv nu a fost încadrat prin concurs se stabileste la valoarea de 800 lei/participant.

(2) Candidatii depun suma prevăzută la alin. (1) în contul Centrului National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti, cod fiscal (CUI) 16142125, str. Bodesti nr. 1, sectorul 2, cod postal 022434, cont nr. RO72TREZ7025025XXX000266, deschis la Trezoreria Sectorului 2 Bucuresti, cod cont 5025.

Art. 2. - Sumele încasate de Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti se vor utiliza pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si desfăsurare a concursului de ocupare a functiei de manager general din serviciile de ambulantă judetene, în conditiile legii.

Art. 3. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare si Centrul National de Perfectionare în Domeniul Sanitar Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 28 august 2008.

Nr. 1.493.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurilor si modalitătilor de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.259/2007

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 9 alin. (2) lit. a) si b) si ale alin. (3) din cap. II „Fondul «Proprietatea»" al titlului VII „Regimul stabilirii si plătii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv" din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) lit. f) si ale alin. (5), precum si ale art. 5 alin. (12) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Procedurile si modalitătile de retinere si gestionare a sumelor aferente procentului de 3% retinut din sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si din sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 1.259/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 716 din 23 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. Ministerul Economiei si Finantelor va deschide două conturi, în dolari SUA si în euro, la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor, în care vor fi virate din conturile tranzitorii deschise la Banca Comercială Română - Centrală, în functie de natura monedei, sumele reprezentând procentul de 3% aferent încasărilor rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, reglementate în baza Legii nr. 29/1994, cu modificările ulterioare, si sumele rezultate din recuperarea drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, reglementate conform Ordonantei Guvernului nr. 59/1994, republicată.

Dobânda obtinută la soldul celor două conturi, în baza documentelor care se vor încheia cu Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor, va fi virată în aceleasi conturi si va avea aceleasi destinatii ca si sumele provenind din procentul de 3% aferent încasărilor prevăzute la pct. 1."

2. Punctul 3 va avea următorul cuprins:

„3. Banca Comercială Română - Centrală va vira din conturile tranzitorii, la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, sumele încasate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si a drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, astfel:

a) procentul de 3% din încasările în valută la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor în conturile în valută deschise pe numele Ministerului Economiei si Finantelor în acest scop;

b) procentul de 3% din încasările în lei într-un cont deschis de Ministerul Economiei si Finantelor la Trezoreria Operativă Centrală;

c) sumele în valută si în lei rezultate după deducerea procentului de 3% la Fondul «Proprietatea»."

3. Punctul 5 va avea următorul cuprins:

„5. Din disponibilitătile contului în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală corespunzător procentului de 3% din sumele rezultate din recuperarea creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si a drepturilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională, se vor efectua următoarele plăti dispuse de Ministerul Economiei si Finantelor pe destinatiile prevăzute de lege:

a) cheltuielile cuvenite operatorilor economici exportatori ale căror credite nu au fost preluate la datoria publică în baza Legii nr. 7/1992 privind acoperirea financiară a obligatiilor statului rămase neregularizate la 31 decembrie 1990 si preluarea de către stat si băncile comerciale a pierderilor înregistrate în anii 1989 si 1990 de agentii economici cu capital de stat, precum si a creditelor bancare neperformante, stabilite pe baza cursului de 0,0015 lei pentru un dolar SUA, conform art. 9 alin. (2) din cap. II al titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările si completările ulterioare.

Plata se va efectua după obtinerea aprobării secretarului de stat coordonator, pe baza unei note de propuneri întocmite de Directia generală de trezorerie si datorie publică;

b) comisioanele Băncii Comerciale Române - S.A. sau ale băncii desemnate, în baza conventiilor încheiate cu aceasta, reprezentând:

- 1% (minimum 1.000 dolari SUA) calculat la valoarea efectiv încasată a creantelor provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, în baza Conventiei privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate în vederea recuperării creantelor României si derulării operatiunilor

în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională, încheiată la 31 mai 2001 între Ministerul Finantelor Publice si Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul aditional nr. 1, încheiat la 29 mai 2006, si Actul aditional nr. 3, încheiat la 20 decembrie 2007;

- 1,5 %o/an, calculat trimestrial la valoarea soldurilor conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională, în baza Conventiei privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate în vederea recuperării creantelor României si derulării operatiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională, încheiată la 31 mai 2001 între Ministerul Finantelor Publice si Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul aditional nr. 1, încheiat la 29 mai 2006, si Conventiei privind predarea conturilor bilantiere din gestiunea Băncii Comerciale Române - S.A. în administrarea patrimonială a Ministerului Finantelor Publice, pe baza soldurilor la 31 mai 2003, încheiată la 12 mai 2003 între Ministerul Finantelor Publice si Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul aditional nr. 1, încheiat la 31 mai 2006;

- comisioane de discrepante la documentele de import în cadrul acreditivelor, în baza Conventiei privind comisionul cuvenit Băncii Comerciale Române - S.A. pentru operatiunile bancare efectuate în vederea recuperării creantelor României si derulării operatiunilor în cadrul conturilor de cliring, barter si cooperare economică internatională, încheiată la 31 mai 2001 între Ministerul Finantelor Publice si Banca Comercială Română - S.A., modificată prin Actul aditional nr. 2, încheiat la 8 mai 2007;

c) costurile aferente unor eventuale litigii pierdute de Ministerul Economiei si Finantelor, aferente activitătii de reglementare a drepturilor/obligatiilor valutare ale statului român rezultate din activitatea de comert exterior si cooperare economică internatională, derulată înainte de 31 decembrie 1989, si activitătii rezultate din recuperarea/plata drepturilor/obligatiilor care decurg din acordurile comerciale si de plăti guvernamentale si aranjamente tehnice bancare corespunzătoare, înregistrate în conturile de cliring, barter si cooperare economică internatională.

Plata se va efectua după obtinerea aprobării conducerii Ministerului Economiei si Finantelor, în baza hotărârii judecătoresti, rămasă definitivă si irevocabilă, care să ateste obligatia de plată a Ministerului Economiei si Finantelor. Actele necesare vor fi puse la dispozitie de Directia generală juridică din cadrul Ministerului Economiei si Finantelor.

În cazul în care disponibilitătile din contul în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală si din conturile în valută deschise la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor nu acoperă valoarea costurilor litigiilor pierdute de Ministerul Economiei si Finantelor, diferenta neacoperită va fi suportată de Ministerul Economiei si Finantelor din sumele prevăzute în bugetul propriu, la titlul 54.01.59 «Alte cheltuieli», coroborat cu prevederile specifice despăgubirilor cuprinse în legea bugetului de stat anual."

4. Punctul 6 va avea următorul cuprins:

„6. în conditiile în care disponibilitătile din contul în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală nu acoperă plătile pe destinatiile prevăzute la pct. 5, diferenta neacoperită va fi completată/efectuată din disponibilitătile existente în conturile în valută deschise la Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor.

Banca Comercială Română - S.A. - Sucursala Izvor va proceda, la instructiunile Ministerului Economiei si Finantelor, la schimbul valutar al sumelor în valută prin licitatie valutară si va transfera sumele în lei, rezultate în urma schimbului valutar al sumelor recuperate în valută, aferente procentului de 3%, în contul în lei deschis la Trezoreria Operativă Centrală pentru efectuarea plătilor pe destinatiile legale."

5. Punctul 7 se abrogă.

Art. II. - Directia generală de trezorerie si datorie publică si Directia generală trezorerie si contabilitate publică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 2.467.