MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 640         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

893. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

 

924. - Hotărâre pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VII-a a împuternicitilor, semnat la Bucuresti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 

Protocolul Sesiunii a VII-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

991. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

992. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 

994. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională „Apele Române” - Directia Apelor Banat si înscrierea acestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

556. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2006 privind măsurile de urgentă pentru prevenirea răspândirii în România a dăunătorului Diabrotica virgifera Le Conte, viermele vestic al rădăcinilor de porumb

 

596. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

1.197. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare

 

1.209. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

2.563. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind finantarea

sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele metodologice privind finantarea sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 521/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 22 septembrie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. În cuprinsul normelor metodologice, denumirea „Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului” se înlocuieste cu denumirea „Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor”.

2. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, denumit în continuare SISDIEBDU, este sistemul de evidentă, măsurare, inventariere, gestiune si actualizare sistematică a tuturor imobilelor si retelelor edilitare din intravilanul localitătilor, sub aspect tehnic si economic, cu respectarea datelor de bază din cadastrul general, privind suprafata, categoria de folosintă si proprietarul. SISDIEBDU are la bază atât datele din domeniul imobiliar-edilitar, cât si din alte domenii de activitate, care servesc la formularea strategiilor globale ale localitătilor, în corelare cu programele de dezvoltare durabilă ale administratiilor locale, la toate nivelurile.

SISDIEBDU contine datele necesare fundamentării deciziilor pentru dezvoltarea durabilă a localitătilor urbane si rurale, crearea unui sistem corect de taxe si impozite, conservarea fondului natural si construit protejat, reprezentând un instrument pentru un management eficient al administratiei publice locale în procesul de informare, debirocratizare si transparentă decizională.”

3. Articolul 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Potrivit art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, ca autoritate publică centrală competentă în domeniu, are obligatia de a coordona, de a organiza si de a implementa SISDIEBDU la nivel national, cu posibilitatea de a furniza datele specifice pentru integrarea acestora în cadastrul general si în alte sisteme informationale specifice aflate în coordonarea altor institutii si autorităti ale administratiei publice centrale si locale, după caz.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor este autoritatea administratiei publice centrale responsabilă cu realizarea SISDIEBDU la nivel national, prin programe anuale.

Programul de realizare a SISDIEBDU este prevăzut si organizat să cuprindă întregul intravilan la nivel national, respectiv toate localitătile urbane si rurale.”

4. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor colaborează cu consiliile judetene si cu Consiliul General al Municipiului Bucuresti si asigură:

a) elaborarea de programe pentru realizarea lucrărilor SISDIEBDU, stabilirea prioritătilor, în functie de interesul unor localităti, si evaluarea mijloacelor financiare necesare;

b) urmărirea executiei lucrărilor SISDIEBDU, controlul si avizarea acestora, pe faze si categorii de lucrări;

c) aducerea la cunostintă a lucrărilor SISDIEBDU si asigurarea accesului specialistilor pentru executarea lucrărilor.”

5. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în exercitarea atributiilor sale în domeniul SISDIEBDU, colaborează cu Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară, precum si cu oficiile de cadastru si publicitate imobiliară organizate la nivel judetean si în municipiul Bucuresti, aflate în subordinea acesteia.

Receptia si avizarea lucrărilor SISDIEBDU se asigură de către consiliile locale împreună cu consiliile judetene si, respectiv, Consiliul General al Municipiului Bucuresti, cu avizul tehnic al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliară organizate la nivel judetean, respectiv Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară al Municipiului Bucuresti, pe baza metodologiilor prevăzute la art. 3 si în conformitate cu anexele nr. 6 si 7 la prezentele norme metodologice.

Controlul privind îndeplinirea formalitătilor de contractare, al realizării si decontării, precum si avizarea lucrărilor SISDIEBDU se asigură de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.”

6. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În limita alocatiilor aprobate prin legea anuală a bugetului de stat, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor repartizează si comunică consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti plafoanele aprobate anual si trimestrial pentru realizarea SISDIEBDU.

Pe baza si în limitele plafoanelor comunicate potrivit alin. 1, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor lista lucrărilor, întocmită conform anexei nr. 1 la prezentele norme metodologice.

Decontarea lucrărilor de realizare a SISDIEBDU se face lunar, în limita plafoanelor bugetare trimestriale comunicate.”

7. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Al. 10. - În limita plafoanelor aprobate si a listei de lucrări prevăzute la art. 9, consiliile locale vor încheia contracte de executie a lucrărilor SISDIEBDU cu societăti comerciale de specialitate, potrivit prevederilor art. 15 si ale anexelor nr. 4, 5 si 5a) la prezentele norme metodologice si pe baza metodologiilor prevăzute la art. 3.”

8. Articolul 101 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 101. - Pentru decontarea lucrărilor de realizare a SISDIEBDU, consiliile locale vor înainta lunar, cu adresă, consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti documentatia prevăzută în anexele nr. 4, 5, 5a), 6 si 6a) la prezentele norme metodologice, prin care se solicită întocmirea decontului justificativ.”

9. La articolul 11, alineatele 1, 2 si 4 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti verifică documentatia primită, acordă viza de control financiar preventiv propriu si întocmesc lunar decontul justificativ, care se transmite până la data de 5 a fiecărei luni, pentru luna precedentă, Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în două exemplare, potrivit modelului prezentat în anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice. Pentru lucrările executate si receptionate până pe data de 10 a lunii decembrie, deconturile justificative se transmit până la data de 15 decembrie a anului bugetar.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, pe baza deconturilor justificative, solicită Ministerului Economiei si Finantelor deschiderea de credite în limita alocatiilor bugetare aprobate, însotită de decontul justificativ prezentat în anexa nr. 3a) la prezentele norme metodologice, virează sumele consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti, cu ordin de plată, în contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local - Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar», deschis pe numele acestora la Trezoreria Statului.

Sumele prevăzute la alin. 3 se virează de consiliile judetene si de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pe baza anexelor nr. 1 si 3 la prezentele norme metodologice, în contul 21.42.02.29 «Venituri ale bugetului local - Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar», deschis la Trezoreria Statului pe numele unitătilor administrativ-teritoriale beneficiare.”

10. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Trimestrial, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor analiza si vor transmite Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor situatia consiliilor locale care nu au încheiat contracte de executie a lucrărilor SISDIEBDU, precum si situatia respectării prevederilor din contractele de executie.

Potrivit prevederilor alin. 1, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor poate propune completarea programului anual cu alte priorităti, după caz.”

11. Articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - Datele si informatiile cuprinse în SISDIEBDU sunt publice, reprezintă bun proprietate publică si sunt în administrarea autoritătilor administratiei publice locale.

Acestea pot fi puse gratuit la dispozitia autoritătii administratiei publice centrale responsabile cu realizarea SISDIEBDU, pentru organizarea unor baze de date referitoare la evidenta imobiliar-edilitară la nivelul intravilanului localitătilor si pentru realizarea unor proiecte în colaborare cu alte institutii sau autorităti ale administratiei publice centrale ori locale, precum si institutiilor financiare de sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor, pentru determinarea valorii impozabile a fiecărui bun imobil.

Administratorul asigură respectarea dreptului la protectie a datelor personale ale cetătenilor, în conformitate cu prevederile legale în domeniu, prin crearea unor modalităti de accesare a SISDIEBDU, pe bază de parolă stabilită cu autoritatea administratiei publice locale si autoritatea centrală responsabilă cu implementarea acestuia, după caz.”

12. Anexele nr. 1, 2, 3, 3a), 4, 5, 5a) si 6 se modifică si se înlocuiesc cu anexele nr. 1-8 la prezenta hotărâre.

13. După anexa nr. 6 se introduc două noi anexe, anexele nr. 6a) si 7, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 9 si 10 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Anna Horváth, secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 893.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa nr. 1 la normele metodologice)

 

CONSILIUL*)......................................

 

LISTA

cuprinzând sistemele informationale specifice domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane,

pe anul..............., cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67

din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

 

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul local Denumirea lucrării

U.M.

Cantitatea

Pretul U.M.

Valoarea totală

Valoarea

rămasă de

executat

Valoarea 200...

Din care în trimestrul

Termen

de finalizare

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Total, din care:

A. Lucrări în continuare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consiliul Local............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lucrări geodezice

- lucrări topografice

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a retelelor edilitare

ha

ha

ha

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Banca de date urbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- încărcarea, organizarea si prelucrarea datelor grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

- întretinerea si actualizarea băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

ha

 

 

ha

 

pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consiliul Local.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALA:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Lucrări noi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Consiliul Local............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lucrări geodezice

- lucrări topografice

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a retelelor edilitare

ha

ha

ha

ha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Banca de date urbane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- încărcarea, organizarea si prelucrarea datelor grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

- întretinerea si actualizarea băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

ha

 

 

ha

 

pers.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Consiliul Local ............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b)...........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL B:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

..................................

Întocmit

 

Directia

 

Serviciul/(biroul cadastru)


*) Se completează, după caz: judetean sau General al Municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 2 la normele metodologice)

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

Aprobat

Ordonatorul principal de credite

 

LISTA

cuprinzând sistemele informationale specifice domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane, pe anul .. cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

 

- lei -

 

 

 

 

 

Nr. crt.

 

Cantitatea (ha)

Valoarea 200..

Din care în trimestrul:

Termenul

de finalizare

I

II

III

IV

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

 

 

 

A

Lucrări în continuare

 

 

 

 

 

 

 

1.

Judetul.........................

- sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane în comuna, orasul, municipiul ...............................

- sistemul..................

 

 

 

 

 

 

 

2.

Judetul.........................

- sistemul.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Municipiul Bucuresti

- sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane în sectorul..................

 

 

 

 

 

 

 

B

Lucrări noi

 

 

 

 

 

 

 

1.

Judetul.........................

- sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane în comuna, orasul, municipiul

- sistemul..................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42.

Municipiul Bucuresti

- sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane în sectorul.............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia generală economică/Directia economică

Director general/Director

 

Directia Generală/Directia ………………..

Director general/Director

 

Se aprobă

Ordonator principal de credite

Vizat

Directia generală/Directia

Director general/Director

 

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 3 la normele metodologice)

 

CONSILIUL*)...................

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe luna........anul......, în aplicarea prevederilor art. 67

din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

 

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Beneficiarul

Executantul

Denumirea lucrării

Nr. si data

depunerii

documentelor

la Consiliul*)

Nr. si data contractului

Numărul

contului

si banca

beneficiarului

Valoarea lucrărilor executate

Disponibilul la finele lunii precedente

0

1

2

3

4

5

6

1.

Consiliul Local.................

 

 

 

 

 

Executant.........................

Sistem informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane:

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare

si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare

b) Banca de date urbane

 

total Consiliul Local

 

 

 

 

 

2.

Consiliul Local.................

 

 

 

 

 

Executant.........................

Sistem informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane:

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare

b) Banca de date urbane

 

total Consiliul Local

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total Consiliul*)

 

 

 

 

 

 

Răspundem pentru legalitatea, necesitatea, oportunitatea, realitatea si exactitatea datelor înscrise.

 

Presedinte,

Control financiar preventiv propriu

 

Director,


*) Se completează după caz: judetean sau General al Municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 4 [Anexa nr. 3a) la normele metodologice]

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

Aprobat

Ordonatorul principal de credite

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind fundamentarea necesarului de alocatii bugetare pe luna.......anul....., în aplicarea prevederilor

art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

- lei -

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Valoarea lucrărilor executate

0

1

5

1.

Sistem informational specific domeniului imobiliar-edilitarsi băncilor de date urbane:

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare

b) Banca de date urbane

 

TOTAL MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR:

 

 

Directia generală/Directia

Directia generală economică/Directia economică

Director general/Director,

Director general/Director,

 

 

ANEXA Nr. 5 (Anexa nr. 4 la normele metodologice)

 

EXECUTANT .............

 

SITUATIE DE LUCRĂRI

cuprinzând sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitarsi băncilor de date urbane pe luna......anul.....

în localitatea (comuna, orasul, municipiul), cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nr. crt.

Categoria de lucrări

U.M.

Cantitatea

Pretul U.M.

Valoarea (lei)

Valoarea

cu TVA

(lei)

I.

Lucrări tehnice de identificare, măsurare

si inventariere a imobilelor si retelelor edilitare

 

 

 

 

 

1.

Lucrări geodezice

ha

 

 

 

 

2.

Lucrări topografice

ha

 

 

 

 

3.

Lucrări de cartare imobiliară

ha

 

 

 

 

4.

Lucrări de inventariere a retelelor edilitare

ha

 

 

 

 

 

TOTALI:

 

 

 

 

 

II.

Banca de date urbane

 

 

 

 

 

5.

Încărcarea, organizarea si prelucrarea datelor grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

ha

 

 

 

 

6.

Întretinerea si actualizarea băncii de date urbane

ha

 

 

 

 

7.

Instruire-formare utilizatori

pers.

 

 

 

 

 

TOTALII:

 

 

 

 

 

 

TOTAL SITUATIE DE LUCRĂRI:

 

 

 

 

 

 

Beneficiar Consiliul Local...............

Executant Societatea Comercială..................

Primar,

Director,

 

ANEXA Nr. 6 (Anexa nr. 5 la normele metodologice)

 

EXECUTANT ...................

Contract nr.......din..........

 

DEVIZ DE CHELTUIELI

privind sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane pe luna......anul.....

în localitatea (comuna, orasul, municipiul), cu finantare de la bugetul de stat, ce se realizează în conformitate cu prevederile art. 67 din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările ulterioare

 

- lei -

Nr. crt.

Articolele de calculatie si elementele de cheltuieli

Valoarea

% fată de totalul pretului de cost

1.

Materialei)

 

 

2.

Manoperă2)

 

 

3.

TOTAL 1-2

 

 

4.

Cheltuieli generale ale societătii comerciale3)

 

 

5.

Cheltuieli de deplasare4)

 

 

6.

TOTAL PRET:

 

 

7.

Profit

 

 

8.

TOTAL PRET DE COST:

 

 

9.

TVA(19%xrd.8)

 

 

10.

TOTAL VALOARE DE DEVIZ:

 

 

 

Beneficiar Consiliul Local.....................

Executant Societatea Comercială.....................

Primar,

Director,


1) Cuprinde costul materialelor utilizate în activitatea de culegere a datelor din teren (semnale geodezice, borne, repere, picheti etc), precum si în activitatea de birou (calc, suport de plastic transparent nedeformabil, hârtie xerox si de scris, tonner, truse de capete Rotring pentru desen etc.)

2) Se calculează după modelul cuprins în anexa nr. 5a) si se vor acorda majorările prevăzute de actele normative referitoare la indexarea salariilor.

3) Cuprinde: amortismente utilaje si echipamente, taxe si impozite, energie electrică, termică, gaze, apă, canalizare, telefon, fax, salarii ale conducerii societătii comerciale.

4) Se vor deconta pe baza documentelor justificative, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006, republicată.

 

ANEXA Nr. 7 [Anexa nr. 5a) la normele metodologice]

 

EXECUTANT................................

 

CALCULUL MANOPEREI pe luna..............anul.....

 

-lei-

 

 

 

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Salariul tarifar

Alte venituri

Total

venituri

brute

Spor de vechime

Indemnizatii de conducere

Alte sporuri

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL MANOPERĂ DIRECTĂ:

 

 

 

 

 

 

Impozite si taxe aferente salariilor plătite de operatorul economic conform legii

1.

C.A.S.

 

2.

Ajutor de somaj

 

 

 

 

 

TOTAL MANOPERĂ DIRECTĂ:

 

 

Beneficiar Consiliul Local..................

Executant Societatea Comercială..........................

Primar,

Director,

 

 

ANEXA Nr. 8 (Anexa nr. 6 la normele metodologice)

 

EXECUTANT................................

 

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE - AVIZARE din..................anul......

 

I. Denumirea lucrării...............................................................................................................................................

1. Beneficiar: Consiliul Local..............................

2. Etapa: luna..................................

3. Valoarea devizului de cheltuieli..............................

4. Responsabilul lucrării..............................

5. Calificativul..............................

 

II. Continutul etapei de receptie si avizare

Etapa si continutul

Valoarea devizului

Data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Comisia de receptie-avizare*)

Presedinte:...........................

Membri:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

4...............................................

5...............................................

Invitati:

1...............................................

2...............................................

3...............................................

IV. Constatări:................................................................................

V Observatii si recomandări:.......................................................

 

Beneficiar Consiliul Local..................

Executant Societatea Comercială..........................

Primar,

Director,

 


*) Din comisia de receptie-avizare trebuie să facă parte, în mod obligatoriu, reprezentantul consiliului judetean sau, după caz, al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

ANEXA Nr. 9 [Anexa nr. 6a) la normele metodologice]

 

EXECUTANT...................

 

SITUATIA

privind receptia, avizarea si decontarea lucrărilor sistemului informational specific domeniului imobiliar-edilitar

si băncilor de date urbane până la data etapei curente de receptie si avizare

 

I. Denumirea lucrării: „Sistemul informational specific domeniului imobiliar-edilitar si băncilor de date urbane”

II. Beneficiar: Consiliul Local al...................................................................................................................................... (comunei, orasului, municipiului)

III. Etapele anterioare ale activitătii de receptie, avizare si decontare

 

Etapa si continutul

Valoarea devizului

Proces-verbal/ data

1

a) Lucrări tehnice de identificare, măsurare si inventariere a imobilelor si a retelelor edilitare

- lucrări geodezice

- lucrări topografice

- lucrări de cartare imobiliară

- lucrări de inventariere a retelelor edilitare

b) Banca de date urbane

- încărcarea, organizarea si prelucrarea datelor grafice si textuale privind imobilele si retelele edilitare

- întretinerea si actualizarea băncii de date urbane

- instruire-formare utilizatori

 

 

2

a).........................

 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar Consiliul Local.........

Executant Societatea Comercială.....................

Primar,

Director,

 

ANEXA Nr. 10 (Anexa nr. 7 la normele metodologice)

 

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA (ANCPI)

 

OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA (OCPI).....................

Nr..........data.................

 

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE

întocmit astăzi,.............

 

Privind lucrarea........................................................................................................................, pentru care a fost emis Avizul nr............................la data de............................................................de către ANCPI/OCPI

1. Beneficiar..........................................................................................................................................................

2. Executant.........................................................................................................................................................

3. Membrii Comisiei de receptie (numele si prenumele persoanelor si functiile):

4. Lista categoriilor de lucrări receptionate (denumire, amplasament, cantitătile conform devizului de lucrare prezentat de executant):

5. Documente si documentatii care se predau la ANCPI/OCPI, conform Avizului de executie nr............../data...............

6. Concluziile comisiei de receptie: Lucrarea este declarată admisă/respinsă

7. Conditii impuse pentru refacerea sau completarea lucrărilor în cazul respingerii (referire la nota de constatare)

 

Executant,

Membrii Comisiei de receptie,

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Protocolului Sesiunii a VII-a a împuternicitilor, semnat la Bucuresti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră,

semnat la Galati la 30 septembrie 1997

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 16 paragraful 7 din Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Protocolul Sesiunii a VII-a a împuternicitilor, semnat la Bucuresti la 16 mai 2008, pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, ratificat prin Legea nr. 16/1999.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 924.

 

PROTOCOLUL

Sesiunii a VII-a a împuternicitilor pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997

(14-16 mai 2008, Bucuresti, România)

 

În conformitate cu prevederile art. 16 al Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră, semnat la Galati la 30 septembrie 1997, în perioada 14-16 mai 2008, la Bucuresti, a avut loc Sesiunea a VII-a a împuternicitilor părtilor.

La lucrările sesiunii au participat:

- pentru partea română:

Lucia Ana Varga - împuternicit;

Ovidiu Gabor - loctiitor al împuternicitului;

Ana Drapa - secretar al împuternicitului;

Marius Postelnicescu - director general, Administratia Natională „Apele Române”;

Radu Fărcas - coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa;

Cristian Ban - coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret si Prut;

Victor Popescu - coordonatorul Grupei de lucru pentru Dunăre;

Constantin Lefter - expert;

Ludmila Toncia - expert, translator;

- pentru partea ucraineană:

Micola Babici - împuternicit;

Valerii Casianciuc - secretar al împuternicitului;

Vladimir Cipak - coordonatorul Grupei de lucru pentru Tisa;

Mihailo Vira - coordonatorul Grupei de lucru pentru Siret si Prut;

Ivan Ceroi - coordonatorul Grupei de lucru pentru Dunăre;

Ivan Shnaider - reprezentant al Ambasadei Ucrainei în România.

Părtile au convenit următoarea ordine de zi:

1. informarea împuternicitilor asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a VI-a a împuternicitilor (5i7 decembrie 2006, Kiev, Ucraina);

2. stadiul aplicării regulamentelor de colaborare în vigoare, pe bazine hidrografice;

3. situatia lucrărilor hidrotehnice existente, în executie si propuse a fi proiectate;

4. aprobarea programului de lucru pe anul 2008 pentru aplicarea Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;

5. stabilirea locului, datei si ordinii de zi preliminare pentru cea de-a VIII-a Sesiune a împuternicitilor;

6. informare asupra realizării proiectului ucrainean al căii navigabile de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră;

7. diverse.

La punctul 1

Împuternicitii s-au informat reciproc asupra îndeplinirii sarcinilor ce decurg din hotărârile celei de-a Vl-a Sesiuni (5i7 decembrie 2006, Kiev, Ucraina) si au constatat următoarele:

1.1. În perioada dintre Sesiunea a Vl-a si Sesiunea a VII-a au avut loc următoarele întâlniri ale secretarilor împuternicitilor, grupelor de lucru si de experti pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră a râurilor Tisa, Siret si Prut si a fluviului Dunărea:

 

27 martie 2007 (Slatina, Ucraina)

Întâlnirea expertilor pentru problemele bazinului hidrografic Tisa

18 aprilie 2007 (Siret, România)

Întâlnirea Grupei de experti din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut si Siret în vederea initierii unei propuneri de proiect comun pentru îmbunătătirea schimbului de date în timp real pentru râurile Prut si Siret

23-25 mai 2007 (Suceava, România)

Întâlnirea expertilor pentru intercompararea laboratoarelor Siret-Prut si întâlnirea de lucru privind aplicarea legislatiei europene în domeniul gospodăririi apelor

18-21 iunie 2007 (Solotvino, Ucraina)

Întâlnirea expertilor pentru problemele râului Tisa

17-19 iulie 2007 (Novodnistrovsc, Regiunea Cernăuti, Ucraina)

Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinelor hidrografice ale râurilor Siret si Prut

11-13 septembrie 2007 (Baia Mare-Izvoare, România)

Întâlnirea expertilor pentru evaluarea calitătii râului Tisa

18-19 septembrie 2007 (Cernăuti, Ucraina)

Întâlnirea Grupei de experti din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut si Siret pentru verificarea în comun a ucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe râurile Prut si Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul Ucrainei

15-16 octombrie 2007 (pe teritoriul român)

29-30 octombrie 2007 (pe teritoriul ucrainean)

Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinului hidrografic Tisa pentru verificarea pe teren anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe ambele teritorii si analiza situatiei lucrărilor existente, în curs de executie si proiectate

25 octombrie 2007 (Ceatal Izmail - km 115)

Întâlnirea grupei de lucru pentru solutionarea problemelor legate de fluviul Dunărea

27-28 noiembrie 2007 (Botosani, România)

Întâlnirea Grupei de experti din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut si Siret pentru verificarea în comun a ucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe râurile Prut si Siret, în zona de frontieră, pe teritoriul României

7-10 decembrie 2007 (Ismail, Ucraina)

Întâlnirea grupei de experti privind verificarea pe teren a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe teritoriul ucrainean

18-20 decembrie 2007 (Bistrita, România)

Întâlnirea pentru finalizarea regulamentelor privind schimbul de date hidrometeorologice si de apărare împotriva inundatiilor si a Regulamentului privind modul de evaluare a calitătii apelor de frontieră si procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră

6-7 mai 2008 (Siret-Suceava, România)

Întâlnirea Grupei de experti din cadrul Grupei de lucru pentru problemele râurilor Prut si Siret pentru discutii privind finalizarea elaborării propunerii de proiect româno-ucrainean si verificarea zonei BF 906, pe râul Prut

12-13 mai 2008 (Snagov-Bucuresti, România)

Întâlnirea secretarilor împuternicitilor

 

Conducătorii celor 3 grupe de lucru au prezentat procesele-verbale ale întâlnirilor.

1.2. Din motive obiective, nu au avut loc întâlnirea pentru monografia Deltei Dunării, întâlnirea loctiitorilor împuternicitilor si întâlnirea părtilor cu ocazia sărbătoririi a 10 ani de la semnarea acordului bilateral.

Împuternicitii convin excluderea din agenda discutiilor a problematicii elaborării monografiei Deltei Dunării, până la identificarea surselor de finantare corespunzătoare, necesare elaborării acestei lucrări, în acest scop părtile vor avea consultări cu secretariatul Comisiei Internationale pentru Protectia Fluviului Dunărea, inclusiv cu alte institutii internationale de specialitate.

Împuternicitul părtii ucrainene a propus părtii române ca sărbătorirea a 10 ani de la semnarea acordului să aibă loc în toamna anului 2008, pe teritoriul Ucrainei. Perioada de desfăsurare a întâlnirii va fi stabilită ulterior.

Împuternicitii convin ca programele de lucru anuale să cuprindă un număr de întâlniri care să conducă la realizarea sarcinilor ce revin părtilor, conform celor prevăzute în protocoalele sesiunilor. Loctiitorii împuternicitilor vor urmări realizarea programelor anuale de lucru. în scopul eficientizării lucrărilor grupelor de lucru si ale expertilor, împuternicitii convin ca părtile să îsi transmită reciproc, prin e-mail, anterior desfăsurării întâlnirilor, punctele de vedere asupra temelor care urmează să fie analizate si discutate la întâlnire.

La punctul 2

Împuternicitii au analizat modul de aplicare a regulamentelor în vigoare:

- Regulamentul de colaborare româno-ucrainean privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursurile de apă si de apele interne;

- Regulamentul privind schimbul de date meteorologice si hidrologice dintre România si Ucraina;

- Regulamentul privind modul de evaluare a calitătii apelor de frontieră;

- Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita si procesele-verbale ale întâlnirilor grupelor de lucru si de experti la care au fost discutate probleme legate de aplicarea acestora.

2.1. Referitor la aplicarea Regulamentului privind apărarea împotriva inundatiilor produse de cursurile de apă si de apele interne, împuternicitii constată:

Pentru râul Tisa

1. La întâlnirea expertilor (18-21 iunie 2008, Solotvino, Ucraina) si la întâlnirea pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, expertii părtilor au făcut schimb reciproc de materiale pentru reactualizarea anexei nr. 2 la regulament.

2. În perioada 15-16 octombrie 2007, pe teritoriul românesc, si în perioada 29-30 octombrie 2007, pe teritoriul ucrainean, au avut loc întâlnirile pentru verificarea pe teren a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor în următoarele sectoare:

- pe teritoriul românesc:

- SF 259, Teceu Mic;

- SF 287-289, Sighetu Marmatiei;

- SF 306, Bocicoiu Mare;

- pe teritoriul ucrainean:

- SF 259, Tiaciv;

- SF 287-289, Solotvino;

- SF 306-307, confluentă râu Sopurca cu râu Tisa.

Pentru râurile Prut si Siret

1. La Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinelor hidrografice ale râurilor Siret si Prut, 17-19 iulie 2007, Novodnistrovsc, Ucraina, expertii au constatat că, în baza prevederilor cap. III art. 14 din regulament, a fost efectuat, prin e-mail, schimbul de dări de seamă privind perioadele de ape mari pe râurile Siret si Prut pe anul 2006.

2. S-a efectuat verificarea pe teren anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe ambele teritorii, în fiecare bazin, după cum urmează:

- 18-19 septembrie 2007, pe teritoriul ucrainean:

- pe râul Prut:

- consolidare mal stâng la Dranita, SF 916;

- consolidare mal stâng la Vancikivti, SF910-911: lucrările de realizare a consolidării de mal sunt în derulare, fiind prevăzute a se finaliza până la sfârsitul anului 2007;

- pe râul Siret:

- consolidare mal stâng la Tereblecea: lucrarea este afectată de eroziuni cauzate de apă; din motive obiective, în cursul anului 2007 nu s-a realizat exploatarea de balast în zona lucrării; în momentul în care se vor realiza lucrări în zona respectivă, partea ucraineană va transmite părtii române documentatia spre concordare;

- consolidare mal drept la Cerepkivca: lucrarea este în stare bună.

La solicitarea părtii ucrainene, expertii s-au deplasat în teren pentru verificarea cursului râului Suceava pe teritoriul Ucrainei, pe sectorul Seleatin-Rusca. Pe anumite tronsoane linia frontierei dintre cele două state se află pe cursul râului. Partea ucraineană a informat partea română asupra faptului că în urma inundatiilor din ultimii ani râul Suceava, în zona Seleatin, si-a mutat albia spre malul stâng, pe teritoriul Ucrainei. în acest sens a solicitat punctul de vedere al părtii române asupra posibilitătii de realizare de către partea ucraineană de lucrări de aducere a râului Suceava pe vechea albie. Partea română a fost de acord, în principiu, cu lucrările solicitate de partea ucraineană, cu conditia prezentării de către aceasta a unei documentatii tehnice spre concordare.

- 27-28 noiembrie 2007, pe teritoriul românesc, pe râul Prut:

- consolidare mal râul Prut la Oroftiana;

- consolidare mal râul Prut la Baranca.

Partea ucraineană a solicitat părtii române decolmatarea zonei depunerilor de balast în dreptul SF 906 (Oroftiana), până la nivelul talvegului, în vederea reducerii eroziunii malului ucrainean si decolmatarea zonelor cu depuneri de balast în dreptul SF 907 si SF 908. Partea ucraineană si-a dat acceptul pentru decolmatarea zonelor de mai sus, conform tehnologiei aprobate în Procesul-verbal din data de 23 noiembrie 2006, Suceava.

Partea română a solicitat părtii ucrainene decolmatarea, în prima etapă, a zonelor:

- Dranita (SF 915-916), până la nivelul talvegului, pentru reducerea, în cel mai scurt timp, a eroziunii malului românesc;

- Vancikivti (SF 912-913) si Costiceana (SF 914), conform tehnologiei din Procesul-verbal din data de 23 noiembrie 2006, Suceava.

Pentru anul 2008, partea română a solicitat părtii ucrainene să găsească solutii în vederea decolmatării zonelor:

- Tarasovti, SF 906-908;

- Novo-lvankovti, SF 913914;

- Mămăliga, SF920-921,

În baza concordării documentatiilor corespunzătoare.

Pentru fluviul Dunărea, pe sectorul comun

În perioada 7-10 decembrie 2007 s-a efectuat verificarea pe teren anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor pe teritoriul ucrainean. Au fost verificate digurile de apărare, ecluzele si canalele situate pe sectorul Dunării, între Reni si Chilia.

2.2. Referitor la aplicarea Regulamentului privind schimbul de date meteorologice si hidrologice dintre România si Ucraina, împuternicitii constată:

Pentru râul Tisa

1. Schimbul de date hidrometeorologice aferent anului 2006 s-a făcut conform prevederilor regulamentului în vigoare (schimbul anual, anexa nr. 4 la regulament).

2. Părtile au convenit Programul pentru anul 2008 pentru efectuarea măsurătorilor în comun de debit si a recoltărilor de probe de apă pentru râurile Tisa si Târna (Batarci).

Pentru râurile Prut si Siret

1. Schimbul de date hidrologice zilnice a fost efectuat conform întelegerilor.

2. În perioada cu ape mari partea ucraineană a transmis avertizări si prognoze pe toată perioada viiturilor.

3. La Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinelor hidrografice ale râurilor Siret si Prut, 17-19 iulie 2007, Novodnistrovsc, Ucraina:

- referitor ia aplicatiile informatice CHELIM, CHELIM H, CAMDAR, predate de partea română pentru testare, conform pct. 7.3 din Protocolul Sesiunii a V-a, partea ucraineană a comunicat că a analizat functionarea acestora în comparatie cu pachetele de programe proprii si va formula o informare scrisă, pe care o va preda părtii române la următoarea întâlnire;

- partea română a informat partea ucraineană că profilul transversal ridicat la Oroftiana-Tarasovti pe râul Prut (SF 904), pe ambele maluri, până la nivelul apelor mari, exceptionale, a fost calculat si este depus spre avizare la institutia competentă. Partea română va transmite părtii ucrainene datele rezultate, în cel mai scurt timp după avizare;

- având în vedere dificultatea estimării coeficientilor de rugozitate si a întocmirii profilului transversal pe teritoriul ucrainean, care corespunde nivelului maxim pe teritoriul României, partea română propune efectuarea în comun a măsurătorilor de debit de pe podul din zona de frontieră, situat pe teritoriul ucrainean, imediat în amonte de Oroftiana (în amonte de actuala sectiune). Partea ucraineană este în principiu de acord cu modificarea sectiunii si a informat partea română că până în prezent s-au executat 30% din lucrările de refacere a podului de pe râul Prut, din zona Tarasovti.

În data de 18 septembrie 2007 expertii părtilor au efectuat o măsurătoare de debit în comun în sectiunea Storojinet, pe râul Siret, si una în sectiunea Tarasovti, pe râul Prut.

Pentru fluviul Dunărea

1. S-au efectuat 3 ture de măsurători în comun, în 22 mai, 17 iulie si 9 septembrie 2007, în sectiunile stabilite de comun acord:

- Isaccea - Dunăre mila 54;

- Ceatal Izmail - Dunăre mila 44;

- Ceatal Izmail - Bratul Chilia km 115;

- Periprava - Bratul Chilia km 20;

- Stambulul Vechi - aval Bâstroe.

Expertii au făcut schimbul de date ale măsurătorilor hidrologice pentru aceste sectiuni.

2. Expertii au concordat profilele transversale pentru nivelurile maxime în zona dig-mal efectuate de fiecare parte pe malul propriu si au efectuat schimbul de documentatii.

2.3. Referitor la aplicarea Regulamentului privind modul de evaluare a calitătii apelor de frontieră, împuternicitii constată:

Pentru râul Tisa

1. La întâlnirea de la Slatina, Ucraina (27 martie 2007), partea ucraineană a informat că a propus sectiuni suplimentare de monitoring pentru determinarea stării calitătii apei râului Tisa în sectiunile oraselor Dilove si Teacevo.

2. Expertii părtilor au efectuat prelevările de probe de apă în comun conform Programului pe anul 2007.

3. S-a efectuat actiunea de intercomparare a laboratoarelor Baia Mare si Ujgorod, în baza schimbului de rezultate ale analizelor, inclusiv pentru metale grele. Expertii propun ca pentru anul 2008 intercompararea pentru analiza de metale grele să se facă pe probe filtrate prin spectrometrie de absorbtie atomică. Expertii au stabilit indicatorii de determinat în anul 2008 în urma recoltărilor în comun, în vederea intercomparării rezultatelor obtinute în cele două laboratoare: reziduu filtrabil, azot amoniacal, fosfati, CCOMn, cupru, zinc, mangan.

4. S-a realizat evaluarea calitătii apei râului Tisa pe anul 2006. Evaluarea calitătii apelor în cele două sectiuni de control arată în general o mentinere a calitătii râului Tisa în anul 2006, limitele admise nefiind depăsite. Expertii au convenit ca prelevarea în comun a probelor de apă pe râul Tisa, sectiunea pod Sighet-Solotvino, pentru anul 2008, să se efectueze în lunile aprilie si august, odată cu măsurătorile de debit.

5. Părtile au stabilit de comun acord programul de prelevare a probelor de apă pe râul Tisa si pe râul Batarci (Târna Mare) în anul 2008 si recoltări de probe de apă pentru râurile Tisa si Batard—Târna Mare.

Actiunile au fost finalizate cu ocazia întâlnirii expertilor grupei de lucru care a avut loc în perioada 11-13 septembrie 2007 la Izvoare, România.

6. S-a realizat schimbul de date privind rezultatele analizelor de calitate referitoare la anul 2006 pentru râul Tisa, atât pe suport hârtie, cât si în format electronic.

7. Schimbul rezultatelor analizelor de calitate a râului Batarci (Târna Mare), pentru anul 2006, a fost realizat în cursul lunii octombrie 2007.

8. Expertii au convenit realizarea schimbului de informatii privind sursele potential poluatoare din bazinul Tisa, care pot avea impact negativ asupra cursurilor de apă transfrontieră româno-ucrainene, pe baza listei surselor potential poluatoare stabilite la Comisia Internatională pentru Protectia Fluviului Dunărea (ICPDR) si a informatiilor aferente acesteia.

9. Programul de prelevare în comun a probelor de apă aferent anului 2007 pe râul Tisa si râul Batarci (Târna Mare) a fost realizat integral.

Pentru râurile Prut si Siret

1. Prelevarea probelor de apă s-a realizat lunar, conform programului concordat între părti pe râurile Prut si Siret. Expertii au efectuat lunar schimbul buletinelor de analiză a probelor de apă prelevate în comun.

2. Actiunea privind intercompararea laboratoarelor din cadrul Sistemul de gospodărire a apelor Suceava, Sistemul de gospodărire a apelor Botosani - D.A. Siret si D.A. Prut si al Directiei de Stat Resurse Ecologice din Regiunea Cernăuti a avut loc la Suceava, în perioada 23-25 aprilie 2007. Expertii au prelevat în comun probe de apă din râurile Prut si Siret si le-au analizat în comun în laboratorul Sistemul de gospodărire a apelor Suceava.

3. Expertii au realizat evaluarea calitătii apei pe râurile Siret si Prut, în sectiunile de frontieră, în perioada 2006-aprilie 2007, si au constatat următoarele:

- valorile indicatorilor determinati sunt comparabile, diferentele apărute între rezultatele părtilor fiind datorate metodologiei de lucru diferite si aparaturii, care nu este identică la cele 3 laboratoare implicate;

- calitatea apei celor două râuri s-a încadrat în clasele I si II, atât după clasificarea românească (Ordinul ministrului mediului si gospodăririi apelor nr. 161/2006), cât si după cea ucraineană;

- în timpul viiturilor se produc cresteri ale valorilor materiilor în suspensie, care influentează si valoarea altor indicatori, cum ar fi încărcarea organică si concentratia metalelor.

4. Partea ucraineană a predat părtii române datele privind calitatea apelor râurilor Prut si Siret în sectiunile Cernăuti si Storojinet pentru perioada trimestrul IV 2004-trimestrul III 2007.

5. Expertii părtilor au concordat propunerile de program privind prelevările în comun de probe de apă pe râurile Prut si Siret pentru anul 2008.

6. La întâlnirile din data de 18 aprilie 2007, Siret, 17-19 iulie 2007, Novodnistrovsc, si 6-7 mai 2008, Suceava-Siret, au fost discutate aspecte legate de realizarea unei propuneri de proiect comun privind îmbunătătirea schimbului de date în timp real pentru râurile Siret si Prut (surse de finantare, criterii de eligibilitate), în scopul îndeplinirii hotărârii împuternicitilor adoptate la cea de-a Vl-a Sesiune.

Expertii ucraineni au vizitat statiile automate amplasate la Beclean si Cristestii Ciceului, în zona Bistrita-Năsăud, pe teritoriul Directiei Apelor Somes-Tisa, din cadrul proiectului DESWAT Expertii au fost informati cu privire la implementarea proiectului DESWAT. Cu ocazia vizitei la Centrul DISPECER din cadrul SGA Bistrita, expertii ucraineni au fost informati cu privire la modul de prelucrare, validare si transmitere a datelor.

În urma întâlnirilor expertii au propus:

- să îsi transmită reciproc, prin e-mail, noua propunere de proiect, până la data de 1 iulie 2008;

- partea ucraineană va contacta partenerii moldoveni în baza acordului bilateral interguvernamental în vederea participării acestora la elaborarea propunerii de proiect tripartit, deoarece până în prezent proiectul a fost obiectul discutiilor numai între partenerii români si ucraineni.

Împuternicitii au căzut de acord că această problematica este o prioritate a colaborării bilaterale si au reconfirmat necesitatea implicării părtii moldovene în elaborarea proiectului.

Pentru fluviul Dunărea

Prelevarea probelor de apă s-a efectuat lunar.

Părtile si-au predat reciproc buletinele de analiză a calitătii apei pentru perioada ianuarie- septembrie, în sectiunile Reni si Vâlcov.

2.4. Referitor la Regulamentul privind procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale periculoase care nu se mai pot evita, împuternicitii constată:

În intervalul scurs între Sesiunea a Vl-a a împuternicitilor si Sesiunea a VII-a nu s-au semnalat situatii de poluări accidentale majore care să facă obiectul procedurilor de urmat conform acestui regulament.

2.5. Stadiul reactualizării regulamentelor

Împuternicitii au fost informati că sarcinile prevăzute în Programul de lucru pentru anul 2007 (pct. 4 si 5) au fost realizate la întâlnirea expertilor pentru finalizarea revizuirii regulamentelor privind schimbul de date hidrometeorologice si de apărare împotriva inundatiilor si Regulamentului privind modul de evaluare a calitătii apelor de frontieră si procedura de urmat în caz de poluări accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră, care a avut loc în perioada 18-20 decembrie 2007 la Bistrita, România.

a) Regulamentul privind schimbul de date meteorologice si hidrologice Părtile au convenit textele articolelor, cu exceptia unor anexe.

Pentru finalizarea anexelor nr. 5 „Avertizări meteorologice (Informare meteorologică FURTUNĂ)” si nr. 5a „Schimbul de date meteorologice radar”, părtile propun împuternicitilor organizarea unei întâlniri a specialistilor Serviciului Hidrometeorologic din Ucraina si ai Administratiei Nationale de Meteorologie din România. Partea română a predat la întâlnire propunerea sa pentru anexele nr. 5 si 5a. Partea ucraineană va analiza si va prezenta propunerea sa la următoarea întâlnire a expertilor institutelor abilitate pe probleme de meteorologie.

Pentru definitivarea anexelor nr. 3a si 3b „Schimbul zilnic curent de date meteorologice”, expertii părtilor propun împuternicitilor să dispună institutelor de specialitate să facă demersurile necesare pentru introducerea statiilor respective în fluxul informational international (Buletin al Organizatiei Meteorologice Mondiale).

b) Regulamentul privind apărarea împotriva inundatiilor si gheturilor produse de cursurile de apă si de apele interne

Textul regulamentului a fost finalizat, inclusiv anexele, cu exceptia art. 10 lit. c) si art. 11 lit. c), la care nu au fost concordate frecventele de transmitere a datelor la depăsirea fazelor de apărare F II si F III, si, respectiv, a anexei nr. 5 „Lista canalelor care formează sau sunt întretăiate de frontiera româno-ucraineană pentru râul Tisa si cele mai importante caracteristici”. Partea ucraineană urma să completeze coloanele aferente cu datele necesare si să le transmită prin e-mail părtii române, în cel mai scurt timp.

c) Regulamentul privind evaluarea calitătii apelor de frontieră si procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră

Textul articolelor regulamentului si anexele nr. 1-14 au fost finalizate. Partea română va transmite părtii ucrainene propunerile sale pentru anexa nr. 15 „Praguri limită de la care se face alarmarea, râul

Împuternicitii convin asupra necesitătii finalizării textelor si anexelor regulamentelor în cel mai scurt timp. în acest scop, expertii institutelor de meteorologie ale părtilor se vor întâlni în cursul lunii iunie 2008. Rezultatele privind finalizarea regulamentelor vor fi prezentate cu ocazia întâlnirii loctiitorilor împuternicitilor, care va avea loc conform Programului de lucru 2008 si la care vor participă coordonatorii grupelor de lucru si experti.

La punctul 3

3.1. La întâlnirea expertilor pentru problemele râului Tisa (27 martie 2007, Slatina, Ucraina), privind realizarea hotărârilor de la pct. 3.10 al Protocolului Sesiunii a VI-a a împuternicitilor:

a) Partea ucraineană a informat că va executa, pe perioada trimestrelor II si III, lucrări pentru tăierea grinzilor podului feroviar distrus de inundatii în anul 1970 de pe râul Tisa în localitatea Velichii Bacichiv. Totodată, a informat că vor fi executate lucrări în continuare în zonă, în conformitate cu pct. 3.10 din Protocolul celei de-a VI-a Sesiuni.

La întâlnirea din perioada 18-21 iunie 2007, în legătură cu tablierul podului căzut în albia râului, zona SF 306, Veliki Bocicov, partea ucraineană a informat că va executa lucrări pentru îndepărtarea platformei de piatră si a tablierului până la data de 1 noiembrie 2007, păstrând linia proiectată a consolidării de mal. Concomitent, partea română va îndepărta tablierul de pe malul stâng.

Cu ocazia verificărilor de toamnă ale lucrărilor (octombrie 2007) în zona sectorului SF 306, Bocicoiu Mare - confluentă râu Tisa cu râu Sopurca (tablier căzut în albie), s-au constatat următoarele:

- partea tablierului podului de cale ferată căzut în albie aferentă malului românesc a fost tăiată până la nivelul minim al apei si îndepărtată; partea tablierului rămasă sub nivelul minim al apei nu prezintă influentă asupra curgerii;

- tablierul si platforma de piatră (epiu) aferente malului ucrainean sunt pe amplasament. La sfârsitul lunii octombrie 2007, partea ucraineană, împreună cu fortele mobile ale Ministerului pentru Situatii de Urgentă a informat că au încercat, dar fără a reusi, extragerea acestuia.

Partea ucraineană informează că a fost îndepărtată partea tablierului podului metalic până la nivelul minim actual al apei din structura podului si a fost amenajată linia consolidării de mal, iar partea de sub nivelul apei a fost lăsată în albie.

b) Părtile s-au informat reciproc cu privire la planurile de realizare a lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor pe care urmează să le efectueze în cursul anului 2007. Partea ucraineană a predat un material continând tipurile si volumele de lucrări stabilite pentru sectorul de frontieră a râului Tisa. Partea română a informat că va preda în cursul anului 2008 proiectul cu lucrări hidrotehnice care se va realiza pe malul stâng al râului Tisa, tronson Valea Viseului—Teacevo. Părtile au convenit să contribuie la elaborarea planurilor concordate ale lucrărilor hidrotehnice pe anul 2007.

Împuternicitul părtii române informează că proiectul a fost finalizat si va fi transmis părtii ucrainene pentru analiză în vederea concordării.

c) Partea ucraineană, în conformitate cu hotărârea împuternicitilor adoptată la Sesiunea a VI-a, a solicitat sprijinul părtii române pentru continuarea ridicării profilelor transversale pe râul Tisa. Partea română a fost de acord cu executarea în comun a măsurătorilor pe râul Tisa, pe tronsonul comun de frontieră. Partea ucraineană a transmis materialul prelucrat părtii române atât pe suport hârtie, cât si în format electronic, fisier AUTOCAD.

d) Partea ucraineană a predat, conform pct. 5 al Protocolului întâlnirii expertilor Grupei de lucru pe problemele bazinului hidrografic Tisa (Sighetu Marmatiei, 19-20 octombrie 2006), calculele hidraulice ale podului, realizate de către Institutul de Proiectări Lvivdiprovodgosp. Partea română, după analizarea documentatiei de către institutul de specialitate, va prezenta punctul său de vedere la prima întâlnire a Grupului de lucru pentru Tisa.

3.2. În perioada 18-21 iunie 2007 a avut loc întâlnirea expertilor în scopul îndeplinirii sarcinilor prevăzute la pct. 2 (analiza stării lucrărilor existente si concordate si propunerea actiunilor în continuare) si pct. 8 (analiza îndepărtării totale a tablierului podului din albia râului Tisa) din Programul de lucru pe anul 2007.

Cu această ocazie a fost verificat malul românesc, între Valea Viseului, SF 319, si Teceu Mic, SF 254, si malul ucrainean, între Hmelevo, SF 319, si Teacevo, SF 254, fiind constatate următoarele:

- zona SF 257 - SF 258 Teceu: apărarea de mal este afectată;

- zona SF 259 - SF 260, Teacevo-Teceu, pod distrus partial: în deschiderea podului, de la mijloc spre malul stâng, există o depunere de balast si material lemnos. La întâlnirea pentru verificarea lucrărilor hidrotehnice expertii au constatat în sectorul BF 259 (Teceu Mic-Tiaciv - zonă pod prăbusit) existenta unei deponii la deschiderea dintre pile, care conduce la diminuarea sectiunii de scurgere si la eroziuni ale bazei malului drept si ale părtii superioare a malului stâng. Expertii ucraineni au propus înlăturarea acestei deponii, iar expertii români au propus ca, pentru întocmirea unui proiect în această zonă, să fie executate ridicări topografice (profile transversale) care să cuprindă ambele maluri. Partea română continuă exploatarea de balast din această deponie.

Împuternicitii sunt de acord cu executarea ridicărilor topografice;

- zona SF 264 - SF 265: în urma viiturilor din anul 2001, râul Tisa si-a schimbat traseul în plan orizontal, reactivând un brat secundar si distrugând partial traversele existente pe acest brat.

Împuternicitul părtii române informează că, urmare a viiturilor produse în perioada 2001-aprilie 2008 pe râul Tisa în această zonă, lucrarea „Consolidarea albiei râului Tisa, Remeti - Teceu SF 264-265” nu mai corespunde parametrilor proiectati. La solicitarea Consiliului Local Remeti, partea română va executa lucrări de reparatii la această lucrare, scopul fiind de readucere a curgerii apei pe cursul initial;

- zona SF 287 - SF 290, confluentă râul Tisa cu râul Iza: pe sectorul amonte există o depunere pe malul drept, eroziune pe malul stâng, iar spre aval există depunere pe malul stâng si eroziune pe malul drept. Pe acest sector, partea română a decolmatat partial malul stâng si continuă lucrările de decolmatare, iar partea ucraineană a executat în anul 2003 lucrări de consolidare partiale (epiuri).

Expertii au convenit ca partea ucraineană să transmită părtii române în cel mai scurt timp, spre concordare, un proiect privind consolidarea malului în zona SF 287 - SF 289. Partea ucraineană a informat că până la concordarea proiectului va începe lucrările pregătitoare în zonă (curătarea vegetatiei, pregătirea saltelelor de fascine si realizarea de drumuri de acces în zonă), fără a executa lucrări în zonă. Expertii au stabilit că după finalizarea lucrărilor de consolidare a malului, executate în baza proiectului concordat, este necesar să se execute, simultan, lucrări de decolmatare. Cu ocazia verificărilor de toamnă ale lucrărilor, partea română a constatat că pe sectorul 287-289 (Sighetu Marmatiei-Solotvino, confluentă Tisa-Iza) partea ucraineană efectua lucrări în lunca inundabilă în baza proiectului „Consolidare mal râu Tisa, Solotvino SF 290-291, raionul Tiaciv, regiunea Transcarpatia”, predat părtii române pentru analiză si concordare. în urma acestei verificări, expertii români au solicitat părtii ucrainene sistarea lucrărilor până la concordarea proiectelor. Totodată, pe malul ucrainean se executau în continuare lucrări la sectoarele 2 si 3, iar corpul epiului nr.6 era partial executat. Lucrările la epiul nr. 6 au fost sistate;

- zona SF 291 - SF 293, pod istoric Sighet-Solotvino: expertii au convenit asupra continuării de către ambele părti a lucrărilor de decolmatare a albiei, pentru asigurarea atât a curgerii pe mijlocul podului, cât si a sectiunii corespunzătoare debitului de verificare a podului. Decolmatarea deponiei în aval de pod dinspre malul drept se asigură de către partea ucraineană;

- zona SF 294 - SF 295, UIL, Sighet: existenta unei insule în albia râului care influentează curgerea apei. Expertii au căzut de acord asupra necesitătii convocării proiectantilor ambelor părti pentru solutionarea problemei;

- zona SF 298 - SF 302, amonte Teplita: malul drept este erodat pe o lungime de circa 4 km;

- în zona SF 300 - SF 302, malul a fost erodat la partea superioară pe o lătime de 100 m, fiind posibilă erodarea în continuare a zonei la nivele mari;

- în zona SF 318 - SF 300, malul a fost erodat în totalitate, pe o lătime de circa 50 m; expertii români au informat că amplasamentul SF 300 a fost distrus. în această zonă sunt necesare lucrări de refacere si consolidare a liniei malului;

- zona SF 318 - SF 319, Valea Viseului: lucrarea de refacere a malului stâng a fost executată si receptionată conform proiectului concordat, cu respectarea solicitării formulate de partea ucraineană la întâlnirea grupei de lucru din cursul lunii octombrie 2005 (Sighetu Marmatiei - Teacev);

- zona SF 254 - SF 260: partea ucraineană execută în continuare lucrările pentru reconstructia digului de apărare a orasului Teacevo, finalizarea acestora fiind prevăzută pentru sfârsitul anului 2007. Documentatiile de executie vor fi transmise părtii române.

3.3. Partea ucraineană a predat în data de 16 septembrie 2007 următoarele documentatii spre analiză:

- Consolidare mal râu Tisa, Solotvino, SF 290-291, raion Teacevo, regiunea Zacarpatia, si

- Regularizare albie râu Tisa SF 286-287, SF 291292, Solotvino, raion Teacevo.

Partea română a transmis observatiile sale părtii ucrainene în data de 20 februarie 2008.

Partea română a constatat la data de 9 octombrie 2007 că partea ucraineană execută lucrări în albia minoră în zona SF 287-SF 288, desi proiectul „Consolidare mal râu Tisa, Solotvino SF 290-SF 291” nu a fost concordat de către cele două părti.

Împuternicitul părtii române a solicitat printr-o scrisoare adresată părtii ucrainene sistarea lucrărilor în zonă până la discutarea si concordarea proiectului. împuternicitul părtii ucrainene a fost de acord, propunând ca această problemă să fie discutată cu ocazia întâlnirii pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor.

3.4. Solutia pentru proiectul ucrainean „Consolidare mal râu Tisa, Solotvino SF 290 - SF 291, raionul Teacevo, regiunea Transcarpatia”, amplasament SF 287 - SF 289 aval confluentă râul Iza cu râul Tisa a fost discutată de expertii părtilor la întâlnirea pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor. La întâlnire au participat si proiectantii de specialitate ai celor două părti.

Proiectantul părtii române a sustinut următoarele:

- lucrarea proiectată se află în albia minoră, are caracter activ si dirijează apele mici si medii perpendicular pe malul românesc;

- epiul nr. 6 lucrează activ, cu devierea curentului către malul românesc, iar celelalte epiuri din aval lucrează ca traverse de colmatare si de unire a malului drept cu deponia din albia minoră care se dezvoltă pe o lătime de 30-60 m si pe o lungime de câteva sute de metri;

- aceste lucrări influentează si dirijează curentul de apă către malul stâng si conduc la îngustarea puternică a albiei. Efectele acestor lucrări au condus la erodarea malului românesc, iar îngustarea sectiunii de curgere a condus la ridicarea nivelului în albia majoră, punând în pericol linia de apărare (digurile) a municipiului Sighetu Marmatiei, cu posibilitatea depăsirii coronamentului digului existent;

- în situatia actuală va trebui să se intervină cu lucrări de consolidare a malului stâng si, totodată, cu lucrări de supraînăltare a digului existent.

Partea română a solicitat demolarea epiului nr. 6 si decolmatarea albiei prin excavarea deponiei pe o lătime de 20 m.

Proiectantul părtii ucrainene a sustinut următoarele argumente:

- pentru apărarea captării de apă a orasului Solotvino împotriva erodării se prevede consolidarea malului drept pe 3 sectoare. Pe sectorul 1 este prevăzută consolidarea pe o lungime de 356 m prin semiepiuri submersibile cu lungime de 30 m. Consolidarea se racordează cu cea existentă cu ajutorul unei consolidări ce protejează taluzul malului care constă din prism de anrocamente si gărdulete de nuiele umplute cu piatră brută. Pentru amplasarea prismului de anrocamente este prevăzută tăierea malului pe o lătime de 13 m. Consolidarea este necesară pentru apărarea epiurilor nr. 6 si 5 si a celor următoare, pentru evitarea subspălării acestora;

- constructia semiepiurilor si amplasarea acestora nu conduc la îngustarea albiei si nu au influentă asupra malurilor râului Tisa pe teritoriul românesc; verificarea lucrărilor a arătat că semiepiurile sunt amplasate la 50-100 m de albia râului.

Partea română a sustinut că, în contextul în care lucrarea este executată în proportie de 60%, partea română este obligată să intervină cu lucrări, proiectul acestora urmând să fie prezentat părtii ucrainene spre analiză, în vederea concordării.

Împuternicitul părtii române solicită ca problematica realizării lucrării să fie urmărită si analizată de loctiitorii împuternicitilor. La Întâlnirea Grupei de lucru pentru Tisa vor fi invitati să participe experti, proiectanti ai institutelor de specialitate si vor fi analizate posibilitătile de solutionare a acestei probleme, astfel încât să fie identificată o solutie acceptabilă pentru ambele părti.

Împuternicitii convin ca, indiferent de urgenta realizării unor obiective/lucrări hidrotehnice pe cursurile de apă de frontieră, începerea executiei la acestea să se facă numai după concordarea proiectelor lucrărilor.

3.5. La întâlnirea pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor, partea ucraineană a informat că a finalizat profilele transversale pentru râul Tisa pe toată lungimea sectorului comun si a predat părtii române materialul prelucrat atât în format electronic, cât si pe suport hârtie.

Partea română a propus continuarea acestei actiuni si în cursul anului 2008, în special în zonele Teceu-Teacevo SF 255-258 si Remeti SF 261-268. Materialul rezultat în urma acestor ridicări va fi transmis si părtii ucrainene.

3.6. La întâlnirea expertilor (Slatina, Ucraina, 27 martie 2007) părtile au convenit asupra continuării lucrărilor pentru curătarea albiei râului Tisa sub podul istoric Sighet-Solotvino (SF 292), cu scopul asigurării curgerii apei pe mijlocul podului, a sectiunii de curgere pentru viituri, inclusiv a conditiilor pentru efectuarea măsurătorilor de debit.

Partea ucraineană a informat că în anul 2007 va executa lucrări pentru decolmatarea albiei râului Tisa în zonele SF 282, 287, 291, în baza documentatiilor care vor fi transmise părtii române pentru concordare.

Cu ocazia verificărilor de toamnă ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor (octombrie 2007) s-a constatat că partea română efectuează lucrări de decolmatare a albiei râului Tisa, zona amonte de podul istoric Sighet-Solotvino SF 292, acestea urmând să se desfăsoare si în cursul anului 2008.

Partea ucraineană a informat că efectuează lucrări pentru decolmatarea albiei în zona SF 291, aval de podul istoric, care vor continua si în anul 2008.

La punctul 4

împuternicitii au analizat si au aprobat Programul de lucru pe anul 2008 pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră (anexă la protocol).

La punctul 5

Împuternicitii, în conformitate cu art. 16 din acord, au convenit ca cea de-a VIII-a Sesiune a împuternicitilor să aibă loc în luna mai 2009, pe teritoriul Ucrainei, cu următoarea ordine de zi provizorie:

1. informarea împuternicitilor asupra îndeplinirii hotărârilor adoptate la Sesiunea a VII-a a împuternicitilor (14-16 mai 2008, Snagov, Bucuresti, România);

2. stadiul aplicării regulamentelor de colaborare, pe bazine hidrografice;

3. situatia lucrărilor hidrotehnice existente, în executie si propuse a fi proiectate;

4. aprobarea programului de lucru pe anul 2009 pentru aplicarea prevederilor Acordului interguvernamental româno-ucrainean privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră;

5. stabilirea locului, datei si ordinii de zi preliminare pentru cea de a IX-a Sesiune a împuternicitilor;

6. diverse.

Locul si data desfăsurării sesiunii urmează a fi stabilite de comun acord de către împuterniciti.

La punctul 6

Partea română solicită informatii privind derularea proiectului ucrainean a căii navigabile de mare adâncime Dunăre-Marea Neagră.

Partea ucraineană informează că în ultimii 2 ani nu s-au efectuat niciun fel de lucrări în zona de frontieră.

În acest context, ambele părti au mentionat pozitia lor, având în vedere că realizarea oricărei lucrări în zona de frontieră nu poate fi executată unilateral, fără a fi concordate conform documentelor bilaterale în domeniul gospodăririi apelor si normelor internationale.

Partea română a mentionat că partea ucraineană este obligată să informeze în cazul reînceperii lucrărilor de adâncire a albiei în zona româno-ucraineană pe fluviul Dunărea.

La punctul 7

7.1. Referitor la aprobarea perimetrelor si volumelor pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor pentru râul Tisa:

a) Partea română prezintă situatia exploatărilor de nisip si pietris pe anul 2007:

 

 

Volum de exploatat convenit pentru 2007

Exploatat în 2007

Crăciunesti (SF 304-305)

5.000 m3

-

Sighet-UIL(SF295)

15.000 m3

1.494 m3

Confluenta cu Iza (SF 289)

15.000 m3

1.670 m3

Sarasău 4 (SF 284-285)

30.000 m3

368 m3

Remeti (SF 264)

10.000 m3

974 m3

Teceu (SF 259-260)

5.000 m3

800 m3

 

b) Partea ucraineană, prin Adresa nr. 02/11-30-33 din 14 ianuarie 2008, a fost de acord cu exploatarea de către partea română în anul 2008 a următoarelor perimetre cu volumele aferente de nisipuri si pietrisuri:

 

 

Volum de exploatat pe anul 2008

Teceu SF 256

8.000 m3

Teceu SF 259-260

5.000 m3

Remeti 2 SF 262

7.500 m3

Remeti SF 262-263

5.000 m3

Remeti SF 264

9.000 m3

Sarasău SF 282283

8.400 m3

Sarasău SF 284-285

15.000 m3

Sarasău SF 284

5.000 m3

Pod istoric SF 292

5.000 m3

Tisa confluentă Iza SF 289

10.000 m3

Tisa UILSF 295

8.500 m3

Teplita SF 298

4.440 m3

Sighet SF 291

4.000 m3

Teplita SF 300-301

10.000 m3

Remeti SF 264-265

3.000 m3

Câmpulung SF 276-277

10.300 m3

 

7.2. Referitor la aprobarea perimetrelor si volumelor pentru exploatarea nisipurilor si pietrisurilor pentru râurile Prut si Siret:

a) La întâlnirea de la Suceava, România, 23-25 mai 2007, partea română a transmis părtii ucrainene, spre concordare, documentatia tehnică privind exploatarea de balast pe râul Siret, la circa 250 m aval de frontieră, pentru un volum de 18.000 m3. Partea ucraineană si-a dat acordul pentru realizarea acestei exploatări în conditiile specificate în memoriul tehnic înaintat. Partea română informează că în anul 2007 a fost exploatat un volum de 4.610 m3, urmând ca volumul de 13.390 m3 să fie exploatat în anul 2008. Pentru volumele de nisipuri si pietrisuri ce vor depăsi cantitatea convenită (6.610 m3) va transmite părtii ucrainene documentatia tehnică pentru lucrări de exploatare în cursul anului 2008, pentru concordare.

b) Cu ocazia verificărilor de toamnă ale lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor pe râul Prut efectuate pe teritoriul ucrainean (18—19 septembrie 2007), au fost verificate:

- amplasament exploatare balast Costiceni:

- malul românesc prezintă eroziuni din cauza depunerilor de aluviuni pe malul ucrainean;

- partea ucraineană va realiza o exploatare de balast pentru corectarea situatiei;

- amplasament exploatare balast Vancikivti:

- s-a verificat terenul în urma exploatării realizate în anul 2006 de partea ucraineană; situatia în teren este corespunzătoare.

c) Partea română prezintă situatia volumelor de nisipuri si pietris exploatate de partea română pe anul 2007 si volumele propuse pentru exploatare pentru anul 2008, pe râul Prut:

 

 

Exploatat în anul 2007

Volum de exploatat convenit pentru anul 2008

Oroftiana SF 906

5.000 m3

Oroftiana-Negru SF 907

3.000 m3

Oroftiana-Potcoava SF 908

11.300 m3

Baranca II SF 912

6.375 m3

Baranca I SF 913914

7.000 m3

14.000 m3

Pescărus SF 915

1.872 m3

6.000 m3

Teioasa SF918

5.500 m3

Baranca-Burechioaia SF 913

3.000 m3

Pescărus I SF 915-916

3.900 m3

29.750 m3

Dealul Doamnei SF 908-909

45.000 m3

Teioasa II-Darabani SF 919

16.000 m3

 

7.3. Coordonatorul părtii ucrainene în Grupul de lucru pentru Tisa a propus părtii române să fie partener la două teme de proiecte cu scopul aplicatiei în comun în cadrul Programului Uniunii Europene de bună vecinătate România-Ucraina. La întâlnirea desfăsurată la Slatina, Ucraina (27 martie 2007), expertii au discutat posibilitatea participării la realizarea acestor proiecte, conditiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească si proiectele prioritare ale fiecărei părti.

Partea română a precizat că este interesată în realizarea proiectului „Cresterea asigurării gradului de apărare împotriva inundatiilor al zonei transfrontiere si regularizarea bazinului hidrografic al râurilor Hoit (Ucraina) si Târna Mare (România)”, având în vedere si hotărârea împuternicitilor adoptată la Sesiunea a VII-a.

Partea ucraineană a informat că prioritar este proiectul „Elaborarea schemei complexe pentru stabilizarea albiei râului Tisa, apărarea împotriva inundatiilor a localitătilor de frontieră si reabilitarea zonei pe sectorul de frontieră româno-ucrainean”.

Cu ocazia întâlnirii expertilor pentru verificarea lucrărilor cu rol de apărare împotriva inundatiilor (octombrie 2007), partea ucraineană a informat că si în continuare prioritar rămâne proiectul mentionat la întâlnirea din martie 2007, pe care îl va depune la Comisia Europeană pentru finantare prin Programul de bună vecinătate România-Ucraina. Partea română a sprijinit actiunile întreprinse de expertii Directiei de Gospodărirea Apelor si Hidroamelioratii Transcarpatia privind organizarea unei întâlniri cu autoritătile locale din zonă.

La sesiune părtile au căzut de acord să facă demersuri pentru ca proiectul pentru râul Tisa, care este prioritar, să fie realizat.

7.4. În conformitate cu hotărârea împuternicitilor, expertii părtilor au participat la întâlnirea pentru efectuarea unei evaluări a stării ecologice a bazinului superior al râului Siret, în zona izvoarelor acestuia, în cadrul proiectului de colaborare pe probleme de ecologie între Consiliul Judetean Suceava si Regiunea Cernăuti.

În urma vizitei, Directia de Bazin a Resurselor de Apă Nistru-Prut a hotărât măsurile ce trebuie luate pentru amenajarea si igienizarea zonei, pentru declararea acesteia ca zonă protejată, precum si pentru constientizarea populatiei asupra necesitătii protejării apelor.

7.5. Cu ocazia verificărilor lucrărilor cu rol de apărare de pe teritoriul român, partea ucraineană a solicitat participarea părtii române (Directia Apelor Prut) în calitate de partener în cadrul proiectului „în oglindă” „Apărarea populatiei privind situatiile de urgentă pe râul Prut” - Programul de vecinătate România-Ucraina 2004-2006. în data de 23 decembrie 2007 partea ucraineană a transmis prin e-mail o notă privind conceptul proiectului. Directia Apelor Prut nu poate fi partener în acest proiect întrucât nu este eligibilă, neavând locatia în judetul de granită direct cu partea ucraineană. SGA Botosani nu poate fi partener neavând personalitate juridică. Pentru derularea proiectului, care este în interesul ambelor părti, poate fi propusă Agentia de Protectia Mediului Botosani, unitate care este în subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si care întruneste toate conditiile legale. Partea ucraineană cunoaste această posibilitate si este interesată de continuarea proiectului.

7.6. Cu ocazia îndeplinirii sarcinii prevăzute la pct. 6 din Programul de lucru 2007, la întâlnirea care a avut loc la Suceava, în perioada 23-25 mai 2007, partea română a prezentat legislatia europeană în domeniul apelor transpusă în legislatia românească, precum si stadiul implementării directivelor europene în România, cu exemplificare pentru spatiile hidrografice Siret si Prut. Totodată, au fost prezentate implicatiile implementării directivelor europene în România reflectate si în modul de organizare al Administratiei Nationale „Apele Române”.

Totodată, în vederea documentării modalitătilor de gospodărire a cursurilor de apă din România, expertii au efectuat o vizită în teren la 3 obiective de regularizare a râurilor Siret si Suceava prin exploatări de balast, precum si la lucrări de regularizare si apărări de mal pe râurile Suceava si Sucevita.

Împuternicitul părtii române propune ca o astfel de actiune privind aplicarea legislatiei europene în domeniul gospodăririi apelor să aibă loc si în cadrul grupelor de lucru Tisa si fluviul Dunărea. împuternicitul părtii ucrainene este de acord.

Ca rezultat al lucrărilor celei de a VII-a Sesiuni, împuternicitii au hotărât:

1. aprobă procesele-verbale ale întâlnirilor secretarilor împuternicitilor, grupelor de lucru si de experti pentru examinarea problemelor de interes comun în sectorul de frontieră a râurilor Tisa, Siret si Prut si fluviului Dunărea;

2. aprobă programul de lucru pe anul 2008 (anexă la protocol);

3. aprobă volumele de nisipuri si pietrisuri în sectoarele de frontieră pe râul Tisa exploatate de către partea română pe anul 2007 [conform celor prezentate la pct. 7.1 lit. a)] si exploatarea în anul 2008 a volumelor nisipurilor si pietrisurilor în sectoarele de frontieră pe râul Tisa [conform celor prezentate la pct. 7.1 lit. b)];

4. aprobă volumele de nisipuri si pietrisuri pe râul Siret exploatate de către partea română pe anul 2007 si exploatarea volumelor nisipurilor si pietrisurilor pe anul 2008 [conform celor prezentate la pct. 7.2 lit. a)];

5. aprobă volumele de nisipuri si pietrisuri pe râul Prut exploatate de către partea română pe anul 2007 si exploatarea de către partea română în anul 2008 a volumelor nisipurilor si pietrisurilor în sectoarele de frontieră pe râul Prut [conform celor prezentate la pct. 7.2 lit. c)];

6. aprobă exploatarea de către partea ucraineană a volumelor de nisipuri si pietrisuri pe râul Prut în zona de frontieră pe anul 2008:

- Vancivitki - 4.000 m3;

- Costiciani - 2.000 m3;

 - Tarasovti - 8.000 mS;

7. aprobă exploatarea de către partea ucraineană a volumelor de nisipuri si pietrisuri pe râul Siret în zona de frontieră pe anul 2008:

- Tereblecea - 4.000 m3;

8. continuarea de către părti a lucrărilor de decolmatare a albiei râului Tisa în zona podului istoric Sighet—Solotvino si în cursul anului 2008;

9. continuarea executării ridicărilor de profile transversale pe râul Tisa, cu prioritate în zonele SF 255—258 si SF 261—268;

10. analiza stării lucrărilor executate, în curs de executie sau proiectate pe râul Tisa va continua si în anul 2008. Loctiitorii împuternicitilor vor urmări realizarea acestei actiuni;

11. intercompararea pentru analiza de metale grele pentru râul Tisa se face pe probe filtrate prin spectrometrie de absorbtie atomică;

12. continuarea actiunilor pentru realizarea temei proiectului privind îmbunătătirea schimbului de date în timp real pe râurile Siret si Prut;

13. la întâlnirea loctiitorilor împuternicitilor se va analiza stadiul elaborării regulamentelor privind apărarea împotriva inundatiilor si privind schimbul de date hidrometeorologice si a Regulamentului privind evaluarea calitătii apelor si procedura de urmat în cazul poluărilor accidentale ce nu se mai pot evita pe cursurile de apă de frontieră.

Anexa face parte integrantă din prezentul protocol.

Prezentul protocol a fost semnat la data de 16 mai 2008 la Bucuresti, România, în două exemplare originale, fiecare în limbile română si ucraineană, ambele texte fiind egal autentice.

 

ÎmputernicitulÎ Guvernului României,

Împuternicitul Guvernului Ucrainei

Lucia Ana Varga

Micola Babici

 

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL DE LUCRU PE ANUL 2008

pentru realizarea prevederilor Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Ucrainei

privind cooperarea în domeniul gospodăririi apelor de frontieră

 

Nr. crt.

Actiunea

Tara

Perioada

Participantii

1.

întâlnirea expertilor pentru finalizarea anexelor la regulamentele privind schimbul de date hidrometeorologice si de apărare împotriva inundatiilor

România

iunie

Expertii din cadrul celor 3 grupe de lucru, experti ai institutelor de meteorologie

2.

Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinului hidrografic Tisa

Ucraina

iulie

Grupa de lucru pentru problemele bazinului hidrografic Tisa, experti

3.

Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele bazinului hidrografic Siret si bazinului hidrografic Prut

România

iulie

Grupa de lucru pentru problemele bazinului hidrografic Siret si bazinului hidrografic Prut, experti

4.

Întâlnirea Grupei de lucru pentru problemele fluviului Dunărea

Ucraina

august

Grupa de lucru pentru problemele fluviului Dunărea

5.

Întâlnirea loctiitorilor împuternicitilor pentru problemele de aplicare a acordului

România

septembrie

Loctiitorii împuternicitilor, secretarii împuternicitilor, coordonatorii grupelor de lucru, experti

6.

Întâlnirea pentru sărbătorirea a 10 ani de la semnarea acordului

Ucraina

septembrie

Împuternicitii, loctiitorii, secretarii, coordonatorii grupelor de lucru

7.

Verificarea pe teren anuală obligatorie a lucrărilor de apărare împotriva inundatiilor

România Ucraina

septembrie, octombrie, conform regulamentului

Grupele de lucru, ministerele de resort din România si Ucraina

8.

Măsurători comune de debit pe toate râurile, respectiv pe fiecare teritoriu

Ucraina România

periodic, conform regulamentului

Experti din grupele de lucru

9.

Efectuarea în comun a analizelor de calitate a apelor de frontieră

Ucraina România

periodic, conform regulamentului

Experti din grupele de lucru

10.

Intercompararea laboratoarelor

Ucraina România

o dată pe an, conform întelegerilor

Experti din grupele de lucru

11.

Pregătirea Sesiunii a VIII-a a împuternicitilor

Ucraina

mai 2009

Secretarii împuternicitilor, experti

12.

Sesiunea a VIII-a a împuternicitilor guvernelor României si Ucrainei

Ucraina

mai 2009

Împuternicitii, loctiitorii împuternicitilor, experti

13.

Alte întâlniri în vederea concordării documentatiilor, aplicării regulamentelor etc.

Tara solicitantă

conform întelegerilor

Grupe de lucru, experti

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 6, se aprobă includerea în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

2. La anexa nr. 6, se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a bunurilor imobile având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 991.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

4331503

Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Sediul Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Alba

Apartament compus din 15 încăperi, situate la subsolul clădirii, parter si etaj 1, Se = 165,55 mp, cotă bunuri indivize comune generale 50%

 

Judetul Alba, munici­piul Alba lulia, str. Regina Măria nr. 20, ap. 1

2006

437.000

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

2844359

Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Sediul Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Prahova

Locuintă cu parter si etaj, Sd = 102,71 mp, Se = 82,46 mp Anexă Su = 25,36 mp, Se = 33,03 mp Teren 220 mp

 

Judetul Prahova, municipiul Ploiesti, str. Nicolae lorga nr. 18

2006

525.000

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Teleorman

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

 

2. Ordonator secundar de credite

 

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

4469094

Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Teleorman

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Sediul Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Teleorman

Apartament compus din 4 camere si dependinte, Su = 73,16 mp, balcon Su = 4,23 mp Teren în indiviziune în suprafată de 23 mp

 

Judetul Teleorman, municipiul Alexandria, Str. Dunării nr. 222, bl. 911, se. E, parter, ap. 40

2006

159.000

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bihor

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

4208331

Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bihor

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Sediul Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bihor

Apartament compus din 2 camere, baie, antreu si hol, Se = 115 mp, teren aferent 179 mp comun, curte

 

Judetul Bihor, municipiul Oradea, Str. Moscovei nr. 25, ap. 1

2007

603.000

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National

Bistrita-Năsăud

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

4347607

Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bistrita-Năsăud

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Sediul Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Bistrita-Năsăud

Constructie P+1E com­pusă din 6 camere si dependinte, teren curte si grădină în suprafată de 290 mp

 

Judetul Bistrita-Năsăud, municipiul Bistrita, str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 6

2007

756.000

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Galati

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

3127220

Directia Judeteană pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Galati

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Sediul Directiei Judetene pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National Galati

Apartament compus din 4 camere si dependinte, Su = 156,92 mp, balcon 8,27 mp, cota indiviză de 2,098% din dreptul de coproprietate, boxa nr. 2 Su = 9,70 mp

 

Judetul Galati, municipiul Galati, Str. Domnească nr. 84, blocul „Miorita”, se. 1, et. 1-2, ap. 2 - duplex

2008

686.525

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Operei Nationale Române din Iasi

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

4541610

Opera Natională Română din Iasi

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Apartament

Apartament compus dintr-o cameră cu dependinte, Su = 28,99 mp + 4,93 mp suprafata logiei

 

Judetul Iasi, municipiul Iasi, bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 5, bl. A1-2,  se. A, et. 5, ap. 24

2007

199.500

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în administrarea Teatrului National „Vasile Alecsandri” din Iasi

 

 

 

 

 

1. Ordonator principal de credite

4192812

Ministerul Culturii si Cultelor

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

4540445

Teatrul National „Vasile Alecsandri” din Iasi

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institute nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

 

 

Cod de clasificare

Denumire

Date de identificare

Anul dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(lei)

Descriere tehnică (pe scurt)

Vecinătăti (după caz, pe scurt)

Adresa

8.29.06

Apartament

Apartament compus din 3 camere si dependinte, S = 62,28 mp

 

Judetul Iasi, municipiul Iasi, bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr. 4, se. A, et. 7, ap. 34

2008

317.538

8.29.06

Apartament

Apartament compus

dintr-o cameră si

dependinte,

Su = 30,20 mp + 6,46 mp

balcon

 

Judetul Iasi, municipiul Iasi, str. Sf. Lazărnr. 1, bloc „Ghica Vodă”, se. 1B, et. 6, ap. 36

2008

246.974

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se scot din domeniul public al statului ca urmare a retrocedărilor

 

Nr. crt.

Nr. MF

Denumirea

Adresa

Persoana juridică la care se află în administrare imobilul

1.

40401

Laboratorul de Restaurare si Patologia Cărtii

Municipiul Bucuresti, str. G-ral Budisteanu nr. 8, sector 1

Biblioteca Natională a României

2.

40400

Sediul „Depozit carte”

Municipiul Bucuresti, str. Tepes Vodă nr. 37, sector 2

Biblioteca Natională a României

3.

33429

Imobil

Municipiul Bucuresti, str. George Enescu nr. 2-4, sector 1

Ministerul Culturii si Cultelor

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna a unor bunuri imobile aflate în proprietatea publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 175 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, situate în orasul Covasna, str. Gabor Aron nr. 10, judetul Covasna, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului dat în administrare potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 992.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale bunurilor imobile*) proprietate publică a statului, situate în orasul Covasna, str. Gabor Aron nr. 10,

judetul Covasna, care se dau în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională

de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice

a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate

bunurile imobile

care se dau în administrare

Persoana juridică

la care se dau în administrare

bunurile imobile

Caracteristicile tehnice ale bunurilor imobile

1.

Orasul Covasna,

str. Gabor Aron nr. 10,

judetul Covasna

Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna

- Teren intravilan parcela nr. 1 în suprafată de 228 m2, înscris în Cartea funciară 4.086, nr. top. 2.047/2/2/1

2.

Orasul Covasna,

str. Gabor Aron nr. 10,

judetul Covasna

Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna

- Sopron metalic deschis, reprezentând o constructie fără fundatie din sase (6) stâlpi metalici si acoperită cu plăci ondulate de azbociment în suprafată de 97 m2, înscris în Cartea funciară 4.086, nr. top. 2.046/2/2/2/1

 


*) Bunurile imobile au trecut în proprietatea publică a statului în baza Procesului-verbal nr. 1.700 din 21 ianuarie 2008, întocmit de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Covasna - Administratia Finantelor Publice a Orasului Covasna.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională

„Apele Române” - Directia Apelor Banat si înscrierea acestora în inventarul centralizat

al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 12 alin. (1) si (2) si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională „Apele Române” - Directia Apelor Banat, precum si înscriereaacestora în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 994.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se transmit din domeniul privat al statului si din administrarea Consiliului Local

al Municipiului Timisoara în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Mediului

si Dezvoltării Durabile, pentru Administratia Natională „Apele Române” - Directia Apelor Banat

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Persoana juridică

de la care

se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristici ale imobilelor

1.

România

judetul Timis, municipiul Timisoara,

Consiliul Local

al Municipiului

Timisoara

Ministerul Mediului si

Dezvoltării Durabile, pentru

Administratia Natională

Teren cu magazie înscris în CF 8.151 top. 16.925, compusă din 14 încăperi

• Suprafata terenului = 1.119 m2

2.

România

judetul Timis, municipiul Timisoara, str. Tudor Vladimirescu nr. 35-36

Consiliul Local

al Municipiului

Timisoara

Ministerul Mediului si

Dezvoltării Durabile, pentru

Administratia Natională

„Apele Române” - Directia

Apelor Banat

Spatii cu altă destinatie înscrise în CF col. 8.581, CF ind. 142.677, top. 16.924/XIX, 5 încăperi, 7,91% părti comune indivize 172/2.170 cotă-parte teren

• Valoarea de inventar = 270,04 lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru abrogarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2006

privind măsurile de urgentă pentru prevenirea răspândirii în România

a dăunătorului Diabrotica virgifera Le Conte, viermele vestic al rădăcinilor de porumb

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 127.559 din 27 august 2008,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 102/2006 privind măsurile de urgentă pentru prevenirea răspândirii în România a dăunătorului Diabrotica virgifera Le Conte, viermele vestic al

rădăcinilor de porumb, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 6 martie 2006.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 29 august 2008.

Nr. 556.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007

privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru

si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) si alin. (7) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată, si ale Hotărârii nr. 47 din 24 iulie 2008 a Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, prin care s-a aprobat propunerea de modificare a Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, cu modificările si completările ulterioare,

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 31 din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agentia Natională de Cadastru si Publicitate Imobiliară si unitătile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute de prezentul ordin serviciile de cadastru si publicitate imobiliară solicitate de instantele de judecată, organele de cercetare si de urmărire penală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Agentia Natională de Administrare Fiscală, cu exceptia serviciilor prevăzute la pct. 7.3.1 si 7.3.2 din anexă.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 28 august 2008.

Nr. 596.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare

 

În temeiul prevederilor:

- art. 16 alin. (6) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2007 privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială si de supraveghere financiară la Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, cu sediul în municipiul Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 1, judetul Maramures, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J24/172/1998, instituită prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 669/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 864 din 23 octombrie 2006, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu\

 

Bucuresti, 26 august 2008.

Nr. 1.197.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006

pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere art. 11 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, în baza art. 1 alin. (2) din Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 575/2006 privind stabilirea conditiilor si declararea contribuabililor inactivi, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

 

Art. I. - Se aprobă eliminarea pozitiei 715:

„715.

13521248

TOTAL TV SRL

Loc. Municipiul Bucuresti, Sec. 3, Str. Aleea Fetesti Nr. 3, Bl. F3, Se. B, Et. P, Ap. 17, Cod postal 0

DIRECTIA GENERALĂ A FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BUCURESTI”

 

din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi si a Listei contribuabililor reactivati, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 726 din 24 august 2006, cu modificările ulterioare.

Art. II. - Eliminarea pozitiei 715 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 586/2006 va fi afisată de Directia generală de tehnologia informatiei pe pagina de internet a Ministerului Economiei si Finantelor, www. mfinante. ro, la sectiunea „Informatii contribuabili”.

Art. III. - Directia generală de inspectie fiscală si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Eugen Ciorici

 

Bucuresti, 29 august 2008.

Nr. 1.209.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005

pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Codul 39 din anexa la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei plătii salariilor la institutiile publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 2 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Cod în profil departamental

Denumirea ordonatorului principal de credite

Data plătii salariilor

„39

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din Decembrie 1989

10”

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 29 august 2008.

Nr. 2.563.