MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 639         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 5 septembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

23. - Hotărâre privind demisia unui deputat

 

24. - Hotărâre pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

101. - Ordonantă de urgentă privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si darea acestuia în folosintă gratuită Ambasadei Frantei în România

 

102. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

933. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt

 

995. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Uniunea Bulgară din Banat - România" ca fiind de utilitate publică

 

1.001. - Hotărâre privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în functia publică de prefect al judetului Botosani

 

1.002. - Hotărâre privind numirea domnului Lefter Chirică în functia publică de subprefect al judetului Tulcea

 

1.003. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului Negrut Clement prin demisia din functia publică de subprefect al judetului Alba\

 

1.006. - Hotărâre privind alocarea unei sume pentru Scoala generală si Grădinita Română din Bătania/Battonya, RepublicaUngară

 

1.010. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1Asi DN 1"

 

1.011. - Hotărâre privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni”

 

1.028. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale produse în luna iulie 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

70. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru SigurantaAlimentelor privind aprobarea Retelei pentru monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008

 

72. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru SigurantaAlimentelor privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară

 

438. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinulministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005

 

566. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acorda pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2009

 

590. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind activitatea de standardizare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

27. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României valabil în luna septembrie 2008

 

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

privind demisia unui deputat

 

În temeiul prevederilor art. 70 alin. (2) din Constitutia României, republicată, ale art. 7 alin. (1) si (4) din Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputatilor si al senatorilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 209 din Regulamentul Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

           

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Camera Deputatilor ia act de cererea de demisie prezentată de domnul Miron-Tudor Mitrea, ales deputat în Circumscriptia electorală nr. 41 Vrancea, apartinând Grupului parlamentar al PSD, si declară vacant locul de deputat detinut de acesta.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 23.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRÂRE

pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Camerei Deputatilor

 

În temeiul prevederilor art. 64 alin. (2) din Constitutia României, republicată, si ale art. 23 si 24 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aleg în functia de vicepresedinte al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Vaier Dorneanu - Grupul parlamentar al PSD

Eugen Nicolicea - Grupul parlamentar al PSD

Ioan Oltean - Grupul parlamentar al PD-L

Lucian Augustin Bolcas - Grupul parlamentar al PRM

Art. 2. - Se aleg în functia de secretar al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Valeriu Stefan Zgonea - Grupul parlamentar al PSD

Dan-Radu Rusanu - Grupul parlamentar al PNL

Valeriu Tabără - Grupul parlamentar al PD-L

Daniela Popa - Grupul parlamentar al PC

Art. 3. - Se aleg în functia de chestor al Camerei Deputatilor următorii deputati:

Cornel Popa - Grupul parlamentar al PNL

GheorgheAlbu - Grupul parlamentar al PD-L

Kelemen Hunor - Grupul parlamentar al UDMR

Miron Ignat - Grupul parlamentar al minoritătilor nationale

 

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 2008.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 24.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

si darea acestuia în folosintă gratuită Ambasadei Frantei în România

 

Având în vedere:

- solicitarea formulată de Ambasada Frantei în România, adresată Guvernului României, de a sprijini construirea unui nou liceu francez în România, prin atribuirea unui teren care să permită realizarea facilitătilor necesare unitătii de învătământ;

- necesitatea finalizării lucrărilor fără întârziere, astfel încât procesul de învătământ să se desfăsoare în bune conditii;

- faptul că edificarea acestei institutii este necesară pentru realizarea de urgentă a continuitătii educării tinerilor;

- luând în considerare relatiile de cooperare internatională stabilite între cele două state,

tinând seama de faptul că un răspuns prompt al statului român, prin Guvernul României, în calitatea sa de administrator al bunurilor apartinând domeniului public si privat al statului, are efecte benefice pentru întărirea bunelor relatii si legăturilor culturale de traditie dintre cele două state, se impune ca măsurile necesare implementării deciziei de punere la dispozitie să fie luate imediat, lipsa acestor măsuri putând avea consecinte grave asupra calitătii procesului educational,

tinând cont de faptul ca elementele sus-mentionate determină o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, prin Academia de Politie „Alexandru loan Cuza" din Bucuresti, ale cărui date de identificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 2. - (1) Se aprobă darea imobilului prevăzut la art. 1 în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei în România, în vederea construirii unui nou sediu pentru Liceul „Anna de Noailles", pe durata existentei constructiei cu această destinatie.

(2) Dreptul de folosintă gratuită încetează dacă imobilul nu este folosit în conformitate cu destinatia sa.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilului dat în folosintă gratuită potrivit prevederilor art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin Academia de Politie „Alexandru loan Cuza" din Bucuresti, si Ambasada Frantei în România, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 4. - (1) Se aprobă trecerea imobilului, identificat potrivit anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părti dintr-un imobil în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti, aprobată prin Legea nr. 368/2007, aflat în administrarea Ministerului Apărării, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a statului.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă încetează dreptul de folosintă al Ambasadei Frantei în România asupra imobilului transmis prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2007, aprobată prin Legea nr. 368/2007.

(3) Predarea-preluarea imobilului identificat potrivit anexei la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2007, aprobată prin Legea nr. 368/2007, se face pe bază de protocol încheiat între Ambasada Frantei în România si Ministerul Apărării, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/2007 privind darea unei părti dintr-un imobil în folosinta gratuită a Ambasadei Frantei la Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 415 din 21 iunie 2007, aprobată prin Legea nr. 368/2007, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU .

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 101.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, care trece din domeniul public

în domeniul privat al statului pentru a fi dat în folosintă gratuită Ambasadei Frantei în România

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

folosinta gratuită a imobilului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Număr în inventarul bunurilor domeniului public al statului, atribuit la MEF

Municipiul Bucuresti, Aleea Privighetorilor nr. 1A, sectorul 1

Statul român - Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Academia de Politie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucuresti

Ambasada Frantei în România

Suprafata

terenului = 24.000,0 m2

35.344 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei

 

Având în vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 369/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008, prin care au fost declarate neconstitutionale prevederile art. 35 alin. (2) lit. i) teza întâi si art. 63 alin. (3) si (4) din Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei,

tinând cont de faptul că, potrivit art. 147 alin. (1) din Constitutia României, republicată, dispozitiile declarate neconstitutionale sunt suspendate de drept pe o durată de maximum 45 de zile de la data declarării neconstitutionalitătii lor, dată după care îsi încetează efectele juridice,

luând în considerare faptul că încetarea aplicării dispozitiilor speciale prevăzute în art. 63 alin. (3) si (4) din Legea nr. 273/2004, cu modificările ulterioare, cu privire la citarea separată a părintilor firesti în procedura de deschidere a adoptiei si, respectiv, a viitorilor adoptatori în procedurile de încredintare în vederea adoptiei si de încuviintare a adoptiei, a condus în practica instantelor judecătoresti, prin aplicarea normelor procedurale de drept comun, la citarea în acelasi dosar a părintilor firesti si a adoptatorilor, cu consecinta cunoasterii reciproce a identitătii acestora si a unor date de natură strict personală,

având în vedere că acest fapt este de natură să afecteze atât interesul superior al copilului, cât si dreptul celor două categorii de părti la ocrotirea vietii private si a datelor cu caracter personal, conducând totodată la încălcarea art. 20 din Conventia europeană în materia adoptiei de copii, încheiată la Strasbourg la 24 aprilie 1967, la care România a aderat prin Legea nr. 15/1993,

se impune adoptarea de urgentă a unei reglementări care să asigure desfăsurarea procedurilor de adoptie, în toate etapele sale, cu asigurarea tuturor garantiilor, inclusiv a celor procedurale, pentru respectarea interesului copilului si a dreptului la viată intimă, familială si privată, precum si pentru protectia datelor cu caracter personal.

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

,,f) principiul garantării confidentialitătii în ceea ce priveste datele de identificare ale adoptatorului sau, după caz, ale familiei adoptatoare, precum si în ceea ce priveste identitatea părintilor firesti."

2. La articolul 15, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) În cazul adoptiei copilului de către sotul părintelui său, consimtământul părintelui firesc se dă în fata instantei judecătoresti odată cu solutionarea cererii de încuviintare a adoptiei.

(3) Odată cu solicitarea consimtământului prevăzut la alin. (1) si (2), instanta solicită directiei raportul de consiliere si informare care confirmă îndeplinirea obligatiei prevăzute la art. 14."

3. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Judecarea cererilor referitoare la deschiderea procedurii adoptiei interne a copilului se face cu citarea părintilor firesti ai copilului sau, după caz, a tutorelui si a directiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului."

4. La articolul 23, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) În cazul admiterii cererii de deschidere a procedurii adoptiei interne, în dispozitivul hotărârii judecătoresti se va face mentiune despre constatarea existentei consimtământului ambilor părinti, al unui singur părinte, al tutorelui sau, după caz, despre suplinirea consimtământului în conditiile art. 13 si se va încuviinta deschiderea procedurii adoptiei interne."

5. După articolul 23 se introduc cinci noi articole, articolele 231 - 235, cu următorul cuprins:

„Art. 231. - (1) Dacă, ulterior rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoresti de deschidere a procedurii adoptiei, dispare cauza care, potrivit art. 12 alin. (3), a făcut imposibilă exprimarea de către unul dintre părinti a consimtământului la adoptie, împotriva hotărârii se poate face cerere de revizuire.

(2) Cererea de revizuire se poate introduce până la data pronuntării hotărârii de încuviintare a adoptiei de oricare dintre părintii firesti ai copilului sau de către directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne.

(3) Cererea de revizuire se solutionează în camera de consiliu, cu citarea părintilor firesti, a directiei care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne si, dacă este cazul, a directiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului sau al familiei adoptatoare. Participarea procurorului este obligatorie.

Art. 232. - (1) Cererea de revizuire suspendă solutionarea cererii de încredintare a copilului în vederea adoptiei sau, după caz, de încuviintare a adoptiei, dacă vreuna dintre acestea se află pe rolul instantei judecătoresti.

(2) Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia de a informa de îndată instanta prevăzută la alin. (1) despre depunerea cererii de revizuire.

(3) Măsura de protectie a copilului sau, după caz, încredintarea în vederea adoptiei se prelungeste de drept pe perioada solutionării revizuirii. Dispozitiile art. 32 sunt aplicabile în mod corespunzător.

(4) Dacă instanta judecătorească dispune revocarea măsurii încredintării, va hotărî, la propunerea directiei generale în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului, o măsură provizorie de protectie a copilului, până la solutionarea revizuirii.

Art. 233. - (1) În cazul în care încuviintează cererea de revizuire, instanta va solicita consimtământul părintelui care nu si l-a dat anterior, numai după depunerea de către directia în a cărei rază teritorială locuieste acesta a unui raport de consiliere si informare în conformitate cu prevederile art. 14.

(2) Efectuarea unei noi anchete sociale care să vizeze situatia actuală a părintilor firesti, precum si potentialul de reintegrare a copilului în familia biologică/extinsă este obligatorie. Efectuarea anchetei sociale si întocmirea raportului sunt de competenta directiei în a cărei rază administrativ-teritorială locuieste părintele firesc.

(3) Dispozitiile art. 13 sunt aplicabile în mod corespunzător.

Art. 234. - În cazul în care, după suspendarea prevăzută de art. 232, părintele care s-a aflat în imposibilitate de a-si exprima consimtământul se opune adoptiei si nu sunt motive pentru aplicarea art. 13, cererea de încredintare a copilului în vederea adoptiei sau, după caz, de încuviintare a adoptiei se repune pe rol la solicitarea directiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul copilului si se respinge.

Art. 235. - Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia de a formula de îndată cerere de revizuire sau, după caz, de a solicita suspendarea oricărei proceduri judiciare, precum si a oricărui alt demers privind adoptia, dacă ia cunostintă, până la data pronuntării hotărârii de încuviintare a adoptiei, despre încetarea cauzei care a determinat imposibilitatea părintelui de a-si exprima vointa cu privire la adoptie."

6. La articolul 28, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (2), se introduce un nou alineat, alineatul (1), cu următorul cuprins:

„Art. 28. - (1) Judecarea cererilor de încredintare a copilului în vederea adoptiei interne se face cu citarea directiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a directiei în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare si a persoanei ori familiei adoptatoare."

7. La articolul 35 alineatul (2), litera i) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,i) hotărârea judecătorească irevocabilă de deschidere a procedurii adoptiei interne a copilului."

8. La articolul 36, înaintea alineatului unic, care devine alineatul (3), se introduc două noi alineate, alineatele (1) si (2), cu următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei se face cu citarea directiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, a directiei în a cărei rază teritorială domiciliază adoptatorul sau familia adoptatoare si a persoanei ori familiei adoptatoare.

(2) Judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei prevăzute la art. 5 alin. (3) se face cu citarea adoptatorului sau a familiei adoptatoare si a adoptatului, iar judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei prevăzute la art. 20 lit. b) se face cu citarea adoptatorului si a părintilor firesti ai adoptatului."

9. După articolul 36 se introduce un nou articol, articolul 361, cu următorul cuprins:

„Art. 361. - (1) Instanta poate solicita din nou consimtământul la adoptie al părintilor firesti, dacă există indicii că după data la care consimtământul a devenit irevocabil au intervenit elemente noi, de natură să determine revenirea asupra consimtământului initial. Directia care a solicitat deschiderea procedurii adoptiei interne are obligatia să aducă la cunostinta instantei, prin intermediul directiei în a cărei rază administrativ-teritorială se află domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare, dacă este cazul, existenta oricăror elemente noi cu privire la situatia părintelui firesc ori a familiei extinse, care ar putea determina modificarea finalitătii planului individualizat de protectie.

(2) Chemarea părintilor firesti în fata instantei competente să încuviinteze adoptia se face prin invitatie adresată acestora, în camera de consiliu, fără a se indica date cu privire la dosar sau alte date care ar permite, în orice fel, divulgarea identitătii sau a altor informatii cu privire la persoana ori familia adoptatoare.

(3) Instanta poate invita la aceeasi dată directia competentă potrivit art. 22 alin. (3) si directia competentă potrivit art. 35 alin. (1).

(4) În cazul în care părintii se prezintă personal în fata instantei si îsi exprimă refuzul de a mai consimti la adoptie, instanta suspendă solutionarea cererii de încuviintare a adoptiei. Declaratia părintilor firesti împreună cu încheierea de suspendare se comunică directiei competente potrivit art. 22 alin. (3), care va formula cerere de revizuire a hotărârii de deschidere a procedurii adoptiei. Dispozitiile art. 231 si 232 se aplică în mod corespunzător."

10. La articolul 46, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Judecarea cererilor de încuviintare a adoptiei internationale se face cu citarea directiei în a cărei rază teritorială se află domiciliul copilului, al persoanei sau familiei adoptatoare, precum si a Oficiului."

11. La articolul 63, alineatele (2)-(5) se abrogă.

Art. II. - Cererile de încuviintare a adoptiei aflate pe rolul instantelor judecătoresti la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se solutionează potrivit prevederilor acesteia.

Art. III. - Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Secretarul general al Oficiului Român pentru Adoptii,

Gabriela Elena Petrescu

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 102.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.355/2001

privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor,

oraselor si comunelor din judetul Olt

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Olt, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Olt, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 si 639 bis din 29 august 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 12 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barza":

a) se abrogă pozitia nr. 23;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 1, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Teis-Barza-Branet, L = 5,56 km, I = 6 m, km 1+127-6+687; drum din beton";

- la pozitia nr. 1, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2004";

- la pozitia nr. 1, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2241001,14";

- la pozitia nr. 1, coloana 6 va avea următorul cuprins: „Protocol 2975/1998 în conf. cu O.G./43/1997 si Lg. 8/1996; Program SAPARD";

- la pozitia nr. 2, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canton - Scoala Veche, L = 930 m, I = 6 m";

- pozitia nr. 2, coloana 5 va avea următorul cuprins: „10.602";

- la pozitia nr. 3, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1.3.7.1";

- la pozitia nr. 3, coloana 2 va avea următorul cuprins: „ulita castanilor";

- la pozitia nr. 3, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Canton-Cimitir, L = 609 m, I = 6 m";

- la pozitia nr. 3, coloana 5 va avea următorul cuprins: „6942,6";

- la pozitia nr. 4, coloana 2 va avea următorul cuprins: „Ulita tineretului";

- la pozitia nr. 4, coloana 3 va avea următorul cuprins: „DJ 644 - Pod Bârlui, L= 101 Om, I = 6 m";

- la pozitia nr. 4, coloana 5 va avea următorul cuprins: „11514";

- la pozitia nr. 5, coloana 3 va avea următorul cuprins: „Scoala Veche - As. Agric, L = 217 m, I = 6 m";

- la pozitia nr. 5, coloana 5 va avea următorul cuprins: „2.473,8";

- la pozitia nr. 22, coloana 1 va avea următorul cuprins: „1-6.4";

- la pozitia nr. 22, coloana 2 va avea următorul cuprins: „sediu primărie comuna Barza";

- la pozitia nr. 22, coloana 3 va avea următorul cuprins: „constructie cărămidă, acoperită cu tablă, St = 898,65 mp, Se = 329 mp, Sd = 671,23 mp, Su = 570,65 mp, vecinătăti: E - Drum comunal, V - Gugilă Smarandache, S - Drum comunal, N - Gugilă Smarandache";

- la pozitia nr. 22, coloana 4 va avea următorul cuprins: „2008";

- la pozitia nr. 22, coloana 5 va avea următorul cuprins: „740751,09".

c) se completează cu pozitiile nr. 26-81, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

2. Anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oboga" se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

3. Anexa nr. 76 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Spineni" se completează cu pozitiile nr. 57-71, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

4. Anexa nr. 80 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Strejesti" se completează cu pozitiile nr. 98-99, conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 august 2008.

Nr. 933.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Barza

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

26

1.3.7.1.

ULITA GENGEA

Cămin Cultural - Gengea

L=1600m

l=6m

1960

18240

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

27

1.3.7.1.

ULITA ZAMFIRESTI

DC 155 - Gengea

L=200 m

l=6m

1960

2280

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

28

1.3.7.1.

ULITA LILIACULUI

DC 155 - Gengea

L=335 m

l=6m

1960

3819

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

29

1.3.7.1.

ULITA MOSTENESCU

DC 155 - Truică L=732 m l=6m

1960

8344,8

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

30

1.3.7.1.

ULITA SIBIULUI

BESLIU TRAIAN - DC – SIMA-CRAU L=511 m l=5m

1960

4854,5

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

31

1.3.7.2.

PODET TUBULAR PESTE BÂRLUI-SARU

D=1200 mm L=5m 1=1 m

1960

3600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

32

1.3.7.2.

PODET TUBULAR PESTE BÂRLUI-OPRESTI

D=1000 mm L=5m 1=1 m

1960

3200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

33

1.3.7.2.

PODET TUBULAR PESTE BÂRLUI - ZOOTEHNIE

D=1000 mm L=5m 1=1 m

1960

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

34

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - GHITĂ MARIA

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

35

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - DINCĂ ION

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

36

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - CIMPOIERU

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

37

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - GUGILĂ FLOREA

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

38

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - DIACONU MARIN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

39

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - CRAU

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

40

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - POPESCU I.

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

41

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - NACIU G

TUBD= 1100 mm Sc= 16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

42

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - VOICU MARIN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

43

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - BARONESCU IULIAN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

44

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - MANEA ION

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

45

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - STROE VICTOR

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

46

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - ROTARU GHEORGHE

TUBD = 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

47

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ- GHITĂ MARIN

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

48

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - CĂMIN CULTURAL

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

49

1.8.1.

FÂNTÂNĂ PUBLICĂ - BISERICĂ

TUBD= 1100 mm Sc=16 mp

1973

2500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

50

1.3.17.2.

PODET TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON CU CAMERE DE CAPTARE

D=600 mm

L=10m

situat la km 6+671,3 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

15000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

51

1.3.17.2.

PODET TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON

D=600 mm

L=11 m

situat la km 6+416,5 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

16500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

52

1.3.17.2.

PODET TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON

D=600 mm

L=9m

situat la km 6+212,15 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

53

1.3.17.2.

PODET TUBULAR TRANSVERSAL

D=600 mm

L=9m

situat la km 5+376,8 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

54

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL DREPT

D=600 mm

L=5m

situat la km 4+988,74 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

7500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

55

1.3.17.2.

PODET TUBULAR TRANSVERSAL DIN TUBURI DE BETON CU CAMERE DE CAPTARE

D=600 mm

L=8m

situat la km 4+963,74 pe

DC 155 Teis-Barza-Branet

2004

12000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

56

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=6m

situat la km 3+550,4 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

9000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

57

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=7m

situat la km 2+699,78 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

10500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

58

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=7m

situat la km 2+686,78 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

8500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

59

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=6m

situat la km 2+305,78 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

7200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

60

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=8m

situat la km 2+121,23 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

61

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=8m

situat la km 1+615 pe DC 155

Teis-Barza-Branet

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

62

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=8m

situatia km 1+520,5 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

63

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=600 mm

L=9m

situat la km 3+987,26 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

64

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=8m

situat la km 3+895,4 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

9600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

65

1.3.17.2.

PODET TUBULAR  LONGITUDINAL

D=400 mm

L=8m

situat la km 4+575,25 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

11200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

66

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=5m

situat la km 5+235,3 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

7000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

67

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=9m

situat la km 5+489,8 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

12600

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

68

1.3.17.2.

PODET TUBULAR LONGITUDINAL

D=400 mm

L=7m

situat la km 5+509,8 pe DC

155 Teis—Bârza-Branet

2004

9800

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

69

1.3.17.2.

PODET TUBULAR  LONGITUDINAL

D=400 mm

L=7m

situat la km 5+556,3 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

9800

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

70

1.3.17.2.

PODET TUBULAR  LONGITUDINAL

D=400 mm

L=8m

situat la km 5+852,6 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

11200

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

71

1.3.17.2.

PODET TUBULAR  LONGITUDINAL

D=400 mm

L=6m

situat la km 5+912 pe DC 155

Teis-Barza-Branet

2004

840

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

72

1.3.17.2.

PODET TUBULAR  LONGITUDINAL

D=400 mm

L=11 m

situatia km 5+912,6 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

15400

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

73

1.3.17.2.

PODET TUBULAR  LONGITUDINAL

D=400 mm

L=7m

situatia km 6+416,5 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

9800

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

74

1.3.17.2.

PODET DALAT

B=10 m

L=1 m

situat la km 2+280,78 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

15000

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

75

1.3.17.2.

PODET DALAT

B=9 m

L=1 m

situat la km 3+709,9 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

76

1.3.17.2.

PODET DALAT

B=9 m

L=1 m

situat la km 4+500,4 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

77

1.3.17.2.

PODET DALAT TRANSVERSAL

B=9 m

L=2m

situat la km 5+768,5 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

78

1.3.17.2.

PODET DALAT TRANSVERSAL

B=9 m

L=1 m

situat la km 6+493,6 pe DC

155 Teis-Barza-Branet

2004

13500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

79

1.3.7.1.

DRUM EXPLOATARE De 153 BRANET

DJ644-HALTA BRANET

1960

14250

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

80

 

TEREN CC 156

Situat pe De 153 St=9700 mp Vecinătăti: N-Ps 155 S-Ps 155 E-De 153 V-Ps 157

1975

18430

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

81

 

TEREN ZONA CRETU

St= 5000 mp N—De 372 S-Matei Stefan E-pârâul Gengea V-T33

2006

9500

Domeniul public al comunei Barza, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 56 la Hotărârea Guvernului nr. 1.355/2001)

 

INVENTARUL

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Oboga

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

1

1.3.7.

D.C.2

D.C. 2 - din beton începe de la DJ 643 până la hotar Pietris St= 22 925 mp L=3275 m l=7m

1995

9244660

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

2

1.3.7.1.

D.C.2A

L=3660 ml

2005

10331437

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

3

1.3.7.1.

ULITA STROILESTI

Dj.643 - Poiana Sutu L. St=4690 mp L=670 ml l=7m

1968

24893

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

4

1.3.7.1.

ULITA L. MARE

Sosea-Poiana Sutu St=2520 mp L=420 ml l=6m

1968

15605

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

5

1.3.7.1

ULITA L. MICA

Sosea-Poiana Sutu St=3120 mp L=520 ml l=6m

1968

19320

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

6

1.3.7.1

ULITA RUSALA

Rusala St=1488 mp L=248 ml l=6m

1968

9214

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

7

1.3.7.1.

ULITA BĂRBULESCU

Plopi-Poiana Barbulescu St=600 mp L=100ml l=6 ml

1968

3715

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

8

1.3.7.1

ULITA TURCITU- BISERICĂ

Turcitu C-tin-Biserică St=1920mp L=320 ml l=6 ml

1968

11889

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

9

1.3.7.1

ULITA POIANA BISERICĂ

Scoală-Biserica St=2520 mp L=420 ml l=6 ml

1968

15605

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

10

1.3.7.1.

ULITA SECTIE

Trică Ilie-Sectie MPC St=1320mp L=220 ml l=6 ml

1968

8174

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

11

1.3.7.1.

ULITA BĂLAN

Sosea-Bălan St=780 mp L=130m L=6m

1968

4830

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

12

1.3.7.1.

ULITA BISERICĂ

Tucmeanu-Biserică St=6000 mp L=100ml l=6 ml

1968

3715

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

13

1.3.7.1.

ULITA STROILESTI-PLOPIS

Stroilesti-Plopis St=2220 mp L=370 ml l=6m

1968

13747

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

14

1.3.7.1.

ULITA PLOPIS

Plopis-Plopis pod St=2520 mp L=420 ml l=6m

1968

15605

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

15

1.3.7.1.

ULITA FÂNTÂNA L. MICA

Ghiocel A.- Lunca Mică St=3120 mp L=520 ml l=6m

1968

19320

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

16

1.3.7.1.

ULITA BISERICA-OBOGA DE MIJLOC

Biserica St-1080 mp L-180 ml I-6m

1968

6688

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

17

1.3.7.1.

ULITA CIMITIR OBOGA DE SUS

Mihaiescu-Cimitir St=3600 mp L=600 ml l=6m

1968

22292

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

18

1.3.7.1.

ULITA TUCMEANU

Biserica-Zăvoi St-1020 mp L-170 ml I-6m

1968

6316

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

19

1.3.7.1.

ULITA BISERICA CIMITIR OBOGA DE MIJLOC

Biserica St-900 mp L-150 ml I-6m

1968

5573

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

20

1.3.7.1.

ULITA COASTA VARNAVA

Varnava St-840 mp L-140 ml I-6m

1968

5202

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

21

1.3.7.1.

ULITA MILITARU

Militaru St-3600 mp L-600 ml I-6m

1968

22292

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

22

1.3.7.1.

ULITA MILITARU POD

Militaru-Pod Zăvoi St-1440 mp L-240 ml Iv6m

1968

8917

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

23

1.3.7.1.

ULITA CIMITIR OBOGA DE JOS

Sosea-Cimitir St-600 mp L-100 ml I-6m

1968

3715

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

24

1.3.7.1.

ULITA ZAMFIR

Pod Zamfir St-1080 mp L-180 ml I-6ml

1968

6688

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

25

1.3.7.1.

ULITA CIMITIR FISCUCI

Fiscuci St-840 mp L-140 ml I-6 ml

1968

5202

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

26

1.3.7.1.

ULITA CIUNGULESCU

Ciungulescu-Georgescu St-5760 mp L-960 ml I-6 ml

1968

35668

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

27

1.3.7.1.

ULITA GHIOCEL-LUNCA MICA

Ghiocel-Lunca Mică St=600 mp L=100ml l=6m

1968

3715

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

28

1.3.7.1.

ULITA NUCARIE

Cimitir-Nucarie St-1800 mp L-300 ml I-6m

1968

11146

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

29

1.3.7.1.

ULITA PRELUNGIRE RUSALA

Rusala St-1080 mp L-180 ml I-6m

1968

6688

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

30

1.3.7.1

ULITA VARN AVA

Coasta Rusala St-2340 mp L-390 ml I-6m

1968

14490

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

31

1.3.7.1

ULITA COASTA BĂLAN

Bălan

St-600 mp L-100 ml I-6m

1968

3715

Domeniul publicai comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

32

1.3.7.1

ULITA CIMITIR OBOGA DE MIJLOC

Cimitir St-600 mp L-100 ml I-6m

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

33

1.3.7.1.

ULITA TEPENIS

Ticu - Tepenis St=3600 mp L=600 ml l=6 ml

1968

22292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

34

1.3.7.1.

ULITA CERAT

Năstase N.- Ilie Stâmbeanu

St=1021 mp

L=170ml

l=6m

1968

6316

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

35

1.3.7.1.

ULITA PUIA

Niculescu A.- hotar Trifoi

St=400 mp

L=100ml

l=4ml

1968

3715

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

36

1.3.17.2

POD BETON —CRIVINA SITUAT DRUM EXPLOATARE SAT - SOLA

Situat:drum exp. sat - Scoală

Crivina

H=1,20m

l=4m

1996

202750

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

37

1.3.17.2

POD BETON - SALCIE DE SAT-SOLA—L. MICĂ

Situat: DE Sat - Lunca Mică

D=60 cm

l=4m

1996

202750

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

38

1.3.17.1

POD DIN BETON ULITA TEPENIS - STROILESTI

Situat: ulita Tepenis - Stroilesti

H=10m

l=4m

1996

5800

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

39

1.3.17.2

POD BETON L. MICĂ

Situat: intrare pe L. Mică

H=1,50m

1=5,20 m

1996

4292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

40

1.3.17.2

POD BETON L. MARE

Intrare în L. Mare H=1,50m 1=6,20 m

1996

4292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

41

1.3.17.2

POD BETON CIMITIR

Intrare drum cimitir D=60 cm 1=6 m

1996

4292

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

42

1.6.2

STADION SAT OBOGA

St=9520 mp L=136 mp l=70m Vecinătăti: E=Cismaru Marin V=DJ 643 S=DE N=Tiganu Marin

1983

14279

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

43

1.8.3.

CISMEA CHIROIU SAT OBOGA

St=10 mp

L=5m

l=2m

Vecinătăti:

E=Ocol Silvic

V=D.E.

S=D.E.

N=Păsune

1983

322

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

44

1.6.6.

CIMITIR OBOGA DE JOS

St=1600 mp

Vecinătăti:

E=Râul Oltet

V=D.C.

S=D.C.

N=D.C.

1945

51474

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

45

1.6.3.1

ÎMPREJMUIRE CIMITIR OBOGA DE JOS

Gard metal

2006

4100

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

46

1.6.6

CIMITIR OBOGA DE MIJLOC

St=2671 mp Vecinătăti: E=Cretu Eugenia

v=d.e!

S=Trică E. N=D.E.

1872

85930

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

47

1.6.6

CIMITIR OBOGA DE SUS

St=3290 mp Vecinătăti: E=Tenchi Stefan V=Dincă Elena S=D.E. N=Ilina F. Neîmprejmuit

1877

105844

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

48

1.6.2.

SCOALA OBOGA DE JOS

Sc=184 mp

St=1890 mp

Vecinătăti:

E=VasileĂ.

V=DJ 643

S=D.C.

N=Stana Amelia

Anexe: Magazie lemn

Sc=1334mp

Construit - lemn, acoperis

tablă

W.C. Scoala

Sc= 13,34 mp

Construit - blană, acoperis

tablă

1970

100500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

49

1.6.3.2.

ÎMPREJMUIRE SCOALĂ

Gard 2 laturi - ciment

L=34 ml

l=35m

1980

10.000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

50

1.6.3.1.

ÎMPREJMUIRE SCOALĂ

Gard 2 laturi - lemn

L=34 ml

l=35m

1980

1500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

51

1.6.2

SCOALĂ OBOGA DE MIJLOC

Constructie: cărămidă Acoperis: tablă Sc=576mp Sd=1152mp St=8500 mp Vecinătăti: E=DJ 643 V=Babarelu FI. S=Nica Ilie N=D.C2

1986

1420000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

52

1.6.2.

GRĂDINITA OBOGA DE MIJLOC

Constructie: cărămidă

Acoperis: tablă

Sc=376mp

Magazie din BCA, acoperis

tablă

Sc=42 mp

W.C.din BCA, acoperis plăci

azbociment

S=30 mp

1962

29372

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

53

1.6.3.2

ÎMPREJMUIRE SCOALĂ OBOGA DE MIJLOC

Gard de fier L=81,5ml 1=12 m L=87 ml 1=12 m

1985

11000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

54

1.6.2.

CĂMIN CULTURAL OBOGA DE MIJLOC SITUAT ÎN CURTEA SCOLII

Constructie: cărămidă Acoperis: tablă Sc=284mp

1968

100500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

55

1.6.2

BLOC 3 APARTAMENTE SAT OBOGA DE MIJLOC

Sc=179 mp Sd=358 mp Constructie: cărămidă Acoperis: tiglă

1989

514455

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

56

1.2.8.

HELESTEU OBOGA DE MIJLOC

Sup.luciu=15000 mp I-8m Vecinătăti: E=Păsune C.L.

v=de

S=DE N=DE

1986

241265

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

57

1.6.2

SCOALA OBOGA DE JOS

St= 0,1190 ha

1970

38285

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

58

1.6.6

POIANA FÂNTÂNĂ SCOALĂ

St=281 mp

1962

11000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

59

1.6.6

POIANA BĂRBULESCU

St=510 mp

1962

16407

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

60

1.8.1

FÂNTÂNA POACA

St=4 mp

1956

6400

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

61

1.8.1

FÂNTÂNA CHI ROI U

St=6 mp

1957

7000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

62

1.8.1

FÂNTÂNA CACETE

St=6 mp

1960

11000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

63

1.6.6

TEREN BLOC

St=1200 mp

1985

38606

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

64

1.6.6

NEPRODUCTIV HOTAR HELESTEU

St=1 600 mp

1999

25737

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

65

1.6.6

TEREN VIS-A-VIS STADION

St=1100 mp

1991

35388

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

66

1.8.1

FÂNTÂNA CIRSTEA

St=6 mp

1978

8000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

67

1.8.1

FÂNTÂNA TUDOREL

St=4 mp

1981

6000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

68

1.6.6

POIANA VIRNAVA OBOGA DE MIJLOC (CHIRCUSI NICOLAE)

St=0,3240 ha

1991

52118

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

69

1.6.6

POIANA PLUS FÂNTÂNA DE LA SUTU

St=1467 mp

1958

1860

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

70

1.6.6

POIANA DE LA PODUL CRIVINA

St=5900 mp

1991

94905

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

71

1.6.6.

POIANA PLUS FÂNTÂNA COADA

St=400 mp

1945

7500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

72

1.6.6

POIANA PLUS FÂNTÂNA GHIOCEL

St=150 mp

1976

6500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

73

1.6.6

POIANA PLUS FÂNTÂNA VLAD

St=376 mp

1947

7000

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

74

1.6.6

POIANA PLUS FÂNTÂNA VÂLCEAUA CU TURCI

St=500 mp

1984

5500

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

75

1.8.1

FÂNTÂNA DE LA URIASU

St=6 mp

1958

6200

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

76

1.8.1

FÂNTÂNA DE LA ROSU

St=4 mp

1970

7300

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

77

1.6.6

GROAPA GUNOI RUSALA

St=500 mp

1962

 

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

78

1.3.17.2

PODUL PLOPIS

St=35 mp

2003

61400

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

79

1.3.17.2

PODUL ZAMFIR

St=15 mp

2005

202750

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

80

1.7.1.2

PUNCTUL DE APRINDERE OBOGA DE JOS

Conform STAS

2005

320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

81

1.7.1.2

PUNCTUL DE APRINDERE OBOGA DE MIJLOC

Conform STAS

2005

320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

82

1.7.1.2

PUNCTUL DE APRINDERE OBOGA DE SUS

Conform STAS

2005

320

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

83

1.3.7.1

D.E.901

D.E 901.SPRE LUPU ST-300 mp L-750 m I-4m

1968

16673

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

84

1.3.7.1.

D.E.878

POACA ST-1400 mp L-350 m

I-4m

1968

7781

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

85

1.3.7.1.

D.E. 888

SPATELE GRĂDINILOR ST-3400 mp L-850 m

I-4m

1968

18896

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

86

1.3.7.1.

D.E 925

PUIA

ST-600 mp L-150m I-4m

1968

3345

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

87

1.3.7.1.

D.E 925 B

BADEA ST-6000 mp L-1500m I-4m

1968

33347

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

88

1.3.7.1.

D.E. 925

TRIFOI ST-4640 mp L-1160 m I-4m

1968

25788

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

89

1.3.7.1.

D.E 801

OGORUL NOU ST-1800 mp L-450 m I-4m

1968

10004

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

90

1.3.7.1.

D.E 1068

RUSALA ST- 4272 mp L- 890 m

I-4m

1968

19786

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

91

1.3.7.1.

D.E 950

LA FÂNTÂNA STADION ST-360 mp L-90 m I-4m

1968

2001

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

92

1.3.7.1.

D.E 1068

CHIRCUS ST-13600 mp L- 3400 m I-4m

1968

75585

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

93

1.3.7.1.

D.E 1090

ÎN SPATE ATELIER TUCMEANU ST-1000 mp L-250 m

I-4m

1968

5558

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

94

1.3.7.1.

D.E 1782

HOTAR BALDOVINESTI ST-2200 mp L-550 m I-4m

1968

12227

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

95

1.3.7.1.

D.E 358

PĂDURE SPRE VII ST-10 000 mp L- 2500 m I-4m

1968

55578

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

96

1.3.7.1.

D.E 827

LA PAR ST-1240 mp L-310 ml I-4 ml

1968

6892

Domeniul public al comunei Oboga, potrivit H.C.L. nr. 2/2008

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPLETĂRI

la Inventarul bunurilor care apartin domeniului publicai comunei Spineni

 

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

57

1.3.7.1.

Drum sătesc Cuza-Vodă Vale

Pietruit L= 1,5 km l=4m Ds6

1968

34.000

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

58

1.3.7.1

Drum sătesc Cuza-Vodă Deal

Pietruit L=2km l=4m Ds7

1968

47.000

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

59

1.3.7.1

Drum sătesc Davidesti Deal

Pietruit L=2,5 km l=5m Ds8

1968

58.008

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

60

1.3.7.1

Drum comunal DC 195

Pietruit

Km 0+00-9+300 L=9,3 km PC=6+2 m

1968

1.010.940

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

61

1.3.7.1

Ulita Irimestilor Optăsani

Pietruit L=4km l=4m DC 46

1968

121.028

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

62

1.3.7.1

Ulita Puiculesti

Pământ L= 1,00 km l=4m Ds9

1968

6.043

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

63

1.3.7.1

Ulita Troita -Profa

Pământ L= 800 m l=4m Ds 10

1968

4.200

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

64

1.3.7.1

Cătun Izvăsesti Profa

Pietruită L= 500 m l=4m Ds 11

1968

13.045

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

65

1.3.7.1

Ulita Busea Profa

Pietruită L= 500 m l=5m Ds 12

1968

13.045

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

66

1.3.17.2

POD DIN BETON ARMAT PE DC 195

Km 0+850 L=58m Pc=4 m

2005

1.285.399,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

67

1.3.17.2

PODET TUBULAR-600 m PE DC 195

Km 1+300

1976

640,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

68

1.3.17.2

PODET DALAT pe DC195

Km 2+400 L=2m H=1 m

1976

1.537,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

69

1.3.17.2

PODET TUBULAR-600 MM PE DC 195

Km 3+500

1976

640,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

70

1.3.17.2

PODET DALAT pe DC195

Km 8+300 L=2m H=1 m

1976

896,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

71

1.3.17.2

PODET DALAT PE DC 195

Km 0+500 L=2m H=1 m

1976

1537,00

Domeniul public al comunei Spineni, potrivit H.C.L. nr. 10/2008

 

ANEXA Nr. 4

 

COMPLETARE la Inventarul bunurilor domeniului public al comunei Strejesti

 

SECTIUNEA 1

Bunuri imobile

Nr. crt.

Codul

de

clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

Valoare de inventar

Situatia juridică actuală

98

1.6.6.

TEREN ARABIL

S= 5000 mp

Tarlaua 56, punctul Cernisoru

Parcela 31

Vecini:

N.DCL 20

S. HL471

E. HL471

V. teren primărie

1991

2000

Domeniul public al comunei Strejesti, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

99

1.6.6.

TEREN - PĂSUNE

S = 5000 mp

Tarlaua 106, punctul Colibasi

Parcela 499

Vecini:

N. Ps1114

S. Cn 1126/1

E. De 1115

V Ps1114

1991

2000

Domeniul public al comunei Strejesti, potrivit H.C.L. nr. 24/2008

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Uniunea Bulgară din Banat- România" ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „Uniunea Bulgară din Banat - România", persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Timisoara, Piata Unirii nr. 14, judetul Timis, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berea

Departamentul pentru Relatii

Interetnice,

Marko Attila Gâbor,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 august 2008.

Nr. 995.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Sorescu Gheorghe în functia publică de prefect al judetului Botosani

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Sorescu Gheorghe se numeste în functia publică de prefect al judetului Botosani.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.001.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Lefter Chirică în functia publică de subprefect al judetului Tulcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Lefter Chirică se numeste în functia publică de subprefect al judetului Tulcea.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.002.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Negrut Clement prin demisia din functia publică de subprefect al judetului Alba

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, precum si al art. 19 alin. (1) lit. a), art. 97 lit. e) si al art.102 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Raportul de serviciu al domnului Negrut Clement încetează prin demisia din functia publică de subprefect al judetului Alba.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.003.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume pentru Scoala generală si Grădinita Română

din Bătania/Battonya, Republica Ungară

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata sumei de 100.000 euro, necesară asigurării logisticii pentru Scoala generală si Grădinita Română din Bătania/Battonya, Republica Ungară.

Art. 2. - Fondurile în lei necesare pentru plata sumei prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului pe anul 2008.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Remus Pricopie,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.006.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privatăsituate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A- Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1A si DN 1"

 

Îșn temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A- Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1Asi DN 1" cu suma globală estimată de 198 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul „Alte transferuri", pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.519/2007 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+000 si Centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 5A - Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti între DN 1Asi DN 1".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.010.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate

pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 – continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni"

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 11 din Legea nr. 198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de constructie de autostrăzi si drumuri nationale, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - (1) Se aprobă suplimentarea sumei prevăzute ca justă despăgubire pentru imobilele ce constituie amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni" cu suma globală estimată de 675,1 mii lei, alocată prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita prevederilor anuale aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare, la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul „Alte transferuri", pozitia „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat".

(2) Suma prevăzută la alin. (1) este aferentă imobilelor cuprinse în anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.518/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100-km 17+100 si centura rutieră în zona de nord a municipiului Bucuresti - obiect 6 - continuizarea centurii rutiere existente a municipiului Bucuresti cu pasaj superior peste calea ferată la Otopeni", cu completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.011.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de interventie

la dispozitia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamitătilor naturale

produse în luna iulie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (4) si (5) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 40.000 mii lei, din care 20.000 mii lei la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul IV „Alte transferuri", pozitia „Reparatii curente la infrastructura feroviară publică", si 20.000 mii lei la capitolul 84.01 „Transporturi", titlul VI „Transferuri între unităti ale administratiei publice", pozitia „Dezvoltarea infrastructurii rutiere".

(2) Pentru asigurarea fondurilor prevăzute la alin. (1) se suplimentează Fondul de interventie la dispozitia Guvernului cu suma de 40.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008.

(3) Fondurile prevăzute la alin. (1)se utilizează pentru servicii de evaluare, pentru executarea lucrărilor si a proiectării necesare redeschiderii circulatiei trenurilor pe sectiile prioritare, precum si pentru achitarea contravalorii materialelor achizitionate, înzonele afectate de calamitătile naturale produse în luna iulie 2008.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2008.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Va ruj an Vosganian

 

Bucuresti, 3 septembrie 2008.

Nr. 1.028.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ

SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Retelei pentru monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea,

controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 20.315 din 24 iunie 2008, întocmit de Directia generală sanitară veterinară din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea actiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, precum si alte actiuni prevăzute în alte programe nationale, precum si a tarifelor aferente acestora pentru anul2008,

în baza prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

luând în considerare prevederile Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 67/2005 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă constituirea Retelei pentru monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008, denumită în continuare Retea.

(2) Reteaua este organizată la nivelul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si la nivelul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si are ca scop monitorizarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul si eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008, denumit în continuare Program, pentru gestionarea situatiilor apărute pe parcursul implementării acestuia si pentru circulatia vaccinurilor antipestoase porcine.

Art. 2. - Monitorizarea Programului se realizează în coordonarea directorului general al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 3. - (1) Reteaua este constituită din:

a) 8 centre regionale pentru monitorizarea Programului;

b) 42 de medici veterinari oficiali cu atributii exclusive privind monitorizarea implementării Programului, numiti prin decizie a directorului executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

(2) Organizarea Retelei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Centrele regionale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) se organizează cu posturi din structura Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 5. - Centrele regionale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) sunt următoarele:

a) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea sud-vest", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Vâlcea, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Dolj;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Olt;

3. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Gorj;

4. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Mehedinti;

5. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Vâlcea;

b) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea sud-est", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Buzău, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Constanta;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Tulcea;

3. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Buzău;

4. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Brăila;

5. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Galati;

6. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Vrancea;

c) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea de sud", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Prahova;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Ialomita;

3. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Arges;

4. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Călărasi;

5. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Dâmbovita;

6. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Giurgiu;

7. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Teleorman;

d) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea Bucuresti-Ilfov", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Bucuresti;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Ilfov;

e) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea nord-vest", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Cluj, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Cluj;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Satu Mare;

3. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Bihor;

4. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-Năsăud;

5. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Maramures;

6. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Sălaj;

f) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea nord-est", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Neamt, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Bacău;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Suceava;

3. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor lasi;

4. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Botosani;

5. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Vaslui;

6. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Neamt;

g) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea de centru", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Brasov, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Brasov;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Alba;

3. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Covasna;

4. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Harghita;

5. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Mures;

6. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Sibiu;

h) Centrul regional pentru monitorizarea Programului - „Regiunea de vest", cu sediul în cadrul Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Timis, având în coordonare:

1. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Hunedoara;

2. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Timis;

3. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Arad;

4. Directia Sanitar-Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor Caras-Severin.

Art. 6. - Directiile sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si institutele veterinare centrale duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor controlează ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 4 august 2008.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

ORGANIZAREA RETELEI

 

Art. 1. - Coordonatorul Retelei este directorul general al Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 2. - Datele obtinute în cadrul Retelei sunt evaluate de coordonatorul acesteia, care dispune măsuri adecvate situatiei epidemiologice, conform legislatiei sanitar-veterinare în vigoare.

Art. 3. - (1) Coordonatorul Retelei poate solicita informatii tehnice privind situatia epidemiologică a pestei porcine clasice de la toate serviciile sanitar-veterinare de stat.

(2) Centrele regionale ale Retelei sunt coordonate de medici veterinari oficiali, angajati ai Directiei generale sanitare veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

Art. 4. - (1) Medicii veterinari oficiali care coordonează centrele regionale prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) din ordin monitorizează implementarea Programului si raportează coordonatorului Retelei aplicarea măsurilor prevăzute în legislatia sanitar-veterinară în vigoare.

(2) În structura centrului regional se află următorii specialisti:

a) coordonatorul centrului regional, conform prevederilor art. 3 alin. (2);

b) directorul executiv adjunct/seful Serviciului sănătate animală din cadrul directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aflate în structura centrului regional;

c) responsabilii cu pesta porcină clasică, numiti prin decizie a directorului executiv al directiei sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, aflată în structura centrului regional;

d) seful laboratorului sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

e) seful Serviciului de integrare europeană, identificare si înregistrarea animalelor;

f) seful Biroului bunăstare animală, unitate epidemiologică teritorială;

g) medicii veterinari oficiali din cadrul circumscriptiilor sanitar-veterinare zonale.

(3) Directorii executivi ai directiilor sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor judetene, respectiv a municipiului Bucuresti în cadrul cărora s-au stabilit sediile centrelor regionale pun la dispozitia coordonatorului centrului regional spatiul, precum si alte mijloace si echipamente necesare bunei desfăsurări a activitătii.

Art. 5. - Cei 42 de medici veterinari oficiali de la nivel judetean prevăzuti la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordin au atributii si responsabilităti privind monitorizarea si raportarea tuturor măsurilor vizând supravegherea si controlul pestei porcine clasice la nivel judetean, conform prevederilor legislatiei sanitar-veterinare în vigoare.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR

 

ORDIN

privind abrogarea Ordinului presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare

si pentru Siguranta Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare

referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 67.973 din 1 iulie 2008, întocmit de Directia de control si coordonare a activitătii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitătii sanitar-veterinare si pentru siguranta alimentelor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 3 alin. (3) si al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor si a unitătilor din subordinea acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor emite următorul ordin:

Art. 1. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 207/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare referitoare la echipamentul electromedical utilizat în medicina veterinară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 5 septembrie 2006, ce transpune în legislatia natională Directiva Consiliului 84/539/CEE.

Art. 2. - Prezentul ordin transpune Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2008/13/CE de abrogare a Directivei Consiliului 84/539/CEE privind apropierea legislatiilor statelor membre în domeniul aparatelor electrice utilizate în medicina veterinară, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. L 76 din 19 martie 2008.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la data de 31 decembrie 2008.

 

Presedintele Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,

Radu Roatis Chetan

 

Bucuresti, 14 august 2008.

Nr. 72.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Normelor metodologice privind alocarea si acordarea

subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare

desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii,

pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 112.967 din 18 iunie 2008 al Directiei generale management fond forestier, funciar si cinegetic, în baza art. 67 si 68 din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, si a art. 91

din Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare,

aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.872/2005,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 6 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 5 punctul D, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,a) În termen de 5 zile de la încheierea fiecărei luni, odată cu depunerea facturii si a copiei ordinului de plată a contributiei proprii la plata tarifului de livrare a apei pentru irigatii, organizatia sau federatia depune la DADR în a cărei rază teritorială de competentă se află situat sediul acesteia documentele justificative de achizitie a combustibilului consumat în luna anterioară, împreună cu cererea pentru acordarea subventiilor de la bugetul de stat conform art. 67 alin. (1) din Legea nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, potrivit modelului din anexa nr. 2, în limita unui consum de 50 I pentru fiecare 1.000 m3 de apă pompată, în baza înregistrărilor volumetrice pe fiecare agregat de pompare sau a volumului de apă calculat conform anexei nr. 3."

2. La anexa nr. 3 la normele metodologice, după litera b) se introduce un nou alineat, cu următorul cuprins:

„Volumul de apă prelevat de agregatul de pompare termic neechipat cu instalatie de măsurare a volumelor de apă pompate utilizatorilor de apă pentru irigatii se determină în functie de: volumul de apă pompat, determinat conform lit. a) sau b), randamentul sistemului, suprafata irigată, norma de udare si numărul echipamentelor de udare."

Art. II. - Prevederile art. I pct. 2 se aplică până la data de 30 septembrie 2008; după această dată calculul volumului de apă pompat de agregatele de pompare termice se va face numai pe baza înregistrărilor volumetrice pe fiecare agregat de pompare.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 3 iulie 2008.

Nr. 438.

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national,

al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor

necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 113.372 din 19 august 2008 al Directiei îmbunătătiri funciare privind emiterea unui ordin pentru aprobarea cuantumului estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii al anului 2009,

având în vedere prevederile art. 68 alin. (1)si alin. (3) lit. a) din Legea îmbunătătirilor funciare nr. 138/2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 2 lit. b) din Normele metodologice privind alocarea si acordarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea unor categorii de cheltuieli necesare desfăsurării activitătilor de îmbunătătiri funciare, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 1.230/2005, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă cuantumul estimat al plafonului maxim la hectar, unitar la nivel national, al subventiilor de la bugetul de stat ce se acordă pentru acoperirea cheltuielilor necesare desfăsurării activitătii de irigatii pentru sezonul de irigatii din anul 2009, în limita sumei de 700 lei la hectar.

(2) Din cuantumul prevăzut la alin. (1) se pot suporta cheltuielile de exploatare, întretinerea si reparatiile amenajărilor de irigatii efectuate pentru aplicarea udărilor de aprovizionare si de răsărire, precum si cele pentru irigarea terenurilor cultivate.

Art. 2. - Directia generală buget-finante si fonduri europene, Directia îmbunătătiri funciare, prin Oficiul de reglementare a organizatiilor de îmbunătătiri funciare, din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, Administratia Natională a îmbunătătirilor Funciare, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organizatiile de îmbunătătiri funciare si federatiile de organizatii de îmbunătătiri funciare vor fundamenta necesarul de alocatii bugetare si vor aloca subventiile de la bugetul de stat, în limita plafonului prevăzut la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 566.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind activitatea de standardizare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin reglementează procesul de standardizare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative, stabilind cadrul organizatoric, atributiile si directiile de actiune specifice.

Art. 2. - Standardizarea în Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură suportul documentar în vederea realizării si mentinerii nivelului necesar de compatibilitate si interschimbabilitate în domeniul operational, tehnic sau administrativ, precum si pentru atingerea interoperabilitătii structurilor în actiuni proprii ori în cooperare cu structurile militare, nationale sau partenere.

Art. 3. - (1) Standardizarea constituie o activitate specifică prin care se stabilesc, pentru problemele reale sau potentiale proprii, prevederi destinate unei utilizări comune, repetate, urmărind obtinerea unui grad optim de ordine într-un context dat.

(2) Definitiile termenilor utilizati în cuprinsul prezentului ordin sunt prevăzute în anexă.

Art. 4. - Standardizarea în Ministerul Internelor si Reformei Administrative constă în:

a) elaborarea, difuzarea si implementarea standardelor Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) participarea la elaborarea standardelor militare, precum si adoptarea, difuzarea si implementarea acelor standarde care sunt de interes în activitatea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

c) participarea, la solicitarea Ministerului Apărării, la ratificarea (acceptarea) standardelor NATO care implică domenii de competentă ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

d) participarea la elaborarea standardelor nationale, în cadrul structurilor tehnice ale Asociatiei de Standardizare din România, denumită în continuare Asociatia;

e) identificarea si aplicarea standardelor civile de interes în activitatea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 5. - Prin standard al Ministerului Internelor si Reformei Administrative se întelege un document care, prin consens, stabileste pentru utilizări comune si repetate în Ministerul Internelor si Reformei Administrative, reguli, prescriptii ori caracteristici pentru activităti sau rezultatele lor, în scopul obtinerii unui grad optim de ordine.

Art. 6. - Prevederile standardelor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu sigla SMIRA, se dezvoltă si se implementează prin regulamente, ordine, instructiuni, dispozitii, norme si alte documente care reglementează pregătirea si desfăsurarea activitătilor în domeniul operational, tehnic si administrativ.

Art. 7. - În Ministerul Internelor si Reformei Administrative se elaborează următoarele categorii de standarde:

a) standarde operationale - standarde ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative care vizează direct activitătile desfăsurate în domeniile instruirii, planificării, conducerii si desfăsurării misiunilor operative;

b) standarde tehnice - standarde ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative care vizează caracteristicile tehnice ale produselor si se aplică în proiectarea, productia, testarea, mentenanta, păstrarea sau achizitia acestora;

c) standarde administrative - standarde ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative care vizează activitătile din domeniul administrativ, resurse umane sau management. Această categorie include si terminologia aplicabilă atât în domeniul operational, cât si în cel tehnic.

 

CAPITOLUL II

Structuri cu atributii în activitatea de standardizare

 

Art. 8. - (1) Activitatea de standardizare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative se desfăsoară de către următoarele structuri, conform competentelor stabilite, astfel:

a) autoritatea de standardizare - organismul special constituit, abilitat să ia decizii si să adopte reglementări în domeniul standardizării în Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

b) structuri de specialitate - structuri organice abilitate să initieze procesul de standardizare, care au ca principală functie asigurarea cadrului de desfăsurare si coordonare a activitătii de standardizare;

c) structuri responsabile - structuri organice care au atributii în realizarea sarcinilor de standardizare, pe un domeniu specific.

(2) Autoritatea de standardizare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative este Comisia de Standardizare si Interoperabilitate, denumită în continuare Comisie, cu următoarea componentă:

a) presedinte - secretarul general al ministerului;

b) vicepresedinti: - directorul general al Directiei generale management logistic si administrativ; - directorul general al Directiei generale management operational;

c) membri - presedintii comitetelor tehnice prevăzute la art. 14;

d) secretar - seful Serviciului dezvoltare tehnică si standardizare din cadrul Directiei generale management logistic si administrativ.

(3) Atributiile si alte aspecte specifice activitătii Comisiei sunt detaliate prin regulamentul propriu de organizare si functionare elaborat de structura de specialitate prevăzută la art. 9 lit. a) si aprobat de presedintele Comisiei.

Art. 9. - Structurile de specialitate în domeniul standardizării din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative sunt următoarele:

a) Serviciul dezvoltare tehnică si standardizare din cadrul Directiei generale management logistic si administrativ;

b) Serviciul strategii si standarde operationale din cadrul Directiei generale management operational.

Art. 10. - (1) Structurile responsabile în domeniul standardizării sunt structurile organice care gestionează un domeniu de activitate specific.

(2) Structurile responsabile realizează activităti de standardizare pe baza corespondentei dintre domeniul de activitate specific si domeniul de referintă al activitătii de standardizare încredintate.

Art. 11. - (1) în Ministerul Internelor si Reformei Administrative structurile responsabile cu activitatea de standardizare sunt următoarele:

a) Directia generală management logistic si administrativ;

b) Directia generală management operational;

c) Directia generală management resurse umane;

d) Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei;

e) Directia generală medicală;

f) Directia pentru servicii de interes general;

g) Inspectoratul General al Politiei Române;

h) Inspectoratul General al Jandarmeriei Române;

i) Inspectoratul General al Politiei de Frontieră;

j) Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Lista structurilor responsabile, prevăzută la alin. (1), poate fi modificată la propunerea Comisiei.

Art. 12. - În îndeplinirea activitătii de standardizare, o structură responsabilă poate solicita colaborarea altor structuri, denumite în continuare structuri colaboratoare, în următoarele cazuri:

a) activitatea structurii colaboratoare este influentată de sarcina de standardizare avută spre îndeplinire;

b) pentru date specifice din activitatea acestora sau expertize în subdomeniile care excedează domeniului de activitate specific structurilor responsabile.

Art. 13. - Structurile colaboratoare pot fi oricare dintre structurile precizate la art. 11 alin (1), precum si oricare altă structură din organigrama Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 14. - (1) În cadrul structurilor responsabile, pentru realizarea activitătilor de standardizare se organizează comitete tehnice de standardizare, denumite în continuare comitete, formate din presedinte, secretar si membri.

(2) Seful structurii responsabile numeste prin dispozitie zilnică/ordin de zi presedintele comitetului, în persoana unui loctiitor sau specialist cu functie de conducere, si secretarul comitetului. Presedintele este si reprezentantul structurii în Comisie.

(3) Membrii comitetului pot fi atât din cadrul structurii proprii, cât si din cadrul structurilor colaboratoare si sunt propusi de către presedinte, în functie de specificul temei de standardizare.

Art. 15. - (1) Conducătorii/sefii tuturor directiilor centrale si inspectoratelor generale/similar numesc prin dispozitie zilnică/ordin de zi responsabili cu activitatea de standardizare.

(2) Principalele atributii ale responsabilului cu activitatea de standardizare sunt următoarele :

a) asigură secretariatul comitetului;

b) gestionează fondul documentar al standardelor;

c) asigură difuzarea standardelor la structurile subordonate si urmăreste aducerea la cunostinta personalului implicatiile acestora.

 

CAPITOLUL III

Conducerea si planificarea activitătii de standardizare

în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

Art. 16. - Activitătile asociate procesului de standardizare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative sunt:

a) directionate de către Comisie - pentru toate activitătile desfăsurate la nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

b) coordonate de structurile de specialitate prevăzute la art. 9 lit. a), pentru domeniul tehnic si administrativ, si la art. 9 lit. b), pentru domeniul operational;

c) organizate si executate de comitetele structurilor responsabile pentru toate activitătile în domeniu care se desfăsoară la nivelul structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 17. - Comisia stabileste politicile, directiile si orientările procesului de standardizare si analizează activitătile desfăsurate în acest domeniu.

Art. 18. - Structura de specialitate prevăzută la art. 9 lit. a) răspunde de:

a) coordonarea metodologică si actualizarea cadrului normativ intern privind activitatea de standardizare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative;

b) elaborarea strategiei în domeniul standardizării în Ministerul Internelor si Reformei Administrative, a directiilor de actiune si a planului de măsuri pentru implementarea strategiei;

c) coordonarea directă a procesului de standardizare pentru domeniile tehnic si administrativ;

d) întocmirea programelor anuale de standardizare;

e) înaintarea, spre aprobare, presedintelui Comisiei a proiectelor de standarde proprii, elaborate sau revizuite în cadrul comitetelor, si a propunerilor privind adoptarea standardelor militare, de interes în activitatea Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

f) alcătuirea, actualizarea si administrarea bazei de date continând standardele si alte documente de standardizare în domeniul tehnic si administrativ;

g) solicitarea fondurilor pentru achizitionarea colectiilor de standarde nationale si internationale necesare desfăsurării activitătilor cu caracter tehnico-material;

h) asigurarea standardelor necesare desfăsurării activitătilor de cercetare, achizitii, asigurarea calitătii;

i) monitorizarea stadiului de implementare a standardelor tehnice si administrative;

j) organizarea sedintelor Comisiei si asigurarea secretariatului;

k) colaborarea permanentă cu autoritătile militare si nationale de standardizare.

Art. 19. - Structura de specialitate prevăzută la art. 9 lit. b) răspunde de:

a) elaborarea strategiei în domeniul standardizării pe componenta operatională;

b) elaborarea programelor anuale de standardizare;

c) coordonarea directă a procesului de standardizare în domeniul operational;

d) asigurarea standardelor necesare desfăsurării misiunilor operationale;

e) monitorizarea stadiului de implementare a standardelor operationale;

f) alcătuirea, actualizarea si administrarea fondului documentar continând standardele proprii, militare sau NATO si alte documente de standardizare în domeniul operational;

g) reprezentarea intereselor Ministerului Internelor si Reformei Administrative în cadrul colaborării cu organismele militare în domeniul standardizării operationale.

Art. 20. - Comitetele prevăzute la art. 14 alin. (1) organizează si monitorizează desfăsurarea procesului de standardizare la nivelul structurii proprii si au următoarele responsabilităti principale:

a) propun sefului structurii măsuri concrete de organizare a activitătilor asociate procesului de standardizare în cadrul domeniului de responsabilitate;

b) analizează si stabilesc competentele specifice pentru îndeplinirea sarcinilor de standardizare;

c) formulează propuneri privind adoptarea si implementarea standardelor în domeniul de responsabilitate;

d) identifică nevoile/cerintele de standardizare în domeniul de responsabilitate si fac propuneri structurilor de specialitate prevăzute la art. 9 lit. a) si b), pentru introducerea acestora în programele anuale de standardizare.

Art. 21. - Comitetele îsi desfăsoară activitatea pe baza regulamentului de organizare si functionare, elaborat de structura de specialitate prevăzută la art. 9 lit. a) si aprobat de presedintele Comisiei.

 

CAPITOLUL IV

Desfăsurarea activitătii de standardizare

SECTIUNEA 1

Directiile principale ale activitătii de standardizare

 

Art. 22. - Activitatea de standardizare se desfăsoară pe următoarele directii principale:

a) elaborarea standardelor proprii;

b) colaborarea cu organismele militare de standardizare;

c) colaborarea cu organismul national de standardizare - Asociatia.

Art. 23. - (1) Elaborarea programelor de standardizare anuale ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative se face pe baza propunerilor de teme transmise de comitete.

(2) Propunerile privind elaborarea sau revizuirea standardelor Ministerului Internelor si Reformei Administrative se pot face de către oricare structură din minister la comitetele de resort, care analizează necesitatea, oportunitatea si utilitatea acestora.

Art. 24. - Proiectul programului de standardizare al Ministerului Internelor si Reformei Administrative este întocmit de structura de specialitate prevăzută la art. 9 lit. a) si este supus spre analiză si aprobare Comisiei.

Art. 25. - Secretarul Comisiei transmite comitetelor extrase din programul de standardizare aprobat, pe domenii de specialitate, documente care constituie programele de standardizare proprii ale comitetelor.

Art. 26. - Modul de elaborare/revizuire si aprobare a standardelor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si circulatia documentelor se realizează conform standardelor metodologice interne.

 

SECTIUNEA a 2-a

 Colaborarea cu organismele militare de standardizare

 

Art. 27. - Colaborarea cu organismele militare de standardizare se realizează pe baza Protocolului de colaborare pe linia activitătii de standardizare dintre Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Apărării.

Art. 28. - (1) Standardele militare care prezintă interes pentru Ministerul Internelor si Reformei Administrative sunt identificate de structurile de specialitate prevăzute la art. 9 lit. a), pentru domeniul tehnico-administrativ, si la art. 9 lit. b) pentru domeniul operational.

(2) În urma consultării cu comitetele de resort, standardele militare sunt supuse spre aprobare Comisiei în vederea aplicării lor în Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Art. 29. - Adoptarea standardelor militare se face conform prevederilor standardelor metodologice interne.

Art. 30. - (1) Acceptarea si implementarea de către România a acordurilor de standardizare NATO, denumite în continuare STANAG, se realizează de Ministerul Apărării, potrivit reglementărilor în vigoare.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative participă la acceptarea si implementarea STANAG corelate cu domeniul de activitate specific.

Art. 31. - (1) În conformitate cu procedurile stabilite de Ministerul Apărării, Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură analiza STANAG de către experti proprii, potrivit competentelor specifice si participării acestora la sedintele grupului de lucru pentru acceptarea respectivului STANAG.

(2) Ministerul Internelor si Reformei Administrative asigură formularea punctului de vedere privind implementarea respectivului STANAG.

(3) Punctul de vedere se transmite Ministerului Apărării sub semnătura presedintelui Comisiei si exprimă modalitătile si termenele la care prevederile STANAG vor fi puse în practică în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(4) Ministerul Internelor si Reformei Administrative, prin structurile de specialitate, întreprinde toate demersurile pentru implementarea STANAG în conformitate cu modalitătile si termenele stabilite.

 

SECTIUNEA a 3-a

Colaborarea cu organismul national de standardizare – Asociatia

 

Art. 32. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative colaborează cu Asociatia si sprijină activitatea de standardizare natională în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 33. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative este reprezentat în comitetele tehnice nationale, coordonate de Asociatie, în domeniile de autoritate/interes proprii.

Art. 34. - (1) în urma consultării cu structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, structura de specialitate prevăzută la art. 9 lit. a) face propuneri privind includerea în comitetele nationale coordonate de Asociatie a specialistilor ministerului, care participă la elaborarea standardelor nationale de interes pentru minister.

(2) În domeniile de autoritate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, reprezentantii acestuia pot participa, la solicitarea Asociatiei, si la lucrările organismelor europene sau internationale de standardizare.

Art. 35. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative participă la adoptarea standardelor europene armonizate cuprinse în directivele europene, pe domeniile proprii de responsabilitate, si sustine financiar această activitate în conformitate cu reglementările legislatiei nationale.

Art. 36. - Structura de specialitate prevăzută la art. 9 lit. a) identifică standardele de interes în activitatea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cuprinse în Catalogul standardelor române emis de Asociatie, si consultă structurile responsabile/colaboratoare cu privire la necesitatea aplicării acestora în activitatea proprie.

Art. 37. - (1) Directia generală management logistic si administrativ solicită fondurile necesare la Directia generală financiară, în vederea achizitionării de standarde.

(2) Procedurile de achizitie a standardelor se organizează de Grupul achizitii publice din subordinea Directiei generale management logistic si administrativ.

(3) Finantarea activitătii se face în limita fondurilor bugetare aprobate prin legea bugetelor anuale, de către Directia generală financiară.

 

CAPITOLUL V

Difuzarea si implementarea standardelor

în Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

Art. 38. - (1) Standardele proprii si militare aprobate pentru aplicare în Ministerul Internelor si Reformei Administrative sunt difuzate directiilor centrale/inspectoratelor generale/similar de către structurile de specialitate prevăzute la art. 9 lit. a), pentru cele din domeniul tehnic si administrativ, si la art. 9 lit. b), pentru cele din domeniul operational.

(2) Standardele nationale achizitionate sunt difuzate directiilor centrale/inspectoratelor generale/similare de structurile de specialitate prevăzute la art. 9 lit. a).

Art. 39. - Implementarea standardelor proprii si militare adoptate se realizează după data intrării în vigoare a acestora, iar a celor nationale, după stabilirea oportunitătii implementării acestora de către Comisie.

Art. 40. - (1) Implementarea standardelor este un proces complex care implică activităti desfăsurate în domenii conexe standardizării, pe perioade relativ lungi de timp, si este conditionat de existenta si disponibilitatea resurselor.

(2) În functie de continutul standardelor, procesul de implementare este corelat atât cu activitătile de elaborare a actelor normative specifice, ordine interne, instructiuni, dispozitii si altele asemenea, care încorporează prevederile standardelor, cât si cu activitătile de realizare/modernizare/achizitie a suportului logistic aferent, astfel încât acestea să corespundă prevederilor standardelor.

Art. 41. - Implementarea se declansează ca urmare a elaborării sau acceptării de standarde si se desfăsoară în 3 etape, respectiv:

a) etapa I - initierea implementării;

b) etapa a II-a - elaborarea documentului de implementare;

c) etapa a III-a - confirmarea implementării.

Art. 42. - Initierea implementării se face de structurile responsabile si colaboratoare care analizează din punct de vedere procedural, financiar, material, implicatiile pe care le poate avea implementarea unui standard în domeniul lor specific de activitate.

Art. 43. - Elaborarea documentului de implementare se realizează de structura responsabilă sau de o altă structură direct interesată, după:

a) primirea standardului aprobat în cazul standardelor proprii sau adoptat în cazul standardelor militare, cu respectarea datei de intrare în vigoare a acestuia;

b) stabilirea oportunitătii de implementare, în cazul standardelor nationale.

Art. 44. - (1) Documentul de implementare poate să fie un act normativ intern nou (ordin al ministrului, dispozitie, ghid, instructiune si altele asemenea) sau un act normativ existent care se modifică si se completează pentru a încorpora prevederile unui standard.

(2) Pentru implementarea standardelor, documentul de implementare se elaborează în conformitate cu reglementările în vigoare privind elaborarea actelor normative interne.

Art. 45. - Comitetul, organizat la nivelul structurii responsabile, este obligat să cunoască în permanentă stadiul în care se află elaborarea documentului de implementare.

Art. 46. - În cadrul procedurilor de achizitii si în elaborarea specificatiilor tehnice este recomandată trimiterea la prevederile standardelor tehnice în vigoare, cu consultarea prealabilă a structurii de specialitate.

Art. 47. - (1) Confirmarea implementării presupune verificarea de către structura responsabilă si înaintarea către structura de specialitate a documentului de confirmare, care certifică faptul că actul normativ intern care încorporează prevederile standardului a fost elaborat/modificat si completat.

(2) La data de confirmare, toate structurile cărora li se adresează aplică prevederile respectivului act normativ.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 48. - (1) Deciziile în cadrul lucrărilor Comisiei si comitetelor se iau pe bază de consens.

(2) În situatia în care nu se poate realiza consensul în cadrul lucrărilor comitetelor, Comisia mediază rezolvarea divergentei în prezenta părtilor si a presedintelui comitetului.

(3) În cazul în care nu se poate realiza consensul în cadrul lucrărilor Comisiei, presedintele ia hotărârea definitivă.

Art. 49. - Toate structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative care elaborează acte normative cu trimiteri la standarde în continutul acestora au obligatia de a transmite proiectele, spre consultare, la Directia generală management logistic si administrativ.

Art. 50. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 51. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 18 august 2008.

Nr. 590.

 

ANEXĂ

 

GLOSAR DE TERMENI

 

Acord de standardizare NATO (STANAG) - acordul dintre anumite sau toate natiunile membre NATO privind adoptarea de echipamente, munitii, consumabile si provizii, precum si proceduri operationale, logistice si administrative militare identice sau similare.

Adoptarea unui standard - acceptarea oficială, în totalitate sau partială, a unui standard pe baza unui standard corespondent, în vederea implementării la nivelul structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, orice abatere fată de acesta fiind semnalată.

Compatibilitate - nivelul minim de standardizare caracterizat prin capacitatea produselor, proceselor sau serviciilor de a fi utilizate împreună, în situatii specifice, pentru a îndeplini conditiile respective fără o interactiune inacceptabilă.

Consens - acord general caracterizat prin absenta unei opozitii sustinute din partea unui grup important al celor interesati. Consensul nu implică neapărat unanimitatea.

Implementare - ansamblul măsurilor de transpunere în practică, la nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative sau numai al unor structuri direct vizate, a prevederilor standardelor sau integrarea, după caz, a acestor prevederi în regulamente, ordine, instructiuni si dispozitii care reglementează activitatea în Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

Interoperabilitate - capacitatea structurilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative si, după caz, a structurilor europene de a desfăsura actiuni împreună, în mod eficient, în vederea îndeplinirii misiunilor asumate.

Interschimbabilitate - proprietatea unui produs, proces sau serviciu de a fi utilizat în locul altuia, pentru a satisface aceleasi conditii.

Organism de standardizare national/international (european) - organismul cu activitate de standardizare la nivel national/international (european), recunoscut de o autoritate de stat, care are ca principală functie elaborarea, aprobarea sau adoptarea, după caz, de standarde nationale/internationale (europene) care sunt puse la dispozitia publicului.

Ratificare (acceptare) - declaratia prin care o natiune acceptă, cu sau fără rezerve, continutul unui standard.

Răspuns national (de acceptare a unui STANAG) - declaratia prin care o natiune acceptă oficial, cu sau fără rezerve, continutul acelui STANAG. Acesta poate fi de forma:

- acceptare fără rezerve - exprimă acordul total cu prevederile STANAG si asumarea responsabilitătii de implementare într-o anumită perioadă de timp;

- acceptare cu rezerve - exprimă acordul general cu prevederile STANAG, dar există rezerve privind o anumită parte a acestuia sau există impedimente în implementarea completă a prevederilor acestuia. Aceste rezerve trebuie definite si justificate corespunzător;

- acceptare fără implementare - exprimă acordul cu continutul STANAG, dar nu se pot oferi informatii privind data implementării acestuia. Totusi, această pozitie presupune că, la un anumit moment, se intentionează implementarea respectivului STANAG, situatie în care Alianta va fi informată despre schimbarea pozitiei nationale;

- neacceptare - exprimă dezacordul fată de prevederile unui STANAG. Această pozitie trebuie însotită de informatii suplimentare suficiente din care să rezulte dacă există obiectii privind promulgarea acelui STANAG sau nu se intentionează implementarea prevederilor acestuia;

- neparticipare - exprimă situatia în care nu există tangente cu subiectul abordat de respectivul STANAG, când nu există specialisti care să îl analizeze sau când, pur si simplu, nu se doreste participarea.

Standard national - standardul elaborat si aprobat sau adoptat, după caz, de organismul national de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.

Standard international (european) - standardul elaborat si aprobat sau adoptat, după caz, de un organism international (european) de standardizare si care este pus la dispozitia publicului.

Utilizarea standardelor civile - în domeniul standardizării se vor utiliza cu preponderentă standarde civile corespunzătoare. Doar în cazul în care nu există niciun standard civil în materie se va elabora un standard propriu.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale

a României valabil în luna septembrie 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna septembrie 2008 nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 10,25% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 27.