MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 728         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 28 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

191. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

972. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

198. - Lege privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

979. - Decret pentru promulgarea Legii privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

199. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

980. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

201. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

982. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

202. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

983. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.066 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

            Decizia nr. 1.091 din 14 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

135. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

1.253. - Hotărâre privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.320. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 

1.332. - Hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            210. - Decizie privind trecerea domnului Florin Andrei din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            642. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

            10. - Hotărâre privind interpretarea art. 41 alin. (6) si art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 48 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 330 din 25 aprilie 2008, cu următoarea modificare:

- La articolul unic punctul 3, alineatul (2) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozitiile art. 8 alin. (4), (5) si (6) se aplică în mod corespunzător.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 191.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea

si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii

Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres

al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 48/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 94/1999 privind participarea României la procedurile în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului în urma hotărârilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabilă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 972.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare

la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează cadrul legal privind taxarea si încasarea taxelor pentru servicii consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare de carieră ale României în străinătate.

Art. 2. - Serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta lege.

Art. 3. - (1) Taxele prevăzute la art. 2 se încasează anticipat, direct în euro, precum si în dolari SUA sau în moneda tării de resedintă, după caz, în raport de cursul de schimb mediu al acestora fată de euro.

(2) În tările în care functionează piata valutară liberă, încasarea taxelor consulare se va face, de regulă, în euro sau în dolari SUA.

(3) Atunci când în tara de resedintă nu există cotatii oficiale directe între euro, dolari SUA si valuta locală, prin ordin al ministrului afacerilor externe se stabileste o altă valută străină convertibilă ca valută de referintă.

Art. 4. - (1) Cursul de schimb mediu între euro sau valuta de referintă si valuta locală este fixat prin notă internă.

(2) Nota internă se emite, la începutul fiecărei luni si ori de câte ori este necesar, în functie de variatia cursurilor de schimb, de seful sectiei consulare sau al oficiului consular. Aceasta este valabilă pentru toate oficiile consulare din subordine, cărora li se trimite o copie.

Art. 5. - (1) Nota internă stabileste raportul de schimb pe baza mediei cursurilor de schimb din luna precedentă.

(2) Atunci când pe perioada unei luni au loc oscilatii ale cursurilor de schimb menite să determine variatii mai mari de 10%, seful sectiei consulare sau al oficiului consular emite o nouă notă internă de stabilire a cursului de schimb.

(3) Copia notei interne se afisează la sediul oficiului consular care trebuie să o aplice, împreună cu tariful consular.

Art. 6. - (1)Taxele consulare pentru serviciile prestate se încasează, de regulă, direct de personalul consular, prin instrumente electronice de plată.

(2) În cazul în care taxele consulare nu se pot încasa prin instrumente electronice, personalul consular va încasa direct în numerar, pe bază de chitantă cu regim special.

(3) Autoritatea consulară, atunci când nu poate încadra activitatea într-o categorie de servicii consulare prevăzute în anexă, adoptă solutia cea mai favorabilă pentru persoanele interesate.

Art. 7. - (1) Pentru serviciile consulare prestate în regim de urgentă se percepe o taxă suplimentară de 10 euro sau contravaloarea în dolari SUA ori în moneda tării de resedintă, după caz, cu exceptia serviciilor nesupuse perceperii de taxe consulare.

(2) Serviciile efectuate imediat sau în cel mult 48 de ore se consideră servicii prestate în regim de urgentă.

Art. 8. - (1) Autoritatea consulară eliberează gratuit acte sau copii de pe acte necesare pentru interesul statului, precum si pentru personalul civil si militar al statului, aflat în serviciu în exterior, rămânând în continuare valabile si reglementările pe această linie, stabilite prin alte dispozitii.

(2) Sunt scutite de la plata taxelor consulare următoarele servicii:

a) eliberarea certificatului constatator prin care se atestă redobândirea cetăteniei române;

b) eliberarea vizelor acordate functionarilor străini la organizatiile la care România este parte;

c) eliberarea vizelor acordate membrilor misiunilor diplomatice si oficiilor consulare străine, persoanelor care însotesc sefii de state, de guvern, delegatiile parlamentare străine si alti invitati oficiali, precum si membrii de familie ai acestora, în conditii de reciprocitate;

d) autentificarea de către misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României, pentru cetătenii români, precum si pentru persoanele de origine română care au cetătenie străină sau statutul de apatrid, a procurilor speciale prevăzute de art. 90 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Taxele de viză pot să fie reduse sau pot să nu fie percepute pentru cetătenii unui stat tert, în baza unui acord referitor la măsurile de facilitare a procedurilor de cerere si eliberare a vizei, încheiat între Comunitatea Europeană si statul tert.

(4) În cazuri individuale, cu aprobarea sefului sectiei consulare sau al oficiului consular, taxa de viză poate să nu fie percepută sau poate fi redusă, conform legii române, atunci când această măsură serveste la protejarea intereselor culturale, precum si a intereselor în materie de politică externă sau pentru motive umanitare.

Art. 9. - Sefii sectiilor consulare sau ai oficiilor consulare de carieră pot reduce sau scuti de la plata taxelor consulare, pe bază de cerere scrisă, motivată, persoanele aflate în situatii deosebite si fără posibilităti materiale.

Art. 10. - (1) Taxele consulare se restituie solicitantilor de servicii consulare în următoarele cazuri:

a) când serviciul consular nu a fost sau nu a putut fi prestat;

b) când plata s-a făcut fără just temei sau dintr-o interpretare gresită a legii.

(2) Taxele consulare prevăzute la alin. (1) se restituie din sumele încasate de oficiile consulare cu acelasi titlu.

(3) Modalitătile de restituire a taxelor încasate se stabilesc prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si finantelor.

Art. 11. - Taxele percepute pentru cererile de viză nu se restituie.

Art. 12. - Taxele consulare prevăzute de prezenta lege, cu exceptia celor mentionate la art. 15 si a contravalorii blanchetelor de pasapoarte, titlurilor de călătorie, colantelor de vize si a taxelor pentru Monitorul Oficial, care se evidentiază separat, constituie venit al bugetului de stat.

Art. 13. - Cuantumul taxelor consulare prevăzute în anexă poate fi revizuit prin ordin comun al ministrului afacerilor externe si al ministrului economiei si finantelor.

Art. 14. - Modalitătile tehnice privind prestarea serviciilor consulare si controlul încasărilor rezultate din aceste servicii se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - (1) Ministerul Afacerilor Externe va putea utiliza în totalitate taxele consulare percepute în plus, aferente serviciilor prestate în regim de urgentă, pentru:

a) plata cheltuielilor de transport al cetătenilor români aflati în situatii deosebite si fără resurse financiare si al copiilor fără tutelă;

b) plata cheltuielilor de repatriere a cetătenilor români, decedati pe teritoriul statelor de resedintă, pentru care familia nu poate suporta costurile de repatriere si nu există posibilitatea înhumării în statul în care a survenit decesul;

c) plata temporară a unor persoane nesalariate din cadrul misiunilor diplomatice si al oficiilor consulare sau a unor persoane din afara acestora, care prestează astfel de servicii;

d) alte cheltuieli ce apar la îndeplinirea îndatoririlor prevăzute în Statutul Corpului diplomatic si consular si în Conventia de la Viena privind relatiile consulare.

(2) Angajarea temporară a persoanelor prevăzute la alin.(1) lit. c) se va face la propunerea misiunilor diplomatice si a oficiilor consulare, cu aprobarea Ministerului Afacerilor Externe. Activitatea acestora se va desfăsura în limitele atributiilor stabilite de Ministerul Afacerilor Externe si cu respectarea dispozitiilor legale în materie, fără afectarea numărului de personal aprobat acestui minister pentru serviciul exterior.

(3) Pentru munca prestată, persoanele din cadrul misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie în valută, stabilită în cuantum net la nivelul salariului prevăzut pentru functionarul consular principal. Pe perioada în care persoanele în cauză încasează această indemnizatie, ele nu mai beneficiază de indemnizatia în valută prevăzută de reglementările în vigoare pentru sotul/sotia nesalariat/nesalariată.

(4) Pentru munca prestată, persoanele din afara misiunilor diplomatice si oficiilor consulare prevăzute la alin. (1) lit. c) primesc o indemnizatie în valută, stabilită în cuantum net la nivelul salariului prevăzut pentru functionarul consular principal, la care se adaugă taxele si impozitele care cad în sarcina angajatorului potrivit reglementărilor în materie ale statului de resedintă.

Art. 16. - Misiunile diplomatice si oficiile consulare pot solicita, prin intermediul administratiei centrale a Ministerului Afacerilor Externe, transferarea sumelor necesare pentru îndeplinirea prevederilor art. 15 alin. (1) lit. a), b) si c) de la alte misiuni diplomatice si oficii consulare care dispun de fonduri realizate potrivit dispozitiilor art. 7.

Art. 17. - Taxele consulare prevăzute la art. 15 se încasează, se administrează si se contabilizează de către Ministerul Afacerilor Externe, în conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

Art. 18. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 3 lit. c), d), e), f) si g), art. 6, art. 7 si anexa nr. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare si a taxelor percepute pentru prestarea acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările si completările ulterioare, si Normele metodologice nr. H(02) 15.808/683/1997 ale Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului de Interne privind modalitătile tehnice de prestare a serviciilor supuse taxelor consulare si controlul încasărilor rezultate din aceste servicii, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 20 ianuarie 1998, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 198.

 

ANEXĂ

 

SERVICIILE CONSULARE

pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare

ale României în străinătate

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Taxa în euro

A. Pasapoarte

1

Eliberarea unui pasaport sau a oricărui document de călătorie, inclusiv prelungirea valabilitătii:

- individual

- pentru fiecare persoană înscrisă în documentul titularului

 

40

10

2

Includerea unei persoane în pasaport, de fiecare persoană

10

3

Blancheta pasaport simplu

20

4

Blancheta titlu de călătorie

5

5

Blancheta pasaport simplu temporar

20

B. Vize

1

Viza de tranzit aeroportuar

60

2

Viza de tranzit

60

 

Nr. crt.

Denumirea serviciilor

Taxa în euro

3

Viza de scurtă sedere

60

4

Viza de lungă sedere

120

5

Viza colectivă

60 + 1 de persoană

C. Servicii notariale

1

Redactarea, autentificarea si revocarea unui înscris, indiferent de natura acestuia:

- un exemplar

- pentru fiecare exemplar în plus

 

20

6

2

Legalizarea sigiliului si a semnăturii Ministerului Afacerilor Externe de pe actele eliberate de autoritătile române, inclusiv de pe declaratiile de chemare, darea de dată certă, pentru fiecare act

15

3

Legalizarea unei copii de pe înscrisuri

5

4

Legalizarea sigiliilor si semnăturilor de pe actele eliberate de autoritătile străine, care urmează să producă efecte juridice în România

15

5

Legalizarea sigiliului si semnăturii autoritătilor competente străine de pe certificatele de origine a mărfurilor, facturile comerciale si de pe orice documente cerute la exportul mărfurilor din si în România, în functie de valoarea mărfurilor, de fiecare exemplar:

 

 

 

- pentru valori de până la 50.000 de euro

- pentru valori între 50.001-100.000 de euro

- pentru valori între 100.001-500.000 de euro

- pentru valori între 500.001 – 1.000.000 de euro

- pentru valori peste 1.000.000 de euro

300

600

900

1.500

2.500+0,1% din valoare

6

Eliberarea unei copii sau a unui extras de pe actele aflate în arhivele misiunilor diplomatice sau ale oficiilor consulare, de fiecare pagină

5

7

Efectuarea unei traduceri din sau în limba română, de fiecare pagină

20

8

Certificarea conformitătii cu originalul în limba din care s-a efectuat traducerea

5

9

Certificarea unor fapte constatate personal de functionarul consular

5

10

Eliberarea unui certificat de cutumă

30

11

Certificarea modificărilor survenite în rolul de echipaj al navelor, inclusiv schimbarea comandantului de navă

30

12

Prelungirea valabilitătii actelor de conventie ale navelor

30

13

Înregistrarea si vizarea protestului de mare, a jurnalului de bord si a jurnalului de masini

30

14

Eliberarea permisului provizoriu de nationalitate, pentru navele construite în străinătate, achizitionate sau cărora li se schimbă clasa

300

D. Servicii diverse

1

Înregistrarea cererii pentru redobândirea cetăteniei române

60

2

Înregistrarea cererii privind renuntarea la cetătenia română

600

3

Eliberarea dovezii de cetătenie

20

4

Înregistrarea cererii pentru identificarea unei persoane în România

20

5

Procurarea oricăror acte judiciare si extrajudiciare din tară sau din străinătate, la cererea persoanelor fizice sau juridice

30

6

Primirea în depozit a înscrisurilor si a documentelor prezentate de părti

30

7

Procesarea cererilor de viză

20

8

Alte servicii care nu sunt incluse în prezenta listă

20

 

NOTĂ:

1. Taxa pentru eliberarea unui pasaport sau a oricărui document de călătorie include toate serviciile de legalizare sau certificare prevăzute de lege.

2. Contravaloarea colantelor de viză este inclusă în taxa percepută potrivit lit. B din tabel.

3. Misiunile diplomatice si oficiile consulare vor aplica taxele pentru procesarea vizelor stabilite prin acordurile bilaterale dintre Uniunea Europeană si state terte, care pot fi diferite de cele prevăzute de prezenta lege.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind serviciile consulare pentru care se percep taxe si nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice si oficiile consulare ale României în străinătate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 979.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor

si proiectelor culturale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 2 din 30 ianuarie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 31 ianuarie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (2) al articolului 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) În întelesul prezentei ordonante, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) autoritate finantatoare - autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, institutii publice care au ca obiect de activitate si finantarea de programe, proiecte si actiuni culturale, Administratia Fondului Cultural National - institutie publică cu personalitate juridică, care este organizată si functionează în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor;

b) finantare nerambursabilă - alocare de fonduri, prevăzute distinct în bugetele autoritătilor finantatoare, pentru acoperirea partială sau, după caz, integrală a cheltuielilor necesare producerii si/sau exploatării de bunuri culturale;

c) bun cultural - materializarea unei actiuni, a unui proiect sau program cultural, prin care se urmăreste, în functie de adresabilitate, satisfacerea interesului cultural la nivel local, judetean, euroregional, national sau de reprezentare internatională;

d) actiune culturală - prezentarea publică a rezultatului unei activităti având caracter irepetabil în timp, în urma căreia rezultă un bun cultural de tip eveniment;

e) proiect cultural - suma activitătilor specifice unor anumite domenii culturale/artistice sau, după caz, ansamblul de actiuni culturale structurate organic, realizat într-o perioadă de timp determinată, care nu excedează, de regulă, duratei unui exercitiu financiar în urma căruia rezultă un bun cultural;

f) program cultural - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte si actiuni culturale, subsumat unei teme/conceptii, realizat pe durata unui exercitiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

g) program cultural multianual - ansamblul de proiecte culturale sau, după caz, ansamblul de proiecte si actiuni culturale, subsumat unei teme/conceptii, realizat într-o perioadă de timp ce excedează duratei unui exercitiu financiar, în urma căruia rezultă unul sau mai multe bunuri culturale;

h) program cultural prioritar- programul cultural al autoritătii finantatoare constituit din proiecte culturale a căror realizare, însotită de finantarea corespunzătoare, este încredintată unor persoane juridice de drept public sau privat care corespund criteriilor organizatorice si valorice stabilite anual de respectiva autoritate finantatoare care le conferă caracterul prioritar;

i) ofertă culturală - propunerea de producere sau exploatare a unui bun cultural, elaborată de solicitant sub forma unui program, proiect ori a unei actiuni culturale;

j) solicitant- persoana fizică sau persoana juridică de drept public ori privat, română sau străină, autorizată, respectiv înfiintată în conditiile legii române ori străine, după caz, care depune o ofertă culturală;

k) beneficiar- solicitantul căruia i se atribuie contractul de finantare nerambursabilă în urma aplicării procedurilor prevăzute de prezenta ordonantă, devenind responsabil cu producerea sau exploatarea bunului cultural;

l) nevoie culturală de urgentă - cerinta de produse sau servicii culturale, exprimată explicit ori implicit de persoane fizice sau juridice, a cărei nesatisfacere poate prejudicia interesele imediate ale unei comunităti.”

2. La articolul I punctul 4, articolele 11 si 12 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 11. - Principiile care stau la baza sistemului de finantare nerambursabilă de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale a programelor, proiectelor si actiunilor culturale:

a) libera concurentă - asigurarea conditiilor pentru ca oricare solicitant să aibă dreptul de a deveni beneficiar;

b) transparenta - punerea la dispozitia tuturor celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii de finantare nerambursabilă a ofertelor culturale;

c) diversitatea culturală si pluridisciplinaritatea - tratamentul nediscriminatoriu al solicitantilor, reprezentanti ai diferitelor comunităti sau domenii culturale, precum si promovarea diversitătii bunurilor culturale, a abordărilor multidisciplinare;

d) neretroactivitatea - excluderea posibilitătii destinării fondurilor nerambursabile unei activităti a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de finantare;

e) sustinerea debutului - încurajarea initiativelor persoanelor fizice sau ale persoanelor juridice de drept privat, recent autorizate, respectiv înfiintate, pentru a desfăsura activităti culturale.

Art. 12. - (1) Autoritatea finantatoare are obligatia să prevadă distinct în bugetul anual propriu fondurile publice necesare pentru acordarea de finantări nerambursabile în conditiile prezentei ordonante.

(2) În cadrul bugetului prevăzut la alin. (1), autoritatea finantatoare va delimita cuantumul sumei necesare pentru finantarea programului/programelor prioritar/prioritare si va constitui un fond pentru finantarea nerambursabilă a nevoilor culturale de urgentă, reprezentând un procent de până la 8%, dar nu mai putin de 2%.

(3) Sumele pentru finantarea realizării proiectelor culturale din cadrul programului prioritar se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. h), elaborate de fiecare autoritate finantatoare.

(4) Sumele din fondul prevăzut la alin. (2) se acordă prin atribuire directă, în baza criteriilor specifice elaborate de fiecare autoritate finantatoare.”

3. La articolul I punctul 5, după alineatul (2) al articolului 2 se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Sursele de finantare atrase de beneficiar pot proveni si din contracte de parteneriat încheiate cu persoane juridice de drept public ori privat, cu sau fără scop lucrativ.”

4. La articolul I punctul 10, alineatele (1) si (6) ale articolului 6 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 6. - (1) Finantările nerambursabile se acordă pe bază de contracte încheiate între autoritatea finantatoare si beneficiari.

..................................................................................................

(6) Justificarea fiecărei transe acordate în baza unui contract de finantare nerambursabilă se acceptă numai în măsura în care cheltuielile sunt eligibile si au fost efectuate în perioada executării contractului.”

5. La articolul I punctul 13, articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - Sesiunea de selectie de oferte culturale se desfăsoară în următoarele etape:

a) publicarea anuntului privind sesiunea de selectie;

b) verificarea îndeplinirii conditiilor de participare la selectie si selectia ofertelor culturale;

c) comunicarea publică a rezultatului selectiei;

d) solutionarea contestatiilor.”

6. La articolul I punctul 13, articolul 16 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 16. - (1) Organizarea si desfăsurarea activitătii comisiilor de selectie si a celor de solutionare a contestatiilor, precum si continutul anuntului public prevăzut la art. 10 se stabilesc prin ordin, decizie sau, după caz, hotărâre a autoritătii finantatoare.

(2) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selectie si membrii comisiilor de solutionare a contestatiilor, care nu fac parte din categoria personalului angajat prin contract individual de muncă încheiat cu autoritatea finantatoare, primesc o indemnizatie al cărei cuantum este stabilit prin actele administrative prevăzute la alin. (1).”

7. La articolul I punctul 13, articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Directorul Administratiei este ajutat de un consiliu format din 11 membri cu drept de vot, constituit astfel:

a) 2 membri - Ministerul Culturii si Cultelor;

b) un membru - Institutul Cultural Român;

c) un membru - Consiliul Minoritătilor Nationale;

d) 7 membri numiti de ministrul culturii si cultelor pe baza propunerilor formulate de organizatiile neguvernamentale din domeniul culturii, astfel încât să se asigure o reprezentare proportională a tuturor domeniilor culturii.

(2) Consiliul Administratiei are următoarele atributii principale:

a) stabileste strategia si prioritătile de finantare ale Fondului Cultural National;

b) desemnează membrii comisiilor de evaluare si selectie a ofertelor.

(3) Membrii consiliului sunt numiti pe o perioadă de 2 ani, prin ordin al ministrului culturii si cultelor, si sunt remunerati pentru activitatea depusă pe bază de conventii civile, încheiate în conditiile legii.

(4) Remuneratia prevăzută la alin. (3) nu va putea depăsi anual cuantumul salariului lunar al directorului Administratiei Fondului Cultural.

(5) Membrilor consiliului li se pot deconta cheltuielile de cazare.”

8. La articolul I punctul 13, articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - (1) Veniturile proprii ale Fondului Cultural National provin din următoarele surse:

a) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în conditiile legii, după bunuri culturale mobile aflate în proprietate publică ori după monumente sau componente ale monumentelor istorice aflate în proprietate publică;

b) o cotă de 5% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea, prin licitatie publică, a bunurilor culturale mobile;

c) o cotă de 2% din încasările realizate de agentiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cotă de 20% din încasările realizate de operatorii economici din comercializarea publicatiilor interzise spre vânzare minorilor;

e) o cotă de 20% din încasările obtinute din vânzarea sau închirierea fonogramelor ori videogramelor a căror vizionare nu este recomandată minorilor, potrivit legii;

f) o cotă de 3% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea calendarelor sau cărtilor postale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante ori a tipăriturilor mixte, altele decât cele prevăzute la lit. a);

g) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici care comercializează bunuri culturale provenite din import;

h) o cotă de 2% din încasările realizate de operatorii economici din vânzarea produselor de artă populară;

i) o cotă de 2% din veniturile realizate de operatorii economici care îsi desfăsoară integral activitatea respectivă în incinta sau pe domeniul public aflat în spatiul de protectie al monumentelor istorice proprietate publică;

j) o cotă de 1% din încasările realizate de operatorii economici din organizarea de bâlciuri si parcuri de distractii;

k) o cotă de 1% din veniturile realizate de operatorii economici care îsi desfăsoară activitatea în domeniul impresariatului artistic;

l) o cotă de 10% din încasările realizate prin furnizarea serviciilor vocale cu continut erotic de către operatorii economici din sistemul de telefonie care oferă servicii cu valoare adăugată;

m) cota prevăzută la art. 12 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006 privind întărirea capacitătii administrative a Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 30 ianuarie 2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2006;

n) cota prevăzută la art. 26 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 25/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2006;

o) o cotă de 3% din devizul general al investitiilor autorizate să se realizeze de către operatorii economici pentru constructiile amplasate în spatiile de protectie ale monumentelor istorice proprietate publică;

p) fonduri obtinute în cadrul colaborării internationale;

q) donatii, legate sau alte liberalităti;

r) sponsorizări;

s) dobânda aferentă disponibilitătilor aflate în bugetul Fondului Cultural National;

s) o cotă de 2% din încasările Loteriei Române;

t) alte venituri dobândite în conditiile legii.

(2) Cotele prevăzute la alin. (1) lit. a)-l) se aplică asupra încasărilor totale realizate din activitătile respective, din care s-a dedus TVA aferentă, si se adaugă la sumele care fac obiectul bazei de calcul.

(3) Veniturile prevăzute la alin. (1) vor fi gestionate potrivit legii si vor fi folosite pentru finantarea nerambursabilă a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, în conformitate cu dispozitiile prezentei ordonante.”

9. La articolul I punctul 13, articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - (1) Sumele reprezentând cotele prevăzute la art. 21 se calculează lunar de către plătitori si se varsă de către acestia în bugetul Fondului Cultural National, până la data de 15 a lunii următoare.

(2) Sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. l) se retin si se varsă de către operatorii retelelor de comunicatii electronice prin intermediul cărora au fost furnizate serviciile respective, sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. m) se calculează si se varsă de către Uniunea Producătorilor de Fonograme din România, iar sumele reprezentând cota prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. n) se calculează si se varsă de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, până la data de 15 a lunii următoare celei în care acestea s-au încasat de la beneficiar.

(3) Modul de stabilire, vărsare si gestionare a sumelor aferente cotelor mentionate la art. 21 alin. (1) se reglementează prin norme metodologice aprobate prin ordin al ministrului culturii si cultelor, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Declaratia lunară privind obligatia de plată la Fondul Cultural National si ordinul de plată al contributiei vor contine la explicatii si codul obligatiei de plată, cod ce va fi utilizat si de administratiile fiscale pentru fisa plătitorului.”

10. La articolul I punctul 13, după alineatul (4) al articolului 25 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

„(5) În vederea completării constante a bazelor de date detinute de către organele cu atributii în domeniul fiscal, precum si de Administratie si/sau de serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii si Cultelor, Oficiul National al Registrului Comertului va pune la dispozitia acestora, gratuit, baza de date actualizată, care contine elementele de identificare pentru operatorii economici prevăzuti la art. 21 alin. (1) lit. a)-l).”

11. La articolul I punctul 13, la articolul 28, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru activitatea depusă, membrii comisiilor de selectie si membrii comisiilor de solu t ionare a contestatiilor sunt remunerati, pe bază de convenii civile, încheiate în conditiile legii.”

12. La articolul I punctul 13, după articolul 29 se introduc trei noi articole, articolele 291 - 293, cu următorul cuprins:

„Art. 291. - Dispozitiile art. 4 alin. (1) sunt aplicabile si în cazul:

a) programelor, proiectelor si actiunilor culturale proprii ale autoritătilor finantatoare organizate, desfăsurate, finantate în tară si străinătate;

b) programelor, proiectelor si actiunilor culturale organizate si desfăsurate de institutii publice din subordinea autoritătilor finantatoare, în tară si străinătate, finantate din subventii de la bugetul de stat sau bugetul local, după caz;

c) programelor, proiectelor sau, după caz, actiunilor culturale pentru care se acordă finantări nerambursabile în conformitate cu dispozitiile art. 12 alin. (3) si (4);

d) programelor, proiectelor si actiunilor culturale pentru care se acordă finantări nerambursabile în conformitate cu dispozitiile art. 29.

Art. 292. - Contractele încheiate de autoritătile finantatoare în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pentru organizarea si desfăsurarea programelor, proiectelor si actiunilor culturale proprii, vor fi executate cu aplicarea/respectarea corespunzătoare a dispozitiilor art. 6 alin. (2)-(7).

Art. 293. - (1) Pentru conceperea, organizarea si realizarea unor actiuni, proiecte si programe culturale, autoritătile finantatoare pot încheia contracte cu persoane fizice române sau străine, în conditiile legii.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), autoritatea finantatoare organizatoare poate deconta si cheltuielile de transport, diurnă si cazare, în conditiile dispozitiilor legale în vigoare.”

13. La articolul I punctul 13, după articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - Dispozitiile din actele normative referitoare la stabilirea actiunilor si a categoriilor de cheltuieli, a criteriilor, a prevederilor si a limitelor pentru efectuarea de plăti în avans din fonduri publice nu sunt aplicabile programelor, proiectelor si actiunilor culturale finantate în conditiile prezentei ordonante.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 199.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea

Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 2/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 51/1998 privind îmbunătătirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 980.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007

pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat

si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 112 din 10 octombrie 2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicată în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 22 octombrie 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (3) al articolului 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Institutia de evidentă notifică, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrarea în Registrul participantilor, în format electronic, fiecărui administrator în parte lista continând datele de identificare a persoanelor repartizate aleatoriu la fondul de pensii administrat de către acesta.”

2. La articolul I, după punctul 15 se introduc două noi puncte, punctele 151 si 152, cu următorul cuprins:

151. La articolul 139, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 139. - (1) În vederea protejării interesului participantilor si al beneficiarilor, administratorii si furnizorii de pensii contribuie la Fondul de garantare a pensiilor private, care se constituie în temeiul unei legi speciale.»

152. La articolul 139, alineatul (2) se abrogă.”

3. La articolul I punctul 17, litera b) a alineatului (4) al articolului 141 se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) între 1.000 lei si 100.000 lei, pentru persoanele fizice.”

4. La articolul I punctul 17, alineatele (5) si (11) ale articolului 141 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Amenzile contraventionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

...............................................................................................

(11) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de către persoanele cu atributii privind supravegherea si/sau controlul respectării dispozitiilor legale si ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private din cadrul Comisiei ori de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.”

5. La articolul I, punctul 18 se abrogă.

6. La articolul I punctul 20, articolul 145 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 145. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:

a) fapta persoanei de a nu declara si de a nu vira contributia de asigurări sociale datorată de angajat la bugetul asigurărilor sociale de stat, astfel încât să nu se poată vira contributia la fondurile de pensii administrate privat;

b) fapta de a nu efectua transferul de disponibilităti bănesti ale unui participant la un alt fond de pensii.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani:

a) fapta de a utiliza contributia la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

b) nerespectarea prevederilor art. 28 referitoare la investirea si înstrăinarea activelor fondului de pensii de către administrator;

c) fapta de a utiliza disponibilitătile bănesti ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

d) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii private;

e) administrarea unui fond de pensii neautorizat;

f) desfăsurarea de către administrator a altor activităti decât cele pentru care a fost autorizat;

g) încălcarea interdictiilor prevăzute la art. 117.

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, se pedepsesc în conditiile si cu sanctiunile prevăzute de acestea.”

7. La articolul III, după punctul 1 se introduc trei noi puncte, punctele 11, 12 si 13, cu următorul cuprins:

„11. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 14. - (1) Denumirea societătii de pensii care obtine autorizatie de administrare, în conformitate cu prevederile prezentei legi si cu cele ale Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, va contine sintagma societate de administrare a fondurilor de pensii private.

(2) Sintagma prevăzută la alin. (1) se utilizează numai în denumirea administratorilor care detin o autorizatie de administrare în conformitate cu prevederile prezentei legi si/sau cu cele ale Legii nr. 411/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.»

12. La articolul 20, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(4) Capitalul social minim al administratorului reprezentat de o societate de administrare a investitiilor sau de o societate de asigurări se completează, dacă este cazul, la nivelul minim cumulat, impus pentru desfăsurarea activitătilor pentru care se solicită autorizarea, se subscrie si se varsă integral, exclusiv în numerar, la momentul autorizării de administrare, într-un cont deschis la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei bănci străine autorizate să functioneze pe teritoriul României.»

13. La articolul 24, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(2) Administratorul nu poate fi o persoană afiliată depozitarului.»”

8. La articolul III, după punctul 7 se introduc patru noi puncte, punctele 71, 72, 73 si 74, cu următorul cuprins:

„71. La articolul 76, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 76. - (1) Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se retin si se virează de către angajator, odată cu contributiile de asigurări sociale obligatorii, sau de către participant, lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.»

72. La articolul 80, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. 80. - (1) Contributiile si transferul de lichidităti bănesti la un fond de pensii facultative se convertesc în unităti de fond în maximum 4 zile lucrătoare de la data încasării acestora.»

73. La articolul 116, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

«(3) Modul de constituire, regimul juridic, modul de utilizare a Fondului de garantare a pensiilor private, precum si nivelul si periodicitatea plătii contributiei la acesta se stabilesc prin lege specială.»

74. La articolul 116, alineatele (4), (5), (6), (7) si (8) se abrogă.”

9. La articolul III punctul 9, litera b) a alineatului (4) al articolului 121 se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) între 1.000 lei si 100.000 lei, pentru persoanele fizice.”

10. La articolul III punctul 9, alineatele (5) si (11) ale articolului 121 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Amenzile contraventionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

.................................................................................................

(11) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se fac de către persoanele cu atributii privind supravegherea si/sau controlul respectării dispozitiilor legale si ale reglementărilor aplicabile sistemului de pensii private, din cadrul Comisiei, sau de către personalul împuternicit în acest scop, prin decizie a presedintelui Consiliului Comisiei.”

11. La articolul III punctul 10, articolul 122 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 122. - În ceea ce priveste procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, de aplicare a sanctiunilor, prevederile prezentei legi derogă de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

12. La articolul III punctul 12, articolul 123 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 123. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă:

a) fapta de a nu vira contributia la fondul de pensii;

b) fapta de a nu efectua transferul de lichidităti bănesti ale unui participant la un alt fond de pensii, în termenul prevăzut la art. 73 alin. (1);

c) utilizarea de informatii, documente si declaratii false sau de orice mijloace frauduloase, în vederea obtinerii autorizatiilor sau a avizelor prevăzute de prezenta lege.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani:

a) fapta de a utiliza contributia la fondul de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

b) fapta de a utiliza lichiditătile bănesti ale unui participant la un fond de pensii în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege;

c) administrarea sau modificarea neautorizată a schemelor de pensii facultative;

d) desfăsurarea de către administrator a altor activităti decât cele pentru care a fost autorizat;

e) încălcarea interdictiilor prevăzute la art. 97.

(3) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani fapta persoanei care se face vinovată de desfăsurarea fără autorizatie sau aviz a unei activităti pentru care prezenta lege prevede obligatia detinerii unei autorizatii sau a unui aviz valabil din partea Comisiei.

(4) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) au produs consecinte deosebit de grave, se pedepsesc cu închisoare de la 5 la 15 ani.

(5) Dacă faptele prevăzute la alin. (1)-(3) constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale, infractiuni mai grave, se pedepsesc în conditiile si cu sanctiunile prevăzute de acestea.”

Art. II. - În termen de 120 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se elaborează si se supune Parlamentului spre adoptare legea specială prevăzută la art. 139 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, si la art. 116 alin. (3) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 201.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat si a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 982.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 134. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

- 1 si 2 ianuarie;

- prima si a doua zi de Pasti;

- 1 mai;

- prima si a doua zi de Rusalii;

- Adormirea Maicii Domnului;

- 1 decembrie;

- prima si a doua zi de Crăciun;

- 2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele crestine, pentru persoanele apartinând acestora.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 202.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 20 octombrie 2008.

Nr. 983.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.066

din 14 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Inter-Design” - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 1.857/193/2008 al Judecătoriei Botosani - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 30 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.857/193/2008, Judecătoria Botosani - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Inter-Design” - S.R.L. din Botosani într-o cauză în contencios administrativ si fiscal având ca obiect anularea unui proces-verbal de contraventie.

În motivarea exceptiei autorul acesteia sustine, în esentă, că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 23 alin. (8) si art. 24 din Constitutie, întrucât „aprioric consideră a fi infractor orice persoană care, în conditiile prevăzute de ordonantă, face plăti ori încasări în numerar, cu sume mai mari decât plafonul stabilit prin ordonantă”. Astfel, persoana aflată în ipoteza textului de lege criticat este lipsită de posibilitatea de a se apăra, prezumtia legală astfel instituită înlăturând orice mijloc ori probă care să îi permită dovedirea contrariului.

Judecătoria Botosani - Sectia civilă consideră că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că nerespectarea obligatiilor prevăzute de art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 nu constituie infractiune, ci contraventie, astfel că nu se poate invoca art. 23 alin. (3) din Constitutie. De asemenea, art. 24 din Constitutie nu poate fi în contradictie cu textul de lege criticat, deoarece, prin formularea plângerii împotriva procesului-verbal de contraventie, petentei i se recunoaste dreptul la apărare. În concluzie, instanta consideră că art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 urmăreste întărirea disciplinei valutare, sumele de bani transferate prin virament, si nu prin chitante, fiind mai usor de urmărit.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 31 ianuarie 1996, cu modificările si completările ulterioare.

Textul de lege criticat are următoarea redactare:

„Art. 5. - Pentru întărirea disciplinei financiare si evitarea evaziunii fiscale, operatiunile de încasări si plăti între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.

Prin exceptie de la prevederile alineatului precedent persoanele juridice pot efectua plăti în numerar în următoarele cazuri:

a) plata salariilor si a altor drepturi de personal;

b) alte operatiuni de plăti ale persoanelor juridice cu persoane fizice;

c) plăti către persoane juridice în limita unui plafon zilnic maxim de 100.000.000 lei, plătile către o singură persoană juridică fiind admise în limita unui plafon zilnic în sumă de 50.000.000 lei. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către furnizorii de bunuri si servicii, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 50.000.000 lei. Se admit plăti către o singură persoană juridică în limita unui plafon zilnic în numerar în sumă de 100.000.000 lei, în cazul retelelor de magazine de tipul Cash&Carry, care sunt organizate si functionează în baza legislatiei în vigoare. Sunt interzise plătile fragmentate în numerar către astfel de magazine, pentru facturile a căror valoare este mai mare de 100.000.000 lei.

De la prevederile alin. (2) lit. c) sunt exceptate următoarele operatiuni:

- depunerile în conturile persoanelor juridice, deschise la societătile comerciale bancare, care pot fi făcute si de alte persoane juridice, neplafonat;

- cheltuielile de deplasare în interes de serviciu, în limita sumelor cuvenite pentru plata transportului, a diurnei, a indemnizatiei si a cazării pe timpul deplasării, precum si a cheltuielilor neprevăzute, efectuate în acest sens;

- cheltuielile de protocol ocazionate de organizarea de conferinte, de simpozioane si de alte asemenea actiuni, în conditiile baremurilor stabilite de normele legale în vigoare.

La acordarea avansurilor spre decontare, în scopul efectuării de plăti către persoane juridice, se vor respecta cerintele prevăzute la alin. (2) lit. c).

Este interzisă acordarea unor facilităti de pret clientilor, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.

Subunitătile economice ale persoanelor juridice care au cont într-o societate comercială bancară si casierie proprie aplică în mod corespunzător prevederile acestui articol.”

Autorul exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste texte de lege sunt contrare prevederilor constitutionale cuprinse în art. 23 alin. (8) privind drepturile celui retinut sau arestat si în art. 24 privind dreptul la apărare.

În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat este neconstitutional, deoarece consideră ca fiind infractor orice persoană care nu se conformează obligatiilor ce izvorăsc din continutul său, consecinta fiind aceea a aplicării sanctiunii fără ca cel sanctionat să aibă posibilitatea de a se apăra si de a aduce probe în favoarea sa.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că autorul exceptiei face o confuzie cu privire la natura obligatiilor prevăzute de textul de lege criticat si a sanctiunilor ce pot interveni în cazul nerespectării acestora. Astfel, art. 5 din

Ordonanta Guvernului nr. 16/1996 urmăreste stabilirea unei ordini în operatiunile financiare desfăsurate de către persoanele juridice, ordine ce facilitează evidenta circulatiei monetare, între altele, si pentru a preveni eventualele acte de evaziune fiscală. Acest text nici nu incriminează evaziunea fiscală, ca infractiune de sine stătătoare, si nici nu are drept consecintă aplicarea pedepsei pentru această faptă penală, ci, în situatia nerespectării obligatiilor privind modalitătile de plată între persoanele juridice, atrage sanctionarea contraventională a acestora.

Asa fiind, textul art. 23 alin. (8) din Constitutie, care prevede că „Celui retinut sau arestat i se aduc de îndată la cunostintă, în limba pe care o întelege, motivele retinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la cunostintă numai în prezenta unui avocat, ales sau numit din oficiu”, nu are incidentă asupra prevederilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996, care stabilesc obligatii a căror nerespectare atrage răspunderea contraventională, iar nu cea penală.

În ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la înfrângerea art. 24 din Constitutie, Curtea constată că cel sanctionat contraventional pentru nerespectarea obligatiilor prevăzute de art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 are dreptul de a formula contestatie în fata instantelor judecătoresti împotriva măsurii sanctionatorii contraventionale, prilej cu care îsi va putea exercita toate drepturile si se va bucura de toate garantiile procesuale care îi asigură dreptul la apărare.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1—3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1996 privind întărirea disciplinei financiar-valutare, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Inter-Design” - S.R.L. din Botosani în Dosarul nr. 1.857/193/2008 al Judecătoriei Botosani - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.091

din 14 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 6

din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Daniel Nutu Solomon în Dosarul nr. 675/44/2008 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, sens în care face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 2 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 675/44/2008, Curtea de Apel Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Daniel Nutu Solomon în dosarul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 21, deoarece prin imposibilitatea atacării încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare părtile sunt obligate să accepte efectele juridice ale unui hotărâri nedefinitive.

Curtea de Apel Galati - Sectia penală opinează că există neconcordantă între prevederile art. 21 din Constitutie si prevederile art. 52 alin. 6 coroborate cu art. 3851 alin. 2 din Codul de procedură penală.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 52 alin. 6 cu denumirea marginală Procedura de solutionare în cursul judecătii din Codul de procedură penală, care au următorul continut:

- Art. 52 alin. 6: „Încheierea prin care s-a admis sau s-a respins abtinerea, ca si aceea prin care s-a admis recuzarea, nu sunt supuse niciunei căi de atac.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 302 din 9 iunie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 786 din 30 august 2005, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 alin. 6 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Daniel Nutu Solomon în Dosarul nr. 675/44/2008 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 14 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2008

privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici

 

Luând în considerare discrepantele majore existente între salariile personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat si salariile celorlalte categorii de personal din sectorul bugetar,

în vederea cresterii gradului de transparentă a utilizării fondurilor publice, se impune stabilirea unor limite maxime pentru nivelul indemnizatiilor personalului din conducerea operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral ori majoritar de stat.

În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii de urgentă si extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Contractul de mandat este acordul de vointă încheiat între operatorul economic, reprezentat de consiliul de administratie, si directorul general/directorul operatorului economic, care are ca obiect îndeplinirea unor obiective si criterii de performantă aprobate de către actionari, în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor comerciale la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar unic sau majoritar, respectiv de către conducerea ministerelor, autoritătilor publice centrale sau locale în subordinea, coordonarea sau autoritatea cărora se află, în cazul regiilor autonome.”

2. După articolul 3 se introduc două noi articole, articolele 31 si 32, cu următorul cuprins:

„Art. 31. - (1) Directorul general/directorul beneficiază de o remuneratie lunară acordată prin contractul de mandat, compusă din:

a) o sumă fixă egală cu indemnizatia lunară acordată prin lege pentru functia de subsecretar de stat;

b) o sumă acordată în functie de importanta activitătii, responsabilitatea functiei si nivelul subventiilor, transferurilor, inclusiv al celor de capital, rambursărilor de credite acordate, aprobată prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor, autoritătilor publice centrale, sau, după caz, prin hotărâri ale autoritătilor publice locale.

(2) Directorul general/directorul beneficiază prin contractul de mandat de concediu de odihnă anual si indemnizatia aferentă, diurnă si cheltuieli de delegare în interesul serviciului, concediu medical conform legii si zile libere plătite pentru sărbătorile legale, zile festive specifice, căsătorie, nasterea unui copil sau în caz de deces al unui membru de familie, acordate prin similitudine cu cele din contractul colectiv de muncă aplicabil unitătii respective.

Art. 32. - (1) Remuneratia lunară a directorului general/ directorului stabilită prin contractul de mandat în conditiile art. 31 alin. (1) este unica formă de recompensare în bani a activitătii depuse de persoana respectivă.

(2) Directorului general/directorului nu i se pot acorda prin contractul de mandat alte beneficii, de orice formă, în afara celor prevăzute la art. 31 alin. (2).”

3. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) În cazul îndeplinirii pe perioada cumulată de la începutul anului a obiectivelor si criteriilor de performantă stabilite prin contractul de mandat, la sfârsitul anului sumele retinute conform alin. (1) se restituie directorului general/directorului.”

4. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Premiul anual prevăzut la alin. (2) nu se acordă în situatia în care la sfârsitul exercitiului financiar anual operatorul economic înregistrează pierdere.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului si hotărârile autoritătilor publice locale prevăzute la art. 31 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008, cu modificările si completările aduse prin prezentul act normativ, se adoptă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

Art. III. - (1) Contractele de mandat se modifică în mod corespunzător, astfel încât să intre în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2009.

(2) Contractele încheiate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă îsi păstrează valabilitatea până la data modificării acestora, dar nu mai mult de 31 decembrie 2008.

Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2008 privind măsuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 23 iunie 2008, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 135.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea anexei nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Valorile de inventar ale imobilelor aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzute în anexa nr. 7 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Institutiile implicate vor proceda la actualizarea inventarului cu bunurile din domeniul public al statului, în conformitate cu continutul prezentei hotărâri, în termen de 30 de zile de la publicarea acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.253.

 

ANEXĂ

 

IMOBILE

aflate în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor

ale căror valori de inventar se modifică

 

Nr. M.F.

Cod de clasificare

Denumire

Descriere tehnică

Vecinătăti

Adresă

Anul

dobândirii/

dării în

folosintă

Valoarea

de inventar

(în lei)

Baza legală

În

administrare/con

cesiune

Tip bun

145191

8.29.06

Clădire sediu central

P+7 etaje

 

Str. Piata

1 Decembrie

1918 nr. 1,

Ploiesti,

judetul

Prahova

1984

3.380.800

HG 276/1999

În administrare

Imobil

145192

8.29.06

Clădire

micro -

productie

P+1 etaj

 

Str. Piata

1 Decembrie

1918 nr. 1,

Ploiesti,

judetul

Prahova

1981

322.000

HG 276/1999

În administrare

Imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 17 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate, denumită în continuare ANAP, este institutie publică cu personalitate juridică, finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, în subordinea autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) ANAP asigură cadrul pentru realizarea administrării unitare si eficiente a ariilor naturale protejate la nivel national si a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural din reteaua natională de arii naturale protejate, declarate conform legislatiei în vigoare, prin structuri cu personalitate juridică aflate în subordinea sau în coordonarea sa metodologică.

(3) ANAP are în subordine sau, după caz, în coordonare metodologică structuri de administrare special constituite, institutii cu personalitate juridică, denumite în continuare administratii.

(4) ANAP are sediul în municipiul Brasov, bd. M. Kogălniceanu nr. 23, bl. C7, judetul Brasov.

Art. 2. - Administrarea ariilor naturale protejate si a celorlalte bunuri ale patrimoniului natural din reteaua natională de arii naturale protejate se face prin:

a) administratii cu personalitate juridică, organizate la nivel de directii, care functionează ca institutii publice în subordinea ANAP;

b) administratii cu personalitate juridică, aflate în subordinea unor regii autonome, companii si societăti nationale si comerciale, autorităti ale administratiei publice locale, servicii descentralizate ale administratiei publice centrale, institutii stiintifice de cercetare si de învătământ din sectorul public si privat, muzee, organizatii neguvernamentale, constituite potrivit legii si aflate în coordonarea metodologică a ANAP;

c) servicii regionale din structura proprie a ANAP, care îsi încep activitatea din anul 2009, pentru rezervatiile naturale, monumentele naturii si, după caz, geoparcurile, siturile de importantă comunitară, ariile speciale de conservare, ariile de protectie specială avifaunistică si celelalte bunuri ale patrimoniului natural supuse unui regim special de protectie si care nu au fost preluate în custodie;

d) persoane fizice si juridice care au calitatea de custode, aflate în coordonarea metodologică a ANAP.

 

CAPITOLUL II

Functiile si atributiile

 

Art. 3. - ANAP, ca autoritate de executie si implementare a autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în domeniul ariilor naturale protejate, are următoarele functii:

a) de coordonare a activitătii administratiilor ariilor naturale protejate si custozilor cărora li s-au încredintat administrarea si/sau custodia;

b) de implementare integrată a politicii guvernamentale în domeniile conservării diversitătii biologice, conservării

habitatelor si speciilor de floră si faună sălbatică si legislatiei de mediu în ariile naturale protejate;

c) de asigurare a suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor privind ariile naturale protejate si conservarea diversitătii biologice, în concordantă cu prevederile tratatelor internationale la care România este parte;

d) de reprezentare în domeniul ariilor naturale protejate în relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de către autoritatea publică centrală pentru protectia mediului.

Art. 4. - (1) În realizarea functiilor sale, ANAP are următoarele atributii principale:

a) asigură administrarea ariilor naturale protejate din reteaua natională si controlul activitătilor desfăsurate în interiorul acestora, prin administratii aflate în subordinea si/sau în coordonarea sa metodologică;

b) atribuie administrarea ariilor naturale protejate, pe bază de contracte de administrare sau conventii de custodie, după caz, conform legislatiei în vigoare;

c) stabileste continutul-cadru al planurilor de management si al regulamentelor ariilor naturale protejate;

d) elaborează planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate care nu au administratie proprie sau custode;

e) avizează planurile de management si regulamentele ariilor naturale protejate si propune aprobarea acestora conform legislatiei în vigoare;

f) evaluează anual îndeplinirea obligatiilor asumate de părti prin contractele de administrare si conventiile de custodie;

g) avizează documentatiile în vederea instituirii regimului de arie naturală protejată pentru noi zone, elaborate conform prevederilor legale din domeniul ariilor naturale protejate;

h) înstiintează detinătorii si administratorii de terenuri cu privire la propunerile de declarare de noi arii naturale protejate si organizează consultări cu toti factorii interesati;

i) propune si coordonează programe de cercetare pentru evaluarea stării de conservare a habitatelor naturale, a diversitătii biologice si a altor bunuri ale patrimoniului natural, existente pe teritoriul tării, ce urmează a fi finantate din bugetul de stat sau alte surse si analizează si promovează rezultatele obtinute;

j) cooperează cu alte autorităti la nivel central, cu Academia Română, cu institutii stiintifice specializate, cu institutii de învătământ, cultură, educatie si turism, cu organizatii economice, organizatii neguvernamentale, precum si cu autoritătile administratiei publice locale;

k) dezvoltă si actualizează bazele de date privind Reteaua Natională de Arii Naturale Protejate, delimitează pe hărtile topografice limitele ariilor naturale protejate din cadrul retelei nationale, actualizează lista natională a ariilor protejate;

l) sprijină din punct de vedere tehnic dezvoltarea de politici si strategii privind educatia ecologică si constientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

m) implementează si/sau sprijină implementarea politicilor si strategiilor privind educatia ecologică si constientizarea publicului în domeniul ariilor protejate;

n) initiază, realizează si sprijină instruirea si pregătirea personalului apartinând administratiilor ariilor naturale protejate, pe baza programului anual aprobat de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului;

o) stabileste uniforma si însemnele specifice obligatorii pentru administratiile din subordinea sa si eliberează legitimatiile de control;

p) participă la aprobarea studiilor si analizelor de impact de mediu pentru principalele lucrări de amenajare a teritoriului, de investitii si de exploatare a unor categorii de resurse naturale, sub aspectul conservării habitatelor naturale si a speciilor de floră si faună sălbatică din ariile naturale protejate;

(2) ANAP îndeplineste si alte atributii prevăzute prin lege.

(3) ANAP furnizează, la cerere, informatii sau date privind reteaua natională de arii naturale protejate, în conformitate cu prevederile legale.

(4) În scopul instruirii personalului, ANAP poate constitui, în conditiile legii, centre de perfectionare în domeniul managementului ariilor naturale protejate.

Art. 5. - Operatorii economici, autoritătile si institutiile publice care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul ariilor naturale protejate sunt obligate să comunice ANAP informatiile de mediu solicitate, la termenele stabilite.

Art. 6. - (1) ANAP elaborează planul de dezvoltare institutională propriu al agentiei si al unitătilor subordonate, cu obiective pe termen scurt si mediu, privind resursele financiare si umane si modificările structurale necesare pentru realizarea atributiilor acestora.

(2) Planul de dezvoltare institutională se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. Planul de dezvoltare institutională se actualizează anual.

 

CAPITOLUL III

Conducerea si structura organizatorică

 

Art. 7. - (1) ANAP este condusă de un director general, numit prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) Directorul general conduce întreaga activitate a ANAP, are calitatea de ordonator secundar de credite pentru fondurile pe care le gestionează si exercită atributiile legale în această calitate.

(3) Directorul general reprezintă ANAP în relatiile cu tertii.

(4) În exercitarea atributiilor, directorul general emite decizii, aprobă instructiuni tehnice sau metodologice, norme de lucru si proceduri pentru personalul ANAP.

(5) Directorul general al ANAP numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul acesteia.

Art. 8. - (1) Pe lângă directorul general functionează Colegiul ANAP, organism fără personalitate juridică constituit în cadrul ANAP, cu rol consultativ în procesul de luare a deciziilor de către conducerea ANAP.

(2) Colegiul ANAP are în componentă un reprezentant al autoritătii publice centrale pentru protectia mediului, 2 reprezentanti ai ANAP, 2 reprezentanti ai serviciilor regionale pentru arii protejate, după înfiintarea acestora, 2 reprezentanti ai administratiilor ariilor naturale protejate, desemnati prin vot de către acestea, un reprezentant al Academiei Române, un reprezentant al custozilor ariilor protejate, desemnat prin vot de către acestia.

(3) Regulamentul de organizare si functionare si componenta Colegiului ANAP se aprobă prin decizie a directorului general al ANAP, pe baza propunerilor institutiilor prevăzute la alin. (2).

(4) Colegiul ANAP este condus de directorul general al ANAP.

(5) Colegiul ANAP se întruneste trimestrial sau, la cererea directorului general al ANAP, ori de câte ori este nevoie.

Art. 9. - (1) Structura organizatorică a ANAP este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Organizarea de servicii, birouri, compartimente si administratii de arii naturale protejate în cadrul structurii organizatorice aprobate, statul de functii si încadrarea personalului se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(3) Numărul maxim de posturi al aparatului propriu al ANAP este de 50.

(4) Numărul de posturi se asigură prin redistribuirea a 10 posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile si a 40 de posturi de la Agentia Natională pentru Protectia Mediului si de la unitătile din subordine.

(5) Regulamentul de organizare si functionare al ANAP se aprobă prin ordin al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 10. - (1) Personalul din cadrul ANAP are calitatea de functionar public si personal contractual.

(2) Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului se stabilesc prin fisa postului, pe baza Regulamentului de organizare si functionare al ANAP.

(3) Încadrarea, salarizarea si acordarea altor drepturi personalului ANAP, functionari publici si personal contractual, se fac în conformitate cu prevederile dispozitiilor legale în vigoare, aplicabile personalului din institutiile subordonate autoritătilor sau institutiilor publice centrale.

 

CAPITOLUL IV

Organizarea si functionarea institutiilor din subordinea ANAP

 

Art. 11. - (1) Administratiile ariilor naturale protejate din subordinea ANAP se organizează la nivel de directie, ca institutii publice cu personalitate juridică.

(2) Conducerea administratiei fiecărei arii naturale protejate este asigurată de un director executiv, numit prin decizie a directorului general al ANAP, cu avizul conform al conducătorului autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

Art. 12. - Personalul de conducere si de executie din cadrul structurilor de administrare special constituite pentru ariile naturale protejate din subordinea ANAP are calitatea de functionar public, cu exceptia personalului care exercită activităti de secretariat, administrative, protocol, gospodărire, întretinere - reparatii si de deservire, care are calitatea de personal contractual.

Art. 13. - Atributiile, sarcinile si răspunderile individuale ale personalului structurilor de administrare special constituite se stabilesc prin fisa postului, pe baza regulamentului de organizare si functionare al acestora, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 14. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale ANAP si ale unitătilor din subordine se asigură din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul autoritătii publice centrale pentru protectia mediului.

(2) ANAP si structurile din subordine îsi constituie veniturile proprii din tarife potrivit art. 30 alin. (3) si (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice si care sunt utilizate potrivit prevederilor art. 30 alin. (5) din acelasi act normativ.

(3) ANAP si structurile din subordine pot atrage finantări extrabugetare din granturi, vărsăminte, asistentă financiară din partea unor organisme nationale sau internationale, precum si din alte surse.

(4) ANAP si structurile din subordine pot contracta servicii si lucrări necesare realizării activitătilor prevăzute în planurile de management ale ariilor protejate, în conformitate cu legislatia în vigoare referitoare la achizitiile publice.

(5) ANAP are obligatia să sustină, în limita bugetului de stat alocat, realizarea unora dintre activitătile cuprinse în planurile de management, în baza proiectelor aprobate.

Art. 15. - (1) Spatiile necesare desfăsurării activitătii ANAP si structurilor aflate în subordine se preiau, în conditiile legii, pe bază de protocol de predare-primire de la orice institutie a administratiei publice centrale sau locale care le are în proprietate ori în administrare sau se închiriază în conditiile legii.

(2) ANAP, în limitele bugetului aprobat pentru fiecare exercitiu financiar, poate achizitiona, amenaja sau construi spatii si utilităti necesare desfăsurării activitătii, cu respectarea prevederilor legale.

(3) Consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti sprijină, în limita posibilitătilor, structurile ANAP pentru asigurarea, în conditiile legii, de spatii pentru sedii sau de amplasamente în vederea construirii de sedii proprii.

(4) Activele fixe, corporale si necorporale, care se procură si/sau se realizează din fonduri publice, finantări si/sau cofinantări în cadrul diferitelor proiecte nationale/internationale destinate administrării ariilor naturale protejate, de către institutiile/structurile de administrare/custodie, intră în patrimoniul public al statului administrat de către structurile de administrare/custozii ariilor naturale protejate, iar în lipsa acestora, de către ANAP. În cazul schimbării administratorilor/ custozilor, administrarea acestor active trece în sarcina noilor administratori/custozi.

(5) Numărul de autoturisme si normele privind consumul lunar de carburanti pentru autoturismele care apartin ANAP sunt prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 16. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 17. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 284 din 27 aprilie 2007, cu completările ulterioare, punctul 1 al capitolului IV „Institutii publice finantate din venituri proprii si de la bugetul de stat” se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Agentia Natională pentru Arii Naturale Protejate”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.320.

 

ANEXA Nr. 1

 

Nr. maxim de posturi: 50

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 

ANEXA Nr. 2

 

NUMĂRUL

de autoturisme si normele privind consumul lunar de carburanti

pentru autoturismele care apartin Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate

 

Număr de autoturisme

Număr maxim aprobat

Consum de carburanti maxim aprobat

10

400 litri/lună/autoturism

 

1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea si transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea directorului general al Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate.

2. Nu se consideră depăsiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se încadrează în limita carburantului normat în raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri

si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationalea Huilei - S.A., aflată sub autoritatea

Ministerului Economiei si Finantelor

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Companiei Nationale a Huilei - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 680 din 3 octombrie 2008, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.332.

 

ANEXĂ*)

(Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.216/2008)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Operatorul economic: COMPANIA NATIONALĂ A HUILEI - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUILI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Companiei Nationale a Huilei - S.A.

 

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC 2008 rectificat

 

 

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

851030

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

851030

 

 

a) productia vândută

3

470804

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

1010

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete. din care:

5

338940

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

324818

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

14122

 

 

d) productia imobilizata

8

13562

 

 

e)alte venituri din exploatare

9

26714

 

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

 

 

 

a)venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d)alte venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

851030

 

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

850888

 

 

a)cheltuieli materiale

18

84994

 

 

b)alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

69076

 

 

c)cheltuieli privind mărfurile

20

1010

 

 

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

534316

 

 

-salarii

??

•WW^fi

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

384

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

132848

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

108524

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

3742

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

20582

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

27246

 

 

- prime de pensionare

28a

8775

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21, alin.3, lit.c) din legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresă(cfart.3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou (cf.art.2din Legea nr. 193/2006)

31

7313

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

32

11158

 

 

- tichete de masă

33

 

 

 

e)ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale

34

32500

 

 

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

128992

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

43735

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

37

149

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Leqea nr. 193/2006)

38

 

 

 

-cheltuieli de reclamă si publicitate

39

68

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

 

 

0

1

2

3

4

 

 

-alte cheltuieli, din care:

43

85257

 

 

-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

1038

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

9416

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

142

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

47

50

 

 

-alte cheltuieli financiare

48

92

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

V

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

 

 

1.

Rezerve legale

53

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si ptconstituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobâzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referintă

58

 

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

32500

 

1.

Surse proprii

62

32500

 

2.

Alocatii de la buqet

63

 

 

3.

Credite bancare

64

 

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

 

 

4.

Alte surse

67

 

VII

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

32500

 

1.

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

69

27387

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

5113

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

5113

 

0

1

2

3

4

VIII

 

REZERVE, din care:

73

 

 

1.

Rezerve legale

74

 

 

2.

Rezerve statutare

75

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

IX

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1.

Venituri totale

78

851030

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

851030

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

11103

 

4.

Număr mediu de salariati total

81

11509

 

5.

Fond de salarii, din care:

82

373836

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

373224

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

616

 

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)*

85

2703

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi curente

86

 

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers.)(rd.78/rd.81) - in preturi comparabile

87

 

 

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

88

259

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.77/rd.76)

89

1000

 

11

Plati restante - total

90

 

 

 

- preturi curente

91

3051584

 

 

- preturi comparabile(rd.95x indicele de crestere a preturilor proqnozate)

92

3051584

 

12

Creante restante - total

93

 

 

 

- preturi curente

94

50108

 

 

- preturi comparabile(rd.98x indicele de crestere a preturilor prognozate)

95

50108

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Florin Andrei din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului

si Dezvoltării Durabile în functia publică de inspectorguvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Florin Andrei trece din functia publică de secretar general adjunct în cadrul Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 27 octombrie 2008.

Nr. 210.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea normelor metodologice de acordare a sprijinului financiar,

prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008

 

Având în vedere prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică,

în baza Referatului de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 125.361 din 3 octombrie 2008, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă normele metodologice de acordare a sprijinului financiar, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 6 octombrie 2008, cuprinse în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 octombrie 2008.

Nr. 642.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORMELE METODOLOGICE

privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc conditiile de eligibilitate pentru acordarea de sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul legume-fructe.

Art. 2. - Beneficiarii sprijinului financiar sunt producători agricoli persoane fizice membri ai asociatiilor sau organizatiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membrii grupurilor de producători, ai grupurilor de producători recunoscute preliminar sau ai organizatiilor de producători.

Art. 3. - (1) Pentru acordarea sprijinului financiar, beneficiarii prevăzuti la art. 2 depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti unde îsi au domiciliul/sediul social o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1a), însotită de următoarele documente:

a) buletinul de identitate/cartea de identitate pentru persoane fizice, certificatul de înmatriculare si/sau certificatul de înregistrare fiscală/actul de constituire pentru persoane juridice sau orice alte acte similare eliberate de autoritătile competente în domeniu, care atestă legala constituire si functionare, în original si în copie;

b) titlul de proprietate, contractul de arendă, contractul de concesionare, contractul de vânzare-cumpărare sau alte asemenea acte, după caz, care să dovedească dreptul de proprietate si/sau de exploatare asupra terenului care face obiectul sprijinului, în original si în copie;

c) copie a cererii de sprijin pe suprafată, eliberată de către centrele locale sau judetene si al municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură sau adeverinta eliberată de primărie din care să rezulte suprafata cultivată cu legume sau plantată cu pomi fructiferi, arbusti fructiferi si/sau căpsuni în anul 2008;

d) dovada contului bancar;

e) dovada achitării datoriilor către bugetul de stat si bugetul local;

f) adeverin t ă privind apartenenta ca membru la o asociatie sau organizaie profesională legal constituită, la un grup de producători, la un grup de producători recunoscut preliminar sau la o organizatie de producători, dacă este cazul.

(2) Pentru ca membrii acestora să poată primi sprijin financiar, până la data de 19 decembrie 2008 inclusiv, asociatiile si organizatiile profesionale prezintă, în original si în copie, actul de constituire si lista membrilor acestora la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar si organizatiile de producători prezintă o copie a avizului de recunoastere si un centralizator cu membrii si suprafetele cultivate de către acestia si de pe care au fost receptionate si livrate către piată legume si/sau fructe.

Art. 4. - Grupurile de producători, grupurile de producători recunoscute preliminar si organizatiile de producători pot solicita acordarea sprijinului financiar în numele tuturor membrilor. În vederea aprobării sprijinului financiar, acestea prezintă odată cu cererea următoarele documente:

a) copie a avizului de recunoastere;

b) copie a procesului-verbal al adunării generale din care să rezulte că a fost luată decizia de solicitare a sprijinului financiar în numele tuturor membrilor;

c) dovada contului bancar;

d) dovada achitării datoriilor către bugetul de stat si bugetul local.

Art. 5. - (1) Termenul-limită de depunere a cererilor de sprijin financiar este 12 decembrie 2008 inclusiv.

(2) Persoanele fizice membre ale asociatiilor sau organizatiilor profesionale, persoanele fizice autorizate, persoanele juridice si membrii grupurilor de producători care ulterior devin membrii unui grup de producători recunoscut preliminar sau ai unei organizatii de producători, pentru a beneficia de diferenta de sprijin financiar în a doua transă, depun o solicitare scrisă în acest sens, până la data de 1 decembrie 2009 inclusiv, însotită de adeverinta privind apartenenta ca membru la un grup de producători recunoscut preliminar sau la o organizatie de producători.

Art. 6. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti înregistrează cererile în Registrul special de evidentă a beneficiarilor de sprijin financiar în sectorul legume-fructe, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1b), le verifică împreună cu documentele anexate si aprobă sumele aferente reprezentând sprijinul financiar. În vederea respectării principiilor ajutorului de minimis, Registrul special de evidentă a beneficiarilor de sprijin financiar în sectorul legume-fructe va fi detinut si în format .xls.

(2) La nivelul fiecărei directii pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti va fi desemnată de către directorul executiv cel putin o persoană responsabilă de primirea, înregistrarea cererilor, verificarea conditiilor de acordare a sprijinului financiar, efectuarea controlului beneficiarilor, realizarea bazei de date cu beneficiarii si arhivarea dosarelor de sprijin.

(3) În vederea efectuării plătilor, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti întocmesc Centralizatorul cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1c), pe care îl transmit Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(4) În baza centralizatorului comunicat de directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale întocmeste Centralizatorul justificativ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1d), care va însoti cererea pentru deschiderea de credite bugetare transmisă Ministerului Economiei si Finantelor.

Art. 7. - După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează contul directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor.

Art. 8. - Evidenta sprijinului financiar acordat potrivit prezentelor norme metodologice se păstrează la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

Art. 9. - Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale verifică permanent modul de acordare a sumelor reprezentând sprijin financiar prevăzut pentru sectorul legume-fructe.

Art. 10. - Anexele nr. 1a), 1b), 1c) si 1d) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului.............../Municipiului Bucuresti

Nr............data................... Se aprobă suma de......................................................lei.

Verificat

Director executiv..............................................................

Responsabil DADR: ................................................. (nume, prenume)

(nume, prenume) Semnătura ...................................

Semnătura................ Stampila

 

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar

 

Subsemnatul:

a) persoana juridică........................................................................................................................................................................... (denumirea), cu sediul în localitatea .........., judetul .................., înscrisă la registrul comertului sub nr........, CUI ................., cod CAEN .................................., reprezentată de director/presedinte..............., contabil-sef/director economic................................., cod numeric personal (CNP).............................; sau

b) persoana fizică........................................................., domiciliată în localitatea..........................................., judetul........................., str....................... nr..........., detinătoare a BI/CI seria ....... nr......................, eliberat/eliberată la data de .......................de ................................., CNP...........................,

solicit acordarea sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică, conform art. 4 alin. (1) lit.............., după caz:

1. suprafata totală de teren pentru care solicit sprijin financiar:........................ha;

2. sprijin financiar unitar:....................lei/ha;

3. sprijin financiar total:.....................lei (3=1x2).

Coordonate bancare: Nr. contului (IBAN)......................., Banca/Trezoreria...................

Anexez la prezenta cerere următoarele documente1): ............................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

 

Beneficiar, ................................................

(semnătura si stampila, după caz)


1) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, seria si numărul acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificarea si avizarea cererii.

 

ANEXA Nr. 1b)

 

REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTĂ

a beneficiarilor de sprijin financiar în sectorul legume-fructe

 

 

 

Nr. crt.

Beneficiar

Valoarea sprijinului/ha

solicitat1)

Suprafata pentru care

se aprobă sprijinul

(ha)

Valoarea

totală

aprobată

(lei)

Numele si prenumele

Nr. de înregistrare a cererii de

sprijin

Data

depunerii

cererii

Domiciliul/ sediul

social2)

CNP

CUI

Initial

Până la

1 decembrie

2009

Legume

Fructe

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit

Numele si prenumele

 ...............................................

Semnătura


1) Se va completa conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică.

2) Se va mentiona numai localitatea.

 

ANEXA Nr. 1c)

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală

a Judetului ................................... /Municipiului Bucuresti

 

CENTRALIZATORUL

cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar

 

Nr. crt.

Numărul de beneficiari

Suma totală aprobată (lei)

(1)

(2)

(3)

 

 

 

 

Director executiv

Întocmit

Numele si prenumele ............................................................

Numele si prenumele .............................................................

Semnătura .............................................................................

Semnătura ...........................................................................

Stampila

 

 

ANEXA Nr. 1d)

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

Ministerul Economiei si Finantelor

 

CENTRALIZATORUL JUSTIFICATIV

 

Nr. crt.

Judetul

Suma totală aprobată (lei)

(1)

(2)

(3)

 

 

 

.....

 

 

TOTAL:

 

 

Directia generală buget-finante si fonduri europene

 

Director general,

........................................

 

ANEXA Nr. 2

 

NORMELE METODOLOGICE

privind acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică

 

Art. 1. - Sprijinul financiar se acordă producătorilor agricoli, persoane fizice sau juridice, activi în productia primară de produse agricole obtinute în conformitate cu legislatia din domeniu privind agricultura ecologică.

Art. 2. - Pentru a beneficia de sprijin financiar, producătorii mentionati la art. 1 trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să detină cel putin în folosintă o suprafată de teren agricol de minimum 0,25 ha cultivată în sistemul de agricultură ecologică, în conformitate cu prevederile legislatiei în domeniu;

b) să fie înregistrati în Registrul electronic al operatorilor din agricultura ecologică, tinut de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate;

c) să nu aibă datorii la bugetul de stat si la bugetul administratiei publice locale.

Art. 3. - (1) Producătorii mentionati la art. 1, în vederea acordării sprijinului financiar specific sectorului de agricultură ecologică, astfel cum este prevăzut la art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică, depun o cerere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2a), însotită de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate, în cazul persoanelor fizice, respectiv, în cazul persoanelor fizice autorizate si al persoanelor juridice, copie de pe certificatul de înregistrare, certificatul fiscal, certificatul constatator eliberat de oficiul registrului comertului ori orice alte acte similare eliberate de autoritătile competente în domeniu, care atestă legala constituire si functionare a persoanei respective;

b) copie conformă cu originalul de pe titlul de proprietate, contractul de arendă, contractul de concesionare, contractul de vânzare-cumpărare sau alte asemenea acte, după caz, care să dovedească dreptul de proprietate si/sau de exploatare asupra terenului care face obiectul sprijinului;

c) copie conformă cu originalul de pe fisa de înregistrare în agricultura ecologică, pentru anul în curs, aprobată de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, a solicitantului de sprijin;

d) certificatul de atestare fiscală;

e) copie conformă cu originalul de pe contractul încheiat cu un organism de inspectie si certificare aprobat de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin care solicitantul de sprijin este integrat în sistemul de control respectiv;

f) copie conformă cu originalul de pe factura fiscală aferentă taxei de inspectie si certificare, pentru anul în curs, si dovada plătii contravalorii acesteia;

g) copie conformă cu originalul de pe certificatul de conformitate/master-certificat/certificatul de confirmare a conversiei emis producătorului de organismul de inspectie si certificare cu care a încheiat contractul, în care să se mentioneze statutul (în conversie sau certificat), cultura si suprafata sau numărul de familii de albine certificate pentru fiecare producător;

h) o adeverintă emisă de organismul de inspectie si certificare cu competente de control asupra solicitantului de sprijin, prin care confirmă că:

(i) nu a intervenit nicio cauză de încetare ori desfiintare a contractului prin care solicitantul de sprijin este supus sistemului de control specific agriculturiiecologice;

(ii) solicitantul de sprijin se află în continuare integrat în sistemul de control al organismului respectiv; (iii) cuantumul taxei de inspectie si certificare a fost integral plătit.

(2) Termenul-limită de depunere a cererilor de sprijin pentru acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică este 12 decembrie 2008 inclusiv.

Art. 4. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti înregistrează cererile în Registrul special de evidentă a beneficiarilor de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică, care se deschide cu următoarele sectiuni distincte:

- sectiunea a) - sprijin pentru contravaloarea taxei de inspectie si certificare, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2b);

- sectiunea b) - sprijin pentru culturi pe teren arabil, păsuni si fânete permanente, vii si livezi, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2c);

- sectiunea c) - sprijin pentru familia de albine, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 2d).

(2) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti au obligatia să verifice cererile împreună cu documentele anexate si să aprobe sumele aferente reprezentând sprijinul financiar.

(3) La nivelul fiecărei directii pentru agricultură s i dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucureti, persoana responsabilă de primirea si înregistrarea dosarelor, de verificarea conditiilor de acordare a sprijinului financiar este persoana desemnată de către directorul executiv pentru sectorul de agricultură ecologică.

Art. 5. - (1) În vederea efectuării plătilor, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti întocmesc Centralizatorul cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar în sectorul agricultură ecologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2e), pe care îl transmit decadal Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Pe baza situatiei centralizatoare comunicate de directiile pentru agricultură s i dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucureti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale întocmeste Centralizatorul justificativ al sumelor cuvenite pentru ajutorul financiar în sectorul agricultură ecologică, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2f), care va însoti cererea pentru deschiderea de credite bugetare transmisă Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, conform legislatiei în vigoare.

Art. 6. - Evidenta sprijinului financiar acordat potrivit prezentelor norme metodologice se păstrează la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

Art. 7. - Persoanele împuternicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale verifică permanent modul de acordare si utilizare a sumelor reprezentând sprijinul financiar prevăzut de schemele de ajutor de minimis.

Art. 8. - Anexele nr. 2a), 2b), 2c), 2d), 2e) si 2f) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului.............../Municipiului Bucuresti

Nr............data........................

Se aprobă suma de.....................lei.

Verificat

Reprezentant DADR Nume/prenume/semnătura .........................

Director executiv .......................................

(nume, prenume)

Semnătura .......................................

Stampila

 

CERERE

pentru acordarea sprijinului financiar al statului

 

Subsemnatul:

a) persoana juridică..........................................., cu sediul în localitatea........................., judetul.................., înscrisă la registrul comertului sub nr......................, cod CAEN.........................., reprezentată de director/presedinte..............., contabil-sef/director economic................................, cod numeric personal (CNP)..........................................; sau

b) persoana fizică..................................................., domiciliată în localitatea........................................, judetul............................, str. ................................nr......., detinătoare a B.I./CI seria.....nr................, eliberat/eliberată la data de...................de.................., CNP .............................,

*) solicit acordarea de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.195/2008 privind acordarea de sprijin financiar în sectorul legume-fructe si agricultura ecologică, conform art. 5 alin. (1), pentru:

sustinerea a 50% din contravaloarea taxei de inspectie si certificare;

culturi pe teren arabil, păsuni si fânete permanente aflate în perioada de conversie;

culturi de vită-de-vie si livezi aflate în perioada de conversie;

familia de albine certificată în sistemul de agricultură ecologică, până la maximum 50 de familii de albine.

Coordonate bancare: Nr. contului (IBAN)................., Banca/Trezoreria.....................................................................................

Anexez la prezenta cerere următoarele documente**):.................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Prezenta cerere s-a întocmit în 2 (două) exemplare si, după aprobare, un exemplar rămâne la beneficiar si un exemplar la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului..................../Municipiului Bucuresti.

 

Beneficiar, .....................................

(semnătura si stampila, după caz)


*) Beneficiarii pot solicita acordarea de sprijin pentru una sau mai multe forme de sprijin.

**) Se înscriu toate documentele depuse, indicându-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia. Documentele depuse în copie se certifică de către reprezentantul împuternicit cu verificarea si avizarea cererii.

 

ANEXA Nr. 2b)

 

REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTĂ

a beneficiarilor de sprijin financiar în sectorul agricultură ecologică pentru contravaloarea taxei

de inspectie si certificare

 

 

 

 

 

 

Numărul si data cererii

Beneficiarul (numele si prenumele, CNP/CUI, adresa)

Sprijin pentru contravaloarea taxei de inspectie si certificare

Total sprijin

acordat

producătorului

Total valoare taxă de inspectie

si certificare plătită de

producător

50% din total valoare taxă de inspectie si certificare

- lei -

- lei -

- lei -

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2c)

 

REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTĂ

a beneficiarilor de sprijin financiar pentru culturi pe teren arabil, păsuni si fânete permanente,

vii si livezi în sectorul agricultură ecologică

 

 

 

 

 

 

Numărul si data cererii

Beneficiarul (numele si

prenumele,

CNP/CUI,

adresa)

Culturi pe teren arabil

Păsuni si fânete permanente

Vii si livezi

Valoarea totală a sprijinului acordat în conversie (4+7+10)

Cultura si

suprafata în

conversie

Sprijin alocat

Total valoare

sprijin acordat

(2x3)

Suprafata

în conversie

Sprijinul alocat

Total valoare

sprijin acordat

(5x6)

Suprafata

în conversie

Sprijinul alocat

Total valoare

sprijin acordat

(8x9)

(ha)

425 lei/ha

(lei)

(ha)

425 lei/ha

(lei)

(ha)

700 lei/ha

(lei)

(lei)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În coloana 2 se va codifica cultura astfel:

Cultura

Cod de identificare

Cereale

1

Leguminoase pentru boabe

2

Plante tuberculifere si rădăcinoase

3

Plante oleaginoase

4

Tutun si hamei

5

Plante textile

6

Plante medicinale si aromatice cultivate

7

Legume în câmp, solarii si sere

8

Culturi furajere anuale

9

Culturi pentru îngrăsăminte verzi

10

Culturi semincere si material de înmultire vegetativ

11

Arbusti fructiferi cultivati

12

 

ANEXA Nr. 2d)

 

REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTĂ

a beneficiarilor de sprijin financiar pentru familia de albine în sectorul agricultură ecologică

 

 

 

 

Numărul si data cererii

Beneficiarul

(numele si prenumele,

CNP/CUI, adresa)

Sprijin acordat pe familia de albine certificată

Total sprijin acordat producătorului (2x3)

Număr familii de albine certificate

Sprijinul alocat

 

 

familie

lei/familie

lei

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2e)

 

CENTRALIZATORUL

cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar în sectorul agricultură ecologică

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului...................../Municipiului Bucuresti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt./ data

Beneficiar (numele si prenumele, CNP/CUI, localitatea)

Total

sprijin

financiar

Sprijin contravaloarea taxei de inspectie si certificare

Suprafata (în conversie) si sumele reprezentând sprijinul financiar

 

 

Total valoare

taxa de inspectie

si certificare

plătită de

producător

50% din taxa

de inspectie

si certificare

plătită de

producător

Total suprafată

în conversie si

suma

din care:

Sprijin familii de albine certificate

Culturi

pe teren

arabil

Păsuni si fânete

Vii si livezi

lei

lei

lei

ha

lei

ha

lei

ha

lei

ha

lei

Nr. fam.

lei

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

Director executiv,

....................................

Director executiv adjunct,

....................................

 

ANEXA Nr. 2f)

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă

Ordonator principal de credite,

Ministerul Economiei si Finantelor

 

 

CENTRALIZATORUL JUSTIFICATIV

al sumelor cuvenite pentru ajutorul financiar în sectorul agricultură ecologică

 

 

 

 

 

 

 

Judetul

Valoarea sprijinului financiar acordat în sectorul de agricultură ecologică

Valoarea totală

a sprijinului

acordat în sectorul

de agricultură

ecologică

(lei)

Sume reprezentând

contravaloarea

taxei de inspectie

si certificare

Sumele reprezentând sprijinul financiar pe culturi

Sprijin pe familia de albine certificată

Culturi pe teren arabil

Păsuni si fânete permanente

Vii si livezi

 

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

(lei)

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

Directia generală buget-finante si fonduri europene

Director general,

......................................

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea art. 41 alin. (6) si art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Având în vedere dispozitiile art. 50 lit. o) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare, care sanctionează continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia,

luând în considerare prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora campania electorală începe cu 30 de zile înainte de ziua votării si se încheie cu 24 de ore înainte de momentul începerii votării,

tinând cont de dispozitiile ultimei teze a alin. (6) al art. 41 din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, care stabilesc că presedintele biroului electoral al sectiei de votare dispune îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din si de pe clădirea sediului sectiei de votare,

văzând dispozitiile art. 50 lit. f) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare, care sanctionează distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a platformelor-program afisate sau a oricăror altor afise ori anunturi de propagandă electorală tipărite,

având în vedere faptul că, potrivit prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare, primarul este autoritatea publică locală executivă,

în temeiul art. 15 alin. (4) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Prin continuarea propagandei electorale după încheierea campaniei electorale se întelege afisarea, lansarea sau distribuirea de materiale electorale de orice tip după data de 29 noiembrie 2008, ora 7,00.

Art. 2. - (1) După încheierea campaniei electorale este obligatorie îndepărtarea materialelor electorale de orice tip numai din si de pe clădirea sediului sectiei de votare.

(2) - Îndepărtarea materialelor de propagandă electorală de orice tip din si de pe clădirea sediului sectiei de votare se asigură de presedintele biroului electoral al sectiei de votare, în acest caz nefiind aplicabile prevederile art. 50 lit. f) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Stefan Ciontu

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 10.