MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 712         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 20 octombrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.092 din 15 octombrie 2008 referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.277. - Hotărâre privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului nr. 7.992/2006, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială ARCOTEX - S.R.L

 

            1.299. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale „Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

            1.305. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei si Teleormanului, judetul Teleorman

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            197. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

            518. - Ordin al directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 

            1.604/577. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

            1.612/670. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

            1.732. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Normelor privind gestionarea modificărilor la autorizatia de punere pe piată în timpul procedurii de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată

 

            1.745/780. - Ordin al ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 802/2008

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.092

din 15 octombrie 2008

referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Prin Adresa nr. 5/5.331/C.P.T./2008, Guvernul României a sesizat Curtea Constitutională, în temeiul dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 15 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, cu privire la neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

La sesizare au fost anexate, în copie, următoarele documente:

- Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, în forma adoptată de Parlament (PL-x180/2008);

- extrasul din stenograma sedintei Camerei Deputatilor din data de 23 septembrie 2008 cuprinzând dezbaterile si votul asupra legii în discutie (8 pagini);

- Punctul de vedere al Guvernului nr. 3.276 din 6 decembrie 2007;

- Avizul Consiliului Legislativ nr. 1.551 din 12 noiembrie 2007;

- Avizul Consiliului Economic si Social nr. 2.018 din 29 octombrie 2007;

- Raportul Comisiei pentru muncă si protectie socială a Camerei Deputatilor nr. 27/259 din 23 iunie 2008;

- Raportul Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială a Senatului nr. XXXVII/574 din 19 februarie 2008;

- Avizul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piata de capital a Senatului nr. XXII/124 din 14 februarie 2008.

Sesizarea a fost înregistrată la Curtea Constitutională sub nr. 10.646 din 2 octombrie 2008 si formează obiectul Dosarului nr. 1.944A/2008.

Obiectul sesizării de neconstitutionalitate îl constituie Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, act normativ care, în opinia Guvernului, „prezintă grave vicii constitutionale, atât sub aspectul procedurii de adoptare a acestuia de către Camera Deputatilor, cât si al solutiei legislative propuse".

În motivarea sesizării de neconstitutionalitate se sustine că actul normativ criticat a fost adoptat cu nerespectarea prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 138 alin. (5). De asemenea, sunt invocate prevederile art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

În acest sens, se arată următoarele:

1. Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale (PL-x180/2008) nu putea fi supusă votului final în sedinta Camerei Deputatilor din data de 23 septembrie 2008, deoarece nu au fost îndeplinite procedurile legislative regulamentare pentru dezbaterea acesteia stabilite prin dispozitiile art. 100, art. 106 si art. 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor (nu a fost prezentat raportul si nu s-a trecut la dezbaterea pe articole, desi raportul cuprindea amendamente admise).

2. Propunerea legislativă pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale (PL-x180/2008) a fost adoptată cu încălcarea art. 138 alin. (5) din Constitutie, initiatorii neprevăzând sursele de finantare a măsurilor stabilite prin aceasta. în acest sens, se invocă Punctul de vedere al Guvernului nr. 3.276 din 6 decembrie 2007, transmis Senatului în temeiul art. 111 alin. (1) din Constitutie, Avizul Consiliului Economic si Social nr. 2.018 din 29 octombrie 2007 (negativ), Avizul Consiliului Legislativ nr. 1.551 din 12 noiembrie 2007 (favorabil), Raportul Comisiei pentru muncă, familie si protectie socială a Senatului nr. XXXVII/574 din 19 februarie 2008 (negativ), Avizul Comisiei pentru buget, finante, activitate bancară si piata de capital a Senatului nr. XXII/124 din 14 februarie 2008 (negativ), Decizia Curtii Constitutionale nr. 666 din 16 iulie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514 din 31 iulie 2007.

3. Dispozitiile art. 782 din legea care face obiectul sesizării de neconstitutionalitate contravin art. 16 alin. (1) din Constitutie si art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, deoarece creează privilegii si discriminări între asiguratii sistemului public, fără o justificare rezonabilă si obiectivă. în legătură cu acest aspect, se arată că prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, în vigoare la data de 1 octombrie 2008, „se înlătură discrepantele existente între persoanele pensionate sub imperiul legislatiei anterioare datei de 1 aprilie 2001 si cei pensionati după intrarea în vigoare a noii legislatii", astfel că „promulgarea actului normativ criticat ar crea suprapuneri si ar fi de natură să majoreze nejustificat cuantumul pensiilor persoanelor vizate de acesta, dezavantajând astfel alte categorii de participanti ai sistemului public de pensii".

În final, se solicită să se constate neconstitutionalitatea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare.

În conformitate cu dispozitiile art. 16 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, sesizarea a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, precum si Avocatului Poporului, pentru a transmite punctele lor de vedere.

Avocatul Poporului consideră că Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale este constitutională.

În acest sens, arată că art. I pct. 1 din legea criticată precizează transferurile nerambursabile de la bugetul de stat ca una dintre sursele de finantare ale cheltuielilor referitoare la pensii si alte drepturi de asigurări sociale de stat. Obligativitatea stabilirii sursei de finantare pentru aprobarea cheltuielilor bugetare, prevăzută de art. 138 alin. (5) din Constitutie, constituie un aspect distinct fată de lipsa fondurilor pentru sustinerea finantării din punct de vedere bugetar (Decizia Curtii Constitutionale nr. 47/1993).

În continuare, arată că reglementarea criticată „nu instituie discriminări sau privilegii, ci se justifică în mod obiectiv si rezonabil, pentru motive de echitate si de protectie socială în cazul asiguratilor si pensionarilor care au desfăsurat activităti în grupe superioare de muncă ori în conditii speciale sau deosebite". Legiuitorul poate să stabilească drepturile de asigurări sociale, conditiile si criteriile de acordare a acestora, modul de calcul si cuantumul lor valoric.

În final, apreciază că nu pot fi retinute nici criticile formulate în raport cu prevederile Regulamentului Camerei Deputatilor, având în vedere art. 2 alin. (2) din Legea nr. 47/1992. Faptul că Guvernul nu a sustinut adoptarea propunerii legislative criticate nu este un motiv de neconstitutionalitate, deoarece legea este un act al Parlamentului, unica autoritate legiuitoare a tării.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere până la data întocmirii prezentului raport.

CURTEA,

examinând sesizarea de neconstitutionalitate, actele depuse la dosar, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, dispozitiile legii criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. a) din Constitutie si ale art. 1, art. 10, art. 15, art. 16 si art. 18 din Legea nr. 47/1992 pentru organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, să solutioneze sesizarea de neconstitutionalitate formulată de către Guvern.

Obiectul sesizării de neconstitutionalitate îl constituie Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Prevederile constitutionale considerate ca fiind încălcate prin dispozitiile criticate sunt următoarele:

- Art. 1 alin. (5): „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.";

- Art. 16 alin. (1): „Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.";

- Art. 138 alin. (5): „Nici o cheltuială bugetară nu poate fi aprobată fără stabilirea sursei de finantare.";

- Art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale - Interzicerea discriminării: „Exercitarea drepturilor si libertătilor recunoscute de prezenta Conventie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine natională sau socială, apartenenta la o minoritate natională, avere, nastere sau orice altă situatie."

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale face parte din categoria legilor organice, conform art. 73 alin. (3) din Constitutie, împrumutând acest caracter de la actul normativ de bază asupra căruia intervine.

În aplicarea art. 75 alin. (1) din Constitutie, Senatul este prima Cameră sesizată, legea fiind adoptată potrivit art. 76 alin. (1) din Constitutie, Camera decizională fiind Camera Deputatilor.

Analizând sesizarea, Curtea retine că legea criticată reglementează măsuri ce urmăresc reflectarea în cuantumul pensiei a conditiilor de muncă în care s-a realizat vechimea în muncă pentru persoanele asigurate care au desfăsurat activităti, anterior datei intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000, în locuri încadrate în grupele de muncă I si II, în functie de conditiile foarte grele si foarte nocive, si, ulterior acestei date, în locuri de muncă încadrate în conditii speciale sau deosebite, pentru care s-au primit sporuri ce se adăugau la vechimea în muncă efectiv realizată.

Autorul sesizării invocă faptul că, prin adoptarea de către Guvern a Ordonantei de urgentă nr. 100/2008 pentru completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 septembrie 2008, în vigoare la data de 1 octombrie 2008, au fost deja înlăturate o serie de inechităti în ceea ce priveste cuantumul pensiilor.

Examinând actul normativ supus controlului de constitutionalitate, Curtea retine că acesta reprezintă o măsură de politică legislativă în domeniul protectiei sociale a pensionarilor si a persoanelor asigurate care au desfăsurat activităti în locuri încadrate în grupe superioare de muncă ori în conditii speciale sau deosebite.

Faptul că Guvernul nu a sustinut adoptarea amendamentelor la proiectul de lege criticat nu este un motiv de neconstitutionalitate. Legiuitorul este competent să stabilească conditiile si criteriile de acordare a acestora, deoarece potrivit art. 61 alin. (1) din Constitutie „Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului român si unica autoritate legiuitoare a tării".

Cât priveste nerespectarea procedurilor legislative stabilite prin art. 100, art. 106 si art. 107 din Regulamentul Camerei Deputatilor pentru dezbaterea propunerii legislative cu nr. Pl-x180/2008, Curtea observă că acestea au fost acoperite cu votul majoritătii cerute pentru o lege organică.

În continuare, cu referire la obligativitatea stabilirii sursei de finantare pentru aprobarea cheltuielilor bugetare, prevăzută de art. 138 alin. (5) din Constitutie, Curtea constată că acesta constituie un aspect distinct fată de cel al lipsei fondurilor pentru sustinerea finantării din punct de vedere bugetar. Astfel, prin Decizia nr. 47/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993, Curtea Constitutională a retinut că stabilirea sursei de finantare si insuficienta resurselor financiare din sursa astfel stabilită sunt două aspecte diferite: primul aspect este legat de imperativele art. 138 alin. (5) din Constitutie, iar al doilea nu are caracter constitutional, fiind o problemă exclusiv de oportunitate politică, ce priveste, în esentă, relatiile dintre Parlament si Guvern.

Mai mult, dacă s-ar retine că lipsa precizării exprese a sursei de finantare presupune, implicit, inexistenta sursei de finantare, aceasta ar echivala cu o prezumtie fără suport constitutional, ceea ce este inadmisibil. în jurisprudenta sa, de exemplu Decizia nr. 515 din 24 noiembrie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.195 din 14 decembrie 2004, Curtea a statuat că finantarea cheltuielilor bugetare se face din surse financiare alocate în buget, iar că majorarea unor cheltuieli se finantează fie prin suplimentarea alocatiilor bugetare din fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, fie prin rectificare bugetară.

Reglementarea criticată nu instituie nici discriminări sau privilegii, ci se justifică în mod obiectiv si rezonabil, pentru motive de protectie socială. Prin continutul lor prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) trebuie interpretate în strânsă legătură cu cele ale art. 4 alin. (2) din Constitutie, care determină criteriile nediscriminării. Principiul egalitătii în drepturi, pe de o parte, înseamnă reglementare unitară si tratament nediscriminatoriu pentru situatii identice, iar, pe de altă parte, presupune un drept de diferentiere.

În fine, pentru aceste argumente, Curtea constată că legea criticată nu aduce atingere nici prevederilor constitutionale ale art. 1 alin. (5), potrivit cărora „în România, respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie".

Pentru argumentele arătate, în temeiul art. 146 lit. a) si al art. 147 alin. (2) si (4) din Constitutie, precum si al art. 11 alin. (1) lit. A.a), al art. 15 alin. (1)si al art. 18 alin. (2) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA COSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Constată că Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale este constitutională.

Definitivă si general obligatorie.

Decizia se comunică presedintelui României, presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, primului-ministru si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Dezbaterea a avut loc la data de 15 octombrie 2008 si la aceasta au participat: loan Vida, presedinte, Nicolae Cochinescu, Aspazia Cojocaru, Acsinte Gaspar, Petre Lăzăroiu, Ion Predescu, Puskâs Valentin Zoltân, Tudorel Toader si Augustin Zegrean, judecători.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Licentei de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului nr. 7.992/2006, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Comercială ARCOTEX - S.R.L.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 13, art. 17 alin. (1), art. 18 alin. (2) lit. a) si al art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare a nisipului si pietrisului nr. 7.992/2006, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ARCOTEX - S.R.L., cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Virgiliu nr. 81, sectorul 1, în calitate de concesionar, în perimetrul Icoana, localitătile Ulmi si Poenari, judetul Giurgiu, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Licenta de concesiune a activitătii miniere de exploatare prevăzută la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.277.


*) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale „Nuclearelectrica" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale „Nuclearelectrica" - SA, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Nationale „Nuclearelectrica" - S.A. reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) în cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Natională „Nuclearelectrica" - S.A. poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrare în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii, în conditiile legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.299.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Societatea Natională „Nuclearelectrica" - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI Sl CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Societătii Nationale „Nuclearelectrica" - S.A.

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Propunere Buget rectificat

 

 

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

1.367.939

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.365 939

 

 

a) productia vândută

3

1.182.676

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

181.163

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf preved.leqaie în viqoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

2.100

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

2.000

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

2.000

 

 

d)alte venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

1.353.243

 

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

1.223.076

 

 

a)cheltuieii materiale

18

156.786

 

 

b)alte cheltuieli externe (cu energie si apă)

19

30616

 

 

c)cheltuieli privind mărfurile

20

181.163

 

 

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

233.781

 

 

-salarii

22

170.201

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

441

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

57.511

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

44.656

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

2.062

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

10.793

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

5 628

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute de art.21. alin.3. lit.c) din legea nr 571/2003 privind Codul Fiscal, din care:

29

3.409

 

 

- tichete de cresă (cf art.3 din Legea nr 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

1 819

 

 

- tichete de masă

33

400

 

 

e)ajustări de valori privind imobilizările corporale si necorporale

34

326.500

 

 

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

294230

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

224.230

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

37

250

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf. art.2 din Legea nr 193/2006)

38

 

 

 

-cheltuieli de reclamă si publicitate

39

1.500

 

 

- tichete cedou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

450

 

 

0

1

2

3

4

 

 

-alte cheltuieli, din care:

43

70.000

 

 

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

 

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

130.167

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

47

130167

 

 

-alte cheltuieli financiare

48

 

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

14.696

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

2.351

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

12.345

 

1.

Rezerve legale

53

 

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

11.111

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

58

1.235

 

7.

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale st societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursă proprie de finantare

60

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

634.994

 

1.

Surse proprii

62

313.464

 

2

Alocatii de la buget

63

321 530

 

3.

Credite bancare

64

0

 

 

- interne

65

0

 

 

- externe

66

0

 

4.

Alte surse

67

0

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

634.994

 

1.

Cheltuieli aferente Investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

469.965

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

165.029

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

165 029

 

0

1

2

3

4

VIII.

 

REZERVE, din care:

73

0

 

1.

Rezerve legale

74

0

 

2.

Rezerve statutare

75

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1.

Venituri totale

78

1.367.939

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

1.353243

 

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

2.316

 

4.

Număr mediu de salariati total

81

2.316

 

5

Fond de salarii, din care:

82

170201

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

169.435

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

766

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.)

85

6.097

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi curente

86

591

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi comparabile

87

 

 

9.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (MWh/persoană)

88

4.383

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totale x 1000) (rd.77/rd.76)

89

989

 

11

Plăti restante - total

90

193 000

 

 

- preturi curente

91

193.000

 

 

- preturi comparabile(rd.91x indicele de crestere a preturilor proqnozate)

92

193.000

 

12

Creante restante - total

93

20000

 

 

- preturi curente

94

20.000

 

 

- preturi comparabile(rd 94x indicele de crestere a preturilor prognozate)

95

20000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei si Teleormanului, judetul Teleorman

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei si Teleormanului, judetul Teleorman.

(2) După preluare imobilul va fi utilizat pentru înfiintarea unei mănăstiri.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit prevederilor art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian lorgulescu

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.305.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Apărării în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei si Teleormanului, judetul Teleorman

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite

imobilul

Persoana juridică la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Comuna Nanov,

judetul Teleorman

Statul român,

Ministerul Apărării

Statul român, Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Alexandriei si Teleormanului

- imobil 2867

- cod. 8.29.09

- nr. M.F. 103.759

- Suprafata construită = 1.352 m2

- Suprafata desfăsurată = 1.352 m2

- Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 8.914 m2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Având în vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.138/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Horia, judetul Arad, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială TECNOIMRRO -S.R.L. din Timisoara, în calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.139/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Sacu Sud, judetul Caras-Severin, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială PARABELUM - S.R.L. din comuna Găvojdia, judetul Timis, în calitate de concesionar.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 197.

 

MINISTERUL INTERNELOR Sl REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENTIA NATIONALĂ DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (3), ale art. 4 lit. a) si c) si ale art. 63 alin. (1) din Legea cadastrului si a publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată,

în temeiul art. 3 alin. (8) din Legea nr. 7/1996, republicată, coroborat cu prevederile art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară, republicată,

directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.049 din 29 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- Birourile de cadastru si publicitate imobiliară din judetul Sălaj se reorganizează conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Celelalte dispozitii ale Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară nr. 633/2006, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate.

Art. III. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Directorul general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliară,

Robert Iulian Tatu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 518.

 

ANEXA

 

Nr. crt.

Judet

BCPI

UAT

2449

SĂLAJ

ZALĂU

municipiul Zalău

2450

orasul Cehu Silvaniei

2451

comuna Agrij

2452

comuna Almasu

2453

comuna Bocsa

2454

comuna Buciumi

2455

comuna Coseiu

2456

comuna Criseni

2457

comuna Cuzăplac

2458

comuna Dobrin

2459

comuna Dragu

2460

comuna Fildu de Jos

2461

comuna Hereclean

2462

comuna Hida

2463

comuna Mesesenii de Jos

2464

comuna Mirsid

2465

comuna Românasi

2466

comuna Sălătig

2467

comuna Samsud

2468

comuna Sânmihaiu Almasului

2469

comuna Treznea

2470

comuna Zimbor

2471

SĂLAJ

JIBOU

orasul Jibou

2472

comuna Băbeni

2473

comuna Bălan

2474

comuna Benesat

2475

comuna Creaca

2476

comuna Cristolt

2477

comuna Gâlgău

2478

comuna Gârbou

2479

comuna Ileanda

2480

comuna Letca

2481

comuna Lozna

2482

comuna Năpradea

2483

comuna Poiana Blenchii

2484

comuna Rus

2485

comuna Simisna

2486

comuna Somes - Odorhei

2487

comuna Surduc

2488

comuna Zalha

2489

SIMLEU SILVANIEI

orasul Simleu Silvaniei

2490

comuna Bănisor

2491

comuna Bobota

2492

comuna Boghis

2493

comuna Camăr

2494

comuna Carastelec

2495

comuna Chiesd

2496

comuna Cizer

2497

comuna Crasna

2498

comuna Halmăsd

2499

comuna Horoatu Crasnei

2500

comuna Ip

2501

comuna Măeriste

2502

comuna Marca

2503

comuna Nusfalău

2504

comuna Pericei

2505

comuna Plopis

2506

comuna Sâg

2507

comuna Sărmăsag

2508

comuna Valcău de Jos

2509

comuna Vârsolt

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.604 din 23 septembrie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 577 din 19 august 2008

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. E.N. 7.668 din 23 septembrie 2008 al Ministerului Sănătătii Publice si nr. DG/2.251 din 19 august 2008 al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în temeiul prevederilor:

- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. -Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicală cu regim special pentru medicamente cu si fără contributie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La capitolul I, punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„1. Prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1 de către medicii care au, potrivit legii, dreptul de a prescrie în sistemul de asigurări sociale de sănătate. Face exceptie prescrierea medicamentelor stupefiante si psihotrope prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, cu modificările ulterioare.

Prin derogare de la prevederile de mai sus, în prescriptia medicală întocmită distinct pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent se prescriu si testele de automonitorizare pentru bolnavi cu diabet zaharat insulinodependent, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare, si ale Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare.

Utilizarea altor formulare pentru prescrierea medicamentelor cu si fără contributie personală atrage răspunderea persoanelor vinovate, în conformitate cu dispozitiile legale."

2. La capitolul I, punctul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Pe acelasi formular pot fi prescrise medicamente din toate sublistele A, B si C, conform Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (sublista B - mai putin medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internationale, denumite în continuare DCI, prescrise cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; sectiunea C1 - mai putin medicamentele corespunzătoare DCI-urilor, prescrise în bolile cronice cu aprobarea comisiilor de la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate; sectiunea C2 - mai putin medicamentele prescrise în diabet zaharat, afectiuni oncologice, stări posttransplant, HIV/SIDA si unele boli rare cuprinse în Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică ( P6.5); sectiunea C3)."

3. La capitolul I punctul 6, subpunctul 6.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6.1. medicamente specifice pentru tratamentul ambulatoriu al bolnavilor cu diabet zaharat (sublista C - sectiunea C2, Programul national cu scop curativ - P5 - Programul national de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat); astfel, se va întocmi câte o prescriptie distinctă pentru fiecare dintre situatiile următoare: tratamentul cu antidiabetice orale (ADO), tratamentul cu insuline si derivati+teste de automonitorizare, tratamentul mixt (ADO + insuline) + teste de automonitorizare;".

4. La capitolul I punctul 6, subpunctele 6.5 si 6.51 se abrogă.

5. La capitolul I punctul 6, subpunctul 6.6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6.6. medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, nominalizate pe sublista B; medicamente corespunzătoare DCI-urilor pentru care aprobarea se dă de către comisiile constituite în acest sens la nivelul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, prescrise în cadrul tratamentului următoarelor grupe de boli cronice: hepatită cronică de etiologie virală cu HVB si HCV - (G4), ciroză hepatică - (G7), acromegalia - tumori hipofizare cu expansiune supraselară si tumori neuroendocrine - (G22), boala Gaucher - (G29), boala cronică inflamatorie intestinală - G31a, poliartrita reumatoidă - (G31b), artropatia psoriazică - (G31c), spondilita ankilozantă - (G31d), artrita juvenilă - (G31e), psoriazis cronic sever (plăci) - (G31f), DCI-uri nominalizate în Hotărârea Guvernului nr. 720/2008;".

6. La capitolul I punctul 6, după subpunctul 6.8 se introduce un nou subpunct, subpunctul 6.9, cu următorul cuprins:

„6.9. medicamente corespunzătoare DCI-urilor prescrise în cadrul tratamentului pentru unele boli rare din cadrul Programului national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4), epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5)."

7. La capitolul II punctul 2 litera c), subpunctul (v) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(v) se bifează «elev/ucenic/student (18-26 ani)» pentru toate persoanele de la 18 la 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti care fac dovada calitătii lor de asigurat si nu realizează venituri din muncă. Pentru această categorie, contravaloarea medicamentelor prescrise se suportă din fond, la nivelul pretului de referintă în conditiile contractului-cadru, dacă nu realizează venituri din muncă;".

8. La capitolul II punctul 6 litera a), subpunctul (i) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(i) se notează, după caz: procentul corespunzător de compensare (90%, 50% sau 100% din pretul de referintă) al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunea C1); procentul de compensare 100% din pretul de referintă al medicamentelor corespunzătoare DCI-urilor din sublistele A, B, C (sectiunile C1 si C3), conform prevederilor legale în vigoare pentru: copil (< 18 ani), tineri de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolventi de liceu până la începutul anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenti, gravidă/lăuză; procentul de compensare 100% din pretul de referintă aferent sublistelor A, B, C (sectiunea C1) pentru categoriile de asigurati beneficiari ai legilor speciale (veterani, revolutionari, persoane cu handicap etc); pretul de decontare pentru DCI-urile din sublista C (sectiunea C2) pentru toate categoriile de asigurati beneficiari de programe/subprograme nationale de sănătate;".

9. La capitolul II punctul 6 litera b), subpunctul (ii) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(ii) pentru prescriptiile care contin si medicamente din sublista C1, aferente unei categorii de boală, pentru orice categorie de asigurat adult/copil, în rubrica «Listă», în dreptul medicamentelor aferente unei categorii de boală se va nota categoria respectivă (G1-G31). Completarea câmpului «cod boală» este obligatorie;".

10. La capitolul II punctul 6 litera b), subpunctul (iii) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(iii) pentru categoriile de asigurati de la pct. 2 lit. c) subpct. (iv), (v) si (vi), se vor putea prescrie toate medicamentele din sublista C - sectiunea C1, cu indicarea codului Gx, indiferent de boala pentru care se face prescrierea, conform autorizatiei de punere pe piată;".

11. La capitolul II punctul 6, litera e) se modifică si se completează după cum urmează:

,,e) «Denumire comercială/FF/Concentratie» - se completează cu denumirea comercială însotită de forma farmaceutică si de concentratie corespunzătoare Listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor, aprobată prin hotărâre a Guvernului, respectiv Listei medicamentelor (denumiri comerciale), aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aflate în vigoare la data respectivă, modul de administrare si cantitatea necesară tratamentului, trecută în cifre si în litere.

Pentru testele de automonitorizare prescrise bolnavilor cu diabet zaharat insulinodependent, se va specifica sintagma «teste de automonitorizare»;".

12. La capitolul II punctul 6, după litera e) se introduc două noi litere, literele e1) si e2), cu următorul cuprins:

,,e1) «Cantitate» - se va specifica în cifre numărul de teste de automonitorizare prescrise, cu conditia să nu depăsească numărul maxim de 110 teste/lună pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent sau numărul maxim de 50 de teste/lună pentru un adult cu diabet zaharat insulinodependent. Perioada pentru care se prescriu testele de automonitorizare trebuie să corespundă cu perioada pentru care bolnavul a primit si tratamentul medicamentos (terapia cu insulina);

e2) «D.S» - se va specifica una dintre sintagmele «adult» sau «copil» (> de 18 ani), după caz;".

13. La capitolul II punctul 6, litera f) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,f) prescrierea medicamentelor din sublista C, sectiunea C2, dacă pacientul este beneficiarul unuia dintre programele/subprogramele nationale de sănătate, se face cu indicarea programului/subprogramului din cadrul Programului national cu scop curativ: P3 - Programul national de oncologie, P5 - Programul national de diabet zaharat, Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu diabet zaharat, P9 - Programul national de transplant de organe, tesuturi si celule de origine umană (P.9.7. Tratamentul stării posttransplant în ambulatoriu al pacientilor transplantati), P1 - Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratament postexpunere si unele boli rare cuprinse în Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare - P6 - mucoviscidoză (P6.4) si epidermoliza buloasă (P6.2), boli neurologice degenerative/inflamatorii - scleroza laterală amiotrofică (P6.5)."

14. La capitolul II, punctul 11 se modifică si se completează după cum urmează:

„11. «Taxare» - farmacistul va mentiona în rubrica «Denumire comercială» si în fata persoanei care ridică medicamentele (asigurat sau împuternicitul acestuia) medicamentele pe care le eliberează. în cazul testelor de automonitorizare, farmacia va specifica în cadrul acestei rubrici sintagma «teste de automonitorizare», iar la rubrica «Valoare compensare» va înscrie suma rezultată ca urmare a înmultirii numărului de teste de automonitorizare eliberate cu pretul de decontare stabilit pentru un test de automonitorizare, fără a depăsi costul mediu de 120 lei/lună pentru copil si, respectiv, 48 lei/lună pentru adult. în rubrica «Total» din sectiunea «Taxare» se vor trece totalurile: A, B, C1, C2, C3."

15. La capitolul II, punctul 14 se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.612 din 23 septembrie 2008

CASA NATIONALA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 670 din 23 septembrie 2008

 

ORDIN

privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008

 

Văzând referatele de aprobare nr. E.N. 9.947 din 23 septembrie 2008 al Agentiei Nationale de Programe si nr. D.G. 2.453 din 23 septembrie 2008 al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere prevederile art. 48 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sănătate în anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 258 si 258 bis din 2 aprilie 2008, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La anexa nr. 1 sectiunea A punctul 15 alineatul (1), după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

,,h) vaccin HPV, din sumele prevăzute în cadrul Programului national de oncologie."

2. La anexa nr. 2, tabelul de la litera A „Programe nationale de evaluare, profilaxie si tratament finantate de Ministerul Sănătătii Publice" se modifică si va avea următorul cuprins:

 

„A. PROGRAME NATIONALE DE EVALUARE, PROFILAXIE SI TRATAMENT FINANTATE DE MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

 

 

 

 

 

- mii lei -

Denumirea programului

Buget de stat

Venituri proprii

Buget total

din care: transfer FNUASS

I. Programele nationale privind bolile transmisibile

96.660

50.440

147.100

 

II. Programele nationale privind bolile netransmisibile

282.633

706.103

988.736

758.364

III. Programul national de promovare a sănătătii

2.517

20.000

22.517

 

IV. Programul national de sănătate a femeii si copilului

36.000

 

36.000

 

V Programul national de tratament în străinătate

8.000

 

8.000

 

VI. Programul national de asistentă comunitară si actiuni pentru sănătate

21.000

15.261

36.261

 

VII. Rezerva Ministerului Sănătătii Publice*

 

20.726

20.726

 

VIII. Programul national privind evaluarea stării de sănătate a populatiei în asistenta medicală primară

 

481.000

481.000

480.000

TOTAL PROGRAME NATIONALE DE SĂNĂTATE

446.810

1.293.530

1.740.340

1.238.364"

 

* Programul se desfiintează începând cu luna august 2008.

 

            3. La anexa nr. 2 litera A punctul I „Programele nationale privind bolile transmisibile" punctul 1 „Programul national de imunizare", Calendarul de vaccinare valabil de la 1 octombrie 2008 se modifică si va avea următorul cuprins:

            „A- Calendarul de vaccinare valabil de la 1 octombrie 2008- 30 noiembrie 2008 (etapa intermediară):

 

Vârsta recomandată

Vaccin

Comentarii

Primele 24 de ore 4-7 zile

HepB BCG

In maternitate

2 luni

DTP - HepB, VPO

Simultan

4 luni

DTP - HepB, VPO

Simultan

6 luni

DTP - HepB, VPO

Simultan

12-15 luni*

RRO, DTP, VPO

Simultan

8-13 ani (restantieri la vaccinare)

DT

Campanii scolare

7 ani (în cls. I)

RRO

Campanii scolare

9 ani (în cls. a III-a)

VPO

Campanii scolare

14 ani

(în cls. aVIII-a)

dT, Rubeolic **

Campanii scolare

 

* Copiii cu vârste de 12-15 luni, în limita stocului de vaccin DTP existent, vor fi vaccinati DTP si VPO simultan; cei care nu pot beneficia de această vaccinare vor fi vaccinati după data de 1 decembrie 2008 cu DTPa- VPI. Pentru cohortele de copii la vârsta de 30-35 de luni care nu au primit DTP doza a 5-a până la data de 30 septembrie 2008, precum si cohorta de copii care împlinesc 30 de luni în luna octombrie 2008 se va realiza vaccinarea cu DTPa la împlinirea vârstei de 4 ani, începând din anul 2010.

** Numai fetele.

 

            B. Calendarul de vaccinare valabil de la 1 decembrie 2008

 

Vârsta recomandată

Vaccin

Comentarii

Primele 24 de ore 4-7 zile

HepB BCG

In maternitate

2 luni

DTPa -VPI, HepB

Simultan

4 luni

DTPa -VPI

Simultan

6 luni

DTPa -VPI, HepB*

Simultan

12 luni

DTPa -VPI, RRO

Simultan

4 ani**

DTPa

 

7 ani (în cls. I)

RRO

Campanii scolare

9 ani (în cls. a III-a)

VPO

Campanii scolare

14 ani

(în cls. A VIII-a)

dT, Rubeolic ***

Campanii scolare

24 de ani si, ulterior, din 10 în 10 ani****

dT"

 

 

* Vaccinarea cu DTPa - VPI si HepB la vârsta de 6 luni se va realiza numai după epuizarea stocului existent de vaccin DTP-HepB. Până la epuizarea acestui stoc, vaccinarea la vârsta de 6 luni se va realiza cu DTP-HB si VPO.

** Pentru cohortele de copii de 30-35 de luni care nu au primit DTP doza a 5-a până la data de 30 septembrie 2008, precum si cohorta de copii care împlinesc 30 de luni în luna octombrie 2008 se va realiza vaccinarea cu DTPa la împlinirea vârstei de 4 ani, începând din anul 2010.

*** Numai fetele.

**** Se achizitionează pe plan local.

 

4. La anexa nr. 2 litera A punctul II „Programele nationale privind bolile netransmisibile" punctul 2 „Programul national de oncologie" subtitlul „Activităti", după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

„5. vaccinarea HPV a fetelor înscrise în clasa a IV-a, în vederea prevenirii cancerului de col uterin, realizată în cadrul unitătilor de învătământ de către personalul medical responsabil de asigurarea asistentei medicale preventive la nivelul acestora.

notă: Refuzul de a efectua vaccinarea se face prin declaratie scrisă a părintilor copilului, cu asumarea consecintelor ce decurg din acesta."

5. La anexa nr. 2 litera A punctul II „Programele nationale privind bolile netransmisibile" punctul 2 „Programul national de oncologie", subtitlul „Indicatori de evaluare" se modifică si va avea următorul continut:

„Indicatori de evaluare:

a) indicatori de rezultat:

- acoperirea vaccinală a cohortei de fete de 10 ani, în scopul prevenirii cancerului de col uterin;

b) indicatori fizici:

- număr fete vaccinate - 110.000;

- număr doze vaccin achizitionate - 330.000;

c) indicatori de eficientă:

- cost mediu/doză vaccin - 300 lei.

Indicatorii aferenti activitătii de screening pentru depistarea precoce a cancerului se stabilesc după aprobarea metodologiei de derulare a screening-ului."

6. La anexa nr. 2 litera A punctul II „Programele nationale privind bolile netransmisibile" punctul 8 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare" litera a) „indicatori fizici", liniutele a 8-a, a 9-a si a 16-a se modifică si vor avea următorul cuprins:

- nr. de bolnavi cu mucoviscidoză (adulti) - 23;

- nr. de bolnavi cu mucoviscidoză (copii) - 130;

- nr. de bolnavi cu epidermoliză buloasă - 48."

7. La anexa nr. 2 litera A punctul II „Programele nationale privind bolile netransmisibile" punctul 8 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare" subtitlul „Unităti care derulează programul", punctul 2 „pentru bolnavii cu hipertensiune arterială pulmonară" se completează cu o nouă liniută, cu următorul cuprins:

„- Spitalul Clinic de Urgentă pentru Copii Louis Turcanu Timisoara".

8. La anexa nr. 2 litera B punctul I „Programul national de sănătate cu scop curativ" punctul 6 „Programul national de hemofilie, talasemie si alte boli rare" subtitlul „Indicatori de evaluare" litera a) „indicatori fizici", liniutele a 4-a, a 5-a si a 6-a se modifică si vor avea următorul cuprins:

„- nr. de bolnavi cu mucoviscidoză (adulti) - 23;

- nr. de bolnavi cu mucoviscidoză (copii) - 130;

- nr. de bolnavi cu epidermoliză buloasă - 48."

Art. II. -Agentia Natională pentru Programe de Sănătate, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii Publice, Casa Natională de Asigurări de Sănătate, autoritătile de sănătate publică, casele de asigurări de sănătate, precum si institutiile publice si unitătile sanitare nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind gestionarea modificărilor la autorizatia de punere pe piată în timpul procedurii de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. E.N. 10.752/2008, având în vedere:

- prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, titlul XVII „Medicamentul", cu modificările si completările ulterioare;

- Ordonanta Guvernului nr. 125/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Medicamentului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 594/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind gestionarea modificărilor la autorizatia de punere pe piată în timpul procedurii de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Normele privind gestionarea modificărilor la autorizatia de punere pe piată în timpul procedurii de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată se aplică cererilor de modificări depuse la Agentia Natională a Medicamentului după data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.732.

 

ANEXA

 

NORME

privind gestionarea modificărilor la autorizatia de punere pe piată în timpul procedurii de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată

 

Art. 1. - Prezentele norme stabilesc modul de gestionare a modificărilor la autorizatia de punere pe piată în timpul procedurii de reînnoire a autorizatiei de punere pe piată pentru medicamentele de uz uman autorizate prin procedură natională.

Art. 2. - Prezentele norme se aplică cererilor privind variatiile de tip IA, IB, II, transferul autorizatiei de punere pe piată, modificarea designului si inscriptionării ambalajului medicamentului, precum si cererilor privind exceptarea de la obligatia prezentei anumitor informatii pe etichetă si în prospect si de la obligatia ca prospectul să fie în limba română, în cazul medicamentelor de uz uman care nu sunt destinate eliberării directe către pacient.

Art. 3. - Toate modificările care intervin în perioada de valabilitate a autorizatiei de punere pe piată trebuie transmise la Agentia Natională a Medicamentului si evaluate în conformitate cu reglementările specifice, aprobate prin ordine ale ministrului sănătătii publice.

Art. 4. - (1) în cazurile în care, din motive obiective si justificate, autorizatia de punere pe piată nu poate fi reînnoită în termenii existenti (de exemplu, s-a identificat necesitatea de operare a unor modificări ale rezumatului caracteristicilor produsului, prospectului si etichetei, pentru a răspunde unor noi cerinte impuse de legislatie sau ghiduri), detinătorul autorizatiei de punere pe piată poate depune informatii suplimentare si/sau poate modifica informatia despre medicament în cererea de reînnoire.

(2) Sectiunea „situatie prezentă/propusă" din cererea de reînnoire trebuie să enumere clar toate modificările operate asupra informatiei despre medicament.

(3) Enumerarea modificărilor se poate transmite alternativ sub forma unui document separat, atasat cererii de reînnoire.

(4) Modificările de acest tip nu necesită declansarea unor proceduri de evaluare separate.

(5) Modificările necuprinse în această listă nu vor fi luate în considerare ca făcând parte din cererea de reînnoire.

Art. 5. - (1) Pentru acele cazuri în care s-a identificat necesitatea transmiterii, în timpul procedurii de reînnoire, a cererilor referitoare la diferitele tipuri de modificări, asa cum sunt ele mentionate la art. 2, vor fi initiate proceduri de evaluare separate, în conformitate cu reglementările specifice în vigoare.

(2) Cererile respective vor fi însotite de formularele de tarifare aferente tipului de modificare propusă.

Art. 6. - (1) în cazul în care o variatie de tip IA/IB sau de tip II afectează informatia despre medicament si nu este finalizată la momentul depunerii unei cereri de reînnoire, la depunerea cererii de reînnoire se utilizează ultima versiune a informatiei despre medicament aprobată în tara de origine.

(2) în cazul în care procedura de evaluare a unei variatii de tip IA/IB sau de tip II este finalizată anterior sau în momentul încheierii procedurii de reînnoire, modificările acceptate prin variatie trebuie să se reflecte în informatia reînnoită despre medicament.

Art. 7. - Toate cererile referitoare la diferitele modificări ale medicamentului, nefinalizate până la depunerea cererii de reînnoire, precum si cererile depuse de către detinătorul autorizatiei de punere pe piată în timpul procedurii de reînnoire trebuie solutionate până la finalizarea procedurii de reînnoire, astfel încât autorizatia de punere pe piată si anexele să reflecte noile date despre medicament, acolo unde este cazul.

Art. 8. - Se pot produce modificări asupra perioadei de timp în care se solutionează reînnoirea autorizatiei de punere pe piată, dacă la evaluarea unor cereri de variatie depuse anterior cererii de reînnoire sau în timpul procedurii de reînnoire au rezultat solicitări de completare a documentatiei de sustinere sau de clarificare a unor termeni.

Art. 9. - Principiile care stau la baza prezentelor norme sunt enuntate în Ghidul CHMP postautorizare pentru medicamente de uz uman (Post-Authorisation Guidance - Human Medicinal Products) (Doc. ref: EMEA/310007/2006 Rev. 08).

 

Abrevieri:

CHMP- Committee for Human Medicinal Products (Comitetul Medicamentelor de Uz Uman)

EMEA - European Medicines Agency (Agentia Europeană a Medicamentelor).

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

Nr. 1.745 din 20 octombrie 2008

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 780 din 16 octombrie 2008

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate nr. E.N. 10.924 din 19 octombrie 2008 si al directorului general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. DG 2.641 din 16 octombrie 2008, având în vedere prevederile:

- art. 406 alin. (1) lit. g) si art. 243 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate,

în temeiul art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice si presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Art. I. - La articolul 3 din Ordinul ministrului sănătătii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internationale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 15 iulie 2008, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, medicii care sunt în relatie contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligatia de a proceda la evaluarea bolnavilor pe care îi au în evidentă, în vederea adaptării schemelor terapeutice în conformitate cu prevederile prezentului ordin."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

Vasile Ciurchea

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 802/2008 pentru aprobarea primei delimitări a colegiilor uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 8 august 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I"):

- în anexa nr. 2 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 2 - Judetul Arad, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Arad, în casetele 2, 4, 5, 7-9,11-13,18, 20-28, 30-32 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Str. D. Bolintineanu, Str. C. Davilla, Str. I. C. Brătianu (30 Decembrie) case si blocul de la nr. 20, Str. G-ral Traian Mosoiu (H. Barbusse), Str. G-ral Vasile Milea (B-dul V.l. Lenin) de la nr. 43 la capăt si de la nr. 32 la capăt, Str. Sabin Drăgoi (Bucura)" se va citi: „Str. D. Bolintineanu, Str. Dr. Carol Davilla, Str. Ion I. C. Brătianu (30 Decembrie) case si blocul de la nr. 20, Str. G-ral Traian Mosoiu (H. Barbusse), Str. G-ral Vasile Milea (B-dul V.l.Lenin) de la nr. 43 la capăt si de la nr. 32 la capăt, Str. Sabin Drăgoi (Bucura)";

- în loc de: „B-dul luliu Maniu (Calea Armatei Rosii, Calea Lipovei) case de la nr. 1 la nr. 41 si de la nr. 2 la nr. 36 si blocurile A, B, C, D, E,P1,P2,P3,P 4, Str. loan Alexandru (Ineului) de la nr. 14 la capăt si de la nr. 11 la capăt, Str. Ion Neculce, Str. Plugarilor, Str. Robănesti, Str. Udrea" se va citi: „B-dul luliu Maniu (Calea Armatei Rosii, Calea Lipovei) case de la nr. 1 la nr. 41 si de la nr. 2 la nr. 36 si blocurile A, B, C, D, E, P 1, P 2, P 3, P 4, Str. loan Alexandru (Ineului) de la nr. 14 la capăt si de la nr. 11 la capăt, Str. Cronicar Ion Neculce, Str. Plugarilor, Str. Robănesti, Str. Udrea";

- în loc de: „B-dul luliu Maniu (Calea Armatei Rosii, Calea Lipovei) de la nr. 43 la nr. 85 si de la nr. 50 la nr. 96, Str. Splaiul G-ral Praporgescu blocurile 9 a, 9 b, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Str. Călimănesti blocurile 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 47, 48"se va citi: „B-dul luliu Maniu (Calea Armatei Rosii, Calea Lipovei) de la nr. 43 la nr. 85 si de la nr. 50 la nr.96, Str. Spl. Gen. David Praporgescu blocurile 9 a, 9 b, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 37, 38, 39, 40, 41, 42, Str. Călimănesti blocurile 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 47, 48";

- în loc de: „B-dul N. Titulescu - blocurile 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 332 ABC, 333, 334, 335, 336, 339, Str. N. Titulescu - blocurile 1, 2, 3ANL, Str. Dr. Cornel Radu (Aurorei) blocurile 315ABCDE, 316ABCDE, 324 ABC, Str. Al Stamatiad - blocurile 361AB, 362 AB" se va citi: „B-dul Nicolae Titulescu - blocurile 306, 307, 308, 311, 312, 313, 314, 332 ABC, 333, 334, 335, 336, 339, Str. Nicolae Titulescu - blocurile 1, 2, 3ANL, Str. Dr. Cornel Radu (Aurorei) blocurile 315 ABCDE, 316ABCDE, 324 ABC, Str. Al. T Stamatiad - blocurile 361 AB, 362 AB";

- în loc de: „Str. Cetinei, B-dul N. Titulescu blocul 340 ABC, Str. Gheorghe Ciuhandru blocul 341 ABC, Str. Marcel Olinescu (Albatros) blocul 301 ABCDE, Str. PavelAlaszu (Lăstunului) blocul 302 ABC, Str. Nicolae Brânzeu (Egretei) blocurile 305 AB, 305 c, 305 D, Str. Elena Drăgoi (Lebedei) blocurile 309 ABC, 310 ABC, 319, 328 AB, Str. Ilie Măduta (Levăntica) blocurile 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, Str. Alexandru Popescu Negură blocurile 317, 318" se va citi: „Str. Cetinei, B-dul Nicolae Titulescu blocul 340 ABC, Str. Gheorghe Ciuhandru blocul 341 ABC, Str. Marcel Olinescu (Albatros) blocul 301 ABCDE, Str. PavelAlaszu (Lăstunului) blocul 302 ABC, Str. Nicolae Brânzeu (Egretei) blocurile 305 AB, 305 c, 305 D, Str. Elena Drăgoi (Lebedei) blocurile 309 ABC, 310 ABC, 319, 328 AB, Str. Ilie Măduta (Leventica) blocurile 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, Str. Alexandru Popescu Negură blocurile 317, 318";

- în loc de: „Str. losif Petchovski, blocul 360 A B C, Str. Romul Ladea (Albăstrelelor) blocurile 348, 349, 350, 351, 352, 353, Str. Murelor, Str. Canton OGA, Str. Gheorghe Ciuhandu -blocurile 346, 347ABC, 359 ABC, blocurile 4, 5, 6 FPN 26F, Str. V Lucaciu, bloc 337 ABC, Str. Lt. mj. Duma bloc 338 ABC, Splaiul G-ral Gh. Magheru blocurile 357, 358 ABCDE, 363, 364, 365, 366, 367, 343" se va citi: „Str. losif Petchovski, blocul 360 A B C, Str. Romul Ladea (Albăstrelelor) blocurile 348, 349, 350, 351, 352, 353, Str. Murelor, Str. Gheorghe Ciuhandru - blocurile 346, 347ABC, 359 ABC, blocurile 4, 5, Str. V Lucaciu, bloc 337 ABC, Str. Lt. mj. Duma bloc 338 ABC, Splaiul G-ral Gh. Magheru blocurile 357, 358 ABCDE, 363, 364, 365, 366, 367, 343";

- în toc de: „Str. Aleea Zorelelor- blocurile 118, 119, 120, Str. Prieteniei blocurile 112, 113, 114, 115, 132, 133, 134, 135, Str. Imasului, blocurile 2, 4, 4 A, 1, 3, 5, 7, Str. Caius Lepa, blocurile 104, 106, Str. luliu Toader (Calea Armatei Rosii, Calea Radnei) blocul 102, Str. Bârzava - case si blocul 105, Byron, Severin" se va citi: „Str. Aleea Zorelelor - blocurile 118, 119, 120, Str. Prieteniei blocurile 112, 113, 114, 115, 132, 133, 134, 135, Str. Imasului, blocurile 2, 4, 4 A, 1, 3, 5, 7, Str. Caius Lepa, blocurile 104, 106, Str. luliu Toader (Calea Armatei Rosii, Calea Radnei) blocul 102, Str. Bârzava - case si blocul 105, Str. George Gordon Byron, Severin";

- în locde:„Sfr. Miorita - blocurile 139, 160, 161, 165, 166, 167, 175, 176, 177, 178, 179 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 A, 187 B, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 240, 247" se va citi: „Str. Mioritei - blocurile 139, 160, 161, 165, 166, 167, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 A, 187 B, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 240, 247";

- în loc de: „Str. Abrud - blocurile 220, 221, 235, 236, Str. Miorita blocurile 248, 249, 250, Str. Simfoniei blocurile 195, 196, 199, 201, 241, 242, 243, 244, Str. Voinicilor blocurile 188, 189, 190, 191, 192, 193, Str. Păsunii blocul 194" se va citi: „Str. Abrud - blocurile 220, 221, 235, 236, Str. Mioritei blocurile 248, 249, 250, Str. Simfoniei blocurile 195, 196, 199, 201, 241, 242, 243, 244, Str. Voinicilor blocurile 188, 189, 190, 191, 192, 193, Str. Păsunii blocul 194, Str. Popa Simion bloc 131";

- în loc de: „Str. Vaslui blocurile 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726,727, 728, 729, 730, 708, 709, 710, 711, 712, 713, Str. Sighisoara blocurile 514, 515, 516, 530, 531, 539, 547, Str. Zalău blocurile 504, 505, 517, 527A, 527 B, 528, 529" se va citi: „Str. Vaslui blocurile 718, 719, 720, 721, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 708, 709, 710, 711, 712, 713, Str. Sighisoara blocurile 514, 515, 516, 530, 531, 547, Str. Zalău blocurile 504, 505, 517, 527A, 527 B, 528, 529, 539, Str. Radna nr. 98-218";

- în loc de: „Str. Marginei, Str. Podgoriei, Str. Digului, Str. Renasterii, Str. Ciobanului- case, Str. Amurgului, Str. Voinicilor- case, Str. Vrancei- case, Str. Stânjenel, Str. Abrud - case, Str. Siriei case si blocurile de la Uzina

de Apă II, Str. Păulis, Str. Junilor, Str. Constanta, Str. Caraiman, Str. Prutului, Str. Crizantemelor, Str. Zoe, Str. Calea Radnei (Calea Armatei Rosii) de la nr. 153 la capăt si de la nr. 220 la capăt, Str. Lipovei, Str. Dr. Avrămescu Vasile, Str. Lămâitei" se va citi: „Str. Marginei, P-ta Podgoriei, Str. Digului, Str. Renasterii, Str. Ciobanului- case, Str. Amurgului, Str. Voinicilor - case, Str. Vrancei - case, Str. Stânjenel, Str. Abrud - case, Str. Siriei case si blocurile de la Uzina de Apă II, Str. Păulis, Str. Junilor, Str. Constanta, Str. Caraiman, Str. Prutului, Str. Crizantemelor, Str. Zoe, Str. Calea Radnei (Calea Armatei Rosii) de la nr. 153 la capăt si de la nr. 220 la capăt, Str. Lipovei, Str. Dr. Avrămescu Vasile, Str. Lămâitei";

- în locde:„Sfr. Milova, Str. Godeanu blocurile 155, 230, 251, 252, 253, Aleea Miorita blocurile 140, 141, 142, 143, Str. Simion Popa, blocurile 109, 110, 111, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 149, 150, 151,152, 153, 224, 225, 227, 228, 229"se va citi: „Str. Milova, Str. Godeanu blocurile 155, 230, 251, 252, 253, Aleea Miorita blocurile 140, 141, 142, 143, Str. Popa Simion, blocurile 109, 110, 111, 136, 137, 138, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 224, 225, 227, 228, 229";

- în loc de: „Str. Păsunii- case, Str. Gherghinei, Str. Busuioc, Str. Fluierului, Str. Săvârsin blocurile 172, 173, 174, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, Str. Semănătorilor blocurile 154, 222, 223, 254, Aleea Cenad blocurile 226, 231, 232, 233, 234, Calea Radnei (Calea Armatei Rosii) de la nr. 133 la nr. 151A case si de la nr. 162 la nr. 218 case si blocul 255" se va citi: „Str. Păsunei - case, Str. Gherghinei, Str. Busuioc, Str. Fluierului, Aleea Săvârsin blocurile 172, 173, 174, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, Str. Semănătorilor blocurile 154, 222, 223, 254, Aleea Cenad blocurile 226, 231, 232, 233, 234, Calea Radnei (Calea Armatei Rosii) de la nr. 133 la nr. 151A case si de la nr. 162 la nr. 218 case si blocul 255";

- în loc de: „Str. Dosoftei, Str. Lermontov, Str. Liliac, Str. Viorelelor, Str. Maximilian, Str. Fabius, Str. Crinului, Str. Bujor, Str. Adrian, Str. Lalelelor, Str. Luncii, Str. Cerbului, Calea Radnei (Calea Armatei Rosii) de la nr. 87 la nr. 131 case si de la nr. 98 la nr. 160 case si blocurile 107, 108 E, 108 D, 108 C, 108 B, 108 A, Str. Arges, Str. Păstorului, Str. Zefir, Str. Poiana"se va citi: „Str. Dosoftei, Str. M. Lermontov, Str. Liliac, Str. Viorelelor, Str. Maximilian Vladimir, Str. Fabius, Str. Crinului, Str. Bujor, Str. Adrian, Str. Lalelelor, Str. Luncii, Str. Cerbului, Calea Radnei (Calea Armatei Rosii) de la nr. 87 la nr. 131 case si de la nr. 98 la nr. 160 case si blocurile 107, 108 E, 108 D, 108 C, 108 B, 108 A, Str. Arges, Str. Pastorului, Str. Zefirului, Str. Poiana";

- în locde:„Sfr. Partizanilor, Str. Milcov, Str. lancuJianu, Str. Ardealului, Str. Petru Pipos, Str. Grâului, Str. loan Slavici, Str. Visinului de la nr. 1 la nr. 51, de la nr. 2 la nr. 52, Str. Voievod Moga, Str. Pescarilor, Str. Cehov, Str. Grădina Postei IV, V, VI, VII, VIII, Str. Gelu, Str. Triaj depou" seva c\t\: „Str. Partizanilor, Str. Milcov, Str. lancuJianu, Str. Ardealului, Str. Pipos Petru, Str. Griului, Str. Slavici loan, Str. Visinului de la nr. 1 la nr. 51, de la nr. 2 la nr. 52, Str. Moga Voievod, StrPescarilor, Str. Anton Pavlovici Cehov, Str. Grădina Postei IV, V, VI, VII, VIII, Str. Gelu, Str. Triaj";

- în loc de: „Str. Războieni de la nr. 41 la capăt, de la nr. 50 la capăt, Str. Răzvan, Str. Vidra, Str. Visinului de la nr. 53 la capăt, de la nr. 54 la capăt, Str. Porumbului, Str. Boemiei, Str. I.B. Deleanu de la nr. 37 la capăt, de la nr. 36 la capăt, Str. Salontei, Str. Hortenziei, Str. Moraviei, Str. Satelit, Str. Salcâmului, Str. Orient, Str. Cometei, Str. Orion"se va citi: „Str. Războieni de la nr. 41 la capăt, de la nr. 50 la capăt, Str. Răzvan, Str. Vidra, Str. Visinului de la nr. 53 la capăt, de la nr. 54 la capăt, Str. Porumbului, Str. Boemiei, Str. I.B. Deleanu de la nr. 37 la capăt, de la nr. 36 la capăt, Str. Salontei, Str. Hortenzia, Str. Moraviei, Str. Satelit, Str. Salcâmului, Str. Orient, Str. Cometei, Str. Orion";

- în loc de: „Str. Petru Rares de la nr. 28 la nr. 52, de la nr. 5 la nr. 49, Str. Bradului de la nr. 1 la nr. 19 si de la nr. 2 la nr. 20, Str. Zsigmond Moricz de la nr. 1 la nr. 15, de la nr. 2 la nr. 20, Str. Antim Ivireanu de la nr. 1 la nr. 19, de la nr. 2 la nr. 28, Str. Mierlei de la nr. 1 la nr. 33, de la nr. 2 la nr. 38, Str. St. O. losif, Str. Comunarzilor case si blocurile SCALFAR si RADM"se va citi: „Str. Petru Rares de la nr. 28 la nr. 52, de la nr. 5 la nr. 49, Str. Bradului de la nr. 1 la nr. 19 si de la nr. 2 la nr. 20, Str. Moricz Zsigmond de la nr. 1 la nr. 15, de la nr. 2 la nr. 20, Str. Mitropolit Antim Ivireanu de la nr. 1 la nr. 19, de la nr. 2 la nr. 28, Str. Mierlei de la nr. 1 la nr. 33, de la nr. 2 la nr. 38, Str. St. O. losif, Str. Comunarzilor case si blocurile SC ALFAR si RADM";

- în loc de: „Str. Războieni de la nr. 1 la 39, de la nr. 2 la 48, case si blocuri A, B, C, D, Aleea Romanta, blocurile M, N, O, P, R, S, bloc sere, Str. Crasna case si blocurile G1, G2, G3, G4, E, F, Str. Egalitătii, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Toporasi, Str. Arcasilor, Str. Petru Rares de la nr. 2 la nr. 26, nr. 5 - blocurile A, B, C, Str. Doinei, Str. Petru Rares case si blocurile R 1, R 2, R 3" se va citi: „Str. Războieni de la nr. 1 la 39, de la nr. 2 la 48, case si blocuri A, B, C, D, Aleea Romanta, blocurile M, N, O, P, R, S, bloc sere, Str. Crasna case si blocurile G1, G2, G3, G4, E, F, Str. Egalitătii, Str. Dimitrie Cantemir, Str. Toporas, Str. Arcasilor, Str. Petru Rares de la nr. 2 la nr. 26, nr. 5 - blocurile A, B, C, Str. Doinei, Str. Petru Rares case si blocurile R 1, R 2, R 3";

- în loc de: „Str. Al. Odobescu, Str. Buciumului, Str. Castor, Str. Cristal, Str. Diamant, Str. Gorunului, Str. Grigore Tocilescu, Str. Pelicanului, Str. Porumbitei, Str. Privighetorii, Str. Prunului, Str. Soimului, Str. Timotei Cipariu, Str. Tismana, Str. Turturicii, Str. Zărandului, Calea Zimandului, Str. St. Ludwig Roth, Str. Arh. CziglerAntoniu, Str.Av. Bojan Alexandru, Str. Pictor Cornel Minisan, Str. Dimitrie Bonciu"seva citi: „Str. Al. Odobescu, Str. Buciumului, Str. Castor, Str. Cristal, Str. Diamant, Str. Gorunului, Str. Grigore Tocilescu, Str. Pelicanului, Str. Porumbitei, Str. Privighetoarei, Str. Prunului, Str. Soimului, Str. Timotei Cipariu, Str. Tismana, Str. Turturicii, Str. Zărandului, Sos. Zimandului, Str. Stephan Ludwig Roth, Str. Arh. Czigler Antoniu, Str. Av. Bojan Alexandru, Str. Pictor Cornel Minisan, Str. Dimitrie Bonciu";

- în loc de: „Str. Petru Rares de la nr. 54 la capăt, de la 51 la capăt, Str. I. B. Deleanu de la nr. 1 la nr. 35, de la nr. 2 la nr. 34, Str. Zsigmond Moricz de la nr. 17 la capăt, de la nr. 22 la capăt, Str. Bradului de la nr. 21 la capăt si de la nr. 22 la capăt, Str. A. Ivireanu de la nr. 21 la capăt, de la nr. 30 la capăt, Str. Mierlei de la nr. 35 la capăt, de la nr. 40 la capăt, Str. V. Necula, Str. Smeurei, Str. C. Negruzzi, Str. lacob Muresan, Piata Carpati, Str. Teodor Botis, Str. Nicolae Boboc, Str. loan Robu, Str. Geza Gruber, Str. Zoltan Farmati, Str. Ladislau Brosovszky" se va citi: „Str. Petru Rares de la nr. 54 la capăt, de la 51 la capăt, Str. I. B. Deleanu de la nr. 1 la nr. 35, de la nr. 2 la nr. 34, Str. Moricz Zsigmond de la nr. 17 la capăt, de la nr. 22 la capăt, Str. Bradului de la nr. 21 la capăt si de la nr. 22 la capăt, Str. Mitropolit Antim Ivireanu de la nr. 21 la capăt, de la nr. 30 la capăt, Str. Mierlei de la nr. 35 la capăt, de la nr. 40 la capăt, Str. Vasile Necula, Str. Smeurei, Str. Costache Negruzzi, Str. lacob Muresianu, Piata Carpati, Str. Dr. Teodor Botis, Str. Nicolae Boboc, Str. loan Robu, Str. Geza Gruber, Str. Zoltan Farmati, Str. Ladislau Brosovszky";

- în loc de: „Calea 6 Vânători- case, Str. Artarului, Str. Cabina CFR, Str. Cantoane CFR, Str. Cedrului, Str. Crisului, Str. Dobrogei, Str. Ovidiu, Str. Siretului, Str. Sălcuta"se va citi: „Str. 6 Minatori - case, Str. Artarului, Str. Cedrului, Str. Crisului, Str. Dobrogea, Str. Ovidiu, Str. Siret, Str. Sălcuta";

- în loc de: „Str. Cheia - garsoniere, Str. Curtici, blocul V 6 + Cămin nefamilisti, Str. Izoi - garsoniere CPL, Cămin nefamilisti CPL, Cămin nefamilisti S. C. Feroneria, Str. Rarău - blocul 2 V 1, Calea 6 Vânători blocurile V 2, V 3, V 3-1, V 3-2, V 3-3, V 4, V 5, V 7, V 8, V 9, Cămin ICIM (nr. 55 A)" se va citi: „Str. Cheia - garsoniere, Str. Curtici, blocul V 6 + Cămin nefamilisti, Str. Izoi - garsoniere CPL, Cămin nefamilisti CPL, Cămin nefamilisti S. C. Feroneria, Str. Rarău -blocul 2 VI, Str. 6 Vînători blocurile V 2, V 3, V3-1, V 3-2, V 3-3, V4,V5,V7, V8,v 9, Cămin ICIM (nr. 55 A), Str. Izoi".

- în anexa nr. 2 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 2 - Judetul Arad, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Arad, în casetele 1, 4-7, 9, 12-14, 16, 18-24, 29-31, 33, 35 si 36 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Aleea Albac - blocurile H7, H 8, 3 A, Str. Closca, Str. Crisan, Str. Horia case si blocurile H1, H2-H4, H9, H10, Str. Episcopiei (7 Noiembrie) nr. 2, Str. George Cosbuc, P-ta Mihai Viteazul case si blocul M 8, Str. loan Sava, Str. Gh. Popa de Teius (Stejarului) case si blocurile H5 si H6, Str. Tudor Vladimirescu nr. 7" se va citi: „Aleea Albac - blocurile H7, H8, 3 A, Str. Closca, Str. Crisan, Str. Horea case si blocurile H1, H2-H4, H 9, H10, Str. Episcopiei (7 Noiembrie) nr. 2, Str. George Cosbuc, P-ta Mihai Viteazu case si blocul M 8, Str. loan Sava, Str. Popa Gheorghe de Teius (Stejarului) case si blocurile H 5 si H 6, Str. Tudor Vladimirescu nr. 1";

- în loc de: „Aleea Agnita cu blocurile G, H, I, L-6, Str. Cornel iu Coposu (Lacului) case de la nr. 1 la capăt si blocurile L1,L2,L3,L4, L5, A, B, C, Str. Andrei Muresanu (Ecaterina Varga) de la nr. 1 la capăt si de la nr. 2 la capăt, Str. Parcul Corneliu Coposu (Pădurice)"se va citi: „Aleea Agnita cu blocurile G, H, I, L-6, Str. Corneliu Coposu (Lacului) case de la nr. 1 la capăt si blocurile L 1, L2, L3, L4, L5, A, B, C, Str. Poet Andrei Muresanu (Ecaterina Varga) de la nr. 1 la capăt si de la nr. 2 la capăt, Str. Prc. Corneliu Coposu (Pădurice)";

- în loc de: „Str. Iulian Grozescu, Str. Mircea Stănescu, Str. Tudor Vladimirescu case de la nr. 3 la capăt si de la nr. 2 la capăt si blocurile E, H, D, B, L-7, A, A 1, B, B 1, B Avicola, 44" se va citi: „Str. Iulian Grozescu, Str. M. Stănescu, Str. Tudor Vladimirescu case de la nr. 3 la capăt si de la nr. 2 la capăt si blocurile E, H, D, B, L-7, A, A 1, B, B 1, B Avicola, 44";

- în loc de: „Str. Octav Băncilă, Str. Simion Bărnutiu, Str. Nicolae Stefu (Garoafelor), Str. Coriolan Petrean (Margaretelor), Str. Teodor Ciontea (Marinarilor), Str. Mătăsari, Str. Meseriei, Str. Militarilor, Str. Ion Moldovan, Piata Mică, Str. Alexandru Vlad (Răchitei), Str. Selari, Str. Voluntarilor, Calea Aurel Vlaicu de la nr. 12 la nr. 68, Calea Victoriei, Str. Aviator Vuia, Str. Deltei, Str. Haica Sava, Str. Feleacului, Piata Spitalului blocurile 1 A, 1 B.2A.2B, 1 C, 3 ABC, 5 ABC, Str. Andrenyi Karoly (Spitalului) case si blocuri" se va citi: „Str. Pictor Octav Băncilă, Str. Simion Bărnutiu, Str. Nicolae Stefu (Garoafelor), Str. Coriolan Petreanu (Margaretelor), Str. Teodor Ceontea (Marinarilor), Str. Mătăsari, Str. Meseriei, Str. Militarilor, Str. loan Moldovan, Piata Mică, Str. Alexandru Vlad (Răchitei), Str. Selari, Str. Voluntarilor, Calea Aurel Vlaicu de la nr. 12 la nr. 68, Calea Victoriei, Str. Traian Vuia, Str. Deltei, Str. Haica Sava, Str. Feleacului, Piata Spitalului blocurile 1 A, 1 B, 2 A, 2 B, 1 C, 3 ABC, 5 ABC, Str. Andrenyi Karoly (Spitalului) case si blocuri";

- în loc de: „Str. Avrig case si blocurile 2, 4, 6, 13, 15,21, 23, 25, C 1, C 2, Aleea Azuga blocurile C, D, E, F, Str. Miron Costin blocurile 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, B se. A+B+C+D+E, Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc E S, Str. Târgoviste, Str. Weitzer"se va citi: „Str. Avrig case si blocurile 2, 4, 6, 13, 15, 21, 23, 25, C 1, C 2, Aleea Azuga blocurile C, D, E, F, Str. Miron Costin blocurile 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, B se. A+B+C+D+E, Calea Aurel Vlaicu nr. 8A, bloc E S, Str. Târgoviste, Str. I. Weitzer";

- în loc de: „Str. Bumbacului, Str. Câmpul Linistii, Str. Fulgerului case si blocurile Z 8, Z 9 A, Z 9 B, Z 33, Z 34, Str. V Hugo, Str. Paltinului, Str. Poetului de la nr. 1 la nr. 63 case si blocurile Z 6 D, Z 6 E, Z 6 F, Z 11, Z 12, Z 13, Z 7, Z 6, Str. Ciprian Porumbescu, Str. Toamnei, Str. Tepes Vodă"se va citi: „Str. Bumbacului, Str. Câmpul Linistii, Str. Fulgerului case si blocurile Z 8, Z 9 A, Z 9 B, Z 33, Z 34, Str. V Hugo, Str. Paltinului, Str. Poetului de la nr 1 la nr. 63 case si blocurile Z6 D, Z6 E, Z6 F, Z 11, Z 12, Z 13, Z 7, Z 6, Str. Ciprian Porumbescu, Str. Toamnei, Str. Tepes Vodă, Str. Calea Aurel Vlaicu blocurile Z6, Z11, Z12, Z13, Z2AB, Z33, Z34, Z7, Z8, Z9";

- în loc de: „Str. Tribunul Andreica case si blocurile A 58, A 59, A 60, Str. Brezoianu case si blocurile A 29, A 30, A 34, A 49, Str. Dorului case si blocurile B 5, B 6, B 7, B 8, Str. Foisor case si blocul B 16, Aleea Hipocrat blocurile B 1-1, B 1-2, B 1-3, B 1-4, B 1-5, B 2, B 3, B 4, Str. Plopilor, Str. Stupilor blocurile A 47, A 48, Aleea Saturn blocul A 22" se va citi: „Str. Andreica Tribunul case si blocurile A 58, A 59, A 60, Str. Ion Brezoianu case si blocurile A 29, A 30, A 34, A 49, Str. Dorului case si blocurile B 5, B 6, B 7, B 8, Str. Foisor case si blocul B 16, Aleea Hipocrat blocurile B 1-1, B 1-2, B 1-3, B 1-4, B 1-5, B 2, B 3, B 4, Str. Plopilor, Str. Stupilor blocurile A 47, A 48, Aleea Saturn blocul A 22, Calea Aurel Vlaicu blocurile 1-2, 1-3, 1-4, 1-5,A22,A47,A58,A59, B1-1, B1-2, B1-3, b1-4, B1-5, B16, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8";

- în loc de: „Str. Secerei, Str. Stupilor case si blocurile A31,A32,A 33, A 38, A 38 A, A 41, A 42, A 45, A 50, A 51, A 52, A 53, A 54, Ursului case si căminele S.C. Astra II, III, IV, Vse va citi: „Str. Secerei, Str. Stupilor case si blocurile A 31, A 32, A 33, A 38, A 38 A, A 41, A 42, A 45, A 50, A 51, A 52, A 53, A 54, Ursului case si căminele S.C. Astra II, III, IV, V, Calea Aurel Vlaicu blocurile A32, A38, A45, A50, bloc CAZARMĂ L si bl. L";

- în loc de: „Aleea Saturn blocurile A11, A12, A12 a, A17, A18, A19, A20, A21" se va citi: „Aleea Saturn blocurile A11.A12, A12 a, A17, A18.A19, A20, A21, Calea Aurel Vlaicu A11.A12, A17, A18, A20, A21";

- în loc de: „Str. Poetului case de la nr. 65 la nr. 95 si de la nr. 2 la nr. 56 si blocurile A 24, A 25, A 26, A 27, A 28, A 35, A 36, A 37, A 40, A 43, A 44, Calea Aurel Vlaicu blocurile A 7, A 8, A 9, A 10-1, A 10-1 a, A 10-2" se va citi: „Str. Poetului case de la nr. 65 la nr. 95 si de la nr. 2 la nr. 56 si blocurile A 24, A 25, A26,A27,A 28, A 35, A 36, A 37, A 40, A 43, A 44, Calea Aurel Vlaicu blocurile A 7, A 8, A 9, A 10-1, A 10-1a, A 10-2, Str. Stupilor bloc A43";

- în loc de: „Str. Agricultorilor, Str. Albinelor, Str. Ariesului, Str. Bucovinei, Str. Cameliei, Str. Ciresoaiei, Str. Curcubeului, Soseaua Câmpurilor, Str. Cosminului, Str. Universului, Str. Gh. Dima, Str. Turdei, Str. Graurului, Str. Timisului, Str. Greierilor, Str. Spătaru Preda, Str. Golescu, Str. Toth Arpad (Szabo Arpad), Str. Izvorului, Str. Sulfinei, Str. Jiului, Str. Retezat, Str. Livezilor, Str. Radu Negru, Str. Poetului de la nr. 97 la capăt si de la nr. 58 la capăt, Str. Moldovei, Str. Oltului, Str. Munteniei, Str. Negoiu, Str. Olteniei, Str. Cornului"se va citi: „Str. Agricultorilor, Str. Albinelor, Str. Ariesului, Str. Bucovinei, Str. Cameliei, Str. Ciresoaiei, Str. Curcubeului, Str. Cîmpurilor, Str. Cosminului, Str. Universului, Str. Gh. Dima, Str. Turdei, Str. Graurului, Str. Timisului, Str. Greierilor, Str. Preda Spătaru, Str. Nicolae Golescu, Str. Arpad Toth (Szabo Arpad), Str. Izvor, Str. Sulfinei, Str. Jiului, Str. Retezat, Str. Livezilor, Str. Radu Negru, Str. Poetului de la nr. 97 la capăt si de la nr. 58 la capăt, Str. Moldovei, Str. Oltului, Str. Munteniei, Str. Negoi, Str. Olteniei, Str. Cornului";

- în loc de: „Str. Păcurarilor, Str. Ion Creangă, Str. Zambilelor, Str. Anton Pann, Str. Măgurele, Str. Dunării de la nr. 88 A la capăt + Mănăstirea Gai si de la nr. 99 la capăt, Str. Fântânii de la nr. 82 la capăt si de la nr. 59 la capăt, Str. Faurilor de la nr. 78 la capăt si de la nr. 85 la capăt, Str. Nouă de la nr. 52 la capăt si de la nr. 49 la capăt, Str. Fagului, Str. Grozăvesti, Str. Căltunas, Str. I. Câmpineanu"se va citi: „Str. Păcurarilor, Str. Ion Creangă, Str. Zambilelor, Str. Anton Pann, Str. Măgurele, Str. Dunării de la nr. 88 A la capăt + Mănăstirea Gai si de la nr. 99 la capăt, Str. Fîntînii de la nr. 82 la capăt si de la nr. 59 la capăt, Str. Faurilor de la nr. 78 la capăt si de la nr. 85 la capăt, Str. Nouă de la nr. 52 la capăt si de la nr. 49 la capăt, Str. Fagului, Str. Grozăvesti, Str. Căltunas, Str. Ion Câmpineanu";

- în loc de: „Str. Concordiei, Calea Aurel Vlaicu de la nr. 255 la capăt si de la nr. 194 la capăt si blocurile N 1-1, N 1-2, N 1-3, N 1-4, N 2-1, N 2-2, Str. Fântânii de la nr. 2 la nr. 80 si de la nr. 1 la nr. 57, Str. Faurilor de la nr. 1 la nr. 83 si de la nr. 2 la nr. 76, Str. Măgurei blocurile N 1-5, N 1-6, Str. Bogdan Voievod (Kosmodemianskaia, Ion Suciu), Str. Câmpu, Str. Câmpul Albinelor, Str. Câmpul Hipodrom, Str. Câmpul Dumbrava Rosie si Ferma Ceala Zona Industrială Vest Str. I, II, III, IV" se va citi: „Str. Concordiei, Calea Aurel Vlaicu de la nr. 255 la capăt si de la nr. 194 la capăt si blocurile N 1-1, N 1-2, N 1-3, N 1-4, N 2-1, N 2-2, Str. Fântânii de la nr. 2 la nr. 80 si de la nr. 1 la nr. 57, Str. Faurilor de la nr. 1 la nr. 83 si de la nr. 2 la nr. 76, Str. Măgurei blocurile N 1-5, N 1-6, Str. Bogdan Voievod I (Kosmodemianskaia, Ion Suciu), Str. Câmpul Albinelor, Str. Câmpul Hipodrom, Str. Dumbrava Rosie si Ferma Ceala Zona Industrială Vest Str. I, II, III, IV, Pta Bujac blocurile N1-1, N1-2, N1-3, N1-4, N2-1, N2-2";

- în loc de: „Str. Nouă de la nr. 2 la nr. 50 si de la nr. 1 la nr. 47, Str. St. Tenetchi (Pajistei), Str. Tribunul Corches, Str. Hatmanul Arbore, Str. lederei, Str. Leandrului, Str. Magnoliei, Str. Orhideelor, Str. Mesterul Manole, Str. Corbului, Str. Codrului, Str. Dunării de la nr. 2 la nr. 86 si de la nr. 1 la nr. 97, Str. Grădinarilor, Str. General Doda, Str. Laptelui, Str. Alexandru cel Bun"se va citi: „ Str. Nouă de la nr. 2 la nr. 50 si de la nr. 1 la nr. 47, Str. St. Tenetchi (Pajistei), Str. Tribun Corches, Str. Hatmanul Arbore, Str. lederei, Str. Leandrului, Str. Magnoliei, Str. Orhideei, Str. Mesterul Manole, Str. Corbului, Str. Codrului, Str. Dunării de la nr. 2 la nr. 86 si de la nr. 1 la nr. 97, Str. Grădinarilor, Str. G-ral Traian Doda, Str. Laptelui, Str. Alexandru cel Bun";

- în loc de: „ Str. Aviatiei, Str. Letitiei, Str. Măgurei - case, Str. Diana, Str. Orfeu, Str. Prometeu, Str. Macedoniei, Str. Petru Maior, Str. Caisului, Str. Solomon, Str. Progresului, Str. Independentei, Str. Leului, Str. Păltinis, Str. Gloriei" se va citi: „ Str. Aviatiei, Str. Letitia, Str. Măgurei- case, Str. Diana, Str. Orfeu, Str. Prometeu, Str. Macedoniei, Str. Petru Maior, Str. Caisului, Str. Solomon, Str. Progresului, Str. Independentei, Str. Leului, Str. Păltinis, Str. Gloriei";

- în loc de: „ Str. Alunului, Str. Ulpiu, Str. Zânelor, Str. Emilian, Str. Laurian, Str. losif Nădejde, Str. Herodot, Str. Trotusului, Str. Aron Pumnul, Str. Dimitrie Tichindeal, Str. Septimiu, Str. Mircea Vodă, Str. Buzias, Str. Teuz, Str. Năsăud, Str. Mimozei, Str. Gara Bujac + Canton CFR"se va citi: „ Str. Alunului, Str. Ulpiu, Str. Zînelor, Str. Emilian, Str. Laurian A., Str. losif Nădejde, Str. Herodot, Str. Trotusului, Str. Aron Pumnul, Str. Dimitrie Tichindeal, Str. Septimiu, Str. Mircea Vodă, Str. Buzias, Str. Teuz, Str. Năsăud, Str. Mimozei, Pta Bujac bl. CANTON CFR";

- în loc de: „ Str. Venetiei, Str. Marnei, Str. Sportului, Str. Orizontului, Str. Suceava, Piata Bujac, Str. Ulmului, Str. Bucuresti, Str. Sânzienelor, Str. Traian Grozăvescu, Str. Mălin"se va citi: „ Str. Venetiei, Str. Marnei, Str. Sportului, Str. Orizontului, Str. Suceava, Piata Bujac, Str. Ulmului, Str. Bucuresti, Str. Sînzienelor, Str. Traian Grozăvescu, Str. Mălin";

- în loc de: „ Str. Libertătii - blocurile X 18, X 19, X20, Str. Lucretiu Pătrăscanu (CA. Vlaicu) blocurile X 26, X 27, X 28, X 29, X 30, X 31, X 33, X 23, Str. Scoalei bloculX 32, Str. C. A. Vlaicu bloculX42 si casa de la nr. 127-131 (Casa parohială)"se va citi: Str. Libertătii- blocurileX18, X19, X20, Str. Lucretiu Pătrăscanu (CA. Vlaicu) blocurile X26,X27,X 28, X 29, X30,X31,X 33, X 23, Str. Scoalei blocul X 32, Str. C A. Vlaicublocul X 42 si casa de la nr. 127-131 (Casa parohială), Str. Constantin Brâncusi blocurile X33, X27, X31, X23";

- în loc de: „ Str. Obedenaru case si blocul X 4 ABCD, Aleea Tomis blocurile X1, X2,X3,X5,X6, Str. Lucretiu Pătrăscanu (CA. Vlaicu) blocurile X 24-i, X 24-2, X 25, Str. Maramures blocurile X 21, X 22" se va citi: „Str. Mihail Obedenaru case si blocul X 4 ABCD, Aleea Tomis blocurile X 1, X 2, X 3, X 5, X 6, Str. Lucretiu Pătrăscanu (CA. Vlaicu) blocurile X 24-1, X 24-2, X 25, Str. Maramures blocurile X 21, X22";

- în loc de: „ Str. Aleea Neptun - blocurile Y1, Y2, Y3, Y4,Y6,Y7, Str. Scoalei case de la nr. 11 la capăt si de la nr. 20 la capăt, Aleea Ulise - blocurile Y8A, Y 8 B, Y 9 A, Str. Vasile Conta" se va citi: „ Aleea Neptun - blocurile Y 1, Y 2, Y 3, Y 4, Y 6, Y 7, Str. Scoalei case de la nr. 11 la capăt si de la nr. 20 la capăt, Aleea Ulise - blocurile Y8A,Y8B,Y9A, Str. Vasile Conta, Aleea Tomis bl. 1-1";

- în loc de: „ Str. Dragos Vodă (A. Bernath), Str. Tiberiu Brediceanu, Str. Câmpeni, Str. Craiovei, Str. Sever Bocu, (Decebal) Str. Dâmbovitei, Str. Ghioceilor, Str. Gh. Groza, Str. Lăcrămioarelor, Str. Libertătii-case, Str. Lupeni, Str. Maramures - case, Str. Nufăr, Str. Oborului, Str. Rotarilor, Str. Slatinei, Str. Tiberiu, Str. Jebei" se va citi: „ Str. Dragos Vodă (A. Bernath), Str. Tiberiu Brediceanu, Str. Cîmpeni, Str. Craiovei, Str. Sever Bocu, (Decebal) Str. Dâmbovitei, Str. Ghioceilor, Str. Gheorghe Groza, Str. Lăcrămioarelor, Str. Libertătii - case, Str. Lupeni, Str. Maramures - case, Str. Nufăr, Str. Oborului, Str. Rotarilor, Str. Slatinei, Str. Tiberiu, Str. Tebei";

- în loc de: „ Str. Ion Flueras (Fânului), Str. Prof. dr. Ilarion Felea (Mestecănis), Str. Moise Riscutia (Artileriei) case si blocurile de la nr. 4 Bl. A, nr. 6 bl. B, Str. Bucegi, Str. Cucului, Str. Inului case si blocurile A, B, Str. Pelinului case si blocurile B 1, B2, Aleea Constructorilor blocurile 2, 3, 4, 5, Str. Vrabiei, Str. Ileana Cosânzeana, Str. Constantin Brâncoveanu de la nr. 73 la capăt si de la nr. 74 la capăt" se va citi: „ Str. Ion Flueras (Finului), Str. Prof. dr. Felea

Ilarion (Mestecănis), Str. Moise Riscutia (Artileriei) case si blocurile de la nr. 4 Bl. A, nr. 6 bl. B, Str. Bucegi, Str. Cucului, Str. Inului case si blocurile A, B, Str. Pelinului case si blocurile B 1, B 2, Aleea Constructorilor blocurile 2, 3, 4, 5, Str. Vrabiei, Str. Ileana Cosânzeana, Str. Constantin Brâncoveanu de la nr. 73 la capăt si de la nr. 74 la capăt";

- în loc de: „ Str. Giordano Bruno, Str. Henri Coandă (Trestiei), Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Str. Musetel, Str. Baba Novac, Str. Aprodul Purice, Str. Sezătorii, Str. Socului, Str. Simbolului"se va citi: „ Str. Giordano Bruno, Str. Henri Coandă (Trestiei), Str. Bogdan Petriceicu Hasdeu, Str. Musetel, Str. Baba Novac, Str. Aprodul Purice, Str. Sezătoarei, Str. Socului, Str. Simbolului".

- în anexa nr. 2 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 2 - Judetul Arad, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 3 Municipiul Arad, în casetele 1-8, 10-12,14, 15,17-21, 23-25, 27-30, 32-35, 37 si 38 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „ B-dul Decebal (A. Poporului), de la nr. 1 la nr. 21 si de la nr. 2 la nr. 22, Str. G-ral Dragalina de la nr. 2 la nr. 20, Str. 1 Decembrie 1918 (Târnavelor), Str. G. Enescu, Str. Aviator Georgescu, B-dul Revolutiei (B-dul Republicii) de la nr. 77 la nr. 103 si de la nr. 78 la nr. 104, Str. Unirii (Petofi), Str. Xenopol" se va citi: „ B-dul Decebal (A. Poporului), de la nr. 1 la nr. 21 si de la nr. 2 la nr. 22, Str. G-ral Ion Dragalina de la nr. 2 la nr. 20, Str. 1 Decembrie 1918 (Târnavelor), Str. George Enescu, Str. Aviator Georgescu, B-dul Revolutiei (B-dul Republicii) de la nr. 77 la nr. 103 si de la nr. 78 la nr. 104, Str. Unirii (Petofi), Str. Xenopol";

- în loc de: „Str. Andreescu, Str. Călugăreni, Str. N. Grigorescu, Str. Gen. V. Milea (B-dul V.l. Lenin) de la nr. 1 la nr. 41 si de la nr. 2 la nr. 30, P-ta Luther (Blajului), Str. Splaiul G-ral Praporgescu de la nr. 1 la nr. 37, B-dul Revolutiei (B-dul Republicii) de la nr. 37 la nr. 75 si de la nr. 40 la nr. 76 si blocurile H 11, H 12, H 13, Str. Ion Vidu (Văliug), Str. Romul Veliciu (Parângului)" se va citi: „Str. Pictor Ion Andreescu, Str. Călugăreni, Str. Pictor Nicolae Grigorescu, Str. G-ral Vasile Milea (B-dul V.l. Lenin) de la nr. 1 la nr. 41 si de la nr. 2 la nr. 30, P-ta Luther (Blajului), Str. Spl. Gen. David Praporgescu de la nr. 1 la nr. 37, B-dul Revolutiei (B-dul Republicii) de la nr. 37 la nr. 75 si de la nr. 40 la nr. 76 si blocurile H 11, H 12, H 13, Str. loan Vidu (Văliug), Str. Romul Veliciu (Parângului), Str. Alexandru Grigorescu, Str. Blajului si Pta Blajului";

- în loc de: „Str. Bulgară, Str. Cuptorului, Str. Dumbrava Rosie, Str. Filotei, Str. Lungă, Str. Mehedinteanu, Str. Podului, Str. Porumbacului, Str. Rozmarinului, Str. Vadului, Str. Veseliei, Str. Alexandru Volta, Str. Vulturilor, Str. Abatorului blocurile 16, 17, 18, 20, Str. Baladei blocurile 01, 4, 6, 7, 8, 9, 0X, 40" se va citi: „Str. Bulgară, Str. Cuptorului, Str. Filotei, Str. Lungă, Str. Mehedintianu, Str. Podului, Str. Porumbacului, Str. Rosmarinului, Str. Vadului, Str. Veseliei, Str. Alexandru Volta, Str. Vulturilor,Str. Abatorului blocurile 16, 17, 18, 20, Str. Baladei blocurile 01, 4, 6, 7, 8, 9, 0X, 40";

- în loc de: „Str. Liviu Rebreanu (O. Terezia) blocurile 1, 2, 3, 23, 98, 100, 100 A, 102, Str. Prof. N. Oncu case si blocurile 25, 26, 27, 28, Str. Streiului case si blocurile 10, 13, 14, 24" se va citi: „Str. Liviu Rebreanu (O. Terezia) blocurile 1, 2, 3, 23, 98, 100, 100 A, 102, Str. Prof. Nicolae Oncu case si blocurile 25, 26, 27, 28, Str. Streiului case si blocurile 10, 13, 14, 24";

- în loc de: „Str. Abatorului de la nr. 66 la capăt, Str. Grivitei de la nr. 1 la nr. 41 B si de la nr. 2 la nr. 58, Str. Izlazului, Str. Eftimie Murgu de la nr. 56 la capăt si de la nr. 67 la capăt, Str. Liviu Rebreanu (O. Terezia) case de la nr. 64 la nr. 86 si de la nr. 69 la capăt si blocurile P 3, P 4, P 5, Str. Pădurii de la nr. 1 la nr. 55 si de la nr. 2-4 la capăt, Str. Dr. I. Ratiu (Sverdlov) de la nr. 65 la capăt si de la nr. 74 la capăt, Str. Târgului case si blocurile 29, 15, 21, 22, Str. Rodnei blocurile 2, 12, 02, 5, 11, 100" se va citi: „Str. Abatorului de la nr. 66 la capăt, Str. Grivitei de la nr. 1 la nr. 41 B si de la nr. 2 la nr. 58, Str. Islazului, Str. Eftimie Murgu de la nr. 56 la capăt si de la nr. 67 la capăt, Str. Liviu Rebreanu (O. Terezia) case de la nr. 64 la nr. 86 si de la nr. 69 la capăt si blocurile P3,P4,P 5, Str. Pădurii de la nr. 1 la nr. 55 si de la nr. 2-4 la capăt, Str. Dr. Ion Ratiu (Sverdlov) de la nr. 65 la capăt si de la nr. 74 la capăt, Str. Tîrgului case si blocurile 29, 15, 21, 22, Str. Rodnei blocurile 2, 12, 02, 5, 11, 100";

- în loc de: „Str. Abatorului de la nr. 1 la capăt si de la nr. 2 la nr. 64, Str. Biruintei, Str. Clujului de la nr. 1 la nr. 101 A, de la nr. 2 la nr. 98 B, Str. Căpitan Ignat, Str. Episcop Roman Ciorogariu (Hălmăgean) de la nr. 1 la nr. 97 si de la nr. 2 la nr. 92 A, Str. Latină, Str. Liviu Rebreanu (O. Terezia) de la nr. 1 la nr. 67 si de la nr. 2 la nr. 62 A, Str. Dr. I. Ratiu (Sverdlov) de la nr. 1 la nr. 63 si de la nr. 2 la nr. 72, Str. Venus"se va citi: „Str. Abatorului de la nr. 1 la capăt si de la nr. 2 la nr. 64, Str. Biruintei, Str. Clujului de la nr. 1 la nr. 101 A, de la nr. 2 la nr. 98 B, Str. Cpt. Grigore Ignat, Str. Episcop Roman Ciorogariu (Hălmăgean) de la nr. 1 la nr. 97 si de la nr. 2 la nr. 92 A, Str. Latină, Str. Liviu Rebreanu (O. Terezia) de la nr. 1 la nr. 67 si de la nr. 2 la nr. 62 A, Str. Dr. Ion Ratiu (Sverdlov) de la nr. 1 la nr. 63 si de la nr. 2 la nr. 72, Str. Venus";

- în loc de: „Str. Andrei Saguna (Gh. Dimitrov) de la nr. 1 la nr. 137 si de la nr. 8 la nr. 192, Str. Eftimie Murgu de la nr. 1 la nr. 65 si de la nr. 2 la nr. 54, Str. Oituz de la nr. 1 la nr. 119 A si de la nr. 2 la nr. 120 A, Str. Gheorghe Doja de la nr. 1 lanr.115 si de la nr. 6 la nr. 126" se va citi: „Str. Mitropolit Andrei Saguna (Gh. Dimitrov) de la nr. 1 la nr. 137 si de la nr. 8 la nr. 192, Str. Eftimie Murgu de la nr. 1 la nr. 65 si de la nr. 2 la nr. 54, Str. Oituz de la nr. 1 la nr. 119 A si de la nr. 2 la nr. 120 A, Str. Gheorghe Doja de la nr. 1 la nr.115 si de la nr. 6 la nr. 126";

- în loc de: „Str. Dorobantilor, Str. Pădurii de la nr. 57 la capăt, Str. Grivitei de la nr. 43 A la nr. 163 si de la nr. 60 la nr. 206, Str. Ep.R. Ciorogariu (Hălmăgean) case de la nr. 99 la nr. 193 si de la nr. 94 la nr. 186, Str. Clujului de la nr. 103 la nr. 185 si de la nr. 100 la nr. 182 B, Str. Oituz de la nr. 121 la nr. 185 si de la nr. 122 la capăt, Str. Gh. Dojadelanr. 117 la nr. 179 si de la nr. 128lanr. 190 A" se va c\t\: „Str. Dorobantilor, Str. Pădurii de la nr. 57 la capăt, Str. Grivitei de la nr. 43 A la nr. 163 si de la nr. 60 la nr. 206, Str. Episcop Roman Ciorogariu (Hălmăgean) case de la nr. 99 la nr. 193 si de la nr. 94 la nr. 186, Str. Clujului de la nr. 103 la nr. 185 si de la nr. 100 la nr. 182 B, Str. Oituz de la nr. 121 la nr. 185 si de la nr. 122 la capăt, Str. Gheorghe Doja de la nr. 117 la nr. 179 si de la nr. 128 la nr. 190 A";

- în loc de: „Str. Ep. Roman Ciorogariu blocurile 35, 36A+B, 37A+B, 38, 63A+B+C+D, 67 A+B+C+D+E, 70 A+B, 76A+B+C, Str. Condurasilor blocurile 58A+B+C+D, 61A+B+C, 64A+B, 68A+B+C, 71A+B, 75A+B, 84A+B+C, 91 A+B si case de la nr. 28 la capăt, Str. Primăverii" se va citi: „Str. Episcop Roman Ciorogariu blocurile 35, 36 A+B, 37 A+B,38, 63A+B+C+D, 67 A+B+C+D+E, 70 A+B, 76 A+B+C, Str. Condurasilor blocurile 58A+B+C+D, 61 A+B+C, 64 A+B, 68 A+B+C, 71 A+B, 75 A+B, 84 A+B+C, 91 A+B si case de la nr. 28 ia capăt, Str. Primăverii, Str. Faleza Sud blocurile 35, 36, 37, 38, 58, 61, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 75, 76, 84, 91";

- în loc de: „Str. Pădurii - blocurile 27, 28, 29, 49A+B, 50A+B+C, Str. Pionierilor- blocurile 51, 52, 53, 54, 55A+B+C, 56A+B+C, 56 D+E, 56 F+G, 59 B+C, 66A+B, 77 A+B+C, 78, 79, 80"se va citi: „Str. Pădurii - blocurile 27, 28, 29, 49A+B, 50A+B+C, Str. Pionierilor-blocurile 51, 52, 53, 54, 55A+B+C, 56A+B+C, 56 D+E, 56 F+G, 59 B+C, 66A+B, 77 A+B+C, 78, 79, 80, Str. Faleza Sud";

- în loc de: „Str. Cărămidarilor- blocurile 2A+B, 3A+B, 4A+B, 5, 6, 7A+B, 8A+B, 9A+B, 10 A+B+C, Str. Zorilor-blocurile 1A+B+C+D+E, Str. A.Suciu - blocurile 17A+B, 19A+B, Str. Tunarilor-blocurile 15A+B+C, 16 A+B, Str. Pădurii - blocurile 11, 12, 13, Str. Mărului, Str. Sabinelor"se va citi: „Str. Cărămidarilor-blocurile 2 A+B, 3A+B, 4 A+B, 5, 6, 7 A+B, 8 A+B, 9 A+B, 10 A+B+C, Str. Zorilor - blocurile 1 A+B+C+D+E, Str. Aurel Suciu - blocurile 17A+B, 19A+B, Str. Tunarilor-blocurile 15A+B+C, 16A+B, Str. Pădurii - blocurile 11, 12, 13, Str. Mărului, Str. Sabinelor, Str. Faleza Sud";

- în loc de: „Str. Barbu Lăutaru - case, Str. Condurasilor case de la nr. 2 la nr. 26 A si de la nr. 1 la nr. 27, Str. Andrei Saguna case de la nr. 139 la capăt si de la nr. 194 la capăt, Str. Gheorghe Doja de la nr. 181 la capăt si delanr. 192lacapăt, Str. Oituz case de la nr. 187 la capăt, Str. Clujului - blocurile 72A+B, 74A+B+C, 83A+B, 85, 86, 87, 88, 73 A+B, 82 A+B 42 A+B+C+D+E, 57 A+B+C, 81 A+B, Str. Pionierilor- case"seva citi: „Str. Barbu Lăutaru - case, Str. Condurasilor case de la nr. 2 la nr. 26 A si de la nr. 1 la nr. 27, Str. Mitropolit Andrei Saguna case de la nr. 139 la capăt si de la nr. 194 la capăt, Str. Gheorghe Doja de la nr. 181 la capăt si de la nr. 192 la capăt, Str. Oituz case de la nr. 187 la capăt, Str. Clujului - blocurile 72 A+B, 74 A+B+C, 83 A+B, 85, 86, 87, 88, 73 A+B, 82 A+B 42 A+B+C+D+E, 57A+B+C, 81 A+B, Str. Pionierilor-case";

- în loc de: „Calea Bodrogului, Str. Insula Mures aleile de la I-XX, Calea Aeroportului" se va citi: „Calea Bodrogului, Aleea I, Aleea II,...., Aleea XX, Str. Aeroport";

- în loc de: „Str. Desseanu, Str. Stefan Cicio Pop (6 Martie), Str. I. L. Caragiale, Str. Salacz Gyula (Măcinului), Str. Episcopiei (7 Noiembrie) case de la nr. 4 la capăt si de la nr. 1 la capăt, Str. Octavian Goga (E. Poitier), Str. Sinaia, Str. Voltaire"se va citi: „Str. Desseanu P, Str. Stefan Cicio Pop (6 Martie), Str. Ion Luca Caragiale, Str. Salacz Gyula (Măcinului), Str. Episcopiei (7 Noiembrie) case de la nr. 4 la capăt si de la nr. 1 la capăt, Str. Octavian Goga (E. Poitier), Str. Sinaia, Str. Voltaire";

- în loc de: „Str. Vasile Alecsandri, Str. Lucian Blaga (Miron Constantinescu), Str. Ilarie Chendi, Str. Dr. I. Georgescu (Sebesului), Str. Mihail Eminescu, Str. Transilvaniei, Str. Gheorghe Sincai"seva citi: „Str. Vasile Alecsandri, Str. Lucian Blaga (Miron Constantinescu), Str. Ilarie Chendi, Str. Dr. Ion Georgescu (Sebesului), Str. Mihail Eminescu, Str. Transilvaniei, Str. Gheorghe Sincai";

- în loc de: „Str. Blanduziei, Str. Ceahlău, Str. Ceaikovski, Str. Constanta Hodos, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Olimpiadei, Str. Ion Rusu Sirianu, Str. Mihail Kogălniceanu, Piata Catedralei (Filimon Sârbu), Piata Pompierilor (Meresiev), Str. Csiky Gergely (Turnului), Str. Ion Calvin (Vârful cu Dor)"se va citi: „Str. Blanduziei, Str. Ceahlău, Str. PI. Ceaikovski, Str. Constanta Hodos, Str. Ecaterina Teodoroiu, Str. Olimpiadei, Str. Ion Rusu Sirianu, Str. Mihail Kogălniceanu, Pta Catedralei (Filimon Sârbu), Pta Pompierilor (Meresiev), Str. Csiky Gergely (Turnului), Str. Vîrful cu Dor";

- în loc de: „Str. Bârsei, Str. Nicola Alexici (Brumărel), Str. Căminului, Str. Ciocârliei, Str. Badea Cârtan, Str. Panait Cerna, Str. Emil Gârleanu, Str. Hunedoarei, Str. Ilia, Str. I. Cardos, Str. Minervei, Str. Mărgăritar, Str. Veronica Miele, Str. Mosilor, Str. Putnei, Str. Remus, Str. Sălciei, Str. Simeria, Str. Trandafirilor, Str. Grigore Ureche" se va citi: „Str. Bârsei, Str. Nicola Alexici (Brumărel), Str. Căminului, Str. Ciocîrliei, Str. Badea Cîrtan, Str. Poet Panait Cerna, Str. Emil Gîrleanu, Str. Hunedoara, Str. Ilia, Str. Cardos lacob, Str. Minervei, Str. Mărgăritar, Str. Veronica Miele, Str. Mosilor, Str. Putnei, Str. Remus, Str. Sălciei, Str. Simeria, Str. Trandafirilor, Str. Grigore Ureche";

- în loc de: „Str. Grigore Alexandrescu de la nr. 1 la nr. 27 si de la nr. 2 la nr. 12, Str. Tribunul Axente, Str. Sava Tekelja (Agriselor), Str. Tribunul Buteanu, Str. Cozia, Str. Paul Chinezu, Str. Florilor, Str. Emanoil Gojdu, Str. Alexandru Gavra (Roza Luxemburg), Str. Preparandiei (Narciselor), Piata Sârbească, Str. Heim Domokos (Piata Veche), Piata Luptei, Str. Academia Teologică (Paroseni) inclusiv blocurile A 1, A 2, B 1, B 2, Str. Sinagogei" se va citi: „Str. Poet Grigore Alexandrescu de la nr. 1 la nr. 27 si de la nr. 2 la nr. 12, Str. Axente Tribunu, Str. Sava Tekelia (Agriselor), Str. Buteanu Tribun, Str. Cozia, Str. Paul Chinezu, Str. Florilor, Str. Emanoil Gojdu, Str. Alexandru Gavra (Roza Luxemburg), Str. Preparandiei (Narciselor), Piata Sârbească, Str. Heim Domokos (Piata Veche), Piata Luptei, Str. Academia Teologică (Paroseni) inclusiv blocurile A 1,A2, B 1, B 2, Str. Sinagogei";

- în loc de: „Str. Gheorghe Baritiu, Str. Metianu (Cernei), Str. Vasile Goldis (A. France), Piata Avram lancu, Str. Românului, Str. Ludovic Szantay (Săvinesti)" se va citi: „Str. Gheorghe Baritiu, Str. Metianu (Cernei), Str. Vasile Goldis (A. France), Piata Avram lancu, Str. Românului, Str. Szantay Ludovic (Săvinesti)";

- în loc de: „B-dul Decebal (B-dul Armata Poporului) de la nr. 23 la capăt si de la nr. 24 la capăt, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Tribunul Dobra, B-dul G-ral Dragalina de la nr. 1 la capăt si de la nr. 22 la capăt, Str. Romulus Cărpinisan (Fraternitătii), Str. Gheorghe Lazăr, Str. W. A. Mozart, Piata Margareta Bibici (Piata Moise Nicoară, Piata Liceului), Piata Plevnei, Piata Arenei (Romană) case si blocurile B, C, E, Str. Paris, Str. Kuncz Aladar (Soarelui), Str. Toth Sandor (Splaiul Tei) case si blocurile 1, 2, 3" se va citi: „B-dul Decebal (B-dul Armata Poporului) de la nr. 23 la capăt si de la nr. 24 la capăt, Str. Nicolae Bălcescu, Str. Dobra Tribun, B-dul G-ral Ion Dragalina de la nr. 1 la capăt si de la nr. 22 la capăt, Str. Romulus Cărpinisan (Fraternitătii), Str. Lazăr Gheorghe, Str. Wolfgang Amadeus Mozart, Piata Bibici Margareta (Piata Moise Nicoară, Piata Liceului), Piata Plevnei, Piata Arenei (Romană) case si blocurile B, C, E, Str. Paris, Str. Kuncz Aladar (Soarelui), Str. Sandor Toth (Splaiul Tei) case si blocurile 1, 2, 3";

- în loc de: „Str. Bistritei, Str. Dacilor, Str. Eroul Necunoscut, Str. Labirint 9 Mai, Str. Romei, Calea Romanilor case de la nr. 1 la capăt si blocurile A 1, D, D 1, E 1, F1, G 1, H 1,J 1, K1, L, Str. Scurtă, Str. Triumfului, Str. Zrenjanin" se va citi: „Str. Bistritei, Str. Dacilor, Str. Eroul Necunoscut, Str. Labirint, Str. 9 Mai, Str. Romei, Calea Romanilor case de la nr. 1 la capăt si blocurile A 1, D, D 1, E 1, F 1, G 1, H 1, J 1, K 1, L, Str. Scurtă, Str. Triumfului, Str. Zrenjanin";

- în loc de: „Str. V Bogrea, Calea Banatului, Str. Cetătii, Str. Corăbiei, Str. O. Densusianu, Str. Gladiolelor, Str. Memorandului, Str. Ilie Minea, Piata Eroilor, Str. Vasile Pârvan, Str. Spartacus, Str. Vasile Bunea, Str. Vama Veche" se va citi: „Str. Vasile Bogrea, Calea Banatului, Str. Cetătii, Str. Corăbiei, Str. O. Densusianu, Str. Gladiolelor, Str. Memorandumului, Str. Ilie Minea, Piata Eroilor, Str. Vasile Pârvan, Str. Spartacus, Str. Vasile Bunea, Str. Vama Veche";

- în loc de: „Str. Achile, Str. Cezar, Str. Diogene, Str. Gladiator, Str. Hector, Str. Infanteriei, Str. Marte, Str. Micsunelelor, Str. Părului, Str. Pompei, Str. Radu de la Afumati, Str. Santinelei, Str. Troiei, Str. Trompetei, Piata 13 Martiri, Str. Pictor Eugen Popa, Str. Aurorei, Str. Lebedei, Str. Redutei"se va citi: „Str. Achile, Str. Cezar, Str. Diogene, Str. Gladiator, Str. Hector, Str. Infanteriei, Str. Marte, Str. Micsunelelor, Str. Parului, Str. Pompei, Str. Radu de la Afumati, Str. Santinelei, Str. Troiei, Str. Trompetei, Pta 13 Martiri, Str. Eugen Popa, Str. Aurorei, Str. Lebedei, Str. Redutei";

- în loc de: „Str. CD. Loga (Ada Marinescu), Str. GustavAugustini, Str. Berzei, Str. Bobâlna, Str. Diaconu Coressi, Str. Măria Cuntan, Str. Ficusului, Str. Furnicii, Str. C-tin Gurban, Str. Gutuilor, Str. Nicolae Horga, Str. Lucernei, Str. Arh. Milan Tabacovici (Merfi), Str. Macului, Str. Miraj, Str. Teodor Maris, Str. Movilei, Str. Măcesului, Str. Muscatei, Str. Nalbei, Str. I.P Pincio, Str. Prislop, Str. Cincinatt Pavelescu, Str. Petalelor, Str. Posada, Str. Piersicilor, Str. Basarab I (Rostov), Str. Sever Secula, Str. Gh. Sion, Str. Sunătoarei, Str. Titan, Str. Trifoiului, Str. Col. Alex. Lacu, Str. Col. Gh. I. Muresan, Str. Col. Caius Miorenescu, Str. Col. Stefan Rene Mihăilescu, Str. Mr. Nicolae Daraban" se va citi: „Str. Constantin Loga Diaconovici (Ada Marinescu), Str. Augustin Gustav, Str. Berzei, Str. Bobîlna, Str. Diaconu Coressi, Str. Măria Cuntan, Str. Ficusului, Str. Furnicii, Str. C-tin Gurban, Str. Gutuilor, Str. Nicolae Horga, Str. Lucernei, Str. Arh. Milan Tabacovici (Merfi), Str. Macului, Str. Miraj, Str. Teodor Maris, Str. Movilei, Str. Măciesului, Str. Muscatei, Str. Nalbei, Str. Ion Păun Pincio, Str. Prislop, Str. Cincinatt Pavelescu, Str. Petalelor, Str. Posada, Str. Piersicilor, Str. Basarab I (Rostov), Str. Secula Sever, Str. Poet Gheorghe Sion, Str. Sunătoarei, Str. Titan, Str. Trifoiului, Str. Col. Alexandru Lacu, Str. Col. Gheorghe loan Muresan, Str. Col. Caius Miorenescu, Str. Col. Stefan Rene Mihăilescu, Str. Mr. Nicolae Daraban";

- în loc de: „Str. Sigismund Borlea, Str. Colonistilor, Str. Câmpia Turzii, Str. Dogarilor, Str. Economului, Str. Spicului, Str. Luminii, Str. Constitutiei de la nr.138 la capăt si de la nr. 91 la capăt" se va citi: „Str. Sigismund Borlea, Str. Colonistilor, Str. Câmpia Turzii, Str. Dogarilor, Str. Economului, Str. Spicului, Str. Luminei, Str. Constitutiei de la nr. 138 la capăt si de la nr. 91 la capăt";

- în loc de: „Str. Armoniei, Str. Bagdazar, Str. Canton CFR, Str. Coltisor, Str. Agronomului (Soseaua Timisorii km 7), Calea Timisorii (K. Marx) de la nr. 123 la capăt si de la nr. 122 la capăt, Str. Molidului, Str. Merisor, Str. Ogorului, Str. Petuniei, Str. Pinului, Str. Viilor, Str. Dr. Lazăr Augustin, Str. Dr. Serban Gheorghe, Str. Dr. Mărcus Mihai, Str. Cornelia Bodea"se va citi: „Str. Armoniei, Str. Dr. Dimitri Bagdasar, Str. Coltisor, Str. Agronomului (Soseaua Timisorii km 7), Calea Timisorii (K. Marx) de la nr. 123 la capăt si de la nr. 122 la capăt, Str. Molidului, Str. Merisor, Str. Ogorului, Str. Petuniei, Str. Pinului, Str. Viilor, Str. Dr. Augustin Lazăr, Str. Dr. Gheorghe Serban, Str. Dr. Mihail Mărcus, Str. Cornelia Bodea";

- în loc de: „Str. Stan Dragu, Str. Orsova, Str. Ostasului, Str. Sulina, Str. Semenicului, Str. Bicaz, Str. Păcii, Str. Stefan cel Mare - case, Str. A. M. Guttenbrunn (Lungă, Schmeltzer) de la nr. 137 la capăt si de la nr. 116 la capăt, Str. Zimbrului- de la nr. 1 la 57 si de la nr. 2 la 58" se va citi: „Str. Stan Dragu, Str. Orsova, Str. Ostasului, Str. Sulina, Str. Semenicului, Str. Bicaz, Str. Păcii, Str. Stefan cel Mare - case, Str. Adam Muller Guttenbrunn (Lungă, Schmeltzer) de la nr. 137 la capăt si de la nr. 116 la capăt, Str. Zimbrului - de la nr. 1 la 57 si de la nr. 2 la 58";

- în loc de: „Str. Arinului, Str. Cibinului, Str. Castanilor, Str. Crângului, Str. Ana Ipătescu, Lugojului, Calea Timisorii de la nr. 1 la nr. 121 si de la nr. 2 la nr. 120, Str. Popa Sapcă, Str. A. M. Guttenbrunn (Lungă, Schmeltzer) de la nr. 1 la nr. 135 si de la nr. 2 la nr.114" se va citi: „Str. Arinului, Str. Cibinului, Str. Castanilor, Str. Crîngului, Str. Ana Ipătescu, Lugojului, Calea Timisorii de la nr. 1 la nr. 121 si de la nr. 2 la nr. 120, Str. Popa Sapcă, Str. Adam Muller Guttenbrunn (Lungă, Schmeltzer) de la nr. 1 la nr. 135 si de la nr. 2 la nr. 114";

- în loc de: „Str. Caransebes case si blocurile 3, 9, 10, Str. Gara CFR, Str. Aradul Nou, Str. Gogol case si blocurile 6, 7, 8, 11, 12, 13, Str. Maghiran, Str. Pandurilor, Str. Stefan cel Mare blocurile 2, 4, 5, 2 A" se va citi: „Str. Caransebes case si blocurile 3, 9, 10, Pta Gara Aradul Nou, Str. Nikolai Gogol case si blocurile 6, 7, 8, 11, 12, 13, Str. Magheran, Str. Pandurilor, Str. Stefan cel Mare blocurile 2, 4, 5, 2 A";

- în loc de: „Str. Emil Montia (23 August), Str. Bobocilor, Str. Coasei, Str. Frunzei case, Cămin AZOMA si Cămin WEST SHOESINDUSTRY, Str. Flacăra, Str. Nucului, Str. Pascani, Str. Cpt. loan Fătu (Scânteia), Str. Steagului case si bloc, Str. Flacăra, Str. Stefan Zarie (Tractorul Rosu), Str. Vântului"se va citi: „Str. Montia Emil (23 August), Str. Bobocilor, Str. Coasei, Str. Frunzei case, Cămin AZOMA si Cămin WEST SHOES INDUSTRY, Str. Nucului, Str. Pascani, Str. Cpt. loan Fătu (Scânteia), Str. Steagului case si bloc, Str. Flacăra, Str. Zarie Stefan (Tractorul Rosu), Str. Vântului";

- în loc de: „Str. Panselei, Str. Teodor Păcăteanu (Ghe. Stoica), Str. Tulnic, Str. Tarafului, Str. Brândusei, Str. Cobzei, Str. Clopotului, Str. Căpsunilor, Str. Căprioarei, Str. Frumoasă, Str. Nicholaus Lenau (Fadeev), Str. Pescărus, Str. Iasomiei" se va citi: „Str. Panselei, Str. Teodor Pacateanu (Ghe. Stoica), Str. Tulnic, Str. Tarafului, Str. Brîndusei, Str. Cobzei, Str. Clopotului, Str. Căpsunilor, Str. Căprioarei, Str. Frumoasă, Str. Nicholaus Lenau (Fadeev), Str. Pescărus, Str. Iasomiei".

- în anexa nr. 4 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 4 - Judetul Bacău - La lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Bacău, în casetele 1, 6 - 11,13,15,17,18,23,24,30 - 32,36,38, 45 -47 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Str. Carpati de la nr. 13 si nr. 14 până la capăt"se va citi: „Str. Carpati de la nr. 13 si nr. 14 inclusiv până la capăt";

- în loc de: „Str. 13 Septembrie; Str. George Enescu; Str. Alexandria Lăpusneanu; Str. Gheorghe Glod; Str. Bicaz de la nr. 4 la nr. 126 inclusiv (case); Str. Daciei; Str. Crinului; Str. Mărăsti; Str. Constanfei; Str. Nicolae Copemic; Str. Tolstoi de la calea ferată (nr. 15) până la capăt (case)" se va citi: „Str. 13 Septembrie; Str. George Enescu; Str. Alexandru Lăpusneanu; Str. Gheorghe Glod; Str. Bicaz de la nr. 4 la nr. 122 inclusiv (case); Str. Daciei; Str. Crinului; Str. Mărăsti; Str. Constantei; Str. Nicolae Copernic; Str. Tolstoi de la calea ferată (nr. 15) până la capăt (case)";

- în loc de: „Str. Bucegi cu numerele 119, 121 si nr. 123 inclusiv; Str.Teiului Serei"se va citi: „Str. Bucegi cu numerele 119, 121 si nr. 123 inclusiv; Str.Teiului, Str. Serei";

- în loc de: „Str. Bucegi cu casele de la nr. 1 la nr. 107 si de la nr.2 la nr. 114 inclusiv si blocurile cu nr. 111, 113, 115 si nr. 117 inclusiv" se va citi: „Str. Bucegi cu casele de la nr. 1 la nr. 107 si de la nr. 2 la nr. 118 inclusiv si blocurile cu nr. 111, 113, 115sinr. 117 inclusiv";

- în locde:„Sfr. Bucegi cu blocurile nr. 125, 127, 129, 131, 133, 135, 136, 136 A, 137, 138, 138 A, 139, 140, 140Asinr. 141 inclusiv; Str. Făgăras" seva citi: „Str. Bucegi cu blocurile cu număr fără sot cu nr. 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139,sinr. 141 inclusiv si cu blocurile cu număr cu sot cu nr. 136, 136A, 138, 138A, 140, 140A; Str. Făgăras";

- în loc de: „Str. Narciselor nr. 2, 4, 6, 7, 15, 24 inclusiv si casele de pe ambele părti până la capăt (calea ferată); Str. Victor Babes; Calea Onesti; Str. Poligonului" se va citi: „Str. Narciselor pe partea dreaptă cu nr. 2, 4, 6, 8,

10, 12, 14, 22 si 24 până la capăt; Str. Victor Babes; Calea Onesti; Str. Poligonului";

- în locde:„Sfr. Narciselor nr. 8, 9, 10, 11, 13, 14 A inclusiv si casa nr. 12" se vaciti:„Sfr. Narciselor pe partea stângă cu nr. 7, 9, 11, 13 si 15 până la capăt";

- în loc de: „Str. Aviatori cu bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 23, 25, 27, 29, 32, 32A, 33, 33A, 34, 35, CI, C3 si nr. 39 inclusiv" se va citi: „Str. Aviatori cu bl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12A, 13, 14, 14A, 15, 23, 25, 27, 29,32, 32A, 33, 33A, 34, 35, si casele cu nr.68 si 111";

- în loc de: „Str. Republicii cu blocurile de la nr. 40 la nr. 54 inclusiv"se va citi: „Str. Republicii cu blocurile de la nr. 38 la nr. 54 inclusiv";

- în loc de: „Str. Republicii de la bl. Nr. 76 până la capăt si de la casa nr. 77 până la capăt" se va citi: „Str. Republicii pe partea dreaptă de la bl. nr. 76 până la capăt si pe partea stângă de la casa nr. 77 până la capăt";

- în loc de: „Str. Rozelor, Str. Salcâmului, Str. Scânteii, Str.Toporasi, Str. Veronica Miele, Str. Vasile Lupu, Str. Căsute Sociale, Str. Izvoare, Str. Locotenent Vasile Niculescu, Str. Muscatelor, Str. Ogorului, Str. Plopilor, Str. Pictor Stefan Luchian, Str. Rodnei, Str. Cerbului, Str. Chimiei de la podul peste calea ferată până la capăt, Str. Ciprian Ponimbescu, Str. Ciresoaia, Str. Înfrătirii"se va citi: „Str. Rozelor, Str. Salcâmului, Str. Scânteii, Str.Toporasi, Str. Veronica Miele, Str. Vasile Lupu, Str. Căsute Sociale-lzvoare, Str. Izvoare, Str. Locotenent Vasile Niculescu, Str. Muscatelor, Str. Ogorului, Str. Plopilor, Str. Pictor Stefan Luchian, Str. Rodnei, Str. Cerbului, Str. Chimiei de la podul peste calea ferată până la capăt, Str. Ciprian Porumbescu, Str. Ciresoaia, Str. înfrătirii";

- în loc de: „Str. Bicaz cu numerele: 19, 148, 150, 152, 154, 156 si nr. 160 inclusiv" se va citi: „Str. Bicaz cu numerele: 19, 148, 150, 152, 154, 155, 156, 157 si nr. 160 inclusiv";

- în loc de: „Str. Bicaz cu numerele: 21, 23, 162, 164 sinr. 166 inclusiv"se va citi: „Str. Bicaz cu numerele: 21, 23, 162, 164, 166sicasanr.168";

- în loc de: „Str. Letea cu bl. de la nr. 1 la nr. 13 inclusiv si de la nr. 2 până la nr. 12 inclusiv; Str. Toamnei"se va citi: „Str. Letea cu bl. de la nr. 1 la nr. 11 inclusiv; Str. Toamnei";

- în loc de: „Str. Letea cu blocurile de la nr. 15 si nr. 14 până la capăt, inclusiv locuintele (Colonia) Letea; Str. Mărăsesti, blocurile nr. 118, 120 si 122" se va citi: „Str. Letea cu blocurile de la nr. 12, 13, 14, 15, 16 si nr. 18 si locuintele (Colonia) Letea inclusiv blocurile ANL nr. 46 si 50 bis; Str. Mărăsesti cu blocurile nr. 118, 120, 122";

- în loc de: „Str. Mărăsesti cu blocurile de la nr. 189 inclusiv, până la Orizontului"se va citi: „Str. Mărăsesti cu blocurile nr. 189, 191, 193, 195 si 197 inclusiv, Str. Orizontului";

- în loc de: „Aleea Eternitătii; Str. Cornisa Bistritei cu blocurile nr: 11, 11 A, 12, 19, 20, 20A, 24, 25, 26, 39, 14X, 14Ysi nr. 14Z inclusiv si casele dintre aceste blocuri"se va citi: „Aleea Eternitătii; Str. Cornisa Bistritei cu blocurile nr: 11, 11 A, 12, 15, 19, 20, 24, 25, 26 inclusiv si casele dintre aceste blocuri";

- în loc de: „Str. Milcov cu bl. de la nr. 75 la nr. 97 inclusiv si casele cu nr. 99 si nr. 11 l(lângă Bazar)" se va citi: „Str. Milcov cu bl. de la nr. 75 la nr. 97 inclusiv si casele cu nr. 99 si nr. 111 (lângă Bazar)";

- în loc de: „Str. Milcov cu bl. de la nr. 4 si nr. 7 până la bl. nr. 20 si nr. 11 inclusiv, casele nr. 32, 36, 37, 38, 39 si Căminul de nefamilisti SUBEX"se va citi: „Str. Milcov cu bl. de la nr. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 si nr. 20, casele cu nr. 2, 3, 26, 30, 34, 36, 37, 38, 42, 49 si casele nr.47, 59, 61, 73, 91 si 113 si Căminul de nefamilistiSUBEX cu nr. 81";

- în loc de: „Str. Milcov cu bl. nr. 106, 108, 110, 112, IM si nr. 116 inclusiv, si casele dintre aceste blocuri" se va citi: „Str. Milcov cu bl. nr. 106, 108, 110, 112, 114 sinr. 116";

- în loc de: „Str. Alecu Russo cu bl. de la nr. 1 la nr. 19 inclusiv si casele cu nr. 1, 18, 20, 22, 24 si nr. 40 inclusiv" se va citi: „Str. Alecu Russo cu bl. de la nr. 1 la nr. 19 inclusiv si casele cu nr. 1, 18, 20, 22, 59, 72, 74, 82, 84, 86, 88 si nr. 140 inclusiv".

- în anexa nr. 4 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 4 - Judetul Bacău, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Bacău, în casetele 5, 18, 23, 24, 26, 31, 32 si 40 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Str. Bradului de la nr. 1 la nr. 9 inclusiv; Str. George Bacovia; Str. Ion Luca, mai putin blocurile nr. 1 si nr. 2" se va citi: „Str. Bradului de la nr. 1 la nr. 9 inclusiv; Str. George Bacovia; Str. Luca Ion care se termină în strada Mioritei";

- în loc de: „Calea Mărăsesti cu blocurile de la nr. 1 la nr. 11 si de la nr. 4 la nr. 18 inclusiv si casa cu nr. 16; Str. Dumbrava Rosie; Str. Erou Gheorghe Rusu; Str. George Apostu" se va citi: „Calea Mărăsesti cu blocurile de la nr. 1 la nr. 13 si de la nr. 4 la nr. 18 inclusiv si casa cu nr. 16; Str. Dumbrava Rosie; Str. Erou Gheorghe Rusu; Str. George Apostu";

- în loc de: „Str. Carpati de la nr. 1 la nr. 11 si de la nr.2 până la nr. 10 inclusiv, Str. Spiru Haret, Str. Tolstoi numai blocurile nr. 1 si nr. 3" se va citi: „Str. Carpati cu blocurile nr.2, 4,6, 10 si nr. 1, 3, 5, 9 si 11 si casa cu nr. 7; Str. Spiru Haret, Str. Tolstoi numai blocurile nr. 1 si nr. 3";

- în loc de: „Str. Mărăsesti, cu blocurile de la nr. 80 la nr. 116 inclusiv"se va citi: „Str. Mărăsesti, cu blocurile de la nr. 80 la nr. 116 inclusiv si casele nr. 71 si 73";

- în loc de: „Fundătura Stadionului, Str. Stadionului cu bl. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 37 si nr. 39 inclusiv" seva c\t\: „Fundătura Stadionului, Str. Stadionului cu bl. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24, 32, 36, si casele cu nr.29, 31, 33, 35, 37 si 39";

- în loc de: „Str. Miron Costin cu bl. de la nr. 1 la nr. 17 inclusiv si de la nr. 2 la nr. 4 inclusiv, Str. Progresului" se va citi: „Str. Miron Costin cu bl. de la nr. 1 la nr. 15 pe partea stângă inclusiv si pe partea dreaptă blocurile de la nr. 2 la nr. 4 si casa cu nr.6, Str. Progresului";

- în loc de: „Str. Cremenea, Str. Miron Costin de la nr. 19 si nr. 30 până la capăt" se va citi: „Str. Cremenea, Str. Miron Costin de la nr. 19 si nr. 30 inclusiv până la capăt";

- în locde:„Sfr. 1 Mai, Str. Banu Mărăcine, Str. Cronicar Neculce, Str. Andrei Muresan, Str. Cezar Boliac, Str. I.L.Caragiale, Str. Aurel Vlaicu, Str. Valea Albă, Str. Crângului" se va citi: „Str. 1 Mai, Str. Banu Mărăcine, Str. Cronicar Ion Neculce, Str. Andrei Muresan, Str. Cezar Boliac, Str. I.L.Caragiale, Str. Aurel Vlaicu, Str. Valea Albă, Str. Crângului".

- în anexa nr. 4 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 4 - Judetul Bacău, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 3 Municipiul Bacău, în casetele 2,12, 13, 18 - 22, 24, 26 si 27 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Str. Stefan cel Mare de la nr. 32 (HCC) si nr. 25, pe ambele părti, până la capăt (pârâul Barnat)" se va citi: „Str. Stefan cel Mare de la nr. 32 (HCC) si nr. 25 inclusiv, pe ambele părti, până la capăt (pârâul Barnat);

- în loc de: „Prelungirea Bradului de la nr. 1 la nr. 117 inclusiv si de la nr. 2 la nr. 112 inclusiv" se va citi: „Prelungirea Bradului de la nr. 1 la nr. 117 inclusiv si de la nr. 2 la nr. 112 inclusiv, până la capăt";

- în loc de: „Prelungirea Bradului de la bl. nr. 114 si nr. 119 pe ambele părti până la capăt, Str. Tazlăului" se va citi: „Prelungirea Bradului de la nr.119 inclusiv până la capăt, Str. Tazlăului";

- în loc de: „Str. Apusului, Str. Maramures, Str. Emil Racovită, Str. Veniamin Costachi, Str. Erou Costel Marius Hassan" se va citi: „Str. Apusului, Str. Maramures, Str. Emil Racovită, Str. Mitropolit Veniamin Costachi, Str. Erou Costel Marius Hassan";

- în loc de: „Str. Mioritei de la nr. 16 la nr. 66 inclusiv (numere cu sot)" se va citi: „Str. Mioritei de la nr. 16 la nr. 64 inclusiv (numere cu sot)";

- în loc de: „Str. Mioritei cu blocurile nr: 21, 23, 25, 29, 31, 68, 70, 72 si 74 inclusiv" se va citi: „Str. Mioritei cu blocurile nr: 21, 23, 25, 29, 31, 68, 70, 72 si 74 inclusiv si casele nr.57 si 65 inclusiv";

- în loc de: „Calea Moinesti, Str. Mioritei cu blocurile nr: 33, 76, 78, 80, 82, 83, 84, 86, 88, 88A si casa nr. 39" se va citi: „Calea Moinesti, Str. Mioritei cu blocurile nr: 33, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90 si 92 inclusiv si vila cu nr. 39";

- în loc de: „Str. Abatorului, Str. Fundătura, Str. B.P. Hasdeu, Str. Procopie Strat, Str. A.D.Xenopol, Str. Gen. Stefan Guse, Str. Prutului, Str. Alba lulia, Str. George Cosbuc, Str. Tisei, Str. Alexandra Golescu, Str. Gheorghe Asachi, Str. Viilor, Str. Andrei Saguna, Str. Gheorghe Donici, Str. Arcadie Septilici (fostă Cărămizilor), Str. Constantin Musat (fostă Stejarului), Str. Gheorghe Lazăr, Str. B.P. Hasdeu, Str. Gheorghe Sincai, Str. Brândusei, Str.Gloriei, Str. Caraiman, Str. Ion Creangă, Str. Ceahlăului, Str. Liliacului, Str. Cernei, Str. Pictor N. Grigorescu, Str. Poet Cârlova" se va citi: „Str. Abatorului, Str. Fundătura, Str. B.P. Hasdeu, Str. Procopie Strat, Str. A.D.Xenopol, Str. Gen. Stefan Guse, Str. Prutului, Str. Alba lulia, Str. George Cosbuc, Str. Tisei, Str. Alexandra Golescu, Str. Gheorghe Asachi, Str. Viilor, Str. Mitropolit Andrei Saguna, Str. Gheorghe Donici, Str. Arcade Septilici (fostă Cărămizilor), Str. Constantin Musat (fostă Stejarului), Str. Gheorghe Lazăr, Str. B.P. Hasdeu, Str. Gheorghe Sincai, Str. Brândusei, Str.Gloriei, Str. Caraiman, Str. Ion Creangă, Str. Ceahlăului, Str. Liliacului, Str. Cernei, Str. Pictor N. Grigorescu, Str. Poet Vasile Cârlova";

- în loc de: „Str. Cezar Uncescu, Str. Luceafărului, Str. Dorului, Str. Maresal Al. Averescu, Str. Gen. Doctor, Str. Viselor, Str. Dragomir Badiu, Str. Muncii, Str. Gheorghe Vrânceanu, Str. Plaiului, Str. Ilarie Voronca, Str. Stefan Zeletin, Str. Licurici, Str. Ulmilor, Str. Locot. Victor Botocan" se va citi: „Str. Cezar Uncescu, Str. Luceafărului, Str. Dorului, Str. Maresal Al. Averescu, Str. Viselor, Str. General Doctor Dragomir Badiu, Str. Muncii, Str. Gheorghe Vrânceanu, Str. Plaiului, Str. Ilarie Voronca, Str. Stefan Zeletin, Str. Licurici, Str. Ulmilor, Str. Locot. Victor Botocan, Str. General Nicolae Sova";

- în loc de: „Calea Bârladului, Str. Gen. Irimia, Str. Grigorescu, Str. Câmpului, Str. Triumfului, Str. Sălciei, Str. Siretului, Str. Gheorghe Negel, Str. Căpitan Victor Precup, Str. Viitorului"se va citi: „Calea Bârladului, Str. Gen. Eremia Grigorescu, Str. Câmpului, Str. Triumfului, Str. Sălciei, Str. Siretului, Str. Gheorghe Negel, Str. Căpitan Victor Precup, Str. Viitorului";

- în loc de: „Calea Romanului, Str.lasomiei, Str. Locot. Col. Ion Zămescu, Str. Serbănesti, Str. Căpitan Ernest Tirjescu, Str. Romantei, Str. Căpitan loan Boros, Str. Maior Alexandru Velican, Str. Căpitan Vasile Merica, Str. Colonel Nicolae Drăghici, Str. Constantin Platon, Str. Profesor Doctor Gh. Marinescu, Str. Costache Radu, Str. Gen. Grigore Cantili, Str. Gheorghe Hociung, Str. Leon Sakellary, Str. Lupeni, Str. Vadul Pomilor, Str. Spicului, Str. Mos Ion Roată, Str. Pomilor, Str. Silistei"seva citi: „Calea Romanului, Str.lasomiei, Str. Locot. Col. IonZarnescu, Str. Serbănesti, Str. Căpitan Ernest Tirtescu, Str. Romantei, Str. Căpitan loan Boros, Str. Maior Alexandru Velican, Str. Căpitan Vasile Merica, Str. Colonel Nicolae Drăghici, Str. Constantin Platon, Str. Profesor Doctor Gh. Marinescu, Str. Costache Radu, Str. Gen. Grigore Cantili, Str. Gheorghe Hociung, Str. Leon Sakellary, Str. Lupeni, Str. Vadul Pomilor, Str. Spicului, Str. Mos Ion Roată, Str. Pomilor, Str. Silistei, Str. loan Zaganescu".

- în anexa nr. 10 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 10 - Judetul Buzău, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 6 Municipiul Buzău, în casetele 1 -10,12,14 - 20, 24, 29 - 35 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Blocurile de locuinte G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11.H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19,11,12,13,14,15,16,17,18,19,110,111, 112,113, 114, 115 si 116, 117 din cartierul Dorobanti II" se va citi: „Blocurile de locuinte G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, G13, G14, G15, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10, H11,H12, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, 11, 12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19, 110,111, 112, 113, 114, 115 si 116, 117 din cartierul Dorobanti 2";

- în loc de: „Străzile Câlnău, Dorobanti de la nr. 139 - 249 si 82 - 258, Izvor, Primăverii si Viilor; fundătura Pescărus; cantonul C.FR."se va citi: „Străzile Câlnău, Dorobanti de la nr. 139 - 249 si 82 - 258, Izvor, Primăverii si Viilor; fundătura Pescărus; Cantonului";

- în loc de: „Străzile Rahovei si Luminii; blocurile de locuinte K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K8A, K8B, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K23A, L1, L2, L3, L4, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J14, J15, J16 si J17 din cartierul Dorobanti II"se va citi: „Străzile Rahovei si Luminii; blocurile de locuinte K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K8A, K8B, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K16, K23A, L1, L2, L3, L4, J1, J2, J3, J4, J5, J6, J7, J8, J9, J10, J14, J15, J16 si J17 din cartierul Dorobanti 2";

- în loc de: „Străzile Dorobanti de la nr. 2-80 si 1-33 bis, Al. Marghiloman de la 95-147 si 84-132 si Leului; blocurile de locuinte 7A, 7A1, 7B, 7B1, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10G, 11B, 11C, 13A, 13A1, 13/1, 13/2, 13/3, 14A si 14A1 din cartierul Dorobanti II; blocurile de locuinte E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 si E8 din cartierul Brosteni"se va citi: „Străzile Dorobanti de la nr. 2-80 si 1-33 bis, Al. Marghiloman de la 95-147 si 84-132 si Leului; blocurile de locuinte 7A, 7A1, 7B.7B1, 7C, 7D, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10G, 11B, 11C, 13A, 13A1, 13/1, 13/2, 13/3, 14A si 14A1 din cartierul Dorobanti 2; blocurile de locuinte E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 si E8 din cartierul Brosteni";

- în loc de: „Străzile Călmătui, Columbelor, Al. Marghiloman de la nr. 269-275 si 232-244, Umbrelor, Horticolei, Luceafărului de la nr. 33-103, Nimfelor, Anton Pann, Grăniceri, Stelei, Plantelor; sos. Brăilei (inclusiv blocurile de locuinte ale S.C. «AROMET» S.A. si S.C. «APCAROM» S.A.); blocurile de locuinte 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H1, 32H2, 321, 32J, 32K, 32L,32M, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 331 si 33J din cartierul Dorobanti I" se va citi: „Străzile Călmătui, Columbelor, Al. Marghiloman de la nr. 269-275 si 232-244, Umbrelor, Horticolei, Luceafărului de la nr. 33-103, Nimfelor, Anton Pann, Grăniceri, Stelei, Plantelor; sos. Brăilei (inclusiv blocurile de locuinte ale S.C. «AROMET» S.A. si S.C. «APCAROM» S.A.); blocurile de locuinte 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H1, 32H2, 321, 32J, 32K, 32L,32M, 33A, 33B, 33C, 33D, 33E, 33F, 33G, 33H, 331 si 33J din cartierul Dorobanti 1";

- în loc de: „Bulevardul Republicii de la nr. 55-115 si 2-18 (inclusiv blocurile de locuinte nr. 1, 2, 3 si 4 CFR); străzile Alexandru cel Bun (Partizani), Mică si Pictorilor; blocurile de locuinte 22, 26, 27, 28, 29 si 30 din aleea Feroviarilor; blocurile de locuinte 23A, 23B, 23C, 24A, 24B, 24C, 25A si 25B aleea Flamurei; blocurile de locuinte 18, 19, 20 si 21 din aleea Siretului; intrare Hipodrom" se va citi: „Bulevardul Republicii de la nr. 55-115 si 2-18 (inclusiv blocurile de locuinte nr. 1, 2, 3 si 4 CFR); străzile Alexandru cel Bun, Mică si Pictorilor; blocurile de locuinte 22, 26, 27, 28, 29 si 30 din aleea Feroviarilor; blocurile de locuinte 23A, 23B, 23C, 24A, 24B, 24C, 25A si 25B aleea Flamurei; blocurile de locuinte 18, 19, 20 si 21 din aleea Siretului; str. Hipodrom";

- în loc de: „Bulevardele Gării, Republicii de la nr. 1-53; străzile Filantropiei, Tenor Leonard, Libertătii, Petru Maior, Costache Negruzzi, Oilor, Petrosani, Plevnei de la nr. 29-53 si 22-26, Salvării, Scânteii, Triumfului, 13 Decembrie; aleea Mărgăritarelor"se va citi: „Bulevardele Gării, Republicii de la nr. 1-53; străzile Filantropiei, Tenor Leonard, Libertătii, Petru Maior, Costache Negruzzi, Oilor, Petrosani, Plevnei de la nr. 29-53 si 22-26, Salvării, Scânteii, Triumfului, 13 Decembrie; aleea Mărgăritarilor";

- în loc de: „Străzile Cometei, Ion Costinescu, Dreptătii, Dinicu Golescu, Gheorghe Magheru, Pinului, Santierului de la nr. 43-109, Aurel Vlaicu (inclusiv blocurile de locuinte ale S.C. «ROTEC» S.A.), 1 Mai si 16 Februarie; blocurile de locuinte ale S.C. «GEROM» S.A. din bulevardul Industriei" se va citi: „Străzile Cometei, Ion Costinescu, Dreptătii, Dinicu Golescu, Gheorghe Magheru, Pinului, Santierului de la nr. 43-109, Aurel Vlaicu (inclusiv blocurile de locuinte ale S.C. «ROTEC» S.A.), 1 Mai si 16 Februarie; blocurile de locuinte ale S.C. «GEROM» S.A. din aleea Industriei";

- în loc de: „Străzile Depoului, Bazil lorgulescu, Lupeni, Panait Mosoiu, Profesorilor, Stupăriei si Piersicului; blocurile de locuinte ale S.C. «ZAHĂRUL» S.A. si S.C. «METALPLAST» S.A. din bulevardul Industriei" se va citi: „Străzile Depoului, Bazil lorgulescu, Lupeni, Panait Mosoiu, Profesorilor, Stupăriei si Piersicului; blocurile de locuinte ale S.C. «ZAHĂRUL» S.A. si S.C. «METALPLAST» S.A. din aleea Industriei";

- în loc de: „Străzile Albinelor, Cătunului, D.Filipescu, Frasinului, Hangarului, Muncii, Murgului, Negrească, Postei, Saturn, Saturn-Linie, Santierului de la nr. 1-41 si Urziceni; piata Aviatorilor" se va citi: „Străzile Albinelor, Cătunului, Dimitrie Filipescu, Frasinului, Hangarului, Muncii, Murgului, Negrească, Postei, Saturn, Saturn-Linie, Santierului de la nr. 1-41 si Urziceni; piata Aviatori";

- în loc de: „Străzile Col. Ion Buzoianu de la nr. 41-125 si 38-130, Crizantemelor, Plevnei de la nr. 1-27 si 2-20, Războieni, Pompiliu Stefu, Independentei de la nr. 1-53 si 4-36, Mărăsti si Păcii; fundăturile Bradului, Slănic si Soimului" se va citi: „Străzile Col. Ion Buzoianu de la nr. 41-125 si 38-130, Crizantemelor, Plevnei de la nr. 1-27 si 2-20, Războieni, Stefu Pompiliu, Independentei de la nr. 1-53 si 4-36, Mărăsti si Păcii; str. Bradului, fundăturile Slănic si Soimului";

- în loc de: „Bulevardul 1 Decembrie 1918 (exclusiv blocurile de locuinte); străzile Gheorghe Asachi, Simion Bărnutiu, Constantin Brâncoveanu, Vasile Voiculescu, Caro! Davila, Independentei de la nr. 55-149 si 38-150, Mihail Kogălniceanu, Lunei, Patriei de la nr. 1-65 si 2-46, Somesul Mic, Toamnei, Unirii de la nr. 2-10, Vulcani, Viitorului si Zimbrului; fundăturile Daliei, Grâusorului, Rândunelelor, Rozelor si Viorelelor; intrarea Aerodromului" se va citi: „Bulevardul 1 Decembrie 1918 (exclusiv blocurile de locuinte); străzile Gheorghe Asachi, Simion Bărnutiu, Constantin Brâncoveanu, Vasile Voiculescu, Caro! Davila, Independentei de la nr. 55-149 si 38-150, Mihail Kogălniceanu, Lunei, Patriei de la nr. 1-65 si 2-46, Somesul Mic, Toamnei, Unirii de la nr. 2-10, Vulcani si Zimbrului; aleea Viitorului; fundăturile Daliei, Grâusorului, Rândunelelor, Rozelor si Viorelelor; intrarea Aerodromului";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 26B, 26C, 26D, 27A, 27B, 27C, 28A, 28B, 28C, 29A, 29B, 29C, 30A, 30B, 31A, 31B, 32A, 32B, B11, B12, B13, B14, B15, B16, E1, E2 si 169 din cartierul Unirii"se va citi: „Blocurile de locuinte 24A, 24B, 24C, 24D, 24E, 24F, 25A, 25B, 25C, 25D, 25E, 25F, 26A, 26B, 26C, 26D, 27A, 27B, 27C, 28A, 28B, 28C, 29A, 29B, 29C, 30A, 30B, 31A, 31B, 32A, 32B, B11, B12, B13, B14, B15, B16, E1, E2 si 169 din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 33A, 33B, 33C, 33D, 34A, 34B, 34C, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 36A, 37A, 37B, 37C, 38A, 38B, 38C, E3, E4, E5, El, E9, E10, B17, C3, 03, S3, 151 si 174 din cartierul Unirii"se va citi: „Blocurile de locuinte 33A, 33B, 33C, 33D, 34A, 34B, 34C, 35A, 35B, 35C, 35D, 35E, 36A, 37A, 37B, 37C, 38A, 38B, 38C, E3, E4, E5, E7, E9, E10, B17, C3, 03, S3, 151 si 174 din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 24, 38, 39A, 39B, 40, 133A, 133B, B1, L1, PO, P1, P2, P3, P4 si P5 din cartierul Unirii; străzile Unirii nr. 99 si Ion Neculce nr. 20"se va citi: „Blocurile de locuinte 1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 2A, 2B, 2C, 2D, 6A, 6B, 6C, 7A, 7B, 7C, 7D, 8A, 8B, 24, 38, 39A, 39B, 40, 133A, 133B, Bl, L1, PO, P1, P2, P3, P4 si P5 din bulevardul Unirii; străzile Unirii nr. 99 si Ion Neculce nr.20, Aleea Insulei";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 9A, 9B, 17A, 17B, 18A, 18B, 18C, 41, 43, 45, 53, 57, 119A, 119B, 119C, 120A, 120B, 121 (A,B,C,D), 138, B2, L2, P6, P6A, P7, P8, P9, P10 si P11 din cartierul Unirii"se va citi: „Blocurile de locuinte 9A, 9B, 17A, 17B, 18A, 18B, 18C, 41, 43, 45, 53, 57, 119A, 119B, 119C, 120A, 120B, 121 (A,B,C,D), 138, B2, L2, P6, P6A, P7, P8, P9, P10 si P11 din bulevardul Unirii, Aleea Stejarului";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 10A, 10B, 11 A, 11B, 11C, 12B, 12C, 12D, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 14B, 14C, 14D, 15A, 15B, 15C, 16, 47, 134, 135 si 136 din cartierul Unirii"se va citi: „Blocurile de locuinte 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 3F, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, 10A, 10B, 11 A, 11B, 11C, 12B, 12C, 12D, 13A, 13B, 13C, 13D, 14A, 14B, 14C, 14D, 15A, 15B, 15C, 16,47, 134, 135 si 136 din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19A, 19B, 19C, 19D, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 21 A, 21B, 22A, 22B, 22C, 104, 105, B3, B4,B5, B6, B7, P12 si P13 din cartierul Unirii" se va citi: „Blocurile de locuinte 1, 2, 3, 4, 7, 8, 19A, 19B, 19C, 19D, 20A, 20B, 20C, 20D, 20E, 20F, 21 A, 21B, 22A, 22B, 22C, 104, 105, B3, B4, B5, B6, B7, P12 si P13 din bulevardul Unirii si str. Ciucurete Popescu";

- în loc de: „Bulevardul N. Titulescu; străzile Valeriu Apollon, lordache Buga, Caraiman de la nr. 1-31 si 2- 40 (exclusiv blocurile de locuinte), Carpati, George Cosbuc, Democratiei de la nr. 87-97 si 80-120, Ecoului, Minai Eminescu, Martirilor, Mărăsesti, Molidului, Poet Theodor Neculută, Nucului, Ion D. Petrescu, Progresului, Proletari, Alecu Russo, Chilian V. Telegescu, Ecaterina Teodoroiu, Enăchită Văcărescu, Viseu, Vlăsiei si 22 Decembrie" se va citi: „Bulevardul Nicolae Titulescu; străzile Valeriu Apolon, lordache Buga, Caraiman de la nr. 1-31 si 2-40 (exclusiv blocurile de locuinte), Carpati, George Cosbuc, Democratiei de la nr. 87-97 si 80-120, Ecoului, Mihail Eminescu, Martirilor, Mărăsesti, Molidului, Poet Theodor Neculută, Nucului, I. D. Petrescu, Progresului, Proletarilor, Alecu Russo, Chilian V. Telegescu, Ecaterina Teodoroiu, Enăchită Văcărescu, Viseu, Vlăsiei si 22 Decembrie";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 32A, 32B, 33A, 33B, 34A si 34B din cartierul Micro XIV; blocurile de locuinte 29A, 29B si 29C din aleea Constructorilor; blocurile de locuinte 23B, 24A, 24B si 24C din cartierul Micro XIV; blocurile de locuinte 25A si 25B din aleea Leagănului; blocurile de locuinte 26A, 26B si 26C din aleea Scolilor" se va citi: „Blocurile de locuinte 32A, 32B, 33A, 33B, 34A si 34B din cartierul Micro 14; blocurile de locuinte 29A, 29B si 29C din aleea Constructorilor; blocurile de locuinte 23B, 24A, 24B si 24C din cartierul Micro 14; blocurile de locuinte 25A si 25B din aleea Leagănului; blocurile de locuinte 26A, 26B si 26C din aleea Scolilor";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E si 7F din cartierul Crâng II" se va citi: „Blocurile de locuinte 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 3D, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E si 7F din cartierul Crâng 2, str. 1 Decembrie 1918, str. Prieteniei";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 23A, 27A, 27B, 27C, 28, 30A, 30B, 31A si 31B din cartierul Micro XIV; blocurile de locuinte B1, B2, B3, B4, B5 si C1 din bulevardul Stadionului" se va citi: „Blocurile de locuinte 23A, 27A, 27B, 27C, 28, 30A, 30B, 31A si31B din cartierul Micro 14; blocurile de locuinte B1, B2, B3, B4, B5 si C1 din bulevardul Stadionului";

- în loc de: „Străzile Transilvaniei de la nr. 49-221 si 62-230 (inclusiv blocul de locuinte al S.C. «ROMCARBON» S.A. si blocurile de locuinte ale S.C. «CONCAS» S.A.), Cerbului, Constitutiei, Păun Pincio, aleile Plopilor si Grădinilor si fundăturile Uzinei si Salcâmilor" se va citi: „Străzile Transilvaniei de la nr. 49-221 si 62-230 (inclusiv blocul de locuinte al S.C. «ROMCARBON» S.A. si blocurile de locuinte ale S.C. «CONCAS» S.A.j, Cerbului, Constitutiei, Ion Păun Pincio, aleile Plopilor si Gradinelor, str. Uzinei si fundătura Salcâmilor";

- în loc de: „Bulevardul Stadionului de la nr. 120-158; străzile Bazalt (inclusiv blocurile de locuinte F1, F2, F3, F4, F5, G1A, G1B, G2A si G2B), Simila (inclusiv blocurile de locuinte A, B, C si D Stadion Constructorul si blocurile de locuinte ale S.C. «FILATURA» S.A., S.C. «FILVATEX» S.A. si S.C. «STIFIN» S.A.), Transilvaniei de la nr. 223- 307 si 232-356; aleea Florilor; intrările Bazalt, lazului, Tiglari si Gogu Vicatus"se va citi: „Bulevardul Stadionului de la nr. 120-158; străzile Bazalt (inclusiv blocurile de locuinte F1, F2, F3, F4, F5.G1A, G1B, G2A si G2B), Simila (inclusiv blocurile de locuinte A, B, C si D Stadion Constructorul si blocurile de locuinte ale S.C. «FILATURA» S.A., S.C. «FILVATEX» S.A. si S.C. «STIFIN» S.A.), Transilvaniei de la nr. 223-307 si 232-356; aleea Florilor; intrările Bazalt, lazului, Tiglari si Gogu Vicatus, str. Veteranilor";

- în loc de: „Străzile Cărămidari, Cercului, Foisor, Haiducului, Grădinilor, înfrătirea, Orizontului de la 51-169 si 54bis-284, Transilvaniei de la nr. 309-343 si 358-412A; aleile Chimica, Cimbrului si Livezilor; intrările Liliacului, Pescărus si soseaua Nordului" se va citi: „Străzile Cărămidari, Cercului, Foisor, Haiducului, Grădinilor, înfrătirea, Orizontului de la 51-169 si 54bis-284, Transilvaniei de la nr. 309-343 si 358-412A; aleile Chimiei, Cimbrului si Livezilor; intrările Cărămidari, Liliacului, Pescărus si soseaua Nordului";

- în loc de: „Străzile Depozitului, Pasajului, Stăvilarului, Transilvaniei de la nr. 345-425 si 414-506 (inclusiv blocurile de locuinte ale S.C. «CONCIFOR» S.A.) si intrarea Cosmin" se va citi: „Străzile Depozitului, Pasajului, Stăvilarului, Transilvaniei de la nr. 345-425 si 414-506 (inclusiv blocurile de locuinte ale S.C. «CONCIFOR» S.A.), intrarea Cosmin, aleea Depozitului".

- în anexa nr. 10 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 10 - Judetul Buzău - la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 7 Municipiul Buzău, în casetele 1, 3, 6, 8-13, 16-19, 21, 22-30 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Străzile Ariesului, Armoniei, Bistritei (exclusivblocurile de locuinte nr. 1, 2, 3A, 3B, 3C B.PHasdeu), blocul 3 «Sporul», blocul «Avicola», Clementei, Cuza Vodă (inclusiv blocurile de locuinte A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3 si D4), Grivitei, Ana Ipătescu, Napoca, Oltetului, Sperantei, Verii si Sf. Sava Gotul; piata Teatrului; aleea Sperantei; blocurile de locuinte nr. 1, 2, 3, 4 si 5 din Piata Daciei"se va citi: „Străzile Ariesului, Armoniei, Bistritei (exclusiv blocurile de locuinte nr. 1, 2, 3A, 3B, 3C B.P.Hasdeu), blocul 3 «Sporul», blocul «Avicola», Clementei, Cuza Vodă (inclusiv blocurile de locuinte A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, D1, D2, D3si D4), Grivitei, Ana Ipătescu, Napoca, Oltetului, Sperantei, Verii si Sf. Sava Gotul; piata Teatrului; aleea Sperantei; blocurile de locuinte nr. 1, 2, 3, 4 si 5 din Piata Daciei, str. Ion Băiesu";

- în loc de: „Străzile Al. Marghiloman de la 1-93 si 2-82, Grigore Alexandrescu, Bicaz, Brosteni (exclusiv blocurile de locuinte), It. Col. Gheorghe lacob (inclusiv blocurile de locuinte F5 si F6), Vladimir Maximilian (exclusiv blocurile de locuinte), Mesteacănului (inclusiv blocurile de locuinte 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E si 2F), lazul Morilor si Tăbăcari; aleile Chiristigii, Romanitei, si Teilor; fundăturile Agriselor, Deltei, Fragilor si Gârlei; blocurile de locuinte 1A, 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, si 4C din zona Bazinului Olimpic"se va citi: „Străzile Al. Marghiloman de la 1- 93 si 2-82, Grigore Alexandrescu, Bicaz, Brosteni (exclusiv blocurile de locuinte), It. Col. Gheorghe lacob (inclusiv blocurile de locuinte F5 si F6), Vladimir Maximilian (exclusiv blocurile de locuinte), Mesteacănului (inclusiv blocurile de locuinte 1, 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E si 2F), lazul Morilor, Romanitei si Tăbăcari; aleile Chiristigii si Teilor; fundăturile Agriselor, Deltei, Fragilor si Gârlei; blocurile de locuinte IA, 2A, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, si 4C din str. Sporturilor";

- în loc de: „Blocurile de locuinte C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, P1, P1A, P2, P3, P4, P4A, P5, P5A, P6, P7, P8 si P8A din cartierul Brosteni si blocurile de locuinte R1, R2, R3, R4 si R5 din zona Sălii Sporturilor"se va citi: „Blocurile de locuinte C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14, D15, PI, P1A, P2, P3, P4, P4A, P5, P5A, P6, P7, P8 si P8A din cartierul Brosteni si blocurile de locuinte R1, R2, R3, R4 si R5 din str. Sporturilor";

- în loc de: „Străzile Gârlasi, Călărasi, Coloniilor, Diminetii; fundătura Sălciilor; blocurile de locuinte P9, P9A, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P15A, P16, P16A, P17, P18, P19, P19A, P20, P20A, P21, P22, P01, P02,P03 si P04 din cartierul Brosteni; blocurile de locuinte A1, A2, A3, A4, A5, A7, A7A, A8, A9,A10 siA11 din cartierul Dorobanti II" se va citi: „Străzile Gârlasi, Călărasi, Coloniilor, Diminetii; fundătura Sălciilor; blocurile de locuinte P9, P9A, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P15A, P16, P16A, P17, P18, P19, P19A, P20, P20A, P21, P22, P01, P02, P03 si P04 din cartierul Brosteni; blocurile de locuinte A1,A2,A3,A4,A5, A7, A7A, A8, A9, A10 siA11 din cartierul Dorobanti 2, str. Grădinari";

- în loc de: „Blocurile de locuinteA12, A13, A14, B1, B2, B3, B4,B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, E14, E15, E16, E17, E18, E19, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25 si F26 din cartierul Dortobanti II" se va citi: „Blocurile de locuinte A12, A13.A14, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9,B10, B11, B12, B13, B14, B15, B16, B17, B18, B19, E14, El5, E16, E17, E18, E19, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F11, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F19, F20, F21, F22, F23, F24, F25 si F26 din cartierul Dortobanti 2";

 - în loc de: „Blocurile de locuinte 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7,28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 29/3, 31 A, 31B, 31C si 31D din cartierul Dorobanti I; blocurile de locuinte C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D1, D2, D3, D4, D4A, D5, D6, D7, D8 si D9 din cartierul Dorobanti II" se va citi: „Blocurile de locuinte 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5, 26/6, 26/7, 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7,28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 29/1, 29/2, 29/3, 31A, 31B, 31C si 31D din cartierul Dorobanti 1; blocurile de locuinte C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, D1, D2, D3, D4, D4A, D5,D6, D7, D8 si D9 din cartierul Dorobanti 2";

- în loc de: „Strada Luceafărului de la 1-31si 2-36; blocurile de locuinte 9A, 9A1, 9B,9C, 9D, 10F, 11 A, 12A, 12A1, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16F, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 19/3, 19A, 19B, 19B1, 23/2 si 23/4 din cartierul Dorobanti /"se va citi: „Strada Luceafărului de la 1-31 si 2-36; blocurile de locuinte 9A, 9A1, 9B,9C, 9D, 10F, 11 A, 12A, 12A1, 12B, 12C, 12D, 12E, 12F, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16F, 17/1, 17/2, 17/3, 17/4, 18/1, 18/2, 18/3, 18/4, 19/1, 19/2, 19/3, 19A, 19B, 19B1, 23/2 si 23/4 din cartierul Dorobanti 1".

- în loc de: „Blocurile de locuinte 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5 si 22/6 din cartierul Dorobanti I; blocurile de locuinte 1, 2, 3, 4 si 5 din aleea Venus; blocurile de locuinte 34, 35, 36 si 37 din aleea Măgurei" se va citi: „Blocurile de locuinte 20/1, 20/2, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4, 22/5 si 22/6 din cartierul Dorobanti 1; blocurile de locuinte 1, 2, 3, 4 si 5 din aleea Venus; blocurile de locuinte 34, 35, 36 si 37 din aleea Măgurei";

- în loc de: „Străzile Culturii si Al. Marghiloman de la nr. 149-267 si 134-230; blocurile de locuinte 6A, 6B, 6C, 6D, 6D1, 15A, 15B, 15B1, 15C1, 15C2, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1, 25/2, 25/3, 30A, 30B si 30C din cartier Dorobanti /"se va citi: „Străzile Culturii si Al. Marghiloman de la nr. 149-267 si 134-230; blocurile de locuinte 6A, 6B, 6C, 6D, 6D1, 15A, 15B, 15B1, 15C1, 15C2, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 25/1, 25/2, 25/3, 30A, 30B si 30C din cartier Dorobanti 1";

- în loc de: „Străzile Agriculturii, Decebal si Vulturului; blocurile de locuinte 9, 10 si 11 din aleea Neptun; blocurile de locuinte 31 A, 31B, 31C, 32A, 32B si 32C din aleea Margaretelor; blocurile de locuinte 33A, 33B si 33C din aleea Măgurei" se va citi: „Străzile Agriculturii, Decebal si Vulturului; blocurile de locuinte 9, 10 si 11 din aleea Neptun; blocurile de locuinte 31A,31B,31C, 32A, 32B si 32C din aleea Margaretelor; blocurile de locuinte 33A, 33B si 33C din aleea Măgurei, str. Siriului";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 110, 124, 125, 126, 127, 128A, 128B, 128C, 129, 130, 131, 132, 137, 139, 140, 145, 147, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, C1, C2, E7A, E8, G1, G2, 01, 02, S1 si S2 din cartierul Unirii" se va citi: „Blocurile de locuinte 110, 124, 125, 126, 127, 128A, 128B, 128C, 129, 130, 131, 132, 137, 139, 140, 145, 147, 39A, 39B, 39C, 39D, 39E, C1, C2, E7A, E8, G1, G2, 01, 02, S1 si S2 din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Bulevardul N. Bălcescu de la nr. 41-47 si 20-34 (inclusivblocurile de locuinte Magnolia, Crinul Alb, Camelia, 11 A, 11B, 11C, 11D, 11E si 11F); străzile Basca, Alexandru Golescu, Panduri, col. Ion Buzoianu de la nr. 21-39bissi 14-36, Patriei de la nr. 67-117 si60-90 (exclusiv blocurile de locuinte); blocurile de locuinte 10A, 10B, 10C si 10D din strada Unirii"se va citi: „Bulevardul N. Bălcescu de la nr. 41-47 si 20-34 (inclusiv blocurile de locuinte Magnolia, Crinul Alb, Camelia, 11 A, 11B, 11C, 11D, 11E si 11F); străzile Basca, Alexandru Golescu, Panduri, col. Ion Buzoianu de la nr. 21-39 bis si 14-36, Patriei de la nr. 67-117 si 60-90 (exclusiv blocurile de locuinte); blocurile de locuinte 10A, 10B, 10C si 10D din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 1AB, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A, B si C din strada Unirii"se va citi: „Blocurile de locuinte 1AB, 1C, 1D, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, A, B si C din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Străzile Democratiei de la nr. 1-85 si 2-78 (inclusiv blocurile de locuinte A1, A2, A3, A4 siA5), Dreaptă, Mioritei, col. Ion Buzoianu de la nr. 1-19 si 2-12 (inclusiv blocurile de locuinte 2A si 2B), Crinului (inclusiv blocurile de locuinte A6, A7, A8, A9, A11A, A11B, A14 si A15), Prosperitătii, Renasterii, Narciselor, Crisan si Zefirului; fundătura Scoalei; blocurile de locuinte 12D, 12E, 12F, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13Fsi 13G din strada Unirii" se va citi: „Străzile Democratiei de la nr. 1-85 si 2-78 (inclusiv blocurile de locuinte A1, A2, A3, A4 siA5), Dreaptă, Mioritei, col. Ion Buzoianu de la nr. 1-19 si 2-12 (inclusiv blocurile de locuinte 2A si 2B), Crinului (inclusiv blocurile de locuinte A6, A7, A8, A9, A11A, A11B, A14 si A15), Prosperitătii, Renasterii, Narciselor, Crisan si Zefirului; fundătura Scoalei; blocurile de locuinte 12D, 12E, 12F, 13A, 13B, 13C, 13D, 13E, 13F si 13G din bulevardul Unirii, str. Neagu Benescu";

- în toc de: „Blocurile de locuinte 141, 14J, 14K, 15A, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 161, 16J, 16K, 17D, 17E, 17F, 17G, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18H si 181 din strada Unirii"se va citi: „Blocurile de locuinte 141, 14J, 14K, 15A, 16A, 16B, 16C, 16D, 16E, 16F, 16G, 16H, 161, 16J, 16K, 17D, 17E, 17F, 17G, 18A, 18B, 18C, 18D, 18E, 18F, 18H si 181 din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Străzile Nicolae Beldiceanu, Clujului, Crisului, Gheorghe Doja, Maghiran, Merisorului, Nufărului, Proiectată, I.H. Rădulescu, Poet Ghe. Sion, Turdei si Ecaterina Varga; fundătura Trifoiului"se va citi: „Străzile Nicolae Beldiceanu, Clujului, Crisului, Gheorghe Doja, Maghiran, Merisorului, Nufărului, Proiectată, Ion Heliade Rădulescu, Poet Ghe. Sion, Turdei si Ecaterina Varga; fundătura Trifoiului";

- în loc de: „Blocurile de locuinte 1 si 2 din bulevardul N.Bălcescu; blocul de locuinte A al S.C. CONCAS S.A., blocurile A1, A2 si A3 din strada Caraiman; blocurile de locuinte 85, 86 si 86A din strada Democratiei; blocurile de locuinte B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 si B9 din zona Caraiman; blocurile de locuinte 4, 4A1, 4A2, 5 si 89 din aleea Castanilor" se va citi: „Blocurile de locuinte 1 si 2 din bulevardul N.Bălcescu; blocul de locuinte A al S.C. CONCAS S.A., blocurile A1, A2 siA3 din strada Caraiman; blocurile de locuinte 85, 86 si 86A din strada Democratiei; blocurile de locuinte B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 si B9 din str. Caraiman; blocurile de locuinte 4, 4A1, 4A2, 5 si 89 din aleea Castanelor";

- în loc de: „Blocurile de locuinte B13, B14, B15, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B28, B30, B31, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 si C21 din cartierul Micro III" se va citi: „Blocurile de locuinte B13, B14, B15, B19, B20, B21, B22, B23, B24, B25, B28, B30, B31, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20 si C21 din cart. Episcopiei, str. Frăsinet, Pietroasele, Chiristigii";

- în loc de: „Blocurile de locuinte B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B26, B27, C3, C4, C5, U1, U2 si U3 din cartierul Micro III" se va citi: „Blocurile de locuinte B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, B11, B12, B26, B27, C3, C4, C5, U1, U2 si U3 din cart. Episcopiei, str. Frăsinet, Pietroasele, Chiristigii, Unirii";

- în loc de: „Blocurile de locuinte A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, E2, E3, H1, H2 si H3 din cartierul Micro III" se va citi: „Blocurile de locuinte A1, A2, A3, B1, C1, C2, E1, E2, E3, H1, H2 si H3 din cart. Episcopiei, str. Frăsinet, Pietroasele, Chiristigii; Aleea Cameliei";

- în loc de: „Blocurile de locuinte A4, A5, A6,A7, A8, A9, B16, B17, B18, D1, D2, D3, G1, G2 si G3 din cartierul Micro III"se va citi: „Blocurile de locuinte A4, A5, A6, A7, A8, A9, B16, B17, B18, D1, D2, D3, G1, G2 si G3 din cart. Episcopiei";

- în loc de: „Străzile Chiristigii (exclusiv blocurile de locuinte), Visinului, Suciu Muresanu si Penteleu; aleea Episcopiei; blocurile de locuinte 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 20, 21AB, 21C, 22, 23AB, 23C, 24A, 24B, 25, 26A, 26B, 27, 28A, 28B, 29A, 29B si 29C din strada Unirii" se va citi: „Străzile Chiristigii (exclusiv blocurile de locuinte), Visinului, Suciu Muresanu si Penteleu; aleea Episcopiei; blocurile de locuinte 19A, 19B, 19C, 19D, 19E, 19F, 19G, 19H, 20, 21 AB, 21C, 22, 23AB, 23C, 24A, 24B, 25, 26A, 26B, 27, 28A, 28B, 29A, 29B si 29C din bulevardul Unirii";

- în loc de: „Străzile Almasului, Ardealului, Victor Babes, Vasile Caloian, Miron Costin, Căpsunelor, Vasile Conta, Vasile Golea, Raicu lonescu, Oituz, Orizontului de la nr. 1-49 si 2-54, Ovidiu, Prutului, Alexandru Sahia, Alexandru Vlahută, Ion Andreescu si Popa Tun; fundăturile Berzei si Garoafelor, precum si străzile Nicu Constantinescu, Nicolae Vaschide, Stefan Popescu, viceamiral Ion Murgescu, Vasile Cârlova si Pamfil Seicaru din cartierul Orizont" se va citi: „Străzile Almasului, Ardealului, Victor Babes, Vasile Caloian, Miron Costin, Căpsunelor, Vasile Conta, Vasile Golea, Rion lonescu Raicu, Oituz, Orizontului de la nr. 1-49 si 2-54, Ovidiu, Prutului, Alexandru Sahia, Alexandru Vlahută, Ion Andreescu si Popa Tun; fundăturile Berzei si Garoafelor, precum si străzile Nicu Constantinescu, Nicolae Vaschide, Stefan Popescu, viceamiral Ion Murgescu, Vasile Cârlova si Pamfil Seicaru din cartierul Orizont".

- în anexa nr. 17 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 17 - Judetul Dolj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 1 Municipiul Craiova, în casetele 1, 4, 7,14,16-18, 28 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Calea Unirii blocurile 44 si 46; str. FelixAderca (Krasnoff Gh.) blocurile 1, 2 (A,B), 7; str. Horezului; str. Pictor Barbu Iscovescu; str. Madona Dudu (Maxim Gorki) blocurile 1, 3, 5, 10, 2, 4, 4B, 6, 8 se. A,B; str. Ion Maiorescu blocurile 2, 4A; str. Alexandru Odobescu; str. Petuniilor; str. Roiului; str. Sfântu Dumitru (Preoteasa Grigore) blocurile 1, 3, 5" se va citi: „Calea Unirii blocurile 44 si 46; str. Felix Aderca (Krasnoff Gh.) blocurile 1, 2 (A,B), 7; str. Horezului; str. Pictor Barbu Iscovescu; str. Madona Dudu (Maxim Gorki) blocurile 1-3-5, 10, 2, 4, 4B, 6, 8 se. a.b; str. Ion Maiorescu blocurile 2, 4A; str. Alexandru Odobescu; str. Petuniilor; str. Roiului; str. Sfântu Dumitru (Preoteasa Grigore) blocurile 1, 3, 5";

- în loc de: „Str. Barati; str. Ludwig van Beethoven; str. Călugăreni; str. Dumbrăveni; str. Filantropiei (Dr. Bagdasar); str. lancu Jianu blocurile 10, 11, 12, 15AB se. A; str. Constantin Lecca (Comuna din Paris) blocurile 13, 14, 15; str. Libertătii- Cămine Studentesti Agronomie; str. Zorele; Bdul. Nicolae Titulescu blocurile G1, G2, H1, H2, H3, 12, 13, 14, 15, 15 AB sc.B, 16, 17, 18" se va citi: „Str. Barati; str. Ludwig van Beethoven; str. Călugăreni; str. Dumbrăveni; str. Filantropiei (Dr. Bagdasar); str. lancu Jianu blocurile 10, 11, 12, 15ab se.a; str. Constantin Lecca

(Comuna din Paris) blocurile 13, 14, 15; str. Libertătii- Cămine Studentesti Agronomie; str. Zorele; Bdul. Nicolae Titulescu blocurile G1, G2, H1, H2, H3, 12, 13, 14, 15, 15 ab sc.b, 16,17, 18";

- în loc de: „Str. Cerna blocurile A1, A5; str. Stefan Odobleja blocurile A13, A15, A17, A19, A21, A23, C11, C5, C7, C9, D11, D13, D15, D17, D19, D21, D23, D25; str. Parcului blocurile C1, C3, E1, E10, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9; str. Măria Tănase blocurile A11,A7, A9, C13, C15"se va citi: „Str. Cerna blocurile a1, a5; str. Stefan Odobleja blocurile a13, a15, a17, a19, a21, a23, c11, c5, c7, c9, d11, d13, d15, d17, d19, 621, 623, 625; str. Parcului blocurile d, c3, e1, e10, e2, e3, e4, e5, e6, e7, e8, e9; str. Măria Tănase blocurile a11, a7, a9, c13, c15";

- în loc de: „Aleea Ghetisoarei blocurile 164F, 164G, 166C, 166D, 166E; Calea Severinului blocurile B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, S1, S2, S3, S4, S5, S6; str. Elena Farago blocurile 170G, 170H, 1701, 170J, 170K, 170L, 171G, 171H, 171J, 172E, 172F" se va citi: „Aleea Ghetisoarei blocurile 164F, 164G, 166C, 166D, 166E; Calea Severinului blocurile B01, B02, B03, B04, B05, B06, B07, B08, S1, S2, S3, S4, S5, S6; str. Elena Farago blocurile 170G, 170H, 1701, 170J, 170K, 170L, 171G, 171H, 1711, 171J, 172E, 172F";

- în loc de: „BI6. Oltenia blocurile 160A, 160B, 160C, 162A, 162C, 162D, 164C, 164D, 164E, 1641, 164J, 164K, 166A, 166B, 168A, 168B, 170D, 170E, 170F, 171AB, 171C, 172A, G1"se va citi: „BI6. Oltenia blocurile 160A, 160B, 160C, 162A, 162B, 162C, 162D, 164C, 164D, 164E, 1641, 164J, 164K, 166A, 166B, 168A, 168B, 170D, 170E, 170F, 171AB, 171C, 172A, G1";

- în loc de: „Calea Severinului blocurile 402A, 402B, 403A, 403B, 404A, 404B, 405A, 405B, 406A, 406B; str. Paltinului blocurile 171D, 171E, 171F, 172B, 172C, 172D, 174F, 174G, 174H, 175C, 175D, 175E, 175R; str. Tineretului blocurile 159A, 159B, 159C, 159D, 163A, 163B, 163C, 163D, 163E, 168C, 168D, C, C1"se va citi: „Calea Severinului blocurile 402a, 402b, 403a, 403b, 404a, 404b, 405a, 405b, 406a, 406b; str. Paltinului blocurile 171D, 171E, 171F, 172B, 172C, 172D, 174F, 174G, 174H, 175C, 175D, 175E, 175R; str. Tineretului blocurile 159A, 159B, 159C, 159D, 163A, 163B, 163C, 163D, 163E, 168C, 168D, C, C1";

- în loc de: „Aleea Magnoliei blocurile 155E, 115F, 157C, 157D, 158BC; aleea Ion Vasilescu blocurile 157E, 157F, 157G, 158A; BI6. Oltenia blocurile 151C, 151D, 152A, 152B, 154A, 154B, 155C, 155D, 169A, 169B; str. Gorunului blocurile 169C, 169D, 169E; str. Arh. Constantin lotzu blocurile 151E, 153B, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G; str. Tineretului blocurile 153A, 157A, 157B" se va citi: „Aleea Magnoliei blocurile 155E, 155F, 157C, 157D, 158BC; aleea Ion Vasilescu blocurile 157E, 157F, 157G, 158A;BI6. Oltenia blocurile 151C, 151D, 152A, 152B, 154A, 154B, 155C, 155D, 169A, 169B; str. Gorunului blocurile 169C, 169D, 169E; str. Arh. Constantin lotzu blocurile 151E, 153B, 153C, 153D, 153E, 153F, 153G;str. Tineretului blocurile 153A, 157A, 157B";

- în loc de: ,Aleea 1 Castanilor blocurile 100B, 101B, 101B1, 104A2, 105B, 106, 106B, 63; BI6. Dacia (Roca6a) -4 apartamente Triaj CFR; str. Constantin Brâncoveanu (Potbănita) blocurile 10 exp, 60A, 60B, 60B1, 8A, 8B, 8C; str. Castanilor bloc 122B; str. Emil Gârleanu blocurile 61A1, 62A, 62B"se va citi: „Aleea 1 Castanilor blocurile 100B, 101B, 101B1, 104A1, 104A2, 105B, 106, 106B, 63; BI6. Dacia (Roca6a) - 4 apartamente Triaj CFR; str. Constantin Brâncoveanu (Potbănita) blocurile 10 exp, 60A, 60B, 60B1, 8A, 8B, 8C; str. Castanilor bloc 122B; str. Emil Gârleanu blocurile 61A1, 62A, 62B".

- în anexa nr. 17 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 17 - Judetul Dolj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 2 Municipiul Craiova, în casetele 10,13,16,23,30, 35, 39 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Aleea 1 Dâmbovita; aleea 2 Dâmbovita; aleea 3 Dâmbovita; aleea Valter Mărăcineanu; str. Coltunasi, str. Dâmbovita blocurile 39, 40, 41, 46, 47, 48, CI, C1A, C1B, C1C; str. Făgăras blocurile F11, F27, F28, F5, F6, F7; str. Luminii; str. Valter Mărăcineanu blocurile G10, G11, G7, G8, G9; str. Retezat; str. Mr. George Sontu; str. Sabba Stefănescu blocurile D2, F1, F2; str. Turturele blocul H8; str. Vla6imiri; aleea Retezat" se va citi: „Aleea 1 Dâmbovita; aleea 2 Dâmbovita; aleea 3 Dâmbovita; aleea Valter Mărăcineanu; str. Coltunasi, str. Dâmbovita blocurile 39, 40, 41, 46, 47, 48, C1, C1a, C1b, C1c; str. Făgăras blocurile F11, F27, F28, F5,F6, F7; str. Luminii; str. Valter Mărăcineanu blocurile G10, G11, G7, G8, G9; str. Retezat; str. Mr. George Sontu; str. Sabba Stefănescu blocurile D2, F1, F2; str. Turturele blocul H8; str. Vla6imiri; aleea Retezat";

- în loc de: „Str. Nicolae Bănescu blocurile D9, D9a, D9b; str. Constantin Brâncoveanu (Potbănita) blocurile 10a, 16, 1e, 1f, 1g, 4a, 4b, 4c, 6a, 6b; str. Castanilor blocul 10b; str. Fulgului; str. Muncitorului; str. Opanez blocurile B25, B25A, B26, D4 scara 1, D5, D6, E10, E7, E8, E9" se va citi: „Str. Nicolae Bănescu blocurile D9, D9a, D9b; str. Constantin Brâncoveanu (Potbănita) blocurile 10a, 16, 1e, 1f, 1g, 4a, 4b, 4c, 6a, 6b; str. Castanilor blocul 10b; str. Fulgului; str. Muncitorului; str. Opanez blocurile B25, B25a, B26, D4 scara 1, D5, D6, E10, E7, E8, E9";

- în loc de: „BI6ul. Dacia (Roca6a) blocurile 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18IVB, 19, 20, 1, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6, 7, 8, 9, M7, M8; Str. Braz6a lui Novac blocurile 29IVB1, 30IVB1, 31IVB1, M10, M11, M9"se va citi: „BI6ul. Dacia (Roca6a) blocurile 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18IVB, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6, 7, 8, 9, M7, M8; Str. Braz6a lui Novac blocurile 29IVB1, 30IVB1, 31IVB1, M10, M11, M9";

- în loc de: „Aleea Blan6uziei, str. 1 Decembrie 1918 blocul R14; str. Constantin Argetoianu blocurile 22; Bb(Bbprim); str. Braz6a lui Novac 6e la nr. 6 până la sfârsit si 6e la nr. 55 până la sfârsit si blocurile A7, A8, C4 Se. A+B, C5 Sc.A, C8, C8a, C8b; str. General Mihail Cerchez blocurile A9, C5 Sc.B, C6; str Ion Creangă; str. Doljului blocurile A6, A6(A6prim), C8c, R15, R16, R17, R18, R19; str. Remus; str. Serban Vo6ă (Partizanilor)" se va citi: „Aleea Blan6uziei, str. 1 Decembrie 1918 blocul R14; str. Constantin Argetoianu blocurile 22; BB(BBprim); str. Braz6a lui Novac 6e la nr. 6 până la sfârsit si 6e la nr. 55 până la sfârsit si blocurile A7, A8, C4 Se. a+b, C5 Se.a, C8, C8a, C8b; str. General Mihail Cerchez blocurile A9, C5 Sc.b, C6; str. Ion Creangă; str. Doljului blocurile A6, A6(A6prim), C8c, R15, R16, R17, R18, R19; str. Remus; str. Serban Vo6ă (Partizanilor)";

- în loc de: „Aleea Alunului (Abatorului); aleea 1 Bariera Vîlcii; aleea 2 Bariera Vîlcii; aleea 3 Bariera Vîlcii; aleea 1 Depoului; aleea 2 Depoului; aleea 1 Ramuri; aleea 2 Ramuri; aleea 3 Ramuri; aleea Toamnei (Pro6uctelor); aleea Triajului; str. Bariera Vălcii 6e la nr. 1 la nr. 53 si 6e la nr. 2 la nr. 70; str. Depoului; str. Ramuri; str. Rozelor si blocurile 20apt, 8apt, 9a, B1, B2, B3, G1, G2; str. Toamnei (Pro6uctelor) 6e la nr. 1 la nr. 79 si 6e la nr. 2 la nr. 52; str. Triajului; str. Alunului (Abatorului); aleea 2 Toamnei (Toamnei 2)" se va citi: „Aleea Alunului (Abatorului); aleea 1 Bariera Vîlcii; aleea 2 Bariera Vîlcii; aleea 3 Bariera Vîlcii; aleea 1 Depoului; aleea 2 Depoului; aleea 1 Ramuri; aleea 2 Ramuri; aleea 3 Ramuri; aleea Toamnei (Productelor); aleea Triajului; str. Bariera Vălcii de la nr. 1 la nr. 53 si de la nr. 2 la nr. 70; str. Depoului; str. Ramuri; str. Rozelor si blocurile 20apt, 8apt, 9A, B1, B2, B3, G1, G2; str. Toamnei (Productelor) de la nr. 1 la nr. 79 si de la nr. 2 la nr. 52; str. Triajului; str. Alunului (Abatorului); aleea 2 Toamnei (Toamnei 2)";

- în loc de: „Str. Dezrobirii blocurile b1, b2, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27; str. Traian Lalescu (Dudului) blocurile 11, a1, a2; str. Mihail Strajan blocurile 12, 13, 14, 15, 16, a3, a4, b3, H4"se va citi: „Str. Dezrobirii blocurile b1, b2, G18, G19, G20, G21, G22, G23, G24, G25, G26, G27; str. Traian Lalescu (Dudului) blocurile 11, a1, a2; str. Mihail Strajan blocurile 12, 13, 14, 15, 16, a3, a4, b3, h4";

- în loc de: „Bld. Decebal (Rocada) blocurile 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 71a, 71b, 71c, 72, 73"se va citi: „Bld. Decebal (Rocada) blocurile 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 68, 69, 70, 71, 71A, 71B, 71C, 72, 73".

- în anexa nr. 17 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 17 - Judetul Dolj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 3 Municipiul Craiova, în caseta 17 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Aleea Bibescu (7 Noiembrie); Bld. Stirbei Vodă (23 August) de la nr. 1 la nr. 53 si de la nr. 2 la nr. 96; str. Artarului blocurile M21, M29, M30; str. Bibescu (7 Noiembrie) de la nr. 61 până la sfârsit si de la nr. 104 până la sfârsit si blocurile 15, 17, 17a, 17b, 18c, 20a, 20b, A12, A13, A14a, A14b, P4, P5, P6, P7; str. Buzias blocurile M27, M28, M31, M32; str. Câmpia Islaz blocurile 17C, 19, 21, 23, 24A, 24B, 29, G1, G2, G3; str. Dealul Spirei blocurile M15b, M24, M25, M26; str. Gheorghe Doja; str. Năvodari; str. Soimului"se va citi: „Aleea Bibescu (7 Noiembrie); Bld. Stirbei Vodă (23 August) de la nr. 1 la nr. 53 si de la nr. 2 la nr. 96; str. Artarului blocurile M21, M29, M30; str. Bibescu (7 Noiembrie) de la nr. 61 până la sfârsit si de la nr. 104 până la sfârsit si blocurile 15, 17, 17A, 17B, 18C, 20A, 20B, A12, A13, A 14a, A 14b, P4, P5, P6, P7; str. Buzias blocurile M27, M28, M31, M32; str. Câmpia Islaz blocurile 17C, 19, 21, 23, 24A, 24B, 29, G1, G2, G3; str. Dealul Spirei blocurile M15b, M24, M25, M26; str. Gheorghe Doja; str. Năvodari; str. Soimului".

- în anexa nr. 17 - Delimitarea colegiilor uninominale în Circumscriptia electorală nr. 17 - Judetul Dolj, la lit. A. Colegii uninominale pentru alegerea Camerei Deputatilor, Colegiul uninominal nr. 4 Municipiul Craiova, în casetele 8 si 37 din coloana „Localităti (municipii, orase, comune)/străzi, numere postale":

- în loc de: „Bld. Caro! I (Republicii) blocurile 17D, M6; Cal. Bucuresti de la nr. 1 la nr. 53 si de la nr. 2 la nr. 36, blocurile 15a, 17A, 17B, 17C, 7 (nr. 11, bl. Greci), 9 (nr.13, bl. Greci), M16A, M16B, M16C, M17A, M17B, M17C, M18A, M7, M8, M9; str. împăratul Traian (Silozului de la Aries) blocurile G, H - Se. 2" se va citi: „Bld. Caro! I (Republicii) blocurile 17D, M6; Cal. Bucuresti de la nr. 1 la nr. 53 si de la nr. 2 la nr. 36, blocurile 15A, 17A, 17B, 17C, 7 (nr. 11, bl. Greci), 9 (nr.13, bl. Greci), M16A, M16B, M16C, M17A, M17B, M17C, M18A, M7, M8, M9; str. împăratul Traian (Silozului de la Aries) blocurile G, H - Se. 2";

- în loc de: „Aleea George Cosbuc; Cal. Bucuresti blocurile 13b, 13c, U1, U2, U3, U4; str. Gheorghe Baritiu; str. Jean Negulescu (Borzesti) blocul 13A; str. Ion Luca Caragiale; str. Vasile Conta blocurile 2, 4, A, U5, Z1, Z2, Z3; str. George Cosbuc; str. Arh. Dan Nicolae (Doinei); str. Stefan cel Mare blocurile V1, V2" se va citi: „Aleea George Cosbuc; Cal. Bucuresti blocurile 13B, 13C, U1, U2, U3, U4; str. Gheorghe Baritiu; str. Jean Negulescu (Borzesti) blocul 13A; str. Ion Luca Caragiale; str. Vasile Conta blocurile 2, 4, A, U5, Z1, Z2, Z3; str. George Cosbuc; str. Arh. Dan Nicolae (Doinei); str. Stefan cel Mare blocurile V1, V2".