MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 700         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 15 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

166. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare

 

895. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007

 

900. - Decret privind acordarea unei gratieri individuale

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

            50. - Hotărâre privind numirea secretarului general adjunct al Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

129. - Ordonantă de urgentă pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

1.086. - Hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

1.263. - Hotărâre privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri comunale, precum si a modificării si completării lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Buzău

 

1.264. - Hotărâre pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

1.265. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului

 

1.266. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

1.267. - Hotărâre privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

1.268. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină

 

1.273. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

1.274. - Hotărâre privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-socială

 

1.275. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului „Sistem ntegrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I.” - S.A

 

1.283. - Hotărâre privind aprobarea Programului educational pentru prevenirea si combaterea discriminării romilorîn localitătile Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita

 

1.290. - Hotărâre privind acordarea unui ajutor

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

            203. - Decizie privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Pantea din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

624. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză si necesarul traditional de aprovizionare în anul comercial 2008-2009

 

630. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind asigurarea secretariatului Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritătile administratiei publice locale

 

1.484. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii pentru modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul nspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

1.488. - Ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii pentru modificarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al nspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce relgementează activitătile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 166.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria, denumite în continuare părti contractante, având în vedere experienta si rezultatele obtinute până acum cu privire la controlul traficului de frontieră, având în vedere bunele relatii stabilite între cele două tări vecine, având în vedere acordurile internationale la care cele două tări sunt părti,

cu scopul de a reglementa serviciile la trecerea frontierei feroviare dintre România si Republica Bulgaria, în conformitate cu standardele europene, precum si de a simplifica si accelera traficul prin punctele de trecere a frontierei, au hotărât încheierea prezentului acord:

 

ARTICOLUL 1

 

            Prezentul acord stabileste principiile si regulile majore pentru cooperarea în domeniul tuturor activitătilor cu privire la traficul feroviar transfrontalier, inclusiv controlul asupra persoanelor si bunurilor, precum si asupra mijloacelor de transport care trec frontiera de stat.

 

ARTICOLUL 2

 

În scopul prezentului acord:

1. trafic feroviar de frontieră înseamnă traficul feroviar care trece frontiera dintre statele părtilor contractante;

2. controlul traficului feroviarele frontieră înseamnă activitătile de control ale politiei de frontieră, vămii, controlul de mediu si inspectiile fitosanitare, veterinare si/sau epidemiologice ale persoanelor, bunurilor, animalelor si mijloacelor de transport (după caz), în vederea efectuării controlului si trecerii legale a frontierei a persoanelor si bunurilor, precum si pentru împiedicarea trecerii ilegale a frontierei si pentru prevenirea si eliminarea altor actiuni ilegale;

3. autorităti competente înseamnă autoritătile statelor părtilor contractante care sunt autorizate să efectueze controlul traficului feroviar de frontieră la punctele de trecere a frontierei de stat;

4. loc de serviciu pentru controlul traficului feroviar de frontieră înseamnă punctul de trecere a frontierei sau o parte a acestuia, înfiintat în scopul controlului traficului feroviar de frontieră;

5. stat-gazdă înseamnă statul părtii contractante pe al cărui teritoriu se află statia de frontieră si/sau pe al cărui teritoriu personalul autoritătilor competente ale statului celeilalte părti contractante efectuează activitătile de control la frontieră;

6. stat vecin înseamnă statul celeilalte părti contractante;

7. serviciu feroviar de legătură si schimb înseamnă totalitatea activitătilor desfăsurate de administratorii infrastructurii feroviare si operatorii de transport feroviar cu ajutorul propriilor angajati, cu scopul de a asigura traficul feroviar si activitătile tehnice si comerciale necesare desfăsurării traficului feroviar de frontieră;

8. autorităti responsabile pentru implementarea acordului înseamnă:

a) pentru partea română:

- Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

b) pentru partea bulgară:

- Ministerul Transporturilor.

Părtile contractante îsi vor notifica reciproc orice modificare privind denumirea autoritătii responsabile respective.

9. administrator al infrastructurii înseamnă orice organism sau întreprindere care este responsabilă în special cu administrarea si întretinerea infrastructurii feroviare pe teritoriul statului respectivei părti contractante;

10. bunuri înseamnă mărfurile, inclusiv vietătile, bagajele si coletele, orice alte produse si mijloace de transport, precum si valorile care intră sub incidenta dispozitiilor vamale legale, transportate cu trenul dincolo de frontieră;

11. operator de transport feroviar înseamnă o entitate care îndeplineste cerintele legislatiei române sau, respectiv, ale legislatiei bulgare pentru accesul la infrastructura feroviară, precum si pentru prestatii privind serviciile de transport de pasageri si/sau bunuri pe calea ferată, pe principiul că operatorul trebuie să asigure tractiunea;

12. statie de frontieră înseamnă o statie feroviară în care autoritătile competente, operatorii de transport feroviar si alte autorităti efectuează controlul, precum si predarea si primirea trenurilor ce traversează calea ferată care trece frontiera;

13. statie comună de frontieră înseamnă o statie de frontieră în care se efectuează predarea si primirea trenurilor, vagoanelor, bunurilor din partea operatorilor de transport feroviar care prestează servicii de transport pe calea ferată care trece frontiera, precum si în care autoritătile competente ale statelor ambelor părti contractante efectuează activităti de control;

14. cale ferată care trece frontiera înseamnă portiunea de cale ferată care cuprinde statiile de frontieră ale statelor părtilor contractante, precum si linia de cale ferată dintre aceste statii, pe care operatorii de transport feroviar au acces;

15. teritoriu de functionare înseamnă calea ferată care trece frontiera pe al cărui traseu autoritătile competente si personalul feroviar al statului vecin au dreptul de a realiza controlul traficului feroviar de frontieră, respectiv serviciul feroviar de legătură si schimb;

16. linie de cale ferată de frontieră înseamnă portiunea de cale ferată dintre statiile de frontieră care traversează frontiera de stat;

17. instalatii de telecomunicatii si transfer al datelor înseamnă mijloacele de comunicatii cu si fără fir, retelele, mijloacele de comunicatii prin satelit si instalatiile tehnice de radiocomunicatii, inclusiv sistemele de antene;

18. personal feroviar înseamnă personalul ambilor operatori de transport feroviar si administratori ai infrastructurii.

 

ARTICOLUL 3

 

(1) Teritoriul de functionare al statiei de frontieră/statiei comune de frontieră cuprinde:

a) încăperile prevăzute pentru autoritătile competente si pentru personalul feroviar al statului vecin;

b) liniile de cale ferată din statia de frontieră unde se află situat trenul pe durata efectuării controlului traficului feroviar de frontieră si a serviciului feroviar de legătură si schimb.

(2) Trenul aflat pe teritoriul statului-gazdă, la bordul căruia se efectuează controlul traficului feroviar de frontieră si serviciul feroviar de legătură si schimb de către personalul statului vecin, va fi considerat ca teritoriu de functionare.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Autoritătile competente ale statelor părtilor contractante pot efectua, pe teritoriul de functionare, controlul traficului feroviar de frontieră.

(2) Autoritătile competente ale statului uneia dintre părtile contractante ce efectuează control în statia comună de frontieră, situată pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, poate efectua controlul pe propriul teritoriu în cazul unor situatii deosebite si pentru o perioadă determinată de timp. Ambele părti contractante se vor informa la timp si reciproc asupra unor astfel de transferuri.

 

ARTICOLUL 5

 

            Pe timpul executării controlului traficului feroviar de frontieră, autoritătile competente ale statelor părtilor contractante se vor sprijini reciproc pentru respectarea prevederilor legale si pentru desfăsurarea nestânjenită a activitătilor lor de control.

 

ARTICOLUL 6

 

(1) Autoritătile competente ale statului vecin efectuează controlul traficului feroviar de frontieră pe teritoriul de functionare, în conformitate cu dispozitiile prezentului acord, pe baza legislatiei lor interne, în aceeasi măsură si cu aceleasi consecinte juridice ca si când controlul ar fi executat pe teritoriul propriu.

(2) Pe teritoriul de functionare, documentele si activitătile emise si, respectiv, efectuate de autoritătile competente ale statului vecin, pe baza legislatiei lor interne, trebuie considerate ca si cum acestea ar fi emise sau efectuate în localitatea statului vecin pe teritoriul căruia se află situat punctul de trecere a frontierei.

(3) în traficul de pasageri, dacă o actiune, care contravine legislatiei statului vecin referitoare la trecerea frontierei de către persoane si introducerea, scoaterea si tranzitarea bunurilor transportate de acestea, este comisă pe teritoriul de functionare, atunci aceasta trebuie considerată ca si cum ar fi fost săvârsită în localitatea statului vecin pe al cărui teritoriu se află situat punctul de trecere a frontierei.

(4) Prevederile juridice ale statului-gazdă se aplică tuturor celorlalte cazuri.

 

ARTICOLUL 7

 

(1) în teritoriul de functionare, controlul traficului feroviar de frontieră efectuat de către autoritătile competente ale statului părtii contractante pe teritoriul căruia se intră are loc după efectuarea completă a controlului de către autoritătile competente ale statului părtii contractante de pe teritoriul căruia se iese. Decizia de a nu realiza controlul feroviar va fi considerată ca îndeplinită. Autoritătile competente care efectuează controlul la intrare îsi încep activitatea atunci când autoritătile competente ale statului vecin le informează cu privire la terminarea propriului control.

(2) După începerea efectuării controlului traficului feroviar de frontieră de către autoritătile competente ale statului părtii contractante pe teritoriul căruia se intră, autoritătile competente ale statului părtii contractante de pe teritoriul căruia se iese nu mai sunt îndreptătite să efectueze orice control al traficului feroviar de frontieră. în situatii justificate, autoritătile competente ale statului părtii contractante de pe teritoriul căruia se iese sunt în drept să efectueze, cu acordul prealabil al autoritătilor competente ale statului părtii contractante pe teritoriu căruia se intră, repetarea controlului traficului feroviar de frontieră.

(3) Autoritătile competente ale statelor părtilor contractante pot să efectueze în comun controlul traficului feroviar de frontieră.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Controlul traficului feroviar de frontieră se efectuează, în general, în timpul stationării trenului în statia de frontieră, în conformitate cu orarul de mers al trenurilor.

(2) în interesul cresterii rapiditătii controlului traficului feroviar de pasageri, autoritătile competente ale statelor părtilor contractante - în conformitate cu cerintele de trafic, în cazul asigurării conditiilor necesare - pot conveni, pe baza acordului comun cu operatorii de transport feroviar, asupra începerii controlului traficului feroviar de pasageri la bord în timpul mersului trenului.

 

ARTICOLUL 9

 

            Activitatea exercitată de autoritătile competente, administratorii infrastructurii si operatorii de transport feroviar din cele două state, în vederea aplicării prevederilor prezentului acord, se va desfăsura pe bază de acorduri bilaterale.

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Autoritătile competente ale statelor părtilor contractante se informează reciproc, la nevoie, asupra măsurilor luate în cursul îndeplinirii sarcinilor prevăzute în prezentul acord, precum

si în privinta limitărilor de trafic introduse temporar si a obstacolelor de circulatie apărute.

(2) Pe calea ferată care trece frontiera autoritătile competente ale statelor părtilor contractante vor adopta măsuri comune, corelate, în vederea reducerii timpului necesar pentru a parcurge calea ferată care trece frontiera si, de asemenea, în scopul prevenirii si eliminării obstacolelor de circulatie apărute.

(3) Înlăturarea obstacolelor apărute în statia de frontieră, respectiv pe linia de cale ferată care trece frontiera de stat, constituie obligatia acelor administratori ai infrastructurii, operatori de transport feroviar si/sau autorităti competente pe teritoriul statului părtii contractante unde s-au produs.

(4) La solicitarea administratorilor infrastructurii si/sau operatorilor de transport feroviar dintr-un stat, administratorii infrastructurii si/sau operatorii de transport feroviar din celălalt stat vor oferi asistentă prin punerea la dispozitie a instalatiilor, a mijloacelor de transport si a mijloacelor materiale, precum si a fortei de muncă.

(5) Acordarea ajutorului se face contra cost, costul fiind stabilit de administratorii infrastructurii si/sau operatorii de transport feroviar implicati.

 

ARTICOLUL 11

 

(1) Trecerea frontierei de stat de către personalul feroviar si personalul autoritătilor competente, în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu care rezultă din prezentul acord, va fi efectuată în conformitate cu legislatia natională în vigoare pe teritoriul statelor părtilor contractante si cu acordurile bilaterale încheiate în acest sens.

(2) La trecerea frontierei de stat, în vederea efectuării serviciului de legătură si schimb, personalul feroviar si personalul autoritătilor competente trebuie să detină un permis pentru trecerea frontierei de stat eliberat în acest scop, pentru partea română, de către Politia de Frontieră Română, iar pentru partea bulgară, de către Ministerul de Interne, în conformitate cu legislatia natională.

(3) Personalul feroviar si personalul autoritătilor competente din statul vecin, care trec frontiera de stat pe baza permisului de trecere a frontierei de stat, nu au dreptul să părăsească statia comună de frontieră sau statia de frontieră.

 

ARTICOLUL 12

 

            Personalul feroviar si personalul autoritătilor competente vor călători gratuit cu trenul pe calea ferată care trece frontiera, în vederea îndeplinirii sarcinilor lor de serviciu.

 

ARTICOLUL 13

 

(1) Personalul feroviar si personalul autoritătilor competente, care îsi desfăsoară serviciul pe teritoriul statului vecin, în conformitate cu prevederile prezentului acord, se supun legislatiei nationale în vigoare pe teritoriul statului respectiv, beneficiind în acelasi timp de protectia acesteia.

(2) Relatiile de serviciu ale personalului feroviar si ale personalului autoritătilor competente, atunci când se află pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, sunt supuse legislatiei si reglementărilor nationale în vigoare ale statului lor.

(3) Pentru abaterile de serviciu produse pe teritoriul statului vecin, personalul feroviar si personalul autoritătilor competente răspund exclusiv în fata organelor superioare proprii.

(4) La cererea motivată a autoritătilor competente sau a administratorului infrastructurii si/sau a operatorilor de transport feroviar ai unei părti contractante, autoritătile competente sau administratorul infrastructurii si/sau operatorii de transport feroviar ai celeilalte părti contractante îsi vor rechema persoanele responsabile din cadrul personalului lor care lucrează pe teritoriul statului vecin.

 

ARTICOLUL 14

 

            Personalul feroviar si personalul autoritătilor competente care, în conformitate cu prevederile prezentului acord, se află pe teritoriul statului vecin pentru efectuarea serviciului lor beneficiază de asistentă medicală pe teritoriul statului-gazdă, în conformitate cu legislatia natională în vigoare în statul respectiv.

 

ARTICOLUL 15

 

            (1) Operatorii de transport feroviar ai părtilor contractante vor fi obligati să asigure personalului autoritătilor competente conditii pentru executarea controlului si locuri gratuite în trenurile de pasageri, pentru uz oficial, în timpul mersului trenului.

            (2) Administratorii infrastructurii asigură personalului feroviar si personalului autoritătilor competente, în statiile de frontieră, încăperi pentru uz oficial, precum si mijloace de telecomunicatie.

            (3) Utilizarea încăperilor va fi specificată în acorduri suplimentare încheiate între administratorii infrastructurii, autoritătile competente si operatorii de transport feroviar ai ambelor părti contractante.

 

ARTICOLUL 16

 

(1) Operatorii de transport feroviar si administratorii infrastructurii, precum si autoritătile competente, în vederea îndeplinirii sarcinilor lor pe calea ferată care trece frontiera, au dreptul să marcheze încăperile lor de serviciu cu inscriptii, stema si drapelul propriului stat.

(2) Inscriptiile din încăperile de serviciu prevăzute la paragraful (1) trebuie scrise în ambele limbi, română si bulgară, astfel încât inscriptia în limba oficială a statului-gazdă să fie înscrisă în prima pozitie.

(3) Personalul autoritătilor competente, în timpul executării îndatoririlor lor pe teritoriul de functionare, are dreptul să poarte uniforma, însemnele de identificare si mijloacele tehnice pentru control.

(4) Pe durata aplicării efective a prezentului acord, limbile de comunicare în timpul serviciului sunt limbile română si bulgară.

(5) Pe teritoriul de functionare, personalul politiei de frontieră si personalul vămii din statul vecin au dreptul să detină arme de serviciu pe perioada desfăsurării serviciului lor, cu respectarea reglementărilor legale ale propriului stat, si să le utilizeze doar pentru legitimă apărare.

(6) Personalul politiei de frontieră si personalul vămii pot fi însotite de animale de serviciu, cu respectarea acordurilor internationale la care România si Republica Bulgaria sunt părti.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Sunt scutite de plata taxelor vamale, impozitelor si a altor taxe, următoarele:

a) articolele pentru uz de serviciu, importate de personalul feroviar si de autoritătile competente de pe teritoriul statului vecin, în legătură cu executarea îndatoririlor de serviciu;

b) toate articolele de uz personal, inclusiv hrana pe care personalul de la paragraful (1) o transportă spre si dinspre teritoriul statului vecin, dar numai în cantitătile necesare pentru perioada sederii oficiale pe teritoriu si pentru care nu există restrictii de import în acest stat;

c) materialele si piesele de schimb necesare pentru repararea si întretinerea materialului rulant propriu, precum si echipamentele si instrumentele din statia comună de frontieră si/sau statia de frontieră, cu conditia ca articolele si piesele de schimb înlocuite să fie returnate pe teritoriul statului vecin;

d) mijloacele de transport folosite de către personalul feroviar si autoritătile competente în vederea îndeplinirii sarcinilor de serviciu.

(2) Articolele mentionate la lit. a), c) si d) pot fi introduse temporar de pe teritoriul statului unei părti contractante pe teritoriul statului celeilalte părti contractante, cu obligatia de a le returna. Acestea sunt trecute într-o listă, întocmită în 3 (trei) exemplare originale, dintre care un exemplar va fi înmânat autoritătilor vamale ale celeilalte părti contractante.

(3) Banii colectati de autoritătile competente, pe durata efectuării sarcinilor lor de serviciu pe teritoriul statului vecin, pot fi transferati pe teritoriul propriului lor stat.

(4) Listele, documentele si datele întocmite de personalul de serviciu al statului vecin, necesare îndeplinirii sarcinilor lor de serviciu, nu vor fi verificate si confiscate.

 

ARTICOLUL 18

 

(1) Corespondenta oficială (telegrame, formulare de serviciu, mersuri de tren, dispozitii tarifare si altele asemenea) se realizează conform prevederilor internationale aplicabile ambelor părti contractante si pe baza acordurilor bilaterale încheiate în conformitate cu art. 9.

(2) Corespondenta oficială trebuie să fie prevăzută cu stampila oficială.

(3) Transportul corespondentei oficiale pe liniile de cale ferată de frontieră este gratuit.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) În ceea ce priveste protectia mediului, protectia fitosanitară, veterinară si epidemiologică pe durata transportului, inclusiv a mărfurilor periculoase (plante si produse din plante contaminate cu organisme de carantină, animale si produse animale etc), care vor fi transportate pe calea ferată si prin frontiera de stat, controlul este obligatoriu pentru autoritătile competente responsabile cu domeniile mai sus mentionate si va fi exercitat în conformitate cu legislatia lor natională, inclusiv cu acordurile si conventiile internationale la care respectiva parte contractantă este parte.

(2) în cazul în care se pot produce situatii periculoase care necesită măsuri extraordinare fitosanitare si sanitar-veterinare, autoritătile competente ale statelor părtilor contractante pot introduce, temporar, măsuri restrictive în ceea ce priveste activitatea de control fitosanitar si sanitar-veterinar în punctele de trecere a frontierei în legătură cu acestea si, respectiv, pot anula măsurile restrictive. Autoritătile competente ale statului celeilalte părti contractante trebuie informate în legătură cu toate măsurile care au fost întreprinse.

 

ARTICOLUL 20

 

(1) Căile ferate care trec frontiera dintre România si Republica Bulgaria sunt sectiunile cu următoarele statii de frontieră:

a) Giurgiu Nord - Ruse/Ruse Razpredelitelna;

b) Negru Vodă - Kardam.

(2) Căile ferate care trec frontiera dintre România si Republica Bulgaria sunt deschise zilnic transportului international de pasageri si mărfuri, între orele 00,00 - 24,00.

(3) Limita sectiunilor tarifare este frontiera de stat.

 

ARTICOLUL 21

 

(1) Statia Ruse - Razpredelitelna este statie comună de frontieră pentru transportul de mărfuri.

(2) Statia Ruse este statie comună de frontieră pentru transportul de pasageri.

(3) Distantele dintre statia de frontieră si frontiera de stat sunt:

- Giurgiu Nord - frontiera de stat = 5.770 m;

- Ruse - frontiera de stat = 10.597 m;

- Ruse-Razpredelitelna - frontiera de stat = 5.731 m.

 

ARTICOLUL 22

 

Distantele dintre statia de frontieră si frontiera de stat sunt:

- Negru Vodă - frontiera de stat = 7.860 m;

- Kardam - frontiera de stat = 5.064 m.

 

ARTICOLUL 23

 

(1) Construirea, supravegherea, întretinerea si repararea clădirilor si a infrastructurii feroviare din statiile de frontieră si de pe linia de cale ferată care trece frontiera de stat, aflate pe teritoriul statului uneia dintre părtile contractante, vor fi executate de către administratorul responsabil de infrastructură, pe cheltuiala proprie.

(2) Întretinerea si repararea infrastructurii feroviare care traversează frontiera de stat, precum si supravegherea acesteia, se reglementează cu acordul autoritătilor competente de către administratorii infrastructurii ai ambelor părti contractante.

(3) Părtile contractante se vor informa reciproc despre evolutia căii ferate care trece frontiera, precum si despre lucrările de constructii si reparatii care se vor efectua pe aceasta. Dacă lucrările implică limitarea traficului feroviar de frontieră sau închiderea punctului de trecere, cealaltă parte contractantă trebuie să fie informată cu 45 (patruzeci si cinci) de zile înainte de începerea lucrărilor, cu exceptia activitătilor referitoare la lucrările de întretinere de urgentă si de fortă majoră, asupra cărora părtile contractante trebuie să se informeze reciproc imediat.

 

ARTICOLUL 24

 

(1) Pentru realizarea si mentinerea instalatiilor de telecomunicatii si transfer al datelor, precum si garantarea accesului la acestea, trebuie aplicate prevederile legislatiei interne a statului-gazdă.

(2) Personalul statului uneia dintre părtile contractante, însărcinat cu realizarea si mentinerea instalatiilor de telecomunicatii si transfer al datelor, poate intra pe teritoriul statului vecin pentru a-si desfăsura activitatea. Acesta poate trece frontiera de stat cu mijloacele de transport si cu dispozitivele necesare efectuării activitătii lui. înaintea începerii activitătii, acesta este obligat să informeze autoritătile competente ale statului vecin.

(3) Constructia si întretinerea retelelor de telecomunicatii, instalatiilor de transfer al datelor si de sigurantă, precum si altor echipamente care asigură buna functionare a traficului feroviar si care sunt situate pe teritoriul statului vecin sunt asigurate de către administratorul infrastructurii acelui stat. Administratorii infrastructurii statelor părtilor contractante pot conveni si altfel.

(4) Procurarea, instalarea si întretinerea echipamentelor necesare pentru pregătirea, prelucrarea si transmiterea datelor (computere, faxuri, imprimante etc.) în statia de frontieră revin în sarcina proprietarului acelor echipamente.

(5) Administratorii infrastructurii statelor părtilor contractante pot conveni asupra realizării de retele de telecomunicatii feroviare conectate de la statia comună de frontieră la reteaua de telecomunicatii a administratorului infrastructurii din statul vecin.

(6) Statiile radio feroviare instalate în statia comună de frontieră si în statia de frontieră vor functiona în conformitate cu legislatia natională privind utilizarea frecventelor radio în zona de frontieră, care este în vigoare pe teritoriul statului unde acestea sunt amplasate.

(7) Instalatiile de telecomunicatii vor fi utilizate de către personalul feroviar si personalul autoritătilor competente, în conformitate cu prevederile în vigoare în statul-gazdă.

 

ARTICOLUL 25

 

(1) Administratorii infrastructurii si operatorii de transport feroviar vor reglementa, în comun, desfăsurarea serviciului de legătură si schimb printr-un acord, care va asigura efectuarea rapidă si regulată a serviciilor feroviare.

(2) Derularea traficului feroviar pe calea ferată care trece frontiera de stat până la statia de frontieră se efectuează de către operatorii de transport feroviar ai statelor părtilor contractante, cu locomotivă si personal de tren propriu, în conformitate cu legislatia natională si cu regulile stabilite de administratorii infrastructurii.

(3) Administratorii infrastructurii si/sau operatorii de transport feroviar pot semna acorduri în ceea ce priveste serviciile de tractiune care trebuie furnizate de către operatorii de transport feroviar ai ambelor state ale părtilor contractante, fiecare folosind locomotivele si personalul proprii în ambele directii.

 

ARTICOLUL 26

 

            La organizarea traficului feroviar transfrontalier care traversează frontiera de stat, atât în statia comună de frontieră, cât si în statia de frontieră trebuie asigurate opriri suficiente în ceea ce priveste siguranta si securitatea executării serviciilor feroviare de legătură si schimb, precum si executarea unui control feroviar de frontieră competent, în conformitate cu practica internatională din domeniu.

 

ARTICOLUL 27

 

            Serviciile feroviare de legătură si schimb vor fi executate de către personalul feroviar al ambelor state ale părtilor contractante si în conformitate cu prevederile acordurilor si conventiilor internationale în vigoare, la care cele două părti contractante sunt părti.

 

ARTICOLUL 28

 

(1) Dacă la traversarea căii ferate care trece frontiera, în statia comună de frontieră si/sau în statiile de frontieră se produce decesul, vătămarea corporală sau orice alt prejudiciu asupra integritătii fizice a unui pasager, respectiv se distruge sau se deteriorează vreun obiect pe care acesta îl are asupra sa, din cauza unui eveniment feroviar, accident sau incendiu, răspunderile fată de persoana cu drept de despăgubire revin, în conformitate cu acordurile internationale la care ambele părti contractante sunt părti, operatorului de transport feroviar care furnizează serviciul de transport.

(2) În cazul în care, în urma unui eveniment feroviar, accident sau incendiu se produce decesul, vătămarea corporală sau orice alt prejudiciu asupra integritătii fizice a unei terte persoane, fără ca aceasta să fie pasager sau personal feroviar, respectiv se distruge sau se deteriorează vreun obiect care nu cade sub incidentele contractelor de transport, la stabilirea răspunderilor se va proceda în conformitate cu prevederile paragrafului (1).

(3) Dacă, în urma unui accident în legătură cu exploatarea feroviară care se produce la traversarea căii ferate ce trece frontiera în statia comună sau statiile de frontieră ori cu ocazia deplasării la sau de la serviciu, se produce decesul, vătămarea corporală a unui angajat al operatorilor de transport feroviar ori al administratorilor infrastructurii sau al autoritătilor competente ale statului vecin, respectiv se distruge sau se deteriorează vreun obiect pe care angajatii îl aveau fie asupra lor, fie ca bagaj de mână, răspunderea fată de persoana cu drept de despăgubire se stabileste în conformitate cu prevederile paragrafului (1).

(4) În privinta răspunderilor ce decurg din contractele de transport, ca urmare a pierderii sau deteriorării vehiculelor de transport, a pieselor sau a accesoriilor acestora sau a rechizitelor de încărcare, părtile contractante vor aplica prevederile acordurilor si conventiilor internationale în vigoare, la care ambele părti contractante, administratorii infrastructurii si/sau operatorii de transport feroviar sunt părti.

(5) Cercetarea si stabilirea cauzelor evenimentelor feroviare, accidentelor sau incendiilor, care implică răspunderea administratorului infrastructurii si/sau a operatorilor de transport feroviar din statul vecin, se vor efectua de către reprezentantii administratorului infrastructurii si/sau ai operatorilor de transport feroviar ai statelor celor două părti contractante si în conformitate cu legislatia natională în vigoare pe teritoriul statului părtii contractante unde s-au produs.

(6) Pentru reglementarea situatiilor în care administratorul infrastructurii sau unul dintre operatorii de transport feroviar se adresează administratorului infrastructurii sau unuia dintre operatorii de transport feroviar din statul vecin pentru despăgubiri, se aplică prevederile acordurilor si conventiilor internationale în vigoare, la care ambele părti contractante, administratorii infrastructurii sau operatorii de transport feroviar sunt părti.

 

ARTICOLUL 29

 

            Sistemul de plată si de decontare pentru serviciile de transport prestate, pentru chirii si cheltuieli pe calea ferată care trece frontiera, respectiv pentru eventualele pagube, se efectuează în baza acordului bilateral de decont convenit între administratorii infrastructurii si/sau operatorii de transport feroviar.

 

ARTICOLUL 30

 

(1) În scopul aplicării prezentului acord si a derulării activitătii în acest sens, părtile contractante vor înfiinta Comisia mixtă româno-bulgară de trafic feroviar de frontieră (denumită în continuare comisie mixtă), formată din reprezentanti ai autoritătilor responsabile si ai autoritătilor competente ale ambelor părti contractante si reprezentanti ai operatorilor de transport feroviar si ai administratorilor infrastructurii care operează pe calea ferată care trece frontiera.

(2) Comisia mixtă adoptă regulamentul de functionare si stabileste toate sarcinile sale în interval de 3 (trei) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

(3) Comisia mixtă tine sedinte pe baza întelegerii dintre autoritătile responsabile, ori de câte ori este nevoie, dar cel putin o dată pe an, alternativ pe teritoriul României si Republicii Bulgare.

(4) Activitatea comisiei mixte se va desfăsura în conformitate cu o ordine de zi stabilită de către autoritătile responsabile, aprobată si adoptată la începutul fiecărei întâlniri.

 

ARTICOLUL 31

 

(1) Părtile contractante pot formula amendamente la prezentul acord.

(2) Orice amendament la prezentul acord va intra în vigoare în conformitate cu procedura mentionată în art. 33.

 

ARTICOLUL 32

 

(1) Diferendele rezultate din interpretarea sau aplicarea prezentului acord vor fi solutionate de către părtile contractante, în cadrul comisiei mixte, pe calea negocierilor, iar în caz de nereusită, prin canale diplomatice.

(2) Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată temporar, de oricare dintre părtile contractante, în totalitate sau partial, pentru executarea obligatiilor asumate în acordurile internationale si a altor obligatii juridice internationale, precum si pentru asigurarea ordinii publice, sigurantei publice ori sănătătii publice. Cealaltă parte contractantă trebuie informată, neîntârziat, pe cale diplomatică, referitor la introducerea sau încetarea aplicării unor asemenea măsuri. Suspendarea, respectiv încetarea suspendării, în situatiile care reclamă măsuri imediate, produce efecte începând cu primirea notei verbale; în celelalte cazuri produce efecte în a 15-a (cincisprezecea) zi după primirea notei verbale.

 

ARTICOLUL 33

 

(1) Prezentul acord este încheiat pentru o perioadă nedeterminată.

(2) Prezentul acord va intra în vigoare în a 30-a (treizecia) zi de la data primirii ultimei notificări prin care părtile contractante îsi comunică reciproc, prin canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor interne cerute de legislatiile lor nationale pentru intrarea în vigoare a acestuia.

(3) Prezentul acord poate fi denuntat în scris, prin canale diplomatice, de oricare parte contractantă. în acest caz, acordul îsi încetează valabilitatea la 6 (sase) luni după primirea notificării privind denuntarea.

(4) Prevederile prezentului acord se vor aplica, de asemenea, tuturor noilor puncte feroviare de trecere a frontierei dintre cele două state, care urmează să fie deschise în viitor.

(5) La intrarea în vigoare, prezentul acord va înlocui următoarele Conventii: „Conventia între Republica Populară Română si Republica Populară Bulgaria pentru organizarea serviciului de frontieră în statia comună", semnată la Bucuresti la data de 12 decembrie 1958, si „Conventia feroviară de frontieră româno-bulgară", semnată la Giurgiu la data de 27 martie 1954.

(6) Prevederile prezentului acord nu afectează drepturile si obligatiile părtilor contractante decurgând din alte acorduri internationale la care acestea sunt părti.

(7) Prevederile prezentului acord nu vor afecta drepturile si obligatiile care rezultă pentru România si Republica Bulgaria în calitatea lor de state membre ale Uniunii Europene.

Drept pentru care subsemnatii, deplin împuterniciti de către guvernele lor, au semnat prezentul acord.

Semnat la Ruse la data de 9 februarie 2007, în 2 (două) exemplare originale, fiecare în limbile română, bulgară si engleză, toate textele fiind egal autentice. în caz de divergentă în interpretare, textul în limba engleză va prevala.

 

Pentru Guvernul României,

Radu Mircea Berceanu,

Pentru Guvernul Republicii Bulgaria,

Peter Mutafchiev,

Ministrul transporturilor, constructiilor si turismului Ministrul transporturilor

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Bulgaria ce reglementează activitătile la trecerea frontierei feroviare, semnat la Ruse la 9 februarie 2007, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 895.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acordarea unei gratieri individuale

 

În temeiul art. 94 lit. d) si al art. 100 din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se gratiază doamna Lungu Irina-Maria, născută în localitatea Năsăud, judetul Bistrita-Năsăud, la data de 22 iulie 1974, fiica lui George si Măria, pentru restul rămas neexecutat din pedeapsa de un an închisoare, aplicată pentru săvârsirea infractiunii de furt calificat, prevăzută de art. 208 alin. 1, art. 209 alin. 1 lit. a) si g) din Codul penal, dispusă prin Sentinta penală nr. 608 din 27 octombrie 1998 a Judecătoriei Năsăud, mentinută prin Decizia penală nr. 409/A/1998 a Tribunalului Bistrita-Năsăud, rămasă definitivă prin nerecurare.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 900.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea secretarului general adjunct al Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, si ale art. 203 alin. (2) din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Constantin Sava se numeste în functia de secretar general adjunct al Senatului.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 octombrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 50.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

Având în vedere necesitatea luării măsurilor corespunzătoare pentru mentinerea încrederii în sistemul financiar si asigurarea unei bune functionări a acestuia, în actualul context financiar mondial, tinând cont de faptul că elementele sus­mentionate determină o situatie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constitutie, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - După alineatul (1) al articolului 5 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 25 februarie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Începând cu data de 15 octombrie 2008, plafonul per deponent garantat - persoană fizică se stabileste la echivalentul în lei al sumei de 50.000 euro."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Florin Georgescu

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 129.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifelor pentru operatiunile efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor contra cost si pentru aprobarea Normelor metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si având în vedere prevederile art. 137 alin. (5) si (6) si ale art. 138 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Operatiunile contra cost efectuate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor sunt următoarele:

a) înregistrarea în registrele nationale si în alte evidente nationale specifice organizate si administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor;

b) expertize cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe;

c) activităti de instruire;

d) eliberarea marcajelor holografice utilizabile, în conditiile legii, în domeniul drepturilor de autor si al drepturilor conexe.

Art. 2. - (1) Pentru operatiunile prevăzute la art. 1 Oficiul Român pentru Drepturile de Autor practică tarifele stabilite prin prezenta hotărâre.

(2) Tarifele prevăzute la alin. (1) se actualizează, de regulă, anual, prin ordin al ministrului coordonator.

Art. 3. - (1) Tarifele stabilite prin prezenta hotărâre se plătesc de persoanele fizice autorizate sau de persoanele juridice care solicită Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuarea uneia dintre operatiunile prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) Dovada plătii tarifelor se depune odată cu cererea-tip si cu documentele corespunzătoare.

(3) Plata tarifelor poate fi efectuată în numerar la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor sau prin ordin de plată.

(4) În scopul colectării tarifelor prevăzute la alin. (3), pe numele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se deschide la Trezoreria Statului, sectorul 1, contul 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat". Oficiul Român pentru Drepturile de Autor va comunica deponentilor codul IBAN aferent acestui cont.

Art. 4. - Se aprobă Normele metodologice privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. - (1) Sumele reprezentând tarife încasate în contul 50.32 „Disponibil din sume colectate pentru bugetul de stat" se virează de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor în maximum două zile lucrătoare de la încasare în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat, cu exceptia sumelor rezultate prin aplicarea coeficientilor prevăzuti la art. 1 din anexă, care se virează în acelasi termen în contul 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschis pe numele Oficiului Român pentru Drepturile de Autor la Trezoreria Statului, sectorul 1.

(2) Sumele reprezentând tarife încasate în numerar la casieria Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se depun direct în contul corespunzător de venituri al bugetului de stat si în contul 50.01 „Disponibil din fonduri cu destinatie specială ale ministerelor si institutiilor subordonate", deschise la Trezoreria Statului, sectorul 1, după caz, în prima zi lucrătoare de la încasare.

(3) Cheltuielile curente si de capital ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor se finantează integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

(4) Fondurile de stimulente se gestionează în regim extrabugetar, conform prevederilor legale.

 

CAPITOLUL II

Tarife pentru înregistrarea si înscrierea în registrele nationale si în alte evidente nationale administrate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

SECTIUNEA 1

Registrul national al fonogramelor

 

Art. 6. - Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul national al fonogramelor sunt următoarele:

a) înregistrarea pentru activitătile de producere, import, distribuire, comercializare - 50 lei/activitate;

b) eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a expirării duratei de valabilitate a certificatului anterior - 25 lei/activitate;

c) preschimbarea certificatului de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei; în cazul în care se solicită înregistrarea unei noi activităti se adaugă si tariful prevăzut la lit. a);

d) înregistrarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare - 20 lei/punct de lucru sau spatiu de depozitare.

Art. 7. - (1) Tariful practicat de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul National al Fonogramelor a fonogramelor produse pe teritoriul României este de 50 lei/titlu fonogramă.

(2) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul National al Fonogramelor a fonogramelor importate sau introduse în circuitul comercial pe teritoriul României sunt următoarele:

a) până la 20 de titluri de fonograme inclusiv - 50 lei;

b) între 21 si 50 de titluri de fonograme inclusiv - 75 lei;

c) între 51 si 100 de titluri de fonograme inclusiv - 100 lei;

d) peste 100 de titluri de fonograme - 150 lei.

(3) Tarifele se plătesc în functie de numărul de titluri de fonograme pentru care s-a solicitat înscrierea.

 

SECTIUNEA a 2-a

Registrul national al programelor pentru calculator

 

Art. 8. - Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul national al programelor pentru calculator sunt următoarele:

a) înregistrarea activitătilor de producere, import, închiriere, distribuire, comercializare - 50 lei/activitate;

b) eliberarea unui nou certificat de înregistrare ca urmare a expirării duratei de valabilitate a certificatului anterior - 25 lei/activitate;

c) preschimbarea certificatului de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei; în cazul în care se solicită înregistrarea unei noi activităti se adaugă si tariful prevăzut la lit. a);

d) înregistrarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare - 20 lei/punct de lucru sau spatiu de depozitare.

Art. 9. - (1) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul national al programelor pentru calculator sunt următoarele:

a) înscrierea programelor pentru calculator produse pe teritoriul României - 100 lei/titlu de program;

b) înscrierea programelor închiriate, distribuite si/sau comercializate - 50 lei/anexa titluri de programe (toate titlurile mentionate într-o cerere de înscriere).

(2) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul national al programelor pentru calculator a programelor pentru calculator introduse în circuitul comercial pe teritoriul României sunt următoarele:

a) până la 20 de titluri de programe inclusiv - 50 lei/cerere;

b) între 21 si 50 de titluri de programe inclusiv - 75 lei/cerere;

c) între 51 si 100 de titluri de programe inclusiv - 100lei/cerere;

d) peste 100 de titluri de programe - 150 lei/cerere.

 

SECTIUNEA a 3-a

Registrul national al videogramelor

 

Art. 10. - (1) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul national al videogramelor:

a) înscrierea videogramelor continând filme cinematografice - 50 lei/cerere;

b) înscrierea videogramelor, altele decât cele prevăzute la lit. a), produse pe teritoriul României - 100 lei/videogramă.

(2) Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înscrierea în Registrul national al videogramelor a videogramelor, altele decât cele prevăzute la alin. (1) lit. a), importate pe teritoriul României, sunt următoarele:

a) până la 20 de videograme inclusiv - 75 lei/cerere;

b) între 21 si 50 de videograme inclusiv - 100 lei/cerere;

c) între 51 si 100 de videograme inclusiv - 125 lei/cerere;

d) peste 100 de videograme - 150 lei/cerere.

(3) Tarifele se plătesc în functie de numărul de titluri de videograme pentru care s-a solicitat înscrierea.

 

SECTIUNEA a 4-a

Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video

 

Art. 11. - Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea si înscrierea în Registrul national al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio si casete video sunt următoarele:

a) eliberarea autorizatiei de înregistrare a multiplicatorilor de discuri optice - 500 lei;

b) eliberarea autorizatiei de înregistrare a multiplicatorilor de casete audio si casete video - 350 lei;

c) eliberarea autorizatiei de înregistrare a operatorilor economici care intermediază servicii de multiplicare de discuri optice, casete audio si casete video - 350 lei;

d) eliberarea unei noi autorizatii de înregistrare ca urmare a expirării duratei de valabilitate a autorizatiei anterioare - 200 lei;

e) preschimbarea autorizatiei de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 50 lei;

f) înregistrarea punctelor de lucru si a spatiilor de depozitare - 50 lei/punct de lucru sau spatiu de depozitare;

g) înscrierea echipamentelor industriale - 20 lei/echipament.

 

SECTIUNEA a 5-a
Registrul national al copiei private

 

Art. 12. - Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul national al copiei private sunt următoarele:

a) eliberarea certificatului de înregistrare a persoanelor fizice autorizate sau a persoanelor juridice - 100 lei;

b) preschimbarea certificatului de înregistrare ca urmare a modificării datelor de identificare a operatorului economic - 25 lei.

 

SECTIUNEA a 6-a

Registrul national de opere

 

Art. 13. - Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru înregistrarea în Registrul national de opere sunt următoarele:

a) înscrierea operelor - 100 lei/operă;

b) rectificarea datelor de înscriere a operelor - 50 lei/cerere.

 

SECTIUNEA a 7-a
Dispozitii comune

 

Art. 14. - (1) Nedepunerea dovezii de plată împreună cu cererea pentru operatiunile prevăzute în prezentul capitol are drept consecintă respingerea dosarului.

(2) în situatia în care dosarele depuse sunt incomplete, acestea vor fi respinse, iar documentele lipsă sau dovada plătii vor fi trimise la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor însotite de o cerere de completare.

(3) Pentru cererile de completare se încasează un tarif suplimentar de 10 lei.

Art. 15. - Operatiunile prevăzute în prezentul capitol, cu exceptia celor prevăzute la sectiunea a 4-a, pot fi realizate în regim de urgentă de cel mult două zile lucrătoare, în urma unei cereri în acest sens, contra unui tarif suplimentar de 300 lei.

Art. 16. - Pretul marcajelor holografice utilizabile în conditiile legii în domeniul dreptului de autor si a drepturilor conexe se stabileste prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

 

CAPITOLULUI

Tarifele pentru operatiunile de constatare tehnico-stiintifică, expertize si programe de instruire efectuate de Oficiului Român pentru Drepturile de Autor

 

SECTIUNEA 1
Constatări tehnico-stiintifice

 

Art. 17. - (1) Specialistii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuează contra cost, pe cheltuiala inculpatilor, în cazul în care s-a dovedit vinovătia, constatări tehnico-stiintifice cu privire la caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, la solicitarea organelor de cercetare penală. Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru operatiunile de constatare tehnico-stiintifică sunt următoarele:

a) disc optic (CD, DVD si alte suporturi similare) - 2,5 lei/bucată;

b) casetă audio - 1,5 lei/bucată;

c) casetă video - 2 lei/bucată;

d) copertă (fonogramă, videogramă sau program pentru calculator) - 1 leu/bucată;

e) hard disc - 500 lei/bucată;

f) mediu de stocare date portabil (flash drive, cârduri memorie si alte produse similare) - 300 lei/bucată;

g) programe pentru calculator- 1.000 lei/bucată;

h) produse continând opere fixate pe suport hârtie sau asemănător (cu exceptia programelor pentru calculator) - 2 lei/pagină;

i) ziare, reviste si alte periodice, interfată pagini web - 100 lei/pagină;

j) produse continând opere fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, indiferent de suport - 150 lei/fotografie;

k) plansele, lucrările grafice si machetele ce formează proiecte de arhitectură - 200 lei/pagină, respectiv bucată;

l) hărtile si desenele din domeniul topografiei, geografiei si stiintei în general, indiferent de suport - 300 lei/bucată;

m) dispozitive de control al accesului - 250 lei/bucată.

(2) Orice alte produse purtătoare de drepturi de autor nespecificate la alin. (1) se asimilează cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), în functie de caracteristicile asemănătoare.

(3) Operatiunile de constatări tehnico-stiintifice se efectuează la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. La solicitarea organelor de urmărire penală ori a instantelor de judecată constatările tehnico-stiintifice pot fi efectuate si în alte locatii decât sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în orice localitate din tară, iar tarifele sunt cele prevăzute la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a
Expertize

 

Art. 18. - (1) Specialistii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor efectuează la cerere expertize contra cost, pe cheltuiala părtilor interesate, în limita posibilitătilor tehnice detinute. Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru expertizele tehnico-stiintifice sunt următoarele:

a) disc optic (CD, DVD si alte suporturi similare) - 5 lei/bucată;

b) casetă audio - 3 lei/bucată;

c) casetă video - 4 lei/bucată;

d) copertă (fonogramă, videogramă sau produs soft) - 2 lei/bucată;

e) hard disc - 500 lei/bucată;

f) mediu de stocare date portabil (flash drive, cârduri memorie si alte produse similare) - 300 lei/bucată;

g) programe pentru calculator- 1.000 lei/bucată;

h) opere scrise pe suport hârtie (cu exceptia programelor pentru calculator) - 4 lei/pagină;

i) ziare, reviste si alte periodice, pagini de internet - 200 lei/pagină;

j) opere fotografice, precum si orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei, indiferent de suport - 150 lei/fotografie;

k) opere muzicale cu sau fără text - 300 lei/bucată;

l) opere dramatice, dramatico-muzicale, opere coregrafice si pantonime - 500 lei/bucată;

m) opere cinematografice, precum si orice alte opere audiovizuale - 350 lei/bucată;

n) opere de artă grafică sau plastică - 400 lei/bucată;

o) opere de arhitectură - 1.000 lei/bucată;

p) planse, lucrări grafice si machete ce formează lucrări de arhitectură - 200 lei/pagină, respectiv bucată;

q) hărti si desene din domeniul topografiei, geografiei si stiintei în general, indiferent de suport - 300 lei/bucată;

r) dispozitive de control al accesului - 250 lei/bucată.

(2) Orice alte produse purtătoare de drepturi de autor nespecificate la alin. (1) se asimilează cu una dintre categoriile prevăzute la alin. (1), în functie de caracteristicile asemănătoare.

(3) Expertizele se efectuează la sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. La solicitarea părtilor interesate, expertizele pot fi efectuate si în alte locatii decât sediul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, în orice localitate din tară, situatie în care la costul expertizelor se adaugă cheltuielile legale aferente deplasării.

 

SECTIUNEA a 3-a

Programe de instruire

 

Art. 19. - Tarifele practicate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor pentru programele de instruire sunt următoarele:

a) pentru cursuri de instruire cu temă stabilită de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor- 10 lei/oră/persoană;

b) pentru cursuri de instruire cu temă solicitată de persoanele interesate - 20 lei/oră/persoană;

c) pentru cursuri de instruire la distantă - 200 lei/curs/ persoană.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 20. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (2) Modalitatea de calcul al tarifelor se stabileste prin norme metodologice, aprobate prin ordin al ministrului coordonator, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcurarii

p. Ministrul sănătătii publice,

Mircea Manuc,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 1.086.

 

ANEXA

 

NORME METODOLOGICE

privind nivelul de constituire, conditiile de repartizare si de utilizare a fondului de stimulente pentru personalul Oficiul Român pentru Drepturile de Autor

 

Art. 1. - (1) Fondul de stimulente se constituie, potrivit art.137 alin.(5) din Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, din următoarele surse:

a) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevăzute în cap. II din hotărâre;

b) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevăzute în cap. III sectiunea a 2-a din hotărâre;

c) prin aplicarea unui coeficient de 10% din veniturile realizate pe baza tarifelor prevăzute în cap. III sectiunea a 3-a din hotărâre;

d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din veniturile realizate prin practicarea pretului de vânzare stabilit în conformitate cu prevederile art. 16 din hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele constituind fondul de stimulente vor fi repartizate personalului din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor cu aprobarea directorului general, la propunerea directorilor, directorilor adjuncti si sefilor de serviciu, avându-se în vedere următoarele criterii:

a) participarea efectivă la realizarea operatiunilor în urma cărora au fost încasate tarifele;

b) competenta profesională dovedită în îndeplinirea atributiilor;

c) conduita în timpul serviciului;

d) îndeplinirea conformă si la termen a activitătilor programate, calitatea serviciului efectuat si conducerea corectă si la zi a evidentelor;

e) asumarea responsabilitătii si eficienta în îndeplinirea sarcinilor de serviciu;

f) disponibilitatea pentru realizarea unor activităti suplimentare datorate unor situatii neprevăzute, de urgentă sau cu un grad crescut de dificultate;

g) spiritul de initiativă si capacitatea de a implementa solutii noi;

h) adaptabilitatea, flexibilitatea si capacitatea de solutionare a problemelor din sfera de competentă;

i) contributia la buna organizare si functionare a activitătii Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

(2) Cuantumul lunar al stimulentelor individuale acordate personalului din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor poate fi de cel mult două salarii de bază.

Art. 3. - (1) Plata stimulentelor aprobate se face, de regulă, dacă există fonduri suficiente, o dată pe lună, în cursul lunii curente pentru luna precedentă.

(2) Stimulentele acordatate personalului din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nu fac parte din salariul de bază, nu se suportă din fondul de salarii aprobat prin buget, iar contributiile sociale se calculează conform legii.

(3) Stimulentele acordatate personalului se impozitează, conform legii.

(4) Soldul reprezentând fondul de stimulente rămas neutilizat la sfârsitul lunii, respectiv al anului, se reportează lunar si anual, urmând a fi utilizat cu aceeasi destinatie.

(5) Evidentierea în contabilitate a operatiunilor de constituire si utilizare a fondurilor de stimulente se efectuează potrivit Instructiunilor privind aplicarea planului de conturi pentru institutiile publice.

(6) Personalul cu atributii privind exercitarea controlului financiar preventiv din cadrul Oficiului Român pentru Drepturile de Autor are obligatia să verifice corecta constituire si utilizare a fondului de stimulente si să nu permită constituirea si, după caz, plata sumelor încasate cu încălcarea prevederilor prezentelor norme metodologice.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri comunale, precum si a modificării si completării lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Buzău

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre,

 

Art. 1. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor judetene a unor drumuri comunale si modificarea si completarea lungimii unor drumuri comunale existente, situate în judetul Buzău, conform anexelor nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privată deschise circulatiei publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea'l, nr. 338 si 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul transporturilor,

Bârna Tânczos,

secretar de stat

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lâszlo Borbely

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.263.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a drumurilor comunale, situate în judetul Buzău, care se încadrează în categoria functională a drumurilor judetene

 

Nr. crt.

Indicativul drumului propus

Traseul drumului clasat

Pozitiile kilometrice (origine - destinatie)

Lungimea (km)

Provine din:

1.

DJ 205A

DN1B (km 62+800)-DJ205 (km 6+000)

0+000-6+700

6,700

DC 48

2.

DJ204D

DJ 203D (km 26+470)-DN2B (km 13+900)

0+000-5+750

5,750

DC 154

3.

DJ 1021

DJ 203D (km 6+100)-DJ 102H (km 30+800)

0+000-10+553

10,553

DC 34

 

ANEXA Nr. 2

 

MODIFICAREA SI COMPLETAREA LUNGIMII

unor drumuri comunale existente, situate în judetul Buzău

 

 

Nr. crt.

Indicativul si traseul initial ale drumului

Pozitia kilometrică

initială (origine -

destinatie)

Lungimea tronsonului initial (km)

Indicativul si traseul nou ale drumului

Pozitia kilometrică (origine - destinatie)

Lungimea

tronsonului

nou (km)

Provine din:

1.

DC 48: Lipia- Ciobănoaia-Nenciu

0+000-10+000

10,0

DC 48: Ciobănoaia (DJ 205)-Nenciu

0+000-3+300

3,30

DC 48

2.

DC 154:DJ203D- DN2B

0+000-3+400

3,40

DC154DJ203D- DN2B

0+000-5+750

5,75

DC154+ măsurători ulterioare

3.

DC 34: Cârligu Mic (DJ 102H)-Smârdan- Mitropolia-DJ 203D

0+000-10+500

10,50

DC 34 Cârligu Mic

(DJ 102H)- Smârdan-Mitro­polia-DJ 203D

0+000-10+553

10,553

DC 34+măsurători ulterioare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea înscrierii în inventarul bunurilor din domeniul public al statului a unor imobile, dării în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv a trecerii acestora din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2), art. 12 alin. (1) si (2) si art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicasi regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 din Legea nr. 562/2004 privind autorizarea institutiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică si securitate natională de a vinde personalului propriu unele locuinte de serviciu pe care acestea le au în administrare, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniului public al statului si darea în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative a imobilelor situate în municipiul Bistrita, municipiul Rădăuti, orasul Corabia si orasul Mărăsesti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă înscrierea în inventarul bunurilor din domeniului public al statului a unui imobil, aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situat în municipiul Tulcea, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative va opera modificările corespunzătoare în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea sa, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Se aprobă trecerea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2, aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.

Art. 5. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.264.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, se dau în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, respectiv se trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Datele de identificare ale imobilului

Codul fiscal al ordonatorului de credite care detine imobilul

Baza legală de preluare

Valoarea imobilului

- lei -

Ministerul

Economiei

si Finantelor va

atribui nr. în

inventarul

domeniului public

Bistrita, str. Mihai Eminescu nr. 13, et. 3, ap. 12, judetul Bistrita-Năsăud

4347712

Legea nr. 85/1992, republicată, Protocol nr. 5.435/10.309/1993 CL Carte funciară nr. 6.722/12 Bistrita

7.965,57

 

Bistrita, str. Mihai Eminescu nr. 13, et. 3, ap. 13, judetul Bistrita-Năsăud

4347712

Legea nr. 85/1992, republicată, Protocol nr. 5.435/10.309/1993 CL Carte funciară nr. 6.722/13 Bistrita

7.965,57

 

Rădăuti, Piata Unirii, bl. 33, ap. 16, judetul Suceava

4244482

Protocol nr. 9.839/3.580 din 20 noiembrie 1998, PV receptie 15.500/3.951 din 27 mai 2003 Carte funciară nr. 17.168 Rădăuti

188.190,80

 

Mărăsesti, str. Oituz, bl. 6, et. 1, ap. 6, judetul Vrancea

4298105

HCL nr. 43/1996 CL Mărăsesti Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 Protocol cu primăria Mărăsesti, încheiat în 16 februarie 1996 Carte funciară nr. 1.242N Mărăsesti

49.368,00

 

Mărăsesti, str. Oituz, bl. 6, parter, ap. 3, judetul Vrancea

4298105

Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 Protocol cu primăria Mărăsesti, încheiat în 16 februarie 1996, Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările si completările ulterioare Carte funciară nr. 1.242N Mărăsesti

42.899,00

 

Mărăsesti, str. Oituz, bl. 7, parter, ap. 1, judetul Vrancea

4298105

HCL nr. 43/1996 CL Mărăsesti Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 Protocol cu primăria Mărăsesti, încheiat în 16 februarie 1996 Carte funciară nr. 1.242N Mărăsesti

57.540,00

 

Mărăsesti, str. Oituz, bl. 7, parter, ap. 2, judetul Vrancea

4298105

Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 Protocol cu primăria Mărăsesti, încheiat în 16 februarie 1996, Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările si completările ulterioare Carte funciară nr. 1.242N Mărăsesti

24.514,00

 

Mărăsesti, str. Oituz, bl. 7, et. 2, ap. 10, judetul Vrancea

4298105

Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 Protocol cu primăria Mărăsesti, încheiat în 16 februarie 1996, Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările si completările ulterioare Carte funciară nr. 1.242N Mărăsesti

26.216,00

 

Mărăsesti, str. Oituz, bl. 7, et. 3, ap. 14, judetul Vrancea

4298105

Hotărârea Guvernului nr. 391/1993 Protocol cu primăria Mărăsesti, încheiat în 16 februarie 1996, Ordonanta Guvernului nr. 19/1994, aprobată cu modificări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările si completările ulterioare Carte funciară nr. 1.242N Mărăsesti

24.854,00

 

Corabia, str. Carpati, bl. D8, se. A, ap. 1, judetul Olt

4286500

CVC nr. 4.874 din 27 octombrie 2003, Carte funciară nr. 1.122 Corabia

11.200,00

 

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative care se înscrie în inventarul bunurilor din domeniul public al statului

 

Adresa imobilului

Baza legală de preluare

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Ministerul Economiei

si Finantelor va atribui

nr. în inventarul

domeniului public

Municipiul Tulcea,

Str. Păcii nr. 121, bl. 128, sc. A, et. 10, ap. 43,

judetul Tulcea

Hotărârea Guvernului nr. 825/2004

Protocol nr. 155.515/2004

Carte funciară nr. 18.491/N

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

1 apartament cu 3 camere

Suprafată construită = 77,22 m2

Suprafată utilă = 59,25 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului, în vederea amenajării unui asezământ monahal.

Art. 2. - Predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.265.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Giurgiu în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de

înregistrare al

imobilului la M.E.F.

Comuna Slobozia,

judetul Giurgiu

Ministerul Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Giurgiu

Ministerul Culturii si Cultelor, pentru Episcopia Giurgiului

Suprafata desfăsurată = 2.526 m2

Suprafata construită = 2.526 m2

Suprafata terenului = 160.926 m2

Nr. constructii - 11 Denumire: 49-24

Nr. C.F: 543/N Nr. cadastral: 467

Partial 106.243

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii, aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate în municipiul Turnu Măgurele, Str. Portului nr. 3, si în orasul Zimnicea, str. M. Kogălniceanu nr. 30, judetul Teleorman, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va opera modificarea corespun­zătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.266.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative care se trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Adresa

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Numărul de înregistrare la M.E.F.

Orasul Zimnicea,

str. M. Kogălniceanu nr. 30,

judetul Teleorman

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

1. Pavilion 04-C4 - „Beci C.L.": Se = 46,00 m2; Sd = 46,00 m2; Valoare contabilă = 210,20 lei

2. Pavilion 06-C5 - „Magazie": Sc = 6,00m2; Sd = 6,00 m2; Valoare contabilă = 131,09 lei

96.737 (partial)

Municipiul Turnu Măgurele,

Str. Portului nr. 3,

judetul Teleorman

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

3. Pavilion nr. 13 - „Magazie": Sc= 10,53 m2; Sd = 10,53 m2; Valoare contabilă = 881,17 lei

4. Pavilion nr. 19 - „Garaj auto": Se = 128,55 m2; Sd = 128,55 m2; Valoare contabilă = 19.962,75 lei

5. Pavilion nr. 26 - „Afumătorie" Sc = 5,10m2; Sd = 5,10m2; Valoare contabilă = 607,58 lei;

6. Pavilion nr. 29 - „Sopron auto": Se = 171,57 m2; Sd = 171,57 m2; Valoare contabilă = 8.238,69 lei

7. Pavilion nr. 30 - „Sopron auto": Se = 269,26 m2; Sd = 269,26 m2; Valoare contabilă = 3.462,04 lei

8. Pavilion nr. 31 -„Sopron auto" Se = 131,40 m2; Sd = 131,40 m2; Valoare contabilă = 1.636,78 lei

9. Pavilion nr. 32 - „Magazie" Se = 25,74 m2; Sd = 25,74 m2; Valoare contabilă = 361,71 lei

105.071 (partial)

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 privind aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unor constructii aflate în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate în orasul Ghimbav, judetul Brasov, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al statului.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului a constructiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora, în conditiile legii.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, împreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.267.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale constructiilor care se trec din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în vederea scoaterii din functiune si demolării acestora

 

Adresa

Persoana juridică ce administrează imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Valoarea contabilă (lei)

Numărul de înregistrare laM.E.F.

Orasul Ghimbav,

Str. Pietii nr. 88A,

judetul Brasov.

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

1. Pavilion nr. 02 - grup sanitar „C4" Sc = 5 m2;

123,4

114.740 (partial)

2. Pavilion nr. 03 - magazie „C3": Sc = 5,4 m2;

310,

3. Pavilion nr. 04 - magazie lemne „C2": Sc = 27 m2;

1.591,4

4. Pavilion nr. 05 - padoc câini „C5": Sc= 1,6 m2;

64,6

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 768 din 13 noiembrie 2007, cu completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Comisia de disciplină competentă să desfăsoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autoritătii sau institutiei publice ierarhic superioare, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele următorilor functionari publici:

a) conducători ai autoritătilor sau institutiilor publice aflate în subordinea ori sub autoritatea acesteia si adjuncti ai acestora, numiti prin act administrativ al autoritătii sau institutiei publice superioare;

b) conducători ai serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale si adjuncti ai acestora, numiti prin act administrativ al autoritătii sau institutiei publice superioare;

c) conducători ai serviciilor publice înfiintate în subordinea sau sub autoritatea autoritătilor administratiei publice locale, numiti prin act administrativ al autoritătii sau institutiei publice superioare.

(2) în situatia în care numirea în functia publică se face prin act administrativ al conducătorului altei autorităti sau institutii publice decât cea ierarhic superioară, comisia de disciplină competentă să desfăsoare procedura disciplinară este cea constituită în cadrul autoritătii sau institutiei publice al cărei conducător emite actul administrativ de numire.

(3) Comisia de disciplină competentă să desfăsoare procedura disciplinară este cea constituită:

a) potrivit art. 6, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor unitătilor administrativ-teritoriale sesizate ca abateri disciplinare;

b) potrivit art. 7, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele secretarilor judetelor si ale secretarului municipiului Bucuresti;

c) potrivit art. 8, pentru analizarea si propunerea modului de solutionare a sesizării privitoare la faptele înaltilor functionari publici."

2. La articolul 17, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Decontarea cheltuielilor de transport, cazare si diurnă, în conditiile prevăzute la alin. (4), se asigură de autoritătile sau institutiile publice în cadrul cărora sunt numiti functionari publici membrii, secretarul comisiei de disciplină, precum si persoanele desemnate să efectueze cercetarea administrativă potrivit prevederilor art. 31."

3. La articolul 22 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d1), cu următorul cuprins:

,,d1) întocmeste recomandări cu caracter general, la finalizarea procedurilor de cercetare administrativă;".

4. La articolul 48, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Autoritătile si institutiile publice în cadrul cărora sunt numiti functionari publici au obligatia să solicite de la ultimul loc de muncă situatia disciplinară a functionarului public, în termen de 10 zile de la data emiterii actului administrativ de numire. Obligatia revine autoritătilor si institutiilor publice numai pentru functionarii publici ale căror raporturi de serviciu au încetat cu mai putin de 3 luni înainte de data numirii în functia publică."

5. Articolul 54 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 54. - (1) Documentele rezultate din activitatea de cercetare desfăsurată de comisia de disciplină, cu exceptia raportului privind propunerea de sanctionare, au caracter confidential si se păstrează de secretarul acesteia, în situatia în care sedintele comisiei de disciplină nu au avut caracter public.

(2) Rapoartele privind propunerea de sanctionare se publică de către comisia de disciplină la sediul autoritătii sau institutiei publice în cadrul căreia aceasta îsi desfăsoară activitatea, cu exceptia datelor cu caracter personal, asa cum sunt ele definite prin lege."

Art. II. - Sesizările înregistrate până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se solutionează de comisiile de disciplină competente la data formulării sesizărilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.268.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea sumei de 16.611 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă socială.

(2) Lista cuprinzând unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin directiilor de muncă si protectie socială judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă socială.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice si sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale revin autoritătilor administratiei publice locale sau, după caz, organizatiilor de cult religios, asociatiilor si fundatiilor care înfiintează si administrează unitătile de asistentă socială beneficiare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.273.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate

 

Nr. crt.

Persoana juridică/Consiliul judetean/local care a înfiintat unitatea de asistentă socială

Unitatea de asistentă socială beneficiară

Categoria lucrărilor finantate

Suma

- mii lei-

1.

Consiliul Judetean Arad

Complex de servicii sociale pentru persoanele vârstnice Păulis

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

1.134

2.

Consiliul Judetean Buzău, judetul Buzău

Cămin pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdat"

Reparatii si amenajări clădiri

564

3.

Consiliul Judetean Caras-Severin

Complex de servicii sociale „Casa noastră"- Zăgujeni

Reparatii si amenajări clădiri

867

4.

Consiliul Judetean Caras-Severin

Complex de servicii sociale „Sfânta Măria"- Resita

Constructii si reparatii clădiri

1.463

5.

Consiliul Local al Comunei Gălbinasi, judetul Călărasi

Centrul social „Sfântul Toader"

Constructii si amenajări clădiri

365

6.

Consiliul Local al Comunei Produlesti, judetul Dâmbovita

Centru de zi pentru copii aflati în dificultate

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

499

7.

Episcopia Dunării de Jos Galati, judetul Galati

Cantina socială „Sfântul Spiridon" - Galati

Constructii si reparatii clădiri

491

8.

Episcopia Dunării de Jos Galati, judetul Galati

Cantina socială „Sfântul Antonie cel Mare" si Centrul de zi pentru copii defavorizati Galati

Constructii si reparatii clădiri

522

9.

Asociatia filantropică crestin-ortodoxă „Sfântul Vasile cel Mare" - Galati, judetul Galati

Centrul multifunctional de servicii sociale „Speranta"

Constructii si amenajări clădiri

678

10.

Asociatia Centrul Diecezan Caritas lasi, judetul lasi

Centru de resurse pentru copii si tineret „Don Bosco"

Constructii si amenajări clădiri

712

11.

Directia de Asistentă Socială si Protectia Copilului lasi, judetul lasi

Centru de zi Vovidenia pentru vârstnici

Reparatii si amenajări clădiri

1.141

12.

Consiliul Judetean Maramures

Centru de recuperare si reabilitare pentru persoane cu handicap Sighetu Marmatiei

Reparatii si amenajări clădiri

400

13.

Asociatia Filantropică „Sfântul Ierarh losif Mărturisitorul" Baia Mare, judetul Maramures

Centru social multifunctional Baia Mare

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

338

14.

Consiliul judetean Mehedinti

Centru de asistentă pentru persoane cu Alzheimersau cu dementă senilă „Ciresu"

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

1.885

15.

Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

Centru de sprijin si asistentă specializată destinat persoanelor în situatie de risc social

Constructii, reparatii si amenajări clădiri

744

16.

Consiliul Local al Municipiului Piatra-Neamt, judetul Neamt

Centru de zi pentru prescolari „Castani"

Reparatii si amenajări clădiri

581

17.

Parohia Ortodoxă „Sfintii Trei Ierarhi" - Piatra-Neamt, judetul Neamt

Cantină socială

Constructii si reparatii clădiri

258

18.

Parohia Ortodoxă Borlesti II, comuna Borlesti, judetul Neamt

Centru de zi destinat persoanelor în situatii de risc social „Sfântul loan"

Reparatii si amenajări clădiri

137

19.

Consiliul Local al Comunei Fântânele, judetul Prahova

Cămin pentru pensionari

Constructii si amenajări clădiri

1.963

20.

Consiliul Local al Comunei Nicolae Bălcescu, judetul Vâlcea

Cămin pentru persoane vârstnice

Constructii si amenajări clădiri

1.869

TOTAL:

16.611

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-socială

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 5 alin. (1) lit. d) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitătilor sanitare publice de interes judetean si local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea sumei de 5.446 mii lei pentru finantarea unor cheltuieli pentru constructia, reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-socială.

(2) Unitătile de asistentă medico-socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate acestora sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele prevăzute la art. 1 se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, în limita creditelor bugetare alocate cu această destinatie si potrivit destinatiilor aprobate.

(2) Sumele se acordă în transe, pe baza documentelor justificative întocmite de beneficiari, avizate si prezentate de directiile de muncă si protectie socială judetene la Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

Art. 3. - Sarcina executiei bugetare si controlul modului de utilizare a sumelor alocate revin directiilor de muncă si protectie socială judetene în a căror rază teritorială îsi au sediul unitătile de asistentă medico-socială.

Art. 4. - Respectarea legislatiei privind achizitiile publice si sarcina obtinerii tuturor avizelor si autorizatiilor legale revin autoritătilor administratiei publice locale sau, după caz, unitătilor de asistentă medico-socială beneficiare.

Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia 6 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.831/2006 privind aprobarea finantării unor cheltuieli pentru reparatia si amenajarea unor unităti de asistentă medico-socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.026 din 22 decembrie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.274.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzând unitătile de asistentă medico-socială beneficiare, categoria lucrărilor finantate si sumele acordate

 

Nr. crt.

Consiliul judetean/local care a înfiintat unitatea de asistentă medico-socială

Unitatea de asistentă medico-socială beneficiară

Categoria lucrărilor finantate

Suma

(mii lei)

1.

Consiliul Local al Orasului Săveni, judetul Botosani

Unitatea de Asistentă Medico-Socială Săveni

Reparatii si amenajări clădiri

450

2.

Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, judetul Hunedoara

Unitatea de Asistentă Medico-Socială Hunedoara

Reparatii si amenajări clădiri

3.067

3.

Consiliul Local al Orasului Uricani, judetul Hunedoara

Unitatea de Asistentă Medico-Socială Hunedoara

Reparatii si amenajări clădiri

1.230

4.

Consiliul Local al Orasului Agnita, judetul Sibiu

Unitatea de Asistentă Medico-Socială Agnita

Reparatii si amenajări clădiri

574

5.

Consiliul Local al Orasului Brosteni, judetul Suceava

Spitalul Medico-Social „Carmen Silva" Brosteni

Reparatii si amenajări clădiri

125

TOTAL:

5.446

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând 4 obiective de investitii si a indicatorilor tehnico-economici din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." -S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 44 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând 4 obiective de investitii din cadrul proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", derulat prin intermediul Companiei Nationale de Investitii „C.N.I." - S.A., prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1), prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/4*).

Art. 2. - Finantarea obiectivelor de investitii prevăzute în anexa nr. 1, ai căror indicatori tehnico-economici sunt prevăzuti în anexele nr. 2/1-2/4, se face din credite externe conform Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la 2 februarie 2007 la Bucuresti si la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finantarea primei faze a Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori", ratificat prin Legea nr. 224/2007, si a acordului de împrumut subsidiar, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, din bugetul local, precum si din alte surse legal constituite, conform programelor de investitii publice aprobate potrivit legii.

Art. 3. - Anexa nr. 1 si anexele nr. 2/1-2/4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.275.


*) Anexele nr. 2/1-2/4 nu se publică, fiind clasificate potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând 4 obiective de investitii din cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă si canalizare, a statiilor de tratare a apei potabile si a statiilor de epurare a apelor uzate în localitătile cu o populatie de până la 50.000 de locuitori”

 

Nr. crt.

Judet

Localitate

0

1

2

1.

Constanta

Hârsova

2.

Harghita

Miercurea-Ciuc

3.

Mures

Sighisoara

4.

Vaslui

Husi

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului educational pentru prevenirea si combaterea discriminării romilor în localitătile Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita

 

Având în vedere angajamentele asumate de Guvernul României în fata Curtii Europene a Drepturilor Omului în domeniul protectiei drepturilor omului, în special a minoritătii romilor, constând în adoptarea unor măsuri generale, în scopul prevenirii si combaterii discriminării, stimulării participării romilor la viata socială, educatională, culturală etc, măsuri menite să îmbunătătească relatiile dintre membrii comunitătii locale din localitătile Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita,

în temeiul art. 108 din Constitutia României', republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul educational pentru prevenirea si combaterea discriminării romilor în localitătile Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita, pentru perioada 2008-2009, denumit în continuare Programul, si bugetul alocat acestuia, prevăzute în anexele nr. 1 si 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Sumele necesare pentru finantarea Programului se asigură din bugetul alocat Consiliului National pentru Combaterea Discriminării pentru perioada 2008-2009. Coordonarea Programului este realizată de către Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, care detine si răspunderea în ceea ce priveste derularea financiară a Programului.

(2) Sumele în valoare de 430 mii lei necesare în anul 2008 pentru derularea Programului se asigură din bugetul Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, capitolul 51.01, titlul 59 „Alte cheltuieli", articolul 59.30 „Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării", prin suplimentarea acestuia cu respectivele sume de la articolul 59.11 „Asociatii si fundatii" (virare de credite bugetare).

(3) Sumele în valoare de 520 mii lei necesare în anul 2009 se asigură din bugetul alocat Consiliului National pentru Combaterea Discriminării de la bugetul de stat pentru anul 2009, capitolul 51.01, titlul 59 „Alte cheltuieli", articolul 59.30 „Programe si proiecte privind prevenirea si combaterea discriminării".

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

Presedintele Consiliului National

pentru Combaterea Discriminării,

Csaba Ferenc Asztalos

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 1.283.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACTIVITĂTI 2008

 

Pregătire campanie si organizare cursuri

Art. 1. - (1) Campanie: elaborarea, confectionarea si achizitionarea de materiale promotionale

(2) Campanie de informare publică si de înlăturare a stereotipurilor, judecătilor si practicilor care afectează comunitatea romilor, adresată Inspectoratului Scolar Judetean si cadrelor didactice din unitătile de învătământ aferente localitătilor Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita. Campania se va realiza prin:

- elaborarea, confectionarea si achizitionarea de materiale promotionale privind legislatia în vigoare despre prevenirea si combaterea discriminării, adresate functionarilor publici de la nivel judetean;

- elaborarea, confectionarea si achizitionarea de materiale promotionale privind prevenirea si combaterea discriminării pentru grupul-tintă specific (romi, inspectori scolari, profesori etc).

(3) Perioada: noiembrie-decembrie 2008

(4) Buget: 200 mii lei

(5) Implementare: Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, prin personalul propriu.

Art. 2. - Cursuri

(1) Organizarea unui curs privind îmbunătătirea programului educational în ceea ce priveste prevenirea si combaterea discriminării, adresat cadrelor didactice implicate în activitatea educatională din localitătile Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita:

- educatie juridică si prevenirea faptelor de discriminare;

- realizarea de ateliere de lucru, în cadrul cursului, privind practicile din domeniul nediscriminării;

- realizarea si distribuirea de materiale din domeniul nediscriminării.

(2) Perioada: noiembrie-decembrie 2008

(3) Buget: 230 mii lei

(4) Implementare: Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, prin personalul propriu.

 

ANEXA Nr. 2

 

ACTIVITĂTI 2009

 

Desfăsurare campanie si organizare cursuri

Art. 1. - Campanie - desfăsurare

(1) Campanie de informare publică si de înlăturare a stereotipurilor, judecătilor si practicilor care afectează comunitatea romilor, adresată Inspectoratului Scolar Judetean si cadrelor didactice din unitătile de învătământ aferente localitătilor Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita. Campania se va realiza prin:

- distribuirea de materiale promotionale privind legislatia în vigoare despre prevenirea si combaterea discriminării, adresate functionarilor publici de la nivel judetean;

- distribuirea de materiale promotionale privind prevenirea si combaterea discriminării pentru grupul-tintă specific (romi, inspectori scolari, profesori etc).

(2) Perioada: ianuarie-aprilie 2009

(3) Buget: 30 mii lei

(4) Implementare: Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, prin personalul propriu.

Art. 2. - Cursuri si studii

(1) Organizarea de cursuri, ateliere, discutii pentru magistratii din judetul Harghita privind prevenirea tratamentului discriminatoriu al cetătenilor români de etnie romă în înfăptuirea actului de justitie.

(2) Perioada: februarie-aprilie 2009

(3) Buget: 200 mii lei

(4) Implementare: Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, prin personalul propriu

(5) Activităti: 3 sesiuni de curs.

Art. 3. - (1) Organizarea de cursuri, ateliere, discutii pentru cadrele didactice din Inspectoratul Scolar Judetean

Harghita si unitătile de învătământ din localitătile Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, privind prevenirea tratamentului discriminatoriu al elevilor români de etnie romă în cadrul procesului educational.

(2) Perioada: mai-iunie 2009

(3) Buget: 120 mii lei

(4) Implementare: Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, prin personalul propriu

(5) Activităti: două sesiuni de curs.

Art. 4. - (1) Organizarea de cursuri, ateliere, discutii pentru cadrele de politie din judetul Harghita privind prevenirea tratamentului discriminatoriu al cetătenilor români de etnie romă.

(2) Perioada: iunie-iulie 2009

(3) Buget: 120 mii lei

(4) Implementare: Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, prin personalul propriu

(5) Activităti: două sesiuni de curs.

Art. 5. - (1) La comanda Consiliului National pentru Combaterea Discriminării, realizarea, prin procedurile legale aplicabile achizitiilor publice, a unui studiu privind necesitătile de infrastructură ale comunitătilor din localitătile Plăiesii de Sus si Casinu Nou, comuna Plăiesii de Jos, judetul Harghita.

(2) Perioada: februarie-iulie 2009

(3) Buget: 50 mii lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003, al art. 5 alin. (1) lit. h) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001, cu modificările ulterioare, si al Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 32/2001 pentru reglementarea unor probleme financiare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 374/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă acordarea unui ajutor în sumă de 90.000 euro, pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate, pacientei Rădulescu Cosmarie, în vârstă de 7 ani, din municipiul Călărasi, Str. Musetelului bl H24, se B, ap.11, judetul Călărasi.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se suportă din bugetul de stat după cum urmează:

- Ministerul Sănătătii Publice va aloca suma de 30.000 euro;

- Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse va aloca suma de 60.000 euro.

(3) Ajutorul se acordă în lei si se suportă atât din bugetul Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Călărasi, cât si din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Călărasi, la cursul de schimb valutar al Băncii Nationale a României din ziua lucrătoare precedentă efectuării deschiderii de credite bugetare.

(4) Suma aprobată din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate va fi transferată de către Directia de Muncă si Protectie Socială a Judetului Călărasi către Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Călărasi, la solicitarea acesteia.

Art. 2. - Fundamentarea sumei solicitate si justificarea celei utilizate pentru efectuarea tratamentului medical în străinătate revin Ministerului Sănătătii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică a Judetului Călărasi, care va efectua plata si va certifica documentele financiar-contabile prezentate de furnizorul de servicii medicale din străinătate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 octombrie 2008.

Nr. 1.290.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea, la cerere, a domnului Dumitru Pantea din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice

 

Având în vedere cererea domnului Dumitru Pantea de eliberare din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice,'înregistrată cu nr. 4.685/MCB din 23 septembrie 2008,

în temeiul prevederilor art. 15 lit. a) si art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza dispozitiilor art. 16 alin. (3) lit. e) din Legea serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (2) din Regulamentul de organizare si functionare a Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 671/2007,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Dumitru Pantea se eliberează, la cerere, din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritătii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 203.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERULAGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru repartizarea cotelor de productie de zahăr si izoglucoză si necesarul traditional de aprovizionare în anul comercial 2008-2009

 

Văzând Referatul de aprobare nr. 122.812 din 29 septembrie 2008 al Directiei generale implementare politici agricole si analizând informatiile din perioada actuală privind modificările care au avut loc pe piata zahărului în anul comercial 2007-2008,

având în vedere prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2005 privind reglementarea unor măsuri financiare, cu modificările si completările ulterioare,

în baza prevederilor cap. 3 privind agricultura din anexa IV la Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat ai Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Tărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) si Republica Bulgaria si România privind aderarea Republicii Bulgaria si a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea iir.157/2005, referitoare la cotele de zahăr si izoglucoză, precum si la necesarul traditional de aprovizionare de zahăr brut din trestie importat, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 508/2007 de deschidere a contingentelor tarifare pentru importurile în Bulgaria si România de zahăr brut din trestie de zahăr si ale Regulamentului (CE) nr. 510/2008 de modificare a anexei VI la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 pentru anul de comercializare 2008-2009,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă repartizarea cotelor de productie de zahăr, izoglucoză si necesarul traditional de aprovizionare cu zahăr brut din trestie de zahăr din import, pentru fiecare societate comercială producătoare de zahăr si izoglucoză din România, în anul comercial 2008-2009, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - În sensul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel:

a) cota de zahăr si cota de izoglucoză reprezintă orice cantitate de zahăr sau izoglucoză atribuită într-o cotă unei societăti comerciale autorizate, producătoare de zahăr sau izoglucoză, într-un an de comercializare;

b) anul de comercializare în piata zahărului începe la data de 1 octombrie si se încheie la data de 30 septembrie a anului următor.

Art. 3. - (1) Cota de productie de zahăr alb din sfeclă de 104.688,8 tone si cota de productie de izoglucoză de 15.879,0 tone alocate pentru România în anul de comercializare 2008-2009 sunt prevăzute în anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 510/2008 de modificare a anexei VI la Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 pentru anul de comercializare 2008-2009.

(2) Necesarul traditional de aprovizionare cu zahăr brut din trestie de zahăr din import de 329.636 tone, alocat pentru România în anul comercial 2008-2009, este prevăzut la art. 1 alin. (2) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 508/2007 de deschidere a contingentelor tarifare pentru importurile în Bulgaria si România de zahăr brut din trestie de zahăr.

(3) Cota de productie de zahăr alb din sfeclă, cota de productie de izoglucoză si necesarul traditional de aprovizionare cu zahăr brut din trestie din import, prevăzute la alin. (1) si (2), se repartizează de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale societătilor comerciale producătoare de zahăr si izoglucoză.

(4) Repartizarea cotelor si a necesarului traditional de aprovizionare prevăzute la alin. (1) si (2) se realizează cu respectarea instructiunilor prevăzute în regulamentele privind organizarea comună a pietelor în sectorul zahărului si tinând cont de modificările apărute în piată în anul comercial 2007-2008.

Art. 4. - Societătile comerciale producătoare de zahăr din sfeclă de zahăr si izoglucoză care renuntă la cotă pot depune cerere de restructurare la Agentia de Plăti si Interventie pentru Agricultură până la 31 ianuarie 2009.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 624.

 

ANEXA

 

REPARTIZAREA

cotelor de productie de zahăr, izoglucoză si necesarul traditional de aprovizionare cu zahăr brut din trestie de zahăr din import

 

1. Cota de zahăr alb din sfeclă de zahăr pentru anul de comercializare 2008-2009

 

Societatea comercială

Cota alocată

%

tone echivalent zahăr alb

S.C. ZAHĂR ORADEA- S.A.

27,37

28.651,4

S.C. ZAHĂRUL LUDUS - S.A.

31,90

33.391,4

S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

17,58

18.406,0

S.C. AGRANA ROMÂNIA- S.A.

23,15

24.240,0

TOTAL

100,00

104.688,8

 

2. Cota de izoglucoză pentru anul de comercializare 2008-2009

 

Societatea comercială

Cantitatea alocată

%

tone substantă uscată

S.C. AMYLUM ROMÂNIA- S.A.

90,45

14.363,0

S.C. ROQUETTE ROMÂNIA- S.A.

9,55

1.516,0

TOTAL

100,00

15.879,0

 

3. Repartizarea necesarului traditional de aprovizionare cu zahăr brut din trestie de zahăr din import în anul de comercializare 2008-2009

 

Societatea comercială

Cantitatea alocată de zahăr alb din procesare zahăr brut

%

tone echivalent zahăr alb

S.C. ZAHĂR ORADEA- S.A.

9,55

31.480

S.C. FABRICA DE ZAHĂR BOD - S.A.

0,85

2.812

S.C. ZAHĂRUL CORABIA- S.A.

11,02

36.320

S.C. ZAHĂRUL LIESTI - S.A.

26,27

86.600

S.C. AGRANA ROMÂNIA- S.A.

39,64

130.668

S.C. ZAHĂRUL CĂLĂRASI - S.A., societate în insolventă

12,67

41.756

TOTAL

100,00

329.636

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind asigurarea secretariatului Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritătile administratiei publice locale

 

Având în vedere prevederile art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2008 privind constituirea Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritătile administratiei publice locale,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Secretariatul Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autoritătile administratiei publice locale, prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2008, este asigurat de compartimentele analiza, evaluarea si declararea zonelor defavorizate si analiza, evaluarea si înfiintarea parcurilor industriale din cadrul Directiei generale pentru comunităti locale, zone asistate, ajutor de stat si parteneriat cu structurile asociative.

Art. 2. - Autoritătile administratiei publice locale transmit informările prevăzute la art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2008 pe adresa Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Directia generală pentru comunităti locale, zone asistate, ajutor de stat si parteneriat cu structurile asociative, Bucuresti, Piata Revolutiei nr. 1 A.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 630.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr.63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în conditiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 si al art. 13 pct. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite prezentul ordin.

Art. I. - Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Directorul general desemnat, Biroul presă si relatii cu publicul si inspectoratele teritoriale în constructii vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin."

2. La anexa nr. 1, literele A.I.2 si A.I.3 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„A.I.2. Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2008 cu modificările si completările ulterioare."

A.I.3. Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008."

3. La anexa nr. 1, litera A.ll se modifică si va avea următorul cuprins:

„A.II. Regulamentul intern al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, aprobat prin Hotărârea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 13 din 11 septembrie 2008."

4. La anexa nr. 1, litera B.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„B.2. Atributiile secretarului general, ale directiilor generale/directiilor/serviciilor/ birourilor/compartimentelor din cadrul I.S.C. - aparat central si din cadrul inspectoratelor teritoriale în constructii, prevăzute în anexele 1-32 la Regulamentul intern al Inspectoratului de Stat în Cosntructii - I.S.C, aprobat prin Hotărârea Consiliului de conducere al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. nr. 13/2008".

5. La anexa nr. 1, litera D se modifică si va avea următorul cuprins:

„D. Coordonatele de contact ale Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C, ale inspectoratelor teritoriale în constructii, ale serviciilor control calitate lucrări constructii din compunerea inspectoratelor teritoriale în constructii, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, faxul, adresa de e-mail si adresa paginii de internet".

6. La anexa nr. 1, litera H.2 se abrogă.

7. La anexa nr. 2, litera E se modifică si va avea următorul cuprins:

„E. Constatările si măsurile dispuse în urma activitătilor de control desfăsurate de către inspectoratele teritoriale în constructii."

8. La anexa nr. 3, litera A se abrogă.

9. La anexa nr. 4, litera A se modifică si va avea următorul cuprins:

„A. 1. Asigurarea accesului la informatiile de interes public la nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. - aparat central - se realizează de către directorul general al Directiei generale de avizare, atestare, autorizare, relatii, reclamatii si sesizări.

2. Directorul general prevăzut la pct. 1 coordonează accesul reprezentantilor mass-mediei, precum si al oricărei persoane la informatiile de interes public.

21. La nivelul Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C. - aparat central - si al inspectoratelor teritoriale în constructii, purtătorii de cuvânt vor fi desemnati prin ordin al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C.

3. Răspunsurile formulate în scris solicitantilor prin Biroul presă si relatii cu publicul vor respecta termenele si conditiile stabilite prin Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, cu modificările si completările ulterioare, si vor purta semnătura directorului general al Directiei generale de avizare, atestare, autorizare, relatii, reclamatii si sesizări."

10. La anexa nr. 4, litera B.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„B.1. Pentru asigurarea accesului la informatiile de interes public la nivelul inspectoratelor teritoriale în constructii se desemnează inspectorii-sefi teritoriali."

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 1.484.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

INSPECTORATUL DE STAT ÎN CONSTRUCTII

 

ORDIN

pentru modificarea Procedurii de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007

 

Având în vedere dispozitiile art. 1 si ale art. 5 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 63/2001 privind înfiintarea Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobată cu modificări prin Legea nr. 707/2001, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 30 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, si ale art. 10 lit. i) din Regulamentul privind controlul de stat al calitătii în constructii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 272/1994,

în temeiul art. 5 pct. 24, 28 si 29 si al art. 13 pct. 1 si 2 din Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008,

inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii emite prezentul ordin.

Art. I. - Procedura de autorizare a dirigintilor de santier, aprobată prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr. 595/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 621 din 10 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, a 5-a liniută se modifică si va avea următorul cuprins:

„ - Regulamentul de organizare si functionare a Inspectoratului de Stat în Constructii - I.S.C., aprobat prin Decizia primului-ministru nr. 164/2008;".

2. La articolul 13, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Candidatii care solicită autorizarea ca «Diriginte de santier» si detin titlul de doctor în stiinte tehnice si activează în domeniul de autorizare pot obtine această autorizare fără a mai sustine examen, în baza dosarului depus la secretariatul comisiei de autorizare."

3. Articolul 20 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - în vederea reautorizării, candidatul trebuie să depună la secretariatul inspectoratului teritorial în constructii pe raza căruia lucrează următoarele documente:

a) cerere prin care se solicită reautorizarea (anexa nr. 3);

b) copie de pe autorizatie;

c) memoriu de activitate în perioada de valabilitate a autorizatiei;

d) autorizări (ANRGN, ANRE etc);

e) foto 3x4 cm;

f) dovada achitării cheltuielilor de reautorizare (50% din cheltuielile de autorizare)."

4. Articolul 22 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 22. - Data stabilită pentru sustinerea examenului în vederea autorizării se comunică la sediul inspectoratelor teritoriale în constructii, cu cel putin 15 zile înainte de examenul de autorizare."

5. Articolul 32 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 32. - Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii poate dispune suspendarea sau anularea autorizatiei de diriginte de santier pentru neîndeplinirea corespunzătoare a responsabilitătilor si atributiilor specifice, la propunerea inspectoratelor teritoriale în constructii sau a investitorului."

6. Articolul 40 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 40. - Propunerile privind suspendarea sau anularea

autorizatiei se fac de către inspectoratul teritorial în constructii (care a constatat abaterea), în baza unui referat prin care se motivează propunerea respectivă. Referatul, semnat de către inspectorul teritorial sef, se înaintează inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii în vederea luării unei decizii."

7. La articolul 41, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Inspectoratul de Stat în Constructii va elabora lista autorizatiilor suspendate sau anulate si o va transmite spre stiintă tuturor inspectoratelor teritoriale în constructii."

8. La articolul 42, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Titularii autorizatiilor anulate trebuie să depună autorizatia la inspectoratul teritorial în constructii pe raza căruia îsi au domiciliul, în termen de 10 zile de la primirea comunicării."

9. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Urmărirea aplicării si controlul respectării prevederilor prezentei proceduri se realizează de către Inspectoratul de Stat în Constructii - I.S.C., prin Directia generală de avizare, atestare, autorizare, relatii, reclamatii si sesizări - Directia avizare, autorizare, atestare si inspectoratele teritoriale în constructii."

10. Anexa nr. 5 la procedură se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

11. Anexa nr. 6 la procedură se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Inspectorul general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii,

Dorina Nicolina Isopescu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 1.488.

 

ANEXA Nr. 1*)

(Anexa nr. 5 la procedură)

 

AUTORIZATIE

 

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 6 la procedură)

 

ANTET I.S.C.

 

Către

.....................................................

(numele titularului autorizatiei)

 

            Spre stiintă

……………………………………………………………..

(operatorul economic la care este angajat dirigintele de santier)

 

Ca urmare a analizării Referatului nr............./........................., întocmit de Inspectoratul Teritorial în Constructii ............................., prin care se propune suspendarea/anularea Autorizatiei de „Diriginte de santier" nr.............../........................., din cauza nerespectării

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

si în conformitate cu prevederile cap.................din „Procedura de autorizare a dirigintilor de santier", cod PA-001, prin Ordinul inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Constructii nr......../.................s-a dispus:

 

SUSPENDAREA AUTORIZATIEI

PENTRU DOMENIILE DE AUTORIZARE:

.......................................................................

.......................................................................

.......................................................................

 

            pentru o perioadă de......................................luni, începând cu data de...................... sau

 

ANULAREA AUTORIZATIEI

începând cu data de........................................................

 

 

Inspector general de stat,

.......................................................................