MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 694            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Luni, 13 octombrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            125. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            2.847. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu modificările si completările ulterioare

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURÂRI

 

            277. - Hotărâre pentru aprobarea Normei privind asigurarea cursului de schimb valutar (NI-CST-11-1/0)

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici

 

Având în vedere prevederile conventiilor internationale ale Organizatiei Internationale a Muncii, ratificate de România, în domeniul asigurării premiselor dialogului social si drepturilor de asociere sindicală,

luând în considerare efectele reglementărilor actuale din cuprinsul art. 29 alin. (3) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, asupra exercitării functiei publice în privinta persoanelor direct vizate în aplicare, precum si solicitările repetate ale asociatiilor sindicale ale functionarilor publici în vederea modificării acestor reglementări,

în scopul asigurării unui real echilibru între aspectele sociale ce au necesitat reglementarea restrângerii dreptului de asociere a unora dintre categoriile de functionari publici de conducere, asa cum au fost acestea identificate la momentul elaborării normei juridice, si efectele obtinute în aplicare,

în contextul legislatiei celorlalte state membre ale Uniunii Europene si în scopul respectării prioritătilor stabilite la nivel comunitar în domeniul întăririi rolului partenerilor sociali în cadrul procesului de crestere a calitătii actului de guvernare,

având în vedere adresa Organizatiei Internationale a Muncii transmisă Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în data de 19 decembrie 2006 si transpusă în anul 2007 în Recomandarea Organizatiei Internationale a Muncii nr. 092007ROM087 privitoare la modalitatea de reglementare a drepturilor sindicale ale functionarilor publici din România, în sensul neîngrădirii, în principiu, a accesului la functii de conducere în organizatii sindicale, ceea ce implică necesitatea armonizării reglementărilor actuale din România, membră fondatoare a Organizatiei Internationale a Muncii, cu practica în domeniu la nivel european,

având în vedere adresele nr. 2.554 din 22 octombrie 2007 si, respectiv, nr. 119 din 22 ianuarie 2008 ale Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa, precum si Adresa nr. 2 din 8 ianuarie 2008 a Sindicatului „Forum" din administratia publică, afiliat la Federatia Natională a Sindicatelor din Administratia Publică, prin care se semnalează faptul că „Aplicarea textului legal (actual, s.n.) afectează în mod grav libertatea sindicală a unei categorii însemnate de functionari, si anume a celor de conducere";

dat fiind faptul că neadoptarea de măsuri imediate prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonantei de urgentă, în vederea instituirii unui nou cadru legislativ care să asigure protectia adecvată atât a drepturilor conferite prin regimul functiei publice, cât si a dreptului de libertate sindicală, cu exceptiile impuse în mod obiectiv si rezonabil de natura functiei si a nivelului atributiilor specifice diverselor categorii de functii publice, determină consecinte negative deosebite în substanta drepturilor sus-mentionate si constituie premise de tensiune socială,

întrucât aceste elemente vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 29 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 365 din 29 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins: „(3) În situatia în care înaltii functionari publici sau functionarii publici care au calitatea de ordonatori de credite sunt alesi în organele de conducere a organizatiilor sindicale, acestia au obligatia ca în termen de 15 zile de la alegerea în organele de conducere ale organizatiilor sindicale să opteze pentru una dintre cele două functii. în cazul în care functionarul public optează pentru desfăsurarea activitătii în functia de conducere în organizatiile sindicale, raporturile de serviciu ale acestuia se suspendă pe o perioadă egală cu cea a mandatului în functia de conducere din organizatia sindicală."

2. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Functionarii publici, altii decât cei prevăzuti la alin. (3), pot detine simultan functia publică si functia în organele de conducere ale organizatiilor sindicale, cu obligatia respectării regimului incompatibilitătilorsi al conflictelor de interese care le este aplicabil."

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jozsef Birtalan

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 8 octombrie 2008.

Nr. 125.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru actualizarea listei contribuabililor mijlocii administrati conform prevederilor Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu modificările si completările ulterioare

 

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si al prevederilor art. 31 alin. (3) din Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activitătii de administrare a contribuabililor mijlocii la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista contribuabililor mijlocii care urmează a fi administrati la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti începând cu data de 1 ianuarie 2009, prezentată în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Lista contribuabililor mijlocii care nu vor mai fi administrati la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti începând cu data de 1 ianuarie 2009, prezentată în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se aprobă Lista contribuabililor mijlocii rezultati în urma divizării unor contribuabili mijlocii, precum si lista contribuabililor mijlocii rezultati în urma absorbtiei prin fuziune a unor contribuabili administrati de Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia generală de reglementare a colectării creantelor bugetare, Directia generală de planificare strategică si monitorizare a realizării creantelor bugetare, Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală si organele fiscale subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 2.847.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

contribuabililor mijlocii care urmează a fi administrati la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti începând cu data de 1 ianuarie 2009

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

1

477116

MUNICIPIUL BUCURESTI

2000 KENO IMPORT EXPORT S.R.L.

2

7041415

MUNICIPIUL BUCURESTI

2NAFARMS.R.L.

3

2358359

MUNICIPIUL BUCURESTI

A & A TRADING COMPANY S.R.L.

4

17270912

MUNICIPIUL BUCURESTI

A A MARKETING AND MANAGEMENT S.R.L.

5

7741052

MUNICIPIUL BUCURESTI

A.G.-CHIM TRADING-COMPANY S.R.L.

6

9394898

MUNICIPIUL BUCURESTI

A.G.F CEREAL RUMENA S.R.L.

7

14659789

MUNICIPIUL BUCURESTI

AAS EXPERT TECHNOLOGY S.R.L.

8

13587820

MUNICIPIUL BUCURESTI

AAYLEX DISTRIBUTION S.R.L.

9

6366826

MUNICIPIUL BUCURESTI

AAYLEX TRADING S.R.L.

10

8678166

MUNICIPIUL BUCURESTI

ABIS STUDIO S.R.L.

11

12097170

MUNICIPIUL BUCURESTI

ACCENT TRAVEL & EVENTS S.R.L.

12

16833660

MUNICIPIUL BUCURESTI

ACCENTURE CENTRAL EUROPE B.V AMSTERDAM, OLANDA - SUCURSALA BUCURESTI

13

18452211

MUNICIPIUL BUCURESTI

ACCOR HOTELS ROMÂNIA S.R.L.

14

11528568

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADDV EURO RSCG S.A.

15

15739037

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADECCO RESURSE UMANE S.R.L.

16

367911

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADESGO S.A.

17

1563215

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADEVĂRUL S.A.

18

4020388

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADEXIM MODELCOM S.R.L.

19

15739061

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADIDAS ROMÂNIA S.R.L.

20

11672708

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADMINISTRATIA NATIONALA DE METEOROLOGIE RA

21

3020924

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADREM INVEST S.R.L.

22

8887308

MUNICIPIUL BUCURESTI

ADVANCED TECHNOLOGIES S.R.L.

23

6549440

MUNICIPIUL BUCURESTI

AECTRAAGROCHEMICALS S.A.

24

1592288

MUNICIPIUL BUCURESTI

AECTRA S.R.L.

25

14486220

MUNICIPIUL BUCURESTI

AEGEF GRUP S.R.L.

26

14559933

MUNICIPIUL BUCURESTI

AEGEK S.A. ATENA SUCURSALA LIPSCANI BUCURESTI ROMÂNIA

27

11219295

MUNICIPIUL BUCURESTI

AEROTEH - G.P S.A.

28

22583193

MUNICIPIUL BUCURESTI

AFFARI MIEI &CO S.R.L.

29

6422446

MUNICIPIUL BUCURESTI

AGENT TRADE S.R.L.

30

12017677

MUNICIPIUL BUCURESTI

AGENTIA DE DREPTURI SPORTIVE SA

31

356041

MUNICIPIUL BUCURESTI

AGISFOR S.R.L.

32

17055949

MUNICIPIUL BUCURESTI

AGORA INTERNATIONAL SRL

33

6243785

MUNICIPIUL BUCURESTI

AGREXCOM -94 S.R.L.

34

2356706

MUNICIPIUL BUCURESTI

AGROS INTERNATIONAL SRL

35

6193482

MUNICIPIUL BUCURESTI

AGROVET S.A.

36

12294406

MUNICIPIUL BUCURESTI

AIR LIQUIDE ROMÂNIA S.R.L.

37

14623300

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALARCO GROUP S.R.L.

38

17043227

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALD AUTOMOTIVE SRL

39

15045019

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALEXANDROAIATRANS CONFORT S.R.L.

40

8140611

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALFA LAVAL S.R.L.

41

14458432

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALFAROM HOLDING S.R.L.

42

15293812

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALI BABATOUR S.R.L.

43

15826834

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALIBATU MERCUR COMPANY S.R.L.

44

6811931

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALKACOSRL

45

13710905

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALL PLAN CONSTRUCTION S.R.L.

46

13513717

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALLIANCE NETWORKS GRUP S.R.L.

47

21661145

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALPHA CONCERN S.R.L.

48

6717510

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALSTOM GENERAL TURBO S.A.

49

5246813

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALSYS DATA SRL

50

14906056

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALT UNIVERS COMPANY 2002 S.A.

51

12086723

MUNICIPIUL BUCURESTI

ALTIUS S.R.L.

52

14242578

MUNICIPIUL BUCURESTI

AM EUROCROSS S.R.L.

53

13421303

MUNICIPIUL BUCURESTI

AMA IMPEX 2000 RO S.R.L.

54

14665500

MUNICIPIUL BUCURESTI

AMENAJAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 4 (A.D.PP4) S.A.

55

6331682

MUNICIPIUL BUCURESTI

AMERICAN RESTAURANT SYSTEM S.A.

56

4601763

MUNICIPIUL BUCURESTI

AMERICAN TECHNOLOGY GROUP OF ROMÂNIA S.R.L.

57

1596638

MUNICIPIUL BUCURESTI

AMERILEX S.R.L.

58

14812555

MUNICIPIUL BUCURESTI

AMIANTIT PIPE SYSTEMS S.R.L.

59

12709554

MUNICIPIUL BUCURESTI

AMMA PRINT SRL

60

8468423

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANA HOTELS S.A.

61

6718515

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANA PAN S.A.

62

10963008

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANDATRANS CONSTRUCT S.R.L.

63

15715224

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANDROMEDE DECOR S.R.L.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

64

15841001

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANGORA CONSTRUCT SRL

65

10519723

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANTALIS S.A.

66

15971591

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANTENA 3 S.A.

67

8870390

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANTONY GROSS EXIM S.R.L.

68

335286

MUNICIPIUL BUCURESTI

ANTREPRIZA CONSTRUCTII MONTAJ NR. 4 BUCURESTI S.A.

69

6686537

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARA REGIS LINE S.R.L.

70

7400810

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARBOMEDIA.NET S.R.L.

71

6810715

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARCONI GRUP S.A.

72

3014310

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARECO EXIM S.R.L.

73

4504418

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARENA GROUP SA

74

5478708

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARGIROM INTERNATIONAL SA

75

3167993

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARMUS S.A.

76

10873673

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARNAUD ROMÂNIA CHEMICALS S.R.L.

77

18038890

MUNICIPIUL BUCURESTI

AROL HOLDING S.R.L.

78

6549777

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARROW INTERNATIONAL S.R.L.

79

436787

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARSIS TRADING S.R.L.

80

6506350

MUNICIPIUL BUCURESTI

ART GROUP INT S.R.L.

81

379290

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARTA GRAFICA S.A.

82

18047456

MUNICIPIUL BUCURESTI

ARTENIUS ROMÂNIA S.R.L.

83

16324461

MUNICIPIUL BUCURESTI

ASGO TELECOM SA

84

14988790

MUNICIPIUL BUCURESTI

ASKO INTERNATIONAL S.R.L.

85

14325789

MUNICIPIUL BUCURESTI

ASOCIATIA FOTBAL CLUB NATIONAL 2000 BUCURESTI

86

7095377

MUNICIPIUL BUCURESTI

ASOCIATIA FOTBAL CLUB NATIONAL BUCURESTI

87

5990740

MUNICIPIUL BUCURESTI

ASTESE PRODUCTION S.R.L.

88

16603644

MUNICIPIUL BUCURESTI

ATAS LIGHT S.R.L.

89

14703019

MUNICIPIUL BUCURESTI

ATEL ENERGY ROMÂNIA S.R.L.

90

5602554

MUNICIPIUL BUCURESTI

ATHENAEUM CONSTRUCT S.A.

91

14129308

MUNICIPIUL BUCURESTI

ATIFCO INTERNATIONAL S.A.

92

9911749

MUNICIPIUL BUCURESTI

ATLAS COMPUTER COMIMPRODEX S.R.L.

93

9626378

MUNICIPIUL BUCURESTI

ATOMIC TV ROMÂNIA SRL

94

3738836

MUNICIPIUL BUCURESTI

AUSTRAL TRADE S.R.L.

95

10403965

MUNICIPIUL BUCURESTI

AUSTROTHERM COM S.R.L.

96

1590376

MUNICIPIUL BUCURESTI

AUTO COBALCESCU S.R.L.

97

86

MUNICIPIUL BUCURESTI

AUTO MARCU'S GRUP S.A.

98

5205651

MUNICIPIUL BUCURESTI

AUTORITATEA AERONAUTICA CIVILA ROMANA RA

99

17768217

MUNICIPIUL BUCURESTI

AVER GRUP S.R.L.

100

850

MUNICIPIUL BUCURESTI

AVERSA SA

101

14672222

MUNICIPIUL BUCURESTI

AVERY DENNISON S.R.L.

102

11082278

MUNICIPIUL BUCURESTI

AVIA TRAVEL & TOUR S.R.L.

103

18416731

MUNICIPIUL BUCURESTI

AVIATION PETROLEUM S.R.L.

104

1551768

MUNICIPIUL BUCURESTI

AVICOLA BUCURESTI SA

105

933697

MUNICIPIUL BUCURESTI

AVICOLA GAESTI S.A.

106

16660275

MUNICIPIUL BUCURESTI

AZALI TRADING S.A.

107

14137939

MUNICIPIUL BUCURESTI

B & S MOTORS S.R.L.

108

4952292

MUNICIPIUL BUCURESTI

BASF S.R.L.

109

14508956

MUNICIPIUL BUCURESTI

B MOBILE COMMUNICATIONS SRL

110

15413099

MUNICIPIUL BUCURESTI

B.D.G. IMPORT S.R.L.

111

1556846

MUNICIPIUL BUCURESTI

BADSI IMPEX S.R.L.

112

15108621

MUNICIPIUL BUCURESTI

BANEASA DEVELOPMENTS S.R.L.

113

6039301

MUNICIPIUL BUCURESTI

BANEASA INVESTMENTS S.A.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

114

8327424

MUNICIPIUL BUCURESTI

BANEASA RESIDENTIAL PARK SA

115

17782041

MUNICIPIUL BUCURESTI

BANEASA REZIDENTIAL S.R.L.

116

3577683

MUNICIPIUL BUCURESTI

BAREXIM S.R.L.

117

11310678

MUNICIPIUL BUCURESTI

BATUL MICRO IMPEX S.R.L.

118

11469720

MUNICIPIUL BUCURESTI

BAUER ROMÂNIA S.R.L.

119

16275636

MUNICIPIUL BUCURESTI

BAVARIA LEASING IFN S.A.

120

14821499

MUNICIPIUL BUCURESTI

BAXIROMANIAS.A.

121

20781739

MUNICIPIUL BUCURESTI

BELL ENGINEERING S.R.L.

122

9693687

MUNICIPIUL BUCURESTI

BELLA ROMÂNIA IMPEX S.R.L.

123

17161117

MUNICIPIUL BUCURESTI

BENBAR GRUP S.R.L.

124

3324044

MUNICIPIUL BUCURESTI

BENGOSS COMIMPEX S.R.L.

125

6905734

MUNICIPIUL BUCURESTI

BEOFON S.R.L.

126

413210

MUNICIPIUL BUCURESTI

BERE BĂUTURI BUCURESTI S.A.

127

411359

MUNICIPIUL BUCURESTI

BERE RAHOVA SA

128

12506797

MUNICIPIUL BUCURESTI

BEST COMPUTERS S.R.L.

129

5971322

MUNICIPIUL BUCURESTI

BEST FOODS PRODUCTIONS S.R.L.

130

15704624

MUNICIPIUL BUCURESTI

BGS DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L.

131

16155168

MUNICIPIUL BUCURESTI

BHARAT DISTRIBUTION IMPEX S.R.L.

132

13190314

MUNICIPIUL BUCURESTI

BHG COMERCIALIZARE BITUM S.R.L.

133

6151649

MUNICIPIUL BUCURESTI

BIC (ROMÂNIA) MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L.

134

3968479

MUNICIPIUL BUCURESTI

BILANCIAEXIM S.R.L.

135

11515592

MUNICIPIUL BUCURESTI

BILLA INVEST CONSTRUCT S.R.L.

136

341563

MUNICIPIUL BUCURESTI

BIOFARM S.A.

137

18660360

MUNICIPIUL BUCURESTI

BIOROMOIL S.R.L.

138

2337356

MUNICIPIUL BUCURESTI

BIOSIN S.A.

139

10661646

MUNICIPIUL BUCURESTI

BITHOLDER S.R.L.

140

5603606

MUNICIPIUL BUCURESTI

BITUNOVA ROMÂNIA S.R.L.

141

2268000

MUNICIPIUL BUCURESTI

BRAILACTSA

142

6880575

MUNICIPIUL BUCURESTI

BRAVO GROUP 95 EXPORT IMPORT S.R.L.

143

16334236

MUNICIPIUL BUCURESTI

BRD FINANCE IFN S.A.

144

16990834

MUNICIPIUL BUCURESTI

BRICO EXPERT S.A.

145

11110637

MUNICIPIUL BUCURESTI

BRIDGEXIM IND S.R.L.

146

13959176

MUNICIPIUL BUCURESTI

BRODOS ROMÂNIA S.R.L.

147

6090983

MUNICIPIUL BUCURESTI

BUCHAREST FINANCIAL PLAZZA S.R.L.

148

8513222

MUNICIPIUL BUCURESTI

BUCURESTI TRADE INTERNATIONAL S.R.L.

149

1567802

MUNICIPIUL BUCURESTI

BUCURESTI TURISM S.A.

150

15620183

MUNICIPIUL BUCURESTI

BUDERUS ROMÂNIA S.R.L.

151

7400675

MUNICIPIUL BUCURESTI

BULL ROMÂNIA SRL

152

6646770

MUNICIPIUL BUCURESTI

BURDA ROMÂNIA S.R.L.

153

1189

MUNICIPIUL BUCURESTI

C.I.T.C. SA

154

17053379

MUNICIPIUL BUCURESTI

CALIPRIX S.R.L.

155

398292

MUNICIPIUL BUCURESTI

CAMICONI SRL

156

16076897

MUNICIPIUL BUCURESTI

CANDY HOOVER ROMÂNIA SRL

157

13603194

MUNICIPIUL BUCURESTI

CAPITAL LEASING IFN S.A.

158

1560677

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARANDA BATERII S.R.L.

159

13980470

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARAT ROMÂNIA SRL

160

15928354

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARDINAL RECRUT SRL

161

16413550

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARGO TRANS VAGON S.A.

162

13973936

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARNICOM S.R.L.

163

11173953

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARNIMPEX2001 S.R.L.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

164

474969

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARO GROUP S.R.L.

165

16109420

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARPAT BELAZ SERVICE S.R.L.

166

13951733

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARPAT CARGO SA

167

1597501

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARPATI MOTOR S.R.L.

168

6804020

MUNICIPIUL BUCURESTI

CARPATINA S. A.

169

14693810

MUNICIPIUL BUCURESTI

CASA MEDITERANA IMPORT S.R.L.

170

361803

MUNICIPIUL BUCURESTI

CASTEL FILM S.R.L.

171

18344287

MUNICIPIUL BUCURESTI

CASTRO INVESTMENTS S.R.L.

172

11285736

MUNICIPIUL BUCURESTI

CATAVENCU S.A.

173

9730670

MUNICIPIUL BUCURESTI

CB RICHARD ELLIS EURISKO S.R.L.

174

21087108

MUNICIPIUL BUCURESTI

CEFIN REAL ESTATE ASSET MANAGEMENT S.R.L.

175

382482

MUNICIPIUL BUCURESTI

CELPI S.A.

176

8223423

MUNICIPIUL BUCURESTI

CEMPS S.A.

177

1559532

MUNICIPIUL BUCURESTI

CENTROFARM S.A.

178

15653954

MUNICIPIUL BUCURESTI

CENTRUL INTERNATIONAL CDG SRL

179

12732298

MUNICIPIUL BUCURESTI

CENTRUL MEDICAL ROMAR S.R.L.

180

5919324

MUNICIPIUL BUCURESTI

CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L.

181

15811175

MUNICIPIUL BUCURESTI

CET GRIVITA SRL

182

15104905

MUNICIPIUL BUCURESTI

CETELEM IFN S.A.

183

18196091

MUNICIPIUL BUCURESTI

CEZ ROMÂNIA S.R.L.

184

21447690

MUNICIPIUL BUCURESTI

CEZ TRADE ROMÂNIA S.R.L.

185

13318139

MUNICIPIUL BUCURESTI

CG & GC INTELLIGENT TECHNOLOGY S.A.

186

6506482

MUNICIPIUL BUCURESTI

CH. PM. (CHEMICALS & PHARMACEUTICALS & MANUFACTURING) IMPEX SRL

187

3450840

MUNICIPIUL BUCURESTI

CHEMTRADERS S.R.L.

188

14774435

MUNICIPIUL BUCURESTI

CHEQUE DEJEUNER ROMÂNIA S.R.L.

189

15408262

MUNICIPIUL BUCURESTI

CHEVRON LUBRICANTS ROMÂNIA S.R.L.

190

6557990

MUNICIPIUL BUCURESTI

CHIANTI MCFREESRL

191

329942

MUNICIPIUL BUCURESTI

CHIMOPARS.A.

192

18217836

MUNICIPIUL BUCURESTI

CHINA SHIPPING (ROMÂNIA) AGENCY CO. LTD S.R.L.

193

7567399

MUNICIPIUL BUCURESTI

CHIRCU PROD-IMPEX COMPANY SRL

194

13743015

MUNICIPIUL BUCURESTI

CLAS INTERPROD S.R.L.

195

3880627

MUNICIPIUL BUCURESTI

CMB INTERNATIONAL EXIMP S.R.L.

196

7568521

MUNICIPIUL BUCURESTI

CMT (COMMUNICATION MARKETING TEXTILES) SRL

197

7500321

MUNICIPIUL BUCURESTI

COATS ROMÂNIA IMPEX S.R.L.

198

2791858

MUNICIPIUL BUCURESTI

COBRA SECURITY S.R.L.

199

2603555

MUNICIPIUL BUCURESTI

COCA-COLA ROMÂNIA S.R.L.

200

8804590

MUNICIPIUL BUCURESTI

COIFERCONS S.R.L.

201

5750640

MUNICIPIUL BUCURESTI

COLECT METAL IMPEX 94 SRL

202

3542618

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMNICO SERV S.R.L.

203

21614895

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMAT FILARET S.A.

204

21614909

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMATCHIM INTERNATIONAL S.A.

205

21615556

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMATCHIM M.D.F 2006 S.A.

206

299

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMATCHIM S.A.

207

9112539

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMITY PROD EXIM S.R.L.

208

9019856

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPANIA HOTELIERA INTERCONTINENTAL ROMÂNIA S.A.

209

1555239

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPANIA INDUSTRIALA GRIVITA SA

210

14423850

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPANIA NATIONALĂ „ROMARM" FILIALA UZINA MECANICĂ BUCURESTI S.A.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

211

11648971

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPANIA NATIONALA A IMPRIMERIILOR CORESI S.A.

212

14273221

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII „C.N.I." SA

213

13554423

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPANIA NATIONALA ROMARM S.A.

214

1590333

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPANIA ROMANA DE AVIATIE ROMAVIA RA

215

14767446

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPLEXUL MULTIFUNCTIONAL VICTORIA S.R.L.

216

4772216

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPRESTGIMS.R.L.

217

13699769

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMPUTER 2001 S.R.L.

218

6423689

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMTEC 2000 INC. SRL

219

330580

MUNICIPIUL BUCURESTI

COMTEXIN S.A.

220

18715032

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONCEPT ART INVEST SRL

221

4021634

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONCEPT CONSULT & PROSPECT SRL

222

4976160

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONCRET COMERT S.R.L.

223

5431

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONDOR S.A.

224

13854030

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONFOMEX S.R.L.

225

2791017

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONINVEST CARPATI SA

226

15086124

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSAL EDILITARE S.A.

227

7738294

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSILIER CONSTRUCT S.R.L.

228

2629539

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSITRANS S.R.L.

229

1575627

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSSTAR CONSTRUCT S.R.L.

230

17774340

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSULTING & INVESTMENT FOUR YOU S.R.L.

231

10873827

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONSULTING SUD S.R.L.

232

7447520

MUNICIPIUL BUCURESTI

CONVERGENT MEDIA S.A.

233

9826163

MUNICIPIUL BUCURESTI

CORON IMPEX SRL

234

10148013

MUNICIPIUL BUCURESTI

CORPORATE OFFICE SOLUTIONS S.R.L.

235

13671032

MUNICIPIUL BUCURESTI

CORSSA S.R.L.

236

18181937

MUNICIPIUL BUCURESTI

COSMOS MOBILE S.R.L.

237

9039071

MUNICIPIUL BUCURESTI

COTY COSMETICS ROMÂNIA S.R.L.

238

9653097

MUNICIPIUL BUCURESTI

CRESCENDO INTERNATIONAL S.R.L.

239

345107

MUNICIPIUL BUCURESTI

CRINUL SA

240

383720

MUNICIPIUL BUCURESTI

CRISTAL BRAD SERVICE S.R.L.

241

6345190

MUNICIPIUL BUCURESTI

CRISTALEX'94 S.R.L.

242

4134846

MUNICIPIUL BUCURESTI

CROMINVENT S.R.L.

243

4264242

MUNICIPIUL BUCURESTI

CUMPĂNA 1993 S.R.L.

244

5951090

MUNICIPIUL BUCURESTI

CURIERUL NATIONAL-REDACTIA SA

245

14792768

MUNICIPIUL BUCURESTI

CYROM ROMÂNIA S.R.L.

246

6476683

MUNICIPIUL BUCURESTI

D.I.M. SOFT SRL

247

11523889

MUNICIPIUL BUCURESTI

D.V. CONSTRUCTII S.R.L.

248

18639229

MUNICIPIUL BUCURESTI

DABS TRADING COMPANY SRL

249

5701981

MUNICIPIUL BUCURESTI

DACO PROD COM SRL

250

14267246

MUNICIPIUL BUCURESTI

DACOTRANS INTERNATIONAL S.R.L.

251

6864979

MUNICIPIUL BUCURESTI

DAGECO IMPEX S.R.L.

252

2359265

MUNICIPIUL BUCURESTI

DAGECO SYSTEMS IFN S.A.

253

5575204

MUNICIPIUL BUCURESTI

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - ROMÂNIA S.R.L.

254

9482566

MUNICIPIUL BUCURESTI

DANCO PRO COMMUNICATION SRL

255

5157805

MUNICIPIUL BUCURESTI

DANEX CONSULT S.R.L.

256

5219940

MUNICIPIUL BUCURESTI

DANNI TRANS COM S.R.L.

257

6386718

MUNICIPIUL BUCURESTI

DANUBIUS EXIM S.R.L.

258

3320174

MUNICIPIUL BUCURESTI

DARIMEX TECHNO S.R.L.

259

10363046

MUNICIPIUL BUCURESTI

DATANET SYSTEMS S.R.L.

260

14982150

MUNICIPIUL BUCURESTI

DBV MEDIA HOUSE S.R.L.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

261

8019416

MUNICIPIUL BUCURESTI

DDB BUCURESTI SRL

262

12442588

MUNICIPIUL BUCURESTI

DDS GROUP SRL

263

12751508

MUNICIPIUL BUCURESTI

DEL FIN LEASING IFNS.A.

264

7756924

MUNICIPIUL BUCURESTI

DELOITTEAUDITS.R.L.

265

2626460

MUNICIPIUL BUCURESTI

DELOITTE CONSULTANTA S.R.L.

266

14798230

MUNICIPIUL BUCURESTI

DEPOZITUL DE CARTE DISTRIBUTIE S.R.L.

267

6596981

MUNICIPIUL BUCURESTI

DERA ROMÂNIA FT S.R.L.

268

4020302

MUNICIPIUL BUCURESTI

DEXTERINVEST S.R.L.

269

17307027

MUNICIPIUL BUCURESTI

DIGITAL CABLE SYSTEMS S.A.

270

6547644

MUNICIPIUL BUCURESTI

DINAMICA IMPEX S.R.L.

271

6545317

MUNICIPIUL BUCURESTI

DINMAR LEASING IFN S.A.

272

6365723

MUNICIPIUL BUCURESTI

DIOMA INTERNATIONAL EXIM S.R.L.

273

22913844

MUNICIPIUL BUCURESTI

DIRECT ONE S.A.

274

13196520

MUNICIPIUL BUCURESTI

DISTRIBUTION GENERAL VALUE S.R.L.

275

15104638

MUNICIPIUL BUCURESTI

DIVERTA MEDIA RETAIL S.R.L.

276

7149353

MUNICIPIUL BUCURESTI

DOCKVIEW MEDIA SRL

277

12639530

MUNICIPIUL BUCURESTI

DOMUS-MEX S.R.L.

278

11605083

MUNICIPIUL BUCURESTI

DRAMIRAL GROUP SA

279

12717360

MUNICIPIUL BUCURESTI

DRUM ART S.R.L.

280

9482116

MUNICIPIUL BUCURESTI

DRUPO SA

281

6711479

MUNICIPIUL BUCURESTI

DUAL MAN SRL

282

6718914

MUNICIPIUL BUCURESTI

DUCIS CONSULT SRL

283

13417418

MUNICIPIUL BUCURESTI

DUNĂREA INTERNATIONAL SRL

284

5039567

MUNICIPIUL BUCURESTI

DUNĂREA S.A.

285

18571530

MUNICIPIUL BUCURESTI

DYTRAS SA SPANIA SUCURSALA TARGU MURES

286

9623860

MUNICIPIUL BUCURESTI

E.G.M.S. ELECTRO MONTAJ SI SERVICE S.R.L.

287

13529209

MUNICIPIUL BUCURESTI

E.Z. GRUP S.R.L.

288

1570794

MUNICIPIUL BUCURESTI

EAST EUROP TRADING SA

289

2352933

MUNICIPIUL BUCURESTI

EASTRADE S.R.L.

290

10204555

MUNICIPIUL BUCURESTI

ECO HORTICULTURA S.R.L.

291

14045827

MUNICIPIUL BUCURESTI

ECOMASTER - SERVICII ECOLOGICE S.R.L.

292

14330840

MUNICIPIUL BUCURESTI

ECONOMAT SECTOR 5 SRL

293

6894953

MUNICIPIUL BUCURESTI

EDDAN COMIMPEX S.R.L.

294

4658697

MUNICIPIUL BUCURESTI

EDIPRESSEA.S. S.R.L.

295

16020713

MUNICIPIUL BUCURESTI

EDITURA INTACT S.R.L.

296

8915963

MUNICIPIUL BUCURESTI

EDRINKS. RO S.R.L.

297

18972257

MUNICIPIUL BUCURESTI

EFG IT SHARED SERVICES S.A.

298

17607105

MUNICIPIUL BUCURESTI

EFG LEASING IFN S.A.

299

6242780

MUNICIPIUL BUCURESTI

EL-MONT S.R.L.

300

13899180

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELCAAUTO S.R.L.

301

14525388

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELCON MANAGEMENT S.R.L.

302

14832595

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELECTRICA SOLUZIONA S.A.

303

3147317

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELECTRICOM S.A.

304

16934176

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELECTRO DISTRIBUTION GROUP S.R.L.

305

3972798

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELECTROCONSTRUCTIA ELCO BUCURESTI S.A.

306

531

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELECTROPROIECTS.A.

307

16350339

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELI LILLY ROMÂNIA SRL

308

12058790

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELIT ROMÂNIA PIESE AUTO ORIGINALE S.R.L.

309

20986963

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELJ PLATFORMA TITU S.A.

310

18632760

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELJ PROPRIETĂTI S.A.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

311

20986971

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELJ REAL ESTATE S.A.

312

20986980

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELJ VATRA S.A.

313

4093479

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELTEK ENGINEERING SA

314

35882

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELTRIX S.R.L.

315

3903143

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELVIMEX ENGINEERING S.R.L.

316

6811150

MUNICIPIUL BUCURESTI

ELVIMEX GROUP SA

317

15967043

MUNICIPIUL BUCURESTI

EMAG INTERNATIONAL S.R.L.

318

10180804

MUNICIPIUL BUCURESTI

EMCT ROMÂNIA SRL

319

6545961

MUNICIPIUL BUCURESTI

ENCON PLUS SRL

320

16259711

MUNICIPIUL BUCURESTI

ENERGO MINERAL S.A.

321

8807422

MUNICIPIUL BUCURESTI

ENERGOREPARATII SA

322

18120468

MUNICIPIUL BUCURESTI

ENERGY MARKET CONSULTING S.R.L.

323

13160119

MUNICIPIUL BUCURESTI

ENERIA S.R.L.

324

6841746

MUNICIPIUL BUCURESTI

ENIDIMPEXSRL

325

15089252

MUNICIPIUL BUCURESTI

EOSKSI ROMÂNIA S.R.L.

326

3751444

MUNICIPIUL BUCURESTI

EQUANT ROMÂNIA SA

327

14090267

MUNICIPIUL BUCURESTI

ERBASU EXPERT CONSTRUCT SA

328

6521580

MUNICIPIUL BUCURESTI

EREBUS TEHNICS INTERNATIONAL S.R.L.

329

15638431

MUNICIPIUL BUCURESTI

ERGOROM CONSTRUCTION SPECIALISTS S.R.L.

330

14992316

MUNICIPIUL BUCURESTI

E-SIGN SOFTWARE SECURITY SA

331

13904170

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUREST ROM S.R.L.

332

11412619

MUNICIPIUL BUCURESTI

EURO CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.

333

1594440

MUNICIPIUL BUCURESTI

EURO FORM SRL

334

12506630

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROBUS LEASING IFN S.A.

335

5832049

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROGRAFICA S.R.L.

336

14856179

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROINVEST INTERNATIONAL SRL

337

6717307

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROMEDIA GROUP S.A.

338

12826198

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROMEDIC ROMÂNIA S.R.L.

339

16563760

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROPA GROUP HANNER S.R.L.

340

15814791

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROTRACON EXPRES S.R.L.

341

12002323

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROTRANS CAR SA

342

10347830

MUNICIPIUL BUCURESTI

EUROWEB ROMÂNIA S.A.

343

15232270

MUNICIPIUL BUCURESTI

EVENTS COM S.R.L.

344

8900229

MUNICIPIUL BUCURESTI

EVERET ROMÂNIA DISTRIBUTION S.R.L.

345

15957350

MUNICIPIUL BUCURESTI

EXEL DELAMODE LOGISTIC S.R.L.

346

5462698

MUNICIPIUL BUCURESTI

EXFOR SA

347

16010507

MUNICIPIUL BUCURESTI

EXPEDIT-EURO-TRANS ROMÂNIA SRL

348

6176724

MUNICIPIUL BUCURESTI

EXPLOIT S.R.L.

349

9607546

MUNICIPIUL BUCURESTI

FC. - CONSTRUCT '97 S.R.L.

350

455053

MUNICIPIUL BUCURESTI

FABERROM S.A.

351

2839786

MUNICIPIUL BUCURESTI

FABIANUS AGREMENT SRL

352

5297817

MUNICIPIUL BUCURESTI

FALCON ELECTRONICS PROD S.R.L.

353

3154837

MUNICIPIUL BUCURESTI

FAR EST IMPORT EXPORT S.R.L.

354

3006229

MUNICIPIUL BUCURESTI

FARINAMESSRL

355

339474

MUNICIPIUL BUCURESTI

FAUR S.A.

356

9226215

MUNICIPIUL BUCURESTI

FCBBUCHAREST S.R.L.

357

17060007

MUNICIPIUL BUCURESTI

FCC CONSTRUCCION S.A. BARCELONA SUCURSALA BUCURESTI

358

369432

MUNICIPIUL BUCURESTI

FECNE S.A.

359

8757715

MUNICIPIUL BUCURESTI

FED PRINT S.A.

360

18265450

MUNICIPIUL BUCURESTI

FELBERMAYR ROMÂNIA S.R.L.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

361

2354144

MUNICIPIUL BUCURESTI

FELIX TELECOM S.R.L.

362

13457951

MUNICIPIUL BUCURESTI

FERO TRANS SRL

363

16056997

MUNICIPIUL BUCURESTI

FICOSOTASINTEZ ROMÂNIA S.R.L.

364

14871853

MUNICIPIUL BUCURESTI

FILIALA „CCCF - PODURI, TURNURI SI MONTAJE" SA

365

15023150

MUNICIPIUL BUCURESTI

FILMLANCE AGENCY 2000 S.R.L.

366

342046

MUNICIPIUL BUCURESTI

FILROM SA

367

434492

MUNICIPIUL BUCURESTI

FIROS S.A.

368

13845929

MUNICIPIUL BUCURESTI

FLASH LIGHTING SERVICES S.A.

369

11318329

MUNICIPIUL BUCURESTI

FONDUL ROMAN DE DEZVOLTARE SOCIALA

370

1567268

MUNICIPIUL BUCURESTI

FORADEX S.A.

371

8231035

MUNICIPIUL BUCURESTI

FORESTANEHOIUSA

372

407560

MUNICIPIUL BUCURESTI

FORETIS S.A.

373

15943893

MUNICIPIUL BUCURESTI

FORM CONSTRUCT PROJECT SRL

374

15224430

MUNICIPIUL BUCURESTI

FOTBAL CLUB „STEAUA" BUCURESTI SA

375

15096594

MUNICIPIUL BUCURESTI

FOX COM SERV DISTRIBUTION S.R.L.

376

3750511

MUNICIPIUL BUCURESTI

FOX COM SERV S.R.L.

377

41299

MUNICIPIUL BUCURESTI

FRACOM SRL

378

13668673

MUNICIPIUL BUCURESTI

FREEDOM CARS LIV S.R.L.

379

9582573

MUNICIPIUL BUCURESTI

FREESCALE SEMICONDUCTOR ROMÂNIA S.R.L.

380

15189774

MUNICIPIUL BUCURESTI

FRESENIUS NEPHROCARE ROMÂNIA S.R.L.

381

8249644

MUNICIPIUL BUCURESTI

FRESH AIR S.R.L.

382

9647257

MUNICIPIUL BUCURESTI

FRIEB ROMÂNIA SRL

383

16993253

MUNICIPIUL BUCURESTI

FRIG PRO S.R.L.

384

448960

MUNICIPIUL BUCURESTI

FRIGOCOM S.A.

385

6522089

MUNICIPIUL BUCURESTI

FRONTAL COMMUNICATION S.R.L.

386

3023882

MUNICIPIUL BUCURESTI

FUNDATIA-EDITURA REVISTA ROMÂNIA MARE SRL

387

12627837

MUNICIPIUL BUCURESTI

G.T.A. BUSINESS GROUP SRL

388

8780491

MUNICIPIUL BUCURESTI

G4S SECURITY SERVICES S.R.L.

389

11409907

MUNICIPIUL BUCURESTI

GAD SPECIAL CONSTRUCT SRL

390

9832823

MUNICIPIUL BUCURESTI

GAMABELL EXIM S.R.L.

391

13142619

MUNICIPIUL BUCURESTI

GAMELOFT ROMÂNIA S.R.L.

392

18783410

MUNICIPIUL BUCURESTI

GAMES ZONE S.R.L.

393

14012315

MUNICIPIUL BUCURESTI

GAMESROM2001 S.R.L.

394

6614115

MUNICIPIUL BUCURESTI

GEBRUDER WEISS S.R.L.

395

15148650

MUNICIPIUL BUCURESTI

GEDORTRADINGSRL

396

18111664

MUNICIPIUL BUCURESTI

GEFCO ROMAN IA S.R.L.

397

6203837

MUNICIPIUL BUCURESTI

GEMI MODPRODEXIM SRL

398

9648392

MUNICIPIUL BUCURESTI

GEMINABUILDING S.R.L.

399

6637100

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENERAL CONF GRUP S.R.L.

400

12924986

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENERAL ELECTRIC MEDICAL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L.

401

5091050

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENERAL FLUID S.A.

402

4800456

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENERAL LEASING SA

403

1586375

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENERAL NIC IMPORT-EXPORT S.R.L.

404

7592996

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENERAL PARMA FOOD S.R.L.

405

5603460

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENESIS INTERNATIONAL SA

406

18189370

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENESYS DISTRIBUTIE RO S.R.L.

407

6597200

MUNICIPIUL BUCURESTI

GENESYS SYSTEMS RO S.R.L.

408

15697799

MUNICIPIUL BUCURESTI

GEOVENUSIMPEX SRL

409

15050490

MUNICIPIUL BUCURESTI

GERSIM IMPEX S.R.L.

410

7883430

MUNICIPIUL BUCURESTI

GHECON CONSTRUCT S.R.L.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

411

16305141

MUNICIPIUL BUCURESTI

GHM MIXBETON S.R.L.

412

10275190

MUNICIPIUL BUCURESTI

GLOBAL BUSINESS GROUP LOGISTICS S.R.L.

413

15732390

MUNICIPIUL BUCURESTI

GLOBAL HOUSE COMPANY S.R.L.

414

15286840

MUNICIPIUL BUCURESTI

GLOBAL VIDEO MEDIA S.A.

415

16213650

MUNICIPIUL BUCURESTI

GLOBAL VISION S.R.L.

416

10814774

MUNICIPIUL BUCURESTI

GMP ADVERTISING S.R.L.

417

14381460

MUNICIPIUL BUCURESTI

GOPET ROMÂNIA S.R.L.

418

2595924

MUNICIPIUL BUCURESTI

GOVCREST INTERNATIONAL S.R.L.

419

9737945

MUNICIPIUL BUCURESTI

GRAFTEX PRODCOM S.R.L.

420

6637518

MUNICIPIUL BUCURESTI

GRAND PLAZA HOTEL S.A.

421

17727519

MUNICIPIUL BUCURESTI

GRANDE MECCANICA EST SRL

422

13457676

MUNICIPIUL BUCURESTI

GREAT ATLANTIC IMPEX S.R.L.

423

6719731

MUNICIPIUL BUCURESTI

GRESSI TRADING SRL

424

1576509

MUNICIPIUL BUCURESTI

GRIRO S.A.

425

12622449

MUNICIPIUL BUCURESTI

GROSSMANN ENGINEERING GROUP S.R.L.

426

18619949

MUNICIPIUL BUCURESTI

GROUP QUEEN MONACO S.R.L.

427

18288047

MUNICIPIUL BUCURESTI

GROUPE SEB ROMÂNIA SRL

428

16252683

MUNICIPIUL BUCURESTI

GRUP3 CONTRACTING S.R.L.

429

4419886

MUNICIPIUL BUCURESTI

GTS TELECOM S.R.L.

430

9121596

MUNICIPIUL BUCURESTI

G-U FERROM COM S.R.L.

431

9854155

MUNICIPIUL BUCURESTI

HEIN ROMÂNIA S.A.

432

11955941

MUNICIPIUL BUCURESTI

HEINRIG IMPEX S.R.L. FILIALA BUCURESTI

433

1593623

MUNICIPIUL BUCURESTI

HELINICK S.R.L.

434

817

MUNICIPIUL BUCURESTI

HELITUBE SA

435

13980410

MUNICIPIUL BUCURESTI

HENSON INVESTMENT S.R.L.

436

11508641

MUNICIPIUL BUCURESTI

HIROS - ROM S.R.L.

437

8025663

MUNICIPIUL BUCURESTI

HISTRIA INTERNATIONAL S.R.L.

438

384530

MUNICIPIUL BUCURESTI

HOFIGAL EXPORT IMPORT S.A.

439

9827290

MUNICIPIUL BUCURESTI

HOLLEMAN BUCHAREST SPECIAL TRANSPORT S.R.L.

440

10947835

MUNICIPIUL BUCURESTI

HONEYWELL ROMÂNIA S.R.L.

441

13991134

MUNICIPIUL BUCURESTI

HORMANN ROMÂNIA S.R.L.

442

3270050

MUNICIPIUL BUCURESTI

HORNOFF TRADE CONSULT SRL

443

18140155

MUNICIPIUL BUCURESTI

HORVATH & PARTNERS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L.

444

16413879

MUNICIPIUL BUCURESTI

HOUSE OF MEDIA S.R.L.

445

20567140

MUNICIPIUL BUCURESTI

HUAWEI TECHNOLOGIES S.R.L.

446

10813191

MUNICIPIUL BUCURESTI

HUB DACIA S.R.L.

447

13561110

MUNICIPIUL BUCURESTI

HYDROTECH ENGINEERING S.A.

448

16070185

MUNICIPIUL BUCURESTI

HYUNDAI ROMÂNIA HAUSGERATE S.R.L.

449

423140

MUNICIPIUL BUCURESTI

I C P E S.A.

450

5039729

MUNICIPIUL BUCURESTI

I R I G C ÎNTREPRINDEREA DE REPARATII SI INSTALATII GAZE SI CONSTRUCTII IMPEX S.R.L.

451

353

MUNICIPIUL BUCURESTI

I.C.S.I.M. S.A.

452

1566866

MUNICIPIUL BUCURESTI

I.S.PC.F S.A.

453

13525177

MUNICIPIUL BUCURESTI

IBIZA CONSTRUCT 2000 S.R.L.

454

16097148

MUNICIPIUL BUCURESTI

IC COMPANYS ROMÂNIA S.R.L.

455

13048949

MUNICIPIUL BUCURESTI

ICA ROMÂNIA S.R.L.

456

3158170

MUNICIPIUL BUCURESTI

ICDOM IMPEX SRL

457

356696

MUNICIPIUL BUCURESTI

ICPE SAERP S.A.

458

448269

MUNICIPIUL BUCURESTI

IFMAS.A.

459

13718763

MUNICIPIUL BUCURESTI

IMAGER - THE IMAGE CREATOR S.R.L.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

460

1294

MUNICIPIUL BUCURESTI

IMCOM SA

461

3741718

MUNICIPIUL BUCURESTI

IMPERA COMPREST S.R.L.

462

1596921

MUNICIPIUL BUCURESTI

IMPEXCRISTIMS.R.L.

463

22998

MUNICIPIUL BUCURESTI

IMPEX PANCOM SRL

464

11401245

MUNICIPIUL BUCURESTI

IMPRESAGRASSETTO S.A. TORTONA SUCURSALA BUCURESTI

465

4195703

MUNICIPIUL BUCURESTI

IMSATMUNTENIAS.A.

466

404653

MUNICIPIUL BUCURESTI

INA INTERNATIONAL S.R.L.

467

5855689

MUNICIPIUL BUCURESTI

INDUSTRIAL COMPUTER GROUP S.R.L.

468

10973931

MUNICIPIUL BUCURESTI

INDUSTRIAL MECANO IMPORT EXPORT S.R.L.

469

17814640

MUNICIPIUL BUCURESTI

INFINEON TECHNOLOGIES ROMÂNIA & CO. SOCIETATE IN COMANDITA

470

14966210

MUNICIPIUL BUCURESTI

INFORMATICA FEROVIARA S.A.

471

6309553

MUNICIPIUL BUCURESTI

ING. DEVELOPMENT S.R.L.

472

6476349

MUNICIPIUL BUCURESTI

INOROGUL IMPEX S.R.L.

473

449582

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSCUT BUCURESTI S.A.

474

15496388

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSTALACIONES INABENSA SA SPANIA SEVILLA SUCURSALA ROMÂNIA, BUCURESTI

475

8630885

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTĂRI ENERGETICE S.A.

476

5348295

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSTITUTUL DE STUDII SI PROIECTĂRI HIDROENERGETICE -ISPH S.A.

477

2785503

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE - DEZVOLTARE IN INFORMATICA- ICI BUCURESTI

478

15203810

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU MICROBIOLOGIE SI IMUNOLOGIE „CANTACUZINO"

479

9254436

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE STIINTIFICA IN DOMENIUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE -1 N C S M P S

480

13827850

MUNICIPIUL BUCURESTI

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE - CA BUCURESTI

481

5091662

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTEGRATED ROMANIAN INFORMATION SYSTEMS S.A.

482

18808220

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTELTRA S.R.L.

483

13715341

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERACTIVE SYSTEMS & BUSINESS CONSULTING S.R.L.

484

14429020

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERCONS IMPOREX S.R.L.

485

14359706

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERDEV INTERNATIONAL SRL

486

15671918

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERGUARD GRUP S.R.L.

487

15980530

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERHOME DECOR S.R.L.

488

14256549

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERLINK ENERGY SRL

489

10363186

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERMETAL COM S.R.L.

490

13557160

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERMONTAJ TOP 2007 S.R.L.

491

9934629

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERNATIONAL AUTO TRANS SERVICE SA

492

5246538

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERNATIONAL BENGA COMPANY S.R.L.

493

21709545

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERNATIONAL COMPUTER TRADE S.R.L.

494

14301283

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERNATIONAL MOTORS GROUP S.R.L.

495

5248610

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.A.

496

9073405

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERNOVA SERV COM IMPORT EXPORT S.R.L.

497

16198444

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERSHIPPING ROMÂNIA S.R.L.

498

15231461

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERSIDO COMIMPEX S.R.L.

499

6614930

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERSTAR CHIM S.A.

500

13598101

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERTOP S.R.L.

501

14913614

MUNICIPIUL BUCURESTI

INTERVENTII FEROVIARE S.A.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

502

16896005

MUNICIPIUL BUCURESTI

ÎNTRETINERE MECANIZATA A CAII FERATE S.A.

503

16357574

MUNICIPIUL BUCURESTI

ION MOS ECHIPAMENTE SI UTILAJE S.R.L.

504

3539523

MUNICIPIUL BUCURESTI

ION MOS SRL

505

4380115

MUNICIPIUL BUCURESTI

IOROM TRADING S.R.L.

506

1570298

MUNICIPIUL BUCURESTI

IPA S.A.

507

1583816

MUNICIPIUL BUCURESTI

IPTANAS.A.

508

398284

MUNICIPIUL BUCURESTI

IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.

509

2808232

MUNICIPIUL BUCURESTI

IRIS MORARIT PANIFICATIE

510

1566831

MUNICIPIUL BUCURESTI

IRMAR IMP-EXP SRL

511

473734

MUNICIPIUL BUCURESTI

ISAF-SOCIETATE DE SEMNALIZĂRI SI AUTOMATIZĂRI FEROVIARE S.A.

512

9910557

MUNICIPIUL BUCURESTI

ITALIAN-ROMANIAN INDUSTRIAL DEVELOPMENT ENTERPRISE -IRIDES.A.

513

1597137

MUNICIPIUL BUCURESTI

ITALO ROMENA LEASING IFN S.A.

514

11027001

MUNICIPIUL BUCURESTI

ITC NETWORKS S.R.L.

515

8899841

MUNICIPIUL BUCURESTI

IVETCOMPROD S.R.L.

516

9607660

MUNICIPIUL BUCURESTI

IVONCOTRADE S.R.L.

517

6006630

MUNICIPIUL BUCURESTI

IXIA S.R.L.

518

18039399

MUNICIPIUL BUCURESTI

JETRAN AIR S.R.L.

519

445220

MUNICIPIUL BUCURESTI

J'INFOTOURSSRL

520

5441512

MUNICIPIUL BUCURESTI

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L.

521

14219958

MUNICIPIUL BUCURESTI

JULEN 2002 IMPEX SRL

522

17330321

MUNICIPIUL BUCURESTI

JUPITER REALTY S.R.L.

523

13131121

MUNICIPIUL BUCURESTI

KAPITAL LEADING TRANSPORT S.R.L.

524

12502337

MUNICIPIUL BUCURESTI

KARADISTRIB S.R.L.

525

15935173

MUNICIPIUL BUCURESTI

KENBOO IMPORT-EXPORT SA

526

6614700

MUNICIPIUL BUCURESTI

KGKKONSIMPEX S.R.L.

527

15130955

MUNICIPIUL BUCURESTI

KINGSPAN SRL

528

14915925

MUNICIPIUL BUCURESTI

KLINGSPOR ROMÂNIA S.R.L.

529

2786070

MUNICIPIUL BUCURESTI

KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ROMÂNIA S.R.L.

530

19125650

MUNICIPIUL BUCURESTI

KONIG FRANKSTAHL S.R.L.

531

13751697

MUNICIPIUL BUCURESTI

KORAM CONSTRUCTII RO SRL

532

14080735

MUNICIPIUL BUCURESTI

KOSMOSIND CONSTRUCT S.R.L.

533

15061715

MUNICIPIUL BUCURESTI

KWS SEMINTE S.R.L.

534

16406162

MUNICIPIUL BUCURESTI

L.C.R. JEANS GRUP S.R.L.

535

11310503

MUNICIPIUL BUCURESTI

L.G. METAL INDUSTRY SRL

536

11666323

MUNICIPIUL BUCURESTI

LA FÂNTÂNA S.R.L.

537

12826074

MUNICIPIUL BUCURESTI

LABORMED PHARMATRADING S.R.L.

538

11935340

MUNICIPIUL BUCURESTI

LAFARGE ARCOM GIPS S.A.

539

14144839

MUNICIPIUL BUCURESTI

LAMIL STEEL S.R.L.

540

12958717

MUNICIPIUL BUCURESTI

LARO DISTRIBUTION S.R.L.

541

6679734

MUNICIPIUL BUCURESTI

LA-RO IMPEX 2001 S.R.L.

542

15938315

MUNICIPIUL BUCURESTI

LAROMET METAL S.A.

543

1558340

MUNICIPIUL BUCURESTI

LAROMET S.A.

544

3774170

MUNICIPIUL BUCURESTI

LATINA PLASTICS SA

545

12083590

MUNICIPIUL BUCURESTI

LAVANDERIABORGIANI S.R.L.

546

4219047

MUNICIPIUL BUCURESTI

LEAD INTERNATIONAL S.A.

547

16874112

MUNICIPIUL BUCURESTI

LEGRAND ROMÂNIA S.R.L.

548

6345998

MUNICIPIUL BUCURESTI

LEMTRANS INTERNATIONAL PROD COM S.A.

549

6203829

MUNICIPIUL BUCURESTI

LEO BURNETT & TARGET S.A.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

550

13958995

MUNICIPIUL BUCURESTI

LERIDA INTERNATIONAL S.R.L.

551

6365448

MUNICIPIUL BUCURESTI

LICRISTRANSS.R.L.

552

15120749

MUNICIPIUL BUCURESTI

LIFTTEC UTILAJE DE RIDICAT S.R.L.

553

14286728

MUNICIPIUL BUCURESTI

LINEAMEX S.R.L.

554

18218580

MUNICIPIUL BUCURESTI

LINZER AGRO TRADE ROMÂNIA S.R.L.

555

5328980

MUNICIPIUL BUCURESTI

LIVOLI IMPEX'94 S.R.L.

556

6555124

MUNICIPIUL BUCURESTI

LOGIC TELECOM SA

557

4137567

MUNICIPIUL BUCURESTI

LORENA S.R.L.

558

15163057

MUNICIPIUL BUCURESTI

LUFIN CONSTRUCT S.R.L.

559

430830

MUNICIPIUL BUCURESTI

LUJERUL S.A.

560

17909936

MUNICIPIUL BUCURESTI

LUKOIL TECHNOLOGY SERVICES ROMÂNIA S.R.L.

561

10334520

MUNICIPIUL BUCURESTI

M & B FARM SRL

562

1597064

MUNICIPIUL BUCURESTI

M.B.L. COMPUTERS S.R.L.

563

7166397

MUNICIPIUL BUCURESTI

M.B.M.-CONSTRUCT 95 S.A.

564

14225704

MUNICIPIUL BUCURESTI

M.R. COM. DISTRIBUTION SRL

565

18216130

MUNICIPIUL BUCURESTI

M.T-TUDOR IMPEX S.R.L.

566

17517622

MUNICIPIUL BUCURESTI

MACROMEX FOOD SERVICE S.R.L.

567

18302001

MUNICIPIUL BUCURESTI

MADIROM PROD S.R.L.

568

10254502

MUNICIPIUL BUCURESTI

MAERSK ROMÂNIA S.R.L.

569

9537947

MUNICIPIUL BUCURESTI

MAGIC PIG COM SRL

570

1590899

MUNICIPIUL BUCURESTI

MAKHTESHIM AGAN ROMANIA-MAROM S.R.L.

571

17118052

MUNICIPIUL BUCURESTI

MALRAG ENGINEERING GROUP S.R.L.

572

6679777

MUNICIPIUL BUCURESTI

MANAGEMENT DIGITAL IMAGING S.R.L.

573

17752156

MUNICIPIUL BUCURESTI

MANASTUR HOLDING S.R.L.

574

15327494

MUNICIPIUL BUCURESTI

MANPOWER ROMÂNIA S.R.L.

575

4073013

MUNICIPIUL BUCURESTI

MARCO & ALEX INSTALATII FRIG S.R.L.

576

6558805

MUNICIPIUL BUCURESTI

MARIBO PRODCARN S.R.L.

577

12616528

MUNICIPIUL BUCURESTI

MARKS & SPENCER MARINOPOULOS ROMÂNIA S.A.

578

14507381

MUNICIPIUL BUCURESTI

MARR SUGAR ROMÂNIA S.R.L.

579

16433493

MUNICIPIUL BUCURESTI

MART MET IMPEX S.R.L.

580

17222540

MUNICIPIUL BUCURESTI

MARTIFER CONSTRUCTII S.R.L.

581

4363351

MUNICIPIUL BUCURESTI

MASTER TRADE IMPEX S.R.L.

582

14786022

MUNICIPIUL BUCURESTI

MAXBET S.R.L.

583

15313006

MUNICIPIUL BUCURESTI

MAXAM ROMÂNIA S.R.L.

584

16504004

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEATTEAM INTERNATIONAL S.R.L.

585

431712

MUNICIPIUL BUCURESTI

MECRO SYSTEM S.R.L.

586

8422035

MUNICIPIUL BUCURESTI

MED LIFE S.A.

587

10374339

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDAPROD98S.A.

588

13368447

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDCENTER S.R.L.

589

20361549

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDEIRA CONSTRUCT S.R.L.

590

13869251

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDIA GROUP SERVICES INTERNATIONAL S.R.L.

591

15362548

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDIA LINK COMMUNICATION SRL

592

14582995

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDIA PLANNING GROUP (MPG) ROMÂNIA S.A.

593

12204764

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDIA SERVICE ZAWADA S.R.L.

594

16231770

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDIA TOUR S.R.L.

595

10546701

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDICAL ADVANCED TECHNOLOGIES SRL

596

17177202

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDICAL TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.R.L.

597

12766347

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDICARE TECHNICS S.A.

598

7025550

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDICAROM GROUP S.R.L.

599

6300279

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDICLIM S.R.L.

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

600

15446991

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDICOVERS.R.L.

601

6079314

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDIMEX2000S.R.L.

602

18643670

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDIMEXDENTS.R.L.

603

6705884

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDISTS.A.

604

6436174

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEDOCHEMIE ROMÂNIA S.R.L.

605

7005439

MUNICIPIUL BUCURESTI

MED-SERV UNITED S.R.L.

606

12885844

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEGA DOI S.R.L.

607

10715835

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEGA PRESS HOLDINGS SA

608

364770

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEGA VISION S.R.L.

609

15479328

MUNICIPIUL BUCURESTI

MEP CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L.

610

19090390

MUNICIPIUL BUCURESTI

MERCK SHARP & DOHME ROMÂNIA SRL

611

11295365

MUNICIPIUL BUCURESTI

MERCURY360 COMMUNICATIONS S.R.L.

612

16594074

MUNICIPIUL BUCURESTI

MERIDIAN VEST S.R.L.

613

10547308

MUNICIPIUL BUCURESTI

MESSER ROMÂNIA GAZ S.R.L.

614

15227258

MUNICIPIUL BUCURESTI

METENGINEERINGS.A.

615

11071333

MUNICIPIUL BUCURESTI

METAL GROUP COMIMPEX S.R.L.

616

13612737

MUNICIPIUL BUCURESTI

METAL INOX IMPORT-EXPORT SRL

617

13259911

MUNICIPIUL BUCURESTI

METAL PROD INDUSTRIAL SRL

618

21255830

MUNICIPIUL BUCURESTI

METAL ZONE S.R.L.

619

6546649

MUNICIPIUL BUCURESTI

METALCAS GRUP S.R.L.

620

1564253

MUNICIPIUL BUCURESTI

METANEF S.A.

621

17176002

MUNICIPIUL BUCURESTI

METROPOLIS INVESTITII IMOBILIARE SRL

622

426112

MUNICIPIUL BUCURESTI

METROUL S.A.

623

21593393

MUNICIPIUL BUCURESTI

MGA METRO GROUP ADVERTISING ROMÂNIA S.R.L.

624

18002101

MUNICIPIUL BUCURESTI

MIALAN COMIMPEX S.R.L.

625

6563496

MUNICIPIUL BUCURESTI

MIDAL GROUP S.R.L.

626

12400400

MUNICIPIUL BUCURESTI

MILLENNIUMTOUR S.R.L.

627

11123297

MUNICIPIUL BUCURESTI

MIRA TELECOM S.R.L.

628

12870509

MUNICIPIUL BUCURESTI

MIVAN-KIER ROMÂNIA SRL

629

11123289

MUNICIPIUL BUCURESTI

MLD ECORECYCLING &TRADING SRL

630

18648430

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOBEXPERT BANEASA S.R.L.

631

15413250

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOBEXPERT MILITARI S.R.L.

632

15630357

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOBEXPERT PANTELIMON S.R.L.

633

12986121

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOBILENIA S.R.L.

634

710

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOBILUXS.A.

635

448455

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOBINS SA

636

17744510

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOLER DISTRIBUTION S.R.L.

637

427304

MUNICIPIUL BUCURESTI

MONETARIA STATULUI RA

638

6944768

MUNICIPIUL BUCURESTI

MONIROM TRADING SRL

639

14550640

MUNICIPIUL BUCURESTI

MONSANTO EUROPE SA BRUXELLES SUCURSALA BUCURESTI

640

17145847

MUNICIPIUL BUCURESTI

MONTEADRIANO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A. PORTUGALIA SUCURSALA BUCURESTI

641

6070951

MUNICIPIUL BUCURESTI

MORARIT PANIFICATIE MUNTENITASA

642

14335189

MUNICIPIUL BUCURESTI

MOTECO S.R.L.

643

3752067

MUNICIPIUL BUCURESTI

MULTI MEDIA EST S.R.L.

644

6454367

MUNICIPIUL BUCURESTI

MULTIGALAXY S.R.L.

645

2351415

MUNICIPIUL BUCURESTI

MULTIPRODUCT RA

646

6479620

MUNICIPIUL BUCURESTI

MURES MEX S.A.

647

15594696

MUNICIPIUL BUCURESTI

N.A.C. INDUSTRII S.R.L.

648

15286793

MUNICIPIUL BUCURESTI

N.D.C. GRUP 2000 SRL

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

649

13587641

MUNICIPIUL BUCURESTI

N.E.X.T ADVERTISING SRL

650

15134701

MUNICIPIUL BUCURESTI

NEOCHIMIKI ROMÂNIA S.A.

651

13598837

MUNICIPIUL BUCURESTI

NET-CONNECT INTERNET SRL

652

21147633

MUNICIPIUL BUCURESTI

NEW COM TELECOMUNICATII SA

653

11616732

MUNICIPIUL BUCURESTI

NEWLINKS.R.L.

654

14482392

MUNICIPIUL BUCURESTI

NEW MEDIA IMAGES.R.L.

655

12423705

MUNICIPIUL BUCURESTI

NEWRUBYS.R.L.

656

5541210

MUNICIPIUL BUCURESTI

NEWS ROMÂNIA SA

657

14864325

MUNICIPIUL BUCURESTI

NIPPON ENERGIE S.R.L.

658

4996051

MUNICIPIUL BUCURESTI

NIS PROD S.R.L.

659

13890865

MUNICIPIUL BUCURESTI

NITECH S.R.L.

660

5019365

MUNICIPIUL BUCURESTI

NOACK ROMÂNIA S.R.L.

661

10172593

MUNICIPIUL BUCURESTI

NOKIA SIEMENS NETWORKS ROMÂNIA S.R.L.

662

15271130

MUNICIPIUL BUCURESTI

NORD GRUP S.R.L.

663

6436050

MUNICIPIUL BUCURESTI

NORDIC INTERNATIONAL CO SRL

664

6814989

MUNICIPIUL BUCURESTI

NORIELIMPEX S.R.L.

665

6220293

MUNICIPIUL BUCURESTI

NOVAINTERMED S.R.L.

666

8978651

MUNICIPIUL BUCURESTI

NOVENSYS CORPORATION S.R.L.

667

382890

MUNICIPIUL BUCURESTI

NUCLEARMONTAJ S.A.

668

10061498

MUNICIPIUL BUCURESTI

NUSCO IMOBILIARA S.R.L.

669

18138597

MUNICIPIUL BUCURESTI

NYCOMED PHARMA S.R.L.

670

3752539

MUNICIPIUL BUCURESTI

OANDRAIMPEX S.R.L.

671

400228

MUNICIPIUL BUCURESTI

OCRIMROMANIASA

672

6058281

MUNICIPIUL BUCURESTI

OGILVY & MATHER ADVERTISING SRL

673

6519768

MUNICIPIUL BUCURESTI

OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM SRL

674

15735426

MUNICIPIUL BUCURESTI

OLIMPIK2004 IMPORT-EXPORT SRL

675

1553173

MUNICIPIUL BUCURESTI

OLT 92 IMPEX SRL

676

12449470

MUNICIPIUL BUCURESTI

OLTMETAL SRL

677

5990332

MUNICIPIUL BUCURESTI

OMEGA PRESS INVESTMENT S.A.

678

12638569

MUNICIPIUL BUCURESTI

OMNICOM MEDIA GROUP S.R.L.

679

9647761

MUNICIPIUL BUCURESTI

OMNIMPEX AGRO-INDUSTRIAL S.R.L.

680

5721628

MUNICIPIUL BUCURESTI

OMNITECH TRADING SA

681

5541163

MUNICIPIUL BUCURESTI

ONDULINE MATERIALE DE CONSTRUCTII S.R.L.

682

14008780

MUNICIPIUL BUCURESTI

ONEDIADISTRIBUTION S.R.L.

683

15540700

MUNICIPIUL BUCURESTI

OPAL CONSULTING S.R.L.

684

2631717

MUNICIPIUL BUCURESTI

OPREA EDILCONSTRUCT S.R.L.

685

8985039

MUNICIPIUL BUCURESTI

OPREA INDUSTRIES S.R.L.

686

10870472

MUNICIPIUL BUCURESTI

OPTI MEDIA S.R.L.

687

475026

MUNICIPIUL BUCURESTI

ORION ROMÂNIA S.A.

688

10181109

MUNICIPIUL BUCURESTI

OTV ROMANIAAPA S.R.L.

689

11813700

MUNICIPIUL BUCURESTI

OVERSEAS BAKERY & INGREDIENTS SRL

690

1597927

MUNICIPIUL BUCURESTI

OZ MURAT TRANSCOM BUCHAREST SRL

691

9638143

MUNICIPIUL BUCURESTI

PAGINI AURII S.A.

692

13168279

MUNICIPIUL BUCURESTI

PAMIMAI DISTRIBUTION S.R.L.

693

5318758

MUNICIPIUL BUCURESTI

PANEURO TRADING SRL

694

14916165

MUNICIPIUL BUCURESTI

PANFOODS ROMÂNIA S.R.L.

695

13886040

MUNICIPIUL BUCURESTI

PANNON - BETON SRL

696

3295720

MUNICIPIUL BUCURESTI

PANTERA COMSERV S.R.L.

697

6505940

MUNICIPIUL BUCURESTI

PARALELA 45 TURISM S.R.L.

698

2351784

MUNICIPIUL BUCURESTI

PARAMETRU COMMERCIAL ENGINEERING CO SRL

 

Nr. crt.

Cod fiscal

Judet

Denumire contribuabil

699

16494261

MUNICIPIUL BUCURESTI

PAREXEL INTERNATIONAL ROMÂNIA S.R.L.

700

18573256

MUNICIPIUL BUCURESTI

PC LINK DISTRIBUTION S.R.L.

701

6812422

MUNICIPIUL BUCURESTI

PEAK ELECTRONICS IMPEX SRL

702

6718825

MUNICIPIUL BUCURESTI

PERAL DISTRIBUTION S.R.L.

703

14241637

MUNICIPIUL BUCURESTI

PERFECT TOUR S.R.L.

704