MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 689         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 9 octombrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.134. - Hotărâre privind aprobarea Strategiei de restructurare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea declansării procesului de privatizare a acesteia

 

1.148. - Hotărâre privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

1.199. - Hotărâre privind finantarea cheltuielilor aferente serviciilor de repatriere a corpului neînsufletit al actorului Stefan lordache

 

1.226. - Hotărâre privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

597. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind stabilirea continutului-cadru, întocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii la constructii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

36. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

 

37. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Strategiei de restructurare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea declansării procesului de privatizare a acesteia

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Strategia de restructurare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea declansării procesului de privatizare a acesteia, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Se mandatează Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să întreprindă măsurile necesare pentru implementarea Strategiei de restructurare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei colaborează cu celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale implicate în procesul de restructurare în vederea privatizării Companiei Nationale „Posta Română”- S.A.

Art. 3. - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va acorda mandat special reprezentantilor săi în Adunarea generală a actionarilor si în Consiliul de administratie ale Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. pentru aprobarea exercitării competentelor specifice corespunzătoare fiecărei etape de realizare a procesului de restructurare în vederea declansării procesului de privatizare.

Art. 4. - Comisia prevăzută la art. 2 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., cu completările ulterioare, si la pct. 3.1.1 „Descrierea proiectului” din anexa A1 „Termeni de referintă” la Contractul de consultantă si servicii financiare pentru restructurarea Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea privatizării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.658/2006, va monitoriza procesul de implementare a strategiei de restructurare prevăzute la art. 1 si va discuta optimizarea măsurilor luate cu actionarul Fondul „Proprietatea” si cu reprezentantii Federatiei Sindicatelor din Postă si Comunicatii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Constantin Teodorescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.134.

 

ANEXĂ

 

STRATEGIA

de restructurare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. în vederea declansării procesului de privatizare a acesteia

 

1. Generalităti

1.1. Prezenta strategie stabileste metodele de restructurare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., denumită în continuare CNPR, în vederea privatizării.

1.2. Restructurarea CNPR în vederea privatizării reprezintă unul dintre obiectivele Guvernului, prevăzut în Programul de guvernare 2004-2008.

În vederea declansării procesului de privatizare a CNPR, prin Hotărârea Guvernului nr. 728/2005 privind unele măsuri pentru declansarea procesului de privatizare a Companiei Nationale „Posta Română” - S.A. s-a prevăzut încheierea de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a unui contract de consultantă cu un consultant international specializat care să presteze servicii de consultantă în legătură cu restructurarea CNPR în vederea privatizării. Prin Hotărârea Guvernului nr. 1.658/2006 s-a mandatat Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei să semneze contractul de consultantă si servicii financiare pentru restructurarea CNPR în vederea privatizării cu firma Roland Berger Strategy Consultants GmbH. între alte obligatii care îi reveneau consultantului, principalele obiective au privit propunerea unei strategii de restructurare în vederea privatizării, care să fie supusă initial aprobării Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si ulterior Guvernului.

2. Prezentarea CNPR

CNPR este o societate comercială cu capital majoritar de stat, actionarii acesteia fiind statul român, reprezentat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, care detine 74,99486% din capitalul social, si Fondul „Proprietatea”, care detine 25,00514% din capitalul social.

CNPR este entitatea desemnată ca furnizor national de serviciu universal în domeniul serviciilor postale, fiind de asemenea si organismul responsabil de îndeplinirea obligatiilor rezultate din aderarea României la Uniunea Postală Universală, denumită în continuare U.P.U. în această calitate, CNPR trebuie să asigure conditiile necesare integrării serviciilor postale nationale în sistemul celor internationale.

În prezent, CNPR este organizată în 10 directii regionale, 41 de structuri judetene, 3 sucursale specializate si o filială. Fiecare directie regională are în subordine si administrează oficii judetene de postă si centre regionale de tranzit.

În anul 2007, CNPR a înregistrat un profit net de 25.480.590 lei, la o cifră de afaceri de 1.043.799.710 lei.

3. Obiectivele strategiei de restructurare

Obiectivele prezentei strategii sunt axate pe două directii majore:

a) măsuri de restructurare strategică ce au ca obiectiv cresterea competitivitătii CNPR si accesul la segmente cu potential de crestere pentru a asigura o dezvoltare si profitabilitate durabile si o atractivitate sporită a CNPR pentru privatizare;

b) măsuri de restructurare operatională ce au ca obiectiv eficientizarea activitătilor din cadrul CNPR si reducerea bazei de costuri.

4. Prezentarea strategiei de restructurare

4.1. Măsuri de restructurare strategică

4.1.1. În urma analizei portofoliului de servicii oferite în prezent si posibil de lansat de către CNPR au fost selectate următoarele segmente cu potential de crestere pe termen mediu si lung: corespondenta, servicii pe piete concurentiale si servicii financiare. Analiza a luat în calcul potentialul fiecărui segment de piată, pozitia curentă a CNPR si capabilitătile interne existente sau potentiale ce pot fi accesate pentru cresterea veniturilor pe fiecare segment.

4.1.2. Pentru serviciile de corespondentă, măsurile de restructurare au ca obiective o mai bună acoperire a asteptărilor clientilor prin îmbunătătirea calitătii si a orientării către client si securizarea clientilor strategici în contextul viitoarei liberalizări a serviciilor postale si implică următoarele actiuni:

a) îmbunătătirea gestiunii clientilor majori prin reorganizarea departamentului de vânzări si ajustarea proceselor interne în asa fel încât să permită un control eficient al acestora si securizarea clientilor strategici;

b) cresterea calitătii serviciului de corespondentă printr-un program de excelentă operatională ce include automatizarea centrelor de tranzit, înnoirea parcului auto si consolidarea structurii si controlului prin înfiintarea unei directii de operatiuni postale la nivel national;

c) dezvoltarea si lansarea unui produs de corespondentă prioritară ce respectă cerintele de calitate ale Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

4.1.3. O altă serie de măsuri vizează reorientarea strategică a CNPR pentru îmbunătătirea pozitiei competitive pe segmentele deja deschise competitiei.

4.1.4. Măsurile pentru segmentul serviciilor financiare includ următoarele:

a) dezvoltarea distributiei de servicii financiare (credite, cârduri, depozite, asigurări);

b) cresterea portofoliului de furnizori pentru care se colectează facturi, rate etc. si îmbunătătirea calitătii serviciilor prestate la ghiseu;

c) crearea Directiei de dezvoltare retea cu responsabilitate strategică pentru administrarea portofoliului de servicii distribuite prin reteaua de subunităti postale.

4.2. Măsuri de restructurare operatională

4.2.1. Analiza detaliată efectuată de consultantul Roland Berger Strategy Consultants a luat în considerare diverse zone cu potential de reducere a bazei de costuri a CNPR si a identificat o serie de măsuri ce pot conduce la o reducere a bazei de costuri, după cum urmează:

a) optimizarea structurii regionale si a personalului-suport;

b)optimizarea personalului pentru activitătile de transport;

c) optimizarea functiei de achizitii prin implementarea unui concept organizational si procedural îmbunătătit;

d) optimizarea retelei de subunităti postale cu activitate de prezentare;

e) implementarea unui sistem TI de gestiune si planificare a resurselor întreprinderii si a unui sistem de management al costurilor.

5. Efectul financiar al măsurilor de restructurare în vederea privatizării CNPR

 

Măsura

Investitii (milioane lei)

Impact asupra rezultatelor financiare

(milioane lei)

2008

2009

2010

2011

2012

Restructurare strategică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corespondentă

- Automatizare sortare Bucuresti si Cluj

177

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare -

-7

-13

5

8

9

din care costuri:

9

17

6

5

5

- Înnoire flotă

 

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare -

-4

-17

-16

-15

-13

din care costuri:

12

63

66

68

70

- Implementare postă hibridă

1

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare -

-1

5

8

9

10

din care costuri:

18

56

59

62

66

- Corespondentă prioritară

 

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare -

-4

6

-10

-7

-4

din care costuri:

18

18

38

38

38

Marketing direct

 

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare -

2

5

7

8

9

din care costuri

9

13

16

17

18

Expres si curierat

104

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare -

-6

6

19

36

52

din care costuri

77

110

151

197

254

Servicii financiare

4

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare –

2

 

 

28

37

din care costuri:

0.1

11 0.1

20 0.2

0.2

0.2

Optimizarea personalului-suportîn directiile regionale de postă

 

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare

8

37

40

42

43

- din care costuri:

-27

 

 

 

 

Optimizarea personalului însotitor transport

 

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare

-1

8

8

8

9

- din care costuri:

10

2

3

3

3

Optimizarea functiei de achizitii

 

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare

 

 

24

25

26

- din care costuri:

 

 

-24

-25

-26

Optimizarea retelei de retail

 

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare

-1

18

38

40

41

- din care costuri:

-12

-14

0

0

0

Implementarea unui sistem Planificarea resurselor întreprinderii (TI)

25

Impact net asupra profitului brut înainte de dobândă, impozite, depreciere si amortizare

- din care costuri:

 

 

 

 

 

Efect combinat al măsurilor de restructurare1)

311

Impact net asupra profitului brut înainte de

dobândă, impozite, depreciere si amortizare

33

127

202

236

267

 

6. Etapele implementării strategiei de restructurare

Implementarea prezentei strategii va avea loc în perioada 2008-2012.

Principalele etape care vor trebui parcurse din punct de vedere legal în vederea implementării prezentei strategii, ulterior aprobării sale de către Guvern, constau în următoarele:

a) aprobarea de către consiliul de administratie si adunarea generală a actionarilor a măsurilor necesar a fi luate pentru îmbunătătirea pozitiei competitive a CNPR pe segmentele deschise competitiei;

b) încheierea unor contractate de achizitie în vederea implementării unui sistem TI de gestiune si planificare a resurselor întreprinderii, a unui sistem de management al costurilor, precum si în vederea înnoirii parcului auto;

c) aprobarea prin ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei a programului de restructurare a personalului;

d) aprobarea de către Consiliul de administratie si Adunarea Generală Extraordinară a actionarilor CNPR a reducerii numărului de directii regionale de postă ca urmare a comasării cu alte sucursale si înfiintării Directiei de dezvoltare retea si

Directiei de operatiuni postale si a măsurilor de optimizare expuse mai sus, însotită de modificarea contractelor de muncă ale salariatilor aferenti sucursalelor desfiintate sau nou-înfiintate;

e) aprobarea de către Consiliul de administratie al CNPR a organigramei si regulamentelor interne ca urmare a modificărilor ce urmează a fi implementate în cadrul procesului de restructurare;

f) notificarea si consultarea cu sindicatele, precum si cu autoritătile teritoriale de muncă în ceea ce priveste măsurile de optimizare a personalului expuse mai sus.

7. Concluzii

Prin prezenta strategie se au în vedere:

a) pozitionarea competitivă a CNPR pe segmentele de piată cu potential de crestere prin măsurile de restructurare strategică ce implică atât dezvoltarea competentelor interne, cât si încheierea de parteneriate strategice în zonele în care capabilitătile interne sunt insuficiente;

b) lansarea de produse noi, inovative si un management eficient al portofoliului de produse si servicii;

c) evolutia pozitivă a profitabilitătii CNPR prin eficientizarea activitătilor si reducerea costurilor.


1) Include mentinerea salariilor la nivelul real din luna decembrie 2007 în cursul anului 2008; nu corespunde cu suma măsurilor individuale datorită efectelor combinate (sinergii si evitări de costuri) ale măsurilor.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind componenta, atributiile si modul de organizare si functionare ale Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 175 alin. (4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Scopul acreditării spitalelor este îmbunătătirea continuă a calitătii serviciilor medicale spitalicesti.

Art. 2. - (1) Spitalele intră în procesul de acreditare potrivit dispozitiilor art. 175 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Acreditarea se acordă de către Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, institutie publică cu personalitate juridică, care functionează în coordonarea primului-ministru, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Cristian Popisteanu nr. 1-3, sectorul 1.

(3) Categoriile de acreditare a spitalelor se stabilesc de Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, cu avizul Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 3. - (1) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor este finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Directorul general al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor este ordonator de credite.

Art. 4. - În anul 2008, sumele necesare pentru functionarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se asigură prin redistribuire în cadrul bugetului aprobat Cancelariei Primului-Ministru.

 

CAPITOLUL II

Componenta Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

Art. 5. - (1) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor este organ colegial de conducere si este formată din 5 membri, reprezentanti ai următoarelor institutii si organizatii profesionale: Administratia Prezidentială, Guvernul, Academia Română, Colegiul Medicilor din România, Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România.

(2) Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor sunt numiti pe o perioadă de 4 ani, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului institutiei sau organizatiei profesionale din care face parte persoana nominalizată, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor îsi alege din rândul membrilor săi, în termen de 5 zile de la numire, prin vot secret, cu majoritate simplă, un presedinte si un vicepresedinte pentru o perioadă de un an.

(4) Revocarea membrilor Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se face de către primul-ministru, la propunerea institutiei care l-a desemnat, în conditiile în care persoana respectivă a încălcat prevederile legale sau se află în imposibilitatea de a-si îndeplini mandatul mai mult de 3 luni consecutive.

Art. 6. - (1) Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se întrunesc în sedinte lunare ordinare si în sedinte extraordinare ori de câte ori este nevoie, convocate si conduse de presedinte sau, în lipsa acestuia, de către vicepresedinte. Hotărârile Consiliului de coordonare se adoptă cu majoritate simplă.

(2) La sedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor participă cu statut de invitat fără drept de vot directorul general.

(3) La sedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor pot fi invitati si reprezentanti ai comisiilor de evaluare în vederea acreditării spitalelor, pentru a oferi informatii suplimentare privind evaluarea spitalelor.

(4) Membrii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor beneficiază de o indemnizatie de participare la sedintă în cuantum lunar de 20% din salariul de bază al directorului general, indiferent de numărul sedintelor dintr-o lună.

(5) Prevederile alin. (3) se aplică după constituirea si organizarea aparatului tehnic si a structurilor care functionează în cadrul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

Art. 7. - Conducerea executivă a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor este asigurată de directorul general, angajat prin concurs pe o perioadă de 5 ani.

Art. 8. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor sale, Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor dispune de un aparat tehnic propriu, constituit din experti si personal tehnico-administrativ.

(2) În structura Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor functionează:

a) unitatea de standarde si proceduri de acreditare - constituită din experti în domeniu, responsabilă de elaborarea si actualizarea permanentă a standardelor si procedurilor de acreditare a spitalelor, în conformitate cu dezvoltările în domeniu;

b) unitatea de analiză si acreditare - responsabilă de centralizarea fiselor de evaluare si a altor date rezultate din evaluarea spitalelor;

c) corpul de evaluatori - format din specialisti (medici, asistenti medicali, alte categorii) având contract de muncă pe durată determinată, cu experientă în domeniul spitalicesc;

d) aparatul administrativ propriu.

(3) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor dispune de un număr de 60 de posturi, iar atributiile personalului încadrat si regulamentul de ordine interioară se aprobă prin hotărâre a acesteia, la propunerea directorului general.

(4) Personalul din cadrul aparatului tehnic este salarizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.

 

CAPITOLULUI

Atributii si responsabilităti

 

Art. 9. - Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor are următoarele atributii principale:

a) aprobă categoriile de acreditare a spitalelor;

b) organizează, în termen de maximum 30 de zile de la constituire, concursul pentru ocuparea functiei de director general, supraveghează si controlează activitatea acestuia, putându-l revoca din functie. Revocarea se poate dispune cu îndeplinirea cerintelor legale în ceea ce priveste încetarea contractului individual de muncă;

c) aprobă prin hotărâre acreditarea unui spital;

d) aprobă continutul si modelul certificatului de acreditare, la propunerea directorului general;

e) aprobă normele privind modul de desfăsurare a activitătii Comisiei de evaluare în vederea acreditării;

f) avizează procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor, pe care le supune aprobării ministrului sănătătii publice;

g) stabileste nivelul taxei de acreditare a spitalelor, care se aprobă prin ordin al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, la propunerea ministrului sănătătii publice. Propunerea are la bază fundamentarea efectuată de aparatul tehnic al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

h) aprobă constitutirea Comisiei de evaluare în vederea acreditării pentru fiecare spital;

i) propune strategii de îmbunătătire a calitătii serviciilor medicale spitalicesti;

j) prezintă anual un raport de activitate Guvernului si Ministerului Sănătătii Publice;

k) avizează proiectul de buget de venituri si cheltuieli al Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor în vederea supunerii spre aprobare în conditiile legii;

l) aprobă planul privind instruirea si organizarea corpului de evaluatori;

m) aprobă planul anual de acreditare a spitalelor.

Art. 10. - În exercitarea atributiilor sale, Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor adoptă hotărâri.

Art. 11. - Directorul general are următoarele atributii principale:

a) este ordonator de credite, în conditiile legii;

b) participă cu statut de invitat la sedintele Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

c) organizează activitatea curentă a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

d) implementază hotărârile Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

e) semnează certificatul de acreditare în temeiul hotărârii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

f) răspunde de tipărirea si distribuirea către spitalele care au solicitat acreditarea, contra cost, a manualului de acreditare elaborat de unitatea de standarde si proceduri de acreditare;

g) stabileste numărul si componenta comisiilor de evaluare în vederea acreditării si coordonatorul acestora pentru spitalele care au solicitat acreditarea, pe care le supune aprobării Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

h) urmăreste modul de aplicare a procedurilor de evaluare a unitătilor cu paturi în vederea acreditării acestora, în conformitate cu standardele si metodologia aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice;

i) supune aprobării Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor planul anual de acreditare a spitalelor;

j) elaborează si pune la dispozitia Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor rapoarte privind activitatea acesteia si participă la dezbaterile privind problemele de strategie si de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

k) aprobă organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul tehnic, numeste si eliberează din functie personalul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, în conditiile legii;

l) aprobă programul de lucru pe locuri de muncă si categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine;

m) realizează evaluarea performantelor profesionale ale personalului aflat în subordine directă, conform structurii organizatorice, si solutionează contestatiile în functie de nivelul ierarhic la care s-au făcut, în conditiile legii;

n) aprobă planul de formare si perfectionare a personalului, în conformitate cu legislatia în vigoare;

o) reprezintă Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor în relatiile cu terte persoane fizice sau juridice;

p) încheie acte juridice în numele si pe seama Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, conform legii;

q) răspunde de modul de îndeplinire a obligatiilor asumate prin contracte si dispune măsuri de îmbunătătire a activitătii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

r) asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidentialitătii datelor spitalelor, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea spitalelor;

s) pune la dispozitie organelor si organismelor competente, la solicitarea acestora, în baza hotărârii Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor, în conditiile legii, date privind activitatea spitalelor;

s) răspunde de organizarea arhivei Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si de asigurarea securitătii documentelor prevăzute de lege, în format scris si electronic;

t) răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare si rezolvare a sugestiilor, sesizărilor si reclamatiilor referitoare la activitatea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor;

t) elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli, îl supune spre avizare Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor si răspunde de executarea bugetului aprobat pe parcursul exercitiului bugetar, potrivit dispozitiilor legale;

u) întocmeste situatiile financiare trimestriale si anuale asupra executiei bugetului de venituri si cheltuieli potrivit reglementărilor emise de Ministerul Economiei si Finantelor si le prezintă Cancelariei Primului-Ministru;

v) răspunde de respectarea disciplinei financiar-bugetare;

w) aprobă, prin decizie de acreditare, raportul de acreditare elaborat de unitatea de analiză si acreditare;

x) propune spre aprobare Consiliului de coordonare constituirea Comisiei de evaluare în vederea acreditării pentru fiecare spital;

y) propune Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor atributiile personalului încadrat si regulamentul de ordine interioară.

Art. 12. - În exercitarea atributiilor sale, directorul general emite decizii.

Art. 13. - Unitatea de standarde si proceduri de acreditare are următoarele atributii principale:

a) elaborează si actualizează permanent standardele, procedurile si metodologia de acreditare a spitalelor, pe baza unor metode stiintifice dovedite si prin consultare cu experti în domeniu;

b) organizează si desfăsoară activitatea de instruire si pregătire a evaluatorilor spitalelor si altor institutii implicate;

c) înaintează spre avizare Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor.

Art. 14. - Unitatea de analiză si acreditare are următoarele atributii principale:

a) elaborează criteriile de selectare a evaluatorilor si asigură implementarea procedurilor de evaluare a evaluatorilor;

b) evaluează persoanele propuse pentru a fi evaluator;

c) evaluează evaluatorii la fiecare 3 ani;

d) acordă certificatul de evaluator persoanelor care îndeplinesc criteriile;

e) înaintează directorului general si propune spre aprobare raportul de acreditare care stă la baza eliberării deciziei de acreditare;

f) propune spre aprobare Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor categoria de acreditare pentru fiecare spital evaluat, pe baza raportului prezentat de Comisia de evaluare în vederea acreditării;

g) elaborează un raport final care va fi făcut public, pe baza rapoartelor de evaluare ale comisiilor de evaluare în vederea acreditării;

h) desemnează responsabilul cu preluarea dosarului spitalului, persoana de legătură cu spitalul.

Art. 15. - (1) Comisiile de evaluare în vederea acreditării sunt structuri constituite specific pentru fiecare spital, în functie de dimensiunea, specificul si complexitatea acestuia.

(2) Comisiile de evaluare în vederea acreditării se constituie din 3-7 membri, în functie de complexitatea spitalului evaluat, numiti de Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, prin dispozitie a presedintelui, la propunerea directorului general, din cadrul corpului de evaluatori.

(3) Principalele atributii ale Comisiei de evaluare în vederea acreditării sunt:

a) analizează modul în care spitalul respectă standardele de calitate stabilite;

b) realizează raportul de evaluare;

c) organizează baza de date privind procesul de acreditare, constituită din documentele rezultate pe parcursul procesului de evaluare;

d) asigură consiliere conducerii spitalului evaluat privind măsurile specifice de îmbunătătire a calitătii serviciilor;

e) prezintă către conducerea spitalului rezultatele evaluării în vederea luării la cunostintă si clarificării unor eventuale neconcordante;

f) prezintă raportul de evaluare către unitatea de analiză si acreditare.

(4) Componenta Comisiei de evaluare în vederea acreditării este dată publicitătii si se transmite spitalului ce urmează a fi evaluat cu cel putin 14 zile înaintea evaluării.

 

CAPITOLUL IV

Finantarea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor

 

Art. 16. - (1) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor este finantată din venituri proprii si subventii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Cancelariei Primului-Ministru.

(2) Veniturile proprii sunt constituite din:

a) taxa de acreditare plătită de spitale;

b) contravaloarea serviciilor de consultantă acordate spitalelor în vederea pregătirii acestora pentru acreditare;

c) publicatii proprii si alte venituri încasate în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 17. - (1) Spitalele sunt supuse reacreditării o dată la 5 ani.

(2) Taxa de acreditare/reacreditare se suportă de către solicitant si se depune în contul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor.

(3) În procesul de acreditare, Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor poate utiliza experti români si străini.

Art. 18. - Dispozitiile prezentei hotărâri privind acreditarea spitalelor sunt aplicabile si reacreditării prevăzute la art. 17 alin. (1).

Art. 19. - (1) Informatiile privind activitatea Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor sunt informatii publice.

(2) Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor dispune de stampilă cu însemne proprii.

Art. 20. - Constituirea si organizarea aparatului tehnic si a structurilor care functionează în cadrul Comisiei Nationale de Acreditare a Spitalelor se realizează în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 21. - Procedurile, standardele si metodologia de acreditare a spitalelor se elaborează de către Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor în termen de 90 de zile de la constituirea sa.

Art. 22. - Instruirea si organizarea corpului de evaluatori se realizează de către Comisia Natională de Acreditare a Spitalelor, în termen de 60 de zile de la aprobarea procedurilor, standardelor si metodologiei de acreditare a spitalelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.148.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind finantarea cheltuielilor aferente serviciilor de repatriere a corpului neînsufletit al actorului Stefan lordache

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă plata, de la bugetul de stat, pe bază de documente justificative si în limita echivalentului în lei al sumei de 15.000 de euro, prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe, a cheltuielilor aferente serviciilor de repatriere a corpului neînsufletit al actorului Stefan lordache, ca urmare a decesului survenit în Austria.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.199.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 506 din 12 iunie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 6. - (1) Prin ordin al presedintelui AVAS sunt numite: a) Comisia pentru coordonarea restructurării, privatizării si atragerii de investitii, 3 reprezentanti ai AVAS, un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor si un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale;

b) comisii pentru negociere stabilite în scopul realizării procesului de restructurare si atragere de investitii a fiecărei societăti comerciale din minerit pe baza contractului de cooperare;

c) comisii pentru licitatii, alcătuite din 5 membri, organizate în scopul realizării procesului de privatizare a fiecărei societăti comerciale din minerit, formate din reprezentanti ai AVAS.

(2) Pentru fiecare membru din comisiile prezentate la alin. (1) lit. a), b) si c) se desemnează câte un membru supleant.

(3) Comisia de coordonare prevăzută la alin. (1) lit. a) coordonează activitatea comisiilor de licitatie/negociere.”

2. Articolul 8 se abrogă.

3. La anexă, punctul 2.3 se abrogă.

4. La anexă, la punctul 4.2.7, liniuta a 11-a se abrogă.

5. La anexă, punctul 5.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.1. După demararea restructurării societătilor din minerit, poate fi initiat procesul de privatizare, care se realizează în conformitate cu Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, cu modificările si completările ulterioare, si a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare, prin metoda licitatiei cu strigare, competitivă, transparentă, nediscriminatorie si neconditionată, la cel mai bun pret oferit, superior valorii pretului de ofertă. Pretul de ofertă se stabileste pe baza unui raport de evaluare întocmit de către un evaluator autorizat independent, indiferent dacă sunt îndeplinite sau nu conditiile prevăzute la art. 70 si următoarele din Normele metodologice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

6. La anexă, punctul 5.2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.2. În derularea procesului de privatizare se au în vedere următoarele:

a) privatizarea să se realizeze printr-o procedură deschisă, transparentă, nedescriminatorie si neconditionată;

b) privatizarea să se realizeze pentru întregul pachet de actiuni detinut de institutia publică implicată;

c) privatizarea să se realizeze prin respectarea prevederilor legislatiei în vigoare din domeniul protectiei mediului.”

7. La anexă, după punctul 5.2 se introduce un nou punct, punctul 5.21, cu următorul cuprins:

„5.21. Procesul de privatizare al societătilor din minerit poate fi declansat oricând pe durata derulării contractului de cooperare, precum si în situatia rezilierii/anulării contractului/contractelor de cooperare încheiate în etapa restructurării societătilor comerciale din minerit, fără a mai fi necesară reluarea etapei de restructurare si atragere de investitii.”

8. La anexă, punctul 5.4.2 se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:

,,c) existenta deciziilor de autorizare a ajutoarelor de restructurare si a programelor de restructurare în derulare, după caz, precum si consecintele ce decurg din nerespectarea acestora, respectiv rambursarea ajutoarelor de stat, inclusiv a dobânzilor aferente.”

9. La anexă, punctul 5.4.3 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5.4.3. Contractele de vânzare-cumpărare de actiuni la societătile comerciale din minerit trebuie să cuprindă în mod obligatoriu:

a) o clauză privind îndeplinirea obligatiilor de mediu si a celor privind gospodărirea apelor, stabilite prin legislatia specifică în vigoare;

b) o clauză prin care cumpărătorul declară că a luat cunostintă despre faptul că, în situatia în care decide redeschiderea unor depozite de deseuri din industria minieră, care au fost închise si ecologizate din fonduri de la bugetul de stat, cumpărătorul si/sau societatea au/are obligatia să returneze statului român sumele investite în activitătile de închidere si ecologizare, conform procedurilor de recuperare a ajutoarelor de stat;”.

10. La anexă, în cuprinsul punctului 6.1 litera d), sintagma „comisii de negociere, numite în scopul privatizării” se înlocuieste cu sintagma „comisii de licitatie în scopul realizării procesului de privatizare a”.

11. La anexă, în cuprinsul punctelor 6.1.1, 6.2, 6.3 si 6.5, sintagma „comisii de negociere” se înlocuieste cu sintagma „Comisii de negociere/licitatie”.

12. La anexă, punctul 6.4 se abrogă.

Art. II. - Litera a) a punctului 14 al articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 347/2008 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 590/2006 pentru aprobarea Strategiei de restructurare, privatizare si atragere de investitii la următoarele societăti cu capital de stat din sectorul minier - exploatări minereuri metalifere (necarbonifere/altele decât exploatarea cărbunelui): Societatea Comercială „Cupru Min” - S.A. Abrud, Societatea Comercială „Moldomin” - S.A. Moldova Nouă, Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „Minvest” - S.A. Deva, Societatea Comercială „Băita” - S.A. Stei, Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „Remin” - S.A. Baia Mare, Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, precum si la filialele acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 28 martie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) În cuprinsul hotărârii, sintagmele «Ministerul Economiei si Comertului, prin Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie», «Ministerul Economiei si Comertului» si «Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie» se înlocuiesc cu sintagma «Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului», sintagma «ministrul economiei si comertului» se înlocuieste cu sintagma «presedintele AVAS», iar sintagma «ordinul ministrului economiei si comertului» se înlocuieste cu sintagma «ordinul presedintelui AVAS.»“

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Presedintele Agentiei Nationale

pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 1.226.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind stabilirea continutului-cadru, întocmirea si avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii la constructii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Având în vedere prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - La nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, denumit în continuare M.I.R.A., functionează Consiliul tehnico-economic, în scopul analizării si avizării studiilor de prefezabilitate si fezabilitate ale obiectivelor de investitii, precum si a documentatiilor de avizare pentru lucrările de interventii la constructii existente, cuprinse în programele ministerului.

Art. 2. - Pentru lucrările de investitii/interventii în competenta de aprobare a Guvernului, obtinerea avizului Consiliului interministerial de avizare lucrări publice de interes national si locuinte, precum si elaborarea proiectului de hotărâre a Guvernului se fac prin grija unitătii beneficiare, după obtinerea avizului Consiliului tehnico-economic.

Art. 3. - (1) În întelesul prezentului ordin, sintagmele „analiză cost-beneficiu”, „documentatie de avizare pentru lucrări de interventii”, „investitie publică majoră”, „lucrări de interventii”, „studiu de fezabilitate” si „studiu de prefezabilitate” au întelesurile prevăzute în art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii.

(2) Definitiile unor termeni si expresii specifice prezentului ordin sunt prezentate în anexa nr. 1.

 

CAPITOLUL II

Functionarea si atributiile Consiliului tehnico-economic

 

SECTIUNEA 1

Functionarea Consiliului tehnico-economic

 

Art. 4. - (1) Consiliul tehnico-economic este format din reprezentanti ai M.I.R.A. Componenta Consiliului tehnico-economic este prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Consiliul tehnico-economic este condus de un presedinte, secretarul general al M.I.R.A. În lipsa presedintelui, sedintele Consiliului tehnico-economic sunt concluse, prin delegare, de vicepresedinte, directorul general al Directiei generale management logistic si administrativ.

(3) Pregătirea si desfăsurarea lucrărilor Consiliului tehnico-economic se asigură de secretariatul acestuia, care functionează în cadrul Directiei generale management logistic si administrativ, denumit în continuare Secretariat.

Art. 5. - (1) Consiliul tehnico-economic îsi desfăsoară lucrările în prezenta a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(2) In cazul în care, din motive obiective, un membru nu poate participa la sedintă, acesta este reprezentat, pe bază de împuternicire, de înlocuitorul său legal, care are drept de vot.

(3) Convocarea membrilor pentru sedintă se face prin grija secretarului, de regulă, cu minimum 5 zile înainte de data desfăsurării ori în timp util.

Art. 6. - (1) La sedintele Consiliului tehnico-economic participă si beneficiarii investitiilor ce urmează a fi analizate, pentru sustinerea necesitătii si oportunitătii investitiilor propuse spre avizare.

(2) În functie de complexitatea lucrărilor, la sedintele Consiliului tehnico-economic pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai altor institutii/structuri din subordinea/ coordonarea M.I.R.A.

Art. 7. - Membrii Consiliului tehnico-economic răspund pentru întreaga activitate de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice.

Art. 8. - Mapa de lucru a sedintei Consiliului tehnico-economic este pusă la dispozitia membrilor cu cel putin 3 zile înaintea datei de desfăsurare a sedintei si contine:

a) agenda de lucru;

b) notele de prezentare aferente documentatiilor supuse aprobării;

c) documentatia tehnico-economică aferentă lucrărilor supuse analizei.

Art. 9. - (1) Pentru rezolvarea problemelor curente care apar în intervalul dintre sedinte se constituie Biroul Consiliului tehnico-economic, denumit în continuare Birou. Componenta Biroului este prevăzută în anexa nr. 3.

(2) Hotărârile Biroului se aduc la cunostinta plenului Consiliului tehnico-economic în prima sedintă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Consiliului tehnico-economic

 

Art. 10. - Consiliul tehnico-economic are ca atributii principale:

1. analizarea si avizarea studiilor de prefezabilitate si fezabilitate aferente obiectivelor noi de investitii:

a) aflate în competenta de aprobare a Guvernului (prin hotărâre a Guvernului);

b) aflate în competenta de aprobare a ordonatorului principal de credite;

c) aflate în competenta de aprobare a ordonatorilor secundari si tertiari de credite;

2. analizarea si avizarea documentatiilor de avizare aferente lucrărilor de interventii la constructiile existente:

a) aflate în competenta de aprobare a ordonatorului principal de credite;

b) aflate în competenta de aprobare a ordonatorilor secundari si tertiari de credite;

3. analizarea si avizarea documentelor si documentatiilor pentru care sunt necesare actualizări ale devizelor generale, precum si modificări ale solutiilor si indicatorilor tehnico-economici.

 

CAPITOLULUI

Atributiile Secretariatului Consiliului tehnico-economic

 

Art. 11. - Secretariatul are următoarele atributii:

a) primeste si înregistrează documentatiile propuse spre analiză si avizare. Documentatiile incomplete se restituie beneficiarilor pentru completare;

b) întocmeste ordinea de zi si convocatorul sedintelor;

c) comunică celor interesati data întâlnirii si agenda de lucru a Consiliului tehnico-economic, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3), după aprobarea de către presedintele Consiliului tehnico-economic a ordinii de zi si a convocatorului sedintelor;

d) pregăteste mapele de lucru pentru membrii si invitatii Consiliului tehnico-economic;

e) întocmeste avizul Consiliului tehnico-economic si ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în conditiile art. 19 alin. (2);

f) întocmeste procese-verbale de avizare, urmăreste introducerea în documentatii a conditiilor si recomandărilor stabilite prin concluziile sedintei de avizare;

g) întocmeste si păstrează registrul unic al proceselor-verbale de sedintă si registrul avizelor si ordinelor emise;

h) transmite avizele si documentele astfel avizate ordonatorilor de credite, în vederea emiterii ordinului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici, în conditiile art. 19 alin. (3); la cerere, documentele avizate pot fi transmise, după caz, si persoanelor autorizate interesate;

i) numerotează si înregistrează avizele si ordinele într-un registru constituit special în acest scop;

j) întocmeste anual un raport privind activitatea Consiliului tehnico-economic;

k) păstrează un exemplar din documentatia supusă avizării;

l) întocmeste baza de date si gestionează arhiva Consiliului tehnico-economic.

 

CAPITOLUL IV

Avizarea documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii la constructii existente

 

SECTIUNEA 1

Documentatii tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii la constructii existente

 

Art. 12. - Documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii la constructii existente sunt prezentate în anexele nr. 4-10, după cum urmează:

a) continutul-cadru al studiului de prefezabilitate - anexa nr. 4;

b) continutul-cadru al studiului de fezabilitate - anexa nr. 5;

c) continutul-cadru al documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii la constructii existente - anexa nr. 6;

d) continutul-cadru al proiectului tehnic - anexa nr. 7;

e) metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii - anexa nr. 8;

f) devizul general privind cheltuielile necesare realizării unei investitii - anexa nr. 9;

g) devizul pe obiect privind cheltuielile necesare realizării unei investitii - anexa nr. 10.

 

SECTIUNEA a 2-a

Etapele de întocmire si avizare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii la constructii existente

 

Art. 13. - (1) Etapele de întocmire si avizare a documentatiilor tehnico-economice în fazele studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate pentru lucrările de investitii sunt prevăzute în anexa nr. 11.

(2) Etapele de întocmire si avizare a documentatiilor pentru lucrările de interventii la constructii existente sunt cuprinse în anexa nr. 12.

(3) Nota de prezentare pentru sustinerea de către beneficiar a investitiei este cuprinsă în anexa nr. 13.

Art. 14. - Se interzice ordonatorilor de credite să treacă la întocmirea fazelor ulterioare de proiectare aferente obiectivelor de investitii si lucrărilor de interventii, în lipsa avizării fazei anterioare de proiectare de către Consiliul tehnico-economic.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de avizare a documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii la constructii existente

 

Art. 15. - Procedura de avizare a documentatiilor tehnico-economice presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) prezentarea de către responsabilii de lucrări din cadrul institutiilor/structurilor din subordinea/coordonarea M.I.R.A. a punctului de vedere tehnic si economic asupra documentatiilor supuse avizării;

b) verificarea de către membrii Consiliului tehnico-economic a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei;

c) supunerea la vot a documentatiei corespunzătoare fiecărui dosar;

d) întocmirea procesului-verbal al sedintei de către secretarul Consiliului tehnico-economic;

e) întocmirea avizului tehnico-economic;

f) întocmirea ordinului de aprobare, pentru investitiile aflate în competenta de aprobare a ordonatorului principal de credite.

Art. 16. - Documentatiile tehnico-economice analizate si avizate de Consiliul tehnico-economic se referă la:

a) obiectivele noi de investitii;

b) lucrările de interventii reprezentând lucrări la constructii existente, inclusiv instalatii aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau în: reparatii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum si lucrări de interventii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamităti naturale, efectuate în scopul asigurării cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor;

c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 5 din anexa nr. 4 „Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii” la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008;

d) modificări de solutii tehnico-economice.

Art. 17. -Avizarea sau respingerea documentatiei tehnico-economice se face prin votul majoritătii simple a membrilor prezenti cu drept de vot.

Art. 18. - Documentatiile tehnico-economice respinse de la avizare se înapoiază beneficiarului/autoritătii contractante, prin grija Secretariatului, în termen de 15 zile calendaristice de la data sedintei, comunicându-se totodată motivele care au stat la baza deciziei de respingere.

 

SECTIUNEA a 4-a

Avizarea si întocmirea ordinului de aprobare pentru obiectivele de investitii noi si/sau lucrările de interventii la constructii existente

 

Art. 19. - (1) Consiliul tehnico-economic emite avizul care certifică necesitatea si oportunitatea investitiei noi si/sau lucrărilor de interventie, în concordantă cu cerintele autoritătii contractante si cu posibilitătile financiare preconizate.

(2) Pentru investitiile noi si/sau lucrările de interventii aflate în competenta de aprobare a ordonatorului principal de credite, odată cu avizul se emite si ordinul de aprobare a indicatorilor tehnico-economici. Modelul ordinului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici este prevăzut în anexa nr. 14.

(3) Pentru investitiile noi si/sau lucrările de interventii aflate în competenta de aprobare a celorlalti ordonatori de credite, ordinul se emite de către acestia.

Art. 20. - Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum si documentatiile de avizare pentru lucrări de interventii la constructii existente se întocmesc de către Grupul de proiectare din cadrul Directiei generale management logistic si administrativ, denumit în continuare Grup. În cazul în care Grupul nu are capacitate de elaborare a documentatiilor solicitate, beneficiarii pot contracta servicii de proiectare cu firme de specialitate, selectate prin proceduri de achizitie publică, în conditiile legii.

Art. 21. - Studiile de prefezabilitate, de fezabilitate, precum si documentatiile de avizare pentru lucrări de interventii la constructii existente, elaborate de firme de specialitate, se supun spre avizare Consiliului tehnico-economic numai după verificarea documentatiilor de către Grup si/sau de către serviciile de specialitate din cadrul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, după caz.

Art. 22. - (1) Prin grija Secretariatului, pe baza procesului-verbal al sedintei de avizare, se întocmeste avizul Consiliului tehnico-economic si se prezintă spre semnare presedintelui. Avizul va cuprinde informatii privind denumirea, codul si indicatorii tehnico-economici ai investitiei.

(2) Avizele se numerotează si se înregistrează într-un registru special care se păstrează la Secretariat.

Art. 23. - (1) Avizele eliberate de Consiliul tehnico-economic sunt valabile până la finalizarea obiectivelor de investitii.

(2) În cazul obiectivelor de investitii noi si/sau lucrărilor de interventii ale căror lucrări de executie nu au început în termen de 2 ani de la data eliberării avizului, documentatiile tehnico-economice aferente fac obiectul unei noi proceduri de avizare, în conformitate cu prevederile art. 15.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 25. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 1 septembrie 2008.

Nr. 597.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

ale unor termeni si expresii

 

a) Analiză cost-beneficiu - instrumentul de evaluare a avantajelor investitiilor din punctul de vedere al tuturor grupurilor de factori interesati, pe baza valorilor monetare atribuite tuturor consecintelor pozitive si negative ale investitiei.

b) Documentatie de avizare pentru lucrări de interventii - documentatia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică si, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti lucrărilor de interventii la constructii existente.

c) Investitie publică majoră - investitia publică al cărei cost total depăseste echivalentul a 25 milioane euro, în cazul investitiilor promovate în domeniul protectiei mediului, sau echivalentul a 50 milioane euro, în cazul investitiilor promovate în alte domenii.

d) Lucrări de interventii- lucrările la constructii existente, inclusiv instalatiile aferente, asimilate obiectivelor de investitii, care constau în: reparatii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum si lucrări de interventii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si calamităti naturale, efectuate în scopul asigurării cerintelor esentiale de calitate si functionale ale constructiilor, potrivit destinatiei lor.

e) Studiu de fezabilitate - documentatia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii, pe baza necesitătii si oportunitătii realizării acestuia, si care cuprinde solutiile functionale, tehnologice, constructive si economice ce urmează a fi supuse aprobării.

f) Studiu de prefezabilitate - documentatia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea si oportunitatea investitiei pe bază de date tehnice si economice.

g) Ordonatori de credite:

1. Ordonatorii principali de credite sunt ministrii, conducătorii celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, conducătorii altor autorităti publice si conducătorii institutiilor publice autonome. Ordonatorii principali de credite pot delega această calitate înlocuitorilor de drept, secretarilor generali sau altor persoane împuternicite în acest scop. Prin actul de delegare ordonatorii principali de credite vor preciza limitele si conditiile delegării. În cazurile prevăzute de legi speciale ordonatorii principali de credite sunt secretarii generali sau persoanele desemnate prin aceste legi.

2. Ordonatorii secundari sau tertiari de credite, după caz, sunt conducătorii institutiilor publice cu personalitate juridică din subordinea ordonatorilor principali de credite.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

Consiliului tehnico-economic

 

I. Presedinte- secretarul general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

II. Vicepresedinte - directorul general al Directiei generale management logistic si administrativ

III. Membri: 1. directorul general adjunct al Directiei generale management logistic si administrativ, care coordonează activitatea de patrimoniu imobiliar, investitii si proiectare pentru constructii;

2. ordonatorii secundari de credite;

3. ordonatorii tertiari de credite din subordinea directă a ordonatorului principal de credite;

4. directorul general al Directiei generale financiare;

5. directorul general al Directiei generale de informatii si protectie internă;

6. directorul general al Directiei generale medicale;

7. directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei;

8. directorul general al Directiei generale management operational;

9. directorul Directiei pentru serviciile publice deconcentrate;

10. seful Serviciului management patrimoniu imobiliar - Directia generală management logistic si administrativ;

11. seful Compartimentului programe investitii publice - Directia generală management logistic si administrativ;

12. seful Serviciului controlul calitătii în constructii - Directia generală management logistic si administrativ;

13. seful Serviciului logistic pentru tehnologia informatiei si comunicatii - Directia generală pentru comunicatii si tehnologia informatiei.

IV. Secretar- seful Grupului de proiectare - Directia generală management logistic si administrativ

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENTA

Biroului Consiliului tehnico-economic

 

I. Presedinte - secretarul general al Ministerului Internelor si Reformei Administrative

II. Vicepresedinte - directorul general al Directiei generale management logistic si administrativ

III. Membri: 1. directorul general adjunct al Directiei generale management logistic si

administrativ, care coordonează activitatea de patrimoniu imobiliar, investitii si proiectare pentru constructii;

2. sefii structurilor interesate care au promovat investitii pentru avizare;

3. directorul general al Directiei generale financiare;

4. directorul general al Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei;

5. directorul general al Directiei generale management operational;

6. directorul Directiei pentru serviciile publice deconcentrate;

7. seful Serviciului management patrimoniu imobiliar - Directia generală management logistic si administrativ;

8. seful Compartimentului programe investitii publice - Directia generală management logistic si administrativ;

9. seful Serviciului controlul calitătii în constructii - Directia generală management logistic si administrativ.

IV Secretar- seful Grupului de proiectare - Directia generală management logistic si Administrativ

 

ANEXA Nr. 4

 

CONTINUTUL-CADRU

al studiului de prefezabilitate

 

A. PIESE SCRISE

I. Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

II. Necesitatea si oportunitatea investitiei

1. Necesitatea investitiei:

a) scurtă prezentare privind situatia existentă, din care să rezulte necesitatea investitiei;

b) tabele, hărti, grafice, planse desenate, fotografii etc, care să expliciteze situatia existentă si necesitatea investitiei;

c) deficientele majore ale situatiei actuale privind necesarul de dezvoltare a zonei;

d) prognoze pe termen mediu si lung.

2. Oportunitatea investitiei:

a) încadrarea obiectivului în politicile de investitii generale, sectoriale sau regionale;

b) actele legislative care reglementează domeniul investitiei, după caz;

c) acorduri internationale ale statului care obligă partea română la realizarea investitiei, după caz.

III. Scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse:

1. scenarii propuse - minimum două;

2. scenariul recomandat de către elaborator;

3. avantajele scenariului recomandat.

IV. Date privind amplasamentul si terenul pe care urmează să se amplaseze obiectivul de investitie

Informatii despre terenul din amplasament:

1. situatia juridică privind proprietatea asupra terenului care urmează a fi ocupat - definitiv si/sau temporar - de obiectivul de investitii;

2. suprafata estimată a terenului;

3. caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament determinate în baza studiului geotehnic realizat special pentru obiectivul de investitie privind:

a) zona seismică de calcul si perioada de colt;

b) datele preliminare asupra naturii terenului de fundare si presiunea conventională;

c) nivelul maxim al apelor freatice;

4. studiile topografice preliminare;

5. datele climatice ale zonei în care este situat amplasamentul.

V. Costul estimativ al investitiei

1. Cheltuieli pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice:

a) cheltuieli pentru elaborarea documentatiilor de proiectare: studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, expertiză tehnică, proiect tehnic si detalii de executie, după caz;

b) cheltuieli pentru activitatea de consultantă si asistentă tehnică;

c) cheltuieli pentru obtinerea avizelor si acordurilor de principiu necesare elaborării studiului de prefezabilitate;

d) cheltuieli pentru pregătirea documentelor privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de lucrări si a contractului de servicii de proiectare, urbanism, inginerie, alte servicii tehnice, conform prevederilor legale, cum ar fi instructiuni pentru ofertanti, publicitate, onorarii si cheltuieli de deplasare etc.

2. Valoarea totală estimată a investitiei.

VI. Avize si acorduri de principiu, după caz

B. PIESE DESENATE:

1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000);

2. plan general (1:2.000 - 1:500 sau, după caz, la alte scări grafice, în functie de necesitătile de redactare).

 

ANEXA Nr. 5

 

CONTINUTUL-CADRU

al studiului de fezabilitate

 

A.PIESE SCRISE

I. Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numărul);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul studiului.

II. Informatii generale privind proiectul:

1. situatia actuală si informatii despre entitatea responsabilă cu implementarea proiectului;

2. descrierea investitiei:

a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung, în cazul în care au fost elaborate în prealabil, privind situatia actuală, necesitatea si oportunitatea promovării investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat;

b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse, în cazul în care,

anterior studiului de fezabilitate, nu a fost elaborat un studiu de prefezabilitate sau un plan detaliat de investitii pe termen lung, respectiv:

- scenarii propuse - minimum două;

- scenariul recomandat de către elaborator;

- avantajele scenariului recomandat;

c) descrierea constructivă, functională si tehnologică, după caz; 3. date tehnice ale investitiei:

a) zona si amplasamentul;

b) statutul juridic al terenului care urmează să fie ocupat, care include atât categoriile de folosintă ale terenului, cât si amplasarea în intravilan si/sau extravilan;

c) situatia ocupărilor definitive de teren: suprafata totală, reprezentând terenuri din intravilan/extravilan; situatia ocupării definitive de teren priveste, în principal, identificarea proprietarilor, precum si a suprafetelor de terenuri apartinând acestora, afectate de investitie;

d) studii de teren:

- studii topografice cuprinzând planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere în sistem de referintă national;

- studiu geotehnic cuprinzând planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandările pentru fundare si consolidări;

- alte studii de specialitate necesare, după caz;

e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare;

f) situatia existentă a utilitătilor si analiza de consum:

- necesarul de utilităti pentru varianta propusă pentru promovare;

- solutii tehnice de asigurare cu utilităti;

g) concluziile evaluării impactului asupra mediului;

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei.

III. Costurile estimative ale investitiei:

1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

IV. Analiza cost-beneficiu:

1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referintă

Odată ce a fost identificată nevoia unei investitii sau o problemă care necesită rezolvare prin realizarea unei investitii, obiectivele generale si specifice ale acesteia se definesc astfel încât să existe coerentă cu obiectivele politicilor de investitii nationale, sectoriale, regionale si/sau locale relevante, inclusiv măsura în care obiectivele specifice ale investitiei propuse contribuie la atingerea rezultatelor acestor politici.

Perioada de referintă se referă la numărul maxim de ani pentru care se realizează previziuni în cadrul analizei cost-beneficiu. Previziunile se realizează pentru o perioadă apropiată de viata economică a investitiei, dar suficient de îndelungată pentru a permite manifestarea impactului pe termen mediu si lung al acesteia.

 

            Perioada de referintă pe sector

Sector

Perioada de referintă (ani)

Energie

15-25

Apă si mediu

30

Căi ferate

30

Porturi si aeroporturi

30

Drumuri

25-30

Industrie

10

Alte servicii

15

 

2. Analiza optiunilor

Analiza optiunilor se realizează parcurgând următoarele etape:

- stabilirea unei liste lungi de alternative care fac posibilă atingerea obiectivelor specifice;

- analizarea listei lungi în functie de o serie de criterii calitative, care se stabilesc pe baza orientărilor politicilor de investitii si/sau a consideratiilor tehnice, si stabilirea unei liste scurte de alternative potrivite si fezabile;

- ierarhizarea alternativelor din lista scurtă, utilizând analiza economică sau metodologia celui mai scăzut cost.

Metodologia recomandată pentru selectarea alternativei preferate este detaliată la pct. 3-6. În cazul în care în cadrul analizei optiunilor se utilizează metodologia celui mai scăzut cost, trebuie realizati următorii pasi aditionali:

- analizarea faptului dacă alternativele diferă între ele în ceea ce priveste impactul extern posibil asupra societătii (de exemplu, perturbarea traficului la reabilitarea drumurilor);

- dacă sunt identificate diferente ale impactului extern al alternativelor, se ajustează metodologia celui mai scăzut cost pentru a încorpora externalitătile identificate. Pentru a stabili o ierarhie finală a alternativelor, impactul extern identificat trebuie monetizat.

Analiza optiunilor astfel realizată asigură atingerea obiectivelor stabilite la un cost total minim pentru societate.

3. Analiza financiară

Obiectivul analizei financiare este de a calcula performanta si sustenabilitatea financiară a investitiei propuse pe parcursul perioadei de referintă, cu scopul de a stabili cea mai potrivită structură de finantare a acesteia.

(i) Analiza financiară trebuie să parcurgă următoarele etape:

1. estimarea veniturilor si costurilor investitiei, precum si a implicatiilor acestora din punctul de vedere al fluxului de numerar;

2. definirea structurii de finantare a investitiei si profitabilitatea sa financiară;

3. verificarea capacitătii fluxului de numerar proiectat pentru a se asigura functionarea adecvată a investitiei si îndeplinirea obligatiilor.

(ii) Determinarea performantei si sustenabilitătii financiare se realizează prin calcularea indicatorilor de performantă financiară, după cum urmează:

1. valoarea financiară actuală netă;

2. rata internă de rentabilitate financiară;

3. raportul cost/beneficiu;

4. fluxul de numerar cumulat.

4. Analiza economică

Obiectivul analizei economice este de a demonstra că investitia are o contributie pozitivă netă pentru societate si, în consecintă, aceasta merită să fie finantată din fonduri publice. Pentru alternativa selectată, beneficiile investitiei trebuie să depăsească costurile acesteia si, mai specific, valoarea actualizată a beneficiilor sale economice trebuie să depăsească valoarea actualizată a costurilor economice.

Punctul de start în analiza economică este fluxul de numerar calculat pentru analiza financiară, la care sunt introduse două tipuri de corectii:

a) corectia fiscală si corectia economică a preturilor; si

b) monetizarea externalitătilor.

Aceste corectii se reflectă în fluxurile economice de numerar.

Fluxul costurilor si beneficiilor economice va fi actualizat si se vor determina indicatorii de performantă economică pentru investitie:

a) valoarea economică actuală netă;

b) rata internă de rentabilitate economică;

c) raportul cost/beneficiu.

5. Analiza de senzitivitate

Analiza de senzitivitate are ca obiectiv identificarea variabilelor critice si impactul potential asupra modificării indicatorilor de performantă financiară si economică.

Indicatorii de performantă financiară si economică relevanti sunt rata internă de rentabilitate financiară a investitiei si valoarea financiară actuală netă. În cazul investitiilor publice majore, analizele trebuie să aibă în vedere si rata internă a rentabilitătii economice si valoarea economică actuală netă.

Pentru realizarea analizei de senzitivitate se parcurg pasii următori:

a) identificarea variabilelor care sunt considerate critice pentru durabilitatea beneficiilor proiectului. Acest lucru se realizează prin modificarea procentuală a unui set de variabile ale investitiei si apoi prin calcularea valorii indicatorilor de performantă financiară si economică;

b) calculul „valorilor de comutare”1) pentru variabilele critice identificate.

6. Analiza de risc

Analiza de risc vizează estimarea distributiei de probabilitate a modificărilor indicatorilor de performantă financiară si economică. Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată si deviatie standard a acestor indicatori.

V. Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiilor se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

VI. Estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei:

1. număr de locuri de muncă create în faza de executie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

VII. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preturi - luna, anul, 1 euro =.......lei),

din care: constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităti (în unităti fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia, după caz.

VIII. Avize si acorduri de principiu:

1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei;

2. certificatul de urbanism;

3. avize de principiu privind asigurarea utilitătilor (energie termică si electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicatii etc);

4. declaratia autoritătii pentru protectia mediului;

5. alte avize si acorduri de principiu specifice.

B. PIESE DESENATE:

1. plan de amplasare în zonă (1:25.000 - 1:5.000);

2. plan general (1: 2.000 - 1:500 sau, după caz, la alte scări grafice, în functie de necesitătile de redactare);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectură, rezistentă, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitătilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.


1) Modificarea procentuală a variabilei critice identificate care determină ca valoarea indicatorului de performantă analizat (valoarea financiară actuală netă sau valoarea economică actuală netă) să fie egală cu zero.

 

ANEXA Nr. 6

 

CONTINUTUL-CADRU

al documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii la constructii existente

 

A. PIESE SCRISE

I. Date generale:

1. denumirea obiectivului de investitii;

2. amplasamentul (judetul, localitatea, strada, numărul sau alte date de identificare);

3. titularul investitiei;

4. beneficiarul investitiei;

5. elaboratorul documentatiei.

II. Descrierea investitiei:

1. situatia existentă a obiectivului de investitii:

a) starea tehnică din punctul de vedere al asigurării cerintelor esentiale de calitate în constructii, potrivit legii;

b) valoarea de inventar a constructiei;

c) actul doveditor al fortei majore, după caz;

2. concluziile raportului de expertiză tehnică/audit energetic:

a) prezentarea a cel putin două optiuni;

b) recomandarea expertului/auditorului energetic asupra solutiei optime din punctul de vedere tehnic si economic de dezvoltare în cadrul documentatiei de avizare a lucrărilor de interventii*).

III. Date tehnice ale investitiei:

1. descrierea lucrărilor de bază si a celor rezultate ca necesare de efectuat în urma realizării lucrărilor de bază;

2. descrierea, după caz, a lucrărilor de modernizare efectuate în spatiile consolidate/reabilitate/reparate;

3. consumuri de utilităti:

a) necesarul de utilităti rezultate, după caz, în situatia executării unor lucrări de modernizare;

b) estimări privind depăsirea consumurilor initiale de utilităti.

IV Durata de realizare si etapele principale:

- graficul de realizare a investitiei

V Costurile estimative ale investitiei:

1. valoarea totală, cu detalierea pe structura devizului general;

2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei.

VI. Indicatori de apreciere a eficientei economice:

- analiza comparativă a costului realizării lucrărilor de interventii fată de valoarea de inventar a constructiei.

Cheltuielile de investitii aferente lucrărilor de interventii se aprobă de către ordonatorul principal de credite, conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare.

VII. Sursele de finantare a investitiei

Sursele de finantare a investitiei se constituie în conformitate cu legislatia în vigoare si constau în fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite.

VIII. Estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei:

1. număr de locuri de muncă create în faza de executie;

2. număr de locuri de muncă create în faza de operare.

IX. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei:

1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei)

(în preturi - luna, anul, 1 euro =.....lei),

din care:

- constructii-montaj (C+M);

2. esalonarea investitiei (INV/C+M):

- anul I;

- anul II;

3. durata de realizare (luni);

4. capacităti (în unităti fizice si valorice);

5. alti indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investitia, după caz.

X. Avize si acorduri de principiu:

1. certificatul de urbanism;

2. avize de principiu privind asigurarea utilitătilor (energie termică si electrică, gaz metan, apă-canal, telecomunicatii etc);

3. declaratia autoritătii pentru protectia mediului;

4. alte avize si acorduri de principiu specifice tipului de interventie.

B. PIESE DESENATE:

1. plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000);

2. plan general (1:2.000-1:500 sau alte scări grafice în functie de necesitătile concrete de redactare);

3. planuri si sectiuni generale de arhitectură, rezistentă, instalatii, inclusiv planuri de coordonare a tuturor specialitătilor ce concură la realizarea proiectului;

4. planuri speciale, profile longitudinale, profile transversale, după caz.

 

*) Pentru lucrări de interventii de complexitate redusă care se execută la constructii existente, cu exceptia interventiilor la elementele structurale, raportul de expertiză tehnică poate fi elaborat prin metoda evaluării calitative, care constă, în principal, în examinarea constructiei la fata locului, în ansamblu si în detaliu, si în analiza proiectului tehnic al constructiei, după caz, a releveelor de degradări si avarii, precum si a datelor referitoare la conditii de executie, exploatare si comportare în timp a constructiei.

 

ANEXA Nr. 7

 

CONTINUTUL-CADRU

al proiectului tehnic

 

A. PIESE SCRISE

1. Date generale:

- denumirea obiectivului de investitii;

- amplasamentul (judetul, localitatea, adresa postală si/sau alte date de identificare);

- titularul investitiei;

- beneficiarul investitiei;

- elaboratorul proiectului.

2. Descrierea generală a lucrărilor

2.1. În cadrul sectiunii „Descrierea lucrărilor” care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

a) amplasamentul;

b) topografia;

c) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

d) geologia, seismicitatea;

e) prezentarea proiectului pe specialităti;

f) devierile si protejările de utilităti afectate;

g) sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucrări definitive si provizorii;

h) căile de acces permanente, căile de comunicatii si altele asemenea;

i) trasarea lucrărilor; j) antemăsurătoarea.

2.2. Memorii tehnice pe specialităti

3. Caietele de sarcini

Caietele de sarcini sunt documentele care reglementează nivelul de performantă al lucrărilor, precum si cerintele, conditiile tehnice si tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmează a fi încorporate în lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, încercările, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natură, care să garanteze îndeplinirea exigentelor de calitate si performantă solicitate.

Caietele de sarcini se elaborează de către proiectant pe specialităti, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse în planse, si nu trebuie să fie restrictive.

3.1. Rolul si scopul caietelor de sarcini:

a) caietele de sarcini fac parte integrantă din proiectul tehnic;

b) caietele de sarcini reprezintă descrierea elementelor tehnice si calitative mentionate în planse si prezintă informatii, precizări si prescriptii complementare planselor;

c) plansele, breviarele de calcul si caietele de sarcini sunt complementare; notele explicative înscrise în planse sunt scurte si cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor;

d) caietele de sarcini detaliază notele si cuprind caracteristicile si calitătile materialelor folosite, testele si probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările si probele acestor lucrări, ordinea de executie si de montaj si aspectul final;

e) caietele de sarcini împreună cu plansele trebuie să fie astfel concepute încât, pe baza lor, să se poată determina cantitătile de lucrări, costurile lucrărilor si utilajelor, forta de muncă si dotarea necesare executiei lucrărilor;

f) elaborarea caietelor de sarcini se face de către proiectanti - arhitecti si ingineri specialisti - pentru fiecare categorie de lucrare;

g) caietele de sarcini stabilesc responsabilitătile pentru calitătile materialelor si ale lucrărilor si responsabilitătile pentru teste, verificări, probe;

h) redactarea caietelor de sarcini trebuie să fie concisă si sistematizată;

i) caietele de sarcini prevăd modul de urmărire a comportării în timp a investitiei;

j) caietele de sarcini prevăd măsurile si actiunile de demontare/demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural a deseurilor) după expirarea perioadei de viată (postutilizarea).

3.2. Tipuri de caiete de sarcini

3.2.1. În functie de destinatie, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini pentru executia lucrărilor;

b) caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, semifabricate, utilaje, echipamente tehnologice si confectii diverse;

c) caiete de sarcini pentru receptii, teste, probe, verificări si puneri în functiune;

d) caiete de sarcini pentru urmărirea comportării în timp a constructiilor si continutul cărtii tehnice.

3.2.2. În functie de categoria de importantă a obiectivului de investitii, caietele de sarcini pot fi:

a) caiete de sarcini generale, care se referă la lucrări curente în domeniul constructiilor si care se elaborează pentru toate obiectivele de investitii;

b) caiete de sarcini speciale, care se referă la lucrări specifice si care se elaborează independent pentru fiecare lucrare.

3.3. Continutul caietelor de sarcini

Caietele de sarcini trebuie să cuprindă:

a) breviarele de calcul, care reprezintă documentele justificative pentru dimensionarea elementelor de constructii si de instalatii si se elaborează pentru fiecare element de constructie în parte. Breviarele de calcul, prezentate sintetic, vor preciza încărcările si ipotezele de calcul, precum si tipurile de programe utilizate;

b) nominalizarea planselor care guvernează lucrarea;

c) proprietătile fizice, chimice, de aspect, de calitate, tolerante, probe, teste si altele asemenea, pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

d) dimensiunea, forma, aspectul si descrierea executiei lucrării;

e) ordinea de executie, probe, teste, verificări ale lucrării;

f) standardele, normativele si alte prescriptii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confectii, executie, montaj, probe, teste, verificări;

g) conditiile de receptie, măsurători, aspect, culori, tolerante si altele asemenea.

4. Listele cu cantitătile de lucrări

Acest capitol cuprinde toate elementele necesare cuantificării valorice a lucrărilor si contine:

a) centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (formularul F1);

b) centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări, pe obiecte (formularul F2);

c) listele cu cantitătile de lucrări pe categorii de lucrări (formularul F3);

d) listele cu cantitătile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotări (formularul F4);

e) fisele tehnice ale utilajelor si echipamentelor tehnologice (formularul F5);

f) listele cu cantităti de lucrări pentru constructii provizorii OS (organizare de santier) (Se poate utiliza formularul F3.).

 

NOTĂ:

Formularele F1-F5 sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor nr. 863/2008.

Formularele F1-F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formulare pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru întocmirea situatiilor de lucrări executate, în vederea decontării.

 

5. Graficul general de realizare a investitiei publice (formularul F6)

Graficul general de realizare a investitiei publice reprezintă esalonarea fizică a lucrărilor de investitii/interventii.

B. PIESE DESENATE

Piesele desenate sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părtile scrise ale acestuia, cuprinzând toate informatiile necesare elaborării caietelor de sarcini, si care, de regulă, se compun din:

1. Planse generale

Sunt planse informative de ansamblu si cuprind:

- plansa de încadrare în zonă;

- plansele de amplasare a reperelor de nivelment si planimetrice;

- plansele topografice principale;

- plansele de amplasare a forajelor si profilurilor geotehnice, cu înscrierea conditiilor si a recomandărilor privind lucrările de fundare;

- plansele principale de amplasare a obiectelor, cu înscrierea cotelor de nivel, a distantelor de amplasare, orientărilor, coordonatelor, axelor, reperelor de nivelment si planimetrice, a cotei ± 0,00, a cotelor trotuarelor, a cotelor si distantelor principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor si altele asemenea;

- plansele principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, cu înscrierea volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumului pământului transportat (excedent si deficit), a lucrărilor privind stratul vegetal, a precizărilor privind utilajele si echipamentele de lucru, precum si a altor informatii si elemente tehnice si tehnologice;

- plansele principale privind constructiile subterane, cuprinzând amplasarea lor, sectiuni, profiluri longitudinale/ transversale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj si armare, ariile si marca sectiunilor din otel, marca betoanelor, protectii si izolatii hidrofuge, protectii împotriva agresivitătii solului, a coroziunii si altele asemenea;

- plansele de amplasare a reperelor fixe si mobile de trasare.

2. Plansele principale ale obiectelor

Sunt planse cu caracter tehnic, care definesc si explicitează toate elementele constructiei.

Se recomandă ca fiecare obiect subteran/suprateran să fie identificat prin număr/cod si denumire proprii.

Plansele principale se elaborează pe obiecte si, în general, cuprind:

2.1. Planse de arhitectură

Definesc si explicitează toate elementele de arhitectură ale fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, distante, functiuni, arii, precizări privind finisajele si calitatea acestora si alte informatii de această natură.

2.2. Planse de structură

Definesc si explicitează pentru fiecare obiect alcătuirea si executia structurii de rezistentă, cu toate caracteristicile acesteia, si cuprind:

- planurile infrastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

- planurile suprastructurii si sectiunile caracteristice cotate;

- descrierea solutiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de executie si montaj (numai în situatiile speciale în care aceasta este obligatorie), recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea si montajul.

2.3. Planse de instalatii

Definesc si explicitează pentru fiecare obiect amplasarea, alcătuirea si executia instalatiilor, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante si altele asemenea.

2.4. Planse de utilaje si echipamente tehnologice

Cuprind, în principal, plansele principale de tehnologie si montaj, sectiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, tolerante, detalii de montaj, si anume:

- planse de ansamblu;

- scheme ale fluxului tehnologic;

- scheme cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

- scheme ale instalatiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicatii, retele de combustibil, apă, iluminat si altele asemenea, precum si ale instalatiilor tehnologice;

- planse de montaj, cu indicarea geometriilor, dimensiunilor de amplasare, prestatiilor, sarcinilor si a altor informatii de aceeasi natură, inclusiv a schemelor tehnologice de montaj;

- diagrame, nomograme, calcule ingineresti, tehnologice si de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în functiune si exploatării;

- liste cu utilaje si echipamente din componenta planselor tehnologice, inclusiv fise cuprinzând parametrii, performantele si caracteristicile acestora.

2.5. Planse de dotări

Cuprind planse de amplasare si montaj, inclusiv cote, dimensiuni, sectiuni, vederi, tablouri de dotări si altele asemenea, pentru:

- piese de mobilier;

- elemente de inventar gospodăresc;

- dotări PSI;

- dotări necesare securitătii muncii;

- alte dotări necesare în functie de specific.

 

NOTĂ:

La elaborarea proiectelor, materialele, confectiile, utilajele tehnologice si echipamentele vor fi definite prin parametri, performante si caracteristici.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la mărci de fabrică, producători ori comercianti sau la alte asemenea recomandări ori precizări care să indice preferinte sau să restrângă concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati în cadrul unor limite (pe cât posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi dati în mod determinist, în scopul de a favoriza un anumit furnizor (producător sau comerciant).

 

ANEXA Nr. 8

 

METODOLOGIE

privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii

 

A. Prevederi generale

Art. 1. - Devizul general este documentatia economică prin care se stabileste valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investitii sau a cheltuielilor asimilate investitiilor, necesare realizării lucrărilor de interventii la constructii si instalatii, în faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de interventii.

Art. 2. - Devizul general se structurează pe capitole si subcapitole de cheltuieli.

Art. 3. - În cadrul fiecărui capitol/subcapitol de cheltuieli se înscriu obiectele de investitie (la cap. 4 si, după caz, cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3.1, 5.1), iar la celelalte capitole/ subcapitole se înscrie natura cheltuielilor.

Art. 4. - Compensarea cheltuielilor între capitolele/ subcapitolele de cheltuieli cuprinse în devizul general, pe parcursul derulării investitiei, în cadrul aceleiasi valori totale, se face prin actualizarea devizului general, prin grija beneficiarului.

Art. 5. - Devizul general întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de interventii se actualizează prin grija beneficiarului ori de câte ori este necesar, dar de regulă în următoarele situatii:

a) la data supunerii spre aprobare a studiului de fezabilitate/documentatiei de fezabilitate;

b) la data solicitării autorizatiei de construire;

c) la data organizării procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică pentru executia de lucrări;

d) după încheierea contractelor de achizitie, rezultând valoarea de finantare a obiectivului de investitie/lucrărilor de interventii;

e) la data întocmirii sau modificării de către ordonatorul principal de credite, potrivit legii, a listei obiectivelor de investitii, anexă la bugetul de stat sau la bugetul local, atât pentru obiective de investitii noi, cât si în continuare;

f) la data de 31 decembrie a anului precedent, pe baza indicilor preturilor de consum lunari (total), comunicati de Institutul National de Statistică.

Art. 6. - Valoarea actualizată a obiectivelor de investitii se aprobă de ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Elaborarea devizului general se face conform precizărilor prezentate la lit. B.

(2) Structura devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii este prezentată în anexa nr. 9 la ordin.

B. Structura devizului general pe capitole de cheltuieli

Art. 8. - în capitolele/subcapitolele devizului general prevăzut în anexa nr. 9 din prezentul ordin se cuprind următoarele cheltuieli:

 

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

 

1.1. Obtinerea terenului

Se includ cheltuielile efectuate pentru cumpărarea de terenuri, plata concesiunii (redeventei) pe durata realizării lucrărilor, exproprieri, despăgubiri, schimbarea regimului juridic al terenului, scoaterea temporară sau definitivă din circuitul agricol, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură.

1.2. Amenajarea terenului

Se includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului, care constă în demolări, demontări, dezafectări, defrisări, evacuări de materiale rezultate, devieri de retele de utilităti din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investitia de bază), devieri de cursuri de apă, strămutări de localităti sau monumente istorice etc.

1.3. Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială

Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări si actiuni de protectie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajarea spatiilor verzi, si reintroducerea în circuitul agricol a suprafetelor scoase temporar din uz.

 

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

 

            Se includ cheltuielile aferente asigurării cu utilitătile necesare functionării obiectivului de investitie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicatii, drumuri de acces, căi ferate industriale, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca apartinând obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordării la retelele de utilităti.

 

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

 

3.1. Studii de teren

Se cuprind cheltuielile pentru studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidrogeotehnice, fotog ram metri ce, topografice si de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investitie.

3.2. Obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor

Se includ cheltuielile pentru:

a) obtinerea/prelungirea valabilitătii certificatului de urbanism;

b) obtinerea/prelungirea valabilitătii autorizatiei de construire/ desfiintare;

c) obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la retele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie etc;

d) obtinerea certificatului de nomenclatură stradală si adresă;

e) întocmirea documentatiei, obtinerea numărului cadastral provizoriu si înregistrarea terenului în cartea funciară;

f) obtinerea declaratiei autoritătii pentru protectia mediului;

g) obtinerea avizului de securitate la incendiu; h) alte avize, acorduri si autorizatii.

3.3. Proiectare si inginerie

Se includ cheltuielile pentru elaborarea tuturor fazelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic si detalii de executie), pentru plata verificării tehnice a proiectării si pentru plata elaborării certificatului de performantă energetică a clădirii, precum si pentru elaborarea documentatiilor necesare obtinerii acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitie (documentatii ce stau la baza emiterii avizelor si acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentatii urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de trafic etc).

Pentru lucrările de interventii la constructii existente sau pentru continuarea lucrărilor la obiective începute si neterminate se includ cheltuielile efectuate pentru expertizarea tehnică.

Pentru lucrările de crestere a performantei energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor/reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic.

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie

Se includ cheltuielile aferente organizării si derulării procedurilor de achizitii publice, precum: cheltuieli aferente întocmirii documentatiei de atribuire si multiplicării acesteia, exclusiv a celei cumpărate de ofertanti, cheltuielile cu onorariile, transportul, cazarea si diurna membrilor desemnati în comisiile de evaluare; anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, corespondentă prin postă, fax, postă electronică etc. în legătură cu procedurile de achizitie publică.

3.5. Consultantă

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de piată, de evaluare etc;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul managementului executiei investitiei sau administrării contractului de executie.

3.6. Asistentă tehnică

Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) asistenta tehnică din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrărilor (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului);

b) plata dirigintilor de santier, desemnati de autoritatea contractantă, autorizati conform prevederilor legale pentru verificarea executiei lucrărilor de constructii si instalatii.

 

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de bază

 

4.1. Constructii si instalatii

Se cuprind cheltuielile aferente executiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investitie: clădiri, constructii speciale, instalatii aferente constructiilor, precum instalatii electrice, sanitare, instalatii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, telecomunicatii si de apărare împotriva incendiilor, precum si alte tipuri de instalatii impuse de destinatia obiectivului.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie, iar delimitarea obiectelor se face de către proiectant.

Cheltuielile aferente fiecărui obiect de constructie sunt estimate prin devizul pe obiect.

4.2. Montajul utilajelor tehnologice

Se cuprind cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice si al utilajelor incluse în instalatiile functionale, inclusiv retelele aferente necesare functionării acestora.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie.

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

Se cuprind cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie.

4.4. Utilaje fără montaj si echipamente de transport

Se includ cheltuielile pentru achizitionarea utilajelor si echipamentelor care nu necesită montaj, precum si a echipamentelor si a echipamentelor de transport tehnologic.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie.

4.5. Dotări

Se cuprind cheltuielile pentru procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe sau obiectelor de inventar, precum: mobilier, dotări PSI, dotări de uz gospodăresc, dotări privind protectia muncii.

Cheltuielile se desfăsoară pe obiecte de constructie.

4.6. Active necorporale

Se cuprind cheltuielile cu achizitionarea activelor necorporale: drepturi referitoare la brevete, licente, know-how sau cunostinte tehnice nebrevetate.

La rubricile „TOTAL” si „TOTAL GENERAL” din devizul general se precizează partea de cheltuieli care reprezintă

constructii-montaj (C+M). Lucrările de constructii-montaj sunt cele prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 4.1, 4.2 si 5.1.1 din devizul general.

 

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

 

5.1. Organizare de santier

Se cuprind cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării conditiilor de desfăsurare a activitătii de constructii-montaj.

5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier

Se estimează de către proiectant, pe baza experientei profesionale si a unor lucrări similare.

Se cuprind cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajării la constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, retele electrice de iluminat si fortă, căi de acces (auto si căi ferate), bransamente/racorduri la utilităti, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu si altele asemenea. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier.

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier

Se cuprind cheltuielile pentru: obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrărilor de organizare de santier, taxe de amplasament, închirieri de semne de circulatie, întreruperea temporară a retelelor de transport sau distributie de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale, a circulatiei rutiere, feroviare, navale sau aeriene, contractele de asistentă cu politia rutieră, contract temporar cu furnizorul de energie electrică, cu unităti de salubrizare, taxe de depozit ecologic, taxe locale; chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public, costul energiei electrice si al apei consumate în incinta organizării de santier pe durata de executie a lucrărilor, costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea acestora, paza santierului, asigurarea pompierului autorizat etc. în categoria cheltuielilor conexe organizării de santier, în legătură cu ocuparea temporară a domeniului public, se includ si cheltuielile necesare readucerii acestor terenuri la starea lor initială, la terminarea executiei lucrărilor de investitii/interventii, operatiune care constituie obligatia executantilor, prevăzută în art. 23 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, cu exceptia cheltuielilor aferente punctului 1.3 „Amenajări pentru protectia mediului si aducerea la starea initială” din structura devizului general prevăzută la anexa nr. 9 la ordin.

5.2. Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului

Se cuprind, după caz: comisionul băncii finantatoare, cota aferentă Inspectoratului de Stat în Constructii pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii, cota pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrărilor de constructii, cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor, valoarea primelor de asigurare din sarcina autoritătii contractante, taxe pentru acorduri, avize si autorizatia de construire/desfiintare, precum si alte cheltuieli de aceeasi natură, stabilite în conditiile legii, inclusiv cota de administrare a proiectelor, conform legilor specifice de ratificare. În costul creditului se cuprind comisioanele si dobânzile aferente creditului pe durata executiei obiectivului.

5.3. Cheltuieli diverse si neprevăzute

5.3.1. Estimarea acestora se face procentual din valoarea cheltuielilor prevăzute la cap./subcap. 1.2, 1.3, 2, 3 si 4 ale devizului general prevăzut în anexa nr. 9 la ordin, în functie de natura si de complexitatea lucrărilor.

5.3.2. În cazul obiectivelor de investitii noi, precum si al reparatiilor capitale, extinderilor, transformărilor, modificărilor, modernizărilor, reabilitării la constructii si instalatii existente, se aplică un procent de până la 10%.

5.3.3. În cazul lucrărilor de interventii de natura consolidărilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamităti naturale, se aplică un procent de până la 20%, în functie de natura si de complexitatea lucrărilor.

5.3.4. Din procentul stabilit se acoperă, după caz, cheltuielile rezultate în urma modificărilor solutiilor tehnice, cantităti suplimentare de lucrări, utilaje sau dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din cauze independente de autoritatea contractantă.

 

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

 

6.1. Pregătirea personalului de exploatare

Se cuprind cheltuielile necesare instruirii/scolarizării personalului în vederea utilizării corecte si eficiente a utilajelor si tehnologiilor.

6.2. Probe tehnologice si teste

Se cuprind cheltuielile aferente executiei probelor/încercărilor prevăzute în proiect, rodajelor, expertizelor la receptie, omologărilor etc.

În situatia în care se obtin venituri ca urmare a probelor tehnologice, în devizul general se înscrie valoarea rezultată prin diferenta dintre cheltuielile realizate pentru efectuarea probelor si veniturile realizate din acestea.

C. Structura devizului pe obiect

Art. 9. - Obiectul de constructie este o parte a obiectivului de investitie, cu functionabilitate distinctă în cadrul ansamblului acestuia.

Art. 10. - Delimitarea obiectelor din cadrul obiectivului de investitie se face la faza de proiectare - studiu de fezabilitate de către proiectant, iar valoarea fiecărui obiect se estimează prin devizul pe obiect.

Art. 11. - Devizul pe obiect este sintetic si valoarea sa se obtine prin însumarea valorilor categoriilor de lucrări ce compun obiectul.

Art. 12. - Valoarea categoriilor de lucrări din devizul pe obiect se stabileste estimativ, pe baza cantitătilor de lucrări si a preturilor acestora, la faza - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de interventii.

Art. 13. - Devizul pe obiect întocmit la faza de proiectare - studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrărilor de interventii se reface avându-se în vedere cantitătile de lucrări rezultate la faza de proiect de executie si preturile unitare rezultate în urma aplicării procedurilor de achizitie publică.

Art. 14. - Devizul pe obiect se structurează cu respectarea continutului-cadru prevăzut în anexa nr. 10 la ordin.

 

ANEXA Nr. 9

 

DEVIZ GENERAL

privind cheltuielile necesare realizării unei investitii*)

 

În mii lei/mii euro la cursul..........lei/euro din data de............

 

 

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

CAPITOLUL 1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obtinerea terenului

 

 

 

 

 

1.2.

Amenajarea terenului

 

 

 

 

 

1.3.

Amenajări pentru protectia mediului si aducere la starea initială

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitătilor necesare obiectivului

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistentă tehnică

3.1.

Studii de teren

 

 

 

 

 

3.2.

Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii

 

 

 

 

 

3.3.

Proiectare si inginerie

 

 

 

 

 

3.4.

Organizarea procedurilor de achizitie

 

 

 

 

 

3.5.

Consultantă

 

 

 

 

 

3.6.

Asistentă tehnică

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de bază

4.1.

Constructii si instalatii

 

 

 

 

 

4.2.

Montajul utilajelor tehnologice

 

 

 

 

 

4.3.

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj

 

 

 

 

 

4.4.

Utilaje fără montaj si echipamente de transport

 

 

 

 

 

4.5.

Dotări

 

 

 

 

 

4.6.

Active necorporale

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5

Alte cheltuieli

5.1.

Organizare de santier

5.1.1. Lucrări de constructii si instalatii aferente organizării de santier

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării de santier

 

 

 

 

 

5.2.

Comisioane, cote legale, taxe, costul creditului

 

 

 

 

 

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

 

 

 

 

 

6.2.

Probe tehnologice si teste

 

 

 

 

 

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Din care C + M


*) Se înscrie denumirea obiectivului de investitie/lucrărilor de interventie.

 

NOTĂ:

în cazul lucrărilor de interventii de natura consolidărilor la constructii existente si instalatiile aferente, precum si în cazul lucrărilor pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de actiuni accidentale si/sau calamităti naturale, valoarea cheltuielilor aferente se va evidentia distinct în devizul general, pe fiecare capitol/subcapitol de cheltuieli, atât în lei, cât si în euro.

 

ANEXA Nr. 10

 

DEVIZ PE OBIECT

privind cheltuielile necesare realizării unei investitii.................*)

 

În mii lei/mii euro la cursul......lei/euro din data de ....

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoarea (fără TVA)

TVA

Valoarea (inclusiv TVA)

Mii lei

Mii euro

Mii lei

Mii lei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7

I. LUCRĂRI DE CONSTRUCTII

1.

Terasamente

 

 

 

 

 

2.

Constructii: rezistentă (fundatii, structură de rezistentă) si arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)

 

 

 

 

 

3.

Izolatii

 

 

 

 

 

4.

Instalatii electrice

 

 

 

 

 

5.

Instalatii sanitare

 

 

 

 

 

6.

Instalatii de încălzire, ventilare, climatizare, radio-tv, intranet si de apărare împotriva incendiilor

 

 

 

 

 

7.

Instalatii de alimentare cu gaze naturale

 

 

 

 

 

8.

Instalatii de telecomunicatii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL I

II. MONTAJ

 

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

TOTAL II

III. PROCURARE

 

Utilaje si echipamente tehnologice

 

 

 

 

 

 

Utilaje si echipamente de transport

 

 

 

 

 

 

Dotări

 

 

 

 

 

TOTAL III

TOTAL (TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III)

 

*) Se înscrie denumirea obiectului.

 

ANEXA Nr. 11

 

ETAPELE

de întocmire si avizare a documentatiilor tehnico-economice la faza de studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate pentru lucrările de investitii

 

Etapele de întocmire si avizare a documentatiilor tehnico-economice în fazele de studiu de prefezabilitate si studiu de fezabilitate pentru lucrările de investitii

I. Cu un an înaintea propunerii de avizare în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A.:

Până la data de 30 septembrie a anului în curs ordonatorii secundari de credite transmit centralizat la Directia generală management logistic si administrativ solicitările pentru nevoile de investitii, însotite de note de fundamentare.

Pentruunitătile aparatului central ai căror sefi nu au calitatea de ordonator de credite, solicitările si notelede fundamentare sunt analizate si avizate de către acesti sefi.

A. Notele de fundamentare vor cuprinde:

a) amplasamentul (judet, localitate, stradă, nr. si/sau alte date de identificare);

b) scopul realizării investitiei;

c) necesitatea, oportunitatea si eficienta lucrărilor solicitate;

d) suprafata si situatia juridica a terenului pe care urmează a fi amplasata investitia;

e) posibilitătile deasigurare a utilitătilor (energie electrică, termică, gaze, apă, canal etc);

f) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zonă seismică, natura terenului, nivelul hidrostatic al apelor freatice) pentru constructii, în functie de existenta acestor date;

g) necesarul de spatiisi amenajări anexe;

h) principalele utilaje ce vor intra în dotarea constructiilor (centrale termice, instalatii de hidrofor, ascensoare, platforme, instalatii de stingere a incendiului, puturi, boilere, pompe, bazine cu apa etc);

i) eficienta solutiilor propuse;

j) elementele functionale necesare;

k) numărul de persoane ce urmează a-si desfăsura activitatea în noile spatii;

l) destinatiile spatiilor;

m) nivelul de dotare cu obiecte de inventar si mijloace fixe;

n) orice alte elemente care pot duce la o analiză economică/tehnică pertinentă.

În trimestrul IV aceste solicitări se analizează de către cadre de specialitate din Grupul de proiectare, după care reprezentantii unitătilor beneficiare întocmesc temele de proiectare care se supun avizării ordonatorilor de credite, până ia data de 31 decembrie.

B. Tema de proiectare va cuprinde:

1. Date generale:

a) denumirea investitiei sau a obiectivului;

b) ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite, beneficiar al investitiei;

c) autoritatea contractantă;

d) amplasamentul (judet, localitate, stradă, număr si/sau alte date de identificare).

2. Date tehnice:

a) suprafata si situatia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se amplasează obiectivul (extras

de carte funciară). Se transmit pentru analiză si avizare numai solicitările la care terenul pe care se amplasează investitia este detinut de M.I.R.A., în conditiile legii;

b) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice);

c) categoria de importantă a constructiei;

d) caracteristicile principale ale constructiilor (aria construită, aria desfăsurată, număr de nivele si înăltimea acestora);

e) necesarul de spatii si pentru amenajarea constructiilor;

f) principalele utilaje din dotarea constructiilor (centrale termice, instalatii hidrofor, boilere, ascensoare, platforme, instalatii de stingere a incendiului, pompe, puturi, bazine cu apă etc);

g) utilităti necesare (energie electrică, apă, canalizare, gaze, agent termic etc), modul de asigurare si solutia avută în vedere;

h) solutia de învelitoare propusă;

i) căi de acces si de comunicatii propuse;

j) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

k) topografia terenului.

II. În anul propunerii spre avizare în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A.:

Până la data de 1 februarie unitătile solicitante transmit Directiei generale management logistic si administrativ temele de proiectare verificate si avizate de către ordonatorii de credite.

Acestea vor fi însotite de certificatul de urbanism, acordurile si avizele de principiu, solicitate prin certificatul de urbanism, după caz, precum si de piese desenate (plan de amplasament în zonă, la scara 1:5.000 - 1:25.000 si plan general la scara 1:500 - 1:1.000 sau la alte scări grafice, în functie de necesitătile de redactare).

Temele de proiectare care nu sunt însotite de piesele desenate, certificatul de urbanism, acordurile si avizele de principiu, după caz, nu se promovează în vederea întocmirii studiului de fezabilitate de către Grupul de proiectare.

Studiul de fezabilitate se elaborează, de regulă, numai pe baza temei de proiectare întocmite de unitatea beneficiară si aprobate de ordonatorul secundar de credite, respectiv de către ordonatorii tertiari de credite, care se finantează direct de Directia generală financiară.

Înscrierea obiectivului în lista de investitii se face obligatoriu în baza avizului Consiliului tehnico-economic si a aprobărilor necesare, conform legii.

Pentru obiectivele de investitii noi, inclusiv extinderi, de o complexitate deosebită, ale căror documentatii tehnico-economice intră în competenta de aprobare a Guvernului, se elaborează un studiu de prefezabilitate anterior întocmirii studiului de fezabilitate.

Supunerea spre avizare a studiilor de fezabilitate în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A., precum si sustinerea acestora în cadrul sedintei de avizare se fac si de către reprezentantii ordonatorilor de credite.

 

ANEXA Nr. 12

 

ETAPELE

de întocmire si avizare a documentatiilor pentru lucrările de interventii la constructii existente

 

I. Cu un an înaintea propunerii de avizare în Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A:

Până la data de 30 septembrie a anului în curs, ordonatorii de credite transmit Directiei generale management logistic si administrativ solicitările pentru nevoile de lucrări de interventie, însotite de notele de fundamentare.

Pentru unitătile aparatului central ai căror sefi nu au calitatea de ordonator de credite, solicitările si notele de fundamentare sunt analizate si avizate de către acesti sefi.

A. Notele de fundamentare vor fi însotite de:

a) tema de proiectare;

b) certificatul de urbanism - dacă este cazul;

c) amplasamentul lucrării (judet, localitate, stradă, număr si/sau alte date de identificare);

d) suprafata si situatia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se va amplasa obiectivul (extras de carte funciară). Se transmit pentru analiză si avizare numai solicitările la care terenul pe care se va amplasa investitia este detinut de M.I.R.A, în conditiile legii;

e) acorduri si avize de principiu privind posibilitătile de asigurare a utilitătilor (energie electrică si termică, apă, canal etc), dacă este cazul;

f) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zonă seismică, natura terenului, nivelul maxim al apelor freatice) pentru constructii, turnuri de radiocomunicatii etc);

g) necesarul de spatii si amenajări, inclusiv retele de telecomunicatii si transmisii de date;

h) principalele utilaje din dotare ale constructiilor (centrale, hidrofoare, ascensoare, platforme, centrale telefonice, de semnalizare pază - efractie - incendiu, dispecerate etc);

i) eficienta solutiilor adoptate.

B. Tema de proiectare va cuprinde:

1. Date generale:

a) denumirea investitiei sau a obiectivului;

b) ordonatorul principal, secundar sau tertiar de credite, beneficiar al investitiei;

c) autoritatea contractantă;

d) amplasamentul (judet, localitate, stradă, număr si/sau alte date de identificare).

2. Date tehnice:

a) suprafata si situatia juridică a terenului care urmează să fie ocupat de lucrare sau pe care se amplasează obiectivul (extras de carte funciară). Se transmit pentru analiză si avizare numai solicitările la care terenul pe care se amplasează investitia este detinut de M.I.R.A., în conditiile legii;

b) caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament (zona seismică de calcul, natura terenului de fundare, nivelul maxim al apelor freatice);

c) categoria de importantă a constructiei;

d) caracteristicile principale ale constructiilor (aria construită, aria desfăsurată, număr de nivele si înăltimea acestora);

e) necesarul de spatii si pentru amenajarea constructiilor;

f) principalele utilaje din dotarea constructiilor (centrale termice, instalatii hidrofor, boilere, ascensoare, platforme, instalatii de stingere a incendiului, pompe, puturi, bazine cu apă etc);

g) utilităti necesare (energie electrică, apă, canalizare, gaze, agent termic etc), modul de asigurare si solutia avută în vedere;

h) solutia de învelitoare propusă;

i) căi de acces si de comunicatii propuse;

j) clima si fenomenele naturale specifice zonei;

k) topografia terenului.

Temele de proiectare vor fi însotite de piesele desenate: plan de amplasament în zonă, la scara 1:5.000 - 1:25.000, plan general la scara 1:500 - 1:1.000 sau la alte scări grafice în functie de necesitătile de redactare, sectiuni orizontale pe fiecare nivel, sectiuni verticale si planse de instalatii din cartea tehnică a constructiei.

Documentatiile tehnico-economice de interventii se analizează si se însusesc de Grupul de proiectare până la data de 15 mai a anului următor, urmând a fi promovate la avizare de Consiliul tehnico-economic al M.I.R.A. Sustinerea acestora în cadrul sedintei de avizare, care are loc de regulă în luna iunie, se face de către reprezentantii ordonatorilor de credite titulari de filă de plan beneficiari ai investitiei, pentru obiectivele de interventie la constructii.

 

ANEXA Nr. 13

 

NOTA DE PREZENTARE

pentru sustinerea de către beneficiara investitiei

 

1. Date generale

Obiectiv de investitii............................................................................................................................................................

Ordonator principal de credite............................................................................................................................................

Beneficiar...........................................................................................................................................................................

Proiectant..........................................................................................................................................................................

Cod proiect........................................................................................................................................................................

faza....................................................................................................................................................................................

Amplasamentul obiectivului.................................................................................................................................................

2. Indicatorii tehnico-economici:

2.1. Valoarea totală a investitiei...........................................................................................................................................,

din careC+M.......................................................................................................................................................................

2.2. Principalele caracteristici tehnice ale investitiei................................................................................................................

2.3. Durata de realizare a investitiei.......................................................................................................................................

3. Necesitatea si oportunitatea investitiei

4. Continutul documentatiei

4.1. Descrierea investitiei:

- prezentarea investitiei;

- caracteristicile tehnice;

- solutiile tehnice propuse;

- armonizarea solutiilor tehnice adoptate cu normele europene;

- conditiile specifice investitiei în vederea protectiei mediului.

4.2. Avize si acorduri:

- prezentarea tuturor avizelor si acordurilor în copii lizibile, inclusiv copii după cererile făcute pentru obtinerea acestora.

5. Surse de finantare:

- valoarea totală a investitiei.................................................................................................................................................

din/de la...............................................................................................................................................................................

6. Alte informatii necesare sustinerii lucrării:

- încadrarea obiectivului de investitii în programe si strategii nationale si europene, conventii internationale etc.

 

ANEXA Nr. 14

 

MODEL

al Ordinului de aprobare a indicatorilor tehnico-economici

 

ROMÂNIA

MINISTERUL INTERNELOR

SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

Nr.........din............

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 1.865/2006 pentru modificarea limitelor valorice privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii noi,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Articol unic. - Se aprobă documentatiile tehnico-economice, faza...............................(SFsau DA), pentru obiectivul de investitii „ .......................”, din cadrul.......................................................................elaborate de................................................................, cu principalii indicatori tehnico-economici, potrivit anexei ... la prezentul ordin.

 

Ordonator principal de credite,

.................................................

 

ANEXA Nr......

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai...........................(SF sau DA) pentru obiectivul de investitii/interventii la constructii

..............................................................................................

 

.............................................................................................................................................................................................................

(denumirea autoritătii contractante, nr. cadastru si adresa)

 

Total:................lei, din care

- C+M:...............lei

Capacităti tehnice....................

Durata de executie..................

Secretarul Consiliului tehnico-economic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 95 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 36.

 

ANEXĂ

 

NORMA

Nr. 20/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 95 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste reguli privind procedura si conditiile de instituire si de încetare a măsurii de supraveghere specială, respectiv de desemnare a Consiliului de supraveghere specială si atributiile acestuia.

Art. 2. - Comisia, în vederea protejării intereselor participantilor sau a beneficiarilor acestora, instituie măsura supravegherii speciale asupra administratorului unui fond de pensii administrat privat în vederea limitării riscurilor si asigurării redresării fondului de pensii, în situatia în care, ca urmare a controalelor efectuate de Comisie, se constată deficiente care nu impun retragerea autorizatiei administratorului sau a fondului de pensii administrat privat.

Art. 3. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) conducători - membrii consiliului de administratie si directorii administratorului ori, după caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului;

b) control efectuat de Comisie - controale de fond sau controale tematice declansate ca urmare a activitătii de supraveghere a administratorilor fondurilor de pensii administrate privat;

c) deficiente - situatii sau stări de fapt ori de drept constatate în urma controalelor efectuate de Comisie, care nu au fost remediate conform dispozitiilor Comisiei, în conditiile în care acestea au influentat sau ar putea influenta în mod negativ situatia financiară a fondului de pensii administrat privat ori ar prejudicia interesele participantilor.

 

CAPITOLUL II

Instituirea supravegherii speciale si desemnarea Consiliului de supraveghere specială

 

SECTIUNEA 1

Instituirea supravegherii speciale

 

Art. 4. - (1) Comisia, prin decizie, instituie măsura supravegherii speciale si desemnează Consiliul de supraveghere specială.

(2) Comisia hotărăste instituirea măsurii supravegherii speciale pe o perioadă de cel mult 6 luni.

(3) Comisia poate dispune prelungirea termenului prevăzut la alin. (2) o singură dată, pe o perioadă care nu poate depăsi 6 luni.

Art. 5. - Comisia poate dispune instituirea măsurii supravegherii speciale în următoarele situatii, fără ca enumerarea acestora să fie limitativă:

a) constatarea repetată a unor deficiente de ordin operational - erori sau omisiuni în înregistrarea si evidenta operatiunilor efectuate în numele si pe seama fondului de pensii, erori de evidentă a participantilor si/sau de organizare a arhivei, de o manieră care să pună în pericol integritatea datelor cu privire la numărul, identitatea si valoarea contributiilor fiecărui participant;

b) constatarea unor deficiente de ordin financiar - situarea sub nivelul rezultat din calculul provizionului tehnic pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, nerespectarea prevederilor legale privind nivelul capitalului social;

c) constatarea unor deficiente de ordin investitional - scăderea sub nivelul ratei de rentabilitate minimă pentru două trimestre consecutive, iminenta imposibilitătii onorării obligatiilor fondului de pensii, imposibilitatea revenirii la structura de portofoliu prevăzută în prospect în termen de 90 de zile calendaristice de la abatere, depăsirea limitelor de investitii de o manieră care determină neîncadrarea în categoria de risc prevăzută în prospectul fondului de pensii, încălcări ale politicii investitionale prevăzute în prospect, depăsirea limitei legale de investire pe un anumit instrument, depăsirea limitei legale de investire pe un anumit emitent/grup de emitenti, investirea în instrumente financiare si/sau pe piete nepermise de legislatia în vigoare.

Art. 6. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării deciziei, Comisia notifică administratorului instituirea măsurii supravegherii speciale.

(2) Consiliul de supraveghere specială îsi începe activitatea în prima zi lucrătoare ulterioară datei notificării deciziei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desemnarea si atributiile Consiliului de supraveghere specială

 

Art. 7. - (1) Supravegherea specială se asigură prin Consiliul de supraveghere specială constituit în acest scop, format din minimum 3 specialisti din cadrul Comisiei, dintre care unul asigură îndeplinirea functiei de presedinte.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere specială sunt numiti de Comisie, prin decizie, din personalul de specialitate al Comisiei, acestia trebuind să îndeplinească conditia de a nu fi membri în niciun consiliu de administratie si nici actionari semnificativi ai societătilor comerciale care au o legătură directă sau indirectă, economică sau comercială, cu persoanele juridice care fac obiectul supravegherii Comisiei.

Art. 8. - Calitatea de membru al Consiliului de supraveghere specială încetează în următoarele situatii:

a) la încetarea calitătii de angajat al Comisiei;

b) la aparitia unei incompatibilităti;

c) prin înlocuire;

d) prin imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului;

e) la încetarea măsurii supravegherii speciale, conform art. 14.

Art. 9. - (1) Consiliul de supraveghere specială are atributiile prevăzute la art. 95 din Lege, precum si următoarele:

a) supune spre aprobare Comisiei planul de remediere a deficientelor, în forma propusă de către administrator sau, după caz, cu modificări si completări;

b) suspendă ori desfiintează unele acte de decizie ale organelor statutare ale administratorului, contrare planului de remediere aprobat sau legislatiei în vigoare ori care conduc la deteriorarea situatiei financiare a administratorului.

(2) În vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 9 alin. (1), Consiliul de supraveghere va emite un act administrativ semnat de presedintele acestuia, denumit „decizie”, cu caracter obligatoriu pentru administrator.

(3) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie conducătorilor administratorului în ceea ce priveste conducerea activitătii si competenta de a angaja societatea. Răspunderea pentru operatiunile efectuate si pentru documentele întocmite de administrator revine exclusiv conducătorilor si persoanelor care întocmesc si semnează documentele în cauză, potrivit atributiilor si competentelor acestora.

(4) În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a actionarilor si conducătorii administratorului nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de Consiliul de supraveghere specială.

(5) Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele si registrele administratorului privind fondul de pensii, precum si activitatea proprie, fiind obligati să păstreze secretul profesional privind operatiunile acestuia. De asemenea, în cel mai scurt timp, administratorul va pune la dispozitia Consiliului de supraveghere specială toate documentele/ informatiile solicitate de acesta.

Art. 10. - (1) Comisia, prin decizie, aprobă sau respinge planul de remediere a deficientelor.

(2) Comisia va respinge planul de remediere a deficientelor dacă nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 13, precum si în situatia în care consideră că măsurile propuse nu ar asigura remedierea deficientelor constatate si va solicita modificarea sau completarea lui.

Art. 11. - (1) Consiliul de supraveghere specială prezintă Comisiei rapoarte asupra situatiei administratorului, lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) În functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, Comisia va decide cu privire la prelungirea cu cel mult 6 luni sau încetarea măsurii supravegherii speciale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile administratorului pe perioada supravegherii speciale

 

Art. 12. - (1) Administratorul aflat în supraveghere specială are următoarele obligatii:

a) să pună la dispozitia membrilor Consiliului de supraveghere specială toate documentele si evidentele proprii, precum si ale fondului de pensii;

b) să întocmească planul de remediere a deficientelor, cu respectarea prevederilor art. 13;

c) să depună la sediul Comisiei spre aprobare planul de remediere a deficientelor, în termenul prevăzut la alin. (2);

d) să aplice planul de remediere a deficientelor aprobat de Comisie;

e) să nu efectueze acte contrare planului de remediere aprobat de Comisie sau care determină deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

f) să informeze în scris Consiliul de supraveghere specială anterior adoptării oricărei decizii;

g) să îndeplinească dispozitiile Comisiei, la termenele si în conditiile prevăzute în decizia de instituire a supravegherii speciale sau în deciziile prevăzute la art. 10 alin. (1).

(2) Comisia, prin decizia de instituire a supravegherii speciale, va stabili termenul în care administratorul trebuie să elaboreze si să depună spre aprobare planul de remediere a deficientelor.

(3) Comisia, prin decizia de respingere a planului de remediere a deficientelor, va stabili termenul în care administratorul trebuie să elaboreze si să depună spre aprobare planul care să contină modificările sau completările solicitate.

Art. 13. - Planul de remediere a deficientelor va fi întocmit de către administrator si va cuprinde cel putin următoarele:

a) analiza situatiei de fapt;

b) identificarea cauzelor care au determinat aparitia deficientelor constatate de Comisie;

c) analiza de impact pe termen scurt, mediu si lung al deficientelor constatate de Comisie;

d) identificarea deficientelor care urmează a fi remediate;

e) prezentarea solutiilor de remediere pentru înlăturarea deficientelor, precum si pentru atenuarea sau eliminarea efectelor acestora;

f) estimarea rezultatelor care vor fi obtinute ca urmare a implementării solutiilor prevăzute la lit. e);

g) termene clare de implementare a întregului plan de remediere, precum si termene specifice pentru fiecare operatiune în parte.

 

SECTIUNEA a 4-a

Încetarea supravegherii speciale

 

Art. 14. - (1) În cazul în care deficientele care au determinat instituirea măsurii supravegherii speciale au fost înlăturate, la propunerea Consiliului de supraveghere specială, Comisia, prin decizie, dispune încetarea măsurii de supraveghere specială.

(2) De asemenea, Comisia dispune, prin decizie, încetarea măsurii de supraveghere specială, retragerea autorizatiei de administrare a administratorului si retragerea autorizatiei fondului de pensii administrat privat în următoarele cazuri:

a) în situatia în care administratorul nu respectă termenele prevăzute în prezenta normă;

b) în situatia în care planul de remediere a deficientelor modificat sau completat conform art. 10 alin. (2) va fi respins;

c) în situatia în care, ca urmare a analizării rapoartelor Consiliului de supraveghere specială, se constată că nu sunt conditii pentru restabilirea situatiei financiare a administratorului si/sau a fondului de pensii administrat privat;

d) în situatia în care măsurile dispuse nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit si/sau la înlăturarea cauzelor care au condus la instituirea măsurii de supraveghere specială.

Art. 15. - (1) Prin decizia de încetare a măsurii de supraveghere specială Comisia dispune si încetarea mandatului Consiliului de supraveghere specială.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data deciziei de încetare a măsurii de supraveghere specială, Consiliul de supraveghere specială va prezenta un raport cu privire la modul de îndeplinire a mandatului primit din partea Comisiei, în conformitate cu măsurile si dispozitiile stabilite de aceasta prin decizia de instituire a măsurii de supraveghere specială.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 17. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 81 alin. (1) lit. c), art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin. (2)-(11) si art. 142 din Lege.

Art. 18. - Prezenta normă intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 21/2008 privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 37.

 

ANEXA

 

NORMA Nr. 21/2008

privind supravegherea specială a administratorilor fondurilor de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 57 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă stabileste reguli privind procedura si conditiile de instituire si de încetare a măsurii de supraveghere specială, respectiv de desemnare a Consiliului de supraveghere specială si atributiile acestuia.

Art. 2. - Comisia, în vederea protejării intereselor participantilor sau a beneficiarilor acestora, instituie măsura supravegherii speciale asupra unui administrator de fonduri de pensii facultative în vederea limitării riscurilor si asigurării redresării fondului de pensii facultative, în situatia în care, ca urmare a controalelor efectuate de către comisie, se constată deficiente care nu impun retragerea autorizatiei administratorului sau a fondului de pensii facultative.

Art. 3. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatia prevăzută la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) conducători - membrii consiliului de administratie si directorii administratorului ori, după caz, membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului;

b) control efectuat de către comisie - controale de fond sau controale tematice declansate ca urmare a activitătii de supraveghere a administratorilor fondurilor de pensii facultative;

c) deficiente - situatii sau stări de fapt ori de drept constatate în urma controalelor efectuate de comisie si care nu au fost remediate conform dispozitiilor comisiei în conditiile în care acestea au influentat sau ar putea influenta în mod negativ situatia financiară a fondului de pensii facultative ori ar prejudicia interesele participantilor.

 

CAPITOLUL II

Instituirea supravegherii speciale si desemnarea Consiliului de supraveghere specială

 

SECTIUNEA 1

Instituirea supravegherii speciale

 

Art. 4. - (1) Comisia, prin decizie, instituie măsura supravegherii speciale si desemnează Consiliul de supraveghere specială.

(2) Comisia hotărăste instituirea măsurii supravegherii speciale pe o perioadă de cel mult 6 luni.

(3) Comisia poate dispune prelungirea termenului prevăzut la alin. (2) o singură dată, pe o perioadă ce nu poate depăsi 6 luni.

Art. 5. - Comisia poate dispune instituirea măsurii supravegherii speciale în următoarele situatii, fără ca enumerarea acestora să fie limitativă:

a) constatarea repetată a unor deficiente de ordin operational - erori sau omisiuni în înregistrarea si evidenta operatiunilor efectuate în numele si pe seama fondului de pensii, erori de evidentă a participantilor si/sau de organizare a arhivei de o manieră care să pună în pericol integritatea datelor cu privire la numărul, identitatea si valoarea contributiilor fiecărui participant;

b) constatarea unor deficiente de ordin financiar - situarea sub nivelul rezultat din calculul provizionului tehnic pentru o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice, nerespectarea prevederilor legale privind nivelul capitalului social;

c) constatarea unor deficiente de ordin investitional - scăderea sub nivelul ratei de rentabilitate minimă pentru două trimestre consecutive, iminenta imposibilitătii onorării obligatiilor fondului de pensii, imposibilitatea revenirii la structura de portofoliu prevăzută în prospect în termen de 90 de zile calendaristice de la abatere, depăsirea limitelor de investitii de o manieră care determină neîncadrarea în categoria de risc prevăzută în prospectul fondului de pensii, încălcări ale politicii investitionale prevăzute în prospect, depăsirea limitei legale de investire pe un anumit instrument, depăsirea limitei legale de investire pe un anumit emitent/grup de emitenti, investirea în instrumente financiare si/sau pe piete nepermise de legislatia în vigoare.

Art. 6. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la data adoptării deciziei, comisia notifică administratorului instituirea măsurii supravegherii speciale.

(2) Consiliul de supraveghere specială îsi începe activitatea în prima zi lucrătoare ulterioară datei notificării deciziei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Desemnarea si atributiile Consiliului de supraveghere specială

 

Art. 7. - (1) Supravegherea specială se asigură prin Consiliul de supraveghere specială constituit în acest scop, format din minimum 3 specialisti din cadrul comisiei, dintre care unul asigură îndeplinirea functiei de presedinte.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere specială sunt numiti de comisie, prin decizie, dintre personalul de specialitate al comisiei, acestia trebuind să îndeplinească conditia de a nu fi membri în niciun consiliu de administratie si nici actionari semnificativi ai societătilor comerciale care au o legătură directă sau indirectă, economică ori comercială, cu persoanele juridice care fac obiectul supravegherii comisiei;

Art. 8. - Calitatea de membru al Consiliului de supraveghere specială încetează în următoarele situatii:

a) la încetarea calitătii de angajat al comisiei;

b) la aparitia unei incompatibilităti;

c) prin înlocuire;

d) prin imposibilitatea definitivă de exercitare a mandatului;

e) la încetarea măsurii supravegherii speciale, conform art. 14.

Art. 9. - (1) Consiliul de supraveghere specială are atributiile prevăzute la art. 57 din lege, precum si următoarele:

a) supune spre aprobare comisiei planul de remediere a deficientelor, în forma propusă de către administrator sau, după caz, cu modificări si completări;

b) suspendă sau desfiintează unele acte de decizie ale organelor statutare ale administratorului contrare planului de remediere aprobat, legislatiei în vigoare ori care conduc la deteriorarea situatiei financiare a administratorului.

(2) În vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 9 alin. (1), Consiliul de supraveghere va emite un act administrativ semnat de presedintele acestuia, denumit decizie, cu caracter obligatoriu pentru administrator.

(3) Consiliul de supraveghere specială nu se substituie conducătorilor administratorului în ceea ce priveste conducerea activitătii si competenta de a angaja societatea. Răspunderea pentru operatiunile efectuate si pentru documentele întocmite de administrator revine exclusiv conducătorilor si persoanelor care întocmesc si semnează documentele în cauză, potrivit atributiilor si competentelor acestora.

(4) În perioada exercitării supravegherii speciale, adunarea generală a actionarilor si conducătorii administratorului nu pot hotărî măsuri contrare celor dispuse de Consiliul de supraveghere specială.

(5) Membrii Consiliului de supraveghere specială au acces la toate documentele si registrele administratorului privind fondul de pensii, precum si activitatea proprie, fiind obligati să păstreze secretul profesional privind operatiunile acestuia. De asemenea, în cel mai scurt timp administratorul va pune la dispozitia Consiliului de supraveghere specială toate documentele/ informatiile solicitate de acesta.

Art. 10. - (1) Comisia, prin decizie, aprobă sau respinge planul de remediere a deficientelor.

(2) Comisia va respinge planul de remediere a deficientelor dacă nu sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 13, precum si în situatia în care consideră că măsurile propuse nu ar asigura remedierea deficientelor constatate si va solicita modificarea sau completarea lui.

Art. 11. - (1) Consiliul de supraveghere specială prezintă comisiei rapoarte asupra situatiei administratorului lunar sau ori de câte ori este necesar.

(2) În functie de concluziile rezultate din aceste rapoarte, comisia va decide cu privire la prelungirea cu cel mult 6 luni sau încetarea măsurii supravegherii speciale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Obligatiile administratorului pe perioada supravegherii speciale

 

Art. 12. - (1) Administratorul supus supravegherii speciale are următoarele obligatii:

a) să pună la dispozitia membrilor Consiliului de supraveghere specială toate documentele si evidentele proprii, precum si ale fondului de pensii;

b) să întocmească planul de remediere a deficientelor cu respectarea prevederilor art. 13.

c) să depună la sediul comisiei spre aprobare planul de remediere a deficientelor, în termenul prevăzut la alin. (2);

d) să aplice planul de remediere a deficientelor aprobat de către comisie;

e) să nu efectueze acte contrare planului de remediere aprobat de către comisie sau care determină deteriorarea situatiei financiare a fondului de pensii;

f) să informeze în scris Consiliul de supraveghere specială anterior adoptării oricărei decizii;

g) să îndeplinească dispozitiile comisiei la termenele si în conditiile prevăzute în decizia de instituire a supravegherii speciale sau prin deciziile prevăzute la art. 10 alin. (1).

(2) Comisia, prin decizia de instituire a supravegherii speciale, va stabili termenul în care administratorul trebuie să elaboreze si să depună spre aprobare planul de remediere a deficientelor.

(3) Comisia, prin decizia de respingere a planului de remediere a deficientelor, va stabili termenul în care administratorul trebuie să elaboreze si să depună spre aprobare planul care să contină modificările sau completările solicitate.

Art. 13. - Planul de remediere a deficientelor va fi întocmit de către administrator si va cuprinde cel putin următoarele:

a) analiza situatiei de fapt;

b) identificarea cauzelor ce au determinat aparitia deficientelor constatate de către comisie;

c) analiza de impact pe termen scurt, mediu si lung a deficientelor constatate de către comisie;

d) identificarea deficientelor care urmează a fi remediate;

e) prezentarea solutiilor de remediere pentru înlăturarea deficientelor, precum si pentru atenuarea sau eliminarea efectelor acestora;

f) estimarea rezultatelor care vor fi obtinute ca urmare a implementării solutiilor prevăzute la lit. e);

g) termene clare de implementare a întregului plan de remediere, precum si termene specifice pentru fiecare operatiune.

 

SECTIUNEA a 4-a

Încetarea supravegherii speciale

 

Art. 14. - (1) În cazul în care deficientele care au determinat instituirea măsurii supravegherii speciale au fost înlăturate, la propunerea Consiliului de supraveghere specială, comisia, prin decizie, dispune încetarea măsurii de supraveghere specială.

(2) De asemenea, comisia dispune prin decizie încetarea măsurii de supraveghere specială, retragerea autorizatiei de administrare a administratorului si retragerea autorizatiei fondului de pensii administrat privat în următoarele cazuri:

a) în situatia în care administratorul nu respectă termenele prevăzute în prezenta normă;

b) în situatia în care planul de remediere a deficientelor modificat sau completat conform art. 10 alin. (2) va fi respins;

c) în situatia în care, ca urmare a analizării rapoartelor Consiliului de supraveghere specială, se constată că nu sunt conditii pentru restabilirea situatiei financiare a administratorului si/sau a fondului de pensii administrat privat;

d) în situatia în care măsurile dispuse nu au putut conduce la atingerea scopului urmărit si/sau la înlăturarea cauzelor care au condus la instituirea măsurii de supraveghere specială.

Art. 15. - (1) Prin decizia de încetare a măsurii de supraveghere specială, comisia dispune si încetarea mandatului Consiliului de supraveghere specială.

(2) În termen de 10 zile lucrătoare de la data deciziei de încetare a măsurii de supraveghere specială, Consiliul de supraveghere specială va prezenta un raport cu privire la modul de îndeplinire a mandatului primit din partea comisiei, în conformitate cu măsurile si dispozitiile stabilite de aceasta prin decizia de instituire a măsurii de supraveghere specială.

 

CAPITOLULUI

Dispozitii finale

 

Art. 16. - Termenele prevăzute de prezenta normă care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se vor prelungi până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

Art. 17. - Nerespectarea dispozitiilor cuprinse în prezenta normă se sanctionează în conformitate cu prevederile legislatiei în vigoare, respectiv art. 120, art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11), art. 122 si 1221 din lege.

Art. 18. - Prezenta normă intră în vigoare în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 128 si 128 bis din 18 februarie 2002, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Câmpina”, sectiunea I „Bunuri imobile drumuri (străzi)”, la nr. crt. 138, în coloana 3 „Elemente de identificare”, în loc de: „DC 4B”se va citi: „Calea Daciei”.