MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 683         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Luni, 6 octombrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

119. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

 

1.153. - Hotărāre privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor agricole īn toamna anului 2008"

 

1.154. - Hotărāre pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activitătii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal īn anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activităti

 

1.177. - Hotărāre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile si actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare pentru două imobile aflate īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

1.194 - Hotărāre privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

1.195. - Hotărāre privind acordarea de sprijin financiar īn sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

190. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

507. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap privind aprobarea Grilei de evaluare a activitătilor cu caracter inovator desfăsurate īn centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap

 

607. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea īmpotriva incendiilor

 

2.452/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

181. - Decizie pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert ori a reproducerilor acestora prin intermediul intemetului sau al altor retele de comunicatii de date

 

ORDONANTE SI HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea

si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză

 

Luānd īn considerare faptul că incertitudinile si provocările internationale solicită o mai atentă evaluare a situatiei economice interne, ca suport īn proiectarea politicilor publice, precum si necesitatea dezvoltării analizelor si prognozelor īn profil teritorial, ca fundamentare a proiectelor autoritătilor de dezvoltare pe care autoritătile locale le propun a fi finantate din fonduri europene, scopuri īn care este nevoie ca atributiile Comisiei Nationale de Prognoză să fie dezvoltate, elemente ce constituie situatii extraordinare si vizează interesul public, a căror reglementare nu poate fi amānată,

īn temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Comisia Natională de Prognoză se organizează si functionează ca organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, īn subordinea Ministerului Economiei si Finantelor, avānd rolul de a elabora studii si prognoze pe termen scurt, mediu si lung privind evolutia economiei romānesti īn ansamblu, pe sectoare si īn profil teritorial, sinteze macroeconomice, precum si de a fundamenta principalele măsuri de politică economică proiectate de Guvern, īn concordantă cu Programul de guvernare."

2. La articolul 4, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) si (5), cu următorul cuprins:

„(4) Pentru realizarea de studii, analize si prognoze macroeconomice de interes general, Comisia Natională de Prognoză poate īncheia contracte de cercetare-dezvoltare finantate din bugetul propriu, ale căror rezultate nu sunt destinate īn mod exclusiv propriului beneficiu.

(5) Atribuirea īn conditiile legii a contractelor de lucrări de cercetare-dezvoltare, prevăzute la alin. (4), se efectuează pe baza normelor elaborate de Comisia Natională de Prognoză si aprobate prin ordin al presedintelui Comisiei Nationale de Prognoză."

3. La articolul 12, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Comisia Natională de Prognoză asigură, la cerere, suportul informational si metodologic necesar, precum si pregătirea profesională a specialistilor autoritătilor administratiei publice locale cu atributii īn domeniul analizei si prognozei economice."

4. La articolul 13, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Drepturile salariale si drepturile specifice ale personalului Comisiei Nationale de Prognoză sunt identice cu cele stabilite, potrivit dispozitiilor legale, pentru personalul institutiei īn subordinea căreia se află si al cărei conducător are calitatea de ordonator principal de credite."

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale de Prognoză, aprobată cu modificări prin Legea nr. 212/2007, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dāndu-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Presedintele Comisiei Nationale de Prognoză,

Ion Ghizdeanu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Cāmpeanu

 

Bucuresti, 1 octombrie 2008.

Nr. 119.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor agricole

īn toamna anului 2008"

 

Avānd īn vedere prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.535/2007 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis īn sectorul productiei de produse agricole, īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta hotărāre stabileste cadrul juridic de acordare a sprijinului financiar prevăzut de schema „Ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor agricole īn toamna anului 2008", īn conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.535/2007 privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis īn sectorul productiei de produse agricole.

(2) Īn sensul prezentei hotărāri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) ajutoare de minimis - ajutoare acordate exploatatiilor agricole īn conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE)nr. 1.535/2007;

b) exploatatii din sectorul productiei agricole - exploatatii active īn productia primară de produse agricole;

c) produse agricole - produsele prevăzute īn anexa nr. I la Tratatul de instituire a Comunitătilor Europene, cu exceptia produselor piscicole de acvacultura, care intră īn sfera de aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 104/2000 privind organizarea comună a pietelor produselor piscicole si de acvacultura.

Art. 2. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, asigură gestionarea sprijinului financiar si respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate

 

Art. 3. - (1) Sunt eligibili pentru acordarea de sprijin financiar, conform schemei de ajutor de minimis, producătorii agricoli persoane fizice si juridice active īn productia primară de produse agricole, care exploatează suprafete de teren arabil, individual sau īn orice formă asociativă prevăzută de lege si īnfiintează culturi īn toamna anului 2008.

(2) Pentru a fi eligibili la acordarea sprijinului financiar, solicitantii trebuie să fie īnscrisi īn evidentele Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură cu suprafetele de teren pe care le exploatează si pe care īnfiintează culturi īn toamna anului 2008.

(3) Lista cuprinzānd beneficiarii si sumele acordate acestora īn cadrul schemei de ajutor de minimis va fi publicată pe site-ul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

 

CAPITOLULUI

Modalitatea de acordare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 4. - Valoarea sprijinului financiar acordat se exprimă sub forma unei subventii, conform art. 3 alin. (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007.

Art. 5. - (1) Se acordă sprijin financiar de 200 lei/ha pentru 0 suprafată pe care se īnfiintează culturi de toamnă de minimum 1 ha, pānă la maximum 120 ha inclusiv, pe exploatatie.

(2) Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărāre sunt de 235.715,0 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, īn limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2008.

Art. 6. - (1) Sprijinul financiar se acordă pentru fiecare beneficiar īntr-o singură transă.

(2) Solicitantii sprijinului financiar nu pot renunta la calitatea de beneficiar pe perioada derulării schemei de sprijin financiar.

(3) Suma maximă a sprijinului financiar reprezentānd ajutorul de minimis nu poate depăsi 7.500 euro pentru fiecare beneficiar, conform prevederilor art. 3 alin (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007.

 

CAPITOLUL IV

Modalitatea de derulare a schemei de ajutor de minimis

 

Art. 7. - (1) Pentru obtinerea sprijinului financiar solicitantii īntocmesc cereri, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 1, si le depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, īn a căror rază teritorială se află terenul pe care īnfiintează culturi, īnsotite de următoarele documente:

a) copie de pe buletinul sau cartea de identitate pentru persoanele fizice sau copie de pe certificatul de īnmatriculare si/sau certificatul de īnregistrare pentru persoanele juridice, după caz;

b) adeverintă īn original, eliberată de centrele locale sau judetene, după caz, respectiv al municipiului Bucuresti, ale Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură, care certifică suprafata exploatatiei conform cererilor de plată pentru schemele de sprijin pe suprafată pentru anul 2008.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), sunt valabile si se iau īn considerare īn cazul solicitării de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis adeverintele eliberate de centrele judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, ale

Agentiei de Plăti si Interventie pentru Agricultură si depuse de către beneficiari la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, odată cu solicitarea sprijinului financiar pentru achizitia de motorină cu pret redus utilizată la īnfiintarea culturilor agricole īn toamna anului 2008.

(3) Īn situatia īn care un producător agricol detine īn exploatatie suprafete de teren care sunt situate īn unităti administrativ-teritoriale din judete diferite, acesta poate formula cereri de sprijin financiar, care se depun la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală īn a căror rază teritorială se află suprafetele īn cauză, cu obligatia īncadrării īn plafonul ajutorului de minimis prevăzut la art. 5.

(4) Cererile se īntocmesc īn două exemplare: un exemplar, īmpreună cu documentele justificative anexate, se depune la directia pentru agricultură si dezvoltare rurală, iar al doilea exemplar se păstrează de către solicitant.

(5) Termenul-limită de depunere a cererilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis este data de 15 noiembrie 2008 inclusiv.

Art. 8. - Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, īnregistrează cererile īn Registrul special de evidentă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor din toamna anului 2008, īntocmit conform modelului prevăzut īn anexa nr. 2, le verifică īmpreună cu documentele anexate si aprobă sumele aferente reprezentānd sprijin financiar.

Art. 9. - (1) Īn vederea efectuării plătilor, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, īntocmesc situatia centralizatoare cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3, pe care o transmit decadal Directiei generale buget-finante si fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Pe baza situatiei centralizatoare comunicate de către directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale īntocmeste situatia centralizatoare, conform anexei nr. 4, care va īnsoti cererea pentru deschiderea de credite bugetare transmisă Ministerului Economiei si Finantelor.

(3) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite īn conturile beneficiarilor, conform legislatiei īn vigoare.

Art. 10. - Evidenta sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotărāri se păstrează la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

Art. 11. - (1) Reprezentantii directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, verifică īn prezenta beneficiarilor de sprijin financiar suprafetele īnfiintate de către acestia īn toamna anului 2008 si īntocmesc pānă la data de 15 mai 2009 inclusiv procesul-verbal de receptie, compensare si restituire, conform modelului prevăzut īn anexa nr. 5

(2) Īn cazul īn care se constată că nu au fost realizate suprafetele mentionate īn cererea de acordare a sprijinului financiar, beneficiarii vor restitui sumele aferente reprezentānd sprijin financiar nejustificat.

(3) Procesele-verbale de receptie, compensare si restituire se īnregistrează īn Registrul special de evidentă a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor din toamna anului 2008, prevăzut īn anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 12. - Utilizarea īn alte scopuri de către beneficiari a sprijinului financiar acordat potrivit prezentei hotărāri se sanctionează conform prevederilor art. 17 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al īmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare.

Art. 13. - Persoanele īmputernicite de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale verifică permanent modul de acordare si utilizare a sumelor reprezentānd sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis.

Art. 14. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.153.

 

ANEXA Nr. 1

 

- model -

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului.............../Municipiului Bucuresti

Număr...........data........................

Se aprobă suma de.....................lei

 

 

Verificat

Reprezentantul Directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală

Nume/prenume/semnătura................

 

Director executiv ..............................................

 

 

(nume si prenume)

Semnătura

Stampila

 

Cerere pentru ajutor de minimis īn agricultură

 

Subsemnatul: a) persoană juridică.............................................................., cu sediul īn localitatea...................................., judetul..............................., īnscrisă la registrul comertului sub nr.............................., cod CAEN.........................., reprezentată de director/presedinte........................................, contabil-sef/director economic...................................., cod numeric personal (CNP)............................................;

sau b) persoană fizică.............................................., domiciliată īn localitatea................................Judetul.........................., str..................................nr......., detinătoare a B.I./CI seria.....nr......, eliberat/eliberată la data de..........................de.............., CNP...........................................,

solicit sprijin financiar conform schemei de minimis, pentru suprafata de teren pe care īnfiintez culturi īn toamna anului 2008, situată pe raza administrativ-teritorială a localitătii comunei/orasului............................Judetul...........................fundamentat astfel:

1. suprafata de teren aflată īn exploatare īn anul 2008 conform adeverintei APIA....................................................(ha);

2. suprafata totală de teren pe care īnfiintez culturi īn toamna anului 2008...............(ha);

3. suprafata totală de teren pe care īnfiintez culturi īn toamna anului 2008 si pentru care solicit sprijin financiar conform schemei de minimis-..................(ha), din care:

- grāu...........................................ha;

- rapită.........................................ha;

- orz/orzoaică................................ha;

- alte culturi..................................ha.

4. sprijin financiar unitar................lei/ha;

5. sprijin financiar total..................lei (5=4x3);

Coordonate bancare: nr. cont (IBAN)...............................................Banca/Trezoreria..........................................

Anexez la prezenta cerere următoarele documente*):..................................................................................................

Mă oblig să particip la receptionarea suprafetelor si, īn conditiile īn care nu realizez suprafetele conform prezentei cereri, să restitui sumele reprezentānd sprijin financiar nejustificat.

Declar că am solicitat/nu am solicitat alt sprijin financiar conform schemei de minimis pentru suprafata de teren de...... ha, situată pe raza administrativ-teritorială a localitătii comunei/orasului.................................Judetul.................................

Cunoscānd prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul īn declaratii, confirm pe propria răspundere exactitatea datelor prezentate.

Prezenta cerere s-a īntocmit īn 2 (două) exemplare si după aprobare un exemplar rămāne la beneficiar si un exemplar la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.......................................

 

Beneficiar,

..................................................

(semnătura si stampila, după caz)


*) Se īnscriu toate documentele depuse, indicāndu-se distinct tipul documentului, numărul si data acestuia. Documentele depuse īn copie se certifică de către reprezentantul īmputernicit cu verificarea si avizarea cererii.

 

ANEXA Nr. 2

 

- model -

 

REGISTRU SPECIAL DE EVIDENTĂ

a beneficiarilor de sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor agricole īn toamna anului 2008

 

Nr. crt./ data

Producător agricol (Numele si prenumele, CNP/CUI, localitatea)

Suprafata pentru care se solicită sprijinul

Proces-verbal de receptie, compensare

si restituire

 

 

Total

Din care

 

 

 

Grāu

Rapită

Orz/ Orzoaica

Alte culturi

 

 

ha

lei

ha

ha

ha

ha

Nr./data

Sume de restituit

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Īntocmit

..........................................

(nume, prenume, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 3

 

- model -

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală.................

 

SITUATIA CENTRALIZATOARE

a sumelor necesare reprezentānd sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor agricole īn toamna anului 2008

 

Suprafata si sumele reprezentānd sprijin financiar

Total suprafată

Din care

 

Grāu

Rapită

Orz/Orzoaică

Alte culturi

ha

lei

ha

ha

ha

ha

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

..................................

Director executiv adjunct,

..........................................

 

ANEXA Nr. 4

 

- model -

 

MINISTERULAGRICULTURII Sl DEZVOLTĂRII RURALE

Se aprobă.

Ordonator principal de credite,

.................................................

SITUATIE CENTRALIZATOARE

 

Nr. crt.

Cultura

Suprafata (ha)

Suma solicitată (lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

….

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

Directia generală buget-finante si fonduri europene,

 

Director general,

................................

(semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. 5

 

- model -

 

PROCES-VERBAL

de receptie, compensare si restituire

 

Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală........................................................

 

Nr....................din............................

 

Beneficiar: a) persoană juridică...................................................., cu sediul īn localitatea......................................................, judetul ..................................

īnscrisă la registrul comertului sub nr..............................., cod CAEN......................................, reprezentată de director/presedinte........................................, contabil-sef/director economic...................................., cod numeric personal (CNP).........................................;

sau b) persoană fizică..........................................................., domiciliată īn localitatea........................................................, judetul.................................., str...................................nr......., detinătoare a B.I./CI seria..........nr......, eliberat/eliberată la data de....................de........................................., CNP.........................................

Reprezentantul Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurale a Judetului ............................./Municipiului Bucuresti, .......................................................... (nume si prenume), am procedat la verificarea suprafetelor īnfiintate de beneficiar īn toamna anului 2008, conform angajamentului formulat īn Cererea nr.............................. din ..............................., pentru care a primit suma de .........................................................lei, reprezentānd sprijin financiar prevăzut de schema de ajutor de minimis pentru īnfiintarea culturilor agricole din toamna anului 2008.

Īn urma verificării am constatat următoarele:

 

Cultura

Suprafata totală realizată

cu culturi de toamnă

(ha)

Suprafata din cerere pentru care s-a acordat sprijin financiar

(ha)

Suprafata realizată

(ha)

Suma primită (lei)

Suma justificată/

compensată

(lei)

Suma nejustificată,

care se restituie

(lei)

(0)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

X

X

X

X

X

X

 

2. Suprafetele receptionate pe culturi se pot compensa īntre ele, pānă la nivelul suprafetei totale realizate pentru care s-a acordat sprijin financiar.

3. Sumele de restituit, de ......................... lei, se virează īn contul Directiei pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală ..........................., numărul..............................., deschis la.........................., pānă la data de....................

4. Prezentul proces-verbal s-a īncheiat īn 2 (două) exemplare, dintre care unul rămāne la beneficiar, iar al doilea exemplar la Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului..................................../Municipiului Bucuresti.

 

Beneficiar,

..........................................

(nume si prenume, semnătura/stampila)

Reprezentantul Directiei pentru agricultură si dezvoltare rurală,

..........................................

(nume si prenume, semnătura/stampila)

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

pentru modificarea Hotărārii Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activitătii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal īn anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activităti

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Guvernului nr. 277/2008 privind aprobarea activitătii pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal īn anul 2008, a cuantumului sprijinului financiar si a sumei totale alocate acestei activităti, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 199 din 14 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Valoarea totală a sprijinului financiar prevăzut la art. 1 este de 131.040 mii lei si se asigură de la bugetul de stat, īn limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2008."

2. Anexa se īnlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.154.

 

ANEXĂ

(Anexă la Hotărārea Guvernului nr. 277/2008)

 

ACTIVITATEA

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal īn anul 2008, cuantumul sprijinului financiar si suma totală alocată acestei activităti

 

Denumirea activitătii

Sprijin financiar unitar

Sprijin financiar

total

(mii lei)

 

U.M.

Cuantum

 

Subventionarea motorinei utilizate pentru lucrările mecanice de īnfiintare a culturilor agricole īn anul 2008

lei/litru

1,00

131.040

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea modificării valorii de inventar a unor imobile si actualizării inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului prin schimbarea unitătii de administrare pentru două imobile aflate īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, si al art. 2 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unor imobile si actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniului public al statului prin schimbarea unitătii de administrare pentru două imobile aflate īn domeniul public al statului si īn administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, situate īn judetul Dolj, corespunzător datelor prevăzute īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Ministerul Internelor si Reformei Administrative īsi va actualiza īn mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică si, īmpreună cu Ministerul Economiei si Finantelor, va lua măsuri de actualizare a anexei nr. 1 la Hotărārea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la bunurile publice 45-19 si 45-92 din judetul Dolj, īnregistrate la nr. M.E.F. 101.180 si 37.115, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.177.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate īn administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative ale căror unităti de administrare s-au schimbat īn cadrul ordonatorului secundar de credite Inspectoratul General al Jandarmeriei Romāne (U.M. 0251/F Bucuresti) de la ordonatorul tertiar de credite U.M. 0654 Craiova la ordonatorul tertiar de credite U.M. 0449 Craiova

 

Nr. M.E.F.

Codul de clasificare

Denumirea imobilului transferat

Adresa

Ordonator secundar de credite, cod fiscal 4192782/ordonator tertiar de credite, cod fiscal 4332061, de la care se transferă imobilul

Ordonator secundar de credite, cod fiscal 4192782/ordonator tertiar de credite, cod fiscal 18231423, la care se transferă imobilul

Valoarea contabilă

actualizată

- lei -

Observatii

101.180

8.29.10

45-92 Complex de pregătire sportivă si instruire

Romānia,

Judetul Dolj

Inspectoratul General al Jandarmeriei Romāne (UM 0251/F Bucuresti) - U.M. 0654 Craiova

Inspectoratul General al Jandarmeriei (UM 0251/F Bucuresti) - U.M. 0449 Craiova

1.207.948,07

 

37.115

(partial)

8.29.10

45-19 (partial) Sediu unitate

Romānia,

Judetul Dolj

Inspectoratul General al Jandarmeriei Romāne (UM 0251/F Bucuresti) - U.M. 0654 Craiova

Inspectoratul General al Jandarmeriei (UM 0251/F Bucuresti) - U.M. 0449 Craiova

1.543.135,40

 

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind organizarea, structura si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Avānd īn vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit si a fondurilor de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat,

īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, denumită īn continuare Agentie, este institutie publică de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, care functionează īn subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Agentia este autoritate de management al Programului operational pentru pescuit.

(3) Sediul Agentiei este īn municipiul Bucuresti si este asigurat de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 2. - (1) Agentia este condusă de un presedinte-director general si un vicepresedinte-director general adjunct, numiti prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, īn conditiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată.

(2) Presedintele Agentiei are calitatea de ordonator tertiar de credite si gestionează fondurile publice aprobate.

(3) Presedintele conduce activitatea Agentiei si o reprezintă īn raporturile cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, cu alte persoane juridice si fizice, precum si īn justitie.

(4) Īn exercitarea atributiilor sale, presedintele emite decizii.

Art. 3. - (1) Numărul maxim de posturi al Agentiei este de 181.

(2) Personalul din cadrul Agentiei este format din functionari publici si personal contractual.

(3) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei se face potrivit Ordonantei Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici pānă la intrarea īn vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici īn anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, Ordonantei Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază īn sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, precum si unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale, cu modificările si completările ulterioare, si Hotărārii Guvernului nr. 543/2006 pentru aprobarea structurilor din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale care au ca obiect de activitate gestionarea asistentei financiare comunitare, precum si normelor de acordare a drepturilor salariale personalului aferent.

Art. 4. - Pentru realizarea obiectivelor din domeniul său de activitate, Agentia exercită următoarele functii:

a) de elaborare si implementare a strategiei nationale si a reglementărilor privind: organizarea si administrarea sectorului pescăresc, protejarea si exploatarea resurselor acvatice vii, acvacultura, procesarea si piata produselor pescăresti;

b) de autoritate de management al Programului operational pentru pescuit;

c) de control si inspectie;

d) de reprezentare, pe plan intern si extern, īn domeniul său de activitate si īn limitele stabilite prin actele normative īn vigoare;

e) de realizare a măsurilor din domeniul specific, precum si a măsurilor īn executarea regulamentelor Uniunii Europene, potrivit legii.

 

CAPITOLUL II

Structura organizatorică a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Art. 5. - Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută īn anexa nr. 1.

Art. 6. - Agentia īsi exercită atributiile īn teritoriu prin structuri proprii fără personalitate juridică.

Art. 7. - Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, īn cadrul structurii organizatorice se pot organiza servicii, birouri, compartimente, conform legii.

 

CAPITOLULUI

Atributiile Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Art. 8. - Īn exercitarea functiilor prevăzute la art. 4, Agentia are următoarele atributii principale:

A. īn domeniul administrării si exploatării resurselor acvatice vii:

a) stabileste măsuri de administrare a pescuitului, astfel īncāt să se obtină o mai bună rationalizare a efortului de pescuit;

b) elaborează reglementările privind accesul la resursele acvatice vii, īn vederea practicării pescuitului comercial, cu respectarea legislatiei comunitare;

c) elaborează reglementările privind pescuitul recreativ/ sportiv;

d) elaborează, īn conformitate cu prevederile legislatiei comunitare, norme privind caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial īn apele maritime interioare si īn apele continentale, īn scopul realizării unui pescuit durabil;

e) elaborează măsuri nationale de protectie si regenerare a resurselor acvatice vii, prin aplicarea reglementărilor comunitare privind stabilirea anuală a capturii totale admisibile (TAC) si a cotelor de pescuit, prin stabilirea perioadelor de prohibitie, a zonelor de protectie si a zonelor de crutare, precum si a măsurilor preventive, īn concordantă cu prevederile legislatiei comunitare;

f) propune dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifică de profil, īn concordantă cu prevederile legislatiei comunitare;

g) propune măsuri privind exercitarea pescuitului speciilor protejate īn vederea emiterii unor reglementări specifice;

h) sprijină si participă la actiuni de populare/repopulare a apelor din domeniul public al statului, precum si la actiuni de salvare a resurselor acvatice vii aflate īn declin;

i) dispune distribuirea drepturilor de pescuit īntre nave/ambarcatiuni sau grupuri de nave/ambarcatiuni care activează īntr-o zonă de pescuit, cu respectarea legislatiei comunitare;

j) elaborează proceduri de planificare a activitătii de pescuit;

k) stabileste măsuri de adaptare a capacitătii flotei la starea resurselor acvatice vii, de stabilire si schimbare a porturilor de bază, īn conformitate cu dispozitiile legislatiei comunitare;

l) monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoasterea īn timp real a intrărilor si iesirilor din port, stationărilor navelor/ambarcatiunilor īn zonele de pescuit, capturile sau alte circumstante;

m) organizează si actualizează Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit si stabileste modul de marcare a acestora, precum si a navelor/ambarcatiunilor auxiliare de pescuit;

n) autorizează construirea, modernizarea si reconversia navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion romān, astfel īncāt acestea să nu depăsească capacitatea de pescuit a navelor/ambarcatiunilor radiate din fisier;

o) eliberează licentele de constructie a navelor de pescuit, īn conditiile legii;

p) propune conditii pentru stabilirea si schimbarea porturilor de bază;

q) propune nominalizarea porturilor/punctelor de debarcare a produselor pescăresti pe teritoriul national unde descarcă navele/ambarcatiunile de pescuit;

r) stabileste si autorizează locurile īn care se realizează prima vānzare a produselor obtinute din pescuit, cu respectarea legislatiei comunitare;

s) eliberează permise/licente/autorizatii, după caz, īn conformitate cu dispozitiile legislatiei nationale si comunitare;

t) stabileste modelul permiselor/licentelor/autorizatiilor, după caz, cu respectarea cerintelor minimale prevăzute de legislatia comunitară.

B. īn domeniul acvaculturii:

a) stabileste măsuri pentru valorificarea superioară a potentialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;

b) stabileste măsuri pentru cresterea calitătii produselor din acvacultura;

c) adoptă măsuri pentru asigurarea productiei din acvacultura pentru cazuri de fortă majoră;

d) stabileste măsuri pentru asigurarea sănătătii si bunăstării animale;

e) stabileste măsuri pentru modernizarea tehnologiilor de reproducere si crestere a speciilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice, corelate cu normele de protectie a mediului;

f) stabileste măsuri pentru folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;

g) īncurajează aplicarea tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economică ridicată si promovarea produselor pescăresti organice;

h) īncurajează construirea de amenajări si instalatii moderne si eficiente pentru practicarea acvaculturii marine si continentale, īn conditiile asigurării sănătătii si bunăstării animale;

i) sprijină dezvoltarea acvaculturii īn zonele dependente de pescuit, īn conditiile legii;

j) organizează si actualizează Registrul unitătilor de productie din acvacultura si emite licentele de acvacultura;

k) stabileste alte actiuni pe care necesitătile de dezvoltare a acvaculturii le impun, potrivit legii.

C. īn domeniul organizării pietei produselor pescăresti:

a) adoptă măsuri de sprijinire a organizatiilor de producători si a altor forme asociative;

b) asigură respectarea criteriilor de recunoastere si de retragere a recunoasterii organizatiilor de producători din sectorul pescăresc, prevăzute de legislatia comunitară.

1. La comercializare:

a) organizează si actualizează Registrul centrelor de primă vānzare, īn conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultura;

b) solicită elaborarea de studii de piată, finantate din Programul operational pentru pescuit;

c) elaborează reglementări privind descărcarea si prima vānzare a produselor pescăresti, obtinute din pescuitul intern, cu respectarea legislatiei comunitare;

d) īnregistrează si/sau autorizează cumpărătorul produselor pescăresti de la o navă/ambarcatiune de pescuit aflată la prima vānzare;

e) stabileste documentele care trebuie să īnsotească produsele obtinute din pescuit care constituie obiectul primei vānzări īntr-un loc situat īn afara punctului/portului de debarcare si care trebuie să fie transportate īnainte de a se produce prima vānzare, īn conformitate cu legislatia comunitară;

f) propune si elaborează strategii pentru cresterea consumului de peste īn Romānia.

2. La procesare:

a) īncurajează si sprijină procesarea produselor pescăresti;

b) propune măsuri pentru īmbunătătirea calitătii si promovarea produselor pescăresti;

c) organizează si actualizează Registrul unitătilor de procesare si eliberează licentele de fabricatie.

D. īn domeniul Programului operational pentru pescuit:

a) elaborează strategia natională sectorială si Programul operational pentru pescuit, indicānd prioritătile si contributiile financiare ale Fondului European pentru Pescuit si alte resurse financiare;

b) asigură organizarea si conducerea Comitetului de monitorizare al Programului operational pentru pescuit;

c) elaborează si actualizează manualele de proceduri pentru gestionarea Fondului European pentru Pescuit si pentru implementarea Programului operational pentru pescuit;

d) colaborează cu Autoritatea de Management pentru Dezvoltare Rurală si cu Agentia de Plăti pentru Dezvoltare Rurală si Pescuit, precum si cu alte institutii implicate īn derularea Programului operational pentru pescuit;

e) colaborează cu celelalte institutii implicate īn derularea, evaluarea si monitorizarea Programului operational pentru pescuit;

f) coordonează implementarea Programului operational pentru pescuit;

g) asigură implementarea tehnică a măsurilor, realizānd: primirea cererilor de finantare, evaluarea si selectia proiectelor, contractarea, verificarea dosarelor de achizitii publice, conform legislatiei comunitare si nationale specifice;

h) asigură informarea beneficiarilor, promovarea si publicitatea Programului operational pentru pescuit.

E. īn domeniul cercetării stiintifice:

a) pe baza identificării necesitătilor colaborează cu institutiile de cercetare de profil īn realizarea obiectivelor;

b) solicită studii pentru cunoasterea biologiei, etologiei si diversitătii structurii, functionabilitătii si productivitătii ecosistemelor acvatice si a interactiunilor specifice, finantate din Programul operational pentru pescuit;

c) solicită studii pentru evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de către activitătile de pescuit si acvacultura si a altor activităti antropice, finantate din Programul operational pentru pescuit;

d) solicită studii pentru dezvoltarea si diversificarea acvaculturii, finantate din Programul operational pentru pescuit;

e) propune conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit īn scop stiintific;

f) eliberează autorizatia specială de pescuit īn scop stiintific.

F. īn domeniul relatiilor internationale:

a) elaborează proiecte de conventii si acorduri internationale privind evaluarea impactului activitătilor antropice asupra stării resurselor acvatice vii īn context transfrontalier;

b) organizează si participă la manifestările si īntālnirile internationale organizate de organisme si organizatii internationale specializate īn domeniul pescuitului si/sau acvaculturii, potrivit legii.

G. īn domeniul activitătii de control si inspectie piscicolă:

a) organizează si desfăsoară activităti permanente de control si inspectie piscicolă privind respectarea legislatiei īn domeniu;

b) verifică modul de executare a atributiilor de pază si protectie a resurselor acvatice vii de către beneficiarii dreptului de pescuit;

c) verifică respectarea conditiilor impuse prin licente/autorizatii/permise de pescuit;

d) elaborează planurile anuale si lunare de inspectie si control;

e) verifică veridicitatea datelor īnscrise īn documentele pentru circulatia pestelui de la punctul de descărcare pānă la prima vānzare, īn conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultura;

f) īncheie protocoale cu institutiile publice implicate īn activitatea de control si inspectie privind sectorul pescăresc;

g) monitorizează aplicarea sanctiunilor prevăzute īn procesele-verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor si a măsurilor dispuse prin notele de control;

h) stabileste sistemele de control si de inspectie ale activitătilor de pescuit;

i) retine/suspendă/anulează, după caz, īn baza constatărilor si propunerilor organelor de control proprii, permisul/ licenta/autorizatia, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul si acvacultura;

j) asigură functionarea sistemului de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit la Marea Neagră, conform reglementărilor comunitare.

H. īn alte domenii:

a) coordonează si monitorizează activitatea de pescuit si acvacultura prin organizarea si administrarea centrelor de primă vānzare, a porturilor pescăresti si a punctelor pescăresti;

b) īncurajează dezvoltarea industriilor adiacente pentru producerea de utilaje si instalatii, precum si furaje specifice, folosite īn acvacultura, īn conditiile legii;

c) organizează si īntretine baza de date din domeniul pescuitului si acvaculturii si asigură transmiterea datelor īn sistemul informatic comunitar;

d) organizează activităti de instruire a personalului conform planului propriu de instruire;

e) īncheie contracte si finantează realizarea de buletine informative, ghiduri, brosuri, afise, postere, bannere pentru diseminarea informatiilor referitoare la sectorul pescăresc, finantate din Programul operational pentru pescuit;

f) colaborează cu organele de specialitate din ministere, cu autoritătile administratiei publice locale si cu organismele internationale implicate īn activitatea de pescuit si acvacultura;

g) participă la elaborarea planului comun de actiune īn vederea prevenirii efectelor stărilor de calamităti naturale si urmăreste realizarea măsurilor si actiunilor prevăzute, īn colaborare cu ceilalti factori decizionali de la nivel local si central;

h) īntocmeste anual raportul de activitate si īl supune spre aprobare ministrului agriculturii si dezvoltării rurale;

i) adoptă măsuri destinate perfectionării persoanelor care activează īn sectorul piscicol.

Art. 9. - (1) Atributiile de control si inspectie piscicolă se exercită de către personalul propriu cu drept de inspectie si control al Agentiei, nominalizat prin decizie a presedintelui Agentiei.

(2) Competentele personalului cu drept de control si procedura de control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea Agentiei.

Art. 10. - Īn exercitarea atributiilor ce īi revin, personalul cu drept de inspectie si control verifică documentele care stau la baza activitătii persoanei controlate si, după caz:

a) propune măsuri administrative;

b) constată infractiunile prevăzute la art. 64 si 65 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008;

c) constată contraventiile si aplică sanctiunile contraventionale prevăzute īn Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2008.

Art. 11. - (1) Personalul cu drept de inspectie si control, īn baza constatărilor făcute, retine si suspendă permisul, licenta sau autorizatia, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008.

(2) Personalul cu drept de inspectie si control, īn baza constatărilor făcute, propune anularea permisului, licentei sau autorizatiei si retrage documentele anulate, potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2008.

Art. 12. - (1) Personalul cu drept de inspectie si control se legitimează la fiecare control efectuat, cu legitimatia, al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 2.

(2) Documentele īntocmite de personalul cu drept de inspectie si control vor fi semnate si stampilate cu stampila al cărei model este prevăzut īn anexa nr. 2.

(3) Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii si īnstiintarea de plată se īntocmesc conform modelului prevăzut īn anexa nr. 3.

 

CAPITOLUL IV

Echipamente si mijloace de control

 

Art. 13. - (1) Dotarea Agentiei cu mijloace de transport pe apă si pe uscat si cu mijloace de comunicare este stabilită conform anexei nr. 4.

(2) Navele si ambarcatiunile destinate inspectiei si controlului se identifică prin arborarea fanionului specific pe catargul principal si/sau prin sigla existentă pe bordul acestora, după caz.

(3) Modelele fanionului si al siglei navelor si ambarcatiunilor destinate inspectiei si controlului se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 14. - (1) Īn executarea atributiilor, personalul cu drept de inspectie si control al Agentiei este obligat să poarte uniformă si echipament.

(2) Tipul, numărul si durata de serviciu a uniformelor si echipamentelor se propun de către Agentie si se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(3) Uniformele si echipamentele sunt asigurate de către Agentie, īn conformitate cu dispozitiile legale īn vigoare.

Art. 15. - Este interzisă folosirea mijloacelor de transport destinate controlului si inspectiei piscicole pentru alte scopuri decāt pentru īndeplinirea sarcinilor prevăzute de legislatia īn vigoare.

Art. 16. - Pe navele/ambarcatiunile destinate controlului si inspectiei piscicole se tine un jurnal de bord, īn care se īnscriu toate deplasările efectuate, conform anexei nr. 5.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Agentiei se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

Art. 18. - Agentia realizează investitii prin Programul operational pentru pescuit, pentru infrastructura aferentă centrelor de primă vānzare, porturilor/punctelor/adăposturilor pescăresti si punctelor de debarcare.

Art. 19. -Anexle nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 20. - Pe data intrării īn vigoare a prezentei hotărāri, Hotărārea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Vaier Bindea,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.194.

 

ANEXA Nr. 1

 

STRUCTURA ORGANIZATORICA

a Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura

 

Total posturi: 181, inclusiv posturile din filialele regionale,

cu īncadrarea īn numărul maxim de posturi aprobat

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale

 

 

PRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

VICEPRESEDINTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directia implementare tehnică

 

 

Directia inspectii

 

 

 

 

 

 

 

Filiale regionale*)

 


*) Filiale regionale - structuri fără personalitate juridică.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

1. Modelul legitimatiei personalului cu drept de inspectie si control

 

2. Modelul stampilei personalului cu drept de inspectie si control

 

M.A.D.R

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU PESCUIT SI ACVACULTURA

DREPT DE INSPECTIE SI CONTROL

MARCA NR........................


*) Anexa nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 3

 

Modelul procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei

 

AGENTIA NATIONALA PENTRU PESCUIT Sl ACVACULTURA

Filiala...............................................................

Localitatea/Judetul.........................................

Str.................................................nr..........

Telefon/Fax:..................................................

SERIA IP nr.XXXXX

 

PROCES-VERBAL

de constatare si sanctionare a contraventiei la normele de pescuit si de protectie a resurselor acvatice vii

nr..................din................................

 

Īn temeiul prevederilor ......................................., subsemnatul,.................................functia................................ la Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, filiala ................., nr. de marcă .........., īn urma controlului efectuat la*) ...........................īn zona .................. la data de.........., ora........., am constatat următoarele:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................
de care se face vinovat*).............................................................., născut īn anul ............., luna.................., ziua........., domiciliat īn..........................., str.......................................nr......, bloc ..... ap.....Judetul/sectorul.............................., posesor al actului de identitate seria............nr.........., eliberat de..............................la data de...................., cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, ocupatia......................, locul de muncă...................................., fapte care constituie contraventie:

1)....................................................................................................;2).......................................................

Faptele comise sunt sanctionate de art............din....................., cu amendă de la.......................................pānă la..................................

Fată de contraventiile constatate se aplică următoarele sanctiuni:

A. Contravenientul.........................................................se amendează cu 1)..................................lei, conform art.......din ..............; 2)........................., conform art.....din ..............., precum si ...................................................;

contravaloarea amenzii va fi achitată īn termen de 15 zile la Trezoreria Finantelor Publice......................................................, īn contul..........................., urmānd ca īn acelasi interval sase remită chitanta si copia de pe procesul-verbal Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura, filiala............................

Contravenientul declară: „Mă angajez/Nu mă angajez" să achit īn termen de 48 de ore, la centrele special amenajate ale directiei taxe si impozite ale primăriilor, īn contul nr................................., jumătate din minimul amenzii, adică suma de ..............lei, iar chitanta de plată a amenzii si copia procesului-verbal să le remit unitătii emitente īn termenul mentionat.

Se retin īn vederea confiscării următoarele bunuri aflate asupra numitului/numitilor īn momentul constatării si care au servit la comiterea faptei:

Mentiuni ale contravenientului:.............................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Contravenientul nu este de fată/refuză/nu poate lua cunostintă despre continutul procesului-verbal, fapt atestat de martorul ....................................................., domiciliat īn......................, str.......................................nr......., bl.....Judetul............................, BI/CI seria..........nr................., emis/emisă de..................., CNP....................................

Nu a fost de fată niciun martor deoarece..........................................................................................................

Contestatia se poate depune īn termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, īnsotită de copia de pe acesta, la Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura, filiala.................., sau la judecătoria īn a cărei circumscriptie a fost săvārsită contraventia.

 

Constatator,

L.S.

................................

Martor,

 

................................

Contravenient,

Am luat cunostintă.

................................

 

ĪNSTIINTARE DE PLATĂ

 

Amenda se achită la centrele special amenajate ale Trezoreriei Finantelor Publice, după care chitanta si copia procesului-verbal vor fi remise īn termen de 15 zile de la comunicare unitătii emitente, īn caz de neplată a obligatiilor se va trece la executare silită.

 

Constatator,

................................

Am primit copia procesului-verbal si īnstiintarea de plată.

Contravenient,

................................


*) Pentru persoana juridică se vor trece denumirea operatorului economic īnregistrat la registrul comertului si codul unic de īnregistrare.

 

ANEXA Nr. 4

 

LISTA

cuprinzānd mijloacele de transport pe apă si pe uscat si mijloacele de comunicare

 

- Salupă maritimă de control 2 bucăti

- Salupă fluvială de control 10 bucăti

- Autoturism pentru activităti specifice 30 bucăti

- Autospeciale 8 bucăti

- Microbuz transport persoane - 1+8 locuri 1 bucată

- Statie de emisie-receptie fixă 6 bucăti

- Statie de emisie-receptie mobilă 15 bucăti

- Telefon mobil 70 bucăti

- Barcă pescărească din fibră de sticlă (motor si periodic) 12 bucăti

- Autolaborator 1 bucată

Consumul lunar de carburanti pentru autoturismele si ambarcatiunile care apartin Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura:

I. Consum de carburanti aprobat pentru autoturisme: 400 litri/lună/autoturism

II. Consum de carburanti aprobat pentru ambarcatiuni:

- 12 bărci din fibră de sticlă cu motor: 10 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;

- 10 salupe fluviale de control: 30 litri/oră pentru 80 de ore pe lună;

- două salupe maritime de control: 60 litri/oră pentru 80 de ore pe lună.

III. Consum de carburanti pentru autospeciale si autolaborator: 600 litri/lună.

 

NOTĂ:

1. Alocarea de drepturi, repartizarea, detalierea si transferul mijloacelor de transport, indiferent de categoria lor, se fac numai cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultura.

2. Nu se consideră depăsiri la consumul normat la mijloacele de transport consumul care la nivelul anului se īncadrează īn limita carburantului normat īn raport cu numărul total de mijloace de transport aprobat pentru Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultura.

 

ANEXA Nr. 5

 

Modelul jurnalului de bord

 

DATA

LA

 

SITUATIA COMBUSTIBILULUI

Ore functionare motor

Specificatie

Sold

Primiri

TOTAL

Consumat

Rămas

Īn 24 de ore

Lunar

Anual

MOTORINĂ

 

 

 

 

 

 

 

 

BENZINĂ

 

 

 

 

 

Verificat pregătirea navei/ambarcatiunii

pentru misiune

Comandant,

...............................

 

 

ULEI

 

 

 

 

 

VASELINĂ

 

 

 

 

 

ORDINUL DE MISIUNE

 

Sef filială,

.........................

Ore/Minute

ACTIVITATEA NAVEI/AMBARCATIUNII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandantul ambarcatiunii,

...............................................

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind acordarea de sprijin financiar īn sectorul legume-fructe si din agricultura ecologică

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectoarele legume-fructe si din agricultură ecologică, īn conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis īn sectorul productiei de produse agricole.

(2) Īn sensul prezentei hotărāri, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) ajutoare de minimis - ajutoare acordate exploatatiilor agricole īn conformitate cu prevederile art. 3 din Regulamentul (CE)nr. 1.535/2007;

b) exploatatii din sectorul productiei agricole - exploatatii active īn productia primară de produse agricole;

c) produse agricole - produsele prevăzute īn anexa nr. I la Tratatul de instituire a Comunitătilor Europene, cu exceptia produselor piscicole de acvacultura, care intră īn sfera de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului privind organizarea comună a pietelor īn sectorul produselor pescăresti si de acvacultura.

Art. 2. - (1) Īn conformitate cu prevederile prezentei hotărāri, sprijinul financiar prevăzut la art. 1 alin. (1) se achită īncepānd cu data de 1 ianuarie 2009 de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, asigură gestionarea sprijinului financiar si respectarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007.

 

CAPITOLUL II

Criterii de eligibilitate

 

Art. 3. - (1) Sunt eligibili pentru acordarea de sprijin financiar producătorii agricoli persoane fizice si juridice active īn productia primară de produse agricole apartinānd sectorului legume-fructe si sectorului agricultură ecologică.

(2) Beneficiarii sprijinului financiar trebuie să īndeplinească următoarele conditii:

a) să fie producători agricoli - persoane fizice, membre ale asociatiilor sau ale organizatiilor profesionale legal constituite, persoane fizice autorizate, persoane juridice, membri ai grupurilor de producători, ai grupurilor de producători recunoscute preliminar sau ai organizatiilor de producători;

b) să aibă īn folosintă suprafete agricole de cel putin 0,25 ha;

c) să nu aibă datorii la bugetul de stat sau la bugetul local pentru anul anterior acordării sprijinului.

(3) Pentru sectorul de agricultură ecologică, fată de criteriile de eligibilitate prevăzute la alin. (2), beneficiarii trebuie:

a) să fie īnregistrati anual ia Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale ca producători īn agricultura ecologică;

b) să aibă un contract cu un organism de inspectie si certificare. Organismele de inspectie si certificare sunt aprobate anual de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale.

(4) Pentru beneficiarii din sectorul legume-fructe, sprijinul financiar se acordă pentru o suprafată de maximum 3 ha, de pe care sunt recoltate unul sau mai multe produse care, īn conformitate cu legislatia īn vigoare, apartin organizării comune de piată īn sectorul legume-fructe.

(5) Beneficiarii care optează pentru acordarea sprijinului īn sectorul de legume-fructe pot solicita acest sprijin financiar fie numai pentru suprafetele de pe care sunt recoltate legume, fie numai pentru suprafetele de pe care sunt recoltate fructe.

Art. 4. - (1) Sprijinul financiar pentru sectorul legume-fructe este următorul:

a) 1.110 lei/ha pentru persoanele fizice membre ale asociatiilor sau ale organizatiilor profesionale;

b) 2.960 lei/ha pentru persoanele fizice autorizate, persoanele juridice si membrii grupurilor de producători recunoscute īn conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoasterea si functionarea grupurilor si organizatiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole si silvice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 338/2005;

c) 3.700 lei/ha pentru membrii grupurilor de producători recunoscute preliminar si membrii organizatiilor de producători recunoscute īn conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltării rurale nr. 684/2007 privind recunoasterea organizatiilor de producători si a grupurilor de producători recunoscute preliminar īn sectorul fructe si legume, ale Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări a pietelor agricole si privind dispozitii specifice referitoare la anumite produse agricole (Regulamentul unic OCP), cu modificările si completările ulterioare, si ale Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.580/2007 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentelor (CE) nr. 2.200/96, (CE) nr. 2.201/96 si (CE) nr. 1.182/2007 ale Consiliului īn sectorul fructelor si legumelor, cu completările si modificările ulterioare.

(2) Beneficiarii sprijinului financiar prevăzut la alin. (1) lit. a) sau b), care devin pānă la data de 1 decembrie 2009 membri ai unui grup de producători recunoscut preliminar sau ai unei organizatii de producători, beneficiază de diferenta de sprijin financiar cuvenită prin aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c).

(3) Prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (2), beneficiarii eligibili prevăzuti la alin. (2) primesc sprijinul financiar īn două transe.

Art. 5. - (1) Sprijinul financiar pentru sectorul agricultură ecologică este următorul:

a) sprijin prin sustinerea a 50% din contravaloarea taxei de inspectie si certificare plătită de producător organismului de inspectie si certificare cu care a īncheiat contractul. Sprijinul maxim acordat este de 900 lei pentru fiecare producător;

b) 425 lei/ha pentru culturi pe teren arabil, păsuni si fānete permanente aflate īn perioada de conversie. Sprijinul se acordă pentru o suprafată de maximum 20 ha, pentru fiecare producător;

c) 700 lei/ha pentru culturi de vită-de-vie si livezi aflate īn perioada de conversie. Sprijinul se acordă pentru o suprafată de maximum 20 ha, pentru fiecare producător;

d) 75 lei/familia de albine, certificată īn sistemul de agricultură ecologică, pānă la maximum 50 de familii de albine, pentru fiecare producător.

(2) Suma totală a sprijinului financiar acordată pentru fiecare dintre cele două sectoare, respectiv legume-fructe si agricultura ecologică, nu poate depăsi valoarea de 7.500 euro/exploatatie, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007.

 

CAPITOLULUI

Reguli procedurale

 

Art. 6. - (1) Valoarea sprijinului financiar acordat se exprimă sub forma unei subventii, conform art. 3 alin (4) din Regulamentul (CE) nr. 1.535/2007.

(2) Sprijinul financiar se acordă pentru fiecare beneficiar īntr-o singură transă.

(3) Solicitantii sprijinului financiar nu pot renunta la calitatea de beneficiar pe perioada derulării schemei de sprijin financiar.

Art. 7. - (1) Directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti primesc cererile de sprijin, verifică eligibilitatea beneficiarilor si elaborează situatia centralizată privind beneficiarii sprijinului financiar.

(2) Īn vederea efectuării plătilor, directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti īntocmesc centralizatorul cu sumele necesare pentru acordarea sprijinului financiar pentru fiecare beneficiar si solicită īn scris Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale repartizarea sumelor cuvenite.

(3) Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Economiei si Finantelor cererea de deschidere a creditelor bugetare, īn baza centralizatorului justificativ primit de la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti.

(4) După aprobarea cererii pentru deschiderea creditelor bugetare de către Ministerul Economiei si Finantelor, din bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale se alimentează conturile directiilor pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti, care, pe baza cererilor aprobate, virează sumele cuvenite īn conturile beneficiarilor, conform legislatiei īn vigoare.

Art. 8. - Evidenta sprijinului financiar acordat īn baza prevederilor prezentei hotărāri se păstrează la directiile pentru agricultură si dezvoltare rurală judetene si a municipiului Bucuresti pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ajutorul.

Art. 9. - Normele metodologice de acordare a sprijinului financiar se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, īn termen de 30 de zile de la intrarea īn vigoare a prezentei hotărāri.

Prezenta hotărāre creează cadrul legal pentru implementarea dispozitiilor Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei privind aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimism sectorul productiei de produse agricole, publicat īn Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L nr. 337 din 21 decembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.195.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea unor licente de concesiune pentru explorare

 

Avānd īn vedere prevederile art. 15 si ale art. 21 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.081/2008 privind explorarea resurselor de apă geotermală din perimetrul FA Vlăhita, judetul Harghita, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială AUTO GASPAR - S.R.L. din orasul Vlăhita, judetul Harghita, īn calitate de concesionar.

Art. 2. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.082/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Santăul Mic Veres 1, judetul Bihor, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială VERES & CO - S.R.L. din municipiul Oradea, judetul Bihor, īn calitate de concesionar.

Art. 3. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.083/2008 privind explorarea resurselor de apă minerală naturală din perimetrul Recele, judetul Bistrita-Năsăud, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială IL VA - S.R.L. din municipiul Cluj-Napoca, judetul Cluj, īn calitate de concesionar.

Art. 4. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.087/2008 privind explorarea resurselor de apă minerală terapeutică din perimetrul Lazul Vārghisului, judetul Harghita, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială TRANSLĀND - S.R.L. din comuna Lueta, judetul Harghita, īn calitate de concesionar.

Art. 5. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.088/2008 privind explorarea resurselor de minereu polimetalic din perimetrul Caraci-Birtin, judetul Hunedoara, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si EURASIAN MINERALS INC. din orasul Vancouver, British Columbia, Canada, īn calitate de concesionar.

Art. 6. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.104/2008 privind explorarea resurselor de granodiorit din perimetrul Jdioara, judetul Timis, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială TECHNOCER - S.R.L. din comuna Nădrag, judetul Timis, īn calitate de concesionar.

Art. 7. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.105/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Sāntion, judetul Bihor, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială BETON CONSTRUCT - S.R.L. din orasul Alesd, judetul Bihor, īn calitate de concesionar.

Art. 8. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.106/2008 privind explorarea resurselor de nisip si pietris din perimetrul Viperesti-Cislău, judetul Buzău, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent si Societatea Comercială MECAN CONSTRUCT - S.A. din orasul Pătārlagele, judetul Buzău, īn calitate de concesionar.

Art. 9. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.107/2008 privind explorarea resurselor de andezit industrial si de constructii din perimetrul Valea Nădrag, judetul Timis, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială TRUST CONSTRUCTII RĂDLINGER - S.R.L. din municipiul Timisoara, judetul Timis, īn calitate de concesionar.

Art. 10. - Se aprobă Licenta de concesiune nr. 11.108/2008 privind explorarea resurselor de gnais si nisip din perimetrul Cālnic, judetul Alba, īncheiată īntre Agentia Natională pentru Resurse Minerale, īn calitate de concedent, si Societatea Comercială TRUST CONSTRUCTII RĂDLINGER - S.R.L. din municipiul Timisoara, judetul Timis, īn calitate de concesionar.

Art. 11. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 190.

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI Sl EGALITĂTII DE SANSE

AUTORITATEA NATIONALA PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP

 

ORDIN

privind aprobarea Grilei de evaluare a activitătilor cu caracter inovator desfăsurate īn centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap

 

Avānd īn vedere prevederile art. 52 alin. (2) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările ulterioare, denumită īn continuare lege, si ale art. 32 din Hotărārea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

īn temeiul art. 5 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2003 privind īnfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 239/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Grila de evaluare a activitătilor cu caracter inovator desfăsurate īn centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Serviciile publice descentralizate teritoriale competente ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si serviciile de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap vor duce la īndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap,

Elena Roxana Badea

 

Bucuresti, 10 septembrie 2008.

Nr. 507.

 

ANEXĂ

 

GRILĂ DE EVALUARE

a activitătilor cu caracter inovator desfăsurate īn centrele-pilot pentru persoane adulte cu handicap

 

I.                    Date de identificare

 

Denumirea institutiei...........................

Localitatea........................................

............. Mediu: 1. urban

2. rural

Judetul.....................................................

Adresa ................................................

Telefon.................................................

....... Adresă de e-mail ...

 

 

 

Numele conducătorului institutiei...................................

 

Numele furnizorului de servicii.......................................

 

II. Date privind evaluatorii

 

Numele evaluatorilor care au completat grila de evaluare:

 

  1. Numele si prenumele/Institutia

..................................................

2. Numele si prenumele/Institutia

..................................................

3. Numele si prenumele/Institutia

..................................................

Data completării........................

 

 

 

III. Date privind activitătile cu caracter inovator

 

1. Descrierea activitătilor cu caracter inovator desfăsurate:

1.1. denumirea activitătii;

1.2. domeniul/domeniile inovării:

- servicii, metodologii, altele;

1.3. scopul activitătii/activitătilor;

1.4. beneficiari: număr, tip si grad de handicap, vārstă, sex;

1.5. resurse utilizate:

- timp: durata activitătii;

- umane: specialisti implicati, normare;

- materiale;

- financiare;

1.6. modalităti de implementare a activitătilor;

1.7. dificultăti si oportunităti;

1.8. rezultate asteptate;

1.9. alte precizări.

 

2. Modalităti de evaluare a eficientei desfăsurării activitătii/activitătilor cu caracter inovator:

2.1. tipuri de evaluare:

- evaluare initială: situatia existentă īnaintea aplicării activitătii cu caracter inovator;

- evaluare periodică: rezultate;

- evaluare finală;

2.2. metode si instrumente de evaluare utilizate: instrumentele constituie anexe la evaluare;

2.3. personal implicat īn evaluare: profesii, specializări etc.

 

 

IV. Alte informatii despre activitătile cu caracter inovator:

 

1. Activitătile cu caracter inovator au avut rezultatele asteptate conform proiectului?

 

Rugăm specificati.

 

2. Activitătile cu caracter inovator au fost preluate si īn alte institutii?

 

Rugăm nominalizati.

 

3. Activitătile cu caracter inovator prezintă eficientă din punctul de vedere al raportului cost/rezultate?

 

Rugăm prezentati.

 

 

V. Propunere privind īncadrarea unitătii īntr-un anumit tip de centru, conform prevederilor legale

 

MINISTERUL INTERNELOR Sl REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea īmpotriva incendiilor

 

Avānd īn vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea nr. 307/2006 privind apărarea īmpotriva incendiilor, īn temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de certificare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea īmpotriva incendiilor, prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă si prin inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si al municipiului Bucuresti, va urmări punerea īn aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. - Nerespectarea prevederilor Metodologiei de certificare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea īmpotriva incendiilor atrage răspunderea juridică, potrivit legii.

Art. 4. - (1) Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

(2) La data intrării īn vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului de interne nr. 85/2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii, de agrementare tehnică si de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de apărare īmpotriva incendiilor, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 573 din 13 septembrie 2001, cu modificările ulterioare, se abrogă.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 9 septembrie 2008.

Nr. 607.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

de certificare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea īmpotriva incendiilor

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta metodologie stabileste cadrul legal pentru certificarea conformitătii īn vederea introducerii pe piată īn Romānia a mijloacelor tehnice īn domeniul apărării īmpotriva incendiilor, īn domenii nereglementate prin Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, republicată.

Art. 2. - (1) Introducerea pe piată a mijloacelor tehnice īn domeniul apărării īmpotriva incendiilor, denumite īn continuare produse, mentionate la art. 1, se realizează īn baza unui certificat pentru introducere pe piată.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică produselor introduse pe piată si comercializate īn mod legal īntr-un stat membru al Uniunii Europene sau īntr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, care prezintă un nivel echivalent de protectie cu cel prevăzut de reglementările tehnice nationale aplicabile.

Art. 3. - Evaluarea īn vederea emiterii certificatului pentru introducere pe piată se face de către Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă, prin Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă, denumit īn continuare Centrul National.

Art. 4. - īn aplicarea prezentei metodologii se utilizează următoarele definitii:

a) certificat de conformitate - document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare, care indică existenta unei īncrederi adecvate că un produs, identificat corespunzător, este conform cu reglementarea tehnică aplicabilă, cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;

b) certificat pentru introducere pe piată - document emis īn vederea comercializării si utilizării unui produs, care atestă că acesta īndeplineste conditiile de introducere pe piată;

c) distribuitor - persoană fizică autorizată sau persoană juridică care desfăsoară activităti de comercializare ulterior introducerii pe piată a produselor si a cărei activitate profesională nu afectează caracteristicile produsului;

d) evaluare a conformitătii - activitate al cărei obiect este determinarea faptului că un produs satisface cerintele specificate īn reglementarea tehnică īn vederea comercializării si utilizării pentru apărarea īmpotriva incendiilor;

e) fisă tehnică - document care stabileste caracteristicile unui produs, cum ar fi niveluri de calitate, performantă, securitate sau dimensiuni, inclusiv cerinte care se aplică produsului cu privire la denumirea sub care acesta este comercializat, terminologie, simboluri, īncercări si metode de īncercare, ambalare, marcare sau etichetare si proceduri pentru evaluarea conformitătii;

f) introducere pe piată a unui produs - actiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, un produs din domeniul reglementat prin prezenta metodologie, īn vederea comercializării si utilizării īn Romānia pentru apărarea īmpotriva incendiilor;

g) importator - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică avānd domiciliul, respectiv sediul īn Romānia sau īn unul dintre statele membre ale Uniunii Europene ori Spatiului Economic European, care introduce pe piata comunitară un produs dintr-o tară tertă;

h) mijloc tehnic destinat apărării īmpotriva incendiilor - produs destinat activitătilor specifice din competenta Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, denumit īn continuare Inspectoratul General (conform anexei nr. 3);

i) operator economic - producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul sau distribuitorul;

j) procedură - mod specificat de desfăsurare a unei activităti sau a unui proces;

k) producător - orice persoană fizică autorizată sau persoană juridică ce proiectează sau fabrică un produs ori pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de produs sub numele ori marca sa;

l) reprezentant autorizat al producătorului- persoană fizică sau juridică avānd domiciliul, respectiv sediul īn Romānia sau īntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, īmputernicită de producător să actioneze īn numele acestuia;

m) reglementare - document care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de către o autoritate;

n) supravegherea pietei - ansamblul măsurilor, resurselor si structurilor institutionale adecvate prin care autoritatea competentă - Inspectoratul General - asigură si garantează, īn mod impartial, că produsele introduse pe piată si utilizate pentru apărarea īmpotriva incendiilor īndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile pentru care s-a emis certificatul pentru introducere pe piată, indiferent de originea produselor, cu respectarea principiului liberei concurente;

o) zile - zile calendaristice.

Art. 5. - Certificarea conformitătii īn vederea introducerii pe piată a produselor se face avānd ca referential reglementările tehnice elaborate de Inspectoratul General si aprobate prin ordin al ministrului internelor si reformei administrative.

Art. 6. - Reglementările tehnice prevăd cel putin următoarele:

a) definirea produselor pentru care se aplică evaluarea conformitătii;

b) proceduri pentru evaluarea conformitătii produselor;

c) cerinte minime de performantă, metodele de īncercare si analiză, cu precizarea specificului national, după caz.

 

CAPITOLUL II

Evaluarea īn vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piată

 

Art. 7. - Evaluarea īn vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piată se face prin evaluarea conformitătii cu reglementarea tehnică aplicabilă pentru produsele mentionate la art. 2 alin. (1).

Art. 8. - Pentru initierea activitătii de evaluare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată, solicitantul depune dosarul cu documentatia tehnică la Centrul National.

Art. 9. - Pentru produsele care sunt mentionate la art. 2 alin. (1), dosarul cu documentatia tehnică contine:

a) cerere-tip, conform modelului prezentat īn anexa nr. 1;

b) certificatul de conformitate cu reglementarea tehnică aplicabilă din Romānia sau cu o altă reglementare tehnică echivalentă emisă de o institutie de reglementare natională dintr-un stat membru al Uniunii Europene ori dintr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European, emis de un organism de certificare acreditat.

Art. 10. - Documentatia tehnică prevăzută la art. 9 se prezintă īn dublu exemplar īn limba romānă. Documentele sunt semnate si stampilate pentru conformitate de către solicitant.

Art. 11. - (1) Activitatea de evaluare pentru emiterea certificatului pentru introducere pe piată se desfăsoară cu respectarea prevederilor prezentei metodologii si a conditiilor impuse de reglementările tehnice (aplicabile produsului/familiei de produse) si se finalizează prin eliberarea, īn 3 exemplare, a certificatului pentru introducere pe piată, prevăzut īn anexa nr. 2.

(2) Centrul National īi comunică īn scris solicitantului eventualele neconformităti constatate, īn termen de cel mult 15 zile de la data īnregistrării cererii.

Art. 12. - Dacă solicitantul nu rezolvă toate neconformitătile īn termen de 60 de zile de la comunicarea acestora, dosarul va fi clasat, solicitantul fiind īnstiintat īn scris despre aceasta īn termen de 10 zile.

Art. 13. - Dosarul prevăzut la art. 9 se analizează de către Centrul National, care face propuneri privind rezolvarea.

Art. 14. - Propunerile sunt analizate de către o comisie numită prin ordin de zi pe unitate de către inspectorul general al Inspectoratului General, care ia decizia privind introducerea pe piată.

Art. 15. - Certificatul pentru introducere pe piată se semnează de către inspectorul general si se contrasemnează de către seful Centrului National.

Art. 16. - Termenul maxim de eliberare a certificatului pentru introducere pe piată este de 20 de zile si curge de la data depunerii documentatiei tehnice complete.

Art. 17. - Exemplarul nr. 1 al certificatului pentru introducere pe piată se īnmānează solicitantului, exemplarul nr. 2 se īnaintează la Inspectoratul General si exemplarul nr. 3 se păstrează la Centrul National.

Art. 18. - (1) Exemplarul nr. 2 al certificatului pentru introducere pe piată al produsului se transmite de către Centrul National la Inspectoratul General pentru īnscrierea īn Registrul produselor certificate, īn vederea introducerii pe piată pe teritoriul Romāniei.

(2) Registrul mentionat la alin. (1) se īntocmeste si se monitorizează de structura specializată cu atributii de supraveghere a pietei din cadrul Inspectoratului General.

(3) Lista produselor certificate se publică pe site-ul Inspectoratului General.

Art. 19. - (1) Pentru produsele care se īncadrează īn prevederile art. 2 alin. (2), producătorul, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul prezintă la Centrul National o declaratie pe propria răspundere īn care se mentionează faptul că produsul este introdus pe piată si comercializat īn mod legal īntr-un stat membru al Uniunii Europene sau īntr-un stat semnatar al Acordului privind Spatiul Economic European pe baza unei reglementări tehnice echivalente cu cea din Romānia (conform anexei nr. 4).

(2) Centrul National trimite la Inspectoratul General o copie a declaratiei pe propria răspundere pentru a īnscrie produsul īn Registrul produselor certificate.

 

CAPITOLULUI

Obligatiile operatorilor economici

 

Art. 20. - Producătorul trebuie să asigure:

a) obtinerea certificatului pentru introducere pe piată a produsului, după caz;

b) că produsele sunt proiectate si fabricate īn conformitate cu cerintele reglementării tehnice aplicabile;

c) īntocmirea fisei tehnice solicitate, efectuarea procedurii aplicabile de evaluare a conformitătii;

d) că procedurile īn vigoare garantează conformitatea continuă a productiei;

e) aplicarea pe produs a tipului, lotului sau numărului de serie ori a oricărui element de identificare, conform reglementării tehnice aplicabile. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorul se asigură ca informatia solicitată să fie prevăzută pe ambalaj sau īntr-un document care īnsoteste produsul;

f) indicarea pe produs a numelui si adresei la care poate fi contactat. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorul indică datele pe ambalaj sau īntr-un document care īnsoteste produsul;

g) cooperarea cu structura specializată de supraveghere a pietei, furnizarea tuturor informatiilor si documentatia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului.

Art. 21. - Importatorul trebuie să asigure:

a) că produsul are certificat pentru introducere pe piată, după caz;

b) că pe produs apar numele lui si adresa la care poate fi contactat. Dacă mărimea sau natura produsului nu permite acest lucru, producătorul si importatorul le indică pe ambalaj sau īntr-un document care īnsoteste produsul;

c) că atāt timp cāt un produs se află īn responsabilitatea lui, conditiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea cu cerintele reglementării tehnice;

d) furnizarea tuturor informatiilor si documentatiei necesare pentru a demonstra conformitatea produsului, cooperarea cu structura specializată de supraveghere a pietei cu privire la orice actiune de evitare a riscurilor prezentate de produsele introduse pe piată.

Art. 22. - Distribuitorul trebuie să se asigure că:

a) produsul are certificat pentru introducere pe piată, după caz;

b) atāt timp cāt un produs se află īn responsabilitatea lui, conditiile de depozitare sau de transport nu periclitează conformitatea cu cerintele reglementării tehnice.

 

CAPITOLUL IV

Supravegherea pietei

 

Art. 23. - (1) Supravegherea pietei se efectuează prin structura specializată si personalului nominalizat prin ordin al inspectorului general.

(2) Supravegherea pietei asigură un sistem de control pentru produsele aflate īn utilizare sau comercializare.

(3) Prin activitatea de supraveghere a pietei se verifică dacă:

a) produsele īndeplinesc conditiile care au stat la baza eliberării certificatului pentru introducerea pe piată;

b) produsele detin certificatul pentru introducere pe piată;

c) produsele sunt īnsotite de documente care atestă că acestea au fost introduse pe piată si comercializate īn mod legal īntr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European.

(4) Verificarea produselor introduse pe piată se realizează prin:

a) controlul produselor īn locurile unde se comercializează, se depoziteză si se utilizează;

b) controale inopinate si verificări punctuale;

c) prelevarea de mostre de produse si verificarea prin examinare si īncercare a acestora;

d) controlul produselor expuse la tārguri, expozitii, prezentări demonstrative privind conformitatea cu modul de inscriptionare prevăzut de lege.

(5) Īn cazul īn care structura specializată de supraveghere a pietei identifică un produs care nu este īn conformitate cu prevederile reglementării tehnice aplicabile precizate īn certificatul pentru introducere pe piată, ia următoarele măsuri:

a) solicită producătorului, reprezentantului autorizat al acestuia, importatorului sau distribuitorului, după caz, să realizeze conformitatea cu prevederile reglementării tehnice aplicabile produsului introdus pe piată sau care a fost pus īn functiune, potrivit precizărilor din certificatul pentru introducere pe piată;

b) īn cazul īn care măsurile initiale nu au dus la realizarea conformitătii produsului, structura specializată de supraveghere a pietei ia măsurile potrivite pentru a restrictiona sau a interzice introducerea pe piată ori punerea īn functiune a produsului īn cauză si pentru a asigura retragerea lui de pe piată. Retragerea efectivă a produsului neconform de pe piată se realizează, după caz, de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia, importatorul sau distribuitorul care a introdus produsul pe piată.

Art. 24. - La tārguri, expozitii si altele asemenea este permisă/sunt permise expunerea si/sau demonstratiile produselor neconforme cu prevederile prezentei metodologii, cu conditia să existe o indicatie vizibilă care să mentioneze clar că ele nu pot fi introduse pe piată, comercializate īn mod legal si nici puse īn functiune īnainte de aducerea lor īn conformitate.

Art. 25. - Inspectoratul General interzice comercializarea, utilizarea si dispune retragerea de pe piată a produselor de către producător, reprezentantul autorizat al acestuia, importator sau distribuitor, după caz, atunci cānd structura specializată de supraveghere a pietei constată următoarele:

a) lipsa certificatului pentru introducere pe piată;

b) lipsa declaratiei pe propria răspundere pentru produsele care se īncadrează īn prevederile art. 2 alin. (2);

c) neconformităti fată de declaratia pe propria răspundere.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 26. - (1) Orice modificare adusă produsului introdus pe piată care schimbă performantele tehnice ale acestuia impune o nouă certificare a produsului.

(2) Orice furnizare a produsului trebuie să fie īnsotită de o copie a certifcatului pentru introducere pe piată, după caz, precum si de certificatul de garantie.

Art. 27. - Avizele emise īn baza Ordinului ministrului de interne nr. 85/2001 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii, de agrementare tehnică si de avizare tehnică pentru fabricarea, comercializarea si utilizarea mijloacelor tehnice de apărare īmpotriva incendiilor, cu modificările ulterioare, rămān valabile pānă la expirarea perioadei īnscrise īn document.

Art. 28. - Contravaloarea prestărilor de servicii efectuate īn vederea eliberării certificatului pentru introducere pe piată se stabileste īn conditiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din Hotărārea Guvernului nr. 259/2005 privind īnfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă.

Art. 29. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta metodologie.

 

ANEXA Nr. 1

la metodologie

 

Model de cerere

 

Către Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă

 

Societatea Comercială........................................................, reprezentată prin domnul (doamna)..................................., īn calitate de................................, cu sediul īn................................, str...................................nr. ...Judetul............................., telefon..............., fax...................., tara..........................., īnregistrată la registrul comertului cu nr....................., la data..............., contul........................., deschis la...................., solicită emiterea certificatului pentru introducere pe piată a următorului produs:

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

Depunem alăturat dosarul cuprinzānd documentatia tehnică pentru produsul nominalizat, īn conformitate cu prevederile Metodologiei de certificare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea īmpotriva incendiilor, aprobată prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008.

 

Data........................

Manager,

.......................................

L.S.

 

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

- model –

STEMA

ROMĀNIA

MINISTERUL INTERNELOR Sl REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

 

CERTIFICAT

pentru introducere pe piată

 

Nr. C/...............din...................

 

Īn baza prevederilor art. 50 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea īmpotriva incendiilor si ale art. 4 lit. f) din Hotărārea Guvernului nr. 259/2005 privind īnfiintarea si stabilirea atributiilor Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civilă, se certifică īn vederea comercializării si utilizării:

Produsul/tip/model/cod........................................................................................................................................................

Producătorul........................................................................................................................................................................

Adresa.................................................................................................................. Tara....................................................

Produsul este conform cu prevederile.................................................................................................................................

Certificatul este valabil atāt timp cāt produsul nu a suferit modificări de fabricatie fată de tipul/modelul care a fost supus evaluării.

 

Inspectorul general,

........................................

Seful Centrului National pentru Securitate

la Incendiu si Protectie Civilă,

........................................

 

La cererea structurii specializate abilitate de lege pentru īndrumarea si controlul activitătii de apărare īmpotriva incendiilor, este obligatorie prezentarea certificatului pentru introducere pe piată.

Detinătorul certificatului poartă răspunderea pentru utilizarea īn conditii legale a produsului.

Nerespectarea conditiilor din documentatia īn baza căreia s-a eliberat prezentul certificat duce la retragerea acestuia si răspunderea potrivit legii.

 

ANEXA Nr. 3

la metodologie

 

MIJLOACE TEHNICE

de apărare īmpotriva incendiilor

 

1. Stingătoare portative

2. Stingătoare transportabile

3. Aparate portabile de stins incendii

4. Utilaje, unelte si alte mijloace de interventie:

4.1. racorduri fixe, de aspiratie, de refulare, īnfundate, reductii de racorduri;

4.2. chei pentru racorduri;

4.3. hidranti portativi;

4.4. tevi de refulare;

4.5. sorb;

4.6. distribuitor;

4.7. colector;

4.8. furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii;

4.9. furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii;

4.10. tunuri pentru stins incendii cu apă si spumă;

4.11. pături antifoc;

4.12. scări portabile pentru incendiu;

4.13. furtunuri de aspiratie si flexibile de cauciuc si materiale plastice;

4.14. topoare p.s.L;

4.15. căngi de incendiu;

4.16. amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii.

5. Pulberi

6. Spumanti

7. Agenti neutralizatori speciali

8. Produs ignifug pentru lemn

9. Produs ignifug textil

 

ANEXA Nr. 4

la metodologie

 

DECLARATIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

 

Producător

Reprezentantul său autorizat

 

 

Denumire produs, tip, model, cod de referintă al produsului dat de producător

 

 

Īn conformitate cu art. 19 din Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 607/2008 pentru aprobarea Metodologiei de certificare a conformitătii īn vederea introducerii pe piată a mijloacelor tehnice pentru apărarea īmpotriva incendiilor,

declar pe propria răspundere că a fost efectuată certificarea conformitătii produsului (produselor)................................................ si că acesta (acestea) poate (pot) fi folosit(e) conform instructiunilor de utilizare continute īn documentatia produsului (produselor).

Conformitatea este demonstrată avānd ca referintă...........................................................................................................

Date (informative) privind performanta produsului:

(de exemplu: denumirea si descrierea produsului, numărul certificatului, denumirea si adresa organismului de certificare) Producătorul poate completa declaratia cu alte date considerate utile.

 

Producător

Reprezentantul său autorizat

Semnătura

Semnătura

Nume

Functie

Data

Nume

Functie

Data

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor prevăzute īn anexa nr. 1, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne ale persoanelor prevăzute īn anexa nr. 2, care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia.

Art. 3. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 2.452/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Baractari Tatiana, fiica lui Vladimir si Valentina (fiica lui Josan Alexandru si Măria, născută la 1.07.1933 īn localitatea Hīrtopul Mare), născută la data de 18 august 1983 īn localitatea Hīrtopul Mare, raionul Criuleni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mitropolit Bănulescu nr. 57, ap. 49. (15.960/2003)

2. Baurceanu Ala, fiica lui Ghenova Ion (născut la 12.06.1929 īn localitatea Ciobalaccia) si Măria, născută la data de 2 decembrie 1970 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (7.216/2003)

3. Bicherschi Dmitri, fiul lui Sergiu si Ludmila (fiica lui Perju Petru, născut la 28.08.1944 īn localitatea Baccealia), născut la data de 2 martie 1989 īn localitatea Baccealia, judetul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Baccealia, judetul Căuseni. (1.156 bis/2003)

4. Bocancea lurie, fiul lui Alexei si Rodica (fiica lui Pertati Mihail si Raisa, născută la 7.04.1937 īn localitatea Bădiceni), născut la data de 16 ianuarie 1983 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Soroca, str. Voitehovschi nr. 23. (4.902/2004)

5. Braguta Alexandru, fiul luiTimofei (născut la 18.02.1919 īn localitatea Bubuieci) si Agafia, născut la data de 26 august 1950 īn localitatea Bubuieci, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bubuieci, str. Bucovina de Nord nr. 3, judetul Chisinău. (293/2003)

6. Calistru Viorel, fiul lui Ion (născut la 1.04.1923 īn localitatea Bălti) si Zinaida, născut la data de 28 iulie 1948 īn localitatea Moseni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 200, bl. 1, ap. 84. (12.868/2003)

7. Calistru Zinaida, fiica lui Cabac Danii (născut la 29.11.1912 īn localitatea Tighina) si Eudochia, născută la data de 30 iulie 1948 īn localitatea Olănesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 200, bl. 1, ap. 84. (12.869/2003)

8. Caraulan Stefan, fiul lui Mihail (fiul lui lacob, născut la 16.04.1924 īn localitatea Alexăndreni) si Raisa, născut la data de 2 februarie 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 80/2, ap. 108. (2.272bis/2003)

9. Ceaicovschi Lilia, fiica lui Antohi Ion si Zinaida (fiica lui Plop Nicolai, născut la 19.05.1921 īn localitatea Edinet, si Lidia), născută la data de 25 februarie 1976 īn localitatea Edinet, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Edinet, str. A. Cristea nr. 42. (3.188/2002)

10. Cecan Diana, fiica lui Cheplat Vladimir si Nina (fiica lui Cegolea Alexei si Hristina, născută la 27.03.1925 īn localitatea Buteni), născută la data de 16 februarie 1981 īn localitatea Buteni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Pajurii nr. 3, bl. 1, ap. 4. (2.235/2003) Copii minori: Cecan Vladislav, născut la data de 19.02.2002.

11. Cernomoret Andrei, fiul lui Nicolae si Lidia (fiica lui Covalenco Tudor, născut la 5.12.1919 īn localitatea Căuseni, si Sofia), născut la data de 30 august 1984 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Calea Brezoaei nr. 80. (1.218/2005)

12. Chilaru Mihail, fiul lui Gheorghe (născut la data de 2.05.1921 īn localitatea Onitcani) si Sofia, născut la data de 1 noiembrie 1953 īn localitatea Onitcani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Onitcani, raionul Criuleni. (3.255/2002)

13. Chiriac Andrei, fiul lui Grigore (fiul lui Pimen, născut la 7.06.1910 īn localitatea Donduseni) si Ana, născut la data de 6 decembrie 1980 īn localitatea Criscăuti, judetul Donduseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Criscăuti, judetul Donduseni. (5.755/2004)

14. Chiriac Tatiana, fiica lui Demian Boris (născut la 23.10.1926 īn localitatea Chisinău) si Lidia, născută la data de 8 februarie 1985 īn localitatea Serpeni, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Serpeni, raionul Anenii Noi. (5.786/2004)

15. Chirnitchi Ludmila, fiica lui Elenciuc Dumitru si Xenia (născută la 1.09.1922 īn localitatea Mărcăuti), născută la data de 7 ianuarie 1947 īn localitatea Mărcăuti, judetul Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Trandafirilor nr. 35, bl. 2, ap. 40. (16.165/2003)

16. Ciumasu Ecaterina, fiica lui Chicu Ion (născut la 29.08.1939 īn localitatea Ungheni) si Măria, născută la data de 3 august 1964 īn localitatea Horodiste, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet, judetul Călărasi. (2.704/2004) Copii minori: Ciumasu Angela, născută la data de 1.10.1990; Ciumasu Cristina, născută la data de 22.04.1992.

17. Coitan Tatiana, fiica lui Artemie (născut la 4.11.1932 īn localitatea larivca, raionul Hotin, Cernăuti) si Axenia, născută la data de 5 ianuarie 1957 īn localitatea larivca, raionul Hotin, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Anenii Noi, str. Chisinău nr. 22, ap. 7. (8.845/2003)

18. Coliban Irina, fiica lui Victor si Tatiana (fiica lui Meghea Dionisie, născut la 16.03.1932 īn localitatea Suruceni, si Vera), născută la data de 27 septembrie 1983 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. V. Lupu nr. 87, bl. 2, ap. 53. (2.591/2003)

19. Corja Aliona, fiica lui Ion (fiul lui Stefan, născut īn anul 1927 īn localitatea Cahul) si Ecaterina, născută la data de 5 septembrie 1983 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Zīrnesti, judetul Cahul. (5.460/2004)

20. Cosciug Victor, fiul lui Fiodor (fiul lui Dumitru, născut la 5.08.1934 īn localitatea Rădulenii Vechi) si Minodora, născut la data de 29 iunie 1988 īn localitatea Rădulenii Vechi, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. E. Nedovschi nr. 69. (4.277/2003)

21. Darie Nicoleta, fiica lui Ion si Violeta (fiica lui Cozma Nicolae si Ludmila, născută la 8.12.1933 īn localitatea Drochia), născută la data de 13 august 1982 īn localitatea Sofia, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sofia, raionul Drochia. (3.368/2004)

22. Domenti Doina, fiica lui Macovei Mihail (fiul lui Nicolae, născut la 9.05.1933 īn localitatea Ciutulesti, raionul Floresti) si Tatiana, născută la data de 5 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 16, bl. 2, ap. 48. (336/2003)

23. Doros Măria, fiica lui Gheorghe (născut la 2.05.1930 īn localitatea Berezlogi) si Ana, născută la data de 26 iunie 1966 īn localitatea Berezlogi, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. I. Neculce nr. 10. (696/2003)

24. Drosu Tamara, fiica lui Nederită Ion si Antonina (născută la 13.01.1937 īn localitatea Tomai), născută la data de 16 februarie 1966 īn localitatea Tomai, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Tolstoi nr. 72, ap. 16. (9.427/2003)

25. Drută Natalia, fiica lui Cretu Alexei si Raisa (fiica lui Bivol Vasile, născut la 30.05.1927 īn localitatea Bozieni, si Elena), născută la data de 10 februarie 1976 īn localitatea Bozieni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn nr. 28, ap. 153. (4.871/2003) Copii minori: Drută Mircea, născut la data de 23.09.1996.

26. Dumbrava Georgeta, fiica lui Serghei (născut la 8.10.1930 īn localitatea laloveni) si Alexandra, născută la data de 19 octombrie 1966 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Ciresilor nr. 3. (1.111/2003) Copii minori: Dumbrava Carima, născută la data de 4.10.1997.

27. Duracov Alexandr, fiul lui Ion (născut la 31.05.1918 īn localitatea Odesa) si Olga, născut la data de 15 august 1958 īn localitatea Tatarbunarī, regiunea Odesa, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. B. Belinski nr. 7„A". (1.113/2003)

28. Duracov Nina, fiica lui Săndută Vasile (născut la 14.04.1935 īn localitatea laloveni) si Măria, născută la data de 4 iunie 1959 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Belinski nr. 7„A". (1.112/2003) Copii minori: Duracov Irina, născută la data de 21.07.1991.

29. Ghidu Alina, fiica lui Dumitru (fiul lui Ion, născut la 15.11.1927 īn localitatea Cahul) si Nadejda, născută la data de 1 august 1984 īn localitatea Vorniceni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Vulcănesti. (1.399/2005)

30. Gremalschi Anatol, fiul lui Alexandru si Ana (născută la 1.01.1913 īn localitatea Podgoreni, raionul Orhei), născut la data de 12 septembrie 1951 īn localitatea Podgoreni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Spătaru Milescu nr. 9, ap. 40. (126/2004)

31. Gremalschi Ludmila, fiica lui Juc Ion si Eugenia (născută la 11.03.1925 īn localitatea Corestăuti), născută la data de 20 ianuarie 1953 īn localitatea Ocnita, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Spătaru Milescu nr. 9, ap. 40. (124/2004)

32. Gremalschi Stefan, fiul lui Anatol (fiul lui Alexandru si Ana, născută la 1.01.1913 īn localitatea Podgoreni) si Ludmila, născut la data de 13 februarie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 26, ap. 57. (127/2004)

33. Gremalschi Vitalie, fiul lui Anatol (fiul lui Alexandru si Ana, născută la 1.01.1913 īn localitatea Podgoreni) si Ludmila, născut la data de 15 octombrie 1985 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 15, bl. 3, ap. 16.(125/2004)

34. Hohlov Sergiu, fiul lui Ion (fiul lui Luca, născut la 3.11.1930 īn localitatea Filipeni) si Ludmila, născut la data de 16 iunie 1988 īn localitatea Filipeni, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, satul Filipeni, raionul Leova. (2.672bis/2003)

35. lachimov Serghei, fiul lui Gheorghe (născut la data de 19.03.1939 īn localitatea Chisinău) si Tamara, născut la data de 22 iunie 1970 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Costiujeni nr. 6/2, ap. 34. (3.686/2002)

36. Kusnir Serghei, fiul lui Victor (fiul lui Patras Măria, născută la 13.07.1937 īn localitatea Bahrinesti) si Natalia, născut la data de 15 septembrie 1987 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, str. Komarova nr. 31, bl. AB, ap. 182. (7.496 bis/2003)

37. Lazu llie, fiul lui Andrei (născut la 8.03.1923 īn localitatea Ungheni) si Măria, născut la data de 28 iulie 1963 īn localitatea Năpădeni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, Str. Chisinăului nr. 23. (4.129/2004) Copii minori: Lazu Vladislav, născut la data de 5.12.1990; Lazu Andrian, născut la data de 4.02.2002.

38. Macovei Diana, fiica lui Mihail si Tatiana (fiica lui Bucioc Ion, născut la 10.07.1935 īn localitatea Ciutulesti, raionul Floresti), născută la data de 18 ianuarie 1990 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 16, bl. 2, ap. 48.(60/2003)

39. Macovei Mihail, fiul lui Nicolae (născut la 9.05.1933 īn localitatea Ciutulesti, raionul Floresti) si Zinaida, născut la data de 14 noiembrie 1964 īn localitatea Ciutulesti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 16, bl. 2, ap. 48. (336/2003)

40. Macovei Tatiana, fiica lui Bucioc Ion (născut la data de 10.07.1935 localitatea Ciutulesti, raionul Floresti) si Vera, născută la data de 10 iunie 1964 īn localitatea Ciutulesti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Voluntarilor nr. 16, bl. 2, ap. 48. (60/2003)

41. Malcoci Denis, fiul lui Valentin si Nina (fiica lui Palancica Nichita, născut la 10.09.1923 īn localitatea Horesti), născut la data de 2 decembrie 1986 īn localitatea Horesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Dobrogea, str. Ion Creangă nr. 1, bl. 2, ap. 8. (1.298 bis/2003)

42. Moisei Ion, fiul lui Olga (născută la 2.05.1922 īn localitatea Cojusna), născut la data de 26 martie 1956 īn localitatea Cojusna, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Luceafărul nr. 5, ap. 4. (3.897/2003)

43. Munteanu Olesea, fiica lui Petru si Vera (fiica lui Vīlcu Andrei, născut la 22.12.1918 īn localitatea laloveni, si Elena), născută la data de 1 aprilie 1987 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, laloveni, str. Luceafărul nr. 26. (3.914 bis/2002)

44. Munteanu Vladislav, fiul lui Petru (fiul lui Tudor, născut la 4.04.1921 īn localitatea Ulmu) si Vera, născut la data de 24 iulie 1988 īn localitatea laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Luceafărul nr. 26. (3.914 bis/2002)

45. Patrascanu Lucretia, fiica lui Sosnovschi Ion si Victoria (născută la 2.05.1931 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir), născută la data de 29 martie 1961 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (7.207/2003)

46. Samoil Igor, fiul lui Ion (fiul lui Nicon, născut īn anul 1898 īn localitatea Zăluceni, si Măria) si Măria, născut la data de 21 septembrie 1968 īn localitatea Dumitreni, judetul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mircea cel Bătrīn nr. 16, ap. 57. (4.061/2002)

47. Savca Victor, fiul lui Anatolie (fiul lui Anatolie, născut la 30.05.1932 īn localitatea Rīscani) si Margareta, născut la data de 16 iulie 1982 īn localitatea Singureni, judetul Rīscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Singureni, judetul Rīscani. (16.535/2003)

48. Savenco Dumitru, fiul lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe, născut la data de 17.04.1914 īn localitatea Cahul) si Ana, născut la data de 7 iulie 1979 īn localitatea Tărăncuta, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Tărăncuta, raionul Cantemir. (3.889/2003)

49. Savenco Gheorghe, fiul lui Gheorghe (fiul lui Gheorghe, născut la data de 17.04.1914 īn localitatea Cahul) si Ana, născut la data de 1 februarie 1977 īn localitatea Baimaclia, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chioselia, raionul Cantemir. (3.892/2003)

50. Săndută Grigore, fiul lui Vasile (născut la 14.04.1935 īn localitatea laloveni) si Măria, născut la data de 25 februarie 1971 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Spartac nr. 3. (1.103/2003) Copii minori: Săndută Dumitru-Claudiu, născut la data de 21.04.2000; Săndută Lavinia, născută la data de 14.08.2007.

51. Sechiras Diana, fiica lui Anatolie si Elizaveta (fiica lui Lipcan Stefan, născut la 11.05.1923 īn localitatea Ungheni, si Măria), născută la data de 3 februarie 1981 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 88. (6.079/2004)

52. Sechiras Elizaveta, fiica lui Lipcan Stefan si Măria (născută la 22.01.1923 īn localitatea Sipoteni), născută la data de 18 octombrie 1956 īn localitatea Sipoteni, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Madan nr. 46, bl. 5, ap. 88. (4.666/2004)

53. Semeniuc Diana, fiica lui Patras Gheorghe si Zamfira (născută la 29.05.1929 īn localitatea Bahrinesti), născută la data de 4 februarie 1973 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.658/2003) Copii minori: Semeniuc Ion, născut la data de 12.09.1995; Semeniuc Roman, născut la data de 13.02.2001.

54. Sīrbu Alexandru, fiul lui Vasile si Ana, născut la data de 9 noiembrie 1986 īn localitatea Dezghingea, raionul Comrat, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 59. (3.293/2003)

55. Sīrbu Ana, fiica lui Buruian Dumitru si Măria (fiica lui Tăcu losif, născut la data de 3.04.1910 īn localitatea Lăpusna, si Antonia), născută la data de 23 aprilie 1967 īn localitatea Mereseni, raionul Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Hīncesti, str. Alexandru cel Bun nr. 59. (3.293/2003)

56. Sofronovici Mihail, fiul lui Ion (născut la 15.03.1922 īn localitatea Lăpusna) si Efrosinia, născut la data de 23 octombrie 1949 īn localitatea Batīr, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Batīr, raionul Căinări. (12.429/2003)

57. Strună Eugen, fiul lui Stefan (fiul lui Ion si Liuba, născută la 22.10.1923 īn localitatea Sadova) si Valentina, născut la data de 28 martie 1985 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Burebista nr. 11. (6.802/2003)

58. Strună Stefan, fiul lui Ion si Liuba (născută la 22.10.1923 īn localitatea Sadova), născut la data de 30 iulie 1957 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Burebista nr. 11. (6.802/2003)

59. Strună Valentina, fiica lui Bucsan Gheorghe (născut la 30.05.1930 īn localitatea Durlesti) si Eugenia, născută la data de 1 martie 1957 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. Vovinteni nr. 12, judetul Chisinău. (6.801/2003)

60. Studinschi Anatolie, fiul lui Victor (fiul lui Mihail si Măria, născută la 4.01.1919 īn localitatea Viisoara) si Anna, născut la data de 15 iunie 1970 īn localitatea Viisoara, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 60, bl. 1, ap. 54. (13.152/2003) Copii minori: Studinschi Vădim, născut la data de 30.11.1995.

61. Studinschi Igor, fiul lui Victor (fiul lui Mihail si Măria, născută la 4.01.1919 īn localitatea Viisoara) si Ana, născut la data de 31 martie 1978 īn localitatea Viisoara, raionul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Viisoara, raionul Edinet. (13.155/2003)

62. Studinschi Veronica, fiica lui Zborcilă Victor si Tamara (fiica lui Cibotari Vasile si Măria, născută la 24.11.1924 īn localitatea Viisoara), născută la data de 7 februarie 1975 īn localitatea Viisoara, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vadul lui Vodă nr. 60, bl. 1, ap. 54. (13.154/2003)

63. Tabacari Ivan, fiul lui Gheorghe (născut la 23.02.1937 īn localitatea Sadīc) si Alexandra, născut la data de 27 ianuarie 1963 īn localitatea Sadīc, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sadīc, raionul Cantemir. (13.341/2003) Copii minori: Tabacari Ion, născut la data de 15.03.1993; Tabacari Emilia, născută la data de 30.05.2005.

64. Tescureanu Fiodor, fiul lui Fiodor (născut la data de 14.02.1927 īn localitatea Nisporeni) si Feodosia, născut la data de 7 mai 1970 īn localitatea Milesti, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Păcii nr. 61. (4.202/2003)

65. Teutuleac Angela, fiica lui Mihail si Măria (fiica lui Tihon Nicolai, născut la 19.11.1905 īn localitatea Cernăuti, si Veronica), născută la data de 4 august 1975 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Cagor. (3.711/2004)

66. Teutuleac Măria, fiica lui Tihon Nicolai si Veronica (născută la 15.10.1916 īn localitatea Cernăuti), născută la data de 23 februarie 1952 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Ceagor, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.849/2004)

67. Teutuleac Mihail, fiul lui Lazar (născut la 7.02.1911 īn localitatea Ceagor) si Casandra, născut la data de 19 noiembrie 1950 īn localitatea Ceagor, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Ceagor, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.848/2004)

68. Toma Stepan, fiul lui Gheorghe (fiul lui Stepan si Eudochia, născută la 25.07.1914 īn localitatea Puhoi) si Tatiana, născut la data de 2 iulie 1976 īn localitatea Puhoi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Puhoi, raionul laloveni. (2.372/2003)

69. Tepordei Constantin, fiul lui Dumitru si Elena (născută la data de 1.07.1933 īn localitatea Cahul), născut la data de 6 iulie 1966 īn localitatea Cīrpesti, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīrpesti, raionul Cantemir. (8.091/2003)

70. Unciuc Rodica, fiica lui Ion si Elena (fiica lui Mocanu Stefan, născut la 24.03.1920 īn localitatea Tartaul, raionul Cantemir, si Sofia), născută la data de 15 februarie 1982 īn localitatea Gotesti, raionul Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gotesti, raionul Cantemir. (3.414/2004)

71. Vladimir loan, fiul lui Mihail (fiul lui Ion, născut la data de 20.04.1904 īn localitatea Soroca) si Raisa, născut la data de 20 ianuarie 1972 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Botanica, str. Alba-lulia nr. 1, ap. 23. (7.101/2003)

72. Vladimir Mihail, fiul lui Ion (născut la data de 20.04.1904 īn localitatea Soroca) si Elisaveta, născut la data de 26 august 1940 īn localitatea Tīra, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba lulia nr. 1, ap. 23. (7.340/2003)

73. Volintir Natalia, fiica lui Pavel si Măria (fiica lui Muntean Dionis, născut īn anul 1930 īn localitatea Tacmagiu, si Matriona), născută la data de 4 martie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Moscova nr. 11, ap. 188. (3.965/2003)

74. Zavatin Gheorghe, fiul lui Vasile (născut la 22.02.1930 īn localitatea Scoreni) si Alexandra, născut la data de 9 septembrie 1965 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Scoreni, raionul Străseni, judetul Chisinău. (1.551/2003) Copii minori: Zavatin Inga, născută la data de 23.11.1990; Zavatin Vasile, născut la data de 19.11.1993.

75. Zlate Măria, fiica lui Tomsa Ion (născut la 23.03.1935 īn localitatea Leova) si Tomsa Elena, născută la data de 3 iulie 1962 īn localitatea Sărata, Răzesi, judetul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 9, ap. 45. (12.301/2003)

76. Zota Ivan, fiul lui llarion si Elena (născută la data de 9.05.1939 īn localitatea Edinet), născut la data de 10 ianuarie 1959 īn localitatea Sirăuti, judetul Edinet, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sirăuti, raionul Briceni. (3.672/2003).

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Anghel Natalia, fiica lui Stefan si Nadejda (fiica lui Damalachi Mihail, născut la 11.02.1929 īn localitatea Cīrpesti, si Nadejda), născută la data de 25 iunie 1984 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, Str. Lăutarilor nr. 42A, raionul Cahul. (2.203/2004)

2. Bass Anastasia, fiica lui Andrei si Nadejda (fiica lui Gavril Nicolae, născut la 1.09.1926 īn localitatea Chisinău, si Ecaterina), născută la data de 24 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Valea Crucii nr. 2, bl. 1, ap. 58. (15.395/2003)

3. Bondarciuc Roman, fiul lui Anatolie si Tamara (fiica lui Ceapa Ion, născut la 16.11.1939 īn localitatea Floresti), născut la data de 23 octombrie 1985 īn localitatea Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea lliciovca, raionul Floresti. (89/2006)

4. Bratu Natalia, fiica lui Filatov Anatolie si Nina (fiica lui Grigoropoli Grigore, născut la 18.10.1928 īn localitatea Criuleni, si Nadejda), născută la data de 23 aprilie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. R Zadnipru nr. 19, bl. 3, ap. 28. (1.636/2005) Copii minori: MereutăAna, născută la data de 23.04.1999; Bratu Maxim, născut la data de 16.03.2006; Bratu lāna, născută la data de 16.08.2007.

5. Buciuscan Ana, fiica lui Leon si Zenovia (fiica lui Mutelica Nicolae, născut la data de 6.12.1919 īn localitatea Hulboaca, raionul Orhei), născută la data de 18 noiembrie 1986 īn localitatea Clisova, raionul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ciocīlteni, raionul Orhei. (2.962/2006)

6. Cazacu Petru, fiul lui Ion (fiul lui Petru, născut la 22.12.1927 īn localitatea Nisporeni) si Elena, născut la data de 29 iulie 1975 īn localitatea Siscani, judetul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Siscani, raionul Ungheni. (8.233/2003) Copii minori: Cazacu Laura-Patricia, născută la data de 8.03.2000.

7. Corduneanu Dumitru, fiul lui Alexandru (fiul lui Aristarh si Măria, născută la 23.01.1924 īn localitatea Dubăsari) si Măria, născut la data de 22 septembrie 1980 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Bd. Moscovei nr. 11, ap. 163.(17.353/2003)

8. Costandachi Alexandru, fiul lui Victor (fiul lui Ion, născut la 1.04.1918 īn localitatea Vulcănesti) si Măria, născut la data de 18 martie 1982 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colibasi, str. Frunze nr. 23, judetul Cahul. (385/2005)

9. Creanga Alexandru, fiul lui Ion si Elena (fiica lui Ursu Ion, născut la 19.12.1919 īn localitatea Coscalia, si Eudochia), născut la data de 2 septembrie 1974 īn localitatea Pervomaisc, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Coscalia, raionul Căuseni. (8.984/2003)

10. Culai Constantin, fiul lui Stefan si Măria (fiica lui Corcodel Constantin, născut la 2.02.1923 īn localitatea Ulmu), născut la data de 25 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Casu nr. 20, bl. 4, ap. 7. (547 bis 2/2003)

11. Culai Elena, fiica lui Stefan si Măria (fiica lui Corcodel Constantin, născut la 2.02.1923 īn localitatea Ulmu), născută la data de 3 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Casu nr. 20, bl. 4, ap. 7. (547 bis/2003)

12. Culai Măria, fiica lui Constantin (născut la 25.08.1989 īn Chisinău) si Pelaghia, născută la data de 14 septembrie 1956 īn localitatea Kuria, raionul Dubrovinsk, Tiumeni, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gheorghe Casu nr. 20, bl. 4, ap. 7. (547/2003)

13. Culai Stefan, fiul lui Mihail (născut la 30.10.1937 īn localitatea Revaca) si Ioana, născut la data de 9 ianuarie 1962 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gheorghe Casu nr. 20, bl. 4, ap. 7. (548/2003)

14. Damaschin Ion, fiul lui Mihail (născut la 16.09.1932 īn localitatea Tighina) si Nina, născut la data de 11 septembrie 1958 īn localitatea Purcari, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 10, ap. 128. (1.913/2004)

15. Damaschin Liviu, fiul lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 16.09.1932 īn localitatea Tighina) si Ludmila, născut la data de 29 iunie 1980 īn localitatea Hīncesti, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 53, ap. 200. (1.912/2004)

16. Damaschin Ludmila, fiica lui Boincean Stefan (născut la 15.08.1932 īn localitatea Lăpusna) si Ana, născută la data de 27 iulie 1957 īn localitatea Mereseni, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 53, ap. 200. (1.920/2004)

17. Damaschin Viorica, fiica lui Ion si Ludmila (fiica lui Boincean Stefan, născut la 15.08.1932 īn localitatea Lăpusna), născută la data de 31.03.1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 53, ap. 200. (1.920/2004)

18. Darii Olesea, fiica lui Gheorghe si Lidia (fiica lui Petru, născut la 7.09.1934 īn localitatea Glodeni), născută la data de 13 august 1984 īn localitatea Hījdieni, judetul Glodeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cajba, judetul Glodeni. (2.558/2004)

19. Dragan Lilia, fiica lui Boris (fiul lui Foca si lulita, născută īn anul 1932 īn localitatea Cobusca Nouă) si Silvia, născută la data de 8 iulie 1980 īn localitatea Cobusca Nouă, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cobusca Nouă. (1.008/2003)

20. Eremia Vădim, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 4.04.1920 īn localitatea Odesa) si Măria, născut la data de 5 aprilie 1982 īn localitatea Borogani, judetul Comrat, Republica Moldova, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Pocrovca Nouă, raionul Suvorov, Odesa. (15.924/2003)

21. Ghitu Victor, fiul lui Valerian si Vasilisa (fiica lui Preguza lustim, născut la 19.06.1928 īn localitatea Străseni, si Victoria), născut la data de 21 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrān nr. 34, ap. 257. (3.381/2005)

22. lovu Andrei, fiul lui Nicolai (fiul lui Andrei, născut la 12.12.1917 īn localitatea Răzeni, si Alexandra) si Parascovia, născut la data de 5 iunie 1976 īn localitatea Răzeni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul Căinări. (310/2003) Copii minori: lovu Nicolae, născut la data de 9.03.2006.

23. lovu lurie, fiul lui Nicolae (fiul lui Andrei, născut la 12.12.1917 īn localitatea Răzeni, si Alexandra) si Parascovia, născut la data de 25 mai 1971 īn localitatea Răzeni, judetul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul Căinări. (309/2003) Copii minori: lovu lurie, născut la data de 6.07.2002; lovu Doina, născută la data de 26.02.1999; lovu Daniela, născută la data de 11.09.1995.

24. lovu Tamara, fiica lui Nicolae (fiul lui Andrei, născut la 12.12.1917 īn localitatea Răzeni, si Alexandra) si Parascovia, născută la data de 11 octombrie 1972 īn localitatea Răzeni, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Răzeni, raionul Căinări. (312/2003)

25. Ivas Corina, fiica lui lurie si Adriana (fiica lui Ciubida Petru, născut la 21.09.1935 īn localitatea Dăncăuti, judetul Soroca), născută la data de 5 februarie 1987 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Drochia, str. Alecu Russo nr. 22. (540 bis/2002)

26. Lesnic Igor, fiul lui Vasile si Ala (fiica lui Smīntīnă Petru, născut la 8.02.1939 īn localitatea Mereseuca), născut la data de 2 august 1989 īn localitatea Mereseuca, judetul Ocnita, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Frunză, Str. Păcii nr. 5, ap. 50, raionul Ocnita. (14.290 bis/2003)

27. Mătrăgună Natalia, fiica lui Ion (fiul lui Dumitru si Efrosinia, născută la 15.02.1928 īn localitatea Cucuruzeni) si Maia, născută la data de 10 aprilie 1983 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Orhei, str. T. Ciobanu nr. 6, ap. 19.(2.893/2004)

28. Moldoveanu Măria, fiica lui Victor si Parascovia (fiica lui Bădărău Alexei, născut la 14.03.1919 īn localitatea Călărasi), născută la data de 23 iulie 1984 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Vasile Alecsandri nr. 58, ap. 9. (845/2004)

29. Moroz Andrei, fiul lui Andrei si Elena (fiica lui Cavalciuc Ion, născut la 28.09.1923 īn localitatea Soroca, si Raisa), născut la data de 25 aprilie 1981 īn localitatea Soroca, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 55, bl. 1, ap. 115. (8.815/2003)

30. Murja Diana, fiica lui Dumitru (fiul lui Ion, născut la 8.03.1917 īn localitatea Brăila, Romānia) si Valentina, născută la data de 1 decembrie 1983 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str.-la Naumov nr. 10. (3.585/2006)

31. Novac Ala, fiica lui Casianciuc Igor si Gutul Măria (fiica lui Vasile, născut la 3.04.1934 īn localitatea Mărcăuti), născută la data de 28 noiembrie 1983 īn localitatea Briceni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Briceni, Str. Caiselor nr. 30. (2.832/2007)

32. Pogor Tatiana, fiica lui Mihail (fiul lui Vera, născută la 22.04.1930 īn localitatea Briceni) si Tamara, născută la data de 12 ianuarie 1985 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Bălti, str. Conev nr. 13, ap. 44. (4.117/2004)

33. Popescu lurie, fiul lui Ion (fiul lui Dumitru, născut la 24.03.1929 īn localitatea Ungheni) si Ana, născut la data de 29 iulie 1985 īn localitatea Cornova, raionul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Ungheni, str. Ion Creangă nr. 27, ap. 49. (1.249/2006)

34. Postolati Diana, fiica lui Buhna Valentin si Nina (fiica lui Scutelniciuc Profir, născut la 8.03.1923 īn localitatea Cuhnesti, raionul Glodeni), născută la data de 11 decembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Fălesti, str. M. Kogălniceanu nr. 21. (204/2007)

35. Postolati Victor, fiul lui Constantin si Măria (fiica lui Rusu Ion, născut la 3.06.1918 īn localitatea Gribova, raionul Soroca), născut la data de 18 septembrie 1980 īn localitatea Gribova, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Alexandru cel Bun nr. 38, ap. 45. (205/2007)

36. Răzmerită Liviu, fiul lui Timofei (fiul lui Gheorghe si Ana, născută la 13.08.1913 īn localitatea Recea) si Zinaida, născut la data de 31 august 1975 īn localitatea Recea, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Recea, raionul Străseni. (4.974/2003)

37. Scoartă Dragos, fiul lui Mihail si Nina (fiica lui lovu Ion, născut la 22.08.1914 īn localitatea Recea), născut la data de 19 septembrie 1984 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, sos. Hīncesti nr. 62, bl. 2, ap. 61. (1.891/2006)

38. Svet Sergiu, fiul lui Ilie si Nina (fiica lui Guzgan Grigore, născut la 7.03.1937 īn localitatea Bălti), născut la data de 16 decembrie 1983 īn localitatea Chirca, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. (982/2006)

39. Tăran Sergiu, fiul lui Nicolae si Mara (fiica lui Godenciuc losif, născut la 22.11.1926 īn localitatea Tighina, si Pelaghia), născut la data de 21 iunie 1983 īn localitatea Slobozia, judetul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Slobozia, str. Stefan cel Mare, raionul Stefan Vodă. (580/2005)

40. Tepordei Aliona, fiica lui Baraghin Simion si Zinovia (fiica lui Profir Victor si Măria, născută la data de4.03.1925 īn localitatea Cahul), născută la data de 16 noiembrie 1976 īn localitatea Lărguta, raionul Cantemir, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cīrpesti, raionul Cantemir. (8.090/2003)

41. Unciuc Viorica, fiicalui Petru si Tatiana (fiica lui Ciobanu Vasile, născut la 13.05.1937 īn localitatea Andrusul de Sus), născută la data de 15 ianuarie 1986 īn localitatea Zīrnesti, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova,localitatea Zīrnesti, judetul Cahul. (2.949/2007)

42. Vlasov lurie, fiul lui Nicolae si Zinaida (fiica lui Zamsa Nicolae si Irina, născută la 1.06.1920 īn localitatea Rusestii Noi), născut la data de 2 iunie 1983 īn localitatea Chisinău,judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Paris nr. 53, bl. 1, ap. 42. (1.234/2003)

43. Vutcariov Veronica, fiica lui Alexandru si Tatiana (fiica lui Petrascu Andrei, născut la 2.02.1929 īn localitatea Chisinău, si Vera), născută la data de 6 ianuarie 1984 īn localitatea laloveni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea laloveni, str. Alexandru cel Bun nr. 9, bl. 1, ap. 83. (388/2005)

44. Zavatin Elena, fiica lui Bărbos Vasile (născut la 26.04.1934 īn localitatea Scoreni) si Ana, născută la data de 23 aprilie 1970 īn localitatea Scoreni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Scoreni, raionul Străseni, judetul Chisinău. (1.549/2003)

 

ACTE ALE OFICIULUI ROMAN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

OFICIUL ROMĀN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR

 

DECIZIE

pentru constituirea Comisiei de negociere a Metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor retele de comunicatii de date

 

Avānd īn vedere Cererea Uniunii Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) si a Centrului Romān pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), īnregistrată la Oficiul Romān pentru Drepturile de Autor cu nr. 7.602 din 22 septembrie 2008, precum si Referatul nr. SG/2.480 din 26 septembrie 2008 al Directiei registre, gestiune colectivă si relatii publice,

conform dispozitiilor art. 1065 coroborat cu art. 1231 alin. (1) lit. f) si art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza prevederilor art. 7 alin. (3) din Hotărārea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, functionarea, structura personalului si dotările necesare īndeplinirii atributiilor Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:

Art. 1. - Se constituie Comisia de negociere a Metodologiei privind remuneratia echitabilă datorată artistilor interpreti sau executanti si producătorilor de fonograme pentru comunicarea publică a fonogramelor de comert ori a reproducerilor acestora prin intermediul internetului sau al altor retele de comunicatii de date, după cum urmează:

- cāte un reprezentant al Uniunii Producătorilor de Fonograme din Romānia (UPFR) si al Centrului Romān pentru Administrarea Drepturilor Artistilor Interpreti sau Executanti (CREDIDAM), pe de o parte; si

- cāte un reprezentant al Asociatiei Romāne de Comunicatii Audiovizuale (ARCA), al Asociatiei Operatorilor Mobili din Romānia (AOMR), al Asociatiei Nationale a Internet Service Providerilor din Romānia (ANISP), al Societătii Romāne de Televiziune, al Societătii Romāne de Radiodifuziune, al Societătii Comerciale „SBS Broadcasting Media" - S.R.L. (KISS FM), al Societătii Comerciale „SBS Broadcasting Media" - S.R.L. (Prima TV), al Societătii Comerciale „ProTV" - S.A., al Societătii Comerciale VODAFONE ROMĀNIA- S.A. si al Societătii Comerciale ORANGE ROMĀNIA - S.A., pe de altă parte.

Art. 2. - Comisia constituită potrivit art. 1 are obligatia să desfăsoare negocierile īn conformitate cu dispozitiile art. 1312 alin. (1)-(3) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare, pe o durată de maximum 30 de zile calendaristice de la data constituirii.

Art. 3. - Comisia īsi va stabili programul īntālnirilor, pe care īl va comunica Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor.

Art. 4. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn conformitate cu dispozitiile art. 131 alin. (2) din Legea nr. 8/1996, cu modificările si completările ulterioare.

 

p. Directorul general al Oficiului Romān pentru Drepturile de Autor,

Eugen Vasiliu

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 181.