MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 675         LEGI, DECRETE, HOTĂRĀRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 1 octombrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

159. - Lege pentru aderarea Romāniei la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

 

875. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea Romāniei la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

 

160. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

877. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

31. - Hotărāre privind modificarea Hotărārii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

32. - Hotărāre privind prelungirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 18/2008 pentru īncuviintarea efectuării de către Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

47. - Hotărāre privind īnfiintarea Comisiei de anchetă avānd drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier si a modului īn care s-au respectat contractele dintre statul romān si marile societăti comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protectie a mediului

 

48. - Hotărāre privind īnfiintarea unei comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Romān

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

1.102. - Hotărāre privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009- 2012

 

1.191. - Hotărāre privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 13 martie 2008 si 9 mai 2008 īntre Guvernul Romāniei si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

 

1.193. - Hotărāre privind modificarea art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de īnchiriere de licente nr. 0115RO, īncheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, īntre Guvernul Romāniei si Microsoft Ireland Operation Limited

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

190. - Decizie pentru numirea doamnei Hīrtan Alexandrina-Luminita īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

191. - Decizie pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

193. - Decizie pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Alice Cezarina Bītu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.037/617. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului internelor si reformei administrative privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004

 

1.657. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor īn cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008

 

2.450/C. - Ordin al ministrului justitiei privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

4. - Hotărāre privind conditiile pe care trebuie să le īndeplinească localurile sectiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

857. - Decizie privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea Romāniei la Acordul european privind transportul international al mărfurilor

periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Romānia aderă la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000.

Art. 2. - (1) Pentru ducerea la īndeplinire a prevederilor Acordului european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), se desemnează ca autoritate competentă Ministerul Transporturilor.

(2) Pentru inspectia navelor īn conformitate cu procedurile prevăzute īn Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), se desemnează ca organism de inspectie Autoritatea Navală Romānă, organ tehnic de specialitate din subordinea Ministerului Transporturilor.

Art. 3. - (1) Amendamentele ulterioare la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) vor fi preluate īn legislatia internă, prin ordin al ministrului transporturilor.

(2) Amendamentele la Regulamentul anexat la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN) se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 26 septembrie 2008.

Nr. 159.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea Romāniei la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea Romāniei la Acordul european privind transportul international al mărfurilor periculoase pe căile navigabile interioare (ADN), adoptat la Geneva la 26 mai 2000, si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. 875.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34 din 19 martie 2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 246 din 28 martie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 3, literele a) si g) se abrogă.

2. La articolul 3, după litera m) se introduce o nouă literă, litera m1), cu următorul cuprins:

,,m1) informatia de localizare primară - datele cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Natională pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei*), care indică elementele de retea relevante din punctul de vedere al localizării si care nu necesită prelucrare suplimentară din partea operatorului;".

3. La articolul 3, litera s) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei, care realizează interfata unică de acces al cetăteanului la agentiile specializate de interventie si care permite răspunsul adecvat urgentei semnalate; interfata publică de acces este realizată prin integrarea īn cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgentă cu dispeceratele agentiilor specializate de interventie;".

4. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 4. - (1) SNUAU se organizează īn conformitate cu directivele, standardele, recomandările ETSI si cu practicile europene privind sistemele de comunicatii si tehnologia informatiei utilizate ca suport pentru serviciul E 112.

(2) Administratorul SNUAU este Serviciul de Telecomunicatii Speciale."

5. La articolul 5, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Comitetul are rolul elaborării de politici si strategii privind functionarea, operarea si dezvoltarea SNUAU, precum si a serviciului de urgentă 112 īn Romānia, adoptānd īn acest sens hotărāri, prin consens."

6. La articolul 7, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) este stabilit prin hotărāre a Consiliului Suprem de Apărare a Tării, iar cheltuielile de personal se finantează īn limita posturilor aprobate prin legile bugetare anuale."

7. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - SNUAU asigură interoperabilitatea īntre dispeceratele de urgentă ale agentiilor specializate de interventie aflate īn aceeasi zonă de responsabilitate."

8. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) Autoritatea Natională pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei analizează si stabileste conditiile tehnice pentru furnizarea informatiilor de localizare primare si a informatiilor de localizare a apelantului către SNUAU de către furnizorii de retele publice de telefonie."

9. La articolul 20, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) SNUAU are obligatia de a transforma informatiile de localizare primare īn informatii de localizare."

10. La articolul 20, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Accesul la datele de localizare primară este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgentă."

11. La articolul 25, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - (1) Cheltuielile pentru administrarea, operarea, īntretinerea si dezvoltarea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU."

12. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.

13. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contributiilor achitate de Autoritatea Natională pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei operatorului SNUAU, ca venituri proprii pānă la data īnceperii finantării SNUAU de la bugetul de stat."

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul Romāniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 26 septembrie 2008.

Nr. 160.


*) Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 659 din 18 septembrie 2008, a fost īnfiintată Autoritatea Natională pentru Comunicatii prin reorganizarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare īn Comunicatii si Tehnologia Informatiei, care se desfiintează, si prin reorganizarea prin divizare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare īn Informatică - I.C.I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Presedintele Romāniei decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă si se dispune publicarea acestei legi īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMĀNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 septembrie 2008.

Nr. 877.

 

HOTĂRĀRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea Hotărārii Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

 

Īn temeiul art. 42 si al art. 60 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 42/2004 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- domnul deputat Coclici Radu Eugeniu, apartinānd Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat īn calitatea de membru al Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare īn masă;

- domnul deputat Bălan Doru Geany, apartinānd Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, este desemnat īn calitatea de membru al Comisiei pentru sănătate si familie.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 29 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 31.

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

 

HOTĂRĀRE

privind prelungirea termenului prevăzut la art. 6 alin. (1) din Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 18/2008 pentru īncuviintarea efectuării de către Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic

 

Īn temeiul prevederilor art. 77 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat, cu modificările ulterioare,

 

Camera Deputatilor adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. -Termenul prevăzut la articolul 6 alineatul (1) din Hotărārea Camerei Deputatilor nr. 18/2008 pentru īncuviintarea efectuării de către Comisia pentru industrii si servicii a unei anchete privind analiza problemelor din sectorul energetic, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 475 din 27 iunie 2008, se prelungeste pānă la data de 10 noiembrie 2008.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Camera Deputatilor īn sedinta din 29 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 32.

 

HOTĂRĀRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind īnfiintarea Comisiei de anchetă avānd drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier si a modului īn care s-au respectat contractele dintre statul romān si marile societăti comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protectie a mediului

 

Īn temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia Romāniei, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului, Senatul adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - (1) Se īnfiintează Comisia de anchetă avānd drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier si a modului īn care s-au respectat contractele dintre statul romān si marile societăti comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protectie a mediului.

(2) Componenta nominală a comisiei de anchetă mentionate la alin. (1) este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 2. - Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat pānă la data de 30 noiembrie 2008.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn sedinta din 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 47.

 

ANEXA

 

COMPONENTA NOMINALA

a Comisiei de anchetă avānd drept scop investigarea tăierilor ilegale din fondul forestier si a modului īn care s-au respectat contractele dintre statul romān si marile societăti comerciale privatizate cu referire la angajamentele de protectie a mediului

 

1. Ster Sever Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. Dumitru Constantin Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal

3. Mereută Mircea Gheorghe Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

4. Nasleu Ion Grupul parlamentar al Partidului Romānia Mare

5. Marinescu Marius Grupul parlamentar al Partidului Conservator

6. Zsombori Vilmos Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romānia

 

PARLAMENTUL ROMĀNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRĀRE

privind īnfiintarea unei comisii de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Romān

 

Senatul adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - Se īnfiintează o comisie de anchetă avānd drept scop investigarea activitătii Institutului Cultural Romān īn perioada 2005-2008, precum si eficienta cheltuirii sumelor repartizate prin bugetul de stat acestei institutii īn aceeasi perioadă de timp.

Art. 2. - (1) Componenta nominală a comisiei de anchetă mentionate la art. 1 este prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Biroul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi stabilit de către membrii acesteia.

Art. 3. - Senatul cere tuturor organelor de stat, institutiilor si organizatiilor să pună la dispozitia comisiei de anchetă prevăzute la art. 1, īn timp util, orice informatii care sunt de natură să servească activitătii acesteia.

Art. 4. - Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat pānă la data de 1 noiembrie 2008.

 

Această hotărāre a fost adoptată de Senat īn sedinta din 24 septembrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia Romāniei, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 48.

 

ANEXA

 

COMPONENTA NOMINALA

a Comisiei de anchetă privind activitatea Institutului Cultural Romān

 

1. Păunescu Adrian Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. Mihetiu loan Gheorghe Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal

3. Dumitrescu Ion Mihai Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

4. Funar Gheorghe Grupul parlamentar al Partidului Romānia Mare

5. Vasilescu Gavrilă Grupul parlamentar al Partidului Conservator

6. Szabo Kāroly Ferenc Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din Romānia

 

HOTĂRĀRI ALE GUVERNULUI ROMĀNIEI

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

tinānd seama de prevederile art. 5 alin. (1) lit. e1) din Hotărārea Guvernului nr. 1.489/2002 privind īnfiintarea Agentiei Nationale Antidrog, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă Programul national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012, prevăzut īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Programul prevăzut la alin. (1) se finantează de la bugetul de stat, prin bugetul aprobat Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru Agentia Natională Antidrog la titlul VII „Alte transferuri", īn limita fondurilor bugetare aprobate si īn functie de prioritătile stabilite de Agentia Natională Antidrog.

(3) Subprogramele din cadrul programului prevăzut la alin. (1) care nu se pot finanta pe anul 2009 vor fi reluate īn anii următori si vor fi derulate īn functie de fondurile bugetare aprobate Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - Bugetul total al programului prevăzut la art. 1 este de 15.078 mii lei.

Art. 3. - Subprogramele si proiectele componente ale Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012 se elaborează, se implementează, se monitorizează si se evaluează de Agentia Natională Antidrog.

Art. 4. - Sumele economisite īn cadrul unui subprogram sau proiect pot fi redistribuite altor subprograme sau proiecte din cadrul Programului national de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012, motivat, cu aprobarea presedintelui Agentiei Nationale Antidrog.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Zvetlana Preoteasa,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 septembrie 2008.

Nr. 1.102.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL NATIONAL

de asistentă medicală, psihologică si socială a consumatorilor de droguri - 2009-2012

 

Obiectiv general de dezvoltare

Dezvoltarea sistemului national integrat de asistentă a consumatorilor si consumatorilor dependenti de droguri, pe 3 niveluri, īn concordantă cu nevoile beneficiarilor, prin crearea unei retele nationale de resurse specializate de prevenire si asistentă, care să garanteze disponibilitatea generală a serviciilor, conform Strategiei Nationale Antidrog īn perioada 2005-2012, aprobată prin Hotărārea Guvernului nr. 73/2005 (cap. II).

Scop

Prevenirea consumului de droguri la populatia generală, precum si atragerea si mentinerea consumatorilor si consumatorilor dependenti de droguri īn sistemul national integrat de servicii publice de asistentă, īn vederea reabilitării medico-psihosociale a acestora.

Obiective generale

1. Dezvoltarea de servicii de prevenire universală, selectivă si indicată, īn vederea evitării debutului consumului de droguri si a transformării consumului ocazional īn consum problematic, precum si a reducerii consecintelor abuzului de droguri.

2. Realizarea unui complex integrat de servicii de asistentă medicală, psihologică si socială pentru consumatorii si consumatorii dependenti de droguri, orientat prioritar spre zonele cu cea mai mare prevalentă a consumului, identificate īn urma monitorizării sistematice a unor indicatori-cheie.

3. Formarea initială si continuă a profesionistilor din sistemul de prevenire si asistentă, īn vederea cresterii calitătii serviciilor oferite beneficiarilor.

4. Realizarea de studii calitative si cantitative īn vederea propunerii de modificare a actelor normative īn materie, pentru adaptarea acestora la dinamica fenomenului drogurilor īn Romānia.

Buget necesar pentru implementare: 15.078 mii lei.

Subprogramele si proiectele componente ale programului national sunt următoarele:

1. Subprogramul „Prevenirea consumului experimental/ recreational de droguri īn populatia scolară"

Obiective specifice:

- crearea si dezvoltarea de servicii integrative de tip informare īn legătură cu riscurile consumului de droguri la populatia scolară;

- crearea si dezvoltarea de servicii integrative de tip formare de abilităti individuale cu rol de factori de protectie īmpotriva consumului de droguri si de tip petrecere a timpului liber;

- crearea si dezvoltarea unor politici de prevenire a consumului de droguri īn rāndul adolescentilor si tinerilor, prin stimularea creativitătii artistice si promovarea strategiilor de sensibilizare tip peerto peer education (educatie īntre egali);

- crearea unui sistem integrat de prevenire a consumului de droguri, abilitat să refere cazurile de abuz de alcool către serviciile de asistentă integrată.

Indicatori fizici - unitate de măsură:

- cresterea cu minimum 25% fată de anul 2007 a accesului populatiei scolare la programele de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri si la programele de formare de abilităti personale si sociale cu rol de factori de protectie;

- cresterea cu minimum 25% fată de anul 2007 a accesului populatiei scolare la programele de petrecere a timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri.

Indicatori de eficientă:

- un număr de cel putin 200.000 de elevi/an beneficiari ai programelor de informare asupra riscurilor asociate consumului de droguri si de formare de abilităti personale si sociale cu rol de factori de protectie;

- un număr de cel putin 50.000 de elevi/an beneficiari directi ai programelor de petrecere a timpului liber, ca alternativă la consumul de droguri;

- un număr de cel putin 100 de persoane resursă-cheie din sistemul national de prevenire si 1.000 de cadre didactice (persoane resursă care asigură sustenabilitatea proiectului) ca beneficiari indirecti ai programului.

Indicatori de rezultat:

- raport de evaluare calitativă a eficientei proiectului;

- numărul beneficiarilor directi ai interventiilor cu caracter preventiv;

- numărul beneficiarilor indirecti.

Bugetul aferent acestui subprogram este de 300 mii lei.

2. Subprogramul „Campanii nationale/regionale media de prevenire a consumului de droguri" Obiective specifice:

- cresterea calitătii sistemului integrat de prevenire a consumului de droguri;

- dezvoltarea si diversificarea interventiilor preventive centrate pe substantele care au prevalenta cea mai ridicată īn rāndul populatiei generale si grupelor de vārstă cu risc;

- informarea si sensibilizarea adolescentilor si tinerilor din categoria de vārstă mentionată īn legătură cu riscurile asociate consumului de canabis;

- informarea si sensibilizarea opiniei publice īn legătură cu riscurile asociate consumului de canabis;

- cresterea influentei factorilor individuali de protectie īmpotriva consumului de droguri, prin informarea corectă a populatiei-tintă;

- sensibilizarea decidentilordin institutiile publice-cheie din sistemul national de prevenire īn legătură cu ariile de interventie prioritare.

Indicatori fizici - unitate de măsură:

- cresterea cu minimum 25% a populatiei din categoria de vārstă mentionată informate asupra riscurilor asociate consumului de canabis;

- mentinerea la acelasi nivel sau scăderea cu minimum 0,5% a prevalentei consumului de canabis īn categoria de vārstă

mentionată (evaluarea de impact este posibilă la un interval de 4 ani, prin studiile de prevalentă la populatia generală). Indicatori de eficientă:

- un număr de cel putin 200.000 de adolescenti si tineri din grupa de vārstă 15-25 ani beneficiari ai programelor de informare asupra riscurilor asociate consumului de canabis;

- un număr de cel putin 1.000.000 de beneficiari indirecti ai campaniei media de informare;

- un număr de cel putin 100 de persoane resursă-cheie din sistemul national de prevenire (persoane resursă care asigură sustenabilitatea proiectului) ca beneficiari indirecti ai programului.

Indicatori de rezultat:

- raport de evaluare calitativă a eficientei proiectului;

- numărul beneficiarilor directi ai interventiilor cu caracter preventiv;

- numărul beneficiarilor indirecti.

Bugetul aferent acestui subprogram este de 1.600 mii lei.

3. Subprogramul „Dezvoltarea unor strategii de prevenire a consumului de droguri la locul de muncă, īn special īn cazul profesiilor identificate ca avānd risc crescut de consum"

Obiective specifice:

a) elaborarea unor propuneri legislative īn acord cu rezultatele studiilor calitative, care să fundamenteze noi politici de prevenire indicată adresate profesiilor cu risc crescut de consum de droguri;

b) implementarea unei campanii de constientizare a riscului consumului de droguri la locul de muncă si de informare privind serviciile dezvoltate conform noilor modificări legislative.

Indicatori fizici - unitate de măsură:

- modificarea cadrului legislativ īn ceea ce priveste populatia angajată īn muncă si expusă riscului consumului de droguri, prin promovarea a cel putin unei modificări legislative;

- modificarea politicilor de prevenire selectivă si indicată īn domeniu prin Planul de actiune pentru implementarea Strategiei nationale antidrog 2009-2012;

- implementarea unei campanii de prevenire indicată la nivel national.

Indicatori de eficientă:

- un număr de cel putin 300.000 de persoane angajate īn muncă care vor beneficia de modificările legislative;

- un număr de cel putin 100.000 de persoane angajate īn muncă care vor beneficia de politicile de prevenire indicată;

- un număr de cel putin 1.000.000 de persoane angajate īn muncă care vor beneficia de informare privind drepturile lor si serviciile dezvoltate īn urma modificării legislative.

Indicatori de rezultat:

- numărul de studii calitative care vor fundamenta politicile īn domeniu;

- numărul de acte normative supuse modificării;

- numărul anual de campanii nationale si locale de prevenire la locul de muncă;

- numărul anual de rapoarte statistice făcute public.

Bugetul aferent acestui subprogram este de 400 mii lei.

4. Subprogramul „Operationalizarea software ERP (Enterprise Resources Planning) - prevenire si asistentă - preluate īn cadrul conventiei de īnfrătire cu Spania"

Obiective specifice:

Īmbunătătirea sistemului national de culegere a datelor, monitorizare si evaluare a sistemului national de prevenire si asistentă īn adictii, īn vederea planificării strategice adecvate a politicilor antidrog.

Indicatori fizici - unitate de măsură:

- numărul de baze de date existente;

- numărul de rapoarte de monitorizare si evaluare.

Indicatori de eficientă:

- raport cost/beneficiu echivalent standardelor europene. Indicatori de rezultat:

- implementarea a două software-uri (unul de prevenire si unul de asistentă) de monitorizare a sistemului integrat de prevenire si asistentă īn adictii.

Bugetul aferent acestui subprogram este de 50 mii lei.

5. Subprogramul „Prevenire si asistentă integrată īn aresturi si penitenciare"

Obiective specifice:

Dezvoltarea unor programe integrate de prevenire si asistentă medicală, psihologică si socială, care să ofere o retea de resurse si care să garanteze accesul persoanelor private de libertate consumatoare de droguri, din sistemul penitenciar si aresturi, īn zonele de risc identificate.

Indicatori de rezultat:

- numărul de campanii de prevenire;

- numărul de echipamente sterile de injectare distribuite;

- numărul de beneficiari aflati īn programele de mentinere cu substituti de opiacee;

- numărul de beneficiari aflati īn alte tipuri de servicii de asistentă.

Indicatori de eficientă:

- raportul cost/beneficiar echivalent cu standardul european īn domeniu.

Bugetul aferent acestui subprogram este de 100 mii lei.

6. Subprogramul „Servicii de asistentă de nivel 1" Obiective specifice:

Reducerea riscurilor asociate consumului īn rāndul consumatorilor si al consumatorilor dependenti de droguri prin oferirea unor servicii medicale, psihologice si sociale de bază.

Servicii principale:

- asigurarea tratamentului de substitutie cu metadonă si buprenorphină + naloxonă;

- testare rapidă HIV si hepatită;

- distribuirea de prezervative;

- consiliere pre- si post-testare;

- vaccinare hepatită A si B;

- servicii de asistentă medicală medie;

- asigurarea medicatiei conexe;

- marketing servicii de nivel 1 (campanie de promovare a serviciilor de reducere a riscurilor asociate).

Indicatori de eficientă:

- indicator admitere la tratament (numărul anual de cazuri care initiază tratamentul);

- volumul de asistentă (numărul anual de consumatori diferiti asistati);

- indicator de permanentă (timpul īn care beneficiarii stau īn procesul de asistentă);

- indicator motiv de iesire din program/centru (cauza si data iesirii);

- indicator de abstinentă (numărul de teste de detectare a drogurilor īn lichide biologice pozitive/negative);

- indicator de asistentă (numărul de zile de asistentă/beneficiar aflat īn sistem);

- indicator de activitate (numărul de interventii realizate pentru beneficiar);

- indice de asistentă - relationează indicatorul de asistentă cu cel de permanentă, respectiv indicatorul de asistentă/ indicatorul de permanentă;

- indice de activitate - relationează indicatorul de activitate cu cel de permanentă, respectiv indicatorul de activitate/indicatorul de permanentă;

- indicator de īncărcătură de servicii de asistentă (numărul de pacienti asistati sau numărul de interventii realizate, īn functie de tipologia profesionistului).

Bugetul aferent acestui subprogram este de 500 mii lei.

7. Subprogramul „Servicii de asistentă de nivel 2 - centre de asistentă integrată īn adictii (CAIA)"

Obiective specifice:

- dezvoltarea si consolidarea serviciilor ambulatorii (nivelul 2 de asistentă - element central al sistemului public de asistentă medicală, psihologică si socială), prin consolidarea functionării celor 15 CAIA.

Servicii principale:

- asigurarea tratamentului de substitutie cu metadonă si buprenorphină + naloxonă;

- asigurarea tratamentului de mentinere a abstinentei (pentru dependentii de opiacee si alcool) cu naltrexonă;

- asigurarea tratamentului de dezintoxicare ambulatorie;

- testarea prezentei drogurilor īn lichide biologice;

- testare rapidă HIV si hepatită;

- distribuirea de prezervative;

- consiliere pre- si post-testare;

- vaccinare hepatită A si B;

- servicii de asistentă medicală medie;

- servicii de terapie ocupatională (ergoterapie);

- servicii de asistentă medicală psihiatrică;

- servicii de psihoterapie individuală, de grup si familială;

- asigurarea testării standardizate īn vederea evaluării psihologice (achizitionarea de teste psihologice standardizate si validate);

- marketing servicii de nivel 2 (campanie de promovare a serviciilor oferite de CAIA).

Indicatori de eficientă:

- indicator admitere la tratament (numărul anual de cazuri care initiază tratamentul);

- volumul de asistentă (numărul anual de consumatori diferiti asistati);

- indicator de permanentă (timpul īn care beneficiarii stau īn procesul de asistentă);

- indicator motiv de iesire din program/centru (cauza si data iesirii);

- indicator de abstinentă (numărul de teste de detectare a drogurilor īn lichide biologice pozitive/negative);

- indicator de asistentă (numărul de zile de asistentă/beneficiar aflat īn sistem);

- indicator de activitate (numărul de interventii realizate pentru beneficiar);

- indice de asistentă - relationează indicatorul de asistentă cu cel de permanentă, respectiv indicatorul de asistentă/indicatorul de permanentă;

- indice de activitate - relationează indicatorul de activitate cu cel de permanentă, respectiv indicatorul de activitate/indicatorul de permanentă;

- indicator de īncărcătură de servicii de asistentă (numărul de pacienti asistati sau numărul de interventii realizate, īn functie de tipologia profesionistului).

Indicatori de rezultat:

- 15 CAIA operationale

Bugetul aferent acestui subprogram este de 2.000 mii lei.

8. Subprogramul „Servicii de asistentă de nivel 3" Obiective specifice:

Dezvoltarea resurselor nivelului 3 ca parte integrantă si esentială a sistemului public de asistentă medicală, psihologică si socială, īn vederea reabilitării si reinsertiei sociale a consumatorilor si consumatorilor dependenti de droguri.

Servicii principale:

1. asigurarea functionării Comunitătii Terapeutice Bălan (capacitate - 30 de locuri)

a) asigurarea tratamentului de mentinere a abstinentei (pentru dependentii de opiacee si alcool) cu naltrexonă;

b) testarea prezentei drogurilor īn lichide biologice;

c) servicii de asistentă medicală medie;

d) servicii de terapie ocupatională (ergoterapie);

e) servicii de asistentă medicală psihiatrică;

f) servicii de psihoterapie individuală, de grup si familială;

g) asigurarea testării standardizate īn vederea evaluării psihologice (achizitionarea de teste psihologice standardizate si validate);

h) servicii culturale, educative si sportive; i) servicii de asigurare a hranei; j) servicii de găzduire;

k) marketing servicii de nivel 3 (activităti de promovare a serviciilor oferite de Comunitatea Terapeutică Bălan);

2. amenajarea partială a Comunitătii Terapeutice Mica (50 de locuri):

a) servicii de proiectare si amenajare/constructii;

3. amenajarea completă a Comunitătii Terapeutice Moroieni (25 de locuri):

a) servicii de proiectare si amenajare/constructii;

4. asigurarea functionării a două centre de zi īn Bucuresti:

a) asigurarea tratamentului de mentinere a abstinentei (pentru dependentii de opiacee si alcool) cu naltrexonă;

b) testarea prezentei drogurilor īn lichide biologice;

c) servicii de asistentă medicală medie;

d) servicii de terapie ocupatională (ergoterapie);

e) servicii de asistentă medicală psihiatrică;

f) servicii de psihoterapie individuală, de grup si familială;

g) asigurarea testării standardizate īn vederea evaluării psihologice (achizitionarea de teste psihologice standardizate si validate);

h) servicii culturale, educative si sportive;

i) servicii de asigurare a mesei de prānz;

j) marketing servicii de nivel 3 (activităti de promovare a serviciilor oferite de centrul de zi);

k) servicii de formare profesională pentru consumatorii de droguri;

5. amenajarea si asigurarea functionării unui centru de zi pentru minori īn Bucuresti (30 de locuri):

a) servicii de proiectare si amenajare/constructii;

b) testarea prezentei drogurilor īn lichide biologice;

c) servicii de asistentă medicală medie;

d) servicii de terapie vocatională;

e) servicii de asistentă medicală psihiatrică;

f) servicii de psihoterapie individuală, de grup si familială;

g) asigurarea testării standardizate īn vederea evaluării psihologice (achizitionarea de teste psihologice standardizate si validate);

h) servicii culturale, educative si sportive; i) servicii de asigurare a mesei de prānz; j) marketing servicii de nivel 3 (activităti de promovare a serviciilor oferite de centrul de zi pentru minori).

Indicatori de eficientă:

- indicator de admitere la tratament (numărul anual de cazuri care initiază tratamentul);

- volumul de asistentă (numărul anual de consumatori diferiti asistati);

- indicator de permanentă (timpul īn care beneficiarii stau īn procesul de asistentă);

- indicator motiv de iesire din program/centru (cauza si data iesirii);

- indicator de abstinentă (numărul de teste de detectare a drogurilor īn lichide biologice pozitive/negative);

- indicator de asistentă (numărul de zile de asistentă/beneficiar aflat īn sistem);

- indicator de activitate (nr. de interventii realizate pentru beneficiar);

- indice de asistentă - relationează indicatorul de asistentă cu cel de permanentă, respectiv indicatorul de asistentă/indicatorul de permanentă;

- indice de activitate - relationează indicatorul de activitate cu cel de permanentă, respectiv indicatorul de activitate/indicatorul de permanentă;

- indicator de īncărcătură de servicii de asistentă (numărul de pacienti asistati sau numărul de interventii realizate īn functie de tipologia profesionistului).

Indicatori de rezultat:

- Comunitatea Terapeutică Bălan - functională, cu 30 de locuri;

- Comunitatea Terapeutică Mica - partial amenajată;

- Comunitatea Terapeutică Moroieni - complet amenajată (25 de locuri);

- două centre de zi īn Bucuresti, cu o capacitate de 30, respectiv 10 locuri;

- un centru de zi pentru minori īn Bucuresti, cu o capacitate de 30 de locuri.

Bugetul aferent acestui subprogram este de 9.600 mii lei.

8.1. Proiectul „Asigurarea functionării Comunitătii Terapeutice Bălan"

Bugetul aferent acestui proiect este de 2.100 mii lei.

8.2. Proiectul „Amenajarea Comunitătii Terapeutice Mica"

Bugetul aferent acestui proiect este de 4.000 mii lei.

8.3. Proiectul,Amenajarea Comunitătii Terapeutice Moroieni"

Bugetul aferent acestui proiect este de 2.800 mii lei.

8.4. Proiectul „Centru de zi (două unităti) si centru de zi pentru minori (o unitate)"

Bugetul aferent acestui proiect este de 700 mii lei.

9. Subprogramul „Formare profesională continuă īn adictii- Centrul National de Formare si Cercetare īn Adictii"

Bugetul aferent acestui subprogram este de 528 mii lei.

9.1. Proiectul „Formare profesională continuă specializată īn adictii pentru dezvoltarea serviciilor de asistentă de nivel 1, 2 si 3"

Obiective specifice:

Dezvoltarea si īmbunătătirea cadrului de formare profesională de bază, specializată si continuă a profesionistilor care lucrează īn domeniul asistentei medicale, psihologice si sociale acordate consumatorilor de droguri.

Servicii principale:

- formarea profesională initială si continuă de specialitate (medicală, psihologică si socială);

- servicii de supervizare si intervizare a profesionistilor care lucrează cu consumatorii de droguri;

- dezvoltarea de ghiduri clinice de tratament.

Indicatori de rezultat:

- 100 de profesionisti formati;

- 180 de sedinte de supervizare;

- 60 de sedinte de intervizare.

Bugetul aferent acestui proiect este de 300 mii lei.

9.2. Proiectul „Formarea profesională a specialistilor īn prevenire"

Obiective specifice:

- dezvoltarea si perfectionarea cadrului de formare de bază, specializată si continuă a profesionistilor care lucrează īn domeniul prevenirii consumului de droguri;

- cresterea calitătii sistemului national de prevenire a consumului ilicit de droguri;

- dezvoltarea curriculei de formare īn domeniul metodelor si tehnicilor de prevenire a consumului de droguri;

- formarea de bază si specifică īn domeniul prevenirii a specialistilor Agentiei Nationale Antidrog.

Indicatori fizici - unitate de măsură:

- realizarea si implementarea unui program complet (cu 5 module) de formare īn domeniul prevenirii consumului de droguri;

- formarea unui număr de 45 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog care să initieze si să implementeze programe de formare īn mod stiintific;

- realizarea a minimum un program de prevenire locală (adaptat nevoilor identificate la nivel local) la nivelul fiecărui judet;

- cresterea cu minimum 10% a accesului adolescentilor si tinerilor la serviciile oferite de centrele de prevenire, evaluare si consiliere antidrog.

Indicatori de eficientă:

- un număr de cel putin 50 de beneficiari ai programelor de formare īn domeniul prevenirii consumului;

- un număr de minimum 300.000 de beneficiari directi ai unor servicii de prevenire universală, selectivă si indicată de o mai bună calitate.

Indicatori de rezultat:

- numărul beneficiarilor directi ai programelor de formare īn domeniu;

- numărul beneficiarilor directi ai programelor de prevenire de mai bună calitate;

- numărul beneficiarilor indirecti ai programelor de prevenire de mai bună calitate;

- numărul de programe de formare;

- numărul programelor de prevenire selectivă, universală si indicată implementate.

Bugetul aferent acestui proiect este de 175 mii lei.

9.3. Proiectul „Formare autoevaluatori īn sistemul de management al calitătii tip EFQM"

Obiective specifice:

Dezvoltarea abilitătilor de utilizare a instrumentului de autoevaluare institutională PROFIL, specific sistemului de management al calitătii EFQM, pentru 75 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog.

Indicatori de eficientă:

- raportul cost/beneficiar al serviciului de formare īn EFQM compatibil cu standardul european.

Indicatori de rezultat:

- 75 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog pregătiti pentru utilizarea instrumentului de autoevaluare institutională PROFIL.

Bugetul aferent acestui proiect este de 30 mii lei.

9.4. Proiectul „Formare de bază a specialistilor īn adictii īn metode de gestiune eficientă a proiectelor si serviciilor publice antidrog"

Obiective specifice:

Dezvoltarea abilitătilor de gestiune eficientă a programelor, proiectelor si serviciilor publice antidrog pentru 80 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog.

Indicatori de eficientă:

- raportul cost/beneficiar al serviciului de formare compatibil cu standardul european.

Indicatori de rezultat:

- 80 de specialisti ai Agentiei Nationale Antidrog formati/acreditati īn managementul proiectelor si serviciilor publice antidrog.

Bugetul aferent acestui proiect este de 23 mii lei.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind aprobarea amendamentului convenit prin scrisoarea semnată la Bucuresti la 13 martie 2008 si 9 mai 2008 īntre Guvernul Romāniei si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Legea nr. 4/2004 pentru ratificarea Acordului de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin scrisoarea*) semnată la Bucuresti la 13 martie 2008 si 9 mai 2008 īntre Guvernul Romāniei, prin Ministerul Economiei si Finantelor, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, la Acordul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, semnat la Bucuresti la 26 august 2003, pentru finantarea Proiectului privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii, ratificat prin Legea nr. 4/2004, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.191.

 

*) Continutul scrisorii reprezintă traducere oficială/autorizată din limba engleză.

 

BIROUL BĂNCII MONDIALE, ROMĀNIA

Str. Armand Călinescu nr. 2-4,

Tel.: (4021)201-0311

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU

Bucuresti, sectorul 2, Romānia

Fax:(4021)318-2807

RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

 

 

Asociatia de Dezvoltare Internatională

13 martie 2008

 

Excelentei Sale

Varujan Vosganian

ministrul economiei si finantelor

Bucuresti, Romānia

 

Referitor la: Romānia: īmprumut nr. 4.717-RO

(Proiectul privind reabilitarea si reforma sectorului de irigatii)

Al treilea amendament la Contractul de īmprumut

 

Stimate domnule ministru,

 

Ne referim la Contractul de īmprumut dintre Romānia si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare, pentru proiectul mai sus-mentionat, din data de 26 August 2003 (Acordul,) asa cum a fost amendat, precum si la scrisorile din data de 27 iunie 2006 si 12 septembrie 2006 din partea domnului Anand Seth, director de tară, către Excelenta Sa Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu, ministrul finantelor publice, cu privire la cresterea pragului de achizitie pentru (i) metode de achizitii si (ii) analiză anterioară.

Propunem amendarea Acordului după cum urmează:

Anexa 4 este amendată după cum urmează:

1. La sectiunea I, partea C este amendată după cum urmează:

1.1. Litera (iv) de la paragraful 1 (b) este eliminată. Corespunzător, următoarele litere īn paragraf vor fi renumerotate.

1.2. Paragraful 5 este amendat după cum urmează (modificările sunt trecute cu caractere italice): „5. Achizitii de lucrări mici

Lucrările al căror cost este estimat la mai putin de 100.000 dolari SUA echivalent pe contract pot fi achizitionate pe baza contractelor cu suma globală si pret fix, adjudecate pe baza ofertelor de pret de la trei (3) antreprenori interni calificati, ca răspuns la o cerere de ofertă scrisă".

2. La sectiunea I, partea D, paragraful 2 este amendat după cum urmează:

2.1. Subparagraful a) este amendat după cum urmează:

„a) Cu privire la contractele ce urmează a fi achizitionate īn conformitate cu procedurile specificate īn partea B de mai sus, se vor aplica prevederile paragrafelor 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghid."

2.2. Subparagraful b) este eliminat.

2.3. Un nou subparagraf b) este inclus după cum urmează:

,,b) Cu privire la contractele ce urmează a fi achizitionate īn conformitate cu procedurile prevăzute la partea C1 de mai sus, se vor aplica următoarele proceduri:

(i) toate contractele de lucrări estimate să coste mai mult de 2.000.000 dolari SUA echivalent pe contract si primele două contracte ce urmează a fi achizitionate īn conformitate cu procedurile mentionate īn partea C1 de mai sus - se vor aplica prevederile din paragrafele 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghid; (ii) toate contractele de bunuri estimate la un cost mai mare de 500.000 dolari SUA echivalent pe contract si primele două contracte ce urmează a fi achizitionate īn conformitate cu procedurile mentionate īn partea C1 de mai sus - se vor aplica prevederile din paragrafele 2 si 3 din anexa nr. 1 la Ghid." Va rog să confirmati consimtămāntul dumneavoastră cu cele de mai sus, īn numele Romāniei, prin semnarea, datarea si returnarea copiei anexate a scrisorii. Acest amendament va deveni efectiv la primirea copiei contrasemnate a scrisorii.

 

Al dumneavoastră,

Benoīt Blarel,

director de tară,

Biroul Băncii Mondiale īn Romānia

 

DE ACORD:

ROMĀNIA

...............................

Reprezentant autorizat,

Eugen Orlando Teodorovici

 

Titlu: secretar de stat

Data: 9 mai 2008

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

HOTĂRĀRE

privind modificarea art. 2 din Hotărārea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de īnchiriere de licente nr. 0115RO, īncheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, īntre Guvernul Romāniei si Microsoft Ireland Operation Limited

 

Īn temeiul art. 108 din Constitutia Romāniei, republicată,

 

Guvernul Romāniei adoptă prezenta hotărāre.

 

Art. I. -Articolul 2 din Hotărārea Guvernului nr. 634/2008 pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 2 la Contractul comercial de īnchiriere de licente nr. 0115RO, īncheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, īntre Guvernul Romāniei si Microsoft Ireland Operation Limited, publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 462 din 20 iunie 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - Plata sumei de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, reprezentānd contravaloarea licentelor prevăzute la art. 1, necesare utilizării produselor software Microsoft īncepānd cu anul 2006, la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plătii, se efectuează, pentru Guvernul Romāniei, din bugetul de stat, īntr-o singură transă, īn trimestrul I al anului 2009, dar nu mai tārziu de 31 martie 2009, īn limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destinatie īn bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei."

Art. II. - (1) Se aprobă īncheierea Actului aditional nr. 3 de modificare a Actului aditional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de īnchiriere de licente nr. 0115RO, īncheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, īntre Guvernul Romāniei si Microsoft Ireland Operation Limited, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 634/2008, denumit īn continuare Act aditional nr. 3, īn forma prevăzută īn anexa care face parte integrantă din prezenta hotărāre.

(2) Se mandatează ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei să semneze, īn numele Guvernului Romāniei, Actul aditional nr. 3.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Kāroly Borbely

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 24 septembrie 2008.

Nr. 1.193.

 

ANEXĂ

 

ACT ADITIONAL Nr. 3

de modificare a Actului aditional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de īnchiriere de licente nr. 0115RO, īncheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, īntre Guvernul Romāniei si Microsoft Ireland Operation Limited

 

Avānd īn vedere dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

avānd īn vedere Contractul comercial de īnchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, īncheiat īntre Guvernul Romāniei si Microsoft Ireland Operation Limited, denumit īn continuare Contractul, aprobat prin Hotărārea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de īnchiriere de licente referitor la produsele Microsoft, cu modificările ulterioare,

avānd īn vedere faptul că īn urma centralizării din aprilie 2006 a necesarului de licente transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de către institutiile si autoritătile publice beneficiare a rezultat un număr de 39.385 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft pe lāngă cele 47.510 licente prevăzute initial īn obiectul Contractului, generānd īn mod corelativ obligatia de plată a pretului aferent utilizării acestora īncepānd cu anul 2006,

avānd īn vedere dispozitiile art. 1.2 din Contract,

avānd īn vedere dispozitiile Hotărārii Guvernului nr. 199/2008, prin care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competentele aferente Contractului,

părtile:

GUVERNUL ROMĀNIEI, cu sediul īn Piata Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucuresti, reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, īmputernicit prin Hotărārea Guvernului nr. 1.193/2008, reprezentatele domnul Kāroly Borbely, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, denumit īn continuare Licentiat,

si

MICROSOFT IRELAND OPERATION LIMITED, reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH Austria, cu sediul īn Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, si domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit īn continuare Licentiator, de comun acord si īn mod expres, au convenit īncheierea prezentului act aditional de modificare a Actului aditional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contract, prin care agreează următoarele:

Art. I. - Actul aditional nr. 2 din 11 iunie 2008 la Contractul comercial de īnchiriere de licente nr. 0115RO, īncheiat la Bucuresti la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, īntre Guvernul Romāniei si Microsoft Ireland Operation Limited, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Licentiatul va plăti Licentiatorului, īn baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucuresti, cu sediul īn municipiul Bucuresti, str. Ion Urdăreanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, avānd număr de ordine īn registrul comertului J40/14397/27.08.2008. Suma de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, reprezentānd contravaloarea celor 39.385 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2006-2009, īn conformitate cu preturile unitare prevăzute īn anexa nr. 1 la Contract, va fi plătită de Licentiat Licentiatorului nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 si de data aprobării deschiderii de credite de către Ministerul Economiei si Finantelor."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Suma datorată de Licentiat conform art. 2 va fi achitată de Licentiat către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucuresti, īn conformitate cu prevederile prezentului act aditional si ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft. Suma de 26.172.156 USD, reprezentānd contravaloarea licentelor prevăzute la art. 1 este netă si liberă de orice taxe si/sau speze, de orice natură."

3. La articolul 5, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

„(2) Īn termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act aditional vor fi predate kiturile si notificarea īn original īn baza unui certificat de acceptantă īncheiat īntre Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucuresti, si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(3) După semnarea certificatului de acceptantă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, sucursala Bucuresti, va emite o factură fiscală pentru suma de 31.144.865,64 USD, din care TVA 4.972.709,64 USD, Licentiatul, prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, urmānd să īsi exprime de īndată acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul īndeplinirii termenului si conditiilor prevăzute la art. 2."

4. Anexa nr. 1 se modifică si se īnlocuieste cu anexa la prezentul act aditional.

Art. II. - Prezentul act aditional intră īn vigoare la semnarea acestuia de către ambele părti. Celelalte prevederi ale Actului aditional nr. 2 rămān valabile īn continuare.

Art. III. - Prezentul act aditional a fost īncheiat la Bucuresti, astăzi, ....................., īn două exemplare, cāte unul pentru fiecare parte, si contine.............pagini.

 

Īn numele Licentiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

Īn numele Licentiatului,

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

ANEXA la Actul aditional nr. 3

(Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2)

 

CANTITĂTILE SI VALOAREA

licentelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anului 2006

 

Produse

Nr. de bucăti

Pret unitar fără TVA

Nr. de ani

Total fără TVA

Enterprise Desktop Professional Platform (Include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

35.910

211,3 USD

3

USD 22.763.349

Windows 2003 - Server

2.487

240 USD

3

USD 1.790.640

Exchange 2003 - Server

297

272 USD

3

USD 242.352

Managementul Sistemului - Server

439

175 USD

3

USD 230.475

SharePoint - Portal Server

252

1.515 USD

3

USD 1.145.340

VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADITIONAL, ĪN USD CIP BUCURESTI

 

 

 

USD 26.172.156

 

In numele Licentiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

In numele Licentiatului,

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Hīrtan Alexandrina-Luminita īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind īnfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Hīrtan Alexandrina-Luminita se numeste īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii.

Art. 2. - Salarizarea vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii se realizează īn conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 190.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru numirea doamnei Meran Codruta Georgeta īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii

 

Īn temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind īnfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Art. 1. - La data intrării īn vigoare a prezentei decizii, doamna Meran Codruta Georgeta se numeste īn functia de vicepresedinte al Autoritătii Nationale pentru Comunicatii.

Art. 2. - Salarizarea vicepresedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii se realizează īn conformitate cu prevederile art. 43 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 191.

 

GUVERNUL ROMĀNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea, la cerere, a doamnei Alice Cezarina Bītu din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor

 

Īn temeiul art. 15 lit. d) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului Romāniei si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data de 1 octombrie 2008, doamna Alice Cezarina Bītu se eliberează, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Economiei si Finantelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 193.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 1.037 din 14 august 2008

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 617 din 17 septembrie 2008

 

ORDIN

privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004

 

Īn temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărārea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul internelor si reformei administrative emit următorul ordin:

Art. I. - La articolul 14 alineatul (2) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitătii produselor pentru constructii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 2.134/460/2004, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 43 din 13 ianuarie 2005, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

,,b) pentru organismele de certificare CPF: SR EN 45012 si/sau SREN 45011;".

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

Lįzló Borbély

p. Ministrul internelor si reformei administrative

Liviu Radu,

secretar de stat

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor īn cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008

 

Văzānd Referatul comun al Directiei farmaceutice, Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii īn sănătate si Agentiei Nationale de Programe de Sănătate nr. E.N. 10.189 din 30 septembrie 2008, avānd īn vedere prevederile:

- art. 48 alin. (5) si (6) si art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărārii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzānd denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii īn tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, īn sistemul de asigurări sociale de sănătate,

īn temeiul prevederilor Hotărārii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei si preturilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor īn cadrul programelor nationale de sănătate nominalizate prin Hotărārea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate īn anul 2008, publicat īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 565 si 565 bis din 28 iulie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Dispozitiile prezentului ordin se aplică pānă la data de 31 octombrie 2008."

2. Īn anexă, la programul „P1: Programul national de boli transmisibile", litera A) „Subprogramul de tratament si monitorizare a persoanelor cu infectie HIV/SIDA si tratamentul postexpunere", după pozitia 421 se introduce o nouă pozitie, pozitia 422, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al UT.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie/ U.T.

Pret cu ridicata

maximal/

ambalaj

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal/U.T. = Pret de decontare/ U.T.

„422

ETAMBUTOL 400 mg

ETHAM-BUTOLUM

ANTIBI­OTICE-S.A.

Cutie x 150 blist.

AI/PVC x 10 compr. film.

J04AK02

COMPR. FILM.

400 mg

245,46

271,56

0,1810"

 

3. Īn anexă, la programul „P1: Programul national de boli transmisibile", litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", pozitia 66 se modifică si va avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie/ U.T.

Pret cu ridicata

maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal/U.T. = Pret de decontare/ U.T.

„66

CIPROBAY® 250

CIPROFLOX-ACINUM

BAYER HEALTH­CARE AG

Cutie x 1 blist. x 10

compr. film.

J01MA02

COMPR. FILM.

250 mg

25,88

31,60

3,1600"

 

4. Īn anexă, la programul „P1: Programul national de boli transmisibile", litera B) „Subprogramul de tratament al bolnavilor cu tuberculoză", după pozitia 106 se introduce o nouă pozitie, pozitia 107, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie/ U.T.

Pret cu ridicata

maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal/U.T. = Pret de decontare/ U.T.

„107

ETAMBUTOL 400 mg

ETHAMBU-TOLUM

ANTIBI­OTICE - S.A.

Cutie x 150 blist. AI/PVC x 10 compr.

film.

J04AK02

COMPR. FILM.

400 mg

245,46

271,56

0,1810"

 

5. Īn anexă, la programul „P3: Programul national de oncologie", pozitiile 29 si 153 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie/ U.T.

Pret cu ridicata

maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal/U.T = Pret de decontare/ U.T.

„29

FLUDARA

FLUDA-RABINUM

INTENDIS MANUFAC-

TURING SPA

Cutie x 5 flac. Cu liof. pt. sol. inj./perf.

L01BB05

LIOF PT.

SOL. INJ./PERF

50 mg

2651,39

2933,37

586,674

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

HYCAMTIN 4 mg

TOPOTE-CAMUM

GLAXOSMITH- KLINE

MANUFAC- TURING SPA

Cutie x 1 flac. pulb. pt. conc. pt. sol. perf.

L01XX17

PULB. CONC. SOL.

PERF.

4 mg

1098,21

1340,70

1340,7000"

 

6. Īn anexă, la programul „P3: Programul national de oncologie", după pozitia 220 se introduc trei noi pozitii, pozitiile 221, 222 si 223, cu următorul cuprins:

 

Nr. crt.

Denumire comercială

Denumire generică

Firma

Ambalaj al U.T.

Grupa terapeutică

Forma farmaceutică

Concentratie/ U.T.

Pret cu ridicata

maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul maximal/ ambalaj

Pret cu amănuntul

maximal/U.T = Pret de

decontare/ U.T.

„221

ELOXATIN 5 mg/ml

OXALIPLA-TINUM

GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Cutie x 1 flac. x 50 mg/10 ml conc.pt. sol.perf.

L01XA03

CONC. PT. SOL. PERF.

5 mg/ml

631,10

698,38

698,38

222

ELOXATIN 5 mg/ml

OXALIPLA-TINUM

GLAXO WELLCOME PRODUCTION

Cutie x 1 flac. x 100 mg/20 ml conc.pt. spl.perf.

L01XA03

CONC. PT. SOL.

PERF.

5 mg/ml

1263,67

1398,38

1398,38

223

HYCAMTIN 1 mg

TOPOTE-CAMUM

GLAXOSMITH- KLINE

MANUFAC- TURING SPA

Cutie x blist. PVC/ PCTFE/ Alx10 caps.

L01XX17

CAPS.

1 mg

1610,38

1782,05

178,2050"

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 30 septembrie 2008.

Nr. 1.657.

 

MINISTERUL JUSTITIEI

 

ORDIN

privind redobāndirea cetăteniei romāne de către unele persoane

 

Avānd īn vedere rapoartele depuse īn temeiul art. 17 alin. 1 din Legea cetăteniei romāne nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia pentru cetătenie, constituită potrivit art. 13 alin. 1 din aceeasi lege,

constatānd īndeplinite conditiile prevăzute de art. 101 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul art. 18 alin. 1 din Legea nr. 21/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 6 alin. (4) din Hotărārea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul justitiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu mentinerea domiciliului īn străinătate, prevăzute īn anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă cererile de redobāndire a cetăteniei romāne persoanelor care au avut această cetătenie si au solicitat redobāndirea ei, cu stabilirea domiciliului īn Romānia, prevăzute īn anexa nr. 2.

Art. 3. -Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

p. Ministrul justitiei,

Theodor Cătălin Nicolescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 septembrie 2008.

Nr. 2.450/C.

 

ANEXA Nr. 1

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu mentinerea domiciliului īn străinătate

 

1. Anghel Leon, fiul lui Profir (născut la 5.08.1934 īn satul Ciocīlteni, judetul Orhei) si Sofia, născut la data de 9 martie 1961 īn localitatea Ciocīlteni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sf. Nicolai 44. (4.112/2003)

2. Anghel Victor, fiul lui Leon (fiul lui Profir, născut la 5.08.1934 īn satul Ciocīlteni, judetul Orhei) si Tamara, născut la data de 21 iunie 1985 īn Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Sf. Nicolai 44. (4.112/2003)

3. Bacalīm Pavel, fiul lui Ion (născut la 19.09.1917 īn satul Mălcăuti, judetul Soroca) si lulita, născut la data de 10 aprilie 1941 īn localitatea Mălcăuti, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Sărăteni, raionul Leova (2.698/2006)

4. Baciu Anatolie, fiul lui Vladimir si Tamara (fiica lui Sandu Zaharia, născut la 5.09.1923 īn localitatea Marandeni, si Eugenia), născut la data de 29 mai 1979 īn localitatea Marandeni, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Marandeni, raionul Fălesti. (5.628/2003)

5. Badan Grigore, fiul lui Alexei si Elena (fiica lui Corciu Luca si lulita, născută la 15.01.1925 īn localitatea Coropceni), născut la data de 19 august 1966 īn localitatea Suhuluceni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Butucului nr. 12, ap.34. (11.654/2003)

6. Bălan Vasile, fiul lui Ion (fiul lui Ion, născut la 18.11.1912 īn satul Colibasi, judetul Cahul) si Zinaida, născut la data de 21 octombrie 1977 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Cahul, satul Colibasi. (2.812/2003) Copii minori: Bălan Tatiana, născută la data de 15.11.1997; Bălan Denis, născut la data de 3.04.2001.

7. Besan Diana, fiica lui Besan Constantin (fiul lui Besan Constantin, născut la 17.07.1925 īn localitatea Tochile-Răducani, raionul Leova) si Besan Galina, născută la data de 13 octombrie 1986 īn localitatea Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea largară, Str. Căilor Ferate nr. 9, ap.1, raionul Leova. (2.667/2006)

8. Bezman Igor, fiul lui Vasile si Vera (născută la 17.09.1939 īn localitatea Cahul), născut la data de 26 august 1971 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. Ostascu nr. 22. (2.838/2003) Copii minori: Bezman Veronica, născută la data de 29.11.1998; Bezman Vlad, născut la data de 24.01.2002.

9. Boleac Angela, fiica lui Taran Petru (născut la 23.05.1938 īn localitatea Roghi, raionul Dubăsari) si Taran Natalia, născută la data de 12 iunie 1975 īn localitatea Roghi, raionul Dubăsari, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Socoleni nr. 21. (2.252/2006) Copii minori: Boleac Denis, născut la data de 24 septembrie 1999.

10. Burlaciuc Irina, fiica lui Ivan si Olga (fiica lui Aurora, născută la 17.12.1918 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti), născută la data de 30 iunie 1979 īn localitatea Rīngaci, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti, Rīngaci. (4.527/2004)

11. Buruiană Tatiana, fiica lui Vladimir si Valentina (fiica lui Dalchin Andrei si Agafia, născută la 3.02.1921 īn localitatea Bender), născută la data de 17 mai 1978 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 16, ap.66. (11.720/2003)

12. Calancea Elena, fiica lui Tovarnitchii Gheorghe si Eleonora (născută la 11.11.1923 īn Cernăuti), născută la data de 2 iunie 1954 īn localitatea Carapciu, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Prosica, raionul Hliboca, Cernăuti. (5.357/2004)

13. Candja Anatolie, fiul lui Dumitru (născut la 2.02.1940 īn localitatea Giurgiulesti) si Sofia, născut la data de 30 aprilie 1976 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 24, ap.106. (9.611/2003)

14. Candja Liliana, fiica lui Afanasie (născut la 1.07.1936 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul) si Ioana, născută la data de 19 aprilie 1977 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău str. P. Zadnipru nr. 4/1, ap. 143. (9.605/2003)

15. Căleai Denis, fiul lui Feodor (fiul lui Petru, născut la 9.06.1930 īn localitatea Donduseni) si Larisa, născut la data de 20 iunie 1979 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Florării nr. 3, ap. 18. (2.732/2004)

16. Cerescu Anton, fiul lui Petru si Feodora (născut la 3.03.1925 īn satul Puhoi, judetul Chisinău), născut la data de 22 iulie 1950 īn localitatea Puhoi, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Traian 6/2, ap. 55. (2.422/2003)

17. Certan Ion, fiul lui Certan Nicon (născut la 18.01.1921 īn localitatea Mărăndeni, raionul Bălti) si Certan Eugenia, născut la data de 9 august 1950 īn localitatea Mărăndeni, raionul Fălesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vălcinet, judetul Ocnita. (2.930/2006)

18. Cheptene Măria, fiica lui Ghetivu Nicolae (născut īn anul 1936 īn satul Vadul lui Isac, judetul Cahul) si Elena, născută la data de 4 noiembrie 1966 īn localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Vadul lui Isac, judetul Cahul. (4.010/2003)

19. Chiperi Nicolae, fiul lui Efim si Eudochia (fiica lui Efrosinia, născută la 1.02.1911 īn localitatea Rădeni, judetul Chisinău), născut la data de 17 februarie 1976 īn localitatea Rădeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Rădeni.(1.174/2003) Copii minori: Chiperi Alina, născută la data de 9.09.2002.

20. Chiriac Aurelia, fiica lui Bejan Mihail si Eugenia (fiica lui Coliban Alexandru, născut la 15.04.1921 īn localitatea Stăuceni, Chisinău), născută la data de 29 martie 1980 īn localitatea Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Durlesti, str. T. Vladimirescu 5, ap. 28. (521/2007) Copii minori: Chiriac luliana, născută la data de 25.07.2002.

21. Cibotari Anastasia, fiica lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 24.03.1933 īn localitatea Poiana, judetul Ungheni) si Marina, născută la data de 25 decembrie 1987 īn localitatea Marfino, raionul Mītiscinsk, Moscova, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mihai Eminescu 21/2, ap. 11.(16.879/2003)

22. Cibotari Ilie, fiul lui Victor (fiul lui Gheorghe, născut la 24.03.1933 īn localitatea Poiana, judetul Ungheni) si Marina, născut la data de 20 aprilie 1986 īn satul Marfino, raionul Mītiscinsk, Moscova, Federatia Rusă, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mihai Eminescu 21/2, ap. 11.(16.879/2003)

23. Cibotari Victor, fiul lui Gheorghe (născut la 24.03.1933 īn localitatea Poiana, judetul Ungheni) si Vera, născut la data de 22 aprilie 1960 īn localitatea Poiana, judetul Ungheni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Mihai Eminescu 21/2, ap. 11.(16.879/2003)

24. Ciobanu Ecaterina, fiica lui lehim Ion (născut la 8.03.1937 īn localitatea Răciula) si lehim Stepanida, născută la data de 15 ianuarie 1971 īn localitatea Răciula, judetul Călărasi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Dacia nr. 17, ap. 80.(1.185/2003)

25. Ciobanu Veronica, fiica lui Dumitru si Lidia (fiica lui Dubita Nistor si Măria, născută la 18.01.1925 īn Chisinău), născută la data de 5 februarie 1973 īn localitatea Răzeni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Băcioi, raionul laloveni.(2.979/2003)

26. Codreanu Ilie, fiul lui Mihail si Nadejda (născută la 20.09.1927 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca), născut la data de 1 ianuarie 1959 īn localitatea Chetrosu, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chetrosu, raionul Drochia.(11.655/2003)

27. Cozma Mariana, fiica lui Schitoi Vladimir (fiul lui Serafim, născut la 22.11.1921 īn comuna Vancicăuti, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti) si Nadejda, născută la data de 25 iulie 1973 īn localitatea Costiceni, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Gagarin nr. 27, ap. 1. (7.517/2003) Copii minori: Cozma Tatiana, născută la data de 24.01.1993; Cozma Serafim, născut la data de 31.07.1998; Cozma Andrei, născut la data de 25.05.1994.

28. Culic Larisa, fiica lui Chian Stefan si Chian Tamara (fiica lui Postolachi Nicolae, născut la 15.12.1914 īn localitatea Durlesti), născută la data de 2 iunie 1974 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Raristii nr. 3. (2.162/2006) Copii minori: Culic Vlada, născută la data de 30 iunie 1995.

29. Cumatrenco Mihai, fiul lui Simion si Daria (fiica lui Rusu Condratie, născut la 11.03.1923 īn localitatea Volintiri, judetul Tighina), născut la data de 4 martie 1971 īn localitatea Volintiri, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Casu 20/2, ap. 56. (2.884/2003)

30. Dăscălescu Sergiu, fiul lui Nicolae (fiul lui Petru, născut la 22.05.1918 īn localitatea Cahul) si Parascovia, născut la data de 8 mai 1974 īn localitatea Durlesti, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Igor Vieru nr. 5, bl. 1, ap. 20. (2.075/2004)

31. Digore Ana, fiica lui Gheorghe (fiul lui Alexei, născut la 1.04.1920 īn localitatea Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi) si Evghenia, născută la data de 5 februarie 1986 īn localitatea

Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul īn Republica Moldova, localitatea Cobusca Nouă, raionul Anenii Noi. (380/2007)

32. Dulgheru Victor, fiul lui Dumitru si Măria (fiica lui Tutunaru Vasile, născut īn anul 1920 īn localitatea Cīrpesti, raionul Cantemir), născut la data de 28 martie 1985 īn localitatea Cantemir, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cantemir, str. Basarabia nr. 5/1, ap. 19. (989/2007)

33. Eremia Nicolae, fiul lui Nicolae (fiul lui Cuzima, născut īn anul 1917 īn localitatea Manta, judetul Cahul) si Natalia, născut la data de 18 octombrie 1984 īn localitatea Manta, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Manta, judetul Cahul.(9.650/2003)

34. Fulga Eugenia, fiica lui Petru (fiul lui Grigore, născut la 26.08.1920 īn Chisinău) si Nina, născut la data de 7 martie 1986 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 25/5, ap. 16.(3.919/2003)

35. Fulga Petru, fiul lui Grigore (născut la 26.08.1920 īn Chisinău) si Pelaghia, născut la data de 22 iunie 1954 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Cuza Vodă nr. 25/5, ap. 16.(3.919/2003)

36. Galben Valentin, fiul lui Ion (născut la 4.02.1921 īn localitatea Pascani, judetul Lăpusna) si Elena, născut la data de 10 februarie 1969 īn localitatea Pascani, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Pascani, judetul Lăpusna.(2.259/2003)

37. GolovcoAnatolie, fiul lui llie (născut la 17.09.1934 īn satul Cucuruzeni, judetul Orhei) si Agripina, născut la data de 5 septembrie 1971 īn localitatea Cucuruzeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grădina Botanică 12, ap. 62.(7.536/2003) Copii minori: Golovco Ion, născut la data de 31.12.1995; Golovco Andreea, născută la data de 17.04.2002.

38. Golovco Svetlana, fiica lui Pīnzari Anatolie (fiul lui Ion, născut la 20.06.1922 īn satul Cuhurestii de Jos, judetul Soroca) si Alexandra, născută la data de 24 iulie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Grădina Botanică, nr. 12, ap. 62. (7.537/2003)

39. Gorban Corina, fiica lui Cretu Alexei si Elena (fiica lui Tăran Agafon, născut la 2.02.1928 īn satul Chircăiesti, raionul Căuseni), născută la data de 2 octombrie 1979 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei 44, ap. 12. (3.974/2006) Copii minori: Gorban Arianna, născută la data de 8 iunie 1999.

40. Gorban Nicolae, fiul lui Filip si Eudochia (fiica lui Tudos Vasile, născut la 1.01.1919 īn localitatea Căuseni), născut la data de 14 iunie 1975 īn localitatea Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Căuseni, str. Necrasov 31. (3.975/2006)

41. Gramă Zinovia, fiica lui Vīzdoagă Vasile si Ana (născută la 14.05.1922 īn satul Lăpusna, judetul Lăpusna), născută la data de 13 iulie 1951 īn localitatea Lăpusna, judetul Lăpusna, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Independentei 2/2, ap. 29. (2.551/2003)

42. Groza Vitalie, fiul lui Vasile (născut la 1.01.1937 īn satul Frumusica, judetul Soroca) si Vera, născut la data de 4 septembrie 1973 īn localitatea Frumusica, judetul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Floresti, satul Frumusica. (10.725/2003)

43. Gurduza Alexei, fiul lui Alexandru si Maia (fiica lui Taran Petru, născut la 23.05.1938 īn localitatea Roghi), născut la data de 13 august 1989 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Teodorovici A. nr. 14, bl. 2. (2.272/2006)

44. Gurduza Maia, fiica lui Taran Petru (născut la 23.05.1938 īn localitatea Roghi) si Taran Natalia, născută la data de 13 august 1964 īn localitatea Roghi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Teodorovici A. nr. 14, bl. 2. (2.272/2006)

45. Gusuvatīi llie, fiul lui Ion (născut la 24.10.1930 īn localitatea Buda, regiunea Cernăuti) si Măria, născut la data de 26 iulie 1972 īn localitatea Mahala, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, raionul Noua Sulită, regiunea Cernăuti, localitatea Mahala.(2.654/2003)

46. Gutan Ion, fiul lui Simion (născut la 6.08.1936 īn satul Mitoc, judetul Orhei) si Măria, născut la data de 21 august 1967 īn localitatea Mitoc, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, bd. Mircea cel Bătrīn 28, ap. 93.(15.494/2003)

47. Harghel Irina, fiica lui Serghei si Valentina (fiica lui Sandu Ion, născut la 1.01.1919 īn satul Meciul Nou, raionul Sīngerei), născută la data de 18 septembrie 1980 īn localitatea Gleciul Nou, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Sīngerei, satul Bălăsesti.(16.846/2003)

48. Isopescu Mihail, fiul lui Ion (fiul lui Mihail, născut la 23.04.1913 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti) si Stefania, născut la data de 25 august 1973 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, regiunea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, raionul Hliboca, Cernăuti, localitatea Bahrinesti. (15.306/2003)

49. Iujbabenco Serghei, fiul lui Vladimir si Valentina (fiica lui Dalchin Andrei si Agafia, născută la 3.02.1921 īn localitatea Bender), născut la data de 21 august 1983 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 16, ap. 66. (11.722/2003)

50. Iujbabenco Valentina, fiica lui Dalchin Andrei (născut la 17.11.1926 īn satul Copanca, raionul SIobozia) si Agafia, născută la data de 5 noiembrie 1953 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 16, ap. 66. (11.719/2003)

51. Josanu Gheorghe, fiul lui Ion (născut la 12.05.1932 īn raionul Telenesti, satul Mīndresti) si Efrosinia, născut la data de 17 aprilie 1959īn localitatea Ciulucani, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Telenesti, satul Mīndresti. (4.132/2003)

52. Kusnir Victor, fiul lui Vasile si Măria (născută la 13.07.1937 īn localitatea Bahrinesti, raionul Hliboca, Cernăuti), născut la data de 9 noiembrie 1964 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Kociubeia 40, ap. 38. (7.475/2003)

53. Lasii Natalia, fiica lui Vasili si Nelea (fiica lui Volosin Vladimir, născut la 3.01.1930 īn localitatea Popovca, si Valentina), născută la data de 4 iunie 1983 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, str. Stefan cel Mare nr. 8, bl. 2, ap. 57. (10.668/2003)

54. Latunov Nicolae, fiul lui Alexandru si Nina (fiica lui Marcuta Vasile, născut la 13.01.1923 īn localitatea Milesti, judetul Ungheni), născut la data de 2 mai 1977 īn localitatea Bălăuresti, raionul Nisporeni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Gh. Asachi nr. 19/B, ap. 9. (1.772/2003)

55. MamaiciucTatiana, fiica lui Oleg (fiul lui Vera, născută la 8.08.1923 īn raionul Floresti) si Liubov, născută la data de 30 decembrie 1974 īn localitatea Bălti, judetul Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bălti, Str. Chisinăului nr. 32, ap. 4. (5.093/2003)

56. Mămăliga lulia, fiica lui Buju Gheorghe (născut la 11.04.1923 īn satul Sadova, judetul Chisinău) si Nina, născută la data de 4 iunie 1943 īn localitatea Sadova, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Străseni, satul Vorniceni, str. Stefan cel Mare nr. 83. (10.724/2003)

57. Mihalas Leonid, fiul lui Ion si Elena (fiica lui Ninicu Leonid, născut la 11.09.1926 īn satul Teleseu, raionul Orhei), născut la data de 19 mai 1972 īn localitatea Stetcani, raionul Criuleni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Sămănanca. (472/2006) Copii minori: Mihalas Anastasia, născută la data de 28 iulie 1995, Mihalas Vladimir, născut la data de 27 aprilie 2007

58. Nani Veronica, fiica lui Valeriu (fiul lui Alexandru, născut la 25.10.1932 īn satul Bilicenii Vechi, judetul Bălti) si Nadejda, născută la data de 15 februarie 1982 īn localitatea Camenca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Camenca, str. Cotovschi nr. 95/A. (603/2007)

59. Nichita Lidia, fiica lui Nicolae (fiul lui Vasile, născut la 9.05.1918 īn satul Colibasi, raionul Vulcănesti) si Măria, născută la data de 1 august 1983 īn localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Vulcănesti, satul Colibasi, Str. Prieteniei 43. (3.257/2003)

60. Nisenblat Elena, fiica lui Stepanov Ion (fiul lui Pavel, născut la 16.03.1916 īn satul Antonovca, raionul Cantemir) si Ludmila, născută la data de 17 iulie 1972 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, str. A. Mateevici 58, ap. 8. (11.604/2003) Copii minori: Nisenblat Violeta, născută la data de 17.10.1995.

61. Olicedaevschii Nicolai, fiul lui Ulian si Ana (născută īn anul 1939 īn localitatea Beleanī, Cernăuti), născut la data de 14 mai 1964 īn localitatea Beleanī, Cernăuti, Ucraina, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Străseni, str. Nicolaev nr. 13.(2.361/2003)

62. Patic Vitalie, fiul lui Andrei (fiul lui Gavril, născut la 15.03.1909 īn localitatea Echimăuti, si Ana) si Ana, născut la data de 6 ianuarie 1977 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. Troscianschi nr. 44. (1.476/2003)

63. Pisari Vitalie, fiul lui Valentin (fiul lui Ion, născut la 25.04.1925 īn satul Ciorăsti, judetul Ungheni) si Nina, născut la data de 18 iulie 1985 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Spătaru nr. 19/5, ap. 60. (11.670 bis/2003)

64. Potīnga Lucia, fiica lui Gīncu Mihail (fiul lui Gīncu Simion, născut la 1.09.1922 īn localitatea Briceni) si Gīncu Zinovia, născută la data de 29 februarie 1980 īn localitatea Opaci, raionul Căuseni, Republica Moldova, cetătean moldovean cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Opac, raionul Căuseni. (876/2006) Copii minori: Potīnga Cristian, născut la data de 8 februarie 2001.

65. Radu Alexandru, fiul lui Berbec Stefan (fiul lui Spiridon, născut la 6.10.1927 īn satul A. I. Cuza, judetul Cahul) si Galina, născut la data de 3 martie 1980 īn localitatea Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alba-lulia 184/2, ap. 38. (8.674/2003)

66. Rīpa Irina, fiica lui Vasile (fiul lui Pelaghia, născută la 23.03.1919 īn localitatea Costesti, judetul Chisinău) si Tatiana, născută la data de 3 octombrie 1981 īn localitatea Naberejnīe Celnīi, Rusia, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 13/3, ap. 11. (4.267/2003)

67. Rudnitchi Dumitru, fiul lui Efim (fiul lui Alexandru, născut la 21.08.1932 īn satul Roscani, raionul Anenii Noi) si Anastasia, născut la data de 21 mai 1983 īn localitatea Roscani, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Roscani, str. Bulboaca nr. 36. (3.307/2003)

68. Rudnitchi Efim, fiul lui Alexandru (născut la 21.08.1932 īn satul Roscani, raionul Anenii Noi) si Eugenia, născut la data de 20 august 1955 īn localitatea Roscani, raionul Anenii Noi, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Roscani, str. Bulboaca nr. 36. (3.300/2003)

69. Samoilov Alexei, fiul lui Savelie (născut la 3.10.1932 īn localitatea Gura Galbenei) si Eudochia, născut la data de 14 iulie 1970 īn localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Gura Galbenei, raionul Cimislia. (469/2006) Copii minori: Samoilov Petru, născut la data de 27 ianuarie 1998, Samoilov Savelie, născut la data de 25 iulie 2004.

70. Sandu Aleco, fiul lui Mihail si Mira (fiica lui Nituleac Varfolomei, născut la 20.08.1913 īn satul Criva, raionul Briceni), născut la data de 21 iulie 1976 īn localitatea Cărpineni, raionul Hīncesti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, Str. Cucorilor47, ap. 10. (4.062/2006). Copii minori: Sandu Andreea, născută la data de 22 octombrie 2007.

71. Sanduleac Oleg, fiul lui Ion si Elena (fiica lui Colesnic Dumitru născut la 1.04.1930 īn satul Vădeni, raionul Soroca), născut la data de 14 aprilie 1977 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Spătarul Milescu N. 15/1, ap. 48. (625/2007).

72. Savciuc Dumitru, fiul lui Victor si Olga (fiica lui Botnari Eugenia, născută la 3.12.1924 īn satul Step Soci, judetul Orhei), născut la data de 13 aprilie 1984 īn localitatea Orhei, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Orhei, satul Pelivan. (4.429/2003)

73. Schitoi Vladimir, fiul lui Serafim (născut la 22.11.1921 īn localitatea Vancicăuti, raionul Noua Sulită, Cernăuti) si Domnica, născut la data de 16 decembrie 1949 īn localitatea Ivancăutii Noi, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Cernăuti, str. Uzbeksaia nr. 1, ap. 20. (4.873/2003)

74. Spīnu Sergiu, fiul lui Constantin (fiul lui Gheorghe si Măria, născută la 2.07.1922 īn satul Lozova, judetul Chisinău) si Ana, născut la data de 28 noiembrie 1980 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. M. Sadoveanu 2/1, ap. 102. (11.782/2003)

75. Sudica Marcu, fiul lui Ion (născut la 2.06.1936 īn localitatea Trebujeni) si Silvia, născut la data de 27 iulie 1971 īn localitatea Trebujeni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Trebujeni, judetul Orhei. (1.403/2003) Copii minori: Sudica Măria, născută la data de 21.03.2002.

76. Todorovici Aurica, fiica lui Cojocari Petru (fiul lui Mihail, născut la 7.12.1917 īn satul Sagaidac, raionul Cimislia) si Tamara, născută la data de 8 septembrie 1976 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Chisinău, Str. Independentei 14/1, ap. 25. (1.535/2003) Copii minori: Todorovici Adelina, născută la data de 31.07.1996, Todorovici Milena, născută la data de 2.09.2000.

77. Trofim Ala, fiica lui Stefan si Valentina (fiica lui Trofim Petru, născut la 15.12.1915 īn localitatea Milestii Mici, si Măria), născută la data de 9 decembrie 1977 īn localitatea Milestii Mici, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Milestii Mici, raionul laloveni. (1.086/2003)

78. Tīganu Andrei, fiul lui Petru (fiul lui Efim, născut la 8.03.1922 īn satul Mereni, judetul Chisinău) si Olga, născut la data de 4 iulie 1976 īn localitatea Mereni, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, raionul Anenii Noi, satul Mereni, Chisinău. (2.594/2003)

79. Ungureanu Vitalie, fiul lui Aurel si Olimpia (născută la 13.08.1938 īn comuna Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti), născut la data de 13 august 1971 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Pătrăutii de Jos, raionul Storojinet, Cernăuti. (2.653/2003)

80. Ursu Eugenia, fiica lui Perciun Boris si Măria (fiica lui Boldescu Filip, născut la 2.11.1904 īn satul Parcani, raionul Soroca), născută la data de 5 aprilie 1968 īn localitatea Dubna, raionul Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Stefan cel Mare nr. 35, ap. 20. (3.666/2006) Copii minori: Ursu Victor, născut la data de 2 octombrie 1999.

81. Ursu Igor, fiul lui Veaceslav si Eugenia (fiica lui Măria, fiica lui Boldescu Filip, născut la 2.11.1904 īn satul Parcani, raionul Soroca), născut la data de 14 noiembrie 1989 īn localitatea Soroca, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Soroca, str. Stefan cel Mare 35, ap. 20. (3.666/2006)

82. Ursu Rodion, fiul lui Titu (fiul lui Efim, născut la 7.05.1911 īn localitatea Colonita, judetul Chisinău) si Ecaterina, născut la data de 24 decembrie 1973 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, str. Stefan cel Mare nr. 10, judetul Chisinău. (2.420/2003)

83. Ursu Ruslan, fiul lui Titu (fiul lui Efim, născut la 7.05.1911 īn Chisinău) si Ecaterina, născut la data de 30 ianuarie 1977 īn localitatea Chisinău, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Colonita, judetul Chisinău. (2.423/2003)

84. Vasilendiuc Măria, fiica lui Protap Petru (născut la 8.12.1930 īn satul Temeleuti, raionul Floresti) si Alexandra, născută la data de 10 mai 1958 īn localitatea Văscăuti, raionul Floresti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Liviu Deleanu nr. 5/1, ap. 107. (1.650/2006)

85. Vatamaniuc Natalia, fiica lui Nicolae si Lidia (fiica lui Antonina, născută la 8.06.1932 īn satul Hăsnăsenii Mari, raionul Drochia), născută la data de 14 februarie 1975 īn localitatea Bălti, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Bălti, str. Stefan cel Mare 8/2, ap. 41.(10.608/2003)

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

persoanelor care solicită redobāndirea cetăteniei romāne, cu stabilirea domiciliului īn Romānia

 

1. Alecsandroae Livia, fiica lui Alecsandroae Gheorghe (fiul lui Alecsandroae Dumitru, născut la 10.09.1934 īn localitatea Movila, Cernăuti) si Alecsandroae Victoria, născută la data de 7 decembrie 1981 īn localitatea Primorscaea, Federatia Rusă, cetătean ucrainean cu domiciliul actual īn Ucraina, Cernăuti, localitatea Movila, raionul Herta. (4.122/2006)

2. Blascu Ilulia, fiica lui Lisnic Filip (născut la 6.05.1912 īn localitatea Crăsnăseni) si Parascovia, născută la data de 3 ianuarie 1958 īn localitatea Crăsnăseni, judetul Orhei, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Albisoara nr. 70, bl. 1, ap. 67. (1.542/2003)

3. Bujac Ivan, fiul lui Andrei (născut la 23.08.1939 īn localitatea Sīngera) si Vera, născut la data de 17 ianuarie 1973 īn localitatea Sīngera, judetul Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, localitatea Sīngera, str. Fīntīna Seninului nr. 59. (8.632/2003)

4. Colomeitev Stanislav, fiul lui Colomeitev Eduard si Colomeitev Tatiana (fiica lui Pascan Gheorghii, născut la 23.05.1935 īn localitatea Bestemac, raionul Leova), născut la data de 16 februarie 1984 īn localitatea Orhei, Republica Moldova, cetătean romān, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Orhei, str. B. Glavan nr. 7, ap. 14. (3.238/2006)

5. Grinic Larisa, fiica lui Cernopischii Mihail (născut la 15.05.1936 īn Cernăuti) si Cernopisca Măria, născută la data de 20 iulie 1964 īn localitatea Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual īn Ucraina, localitatea Forosna, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (16.540/2003) Copii minori: Grinic Alisa, născută la data de 26.07.1996.

6. Moisei Tatiana, fiica lui Alexei si Lucia (fiica lui Cainarean Petru, născut la 1.11.1925 īn localitatea Solcani, si Elena), născută la data de 2 septembrie 1984 īn localitatea Bender, judetul Bender, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Bender, str. B. Vostania nr. 52, ap. 48. (3.348/2003)

7. Movradin Vitalie, fiul lui Victor (fiul lui Stelian, născut la 15.09.1919 īn localitatea SIobozia Mare) si Aculina, născut la data de 30 martie 1980 īn localitatea Cahul, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Cahul, str. C. Negruzzi nr. 131, ap. 18. (15.344/2003)

8. Nacu Anatolie, fiul lui Nacu Alexandru (născut la 11.08.1927 īn localitatea Cobani, si Nacu Alexandra, născut la data de 25 iunie 1958 īn localitatea Chisinău, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, Chisinău, str. Alecu Russo nr. 3, bl. 1, ap. 28. (348/2007) Copii minori: Nacu Ana, născută la data de 8 septembrie 1998.

9. Sopotean Ghenadie, fiul lui Sopotean Andrei si Colomeet Măria (fiica lui Colomeet Timofei, născut la 29.01.1924 īn localitatea Ochiul Ros), născut la data de 4 iunie 1981 īn localitatea Floreni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Floreni, Str. Primăverii nr. 33, raionul Anenii Noi. (1.526/2007)

10. Surdu Mihail, fiul lui Surdu Nicolae (născut la 14.05.1928 īn localitatea Costesti, si Surdu Olga), născut la data de 6 iunie 1963 īn localitatea Costesti, judetul raionul laloveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual īn Republica Moldova, localitatea Costesti, raionul laloveni. (1.685/2007)

 

ACTE ALE AUTORITĂTII ELECTORALE PERMANENTE

 

AUTORITATEA ELECTORALĂ PERMANENTĂ

 

HOTĂRĀRE

privind conditiile pe care trebuie să le īndeplinească localurile sectiilor de votare pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului

 

Avānd īn vedere dispozitiile art. 41 alin. (1) si (2) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputatilor si a Senatului si pentru modificarea si completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si a Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificările si completările ulterioare,

luānd īn considerare numărul alegătorilor īnscrisi, de regulă, īn listele electorale permanente ale unei sectii de votare si necesitatea desfăsurării īn bune conditii a votării,

tinānd cont de prevederile art. 67 alin. (2) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

īn temeiul dispozitiilor art. 65 alin. (4) si ale art. 69 alin. (3) din Legea nr. 35/2008, cu modificările si completările ulterioare,

Autoritatea Electorală Permanentă adoptă prezenta hotărāre.

Art. 1. - (1) Localul sectiei de votare reprezintă spatiul īn care alegătorii īsi exercită dreptul de vot, respectiv sediul biroului electoral al sectiei de votare.

(2) Localul sectiei de votare se amenajează astfel īncāt să asigure conditii corespunzătoare pentru exercitarea dreptului de vot si respectarea caracterului oficial si solemn al procesului electoral.

Art. 2. - (1) Amenajarea localurilor sectiilor de votare se face īn imobile apartinānd domeniului public/privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale, precum si īn cele aflate īn folosinta sau īn administrarea autoritătilor administratiei publice locale.

(2) La stabilirea localurilor sectiilor de votare vor fi avute īn vedere īndeosebi spatii aflate la parterul clădirilor, amplasate īn locuri publice accesibile, a căror configuratie permite o cāt mai bună organizare si desfăsurare a operatiunilor electorale, precum si afluirea si defluirea corespunzătoare a alegătorilor.

(3) Organizarea localurilor sectiilor de votare īn imobile apartinānd unor persoane fizice sau juridice private se face īn temeiul unor acte īncheiate īn conditiile legii si numai īn cazul īn care spatiile prevăzute la alin. (1) nu sunt suficiente.

(4) Spatiile identificate vor fi utilizate si īn cazul organizării si desfăsurării unor alegeri parlamentare partiale.

Art. 3. - (1) Īn imobilele īn care se amenajează spatii destinate desfăsurării votării trebuie să existe mijloace de comunicatii, energie electrică, grup sanitar. Grupurile sanitare trebuie igienizate si aerisite. Echipamentele si instalatiile trebuie să se afle īn stare de functionare. Īncăperile trebuie să fie uscate, să aibă lumină suficientă, să fie bine ventilate si mentinute īn stare de curătenie, urmānd ca īn functie de conditiile atmosferice să se asigure confortul termic necesar.

(2) Pentru utilizarea la maximum a luminii naturale, suprafata transparentă a ferestrelor si corpurilor de iluminat va fi curătată corespunzător. Se va evita pe cāt posibil obturarea ferestrelor si luminatoarelor. Pentru asigurarea iluminatului interior artificial se recomandă dotarea sectiilor de votare cu surse suplimentare de energie - generatoare de curent, lanterne, felinare etc.

(3) Accesul īn localul sectiei de votare se realizează prin coridoare, holuri, culoare, vestibuluri si alte asemenea locuri de trecere, delimitate si marcate corespunzător, prin care persoanele să se poată deplasa usor. Pentru accesul persoanelor cu handicap locomotor care intentionează să īsi exercite dreptul de vot, la sectia de votare se amenajează rampe speciale.

(4) Localurile sectiilor de votare trebuie să dispună de o suprafată utilă suficientă pentru:

a) asigurarea unor zone de stationare pentru persoanele autorizate īn conditiile legii să participe ori să asiste la operatiunile electorale desfăsurate īn sectia de votare, astfel īncāt acestea să nu īngreuneze sau să īmpiedice desfăsurarea normală a operatiunilor electorale;

b) amplasarea cabinelor si urnelor de vot, a pieselor de mobilier necesare desfăsurării activitătii membrilor biroului electoral al sectiei de votare (masă, scaune, dulap etc);

c) asigurarea controlului accesului alegătorilor īn sala de vot, īn serii corespunzătoare numărului cabinelor;

d) depozitarea īn conditii de sigurantă a buletinelor de vot, a tipizatelor si formularisticii electorale, precum si a altor materiale necesare procesului electoral.

Art. 4. - (1) Configuratia localului sectiei de votare trebuie să faciliteze asigurarea măsurilor de pază, de protectie si securitate. După caz, se pot dispune grilaje la ferestre, īncuietori, sigilii, lacăte la usi, dulapuri etc. Măsurile privind paza sectiei de votare, a buletinelor de vot si a celorlalte tipizate, precum si protectia participantilor la procesul electoral se realizează īn baza unor planuri de protectie.

(2) Localurile sectiilor de votare trebuie să dispună de dotările prevăzute de legislatia privind prevenirea si stingerea incendiilor, precum si de planul de evacuare īn caz de urgentă.

Art. 5. - Forma, dimensiunile, modalitătile de confectionare si amplasare a cabinelor si urnelor utilizate īn localurile sectiilor de votare trebuie să asigure derularea eficientă, corectă si transparentă a operatiunilor electorale si să garanteze caracterul secret al votului.

Art. 6. - (1) Fiecare sectie de votare trebuie să dispună de un număr suficient de cabine, urne si stampile cu mentiunea „VOTAT", avānd īn vedere numărul alegătorilor īnscrisi īn listele electorale permanente si respectarea duratei votării prevăzute īn lege.

(2) Se recomandă asigurarea unei cabine de vot pentru fiecare 300 de alegători arondati la o sectie de votare ori calcularea numărului de cabine de vot necesare după următoarea formulă:

 

Ncv = Asv x Tmv/Tv *,

unde:

Ncv - necesar cabine de vot;

Asv- număr alegători arondati la o sectie de votare;

Tmv- timp mediu de votare pentru un alegător (aproximativ 2-3 minute);

Tv- perioada de timp legală pentru votare (14 ore).


* Spre exemplu, la o sectie de votare īn ale cărei liste electorale permanente sunt īnscrisi 1.500 de alegători, care votează la un interval de timp mediu de 3 minute, calculul numărului de cabine de vot necesar este următorul: necesar cabine de vot = 1.500 alegători x 3 minute per alegător īmpărtit la 840 minute (perioada de timp din ziua votării cuprinsă īntre orele 7,00-21,00) = 5,3. Se ia partea īntreagă nerotunjită, rezultānd astfel un număr de 5 cabine de vot necesare.

 

(3) Fiecare sectie de votare trebuie să dispună de cel putin două urne distincte, una pentru alegerea Camerei Deputatilor si una pentru alegerea Senatului, precum si de o singură urnă specială, care se etichetează corespunzător. La estimarea necesarului de urne se vor avea īn vedere numărul alegătorilor īnscrisi īn listele electorale permanente ale sectiei de votare si numărul de pagini ale buletinelor de vot.

(4) Pe lāngă norma de cabine calculată pentru o sectie de votare potrivit alin. (2), se recomandă confectionarea si amplasarea unei cabine de vot pentru persoanele cu handicap locomotor, dimensionată si marcată corespunzător.

Art. 7. - (1) Fiecare sectie de votare trebuie să dispună de un număr de stampile cu mentiunea „VOTAT" egal cu cel al cabinelor de vot, dar nu mai mare de numărul membrilor biroului electoral al sectiei de votare*.

(2) Bunurile materiale rămase de la alegerile anterioare - cabine si urne de vot, plăcute indicatoare, panouri de afisaj, piese de mobilier si altele asemenea - pot fi reconditionate si reutilizate, dacă se află īn stare corespunzătoare. Īn cazul īn care acestea nu se pot recupera, institutiile prefectului vor achizitiona unele noi, de acelasi tip pentru toate sectiile de votare de pe raza unei circumscriptii electorale.

(3) Fiecare sectie de votare trebuie să dispună de un număr de tusiere cel putin egal cu cel al stampilelor cu mentiunea „VOTAT", iar tusul utilizat pentru acestea trebuie să aibă o calitate si viscozitate corespunzătoare.

Art. 8. - (1) Cabinele si urnele trebuie amplasate īn aceeasi īncăpere īn care īsi desfăsoară activitatea biroul electoral al sectiei de votare, īn raza vizuală a membrilor acestuia. Exemplificarea modului de amenajare a localului sectiei de votare este prevăzută īn anexa nr. 3.

(2) Īn timpul desfăsurării votării se recomandă limitarea/interzicerea stationării oricăror persoane pe o distantă de cel putin 1-1,5 m fată de locul unde sunt amplasate cabinele si urnele, cu exceptia alegătorilor si a persoanelor desemnate de presedintele biroului electoral pentru īnsotirea acestora īn cazurile prevăzute de lege.

Art. 9. - (1) Se recomandă ca pentru confectionarea cabinelor si a urnelor de vot să se īntocmească documentatii tehnice de proiectare, realizare si utilizare, astfel īncāt asamblarea si dezasamblarea, precum si manevrarea să poată fi realizate rapid si simplu.

(2) Principalele caracteristici tehnice recomandate pentru confectionarea cabinelor si urnelor de vot, precum si cele privind modalitătile de amplasare a acestora sunt prevăzute īn anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărāre.

Art. 10. - Prevederile prezentei hotărāri se aplică īn mod corespunzător si localurilor sectiilor de votare din străinătate, cu luarea īn considerare a conditiilor specifice de organizare.

Art. 11. - Prezenta hotărāre se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Electorale Permanente,

Octavian Opris

Contrasemnează: Vicepresedinte,

Marian Muhulet Vicepresedinte,

Ana Măria Patru

 

Bucuresti, 29 septembrie 2008.

Nr. 4.


* Numărul optim al stampilelor cu mentiunea „VOTAT" este cuprins īntre 5 si 7. Se ia īn calcul numărul membrilor biroului electoral al sectiei de votare, fără presedinte si loctiitorul acestuia.

 

ANEXA Nr. 1

 

1. Descrierea cabinei de vot

1.1. Cabina de vot este o structură amenajată īn interiorul localului sectiei de votare, avānd forma unui paralelipiped dreptunghic, īn interiorul căruia se află o polită ce asigură suportul necesar aplicării stampilei cu mentiunea „VOTAT" pe buletinul de vot. Forma obisnuită a cabinei formează un U (vezi fig. nr. 1) a cărui deschidere permite accesul alegătorului īn spatiul de votare.

 

Figura nr. 1**

 

 

** Figura nr. 1 este reprodusă īn facsimil.

 

1.2. Spatiul de votare este unul īnchis, delimitat pe 3 din cele 4 laturi1 de peretii acoperiti ai cabinei, iar la intrare este prevăzut cu o perdea. Īn interiorul acesteia se montează, la o īnăltime utilă, o polită ce asigură suportul necesar pentru exercitarea dreptului de vot.

1.3. Structura cabinei poate fi unică (alcătuită dintr-un singur schelet ale cărui elemente sunt inseparabile), modulară (compusă din mai multe panouri ce se pot īmbina īntre ele) sau

complet demontabilă (compusă īn īntregime din elemente independente ce pot fi īmbinate īntre ele).

1.4. Se recomandă confectionarea cabinelor de vot din mai multe panouri ce pot fi asamblate īntre ele si pliate īn functie de necesităti si specificul sectiei de votare.

1.5. Prin exceptie de la pct. 1.1, īn cazul īn care specificitatea īncăperii ce găzduieste sectia de votare o impune (existenta unor coloane, pereti semicirculari), cabina de vot poate avea si forma V sau L (vezi fig. nr. 2).

 

Figura nr. 2*

 

 

2. Caracteristici tehnice recomandate pentru confectionarea cabinelor de vot

2.1. Se recomandă ca la confectionarea cabinelor de vot să se urmărească asigurarea următorilor parametri:

a) rezistenta structurii si a panourilor ce o compun la oxidare, coroziune, la socuri si frictiuni mecanice, la actiunea agentilor chimici si atmosferici;

b) rezistentă la tractiuni si frictiuni mecanice, la actiunea agentilor chimici si la umiditate pentru perdeaua de la intrare;

c) greutate scăzută, cuprinsă īntre 5 - 25 kg/cabina de vot;

d) durabilitate/durată de viată crescută. Se recomandă ca aceasta să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);

e) rigiditatea structurii, astfel īncāt să se asigure stabilitatea acesteia;

f) design modern, respectiv utilizarea unui număr cāt mai redus de culori (spre exemplu, albastru);

g) polite din materiale rigide care să asigure un suport stabil. Acestea pot fi si din materiale sintetice, plastice sau acrilice īncadrate cu ramă de aluminiu, rabatabile/demontabile, prevăzute cu sistem de fixare pe structură si peretii exteriori;

h) pentru structură: profil metalic2 īn formă de L, C, U sau O, care garantează rigiditatea si permite diferite tipuri de īmbinări mecanice;

i) pentru panourile exterioare si polite: materiale sintetice, plastice, acrilice3 care nu necesită izolarea la coroziune si care asigură un grad corespunzător de opacitate. Īn cazul utilizării materialului lemnos, acesta trebuie să asigure rezistentă, rigiditate si durabilitate crescute, corelate cu o greutate scăzută;

j) pentru perdele: īn afara materialelor textile se pot utiliza folii din materiale sintetice4 cu rezistentă crescută la rupere, dar care īsi păstrează flexibilitatea;

k) volum util cuprins īntre 1,4 m3 si 2 m3.

2.2. Confectionarea cabinelor de vot nu este conditionată de utilizarea materialelor prevăzute la alineatul precedent, acestea fiind prezentate cu titlu de recomandare.

3. Securizarea

3.1. Securizarea cabinelor de vot se asigură prin īnchiderea a 3 din cele 4 laturi5, de la īnăltimea de 45 cm īn sus, respectiv prin amplasarea, la intrare, a unei perdele de aceeasi lungime cu zona securizată a peretelui cabinei.

4. Depozitarea si manevrarea

4.1. Depozitarea si manevrarea cabinelor de vot se fac astfel īncāt să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori īn alte spatii aflate īn folosinta sau administrarea autoritătilor administratiei publice locale, precum si īn spatii apartinānd unor persoane fizice ori juridice cu care au fost īncheiate contracte īn acest sens.

4.2. Acolo unde există posibilitatea, se recomandă depozitarea la sediul institutiilor unde s-au organizat sectii de votare, prin īncheierea unor procese-verbale de predare īn custodie.

4.3. Asigurarea manevrabilitătii si functionalitătii cabinelor de vot se realizează si prin prevederea unor accesorii si dotări suplimentare (mānere pentru transport, huse, cleme si clipsuri pentru fixarea perdelelor). Cabinele pliabile, modulare si/sau demontabile necesită un spatiu de depozitare redus.


1 Respectiv pe două dintre cele 3 laturi, īn cazul cabinei de vot prezentate īn figura nr. 2.

2 Aluminiu, pvc cu insertii metalice, otel etc.

3 Spre exemplu: Polivinil Cloride (PVC), plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester.

4 Polivinil cloride (PVC), poliplan etc.

5 Respectiv pe două din cele 3 laturi, īn cazul cabinei de vot prezentate īn figura nr. 2.

* Figura nr. 2 este reprodusă īn facsimil.

 

5. Modalităti de amplasare

5.1. Modalitătile de amplasare au īn vedere configuratia localului sectiei de votare si dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al sectiei de votare (masă/birou, scaune, dulap etc).

5.2. Amplasarea cabinelor de vot se face pe un perete liber al localului sectiei de votare. Se recomandă ca peretele din spate al cabinei de vot să nu fie pozitionat īn dreptul usilor si ferestrelor etc.

 

Figura nr. 3*

 

Ansamblu de cabine īnsiruite

 

* Figura nr. 3 este reprodusă īn facsimil.

 

Figura nr. 4**

 

Ansamblu de cabine dispuse pe un perete neregulat

 

** Figura nr. 4 este reprodusă īn facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

1. Descrierea urnei de vot

1.1. Urna de vot este un recipient prevăzut cu o fantă pentru introducerea buletinelor de vot. Aceasta poate fi alcătuită dintr-un singur corp care se īnchide īn partea

superioară cu un capac sau demontabilă, al cărei schelet se obtine din īmbinarea unor elemente independente, ori chiar pliabilă, ale cărei constructie si materiale permit plierea.

 

Figura nr. 5*

 

Capacul urnei

 

 

* Figura nr. 5 este reprodusă īn facsimil.

 

Figura nr. 6**

 

** Figura nr. 6 este reprodusă īn facsimil.

 

Figura nr. 7*

 

* Figura nr. 7 este reprodusă īn facsimil.

 

2. Caracteristici tehnice recomandate pentru confectionarea urnelor de vot

2.1. Se recomandă ca la confectionarea urnelor de vot să se urmărească asigurarea următorilor parametri:

a) transparentă/transluciditate6;

b) rezistenta corpului principal si a capacului la socuri si frictiuni mecanice (incasabil), la variatii de temperatură ce pot produce deformări (termorezistent), la agentii corosivi;

c) greutate scăzută, cuprinsă īntre 0,5-10 kg/urnă;

d) durabilitate/durată de viată crescută. Se recomandă ca aceasta să acopere o perioadă de aproximativ 12-15 ani (3-4 cicluri electorale);

e) dimensiunea fantei pentru introducerea buletinelor de vot īn urnă: 23 cm x 1,5 cm, avāndu-se īn vedere că buletinul de vot va avea dimensiunea de 21 cm x 29,7 cm (formatul A4);

f) design modern. Spatiul necesar depozitării se reduce la urna īn forma trunchiului de piramidă;

g) volum util cuprins īntre 300-350 litri/urna fixă, respectiv 30-40 litri/urna specială.

2.2. Confectionarea urnelor de vot nu este conditionată de utilizarea materialelor prevăzute la alineatul precedent, acestea fiind prezentate cu titlu de recomandare.

2.3. Confectionarea urnelor de vot nu este conditionată de utilizarea formelor si dimensiunilor prezentate la fig. nr. 5-8, acestea fiind date cu titlu de exemplu.

3. Urna specială

3.1. Exercitarea dreptului de vot la domiciliul alegătorilor netransportabili din cauză de boală sau invaliditate este permisă numai īn conditiile stabilite prin lege. Fiecare sectie de votare trebuie să dispună de o singură urnă specială (mobilă).

3.2. Pentru confectionarea urnelor speciale se recomandă asigurarea unor caracteristici similare celor pentru urnele utilizate īn sectiile de votare. Acestea se dimensionează corespunzător pentru a putea fi transportate cu usurintă.

 

Figura nr. 8**

 


6 Din plexiglas, policarbonat, polipropilenă, dibond, sticlex, forex, makrolon, copoliester, polipropilenă etc.

 

** Figura nr. 8 este reprodusă īn facsimil.

 

4. Securizarea

4.1. Securizarea urnelor de vot se realizează prin sisteme de īnchidere cu cheie, lacăt si/sau sigilare cu (sigilii tip colier, snur/panglică din material plastic/metal cu autoblocare).

5. Depozitarea si manevrarea

5.1. Depozitarea si manevrarea urnelor de vot se fac astfel īncāt să prevină deteriorarea acestora. Depozitarea se face la sediul primăriilor ori īn alte spatii aflate īn folosinta sau administrarea autoritătilor administratiei publice locale, precum si īn spatii apartinānd unor persoane fizice ori juridice cu care au fost īncheiate contracte īn acest sens.

5.2. Acolo unde există posibilitatea, se recomandă depozitarea la sediul institutiilor unde s-au organizat sectii de votare, prin īncheierea unor procese-verbale de predare īn custodie.

5.3. Se recomandă depozitarea urnelor de vot la aceeasi locatie unde sunt depozitate cabinele de vot si celelalte materiale necesare organizării si desfăsurării procesului electoral.

6. Modalităti de amplasare

6.1. Urna de vot utilizată īn sectiile de votare se dispune la iesirea din cabina de vot, la o distantă recomandată de 1,5 m de aceasta, īn spatiul dintre cabina de vot si locul unde se află asezati membrii biroului electoral al sectiei de votare. Modalitătile de amplasare au īn vedere configuratia localului sectiei de votare si dispunerea celorlalte dotări necesare membrilor biroului electoral al sectiei de votare (masă/birou, scaune, dulap etc).

 

ANEXA Nr. 3*

 

Exemplificarea modului de amenajare a localului sectiei de votare

 


* Anexa nr. 3 este reprodusă īn facsimil.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind suspendarea, la cerere, a desfăsurării activitătii de broker de asigurare de către Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu sediul īn municipiul Bucuresti, str. Amiral Constantin Bălescu nr. 18, sectorul 1, cod de īnregistrare fiscală 14045240/01.07.2001, reprezentată legal de presedinte, īn temeiul art. 4 alin. (19) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare,

īn baza Hotărārii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, adoptată īn sedinta din data de 2 septembrie 2008, conform art. 4 alin. (22)-(241) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, īn cadrul căreia a fost analizată documentatia aferentă Notei nr. IX.364 din 21 august 2008 privind controlul periodic efectuat la Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.,

īn conformitate cu atributiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, īn baza Deciziei nr. 647 din 23 iulie 2008, organele de specialitate ale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor au efectuat un control la Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE -S.R.L., cu sediul social īn municipiul Bucuresti, Str. Gorunului nr. 21, sectorul 1, īnmatriculată īn registrul comertului cu nr. J40/17830/06.07.1993, cod unic de īnregistrare 4260771, īnscrisă īn Registrul brokerilor de asigurare cu nr. RBK-149/04.10.2003, reprezentată legal īn timpul controlului de domnul Viorel Stoica, īn calitate de director general si administrator.

Controlul a avut ca obiect verificarea situatiei financiare a societătii, īn vederea aprobării cererii de suspendare temporară a activitătii Societătii Comerciale CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., conform prevederilor art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise īn aplicarea acesteia; verificarea a avut la bază documentele si situatiile prezentate sub responsabilitatea reprezentantilor societătii.

Rezultatele actiunii de analiză si control au fost concretizate īn Procesul-verbal semnat fără obiectiuni de către reprezentantul brokerului si īnregistrat cu nr. 27 din 20 august 2008 la societatea sus-mentionată, iar la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu nr. 207.048 din 20 august 2008.

Īn urma analizării constatărilor cuprinse īn actul de control, au fost retinute următoarele:

La data de 23 iulie 2008, Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. a transmis īncheierea judecătorului-delegat si certificatul de īnregistrare mentiuni la oficiul registrului comertului referitoare la „suspendarea temporară a activitătii", fără a solicita avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. nu a transmis raportările trimestriale aferente trimestrului II din anul 2008, a transmis cu īntārziere si incomplet raportările trimestriale aferente trimestrului I din anul 2008 si a transmis cu īntārziere raportările trimestriale aferente trimestrului IV din anul 2007, precum si raportările lunare aferente lunii decembrie din anul 2007, respectiv lunilor februarie si martie din anul 2008.

Īn sedinta din data de 2 septembrie 2008, Consiliul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor a hotărāt suspendarea activitătii societătii, la cerere, pe o perioadă de 3 ani, īncepānd cu data publicării prezentei decizii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, drept care decide:

Art. 1. - Suspendarea, la cerere, a activitătii de broker de asigurare desfăsurate de Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. pe o perioadă de 3 ani, īncepānd cu data publicării prezentei decizii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, īn conformitate cu prevederile art. 5 lit. g) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Pe toată perioada de suspendare a activitătii de broker de asigurare prevăzută la art. 1, societătii comerciale prevăzute la art. 1 i se interzic desfăsurarea activitătii de intermediere īn asigurări, respectiv negocierea, īncheierea contractelor de asigurare sau de reasigurare ori acordarea de asistentă īnainte si pe durata derulării contractelor ori īn legătură cu regularizarea daunelor, după caz, precum si desfăsurarea oricăror altor operatiuni specifice brokerilor de asigurare, astfel cum sunt definite īn Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. are obligatia să īsi notifice clientii, īn termen de 3 zile de la data primirii prezentei decizii, īn vederea efectuării plătii ratelor scadente la contractele īn curs de derulare direct la asigurători, rămānānd direct răspunzătoare pentru īndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele īn vigoare, pānă la data publicării prezentei decizii īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I.

Art. 4. - Cu cel putin 30 de zile īnainte de expirarea duratei de suspendare, Societatea Comercială CARPATI BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. este obligată să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor fie reluarea activitătii de asigurare, fie prelungirea duratei de suspendare, fie īncetarea activitătii de broker de asigurare.

Art. 5. - Prezenta decizie se publică īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, conform prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 16 septembrie 2008.

Nr. 857.