MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 788         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE        Marti, 25 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            302. - Lege pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

            1.154. - Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.451. - Hotărâre pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            670. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice si juridice care nu si-au constituit ocoale silvice private

 

            4.700. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind aprobarea programelor scolare revizuite pentru disciplinele de învătământ din aria curriculară Educatie fizică si sport, clasele a V-a - a VIII-a


 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - La articolul 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 636 din 27 decembrie 1999, cu modificările ulterioare, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Finantarea necesară acoperirii cheltuielilor Directiei formatii muzicale se asigură de către Societatea Română de Radiodifuziune integral de la bugetul de stat.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 noiembrie 2008.

Nr. 302.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru completarea art. 42 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea si functionarea Societătii Române de Radiodifuziune si Societătii Române de Televiziune si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 noiembrie 2008.

Nr. 1.154.

 


HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru atribuirea competentei Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de a semna Actul aditional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele Microsoft, între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă încheierea Actului aditional nr. 4 la Contractul comercial de închiriere de licente, încheiat la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited, denumit în continuare Contract, pentru o cantitate de 63.799 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft conform art. 1.2. din Contract, în forma prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se mandatează ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei să semneze, în numele Guvernului României, Actul aditional nr. 4 prevăzut la alin. (1).

Art. 2. - (1) Pretul stabilit în Actul aditional nr. 4 este de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, si reprezintă:

a) contravaloarea a 40.939 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009;

b) contravaloarea a 22.860 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1), la care se adaugă comisionul de schimb valutar de la data plătii si orice alte cheltuieli aferente plătii, se efectuează, pentru Guvernul României, din bugetul de stat, într-o singură transă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009, în limita sumelor aprobate prin lege pe anul 2009 cu această destina t ie în bugetul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informaiei si în limita deschiderilor de credite aprobate în acest sens de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 3. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei distribuie pe bază de contract de comodat institutiilor si autoritătilor publice beneficiare, prevăzute în anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 4, dreptul neexclusiv de a utiliza produsele software Microsoft închiriate si kiturile de instalare corespunzătoare.

(2) Institutiile si autoritătile publice beneficiare care au înregistrat la nivelul anului 2007 si 2008 un excedent de licente le vor transmite pe bază de contract de comodat unor alte institutii publice beneficiare, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Institutiile si autoritătile publice beneficiare sunt responsabile de utilizarea produselor software Microsoft într-un număr corespunzător necesarului transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.451.

 

ANEXA Nr. 1

 

ACT ADITIONAL Nr. 4

la Contractul comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004

 

având în vedere dispozitiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere Contractul comercial de închiriere de licente referitor la produsele Microsoft încheiat între Guvernul României si Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licente referitor la produsele Microsoft,

având în vedere faptul că, în urma centralizărilor din aprilie 2007 si aprilie 2008 ale necesarului de licente transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de către institutiile si autoritătile publice beneficiare, a rezultat un număr total de 63.799 de licente necesare utilizării produselor software Microsoft, pe lângă:

- cele 47.510 licente prevăzute initial în obiectul Contractului;


- cele 106.800 licente prevăzute de extinderea contractului comercial de închiriere de licente, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.778/2004 pentru atribuirea competentei Secretariatului General al Guvernului de a semna extinderea contractului comercial de închiriere de licente, încheiat la data de 15 aprilie 2004, pentru produsele educationale Microsoft;

- cele 39.385 licente prevăzute de Actul aditional nr. 2,

generând în mod corelativ obligatia de plată a pretului aferent utilizării acestora începând cu anul 2007 pentru 40.939 licente si, respectiv, 2008 pentru 22.860 licente,

având în vedere dispoziţiile art. 1.2. din Contract,

având în vedere dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008 prin care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competentele aferente Contractului,

părtile:

Guvernul României, reprezentat prin Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu sediul în Bd. Libertătii nr. 14, sectorul 5, Bucuresti, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr........., reprezentat de domnul Károly Borbély, Ministrul Comuncatiilor si Tehnologiei Informatiei, denumit în continuare Licentiat,

si

Microsoft Ireland Operation Limited reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, si domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare Licentiator,

de comun acord si în mod expres, au convenit încheierea prezentului act aditional, prin care agreează următoarele:

Art. 1. - În urma necesarului de licente stabilit în aprilie 2007 si în aprilie 2008, transmis Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei de către autoritătile si institutiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licentelor nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004, Licentiatorul transmite un număr total de 63.799 licente necesare utilizării produselor software Microsoft. Dintre acestea, un număr de 40.939 licente sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2007-2009, iar un număr de 22.860 licente sunt necesare utilizării produselor software Microsoft în perioada 2008-2009, astfel cum este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul act aditional.

Art. 2. - (1) Licentiatul va face plata Licentiatorului în baza facturii emise de Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucuresti, cu sediul în Bucuresti, str. Ion Urdareanu nr. 34, et. 2, sectorul 5, RO-050688, având număr de ordine în registrul comertului J40/14397/2008. Suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, reprezentând contravaloarea celor 63.799 licente, dintre care 40.939 licente necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2007-2009 si 22.860 licente necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2008-2009, în conformitate cu preturile unitare prevăzute în anexa nr. 1 din Contract, va fi plătită de Licentiat Licentiatorului în limita sumei aprobate în buget cu această destinatie, dar nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 si de data aprobării deschiderii de credite către Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua într-o singură transă, în trimestrul al IV-lea al anului 2009, dar nu mai târziu de 30 noiembrie 2009.

Art. 3. - Suma datorată de Licentiat conform art. 2 va fi achitată către Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucuresti, în conformitate cu prevederile prezentului act aditional si ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft. Suma de 22.458.396,1 USD, reprezentând contravaloarea licentelor prevăzute la art. 1, este netă si liberă de orice taxe si/sau speze, de orice natură.

Art. 4. - (1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona în tot sau în parte creantele pe care le detine asupra Licentiatului în temeiul prezentului act aditional.

(2) În situatia cesiunii creantelor către o tertă parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, prin care îi va aduce acestuia la cunostintă faptul schimbării creditorului, precum si orice alte informatii si date necesare în vederea efectuării unei plăti valabile către noul creditor. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va confirma primirea acestei notificări, angajându-se totodată să efectueze plata în acord cu instructiunile primite.

Art. 5. - (1) Licentiatorul va transmite Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licentiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate si va preda un număr de 19 kituri, câte unul pentru fiecare institutie afiliată, conform anexei nr. 2 la prezentul act aditional.

(2) În termen de maximum 10 zile de la semnarea prezentului act aditional vor fi predate kiturile si notificarea în original, în baza unui certificat de acceptantă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucuresti, si Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(3) După semnarea certificatului de acceptantă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH Viena, Sucursala Bucuresti, va emite o factură pentru suma de 26.725.491,36 USD, din care TVA 4.267.095,26 USD, iar Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiilor îsi va exprima îndată acceptul pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenelor si conditiilor prevăzute la art. 2 din prezentul act aditional.

Art. 6. - (1) Actul aditional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părti.

(2) Prezentul act aditional va continua să îsi păstreze valabilitatea în privinta efectuării plătii sumei stabilite la art. 2 până la 30 noiembrie 2009, iar dreptul neexclusiv de utilizare a licentelor mentionate la art. 1 urmează să înceteze la 26 aprilie 2009.

(3) Prevederile prezentului act aditional urmează a deveni parte integrantă a Contractului comercial de închiriere de licente nr. 0115RO, încheiat la data de 15 aprilie 2004.

Art. 7. Prezentul act aditional a fost încheiat la Bucuresti, astăzi, .........., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, si contine 4 pagini.

 

În numele Licentiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

În numele Licentiatului,

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei


ANEXA Nr. 1

la Actul aditional nr. 4

 

CANTITĂTILE SI VALOAREA

licentelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 si 2008

 

Produse

Nr. de bucăti

Pret unitar

Nr. de ani

Total

2007

 

 

 

 

Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

39.488

211,3 $

2

16.687.628.8 $

Windows 2003 - Server

1.108

240 $

2

531.840 $

Exchange 2003 - Server

176

272 $

2

95.744 $

Managementul Sistemului - Server

109

175 $

2

38.150 $

SharePoint - Portal Server

58

1.515 $

2

175.740 $

TOTAL 2007

40.939

 

 

17.529.102.8 $

2008

Enterprise Desktop Professional Platform (include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license)

21.391

211,3 $

1

4.519.918.3 $

Windows 2003 - Server

1.296

240 $

1

311.040 $

Exchange 2003 - Server

80

272 $

1

21.760 $

Managementul Sistemului - Server

48

175 $

1

8.400 $

SharePoint - Portal Server

45

1.515 $

1

68.175 $

TOTAL 2008

22.860

 

 

4.929.293.3 $

VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADITIONAL ÎN USD CIP BUCURESTI

22.458.396.1 $

 

 

În numele Licentiatorului,

Fujitsu Siemens Computers GesmbH Austria

În numele Licentiatului,

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

 

ANEXA Nr. 2

la Actul aditional nr. 4

 

REPARTITIA

pe institutii a licentelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anilor 2007 si 2008

 

Nr. crt.

 

 

Numele institutiei

 

 

Nr. de calculatoare

eligibile

Nr. de servere eligibile

Desktop Package

Windows

Server Standard

Exchange

Server Standard

System Management

Server

Share Point Portal Server

2007

1

Ministerul Apărării

4.500

0

0

0

0

2

Ministerul Justitiei

4.891

240

0

0

7

3

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

160

11

0

0

0

4

Secretariatul General al Guvernului

25

1

0

0

0

5

Cancelaria Primului-Ministru

62

6

1

1

1

6

Ministerul Afacerilor Externe

90

0

0

0

0

7

Administratia Natională a Rezervelor de Stat

52

23

0

0

0

8

Secretariatul de Stat pentru Problemele Revolutionarilor din 1989

32

1

0

0

0

9

Ministerul Transporturilor

418

9

4

5

4

10

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

10.000

275

91

18

23

11

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

764

33

5

10

11

12

Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

1.454

28

1

1

1

13

Ministerul Agriculturii, Pădurilor si Dezvoltării Rurale

4.281

265

5

43

5

14

Ministerul Sănătătii Publice

1.595

58

24

30

6

15

Ministerul Economiei si Finantelor

11.465

0

0

0

0

16

Ministerul Culturii si Cultelor

609

20

1

1

0

 

TOTAL 2007

39.488

1.108

176

109

58

2008

1

Ministerul Apărării

5.678

79

24

0

0

2

Ministerul Justitiei

1.110

696

5

12

8

3

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

200

24

2

0

0

4

Secretariatul General al Guvernului

42

6

0

0

0

5

Cancelaria Primului-Ministru

52

1

0

0

0

6

Ministerul Afacerilor Externe

175

1

0

0

0

7

Ministerul Transporturilor

393

9

2

2

3

8

Ministerul Public

0

7

0

0

0

9

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

793

12

11

11

11

10

Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

1.720

72

0

0

0

11

Ministerul Sănătătii Publice

1.370

22

11

8

5

12

Ministerul Economiei si Finantelor

0

0

3

0

0

13

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse

300

0

0

0

0

14

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

8.341

275

17

11

13

15

Ministerul Culturii si Cultelor

159

6

4

4

3

 

TOTAL 2008

21.391

1.296

80

48

45

 

ANEXA Nr. 2

 

MODUL DE TRANSMITERE

a excedentului de licente înregistrat la nivelul anului 2007 si 2008 între autoritătile publice

 

Institutia sau autoritatea publică de la care se transmite

Institutia sau autoritatea publică către care se transmite

Numărul de licente

Tipul de produs Microsoft

Perioada

Ministerul Public

Ministerul Justitiei

169

Desktop Package

2007-2009

Ministerul Public

Ministerul Justitiei

27

Windows Server Standard

2007-2009

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Ministerul Justitiei

31

Desktop Package

2007-2009

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Ministerul Justitiei

40

Windows Server Standard

2007-2009

Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

6

Exchange Server Standard

2007-2009

Ministerul Public

Ministerul Justitiei

210

Desktop Package

2008-2009


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind aprobarea listei ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice si juridice care nu si-au constituit ocoale silvice private

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (2) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă lista ocoalelor silvice care asigură la cerere, pe bază de contract, servicii silvice pentru proprietarii de fond forestier persoane fizice si juridice care nu si-au constituit ocoale silvice private.

(2) Ocoalele silvice si unitătile teritorial-administrative în limitele cărora vor fi executate serviciile silvice prevăzute la alin. (1) sunt nominalizate în anexele nr. 1-42.

(3) Lista ocoalelor silvice nominalizate în anexele nr. 1-42 se va actualiza anual, pe baza propunerilor inspectoratelor teritoriale de regim silvic si vânătoare.

Art. 2. - Inspectoratele teritoriale de regim silvic si vânătoare, Regia Natională a Pădurilor - Romsilva si ocoalele silvice vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - Anexele nr. 1-42 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 5 noiembrie 2008.

Nr. 670.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Alba

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

0

1

2

3

1

Alba

Abrud

O.S. Alba Iulia -RNP

2

Alba

Aiud

O.S. Aiud -RNP

3

Alba

Alba Iulia

O.S. Vl Ampoiului -RNP

4

Alba

Albac

O.S. Horea Apuseni -RA

5

Alba

Almasu Mare

O.S. Geoagiu -RNP

6

Alba

Arieseni

O.S. Gârda -RNP

7

Alba

Avram Iancu

O.S. Valea Ariesului -RNP

8

Alba

Baia de Aries

O.S. Baia de Aries -RNP

9

Alba

Berghin

O.S. Alba Iulia -RNP

10

Alba

Bistra

O.S. Valea Ariesului -RNP

11

Alba

Blaj

O.S. Sebes -RNP

12

Alba

Blandiana

O.S. Sâpcea Cugir -RA

13

Alba

Bucerdea

O.S. Aiud -RNP

14

Alba

Bucium

O.S. Abrud -RA

15

Alba

Câlnic

O.S. Sebes -RA

16

Alba

Câmpeni

O.S. Abrud -RA

17

Alba

Cenade

O.S. Sebes -RNP

18

Alba

Cergău

O.S. Sebes -RNP

19

Alba

Ceru-Băcăinti

O.S. Valea Ampoiului -RNP

20

Alba

Cetatea de Baltă

O.S. Aiud -RNP

21

Alba

Ciugud

O.S. Alba Iulia -RNP

22

Alba

Ciuruleasa

O.S. Abrud -RA

23

Alba

Cricău

O.S. Valea Ampoiului -RNP

24

Alba

Cugir

O.S. Cugir -RNP

25

Alba

Cut

O.S. Sebes -RNP

26

Alba

Daia Română

O.S. Sebes -RNP

27

Alba

Dostat

O.S. Sebes -RNP

28

Alba

Fărău

O.S. Aiud -RNP

29

Alba

Galda de Jos

O.S. Valea Ampoiului -RNP

30

Alba

Gârbova

O.S. Sebes -RA

31

Alba

Gârda

O.S. Gârda -RNP

32

Alba

Horea

O.S. Horea-Apuseni -RA

33

Alba

Ighiu

O.S. Alba Iulia -RNP

34

Alba

Întregalde

O.S. Valea Ampoiului -RNP

 

35

Alba

Jidvei

O.S. Aiud -RNP

36

Alba

Livezile

O.S. Aiud -RNP

37

Alba

Lopadea Nouă

O.S. Aiud -RNP

38

Alba

Lupsa

O.S. Baia de Aries -RNP

39

Alba

Metes

O.S. Alba Iulia -RNP

40

Alba

Mirăslău

O.S. Aiud -RNP

41

Alba

Mogos

O.S. Alba Iulia -RNP

42

Alba

Noslac

O.S. Aiud -RNP

43

Alba

Ocna Mures

O.S. Aiud -RNP

44

Alba

Ocolis

O.S. Baia de Aries -RNP

45

Alba

Ohaba

O.S. Sebes -RNP

46

Alba

Pianu

O.S. Valea Pianului -RA

47

Alba

Poiana Vadului

O.S. Gârda -RNP

48

Alba

Ponor

O.S. Aiud -RNP

49

Alba

Posaga

O.S. Baia de Aries -RNP

50

Alba

Râmet

O.S. Aiud -RNP

51

Alba

Rădesti

O.S. Aiud -RNP

52

Alba

Remetea

O.S. Baia de Aries -RNP

53

Alba

Rimetea

O.S. Aiud -RNP

54

Alba

Rosia de Secas

O.S. Sebes -RA

55

Alba

Rosia Montană

O.S. Abrud -RA

56

Alba

Sâncel

O.S. Sebes -RNP

57

Alba

Sântimbru

O.S. Alba Iulia -RNP

58

Alba

Sălciua

O.S. Baia de Aries -RNP

59

Alba

Sălistea

O.S. Sâpcea Cugir -RA

60

Alba

Săsciori

O.S. Valea Sebesului -RA

61

Alba

Scărisoara

O.S. Gârda -RNP

62

Alba

Sebes

O.S. Sebes -RA

63

Alba

Sohodol

O.S. Valea Ariesului -RNP

64

Alba

Stremt

O.S. Aiud -RNP

65

Alba

Sibot

O.S. Sâpcea Cugir -RA

66

Alba

Sona

O.S. Sebes -RNP

67

Alba

Spring

O.S. Sebes -RA

68

Alba

Sugag

O.S. Sebes -RNP

69

Alba

Unirea

O.S. Aiud -RNP

70

Alba

Vadu Motilor

O.S. Horea-Apuseni -RA

71

Alba

Valea Lungă

O.S. Sebes -RNP

72

Alba

Vidra

O.S. Gârda -RNP

73

Alba

Vintu de Jos

O.S. Valea Ampoiului -RNP

74

Alba

Zlatna

O.S. Alba Iulia -RNP

 

ANEXA Nr. 2

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Arad

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

1

Arad

Almas

O.S. Sebis-Moneasa -RNP

2

Arad

Apateu

O.S. Dumbrava

3

Arad

Arad

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

4

Arad

Archis

O.S. Dumbrava

5

Arad

Bârsa

O.S. Sebis-Moneasa -RNP

6

Arad

Bârzava

O.S. Bârzava -RNP

7

Arad

Bata

O.S. Mocsoni Stârcea

8

Arad

Beliu

O.S. Dumbrava

9

Arad

Birchis

O.S. Regal Săvârsin S.R.L.

10

Arad

Bocsig

O.S. Zarandul

11

Arad

Brazii

O.S. Gurahont -RNP

12

Arad

Buteni

O.S. Codrii Zarandului

13

Arad

Cărand

O.S. Dumbrava

14

Arad

Cermei

O.S. Dumbrava

15

Arad

Chisindia

O.S. Lungu-Bălănescu S.R.L.

16

Arad

Chisineu Cris

O.S. Cris -RNP

17

Arad

Conop

O.S. Bârzava -RNP

18

Arad

Covăsint

O.S. Radna -RNP

19

Arad

Craiva

O.S. Dumbrava

20

Arad

Dezna

O.S. Codrii Zarandului

21

Arad

Dieci

O.S. Codrii Zarandului

22

Arad

Felnac

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

23

Arad

Frumuseni

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

24

Arad

Ghioroc

O.S. Zarandul

25

Arad

Gurahont

O.S. Gurahont -RNP

26

Arad

Hălmăgel

O.S. Codrii Iancului

27

Arad

Hălmagiu

O.S. Gurahont -RNP

28

Arad

Hăsmas

O.S. Beliu -RNP

 

29

Arad

Ignesti

O.S. Sebis-Moneasa -RNP

30

Arad

Ineu

O.S. Cris -RNP

31

Arad

Lipova

O.S. Radna -RNP

32

Arad

Misca

O.S. Cris -RNP

33

Arad

Moneasa

O.S. Sebis-Moneasa -RNP

34

Arad

Păulis

O.S. Radna -RNP

35

Arad

Pecica

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

36

Arad

Petris

O.S. Săvârsin -RNP

37

Arad

Pilu

O.S. Cris -RNP

38

Arad

Plescuta

O.S. Codrii Iancului

39

Arad

Săvârsin

O.S. Săvârsin -RNP

40

Arad

Sebis

O.S. Codrii Zarandului

41

Arad

Secusigiu

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

42

Arad

Sepreus

O.S. Cris -RNP

43

Arad

Sicula

O.S. Beliu -RNP

44

Arad

Silindia

O.S. Zarandul

45

Arad

Simand

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

46

Arad

Sintea Mare

O.S. Cris -RNP

47

Arad

Siria

O.S. Zarandul

48

Arad

Sistarovăt

O.S. Lipova -RNP

49

Arad

Socodor

O.S. Cris -RNP

50

Arad

Târnova

O.S. Zarandul

51

Arad

Taut

S.C. O.S.P. Nadas S.R.L.

52

Arad

Ususău

O.S. Lipova -RNP

53

Arad

Vărădia de Mures

O.S. Săvârsin -RNP

54

Arad

Vârfurile

O.S. Codrii Iancului

55

Arad

Vladimirescu

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

56

Arad

Zăbrani

O.S. Lipova -RNP

57

Arad

Zădăreni

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

58

Arad

Zimandu Nou

O.S. Iuliu Moldovan -RNP

 

ANEXA Nr. 3

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Arges

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

1

Arges

Albestii de Arges

O.S. Curtea de Arges -RNP

2

Arges

Albestii de Muscel

O.S. Aninoasa -RNP

3

Arges

Albota

O.S. Poiana Lacului -RNP

4

Arges

Aninoasa

O.S. Păpusa Rucăr

5

Arges

Arefu

O.S. Vidraru -RNP

6

Arges

Bascov

O.S. Pitesti -RNP

7

Arges

Băbana

O.S. Cotmeana -RNP

8

Arges

Băiculesti

O.S. Curtea de Arges -RNP

9

Arges

Bălilesti

O.S. Aninoasa -RNP

10

Arges

Beleti-Negresti

O.S. Topoloveni -RNP

11

Arges

Berevoesti

O.S. Aninoasa -RNP

12

Arges

Bogati

O.S. Topoloveni -RNP

13

Arges

Botesti

O.S. Valea Mare -RNP

14

Arges

Brădulet

O.S. Musătesti -RNP

15

Arges

Brădet

O.S. Valea Oltului -RNP

16

Arges

Budeasa

O.S. Pitesti -RNP

17

Arges

Bughea de Jos

O.S. Câmpulung -RNP

18

Arges

Bughea de Sus

O.S. Câmpulung -RNP

19

Arges

Călinesti

O.S. Topoloveni -RNP

20

Arges

Câmpulung

O.S. Câmpulung -RNP

21

Arges

Căteasca

O.S. Topoloveni -RNP

22

Arges

Cepari

O.S. Suici -RNP

23

Arges

Cetăteni

O.S. Păpusa Rucăr

24

Arges

Cicănesti

O.S. Valea Oltului -RNP

25

Arges

Ciofrângeni

O.S. Suici -RNP

26

Arges

Ciomăgesti

O.S. Cotmeana -RNP

27

Arges

Cocu

O.S. Cotmeana -RNP

28

Arges

Corbi

O.S. Domnesti -RNP

29

Arges

Corbeni

O.S. Vidraru -RNP

30

Arges

Cosesti

O.S. Domnesti -RNP

31

Arges

Costesti

O.S. Costesti -RNP

32

Arges

Cotmeana

O.S. Cotmeana -RNP

33

Arges

Cuca

O.S. Cotmeana -RNP

34

Arges

Curtea de Arges

O.S. Curtea de Arges -RNP

35

Arges

Dâmbovicioara

O.S. Rucăr -RNP

36

Arges

Dârmănesti

O.S. Pitesti -RNP

37

Arges

Davidesti

O.S. Topoloveni -RNP

38

Arges

Dobresti

O.S. Topoloveni -RNP

39

Arges

Domnesti

O.S. Domnesti -RNP

40

Arges

Dragoslavele

O.S. Dragoslavele

41

Arges

Drăganu

O.S. Cotmeana -RNP

42

Arges

Godeni

O.S. Câmpulung -RNP

 

43

Arges

Hârsesti

O.S. Costesti -RNP

44

Arges

Hârtiesti

O.S. Păpusa Rucăr

45

Arges

Izvoru

O.S. Costesti -RNP

46

Arges

Leresti

O.S. Păpusa Rucăr

47

Arges

Lunca Corbului

O.S. Poiana Lacului -RNP

48

Arges

Mălureni

O.S. Pitesti -RNP

49

Arges

Mărăcineni

O.S. Pitesti -RNP

50

Arges

Merisani

O.S. Curtea de Arges -RNP

51

Arges

Micesti

O.S. Pitesti -RNP

52

Arges

Mioarele

O.S. Câmpulung -RNP

53

Arges

Mioveni

O.S. Pitesti -RNP

54

Arges

Mirosi

O.S. Costesti -RNP

55

Arges

Morăresti

O.S. Cotmeana -RNP

56

Arges

Mosoaia

O.S. Poiana Lacului -RNP

57

Arges

Musătesti

O.S. Musătesti -RNP

58

Arges

Negrasi

O.S. Costesti -RNP

59

Arges

Nucsoara

O.S. Domnesti -RNP

60

Arges

Pietrosani

O.S. Domnesti -RNP

61

Arges

Pitesti

O.S. Pitesti -RNP

62

Arges

Poiana Lacului

O.S. Poiana Lacului -RNP

63

Arges

Poienarii de Arges

O.S. Suici -RNP

64

Arges

Popesti

O.S. Costesti -RNP

65

Arges

Priboieni

O.S. Topoloveni -RNP

66

Arges

Rătesti

O.S. Topoloveni -RNP

67

Arges

Rociu

O.S. Costesti -RNP

68

Arges

Rucăr

O.S. Rucăr -RNP

69

Arges

Sălătrucu

O.S. Suici -RNP

70

Arges

Săpata

O.S. Poiana Lacului -RNP

71

Arges

Slobozia

O.S. Costesti -RNP

72

Arges

Stefănesti

O.S. Pitesti -RNP

73

Arges

Stoenesti

O.S. Câmpulung -RNP

74

Arges

Stolnici

O.S. Costesti -RNP

75

Arges

Suici

O.S. Suici -RNP

76

Arges

Tigveni

O.S. Suici -RNP

77

Arges

Topoloveni

O.S. Dragoslavele

78

Arges

Uda

O.S. Cotmeana -RNP

79

Arges

Ungheni

O.S. Costesti -RNP

80

Arges

Valea Danului

O.S. Curtea de Arges -RNP

81

Arges

Valea Iasului

O.S. Curtea de Arges -RNP

82

Arges

Valea Mare-Pravăt

O.S. Păpusa Rucăr

83

Arges

Vedea

O.S. Poiana Lacului -RNP

84

Arges

Vlădesti

O.S. Aninoasa -RNP

85

Arges

Vulturesti

O.S. Topoloveni -RNP

 

ANEXA Nr. 4

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Bacău

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

1

Bacău

Agăs

O.S. Comănesti -RNP

2

Bacău

Ardeoani

O.S. Moinesti -RNP

3

Bacău

Asău

O.S. Comănesti -RNP

4

Bacău

Bacău

O.S. Bacău -RNP

5

Bacău

Balcani

O.S. Moinesti -RNP

6

Bacău

Bârsănesti

O.S. Livezi -RNP

7

Bacău

Beresti-Bistrita

O.S. Fântânele -RNP

8

Bacău

Beresti-Tazlău

O.S. Moinesti -RNP

9

Bacău

Berzunti

O.S. Livezi -RNP

10

Bacău

Blăgesti

O.S. Fântânele -RNP

11

Bacău

Bogdănesti

O.S. M.Casin -RNP

12

Bacău

Brusturoasa

O.S. Comănesti -RNP

13

Bacău

Buciumi

O.S. M.Casin -RNP

14

Bacău

Buhoci

O.S. Traian -RNP

15

Bacău

Buhusi

O.S. Fântânele -RNP

16

Bacău

Căiuti

O.S. Căiuti -RNP

17

Bacău

Casin

O.S. M.Casin -RNP

18

Bacău

Cleja

O.S. Bacău -RNP

19

Bacău

Colonesti

O.S. Zeletin -RNP

20

Bacău

Comănesti

O.S. Dărmănesti -RNP

21

Bacău

Corbasca

O.S. Sascut R.N.P

22

Bacău

Cotofănesti

O.S. Căiuti -RNP

23

Bacău

Dămienesti

O.S. Traian -RNP

24

Bacău

Dărmănesti

O.S. Dărmănesti -RNP

25

Bacău

Dealu Morii

O.S. Sascut R.N.P

26

Bacău

Dofteana

O.S. Târgu Ocna -RNP

27

Bacău

Faraoani

O.S. Bacău -RNP

28

Bacău

Filipeni

O.S. Traian -RNP

29

Bacău

Filipesti

O.S. Fântânele -RNP

30

Bacău

Găiceana

O.S. Traian -RNP

31

Bacău

Gârleni

O.S. Fântânele -RNP

32

Bacău

Ghimes Făget

O.S.P Ghimes Făget - RA

33

Bacău

Gioseni

O.S. Bacău -RNP

34

Bacău

Glăvănesti

O.S. Zeletin -RNP

35

Bacău

Gura Văii

O.S. Livezi -RNP

36

Bacău

Helegiu

O.S. Livezi -RNP

37

Bacău

Hemeius

O.S. Fântânele -RNP

38

Bacău

Horgesti

O.S. Bacău -RNP

39

Bacău

Huruiesti

O.S. Sascut R.N.P

40

Bacău

Itesti

O.S. Fântânele -RNP

41

Bacău

Izvoru Berheciului

O.S. Zeletin -RNP

42

Bacău

Letea Veche

O.S. Traian -RNP

43

Bacău

Lipova

O.S. Traian -RNP

44

Bacău

Livezi

O.S. Livezi -RNP

45

Bacău

Luizi-Călugăra

O.S. Bacău -RNP

46

Bacău

Mănăstirea Casin

O.S. M.Casin -RNP

 

47

Bacău

Măgiresti

O.S. Moinesti -RNP

48

Bacău

Măgura

O.S. Bacău -RNP

49

Bacău

Mărgineni

O.S. Fântânele -RNP

50

Bacău

Moinesti

O.S. Moinesti -RNP

51

Bacău

Motoseni

O.S. Zeletin -RNP

52

Bacău

Negri

O.S. Traian -RNP

53

Bacău

Nicolae Bălcescu

O.S. Bacău -RNP

54

Bacău

Odobesti

O.S. Traian -RNP

55

Bacău

Oituz

O.S.P. Oituz

56

Bacău

Oncesti

O.S. Zeletin -RNP

57

Bacău

Onesti

O.S. Livezi -RNP

58

Bacău

Orbeni

O.S. Sascut R.N.P

59

Bacău

Palanca

O.S.P. Frumoasa

60

Bacău

Pâncesti

O.S. Bacău -RNP

61

Bacău

Parava

O.S. Sascut -RNP

62

Bacău

Pârgăresti

O.S. M.Casin -RNP

63

Bacău

Parincea

O.S. Traian -RNP

64

Bacău

Pârjol

O.S. Moinesti -RNP

65

Bacău

Plopana

O.S. Traian -RNP

66

Bacău

Podu Turcului

O.S. Zeletin -RNP

67

Bacău

Poduri

O.S. Moinesti -RNP

68

Bacău

Prăjesti

O.S. Traian -RNP

69

Bacău

Răcăciuni

O.S. Bacău -RNP

70

Bacău

Răchitoasa

O.S. Zeletin -RNP

71

Bacău

Racova

O.S. Fântânele -RNP

72

Bacău

Rosiori

O.S. Traian -RNP

73

Bacău

Sănduleni

O.S. Livezi -RNP

74

Bacău

Sărata

O.S. Bacău -RNP

75

Bacău

Sascut

O.S. Sascut R.N.P

76

Bacău

Săucesti

O.S. Traian -RNP

77

Bacău

Scorteni

O.S. Moinesti -RNP

78

Bacău

Secuieni

O.S. Traian -RNP

79

Bacău

Slănic Moldova

O.S. Târgu Ocna -RNP

80

Bacău

Solont

O.S. Moinesti -RNP

81

Bacău

Stănisesti

O.S. Zeletin -RNP

82

Bacău

Stefan cel Mare

O.S. Căiuti -RNP

83

Bacău

Strugari

O.S. Moinesti -RNP

84

Bacău

Tămasi

O.S. Traian -RNP

85

Bacău

Tătărăsti

O.S. Sascut R.N.P

86

Bacău

Târgu Ocna

O.S. Târgu Ocna -RNP

87

Bacău

Târgu Trotus

O.S. Livezi -RNP

88

Bacău

Traian

O.S. Traian -RNP

89

Bacău

Ungureni

O.S. Traian -RNP

90

Bacău

Urechesti

O.S. Căiuti -RNP

91

Bacău

Valea Seacă

O.S. Sascut -RNP

92

Bacău

Vultureni

O.S. Zeletin -RNP

93

Bacău

Zemes

O.S. Moinesti -RNP

 

ANEXA Nr. 5

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Bihor

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

1

Bihor

Abram

O.S. Marghita -RNP

2

Bihor

Abrămut

O.S. Săcueni -RNP

3

Bihor

Alesd

O.S. Alesd -RNP

4

Bihor

Astileu

O.S. Alesd -RNP

5

Bihor

Auseu

O.S. Alesd -RNP

6

Bihor

Avram Iancu

O.S. Tinca -RNP

7

Bihor

Balc

O.S. Marghita -RNP

8

Bihor

Batăr

O.S. Tinca -RNP

9

Bihor

Beius

O.S. Beius -RNP

10

Bihor

Boianu Mare

O.S. Marghita -RNP

11

Bihor

Borod

O.S. Alesd -RNP

12

Bihor

Bratca

O.S. Brătcuta -RA

13

Bihor

Brusturi

O.S. Marghita -RNP

14

Bihor

Budureasa

O.S. Remeti -RNP

15

Bihor

Buduslău

O.S. Săcueni -RNP

16

Bihor

Bulz

O.S. Pădurea Craiului

17

Bihor

Buntesti

O.S. Codrii Beiusului -RA

18

Bihor

Căbesti

O.S. Beius -RNP

19

Bihor

Câmpani

O.S. Soimi R.A

20

Bihor

Cărpinet

O.S. Sudrigiu -RNP

21

Bihor

Cefa

O.S. Oradea -RNP

22

Bihor

Ceica

O.S. Dobresti -RNP

23

Bihor

Cetariu

O.S. Oradea -RNP

24

Bihor

Chislaz

O.S. Marghita -RNP

25

Bihor

Ciuhoi

O.S. Săcueni -RNP

26

Bihor

Ciumeghiu

O.S. Tinca -RNP

27

Bihor

Cociuba Mare

O.S. Tinca -RNP

28

Bihor

Copăcel

O.S. Oradea -RNP

29

Bihor

Cristioru de Jos

O.S. Sudrigiu -RNP

30

Bihor

Curătele

O.S. Beius -RNP

31

Bihor

Curtuiseni

O.S. Săcueni -RNP

32

Bihor

Derna

O.S. Marghita -RNP

33

Bihor

Diosig

O.S. Săcueni -RNP

34

Bihor

Dobresti

O.S. Dobresti -RNP

35

Bihor

Drăgănesti

O.S. Codrii Beiusului -RA

36

Bihor

Drăgesti

O.S. Codrii Cămării -RA

37

Bihor

Dusesti

O.S. Codrii Beiusului -RA

38

Bihor

Finis

O.S. Soimi R.A

39

Bihor

Hidiselu de Sus

O.S. Codrii Beiusului -RA

40

Bihor

Holod

O.S. Codrii Cămării -RA

41

Bihor

Husasău de Tinca

O.S. Tinca -RNP

42

Bihor

Ineu

O.S. Oradea -RNP

 

43

Bihor

Lăzăreni

O.S. Oradea -RNP

44

Bihor

Lazuri de Beius

O.S. Codrii Beiusului -RA

45

Bihor

Lugasu de Jos

O.S. Alesd -RNP

46

Bihor

Lunca

O.S. Lunca

47

Bihor

Măgesti

O.S. Alesd -RNP

48

Bihor

Marghita

O.S. Marghita -RNP

49

Bihor

Nojorid

O.S. Oradea -RNP

50

Bihor

Nucet

O.S. Sudrigiu -RNP

51

Bihor

Olcea

O.S. Tinca -RNP

52

Bihor

Oradea

O.S. Oradea -RNP

53

Bihor

Osorhei

O.S. Oradea -RNP

54

Bihor

Paleu

O.S. Oradea -RNP

55

Bihor

Pietroasa

O.S. Sudrigiu -RNP

56

Bihor

Pocola

O.S. Beius -RNP

57

Bihor

Pomezeu

O.S. Codrii Cămării -RA

58

Bihor

Popesti

O.S. Marghita -RNP

59

Bihor

Răbăgani

O.S. Dobresti -RNP

60

Bihor

Remetea

O.S. Codrii Beiusului -RA

61

Bihor

Rieni

O.S. Codrii Beiusului -RA

62

Bihor

Rosia

O.S. Beius -RNP

63

Bihor

Săcueni

O.S. Săcueni -RNP

64

Bihor

Sălacea

O.S. Marghita -RNP

65

Bihor

Sălard

O.S. Săcueni -RNP

66

Bihor

Sâmbăta

O.S. Dobresti -RNP

67

Bihor

Sânmartin

O.S. Oradea -RNP

68

Bihor

Simian

O.S. Săcueni -RNP

69

Bihor

Sinteu

O.S. Alesd -RNP

70

Bihor

Sârbi

O.S. Oradea -RNP

71

Bihor

Soimi

O.S. Soimi R.A

72

Bihor

Spinus

O.S. Marghita -RNP

73

Bihor

Stei

O.S. Sudrigiu -RNP

74

Bihor

Suncuius

O.S. Alesd -RNP

75

Bihor

Suplacu de Barcău

O.S. Marghita -RNP

76

Bihor

Tărcaia

O.S. Silvegru

77

Bihor

Tarcea

O.S. Marghita -RNP

78

Bihor

Tăuteu

O.S. Marghita -RNP

79

Bihor

Tetchea

O.S. Alesd -RNP

80

Bihor

Tileagd

O.S. Oradea -RNP

81

Bihor

Tinca

O.S. Tinca -RNP

82

Bihor

Uileacu de Beius

O.S. Beius -RNP

83

Bihor

Vadu Crisului

O.S. Dobresti -RNP

84

Bihor

Valea lui Mihai

O.S. Săcueni -RNP

85

Bihor

Vârciorog

O.S. Pădurea Craiului

86

Bihor

Vascău

O.S. Sudrigiu -RNP

87

Bihor

Viisoara

O.S. Marghita -RNP

 

ANEXA Nr. 6

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Bistrita-Năsăud

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

1

Bistrita-Năsăud

Beclean

O.S. Bistrita-RNP

2

Bistrita-Năsăud

Bistrita

O.S. Municipal Bistrita

3

Bistrita-Năsăud

Bistrita Bârgăului

O.S. Bistrita Bârgăului

4

Bistrita-Năsăud

Branistea

O.S. Bistrita-RNP

5

Bistrita-Năsăud

Budacu de Jos

O.S. Valea Sieului

6

Bistrita-Năsăud

Budesti

O.S. Lechinta-ICAS

7

Bistrita-Năsăud

Căianu Mic

O.S. Bistrita-RNP

8

Bistrita-Năsăud

Cetate

O.S. Dealu Negru

9

Bistrita-Năsăud

Chiochis

O.S. Lechinta -ICAS

10

Bistrita-Năsăud

Chiuza

O.S. Beclean -RNP

11

Bistrita-Năsăud

Ciceu-Giurgesti

O.S. Beclean -RNP

12

Bistrita-Năsăud

Ciceu-Mihăiesti

O.S. Beclean -RNP

13

Bistrita-Năsăud

Cosbuc

O.S. Somes -Tibles

14

Bistrita-Năsăud

Dumitra

O.S. Valea Sieului

15

Bistrita-Năsăud

Dumitrita

O.S. Dealu Negru

16

Bistrita-Năsăud

Feldru

O.S. Feldru

17

Bistrita-Năsăud

Galatii Bistritei

O.S. Lechinta -ICAS

18

Bistrita-Năsăud

Ilva Mare

O.S. Valea Ilvei

19

Bistrita-Năsăud

Ilva Mica

O.S. Plaiurile Heniului

20

Bistrita-Năsăud

Josenii Bârgăului

O.S. Josenii Bârgăului

21

Bistrita-Năsăud

Lechinta

O.S. Lechinta -ICAS

22

Bistrita-Năsăud

Lesu

O.S. Plaiurile Heniului

23

Bistrita-Năsăud

Livezile

O.S. Municipal Bistrita

24

Bistrita-Năsăud

Lunca Ilvei

O.S. Valea Ilvei

25

Bistrita-Năsăud

Măgura Ilvei

O.S. Izvorul Somesului

26

Bistrita-Năsăud

Maieru

O.S. Maieru -RA

27

Bistrita-Năsăud

Măriselu

O.S. Lechinta -ICAS

28

Bistrita-Năsăud

Matei

O.S. Lechinta -ICAS

29

Bistrita-Năsăud

Micestii de Câmpie

O.S. Lechinta -ICAS

30

Bistrita-Năsăud

Milas

O.S. Lechinta -ICAS

31

Bistrita-Năsăud

Monor

O.S. Valea Sieului

 

32

Bistrita-Năsăud

Năsăud

O.S. Năsăud -RNP

33

Bistrita-Năsăud

Negrilesti

O.S. Beclean -RNP

34

Bistrita-Năsăud

Nimigea

O.S. Năsăud -RNP

35

Bistrita-Năsăud

Nuseni

O.S. Lechinta -ICAS

36

Bistrita-Năsăud

Parva

O.S. Năsăud -RNP

37

Bistrita-Năsăud

Petru Rares

O.S. Beclean -RNP

38

Bistrita-Năsăud

Poiana Ilvei

O.S. Izvorul Somesului

39

Bistrita-Năsăud

Prundu Bârgăului

O.S. Tihuta-Colibita

40

Bistrita-Năsăud

Rebra

O.S. Somes -Tibles

41

Bistrita-Năsăud

Rebrisoara

O.S. Somes -Tibles

42

Bistrita-Năsăud

Rodna

O.S. Rodna -RNP

43

Bistrita-Năsăud

Romuli

O.S. Comunal Romuli

44

Bistrita-Năsăud

Runcu Salvei

O.S. Somes -Tibles

45

Bistrita-Năsăud

Salva

O.S. Somes -Tibles

46

Bistrita-Năsăud

Sângeorz-Băi

O.S. Cormaia Anies

47

Bistrita-Năsăud

Sânmihaiu de Câmpie

O.S. Lechinta -ICAS

48

Bistrita-Năsăud

Sant

O.S. Izvorul Somesului

49

Bistrita-Năsăud

Sieu

O.S. Valea Sieului

50

Bistrita-Năsăud

Sieu-Măgherus

O.S. Lechinta -ICAS

51

Bistrita-Năsăud

Sieu-Odorhei

O.S. Lechinta -ICAS

52

Bistrita-Năsăud

Sieut

O.S. Valea Sieului

53

Bistrita-Năsăud

Silivasu de Câmpie

O.S. Lechinta -ICAS

54

Bistrita-Năsăud

Sintereag

O.S. Valea Sieului

55

Bistrita-Năsăud

Spermezeu

O.S. Bistrita -RNP

56

Bistrita-Năsăud

Târlisua

O.S. Beclean -RNP

57

Bistrita-Năsăud

Teaca

O.S. Lechinta -ICAS

58

Bistrita-Năsăud

Telciu

O.S. Telciu

59

Bistrita-Năsăud

Tiha Bârgăului

O.S. Tihuta-Colibita

60

Bistrita-Năsăud

Uriu

O.S. Beclean -RNP

61

Bistrita-Năsăud

Urmenis

O.S. Lechinta -ICAS

62

Bistrita-Năsăud

Zagra

O.S. Somes -Tibles

 

ANEXA Nr. 7

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Botosani

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

1

Botosani

Adăseni

O.S. Darabani -RNP

2

Botosani

Albesti

O.S. Trusesti -RNP

3

Botosani

Avrămeni

O.S. Darabani -RNP

4

Botosani

Băluseni

O.S. Botosani -RNP

5

Botosani

Blândesti

O.S. Trusesti -RNP

6

Botosani

Botosani

O.S. Botosani -RNP

7

Botosani

Brăesti

O.S. Dorohoi -RNP

8

Botosani

Broscăuti

O.S. Dorohoi -RNP

9

Botosani

Bucecea

O.S. Botosani -RNP

10

Botosani

Cândesti

O.S. Dorohoi -RNP

11

Botosani

Călărăsi

O.S. Trusesti -RNP

12

Botosani

Concesti

O.S. Darabani -RNP

13

Botosani

Copălău

O.S. Botosani -RNP

14

Botosani

Cordăreni

O.S. Dorohoi -RNP

15

Botosani

Corlăteni

O.S. Dorohoi -RNP

16

Botosani

Corni

O.S. Mihai Eminescu -RNP

17

Botosani

Cosula

O.S. Flămânzi -RNP

18

Botosani

Cotusca

O.S. Darabani -RNP

19

Botosani

Cristesti

O.S. Botosani -RNP

20

Botosani

Cristinesti

O.S. Dorohoi -RNP

21

Botosani

Curtesti

O.S. Mihai Eminescu -RNP

22

Botosani

Dângeni

O.S. Trusesti -RNP

23

Botosani

Darabani

O.S. Darabani -RNP

24

Botosani

Dersca

O.S. Dorohoi -RNP

25

Botosani

Dimăcheni

O.S. Dorohoi -RNP

26

Botosani

Dobârceni

O.S. Trusesti -RNP

27

Botosani

Dorohoi

O.S. Dorohoi -RNP

28

Botosani

Drăguseni

O.S. Darabani -RNP

29

Botosani

Durnesti

O.S. Trusesti -RNP

30

Botosani

Flămânzi

O.S. Flămânzi -RNP

31

Botosani

Frumusica

O.S. Flămânzi -RNP

32

Botosani

George Enescu

O.S. Dorohoi -RNP

33

Botosani

Gorbănesti

O.S. Trusesti -RNP

34

Botosani

Havârna

O.S. Darabani -RNP

35

Botosani

Hănesti

O.S. Darabani -RNP

36

Botosani

Hiliseu-Horia

O.S. Dorohoi -RNP

37

Botosani

Hlipiceni

O.S. Trusesti -RNP

 

38

Botosani

Hudesti

O.S. Darabani -RNP

39

Botosani

Ibănesti

O.S. Dorohoi -RNP

40

Botosani

Leorda

O.S. Botosani -RNP

41

Botosani

Lozna

O.S. Dorohoi -RNP

42

Botosani

Lunca

O.S. Trusesti -RNP

43

Botosani

Manoleasa

O.S. Darabani -RNP

44

Botosani

Mihai Eminescu

O.S. Botosani -RNP

45

Botosani

Mihăileni

O.S. Dorohoi -RNP

46

Botosani

Mihălăseni

O.S. Trusesti -RNP

47

Botosani

Mileanca

O.S. Darabani -RNP

48

Botosani

Mitoc

O.S. Darabani -RNP

49

Botosani

Nicseni

O.S. Dorohoi -RNP

50

Botosani

Păltinis

O.S. Darabani -RNP

51

Botosani

Pomârla

O.S. Dorohoi -RNP

52

Botosani

Prăjeni

O.S. Botosani -RNP

53

Botosani

Răchiti

O.S. Botosani -RNP

54

Botosani

Rădăuti-Prut

O.S. Darabani -RNP

55

Botosani

Răuseni

O.S. Trusesti -RNP

56

Botosani

Ripiceni

O.S. Trusesti -RNP

57

Botosani

Roma

O.S. Botosani -RNP

58

Botosani

Românesti

O.S. Trusesti -RNP

59

Botosani

Santa Mare

O.S. Trusesti -RNP

60

Botosani

Săveni

O.S. Darabani -RNP

61

Botosani

Stăuceni

O.S. Botosani -RNP

62

Botosani

Suharău

O.S. Dorohoi -RNP

63

Botosani

Sulita

O.S. Trusesti -RNP

64

Botosani

Sendriceni

O.S. Dorohoi -RNP

65

Botosani

Stefănesti

O.S. Trusesti -RNP

66

Botosani

Todireni

O.S. Trusesti -RNP

67

Botosani

Trusesti

O.S. Trusesti -RNP

68

Botosani

Tudora

O.S. Mihai Eminescu -RNP

69

Botosani

Ungureni

O.S. Darabani -RNP

70

Botosani

Unteni

O.S. Botosani -RNP

71

Botosani

Văculesti

O.S. Dorohoi -RNP

72

Botosani

Vârfu Câmpului

O.S. Dorohoi -RNP

73

Botosani

Viisoara

O.S. Darabani -RNP

74

Botosani

Vlădeni

O.S. Mihai Eminescu -RNP

75

Botosani

Vlăsinesti

O.S. Trusesti -RNP

76

Botosani

Vorniceni

O.S. Dorohoi -RNP

77

Botosani

Vorona

O.S. Mihai Eminescu -RNP

 

ANEXA Nr. 8

 

SITUATIA

ocoalelor silvice care asigură servicii silvice, pentru proprietarii de păduri persoane fizice si juridice, de pe raza unitătilor teritorial-administrative din judetul Brăila

 

Nr. crt.

Judetul

Unitatea teritorial-administrativă

Ocolul silvic care asigură servicii silvice

1

Brăila

Bărăganul

O.S. Ianca -RNP

2

Brăila

Bertestii de Jos

O.S. Brăila -RNP

3

Brăila

Bordei Verde

O.S. Ianca -RNP

4

Brăila

Cazasu

O.S. Lacu Sărat -RNP

5

Brăila

Chiscani

O.S. Lacu Sărat -RNP

6

Brăila

Ciocile

O.S. Ianca -RNP

7

Brăila

Ciresu

O.S. Ianca -RNP

8

Brăila

Dudesti

O.S. Ianca -RNP

9

Brăila

Făurei

O.S. Ianca -RNP

10

Brăila

Frecătei

O.S. Brăila -RNP