MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 772         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 18 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.015 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 1.022 din 7 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5-12 din anexa nr. 1c la Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei

 

Decizia nr. 1.110 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Decizia nr. 1.111 din 6 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 1.113 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Decizia nr. 1.115 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 si art. 223 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.117 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) si art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite

 

Decizia nr. 1.118 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

Decizia nr. 1.121 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Decizia nr. 1.122 din 16 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi si art. 71 din Codul penal

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            1.861. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

350. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

 

351. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normei pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 342/2008

 

352. - Hotărâre privind modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007

 

353. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006

 

354. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007

 

355. - Hotărâre pentru modificarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 167/2008

 

356. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.646/2007

 

357. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.356/2006

 

358. - Hotărâre pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007
 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.015

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Eugen Lăcustă în Dosarul nr. 1.007/233/2008 al Judecătoriei Galati.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 8 mai 2008, pronunată în Dosarul nr. 1.007/233/2008, Judecătoria Galati a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Eugen Lăcustă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul arată că Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, în ansamblul său, contravine dispoziiilor constitutionale cuprinse în art. 1 si art. 16 alin. (2), întrucât creează privilegii pentru stat, oferindu-i posibilitatea de a executa silit titluri executorii care nu sunt învestite cu formulă executorie, împrejurare ce este de natură a-l plasa într-o pozitie privilegiată, mai presus de lege si de Constitutie.

Judecătoria Galati consideră exceptia ca fiind neîntemeiată, prin dispozitiile legale criticate, legiuitorul întelegând să protejeze creantele fiscale, în scopul eliminării cauzelor de întârziere în executarea acestora. De altfel, se arată că există o serie de alte înscrisuri cărora legea le recunoaste puterea de titlu executoriu, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, textele de lege criticate fiind în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, prevederile legale criticate contravin dispozitiilor constituţionale cuprinse în art. 1 si art. 16 alin. (2) referitoare la suprematia legii si a Constitutiei.

Problema tratamentului diferentiat de care beneficiază statul în raport cu contribuabilii în ceea ce priveste satisfacerea creantelor a fost analizată si cu alte prilejuri. Prin cea mai recentă decizie a sa în această materie, Decizia nr. 513 din 8 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 473 din 26 iunie 2008, Curtea a statuat că, „în cadrul raporturilor juridice dintre stat, în calitate de creditor, si contribuabil, în calitate de debitor al obligatiei fiscale, cele două părti nu se situează pe pozitii de egalitate, între ele existând o legătură de subordonare în favoarea statului, pe baza unui regim de drept public, si, prin urmare, nu poate fi vorba de încălcarea principiului egalitătii în fata legilor prevăzut de art. 16 din Constitutie”.

De asemenea, Curtea a retinut si că „existenta unei obligatii exprese a fiecărui cetătean de a contribui prin impozite si taxe la cheltuielile publice, prevăzută la art. 56 alin. (1) din Constitutie, si a unei obligatii a statului de a proteja interesele nationale în activitatea financiară, conform art. 135 alin. (2) lit. b) din Constitutie, este justificată de necesitatea asigurării certitudinii în constituirea ritmică a resurselor financiare ale statului. Astfel, este în afară de orice îndoială că încasarea impozitelor si taxelor constituie sursa principală de venituri a statului, fiind una dintre expresiile cele mai evidente ale apărării intereselor nationale pe plan financiar. Numai dacă dispune de aceste resurse bugetare statul va fi în măsură să îsi îndeplinească obligatiile sale fată de cetăteni si agentii economici, care au fost stabilite în art. 135 alin. (2) lit. a) si b) din Constitutie”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie ridicată de Eugen Lăcustă în Dosarul nr. 1.007/233/2008 al Judecătoriei Galati.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.022

din 7 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5-12 din anexa nr. 1c la Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5-12 din anexa nr. 1c la Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Daniela Mutu, Ionela Tigănilă, Violeta Dascălu, Valentin Poenaru, Luminita Necsanu si Paula Preda în Dosarul nr. 427/118/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 30 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 427/118/2008, Tribunalul Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei. Exceptia a fost ridicată de Daniela Mutu, Ionela Tigănilă, Violeta Dascălu, Valentin Poenaru, Luminita Necsanu si Paula Preda cu prilejul solutionării unei cauze civile având ca obiect drepturi bănesti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că actul normativ criticat creează o discriminare între persoane aflate în situatii identice, respectiv între grefierii arhivari si registratori si ceilalti grefieri cu studii medii. În acest sens, arată că, desi în trecut, prin Legea nr. 50/1996, functiile de arhivar si registrator au fost reglementate separat de corpul profesional al grefierilor, în prezent aceste functii au fost integrate în corpul grefierilor. Prin urmare, grefierii arhivari si cei registratori au acelasi statut cu ceilalti grefieri, fapt ce rezultă din conditiile de numire, promovare, suspendare sau eliberare din functie, precum si în ceea ce priveste conditiile de detasare, transfer si drepturile si îndatoririle profesionale. Sub aspectul recrutării, arată că, desi există o deosebire, în sensul că grefierii registratori si arhivari sunt recrutati prin concurs, în urma căruia efectuează un stagiu la Scoala Natională de Grefieri, potrivit art. 9 si 10 din Legea nr. 567/2004, în timp ce ceilalti grefieri trebuie să promoveze concursul de admitere în Scoala Natională de Grefieri, potrivit art. 5 din aceeasi lege, în realitate si recrutarea acestora din urmă se poate face prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante, potrivit art. 8 si 36 din legea amintită. În ceea ce priveste conditiile de numire, autorii arată că acestea sunt identice, cu două exceptii. Prima se referă la absolvirea Scolii Nationale de Grefieri, care se cere pentru toti ceilalti grefieri cu studii medii, mai putin însă pentru grefierii registratori si arhivari. Totusi, arată că această regulă nu este valabilă întotdeauna, potrivit art. 36 din Legea nr. 567/2004. A doua exceptie are în vedere cunostintele de operare pe calculator, care se cer pentru grefierii cu studii medii, dar nu si pentru cei registratori si arhivari. Acestia din urmă însă în realitate utilizează în mod curent calculatorul pentru realizarea atributiilor de serviciu.

În ceea ce priveste atributiile de serviciu, autorii arată că, desi acestea sunt diferite între diversele categorii de grefieri cu studii medii, diferentele privind salarizarea apar numai în cazul grefierilor arhivari si registratori.

În continuare, autorii sustin că simplul fapt că o persoană face parte dintr-o anumită categorie a grefierilor nu constituie o justificare obiectivă si rezonabilă pentru decăderea acesteia dintr-un drept garantat de lege membrilor profesiei respective, cu toate efectele si consecintele juridice salariale ale acestui drept. Cu alte cuvinte, apartenenta la acelasi corp profesional - corpul grefierilor cu studii medii - nu poate produce efecte juridice diferentiate în sistemul de salarizare al grefierilor, în functie de apartenenta la o anumită categorie socio-profesională, individualizată în interiorul acestui corp profesional.

Tribunalul Constanta - Sectia civilă arată că a fost sesizat cu o actiune întemeiată pe prevederile art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 137/2000, fiind chemat să constate existenta unei discriminări determinate chiar de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 8/2007. În consecintă, nu ar putea exprima un punct de vedere cu privire la constitutionalitatea acestui din urmă act normativ, întrucât aceasta ar echivala cu o antepronuntare în cauză.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 sunt constitutionale. În acest sens, arată că stabilirea unui coeficient de multiplicare diferentiat în functie de complexitatea si importanta socială a muncii unei categorii de personal este justificată de existenta unor situatii de fapt obiectiv diferite, care implică instituirea unui tratament juridic diferentiat. În plus, principiul egalitătii în fata legii nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune un tratament juridic identic numai în situatii egale, iar situatiile în mod obiectiv diferite justifică chiar si din punct de vedere constitutional un tratament juridic diferit. Tot în acest sens aminteste si art. 3 din actul normativ criticat, care arată că drepturile salariale ale personalului auxiliar din cadrul instantelor si parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc „în raport de functia detinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum si de nivelul instantei sau al parchetului.”

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Potrivit încheierii de sesizare, obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 72 din 31 ianuarie 2007, si aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 19 iulie 2007.

În realitate, din analiza criticilor de neconstitutionalitate, Curtea observă că exceptia vizează doar prevederile din cadrul Ordonantei Guvernului nr. 8/2007, prin care se instituie o diferentă între coeficientul de salarizare al grefierilor arhivari si registratori în raport cu ceilalti grefieri cu studii medii. Prin urmare, Curtea urmează să se pronunte doar asupra acestor dispozitii de lege care se regăsesc în cuprinsul punctelor 5-12 din anexa 1c la ordonantă.

Autorii exceptiei consideră că aceste prevederi de lege sunt contrare următoarelor texte din Constitutie: art. 16 privind egalitatea în drepturi, art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti si art. 41 privind munca si protectia socială a muncii. De asemenea, sustin că este încălcat si art. 20 din Constitutie, prin raportare la prevederile art. 7 si 23 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, art. 7 din Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, art. 14 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Protocolul nr. 12 la conventia amintită si art. 4 din Carta Europeană Revizuită, dispozitii prin care se consacră egalitatea în drepturi, interzicerea discriminării si dreptul la o salarizare echitabilă.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că, în esentă, critica autorilor exceptiei are în vedere existenta unei diferente de tratament juridic sub aspectul salarizării între diferitele categorii de grefieri cu studii medii, considerând că legea face o discriminare în raport cu criteriul categoriei socioprofesionale - grefieri arhivari si grefieri registratori.

Curtea apreciază că, pentru a determina existenta unei situatii discriminatorii, trebuie examinat dacă există o diferentă de tratament juridic, criteriile ce sunt avute în vedere la stabilirea acestei diferente de tratament, efectul acestor diferente asupra drepturilor persoanelor si, nu în ultimul rând, verificarea motivelor ce justifică instituirea unui astfel de tratament, ceea ce presupune si constatarea existentei sau inexistentei identitătii de situatii în care se află categoriile de persoane comparate.

Pentru aceasta, este necesar să se analizeze continutul functiilor diferitilor grefieri cu studii medii, pentru a se observa dacă acesta justifică sau nu diferenta de tratament juridic sub aspectul salarizării.

Din această perspectivă, Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 nu operează nicio altă distinctie între diferitele categorii de grefieri cu studii medii în plus fată de textul de lege criticat privind salarizarea.

Relevante sunt însă prevederile Legii nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004. Din continutul acestui act normativ se constată, asa cum arată si autorii exceptiei, că majoritatea reglementărilor sunt identice în ceea ce priveste grefierii arhivari si registratori si ceilalti grefieri cu studii medii. Astfel, legea vorbeste la modul general, folosind expresia „personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea”, atunci când stabileste conditiile de formare profesională continuă, promovare, suspendare si de eliberare din functie, delegare, detasare si transfer, precum si atunci când stabileste drepturile si îndatoririle acestor categorii de personal.

Cu toate acestea, legea face o distinctie clară între categoriile de grefieri comparate, atunci când este vorba de conditiile de recrutare si de numire în functie. Astfel, în timp ce grefierii sunt recrutati prin Scoala Natională de Grefieri, în urma sustinerii unui concurs de admitere în această scoală si a unui concurs de absolvire a cursurilor în baza căruia, în functie de media de absolvire, sunt repartizati pe lângă instante si parchete (art. 5, 6, 22, 23 si 33 din Legea nr. 567/2004), grefierii arhivari si registratori sustin un concurs direct pe post si apoi urmează un stagiu de pregătire de 2 luni în cadrul instantelor sau al parchetelor pentru care au sustinut concursul, sub îndrumarea personalului de instruire al Scolii Nationale de Grefieri (art. 9, 10, 28 si 38 din aceeasi lege).

În ceea ce priveste prima categorie, de la regula recrutării prin Scoala Natională de Grefieri, legea instituie, în art. 36, o exceptie, respectiv ocuparea posturilor vacante prin concurs desfăsurat la nivelul curtilor de apel, parchetelor de pe lângă curtile de apel, Înaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie si al Departamentului National Anticoruptie. Astfel, desi această exceptie pare a nu mai diferentia în mod clar categoria grefierilor cu studii medii de cea a grefierilor arhivari sau registratori, Curtea constată că o asemenea recrutare operează numai în conditii deosebite, restrictive, si anume în cazul în care activitatea instantelor sau parchetelor nu se poate desfăsura în conditii normale din cauza numărului mare de posturi vacante, care se impune a fi ocupate cu celeritate în scopul unei bune administrări a justitiei.

În continuare, Curtea observă că legea instituie o conditie în plus pentru recrutarea grefierilor, si anume ca acestia să aibă cunostinte de operare pe calculator sau de dactilografiere.

În ceea ce priveste atributiile ce revin grefierilor arhivari si registratori în raport cu celelalte categorii de grefieri cu studii medii, este evident că o comparare a acestora pune în evidentă existenta mai multor diferente, ceea ce conduce către concluzia că ne aflăm în prezenta unor situatii obiectiv diferite, care justifică un tratament juridic diferentiat.

Asa fiind, Curtea retine că, în raport cu principiile enuntate în art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 8/2007, potrivit căruia „salariile de bază pentru personalul auxiliar de specialitate din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea se stabilesc pe baza valorii de referintă sectorială si a coeficientilor de multiplicare, pe grade sau trepte profesionale, în raport de functia detinută, de nivelul studiilor, de vechimea în specialitate, precum si de nivelul instantei sau al parchetului”, grefierii arhivari si registratori, pe de o parte, si ceilalti grefieri cu studii medii nu se află în situatii care justifică un tratament juridic egal. Curtea constată, de asemenea, că nu simpla apartenentă la o categorie socioprofesională a impus instituirea unui tratament juridic diferentiat, ci împrejurări concrete, obiective si rezonabile, care pot constitui premisele unui astfel de tratament, fără a avea semnificatia unei discriminări.

Asa cum a statuat în mod constant Curtea Constitutională, egalitatea de tratament se impune ca principiu numai în cazul celor aflati în aceeasi situatie juridică, în cazul unor situatii diferite, determinate de factori obiectivi, precum cele expuse mai sus, tratamentul juridic diferit aplicat grefierilor cu diferite functii nu este de natură să creeze discriminări între acestia.

Referitor la critica de neconstitutionalitate privind încălcarea art. 20 alin. (2) din Constitutie, raportat la Declaratia Universală a Drepturilor Omului, Pactul international cu privire la drepturile economice, sociale si culturale, Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, Protocolul nr. 12 la conventia amintită si Carta Europeană Revizuită, Curtea constată, de asemenea, că aceasta este neîntemeiată. Prevederile din tratatele internationale invocate interzic discriminările care au la bază considerente arbitrare, însă nu impun uniformitatea de tratament, oferind posibilitatea legiuitorului national de a reglementa în mod diferentiat situatiile juridice diferite.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor pct. 5-12 din anexa nr. 1c la Ordonanta Guvernului nr. 8/2007 privind salarizarea personalului auxiliar din cadrul instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, precum si din cadrul altor unităti din sistemul justitiei, exceptie ridicată de Daniela Mutu, Ionela Tigănilă, Violeta Dascălu, Valentin Poenaru, Luminita Necsanu si Paula Preda în Dosarul nr. 427/118/2008 al Tribunalului Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 7 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.110

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie invocată de Societatea Comercială „Apollo” - S.R.L. în Dosarul nr. 5.130/86/2007 al Tribunalului Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 2 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.130/86/2007, Tribunalul Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie invocată de Societatea Comercială „Apollo” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală nu este clar. Astfel, nu există o definitie a termenului „nesemnificativ” si nici criterii suficiente pentru a determina la ce se referă sintagma „să se modifice nesemnificativ”. Se mai arată că reglementarea criticată este neclară si în raport cu sintagma „situatie de fapt prezentată”, întrucât „nu se poate determina cu strictete care este această situatie de fapt”, deoarece în speta dedusă judecătii autoarea exceptiei nu este în măsură să stabilească cu exactitate realitatea „situatiei de fapt” indicată de agentii constatatori. Mai arată că este aplicabilă si hotărârea pronuntată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului în Cauza Anghel împotriva României, „unde s-a stabilit că cei în măsură să stabilească o asemenea stare de lucruri sunt si cei care trebuie să facă dovada realitătii faptelor prezentate”.

Tribunalul Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile procedural-fiscale criticate nu aduc atingere dispozitiilor constitutionale invocate.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că art. 9 din Codul de procedură fiscală este constitutional, deoarece nu încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 si art. 24, invocate de autoarea exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

În ceea ce priveste obiectul excepiei, se constată că, desi Curtea Constitutională a fost sesizată cu neconstitutionalitatea art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 - Dreptul de a fi ascultat, în integralitatea acestuia, criticile autoarei exceptiei vizează numai prevederile alin. (2) lit. b) al articolului mentionat. Prin urmare, Curtea urmează să se pronunte numai cu privire la acest din urmă text, respectiv art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 31 iulie 2007, cu modificările si completările ulterioare, potrivit căruia: „Organul fiscal nu este obligat să aplice prevederile alin. (1) când: [...]

b) situatia de fapt prezentată urmează să se modifice nesemnificativ cu privire la cuantumul creantelor fiscale.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 1 privind statul român de drept, ale art. 15 alin. (1) privind universalitatea drepturilor si a libertătilor fundamentale, ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 56 alin. (1) care stabilesc obligatia cetătenilor de a contribui, prin impozite si taxe, la cheltuielile publice. Se invocă, totodată, art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un recurs efectiv.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea retine următoarele:

În cauză, autoarea exceptiei s-a adresat instantei de contencios administrativ pentru anularea unei decizii de impunere emise de Primăria Rădăuti, cadru în care a invocat exceptia de neconstitutionalitate ce face obiectul prezentului dosar. Instanta, sesizând faptul că textul de lege criticat nu a fost niciodată invocat în cauză, nici în faza procedurii la organul fiscal, nici în faza judecătii, a pus în discutie problema legăturii exceptiei invocate cu cauza. Autoarea exceptiei a precizat că această legătură este dovedită prin prisma apărărilor pe care ar putea să le facă în situatia în care textul de lege criticat ar fi declarat neconstitutional.


Având în vedere contextul ridicării acestei exceptii, precum si modul în care aceasta a fost motivată, se constată că ceea ce se solicită, în realitate, Curtii Constitutionale, sub aparenta unor critici privind lipsa de claritate a textului ce face obiectul exceptiei, este pronuntarea cu privire la interpretarea si aplicarea în cauză a acestuia. Autoarea exceptiei arată în acest sens că „legiuitorul nu a considerat necesar să includă în Codul de procedură fiscală definitii ale termenilor folositi în cuprinsul actului normativ”, precum si faptul că în spetă nu este în măsură să stabilească cu exactitate realitatea „situatiei de fapt” indicată de agentii constatatori.

Asemenea critici care privesc interpretarea si aplicarea legii în raport cu situatia concretă dedusă judecătii nu intră în competenta Curtii Constitutionale, ci a instantelor judecătoresti, care sunt chemate să aplice legea în cauzele cu a căror solutionare sunt învestite.

În plus, chiar Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a cărei jurisprudentă este invocată de autoarea exceptiei, a statuat, în mai multe cauze, de exemplu Hertel împotriva Elvetiei, 1998, si Rekveny împotriva Ungariei, 1999, că previzibilitatea legii nu trebuie neapărat să fie însotită de certitudini absolute, precum si faptul că certitudinea, chiar dacă este de dorit, este însotită câteodată de o rigiditate excesivă, or dreptul trebuie să stie să se adapteze schimbărilor de situatie. De asemenea, în Cauza Sunday Times împotriva Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, 1979, aceeasi instantă a retinut că există multe legi care se servesc, prin forta lucrurilor, de formule mai mult sau mai putin vagi ale căror interpretare si aplicare depind de practică.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 alin. (2) lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, exceptie invocată de Societatea Comercială „Apollo” - S.R.L. în Dosarul nr. 5.130/86/2007 al Tribunalului Satu Mare - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.111

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Aquaserv” - S.A. din Tulcea în Dosarul nr. 1.690/327/2007 al Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială, de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.690/327/2007, Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială, de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de „Aquaserv” - S.A. din Tulcea într-o cauză civilă având ca obiect învestirea cu formulă executorie a unei sentinte civile.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată, în esentă, că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 „este lacunară în sensul că nu stabileste o procedură de urmat în situatia în care debitorul de rea-credintă refuză primirea hotărârii judecătoresti emise în procedura somatiei de plată”.

În opinia sa, textul de lege criticat contravine art. 21 alin. (1) si (3) din Constitutie, care garantează dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil.

Tribunalul Tulcea - Sectia civilă, comercială, de contencios administrativ si fiscal apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 142/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 noiembrie 2002. Textul de lege criticat are următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (4): „(4) Ordonanta se va înmâna părtii prezente sau se va comunica fiecărei părti de îndată, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin critica de neconstitutionalitate formulată, autorul acesteia tinde la completarea textului de lege, solutia legislativă existentă nemultumindu-l prin prisma a ceea ce nu cuprinde. Or, instanta de contencios constitutional nu poate complini omisiunile legislative, întrucât, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, aceasta se pronuntă numai asupra constitutionalitătii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului. În consecintă, exceptia de neconstitutionalitate ridicată urmează să fie respinsă ca inadmisibilă, neintrând în competenta Curtii Constitutionale modificarea actului supus controlului său în sensul dorit de autorul exceptiei.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 6 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Aquaserv” - S.A. din Tulcea în Dosarul nr. 1.690/327/2007 al Tribunalului Tulcea - Sectia civilă, comercială, de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.113

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Ana-Maria Ciciu în Dosarul nr. 9.404/212/2007 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.


CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 9.404/212/2007, Judecătoria Constanta - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Ciciu Ana-Maria într-o cauză având ca obiect obligarea acesteia la desfiintarea unor lucrări de construire.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate limitează exercitiul atributelor dreptului de proprietate privată si permite producerea unor ingerinte arbitrare ale autoritătilor administrative, prin inexistenta unei relatii de proportionalitate între scopul urmărit de organele administrative si mijloacele de realizare a acestuia.

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul criticat contravine dispozitiilor art. 44 alin. (1), (2) si (3) si ale art. 136 alin. (5) din Legea fundamentală privind garantarea si ocrotirea proprietătii private si, respectiv, caracterul inviolabil al acesteia. Se mai invocă si încălcarea prevederilor art. 12 si art. 17 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, referitoare la interzicerea imixtiunilor arbitrare în viata personală, în familia, domiciliul sau corespondenta persoanelor si la dreptul de proprietate al acestora. De asemenea, critica de neconstitutionalitate se raportează si la dispozitiilor art. 1 din Primul Protocol aditional la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale privind protectia proprietătii.

Judecătoria Constanta - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitu îl ionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitatetconstituie prevederile art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, modificată prin Legea nr. 376/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 846 din 13 octombrie 2006. Textul criticat are următorul cuprins:

- Art. 32: „(1) În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), organul care a aplicat sanctiunea va sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune, după caz:

a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei;

b) desfiintarea constructiilor realizate nelegal.

(2) În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. (1).

(3) În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instantă, în conformitate cu prevederile alin. (2), se vor duce la îndeplinire prin grija primarului, cu sprijinul organelor de politie, cheltuielile urmând să fie suportate de către persoanele vinovate.

(4) În situatiile prevăzute la art. 24, organele de control vor putea cere instantei să dispună, prin hotărârea de condamnare, măsurile mentionate la alin. (1). Organele de control competente, potrivit legii, pot cere organelor de urmărire penală sesizate si, după caz, instantei să dispună oprirea temporară a executării lucrărilor, pe tot parcursul procesului penal.

(5) Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. (1) lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că dispozitiile art. 32 din Legea nr. 50/1991 au mai fost supuse controlului de constitutionalitate, cu motivări similare s i prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală s i din documentele internationale invocate si în prezenta cauză. Prin mai multe decizii, dintre care se pot aminti, cu titlu exemplificativ, Decizia nr. 433 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 12 mai 2008, sau Decizia nr. 257 din 17 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 29 iunie 2003, Curtea Constitutională a constatat că textele criticate sunt constitutionale, pentru considerentele acolo retinute.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în deciziile amintite îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, exceptie ridicată de Ana-Maria Ciciu în Dosarul nr. 9.404/212/2007 al Judecătoriei Constanta - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.115

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 si art. 223 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 si art. 223 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Constantin Ovidiu Joltea si Adriana Alexandra Joltea în Dosarul nr. 166/233/2005 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 11 decembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 166/233/2005, Judecătoria Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 si art. 223 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Constantin Ovidiu Joltea si Adriana Alexandra Joltea.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate încalcă principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, deoarece „se diferentiază tratamentul juridic aplicat cetătenilor români care nu au dreptul să răspundă la interogatoriu prin procurist, pe singurul considerent că au domiciliu în tară”. Cu privire la art. 220 din Codul de procedură civilă, se arată că limitează răspunsul la interogatoriu al reprezentantului legal, doar pentru „actele încheiate si faptele săvârsite de el în această calitate”.

Judecătoria Galati - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate „apare ca admisibilă”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, arătând că acestea nu aduc atingere principiului egalitătii cetătenilor în fata legii, nu încalcă principiul accesului liber la justitie si nu implică un tratament juridic diferentiat fată de persoane aflate în aceeasi situatie juridică.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 220 si art. 223 din Codul de procedură civilă, care au următorul cuprins:

- Art. 220: „Reprezentantul legal poate fi chemat personal la interogatoriu pentru actele încheiate si faptele săvârsite de el în această calitate.”

- Art. 223: „Partea care are domiciliu în străinătate va putea fi interogată prin cel care o reprezintă în judecată.

În acest caz, interogatorul va fi comunicat în scris mandatarului, care va depune răspunsul părtii dat în cuprinsul unei procuri speciale si autentice. Dacă mandatarul este avocat, procura specială certificată de acesta este îndestulătoare.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 21 privind accesul liber la justitie, ale art. 20 privind tratatele internationale privind drepturile omului si ale art. 24 privind dreptul la apărare.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, Curtea Constitutională a statuat în mod constant în jurisprudenta sa faptul că principiul egalitătii cetătenilor în fata legii nu are semnificatia uniformitătii, situatiile obiectiv diferite în care se află diferiti cetăteni impunând un tratament juridic diferentiat. În cauză, reglementarea diferită a procedurii de administrare a probei cu interogatoriul pentru persoanele cu domiciliul în străinătate este justificată de situatia diferită în care se află aceste persoane si, prin urmare, nu încalcă prevederile art. 16 din Legea fundamentală.

Nu se poate retine nici pretinsa încălcare a dispozitiilor care consacră liberul acces la justitie si dreptul la apărare, deoarece prevederile criticate nu împiedică părtile interesate să se adreseze instantei, să fie asistate sau reprezentate de un apărător si să beneficieze de toate garantiile unui proces echitabil.

Totodată, normele criticate dau expresie prevederilor constitutionale ale art. 126 alin. (2) - Competenta instantelor judecătoresti si procedura de judecată sunt prevăzute numai prin lege, care îndrituiesc legiuitorul să instituie, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, precum si modalităti particulare de exercitare a drepturilor procedurale.


Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 220 si art. 223 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Constantin Ovidiu Joltea si Adriana Alexandra Joltea în Dosarul nr. 166/233/2005 al Judecătoriei Galati - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.117

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) si art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) si art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, exceptie invocată de Societatea Comercială „G & E Invest 2003” Bucuresti - S.R.L. în Dosarul nr. 1.269/55/R/2007 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 10 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.269/55/R/2007, Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) si art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, exceptie invocată de Societatea Comercială „G & E Invest 2003” Bucuresti - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 aduce atingere principiului predictibilitătii, deoarece notiunea de „lege” utilizată în textul legal lasă loc interpretărilor, în sensul că nu se poate determina cu exactitate care este actul normativ care reglementează conditiile a căror nerespectare atrage răspunderea penală sau contraventională. Astfel, nu rezultă în mod indubitabil dacă este vorba despre încălcarea conditiilor stabilite de lege în sens restrâns sau de către orice altă normă juridică. În ceea ce priveste art. 6 din acelasi act normativ, se sustine că răstoarnă în mod nelegal prezumtia de dobândire licită a bunurilor obtinute din activităti economice, iar prin confiscarea acestora „duce la negarea garantiei si ocrotirii proprietătii private”. Se invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, respectiv Hotărârea Anghel contra României, din 4 octombrie 2007, arătându-se că prin aceasta s-a statuat că prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de contraventie este lipsită de rezonabilitate, fiind de natură să aducă atingere dispozitiilor art. 6 paragraful 2 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal arată că, „potrivit art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, instanta de judecată administrează orice probă pe care o consideră necesară în vederea verificării legalitătii si temeiniciei procesului-verbal de contraventie si hotărăste asupra sanctiunii, ceea ce înseamnă că operează prezumtia de vinovătie a contravenientului”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, deoarece nu aduc nicio atingere normelor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.


CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1 lit. a) si art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 20 iunie 1991, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 1 lit. a): „Constituie activităti comerciale ilicite si atrag răspunderea contraventională sau penală, după caz, fată de cei care le-au săvârsit, următoarele fapte:

a) efectuarea de acte sau fapte de comert de natura celor prevăzute în Codul comercial sau în alte legi, fără îndeplinirea conditiilor stabilite prin lege.”;

- Art. 6: „Mărfurile sau produsele care au servit sau au fost destinate să servească la săvârsirea vreuneia dintre faptele prevăzute la art. 1 lit. a), b), d), e), g) si j), dacă sunt ale contravenientului sau ale agentului economic, precum si sumele de bani s i lucrurile dobândite prin săvârsirea contraventiei se confiscă i se valorifică în conditiile legii, contravaloarea lor făcându-se venit la bugetul administratiei publice centrale.

Veniturile obtinute ilicit de persoanele fizice sau juridice din activitătile prevăzute la art. 1, precum si încasările în întregime din vânzarea mărfurilor a căror provenientă nu este dovedită se confiscă si se fac venit la bugetul administratiei publice centrale.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 44 alin. (8) privind prezumtia de dobândire licită a averii. Se invocă, totodată, art. 6 paragraful 2 si art. 7 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, precum si art. 1 din Protocolul nr. 1 aditional la Conventie, privind prezumtia de nevinovătie, legalitatea pedepsei, respectiv protectia proprietătii.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată.

Astfel, critica art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 aduce în discutie o problemă de interpretare si aplicare a acestui text legal, respectiv aceea privind sensul notiunii de „lege” utilizată în cuprinsul său. Autorul exceptiei încearcă să convertească această problemă, care intră în competenta instantelor judecătoresti, într-o critică de neconstitutionalitate, sustinând că textul legal nu este suficient de previzibil, deoarece nu precizează care este categoria de acte normative a cărei încălcare a înteles legiuitorul să o sanctioneze - respectiv încălcarea legilor, în sens restrâns, sau a oricărui act normativ. Se constată că aceste critici nu pot fi primite, întrucât art. 1 lit. a) din Legea nr. 12/1990 este suficient de clar si previzibil, formularea pentru care a optat legiuitorul, în ansamblul general al actului normativ, a cărui adoptare a avut ca scop asigurarea protectiei populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, nelăsând loc vreunui dubiu cu privire la conduita pe care trebuie să o aibă persoanele care desfăsoară o activitate comercială.

Cât priveste art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, criticat în raport cu aceleasi dispozitii constitutionale, Curtea s-a mai pronuntat prin numeroase decizii, de exemplu prin Decizia nr. 429 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 868 din 5 decembrie 2003, Decizia nr. 76 din 26 februarie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 9 martie 2004, si Decizia nr. 191 din 27 aprilie 2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 4 iunie 2004. Cu acele prilejuri, instanta de contencios constitutional a constatat că măsura confiscării, dispusă prin art. 6 din Legea nr. 12/1990, nu contravine dispozitiilor art. 44 alin. (8) din Constitutie, întrucât se întemeiază tocmai pe prevederile textului constitutional invocat, care, la alin. (9), prevede că bunurile destinate, folosite sau rezultate din contraventii pot fi confiscate în conditiile legii. Textul atacat nu instituie o prezumtie de dobândire ilicită a bunurilor a căror provenientă nu poate fi justificată, deoarece presupune existenta dovedirii caracterului ilicit al dobândirii, iar măsura confiscării beneficiilor si încasărilor rezultate din vânzarea unor asemenea mărfuri apare ca o măsură subsidiară dobândirii ilegale si se impune tocmai pentru că acestea au servit la săvârsirea contraventiei.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, considerentele care au fundamentat solutia de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 12/1990 pronuntată de Curte sunt valabile si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1- 3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 lit. a) si art. 6 din Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei împotriva unor activităti comerciale ilicite, exceptie invocată de Societatea Comercială „G & E Invest 2003Bucuresti - S.R.L. în Dosarul nr. 1.269/55/R/2007 al Tribunalului Arad - Sectia comercială si de contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.118

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali

 

            Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin – procuror

Claudia Margareta Krupenschi - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor „art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali”, exceptie ridicată de Marius Spânu în Dosarul nr. 1.064/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, indicând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 23 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 1.064/99/2008, Tribunalul Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor „art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali”.

Exceptia a fost ridicată de Marius Spânu într-o actiune de contencios administrativ având ca obiect anularea unei hotărâri a Consiliului Judetean Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia arată că prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 120 care reglementează principiile de bază ale administratiei publice locale, art. 121 alin. (2) si art. 122 alin. (2) cu referire la consiliile locale si consiliile judetene, precum si art. 3 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la alegeri libere.

În acest sens, se sustine că dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004, prin care s-a introdus o nouă cauză de încetare de drept a mandatului de consilier local sau de consilier judetean, înaintea expirării duratei normale a acestuia, constând în pierderea calitătii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritătilor nationale pe a cărei listă a fost ales, contravin principiului autonomiei locale prin aceea că permit si recunosc partidelor politice dreptul de a interveni în administratia locală, dându-le acestora puterea de a exclude, în mod arbitrar, consilieri aflati în exercitarea mandatului obtinut în urma votului liber exprimat, exercitat în numele si în interesul colectivitătii. O altă consecintă contrară art. 121 alin. (1) si art. 122 alin. (2) din Constitutie constă în modificarea componentei unei institutii alese prin vot, în afara unui nou proces electoral. Includerea si excluderea unor membri, conditiile si mecanismul pentru luarea unor decizii ale autoritătilor administratiei locale nu mai sunt determinate de lege, ci depind de deciziile adoptate de un partid politic, fiind astfel nesocotit si principiul suprematiei legilor si a Constitutiei, consacrat de art. 1 alin. (5) din aceasta. Mai mult, mandatul reprezentativ se transformă într-un mandat imperativ, fiind lovit de nulitate absolută, potrivit art. 69 alin. (2) din Constitutie.

În sprijinul sustinerilor sale, potrivit cărora prevederile legale criticate încalcă si dreptul la alegeri libere, reglementat de art. 3 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, drept ce include si dreptul exercitării unui mandat efectiv de către candidatul ales de electorat, autorul exceptiei invocă jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului în materie, de exemplu cauzele Matthew împotriva Regatului Unit, Labita împotriva Italiei si Castells contra Spaniei.

În final, autorul exceptiei apreciază că dispozitiilor legale criticate le lipseste claritatea, precizia, previzibilitatea si predictibilitatea, fiind în contradictie, prin modul de redactare, cu cerintele Curtii Europene a Drepturilor Omului.

Tribunalul Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ apreciază că dispozitiile legale criticate sunt constitutionale, indicând în acest sens Decizia nr. 915/2007 a Curtii Constitutionale. Apreciază, în plus, că prevederile constitutionale invocate nu au legătură cu obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, referindu-se doar la principiile de bază ale autonomiei publice locale si modalitatea de realizare a acesteia. De altfel, art. 3 din Protocolul nr. 1 la Conventie, invocat, vizează aspecte ce tin de garantarea colectivă a drepturilor electorale si nu de durata mandatului alesilor locali.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali sunt constitutionale. Instituirea prin lege a conditiilor si limitelor reglementate nu este de natură a încălca dreptul de a fi ales, legiuitorul având competenta exclusivă de a stabili modalitătile si conditiile de functionare a sistemului electoral. Totodată, textul de lege criticat este în deplină concordantă cu principiul obligativitătii respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor. În ceea ce priveste invocarea art. 120, art. 121 alin. (2) si a art. 122 alin. (2) din Legea fundamentală, se apreciază că nu sunt incidente în cauză, deoarece acestea se referă la principiile constitutionale care guvernează organizarea si functionarea administratie publice locale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, în realitate, dispozitiile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 912 din 7 octombrie 2004. Textul legal criticat a fost introdus prin art. I pct. 3 din Legea nr. 249/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 554 din 27 iunie 2006, si are următorul continut:

„(2) Calitatea de consilier local sau de consilier judetean încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri: (...)

h1) pierderea calitătii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritătilor nationale pe a cărei listă a fost ales.”

Autorul exceptiei consideră că textul de lege mentionat încalcă prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (5) referitoare la obligatia respectării Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor, ale art. 120 care reglementează principiile de bază ale administratiei publice locale, art. 121 alin. (2) si art. 122 alin. (2), cu referire la consiliile locale si consiliile judetene. De asemenea, sunt invocate dispozitiile art. 3 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, intitulat „Dreptul la alegeri libere”.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că prin mai multe decizii s-a pronuntat asupra constitutionalitătii textului de lege ce formează obiectul prezentei exceptii, constatând că acesta este în deplină concordantă cu dispozitiile Legii fundamentale.

Astfel, prin Decizia nr. 915 din 18 octombrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007, Curtea a retinut, în esentă, că prevederile art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali au ca finalitate prevenirea migratiei politice a alesilor locali de la un partid politic la altul, asigurarea unei stabilităti în cadrul administratiei publice locale, care să exprime configuratia politică, asa cum aceasta a rezultat din vointa electoratului, fără a contraveni astfel exigentelor normelor fundamentale. De asemenea, prin Decizia nr. 1.167 din 11 decembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 4 din 3 ianuarie 2008, instanta de contencios constitutional a statuat că introducerea acestui nou caz de încetare a mandatului de consilier local este o consecintă a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Constitutie, potrivit cărora partidele politice contribuie la definirea si la exprimarea vointei politice a cetătenilor, fără ca prin aceasta să fie încălcat dreptul de a fi ales, reglementat de art. 37 din Legea fundamentală. Prin Decizia nr. 779 din 1 iulie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 588 din 5 august 2008, Curtea a constatat că textul de lege criticat nu contravine dispozitiilor art. 1 alin. (5) si nici art. 69 din Constitutie, mandatul reprezentativ caracterizând statutul senatorilor si al deputatilor, consilierii locali sau judeteni si parlamentarii fiind supusi unor reguli distincte, specifice fiecăreia dintre aceste două categorii.

Curtea constată că, fată de natura criticilor de neconstitu ­tionalitate examinate de aceasta cu prilejul solutionării exceptiei de neconstitutionalitate prin deciziile sale anterioare, în prezenta cauză nu au intervenit elemente noi, de natură să determine modificarea jurisprudentei la care s-a făcut referire, astfel că atât solutia, cât si considerentele ce au stat la baza acesteia se impun a fi mentinute si în această cauză.

În plus, în acest dosar, autorul exceptiei invocă si prevederile art. 120, art. 121 si ale art. 122 din Constitutie, referitoare la principiile de bază ale administratiei publice locale, norme care, însă, nu au incidentă în cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali, exceptie ridicată de Marius Spânu în Dosarul nr. 1.064/99/2008 al Tribunalului Iasi - Sectia comercială si contencios administrativ.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Claudia Margareta Krupenschi

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.121

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Antonia Constantin - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Moldopan” - S.A. din Botosani în Dosarul nr. 7.679/193/2007 al Judecătoriei Botosani.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public. Acesta pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 28 iulie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 7.679/193/2007, Judecătoria Botosani a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Moldopan” - S.A. din Botosani într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de contraventie emis de Garda Financiară Botosani.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată că dispozitiile de lege criticate încalcă prezumtia dobândirii licite a averii, instituită de art. 44 alin. (8) din Legea fundamentală.

Judecătoria Botosani apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005. Atât în titlul, cât si în cuprinsul ordonantei de urgentă, sintagma „agenti economici” a fost înlocuită cu cea de „operatori economici” prin pct.11 al art. V cuprins în sectiunea a 2-a din Ordonanta Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 603 din 31 august 2007. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 11 alin. (3): „(3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor apartinând operatorilor economici prevăzuti la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, mentionat la art. 1 alin. (4), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenientă si se confiscă, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confiscă sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activitătii operatorilor economici, potrivit art. 14.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că a mai analizat constitutionalitatea textului de lege ce formează obiectul prezentei exceptii, prin raportare la aceleasi dispozitii din Constitutie si prin prisma unor critici similare celor formulate în prezenta cauză si, prin Decizia nr. 989 din 6 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 22 noiembrie 2007, a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate, pentru motivele acolo retinute.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, care să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii Constitutionale, atât solutia, cât si considerentele cuprinse în decizia amintită îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Moldopan” - S.A. din Botosani în Dosarul nr. 7.679/193/2007 al Judecătoriei Botosani.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.122

din 16 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi si art. 71 din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Iuliana Nedelcu - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi si art. 71 din Codul penal, exceptie invocată de Dumitru Damian în Dosarul nr. 9.483/233/2006 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune să se facă apelul si în Dosarul nr. 1.290D/2008, având ca obiect aceeasi exceptie de neconstitutionalitate, invocată de Sorin-Adrian Negrău în Dosarul nr. 287/838/2007 al Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea, având în vedere că obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate ridicate în dosarele nr. 1.289D/2008 si nr. 1.290 D/2008 este identic, pune în discutie, din oficiu, problema conexării cauzelor.

Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.

Curtea, deliberând, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.290D/2008 la Dosarul nr. 1.289 D/2008, care a fost primul înregistrat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, având în vedere Decizia nr. LXXIV (74) din 5 noiembrie 2007 a Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectiile Unite.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, retine următoarele: Prin încheierile din 25 aprilie 2008, pronuntate în dosarele nr. 9.483/233/2006 si, respectiv, nr. 287/838/2007, Curtea de Apel Galati - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi si art. 71 din Codul penal, exceptie invocată de Dumitru Damian si, respectiv, Sorin Adrian Negrău în dosarele mentionate.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate, asemănătoare în dosarele conexate, se sustine, în esentă, că restrângerea dreptului de a vota nu este necesară într-o societate democratică si orice persoană, chiar dacă a fost condamnată, trebuie să aibă în continuare posibilitatea de a-si exprima optiunile electorale.

Curtea de Apel Galati - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât „aplicarea ca pedeapsă a restrângerii dreptului de a vota poate apărea ca fiind necesară într-o societate democratică, iar această restrângere nu se aplică în mod discriminatoriu, ci în conformitate cu regulile si principiile stabilite de Codul penal”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului, invocând si jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie, consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îi constituie dispozitiile art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi si art. 71 din Codul penal, având următorul cuprins:

- Art. 64 alin. 1 lit. a): „Pedeapsa complementară a interzicerii unor drepturi constă în interzicerea unuia sau unora din următoarele drepturi:

a) dreptul de a alege si de a fi ales în autoritătile publice sau în functii elective publice;”;

- Art. 71: „Pedeapsa accesorie constă în interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64.

Condamnarea la pedeapsa detentiunii pe viată sau a închisorii atrage de drept interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. a)-c) din momentul în care hotărârea de condamnare a rămas definitivă si până la terminarea executării pedepsei, până la gratierea totală sau a restului de pedeapsă ori până la împlinirea termenului de prescriptie a executării pedepsei.

Interzicerea drepturilor prevăzute în art. 64 lit. d) si e) se aplică tinându-se seama de natura si gravitatea infractiunii săvârsite, de împrejurările cauzei, de persoana infractorului si de interesele copilului ori ale persoanei aflate sub tutelă sau curatelă.

Pe durata amânării sau a întreruperii executării pedepsei detentiunii pe viată sau a închisorii, condamnatul poate să îsi exercite drepturile părintesti si dreptul de a fi tutore sau curator, în afară de cazul în care aceste drepturi au fost anume interzise condamnatului prin hotărârea de condamnare.

Pe durata suspendării conditionate a executării pedepsei închisorii sau a suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă si executarea pedepselor accesorii.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii textelor de lege criticate, fată de o motivare asemănătoare si prin raportare la aceleasi prevederi constitutionale. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 735 din 24 iunie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 25 iulie 2008, si Decizia nr. 184 din 14 iunie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 28 august 2001, prin care Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 si art. 71, respectiv art. 71 alin. 1 din Codul penal, criticate în raport cu aceleasi dispozitii constitutionale. De asemenea, prin Decizia nr. 438 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 8 mai 2008, Curtea a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi din Codul penal, pentru considerentele acolo arătate.

Deoarece nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, solutia pronuntată anterior, precum si considerentele care o fundamentează, îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 64 alin. 1 lit. a) teza întâi si art. 71 din Codul penal, exceptie invocată de Dumitru Damian si, respectiv, Sorin Adrian Negrău în dosarele nr. 9.483/233/2006 si nr. 287/838/2007 ale Curtii de Apel Galati - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 16 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta


 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Autoritătii de Sănătate Publică nr. E.N. 11.615/2008,

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si monitorizare a calitătii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitară a productiei si distributiei apei potabile,

în temeiul Ordinului ministrului sănătătii nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătătii a laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cu modificările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă dispozitiile Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 2.029/2007 pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 30 noiembrie 2007.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 1.861.

 

ANEXĂ

 

LISTA

laboratoarelor care efectuează monitorizarea calitătii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

 

Semnificatia coloanei N din tabelul de mai jos este următoarea: N - numărul certificatului de înregistrare.

 

N

Data înregistrării/data reînnoirii înregistrării

Firma/Institutia

Adresa

Tip de autorizare

1

7 ianuarie 2008

Societatea Comercială „Apă Canal 2000” - S.A. Pitesti - laboratorul uzinei de apă

sos. Pitesti-Câmpulung km 2, Mărăcineni, judetul Arges

- monitorizare de control

- prelevare de probe

4

20 martie 2008

ASP Constanta - laborator de microbiologie, chimie si igiena radiatiilor

str. Nicolae Iorga nr. 89, Constanta, judetul Constanta

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

7

31 martie 2008

ASP Iasi - laborator de chimie, microbiologie si igiena radiatiilor

str. V. Conta nr. 2-4, Iasi, judetul Iasi

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

16

8 septembrie 2008

AQUASERV Târgu Mures - Departament laborator analize apă potabilă si apă uzată

Str. Apaductului nr. 56, Târgu Mures, judetul Mures

- monitorizare de control

- prelevare de probe

28

1 septembrie 2008

Societatea Comercială „Gospodărie Comunală” - S.A. Sfântu Gheorghe - laborator de analize fizico-chimice

str. Banki Donath nr. 27, Sfântu Gheorghe, judetul Covasna

- monitorizare de control

- prelevare de probe

35

16 noiembrie 2006

Societatea Comercială „Apa Grup” - S.A. Botosani - laborator de analize fizico-chimice si bacteriologice - Cătămărăsti

Localitatea Cătămărăsti, comuna Mihail Eminescu, judetul Botosani

- monitorizare de control

- prelevare de probe

36

16 noiembrie 2006

Societatea Comercială „Apa Grup” - S.A. Botosani - laborator de analize fizico-chimice si bacteriologice - Bucecea

str. Hântesti, Bucecea, judetul Botosani

- monitorizare de control

- prelevare de probe

37

16 noiembrie 2006

ASP Suceava - laborator de microbiologie si chimie sanitară si toxicologie

Str. Scurtă, fără număr, Suceava, judetul Suceava

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

38

16 noiembrie 2006

ASP Bihor - laborator de chimie sanitară, toxicologia mediului industrial, microbiologie, parazitologie si radio fizico-chimice

Str. Libertătii nr. 34, Oradea, judetul Bihor

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

39

23 noiembrie 2006

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală Târgoviste - laborator de apă potabilă

str. I.C. Brătianu nr. 50, Târgoviste, judetul Dâmbovita

- monitorizare de control

- prelevare de probe

40

19 decembrie 2006

Societatea Comercială „Compania de Apă Somes” - laborator analize ape - Statia de tratare Gilău

str. Somesul Rece f.n., Gilău, judetul Cluj

- monitorizare de control

- prelevare de probe

41

8 ianuarie 2007

Societatea Comercială „APA PROD” - S.A. Deva - laborator analize ape Sântămărie Orlea

comuna Sântămărie Orlea, judetul Hunedoara

- monitorizare de control

- prelevare de probe

42

30 ianuarie 2007

ASP Arad - laborator de microbiologie

str. Emanoil Gojdu nr. 11, Arad, judetul Arad

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

43

30 ianuarie 2007

ASP Arad - laborator de chimie sanitară si toxicologie

str. Emanoil Gojdu nr. 11, Arad, judetul Arad

- monitorizare de control

- prelevare de probe

44

22 februarie 2007

ASP Arges - laborator de chimie sanitară a apei si microbiologia apei

Str. Exercitiului nr. 39 bis, Pitesti, judetul Arges

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

45

6 martie 2007

ASP Brăila - laborator de analize microbiologie-chimie apă

Str. Grădinii Publice nr. 2, Brăila, judetul Brăila

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

46

27 martie 2007

Compania Apă RA - Brasov - laborator apă potabilă

Drumul Cernatului nr. 32 bis, Brasov, judetul Brasov

- monitorizare de control

- prelevare de probe

47

3 aprilie 2007

Serviciul Public Judetean de Alimentare cu Apă si Canalizare Dâmbovita - laborator CTC

bd. Carol I nr. 66, Târgoviste, judetul Dâmbovita

- monitorizare de control

- prelevare de probe

48

3 aprilie 2007

Societatea Comercială „GRUP ROMET” - S.A. Buzău - laborator analize apă

Sos. Brăilei nr. 15, Buzău, judetul Buzău

- monitorizare de control

- prelevare de probe

50

20 aprilie 2007

ASP Bistrita-Năsăud - laborator de sănătate publică

Str. Zimbrului nr. 5, Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

51

23 aprilie 2007

Societatea Comercială „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A. - laboratorul CA Voila

sos. Paltinu nr. 19, Câmpina, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

52

23 aprilie 2007

Societatea Comercială „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A. - laboratorul CA Văleni

str. Bratocea nr. 1, Vălenii de Munte, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe


 

N

Data înregistrării/data reînnoirii înregistrării

Firma/Institutia

Adresa

Tip de autorizare

53

23 aprilie 2007

Societatea Comercială „Exploatare Sistem Zonal Prahova” - S.A. - laboratorul CA Măneciu

comuna Măneciu, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

54

25 aprilie 2007

ASP Satu-Mare - laborator de sănătate publică

str. Avram Iancu nr. 14-16, Satu Mare, judetul Satu Mare

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

55

25 aprilie 2007

ASP Tulcea - laborator de chimie si microbiologie

Str. Viitorului nr. 50, Tulcea, judetul Tulcea

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

56

24 mai 2007

R.A.G.C. Bacău - laborator analize fizico-chimice apă potabilă statia de pompare Gherăiesti

str. Narciselor nr. 14, Bacău, judetul Bacău

- monitorizare de control

- prelevare de probe

57

24 mai 2007

ASP Prahova - laborator de bacteriologie si chimie sanitară a apei

Str. Transilvaniei nr. 2, Ploiesti, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

58

24 mai 2007

ASP Prahova - laborator de bacteriologie si chimie sanitară a apei Vălenii de Munte

str. Berevoiesti nr. 6B, Vălenii de Munte, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

59

24 mai 2007

ASP Bacău - laborator de microbiologie si chimie sanitară

str. V. Alecsandri nr. 45, Bacău, judetul Bacău

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

60

24 mai 2006

ASP Vaslui - laborator de chimie sanitară

str. C. D. Gherea nr. 26, Vaslui, judetul Vaslui

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

61

5 iunie 2007

ASP Ialomita - laborator de

1. microbiologie si

2. chimie sanitară

1. str. Decebal nr. 1, Slobozia, judetul Ialomita

2. str. Cuza-Vodă nr. 2, Slobozia, judetul Ialomita

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

62

5 iunie 2007

ASP Ialomita - laborator de chimie sanitară si microbiologie - Compartimentul teritorial Fetesti

str. Călărasi nr. 515, Fetesti, judetul Ialomita

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

63

5 iunie 2007

Societatea Comercială „Compania de Apă Oradea” - S.A. - laborator de apă potabilă

str. Petru Rares nr. 1/B, Oradea, judetul Bihor

- monitorizare de control

- prelevare de probe

65

12 iunie 2007

Societatea Comercială „Termal” - S.A. Tecuci - laborator monitorizare de control apă potabilă, chimie si microbiologie

str. Ana Ipătescu nr. 26, Tecuci, judetul Galati

- monitorizare de control

- prelevare de probe

66

2 august 2007

Societatea Comercială Apa Serv Bacău - laborator de analize fizico-chimice si bacteriologice a apei potabile, Statia de tratare Dărmănesti

Calea Trotusului, nr. 1A, Dărmănesti, judetul Bacău

- monitorizare de control

- prelevare de probe

67

2 august 2007

ASP Mures - laborator de chimie sanitară si laborator de microbiologie sanitară

str. Gh. Doja nr. 34, Târgu Mures, judetul Mures

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

68

2 august 2007

Societatea Comercială „CGPC” - S.A. Câmpina - laborator de apă potabilă captare Voila

sos. Paltinu nr. 19, Câmpina, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

70

21 august 2007

ASP Prahova - laborator de bacteriologie si chimie sanitară a apei Câmpina

Aleea Rozelor nr. 2, Câmpina, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

71

21 august 2007

ASP Prahova - laborator de bacteriologie si chimie sanitară a apei Sinaia

str. Cuza Vodă nr. 3, Sinaia, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

72

21 august 2007

ASP Neamt - laborator pentru analiza chimică si microbiologică a apei potabile Roman

Str. Tineretului nr. 24-26, Roman, judetul Neamt

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

73

21 august 2007

ASP Teleorman - laborator de chimie sanitară si microbiologie

str. M. Filipescu nr. 30, Alexandria, judetul Teleorman

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

74

9 octombrie 2007

Societatea Comercială „Centrul de Mediu si Sănătate Cluj-Napoca” - laborator de analize toxicologice si de mediu

Str. Cetătii nr. 23 A, Cluj-Napoca, judetul Cluj

- monitorizare de control

- prelevare de probe

76

3 ianuarie 2008

ASP Dolj - laborator de microbiologie si chimie sanitară a apei

Str. Brestei nr. 6, Craiova, judetul Dolj

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

77

3 ianuarie 2008

ASP Timis - laborator de microbiologie ape

str. V. Babes nr. 18, Timisoara, judetul Timis

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

79

22 ianuarie 2008

Societatea Comercială „Urban” S.A. - laborator de analize fizico-chimice si microbiologice pentru apa potabilă

Uzina de Apă, Sos. Slobozia- Călărasi km 3

- monitorizare de control

- prelevare de probe

80

22 ianuarie 2008

Societatea Comercială „Compania de Apă Târgoviste - Dâmbovita” - S.A. - laborator de apă potabilă

str. Găesti, Târgoviste, judetul Dâmbovita

- monitorizare de control

- prelevare de probe

81

29 ianuarie 2008

ASP Hunedoara - laborator de microbiologie, chimie sanitară si toxicologie

str. M. Eminescu nr. 99, Deva, judetul Hunedoara

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

82

31 ianuarie 2008

ASP Timis - laborator de chimie sanitară

str. V. Babes nr. 18, Timisoara, judetul Timis

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

83

6 februarie 2008

Societatea Comercială „AQUACARAS - S.A.” - laborator central - laborator apă brută/apă potabilă

Piata Republicii nr. 7, Resita, judetul Caras-Severin

- monitorizare de control

- prelevare de probe

84

13 februarie 2008

Societatea Comercială „RAJA” - S.A. Constanta - Laborator de încercări apa potabilă Palas

bd. Aurel Vlaicu, nr. 137, Constanta, judetul Constanta

- monitorizare de control

- prelevare de probe

85

19 martie 2008

Societatea Comercială „Compania de Apă” - S.A. Buzău - laborator de monitorizare analize biochimice apa potabilă

Aleea Industriilor, Buzău, judetul Buzău

- monitorizare de control

- prelevare de probe

86

19 martie 2008

Societatea Comercială „Hidro Prahova” - S.A. - laboratorul Statiei de tratare Oppler Sinaia

str. Poiana Oppler FN, Sinaia, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe

87

19 martie 2008

Societatea Comercială „HIDRO PRAHOVA” - S.A. - laboratorul Statiei de tratare Fântânele - Sucursala Mizil

Fântânele, DJ 102K (Fântânele-Vadu Săpat), km 1, judetul Prahova

- monitorizare de control

- prelevare de probe


 

N

Data înregistrării/data reînnoirii înregistrării

Firma/Institutia

Adresa

Tip de autorizare

88

4 iunie 2008

ASP Călărasi - laboratorul de microbiologie si chimie-toxicologie

str. Bucuresti Bordare, bl. D1-D2, et. 2-4, Călărasi, judetul Călărasi

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

89

2 iulie 2008

ASP Mehedinti - laborator de microbiologie, chimie sanitară si toxicologie

str. Alunis nr. 1, cod 22118, Drobeta-Turnu Severin, judetul Mehedinti

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

90

2 iulie 2008

Societatea Comercială APAVITAL - S.A. - laborator analize ape

str. Spital Pascanu nr. 1, Iasi, judetul Iasi

- monitorizare de control

- prelevare de probe

91

23 iulie 2008

ASP Hunedoara - Compartiment teritorial Hunedoara - laborator de microbiologie apă

Str. Victoriei nr. 14, Hunedoara, judetul Hunedoara

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

92

23 iulie 2008

Societatea Comercială AQUABIS - S.A. Bistrita-Năsăud - laborator de încercări fizico-chimice si bacteriologice, Statia de tratare Bistrita

Calea Moldovei nr. 10, Bistrita, judetul Bistrita-Năsăud

- monitorizare de control

- prelevare de probe

93

10 septembrie 2008

ASP Cluj - laborator de microbiologie, chimie, toxicologie si radio-fizico-chimie

str. N. Bălcescu nr. 16, Cluj-Napoca, judetul Cluj

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

94

10 septembrie 2008

ASP Cluj - Compartiment exterior Gherla - laborator chimie

Str. Plugarilor nr. 16 A, Gherla, judetul Cluj

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

95

10 septembrie 2008

ASP Cluj - Compartiment exterior Turda - laborator chimie

str. A. Muresanu nr. 12, Turda, judetul Cluj

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

96

10 septembrie 2008

ASP Constanta - laboratoare de microbiologie, chimie si igiena radiatiilor

str. Nicolae Iorga nr. 89, Constanta, judetul Constanta

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

97

10 septembrie 2008

ASP Constanta - Compartiment teritorial Medgidia - laborator de microbiologie si chimie

str. Ion Creangă nr. 18, Medgidia, judetul Constanta

- monitorizare de control

- prelevare de probe

98

16 octombrie 2008

ASP Giurgiu - laboratorul de chimie sanitară si laboratorul de microbiologie

Sos. Alexandriei nr. 7-9, Giurgiu, judetul Giurgiu

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

99

23 octombrie 2008

ASP Galati - laborator de

1. microbiologie si chimie sanitară si toxicologie

2. igiena radiatiilor

1. str. Traian nr. 19, Galati, judetul Galati;

2. str. Rosiori nr. 2, Galati, judetul Galati

- monitorizare de control

- prelevare de probe

- monitorizare de audit

100

23 octombrie 2008

Societatea Comercială „Analytica” - S.R.L.

str. N. Titulescu nr. 60, Orăstie, judetul Hunedoara

- monitorizare de control

- prelevare de probe


ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea pentru modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 350.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări

nr. 73/2007

 

Articol unic. - La articolul 9 din Normele privind operatiunile în numele si în contul statului de compensare partială a dobânzii plătite de operatorii economici la creditele în lei (NI-CST-09-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 73/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 645 din 21 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, punctul 8 se modifică si va avea următorul cuprins:

„8. nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”

 


COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normei pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 342/2008

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea privind modificarea Normei pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 342/2008, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea si completarea Normei pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 342/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 351.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA SI COMPLETAREA

Normei pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 342/2008

 

Articol unic. - Norma pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 342/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 754 din 7 noiembrie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de

Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”

2. La articolul 7, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) exporturile de mărfuri cuprinse în lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK, stabilită periodic1) prin hotărâre a Guvernului si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în conditiile legii.”


1) Lista mărfurilor de export care nu pot beneficia de instrumentele de sustinere a comertului exterior derulate prin EXIMBANK în vigoare este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.298/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.279 din 30 decembrie 2004.


 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea privind modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007, cu modificările si completările ulterioare, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 28 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 352.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007

 

Articol unic. - Normele de finantare cu dobândă subventionată a operatorilor economici, în numele si în contul statului (cod ISO NI-FIN-06-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 72/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 665 din 28 septembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- La articolul 7 alineatul (1), litera k) va avea următorul cuprins:

„k) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”

 


COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea pentru modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006, cu modificările ulterioare, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 353.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006

 

Articol unic. - Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului (exporturi de mărfuri generale) - cod ISO: NI-GAR-03-III/0, aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.355/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 10, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate1).”

2. La articolul 10, litera c) se elimină.

3. La articolul 10, litera h) va avea următorul cuprins:

„h) la momentul solicitării de emitere a garantiei în numele si în contul statului, nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”


1) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

 


COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2007*), cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 354.


*) A se vedea si rectificarea din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 773 din 14 noiembrie 2007.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007

 

Articol unic. - Normele privind derularea activitătii de emitere în numele si în contul statului a garantiei pentru întreprinderi mici si mijlocii (cod ISO: NI-GAR-05-II/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 82/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 din 8 octombrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate1).”

2. La articolul 11, litera c) se elimină.

3. La articolul 11, litera h) va avea următorul cuprins:

„h) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”


1) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

 


COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 167/2008

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea pentru modificarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 167/2008, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 167/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2008, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 355.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normei privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 167/2008

 

Articol unic. - Norma privind plafonul de garantare pentru bănci, în numele si în contul statului (NI-GAR-07-I/0), aprobată prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 167/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 13 februarie 2008, se modifică după cum urmează:

- La articolul 9 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:

„g) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK;”.

 


COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.646/2007

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.646/2007, cu modificările ulterioare, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.646/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 14 martie 2007, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 356.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.646/2007

 

Articol unic. - Normele privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a Garantiei pentru credite de export (cod ISO: NI-CST-08-III/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.646/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 14 martie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate1);”.

2. La articolul 18, punctul 3 se elimină.

3. La articolul 18, punctul 8 va avea următorul cuprins:

„8. la momentul solicitării de emitere a garantiei în numele si în contul statului, nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”


1) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

 


COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe

si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior

nr. 15.356/2006

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea pentru modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.356/2006, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 357.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.356/2006

 

Articol unic. - Normele privind operatiunile de emitere a garantiilor de export de către EXIMBANK în numele si contul statului, în scopul stimulării realizării de obiective complexe si a productiei cu ciclu lung de fabricatie, destinate exportului (cod ISO: NI-GAR-02-IV/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Garantii si Credite de Comert Exterior nr. 15.356/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 833 din 10 octombrie 2006, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 12, litera b) va avea următorul cuprins:

„b) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate1);”.

2. La articolul 12, litera c) se elimină.

3. La articolul 12, litera h) va avea următorul cuprins:

„h) la momentul solicitării de emitere a garantiei în numele si în contul statului, nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”


1) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.

 


COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare,

analizând propunerea pentru modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007, cu modificările ulterioare, si tinând seama de:

• Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

• Nota de aprobare nr. 791 din 6 noiembrie 2008, întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

• discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 11 noiembrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 11 noiembrie 2008,

hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă modificarea Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, cu modificările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Eugen Teodorovici

 

Bucuresti, 11 noiembrie 2008.

Nr. 358.

 

ANEXĂ

 

MODIFICAREA

Normelor privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007

 

Articol unic. - Normele privind derularea activitătii de emitere, în numele si în contul statului, a garantiei pentru proiecte în domenii prioritare (cod ISO: NI-GAR-06-I/0), aprobate prin Hotărârea Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări nr. 60/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 599 din 30 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 15, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate1);”.

2. La articolul 15, litera f) va avea următorul cuprins:

„f) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu Ministerul Economiei si Finantelor, inclusiv cu Agentia Natională de Administrare Fiscală, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si cu EXIMBANK.”


1) Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 244 din 1 octombrie 2004, seria C.