MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 767         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 14 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

262. - Lege pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

1.074. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

264. - Lege pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

1.076. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

268. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

1.080. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

272. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

1.084. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

275. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

1.087. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

276. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

1.088. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

277. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 

1.089. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 

279. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

1.091. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.048 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului si ale art. 315 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.049 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Decizia nr. 1.050 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 1.051 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal

 

Decizia nr. 1.052 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3 alin. (2) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Decizia nr. 1.053 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

Decizia nr. 1.054 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.413. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

           

1.414. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Comunitatea Rusilor Lipoveni din România” ca fiind de utilitate publică

           

1.415. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei „Uniunea Armenilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

225. - Decizie privind numirea domnului Pandelea Pelmus în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

671. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

3.264. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

 

3.282. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007

 

11.430. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfăsurarea concursului pentru selectia functionarilor publici care pot fi desemnati reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în comisiile de concurs si în comisiile de solutionare a contestatiilor

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

36. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 octombrie - 23 noiembrie 2008

 


LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Alineatele (5) si (6) ale articolului 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Cererile prevăzute la alin. (3) se solutionează în termenul prevăzut la art. 86 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, drepturile modificate acordându-se prin derogare de la prevederile art. 95 si 169 din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, de la data plătii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, cu respectarea termenului general de prescriptie, calculat începând cu luna înregistrării cererii.

(6) Pentru persoanele care depun cererea prevăzută la alin. (3) după 5 ani de la data plătii drepturilor recalculate, stabilită potrivit prevederilor art. 3, noile drepturi recalculate se acordă potrivit art. 169 alin. (3) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare.”

Art. II. - De prevederile art. I beneficiază si persoanele care au înregistrat cereri de recalculare a pensiei, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat, aprobată cu completări prin Legea nr. 78/2005, cu completările ulterioare, în perioada 1 martie 2008 si până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 262.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005

privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (5) si (6) ale art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 4/2005 privind recalcularea pensiilor din sistemul public, provenite din fostul sistem al asigurărilor sociale de stat si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.074.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999

privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

„a) comertul ocazional cu produse agricole autohtone efectuat de către producătorii agricoli individuali detinători de autorizatie în piete, târguri, oboare sau în alte locuri publice autorizate, livrările de bunuri efectuate prin automatele comerciale, serviciile de parcări auto a căror contravaloare se încasează prin automate, precum si activitătile de jocuri de noroc desfăsurate cu mijloace tehnice de joc ce functionează pe baza acceptatoarelor de bancnote sau monede;”.

2. La articolul 4 alineatul (6), litera e) se abrogă.

3. La articolul 10, litera l) va avea următorul cuprins:

„l) nerespectarea obligatiei de a păstra si arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnică si registrul special prevăzut la art. 1 alin. (4), cu exceptia activitătii de transport în regim de taxi;”.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 479/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 25 aprilie 2005, se modifică în mod corespunzător.

Art. III. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 21 ianuarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 264.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea Ordonanteide urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici

de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.076.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2008

pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 26 din 12 martie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 17 martie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 7, după alineatul (1) al articolului 58 se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

„(11) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul detinerii, respectiv al portului si folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din anexă.”

2. La articolul I punctul 12, alineatul (2) al articolului 65 se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Posesorii armelor neletale prevăzute la categoria E pct. 24 din anexă pot detine maximum 100 de cartuse pentru fiecare armă dintre cele pentru care au drept de port si folosire.”

3. La articolul I, după punctul 26 se introduce un nou punct, punctul 261, cu următorul cuprins:

„261. La articolul 132, după punctul 24 se introduce un nou punct, punctul 241, cu următorul cuprins:

«241. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 65 alin. (2);»”.

4. La articolul I, după punctul 261 se introduce un nou punct, punctul 262, cu următorul cuprins:

„262. La articolul 132, după punctul 34 se introduce un nou punct, punctul 341, cu următorul cuprins:

«341. nerespectarea obligatiei prevăzute la art. 110 alin. (3);»”.

5. La articolul I punctul 27, litera e) a alineatului (1) al articolului 133 se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, cele prevăzute la pct. 9,10, 241, 28, 34, 341, 35, 38 si 39;”.

6. La articolul I, după punctul 27 se introduc două noi puncte, punctele 271 si 272, cu următorul cuprins:

„271. La articolul 133, litera d) a alineatului (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

«d) confiscarea armei, celor prevăzute la pct. 221 si 23;».

272. Articolul 135 se modifică si va avea următorul cuprins:

«Regimul contraventiilor

Art. 135. - Contraventiilor prevăzute la art. 132 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare, cu posibilitatea de a achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore jumătate din minimul amenzii.»”

7. La articolul II, alineatul (1), litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) obtinerii permisului de armă, în cazul celor care au parcurs etapa prevăzută la lit. a).”

Art. II. - (1) Persoanele fizice care detin înscrise în documentele ce atestă dreptul de detinere, respectiv de port si folosire un număr mai mare de arme decât cel prevăzut la art. 58 alin. (11) din Legea nr. 295/2004, cu modificările si completările ulterioare, sunt obligate ca în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi să procedeze la înstrăinarea lor în conditiile prezentei legi.

(2) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea penală conform prevederilor art. 1361.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 268.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea

si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 26/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor si al munitiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.080.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază

si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 16 din 30 ianuarie 2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, adoptată în temeiul art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2008, cu următoarele modificări si completări:

1. După articolul 9 se introduc trei noi articole, articolele 91-93, cu următorul cuprins:

„Art. 91. - (1) Zilele de sâmbătă si duminică, zilele de sărbători legale sau zilele declarate nelucrătoare potrivit legii, în care personalul din sistemul sanitar-veterinar îsi desfăsoară activitatea în posturile de inspectie la frontieră, în vederea asigurării continuitătii activitătii sanitar-veterinare, se plătesc cu un spor de până la 100% din salariul de bază, care se aprobă de către ordonatorul principal de credite.

(2) Munca prestată si plătită în conditiile alin. (1) nu se compensează si cu timp liber corespunzător.

Art. 92. - În raport cu conditiile în care se desfăsoară activitatea, pentru conditii periculoase sau vătămătoare se acordă un spor de până la 50% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si Ministerului Sănătătii Publice.

Art. 93. - Personalul care îsi desfăsoară activitatea în institutii sanitar-veterinare publice beneficiază de un spor de inspector al Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor în cuantum de 10% din salariul de bază, care face parte din acesta, pentru îndeplinirea unor atributii suplimentare functiei de bază.”

2. La articolul 11, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Contestatia poate fi depusă în termen de 30 de zile de la data luării la cunostintă a actului administrativ de stabilire a drepturilor salariale.”

3. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 13. - Prevederile prezentei ordonante se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008, cu exceptia prevederilor art. 91 si 92, care se aplică de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante.”

4. La anexa nr. 3b, punctul A se modifică si va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 3b

 

„A. ALTE FUNCTII COMUNE DIN SECTORUL BUGETAR

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

minim maxim

minim maxim

de la 1.04.2008

de la 1.10.2008

1.

Stenodactilograf IA*)

M

569

776

601

819

2.

Stenodactilograf I

M

559

658

590

694

3.

Stenodactilograf II

M

547

603

577

636

4.

Stenodactilograf debutant

M

540

0

570

0

5.

Secretar-dactilograf, dactilograf; IA*)

M

559

730

590

770

6.

Secretar-dactilograf, dactilograf; I

M; G

547

644

577

679

7.

Secretar-dactilograf, dactilograf; II

M; G

540

587

570

619

8.

Secretar-dactilograf, dactilograf; debutant

M; G

540

0

570

0

9.

Secretar, secretar-dactilograf; I**)

M; G

547

619

577

653

10.

Secretar, secretar-dactilograf; II**)

M; G

540

564

570

595

11 .

Secretar, secretar-dactilograf; debutant**)

M; G

540

0

570

0

12.

Administrator I

M

559

784

590

827

13.

Administrator II

M

547

713

577

753

14.

Administrator III

M

540

644

570

679

15.

Sef depozit I

M

547

707

577

746

16.

Sef depozit II

M

540

644

570

679

17.

Casier, magaziner; I

M

547

690

577

728

18.

Casier, magaziner; II

M; G

540

619

570

653

19.

Casier, magaziner; debutant

M; G

540

0

570

0

20.

Functionar, arhivar; I

M

559

675

590

712


 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

Salariul de bază

- lei -

Salariul de bază

- lei -

minim maxim

minim maxim

de la 1.04.2008

de la 1.10.2008

21.

Functionar, arhivar; II

M

547

619

577

653

22.

Functionar, arhivar; III

M

540

564

570

595

23.

Functionar, arhivar; debutant

M

540

0

570

0

24.

Sef formatie pază, pompieri

 

540

619

570

653

25.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; I

 

540

559

570

590

26.

Portar, paznic, pompier, îngrijitor, guard, bufetier, manipulant bunuri, curier; II

 

540

547

570

577

27.

Maistru I

 

547

762

577

804

28.

Maistru II

 

540

707

570

746

29.

Sofer***)

 

568

902

651

951

30.

Muncitor calificat I

 

590

745

623

786

31.

Muncitor calificat II

 

579

707

611

746

32.

Muncitor calificat III

 

569

658

601

694

33.

Muncitor calificat IV

 

559

619

590

653

34.

Muncitor calificat V

 

547

570

577

602

35.

Muncitor calificat VI

 

540

559

570

590

36.

Muncitor necalificat

 

540

547

570

577

 


*) Se utilizează în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice.

**) Se utilizează în activitatea de secretariat-administrativ din unitătile bugetare. ***) Se utilizează în Parlament, în ministere si în celelalte institutii centrale ale administratiei publice, în parcul propriu.”

 

Art. II. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 14 alin. (1) lit. a) si art. 15 din Legea nr. 435/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar, cu modificările ulterioare.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 272.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2008 privind nivelul salariilor de bază si al altor drepturi ale personalului care îsi desfăsoară activitatea în sistemul sanitar-veterinar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.084.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37 din 26 martie 2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008, cu următoarea modificare:

- La articolul 2 alineatul (2), litera g) va avea următorul cuprins:

„g) organizarea si desfăsurarea Summitului NATO, alegerile locale si parlamentare si pentru participarea României la Expozitia Internatională 2008 «Apă si dezvoltare durabilă», Zaragoza, Spania, si pentru Camera Deputatilor;”.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 275.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea

unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.087.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43 din 16 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 308 din 21 aprilie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din onstitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 276.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.088.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat

pe anul 2008

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 5 martie 2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 12 martie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 277.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2008

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2008 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2008 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.089.

 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35 din 26 martie 2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 27 martie 2008.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 279.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea

alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare

pentru stimularea gradului de absorbtie a fonduriloralocate pentru agricultură

 

În temeiul art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/2008 pentru modificarea alin. (3) al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 148/2007 privind reglementarea unor măsuri financiare pentru stimularea gradului de absorbtie a fondurilor alocate pentru agricultură si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 1.091.

 


DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.048 din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995

pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte,

trecute în proprietatea statului si ale art. 315 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului si ale art. 315 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Lucia Elena Suciu în Dosarul nr. 247/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti – Sectia a II-a civilă.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 247/302/2008, Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului si ale art. 315 din Codul de procedură civilă. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Lucia Elena Suciu în dosarul cu numărul de mai sus, având ca obiect solutionarea unei cereri privind o obligatie de a face.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale în măsura în care acestea sunt aplicate de către instantele judecătoresti numai în situatia retrocedării imobilelor, iar nu si în situatia vânzării imobilelor retrocedate.

Judecătoria Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 29 noiembrie 1995, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 315 din Codul de procedură civilă, dispozitii care au următorul cuprins:

- Art. 3 din Legea nr. 112/1995: „Prin apartament, în sensul prezentei legi, se întelege locuinta compusă din una sau mai multe camere, cu dependintele, garajele si anexele gospodăresti aferente, inclusiv camere de serviciu, poduri, pivnite, magazii si altele asemenea, indiferent dacă sunt situate la acelasi nivel sau la niveluri diferite si care, la data trecerii în proprietatea statului, constituia o singură unitate locativă de sine stătătoare, asa cum a fost determinată prin constructie.

Apartamentul, astfel cum a fost definit în alin. 1, rămâne considerat ca atare, indiferent dacă, ulterior trecerii în proprietatea statului, s-au efectuat modificări constructive interioare ori a fost luat în evidentă ca reprezentând două sau mai multe apartamente.

Pentru adăugările, supraetajările, dotările, utilitătile si orice alte constructii, care exced apartamentul trecut în proprietatea statului, cât si pentru pierderile de valoare, imputabile, se aplică prevederile art. 13.”;

- Art. 315: „În caz de casare, hotărârile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitătii administrării unor probe sunt obligatorii pentru judecătorii fondului.

Când hotărârea a fost casată pentru nerespectarea formelor procedurale, judecata va reîncepe de la actul anulat.

După casare, instanta de fond va judeca din nou, tinând seama de toate motivele invocate înaintea instantei a cărei hotărâre a fost casată.

La judecarea recursului, precum si la rejudecarea procesului după casarea hotărârii de către instanta de recurs, dispozitiile art. 296 sunt aplicabile în mod corespunzător.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii si ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată.


Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat asupra dispozitiilor art. 315 din Codul de procedură civilă prin Decizia nr. 854/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 17 ianuarie 2007, statuând că, prin faptul că, rejudecând cauza, judecătorul preia rezolvările în drept stabilite de instanta de casare, nu se încalcă accesul liber la justitie, întrucât aceste rezolvări sunt date în cadrul activitătii cu caracter jurisdictional a instantelor de casare, pe cale de hotărâri pronuntate în urma dezbaterilor contradictorii, si nu au nimic comun cu situatia nepermisă când, pe cale administrativă, un judecător ar primi indicatii asupra modului în care trebuie să judece o anumită cauză.

Pe de altă parte, asa cum a statuat Curtea Constitutională prin Decizia nr. 332/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 12 februarie 2002, dacă judecătorii de la instanta de fond nu ar fi obligati să se supună îndrumărilor instantei de control judiciar, putând reitera erorile comise prin solutia ce a fost desfiintată, s-ar ajunge la exercitarea repetată a căilor de atac si la prelungirea duratei solutionării cauzelor în mod nepermis.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Cu privire la dispozitiile art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, Curtea observă că autorul exceptiei este nemultumit în realitate de interpretarea dată acestora de către Curtea de Apel Bucuresti, ceea ce nu poate constitui un veritabil motiv de neconstitutionalitate. De altfel, întreaga motivare a exceptiei de neconstitutionalitate contine aspecte care tin de aplicarea legii de către instanta de judecată chemată să solutioneze litigiul în care s-a invocat prezenta exceptie de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3 din Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului si ale art. 315 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Lucia Elena Suciu în Dosarul nr. 247/302/2008 al Judecătoriei Sectorului 5 Bucuresti - Sectia a II-a civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.049 din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă

a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88

din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din

Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Ioan Anton Dogaru în Dosarul nr. 2.847/102/2007 al Tribunalului Mures - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.847/102/2007, Tribunalul Mures - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a


Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80—88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Ioan Anton Dogaru într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, întrucât instituie organizarea si functionarea Directiei Nationale Anticoruptie ca un parchet autonom si independent, care, în aceste conditii, se sustrage controlului ierarhic, iar, pe de altă parte, numirea si promovarea în functie a procurorilor din acest parchet derogă de la regulile aplicabile celorlalti procurori.

Tribunalul Mures - Sectia penală si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate fac parte din sfera de competentă a puterii legislative si respectă dispozitiile Constitutiei.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 80—88 („Directia Natională Anticoruptie”) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 827 din 13 septembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 1 alin. (3) privind statul de drept, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti, ale art. 131 privind rolul Ministerului Public si ale art. 132 privind statutul procurorilor.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Potrivit art. 131 alin. (2) din Legea fundamentală, „Ministerul Public îsi exercită atributiile prin procurori constituiti în parchete, în conditiile legii”, conditii care au stat si la fundamentarea organizării si functionării Directiei Nationale Anticoruptie, ca structură în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie. Faptul că în art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 s-a prevăzut că Directia Natională Anticoruptie este independentă în raport cu instantele judecătoresti si cu parchetele de pe lângă aceste instante nu este de natură să conducă la concluzia că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale.

Dimpotrivă, având în vedere si prevederile art. 132 alin. (1) din Constitutie, potrivit cărora procurorii îsi desfăsoară activitatea potrivit principiului legalitătii, al impartialitătii si al controlului ierarhic, Curtea constată că dispozitiile de lege criticate nu constituie altceva decât o reflectare a principiilor constitutionale mentionate si o subliniere a naturii juridice a Directiei Nationale Anticoruptie, aceea de structură cu personalitate juridică, în cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie, cu atributii privind efectuarea urmăririi penale în cazul infractiunilor prevăzute în Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare.

De altfel, independenta acestei structuri în raport cu instantele judecătoresti este specifică tuturor parchetelor, care, potrivit art. 62 alin. (4) din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, sunt independente fată de instantele judecătoresti.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea principiului egalitătii în fata legii, prevăzut de dispozitiile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu instituie discriminări sau privilegii, ci reglementează organizarea si functionarea Directiei Nationale Anticoruptie în deplină concordantă cu prevederile constitutionale.

Referitor la celelalte sustineri ale autorului exceptiei de neconstitutionalitate, Curtea observă că acestea reprezintă aspecte de aplicare a legii, ceea ce excedează controlului Curtii Constitutionale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 43/2002 privind Directia Natională Anticoruptie si ale art. 80-88 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, exceptie ridicată de Ioan Anton Dogaru în Dosarul nr. 2.847/102/2007 al Tribunalului Mures - Sectia penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.050 din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Maria Heytmanek în Dosarul nr. 3.589/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde partea Gheorghe Cocheci, lipsă fiind autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul, Gheorghe Cocheci solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, arătând că aceasta vizează chestiuni de interpretare a legii, iar nu de constitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 8 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.589/301/2008, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Maria Heytmanek într-o actiune în anulare.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece solutionarea cererii de anulare a unei hotărâri judecătoresti de către însăsi instanta care a pronuntat-o nu asigură impartialitatea judecătii.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, întrucât cererea de anulare nu se solutionează de acelasi judecător.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitu t ionalitate îl constituie dispozitiile art. 8 alin. (2) din Ordonana Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, cu următorul cuprins: „Cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 privind dreptul la apărare si ale art. 129 privind folosirea căilor de atac. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat în numeroase cauze asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, constatând că acestea sunt constitutionale. Astfel, prin Decizia nr. 270 din 24 iunie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 538 din 25 iulie 2003, Curtea a statuat că specificul domeniului supus reglementării a impus adoptarea unor solutii diferite fată de cele din dreptul comun, una dintre acestea constituindu-o consacrarea cererii în anulare, care reprezintă evident o cale de atac împotriva ordonantei. Împrejurarea că legiuitorul a instituit o cale de atac cu o fizionomie juridică diferită de aceea a căilor de atac de drept comun nu relevă niciun aspect de neconstitutionalitate, fiind în deplină concordantă cu prevederile art. 129 din Constitutie. Legiuitorul ordinar este deplin îndreptătit ca, în considerarea anumitor particularităti, să opteze pentru o cale de atac cu o identitate proprie, alta decât cea de drept comun, o asemenea concluzie rezultând de altfel si din redactarea adoptată de legiuitorul constitutional potrivit căreia stabilirea regimului juridic al căilor de atac este de competenta exclusivă a legiuitorului ordinar, care, potrivit atributiilor prevăzute de art. 126 alin. (2) din Constitutie, stabileste competenta si procedura de judecată, evident, cu conditia ca nicio normă de procedură să nu contravină vreunei dispozitii constitutionale.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Cu privire la sustinerea potrivit căreia dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece cererea în anulare se solutionează de către instanta competentă pentru judecarea fondului cauzei în primă instantă, Curtea constată că si aceasta este neîntemeiată, de vreme ce judecarea cererii în anulare nu se solutionează de către acelasi judecător.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Maria Heytmanek în Dosarul nr. 3.589/301/2008 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.051 din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5

din Codul penal

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal, exceptie ridicată de Dan Gabriel Ulariu si Georgeta Trifa în Dosarul nr. 748/1/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra cererilor depuse la dosar de către autorii exceptiei de neconstitutionalitate prin care solicită acordarea unui termen de judecată în vederea angajării unui apărător.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea cererii de amânare, deoarece autorii exceptiei de neconstitutionalitate au avut suficient timp pentru angajarea unui apărător, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale fiind din 3 iunie 2008.

Curtea, deliberând, în temeiul dispozitiilor art. 156 alin. 1 din Codul de procedură civilă, coroborate cu cele ale art. 14 din Legea nr. 47/1992, respinge cererile de amânare.

Pe fond, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 748/1/2008, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Dan Gabriel Ulariu si Georgeta Trifa într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece conditionarea incriminării infractiunii de înselăciune de cuantumul unui prejudiciu care nu ar putea fi stabilit decât prin hotărâre judecătorească definitivă nu asigură predictibilitatea normei juridice si echitatea procesului si ignoră prezumtia de nevinovătie.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că prin stabilirea încadrării juridice a actelor materiale de inducere în eroare în raport de cuantumul prejudiciului nu se aduce atingere principiilor de drept invocate.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal, cu următorul cuprins:

- Art.146: „Prin consecinte deosebit de grave se întelege o pagubă materială mai mare de 200.000 lei sau o perturbare deosebit de gravă a activitătii, cauzată unei autorităti publice sau oricăreia dintre unitătile la care se referă art. 145, ori altei persoane juridice sau fizice.”;

- Art. 215 alin. 5: „Înselăciunea care a avut consecinte deosebit de grave se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 11 privind dreptul international si dreptul intern, ale art. 20 referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11) si (12) privind prezumtia de nevinovătie si principiul legalitătii si ale art. 73 alin. (3) lit. h) privind domeniul de reglementare al legii organice. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 si ale art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat asupra dispozitiilor criticate prin Decizia nr. 50 din 26 ianuarie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 188 din 28 februarie 2006, statuând că acestea sunt constitutionale. Cu acel prilej, s-a retinut că art. 146 din Codul penal cuprinde o normă cu caracter explicativ prin care se lămureste întelesul expresiei „consecinte deosebit de grave”. Această reglementare este necesară cu atât mai mult cu cât legiuitorul a prevăzut consecintele deosebit de grave ca element circumstantial în continutul agravant al mai multor infractiuni.

Totodată, Curtea a constatat că este neîntemeiată si sustinerea autorului exceptiei, referitoare la încălcarea dispozitiilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, deoarece aplicarea cerintei procesului echitabil se impune numai în legătură cu procedura de desfăsurare a procesului, iar nu si în ceea ce priveste cadrul juridic sanctionator al faptelor, adică în materia dreptului substantial. Nici din cuprinsul art. 21 alin. (3) din Constitutie si nici din cel al art. 6 al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale sau al jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului nu se poate desprinde concluzia că aplicarea cerintei procesului echitabil ar trebui să excedeze necesitătii asigurării garantiilor procesuale, spre a se intra în materii din câmpul dreptului substantial.

De asemenea, având în vedere că în spetă nu există o hotărâre judecătorească definitivă, nu a putut fi retinută nici critica referitoare la încălcarea art. 23 alin. (11) din Constitutie, privind prezumtia de nevinovătie, care prevede că, „Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti de condamnare, persoana este considerată nevinovată”.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutia deciziei mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Cu privire la critica de neconstitutionalitate referitoare la încălcarea prevederilor art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitutie, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată deoarece infractiunea de înselăciune este reglementată în Codul penal, lege organică, în deplină concordantă cu prevederile constitutionale invocate.

Referitor la critica de neconstitutionalitate privind previzibilitatea si accesibilitatea normei penale si la încălcarea principiului legalitătii incriminării, Curtea retine că dispozitiile de lege criticate nu contravin normelor constitutionale si nici celor ale art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ci, dimpotrivă, prin explicarea continutului notiunii „consecinte deosebit de grave” în textul art. 146 din Codul penal se asigură caracterul de previzibilitate si accesibilitate al normei juridice penale.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 146 si art. 215 alin. 5 din Codul penal, exceptie ridicată de Dan Gabriel Ulariu si Georgeta Trifa în Dosarul nr. 748/1/2008 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 


CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.052 din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3 alin. (2) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3 alin. (2) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agrobărăganul” - S.R.L. din Tăndărei în Dosarul nr. 473/229/2008 al Judecătoriei Fetesti.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 15 mai 2008, pronuntată în Dosarul nr. 473/229/2008, Judecătoria Fetesti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3 alin. (2) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Agrobărăganul” - S.R.L. din Tăndărei într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri privind somatia de plată.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece limitează mijloacele de probă doar la înscrisuri si explicatii ale părtilor, cu încălcarea dreptului la apărare, a dreptului la un proces echitabil si, prin consecintă, a dreptului de proprietate.

Judecătoria Fetesti si-a exprimat opinia în sensul că exceptia de neconstitutionalitate este fondată, considerând că, în încercarea legitimă de a pune la dispozitia creditorului un instrument procesual rapid, legiuitorul ar trebui să acorde mai multe garantii debitorului.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 1, art. 3 alin. (2) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 30 iulie 2001, cu modificările si completările ulterioare, având următorul cuprins:

- Art. 1: „(1) Procedura somatiei de plată se desfăsoară, la cererea creditorului, în scopul realizării de bunăvoie sau prin executare silită a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezintă obligatii de plată a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un înscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui înscris, însusit de părti prin semnătură ori în alt mod admis de lege si care atestă drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrări sau orice alte prestatii.

(2) Suma ce reprezintă obligatia prevăzută la alin. (1), precum si dobânzile, majorările sau penalitătile datorate potrivit legii se actualizează în raport cu rata inflatiei aplicabilă la data plătii efective.”;

- Art. 3 alin. (2): „La cerere se anexează contractul sau orice alt înscris doveditor al sumelor datorate.”;

- Art. 6 alin. (2): „Când în urma examinării prevăzute la alin. (1) constată că pretentiile creditorului sunt justificate, judecătorul emite ordonanta care va contine somatia de plată către debitor, precum si termenul de plată.”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare, ale art. 44 alin. (2) privind dreptul de proprietate privată si ale art. 136 alin. (1) privind proprietatea.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001, în ansamblu, a mai format obiect al controlului de constitutionalitate sub aspectele criticate si în prezenta cauză. Prin Decizia nr. 434 din 18 noiembrie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, Curtea a statuat că Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 instituie o procedură specială si accelerată, derogatorie de la normele procedurii civile, pentru a asigura recuperarea într-un timp cât mai scurt a creantelor, ceea ce a si determinat limitarea mijloacelor de probă, utilizabile în prima fază la înscrisuri, completate de explicatiile si lămuririle date de părti. Cu acelasi prilej s-a stabilit că această limitare este deopotrivă valabilă pentru ambele părti, ele având conditii identice pentru exercitarea dreptului la apărare.

Totodată, prin Decizia nr. 280 din 1 iulie 2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 565 din 6 august


2003, Curtea a statuat că mijloacele procedurale puse la îndemâna părtilor diferă tocmai datorită caracterului special al procedurii, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare, fără ca una dintre părti să fie privilegiată, iar cealaltă să fie dezavantajată. Prin aceeasi decizie, Curtea a stabilit, prin prisma acestor considerente si având în vedere garantiile procesuale de care se bucură părtile, că nu sunt încălcate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

De asemenea, Curtea a constatat, prin Decizia nr. 830/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 764 din

12 noiembrie 2007, că dispozitiile constitutionale referitoare la dreptul de proprietate privată, invocate în sustinerea exceptiei, nu au incidentă în cauză, având în vedere că procedura somatiei de plată este solutia pentru neîndeplinirea unei obligatii din partea debitorului si nu pune în discutie vreo restrângere a dreptului de proprietate privată a debitorului.

Întrucât nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, atât considerentele, cât si solutiile deciziilor mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1, art. 3 alin. (2) si art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plată, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Agrobărăganul” - S.R.L. din Tăndărei în Dosarul nr. 473/229/2008 al Judecătoriei Fetesti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.053 din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005

pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de David Brumă în Dosarul nr. 2.192/271/P/2005 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori.

La apelul nominal răspunde, pentru autorul exceptiei de neconstitutionalitate, avocatul Mircea Ursuta, cu împuternicire avocatială la dosar, lipsă fiind celelalte părti, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Presedintele dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.615D/2008, având ca obiect o exceptie de neconstitutionalitate identică, ridicată de Andrei Lăcrămioara, Daniel Alexandru Trandafirescu, Barbu Costel Stângă si Sandu Nicolae în Dosarul nr. 5.842/4/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

La apelul nominal răspunde partea Cătălin Paraschiv, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor nr. 1.516D/2008 si nr. 1.615D/2008, având în vedere identitatea de obiect a acestora.

Avocatul autorului exceptiei David Brumă si partea Cătălin Paraschiv nu se opun conexării.

Reprezentantul Ministerului Public arată că este de acord cu conexarea cauzelor.

Curtea, în temeiul dispozitiilor art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, dispune conexarea Dosarului nr. 1.615D/2008 la Dosarul nr. 1.516D/2008, care este primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, apărătorul ales al autorului exceptiei David Brumă solicită admiterea acesteia astfel cum a fost formulată, apreciind că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece cuantumul prejudiciului nu este cunoscut si stabilit de către instanta de judecată. În acest sens, depune concluzii scrise.

Partea Cătălin Paraschiv solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.192/271/P/2005, Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de David Brumă într-o cauză penală.

Prin Încheierea din 16 iunie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.842/4/2004 Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Andrei Lăcrămioara, Daniel Alexandru Trandafirescu, Barbu Costel Stângă si Sandu Nicolae într-o cauză penală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece instituie discriminări fată de alte categorii de inculpati, de exemplu cei care au fost trimisi în judecată si au avut primul termen de judecată înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 241/2005. Mai arată că, prin reglementarea criticată se îngrădeste accesul liber la justitie, de vreme ce nu poate beneficia de accesul la o instantă care să se pronunte asupra cuantumului prejudiciului stabilit. Astfel, sustin că textul de lege criticat este neconstitutional în măsura în care nu se aplică acelasi tratament juridic si inculpatului care în cursul judecătii, până la pronuntarea unei hotărâri definitive în cauză, a acoperit aproape integral prejudiciul cauzat.

Curtea de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori si Tribunalul Bucuresti - Sectia a II-a penală consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale, cu referire la jurisprudenta Curtii Constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile părtilor prezente, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 27 iulie 2005, cu următorul continut:

„(1) În cazul săvârsirii unei infractiuni de evaziune fiscală prevăzute de prezenta lege, dacă în cursul urmăririi penale sau al judecătii, până la primul termen de judecată, învinuitul ori inculpatul acoperă integral prejudiciul cauzat, limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârsită se reduc la jumătate. Dacă prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de până la 100.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se poate aplica pedeapsa cu amendă. Dacă prejudiciul cauzat si recuperat în aceleasi conditii este de până la 50.000 euro, în echivalentul monedei nationale, se aplică o sanctiune administrativă, care se înregistrează în cazierul judiciar.

(2) Dispozitiile prevăzute la alin. (1) nu se aplică dacă făptuitorul a mai săvârsit o infractiune prevăzută de prezenta lege într-un interval de 5 ani de la comiterea faptei pentru care a beneficiat de prevederile alin. (1).”

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 4 alin. (2) privind egalitatea între cetăteni, ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în fata legii, ale art. 21 alin. (3) privind dreptul la un proces echitabil, ale art. 23 alin. (11) privind prezumtia de nevinovătie si ale art. 24 privind dreptul la apărare. De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine că s-a pronuntat în numeroase cauze asupra constitutionalitătii prevederilor art. 10 din Legea nr. 241/2005. De exemplu, prin Decizia nr. 802/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 580 din 1 august 2008, Curtea a statuat că legiuitorul este liber să aprecieze atât pericolul social în functie de care urmează să stabilească natura juridică a faptei incriminate, cât si conditiile răspunderii juridice pentru această faptă.

Totodată, principiul egalitătii în drepturi nu implică tratarea juridică uniformă a tuturor infractiunilor, iar reglementarea unui regim sanctionator în functie de acoperirea prejudiciului cauzat prin infractiunea săvârsită este expresia firească a principiului constitutional mentionat, care impune ca la aceleasi situatii juridice să se aplice acelasi regim, iar la situatii juridice diferite tratamentul juridic să fie diferentiat.

De asemenea, prin Decizia nr. 318/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 400 din 9 mai 2006, Curtea a retinut că faptul că de reducerea limitelor pedepsei prevăzute de lege beneficiază numai învinuitul ori inculpatul care acoperă integral prejudiciul cauzat, în cursul urmăririi penale sau al judecătii, până la primul termen de judecată, nu are semnificatia îngrădirii liberului acces la justitie. Cel în cauză are posibilitatea de a se adresa instantelor judecătoresti în cazul în care consideră că drepturile, libertătile sau interesele sale legitime au fost încălcate si de a beneficia de toate garantiile procesuale prevăzute de lege, inclusiv în ceea ce priveste latura civilă a cauzei, în deplină concordantă cu imperativele dreptului la un proces echitabil.

Referitor la sustinerile autorului exceptiei privind încălcarea prevederilor art. 23 alin. (11) din Constitutie, Curtea a retinut că acestea sunt neîntemeiate, deoarece, dacă este îndeplinită conditia prevăzută de textul criticat, „limitele pedepsei prevăzute de lege pentru fapta săvârsită se reduc la jumătate”, urmând ca instanta de judecată, în caz de condamnare, să stabilească pedeapsa în cadrul acestor limite. Prin urmare, nu se poate sustine că inculpatul este obligat să se declare vinovat, nesocotindu-se astfel prezumtia de nevinovătie, si să accepte neconditionat pretentiile părtii civile.

Cât priveste dispozitiile art. 24 privind dreptul la apărare, Curtea a constatat că acestea nu au incidentă în cauza de fată.

Neintervenind elemente noi, de natură a determina schimbarea jurisprudentei Curtii, atât solutiile, cât si considerentele cuprinse în aceste decizii îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.


Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, exceptie ridicată de David Brumă în Dosarul nr. 2.192/271/P/2005 al Curtii de Apel Oradea - Sectia penală si pentru cauze cu minori si de Andrei Lăcrămioara, Daniel Alexandru Trandafirescu, Barbu Costel Stângă si Sandu Nicolae în Dosarul nr. 5.842/4/2004 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a II-a penală.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.054 din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008

privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit

Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Tudorel Toader - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Ioana Marilena Chiorean - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2, exceptie ridicată de Societatea Comercială Aladin Net S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 144.900/2008 al Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti - judecătorul-delegat.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, nefiind ridicată în fata unei instante de judecată. În subsidiar, arată că exceptia invocată este oricum inadmisibilă, deoarece priveste o hotărâre de Guvern, act ce nu poate fi supus controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 3 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 144.900/2008,judecătorul-delegat de la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2. Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială „Aladin Net” - S.R.L. din Bucuresti într-o cauză având ca obiect solutionarea unei cereri de înregistrare a unor mentiuni în registrul comertului.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile de lege criticate sunt neconstitutionale, deoarece instituie o procedură specială pentru actualizarea obiectului de activitate al persoanelor juridice potrivit Clasificării activitătilor din economia natională (CAEN Rev. 2), de natură să afecteze patrimoniul acestora, cu încălcarea principiului garantării dreptului de proprietate.

Judecătorul-delegat de la Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti si-a exprimat opinia în sensul că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Potrivit dispozitiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, fată de dispozitiile art. 29 alin. (6) din Legea nr. 47/1992.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat Curtii Constitutionale punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 27 martie 2008.

Exceptia de neconstitutionalitate se raportează la prevederile constitutionale ale art. 44 alin. (1) privind dreptul de proprietate privată si ale art. 45 privind libertatea economică.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine următoarele:

Cu privire la sesizarea Curtii Constitutionale de către judecătorul-delegat la Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti, Curtea constată că acesta poate fi „instantă de judecată” în sensul prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 si, ca atare, poate sesiza Curtea Constitutională, prin încheiere, cu o exceptie de neconstitutionalitate ridicată în fata sa.

În ceea ce priveste dispozitiile criticate, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie, instanta de contencios constitutional „hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial”. De asemenea, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională „decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare”. Asa fiind, hotărârile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 este inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 322/2008 privind acordarea de facilităti pentru actualizarea obiectului de activitate potrivit Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN Rev. 2, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Aladin Net” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 144.900/2008 al Oficiului Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti - judecătorul-delegat.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Ioana Marilena Chiorean

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea

din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare

realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.183 din 28 decembrie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) si (32), cu următorul cuprins:

„(31). - În situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta în România, carnetele de muncă, transmise prin postă caselor teritoriale de pensii conform prevederilor art. 2 alin. (11), vor fi însotite de copia actului de identitate al titularului, din care să rezulte adresa de domiciliu sau de resedintă din străinătate.


(32). - În situatia fostilor asigurati ai sistemului public de pensii, care nu au domiciliul sau resedinta în România si care optează pentru prezentarea carnetului de muncă prin intermediul unei persoane, carnetul de muncă va fi predat, însotit de copia actului de identitate al persoanei desemnate de către titular.”

2. La articolul 2, alineatele (6) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(6) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice si juridice pentru activitatea de preluare a datelor este 30 noiembrie 2009.

(7) Termenul-limită de predare a carnetelor de muncă de către persoanele fizice si juridice pentru activitatea de scanare a carnetelor de muncă este 30 noiembrie 2010.”

3. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Activitatea prevăzută la art. 1 se desfăsoară până la data de 31 decembrie 2010.”

4. La articolul 4, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) alte activităti legate de crearea si actualizarea bazei de date privind stagiile de cotizare, precum si alte activităti specifice atributiilor caselor teritoriale de pensii.”

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr.1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta hotărâre se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.413.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Comunitatea Rusilor Lipoveni din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „Comunitatea Rusilor Lipoveni din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, str. Dr. Ratiu nr. 10, sectorul 1, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Markó Attila Gábor,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.414.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei „Uniunea Armenilor din România” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia „Uniunea Armenilor din România”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. Carol nr. 43, sectorul 2, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Markó Attila Gábor,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.415.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind numirea domnului Pandelea Pelmus în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Internelor

si Reformei Administrative

 

Având în vedere Adresa nr. 86 din 31 octombrie 2008 a Comisiei de concurs pentru recrutarea înaltilor functionari publici, prin care a fost comunicat procesul-verbal încheiat în data de 31 octombrie 2008, în urma desfăsurării concursului organizat pentru ocuparea functiei publice vacante corespunzătoare categoriei înaltilor functionari publici de secretar general în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative,

în temeiul art. 15 lit. e) si al art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 19 alin. (1) lit. b) si al art. 62 alin. (1) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pandelea Pelmus se numeste în functia publică de secretar general în cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 12 noiembrie 2008.

Nr. 225.

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea art. 2 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale

nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică

 

În baza prevederilor art. 7 alin. (1) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările si completările ulterioare,

în baza Referatului de aprobare al Directiei generale implementare politici agricole nr. 118.590 din 31 octombrie 2008,

având în vedere prevederile pct. 1 lit. (a) al art. 8 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 2.092/1991 privind metoda de productie agricolă ecologică si indicarea acesteia pe produsele agricole si alimentare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. I. - Alineatul (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 219/2007 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea operatorilor în agricultura ecologică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 5 aprilie 2007, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) În fiecare an, până la data de 30 decembrie, operatorii au obligatia de a-si înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, prin compartimentul de specialitate, prin completarea fiselor de înregistrare prezentate în anexele nr. 1-7, care fac parte integrantă din prezentul ordin.”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 671.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Statutului CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Statutul CEC BANK - S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 11 punctul 11.1, literele c) si d) vor avea următorul cuprins:

„c) să numească si să revoce membrii Consiliului de administratie al Băncii si să desemneze presedintele, prim-vicepresedintele si vicepresedintii Băncii, denumiti în continuare directorii Băncii, cărora li se deleagă conducerea Băncii, care reprezintă si angajează Banca în limita legii si a prezentului statut;

d) să fixeze remuneratia cuvenită membrilor Consiliului de administratie si directorilor Băncii pentru exercitiul în curs, să aprobe termenii si conditiile contractului de administrare si să stabilească cuantumul asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administratie si directorilor numiti din afara Consiliului de administratie;”.

2. La articolul 12 punctul 12.1, litera h) va avea următorul cuprins:

„h) înfiintarea, relocarea si desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unităti fără personalitate juridică, denumite in continuare unităti teritoriale, în tară si în afara granitelor tării;”.

3. La articolul 12 punctul 12.2 va avea următorul cuprins:

„12.2. Adunarea generală extraordinară a actionarilor Băncii va putea delega, prin hotărâre, Consiliului de administratie sau Comitetului de directie, după caz, oricare dintre competentele stabilite la pct. 12.1 lit. h), precum si orice altă atributie stabilită în competenta sa si care, potrivit legii, poate fi delegată acestora.”

4. La articolul 13, punctul 13.1 va avea următorul cuprins:

„13.1. Adunările generale ale actionarilor se convoacă de către Consiliul de administratie al Băncii la sediul acesteia sau în locul indicat în convocare. Presedintele Consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, prim-vicepresedintele ori, în cazul în care si acesta lipseste, unul dintre vicepre s edintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de preedinte, va semna convocarea.”

5. La articolul 14, punctul 14.5 va avea următorul cuprins:

„14.5. Adunarea generală a actionarilor este prezidată de presedintele Consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepresedinte ori, în cazul în care si acesta lipseste, de unul dintre vicepresedintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de presedinte. Persoana care prezidează sedinta adunării generale a actionarilor propune si adunarea generală alege, dintre angajatii Băncii, 1 până la 3 secretari tehnici, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici întocmeste procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor.”

6. La articolul 15, punctele 15.4, 15.6, 15.8 si 15.9 vor avea următorul cuprins:

„15.4. Membrii Consiliului de administratie, precum si persoanele din afara acestuia, cărora li s-a delegat, în conditiile legii si prezentului statut, conducerea Băncii de către adunarea generală a actionarilor, în calitate de directori ai Băncii, vor detine functiile de vicepresedinti ai Băncii, fiecare denumit în continuare vicepresedinte. Vicepresedintele Băncii are drepturile si obligatiile prevăzute de legea societătilor comerciale pentru director. Adunarea generală a actionarilor poate numi dintre vicepresedintii Băncii, care sunt si membri ai Consiliului de administratie, un prim-vicepresedinte, denumit în continuare prim-vicepresedinte, care va asigura coordonarea activitătii Consiliului de administratie si conducerea Băncii în absena presedintelui Băncii sau în cazul în care presedintele Băncii se află în imposibilitate temporară de a-si exercita atributiile. Prim-vicepresedintele are drepturile si obligatiile prevăzute de legea societătilor comerciale pentru directori.

................................................................................................

15.6. În cazul în care presedintele Băncii se află în imposibilitate temporară de a-si exercita atributiile, pe durata stării respective de imposibilitate conducerea Băncii va fi asigurată de către prim-vicepresedinte sau, când si acesta este indisponibil, de către un vicepresedinte, membru al Consiliului de administratie, care va fi însărcinat de către Consiliul de administratie cu îndeplinirea functiei de presedinte.

...............................................................................................

15.8. Înainte de preluarea functiei, membrii Consiliului de administra t ie, precum si directorii numiti din afara Consiliului de administraie urmează să încheie asigurare de răspundere profesională, precum si să depună semnătura lor la oficiul registrului comertului, conform legislatiei în vigoare.

15.9. Cuantumul asigurării fiecărui membru al Consiliului de administra t ie si director numit din afara Consiliului de administraie va fi stabilit de adunarea generală ordinară a actionarilor; asigurarea se va reînnoi si mentine pe toată durata mandatului acestora. Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului membrilor Consiliului de administratie si al directorilor numiti din afara Consiliului de administratie.”

7. La articolul 16, punctele 16.5 si 16.7 vor avea următorul cuprins:

„16.5. Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de pre s edintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepreedinte ori, în cazul în care si acesta lipseste, de unul dintre vicepresedintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de presedinte. Dacă presedintele în functie al Consiliului de administratie sau prim-vicepresedintele nu poate ori îi este interzis să participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de administratie vor putea alege un presedinte de sedintă, având aceleasi drepturi ca presedintele în functie.

.................................................................................................

16.7. Convocarea Consiliului de administratie se va face de presedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepresedinte ori, în cazul în care si acesta lipseste, de către unul dintre vicepre s edintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de pre s edinte, de regulă, cu cel putin 3 zile înainte de data desfăurării sedintei. Membrii Consiliului de administratie participă personal la sedintă sau pot fi reprezentati de alti membri ai Consiliului de administratie, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale.”

8. La articolul 18, punctele 18.1 si 18.9. vor avea următorul cuprins:

„18.1. Conducerea Băncii este asigurată, în conditiile legii si prezentului statut, de către 5 (cinci) directori, care împreună formează Comitetul de directie, după cum urmează: 1 (un) director general-presedinte, presedinte al Consiliului de administratie; 1 (un) director-prim-vicepresedinte, membru al Consiliului de administratie; 2 (doi) directori-vicepresedinti, membri ai Consiliului de administratie; 1 (un) director- vicepresedinte, care nu este membru al Consiliului de administratie. Directorii Băncii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii Băncii, în limitele obiectului de activitate al Băncii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul statut Consiliului de administratie si adunării generale a actionarilor.

.................................................................................................

18.9. Atributiile si competentele specifice ale presedintelui, prim-vicepresedintelui si vicepresedintilor Băncii, atât ale celor care sunt membri ai Consiliului de administratie cât si ale celui care nu este membru al Consiliului de administratie, precum si modul în care acestia coordonează activitatea zilnică a Băncii, împreună sau separat, se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare, care este aprobat de Consiliul de administratie, conform art. 17.2 lit. n) din prezentul statut.”

9. La articolul 19, punctele 19.1. si 19.2 vor avea următorul cuprins:

„19.1. Comitetul de directie se întruneste cel putin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui Băncii sau, în lipsa acestuia, a prim-vicepresedintelui ori, în cazul în care si acesta lipseste, la convocarea unuia dintre vicepresedintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de presedinte, si ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. În situatii de paritate de voturi, votul presedintelui Băncii este decisiv.

19.2. Sedintele Comitetului de directie sunt prezidate de presedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către prim-vicepresedinte ori, în cazul în care si acesta lipseste, de către unul dintre vicepresedintii membri ai Consiliului de administratie, desemnat de presedinte.”

10. La articolul 20 punctul 20.2, litera j) va avea următorul cuprins:

„j) aprobă modificările în situatia unitătilor teritoriale, în ceea ce priveste numirea si revocarea salariatilor care asigură conducerea operativă a acestora;”.

Art. II. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 425/2008 pentru aprobarea Statutului CEC BANK - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu modificările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor, dacă este cazul, o nouă numerotare.

Art. III. - Cheltuielile de publicare a acestui ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum si cele care ar putea rezulta din procedeul de republicare se suportă de către CEC BANK - S.A.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 3.264.

 


MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Procedurii de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007

 

Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2005 privind mandatarea Ministerului Finantelor Publice pentru reprezentarea României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Legea nr. 168/2006, si prevederile art. 35-38 si 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 483 din 19 iulie 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa A se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.

2. La anexa B punctul 2, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) oferta tehnică, conform formularului prevăzut în anexa nr. 1;

b) oferta financiară, conform formularului prevăzut în anexa nr. 2;”.

3. La anexa B, punctul 7.2.1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„7.2.1. Oferta financiară cuprinde onorariul exprimat în lei, euro sau USD/oră/societate de avocati (asociere/consortiu) fără TVA, defalcată pe 3 tipuri de activităti ce urmează a fi desfăsurate, respectiv: documentare sau studiu, redactare documente sau actiuni si reprezentare în fata instantelor de arbitraj.

Onorariul cel mai mare, pentru oricare dintre activitătile de mai sus, nu îl poate depăsi pe cel mai mic dintre onorarii cu un procent mai mare de 50% din valoarea acestuia. Ofertele financiare în care pentru o activitate se solicită un onorariu cu mai mult de 50% fată de cel mai mic onorariu din cadrul aceleiasi oferte se descalifică.”

4. La anexa B, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:

„9. Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul caiet de sarcini.”

5. La anexa B, după punctul 9 se introduc două noi anexe, anexele nr. 1 si 2, având continutul prevăzut în anexele nr. 2 si 3, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 noiembrie 2008.

Nr. 3.282.

 

ANEXA Nr. 1 (Anexa A la procedură)

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

DIRECTIA GENERALĂ JURIDICĂ Nr.........../.............

 

INVITATIE DE PARTICIPARE

 

Aprobat.

Secretar general,

..............................

 

Denumirea autoritătii contractante: Ministerul Economiei si Finantelor, cod fiscal nr. 4221306, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, tel..................................

Obiectul contractului: servicii juridice cod CPSA 7411 (74.11)

Procedura aplicată: selectie de oferte

 

Data-limită si locul pentru depunerea ofertelor: ziua/luna/anul/ora la sediul ministerului, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, P2, camera ...., tel ...........................


Modul de prezentare a ofertelor: un exemplar original, introdus într-un plic sigilat.

Clarificări pentru elaborarea si prezentarea ofertelor pot fi solicitate la sediul ministerului, municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, P2, camera ...., tel. ............ . Persoana de contact: ......................................................... , tel. ........................... .

Modul de elaborare a ofertelor, precum si sistemul de evaluare a acestora sunt reglementate în Caietul de sarcini prevăzut în anexa B la Procedura de selectare a societătilor profesionale civile de avocati din România sau din străinătate, specializate în litigii internationale, de încheiere si derulare a contractului de asistentă si reprezentare juridică a României sau a altor institutii publice în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii, aprobată prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 668/2007, cu modificările si completările ulterioare.

Deschiderea ofertelor are loc la data de ....................... , la sediul ministerului din municipiul Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.

 

Director general,

....................................

ANEXA Nr. 2 (Anexa nr. 1 la Caietul de sarcini)

 

OFERTA TEHNICĂ

 

Ofertant: ............................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Criterii

Nr. de avocati/litigii care îndeplinesc criteriul

1.

Avocati definitivi care vor face parte din echipă, cu o vechime în specialitate juridică de minimum 5 ani

 

2.

Avocati din echipă care au experientă în litigii internationale ce presupun aplicarea procedurii de arbitraj

 

3.

Avocati din echipă care au participat la procedurile arbitrale în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii din Washington DC

 

4.

Litigii câstigate în fata Curtii de Arbitraj Internationale a Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii

 

 

Componenta echipei de avocati:

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

 

Semnătura ...................................

 

ANEXA Nr. 3 (Anexa nr. 2 la Caietul de sarcini)

 

OFERTA FINANCIARĂ

 

Ofertant: ..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

Nr. crt.

Activitate

Onorariu*)

1.

Documentare sau studiu

 

2.

Redactare documente sau actiuni

 

3.

Reprezentare în fata instantelor de arbitraj

 

 

..........................................................................................................................................................................................................

Semnătura ...................................

 


*) Onorariul cel mai mare, pentru oricare dintre activităti, nu îl poate depăsi pe cel mai mic dintre onorarii cu un procent mai mare de 50% din valoarea acestuia.

 


MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea si desfăsurarea concursului

pentru selectia functionarilor publici care pot fi desemnati reprezentanti ai Agentiei Nationale

a Functionarilor Publici în comisiile de concurs si în comisiile de solutionare a contestatiilor

 

Având în vedere prevederile art. 28 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 21 alin. (2), al art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru organizarea si desfăsurarea concursului pentru selectia functionarilor publici care pot fi desemnati reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în comisiile de concurs si în comisiile de solutionare a contestatiilor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucuresti, 3 noiembrie 2008.

Nr. 11.430.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru organizarea si desfăsurarea concursului pentru selectia functionarilor publici

care pot fi desemnati reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici în comisiile de concurs

si în comisiile de solutionare a contestatiilor

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Pentru concursurile si/sau examenele organizate de autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală si pentru autoritătile si institutiile publice deconcentrate, pot fi desemnati reprezentanti ai Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, denumită în continuare agentia, în comisiile de concurs si în comisiile de solutionare a contestatiilor, functionari publici din cadrul institutiei prefectului sau ai consiliului judetean din judetul în care îsi are sediul institutia publică în al cărei stat de functii se află functia publică pentru care se organizează concursul.

(2) Pot fi desemnati ca reprezentanti ai agentiei functionarii publici care au promovat concursul de selec t ie si care au primit acordul conducătorului autoritătii sau instituiei publice în care îsi desfăsoară activitatea, în conditiile prezentului regulament.

Art. 2. - (1) Concursul pentru selectia func t ionarilor publici care pot fi desemnati reprezentanti ai ageniei, denumit în continuare concurs de selectie, se organizează bianual de către agentie.

(2) Anuntul privind organizarea concursului de selectie se afisează pe pagina de internet a Agentiei si se comunică institutiilor prefectului si consiliilor judetene. Anuntul contine în mod obligatoriu si bibliografia stabilită pentru concurs prin ordin al presedintelui agentiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Activităti premergătoare desfăsurării concursului de selectie

 

Art. 3. - (1) În vederea participării la concursul de selectie, în termen de 10 zile de la data publicării si comunicării anuntului prevăzut la art. 2 alin. (2), functionarii publici interesati din cadrul institutiilor prefectului si consiliilor judetene vor transmite agentiei, completat, formularul prevăzut în anexa la prezentul regulament si o copie a cărtii de identitate, certificată pentru conformitate cu originalul. Formularul se completează de către functionarii publici interesati si se avizează de către compartimentul de resurse umane al autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

(2) În situatia în care functionarii publici interesati nu pot prezenta formularul avizat potrivit alin. (1), vor transmite copii de pe diplomele de studii universitare si de pe carnetul de muncă, certificate pentru conformitate cu originalul de către compartimentul de resurse umane al autoritătii sau institutiei publice în care îsi desfăsoară activitatea.

(3) Formularele, respectiv copiile de pe diplomele de studii universitare si carnetul de muncă, precum si copiile cărtilor de identitate se transmit centralizat pentru fiecare institutie a prefectului sau consiliu judetean.

(4) Pentru a putea participa la concursul de selectie, functionarii publici interesati din cadrul institutiilor prefectului si


consiliilor judetene trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie numiti într-o functie publică din clasă I;

b) să aibă cel putin 3 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării functiei publice detinute;

c) să nu fi fost sanctionati disciplinar, cu exceptia cazului în care sanctiunea disciplinară a fost radiată potrivit legii;

d) să aibă cunostinte aprofundate în administratia publică. Art. 4. - (1) În termen de 10 zile de la data publicării si

comunicării anuntului prevăzut la art. 2 alin. (2), prin ordin al presedintelui agentiei se stabilesc:

a) componenta comisiilor de selectie formate din 3 functionari publici definitivi din cadrul agentiei, dintre care cel putin unul detine o functie publică de conducere;

b) secretarii comisiilor de selectie.

(2) Nu pot fi membri în comisiile de selectie persoanele care se află în situatiile de incompatibilitate prevăzute la art. 32 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, precum si în situatiile de conflict de interese prevăzute la art. 33 din acelasi act normativ. Dispozitiile art. 34 si 35 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.

Art. 5. - Comisia de selectie are următoarele atributii principale:

a) verifică îndeplinirea conditiilor pentru participarea la concurs pe baza documentelor depuse;

b) stabileste lista cu candidatii care pot participa la concursul de selectie;

c) stabileste subiectele pentru concursul de selectie si punctajul maxim pentru fiecare subiect care se comunică odată cu subiectele;

d) stabileste baremul de corectare;

e) notează lucrările elaborate de către candidatii selectati pentru participarea la concursul de selectie;

f) transmite secretarului comisiei documentele elaborate de către comisia de concurs în vederea comunicării, potrivit dispozitiilor prezentului regulament.

Art. 6. - Secretariatul comisiei de selectie are următoarele atributii principale:

a) veghează la respectarea procedurii de organizare si desfăsurare a concursului de selectie;

b) întocmeste, redactează si semnează alături de membrii comisiei de concurs întreaga documentatie privind activitatea specifică a acesteia;

c) asigură afisarea la sediul agentiei si pe pagina de web a acesteia, precum si comunicarea către institutiile prefectului si consiliile judetene a rezultatelor selectiei functionarilor publici prevăzuti la art. 4 alin. (1), a rezultatelor concursului de selectie si a ordinului prevăzut la art. 8 alin. (1);

d) îndeplineste orice sarcini specifice necesare pentru buna desfăsurare a concursului.

Art. 7. - (1) În termen de 3 zile de la data expirării termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), comisiile de concurs au obligatia verificării îndeplinirii conditiilor de către functionarii publici pentru care s-au primit formularele prevăzute la art. 3 alin. (1) si (2).

(2) Rezultatele selectiei se afisează cu mentiunea „admis” sau „respins”.

(3) Lista persoanelor selectate potrivit alin. (1) se afisează pe pagina de internet a agentiei si se comunică fiecărei institutii a prefectului sau consiliu judetean, în termen de maximum două zile de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1).

(4) În termen de 3 zile de la primirea listei prevăzute la alin. (2), prin grija compartimentelor de resurse umane din cadrul institutiilor prefectului si consiliilor judetene, aceasta se comunică functionarilor publici selectati în vederea participării la concursul de selectie.

Art. 8. - (1) În vederea organizării si desfăsurării concursului de selectie, cu minimum 15 de zile înainte de data desfăsurării concursurilor, prin ordin al presedintelui agentiei, se stabilesc perioada si locul sustinerii concursului de selectie, precum si repartizarea pe serii a judetelor din care provin candidatii la concursul de selectie.

(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) se comunică prefecturilor sau consiliilor judetene în termen de 3 zile de la emitere si se afisează pe pagina de internet a agentiei.

(3) În termen de 3 zile de la primirea ordinului prevăzut la alin. (1), prin grija compartimentelor de resurse umane din cadrul institutiilor prefectului si consiliilor judetene, ordinul se comunică functionarilor publici selectati potrivit art. 7 alin. (1).

 

SECTIUNEA a 3-a

Procedura de desfăsurare a concursului de selectie

 

Art. 9. - În cazul în care, din motive obiective, nu se pot respecta data si ora desfăsurării concursului de selectie, secretarul comisiei are obligatia de a afisa la sediul agentiei si de a asigura afisarea pe pagina de internet a acesteia modificările intervenite în desfăsurarea acestuia si de a le comunica institutiilor prefectului sau consiliilor judetene în vederea aducerii la cunostinta functionarilor publici selectati potrivit art. 7 alin. (1).

Art. 10. - (1) Concursul de selectie constă în redactarea unei lucrări scrise si/sau în rezolvarea unor teste-grilă pe parcursul a maximum două ore.

(2) În cadrul concursului de selectie vor fi testate, în mod obligatoriu, cunostintele teoretice ale candidatilor, precum si abilitatea acestora de a utiliza corect aceste cunostinte în situatii practice, prin rezolvarea unor spete.

Art. 11. - (1) Subiectele pentru concursul de selectie se stabilesc pe baza bibliografiei de concurs, astfel încât să reflecte cunoasterea aprofundată a legislatiei din domeniul functiei publice si cunostintele generale în administratia publică.

(2) Comisia de selectie va stabili subiectele, va alcătui seturile de subiecte pentru proba scrisă si va stabili punctajul fiecărui subiect, în ziua în care se desfăsoară concursul de selectie.

(3) În cazul în care concursul de selectie constă si în rezolvarea unor teste-grilă, întrebările pot fi formulate cu cel mult două zile înainte de proba scrisă.

(4) În cazul în care, datorită numărului mare de candidati, proba scrisă se organizează în mai multe serii de concurs, subiectele se vor schimba la fiecare serie, cu exceptia situatiei în care se organizează simultan.

(5) Seturile de subiecte se semnează de toti membrii comisiei de concurs si se închid în plicuri sigilate purtând stampila agentiei.

Art. 12. - (1) Cu cel putin o oră înainte de începerea concursului de selectie, la locul desfăsurării acestuia, dacă este cazul, se va afisa repartizarea pe săli a candidatilor.

(2) Înainte de începerea probei scrise se va face apelul nominal al candidatilor, în vederea îndeplinirii formalitătilor prealabile, respectiv verificarea identitătii pe baza buletinului sau a cărtii de identitate.

Art. 13. - (1) După verificarea identitătii candidatilor, iesirea din sală a acestora atrage eliminarea din concurs, cu exceptia situatiilor de urgentă în care acestia pot fi însotiti de unul dintre membrii comisiei de concurs sau de persoanele care asigură supravegherea.

(2) Durata concursului de selectie se stabileste de comisia de selectie în functie de gradul de dificultate si complexitate al subiectelor, dar nu poate depăsi două ore.

(3) La ora stabilită pentru începerea probei scrise, comisia de selectie prezintă candidatilor seturile de subiecte si invită un candidat să extragă un plic cu subiectele de concurs.

(4) După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidatilor care întârzie sau al oricărei persoane, în afara membrilor comisiei de concurs, precum si a persoanelor care asigură secretariatul comisiei, respectiv supravegherea desfăsurării probei. În acest caz candidatul este eliminat din concurs.

(5) În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalitătilor prealabile si a celor ulterioare finalizării probei, candidatilor nu le este permisă detinerea ori folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distantă.

(6) Nerespectarea dispozitiilor prevăzute la alin. (5) atrage eliminarea candidatului din proba de concurs. Comisia de concurs, constatând încălcarea acestor dispozitii, va elimina candidatul din sală, va face mentiunea „anulat” pe lucrare si va consemna cele întâmplate în procesul-verbal.

(7) Lucrările vor fi redactate, sub sanctiunea anulării, doar pe seturile de hârtie asigurate de agentie, purtând stampila acestei institutii.

(8) Prima filă a lucrărilor, după înscrierea numelui si a prenumelui în coltul din dreapta, se lipeste astfel încât datele înscrise să nu poată fi identificate si se aplică stampila agentiei.

(9) Candidatul are obligatia de a preda comisiei de concurs lucrarea scrisă, respectiv testul grilă, la expirarea timpului alocat probei scrise, semnând borderoul special întocmit în acest sens.

 

SECTIUNEA a 4-a

Notarea probei si comunicarea rezultatelor

 

Art. 14. - Anterior notării lucrărilor, comisia de concurs întocmeste baremul detaliat de corectare si îl afisează prin grija secretariatului comisiei.

Art. 15. - (1) Notarea lucrărilor se face, de regulă, în termen de 24 de ore, dar nu mai târziu de 5 zile de la data sustinerea probei.

(2) Lucrările se corectează sigilate.

(3) Acordarea punctajului se face pe baza mediei aritmetice a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de concurs. După acordarea punctajului lucrările se desigilează.

(4) Se consideră admis la concursul de selectie functionarul public care a obtinut minimum 60 de puncte.

(5) Punctajele obtinute, cu mentiunea „admis” sau „respins”, se comunică candidatilor prin afisare la sediul agentiei si pe pagina de internet a acesteia în termen de maximum 5 zile de la sustinerea probei scrise.

Art. 16. - Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului se pot adresa instantei de contencios administrativ, în conditiile legii.

 

SECTIUNEA a 5-a

Desemnarea reprezentantilor agentiei si acordul conducătorului autoritătii sau institutiei publice

 

Art. 17. - (1) La finalizarea concursului de selectie se întocmeste un proces-verbal care contine modul de desfăsurare

a concursului si rezultatele obtinute de candidati, semnat de membrii si de secretarul comisiei de selectie.

(2) Lista candidatilor declarati admisi la concursul de selectie se comunică, pentru fiecare judet, institutiei prefectului si consiliului judetean. Lista contine doar informatiile privind functionarii publici declarati admisi la concursul de selectie care îsi desfăsoară activitatea în cadrul institutiei prefectului respective sau consiliului judetean respectiv.

Art. 18. - (1) În vederea desemnării reprezentantilor agentiei potrivit art. 1, pe baza listei candidatilor declarati admisi la concursul de selectie comunicate potrivit art. 17 alin. (2), prefectul, respectiv presedintele consiliului judetean, stabileste lista functionarilor publici care vor fi desemnati reprezentanti ai agentiei si o comunică acesteia în termen de 3 zile.

(2) Numărul maxim al functionarilor publici stabiliti potrivit alin. (1) nu poate depăsi 15.

(3) La stabilirea celor 15 functionari publici potrivit alin. (1) se vor avea în vedere, în mod obligatoriu, ordinea punctajelor obtinute la concursul de selectie si următoarele criterii cumulative:

a) 5 functionari publici ocupă functii publice de conducere;

b) 4 functionari publici sunt absolventi de studii superioare de lungă durată în specialitate juridică sau administrativă;

c) 2 functionari publici sunt absolventi de studii superioare de lungă durată în specialitate economică;

d) 2 functionari publici sunt absolventi de studii superioare de lungă durată în specialitate tehnică.

(4) După utilizarea criteriilor prevăzute la alin. (3), în vederea completării listei până la numărul maxim de 15 functionari publici criteriul utilizat este ordinea punctajelor obtinute la concursul de selectie.

(5) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (2), în situatia în care numărul candidatilor declarati admisi la concursul de selectie si comunicati potrivit art. 17 alin. (2) este mai mic sau egal cu 15, toti candidatii vor fi inclusi pe lista stabilită potrivit alin. (1).

(6) Comunicarea de către prefect sau presedintele consiliului judetean a listei stabilite potrivit prezentului articol prezumă acordul privind desemnarea functionarilor publici înscrisi pe listă ca reprezentanti ai agentiei.

Art. 19. - (1) În situatia în care numărul functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice declarati admisi la concursul de selectie este mai mare de 15, functionarii publici care nu au fost inclusi pe lista prevăzută la art. 18 alin. (1) vor fi inclusi pe o „listă de rezervă”.

(2) Functionarii publici din „lista de rezervă” vor înlocui, cu respectarea dispozitiilor art. 18 alin. (3) si (4), un functionar public care nu mai îndeplineste conditiile pentru a putea fi desemnat reprezentant al agentiei.

 

SECTIUNEA a 6-a

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 20. - Până la finalizarea concursurilor de selectie potrivit termenelor prevăzute prin prezentul regulament, desemnarea reprezentantilor se face pe baza propunerilor institutiilor prefecturilor si consiliilor judetene din judetul în care se află functia publică vacantă pentru care se organizează concursul.

Art. 21. - Agentia este autorizată să refuze justificat desemnarea functionarilor publici selectati potrivit prezentului regulament pe baza evaluărilor efectuate cu privire la activitatea si conduita în cadrul comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor.

 


ANEXĂ

 

FORMULAR

de înscriere la concursul de selectie a reprezentantilor Agentiei Nationale a Functionarilor Publici

în cadrul comisiilor de concurs si de solutionare a contestatiilor

 

Institutia publică1......................................................................................................................................................................

Numele si prenumele functionarului public:..............................................................................................................................

Functia publică detinută:...........................................................................................................................................................

Informatii privind studiile universitare absolvite

 

Institutia de învătământ

Specializarea

Nivelul diplomei obtinute

Perioada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vechime în specialitatea studiilor absolvite:....................................................................

Informatii privind sanctiunile disciplinare Sanctionat disciplinar:

DA NU

Pentru sanctiunea disciplinară a intervenit radierea în conditiile legii2: DA NU

 

Cunoscând dispozitiile Codului penal privind falsul în declaratii, declar faptul că informatiile prezentate mai sus sunt reale si le pot dovedi cu documente.

Numele si prenumele:....................................................................

Data:..........................................................

Semnătura:.................................

Avizat de către compartimentul de resurse umane3:..............................................................................................................

Numele si prenumele persoanei care avizează4:....................................................................................................................

Data, semnătura si stampila institutiei publice:.......................................................................................................................


1 Se va completa cu „Institutia prefectului judetului..................”, respectiv „Consiliul judetean.................”.

2 Se va completa doar în situatia în care functionarul public a fost sanctionat disciplinar.

3 Se va completa cu denumirea compartimentului, conform regulamentului de organizare si functionare a institutiei publice.

4 Se va completa cu numele si prenumele coordonatorului compartimentului de resurse sau a persoanei desemnate prin decizie a conducătorului institutiei publice.

 


ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare

24 octombrie-23 noiembrie 2008

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 octombrie- 23 noiembrie 2008, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 4,75% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 2,35% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,80% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 10 noiembrie 2008.

Nr. 36.