MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 757         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

215. - Lege pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

996. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

258. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

1.068. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

259. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz

 

1.069. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz

 

260. - Lege privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor

 

1.070. - Decret pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor

 

261. - Lege privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

1.071. - Decret pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

            Decizia nr. 1.032 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

            Decizia nr. 1.033 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 si 3 si art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.386. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării pe anul 2008, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

1.389. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

1.391. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

221. - Decizie privind eliberarea domnului Stefan Cosmeanu din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

222. - Decizie pentru eliberarea domnului Pavel Abraham din functia de presedinte al Agentiei Nationale Antidrog

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            5.742. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, literele d), i), j), l), t) si u) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„d) capcană autorizată - orice dispozitiv folosit în scopul capturării exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic, a cărui utilizare a fost avizată de autoritatea publică centrală care răspunde de protectia mediului si aprobată de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură;

.................................................................................................

i) fond cinegetic - unitatea de gospodărire cinegetică constituită din fauna de interes cinegetic si suprafata de teren, indiferent de categoria acestuia, indiferent de proprietar si astfel delimitată încât să asigure o stabilitate cât mai mare faunei de interes cinegetic în interiorul său. Nu se includ în fondurile cinegetice suprafetele din intravilan, precum si zona strict protejată si zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

.................................................................................................

j) fond cinegetic national - totalitatea fondurilor cinegetice din România;

..................................................................................................

l) gestionar consacrat - organizatia de vânătoare română, licentiată în conditiile legii, cu drept de a obtine gestiunea faunei cinegetice de pe un fond cinegetic, dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii: a avut calitatea de gestionar în contractul de gestionare anterior organizării atribuirii directe pentru fondul cinegetic respectiv; contractul de gestionare nu a încetat din culpa sa; îsi manifestă intentia de a gestiona în continuare fauna cinegetică de pe fondul cinegetic respectiv si oferă tariful de gestionare;

..................................................................................................

t) vânat - exemplarul/exemplarele din specia/speciile de interes cinegetic obtinut/obtinute prin actiunile de vânătoare sau prin actiunile de braconaj cinegetic;

u) vânătoare - actiunea de pândire, căutare, stârnire, urmărire, hăituire sau orice altă activitate având ca finalitate capturarea ori uciderea exemplarelor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 si 2, aflate în stare de libertate. Nu constituie actiune de vânătoare capturarea autorizată a exemplarelor din speciile de interes cinegetic în scop stiintific, urmată de eliberarea acestora;”.

2. La articolul 6 alineatul (1), literele b), f) si h) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) stabileste criteriile de atribuire în gestiune a fondurilor cinegetice;

..................................................................................................

f) stabileste si aprobă anual, până la data de 15 mai, cotele anuale de recoltă pentru speciile admise la vânătoare, cu avizul autoritătii publice centrale care răspunde de protectia mediului; cotele de recoltă astfel aprobate devin obligatorii de realizat, fără alte avize, acorduri sau autorizări suplimentare;

.................................................................................................

h) avizează propunerile de populare a fondurilor cinegetice cu specii de vânat inexistente în libertate în România, pe baza studiilor de impact, avizate de Academia Română si de autoritatea publică centrală care răspunde de protectia mediului;”.

3. La articolul 8 alineatul (1) litera A, literele a) si b) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) fondurile cinegetice pe care proprietarii privati, persoane fizice sau juridice, au în proprietate o suprafată de teren care reprezintă minimum 51% din suprafata fiecărui fond cinegetic, individual sau într-o asociatie legal constituită în acest scop. Acest tip de atribuire se realizează în favoarea gestionarului propus pentru 10 ani de persoana fizică sau juridică, după caz;

b) fondurile cinegetice pe care statul este proprietar al fondului forestier pe minimum 51% din suprafata fiecărui fond cinegetic. Acest tip de atribuire se realizează pentru categoria de gestionari prevăzută la art. 7 lit. d) si e) si pentru institutiile de învătământ de stat care au ca disciplină de studiu vânatul si vânătoarea;”.

4. La articolul 9, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Tariful de gestionare prevăzut la alin (2) nu este purtător de TVA si se calculează pentru sezonul de vânătoare 15 mai anul curent - 14 mai anul viitor.”

5. Articolul 10 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Administratorul pădurilor proprietate publică a statului este persoana juridică ce reprezintă statul român în calitatea sa de proprietar de fond forestier, în vederea creării si stabilirii dreptului de gestionare pentru vânatul din fondurile cinegetice, în conformitate cu prevederile prezentei legi.”

6. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 11. - (1) Fiecare institutie de învătământ de stat care are disciplină de studiu vânatul si vânătoarea are dreptul de a primi în scop didactic, în conditiile art.8 alin.(1) lit.A.b), câte un fond cinegetic.

(2) Institutiile de învătământ superior de stat în care se realizează cel putin 2 ani de specializare cinegetică au dreptul de a primi în scop didactic, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. A.b), 3 fonduri de vânătoare.

(3) Atribuirea în gestiune a faunei cinegetice în conditiile alin. (1) si (2) se realizează prin ordin al administratorului, la solicitarea institutiilor de învătământ.”

7. Articolul 13 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Pentru pagubele produse culturilor agricole, silvice si animalelor domestice de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic, cuprinse în anexele nr. 1 si 2, se acordă despăgubiri.

(2) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 1 se suportă după cum urmează:

a) pentru pagubele produse în fondurile cinegetice si în intravilan - de gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă acesta nu si-a îndeplinit obligatiile pentru prevenirea pagubelor;

b) pentru pagubele produse în ariile naturale protejate, neincluse în fonduri cinegetice sau în care vânătoarea nu este admisă - de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu această destinatie.

(3) Pentru situatiile în care atât gestionarul, cât si proprietarii de culturi agricole, silvice si de animale domestice si-au îndeplinit toate obligatiile pentru prevenirea pagubelor, despăgubirile se suportă de către autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, din bugetul aprobat cu această destinatie.

(4) Despăgubirile pentru pagubele produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic cuprinse în anexa nr. 2 se suportă de autoritatea publică centrală pentru protectia mediului, din bugetul aprobat cu această destinatie.”

8. La articolul 15, alineatele (2), (3) si (7) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Tariful de gestionare pentru fondurile cinegetice care se atribuie direct, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. A, precum si tariful de pornire la licitatie pentru fondurile cinegetice care se atribuie prin licitatie publică, în conditiile art. 8 alin. (1) lit. B, se stabilesc prin însumarea produselor dintre media numărului de exemplare aprobate a fi recoltate pe ultimele două sezoane de vânătoare încheiate, pe specii, si 10% din valoarea de calcul al tarifului de gestionare, înscrise în anexele nr. 1 si 2.

(3) Tarifele de gestionare înscrise în contractele de gestionare în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi se modifică pentru fiecare sezon de vânătoare, prin acte aditionale, până la data de 15 martie, după cum urmează:

a) pentru fondurile cinegetice atribuite direct, tariful de gestionare va reprezenta valoarea rezultată din calculul realizat potrivit prevederilor alin. (2);

b) pentru fondurile cinegetice atribuite prin licitatie publică, tariful de gestionare va reprezenta valoarea calculată, conform prevederilor lit. a), înmultită cu raportul dintre valoarea rezultată din licitatie publică si valoarea de pornire a licitatiei.

..................................................................................................

(7) Administratorul pădurilor proprietate publică a statului are obligatia să asigure, cu titlu gratuit, în fondul forestier proprietate publică a statului, terenuri libere de vegetatie forestieră dintre cele existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, destinate, prin amenajamentul silvic, cultivării, depozitării si distribuirii hranei complementare a vânatului sau amplasării constructiilor si instalatiilor vânătoresti, inclusiv a fazaneriilor existente la data intrării în vigoare a prezentei legi, în suprafată de minimum:

a) 1 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de munte;

b) 2 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de deal;

c) 3 ha pentru 1.000 ha de pădure în etajul altitudinal de câmpie.”

9. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

„(31) Neîncheierea actelor aditionale potrivit prevederilor alin. 3 din vina gestionarului conduce la pierderea dreptului acestuia de a practica vânătoarea pentru sezonul de vânătoare următor.”

10. La articolul 15, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Gestionarii au obligatia de a prelua terenurile asigurate potrivit prevederilor alin. (7) pe baza unui document de predare-preluare, în prezenta reprezentantului administratorului.”

11. La articolul 17, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 17. - (1) Gestionarii sunt obligati să asigure gospodărirea faunei de interes cinegetic, cu respectarea principiului durabilitătii, pe baza studiilor de evaluare si a planurilor de management cinegetic întocmite pentru fiecare fond cinegetic, pentru perioada de valabilitate a contractului de gestionare.

(2) Studiile de evaluare a efectivelor speciilor admise la vânătoare se întocmesc anual de către personalul cu specializare silvică sau cinegetică angajat al gestionarului fondurilor cinegetice si vor fi supuse aprobării administratorului.”

12. La articolul 17, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)-(23), cu următorul cuprins:

„(21) Planurile de management cinegetic se întocmesc pentru o perioadă de 10 ani de către personalul cu specializare superioară silvică sau cinegetică angajat al gestionarului si se supun aprobării administratorului în termen de 6 luni de la primirea în gestiune a fondurilor de vânătoare.

(22) În situatia fondurilor cinegetice care se suprapun peste ariile naturale protejate, planurile de management cinegetic vor fi corelate cu planurile de management al ariilor naturale protejate.

(23) În fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate, evaluarea populatiilor din speciile prevăzute în anexele nr. 1 si 2 se realizează împreună cu reprezentantii administratiilor ariilor naturale protejate.”

13. La articolul 17, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Managementul populatiei faunei de interes cinegetic din parcuri nationale, rezervatii stiintifice, zone cu protectie strictă sau zone de protectie integrală din celelalte arii naturale protejate incluse în fonduri cinegetice se face de către administratiile ariilor protejate, în baza hotărârilor consiliilor stiintifice ale acestora, conform prevederilor din planul de management si, după caz, din regulamentul ariilor naturale protejate respective.”

14. La articolul 19, alineatele (1) si (2) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) În scopul conservării biodiversitătii, regimul juridic al vânării mamiferelor si păsărilor, inclusiv a celor migratoare, este reglementat de prezenta lege si de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei sălbatice.

(2) Speciile de mamifere si păsări, inclusiv cele migratoare, la care vânarea este interzisă, prevăzute în anexa nr. 2, se supun derogărilor adoptate de către autoritatea publică centrală care răspunde de protectia mediului, cu avizul conform al administratorului.”

15. La articolul 19, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

„(21) Evaluarea populatiilor din speciile prevăzute în anexa nr. 2 se realizează de către gestionar, sub coordonarea autoritătii publice centrale care răspunde de protectia mediului si a administratorului.”

16. La articolul 20, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 20. - (1) În vederea conservării faunei de interes cinegetic, administratorul, împreună cu autoritatea publică centrală care răspunde de protectia mediului si cu gestionarul fondului cinegetic, delimitează în fiecare fond cinegetic una sau mai multe zone de liniste a faunei cinegetice, în care se iau măsuri suplimentare de protectie prin planurile de management cinegetic.”

17. La articolul 23 alineatul (1), litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) lăsarea animalelor domestice libere sau păsunatul cu acestea în fondul forestier;”.

18. La articolul 23 alineatul (1), literele c), e) si o) se abrogă.

19. La articolul 23 alineatul (1), după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

„x) incendierea miristilor si a tufărisurilor din fondurile cinegetice.”

20. La articolul 23, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) În situatiile prevăzute la alin. (2), păsunatul este permis cu acordul scris al proprietarului pădurii si al gestionarului fondului cinegetic.”

21. Articolul 24 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Speciile de interes cinegetic admise la vânătoare se vânează în numărul, în locurile, în perioadele si cu mijloacele admise de lege, cu respectarea reglementărilor privind autorizarea, organizarea si practicarea vânătorii.”

22. La articolul 26, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la speciile de mamifere sunt precizate în anexa nr. 1 lit. A.”

23. La articolul 26, după alineatul (1) se introduc două noi alineatele, alineatele (11) si (12), cu următorul cuprins:

„(11) Perioadele în care se poate practica vânătoarea la păsări, inclusiv cele migratoare, stabilite în concordantă cu prevederile art. 33 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007, sunt precizate în anexa nr. 1 lit. B.

(12) Prin exceptie de la prevederile alin. (11), vânătoarea la păsări migratoare în fondurile cinegetice care se suprapun pe teritoriul Administratiei Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» începe cu 15 zile mai târziu fată de datele înscrise în anexa nr. 1 lit. B.”

24. La articolul 27 alineatul (1), literele b) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) posedă autorizatii eliberate de gestionar; c) posedă permis de armă tip B;”.

25. La articolul 27, alineatul (2) se abrogă.

26. La articolul 28, alineatele (5) si (6) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(5) Regulamentul pentru preschimbarea permiselor de vânătoare aflate în uz si pentru obtinerea permiselor de vânătoare în conditiile prezentei legi se aprobă prin ordin al administratorului.

(6) Examenul pentru obtinerea calitătii de vânător se organizează pe judete, în conformitate cu regulamentul aprobat prin ordin al administratorului.”

27. La articolul 31, alineatele (2) si (3) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Autorizatiile de vânătoare individuale sau colective sunt documente cu regim special, emise si înseriate de gestionari printr-un sistem informatic, conform modelului si reglementărilor stabilite prin ordin al conducătorului administratorului.

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite de gestionari, în conditiile stabilite prin reglementările referitoare la organizarea si practicarea vânătorii.”

28. Articolul 33 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 33. - (1) Vânătoarea se practică cu:

a) arme de foc de vânătoare;

b) capcane autorizate.

(2) Caracteristicile mijloacelor prevăzute la alin. (1) lit. b) se stabilesc prin ordin al conducătorului administratorului.”

29. Articolul 34 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 34. - În interesul protejării faunei si florei sălbatice si al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătătii si securitătii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, în terenurile neincluse în fondurile cinegetice recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică si a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul din zona respectivă sub formă de prestări de servicii, la solicitarea consiliului local sau a administratiei ariei naturale protejate, cu avizul consiliului stiintific al acesteia, după caz.”

30. Articolul 35 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 35. - (1) Vânătoarea în fondurile cinegetice care cuprind si arii naturale protejate este admisă numai cu respectarea conditiilor prevăzute în planurile de management cinegetic si în planurile de management al ariilor naturale respective.

(2) Vânătoarea în zonele tampon, admise la vânătoare, din cuprinsul ariilor naturale protejate se practică doar la speciile care nu fac obiectul protectiei în aria naturală respectivă.

(3) Vânătoarea în zonele de dezvoltare durabilă din cadrul rezervatiilor biosferei este permisă numai membrilor asociatiilor locale de vânători.

(4) Hrănirea sau nădirea exemplarelor din speciile de interes cinegetic la distante mai mici de 1 km de limita ariilor naturale protejate în care vânătoarea este interzisă sau în cele neincluse în fondurile cinegetice este interzisă.”

31. La articolul 36, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) Exemplarele din speciile admise la vânătoare, care produc pagube culturilor agricole, silvice sau animalelor domestice, pot fi vânate si în afara perioadei legale de vânătoare, în conditiile aprobării administratorului.”

32. La articolul 36, alineatul (2) se abrogă.

33. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - Pentru actiunile care se desfăsoară în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (2) se eliberează autorizatii de vânătoare, în conditiile aprobării emise de administrator.”

34. Articolul 38 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 38. - (1) Cu respectarea prevederilor art. 33 alin. (1) lit. f) si ale art. 33 alin. (2) lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 sunt permise următoarele:

a) mamiferele si păsările admise la vânătoare sau părti ori produse provenite de la acestea, dobândite legal prin actiuni de vânătoare, pot face obiectul transportului pentru nevoile proprii ale vânătorilor;

b) mamiferele admise la vânătoare în stare vie ori moartă sau orice părti ori produse provenite de la acestea, usor de identificat, recoltate cu respectarea prevederilor legale, pot face obiectul comercializării, detinerii si/sau transportului în scopul comercializării sau populării de către persoane juridice autorizate, potrivit legii;

c) comercializarea, detinerea si/sau transportul în scopul comercializării speciilor de păsări cuprinse în anexele nr. 5D si 5E la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 57/2007 se realizează în conformitate cu prevederile art. 33 al acestei ordonante de urgentă.

(2) Transportul, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vânatul sau părti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea conditiilor legii, sunt interzise.”

35. La articolul 39, literele a), d), f), g), o), u), w) si x) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) depăsirea cotei de recoltă care a fost aprobată la nivel de gestionar;

...................................................................................

d) nerealizarea cotei de recoltă pentru vânatul sedentar ori depăsirea cotei de recoltă pe fond cinegetic, fără motive justificate;

.....................................................................................

f) urmărirea vânatului rănit pe alt fond cinegetic, fără acordul gestionarului acestuia, ori trecerea pe un asemenea fond cu arma de vânătoare neintrodusă în toc, si în afara căilor de comunicatie;

g) accesul cu arma de vânătoare în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie strictă sau în zonele de protectie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum si în zona strict protejată si în zona tampon a Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

....................................................................................

o) folosirea la vânătoare a armelor care au calibrul necorespunzător speciei pentru care este autorizată actiunea de vânătoare sau a celor la care percutia cartusului se realizează pe ramă;

....................................................................................

u) vânătoarea în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie strictă sau în zonele de protectie integrală din ariile naturale protejate, în intravilan, în crescătorii de vânat, precum si în zona strict protejată si în zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării»;

....................................................................................

w) vânătoarea în suprafetele ariilor naturale protejate cuprinse în fondurile de vânătoare, practicată fără respectarea prevederilor planurilor de management cinegetic, si în cele ale ariilor naturale respective în ceea ce priveste vânătoarea;

x) utilizarea armelor neomologate sau neautorizate pentru vânătoare în România;”.

36. La articolul 39, literele p), q), r) si s) se abrogă.

37. La articolul 39, după litera z) se introduc două noi litere, literele z1) si z2), cu următorul cuprins:

„z1) completarea necorespunzătoare a autorizatiilor de vânătoare;

z2) nereturnarea în termen a autorizatiilor de vânătoare de către titularii acestora.”

38. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 391, cu următorul cuprins:

„Art. 391. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 39 lit. g), u) si w), în interesul protejării faunei si florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătătii si al securitătii publice sau pentru alte ratiuni de interes public major, în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie strictă sau în zonele de protectie integrală din ariile naturale protejate cuprinse în fonduri cinegetice, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică si a câinilor fără stăpân se realizează de gestionarul fondului cinegetic respectiv, cu acordul administratorului, la solicitarea administratiei ariei naturale protejate, avizată de consiliul stiintific al acesteia.

(2) Exemplarele recoltate în conditiile alin. (1) se valorifică de gestionari potrivit legii si reprezintă baza de calcul al tarifului de gestionare a faunei cinegetice.”

39. La articolul 42 alineatul (1), literele e), f), g), j), l), n), p) si q) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„e) vânătoarea în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie strictă sau în zonele de protectie integrală din celelalte arii naturale protejate altfel decât în conditiile art. 391;

f) vânătoarea în intravilan, în zona strict protejată si în zona tampon din cuprinsul Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării» altfel decât în conditiile art. 34;

g) vânătoarea păsărilor migratoare de apă în ariile de protec t ie specială avifaunistică si a speciilor care fac obiectul proteciei în ariile speciale de conservare constituite în baza prevederilor directivelor Uniunii Europene, cuprinse în fondurile cinegetice, fără respectarea prevederilor referitoare la vânătoare, cuprinse în planurile de management si/sau în regulamentele acestora;

....................................................................................

j) vânarea în afara perioadelor legale de vânătoare la specia respectivă, conform anexei nr. 1 si prevederilor art. 36 sau aprobării date pentru speciile din anexa nr. 2;

....................................................................................

l) vânarea mamiferelor prin utilizarea capcanelor neautorizate;

....................................................................................

n) vânarea ursilor la nadă si/sau la bârlog;

....................................................................................

p) vânătoarea cu exemplare de păsări de pradă, cu arcuri si cu arbalete;

q) vânătoarea prin utilizarea armelor altfel decât tinute în mână, a armelor la care percutia cartusului se realizează pe ramă ori/si a altor arme decât cele autorizate sau omologate, după caz, pentru vânătoare în România;”.

40. La articolul 42 alineatul (2), literele c) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„c) vânătoarea practicată cu arme de foc si capcane neautorizate în afara fondurilor cinegetice;

d) vânătoarea pe timp de noapte, cu exceptia speciilor la care vânătoarea este permisă în acest interval, conform reglementărilor privind organizarea si practicarea vânătorii.”

41. Articolul 43 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 43. - Constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei accesul nejustificat cu arma de vânătoare în parcuri nationale, în rezervatii stiintifice, în zonele cu protectie strictă sau în zonele de protectie integrală din celelalte arii naturale protejate, precum si în zona strict protejată si în zona tampon a Rezervatiei Biosferei «Delta Dunării», ale căror limite sunt vizibil delimitate, si accesul altor membri vânători decât ai asociatiilor locale de vânători, în zonele tampon, în parcurile naturale si în ariile naturale protejate ale patrimoniului natural universal, cuprinse în fondurile cinegetice.”

42. La articolul 44, literele a), b) si d) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) scoaterea din tară a trofeelor care pot fi medaliate de vânat sau a faunei vii de interes cinegetic, fără respectarea dispozitiilor legale;

b) transportul vânatului dobândit în conditiile art. 42 sau găsit împuscat ori transat în teren, comercializarea, naturalizarea si orice operatiuni privind vânatul sau părti ori produse usor identificabile provenite de la acesta, dobândite fără respectarea conditiilor legii;

....................................................................................

d) eliberarea de autorizatii pentru vânătoare, în alte conditii decât cele prevăzute de prezenta lege;”

43. După articolul 44 se introduce un nou articol, articolul 441, cu următorul cuprins:

„Art. 441. - Complicitatea la actiunile prevăzute la art. 42-44 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani sau cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei.”

44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - Nemarcarea prin semne vizibile a limitelor zonelor cu protectie strictă, a zonelor de protectie integrală si a zonelor tampon, de către administratorul ariei naturale protejate respective, constituie infractiune si se pedepseste cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei.”

45. După articolul 46 se introduce un nou articol, articolul 461, cu următorul cuprins:

„Art. 461. - Faptele prevăzute la art. 42-45 prezintă gradul de pericol social al unei infractiuni, indiferent de modul si de mijloacele de săvârsire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum si de persoana si de conduita făptuitorului.”

46. La articolul 48 alineatul (1), literele b)-e) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d), f), n), p) si v) si la art. 39 lit. b), d), s), y), z1) si z2), cu amendă de la 250 lei la 750 lei;

c) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 15 alin. (2), art. 18, art. 23 alin. (1) lit. c), h), i), j), k), l) si s), precum si la art. 39 lit. h), k), m) si t), cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei;

d) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 15 alin. (5), art. 23 alin. (1) lit. a), b), g), r), s), t) si w), precum si la art. 39 lit. i), t), u) si z), cu amendă de la 1.000 lei la 3.000 lei;

e) încălcarea dispozitiilor prevăzute la art. 15 alin. (1), art. 17 alin. (1), (21), (22), (23), (3) si (4), art. 19 alin. (21), art. 21, art. 23 alin. (1) lit. q), t) si x), art. 35 alin. (4) si la art. 39 lit. c), j) si o), cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei.”

47. La articolul 50, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Procesul-verbal de constatare a contraventiilor este un document tipizat al cărui model se stabileste de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură.”

48. La articolul 56, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 56. - (1) În scopul administrării si gestionării fondului cinegetic într-o conceptie unitară, administratorul elaborează si aprobă, cu avizul Consiliului National de Vânătoare, în limita prevederilor prezentei legi, regulamente, instructiuni si reglementări tehnice.”

49. La articolul 57, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Pentru fapta prevăzută la art. 14 alin. (2), valoarea despăgubirilor se stabileste pe cale civilă.”

50. Titlul anexei nr. 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Perioadele de vânare, valoarea de calcul al tarifului de gestionare si valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite pentru speciile la care vânarea este permisă”

51. La anexa nr. 1 litera A), punctele 4, 6, 7, 9, 10 si 16 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„4. Cerbul comun (Cervus elaphus)

- mascul trofeu

- mascul selec l ie

- femelă si vite

 

10 septembrie - 15 noiembrie

1 septembrie - 15 noiembrie

1 septembrie - 15 februarie

 

3.000

3.000

3.000

 

6.000

6.000

6.000

 

12.000

12.000

12.000

6. Câinele enot (Nyctereutes procyonoides)

15 septembrie - 31 martie

10

60

120

7. Dihorul comun (Putorius putorius)

15 septembrie - 31 martie

5

30

60

9. Iepurele-de-câmp (Lepus europaeus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

25

150

300

10. Iepurele-de-vizuină (Oryctolagus cuniculus)

1 noiembrie - 31 ianuarie

20

100

400

16. Sacalul (Canis aureus)

15 mai - 31 martie

5

80

160”

 

            52. La anexa nr. 1 litera B, punctele2, 3, 4, 6, 8, 12, 17, 18, 24, 25, 31 si 32 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„2. Cioara grivă (Corvus corone cornix)

1 iunie - 31 martie

-

10

20

3. Cioara-de-semănătură (Corvus frugilegus)

1 iunie - 31 martie

-

10

70

4. Ciocârlia-de-câmp (Alauda arvensis)

15 septembrie - 15 noiembrie

1

20

30

6. Cocosul de munte (Tetrao urogallus) - mascul

20 aprilie - 10 mai

1.000

1.350

2.700

8. Cotofana (Pica pica)

1 iunie - 31 martie

-

10

20

12. Gâsca-de-vară (Anser anser rubrirostris)

1 septembrie - 28 februarie

20

55

275

17. Porumbelul gulerat (Columba palumbus)

15 august - 28 februarie

2

27

80

18. Porumbelul-de-scorbură (Columba oenas)

15 august - 28 februarie

2

55

11 0

24. Rata-cu-cap-castaniu (Aythya ferina)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

11 0

25. Rata motată (Aythya fuligula)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

11 0

31. Rata-cu-cap negru (Aythya marila)

1 septembrie - 28 februarie

10

65

130

32. Sitarul de pădure (Scalopax rusticola)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

110”

 

            53. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 1 se introduce un nou punct, punctul 11, cu următorul cuprins:

 

11. Becatina mică (Lymnocryptes minimus)

1 septembrie - 28 februarie

10

55

135”

 

            54. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu următorul cuprins:

 

„21. Cioara grivă sudică (Corvus corone sardonius)

1 iunie-31 martie

-

10

20”

 

            55. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 3 se introduce un nou punct, punctul 31, cu următorul cuprins:

 

„31. Cioara neagră (Corvus corone corone)

1 iunie-31 martie

-

10

70”

 

            56. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 11 se introduce un nou punct, punctul 111, cu următorul cuprins:

 

„111. Gâsca-de-semănătură (Anser fabalis fabalis)

1 septembrie-28 februarie

20

55

275”

 

            57. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 141, cu următorul cuprins:

 

„141. Graurul dobrogean (Sturnus vulgaris balcanicus)

1 septembrie-28 februarie

2

15

55”

 

            58. La anexa nr. 1 litera B, după punctul 15 se introduce un nou punct, punctul 151, cu următorul cuprins:

 

„151. Ierunca (Bonasa bonasia)

15 septembrie-15 decembrie

50

150

350”

 

59. La anexa nr. 1 litera B, punctele 1 si 33 se abrogă.

60. Titlul anexei nr. 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Valoarea de despăgubire în cazul unor fapte ilicite si valoarea de calcul a tarifului de gestionare pentru speciile la care vânarea este interzisă”

61. La anexa nr. 2 litera A, punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Pisica sălbatică (Felis silvestris) 50 200”

62. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 51 se introduce un nou punct, punctul 511, cu următorul cuprins:

 

„511. Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo)

50

200”

 

63. La anexa nr. 2 litera B, după punctul 153 se introduce un nou punct, punctul 1531, cu următorul cuprins:

„1531. Sitarul-de-mal (Limosa limosa) 10 50”

64. La anexa nr. 2, litera B punctele 13, 88 si 99 se abrogă.

65. La anexa nr. 2, litera B punctele 4, 7, 20, 48, 50, 51, 63, 64, 75, 95, 123, 126, 134, 142, 145, 155, 157, 163, 176 si 177 se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„4. Acvila-mică (Hieraaetus pennatus)

1.350

1.350

7. Acvila-porumbacă (Hieraaetus fasciatus)

540

540

20. Capântortura (Jynx torquilla)

5

135

48. Corcodelul mic (Pachybaptus ruficollis)

20

55

50. Corcodelul-cu-gât-negru (Podiceps nigricolis)

20

135

51. Corcodelul-cu-gât-rosu (Podiceps griseigena)

20

270

63. Culicul-cu-cioc-subtire (Numenius tenuirostris)

50

2.700

64. Drepneaua (Apus sp.)

5

55

75. Florintele (Carduelis chloris)

5

27

95. Gusă-vânătă (Luscinia sp.)

10

27

123. Pasărea-ogorului (Burhinus oedicnemus)

50

270

126. Pelicanul comun (Pelecanus onocrotalus)

500

1.350

134. Pietrusul (Arenaria interpres)

5

55

142. Prundărasul (Charadrius sp.)

10

55

145. Rata-cu-ciuf (Netta rufina)

50

270

155. Spârcaciul (Tetrao tetrix)

500

1.350

157. Stârcul-de-cireadă (Bubulcus ibis)

25

135

163. Striga (Tyto alba guttata)

250

540

176. Uliul (Accipiter sp.)

150

270

177. Vânturelul-de-seară (Falco vespertinus)

250

1.350”

 

Art. II. - În tot cuprinsul Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, sintagma „fond de vânătoare” se înlocuieste cu sintagma „fond cinegetic”.

Art. III. - Actuala strategie cinegetică si actualele regulamente, instructiuni si norme tehnice privind vânatul si vânătoarea, emise în baza legilor anterioare, rămân în vigoare până la revizuirea acestora în concordantă cu prevederile prezentei legi, dar numai târziu de un an de la intrarea în vigoare a acesteia

Art. IV. - Modalitatea de emitere si înseriere a autorizatiilor de vânătoare existentă la data intrării în vigoare a prezentei legi se aplică până la testarea practică si functionarea corespunzătoare a sistemului informatic prevăzut la art. 31 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare.

Art. V. - (1) Modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute la art. 13 alin. (4) din Legea vânătorii s i a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările i completările ulterioare, precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, care va fi adoptată în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Modelul procesului-verbal prevăzut la art. 50 alin. (2) din Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările si completările ulterioare, se stabileste de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. VI. - Legea vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 944 din 22 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, în conditiile art. 77 alin. (2), cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 215.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea si completarea Legii vânătorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 23 octombrie 2008.

Nr. 996.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează, după cum urmează:

1. La capitolul IV, titlul sectiunii 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„SECTIUNEA 1

Prestatii si servicii pentru investigare, diagnosticare medicală,

reabilitare medicală si recuperarea capacitătii de muncă”

2. Articolul 21 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 21. - Asiguratii au dreptul la prestatii medicale pentru investigarea, diagnosticarea, reabilitarea stării de sănătate, precum si recuperarea capacitătii de muncă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”

3. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale corespunzătoare leziunilor si afectiunilor cauzate prin accidente de muncă sau boli profesionale, după cum urmează:” [...]

4. La articolul 23 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:

„g) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare în vederea stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor.”

5. La articolul 116 alineatul (2), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) investigatii de specialitate si analize de laborator, necesare stabilirii caracterului de profesionalitate al bolilor;”

6. La articolul 135, după alineatul (12) se introduc trei noi alineate, alineatele (13)-(15), cu următorul cuprins:

„(13) Contravaloarea serviciilor medicale prestate în unitătile sanitare cu personalitate juridică si sectiile de boli profesionale, precum si în cadrul cabinetelor de medicina muncii aflate în structura spitalelor, în scopul investigării si stabilirii caracterului profesional al bolii, se suportă din sumele prevăzute cu această destinatie în bugetul asigurărilor sociale de stat, pe baza contractelor încheiate de spitale cu casele teritoriale de pensii, indiferent dacă se confirmă sau se infirmă caracterul de muncă.

(14) Procedura de contractare si plată a prestatiilor medicale prevăzute la alin. (13) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(15) Procedura privind investigarea si diagnosticarea bolilor profesionale, precum si lista prestatiilor medicale aferente se stabilesc prin ordin comun al ministrului sănătătii publice si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse.”

Art. II. - Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 258.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă si boli profesionale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea s i completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă i boli profesionale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.068.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 18 din 27 februarie 2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 4 martie 2008, cu următoarea modificare:

- Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvente radio se stabileste în baza unui deviz întocmit de Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti.

(2) Suma încasată cu titlu de taxă de licentă se constituie venit la bugetul de stat, iar valoarea despăgubirii acordate Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvente radio se stabileste prin hotărâre a Guvernului.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 259.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 18/2008 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.069.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează:

a) conditiile asigurării obligatorii a locuintelor aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice;

b) raporturile dintre asigurat si asigurător, precum si drepturile si obligatiile fiecărei părti la contractul de asigurare obligatorie a locuintelor;

c) constituirea, atributiile, organizarea si functionarea Poolului de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) locuintă, locuintă socială, locuintă de serviciu, locuintă de interventie, locuintă de necesitate, locuintă de protocol, casă de vacantă - au întelesurile prevăzute la art. 2 din Legea locuintei nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare; în cazul locuintelor situate în condominii, prin locuintă se întelege atât spatiile aflate în proprietate exclusivă, cât si cota-parte din coproprietatea indiviză asupra spatiilor si a elementelor de constructii comune;

b) dezastru natural - cutremure de pământ, alunecări de teren sau inundatii, ca fenomene naturale;

c) tipuri de locuinte:

- tip A - constructia cu structura de rezistentă din beton armat, metal ori lemn sau cu pereti exteriori din piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic si/sau chimic;

- tip B - constructia cu pereti exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic si/sau chimic;

d) polită de asigurare împotriva dezastrelor naturale, denumită în continuare PAD - înscrisul ce atestă încheierea contractului de asigurare a locuintei, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau partială pentru prejudiciile produse locuintei ca urmare a producerii riscului asigurat, în conditiile si în limitele stabilite de prezenta lege si, după caz, ale celorlalte clauze înscrise în polită sau în contractul de asigurare;

e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID - societatea comercială de asigurare-reasigurare, constituită prin asocierea societătilor de asigurare autorizate să încheie asigurări obligatorii pentru locuinte, în conformitate cu prevederile prezentei legi, ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale normelor aprobate în aplicarea acestor legi;

f) primă obligatorie - suma de bani pe care o plăteste proprietarul unei locuinte, în calitatea sa de asigurat, ori împuternicitul, contractantul sau reprezentantul legal al acestuia, în scopul încheierii unei asigurări de locuinte, în conditiile prezentei legi;

g) sumă asigurată obligatoriu - limita maximă de despăgubire care poate fi acordată de asigurător pentru daunele provocate constructiei, în functie de tipul locuintei, ca urmare a producerii unui risc asigurat, în conditiile prezentei legi;

h) asigurare de prim risc - pentru orice daună care a intervenit pe parcursul valabilitătii unui contract de asigurare, cuantumul despăgubirii se stabileste la nivelul pagubei efective, în limita sumei asigurate.

Art. 3. - (1) Începând cu data la care se împlinesc 90 de zile de la data adoptării normelor de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor emise în aplicarea prezentei legi, persoanele fizice si juridice sunt obligate să îsi asigure împotriva dezastrelor naturale, în conditiile prezentei legi, toate constructiile cu destinatia de locuintă, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora si înregistrate în evidentele organelor fiscale.

(2) Obligatia încheierii contractelor de asigurare a locuintelor aflate în proprietatea statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale revine persoanelor ori autoritătilor desemnate, în conditiile legii, să le administreze.

(3) În cazul în care o locuintă face obiectul unui contract de leasing financiar, încheierea contractului de asigurare este în sarcina locatorului.

(4) În cazul persoanelor fizice beneficiare de ajutor social, prima obligatorie se suportă din bugetele locale, pe seama sumelor defalcate din venituri ale bugetului de stat.

(5) În cazul constructiilor cu destinatia de locuintă aflate în coproprietate, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuintă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuintă în parte.

(6) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se încheie numai cu asigurătorii asociati în PAID si care sunt autorizati să încheie astfel de contracte, în conditiile stabilite prin normele emise în aplicarea prezentei legi si a Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită în continuare C.S.A.

(7) Nu intră sub incidenta prezentei legi anexele, dependintele care nu sunt legate structural de clădirea în care este situată locuinta asigurată, precum si bunurile din interiorul locuintei.

Art. 4. - Elementele contractuale si conditiile de asigurare cuprinse în polita de asigurare, precum si criteriile de autorizare a asigurătorilor sunt cele prevăzute la art. 7 alin. (1) si la art. 26 alin. (1), precum si cele stabilite prin norme emise prin ordin al presedintelui C.S.A.

 

CAPITOLUL II

Polita de asigurare împotriva dezastrelor naturale

 

SECTIUNEA 1

Suma asigurată obligatoriu si conditiile asigurării obligatorii a locuintelor

 

Art. 5. - (1) Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este echivalentul în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuintei, a:

a) 20.000 euro, pentru fiecare locuin t ă de tip A;

b) 10.000 euro, pentru fiecare locuină de tip B.

(2) Primele cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt echivalentul în lei, la cursul Băncii Nationale a României valabil la data efectuării plătii, a:

a) 20 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a);

b) 10 euro, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b).

(3) Suma asigurată obligatoriu, precum si prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, iar după această perioadă, prin ordin al presedintelui C.S.A.

(4) Modificarea valorii sumelor prevăzute la alin. (1) si (2) se poate face anual. Criteriile care pot sta la baza modificării se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi si trebuie să vizeze cel putin suprafata locuintei, costurile de înlocuire si rata inflatiei.

(5) Încadrarea pe tipuri de locuinte a locuintelor care prezintă în acelasi timp elemente specifice atât tipului A, cât si tipului B se face în conditiile stabilite prin norme emise de C.S.A., după criteriul ponderii materialelor de constructie.

Art. 6. - Riscurile care se asigură obligatoriu prin PAD sunt daunele produse constructiilor cu destinatia de locuintă de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului, ca efect direct sau indirect al producerii dezastrului natural.

Art. 7. - (1) Contractul de asigurare obligatorie a locuintelor se încheie în formă scrisă între PAID si proprietarul locuintei, prin mijlocirea societă t ilor de asigurare actionare PAID, prin derogare de la dispoziiile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) suma asigurată trebuie să fie egală cu cea asigurată obligatoriu, prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a) sau, după caz, lit. b);

b) riscurile asigurate prin contract trebuie să cuprindă riscurile prevăzute la art. 6.

(2) Termenii, conditiile si clauzele contractului de asigurare a locuintelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie si riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile si obligatorii si se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, aprobate prin ordin al presedintelui C.S.A.

(3) PAD trebuie să cuprindă cel putin următoarele elemente:

a) denumirea/numele si sediul/domiciliul părtilor contractante;

b) numele beneficiarului asigurării;

c) tipul locuintei si adresa acesteia;

d) suma asigurată obligatoriu;

e) prima obligatorie si termenele de plată a acesteia;

f) perioada de valabilitate a contractului de asigurare;

g) numărul si titlul actului normativ în temeiul căruia s-a emis PAD, precum si numărul si data publicării acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 8. - Se consideră îndeplinită conditia existentei asigurării obligatorii a locuintei în conditiile prezentei legi, atunci când, în mod cumulativ:

a) prin PAD se asigură constructia cu destinatia de locuintă pentru suma asigurată obligatoriu;

b) PAD acoperă riscurile prevăzute la art. 6;

c) asiguratul a plătit prima obligatorie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Valabilitatea PAD

 

Art. 9. - (1) PAD este valabilă pe o perioadă de 12 luni, cu începere de la ora 0,00 a zilei următoare celei în care s-a plătit prima obligatorie.

(2) În situatia schimbării proprietarului unei locuinte care este asigurată obligatoriu si prima a fost achitată integral, PAD rămâne valabilă până la data trecută în contract.

(3) După data expirării valabilitătii prevăzute în PAD, asigurătorul va încheia o asigurare obligatorie cu noul proprietar, după care va transmite în baza de date gestionată de PAID modificările survenite.

Art. 10. - Persoana care devine proprietară a unei locuinte neasigurate pentru riscurile prevăzute la art. 6, după împlinirea termenului prevăzut la art. 3 alin. (1), este obligată să contracteze o PAD pentru aceeasi locuintă, în termen de 5 zile lucrătoare de la data autentificării titlului de proprietate.

Art. 11. - (1) Valabilitatea PAD încetează în cazul în care constructia asigurată îsi pierde integral destinatia de locuintă sau bunul piere din alte cauze decât cele cuprinse în asigurarea obligatorie. Pierderea acestei destinatii nu obligă asigurătorul care a emis PAD la restituirea sumei corespunzătoare valorii primei obligatorii.

(2) Beneficiarii asigurării si asiguratii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, vor proceda la construirea, lărgirea sau modificarea locuintelor fără autorizatie de construire, emisă în conditiile legii, sau cu nerespectarea autorizatiei respective, afectând structura de rezistentă a locuintelor si favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu vor fi despăgubiti în baza asigurării obligatorii, în cazul producerii riscului asigurat.

 

SECTIUNEA a 3-a

Prima de asigurare

 

Art. 12. - (1) Plata primelor obligatorii se face anticipat, cu cel putin 24 de ore înainte de expirarea valabilitătii PAD.

(2) Pentru locuintele sociale sau pentru persoanele care beneficiază, din diferite motive, de ajutoare sociale, prima pentru asigurarea obligatorie este în sarcina autoritătii locale care are în evidentă persoanele în cauză si se face direct în contul PAID, care, pe baza listei transmise de autoritatea locală, emite politele de asigurare pentru aceste persoane.

(3) Plata primelor subventionate partial sau total se va face în contul PAID de la bugetele locale, din sumele virate cu destinatie specială de la bugetul de stat.

Art. 13. - (1) Din sumele încasate cu titlu de primă de asigurare obligatorie, asigurătorii retin o cotă-parte cu titlu de comision.

(2) Comisionul încasat de asigurătorii autorizati să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor, pentru asigurarea corespunzătoare PAD, se stabileste prin ordin al presedintelui C.S.A.

 

SECTIUNEA a 4-a

Drepturi si obligatii ale asiguratului si asigurătorului

 

Art. 14. - Prin PAD, asiguratul, împuternicitul sau contractantul asigurării se obligă să plătească PAID prima obligatorie, iar acesta se obligă ca, la producerea riscului asigurat obligatoriu, să plătească asiguratului despăgubirea rezultată din PAD încheiată în conditiile prezentei legi si ale normelor emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi.

Art. 15. - Potrivit PAD, asiguratului îi revin următoarele obligatii si drepturi:

1. obligatii:

a) să achite prima obligatorie, în conditiile prezentei legi;

b) să îndeplinească celelalte obligatii si să respecte conditiile prevăzute de prezenta lege;

2. drepturi:

- să încaseze despăgubirea rezultată din PAD, în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.

Art. 16. - Potrivit PAD, PAID îi revin următoarele obligatii si drepturi:

1. obligatii:

a) să constate si să evalueze prejudiciile, să stabilească cuantumul despăgubirii si să finalizeze dosarele de daună în termenele si în conditiile stabilite în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi;

b) să plătească despăgubirile;

c) să îndeplinească celelalte obligatii si să respecte conditiile prevăzute de prezenta lege;

2. drepturi:

a) să retină comisionul din valoarea primei obligatorii plătite, în cuantumul prevăzut prin ordin al presedintelui C.S.A.;

b) să refuze plata despăgubirilor în cazul în care, în termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevăzuti la art. 18 alin. (2) nu au înstiintat asigurătorul despre acest fapt si dacă din acest motiv nu s-a putut determina cauza producerii riscului asigurat, respectiv mărimea si întinderea prejudiciului.

 

SECTIUNEA a 5-a

Obligatiile autoritătilor administratiei publice locale

 

Art. 17. - (1) Primarii, prin compartimentele de specialitate, vor furniza PAID lista tuturor constructiilor cu destinatia de locuintă, inclusiv a celor cu destinatia de locuintă socială, amplasate în unitatea administrativ-teritorială în cauză, specificând numele si prenumele sau denumirea proprietarului si, după caz, adresa domiciliului fiscal, codul numeric personal sau codul de identificare fiscală al acestuia, numărul din registrul de rol nominal unic si din registrul agricol. Actualizarea se va face în termen de 72 de ore de la schimbarea proprietarului locuintei sau, după caz, a datelor de identitate a acestuia.

(2) PAID va transmite lunar primarilor lista proprietarilor care nu au încheiat contracte de asigurare obligatorie a locuintelor si valoarea primei obligatorii datorate de fiecare.

(3) Primarul, prin compartimentul de specialitate, va trimite în termen de 3 zile de la data primirii listei, scrisori de înstiintare cu confirmare de primire către debitori.

(4) În cazul proprietarilor de constructii cu destinatia de locuintă care declară si o adresă de postă electronică personală, PAID va putea folosi, cu acordul acestora, un asemenea mod de comunicare pentru avertizarea privind expirarea sau neîncheierea PAD. În mesajul electronic se va mentiona valoarea primei de asigurare. Acest mesaj electronic va fi trimis si către compartimentul de specialitate al primarului din unitatea administrativ-teritorială unde se află clădirea în cauză, dacă există conditii tehnice de primire a mesajului respectiv.

(5) Lista proprietarilor care nu au contractat o PAD si a persoanelor care beneficiază de subventionarea partială sau totală a primei obligatorii se pune la dispozitia asigurătorilor autorizati de către PAID.

 

SECTIUNEA a 6-a

Cererile de despăgubire, constatarea daunelor si plata despăgubirilor

 

Art. 18. - (1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se poate face numai de beneficiarii PAD si va fi adresată asigurătorului care a emis polita.

(2) Au calitatea de beneficiari ai PAD următoarele categorii de persoane:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatia de locuintă, asigurate în conditiile prezentei legi;

b) persoanele desemnate expres în PAD ca beneficiari de către proprietarii prevăzuti la lit. a);

c) succesorii legali si/sau testamentari ai persoanelor prevăzute la lit. a), în cazul în care acestea au decedat, cu aplicarea corespunzătoare a legislatiei în domeniul succesoral, dacă nu există beneficiar desemnat potrivit lit. b);

2. în cazul persoanelor juridice:

a) proprietarii constructiilor cu destinatia de locuintă, asigurate în conditiile prezentei legi;

b) în cazul locuintelor prevăzute la art. 3 alin. (2), persoanele sau autoritătile desemnate, în conditiile legii, să le administreze.

(3) În cazul în care beneficiarii prevăzuti la alin. (2) pct. 1 lit. a) sunt minori, cererile de despăgubire se fac în numele acestora de către reprezentantii legali, desemnati în conditiile legii.

Art. 19. - (1) Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si stabilirea cuantumului despăgubirii se fac de către asigurătorul care a eliberat PAD, în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi.

(2) În cazul proprietarilor care beneficiază de subventionarea primei de asigurare, cererea de despăgubire se adresează direct PAID si, prin derogare de la prevederile alin. (1), constatarea si evaluarea prejudiciilor, respectiv lichidarea daunelor se pot face si de o societate desemnată conform normelor emise de C.S.A.

(3) Constatarea si evaluarea prejudiciilor, precum si finalizarea dosarelor de daună se vor face în termenele si conditiile stabilite de C.S.A. prin normele de aplicare a prezentei legi.

(4) Plata despăgubirilor se va face de societatea care a efectuat constatarea si evaluarea, în termenul prevăzut prin normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi.

(5) Pentru neplata la termen a despăgubirilor se calculează penalităti care se plătesc persoanei asigurate, în conditiile si în cuantumul stabilite de C.S.A.

(6) Sumele cuvenite ca despăgubire pot fi consemnate în conturi bancare deschise de beneficiarii asigurării sau în numerar.

(7) Despăgubirile acordate de PAID pentru daunele acoperite prin PAD nu pot depăsi valoarea sumei asigurate obligatoriu.

(8) PAID decontează asigurătorilor autorizati numai cheltuielile efectuate cu activitatea de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii riscurilor asigurate obligatoriu, precum si despăgubirea acordată ca urmare a producerii riscurilor asigurate.

Art. 20. - Asigurătorii autorizati vor plăti asiguratilor numai contravaloarea costurilor de reparatii/înlocuire referitoare la prejudiciile cauzate de producerea riscului asigurat, în limita sumei totale asigurate prin PAD.

Art. 21. - Asigurătorii au dreptul să refuze plata despăgubirilor în cazul în care, în termen de 60 de zile de la producerea riscului asigurat, beneficiarii prevăzuti la art.18 nu au înstiintat asigurătorul despre acest fapt si dacă din acest motiv nu s-au putut determina cauza producerii riscului asigurat si întinderea prejudiciului.

Art. 22. - Pentru riscurile prevăzute la art. 6, sumele plătite de asigurător asiguratului cu titlu de despăgubire, în baza PAD, se constituie după cum urmează:

a) valoarea asigurată obligatoriu sau, după caz, parte din aceasta, corespunzătoare valorii pagubei, se încasează de asigurător de la PAID, în conformitate cu normele emise de C.S.A. în aplicarea prezentei legi;

b) calculul despăgubirii pentru suma asigurată prin PAD se va face pe baza asigurării de prim risc.

Art. 23. - (1) Persoanele fizice sau juridice care nu îsi asigură locuintele aflate în proprietate, în conditiile prezentei legi, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit prezentei legi, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudiciile produse locuintelor.

(2) Persoanele fizice despăgubite, în conditiile prezentei legi, pentru pagubele rezultate în urma producerii unui dezastru natural nu beneficiază de prevederile Legii nr. 114/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la acordarea locuintelor sociale.

 

SECTIUNEA a 7-a

Locuintele din condominii

 

Art. 24. - (1) Pentru condominiile în care sunt cel pu t in 4 apartamente, elementele de constructii, spatiile si utilităile fiind în proprietate indiviză comună, se va încheia câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuintă în parte. În acest caz, prima de asigurare se va plăti pe fiecare locuintă în parte.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), valoarea sumei asigurate obligatoriu, respectiv a primei obligatorii se constituie din totalul sumelor care ar fi datorate pentru fiecare locuintă în parte, iar procentul din prima de asigurare, datorat de fiecare persoană coasigurată, se stabileste în raport cu numărul de locuinte aflate în proprietatea acesteia, respectiv în functie de cota-parte care revine persoanei respective din locuinta aflată în coproprietate. Modul de repartizare la proprietari a sumelor plătite de asigurător cu titlu de despăgubire în cazul producerii riscului asigurat se stabileste prin regulamentul-cadru emis de C.S.A.

 

CAPITOLUL III

Constituirea, atributiile, organizarea si functionarea PAID

 

Art. 25. - (1) În vederea gestionării asigurării obligatorii împotriva dezastrelor naturale a locuintelor se constituie societatea comercială de asigurare-reasigurare denumită PAID, potrivit dispozitiilor Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(2) PAID are următoarele atributii:

a) tipăreste PAD;

b) contractează reasigurarea;

c) administrează baza de date privind evidenta constructiilor cu destinatia de locuintă care trebuie asigurate obligatoriu, precum si a celor asigurate;

d) îndeplineste functia de centru de coordonare a activitătii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăsurată de societătile de asigurări autorizate.

(3) În ceea ce priveste statutul de societate de asigurare-reasigurare, activitatea PAID este supusă reglementării si supravegherii C.S.A., în conditiile legii.

(4) Pentru îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (2), PAID va emite, cu avizul C.S.A., regulamente privind organizarea si functionarea societătii, inclusiv relatia dintre societătile de asigurare autorizate si PAID, fluxurile financiare si de informatii si orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru functionarea societătii, în conditiile prezentei legi.

(5) Atributiile organelor statutare, precum si cele ale conducerii executive a PAID se stabilesc în conditiile prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, respectiv de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si de normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia.

Art. 26. - (1) Pot fi actionari ai PAID persoanele juridice care sunt autorizate să încheie PAD, în conditiile prevăzute de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si de normele prudentiale privind acoperirea riscurilor de catastrofe naturale, emise în aplicarea legii.

(2) Ulterior constituirii PAID, asigurătorii care îndeplinesc conditia prevăzută la alin. (1) au dreptul de a deveni actionari la această societate în aceleasi conditii cu actionarii PAID care au calitatea de asigurători autorizati să încheie asigurări obligatorii pentru locuinte.

Art. 27. - (1) Un actionar poate detine cel mult 15% din actiunile PAID sau din drepturile de vot în cadrul adunării generale a actionarilor.

(2) PAID va plăti actionarilor dividende din profit, dacă acesta există, pentru capitalul vărsat la constituirea acestuia.

Art. 28. - (1) Pe lângă organele statutare si cele de conducere ale PAID, din care fac parte reprezentanti ai C.S.A., se constituie un consiliu consultativ, în care se discută deciziile PAID si care poate formula propuneri privind activitatea desfăsurată de PAID, având în componentă:

a) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor;

b) un reprezentant al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

c) un reprezentant al Ministerului Economiei si Finantelor;

d) câte un reprezentant al următoarelor structuri asociative: Asociatia Comunelor din România, Asociatia Oraselor din România, Asociatia Municipiilor din România;

e) câte un reprezentant al ligilor legal constituite ale asociatiilor de proprietari.

(2) Reprezentantii prevăzuti la alin. (1) lit. a)-c) se desemnează prin ordine ale conducătorilor institutiilor respective.

Art. 29. - Conducerea executivă a PAID se exercită de un director general si de un director general adjunct, care trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia.

Art. 30. - Persoanele semnificative trebuie să îndeplinească criteriile prevăzute în normele emise de C.S.A. în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, precum si cele prevăzute de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 31. - Disponibilitătile PAID pot fi plasate la institutii de credit, în instrumente ale pietei monetare, în titluri de stat sau obligatiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL IV

Contraventii

 

Art. 32. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevăzute la art. 3 alin. (1), cu exceptia cazurilor în care persoanele respective se află în situatia prevăzută la art. 11 sau nu a expirat perioada prevăzută la art. 35;

b) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligatiei de asigurare a locuintelor prevăzute la art. 10.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează cu amendă de la 100 la 500 lei.

(3) Constatarea contraventiilor prevăzute la alin. (1) si aplicarea sanctiunilor se fac de către primari s i de către persoanele împuternicite în acest scop de către acetia.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile prevăzute în Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si în normele emise de C.S.A. în aplicarea acesteia, iar în măsura în care aceasta nu prevede altfel, se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări s i completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările i completările ulterioare.

(5) Amenzile contraventionale stabilite prin prezenta lege si aplicate de C.S.A. se fac venituri la bugetul de stat în cotă de 40%, venituri la bugetul C.S.A. în cotă de 40%, iar restul de 20% se face venit la bugetul autoritătilor locale de pe raza teritorială în care locuieste contravenientul.

 

CAPITOLUL V

Sustinerea financiară a PAID

 

Art. 33. - (1) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să contracteze împrumuturi pentru:

a) plata primei de reasigurare pentru primul an de la intrarea în vigoare a prezentei legi, precum si pentru completarea, după caz, a diferentei până la nivelul primei de reasigurare cuvenite pentru fiecare din următorii 4 ani;

b) suplimentarea fondurilor PAID necesare acordării despăgubirilor în cazul unor dezastre naturale în care pierderile depăsesc capacitatea sistemului de a efectua plata tuturor acestora.

(2) Conditiile de contractare a împrumuturilor prevăzute la alin. (1) se stabilesc ulterior, în conformitate cu legislatia în vigoare.

(3) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să acorde sumele contractate în temeiul prevederilor alin. (1), prin încheierea cu PAID a unor acorduri subsecvente de împrumut.

(4) Rambursarea împrumuturilor se efectuează din sursele proprii ale PAID.

Art. 34. - Autoritătile administratiei publice centrale si locale vor prevedea în bugetul anual sumele necesare plătii primei obligatorii pentru locuintele aflate în proprietatea statului si a unitătilor administrativ-teritoriale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 35. - Pentru primul an, proprietarii de constructii cu destinatia de locuintă sunt obligati să încheie contracte de asigurare obligatorie a locuintelor până la expirarea unei perioade de un an de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3 alin. (1).

Art. 36. - Pentru anul 2009, primarii, prin compartimentele de specialitate ale acestora, transmit datele prevăzute la art. 17 alin. (1) către PAID, după cum urmează:

a) în cazul oraselor/municipiilor, în termen de o lună de la data adoptării normelor de către C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi;

b) în cazul comunelor, în termen de 3 luni de la data adoptării normelor de către C.S.A., emise în aplicarea prezentei legi.

Art. 37. - În aplicarea prezentei legi, C.S.A. va emite norme privind:

a) criteriile de autorizare a asigurătorilor pentru încheierea de contracte de asigurare obligatorie a locuintelor;

b) forma si clauzele cuprinse în PAD;

c) stabilirea comisioanelor care se încasează în conditiile prevăzute de lege;

d) conditiile cedării în reasigurare a riscurilor asigurate prin PAD;

e) constituirea rezervei pentru constatarea daunelor asigurate prin PAD, cu aplicarea principiului managementului separat pentru activitatea de asigurare obligatorie a locuintelor;

f) constatarea, evaluarea si lichidarea daunelor;

g) aspectele pentru care prezenta lege prevede în mod expres că se reglementează pe această cale.

Art. 38. - În vederea îndeplinirii atributiilor stabilite prin prezenta lege, PAID va încheia protocoale de colaborare cu structurile asociative prevăzute la art. 28 alin. (1) lit. d), precum si cu alte autorităti, institutii sau asociatii a căror contributie la realizarea scopului urmărit de prezenta lege se apreciază ca fiind necesară.

Art. 39. - Prezenta lege se completează, în mod corespunzător, cu legislatia civilă, comercială si cu cea din domeniul asigurărilor si reasigurărilor.

Art. 40. - Normele metodologice de aplicare a prezentei legi se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea C.S.A., în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 41. - Prezenta lege intră în vigoare la 120 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

EUGEN NICOLICEA

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 260.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind asigurarea obligatorie a locuintelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundatiilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.070.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Articolul 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatele (31) si (32) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(31) Structurile de cult prevăzute la alin. (2), care au avut în folosintă sau în înzestrare terenuri cu destinatie forestieră, potrivit prevederilor Legii nr. 61/1937 pentru înzestrarea unor mănăstiri ortodoxe din tară cu întinderi de păduri si alte terenuri, publicată în Monitorul Oficial, nr. 66 din 20 martie 1937, astfel cum a fost modificată prin Decretul-Lege nr. 47/1938, publicat în Monitorul Oficial nr. 74 din 30 martie 1938, cu modificările si completările ulterioare, dobândesc în proprietate respectivele suprafete.

(32) Sunt exceptate terenurile forestiere din categoria celor prevăzute la alin. (31), care au făcut obiectul constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate în favoarea structurii de cult respective sau a altor structuri ale aceluiasi cult în judetul respectiv. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor forestiere care au apartinut Academiei Române se face prin comasarea terenurilor de către Regia Natională a Pădurilor - Romsilva, la cererea Academiei Române, dacă nu se afectează vechile amplasamente ale fostilor proprietari, si cu respectarea prevederilor Legii nr. 752/2001 privind organizarea si functionarea Academiei Române, cu modificările si completările ulterioare.”

2. După alineatul (32) se introduce un nou alineat, alineatul (33), cu următorul cuprins:

„(33) În situatia în care suprafetele avute în înzestrare sau în folosintă au fost atribuite legal în proprietate altor persoane fizice sau juridice, structurilor de cult prevăzute la alin. (31) le vor fi oferite suprafete de teren forestier pe alte amplasamente, cu posibilitatea comasării, la cerere, a acestor suprafete, după ce procesul de reconstituire a dreptului de proprietate va fi finalizat.”

Art. II. - (1) Unitătile de cult prevăzute la alin. (31) al art. 29 din Legea nr. 1/2000, cu modificările si completările ulterioare, vor depune cereri de atribuire în proprietate, însotite de actele doveditoare, comisiilor judetene de aplicare a legilor fondului funciar, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile Regulamentului privind procedura de constituire, atributiile si functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului si modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum si punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, vor fi modificate în mod corespunzător, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 261.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind modificarea si completarea art. 29 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.071.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.032

din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Lin Yiwei în Dosarul nr. 5.160/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind partea Oficiul Român pentru Imigrări, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul autorului exceptiei. Acesta solicită admiterea exceptiei, pentru motivele arătate în notele scrise aflate la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 27 februarie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 5.160/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitu t ionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) si (2) din Ordonana de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Lin Yiwei într-o cauză având ca obiect acordarea regimului tolerării sederii acestuia pe teritoriul României.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că textele de lege criticate sunt lipsite de precizie si claritate, întrucât nu mentionează explicit motivul vietii de familie ca motiv de acordare a regimului tolerării, notiunile de „motive obiective” si de „împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si de neînlăturat”, fiind prea vagi si imprecise. În opinia autorului exceptiei, prevederile de lege criticate contravin dispozitiilor art. 26 alin. (1) din Constitutie si celor ale art. 8 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, care garantează dreptul la viată familială si privată.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie, potrivit încheierii de sesizare, prevederile art. 98 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Ulterior sesizării Curtii Constitutionale, ordonanta a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008, iar, ca urmare a renumerotării, textele de lege criticate se regăsesc, în prezent, la art. 102 alin. (1) si (2). Asupra acestor texte de lege urmează să se pronunte Curtea Constitutională. Continutul dispozitiilor de lege ce formează obiect al exceptiei este următorul:

- Art. 102 alin. (1) si (2): „(1) Tolerarea rămânerii pe teritoriul României, denumită în continuare tolerare, reprezintă permisiunea de a rămâne pe teritoriul tării acordată de Oficiul Român pentru Imigrări străinilor care nu au dreptul de sedere si, din motive obiective, nu părăsesc teritoriul României.

(2) Prin motive obiective, în sensul prezentei ordonante de urgentă, se întelege acele împrejurări independente de vointa străinului, imprevizibile si care nu pot fi înlăturate, datorită cărora străinul nu poate părăsi teritoriul României.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că, prin mai multe decizii, printre care Decizia nr. 1.111 din 27 noiembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 869 din 19 decembrie 2007, instan t a de control constitutional a respins exceptia de neconstituionalitate a prevederilor art. 98 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, actualmente art. 102 alin. (1) si (2), prin prisma acelorasi critici ca si cele formulate în cauza de fată si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si din celelalte instrumente interna t ionale invocate si în prezenta cauză.

În cauza de faă nu au intervenit elemente noi, care să justifice schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, solutia si considerentele deciziei amintite mentinându-si valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 102 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Lin Yiwei în Dosarul nr. 5.160/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.033

din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 si 3 si art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23, art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 si 3 si art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Anmar Jumaah Mohammed Saleh Al-Saadi în Dosarul nr. 6.832/302/2007 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Curtea dispune a se face apelul si în Dosarul nr. 1.150D/2008, având ca obiect aceeasi exceptie, în Dosarul nr. 1.446D/2008, al cărui obiect îl constituie exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, si în Dosarul nr. 1.447D/2008, obiect al acestuia fiind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25, art. 26 alin. (1) si (2) pct. 3 si art. 63 din aceeasi lege. Exceptiile au fost ridicate de Ammar Jumaah Mohammed Salih Mohammed Salih, Mergia Daniel Teshome si Calan Huseyn în dosarele nr. 6.830/302/2007, nr. 5.952/302/2007 si, respectiv, nr. 15.717/302/2006 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde Mergia Daniel Teshome, autor al exceptiei ce formează obiect al Dosarului nr. 1.446D/2008, lipsind ceilalti autori ai exceptiei, precum si partea Oficiul Român pentru Imigrări, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Se prezintă doamna Israk Ayalaw Lemenih, interpret de limba amharică.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că, în toate aceste dosare, partea Oficiul Român pentru Imigrări a transmis Curtii note scrise prin care solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată.

Curtea, din oficiu, pune în discutie conexarea dosarelor.

Autorul prezent si reprezentantul Ministerului Public sunt de acord cu conexarea.

Curtea, în temeiul art. 14 si al art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, raportate la art. 164 din Codul de procedură civilă, dispune conexarea dosarelor nr. 1.150D/2008, nr. 1.446D/2008 si nr. 1.447D/2008 la Dosarul nr. 986D/2008, care a fost primul înregistrat.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele acordă cuvântul autorului exceptiei de neconstitutionalitate, care solicită admiterea acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, apreciind că textele de lege criticate sunt constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 27 martie 2008, 18 februarie 2008, 26 mai 2008 si 21 februarie 2008, pronuntate în dosarele nr. 6.832/302/2007, nr. 6.830/302/2007, nr. 5.952/302/2007 si nr. 15.717/302/2006, Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 si 3 si art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Exceptiile au fost ridicate de Anmar Jumaah Mohammed Saleh Al-Saadi, Ammar Jumaah Mohammed Salih Mohammed Salih, Mergia Daniel Teshome si Calan Huseyn în cauze referitoare la obtinerea statutului de refugiat.

În motivările exceptiilor de neconstitutionalitate se critică mai întâi lipsa de uniformitate în ceea ce priveste interpretarea notiunii de persecutie, precum si existenta riscului de arbitrariu în ceea ce priveste prezentarea de dovezi si audierea solicitantului de azil. Referitor la textul art. 63 din lege, se sustine că îngrădeste dreptul la apărare, întrucât lasă la aprecierea judecătorului audierea solicitantului de azil, iar această restrângere a dreptului la apărare nu este justificată de niciunul dintre criteriile prevăzute în mod limitativ la art. 53 din Constitutie.

În opinia autorilor exceptiei de neconstitutionalitate, textele de lege criticate contravin următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 15 alin. (1) care consacră universalitatea drepturilor si a obligatiilor, art. 11 alin. (2) potrivit căruia tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern, art. 18 alin. (2) potrivit căruia dreptul de azil se acordă s i se retrage în conditiile legii, cu respectarea tratatelor i a conventiilor la care România este parte, art. 20 referitor la tratatele internationale privind drepturile omului, art. 21 alin. (1), (2) si (3) care statuează dreptul de acces liber la justitie si la un proces echitabil, solutionat într-un termen rezonabil, art. 24 care garantează dreptul la apărare si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti. Se invocă, de asemenea, următoarele prevederi din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale: art. 6 referitor la dreptul la un proces echitabil si art. 9 paragraful 2 care garantează libertatea de a-si manifesta religia sau convingerile. În plus, sunt mentionate si mai multe articole din Conventia privind Statutul refugiatilor, încheiată la Geneva la 28 iulie 1951: art. 16 care statuează dreptul refugiatilor de a sta în justitie, art. 32 privind expulzarea refugiatilor si art. 33 care stabileste conditiile în care expulzarea si returnarea sunt interzise. În fine, mai este amintit si art. 3 din Conventia împotriva torturii si a altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, adoptată la New York la 10 decembrie 1984, articol care prevede că niciun stat parte nu va expulza, nu va reîntoarce, nici nu va extrăda o persoană către un alt stat în care există motive serioase de a crede că acolo ea riscă să fie supusă la tortură.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, sustinerile autorului prezent, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 23, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 si 3 si art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, al căror cuprins este următorul:

- Art. 23 - „Statutul de refugiat

(1) Statutul de refugiat se recunoaste, la cerere, cetăteanului străin care, în urma unei temeri bine întemeiate de a fi persecutat pe motive de rasă, religie, nationalitate, opinii politice sau apartenentă la un anumit grup social, se află în afara tării de origine si care nu poate sau, datorită acestei temeri, nu doreste protectia acestei tări, precum si persoanei fără cetătenie care, fiind în afara tării în care îsi avea resedinta obisnuită datorită acelorasi motive mentionate mai sus, nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu doreste să se reîntoarcă.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cazul străinilor care beneficiază de protectie sau de asistentă din partea unui organism ori a unei institutii a Natiunilor Unite, alta decât Înaltul Comisariat al Natiunilor Unite pentru Refugiati (UNHCR). Atunci când această protectie sau asistentă a încetat pentru un motiv oarecare, fără ca situatia acestor persoane să fi fost reglementată în mod definitiv, în conformitate cu rezolutiile relevante adoptate de Adunarea Generală a Natiunilor Unite, aceste persoane vor beneficia de prevederile prezentei legi.”.

- Art. 25 alin. (1): „Cauzele de excludere de la recunoasterea statutului de refugiat

(1) Statutul de refugiat nu se recunoaste cetătenilor străini si apatrizilor cu privire la care există motive serioase să se creadă că:

a) au comis o infractiune contra păcii si omenirii, o crimă de război ori o altă infractiune definită conform tratatelor internationale relevante la care România este parte sau altui document international pe care România este obligată să îl respecte;

b) au comis o infractiune gravă de drept comun în afara României, înainte de a fi admisi pe teritoriul statului român;

c) au comis fapte care sunt contrare scopurilor si principiilor asa cum sunt ele enuntate în preambulul si în art. 1 si 2 din Carta Organizatiei Natiunilor Unite;

d) au instigat sau au fost complici la săvârsirea faptelor prevăzute la lit. a)-c).”;

- Art. 26 - „Protectia subsidiară

(1) Protectia subsidiară se poate acorda cetăteanului străin sau apatridului care nu îndeplineste conditiile pentru recunoasterea statutului de refugiat si cu privire la care există motive temeinice să se creadă că, în cazul returnării în tara de origine, respectiv în tara în care îsi avea resedinta obisnuită, va fi expus unui risc serios, în sensul prevederilor alin. (2), si care nu poate sau, datorită acestui risc, nu doreste protectia acelei tări.

(2) Prin risc serios, în sensul alin. (1), se întelege: (...)

2. tortură, tratamente sau pedepse inumane ori degradante; sau

3. o amenintare serioasă, individuală, la adresa vietii sau integritătii, ca urmare a violentei generalizate în situatii de conflict armat intern ori international, dacă solicitantul face parte din populatia civilă.”;

- Art. 63 - „Audierea

Instanta poate dispune audierea solicitantului de azil atunci când apreciază că aceasta este utilă solutionării cauzei.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că sustinerile autorilor exceptiei în legătură cu neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 23 din Legea nr. 122/2006, potrivit cărora evaluarea elementului subiectiv în functie de reactiile psihologice ale persoanelor conduce la neuniformitatea interpretării notiunii de persecutie, nu se constituie în veritabile critici de neconstitutionalitate, ci reprezintă asertiuni cu privire la modalităti ipotetice de aplicare de către instantele de judecată a prevederilor de lege criticate. Apoi, „acordarea beneficiului dubiului la stabilirea faptelor semnificative pe care solicitantul nu le poate dovedi”, pe care doi dintre autorii exceptiei o invocă în motivarea acesteia, constituie un atribut exclusiv al instantei de judecată, excedând competentei Curtii Constitutionale.

Curtea nu poate retine nici criticile referitoare la neconstitutionalitatea dispozitiilor art. 25 alin. (1) din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România. Curtea constată că legea amintită este rezultatul armonizării legislatiei nationale cu prevederile aquis-ului comunitar în domeniul azilului si observă că textul de lege criticat nu face altceva decât să transpună dispozitiile art. 12 alin. (2) din Directiva Consiliului Uniunii Europene 2004/83/CE din 29 aprilie 2004 privind standardele minime referitoare la conditiile pe care trebuie să le îndeplinească resortisantii tărilor terte sau apatrizii pentru a putea beneficia de statutul de refugiat ori persoanele care, din alte motive, au nevoie de protectie internatională si referitoare la continutul protectiei acordate.

Cu privire la dispozitiile art. 26 alin. (1) si alin. (2) pct. 2 si 3 din Legea nr. 122/2006, Curtea constată că acestea sunt în deplină concordantă cu documentele internationale invocate de autorii exceptiei. De altfel, textele criticate reprezintă concretizarea în planul legislatiei nationale a Recomandării Rec(2001)18 a Comitetului Ministrilor Consiliului Europei către statele membre privind protectia subsidiară.

În fine, Curtea observă că asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. 63 din Legea nr. 122/2006 s-a mai pronuntat, prin prisma acelorasi dispozitii constitutionale si conventionale ca si în prezenta cauză si analizând critici de neconstitutionalitate similare, iar prin Decizia nr. 439 din 15 aprilie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 8 mai 2008, Curtea a respins exceptia ca neîntemeiată, pentru motivele acolo retinute. În cauza de fată nu au intervenit elemente noi care să justifice reconsiderarea acestei jurisprudente, astfel că solutia pronuntată cu acel prilej si argumentele pe care aceasta s-a sprijinit îsi păstrează valabilitatea.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 23, art. 25 alin. (1), art. 26 alin. (1) si (2) pct. 2 si 3 si art. 63 din Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, exceptie ridicată de Anmar Jumaah Mohammed Saleh Al-Saadi, Ammar Jumaah Mohammed Salih Mohammed Salih, Mergia Daniel Teshome si Calan Huseyn în dosarele nr. 6.832/302/2007, nr. 6.830/302/2007, nr. 5.952/302/2007 si, respectiv, nr. 15.717/302/2006 ale Tribunalului Bucuresti - Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Apărării pe anul 2008, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Apărării, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2008, cu suma de 135.000 mii lei la capitolul 60.01. „Apărare”, titlul 55 „Alte transferuri”, articolul 55.02. „B. Transferuri curente în străinătate”, alineatul 55.02.01. „Contributii si cotizatii la organisme internationale”.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor, la propunerea ordonatorului principal de credite, va introduce modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Apărării pe anul 2008, va majora limita de cheltuieli aprobată Ministerului Apărării pentru luna noiembrie 2008 cu suma de 135.000 mii lei si va asigura cu operativitate deschiderea creditelor bugetare pentru efectuarea plătilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează: Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.386.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

având în vedere prevederile art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de Ministerul Economiei si Finantelor.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Economiei si Finantelor, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Societatea Natională de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre cresterea câstigului mediu lunar brut si cea a productivitătii muncii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.389.

 

 

ANEXĂ

 

Ministerul Economiei si Finantelor

Operatorul economic

Sediul/Adresa

Cod unic de înregistrare

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2008

al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale „TRANSGAZ” - S.A. Medias

 

 

 

 

 

 

mii lei

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

BVC rectificat

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

1.222.011

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

1.197.023

 

 

a) productia vândută

3

1.186.336

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

 

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale în viqoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved legale în vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

888

 

 

e)alte venituri din exploatare, din care:

9

9.799

 

 

-venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

9a

 

 

 

-alte venituri din exploatare

9b

9.799

 

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

24.988

 

 

a)venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

22.164

 

 

d)alte venituri financiare

14

2.824

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

917.423

 

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

902.614

 

 

a)cheltuieli materiale

18

244.602

 

 

b)alte cheltuieli externe(cu energie si apă)

19

4.802

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

 

 

 

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

263 945

 

 

-salarii

22

155.998

 

 

- contracte de mandat/contracte de performantă

23

421

 

 

-cheituieii cu asiqurarile si protectia socială, din care:

24

43.180

 

 

- cheituieii privind contributia la asigurări sociale

25

31.787

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

1.499

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

9.894

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

64.346

 

 

- cota gaze

28a

41.066

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21, a!(3), lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

7.795

 

 

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr. 193/2006)

30

0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

0

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

630

 

 

- tichete de masă

33

8.837

 

 

e)ajustarea valorii imobilizărilor corporale si necorporale

34

84.719

 

 

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

304.546

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

36

155.319

 

 

-cheltuieli de protocol, din care:

37

1.194

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

 

 

 

-cheltuieli de reclamă si publicitate, din care:

39

1.726

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

3,559

 

 

-alte cheltuieli, din care:

43

145.668

 

 

-taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

118.391

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

14.809

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

47

13.526

 

 

-alte cheltuieli financiare

48

1.283

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

304.588

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

46.538

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

258.050

 

1,

Rezerve legale

53

1.000

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

58

7.304

 

7.

Minim 50% vârsăminte ta bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

128.525

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

121.221

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

530,786

 

1.

Surse proprii

62

209.591

 

2.

Alocatii de la buget

63

 

 

3.

Credite bancare

64

47.650

 

 

- interne

65

47.650

 

 

- externe

66

 

 

4

Alte surse(vanzari actiuni la oferta publica si Fondul Proprietatea) *

67

273.545

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

318.638

 

1.

Cheltuieli aferente investitilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

251.352

 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

70

67.286

 

 

- interne

71

67.286

 

 

- externe

72

 

 

3

Investitii pentru echilibrarea SNT

72a

0

VIII.

 

REZERVE, din care:

73

1.000

 

1.

Rezerve legale

74

1.000

 

2.

Rezerve statutare

75

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1.

Venituri totale

78

1.222.011

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

917.423

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

5.130

 

4.

Număr mediu de salariati total

81

5.003

 

5.

Fond de salarii, din care:

82

155.998

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă cu durată nelimitată de timp

83

155.550

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

448

 

6.

Câstigul mediu lunar pe salariat*

85

2.591

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) -în preturi curente

86

244

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (mii lei/pers.)(rd.78/rd.81) - în preturi comparabile

87

 

 

9.

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (volumul lucrărilor de reabilitare conducte-km/pers)

88

0,163

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( cheltuieli totale/ venituri totalex1000) (rd.16/rd.1x1000)

89

750,75

 

11

Plati restante -total

90

8.127

 

 

- preturi curente

91

8.127

 

 

- preturi comparabile(rd 95x indicele de crestere a preturilor proqnozate)

92

8.127

 

12

Creante restante - total

93

90.492

 

 

- preturi curente

94

90.492

 

 

- preturi comparabile (rd 98x indicele de crestere a preturilor prognozate)

95

90.492

 

*) Excedentul de surse de investitii va fi utilizat în perioada următoare.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei

 

În temeiul art.108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art.8. - (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justitiei este ajutat de 4 secretari de stat si de un subsecretar de stat, numiti, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Functiile de ministru, secretar de stat si subsecretar de stat sunt functii de demnitate publică, potrivit legii.

(2) Secretarii de stat si subsecretarul de stat coordonează activitătile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justitiei. Atributiile si responsabilitătile acestora se stabilesc prin ordin de către ministrul justitiei.”

2. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - (1) Ministrul justitiei poate delega, în conditiile legii, unele dintre atributiile sale secretarilor de stat, subsecretarului de stat ori secretarului general sau secretarului general adjunct.”

3. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justitiei este de 470, exclusiv demnitarii, posturile aferente cabinetului ministrului, precum si cele ale Directiei de implementare a proiectelor finantate din împrumuturi externe.”

4. Anexa nr. 1 „Structura organizatorică a Ministerului Justitiei” se modifică si se înlocuieste cu anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 132 din 11 februarie 2005, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.391.

 

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ANEXĂ

(Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 83/2005)

 

Numărul maxim de posturi: 470

(exclusiv demnitarii si posturile aferente cabinetului ministrului)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Ministerului Justitiei

 

 


*) Se înfiintează la nivel de serviciu.

**) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

***) Structura atlală în coordonarea profesională a Ministerului Justitiei si finantata de la bugetul Ministerului Apărării

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind eliberarea domnului Stefan Cosmeanu din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru

 

În temeiul prevederilor art. 15 lit. c) si ale art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Stefan Cosmeanu se eliberează din functia de consilier personal în cadrul Cancelariei Primului-Ministru - Cabinetul Primului-Ministru.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 221.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

pentru eliberarea domnului Pavel Abraham din functia de presedinte al Agentiei Nationale Antidrog

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.489/2002 privind înfiintarea Agentiei Nationale Antidrog, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Pavel Abraham se eliberează din functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale Antidrog.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2008.

Nr. 222.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010

 

În baza prevederilor art. 141 lit. p) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările s i completările ulterioare, si ale art. 10 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările i completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă „Calendarul miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010”, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală managementul resurselor umane din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului si inspectoratele scolare vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 5.742.

 

ANEXĂ

 

CALENDARUL

miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010

 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare, lucrările privitoare la mobilitatea personalului didactic din învătământul preuniversitar de stat se organizează la nivelul inspectoratelor scolare si sunt coordonate de comisia de mobilitate a personalului didactic, numită prin decizie a inspectorului scolar general, până la data de 5 ianuarie 2009. Comisia de mobilitate a personalului didactic este formată din:

a) presedinte - inspector scolar general adjunct cu atributii în domeniul managementului resurselor umane;

b) vicepresedinte - inspector cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspector scolar cu managementul institutional/inspector scolar de specialitate;

c) secretari - inspectori cu atributii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori scolari cu managementul institutional/ inspectori scolari de specialitate/directori de liceu;

d) membri - inspectori scolari de specialitate/inspectori scolari/profesori metodisti, câte unul pentru fiecare specialitate, consilierul juridic si analistul programator de la inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Comisia mentionată mai sus îsi desfăsoară activitatea conform prezentului calendar si este abilitată să ia decizii si în afara perioadei prevăzute de acesta pentru rezolvarea tuturor situatiilor care pot să apară, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar, cu informarea si cu avizul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu exceptia pretransferării si a transferării pentru restrângere de activitate.

Comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic îsi desfăsoară activitatea pe durata unui an calendaristic.

Reprezentantii organizatiilor sindicale reprezentative la nivel judetean/al municipiului Bucuresti participă ca observatori la toate etapele miscării personalului didactic de predare si pregătire/instruire practică din învătământul preuniversitar. În această calitate au acces la documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic, au dreptul de a semnala presedintelui acesteia eventualele nerespectări ale prevederilor legale si semnează alături de membrii comisiei documentele finale.

I. Ca urmare a restructurării retelei scolare, a transformării unor unităti de învătământ în unităti de alt nivel si a schimbării denumirii unitătilor de învătământ, inspectoratele s colare vor revizui deciziile de restructurare a retelei scolare i, în baza acestora si a art. 11 alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, vor emite noi documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbări.

Perioada: 5 -23 ianuarie 2009

II. Ordinea de prioritate a miscării personalului didactic din învătământul preuniversitar pentru anul scolar 2009-2010 este următoarea:

1. Întocmirea listelor cuprinzând personalul didactic titular care urmează să fie pensionat cu data de 1 septembrie 2009:

a) pentru limită de vârstă standard;

b) la cerere, conform art. 127 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

Perioada: 26 ianuarie -6 februarie 2009

c) cadrele didactice care doresc să îsi continue activitatea didactică în anul scolar 2009-2010, în conditiile prevăzute de art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, depun cererile la inspectoratele scolare judetene/al

municipiului Bucuresti (care trebuie să contină avizul consiliului profesoral al unitătii de învătământ);

Perioada: 26 ianuarie -6 februarie 2009

d) cadrele didactice titulare care solicită continuarea activitătii în învătământ, conform art. 128 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, pot fi mentinute ca titulare în functia didactică peste vârsta standard de pensionare numai dacă a fost asigurat numărul necesar de posturi didactice/ catedre vacante corespunzătoare pentru solutionarea restrângerilor de activitate. Consiliul de administratie al inspectoratului scolar aprobă mentinerea în activitate a cadrelor didactice peste vârsta standard de pensionare, în functie de: evolutia demografică, planurile de s colarizare, dinamica resurselor umane, politicile de personal i evolutia planurilor de învătământ;

Perioada: 9 -10 februarie 2009

e) comunicarea acordului/refuzului de mentinere în activitate sau a avizului de pensionare;

Termen: 11 februarie 2009

f) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar;

Perioada: 11-13 februarie 2009

g) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 16 februarie 2009

h) comunicarea rezultatelor la contestatii.

Termen: 17 februarie 2009

2. Constituirea catedrelor si încadrarea personalului didactic titular în învătământ (conform actului de numire/transfer) pentru anul scolar 2009-2010:

a) la nivelul unitătilor de învătământ;

b) la nivelul inspectoratului scolar.

Perioada: 18 februarie -6 martie 2009

3. Solutionarea completărilor si a întregirilor de normă didactică a cadrelor didactice titulare pentru anul scolar 2009-2010:

a) înregistrarea cererilor de întregire a normei didactice la inspectoratul scolar;

Perioada: 9 -10 martie 2009

b) solutionarea, în consiliul de administratie al inspectoratului scolar, a cererilor de întregire a normei didactice, prin transferul cadrelor didactice titulare în două sau în mai multe unităti de învătământ/specializări într-o singură unitate de învătământ/ specializare;

Termen: 11 martie 2009

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei orelor/catedrelor vacante/rezervate;

Termen: 13 martie 2009

d) înregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul scolar;

Perioada: 16-19 martie 2009

e) completarea de către comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic a normei didactice cu ore la altă/alte specializare/specializări la nivelul unitătii de învătământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

f) completarea, în sedintă publică organizată de către comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic, a normei didactice cu ore la altă/alte unităti de învătământ, la solicitarea si cu acordul cadrului didactic, pe durata unui an scolar;

Perioada: 23-24 martie 2009

g) emiterea si comunicarea deciziilor de completare a normei didactice/transfer.

Termen: 25 martie 2009

4. Pretransferarea personalului didactic titular la cerere si transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea retelei scolare:

a) afisarea la inspectoratele scolare a listei posturilor didactice/catedrelor care intră în restrângere de activitate, începând cu 1 septembrie 2009;

Termen: 13 martie 2009

b) afisarea la inspectoratul scolar a listei cuprinzând posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, mentionându-se în listă posturile didactice/catedrele alocate pentru solutionarea restrângerilor de activitate, în baza hotărârii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului scolar;

Termen: 27 martie 2009

c) afisarea la inspectoratele scolare a listei cadrelor didactice care intră în restrângere de activitate, începând cu

1 septembrie 2009;

Termen: 6 aprilie 2009

d) înregistrarea cererilor personalului didactic care solicită pretransferare si transferare pentru restrângere de activitate la comisia de mobilitate a personalului didactic din cadrul inspectoratului scolar;

Perioada: 7-16 aprilie 2009

e) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită pretransferul si transferul pentru restrângere de activitate;

Termen: 23 aprilie 2009

f) înregistrarea contestatiilor la punctajele acordate de către inspectoratul scolar;

Perioada: 23 -24 aprilie 2009

g) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar si afisarea listelor finale;

Termen: 27 aprilie 2009

h) efectuarea, în ordine, mai întâi a pretransferărilor si apoi a transferărilor pentru restrângere de activitate în aceeasi sedintă publică;

Perioada: 28 -29 aprilie 2009

i) înregistrarea contestatiilor la inspectoratul scolar;

Perioada: 4 -6 mai 2009

j) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, emiterea si comunicarea deciziilor de pretransfer si transfer pentru restrângere de activitate.

Termen: 7 mai 2009

5. Detasarea în interesul învătământului:

a) înregistrarea, de către inspectorii de specialitate, a solicitărilor unitătilor de învătământ;

Perioada: 8 -15 mai 2009

b) discutarea si solutionarea propunerilor făcute de inspectorii scolari de specialitate în consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 18 mai 2009

c) afisarea listei cadrelor didactice detasate în interesul învătământului la inspectoratele scolare;

Termen: 19 mai 2009

d) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare în interesul învătământului.

Termen: 20 mai 2009

6. Ocuparea prin concurs national a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile/ netitularizabile propuse pentru concurs de către comisia judeteană/a municipiului Bucuresti de mobilitate a personalului didactic si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

Termen: 22 mai 2009

b) stabilirea listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile pentru concurs de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 27 mai 2009

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile, stabilite de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, si afisarea acesteia la inspectoratul scolar;

Termen: 29 mai 2009

d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidatilor la concursul national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la secretariatul comisiei de mobilitate din cadrul inspectoratului scolar (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009):

Perioada: 1-19 iunie 2009

- absolventii promotiei 2009 depun adeverinta de absolvire si validează fisa de înscriere (prin semnătură);

Termen: 8 iulie 2009

e) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de către comisia de mobilitate a personalului didactic;

 

NOTĂ:

Pentru posturile didactice/catedrele care nu necesită probă practică, absolventii promotiei 2009 care sustin examenul de licentă/absolvire după data de 8 iulie 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate numai după prezentarea adeverintei de absolvire.

 

Perioada: 22-26 iunie 2009

f) validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură), conform graficului stabilit de inspectoratul scolar;

Perioada: 29 iunie - 3 iulie 2009

g) extragerea din aplicatia Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a situatiei preliminare cu numărul total de posturi didactice/catedre vacante/rezervate titularizabile/netitularizabile pe specialităti si numărul total al candidatilor înscrisi;

Termen: 9 iulie 2009

h) desfăsurarea concursului (locul va fi anuntat public cu cel putin 30 de zile înainte);

Termen: 15 iulie 2009

i) transmiterea situatiei statistice a derulării concursului (numărul candidatilor prezenti si numărul candidatilor absenti) la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

Termen: 15 iulie 2009 ora 12,00

j) afisarea rezultatelor finale;

Termen: 24 iulie 2009

• etapa I de repartizare -repartizarea computerizată, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota 7,00 (sapte) pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile:

k) depunerea si verificarea optiunilor (cu fisa-martor) de către candidatii care si-au validat fisa de înscriere;

Perioada: 27-28 iulie 2009

l) repartizarea computerizată, în ordinea descrescătoare a mediei obtinute la concurs, pe posturi didactice/catedre vacante titularizabile a cadrelor didactice participante la concursul national care au obtinut minimum nota 7,00 (sapte);

Termen: 29 iulie 2009

m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 iulie 2009

7. Ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, prin concurs, în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008:

a) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a listei actualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ/centrele care organizează concurs;

Termen: 22 mai 2009

b) stabilirea centrelor de concurs si a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante titularizabile de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 27 mai 2009

c) transmiterea datelor pentru publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a listei finale cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate titularizabile/ netitularizabile, stabilite de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar, si afisarea acesteia la inspectoratul scolar si la unitătile de învătământ/centrele care organizează concurs;

Termen: 29 mai 2009

d) înregistrarea cererilor de înscriere a candidatilor pentru concurs (inclusiv pentru absolventii promotiei 2009),

detasare la cerere prin concurs/concurs specific, continuitate pentru detasare la cerere sau suplinire si suplinire, însotite de documentele prevăzute în cerere, la secretariatul unitătii de învătământ sau la centrul care organizează concurs;

Perioada: 1-12 iunie 2009

e) verificarea dosarelor de către comisia de concurs si avizarea acestora de către consilierul juridic al inspectoratului scolar, la sediul inspectoratului scolar, cu exceptia dosarelor absolventilor promotiei 2009. Verificarea si evaluarea dosarelor cadrelor didactice care solicită detasare la cerere, în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic, cuprinse în anexa nr. 2 la Metodologia privind miscarea personalului didactic din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007;

Perioada: 15-17 iunie 2009

f) afisarea la centrele de concurs a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detasare la cerere prin concurs specific;

Termen: 18 iunie 2009

g) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;

Perioada: 18-19 iunie 2009

h) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 22 iunie 2009

i) comunicarea solutiilor la contestatii;

Termen: 23 iunie 2009

j) validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură);

Perioada: 22-24 iunie 2009

k) organizarea concursului cu probe scrise si a probelor practice/orale în profilul postului;

Perioada: 25 iunie-14 iulie 2009

l) repartizarea candidatilor admisi la concurs;

Perioada: 16-28 iulie 2009

m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 31 iulie 2009

 

NOTĂ:

Absolventii promotiei 2009 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în unitătile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judetele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008 numai după prezentarea adeverintei de absolvire.

 

8. Publicarea pe portalul Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului a listei cu posturile didactice/ catedrele netitularizabile rămase vacante, inclusiv a celor titularizabile rămase neocupate, care au devenit netitularizabile, si a posturilor didactice/catedrelor rezervate si afisarea acestora la inspectoratul scolar

Termen: 3 august 2009

9. Detasarea la cerere a persoanelor interesate si/sau prin continuitate:

a) comunicarea acordului/refuzului continuitătii cadrelor didactice pentru detasare la cerere de către unitatea de învătământ la inspectoratul scolar;

Perioada: 11-15 mai 2009

b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare care solicită detasare la cerere;

Perioada: 1-19 iunie 2009

c) verificarea si evaluarea dosarelor în baza criteriilor de evaluare a personalului didactic, cuprinse în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007;

Perioada: 22-25 iunie 2009

d) afisarea la inspectoratul scolar a listelor cu punctajele cadrelor didactice care solicită detasare la cerere prin concurs specific;

Termen: 26 iunie 2009

e) depunerea contestatiilor la inspectoratul scolar privind punctajele acordate;

Perioada: 26-29 iunie 2009

f) solutionarea contestatiilor de către consiliul de administratie al inspectoratului scolar;

Termen: 30 iunie 2009

g) comunicarea solutiilor la contestatii;

Termen: 1 iulie 2009

h) validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură);

Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009

i) afisarea la inspectoratul scolar a listei cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate netitularizabile si numele cadrelor didactice care beneficiază de continuitate pentru detasare la cerere pe aceste posturi didactice/catedre, conform prevederilor art. 81 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007:

- afisarea listei cadrelor didactice titulare care au solicitat detasare la cerere;

- actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate netitularizabile;

Termen: 3 august 2009

• etapa a II-a de repartizare - repartizarea în sedintă publică, la nivel judetean, a candidatilor care au solicitat detasare la cerere:

j) repartizarea, în sedintă publică, în ordinea descrescătoare a notelor obtinute la concursul national/concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unită t ile de învătământ preuniversitar din municipiul Bucuresti si judeele nominalizate în Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 5.573/2008 sau a punctajului obtinut prin aplicarea criteriilor si punctajelor de evaluare a personalului didactic, cuprinse în anexa nr. 2 la metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007, pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, a cadrelor didactice care au solicitat detasare la cerere, conform art. 81 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007;

Perioada: 17-18 august 2009

k) emiterea si comunicarea deciziilor de detasare la cerere.

Termen: 1 septembrie 2009

10. Ocuparea, prin suplinire/cumul/plata cu ora, a posturilor didactice/catedrelor rezervate si a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante:

a) comunicarea acordului/refuzului continuitătii pentru suplinire a cadrelor didactice de către unitătile de învătământ la inspectoratul scolar;

Perioada: 11-15 mai 2009

b) înregistrarea cererilor cadrelor didactice care solicită continuitate pentru suplinire;

Perioada: 1-19 iunie 2009

c) înregistrarea cererilor candidatilor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate netitularizabile prin suplinire;

Perioada: 1-19 iunie 2009

d) verificarea si avizarea dosarelor candidatilor de către comisia de mobilitate a personalului didactic;

Perioada: 22-26 iunie 2009

e) validarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură);

Perioada: 29 iunie-3 iulie 2009

f) revalidarea fiselor de înscriere de către candidati (prin semnătură) pentru candidatii care s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009; depunerea si înregistrarea dosarelor pentru detasare la cerere prin concurs specific si suplinire pentru candidatii care nu s-au înscris în perioadele 1-12 iunie 2009/1-19 iunie 2009;

Perioada: 24-25 august 2009

g) organizarea la nivel judetean a concursului pentru suplinire;

Termen: 28 august 2009

h) afisarea rezultatelor;

Termen: 31 august 2009

i) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea acestora;

Perioada: 31 august - 1 septembrie 2009

j) afisarea rezultatelor definitive;

Termen: 2 septembrie 2009

• etapa a III-a de repartizare - repartizarea, în sedintă publică, la nivel judetean, a candidatilor care au obtinut cel putin nota/media 5,00 (cinci) si solicită suplinire:

k) actualizarea si afisarea listei cu posturile didactice/ catedrele vacante/rezervate netitularizabile;

Termen: 18 august 2009

l) solutionarea cererilor de continuitate prin suplinire si repartizarea în sedintă publică a suplinitorilor calificati, conform

prevederilor art. 82 si 83 din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007;

Perioada: 19-21 august 2009

m) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Termen: 1 septembrie 2009

n) depunerea si înregistrarea dosarelor pentru cumul/plata cu ora ale candidatilor prevăzuti la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007 si ale suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 24-25 august 2009

o) organizarea testării suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului;

Perioada: 27-28 august 2009

p) afisarea rezultatelor;

Termen: 31 august 2009

q) depunerea contestatiilor, analizarea si rezolvarea acestora;

Perioada: 31 august-1 septembrie 2009

r) afisarea rezultatelor definitive;

Termen: 2 septembrie 2009

• etapa a IV-a de repartizare - repartizarea, în sedintă publică la nivel judetean, a candidatilor prevăzuti la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007, a suplinitorilor cu studii corespunzătoare postului, care au obtinut cel putin nota 5,00 (cinci) la concurs, si acordarea orelor în regim de plata cu ora/cumul cadrelor didactice titulare, asociate si pensionate

s) sedintă publică pentru:

- corecturi;

- repartizarea candidatilor rămasi nerepartizati în etapele anterioare, a candidatilor prevăzuti la art. 81 alin. (11) din metodologia aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 2.573/2007 si a suplinitorilor calificati admisi la concursul din data de 28 august 2009;

Perioada: 3-4 septembrie 2009

t) acordarea orelor rămase neocupate în regim de cumul/plata cu ora personalului didactic titular si cadrelor didactice asociate/pensionate;

Perioada: 7-8 septembrie 2009

u) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră;

Termen: 11 septembrie 2009

• etapa a V-a de repartizare - repartizarea, în sedintă publică la nivel judetean, a suplinitorilor fără studii corespunzătoare postului, care au obtinut cel putin media 5,00 (cinci) la testarea din perioada 27-28 august 2009

v) repartizarea în sedintă publică a suplinitorilor fără studii corespunzătoare pe posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate;

Perioada: 9-10 septembrie 2009

x) emiterea si comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră.

Termen: 11 septembrie 2009

III. Transmiterea la Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului a situatiei statistice globale privind repartizarea candidatilor pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.

Termen: 25 septembrie 2009