MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 754         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 7 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            145. - Ordonantă de urgentă pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

            146. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 111 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

            1.375. - Hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 rectificat al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor

 

            1.380. - Hotărâre privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în anul 2008, a cuantumului sprijinului si a sumei alocate fiecărei activităti, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, în anii 2006 si 2007, destinată pentru însământare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 si 2007/2008, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            896. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

 

            1.818. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 917/2008

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

            342. - Hotărâre privind Norma pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0)

 

Rectificări la:

 - Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007;

 - Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2008

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru abrogarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase

 

Având în vedere necesitatea si urgenta compatibilizării cadrului institutional si legislativ national privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor s i preparatelor periculoase cu prevederile comunitare din domeniu,

pentru a se evita suprapunerile i paralelismele prevederilor legislative privind regimul substantelor si preparatelor periculoase,

luând în considerare faptul că neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligatiilor ce revin României vor avea ca efect declansarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sanctionare,

tinând seama de faptul că aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 22 noiembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 451/2001, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă a Guvernului se aplică de la data intrării în vigoare a actului normativ prin care se transpune Directiva 67/548/CEE a Consiliului privind armonizarea actelor cu putere de lege si a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea si etichetarea substantelor periculoase, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 145.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 111 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

 

Având în vedere Decizia Curtii Constitutionale nr. 742 din 24 iunie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 570 din 29 iulie 2008,

ţinând seama de prevederile art. 147 alin. (1) din Constitutia României, republicată, potrivit cărora dispozitiile din legile si ordonantele în vigoare, precum si cele din regulamente, constatate ca fiind neconstitutionale, îsi încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curtii Constitutionale dacă în acest interval Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pune de acord prevederile neconstitutionale cu dispozitiile Constitutiei,

luând în considerare necesitatea corectării, în lumina celor statuate prin decizia Curtii Constitutionale, si asigurării cadrului legal în materia retinerii permisului de conducere pentru anumite fapte comise de conducătorii de autovehicule sau de tramvaie,

având în vedere că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Articolul 111 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 111. - (1) Permisul de conducere sau dovada înlocuitoare a acestuia se retine în următoarele cazuri:

a) la cumularea a cel putin 15 puncte de penalizare;

b) când titularul acestuia a săvârsit una dintre infractiunile prevăzute la art. 85, art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1) si la art. 92 alin. (3) si (5);

c) la săvârsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 100 alin. (3), art. 101 alin. (3), art. 102 alin. (3) si în situatia prevăzută la art. 115 alin. (1);

d) când titularul acestuia a fost declarat inapt pentru a conduce autovehicule sau tramvaie;

e) când prezintă modificări, stersături sau adăugări ori este deteriorat;

f) când se află în mod nejustificat asupra altei persoane;

g) când perioada de valabilitate a expirat.

(2) La retinerea permisului de conducere, în cazurile prevăzute la alin. (1), titularului acestuia i se eliberează o dovadă înlocuitoare cu sau fără drept de circulatie.

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si d), precum si în cele mentionate la art. 85 alin. (2) si (4), art. 86 alin. (2), art. 87 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 89 alin. (1), art. 90 alin. (1), art. 92 alin. (3) si (5) si la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează fără drept de circulatie.

(4) Permisul de conducere al conducătorului de autovehicul sau de tramvai, implicat într-un accident de circulatie din care a rezultat uciderea sau vătămarea corporală a unei persoane, se retine de către politia rutieră dacă acesta a încălcat o regulă de circula t ie, eliberându-se dovada înlocuitoare fără drept de circulaie, în situatia în care regula de circulatie încălcată este una dintre cele prevăzute la art. 102 alin. (3) lit. a) si c), sau dovada înlocuitoare cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile, în celelalte cazuri.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (1) lit. e) s i g), art. 85 alin. (1) si (3), art. 100 alin. (3), la art. 101 alin. (3) i art. 102 alin. (3) lit. b) si e), dovada înlocuitoare a permisului de conducere se eliberează cu drept de circulatie pentru o perioadă de 15 zile.

(6) La cererea titularului permisului de conducere retinut în conditiile alin. (1) lit. b) sau ale alin. (4), procurorul care efectuează urmărirea penală sau exercită supravegherea cercetării penale ori, în faza de judecată, instanta de judecată învestită cu solutionarea cauzei poate dispune prelungirea dreptului de circulatie, cu câte cel mult 30 de zile, până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau, după caz, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti. Modul de solutionare a cererii de prelungire a dreptului de circulatie se comunică si sefului politiei rutiere pe raza căreia s-a comis fapta.

(7) Alineatele (3)-(5) se aplică în mod corespunzător si în situatia în care se retine dovada înlocuitoare a permisului retinut pentru o faptă săvârsită anterior, aflată în termenul de valabilitate. Termenul de valabilitate al noii dovezi nu îl poate depăsi pe cel al primei dovezi.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 146.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 rectificat al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/2003 privind gospodărirea în sigurantă a deseurilor radioactive, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 rectificat al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive, institutie publică de interes national, aflată în subordinea Ministerului Economiei si Finantelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale pentru Deseuri Radioactive reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei bugetare se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Agentia Natională pentru Deseuri Radioactive poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.375.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

rectificat pentru anul 2008 Finantat din venituri proprii conform art. 4 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.080/2007

 

- mii lei -

Cap./Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/ Alineat

Denumirea indicatorilor

Program 2008

C

 

 

Venituri nefiscale - TOTAL

59300

C1

31.10

 

Venituri din dobânzi

1600

 

 

31.10.03

Alte venituri din dobânzi

1600

C2

36.10

 

Vânzări de bunuri si servicii

57700

 

 

36.10.05

Vărsăminte din veniturile/disponibilitătile instit. publ.

8700

 

 

36.10.50

Alte venituri

49000

 

 

 

CHELTUIELI TOTAL

6935

 

 

 

01. CHELTUIELI CURENTE( 10+20+55 )

4875

10

 

 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2944

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

2145

 

10.02

 

Cheltuieli salariale în natură

71

 

10.03

 

Contributii

728

 

 

10.03.01

Contributii pentru asigurări sociale de stat

500

 

 

10.03.02

Contributii de asigurări de somaj

40

 

 

10.03.03

Contributii de asigurări sociale de sănătate

120

 

 

10.03.04

Contributii pentru asigurări de accidente de muncă si boli profesionale

10

 

 

10.03.05

Prime de asigurări de viată plătite de angajator pentru angajati

40

 

 

10.03.06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

17

 

 

10.03.07

Contributii la fondul de garantare a creantelor salariale

1

20

 

 

Titlul II BUNURI SI SERVICII

1911

 

20.01

 

Bunuri si servicii

533

 

20.02

 

Reparatii curente

30

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

2

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

170

 

20.11

 

Cărti si publicatii

30

 

20.12

 

Consultantă si expertiză

50

 

20.13

 

Pregătire profesională

65

 

20.14

 

Protectia muncii

85

 

20.16

 

Studii si cercetări

200

 

20.25

 

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale

10

 

20.30

 

Alte cheltuieli

636

55

 

 

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

20

 

55.02.01

 

Contributii si cotizatii la organisme internationale

20

 

 

 

70. CHELTUIELI DE CAPITAL( 71+72)

2060

71

 

 

Titlul X Active nefinanciare

2060

 

71.01

 

Active fixe(inclusiv reparatii capitale)

2060

90

 

 

EXCEDENT

52365

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, în anul 2008, a cuantumului sprijinului si a sumei alocate fiecărei activităti, precum si pentru modificarea art. 1 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, în anii 2006 si 2007, destinată pentru însământare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 si 2007/2008, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 16 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Se aprobă activitătile pentru care se acordă sprijin financiar în anul 2008 beneficiarilor prevăzuti la art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123/2006 pentru aprobarea acordării sprijinului financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal, zootehnic, al îmbunătătirilor funciare si al organizării si sistematizării teritoriului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2007, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, cuantumul sprijinului si suma totală alocate fiecărei activităti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - La articolul 1 alineatul (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.611/2006 privind stabilirea speciilor si a valorii ajutorului financiar pentru productia internă de seminte si material săditor, certificată oficial, în anii 2006 si 2007, destinată pentru însământare sau plantare în campaniile agricole din anii de vânzare 2006/2007 si 2007/2008, si pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea, verificarea si plata ajutorului financiar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 983 din 8 decembrie 2006, cu modificările ulterioare, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) 15.794,6 mii lei pentru productia de seminte si material săditor destinată însământării si plantării în toamna anului 2007 si primăvara anului 2008, pentru produsele prevăzute în anexa nr. 2.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.380.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul vegetal în anul 2008, uantumul sprijinului si suma totală alocată fiecărei activităti

 

Nr. crt.

Denumirea activitătii

Cuantumul sprijinului

- lei/tonă -

Suma totală

- mii lei -

1.

Sustinere productie marfă sfeclă de zahăr

30

21.000

2.

Sustinere productie marfă orez

500

17.025

3.

Sustinere productie marfă in si cânepă pentru fibră

250

50

 

TOTAL:

-

38.075

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU COMUNICATII

 

DECIZIE

privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind marca temporală

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (1), (3) si (5) si ale art. 6 alin. (3) pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, precum si ale art. 9 alin. (3) si ale art. 14 din Legea nr. 451/2004 privind marca temporală,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii emite prezenta decizie.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme tehnice si metodologice se aplică activitătii de marcare temporală si stabilesc procedura de notificare a Autoritătii Nationale pentru Comunicatii în vederea începerii furnizării serviciilor de marcare temporală, procedurile de generare si verificare a mărcilor temporale, precum si conditiile de creare si mentinere a registrului electronic de evidentă a furnizorilor de servicii de marcare temporală.

(2) Orice persoană fizică sau juridică poate beneficia de servicii de marcare temporală în conditiile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală si ale prezentei decizii.

Art. 2. - În întelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) ANC - Autoritatea Natională pentru Comunicatii;

b) serviciu de marcare temporală - serviciul prin care unor date în formă electronică li se asociază, printr-un mecanism de încredere, o marcă temporală;

c) furnizor de servicii de marcare temporală (furnizor) - orice persoană, fizică sau juridică, care oferă servicii de marcare temporală în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 si ale prezentei decizii;

d) utilizator- orice persoană, fizică sau juridică, care, în baza unui contract încheiat cu un furnizor, beneficiază de servicii de marcare temporală;

e) cheie privată - codul digital, cu caracter de unicitate, generat printr-un dispozitiv hardware si/sau software specializat;

f) cheie publică - codul digital, pereche a cheii private, necesar verificării mărcii temporale;

g) date de verificare a mărcii temporale - date în formă electronică, cum ar fi coduri sau chei publice, utilizate în scopul verificării unei mărci temporale;

h) dispozitiv criptografic securizat - un dispozitiv hardware cu un înalt grad de fiabilitate, protejat împotriva modificărilor si a utilizării neautorizate, care asigură un grad înalt de securitate a operatiilor criptografice în conformitate cu cerintele Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică;

i) politica de marcare temporală - regulile si principiile generale aplicate de furnizor în procesul de emitere si administrare a mărcilor temporale;

j) functie hash-code - algoritmul aplicat asupra unui document electronic, care creează o amprentă unică a acelui document;

k) SHA - Algoritm Securizat de Hash-code (Secure Hash Algorithm);

l) RFC -documentele care au fost supuse analizei publice în cadrul unui proces coordonat de Grupul de lucru pentru ingineria internetului;

m) extensie de tip critic pentru marcare temporală - extensia unui certificat digital care trebuie procesată în mod obligatoriu de aplicatia care îl utilizează, limitând folosirea cheii private asociate certificatului exclusiv la aplicarea semnăturii digitale din cadrul unei mărci temporale.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea de reglementare si supraveghere

 

Art. 3. - În conformitate cu dispozitiile art. 6 alin. (3) pct. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 106/2008 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Comunicatii, ANC exercită atributiile care revin autoritătii de reglementare si supraveghere în domeniul marcării temporale.

Art. 4. - (1) În cadrul Registrului furnizorilor de servicii de certificare, prevăzut la art. 28 din Legea nr. 455/2001, ANC va crea o sectiune distinctă pentru înregistrarea furnizorilor de servicii de marcare temporală.

(2) ANC gestionează Registrul furnizorilor de servicii de marcare temporală, denumit în continuare registru. Forma acestui registru este prevăzută în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(3) Actualizarea registrului se efectuează exclusiv de către personalul ANC desemnat în acest sens si vizează toate modificările privind activitatea furnizorului, precum si alte informatii relevante furnizate de acesta.

Art. 5. - ANC va face publice, spre consultare, următoarele date din registru:

a) tipul furnizorului - persoană fizică sau juridică;

b) numele si prenumele sau denumirea furnizorului, după caz;

c) forma de organizare a furnizorului persoană juridică - societate comercială, regie autonomă, institutie publică, organizatie neguvernamentală;

d) domiciliul sau sediul - tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax, e-mail, adresă în pagina web;

e) cetătenia, pentru persoană fizică, sau nationalitatea, pentru persoană juridică;

f) data la care si-a început activitatea de furnizare de servicii de marcare temporală;

g) cheia publică a furnizorului;

h) descrierea politicii de marcare temporală a furnizorului;

i) situatia activitătii furnizorului - operatională, suspendată, încetată, în curs de transferare, în curs de remediere a unor probleme identificate de ANC, cu indicarea termenului-limită;

j) istoricul furnizorului - data de începere a activitătii, perioade de suspendare, alte situatii asemănătoare.

Art. 6. - (1) Informatiile prevăzute la art. 5 din prezenta decizie sunt disponibile public, prin intermediul paginii de internet a ANC.

(2) Pe pagina de internet a ANC se vor publica si informatii cu privire la Legea nr. 451/2004, prezentele norme tehnice si metodologice, informatii generale cu privire la utilizarea mărcilor temporale, informatii actualizate din domeniul marcării temporale, trimiteri către paginile de internet ale furnizorilor de servicii de marcare temporală.

Art. 7. - (1) ANC are obligatia de a păstra confidentialitatea tuturor informatiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporală, cu exceptia celor prevăzute de Legea nr. 451/2004 si de prezenta decizie ca fiind publice.

(2) ANC poate încheia un acord de confidentialitate asupra informatiilor primite de la furnizorul de servicii de marcare temporală, la cererea acestuia.

(3) Personalul cu atributii de control din cadrul ANC este obligat să păstreze confidentialitatea datelor de care a luat cuno s tintă cu ocazia exercitării atributiilor de control în ceea ce privete activitatea furnizorilor de servicii de marcare temporală.

 

CAPITOLUL III

Furnizorii de servicii de marcare temporală

 

SECTIUNEA 1

Dispozitii comune

 

Art. 8. - (1) Cu 30 de zile înainte de începerea activitătii, furnizorul de servicii de marcare temporală va notifica ANC, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Odată cu efectuarea notificării prevăzute la alin. (1), furnizorii au obligatia de a comunica ANC informatiile si documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) din Legea nr. 451/2004 si în anexa nr. 2.

(3) În termen de 10 zile de la primirea notificării, ANC poate solicita completarea documentatiei prezentate, în conformitate cu alin. (2).

(4) Furnizorii au obligatia de a comunica ANC, cu cel putin 30 de zile în avans, orice intentie de modificare a procedurilor de securitate a sistemului informatic utilizat, cu precizarea datei si a orei la care modificarea intră în vigoare, precum si obligatia de a confirma în termen de 24 de ore modificarea efectuată.

(5) În cazuri urgente, în care securitatea serviciilor de marcare temporală este afectată, furnizorii pot efectua modificări ale procedurilor de securitate, urmând să comunice ANC, în termen de 24 de ore, modificările efectuate si justificarea deciziei luate.

(6) Furnizorii de servicii de marcare temporală sunt obligati să respecte, pe parcursul desfăsurării activitătii, procedurile de securitate si de certificare declarate potrivit alin. (2)-(5). Acestia vor furniza servicii de marcare temporală în conformitate cu politica de marcare temporală declarată.

Art. 9. - (1) Furnizorul este obligat să genereze sau să achizitioneze o pereche functională cheie privată-cheie publică si să îsi protejeze cheia privată prin utilizarea unui dispozitiv criptografic securizat, luând măsurile necesare pentru a preveni pierderea, dezvăluirea, modificarea sau utilizarea neautorizată a cheii sale private.

(2) Perechea functională prevăzută la alin. (1) va fi folosită exclusiv în scopul aplicării semnăturii electronice asupra mărcilor temporale emise.

(3) Cheia privată nu poate fi dedusă în niciun fel din cheia sa publică pereche.

(4) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să detină certificatul corespunzător cheii publice, pe baza căruia se va putea verifica semnătura asupra mărcii temporale.

(5) Certificatul utilizat pentru marcarea temporală va fi transmis ANC, în formă electronică, la data notificării începerii activitătii.

Art. 10. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligatia să respecte dispozitiile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.

(2) La data începerii activitătii de furnizare de servicii de marcare temporală, furnizorul trebuie să detină calitatea de operator de date personale si să depună la ANC o copie de pe certificatul doveditor, eliberat de Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Art. 11. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală au obligatia de a crea si mentine un registru electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale.

(2) Registrul electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale trebuie să contină cel putin următoarele informatii:

a) toate mărcile temporale emise de către furnizorul de servicii de marcare temporală, cuprinzând, pe lângă marca temporală propriu-zisă, si date referitoare la marca temporală si la certificatul utilizat;

b) înregistrări ale evenimentelor apărute în sistemul informatic utilizat pentru generarea mărcilor temporale.

(3) Informatiile prevăzute la alin. (2) lit. a) trebuie să fie disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului.

(4) Furnizorul de servicii de marcare temporală are obligatia de a transmite, la cerere, către ANC informatiile prevăzute la alin. (2) lit. b).

(5) Structura si conditiile de exploatare ale registrului electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale sunt prevăzute în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 12. - (1) Furnizorii de servicii de marcare temporală trebuie să aducă la cunostinta tuturor utilizatorilor termenii si conditiile care privesc utilizarea serviciilor de marcare temporală, si anume:

a) datele de contact ale furnizorului;

b) politica de marcare temporală aplicată;

c) standardele tehnice aplicabile;

d) precizia timpului din mărcile temporale;

e) orice limitări în folosirea serviciului de marcare temporală;

f) obligatiile utilizatorului;

g) informatii despre cum trebuie verificată marca temporală si orice limitări posibile asupra perioadei de valabilitate;

h) descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea si modalitătile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici si proceduri);

i) politica privind protectia datelor cu caracter personal;

j) perioada de timp în care sunt păstrate înregistrările referitoare la evenimente ale furnizorului;

k) disponibilitatea serviciilor.

(2) Aceste informatii trebuie să fie disponibile pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală.

Art. 13. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să dispună de mijloace financiare si de resurse materiale, tehnice si umane corespunzătoare pentru garantarea securitătii, fiabilitătii si continuitătii serviciilor oferite;

b) să dovedească ANC că dispune de resursele financiare pentru acoperirea prejudiciilor pe care le-ar putea cauza cu prilejul desfăsurării activităti de marcare temporală si că este capabil să acopere pierderile suferite de către o persoană care îsi întemeiază conduita pe efectele juridice ale mărcilor temporale, în conditiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 451/2004, până la concurenta echivalentului în lei al sumei de 10.000 euro pentru fiecare risc asigurat. Riscul asigurat este fiecare prejudiciu produs, chiar dacă se produc mai multe asemenea prejudicii ca urmare a neîndeplinirii de către furnizor a unei obligatii prevăzute de lege. Furnizorul va trebui să depună la ANC o scrisoare de garantie din partea unei institutii financiare de specialitate sau o polită de asigurare la o societate de asigurări, în favoarea ANC, în valoare cel putin egală cu echivalentul în lei al sumei de 300.000 euro;

c) să folosească personal având cunostinte de specialitate, experientă si calificare necesare pentru furnizarea serviciilor respective;

d) să utilizeze numai dispozitive criptografice securizate pentru efectuarea operatiilor criptografice implicate în procesul generării mărcii temporale;

e) să utilizeze un sistem informatic care să respecte cerintele de securitate prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;

f) să păstreze toate informatiile necesare pentru a putea face dovada marcării temporale în cazul unui eventual litigiu (înregistrări ale mărcilor temporale emise, documentatia aferentă algoritmilor si procedurilor de generare a mărcilor temporale emise, alte documente) pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data emiterii.

(2) În vederea îndeplinirii obliga t iei prevăzute la alin. (1) lit. e), furnizorul va publica documentaia aferentă mecanismului implementat în vederea îndeplinirii acestei obligatii, iar o copie a documentatiei va fi transmisă ANC.

Art. 14. - Orice persoană, fizică sau juridică, care doreste să beneficieze de servicii de marcare temporală trebuie:

a) să furnizeze informatiile referitoare la identitatea sa;

b) să respecte limitările impuse de furnizorul de servicii de marcare temporală.

 

SECTIUNEA a 2-a

Mecanismul marcării temporale a documentelor

 

Art. 15. - (1) Marcarea temporală este realizată cu respectarea următoarelor etape:

a) utilizatorul transmite furnizorului o cerere de emitere a mărcii temporale pentru un anumit document electronic. Cererea va contine amprenta digitală a documentului pentru care se face cererea, amprentă creată prin intermediul aplicării unei functii hash-code asupra documentului;

b) într-un interval de timp stabilit prin politica de marcare temporală, furnizorul de servicii de marcare temporală execută următoarele operatiuni asupra amprentei digitale a documentului primit de la utilizator, folosind un sistem informatic sigur, care îndeplineste cerintele de securitate prevăzute de art. 4 din Legea nr. 451/2004:

1. aplică informatia de timp, raportându-se la baza de timp;

2. aplică celelalte date prevăzute de Legea nr. 451/2004 si orice alte date prevăzute în politica sa de marcare temporală care nu contravin prevederilor legale si standardelor recunoscute în materie;

3. o semnează electronic utilizând un certificat digital calificat;

c) în urma acestor operatiuni rezultă marca temporală care este transmisă utilizatorului.

(2) Autenticitatea mărcii temporale poate fi verificată de către terti pe baza documentului original, a mărcii temporale, a cheii publice a furnizorului de servicii de marcare temporală si a functiei hash-code utilizate pentru crearea amprentei digitale a documentului.

Art. 16. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să utilizeze informatia de timp furnizată de furnizorul unic de bază de timp.

(2) Furnizorul unic de bază de timp este Sistemul informatic pentru furnizarea orei oficiale a României, realizat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(3) Sursa de timp folosită de către furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să fie sincronizată cu referinta de timp oferită de furnizorul unic de bază de timp, abaterea maxim admisă fiind de +/- 1 secundă.

(4) Furnizorul de servicii de marcare temporală are obligatia de a lua toate măsurile pentru calibrarea echipamentelor, astfel încât valoarea prevăzută la alin. (3) să nu fie depăsită.

(5) În cazul în care detectează cazuri în care au fost emise mărci temporale cu depăsirea valorii prevăzute la alin. (3), furnizorul va transmite ANC o înstiintare în acest sens.

(6) Furnizorul are obligatia de a păstra datele care dovedesc respectarea valorii prevăzute la alin. (3) (de exemplu, log-urile de sincronizare) si de a le pune la dispozitia ANC, la cerere.

Art. 17. - (1) Furnizorul de servicii de marcare temporală este obligat să pună la dispozitia utilizatorilor software-ul necesar pentru utilizarea serviciului.

(2) Furnizorul trebuie să ofere utilizatorilor următoarele informatii despre software-ul pus la dispozitie:

a) conditiile în care este disponibil software-ul;

b) instructiunile de folosire;

c) obligatiile utilizatorului;

d) orice alte limitări privind utilizarea software-ului.

(3) Software-ul pus la dispozitie de către furnizorul de servicii de marcare temporală trebuie să permită utilizatorului să verifice dacă marcarea temporală a fost realizată în mod corect, prin analiza automată a cel putin următoarelor elemente:

a) structura mărcii temporale;

b) amprenta din marca temporală;

c) semnătura electronică a mărcii temporale, respectiv validitatea certificatului folosit pentru semnare.

Art. 18. - (1) Marca temporală va avea structura stabilită în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) De asemenea, marca temporală trebuie să includă:

a) un identificator pentru tara în care furnizorul de servicii de marcare temporală este stabilit, acolo unde este aplicabil;

b) un identificator pentru furnizorul de servicii de marcare temporală, care va contine cel putin numărul de ordine din registru;

c) un identificator pentru unitatea care emite mărci temporale.

(3) Datele prevăzute la alin. (2) se vor introduce în marca temporală folosindu-se câmpul „tsa” din cadrul structurii mărcii temporale. Introducerea acestui câmp este obligatorie.

(4) ANC va publica eventualele modificări ale formatului descris în anexa nr. 4, pe baza evolutiei tehnologiilor sau a normelor internationale recunoscute în domeniu.

Art. 19. - (1) În vederea asigurării conformitătii cu cerintele Legii nr. 451/2004 si ale prezentei decizii, se recomandă respectarea următoarelor standarde si recomandări de către furnizorii de servicii de marcare temporală:

a) SR ETSI TS 101 861 V1.2.1: 2005 Profil de marcare temporală;

b) SR ETSI TS 101 862 V1.3.2: 2005 Profil de certificat calificat;

c) SR ETSI TS 102 023 V1.2.1: 2005 Semnături electronice si infrastructuri (ESI). Cerinte privind politica pentru autoritătile de marcare temporală;

d) SR ISO/CEI 18014-1: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 1: Cadru;

e) SR ISO/CEI 18014-2: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 2: Mecanisme care produc mărci temporale independente sau SR ISO/CEI 18014-3: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Servicii de marcare temporală. Partea 3: Mecanisme care produc mărci temporale înlăntuite;

f) SR ISO/CEI TR 14516: 2005 Tehnologia informatiei. Tehnici de securitate. Îndrumări pentru utilizarea si administrarea serviciilor părtilor terte de încredere;

g) Internet X.509 Public Key Infrastructure Time-Stamp Protocol (TSP): IETF RFC 3161;

h) Cryptographic Message Syntax: IETF RFC 2630;

i) Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile: IETF RFC 2459;

j) Date and Time on the Internet: Timestamps: IETF RFC 3339.

(2) Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitia publicului, pe pagina proprie de internet, informatii privind standardele pe care le aplică în cadrul activitătii propriu-zise de generare a mărcii temporale si procedurile de securitate utilizate.

Art. 20. - Amprenta digitală utilizată în procesul de marcare temporală, creată prin intermediul aplicării unei functii hash-code asupra unui document în formă electronică, trebuie să aibă următoarele caracteristici:

a) să permită identificarea unică a documentului în formă electronică, datorită imposibilitătii practice de a crea amprente identice pentru documente diferite;

b) să nu permită deducerea continutului documentului respectiv, datorită imposibilitătii practice de a reconstitui continutul documentului original pe baza amprentei.

Art. 21. - Furnizorul foloseste doar functia hash-code SHA1 (optional SHA2) si algoritmul de criptare RSA. Este interzisă folosirea teoremei chinezesti a resturilor.

Art. 22. - (1) Certificatul furnizorului de servicii de marcare temporală trebuie să fie emis de un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001.

(2) Certificatul furnizorului va contine în mod obligatoriu extensia pentru marcare temporală prevăzută în standardele internationale în vigoare (RFC 3161 - protocol de marcă temporală, sectiunea 2.3). Extensia trebuie să fie de tip critic.

Art. 23. - Marca temporală va fi transmisă solicitantului prin mecanismele de transport prevăzute în standardul international RFC 3161 - protocol de marcă temporală, sectiunea a 3-a. Se va implementa în mod obligatoriu cel putin protocolul HTTP.

Art. 24. - (1) Serviciul de verificare a mărcilor temporale se asigură către terti si este mentionat expres în contractul încheiat între furnizorul de servicii de marcă temporală si utilizator.

(2) Verificarea trebuie să poată fi realizată automat, prin internet, fiind accesibilă oricărei persoane fizice sau juridice care îsi bazează conduita pe efectele juridice ale unei mărci temporale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Suspendarea sau încetarea activitătii furnizorilor de servicii de marcare temporală

 

Art. 25. - (1) În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (4) din Legea nr. 451/2004, controlul respectării dispozitiilor Legii nr. 451/2004, precum si ale prezentei decizii revine ANC, care actionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop.

(2) ANC are dreptul de a efectua controale asupra furnizorilor de servicii de marcare temporală, din oficiu sau la solicitarea oricărei persoane interesate.

(3) În vederea exercitării atributiilor de control, personalul împuternicit în acest scop este autorizat în limitele legii:

a) să aibă acces liber, permanent, în orice loc în care se află echipamentele necesare furnizării serviciilor de marcare temporală;

b) să solicite orice document sau informatie necesară în vederea verificării respectării obligatiilor ce incumbă furnizorului de servicii de marcare temporală;

c) să verifice punerea în aplicare a oricăror proceduri utilizate de către furnizorul de servicii de marcare temporală supus controlului;

d) să sigileze orice echipamente necesare furnizării de servicii de marcare temporală sau să retină orice document care are legătură cu această activitate, pe o perioadă care nu poate depăsi 15 zile, dacă aceste măsuri se impun.

Art. 26. - (1) ANC va dispune, prin decizie, suspendarea activitătii furnizorului de servicii de marcare temporală până la încetarea cauzelor care au determinat luarea măsurii, în următoarele situatii:

a) furnizorul nu respectă politica de marcare temporală si procedurile de securitate declarate, într-un mod în care afectează securitatea procesului de marcare temporală;

b) furnizorul încalcă obligatia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;

c) odată cu aplicarea sanctiunilor contraventionale prevăzute la art. 12 din Legea nr. 451/2004;

d) furnizorul nu respectă obligatiile prevăzute la art. 8 alin. (4) si art. 16;

e) furnizorul nu remediază în termenul stabilit de ANC orice alte deficiente apărute ca urmare a nerespectării prevederilor Legii nr. 451/2004 si ale prezentei decizii si constatate cu prilejul efectuării controalelor de către ANC.

(2) Odată cu comunicarea deciziei de suspendare temporară a activitătii, ANC comunică furnizorului un termen în care trebuie să remedieze problemele care au determinat luarea acestei măsuri. Termenul nu poate fi mai mic de 30 de zile. Furnizorul poate solicita motivat prelungirea acestui termen.

(3) Suspendarea activitătii încetează în momentul în care furnizorul face dovada încetării cauzelor care au determinat luarea măsurii.

(4) Dacă furnizorul nu remediază problemele care au determinat suspendarea în termenul stabilit în conditiile alin. (2), ANC va dispune, prin decizie, încetarea activitătii acestuia.

(5) În perioada în care activitatea sa este suspendată, furnizorul are obligatia să asigure continuarea functionării serviciului de verificare a mărcilor temporale, precum si consultarea în regim on-line a registrului electronic, cu exceptia cazului în care deficientele se găsesc la nivelul acestor sisteme.

Art. 27. - (1) În cazul în care furnizorul intentionează să înceteze activită t ile legate de marcarea temporală, va informa ANC, cu cel puin 30 de zile în avans, despre intentia sa, respectiv despre existenta si natura împrejurării care justifică imposibilitatea de continuare a activitătilor, prin completarea formularului prevăzut în anexa nr. 5, care face parte integrantă din prezenta decizie.

(2) Furnizorului îi revine obligatia ca, în situatia în care se află în imposibilitate de a continua activitătile legate de marcarea temporală si nu a putut prevedea această situatie cu cel putin 30 de zile înainte ca încetarea activitătilor să se producă, să informeze ANC în termen de 24 de ore din momentul în care a luat cunostintă sau trebuia si putea să ia cunostintă despre imposibilitatea continuării activitătilor.

(3) Atât în cazul încetării activitătii din initiativa sa, cât si în cazul în care încetarea activitătii a fost dispusă de ANC, furnizorul de servicii de marcare temporală va desemna alt furnizor de servicii de marcare temporală, căruia îi va transfera, în tot sau în parte, activitătile sale. Transferul va opera în următoarele conditii:

a) furnizorul de servicii de marcare temporală va înstiinţa fiecare utilizator, cu cel putin 30 de zile în avans, despre intentia sa de transferare a activitătilor legate de marcarea temporală către un alt furnizor, mentionând identitatea acestuia;

b) furnizorul de servicii de marcare temporală va face cunoscută utilizatorilor săi posibilitatea de a refuza acest transfer, precum si termenul si conditiile în care refuzul poate fi exercitat.

(4) Furnizorul aflat în unul dintre cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), ale cărui activităti nu sunt preluate de un alt furnizor de servicii de marcare temporală, este obligat să depună la ANC informatiile si documentele prevăzute la art. 8 alin. (2) din Legea nr. 451/2004, precum si dovada revocării certificatului utilizat în procesul de marcare temporală.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

            Art. 28. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Comunicatii,

Dorin-Liviu Nistoran

 

Bucuresti, 2 octombrie 2008.

Nr. 896.

 

ANEXA Nr. 1

 

Continutul si structura Registrului furnizorilor de servicii de marcare temporală

1.

Numărul de ordine al înregistrării, generat automat

2.

Codul de identificare a furnizorului de servicii de marcare temporală

3.

Calitatea furnizorului: persoană fizică sau persoană juridică

4.

Numele si prenumele furnizorului (pentru persoană fizică)/Denumirea (pentru persoană juridică)

5.

Adresa (tară, oras, judet/sector, stradă, număr, bloc, scară, etaj, apartament, cod postal, telefon, fax, e-mail, adresă pagină web)

6.

Codul unic de înregistrare la registrul comertului (pentru persoană juridică)

7.

Data la care a început activitatea

8.

Cheia publică a certificatului digital folosit de furnizorul de servicii în procesul de marcare temporală

9.

Descrierea sistemelor furnizorului de servicii de marcare temporală

10.

Codul de proceduri si practici al furnizorului de servicii de marcare temporală

11 .

Descrierea politicii generale a furnizorului de servicii de marcare temporală

12.

Tipul garantiei furnizorului

13.

Societatea de asigurări/Institutia financiară care garantează capacitatea financiară a furnizorului

14.

Suma asigurată/Suma acoperită prin scrisoarea de garantie

15.

Situatii critice: câmp ce poate contine referiri la ultima situatie critică (de exemplu, întreruperea temporară a activitătii din cauza unor probleme tehnice, modificarea procedurilor, sanctiuni etc.)

16.

Data si ora ultimei actualizări a registrului

17.

Situatia furnizorului (operational, suspendat, activitatea încetată, în curs de transferare a activitătii etc.)

18.

Motivul suspendării/reluării/încetării activitătii (dacă este cazul)

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

 

 

Formular de notificare pentru furnizorii de servicii de marcare temporală

 

 

Furnizor de servicii de marcare temporală persoană fizică/juridică

Tara

Oras

Sector

Str.

Nr.

 

 

 

 

 

Domiciliul sau sediul

Bl.

Et.

Ap.

Cod postal

 

 

 

 

 

 

Tel.

Fax

E-mail

Web

 

 

 

 

 

Cod de înregistrare la registrul comertului

Tip societate

 

 

 

 

 

 

Banca

Nr. cont bancar

 

 

 

 

 

 

Nationalitate

Cetătenie

 

 

 

 

 

 

Data începerii activitătii

 

 

 

 

Opis documente anexate

 

 

 

 

 

ÎNSTIINTARE – ANGAJAMENT

 

Subsemnatul, ................ (numele si prenumele/denumirea), înstiintez Autoritatea Natională pentru Comunicatii (ANC) referitor la desfăsurarea serviciilor de marcare temporală, mentionate în prezentul document, cu începere de la data de..............

Mă angajez să îmi desfăsor activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 451/2004 privind marca temporală, ale Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale pentru Comunicatii nr. 896/2008 privind normele tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. 451/2004 privind mafca temporală, precum si cu standardele europene si internationale în domeniu.

Mă oblig să acopăr prejudiciile pe care le-as putea cauza utilizatorilor, în conditiile prevăzute la art. 10 din Legea nr. 451/2004.

De asemenea, mă angajez să comunic utilizatorilor instructiunile practice de marcare temporală, precum si termenele si conditiile de utilizare a serviciilor de marcare temporală.

1. contractul de închiriere/actul de proprietate pentru sediu;

2. adeverinta din partea administratiei finantelor publice privind plata la zi a taxelor si impozitelor către stat;

3. certificat de bonitate sau scrisoare de garantie din partea băncii, prin care persoana fizică/juridică desfăsoară plăti si încasări curente;

4. o scrisoare de garantie în valoare de..............., în favoarea ANC, la........................(numele institutiei financiare)/ o polită de asigurare la.............(numele societătii de asigurare), în favoarea ANC, în valoare de..................*;

5. certificatul calificat folosit în activitatea de marcare temporală;

6. politica de marcare temporală aplicată;

7. descrierea generală a sistemului informatic utilizat pentru desfăsurarea activitătii de marcare temporală, însotită de o declaratie de conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 451/2004;

8. descrierea practicilor, procedurilor si sistemelor care asigură securitatea si integritatea datelor, accesul autorizat permanent la acestea si modalitătile de prevenire a accesului neautorizat (codul de practici si proceduri);

9. politica referitoare la protectia datelor cu caracter personal;

10. certificatul care dovedeste calitatea de operator de date cu caracter personal.

 

Furnizor,

........................................................

Din partea ANC,

.........................................................

 

            Data si ora Am primit documentatia mentionată. .....................................


* Se va opta pentru una dintre cele două variante, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. b) din prezenta decizie.

 

ANEXA Nr. 3

 

CONTINUTUL MINIMAL

al Registrului electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale

 

I. Registrul electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale va cuprinde:

1. Lista tuturor mărcilor temporale emise de către furnizorul de servicii de marcare temporală, cuprinzând următoarele informatii:

 

A. Date referitoare la marca temporală

 

Nr. crt.

Categorie de date

1.

Identificator unic

2.

Data si ora la care marca temporală a fost aplicată

3.

Cod de identificare utilizator

4.

Amprenta documentului supusă marcării temporale

5.

Identificarea algoritmului utilizat pentru generarea amprentei

 

            B. Date referitoare la furnizor/certificatul furnizorului

 

1.

Nume

Subject Name

2.

Data emiterii

 

3.

Valabilitate

 

4.

Date de identificare ale furnizorului de servicii de certificare superior

IssuerName, SerialNumber

 

C. Marca temporală emisă

2. Înregistrări ale evenimentelor apărute în sistemul informatic utilizat pentru generarea mărcilor temporale:

- sincronizările cu baza de timp;

- schimbarea cheilor criptografice;

- opriri ale sistemului;

- incidente de securitate.

II. Regimul de acces la informatiile cuprinse în Registrul electronic operativ de evidentă a mărcilor temporale

- Informatiile de la pct. 1 vor fi disponibile permanent pentru consultare pe pagina de internet a furnizorului de servicii de marcare temporală.

- Informatiile de la pct. 2 vor fi făcute publice în conformitate cu politica de marcare temporală a furnizorului si vor fi furnizate, la cerere, Autoritătii Nationale pentru Comunicatii.

 

CONTINUTUL SI STRUCTURA MĂRCII TEMPORALE

 

Nume Explicatie detaliată Structura ASN1 Observatii

A. Informatii despre marca temporală propriu-zisă

(TSTInfo)

Versiune

 

INTEGER

 

Politica

 

OID

 

Amprenta de marcat

Hash-ul + algoritmul de hash

messageImprint

 

Număr serial unic

 

INTEGER

 

Momentul exact de timp al emiterii

UTC, notatie „zulu”

GeneralizedTime

 

Precizie

Secunde, milisecunde, microsecunde

Accuracy

optional

Număr aleatoriu (Nonce)

 

INTEGER

optional

Numele furnizorului

 

GeneralName

optional

Extensii

 

Extensions

optional

B. Semnătura furnizorului

(ContentInfo ce încapsulează o structură signedData)

Info semnătura

Semnătura propriu-zisă (SignatureValue), însotită de datele de identificare ale semnatarului (SignerIdentifier)

signer Info

 

Certificatul furnizorului

 

certs

optional

 

 

 

 

C. Statutul PKI (PKIStatusInfo)

Codul de status PKI

 

PKIStatus

 

Mesajul text PKI

 

PKIFreeText

optional

Informatii despre eroarea PKI

 

PKIFailureInfo

optional

 

ANEXA Nr. 5

 

 

 

Formular de informare cu privire la încetarea activitătii unui furnizor de servicii de marcare temporală

Nume furnizor

Codul din registrul furnizorilor de servicii

 

Motivele încetării activitătii:

 

 

Data la care a înstiintat ANC

 

Data încetării activitătii

Numele furnizorului care va prelua activitatea

Codul din registrul furnizorilor de servicii

 

Măsuri luate referitoare la utilizatori:

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 917/2008

 

Având în vedere Referatul de aprobare al Directiei generale organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare nr. E.N. 11.380 din 30 octombrie 2008,

în temeiul dispozitiilor art. 25 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului si ale dispozitiilor Hotărârii Guvernului nr. 862/2006, privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare

ministrul sănătătii publice emite prezentul ordin.

Art. I. - Alineatul (5) al articolului 11 din Metodologia pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, aprobată prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 917/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 364 din 13 mai 2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Stagiile efectuate în prima specialitate, care se regăsesc în curriculumul celei de a doua specialităti, pot fi echivalate.”

Art. II. - Directia generală organizare, resurse umane, dezvoltare profesională si salarizare va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.818.

 

ACTE ALE COMITETULUI INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

COMITETUL INTERMINISTERIAL DE FINANTĂRI, GARANTII SI ASIGURĂRI

 

HOTĂRÂRE

privind Norma pentru Finantarea proiectelor prioritare, în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0)

 

În baza Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, cu modificările si completările ulterioare, luând în analiză propunerea privind Norma pentru Finantarea proiectelor prioritare în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0) si tinând seama de:

- Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată;

- Nota nr. 762 din 28 octombrie 2008 întocmită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.;

- discutiile si propunerile formulate în sedinta din data de 30 octombrie 2008 de către membrii Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, întrunit în plenul sedintei din ziua de 30 octombrie 2008, hotărăste:

Articol unic. - Se aprobă Norma pentru Finantarea proiectelor prioritare în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0), conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

p. Presedintele Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări,

Carmen Radu

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 342.

 

NORMĂ

pentru Finantarea proiectelor prioritare în numele si în contul statului (NI-FIN-07-II/0)

 

Prezenta normă este elaborată în conformitate cu Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată1, cu Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului2, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL I

Obiectul finantării

 

Art. 1. - Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., denumită în continuare EximBank, acordă operatorilor economici finantări în lei, în numele si în contul statului, destinate sustinerii proiectelor prioritare, inclusiv a celor care beneficiază de finantare din fonduri structurale europene. Finantările pentru proiecte prioritare acordate de EximBank în numele si în contul statului vor sustine cu precădere proiectele din sectoarele de activitate productivă si servicii, cu valoare adăugată mare si impact asupra cresterii competitivitătii, precum si activitatea de export.

Art. 2. - Prezenta normă reglementează acordarea de către EximBank, în numele si în contul statului, a finantărilor în lei a proiectelor prioritare si a activitătilor pentru:

a) dezvoltarea infrastructurii;

b) dezvoltarea utilitătilor de interes public;

c) dezvoltarea regională;

d) sustinerea activitătii de cercetare-dezvoltare;

e) protectia mediului înconjurător;

f) ocuparea si formarea personalului;

g) sustinerea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii; h) export.

Art. 3. - (1) Pentru finantarea acordată conform prezentei norme, EximBank actionează în numele si în contul statului, ca administrator al fondurilor statului. Sursa de finantare a acestor operatiuni este, potrivit art. 10 lit. c) din Legea nr. 96/2000 privind organizarea si functionarea Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., republicată, „fondul destinat stimulării operatiunilor de comert exterior, precum si pentru finantarea, cofinantarea si refinantarea activitătilor de dezvoltare a infrastructurii, a utilitătilor de interes public, dezvoltare regională, sustinere a activitătii de cercetare-dezvoltare, protectia mediului înconjurător, ocupare si formare a personalului, sustinere si dezvoltare a întreprinderilor mici si mijlocii si a tranzactiilor internationale”.

(2) Fondul prevăzut la alin. (1) va putea fi angajat în limita maximă de expunere stabilită de Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări, denumit în continuare C.I.F.G.A.

 

CAPITOLUL II

Descrierea finantării

 

Art. 4. - Finantarea pentru proiecte prioritare nu este o măsură de natura ajutorului de stat si respectă prevederile legislatiei comunitare care exclud existenta ajutorului de stat, respectiv:

a) operatorul economic nu se află în dificultate financiară;

b) operatorul economic este, în principiu, capabil să obtină un credit/o garantie în conditii de piată de pe piete financiare, fără interventia statului;

c) acordarea finantării se realizează pe baza evaluării riscurilor generate de operatiune, astfel încât comisioanele plătite de operatorul economic să asigure autofinantarea schemei de finantare;

d) comisioanele plătite de operatorul economic acoperă atât riscurile obisnuite asociate cu acordarea finantării, cât si costurile administrative si permit obtinerea unui randament normal al capitalului initial;

e) schema de acordare a finantărilor pentru proiecte prioritare va fi analizată cel putin o dată pe an.

Art. 5. - În cazul proiectelor de investitii, finantarea pentru proiecte prioritare se acordă în completarea surselor de finantare proprii sau atrase ale operatorului economic.

 

CAPITOLUL III

Eligibilitate

 

Art. 6. - Un operator economic este eligibil pentru a beneficia de finantare în lei, pentru proiecte prioritare, dacă la data depunerii cererii de finantare îndeplineste cumulativ următoarele criterii:

a) nu se află în dificultate financiară, în conformitate cu prevederile Instructiunilor privind ajutorul pentru salvarea si restructurarea firmelor în dificultate3;

b) nu figurează cu credite restante în baza de date a Centralei Riscurilor Bancare4 si nu figurează cu incidente majore cu cecuri si bilete la ordin în ultimele 12 luni în baza de date a Centralei Incidentelor de Plăti5;

c) nu înregistrează datorii restante către bugetul general consolidat al statului, al căror mod de plată nu a fost reglementat (conventii de esalonare, amânare, compensare cu TVA de recuperat etc);

d) nu s-a instituit procedura judiciară a insolventei, conform legislatiei în vigoare;

e) nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EximBank;

f) în cazul proiectelor de investitii, contribuie din surse proprii la finantarea proiectului cu cel putin 20% din costul total al acestuia.

Art. 7. - Sunt excluse de la finantare următoarele:

a) activitătile definite ca fiind ilegale sau dăunătoare mediului ecologic, conform legislatiei în vigoare;

b) activităti de natura jocurilor de noroc;

c) activităti de productie, comert si servicii în domeniul armamentului;

d) productia si comertul produselor din alcool si tutun;

e) investitii în titluri de valoare;

f) investitii financiare (fonduri de investitii, fonduri mutuale de ajutor reciproc etc);

g) tranzactii imobiliare (cumpărarea/construirea de imobile în scopul vânzării/închirierii).

Art. 8. - Sunt eligibile pentru finantare următoarele cheltuieli:

a) cheltuieli de investitii, constând în:

- achizitia de echipamente si lucrări de constructii-montaj aferente acestora (noi capacităti de productie, precum si dezvoltarea, modernizarea si/sau retehnologizarea celor existente etc);

- terenuri si constructii (achizitia si construirea de clădiri, unităti de productie/servicii, dezvoltarea si modernizarea constructiilor existente, achizitia de terenuri în scopul realizării proiectului de investitii etc);

- imobilizări necorporale (licente, brevete, programe informatice, documentatii etc);

- cheltuieli diverse legate de implementarea proiectului de investitii, de maximum 15% din valoarea finantării;

b) cheltuieli aferente activitătii de export.

 

1 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 18 aprilie 2007.

2 Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007.

3 Publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004.

4 În cazul în care, din verificarea Centralei Riscurilor Bancare, rezultă existenta unui credit restant, iar solicitantul creditului prezintă documente din care să reiasă că a achitat restanta, se consideră criteriul îndeplinit.

                5 În cazul în care solicitantul figurează cu incidente de plată accidentale, care nu denotă un comportament financiar defectuos, se poate accepta la finantare, cu justificarea corespunzătoare.

 

CAPITOLUL IV

Conditii de finantare

 

Art. 9. - (1) În functie de complexitatea si caracteristicile proiectului prioritar si riscurile asociate, se stabilesc conditiile de acordare a finantării:

a) obiectul;

b) valoarea;

c) durata;

d) dobânda compusă din rata de bază si marja de risc;

e) comisioanele;

f) garantiile;

g) alte conditii specifice de acordare.

(2) Pentru finantarea acordată operatorul economic va plăti EximBank comisioane conform Caietului de comisioane al EximBank.

 

CAPITOLUL V

Documentatia, analiza si aprobarea finantării

 

Art. 10. - Operatorii economici vor depune la EximBank:

a) cererea de finantare;

b) documente privind situatia juridică, financiară si comercială;

c) documente aferente proiectului de finantat;

d) documente aferente garantiilor propuse;

e) declaratia pe propria răspundere a operatorului economic privind faptul că la data solicitării nu se află în litigiu, în calitate de pârât, cu institutiile statului, inclusiv cu EximBank;

f) alte documente solicitate de EximBank, în functie de specificul finantării.

Art. 11. - Operatorii economici care solicită finantare au obligatia deschiderii unui cont curent la EximBank.

Art. 12. - La cererea operatorului economic, pe baza analizei situatiei economico-financiare a acestuia, EximBank poate emite o scrisoare de intentie/confort.

Art. 13. - (1) EximBank va analiza, potrivit reglementărilor proprii, solicitarea de finantare pe următoarele coordonate:

a) situatia economico-financiară a operatorului economic;

b) proiectul (studiul de fezabilitate, planul de afaceri, contractele de export, după caz);

c) garantiile propuse;

d) riscurile asociate;

e) alte elemente relevante pentru acordarea finantării.

(2) EximBank are dreptul să solicite operatorului economic informatii suplimentare în situatia în care elementele cuprinse în cererea de finantare si în documentatia furnizată nu sunt suficiente pentru evaluarea riscurilor sau pentru stabilirea conditiilor specifice ale operatiunii de finantare.

Art. 14. - Acordarea finantării se realizează pe baza aprobării C.I.F.G.A.

Art. 15. - EximBank monitorizează finantările, prin actiuni si operatiuni specifice, pe întreaga perioadă de acordare a acestora.

 

CAPITOLUL VI

Recuperarea sumelor plătite din fondurile statului

 

Art. 16. - (1) În cazul în care împrumutatul nu îsi achită obligatiile asumate prin contractul de finantare, EximBank poate rezilia de plin drept contractul, fără a mai fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităti, fără punerea în întârziere si fără interventia instantelor judecătoresti, declarându-se finantarea scadentă si exigibilă cu toate dobânzile si celelalte sume datorate.

(2) Recuperarea prin executare silită se efectuează prin Corpul executorilor fiscali al EximBank, potrivit dispozitiilor legale în vigoare privind Codul de procedură fiscală si prevederilor normelor interne privind recuperarea creantelor administrate de EximBank în numele si în contul statului. EximBank va lua toate măsurile necesare pentru recuperarea sumelor plătite din fondurile statului, atât împotriva împrumutatului, cât si împotriva oricărei alte persoane asupra căreia acesta si-a transferat obligatiile.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

            Art. 17. - În scopul aplicării prezentelor norme, EximBank emite proceduri de lucru care se supun aprobării C.I.F.G.A.

 

RECTIFICARI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.147/2007 privind acordarea cetăteniei române unor persoane, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 667 din 28 septembrie 2007, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la pozitia 8, în loc de: „8. Alkhoury Khalil, fiul lui Ibrahim si Iedeh, cetătean sirian, născut la data de 1 octombrie 1961 în localitatea Zahle, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Văcăresti nr. 310, bl. 2A, sc. 1, et. 6, ap. 33, sectorul 4. (9824/2003)” se va citi: „8. Alkhoury Khalil, fiul lui Ibrahim si Iedeh, cetătean sirian, născut la data de 1 octombrie 1961 în localitatea Zahle, Siria, cu domiciliul actual în Bucuresti, Calea Văcăresti nr. 310, bl. 2A, sc. 1, et. 6, ap. 33, sectorul 4. (9824/2003) Copii minori: Al Khoury Steven, născută la data de 9 mai 1987.”;

- în anexa nr. 2, la pozitia 26, în loc de: „26. Eid Michel, fiul lui Charles si Laudi, cetătean libanez, născut la data de 3 iunie 1970 în localitatea Beirut, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Iresti nr. 4, sectorul 1. (1972/2004)” se va citi: „26. Eid Michel, fiul lui Charles si Laudi, cetătean libanez, născut la data de 3 iunie 1970 în localitatea Beirut, Liban, cu domiciliul actual în Bucuresti, str. Iresti nr. 4, sectorul 1. (1972/2004) Copii minori: Eid Charles, născut la data de 22 decembrie 1998, Eid Marc, născut la data de 6 martie 2001, si Eid Anthony, născut la data de 6 martie 2001.”

 

La Hotărârea Parlamentului României nr. 25/2008 privind numirea consilierilor de conturi, a presedintelui si a vicepresedintelui Curtii de Conturi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 15 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- la art. 1 lit. a) liniuta a sasea, în loc de: „- domnul Popeangă Petre;”se va citi: „- doamna Funar Marioara Sabina”, iar la lit. b) liniuta a cincea, în loc de: „- doamna Funar Marioara Sabina;” se va citi: „- domnul Popeangă Petre;”.