MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 749         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 6 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

249. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

1.057. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

254. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

1.062. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

1.066. - Decret privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-sef de politie cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

1.067. - Decret pentru numirea în functia de procuror-sef adjunct al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie

 

1.073. - Decret privind conferirea unor decoratii

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 1.030 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si ale art. 17 lit. e) din Legea nr 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Decizia nr. 1.031 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) si (2) lit. a) din Ordonanta de urgen .. ă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Decizia nr. 1.034 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Decizia nr. 1.037 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 si art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Decizia nr. 1.038 din 9 octombrie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedură penală

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

139. - Ordonantă de urgentă privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea organizării Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

140. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului hr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

141. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati capabili de performantă înaltă

 

1.354. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

1.373. - Hotărâre privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile pe drumurile publice din România

 

1.384. - Hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect al judetului Ialomita

 

1.385. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ialomita de către domnul Mocănescu Georgian

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

219. - Decizie privind trecerea domnului Drăgan Gabriel Vasile din functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor în functia publică de inspector guvernamental

 

220. - Decizie privind trecerea domnului Caramitru Stelian din functia publică de prefect al judetului Ialomita în functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.267. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea regulilor de desfăsurare a operatiunilor de scafandrerie în porturi si în apele nationale navigabile ale României

 

1.312. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii

 

2.596. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Casa „Anastasiu Boiu”, str Zaharia Boiu nr. 27, municipiul Sibiu

 

2.597. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Casă”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 1, municipiul Cluj-Napoca

 

2.598. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, satul Stănija, comuna Buces, judetul Hunedoara

 

2.599. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Biserica „Sf. Nicolae” Ciurchi, str. Vasile Lupu nr. 70, municipiul Iasi

 

2.600. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului „Grajdurile Regimentului 7 Rosiori”, str. Codrescu nr. 17, municipiul Iasi

 

2.607. - Ordin al ministrului culturii si cultelor privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a monumentului funerar „Golgotta”, Str. Eternitătii nr. 121, Cimitirul „Eternitatea”, municipiul Iasi

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

939. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale MERCEDES - BENZ INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

942. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale INTEGRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

 

944. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

Rectificări la:

- Ordinul ministrului justitiei nr. 171/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.587/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008;

- Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea si completarea

Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 6 din 14 februarie 2007 pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.129 din 22 februarie 2007, cu următoarele modificări:

1. Titlul ordonantei de urgentă va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ

cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007”

2. La articolul I, punctul 1 va avea următorul cuprins:

„1. La anexa nr. 3/24/22 - Ministerul Transporturilor - se introduc:

a) Fisa obiectivului de investitii «Pasaj denivelat în municipiul Lugoj pe drumul Buziasului (DN6B)», prevăzută în anexa nr. 1;

b) Fisa obiectivului de investitii «Autostrada Bucuresti- Brasov km 0+000-173+000», prevăzută în anexa nr. 2.”

3. La articolul I, punctul 2 va avea următorul cuprins:

„2. La titlul X - Active nefinanciare - 71.03: Reparatii capitale aferente activelor fixe, pentru Scoala Superioară de Aviatie Civilă, se suplimentează suma de 7.000 mii lei.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 249.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea

si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 6/2007 pentru modificarea si completarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.057.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat

pe anul 2007 nr. 486/2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 47 din 23 mai 2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 374 din 1 iunie 2007, cu următoarea modificare:

- Titlul ordonantei de urgentă se modifică si va avea următorul cuprins:

„ORDONANTĂ DE URGENTĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2007”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 31 octombrie 2008.

Nr. 254.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea

Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 47/2007 pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2007 nr. 486/2006 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 30 octombrie 2008.

Nr. 1.062.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind încetarea raporturilor de serviciu ale unui chestor-sef de politie cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului internelor si reformei administrative,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnului chestor-sef de politie Abraham Valentin Pavel îi încetează raporturile de serviciu cu Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României,

republicată, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.066.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru numirea în functia de procuror-sef adjunct al Sectiei de resurse umane si documentare

din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatiesi Justitie

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 54 alin. (1) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor si procurorilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului justitiei si avizul favorabil al Consiliului Superior al Magistraturii,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Doamna Brădiceanu Simona se numeste în functia de procuror-sef adjunct al Sectiei de resurse umane si documentare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.067.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (3), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

în semn de apreciere pentru prestigioasa activitate pusă în slujba promovării si valorificării patrimoniului cultural românesc, pentru prietenia si interesul manifestate fată de România,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul National Serviciul Credincios în grad de Ofiter domnului Fumiaki Watari, vicepresedinte al Federatiei Patronatului din Japonia.

Art. 2. - Se conferă Crucea Natională Serviciul Credincios, clasa a II-a, domnului Kosei Miya, artist fotograf.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.073.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.030

din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si ale art. 17 lit. e) din Legea

nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de corup t ie, exceptie ridicată de Constantin Contac, Liviu-Constantin Conac si Ioan Andrici în Dosarul nr. 2.824/40/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia penală.

La apelul nominal răspunde reprezentantul autorilor exceptiei, domnul avocat Constantin Florea din cadrul Baroului Bucuresti.

Având cuvântul, acesta solicită admiterea exceptiei astfel cum a fost formulată, expunând pe larg motivele de neconstitutionalitate invocate în fata instantei de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată în ceea ce priveste art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 si ca inadmisibilă în ceea ce priveste art. 36 din Legea nr. 115/1996, acest din urmă text legal fiind abrogat prin Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.824/40/2007, Tribunalul Brasov - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Constantin Contac, Liviu-Constantin Contac si Ioan Andrici.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se arată mai întâi că se doreste a se supune cercetării procesul legislativ de adoptare a actelor normative din care fac parte textele de lege criticate, pentru a se vedea dacă sunt îndeplinite cerintele constitutionale pentru adoptarea legilor organice. Referitor la art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000, se mai arată că „nu individualizează în mod concret, în spiritul unei reglementări legislative a unei infractiuni, elementele constitutive ale infractiunii, pedeapsa si regimul juridic al acesteia” si, ca urmare, nu îndeplineste conditiile privind caracterul previzibil si accesibil al legii. În plus, acelasi text de lege realizează o dublă incriminare „prin raportare la o incriminare despre care se spune că există deja în Legea nr. 656/2000”, ceea ce, în opinia autorilor exceptiei, „conduce la ideea inegalitătii de tratament juridic fată de diferitii ipotetici subiecti ai acestor infractiuni, încălcându-se astfel prevederile art. 16 alin. (1) si (2) din Constitutie”. În sfârsit, cu privire la art. 36 din Legea nr. 115/1996, se mai arată că încalcă dispozitiile art. 16 din Constitutie prin aceea că reiterează infractiunea de fals în declaratii, care are o existentă de sine stătătoare în Codul penal.

Tribunalul Brasov - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Se arată că „reglementările ce fac obiectul excep t iei nu realizează o dublă incriminare, ci vin să analizeze infraciunile prevăzute în norma generală - în cazul infractiunii prevăzute de art. 292 din Codul penal - ori într-o altă lege specială-pentru infractiunea prevăzută de Legea nr. 656/2000 —, să le explice si să le aplice referitor la situatia subiectului activ calificat”.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă în ceea ce priveste art. 36 din Legea nr. 115/1996, text abrogat la data ridicării exceptiei, si neîntemeiată în ceea ce priveste art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000. Cu privire la aceste din urmă dispozitii legale, se arată că nu încalcă niciuna dintre prevederile constitutionale invocate de autorii exceptiei.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorilor exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 36 din Legea nr. 115/1996 [abrogat la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate prin cap. VIII, art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 25 mai 2007] avea următorul cuprins: „Fapta persoanelor prevăzute la art. 2, de a face declaratii de avere care nu corespund adevărului, constituie infractiunea de fals în declaratii si se pedepseste potrivit Codului penal.”

Art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 are următorul cuprins: „În întelesul prezentei legi, următoarele infractiuni sunt în legătură directă cu infractiunile de coruptie, cu infractiunile asimilate acestora sau cu infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene: [...] e) infractiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârsirea unei infractiuni prevăzute în sectiunile a 2-a si a 3-a.”

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 16 privind egalitatea în drepturi, ale art. 23 alin. (12) privind legalitatea pedepsei, ale art. 73 alin. (3) lit. h) privind reglementarea prin lege organică a infractiunilor, pedepselor si regimului executării acestora si ale art. 76 alin. (1) referitoare la adoptarea legilor organice si a hotărârilor privind regulamentele Camerelor. Se invocă totodată dispozitiile art. 7 din Conventia pentru apărarea drepturilor si a libertătilor fundamentale - Nicio pedeapsă fără lege, coroborate cu art. 11 si art. 20 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea retine următoarele:

I. În ceea ce priveste art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, se constată că acesta era abrogat la data ridicării exceptiei de neconstitutionalitate prin cap. VIII, art. 60 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate. Asa fiind, exceptia de neconstitutionalitate a acestui text de lege urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, în temeiul art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, potrivit căruia „Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia”.

II. În ceea ce priveste art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000, se constată că acesta defineste, în acord cu ra t iuni evidente de politică penală, una din categoriile de infraciuni în legătură directă cu cele de coruptie ori cu cele asimilate acestora, si anume infractiunea de spălare a banilor săvârsită în anumite circumstante. Critica autorului exceptiei este fundamentată între altele pe încălcarea principiului egalitătii cetătenilor în fata legii. Or, dispozitiile legale criticate nu contin nicio dispozitie de natură a afecta acest drept, ele aplicându-se fără discriminări tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei contestate. De asemenea, textul de lege criticat stabileste toate elementele constitutive ale infractiunii pe care o reglementează, astfel că nu poate retine contrarietatea lui fată de dispozitiile art. 23 alin. (12) din Constitutie, potrivit căruia „Nicio pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în conditiile si în temeiul legii”, si de cele ale art. 7 din Conventie - Nicio pedeapsă fără lege, coroborat cu art. 11 si 20 din Constitutie. Astfel, în cauza Wingrove contra Marii Britanii din 25 noiembrie 1996, Curtea de la Strasbourg a decis că legea internă pertinentă, care înglobează atât dreptul scris, cât si pe cel nescris, trebuie să fie formulată cu o precizie suficientă pentru a permite persoanelor interesate - care pot apela, la nevoie, la sfatul unui specialist - să prevadă într-o măsură rezonabilă, în circumstantele spetei, circumstantele care pot rezulta dintr-un act determinat. Or, nu se poate sustine că dispozitiile legale criticate sunt lipsite de o astfel de cerintă, deoarece acestea nu fac altceva decât să incrimineze infractiunile de spălare a banilor, prevăzute în Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spălării banilor, atunci când banii, bunurile sau alte valori provin din săvârsirea unor infractiuni de coruptie, a unor infractiuni asimilate acestora sau cu infractiunile împotriva intereselor financiare ale Comunitătilor Europene. Asa fiind, se constată că dispozitiile criticate contin suficiente repere pentru a se putea considera că acestea sunt „previzibile” si suficient de clare în definirea faptei si a scopului ilicit al acesteia. În consecintă, si sub acest aspect exceptia urmează a fi respinsă.

Cât priveste aspectele de neconstitutionalitate extrinsecă invocate, se constată că în jurisprudenta sa Curtea Constitutională a respins exceptii de neconstitutionalitate ale Legii nr. 78/2000, criticată în raport de prevederile art. 73 alin. (3) lit. h) din Legea fundamentală. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia nr. 253 din 6 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 din 28 martie 2008, sau Decizia nr. 315 din 13 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 din 7 aprilie 2008, ale căror considerente de principiu sunt valabile si în ceea ce priveste dispozitiile art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 36 din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, exceptie invocată de Constantin Contac, Liviu-Constantin Contac si Ioan Andrici în Dosarul nr. 2.824/40/2007 al Tribunalului Brasov - Sectia penală.

2. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 lit. e) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de aceiasi autori în acelasi dosar.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.031

din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) si (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) si (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Liu Shengjing în Dosarul nr. 2.026/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind partea Oficiul Român pentru Imigrări, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul autorului exceptiei. Acesta solicită admiterea exceptiei, reiterând cele sustinute în notele scrise aflate la dosarul cauzei.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 6 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.026/2/2007, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) si (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Liu Shengjing într-o cauză având ca obiect solutionarea unei contestatii formulate împotriva dispozitiei de părăsire a teritoriului României emise de Oficiul Român pentru Imigrări.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că, prin refuzul prelungirii dreptului cetătenilor străini de sedere temporară în România întrucât nu au prezentat documente care să ateste investitia realizată în conformitate cu planul de afaceri, se limitează excesiv si discriminatoriu dreptul de proprietate al acestora. Se arată că textul de lege criticat nu este „suficient de accesibil si precis încât să înlăture orice risc de arbitrariu” si că instituie o discriminare, întrucât amestecul Oficiului Român pentru Imigrări se exercită numai în cazul străinilor, nu si în ceea ce priveste cetătenii români.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului apreciază că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 55 alin. (1) si (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 5 iunie 2008. Textele de lege criticate au următorul cuprins:

- Art. 55 alin. (1) si (2) lit. a): „(1) Străinului intrat în România în scopul desfăsurării de activităti comerciale i se poate prelungi dreptul de sedere temporară, în următoarele conditii:

a) are avizul Agentiei Române pentru Investitii Străine;

b) detine legal spatiul pentru sediul social;

c) este actionar sau asociat al societătii comerciale, cu atributii de conducere sau de administrare;

d) detine mijloace de întretinere în cuantum de cel putin 700 euro lunar, dacă este actionar, si 500 euro lunar, dacă este asociat.

(2) Prelungirile ulterioare ale dreptului de sedere temporară se pot acorda dacă străinul îndeplineste următoarele conditii:

a) activitatea societătii comerciale se desfăsoară în conformitate cu planul de afaceri.”

În opinia autorului exceptiei de neconstitutionalitate, textul de lege criticat contravine dispozitiilor art. 44 alin. (1) si (2) din Constitutie privind garantarea proprietătii, coroborate cu cele ale art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, referitoare la dreptul de proprietate, precum si prevederilor art. 14 din conventie si ale art. 1 paragraful 1 din Protocolul nr. 12 la aceeasi conventie, privind interzicerea discriminării.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea observă că a mai exercitat controlul de constitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002, prin prisma unor critici similare si prin raportare la aceleasi texte din Constitutie si din celelalte instrumente internationale invocate si în prezenta cauză, iar prin deciziile nr. 341 din 3 aprilie 2007 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 298 din 4 mai 2007) si nr. 5 din 15 ianuarie 2008 (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 6 februarie 2008), exceptia a fost respinsă. De asemenea, Curtea s-a mai pronuntat si cu privire la constitutionalitatea art. 55 alin. (1) din ordonantă, prin Decizia nr. 277 din 11 martie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 260 din 2 aprilie 2008, constatând conformitatea acestuia cu prevederile constitutionale si conventionale invocate de autorii exceptiei.

În cauza de fată nu au intervenit elemente noi, care să justifice schimbarea acestei jurisprudente a Curtii Constitutionale, solutiile si considerentele deciziilor mai sus enumerate mentinându-si valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 55 alin. (1) si (2) lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, exceptie ridicată de Liu Shengjing în Dosarul nr. 2.026/2/2007 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a contencios administrativ si fiscal.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.034

din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Afrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Marian Mache Gheorghită în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalului Militar Bucuresti.

La apelul nominal se prezintă, pentru autorul exceptiei, apărătorul ales Bogdan Rădulescu din cadrul Baroului Bucuresti, cu delegatie la dosar, si se constată lipsa celorlalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Cauza se află în stare de judecată.

Apărătorul ales al autorului exceptiei pune concluzii de admitere a acesteia.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 26 martie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 61/92/2007, Tribunalul Militar Bucuresti a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Marian Mache Gheorghită în dosarul de mai sus având ca obiect solutionarea unei cauze penale.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că prevederile legale mentionate încalcă dispozitiile constitutionale ale art. 44 alin. (2) teza întâi potrivit cărora „Proprietatea privată este garantată si ocrotită în mod egal de lege, indiferent de titular”, deoarece asigură o protectie superioară pentru proprietatea Comunitătilor Europene fată de proprietatea altor subiecte de drept national sau international. În sustinerea acestei ipoteze autorul exceptiei face trimitere la jurisprudenta Curtii Constitutionale - Decizia nr. 5 din 4 februarie 1999 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 214 alin. 3 din Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 5 martie 1999 - potrivit căreia este încălcat textul constitutional invocat atunci când se asigură o protectie superioară proprietătii de stat fată de proprietatea privată (prin punerea în miscare din oficiu a actiunii penale în situatiile în care subiect pasiv al infractiunii era statul).

Tribunalul Militar Bucuresti opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată.

Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece exercitarea dreptului de proprietate trebuie să se facă în limitele legii, iar legiuitorul ordinar este competent să stabilească cadrul juridic pentru exercitarea atributelor dreptului de proprietate, în acceptiunea principală conferită de Constitutie, în asa fel încât să nu vină în coliziune cu interesele generale sau cu interesele particulare legitime ale altor subiecte de drept, instituind limitări rezonabile în valorificarea acestuia ca drept subiectiv garantat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei prin avocat, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solu t ioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul excepiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 mai 2000, modificată si completată prin Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparentei în exercitarea demnitătilor publice, a functiilor publice si în mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 21 aprilie 2003, care au următorul continut:

- Art. 181: „(1) Folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitătilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, se pedepseste cu închisoare de la 3 la 15 ani si interzicerea unor drepturi. [...]

(3) Dacă faptele prevăzute la alin. (1) si (2) au produs consecinte deosebit de grave, pedeapsa este închisoarea de la 10 la 20 ani si interzicerea unor drepturi.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că dispozitiile legale criticate au mai fost supuse controlului instantei de contencios constitutional prin raportare la critici similare. Astfel, cu prilejul pronuntării Deciziei nr. 552 din 15 mai 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 434 din 10 iunie 2008, Curtea Constitutională a respins ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 si art. 182 din Legea nr. 78/2000.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să justifice schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziei de mai sus îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Distinct de acestea însă, Curtea mai constată următoarele:

Potrivit art. 73 alin. (3) lit. h) din Constitu t ie, legiuitorul are libertatea de a stabili prin lege organică infraciunile, pedepsele si regimul executării acestora. Acest lucru nu presupune însă uniformitate de reglementare, motiv pentru care Parlamentul poate incrimina prin lege specială o anumită conduită de natură a afecta o serie de relatii sociale ocrotite asa cum sunt cele referitoare la interesele financiare ale Comunitătilor Europene. De asemenea, nu poate fi primită sustinerea potrivit căreia este afectat dreptul de proprietate prin lipsa uniformitătii normelor referitoare la protectia proprietătii, deoarece, potrivit dispozitiilor legale criticate, nu se suprimă dreptul constitutional, ci, dimpotrivă, se asigură garantarea si ocrotirea acestuia. Jurisprudenta Curtii Constitutionale invocată în sustinerea exceptiei nu este aplicabilă în cauză, deoarece în acea situatie diferentierea nepermisă a modalitătii de protectie a proprietătii era făcută pe considerente arbitrare, de vreme ce dreptul constitutional era lezat prin aceeasi faptă antisocială. Or, potrivit reglementării legale criticate, infractiunea incriminată vizează un singur tip de proprietate, si anume acela al Comunitătilor Europene, care nu intră sub incidenta art. 44 din Constitutia României. Astfel, fiind vorba despre o faptă săvârsită în cadrul unei proceduri de obtinere a fondurilor europene, este evident că legiuitorul s-a referit numai la bunurile apartinând Comunitătilor Europene, iar nu si la bunurile având ca titular persoane fizice sau persoane juridice de drept comun.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. (1) si (3) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, exceptie ridicată de Marian Mache Gheorghită în Dosarul nr. 61/92/2007 al Tribunalului Militar Bucuresti.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Afrodita Laura Tutunaru

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.037

din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 si art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, alin. 21, alin. 3 si art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Societatea Comercială BRD - Groupe Société Générale S.A.- Sucursala Iasi în Dosarul nr. 2.145/189/2007 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

La apelul nominal răspund, pentru autorul exceptiei, domnii avocati Valeriu Stoica si Cătălina Dicu, din cadrul Baroului Bucuresti. Lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Având cuvântul pentru autoarea exceptiei, domnul avocat Valeriu Stoica solicită admiterea exceptiei asa cum a fost formulată, expunând, pe larg, motivele de neconstitutionalitate invocate în fata instantei de fond. Arată că validarea popririi, în actuala reglementare, are, în privinta tertului poprit, natura juridică a unei veritabile sanctiuni civile, acesta fiind tinut să suporte din fondurile proprii plata creantei creditorului popritor, în măsura în care nu a făcut consemnarea sau, după caz, plata din sumele datorate debitorului. Se arată că, desi instanta supremă a stabilit, prin Decizia nr. 4 din 21 septembrie 2008 a Sectiilor Unite, că validarea popririi pe sumele viitoare are natura unei măsuri de conservare, iar nu de executare a tertului poprit, urmare modificării textelor ce fac obiectul exceptiei, măsura validării popririi a devenit o veritabilă măsură de executare din moment ce prin hotărârea de validare, fiind titlu executoriu contra tertului poprit, se ajunge ca acesta să plătească creditorului popritor din fondurile proprii. Depune concluzii scrise în sensul celor arătate.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, arătând că ceea ce se pune în discutie în cauză este interpretarea, respectiv aplicarea textelor criticate în speta dedusă judecătii. Apreciază că cele statuate de Înalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la interpretarea normelor ce fac obiectul exceptiei îsi păstrează valabilitatea.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 2 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 2.145/189/2007, Tribunalul Vaslui - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 si art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Societatea Comercială BRD - Groupe Société Générale S.A. - Sucursala Iasi.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă este neconstitutional, deoarece, în temeiul acestuia, instanta judecătorească pronuntă o hotărâre care constituie titlu executoriu împotriva tertului poprit ca sanctiune nu pentru încălcarea obligatiilor acestuia, săvârsită până la data validării, ci pentru o încălcare eventuală pe care acesta ar putea să o săvârsească după pronuntarea hotărârii de validare. Se ajunge astfel ca instanta „să sanctioneze tertul poprit cu obligarea de a plăti în locul debitorului poprit, sub riscul executării sale silite, pentru o faptă ulterioară pronuntării hotărârii, si asupra căreia judecătorul nu a statuat, iar tertul poprit nu si-a putut exercita dreptul la apărare”. Asa fiind, aplicarea în practică a textelor de lege criticate este de natură să genereze „grave abuzuri împotriva tertului poprit”, un exemplu în acest sens fiind, potrivit sustinerilor autorului excep t iei, cazul în spetă, în care „intimata BCR a sustinut, iar instanele care s-au pronuntat [...] si-au însusit această opinie, că hotărârea de validare a popririi constituie titlu executoriu împotriva tertului poprit chiar si în conditiile în care hotărârea de validare nu instituie nicio obligatie concretă de plată în sarcina tertului poprit, ci se mărgineste numai să dispună validarea popririi pe conturile debitorului deschise la tertul poprit. Or, pentru ca tertul poprit să fie tinut să plătească, el însusi, din fondurile proprii, creanta creditorului popritor, trebuie ca el să beneficieze de un proces echitabil, respectiv de dreptul de apărare, în cadrul căruia să se stabilească în mod concret obliga Î iile ce-i revin, precum si cuantumul sumei datorate”. t n acelasi sens sunt neconstitutionale, în opinia autoarei exceptiei, si dispozitiile art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21 si art. 399 alin. 3 din Codul de procedură civilă, în conditiile în care hotărârea pronuntată în procedura de validare a popririi reprezintă titlu executoriu împotriva tertului poprit.

Tribunalul Vaslui - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate. Astfel, în cauza în care s-a pronuntat hotărârea care constituie titlu executoriu s-a respectat tertului poprit dreptul la un proces echitabil.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că textele de lege criticate nu constituie un obstacol privind exercitarea dreptului la apărare, întrucât oferă părtilor posibilitatea de a-si valorifica pretentiile sau de a dovedi netemeinicia pretentiilor adversarului, inclusiv posibilitatea de a fi asistate de un avocat.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autoarei exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 si art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă, având următorul cuprins:

- Art. 399 alin. 1 teza întâi, alin. 21 si alin. 3: „Împotriva executării silite, precum si împotriva oricărui act de executare se poate face contestatie de către cei interesati sau vătămati prin executare. De asemenea, dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută de art. 2811, se poate face contestatie si în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la întelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu, precum si în cazul în care organul de executare refuză să înceapă executarea silită ori să îndeplinească un act de executare în conditiile prevăzute de lege. [...]

De asemenea, după ce a început executarea silită, cei interesati sau vătămati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea încheierii prin care s-a dispus învestirea cu formulă executorie, dată fără îndeplinirea conditiilor legale.

În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu este emis de o instantă judecătorească, se pot invoca în contestatia la executare apărări de fond împotriva titlului executoriu, dacă legea nu prevede în acest scop o altă cale de atac.”

- Art. 460 alin. 4: „După validarea popririi, tertul poprit va proceda, după caz, la consemnarea sau plata prevăzută la art. 456, în limita sumei determinate expres în hotărârea de validare. În caz de nerespectare a acestor obligatii, executarea silită se va face împotriva tertului poprit, pe baza hotărârii de validare ce constituie titlu executoriu.”

În opinia autoarei exceptiei, textele de lege criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 21 privind accesul liber la justitie si dreptul la un proces echitabil si ale art. 24 privind dreptul la apărare. Se invocă totodată dispozitiile art. 6 paragraful 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că motivele invocate nu privesc probleme de constitutionalitate, ci de interpretare si aplicare a legii în cauza dedusă judecătii. Astfel, în opinia autoarei exceptiei, normele criticate sunt neconstitutionale în măsura în care conduc la situatia în care tertul poprit să plătească, el însusi, din fondurile proprii, creanta creditorului popritor, cu toate că nu a beneficiat de un proces echitabil, în cadrul căruia să se stabilească în mod concret obligatiile ce-i revin, precum si cuantumul sumei datorate.

Asemenea critici nu intră în competenta Curtii Constitutionale, astfel cum este aceasta stabilită de art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, ci a instantelor judecătoresti învestite cu solutionarea cauzei. De altfel, Înalta Curte de Casatie si Justitie, care, în conformitate cu prevederile art. 126 alin. (3) din Legea fundamentală, „asigură interpretarea si aplicarea unitară a legii de către celelalte instante judecătoresti”, a statuat în acest sens, prin Decizia nr. IV din 21 septembrie 1998 a Sectiilor Unite, publicată în Buletinul Jurisprudentei pe anul 1998, că „validarea popririi asupra unui cont lipsit de disponibil bănesc nu obligă banca tert poprit să efectueze plăti din fondurile proprii ori să răspundă dacă debitorul urmărit îsi va închide contul, ci, eventual, deschide cont la altă bancă. Validarea unei atari popriri se justifică numai pentru a se da posibilitatea ca eventualele intrări de sume în cont să fie puse la dispozitia creditorului, tinându-se seama că operatiunile de intrare-iesire a sumelor din conturile bancare pot avea loc într-un ritm mult prea rapid pentru a putea fi corelate cu posibilitatea obtinerii de către creditor a unei hotărâri judecătoresti definitive de validare a popririi.”

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 399 alin. 1 teza întâi, art. 399 alin. 21, art. 399 alin. 3 si art. 460 alin. 4 din Codul de procedură civilă, exceptie invocată de Societatea Comercială BRD - Groupe Société Générale S.A. - Sucursala Iasi în Dosarul nr. 2.145/189/2007 al Tribunalului Vaslui - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 1.038

din 9 octombrie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedură penală

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Lăzăroiu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Marinela Mincă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Miron-Victor Panaitescu în Dosarul nr. 30.184/2/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca neîntemeiată, arătând că normele criticate nu încalcă dispozitiile constitutionale invocate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele: Prin Încheierea din 10 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 30.184/2/2005, Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Miron-Victor Panaitescu.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că dispozitiile art. 197 alin. 4 din Codul de procedură penală sunt neconstitutionale, deoarece stabilesc termene înăuntrul cărora pot fi invocate încălcări ale dispozitiilor legale care reglementează desfăsurarea procesului penal, apreciate drept nulităti relative. De asemenea, art. 337 din Codul de procedură penală este neconstitutional, deoarece oferă doar procurorului posibilitatea să ceară extinderea procesului penal cu privire la altă persoană, în situatia în care, în cursul judecătii, se descoperă date cu privire la participarea acesteia la săvârsirea faptei prevăzute de legea penală, pusă în sarcina inculpatului. Inculpatul, neavând acest drept legal, este lipsit de beneficiile unui proces echitabil, el fiind una dintre părtile din procesul penal, interesată în antrenarea răspunderii penale si a altei persoane participante la fapta penală cu judecarea căreia instanta a fost investită.

Înalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia penală apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât textele de lege criticate nu încalcă liberul acces la justitie si nici dreptul la un proces echitabil.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, invocând considerentele care fundamentează jurisprudenta Curtii Constitutionale în materie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 197 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedură penală, având următorul cuprins:

- Art. 197 alin. 4: „Încălcarea oricărei alte dispozitii legale decât cele prevăzute în alin. 2 atrage nulitatea actului în conditiile alin. 1, numai dacă a fost invocată în cursul efectuării actului când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedura completă când partea a lipsit la efectuarea actului. Instanta ia în considerare din oficiu încălcările, în orice stare a procesului, dacă anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului si justa solutionare a cauzei.”;

- Art. 337: „În cursul judecătii, când se descoperă date cu privire la participarea si a unei alte persoane la săvârsirea faptei prevăzute de legea penală pusă în sarcina inculpatului sau date cu privire la săvârsirea unei fapte prevăzute de legea penală de către o altă persoană, dar în legătură cu fapta inculpatului, procurorul poate cere extinderea procesului penal cu privire la acea persoană.

Dispozitiile art. 336 se aplică în mod corespunzător.”

Prevederile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 alin. (3), care consacră dreptul la un proces echitabil.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate astfel cum a fost formulată, Curtea constată că s-a mai pronuntat asupra constitutionalitătii art. 197 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedură penală, în raport de aceleasi dispozitii constitutionale si fată de critici similare.

Astfel, de exemplu, prin Decizia nr. 403 din 14 iulie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 697 din 3 august 2005, Curtea a statuat că instituirea, prin art. 197 alin. 4 din Codul de procedură penală, a unor termene privind invocarea încălcării dispozitiilor legale ce reglementează desfăsurarea procesului penal (cu exceptia încălcărilor vizând dispozitiile prevăzute de art. 197 alin. 2 din acelasi cod) este menită să asigure solutionarea cauzei într-un termen rezonabil, în concordantă cu exigentele constitutionale ale dreptului la un proces echitabil.

De asemenea, prin Decizia nr. 762 din 18 septembrie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 23 octombrie 2007, Curtea a respins exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 337 din Codul de procedură penală, retinând că procedura extinderii procesului penal cu privire la alte persoane este în concordantă cu dispozitiile art. 131 alin. (1) din Constitutie, referitor la rolul Ministerului Public, potrivit căruia, „în activitatea judiciară, Ministerul Public reprezintă interesele generale ale societătii si apără ordinea de drept, precum si drepturile si libertătile cetătenilor”. Corespunzător acestor atributii constitutionale, Ministerul Public este singurul îndreptătit să ceară extinderea procesului penal, asa cum este singurul care întocmeste actul de acuzare. Această simetrie juridică respectă accesul liber la justitie si se aplică fără nicio discriminare tuturor persoanelor aflate în ipoteza normei. Mai mult, prin Decizia nr. 484 din 29 mai 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 432 din 28 iunie 2007, Curtea, respingând exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 337 din Codul de procedură penală, a retinut că, în situatia în care procurorul nu formulează o cerere de extindere a procesului penal, partea interesată poate sesiza organele de urmărire penală, în temeiul art. 221 „Modurile de sesizare”, respectiv art. 279 „Organele cărora li se adresează plângerea” din Codul de procedură penală. Se asigură astfel accesul liber la justitie si, în mod corespunzător, toate garantiile ce caracterizează un proces echitabil, inclusiv sub aspectul asigurării dreptului la apărare si al îndeplinirii exigentelor privind înfăptuirea justitiei.

Deoarece până în prezent nu au intervenit elemente noi, de natură să determine schimbarea acestei jurisprudente, considerentele deciziilor mai sus mentionate îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 197 alin. 4 si art. 337 din Codul de procedură penală, exceptie ridicată de Miron-Victor Panaitescu în Dosarul nr. 30.184/2/2005 al Înaltei Curti de Casatie si Justitie - Sectia penală. Definitivă si general obligatorie. Pronuntată în sedinta publică din data de 9 octombrie 2008.

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE, prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind modificarea si completarea unor acte normative în vederea organizării

Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale

 

În cadrul strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune socială, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul national de asistentă socială în directia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială, în scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistentă socială, a modalităilor de finantare, a tipurilor de prestatii, a beneficiarilor si a nevoilor concrete ale acestora.

t n baza prevederilor art. 30 din Legea nr. 47/2006 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008, în subordinea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse s-a înfiintat Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, ca organ de specialitate cu personalitate juridică, care are drept scop crearea unui sistem unitar privind administrarea procesului de acordare a prestatiilor sociale.

Conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 108/2008 pentru modificarea unor acte normative din domeniul social, Agentia Natională pentru Prestatii Sociale trebuie să se organizeze începând cu data de 1 noiembrie 2008, la nivel central si teritorial. Agentia Natională pentru Prestatii Sociale are în subordine agentii pentru prestatii sociale judetene, respectiv pentru fiecare sector al municipiului Bucuresti. Deoarece la nivelul municipiului Bucuresti există o singură directie de muncă si protectie socială, din care urmează să se desprindă agentia pentru prestatii sociale, personalul existent nu permite organizarea celor 6 agentii propuse prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008. Totodată, având în vedere specificul programelor de finantare în domeniul asistentei sociale, acestea vor fi administrate si gestionate în continuare de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si structurile sale deconcentrate, si nu de Agentia Natională pentru Prestatii Sociale.

Având în vedere termenul imediat de organizare si functionare a Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, este necesar a se adopta măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ de organizare la nivelul municipiului Bucuresti.

Aceste elemente constituie situatii extraordinare si vizează interesul public.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 116/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Prestatii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 31 octombrie 2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 90/2008, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) va avea următorul cuprins: „(2) Agentia Natională pentru Prestatii Sociale, denumită în continuare Agentie, are în subordine agentii judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii teritoriale, ca servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică.”

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În realizarea obiectivelor sale, Agentia preia de la compartimentele de specialitate ale Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse si ale structurilor sale deconcentrate atributiile si responsabilitătile de administrare si gestionare a prestatiilor sociale.”

Art. II. - La articolul IV alineatul (81) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 116/2004, cu modificările si completările ulterioare, după litera g) se introduce o nouă literă, litera h), cu următorul cuprins:

„h) Agentia Natională pentru Prestatii Sociale si agentiile judetene pentru prestatii sociale, respectiv a municipiului Bucuresti.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Mariana Câmpeanu

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

Jόzsef Birtalan

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 139.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008

privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României

în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene

 

Prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, aprobată prin Legea nr. 192/2008, au fost aprobate unele măsuri administrative necesare asigurării capacitătii de absorbtie ridicată a fondurilor comunitare, avându-se în vedere faptul că aplicarea termenelor destul de îndelungate prevăzute în legislatia natională în vigoare la acest moment ar conduce la întârzieri în realizarea structurilor responsabile pentru întărirea capacitătii administrative a României si, implicit, la întârzieri în ceea ce priveste capacitatea de absorbtie a fondurilor comunitare.

În data de 14 iulie 2008 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, care a intrat în vigoare la data de 28 august 2008, dată la care a fost abrogată Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici.

Art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008, aprobată prin Legea nr. 192/2008, face referire expresă la dispozitiile Hotărârii Guvernului nr. 1.209/2003, act normativ abrogat, motiv pentru care, în vederea mentinerii aplicabilitătii ordonantei de urgentă este necesară modificarea acestei trimiteri si înlocuirea ei cu trimiterea la actul normativ în vigoare în ceea ce priveste organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare.

Se impune astfel adoptarea, în regim de urgentă, a prezentului act normativ, care are drept scop consolidarea capacitătii administrative de gestionare a instrumentelor structurale, prin întărirea structurii de personal, creându-se în acest fel premisele îndeplinirii angajamentelor României asumate ca stat membru al Uniunii Europene.

Cele mentionate reprezintă elemente care vizează interesul public si constituie o situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 45/2008 privind unele măsuri pentru întărirea capacitătii administrative a României în vederea îndeplinirii obligatiilor ce îi revin în calitatea sa de stat membru al Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 23 aprilie 2008, aprobată prin Legea nr. 192/2008, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - (1) Procedura de organizare si desfăsurare a concursurilor pentru functiile publice prevăzute la art. 1 este cea stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare, cu următoarele exceptii:

a) autoritătile si institutiile publice în ale căror state de functii se află postul scos la concurs au obligatia să solicite avizul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici cu cel putin 13 zile înainte de data sustinerii concursului;

b) Agentia Natională a Functionarilor Publici are obligatia să emită, în conditiile legii, avizul prevăzut la lit. a) si să transmită numele, prenumele si functia detinută de reprezentantul

acesteia în comisia de concurs, în termen de două zile de la data primirii solicitării;

c) autoritatea sau institutia publică organizatoare a concursului are obligatia de a constitui comisia de concurs si comisia de solutionare a contestatiilor cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii concursului;

d) autoritatea sau institutia publică în al cărei stat de functii se află postul scos la concurs are obligatia de a afisa la sediul său, precum si, după caz, de a publica în presă si, acolo unde există, pe pagina de internet, cu cel putin 10 zile înainte de data sustinerii concursului, următoarele informatii: denumirea institutiei, data organizării concursului, numărul functiilor publice vacante pentru care se organizează concursul si datele de contact pentru obtinerea de informatii suplimentare;

e) candidatii depun la secretariatul comisiei de concurs dosarul de concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anuntului prevăzut la art. 2 alin. (1);

f) comisia de concurs are obligatia de a selecta dosarele de concurs, pe baza îndeplinirii conditiilor de participare la concurs, în termen de 24 de ore de la data expirării termenului prevăzut la lit. e).”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Aurel Ciobanu-Dordea,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 140.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 17/2007

privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă

 

Pentru eficientizarea activitătilor specifice din domeniul curriculumului, al selectiei si al pregătirii elevilor capabili de performantă, precum si adaptarea acestor activităti la noile provocări legate de asigurarea calitătii în învătământ,

având în vedere că aplicarea întocmai a prevederilor Legii nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă ar genera suprapuneri si paralelisme între activitătile organizate de către Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, înfiintat în baza Hotărârii Guvernului nr. 231/2007, si Centrul National pentru Instruire Diferentiată, organ de specialitate în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, propus a se înfiinta în baza Legii nr. 17/2007,

luând în considerare că functionarea Centrului National pentru Instruire Diferentiată ar implica organizarea unor noi structuri, în conditiile în care aceleasi obiective pot fi realizate printr-o schemă restrânsă de specialisti din cadrul Centrului National pentru Curriculum si Evaluare pentru Învătământul Preuniversitar si fără cheltuieli bugetare suplimentare, s-a ajuns la concluzia că este mult mai economic si mai eficient ca instruirea diferentiată a tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, să fie coordonată de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, pentru că, în fond, Centrul National pentru Instruire Diferentiată nu a fost înfiintat. În această variantă, care rezolvă atât problema posturilor, a unor alocări bugetare suplimentare, a sediului pentru o nouă structură, cât si a suprapunerilor si paralelismelor între activitătile celor două institutii subordonate Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, se impune această reglementare cu caracter de urgentă, deoarece:

- este necesar ca pregătirea sistematică a tinerilor capabili de performantă să înceapă în anul scolar 2008—2009, întârzierea procesului blocând activitatea acestor tineri si sansele lor de afirmare;

- mentinerea situatiei actuale nu permite o abordare sistemică a pregătirii acestor tineri, având efecte pe termen mediu si lung asupra pregătirii acestora;

- prin punerea în aplicare a prevederilor introduse prin Legea nr. 32/2008 pentru completarea art. 10 din Legea învătământului nr. 84/1995, organizarea de unităti de învătământ sau de clase constituite din elevi capabili de performantă creează posibilitatea ca acesti elevi să poată participa si la activităti de instruire diferentiată, începând cu anul scolar 2008-2009.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Prezenta lege creează cadrul juridic de organizare institutională si desfăsurare a programelor de educatie diferentiată pentru tinerii supradotati, capabili de performantă înaltă.”

2. Articolul 15 se abrogă.

3. Articolul 20 se abrogă.

4. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Instruirea diferentiată”

5. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

„Art. 24. - Instruirea diferentiată a tinerilor supradotati, capabili de performante înalte, este coordonată metodologic de Centrul National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului.”

6. Articolul 25 va avea următorul cuprins:

„Art. 25. - În domeniul instruirii diferentiate a tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar îi revin următoarele atributii:

a) elaborarea si aplicarea de strategii si politici pentru selectia, pregătirea si sustinerea tinerilor si a cadrelor didactice în activităti de performantă înaltă;

b) realizarea de programe scolare-pilot si trasee curriculare diferentiate, destinate introducerii metodologiilor de lucru specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă;

c) adaptarea normelor, standardelor curriculare si metodologiilor psihopedagogice internationale la specificul problematicii nationale;

d) colaborarea cu institutiile de învătământ superior, cu departamentele de pregătire a personalului didactic, în vederea realizării unor programe de pregătire a specialistilor în metodologiile de predare specifice educatiei tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă;

e) propune Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului politici privind organizarea si desfăsurarea activitătilor de selectionare si pregătire a loturilor olimpice lărgite si restrânse, participante la olimpiadele internationale/concursurile internationale, pe discipline de studiu;

f) pregătirea si promovarea unui suport informational privind educatia diferentiată a tinerilor supradotati si participarea la actiuni de informare referitoare la educatia diferentiată a tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă;

g) selectionarea, în conditiile legii, a unor colaboratori pentru realizarea obiectivelor propuse.”

7. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - (1) La nivel judetean, instruirea diferentiată a tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, este coordonată de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

(2) Instruirea diferentiată a tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, se desfăsoară în unităti de învătământ, stabilite de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, finantarea făcându-se de la bugetul local.

(3) Metodologia de organizare si desfăsurare a instruirii diferentiate la nivel judetean se aprobă prin ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului.”

8. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

„Art. 27. - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului poate aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru programe de instruire diferentiată ale Centrului National pentru Curriculum si Evaluare în Învătământul Preuniversitar si ale inspectoratelor scolare judetene, respectiv ale Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti.”

9. Capitolul VI, cuprinzând articolele 28-37, se abrogă.

Art. II. - Legea nr. 17/2007 privind educatia tinerilor supradotati, capabili de performantă înaltă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 19 ianuarie 2007, cu modificările aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Anton Anton

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 141.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006

pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere dispozitiile art. 2 alin. (1) si (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

a) se scot din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului imobilele înscrise la pozitiile M. F. nr. 26630, 26631, 26632, 26633, 26634, 26635 si 100098;

b) se introduc în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului bunurile imobile având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.354.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului

si care se dau în administrarea Regiei Autonome Administratia Zonei Libere Sulina

 

1. Ordonator principal de credite

13633330

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

2. Ordonator secundar de credite

 

 

3. Ordonator tertiar de credite

 

 

4. Regii autonome si companii/societăti nationale aflate sub autoritatea ordonatorului principal, institutii nationale de cercetare-dezvoltare si, după caz, societăti comerciale cu capital majoritar de stat, care au în administrare bunuri din patrimoniul de stat

3053425

ADMINISTRATIA ZONEI LIBERE SULINA - RA

 

Grupa 8 (Bunuri care alcătuiesc domeniul public al statului)

Nr. M.F.

Cod

de

clasificare

Denumire teren

Date de identificare

Anul dobândiri/

dării în folosintă

 

Valoare de inventar (RON)

 

Situatia juridică

Situatia juridică actuală

Tip bun

Baza legală

În administrare/ concesiune

Concesiune/

închiriat/

dat cu titlu

gratuit

 

8.05.01

 

 

Descriere tehnică

Teritoriu delimitat de Perimetrul I, cu suprafata de 34.607 mp

Vecinătăti

N - Canalul

Sulina

S - Spitalul

Sulina +

drum de acces

la Bazin port

transit

V - AFDJ Sulina+Faleza oras Sulina

E - Complex Hotelier Sulina

Adresa

Tara: România Judet: Tulcea Oras: Sulina

 

1978

 

 

1.744.700,00

 

 

Decizia Cons. Jud. 886/1978; HG 394/2008

 

în administrare

 

 

imobil

 

 

 

Teritoriu

delimitat

de Perimetrul II,

cu suprafata de

1.720.510 mp,

inclusiv

teritoriile

aferente

bazinelor

maritim si

fluvial

N - Canalul

Sulina

S - Drumul de

acces oras -

plajă

N-E - SC

Piscicola

S-E - SC

Piscicola

E - Digul

si canalul

de protectie a

orasului Sulina

V - Complexul Hotelier Sulina

Tara: România Judet: Tulcea Oras: Sulina

1978, 1990, 1992

116.174.547,00

Decizia

Cons. Jud.

886/1978

O.M.Ap.N.

M99/1990,

H.C.L.

Sulina

817/1992,

Decret

294/1978,

Protocol

8910/1984,

HG

156/1993,

HG

394/2008

în administrare

 

imobil

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea furnizării si transportului rutier de bunuri divizibile

pe drumurile publice din România

 

Având în vedere prevederile art. 41 alin. (1) si ale art. 52 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În sensul prezentei hotărâri, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) vehicul - orice autovehicul rutier înmatriculat ori înregistrat sau orice ansamblu format dintr-un autovehicul si semiremorca ori remorca tractată de acesta, cu masa totală maximă autorizată mai mare sau egală cu 12,0 t, utilizat pentru transportul pe drumurile publice a bunurilor divizibile;

b) bunuri divizibile - materiale vrac transportate fără ambalaj, în grămezi neordonate, sub formă de pulbere, granule sau bucăti, provenite din exploatări miniere, de carieră sau balastieră ori materiale fluide sau semifluide provenite de la statii de mixturi asfaltice ori statii de betoane, aditivi si lianti în constructii, aflate pe teritoriul României, si care sunt transportate cu vehiculele prevăzute la lit. a);

c) furnizori - operatori economici care distribuie, pe cale rutieră, bunurile divizibile cu vehiculele prevăzute la lit. a);

d) utilizatori - transportatori rutieri care detin si/sau utilizează vehiculele prevăzute la lit. a), pentru transportul bunurilor divizibile.

Art. 2. - (1) Furnizorii ale căror bunuri divizibile sunt distribuite prin utilizarea retelei de drumuri publice din România au obligatia să aibă în dotare, în punctele de încărcare, instalatii de cântărire a vehiculelor rutiere.

(2) Instalatiile de cântărire a vehiculelor rutiere, aflate în dotarea furnizorilor, trebuie să îndeplinească si să respecte conditiile prevăzute în anexa nr. 1.

(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1):

a) punctele de extractie si distributie a materialelor de balastieră cu un volum autorizat de până la 2.000 m3;

b) punctele de interventie proprii deschise de Administratia Natională „Apele Române”, pentru lucrări de întretinere a albiilor cursurilor de apă, prin lucrări prevăzute în planul tehnic, numai cu acordul administratorului drumului;

c) punctele de interventie proprii deschise de Administratia Natională „Apele Române” în perioada producerii inundatiilor sau poluării accidentale de mare amploare, considerate situatii de urgentă potrivit legii, cu informarea prealabilă a administratorului drumului.

(4) Accesul de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public, chiar dacă acesta se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, va fi amenajat si întretinut în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 3. - Tichetul de cântar eliberat de instalatiile de cântărire va fi semnat si stampilat de furnizor si va contine toate elementele de personalizare prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 4. - Obligatiile furnizorilor ale căror bunuri sunt distribuite folosind reteaua de drumuri publice din România sunt următoarele:

a) să asigure conditiile de functionare pentru instalatiile de cântărire, prevăzute prin reglementările metrologice si de furnizorul acestora;

b) să cântărească si să emită tichet de cântar, eliberat potrivit prevederilor art. 3, pentru toate vehiculele utilizate pentru distributia rutieră a bunurilor divizibile;

c) să tină evidenta cronologică si sistematică a tichetelor de cântar eliberate;

d) în cazul solicitării utilizatorului sau conducătorului auto de a încărca vehiculul peste masa totală maximă admisă prevăzută de legislatia în vigoare pentru configuratia vehiculului, să verifice existenta la bord, în original, a autorizatiei speciale de transport eliberate de administratorul drumului pe care circulă, corespondenta numerelor de înmatriculare, respectarea perioadei de valabilitate si a numărului de curse;

e) să tină evidenta cronologică si sistematică a seriilor autorizatiilor speciale de transport, a emitentilor acestora si a numerelor de înmatriculare înscrise în acestea, pentru vehiculele încărcate peste masa totală maximă admisă, prevăzută de legislatia în vigoare;

f) să nu permită plecarea din punctul de încărcare a vehiculelor necântărite, cu depăsiri ale masei totale maxime admise, cu depăsiri ale masei totale pentru care a fost eliberată autorizatia specială de transport sau fără tichet de cântar, după caz;

g) să prezinte personalului de control prevăzut la art. 8 alin. (4) buletinul de verificare metrologică al instalatiei de cântărire, evidenta cronologică si sistematică a tichetelor de cântar eliberate, câte un exemplar al tichetelor de cântar eliberate care să contină semnătura de primire a conducătorului auto si evidenta proprie privind autorizatiile speciale de transport - pentru vehiculele încărcate peste masa totală maximă admisă, prevăzută de legislatia în vigoare;

h) să asigure conditii pentru curătarea rotilor vehiculelor, înainte de intrarea acestora pe drumul public;

i) să nu permită părăsirea punctului de încărcare si accesul la drumul public a vehiculelor din care se scurg bunuri divizibile sau reziduuri rezultate din exploatarea acestora;

j) să suspende furnizarea, pe cale rutieră, a bunurilor divizibile, în perioada în care nu sunt asigurate conditiile pentru cântărirea vehiculelor, potrivit prevederilor prezentei hotărâri;

k) să aducă la cunostinta utilizatorilor cărora le furnizează bunurile divizibile suspendarea sau reluarea furnizării pe cale rutieră;

l) să prezinte administratorului drumului la care se realizează accesul de la punctul de lucru, în termen de 30 de zile de la sfârsitul fiecărui an calendaristic sau de la încetarea activitătii de exploatare a bunurilor divizibile, situatia cantitătilor de bunuri distribuite pe cale rutieră, conform tichetelor de cântar eliberate.

Art. 5. - Obligatiile utilizatorului sunt următoarele:

a) să nu transporte bunuri divizibile de la furnizorii care nu cântăresc sau nu eliberează tichet de cântar pentru toate vehiculele;

b) să comunice furnizorului, în scris, valorile maselor totale maxime admise prevăzute de legislatia în vigoare, pentru vehiculele utilizate;

c) să transbordeze încărcătura, pe propria cheltuială, partial sau total, în unul sau mai multe vehicule, astfel încât să fie respectate masele pe axe maxime admise, prevăzute de legislatia în vigoare, sau masele înscrise în autorizatia specială de transport, după caz, în situatia în care se constată de către personalul de control prevăzut la art. 8 alin. (4) circulatia vehiculelor cu depăsirea maselor maxime pe axe ce pot fi autorizate;

d) să nu transporte materiale vrac cu vehicule din dotarea cărora le lipseste prelata, iar în cazul în care vehiculele sunt prevăzute prin constructie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure etanseitatea.

Art. 6. - Obligatiile conducătorului auto sunt următoarele:

a) să detină la bordul vehiculului si să prezinte organelor de control prevăzute la art. 8 alin. (4) documentele specifice transportului, tichetul de cântar si, dacă este cazul, autorizatia specială de transport;

b) să nu circule cu vehicule care transportă bunurile divizibile de la furnizorii care nu efectuează cântărirea sau care nu eliberează tichet de cântar, potrivit prezentei hotărâri;

c) să nu circule cu vehicule care transportă materiale vrac neacoperite cu prelată, iar în cazul în care vehiculul este prevăzut prin constructie cu obloane, acestea trebuie să fie asigurate cu sisteme de închidere care să asigure etanseitatea;

d) să nu plece de la punctul de încărcare a bunurilor divizibile cu vehicule cu depăsiri ale masei totale maxime admise prevăzute de legislatia în vigoare sau, după caz, cu depăsirea masei totale înscrise în autorizatia specială de transport, eliberată de administratorul drumului.

Art. 7. - La îndeplinirea obligatiilor care le revin potrivit prezentei hotărâri, furnizorii, utilizatorii si conducătorii auto vor avea în vedere respectarea legislatiei privind protectia mediului în vigoare.

Art. 8. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă contraventională următoarele fapte:

a) încălcarea prevederilor art. 2 alin. (1) si (2) si ale art. 4 lit. b), e), f), g) si j), cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei, aplicată furnizorului;

b) încălcarea prevederilor art. 3 si ale art. 4 lit. c), h), i) si l), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată furnizorului;

c) încălcarea prevederilor art. 5 lit. a) si c), cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, aplicată utilizatorului;

d) încălcarea prevederilor art. 5 lit. d), cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, aplicată utilizatorului;

e) încălcarea prevederilor art. 6 lit. a) si c), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului;

f) încălcarea prevederilor art. 6 lit. b) si d), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei, aplicată conducătorului vehiculului.

(2) În cazul constatării circulatiei vehiculului cu depăsirea maselor pe axe, peste cele ce pot fi autorizate, fără autorizatie specială de transport, personalul competent conform legii va dispune, pe lângă sanctiunile prevăzute de lege, imobilizarea vehiculului în conditiile legii, până la îndeplinirea obligatiilor legale.

(3) În cazul în care la locul constatării contraventiei nu se găseste un spatiu pentru imobilizarea vehiculului, acesta va fi

îndrumat până la cel mai apropiat spatiu corespunzător, deplasarea urmând a se efectua pe cheltuiala contravenientului.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

a) administratorul drumului public la care se realizează accesul de la punctul de lucru al furnizorului, chiar dacă accesul se realizează prin intermediul unui drum de utilitate privată, pentru nerespectarea de către furnizor a obligatiilor prevăzute la art. 2—4;

b) administratorul drumului, prin personal împuternicit, pentru nerespectarea de către utilizatori sau conducătorii auto a obligatiilor prevăzute la art. 5 s i 6;

c) politistii rutieri sau polititii de frontieră, în cazul în care îsi desfăsoară activitătile specifice de control în lipsa personalului prevăzut la lit. b).

(5) Pentru identificarea furnizorilor si/sau pentru verificarea respectării prevederilor prezentei hotărâri, administratorul drumului poate încheia protocoale de colaborare cu subunitătile Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, ale Administratiei Nationale „Apele Române”, ale Gărzii Nationale de Mediu sau cu alte institutii din subordinea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, după caz.

Art. 9. - (1) Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 8 alin. (1), în conditiile prevăzute la art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări s i completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările i completările ulterioare.

(2) Contraventiilor prevăzute la art. 8 alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 10. - Prevederile art. 4 nu se aplică exploatărilor utilizate de unitătile de gospodărire a apelor pe perioada producerii fenomenelor naturale de mare amploare, calamitătilor, inundatiilor sau poluării accidentale, considerate cazuri de fortă majoră si care afectează căile de comunicatii si telecomunicatii, zone locuite si obiective de interes national, la solicitarea scrisă a acestora si numai cu acordul administratorului drumului public.

Art. 11. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului si al ministrului administratiei si internelor nr. 618/169/2004 privind reglementarea controlului în traficul rutier al ansamblurilor de vehicule formate din autotractoare cu axa simplă motoare si semiremorci specializate basculante, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare.

Art. 13. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 28 octombrie 2008.

Nr. 1.373.

 

ANEXA Nr. 1

 

Conditiile ce trebuie îndeplinite de instalatiile de cântărire a vehiculelor din dotarea furnizorilor:

a) să fie amplasate la iesirea din punctul de lucru al furnizorului. În mod exceptional, pentru exploatările temporare de nisip sau pietris situate în albia cursului de apă, al căror amplasament se modifică frecvent, instalatia de cântărire poate fi amplasată în zona de acces de la punctul de lucru al furnizorului la drumul public ;

b) să respecte conditiile impuse de legislatia metrologică în vigoare privind introducerea pe piată, punerea în functiune si controlul metrologic ulterior;

c) să fie destinate cântăririi vehiculelor rutiere în regim static sau dinamic;

d) să detină certificat de aprobare de model si buletin de verificare metrologică, eliberat în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) să functioneze în amplasamente de cântărire care respectă conditiile impuse de legislatia metrologică, producătorul si/sau furnizorul instalatiei de cântărire;

f) să elibereze în regim automat, la finalizarea cântăririi, tichetul de cântar pentru fiecare vehicul verificat;

g) să permită memorarea în baza de date a aplicatiei instalatiei de cântărire a tuturor elementelor de personalizare a tichetului de cântar, conform prevederilor anexei nr. 2 la hotărâre.

 

ANEXA Nr. 2

 

Tichetul de cântar eliberat de instalatia de cântărire a vehiculelor rutiere trebuie să contină:

 

a) numele si datele de identificare ale furnizorului;

b) numărul tichetului;

c) data si ora efectuării cântăririi, data si ora tipăririi tichetului de cântar;

d) amplasamentul punctului de încărcare rutieră;

e) codul instalatiei si tipul cântăririi;

f) clasa de precizie a instalatiei de cântărire;

g) numărul de înmatriculare sau înregistrare al vehiculului cântărit;

h) configuratia vehiculului;

i) masa totală înregistrată prin cântărirea vehiculului sau masa totală rezultată, în mod automat, prin însumarea maselor pe axe, după caz;

j) tipul si natura materialului transportat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind încetarea raportului de serviciu al unui subprefect

al judetului Ialomita

 

Având în vedere prevederile art. 19 alin (1) lit. a) si ale art. 97 lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri încetează raportul de serviciu al domnului Mocănescu Georgian, subprefect al judetului Ialomita, prin acordul părtilor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.384.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de prefect al judetului Ialomita

de către domnul Mocănescu Georgian

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu completările ulterioare, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mocănescu Georgian exercită, cu caracter temporar, functia publică de prefect al judetului Ialomita, până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor

si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 1.385.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Drăgan Gabriel Vasile din functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii

Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Drăgan Gabriel Vasile trece din functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 219.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Caramitru Stelian din functia publică de prefect al judetului Ialomita

în functia publică de secretar general în cadrul AutoritătiiNationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, cu completările ulterioare,

în temeiul art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Caramitru Stelian trece din functia publică de prefect al judetului Ialomita în functia publică de secretar general în cadrul Autoritătii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 4 noiembrie 2008.

Nr. 220.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea regulilor de desfăsurare a operatiunilor de scafandrerie

în porturi si în apele nationale navigabile ale României

 

În temeiul prevederilor art. 1227 din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) pct. 38 si 66, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulile de desfăsurare a operatiunilor de scafandrerie în porturi si în apele nationale navigabile ale României, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă forma si continutul permisului de lucru, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. - Contraventiile la prevederile prezentului ordin se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, în conditiile legii.

Art. 4. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 1.267.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGULI

de desfăsurare a operatiunilor de scafandrerie în porturi si în apele nationale navigabile ale României

 

Art. 1. - (1) Prezentele reguli se aplică operatiunilor de scafandrerie desfăsurate în porturi si în apele nationale navigabile ale României.

(2) Nu intră sub incidenta prevederilor prezentului ordin activitătile militare ale scafandrilor militari, precum si activitătile de scufundare de agrement.

Art. 2. - În sensul prezentelor reguli, termenul operatiuni de scafandrerie are următoarele semnificatii:

a) interven t ie cu scafandri la opera vie a navei;

b) interven t ie cu scafandri în caz de accident naval;

c) intervenie cu scafandri pentru ranfluare nave/epave;

d) realizarea de constructii hidrotehnice, reparatii la constructiile hidrotehnice cu scafandri;

e) inspectii subacvatice cu scafandri ale constructiilor hidrotehnice, ale acvatoriilor, precum si ale navelor;

f) curătarea bazinelor portuare, recuperarea obiectelor scufundate în bazine portuare sau pe căile navigabile.

Art. 3. - Activitătile de scafandrerie în porturi si în apele nationale navigabile ale României se efectuează numai de operatori economici autorizati de Autoritatea Navală Română în conditiile legii.

Art. 4. - Începerea lucrărilor este permisă numai după ce operatorul economic ce execută activităti de scafandrerie a obtinut permisul de lucru.

Art. 5. - Permisul de lucru se eliberează de căpitănia portului în a cărui zonă de jurisdictie urmează să se desfăsoare lucrările de scafandrerie.

Art. 6. - Pentru obtinerea permisului de lucru operatorul economic va prezenta următoarele:

a) autorizatia de efectuare a activitătilor auxiliare activitătilor de transport naval - lucrări de scafandrerie (LS);

b) planul zonei de lucru si programul de lucru aprobate de administratorul zonei unde urmează să se desfăsoare activitatea;

c) conditiile specifice în care se desfăsoară activitatea;

d) mijloacele si echipamentele folosite;

e) modul si mijloacele de semnalizare a zonei unde se actionează cu scafandri;

f) persoana responsabilă cu coordonarea activitătii de scafandrerie;

g) mijloacele de comunicatie folosite pentru legătura permanentă cu căpitănia portului, precum si cu navele din zonă.

Art. 7. - După eliberarea permisului de lucru, dar nu mai târziu de 24 de ore înainte de începerea efectivă a activitătilor de scafandrerie, căpitănia portului va emite un „Aviz către navigatori” care va cuprinde cel putin zona unde se desfăsoară aceste activităti, durata lor, programul de lucru, modul de semnalizare si mijloacele de comunicatii.

Art. 8. - Pe timpul desfăsurării activitătilor de scafandrerie, operatorul economic are obligatia de a:

a) respecta regulile privind siguranta navigatiei;

b) semnaliza zona de lucru conform prevederilor legale;

c) respecta normele privind securitatea si sănătatea muncii;

d) respecta programul de lucru consemnat în permisul de lucru.

Art. 9. - Pe toată durata derulării activitătilor de scafandrerie, căpitănia portului va supraveghea si va controla modul în care operatorul economic respectă prevederile legale privind siguranta navigatiei, precum si conditiile de lucru specificate în permisul de lucru.

Art. 10. - În cazuri de urgentă, operatorii economici care desfăsoară lucrări de scafandrerie vor interveni numai din dispozitia căpităniei de port.

Art. 11. - Căpitănia portului poate dispune oprirea activitătilor de scafandrerie atunci când constată că nu se respectă conditiile prevăzute în permisul de lucru, când sunt puse în pericol alte nave sau instalatii portuare sau când sunt încălcate regulile privind siguranta navigatiei.

Art. 12. - La terminarea lucrărilor de scafandrerie, operatorul economic va depune la căpitănia portului un raport detaliat privind derularea si rezultatele lucrărilor.

 

ANEXA Nr. 2

 

FORMA SI CONTINUTUL

permisului de lucru privind lucrările de scafandrerie

 

CĂPITĂNIA PORTULUI ........................

 

PERMIS DE LUCRU

Nr. ...... din ............

privind executarea lucrărilor de scafandrerie

 

Căpitănia portului .................. , la solicitarea operatorului economic ...................... , eliberăm prezentul permis pentru efectuarea următoarelor operatiuni de scafandrerie:

- .......................................................................................................................................................................................... ;

- .......................................................................................................................................................................................... ;

- .......................................................................................................................................................................................... ;

- .......................................................................................................................................................................................... .

Operatiunile se desfăsoară în zona ............................. , în perioada .......................... , cu ........ echipe conduse de ..................

Programul de lucru este .......................... . Legătura cu căpitănia portului se tine prin ......................................................... . (se vor mentiona mijloacele de comunicatie)

Operatorul economic va notifica căpitănia portului, cu cel putin 24 de ore înainte de începerea lucrărilor, referitor la data si ora începerii efective a lucrărilor.

Perimetrul în care se desfăsoară lucrările de scafandrerie va fi delimitat si semnalizat conform prevederilor legale.

Navele care participă la lucrări vor fi semnalizate conform prevederilor legale.

Toate măsurile de securitate si sănătate a muncii sunt în sarcina operatorului economic.

Operatorul economic, pe toata durata lucrărilor de scafandrerie, va tine legătura cu căpitănia portului si se va conforma dispozitiilor acesteia.

Pe perioada executării lucrărilor de scafandrerie prezentul permis va fi păstrat la punctul de lucru si va fi prezentat organelor de control.

 

Căpitanul portului,

...............................

S/S

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului

nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave

si a reziduurilor mărfii

 

Având în vedere prevederile art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul naval, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 322/2006 privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor generate de nave si a reziduurilor mărfii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 241 din 17 martie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

Art. II. - Autoritatea Navală Română va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin transpune Directiva 2007/71/CE a Comisiei din 13 decembrie 2007 de modificare a anexei II la Directiva 2000/59/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind instalatiile portuare de preluare a deseurilor provenite din exploatarea navelor si a reziduurilor mărfii, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 329 din 14 decembrie 2007, p. 33-36.

Art. IV. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 octombrie 2008.

Nr. 1.312.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Ordinul nr. 322/2006)

 

NOTIFICARE

NOTIFICATION

ce trebuie comunicată înainte de intrarea în portul.................

Information to be notified before entry into the port of.......

(portul de destinatie, după cum este definit în art. 6 din ordin) (Port of destination as referred to in art. 6 of the present order)

 

a) Numele, indicativul de apel, unde este cazul, numărul de identificare IMO al navei: Name, call sign and, where appropriate, IMO Identification number of the ship:

b) Statul de pavilion: Flag State:

c) Timpul estimat de sosire (ETA): Estimated time of arrival:

d) Timpul estimat de plecare (ETD): Estimated time of departure:

e) Portul anterior de escală: Previous port of call:

f) Următorul port de escală: Next port of call:

g) Ultimul port si data la care s-au predat deseurile generate de navă si reziduurile mărfii: Last port and date when ship-generated waste was delivered:

h) Predati

Are you delivering

tot o parte nimic

all some none

[ ] [ ] [ ] *)

din deseurile dumneavoastră instalatiilor portuare de preluare? of your waste into port reception facilities?

*) Bifati căsuta corespunzătoare. Tick the appropriate box.

i) Tipul si cantitatea de deseuri sau reziduuri ce trebuie predate si/sau care vor rămâne la bord si capacitatea maximă de stocare a acestora, în procente:

Type and amount of waste and residues to be delivered and/or remaining on board, and percentage of maximum storage capacity:

Dacă predati toate deseurile sau reziduurile, completati coloana a doua.

If you deliver all waste and residues, complete second column as appropriate.

Dacă predati numai o parte sau nu predati deseuri si/sau reziduuri, completati toate coloanele.

If you deliver, partly or no, waste and residues, complete all columns.

 

Tipul Type

Deseul ce va fi predat

Waste to be delivered

(m3)

Capacitatea maximă

de stocare Maximum dedicated storage capacity (m3)

Cantitatea deseurilor

păstrate la bord

Amount of waste

retained on board (m3)

Portul în care deseurile

vor fi predate Port of which remaining waste will be delivered

Cantitatea estimată de deseuri

ce va fi generată între notificare

si următorul port de escală

Estimated amount of waste which will

be generated between notification

and next port of call (m3)

1. Uleiuri uzate Waste oils

 

 

 

 

 

Slam Sludge

 

 

 

 

 

Apă de santină Bilge water

 

 

 

 

 

Altele Others (Specificati) (Specify)

 

 

 

 

 

2. Gunoi Garbage

 

 

 

 

 

Resturi alimentare Food waste

 

 

 

 

 

Plastic Plastic

 

 

 

 

 

Altele Others

 

 

 

 

 

3. Ape uzate(1) Sewage

 

 

 

 

 

4. Deseuri

asociate mărfii(2)

Cargo-associated

waste

(Specificati) (Specify)

 

 

 

 

 

5. Reziduurile mărfii(2) Cargo residues

(Specificati) (Specify)

 

 

 

 

 

 

 

(1) Apele uzate pot fi deversate în mare în conformitate cu Regula 11 din anexa IV la Conventia Marpol 73/78. Căsutele corespunzătoare nu se completează în cazul în care se intentionează efectuarea unei deversări autorizate în mare.

Sewage may be discharged at sea in accordance with Regulation 11 of Annex IV of Marpol 73/78. The corresponding boxes do not need to be completed if it is the intention to make an authorised discharge at sea.

(2) Pot fi estimate. May be estimates. NOTĂ: NOTES:

1. Aceste informatii pot fi folosite în vederea unor controale ale statului portului (PSC), precum si pentru alte activităti de inspectie.

This information may be used for port State control and other inspection purposes.

2. Această notificare trebuie transmisă administratiei portului de escală si ANR.

This information shall be communicated to the port administration of the port of call and RNA.

3. Completarea prezentului formular este obligatorie pentru toate navele, cu exceptia celor care beneficiază de o derogare în temeiul art. 9 din Directiva 2000/59/CE.

This form is to be completed unless the ship is covered by an exemption in accordance with Article 9 of Directive 2000/59/EC.

Confirm că:

I confirm that:

- detaliile de mai sus sunt conforme cu realitatea si corecte; si the above details are accurate and correct; and

- există la bord spatiu suficient alocat pentru depozitarea tuturor deseurilor generate între momentul notificării si momentul intrării în următorul port în care deseurile vor fi predate.

there is sufficient dedicated capacity onboard to store all waste generated between notification and the next port at which waste will be delivered.

Data ....................

Date

Ora .....................

Time

Semnătura comandantului navei/persoanei desemnate ...........................

Master’s/dedicated person’s signature

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului Casa „Anastasiu Boiu”,

str. Zaharia Boiu nr. 27, municipiul Sibiu

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 145/E din 30 aprilie 2008,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Casa „Anastasiu Boiu”, str. Zaharia Boiu nr. 27, municipiul Sibiu, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice SB-II-m-B-20933.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Sibiu va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 2.596.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului „Casă”,

str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 1, municipiul Cluj-Napoca

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 210/E/2008,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. d) si alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite următorul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Casă”, str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 1, municipiul Cluj-Napoca, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice CJ-II-m-B-20937.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Cluj va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 2.597.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului

Biserica „Adormirea Maicii Domnului”, satul Stănija, comuna Buces, judetul Hunedoara

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 222/E din 30 iulie 2008,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. b) si alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul Biserica „Adormirii Maicii Domnului”, satul Stănija, comuna Buces, judetul Hunedoara, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice HD-II-m-B-20936.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Hunedoara va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 2.598.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a imobilului

Biserica „Sf. Nicolae” Ciurchi, str. Vasile Lupu nr. 70, municipiul Iasi

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 146/E din 30 aprilie 2008,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Biserica „Sf. Nicolae” Ciurchi, str. Vasile Lupu nr. 70, municipiul Iasi, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice IS-II-m-B-20932.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Iasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 2.599.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind radierea din Lista monumentelor istorice a imobilului

„Grajdurile Regimentului 7 Rosiori”, str. Codrescu nr. 17, municipiul Iasi

 

În baza Referatului de aprobare al Directiei generale patrimoniul cultural national - Directia monumente istorice si arheologie nr. 4.810 din 17 septembrie 2008,

având în vedere prevederile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

constatând că imobilul „Grajdurile Regimentului 7 Rosiori”, str. Codrescu nr. 17, municipiul Iasi, este înscris în Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 si 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare, desi, conform adresei Directiei monumentelor istorice nr. 1.424 din 3 decembrie 1998, în sedinta din 25 noiembrie 1998 Comisia Natională a Monumentelor Istorice a declasat imobilul,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Imobilul „Grajdurile Regimentului 7 Rosiori”, str. Codrescu nr. 17, municipiul Iasi, cod IS-II-m-B-03809, se radiază din Lista monumentelor istorice, aprobată prin Ordinul ministrului culturii si cultelor nr. 2.314/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 si 646 bis din 16 iulie 2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Iasi si Institutul National al Monumentelor Istorice vor efectua operatiunile de radiere din Lista monumentelor istorice a imobilului nominalizat la art. 1.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 13 octombrie 2008.

Nr. 2.600.

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

ORDIN

privind clasarea în Lista monumentelor istorice, grupa „B”, a monumentului funerar „Golgotta”,

Str. Eternitătii nr. 121, Cimitirul „Eternitatea”, municipiul Iasi

 

Tinând seama de Avizul Comisiei Nationale a Monumentelor Istorice nr. 217/E din 30 iulie 2008,

în temeiul prevederilor art. 13 alin. (1) pct. 2 lit. a) si alin. (3) din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată,

în conformitate cu dispozitiile Ordinului ministrului culturii si cultelor nr. 2.260/2008 privind aprobarea Normelor metodologice de clasare si inventariere a monumentelor istorice, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată,

ministrul culturii si cultelor emite prezentul ordin.

Art. 1. - Monumentul funerar „Golgotta”, Str. Eternitătii nr. 121, Cimitirul „Eternitatea”, municipiul Iasi, se clasează ca monument istoric, grupa „B”, cod în Lista monumentelor istorice IS-III-m-B-20938.

Art. 2. - Directia pentru Cultură, Culte si Patrimoniul Cultural National a Judetului Iasi va îndeplini procedurile de comunicare în termen de cel mult 30 de zile de la data publicării prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

 

Bucuresti, 15 octombrie 2008.

Nr. 2.607.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

MERCEDES - BENZ INSURANCE BROKER - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale MERCEDES - BENZ INSURANCE BROKER - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială MERCEDES - BENZ INSURANCE BROKER - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, str. Biharia nr. 26, parter, camera 3, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/10347/12.06.2008, cod unic de înregistrare 24041091/12.06.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 939.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

INTEGRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale INTEGRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială INTEGRA BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Iasi, str. Doftoreanu nr. 7, et. 1, ap. 17, judetul Iasi, nr. de ordine în registrul comertului J22/2352/31.07.2008, cod unic de înregistrare 24277883/1.08.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 942.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 7 octombrie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor d e c i d e:

Art. 1. - Societatea Comercială 2 INVEST BROKER DE ASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Calea Mosilor nr. 88, sc. C, et. 4, ap. 61, sectorul 3, nr. de ordine în registrul comertului J40/13385/31.07.2008, cod unic de înregistrare 24274089/2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 octombrie 2008.

Nr. 944.

 

RECTIFICĂRI

 

La Ordinul ministrului justitiei nr. 171/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române unor persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 93 din 6 februarie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la nr. 29, în loc de: „29. Cociug Liliana, fiica lui Nicolae si Clara, (fiica lui Doros Nicolae, născut la 07.03.1912 în localitatea Berezlogi, raionul Orhei, si Iulita), născută la 22 iulie 1974 în localitatea Antonesti, judetul Tighina, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Berezlogi, raionul Orhei. (3.424/2006)”se va citi: „29. Cociug Liliana, fiica lui Nicolae si Clara (fiica lui Doros Nicolae, născut la 7.03.1912 în localitatea Berezlogi, raionul Orhei, si Iulita), născută la 22 iulie 1974 în localitatea Antonesti, raionul Stefan Vodă, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Berezlogi, raionul Orhei. (3.424/2006)”.

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.355/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 422 din 5 iunie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la nr. 31, în loc de: „31. Gîrnet Dina, fiica lui Mihail (fiul lui Mihail, născut la 20.10.1931 în localitatea Hănăsenii Noi) si Axenia, născută la data de 17 noiembrie 1983 în localitatea Hănăsenii Noi, raionul Ialoveni, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hănăsenii Noi. (2.652/2007)” se va citi: „31. Gîrnet Dina, fiica lui Mihail (fiul lui Mihail, născut la 20.10.1931 în localitatea Hănăsenii Noi) si Axenia, născută la data de 17 noiembrie 1983 în localitatea Hănăsenii Noi, raionul Leova, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Hănăsenii Noi. (2.652/2007)”;

- în anexa nr. 2, la nr. 32, în loc de: „32. Golovatenco Maria, fiica lui Iaconi Ion (născut la 27.08.1938 în localitatea Colibasi) si Ecaterina, născută la data de 3 februarie 1968 în localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (5.250/2003)” se va citi: „32. Golovatenco Maria, fiica lui Iaconi Ioan (născut la 27.08.1938 în localitatea Colibasi) si Ecaterina, născută la data de 3 februarie 1968 în localitatea Colibasi, judetul Cahul, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Giurgiulesti, raionul Cahul. (5.250/2003)”.

*

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.587/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 443 din 12 iunie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la nr. 26, în loc de: „26. Grozescu Liliana, fiica lui Luchiniuc Petru si Olga (fiica lui Ilia, născut la 10.06.1901 în localitatea Hliboca), născută la data de 22 iunie 1978 în localitatea Herta, judetul Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Carapciv, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.586/2005)”se va citi: „26. Grozescu Liliana, fiica lui Luchiniuc Petru si Olga (fiica lui Ilia, născut la 10.06.1901 în localitatea Hliboca), născută la data de 22 iunie 1978 în localitatea Horbova, raionul Hliboca, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Carapciv, raionul Hliboca, Cernăuti. (2.586/2005)”.

*

La Ordinul ministrului justitiei nr. 1.891/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 537 din 16 iulie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2, la nr. 33, în loc de: „33. Flintoacă Marina, fiica lui Gavriliuc Boris si Ala (fiica lui Slavinschii Elena, născută la 3.06.1936 în localitatea Pelinia), născută la data de 1 iulie 1985 în localitatea Pelinia, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Drochia. (2.827/2007)” se va citi: „33. Flintoacă Marina, fiica lui Gavriliuc Boris si Ala (fiica lui Slavinschii Elena, născută la 3.06.1936 în localitatea Pelinia), născută la data de 31 iulie 1985 în localitatea Pelinia, judetul Rîscani, Republica Moldova, cetătean moldovean, cu domiciliul actual în Republica Moldova, localitatea Pelinia, raionul Drochia. (2.827/2007)”.

*

La Ordinul ministrului justitiei nr. 2.451/C/2008 privind redobândirea cetăteniei române de către unele persoane, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 678 din 2 octombrie 2008, se face următoarea rectificare (care nu apartine Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 1, la nr. 48, în loc de: „48. Ciobanu Dorina, fiica lui Ciobanu Boris si Ciobanu Tamara (fiica lui Herscan Ion, născut la 19.02.1902 în localitatea Cosuleni), născută la data de 11 decembrie 1977 în localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (3.137/2007)”se va citi: „48. Ciobanu Dorina, fiica lui Ciobanu Boris si Ciobanu Tamara (fiica lui Herscan Ion, născut la 19.02.1902 în localitatea Cosuleni), născută la data de 11 decembrie 1977 în localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti, Ucraina, cetătean ucrainean, cu domiciliul actual în Ucraina, localitatea Dranita, raionul Noua Sulită, Cernăuti. (3.137/2007) Copii minori: Grinceac Gloria, născută la data de 22.11.2001.”