MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 742         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni,  3 noiembrie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

63. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

973. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile privind înfiintarea Registrului activitătilor de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic

 

1.339. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

3.154. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007

 

Rectificări la:

- Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2008

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice

si nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 46 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 64/2004 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.254 din 27 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. I „Componenta Comisiei juridice, de numiri, disciplină, imunităti si validări”, domnul senator Iorga Nicolae - Grupul parlamentar al Partidului România Mare - se include în componenta comisiei.

2. La anexa nr. II „Componenta Comisiei economice, industrii si servicii”, domnul senator Serbu Gheorghe Vergil - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

3. La anexa nr. X „Componenta Comisiei pentru învătământ, stiintă, tineret si sport”, domnul senator Vosganian Varujan - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Serbu Gheorghe Vergil - Grupul parlamentar al Partidului National Liberal.

4. La anexa nr. XV „Componenta Comisiei pentru egalitatea de sanse”, doamna senator Gheorghiu Luminita - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat - se include în componenta comisiei în locul doamnei senator Silistru Doina - Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 octombrie 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 octombrie 2008.

Nr. 63.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

privind înfiintarea Registrului activitătilor de utilizare în conditii de izolare

a microorganismelor modificate genetic

 

În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) lit. d) si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă înfiintarea Registrului activitătilor de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, denumit în continuare registru.

(2) Agentia Natională pentru Protectia Mediului elaborează registrul în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

(3) Registrul cuprinde informatiile existente în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Informatia inclusă în registru este structurată conform art. 9 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 44/2007 privind utilizarea în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2008, denumită în continuare ordonantă de urgentă.

(2) Informatiile continute în registru se modifică în functie de evolutia cerintelor legislatiei comunitare, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a acestora.

Art. 3. - (1) Registrul contine două seturi de date:

a) date accesibile publicului, continând toată informatia inclusă în registru;

b) date confidentiale, în conformitate cu art. 21 din ordonanta de urgentă.

(2) Încadrarea informatiei conform alin. (1) se face cu respectarea prevederilor legislatiei nationale si comunitare privind activitătile de utilizare în conditii de izolare a microorganismelor modificate genetic, drepturile de proprietate intelectuală si accesul publicului la informatie.

Art. 4. - Utilizatorul, definit conform art. 2 pct. 29 din ordonanta de urgentă, răspunde pentru veridicitatea datelor furnizate în baza de date a registrului, în conditiile legii.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 21 august 2008.

Nr. 973.

 

REGISTRUL ACTIVITĂTILOR DE UTILIZARE ÎN CONDITII DE IZOLARE MICROORGANISMELOR MODIFICATE GENETIC

- model –

 

1. Numărul curent

2. Clasa de izolare: I, II, III sau IV

3. Scopul utilizării: cercetare-dezvoltare sau productie industrială

4. Registrul utilizatorului: denumirea utilizatorului, numele si prenumele reprezentantului, pozitia în cadrul organizatiei, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare în registrul comertului

4.1. Datele de contact ale responsabilului de biosecuritate

4.2. Componenta Comitetului de biosecuritate

4.3. Numărul de înregistrare a notificării

4.4. Rezumatul notificării

4.5. Numărul de înregistrare a autorizării

4.6. Perioada de valabilitate a autorizatiei

4.7. Rezumatul evaluării riscului

4.8. Măsurile de biosecuritate

4.9. Gestiunea deseurilor

4.10. Planul cadastral

4.11. Planul de urgentă

4.11.1. Descrierea riscurilor în caz de accident

4.11.2. Măsurile de biosecuritate la locul incintei

4.11.3. Măsurile de biosecuritate pentru protectia populatiei

4.11.4. Măsurile de remediere în caz de accident

4.12. Lista de microorganisme modificate genetic

4.13. Lista de culturi celulare animale si a speciilor de animale modificate genetic, mentinute în conditii de izolare

4.14. Lista de culturi celulare vegetale si a speciilor de plante modificate genetic, mentinute în conditii de izolare

4.15. Titlurile proiectelor de cercetare-dezvoltare, rezumatul, finantatorul, echipa de cercetare, responsabilul proiectului, suma alocată

5. Registrul pentru accidente si remediere

5.1. Procesul-verbal în caz de accident

5.2. Măsurile aplicate

5.3. Recomandările pentru dezvoltarea măsurilor de biosecuritate în urma accidentelor

5.4. Evaluarea pagubelor asupra sănătătii umane si a mediului

6. Registrul pentru inspectie si control

6.1. Organul de control: Garda Natională de Mediu, Autoritatea Natională Sanitară Veterinară si pentru Siguranta Alimentelor, autoritatea publică centrală pentru sănătate publică, autoritatea publică centrală pentru muncă, familie si egalitate de sanse

6.2. Procesul-verbal

6.3. Recomandări

7. Registrul miscării transfrontiere

7.1. Declaratia pe propria răspundere conform prevederilor art. 12 din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.946/2003 privind miscarea transfrontieră a organismelor modificate genetic

7.2. Acordul de import

7.3. Notificarea de export

7.4. Datele statistice referitoare la importul/exportul/tranzitul mărfurilor modificate genetic, transmise de Autoritatea Natională a Vămilor

7.5. Măsurile de biosecuritate pentru transport

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor

clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană

ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

În baza art. 131 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Ghidul de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Administratia Fondului pentru Mediu va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 23 octombrie 2008.

Nr. 1.339.

 

ANEXĂ

 

GHID DE FINANTARE

a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară,

energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului

 

Prezentul ghid de finantare furnizează informatii privind completarea cererilor de înscriere în Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, denumit în continuare Program, a cererilor de finantare pentru proiecte, precum si desfăsurarea programului de finantare. Ghidul de finantare este documentul în care sunt precizate toate criteriile de eligibilitate care trebuie să fie îndeplinite de către solicitantul finantării, precum si cele privind proiectul si cheltuielile, bugetul prevăzut si desfăsurarea programului de finantare.

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

ARTICOLUL 1

Obiectul Programului

 

Obiectul Programului îl reprezintă finantarea de la Fondul pentru mediu a proiectelor de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, beneficiari fiind operatorii economici, composesoratele, ocoalele silvice, unitătile administrativ-teritoriale, unitătile si institutiile de învătământ, persoanele fizice, asociatiile de locatari si organizatiile neguvernamentale.

 

ARTICOLUL 2

Scopul Programului

 

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2008 cauzată de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încălzire si obtinerea de apă caldă menajeră, precum si stimularea utilizării sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabilă, nepoluante.

 

ARTICOLUL 3

Definitii

 

În sensul prezentului ghid de finantare, expresiile si termenii de mai jos se definesc astfel:

a) Autoritate- Administratia Fondului pentru Mediu;

b) beneficiar- solicitantul al cărui proiect a fost aprobat si a încheiat contract pentru finantare cu Autoritatea;

c) condominiu - proprietatea imobiliară formată din unităti de proprietate individuală, definite ca apartamente sau spatii cu altă destinatie decât aceea de locuinte, si proprietatea comună indiviză; este inclus acestei definitii tronsonul cu una sau mai multe scări din cadrul clădirii de locuit, în conditiile în care se poate delimita proprietatea comună;

d) energie eoliană - energia cinetică a maselor de aer atmosferic aflate în miscare relativă fată de suprafata terestră;

e) energie geotermală - energia termică stocată în structura geologică a Pământului;

f) energie solară - energia emisă de Soare în întreg domeniul spectral al radiatiei sale;

g) instalator - operatorul economic specializat, care comercializează si instalează sisteme de încălzire ce utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului;

h) instalator validat - instalatorul validat de Autoritate;

i) imobil - clădirea cu unul sau mai multe niveluri, cu sau fără teren aferent, aflată, după caz, în proprietatea, concesiunea, locatiunea sau administrarea solicitantului;

j) Manual de operare al Fondului pentru mediu - documentul care contine procedurile referitoare la depunerea, analiza, evaluarea, selectarea, finantarea, urmărirea si controlul implementării proiectelor pentru protectia mediului;

k) sistem de încălzire - complexul de instalatii, echipamente si elemente destinate obtinerii/producerii de energie termică si apă caldă menajeră;

l) sistem de încălzire clasic - sistemul de încălzire bazat pe arderea lemnului sau a combustibililor fosili: petrol, gaze naturale, cărbune etc;

m) alte sisteme de încălzire - sistemele de încălzire bazate pe surse regenerabile de energie, altele decât cea solară, geotermală sau eoliană, care pot fi produse în viitor datorită progresului stiintei si tehnicii;

n) unitate de proprietate individuală - apartamentul sau spatiul cu altă destinatie decât aceea de locuintă, parte dintr-un condominiu, destinat locuirii sau desfăsurării altor activităti, împreună cu cota-parte indiviză din proprietatea comună;

o) solicitant - operatorul economic, composesoratul, ocolul silvic, unitatea administrativ-teritorială, unitatea ori institutia de învătământ, persoana fizică, asociatia de locatari sau organizatia neguvernamentală care utilizează sisteme clasice de obtinere a energiei termice si a apei calde menajere si care solicită finantare de la Fondul pentru mediu prin depunerea cererii de finantare sau a cererii de înscriere.

 

ARTICOLUL 4

Suma prevăzută pentru derularea Programului

 

(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantării Programului se face anual, în limita fondurilor stabilite cu această destinatie, prin bugetul anual de venituri si cheltuieli al Administratiei Fondului pentru Mediu si al Fondului pentru mediu, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

(2) Pentru anul 2009, suma prevăzută pentru derularea Programului este de 520.000 mii lei.

(3) Suma alocată Programului provine din taxa pe poluare pentru autovehicule.

 

ARTICOLUL 5

Modalitatea de finantare

 

(1) Finantarea se acordă prin modalitate nerambursabilă, ca procent din cheltuielile eligibile ale proiectului.

(2) Procentul de cheltuieli eligibile nefinantat constituie contributia proprie a solicitantului si este asigurată din surse financiare proprii.

(3) Finantarea se face esalonat, în interiorul perioadei de valabilitate a contractului pentru finantare, si pe măsura realizării proiectului.

 

ARTICOLUL 6

Cuantumul finantării

 

Finantarea se acordă:

a) în cazul operatorului economic, composesoratului sau ocolului silvic, în procent de până la 50%, dar nu mai mult de 250.000 lei pentru un sistem, cu exceptia proiectelor executate în regiunea Bucuresti-Ilfov, pentru care finantarea se face în procent de până la 40%, dar nu mai mult de 200.000 lei pentru un sistem;

b) în cazul unitătii administrativ-teritoriale, unitătii sau institutiei de învătământ, în procent de până la 60%, dar nu mai mult de 300.000 lei pentru un sistem;

c) în cazul persoanei fizice, asociatiei de locatari sau organizatiei neguvernamentale, în procent de până la 90%, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem.

 

ARTICOLUL 7

Modalitatea de participare la Program

 

Solicitantii participă la Program prin două modalităti:

a) solicitantul prevăzut la art. 6 lit. a) si b), numai prin modalitate directă, prin depunerea cererii de finantare la sediul Autoritătii, în cadrul sesiunilor de finantare, conform cap. II „Participarea la Program prin modalitate directă”;

b) solicitantul prevăzut la art. 6 lit. c), numai prin modalitate indirectă, prin depunerea cererii de înscriere la un instalator validat de către Autoritate, conform cap. III „Participarea la Program prin modalitate indirectă”;

c) instalatorul depune la sediul Autoritătii, în cadrul sesiunii de finantare stabilite de Autoritate, cerere de înscriere în vederea validării participării la Program, conform cap. III „Participarea la Program prin modalitate indirectă”.

 

CAPITOLUL II

Participarea la Program prin modalitate directă

 

ARTICOLUL 8

Eligibilitatea solicitantului

 

(1) Pentru a participa la Program prin modalitate directă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.

(2) Solicitantul, operator economic, composesorat sau ocol silvic, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea I „Generalităti” - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Operatori economici.

(3) Solicitantul, unitate administrativ-teritorială, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea I „Generalităti” - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Unităti administrativ-teritoriale.

(4) Solicitantul, institutie de învătământ, trebuie să întrunească criteriile prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea I „Generalităti” - Criterii de eligibilitate referitoare la solicitant - Unităti si institutii de învătământ. În plus, trebuie să detină în proprietate, concesiune sau administrare imobilul pe/în care se implementează proiectul.

(5) Pentru unitătile de învătământ, cererile de finantare sunt depuse de către unitătile administrativ-teritoriale.

 

ARTICOLUL 9

Suma prevăzută

 

(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantării proiectelor solicitantilor care participă la Program prin modalitate directă se face anual, în limita sumei totale alocate Programului.

(2) Pentru anul 2009, suma prevăzută este de 120.000 mii lei.

 

ARTICOLUL 10

Sesiunea de finantare

 

(1) Solicitantul care îndeplineste cumulativ conditiile prevăzute la art. 8 poate depune cerere de finantare în cadrul sesiunilor organizate anual de Autoritate.

(2) Pentru anul 2009, prima sesiune de finantare se organizează în perioada 3—28 noiembrie 2008.

(3) Cererea de finantare si documentatia anexată, legată, paginată si opisată, se depun într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii, la adresa: Administratia Fondului pentru mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.

(4) Documentele prevăzute la alin. (3) pot fi transmise prin postă, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiată prin stampila postei, să nu depăsească data-limită de depunere aferentă sesiunii de finantare.

(5) Pe plic trebuie înscrise în mod obligatoriu următoarele informatii:

a) denumirea si adresa completă a expeditorului (solicitantului);

b) titlul: „Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului”;

c) mentiunea „Participare prin modalitate directă”;

d) sesiunea de finantare.

(6) Documentatia continând stersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea atrage respingerea cererii de finantare.

 

ARTICOLUL 11

Documentele obligatorii care însotesc cererea de finantare

 

Solicitantul care participă la Program prin modalitate directă depune alături de cererea de finantare următoarele documente:

a) solicitantul operator economic, composesorat sau ocol silvic: documentele prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantării proiectelor - Anexa 1”, formular nr. 2 „Documente necesare pentru solicitarea finantării”;

b) solicitantul unitate administrativ-teritorială: documentele prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantării proiectelor - Anexa 1”, formular nr. 3 „Documente necesare pentru solicitarea finantării”;

c) solicitantul institutie de învătământ: documentele prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantării proiectelor - Anexa 1”, formular nr. 3 „Documente necesare pentru solicitarea finantării”.

 

ARTICOLUL 12

Procedura finantării proiectelor

 

(1) Finantarea proiectelor se realizează în conformitate cu procedura prevăzută în Manualul de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea a II-a „Procedura finantării proiectelor”, si constă în:

a) analiza si evaluarea cererilor de finantare;

b) perfectarea, semnarea contractului pentru finantare si acordarea finantării;

c) implementarea si monitorizarea proiectelor finantate;

d) raportul final;

e) păstrarea documentelor privind finantarea proiectelor.

(2) Contractul-cadru pentru finantare nerambursabilă pentru beneficiarii care participă la Program prin modalitate directă este prevăzut în anexa nr. 9.

 

ARTICOLUL 13

Termenul de realizare a proiectului

 

Termenul de realizare a proiectului nu poate depăsi 12 luni de la data încheierii contractului pentru finantare cu Autoritatea.

 

ARTICOLUL 14

Eligibilitatea proiectului si a cheltuielilor

 

(1) Este eligibil proiectul care prevede înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem nou, care utilizează energie solară, energie geotermală sau energie eoliană ori un alt sistem nou, care conduce la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului.

(2) Cheltuielile eligibile care sunt finantate de Autoritate corespund criteriilor de eligibilitate pentru categoria de proiecte „k - cresterea productiei de energie din surse regenerabile”, în conformitate cu prevederile Manualului de operare al Fondului pentru mediu - editia octombrie 2008, Partea I „Generalităti” - Criterii de eligibilitate referitoare la cheltuieli.

 

CAPITOLUL III

Participarea la Program prin modalitate indirectă

 

ARTICOLUL 15

Eligibilitatea solicitantului

 

(1) Pentru a participa la Program prin modalitate indirectă, solicitantul trebuie să îndeplinească cumulativ o serie de criterii de eligibilitate.

(2) Solicitantul, persoană fizică, trebuie să întrunească următoarele conditii:

a) indiferent de cetătenia, domiciliul sau resedinta sa, trebuie să detină în proprietate, concesiune sau locatiune, în România, imobilul pe/în care se instalează sistemul sau unitatea de proprietate individuală în care se instalează sistemul;

b) să actioneze în nume propriu;

c) să sustină contributia proprie.

(3) Solicitantul, asociatie de locatari, trebuie să întrunească următoarele conditii:

a) membrii asociatiei de locatari să detină în proprietate sau locatiune unităti de proprietate individuală din condominiul pe/în care se instalează sistemul;

b) să actioneze în nume propriu;

c) să sustină contributia proprie.

(4) Solicitantul, organizatie neguvernamentală, trebuie să întrunească următoarele conditii:

a) să fie persoană juridică română;

b) să detină în proprietate/concesiune/locatiune/administrare imobilul pe/în care se instalează sistemul sau unitatea de proprietate individuală în care se instalează sistemul;

c) să actioneze în nume propriu;

d) să sustină contributia proprie;

e) să nu se afle în procedură de dizolvare sau lichidare.

(5) Prin asociatie de locatari se întelege si asociatia de proprietari.

 

ARTICOLUL 16

Înscrierea în Program a solicitantilor

 

(1) Solicitantul care îndeplineste criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 15 se înscrie la un singur instalator validat, dar numai după publicarea pe site-ul Autoritătii a listei instalatorilor validati, completând si depunând în acest sens o cerere de înscriere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Instalatorul validat, care a încheiat contract pentru finantare cu Autoritatea, eliberează solicitantului nota de acceptare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Nota de acceptare eliberată solicitantului asigură accesul acestuia la Program.

(4) Înscrierea solicitantului si eliberarea notei de acceptare se fac în limita sumei contractate de către instalatorul validat cu Autoritatea.

(5) Responsabilitatea înscrierii solicitantilor în Program revine în exclusivitate instalatorului validat.

(6) Autoritatea nu emite solicitantilor aprobări, adeverinte, acorduri, avize, autorizatii sau alte documente, în vederea achizitionării si instalării sistemelor în cadrul Programului.

 

ARTICOLUL 17

Documentele obligatorii care trebuie depuse de solicitanti

 

(1) Solicitantul înscris la un instalator validat pune la dispozitia acestuia documentele necesare achizitionării sistemului si desfăsurării lucrărilor de instalare a sistemului.

(2) Solicitantul, persoană fizică, depune:

a) actul de identitate, în copie;

b) actul de proprietate, contractul de concesiune ori contractul de locatiune, după caz, a imobilului sau a unitătii de proprietate individuală, în copie legalizată;

c) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent sau proprietarul locator îsi exprimă acordul privind efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, dacă este cazul;

d) documentul care atestă o situatie particulară: căsătorie, desfacerea căsătoriei, schimbarea numelui si/sau a prenumelui etc., dacă este cazul, în copie.

(3) Solicitantul, asociatie de locatari, depune:

a) statutul asociatiei, în copie;

b) documentul care atestă dobândirea personalitătii juridice, dacă este cazul, în copie legalizată;

c) certificatul de înregistrare fiscală, dacă este cazul, în copie;

d) procesul-verbal al adunării generale în care a fost ales presedintele asociatiei, în original sau copie legalizată;

e) hotărârea adoptată în adunarea generală a asociatiei, cu acordul majoritătii membrilor, care să cuprindă: decizia privind participarea la Program, persoana desemnată să reprezinte asociatia în relatia cu instalatorul, să semneze contractul cu acesta, să semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clară a surselor financiare, în original sau copie legalizată;

f) procura notarială prin care este împuternicită persoana care va actiona si va încheia acte juridice în numele si pe seama asociatiei de locatari, în vederea achizitionării si instalării sistemului în cadrul Programului, dacă asociatia nu este reprezentată de un presedinte;

g) lista proprietarilor/locatarilor si destinatia spatiilor, în copie.

(4) Solicitantul, organizatie neguvernamentală, depune:

a) actul de înfiintare a organizatiei, cu toate modificările si completările ulterioare, în copie;

b) hotărârea adoptată de organul de decizie al organizatiei, care să cuprindă: decizia privind participarea la Program, persoana desemnată să reprezinte organizatia în relatia cu instalatorul, să semneze contractul cu acesta, să semneze facturile si alte documente etc. si decizia privind sustinerea contributiei proprii cu indicarea clară a surselor financiare, în original sau copie legalizată;

c) procura notarială prin care este împuternicită persoana, alta decât reprezentantul legal, care va actiona si va încheia acte juridice în numele si pe seama organizatiei, în vederea achizitionării si instalării sistemului în cadrul Programului;

d) certificatul de înregistrare fiscală, în copie;

e) certificatul eliberat, la cerere, de către instanta competentă, care atestă că organizatia nu a fost radiată din Registrul asociatiilor si fundatiilor, în original;

f) documentul care atestă calitatea de proprietar/ concesionar/administrator/locatar al imobilului pe/în care se instalează sistemul sau al unitătii de proprietate individuală în care se instalează sistemul, în original sau copie legalizată;

g) actul autentificat de notarul public, prin care proprietarul concedent, proprietarul-locator sau proprietarul care a dat spre administrare imobilul ori unitatea de proprietate individuală îsi exprimă acordul privind efectuarea lucrărilor de instalare a sistemului, după caz;

(5) Instalatorul validat garantează comercializarea si instalarea sistemului, numai dacă:

a) solicitantul prezintă documentele obligatorii;

b) locatia si amplasamentul propuse de solicitant permit instalarea sistemului;

c) solicitantul achită contributia proprie.

 

ARTICOLUL 18

Suma prevăzută

 

(1) Alocarea din Fondul pentru mediu a sumei necesare finantării proiectelor solicitantilor care participă la Program prin modalitate indirectă se face anual, în limita sumei totale alocate Programului.

(2) Pentru anul 2009, suma prevăzută este de 400.000 mii lei.

 

ARTICOLUL 19

Eligibilitatea instalatorului

 

Pentru a se înscrie, în vederea validării, în Program, instalatorul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele conditii:

a) să fie persoană juridică română si obiectul de activitate principal sau secundar să corespundă grupei CAEN 432 - Lucrări de instalatii electrice si tehnico-sanitare si alte lucrări de instalatii pentru constructii;

b) să functioneze si să aibă activitate economică de cel putin 6 luni la data depunerii cererii de înscriere;

c) să aibă îndeplinite obligatiile de plată a taxelor, impozitelor si contributiilor către bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

d) să aibă deschis la Trezoreria Statului contul 50.70.24 „Disponibil din sume alocate din Fondul de mediu reprezentând finantare sau cofinantare nerambursabilă a proiectelor pentru protectia mediului”;

e) să nu fie insolvabil, în stare de reorganizare judiciară sau faliment, în încetare de plăti ori în stare de insolventă, să nu aibă suspendate activitătile economice sau să nu se afle în situatii similare;

f) să nu facă obiectul unei proceduri legale în justitie pentru situatiile prevăzute la lit. e), precum si pentru orice altă situatie similară;

g) să nu sponsorizeze activităti cu efect negativ asupra mediului;

h) să declare, prin reprezentantul său legal, că sistemele comercializate si instalate în cadrul Programului corespund reglementărilor de punere pe piată;

i) să declare, prin reprezentantul său legal, că îsi asumă responsabilitatea pentru solutiile tehnice adoptate în cadrul Programului;

j) să declare, prin reprezentantul său legal, că acordă garantie si asigură lucrări de service atât sistemului instalat, cât si lucrărilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin 3 ani de la data instalării în cadrul Programului.

 

ARTICOLUL 20

Sesiunea de finantare

 

(1) Instalatorul care întruneste conditiile prevăzute la art. 19 poate depune cerere de înscriere în vederea validării, în cadrul sesiunii organizate anual de Autoritate.

(2) Pentru anul 2009, sesiunea de depunere a cererilor de înscriere se organizează în perioada 3-28 noiembrie 2008.

(3) Instalatorul depune un dosar care cuprinde următoarele documente:

a) cererea de înscriere în vederea validării în Program, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, în original;

b) cererea de finantare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, în original;

c) certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, împreună cu toate anexele, în copie;

d) procura notarială prin care reprezentantul legal al instalatorului împuterniceste persoana care îl reprezintă în relatia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finantare, dacă este cazul;

e) certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii, din care să rezulte: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare de activitate, administratorii, actionarii/asociatii si situatia juridică, în original;

f) certificatele de atestare fiscală si certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care să ateste faptul că instalatorul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, în original;

g) certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere, în original;

h) certificatul de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu, în original;

i) formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, însotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz, precum si formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, însotit de ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs;

j) declaratia reprezentantului legal al instalatorului privind zona geografică unde acesta poate instala sisteme de încălzire care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului;

k) proiectul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în original.

(4) Anterior încheierii contractului pentru finantare, instalatorul prezintă originalele documentelor depuse în copie la dosar pentru ca acestea să fie certificate „conform cu originalul” de către personalul Autoritătii.

(5) Cererea de înscriere, însotită de cererea de finantare si documentatia anexată, legată, paginată si opisată, se depune într-un singur exemplar, în plic sigilat, la registratura Autoritătii, la adresa: Administratia Fondului pentru mediu, municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod postal 060031.

(6) Documentele prevăzute la alin. (5) pot fi transmise prin postă, cu confirmare de primire, cu conditia ca data de expediere, evidentiată prin stampila postei, să nu depăsească data-limită de depunere aferentă sesiunii de finantare.

(7) Pe plic trebuie înscrise în mod obligatoriu următoarele informatii:

a) denumirea si adresa completă a expeditorului;

b) titlul: „Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului”;

c) mentiunea „Participare prin modalitate indirectă”;

d) sesiunea de depunere.

(8) Documentatia continând stersături, ilizibilă, incompletă sau neconformă cu realitatea atrage nevalidarea instalatorului.

 

ARTICOLUL 21

Validarea instalatorului

 

(1) Validarea instalatorului constă în analiza si evaluarea cererii de înscriere, a cererii de finantare si a documentatiei anexate depuse de către acesta.

(2) În vederea validării instalatorului înscris, prin dispozitie a presedintelui Autoritătii, la propunerea directorului Directiei proiecte, se numeste Comisia de validare, constituită din personal din cadrul Autoritătii.

(3) Comisia de validare verifică, pe baza documentelor prezentate, îndeplinirea de către instalator a conditiilor prevăzute la art. 19 si art. 20 alin. (3), completând fisa de evaluare a eligibilitătii, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 6.

(4) În baza propunerii Comisiei de validare, Comitetul director al Autoritătii validează instalatorul sau respinge cererea de înscriere a acestuia, în termen de 15 zile de la data închiderii sesiunii de finantare.

(5) Instalatorul care îndeplineste conditiile prevăzute la art. 19 si art. 20 alin. (3) este validat să participe la Program.

(6) Lista instalatorilor validati si suma acordată fiecăruia se publică pe site-ul Autoritătii în termen de 3 zile lucrătoare de la data închiderii perioadei de validare.

 

ARTICOLUL 22

Suma acordată instalatorului

 

(1) Un instalator nu poate solicita pentru proiectul propus, sub sanctiunea nulitătii cererii de finantare, mai mult decât suma prevăzută la art. 18 alin. (2).

(2) În conditiile în care suma totală solicitată prin proiectele propuse de către instalatorii validati depăseste suma prevăzută la art. 18 alin. (2), Comitetul director al Autoritătii va proceda, în termenul prevăzut la art. 21 alin. (4), la distribuirea acesteia între instalatorii validati, prin aplicarea unui coeficient de proportionalitate obtinut din raportul dintre suma prevăzută la art. 18 alin. (2) si suma solicitată de către fiecare instalator validat.

 

ARTICOLUL 23

Perfectarea si acordarea finantării

 

(1) Contractul-cadru pentru finantare nerambursabilă încheiat între Autoritate si instalatorul validat este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Contractul pentru finantare este valabil până la data de 12 decembrie a fiecărui an, inclusiv.

(3) Autoritatea si instalatorul stabilesc planificarea temporală a implementării proiectului aprobat si acordarea finantării.

(4) Finantarea este utilizată numai după îndeplinirea tuturor conditiilor de intrare în vigoare a contractului pentru finantare prevăzute în cuprinsul său si numai în termenul de valabilitate al acestuia.

(5) Autoritatea nu acordă plăti în avans, nu efectuează plăti pe baza facturilor proforme emise de către instalatori, nu efectuează plăti pentru facturile reprezentând avansuri în baza conventiilor/întelegerilor încheiate între instalatori si beneficiari.

(6) Finantarea acordată de Autoritate se scade de către instalatorul validat din valoarea cheltuielilor eligibile care urmează a fi încasată de la beneficiar.

(7) În factura de achizitie si instalare a sistemului va fi evidentiat pretul de comercializare si instalare a acestuia si, distinct, se va face mentiunea „Suma de ................. lei sesuportă de către Administratia Fondului pentru mediu, prin Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului”. În cuprinsul facturii, sub rubrica „Total de plată” se înscrie textul „Diferenta de plată beneficiar” si se mentionează suma rămasă de achitat de către beneficiar.

(8) Decontarea sumei către instalatorul validat se face în baza contractului pentru finantare si a cererii de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 8.

(9) Decontarea sumei către instalatorul validat se face lunar sau trimestrial, prin virament în contul de trezorerie al acestuia, pe baza cererii de tragere prevăzute la alin. (8), care se depune la Autoritate, la care se anexează:

a) lista beneficiarilor si a sistemelor instalate aferente, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al instalatorului validat, care contine datele de identificare a beneficiarilor (persoană fizică: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numărul actului de identitate, domiciliul/resedinta, numărul de telefon; asociatie de locatari: denumirea si adresa completă ale asociatiei, codul de identificare fiscală, numele, prenumele si numărul de telefon ale presedintelui asociatiei, numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei împuternicite; organizatie neguvernamentală: denumirea completă, sediul, codul de identificare fiscală, numele, prenumele si numărul de telefon ale reprezentantului legal, numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei împuternicite) si datele de identificare a sistemelor instalate (tip, model, variantă, producător, an fabricatie, serie si număr de identificare sau codul, seria si numărul certificatului de garantie, seria si numărul certificatului de calitate si conformitate, adresa la care a fost instalat sistemul, data punerii în functiune);

b) facturile emise beneficiarilor, aferente achizitionării si instalării sistemelor, în copie si în original (originalul se restituie);

c) procesele-verbale de receptie a lucrărilor de instalare efectuate, semnate si stampilate, după caz, de beneficiari, în copie si în original (originalul se restituie).

(10) Documentele mentionate la art. 17 rămân spre păstrare si arhivare la instalatorul validat.

(11) Instalatorul validat completează lista beneficiarilor cu datele de identificare ale acestora si datele de identificare ale sistemelor instalate mentionate la alin. (9) si răspunde de realitatea datelor înscrise în aceasta; lista se depune la Autoritate, semnată si stampilată pe fiecare filă de către reprezentantul legal, precum si în format electronic.

(12) Autoritatea poate solicita oricând documentele prevăzute la art. 17 pentru verificarea/confruntarea datelor înscrise în lista beneficiarilor si a sistemelor instalate aferente, prezentată de către instalatorul validat.

(13) Ultima cerere de tragere se depune la Autoritate până la data de 25 noiembrie a fiecărui an, inclusiv.

(14) Până la data de 5 decembrie, Autoritatea analizează documentele prevăzute la alin. (9) lit. a), iar decontarea sumei către instalatorul validat se face până la data de 12 decembrie.

 

ARTICOLUL 24

Termenul de realizare a proiectului

 

(1) Pentru solicitantii care aplică prin modalitate indirectă, Programul se desfăsoară anual, în perioada 5 ianuarie- 5 decembrie.

(2) Pentru instalatorul validat, termenul de realizare a proiectului nu poate depăsi 11 luni, respectiv data de 5 decembrie a fiecărui an.

(3) Costurile eligibile ale lucrării de instalare neinitiate sau initiate dar nefinalizate la data de 5 decembrie din culpa instalatorului validat sunt suportate în întregime de către acesta, alături de costurile eligibile de achizitie a sistemului, în proportia în care ar fi fost finantate de Autoritate.

 

ARTICOLUL 25

Eligibilitatea proiectului si a cheltuielilor

 

(1) Este eligibil proiectul care prevede înlocuirea sau completarea sistemului clasic de încălzire cu un sistem nou, care utilizează energie solară, energie geotermală sau energie eoliană ori un alt sistem nou, care conduce la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului.

(2) Sunt considerate cheltuieli eligibile:

a) costurile privind achizitia sistemului;

b) costurile privind instalarea sistemului, inclusiv manopera aferentă;

c) costurile privind efectuarea verificărilor, probelor si încercărilor, inclusiv manopera aferentă;

d) costurile privind punerea în functiune a sistemului, inclusiv manopera aferentă;

e) cheltuielile legate de proiectare, antemăsurători, expertiză/evaluare tehnică, energetică, numai dacă sistemul a fost instalat si receptionat, precum si alte cheltuieli conexe;

f) taxa pe valoarea adăugată.

(3) Nu sunt eligibile:

a) cheltuielile efectuate anterior încheierii contractului pentru finantare;

b) cheltuielile efectuate în regie proprie;

c) cheltuielile privitoare la emiterea acordurilor, avizelor si autorizatiilor;

d) cheltuielile cu orice fel de amendă sau cheltuielile de judecată generate de lucrările de instalare a sistemului;

e) comisioanele bancare, dobânzile, penalitătile si alte cheltuieli similare;

f) cheltuielile pentru asigurarea utilitătilor necesare functionării sistemelor: apă, energie electrică etc.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

ARTICOLUL 26

Publicarea informatiilor relevante privind programul

 

(1) Toate datele, informatiile, instructiunile, comunicatele si alte documente relevante în legătură cu Programul se publică pe site-ul Autoritătii, www.afm.ro, la sectiunea „Informatii privind Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului”.

(2) Singurele informatii si instructiuni valabile prezentate în mass-media referitoare la Program sunt cele transmise sub formă de comunicate de presă din partea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si a Administratiei Fondului pentru Mediu.

 

ARTICOLUL 27

Reguli de publicitate

 

(1) Beneficiarul finantării care a participat la Programul prin modalitate directă este obligat să inscriptioneze sistemul cu sintagma „FINANTAT DIN FONDUL PENTRU MEDIU”.

(2) Orice demers publicitar efectuat de către instalatorul validat cu privire la proiectul propus, în orice formă si în orice mediu, trebuie să specifice că acesta este realizat în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, derulat de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile si finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu.

 

ARTICOLUL 28

Anexele la ghidul de finantare

 

 

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ghid de finantare.

 

ANEXA Nr. 1 la ghidul de finantare

 

Nr. de înregistrare....../...........(în cazul asociatiilor de locatari si ONG-urilor) 

Nr. de înregistrare....../............(la instalator)

 

CERERE DE ÎNSCRIERE A SOLICITANTULUI

 

Subsemnatul, ................................................., posesor al actului de identitate tip.............seria.......nr.........................., eliberat de................................... la data de......................................, C.N.P......................................................, domiciliat înlocalitatea........................................................, str..............................................nr........, bl......., sc........, et......., ap......., judetul/ sectorul..........., telefon................, fax..................., e-mail..................................., în calitate de proprietar/concesionar/locatar al imobilului/unitătii imobiliare individuale situat/situate la adresa:.......................................................................................................,

solicit,

Asociatia de locatari/ONG:.................................................., cu sediul în localitatea ..........................................................., str. .....................nr. ......, bl......, sc......., et......, ap......., judetul/sectorul ................................., telefon ............................., fax ..................................., e-mail .................................., C.I.F............................, cont deschis la...................................................., în calitate de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului/unitătii imobiliare individuale situat/situate la adresa:

................................................................., reprezentată de ........................................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit, posesor al actului de identitate tip..................seria......nr.........................., eliberat de........................la data de......................................, C.N.P..........................................., domiciliat în localitatea......................................., str.......................... nr........, bl......, sc......., et......, ap........, judetul/sectorul......................................, telefon..............................., fax........................, e-mail.............................., care se identifică si prin documentul de atestare a calitătii invocate:....................................................,

solicită înscrierea în cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului la Societatea Comercială..................................................si eliberarea notei de acceptare de către aceasta, în calitate de instalator validat, în vederea achizitionării si instalării unui sistem de încălzire tip:................................;model/variantă:...............................; producător:............................................; având următoarele caracteristici tehnice:.......................................................si compus din:...........................................................................................................................

Subsemnatul,.........................................., în calitate de solicitant,

sau

Subsemnatul,..........................................., reprezentant legal/împuternicit al solicitantului.............................................., am luat cunostintă de prevederile Ghidului de finantare a Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului.

Declar pe propria răspundere că, din momentul eliberării notei de acceptare, voi depune toate diligentele necesare îndeplinirii în timp util a conditiilor cerute pentru achizitionarea si instalarea sistemului de încălzire, inclusiv consultarea instalatorului validat în ceea ce priveste solutia tehnică optimă care se poate adopta în cadrul proiectului de instalare propus.

Declar pe propria răspundere că nu m-am înscris/asociatia sau organizatia pe care o reprezint nu s-a înscris la un alt instalator validat, în vederea achizitionării si instalării unui sistem de încălzire pe/în acelasi/aceeasi condominiu/imobil/unitate imobiliară individuală.

 

Data

Solicitant,

.....................................

.......................................................................

 

L.S. (în cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor)

Observatii:

1. Cererea de înscriere a solicitantului se depune la instalatorul validat, în original, înregistrată, semnată si stampilată, după caz.

2. În baza celor mentionate în cererea de înscriere a solicitantului, instalatorul validat eliberează în aceeasi zi nota de acceptare.

 

ANEXA Nr. 2 la ghidul de finantare

Datele de identificare a instalatorului validat

...................................................................

Nr. de înregistrare............................/............................................

(se completează la eliberarea notei de acceptare solicitantului)

 

NOTĂ DE ACCEPTARE

 

I. Înscrierea si accesul la Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului a solicitantului

Prin prezenta, confirmăm înscrierea si accesul la Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului a solicitantului:

a) domnul/doamna........................................................, posesor/posesoare al/a actului de identitate tip...........seria....... nr.........................., eliberat de.................................la data de..........................................., C.N.P................................................., domiciliat/domiciliată în localitatea........................................., str........................ nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul....................................., telefon........................., fax.................................., e-mail..................................., în calitate de proprietar/concesionar/locatar al imobilului/unitătii imobiliare individuale situat/situate la adresa:..............................................,

b) asociatia de locatari/ONG:..............................................................., cu sediul în localitatea........................................, str.........................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul............, telefon...................., fax.........................., e-mail...................................., C.I.F. ........................., cont deschis la..............................................., în calitate de proprietar/concesionar/administrator/locatar al imobilului/unitătii imobiliare individuale situat/situate la adresa: ......................................................................., reprezentată de................................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit, posesor al actului de identitate tip...........seria.......nr.............................., eliberat de......................la data de............................, C.N.P. ..............................., domiciliat în localitatea.................................................., str.........................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, judetul/sectorul.........., telefon................., fax..................., e-mail ..........................., care se identifică si prin documentul de atestare a calitătii invocate:........................................................................................................................................

II. Conditii de garantare a achizitionării si instalării sistemului

Prin prezenta, garantăm solicitantului prevăzut la pct. I lit. a)/b) achizitionarea sistemului de încălzire tip: ....................; model/variantă:.......................; producător:...................; caracteristici tehnice:...........................; compus din:.........................., si instalarea acestuia la adresa propusă, numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

- a prezentat documentele obligatorii;

- locatia si amplasamentul propuse de către solicitant permit instalarea sistemului;

- a achitat contributia proprie.

III. Declaratia pe propria răspundere a solicitantului

Subsemnatul, ......................................................................, în calitate de solicitant/reprezentant legal/împuternicit al

solicitantului.................................., am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii si declar pe propria

răspundere că nu m-am înscris sau asociatia/organizatia pe care o reprezint nu s-a înscris la un alt instalator validat, în vederea achizitionării si instalării unui sistem pe/în acelasi/aceeasi condominiu, imobil sau unitate imobiliară individuală. Declar că datele înscrise în prezenta notă de acceptare sunt verificate si corespund celor prezentate de mine si am fost informat cu privire la conditiile de garantare a achizitionării si instalării sistemului de încălzire.

 

 

Semnătura autorizată a reprezentantului instalatorului validat ......................................................

L.S.

Solicitant, ......................................................

L.S. (în cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor)

IV. Îndeplinirea conditiilor de către solicitant

Confirmăm prezentarea integrală a documentelor obligatorii. Data......................

 

Semnătura autorizată a reprezentantului instalatorului validat ...........................

L.S.

 

Confirmăm că locatia si amplasamentul propuse de către solicitant permit instalarea sistemului. Data .......................

Semnătura autorizată a reprezentantului instalatorului validat ...........................

L.S.

 

 

Confirmăm achitarea contributiei proprii în valoare de ................ lei, drept care a fost emis solicitantului documentul fiscal tip ...................... seria ...... nr. . ..................... .

Data ......................

 

Semnătura autorizată

Am primit documentul fiscal indicat mai sus.

a reprezentantului instalatorului validat

Solicitant,

.............................................

........................................................................

L.S.

L.S. (în cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor)

 

V. Mentiuni:

.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 

Semnătura autorizată a reprezentantului instalatorului validat

Am luat cunostintă de mentiuni.

.............................................

Solicitant,

 

........................................................................

L.S.

L.S. (în cazul asociatiilor de locatari sau ONG-urilor)

 

Observatie:

Nota de acceptare se eliberează solicitantului la înscriere, se păstrează de către acesta si este utilizată în relatia cu instalatorul validat.

La finalizarea lucrărilor de instalare a sistemului, nota de acceptare este predată instalatorului validat, care o atasează la dosarul beneficiarului.

 

ANEXA Nr. 3 la ghidul de finantare

 

Datele de identificare a instalatorului  .........................................................             Nr. de înregistrare............/..........................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu.........../........................

 

CERERE DE ÎNSCRIERE A INSTALATORULUI

 

Denumirea solicitantului (instalatorului)...............................................................................................................................

Forma juridică de organizare..............................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului .............../.............../...................., C.I.F.........................., cont  nr. .............................................., deschis la Trezoreria..............................................................................................................

Adresa sediului social: str. .........................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, localitatea..............................................., judetul/sectorul ......................................, telefon....................................., fax..............................., e-mail......................................

Reprezentant legal/împuternicit,............................................, posesor al B.I./C.I./pasaportului seria.......nr.........................., eliberat/eliberată de..................................., CNP..............................., domiciliat în...........................................................................

Solicităm înscrierea în Programul de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului.

Subsemnatul,......................, în calitate de reprezentant legal al................................., declar pe propria răspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals în declaratii, următoarele:

a) societatea comercială are obiectul de activitate principal/secundar „ ............................”, cod CAEN................................;

b) societatea comercială nu este insolvabilă, în stare de reorganizare judiciară sau faliment, în încetare de plăti ori în stare de insolventă, nu are suspendate activitătile economice si nu se află în situatii similare;

c) societatea comercială nu face obiectul unei proceduri legale în justitie pentru situatiile prevăzute la lit. a), precum si pentru orice altă situatie similară;

d) societatea comercială nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

e) societatea comercială nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

f) societatea comercială vinde si instalează sisteme de încălzire care corespund reglementărilor de punere pe piată;

g) societatea comercială îsi asumă întreaga responsabilitate pentru solutiile tehnice adoptate;

h) societatea comercială acordă garantie si asigură lucrări de service atât sistemului instalat, cât si lucrărilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin.........ani de la data instalării;

i) societatea comercială poate instala sisteme de încălzire care utilizează energie solară/energie geotermală/energie eoliană/alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, în următoarele zone: ...............................................................................................................................................................................................................;

j) nu am furnizat informatii false în documentele prezentate.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere si în toate celelalte formulare si documente depuse, inclusiv documentele financiare, garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

Neîndeplinirea conditiilor de mai sus ori prezentarea eronată sau falsă a acestor conditii va duce automat la respingerea cererii sau, ulterior, la returnarea integrală a sumei primite ca finantare nerambursabilă în cadrul Programului mentionat mai sus, dacă aceasta a fost acordată.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai Administratiei Fondului pentru Mediu cu privire la orice aspect tehnic si financiar în legătură cu activitatea societătii pe care o reprezint.

 

Persoană de contact ..........................................

Telefon ................................................................

În calitate de........................................................

Prin semnătura si stampila sa, solicitantul confirmă că a înteles si si-a însusit în întregime continutul cererii.

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele ..........................................

Functia ................................................................

Semnătura ..........................................................

Data ....................................................................

L.S.

Decizia Comitetului director al Administratiei Fondului pentru Mediu.................................................(VALIDAT/RESPINS)

Presedinte,

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura ..........................................................

Data ....................................................................

 

ANEXA Nr. 4 la ghidul de finantare

 

Datele de identificare a instalatorului

.........................................................

Nr. de înregistrare ............ / ..........................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu ........... / ........................

 

CERERE DE FINANTARE

 

Denumirea solicitantului (instalatorului).................................................................................................................................

Forma juridică de organizare.................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului........../.........../................, C.I.F............................................., cont nr.........................................., deschis la Trezoreria...................................................................................................................

Adresa sediului social: str.....................................nr........, bl......., sc........, et......., ap........, localitatea.................., judetul/sectorul...............,

telefon................., fax...................., e-mail......................................

Reprezentant legal/împuternicit,........................................, posesor al B.I./C.I./pasaportului seria.......nr.........................., eliberat/eliberată de.................., CNP..............................., domiciliat în.............................................................., solicit finantarea nerambursabilă cu suma de............lei a proiectului „Îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin înlocuirea sau completareasistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme”.

 

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele ..........................................

Functia ................................................................

Semnătura ..........................................................

Data ....................................................................

L.S.

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

 

Presedinte,

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura ..........................................................

Director economic,

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura ..........................................................

Director Directia proiecte,

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura ..........................................................

Sef serviciu Directia proiecte,

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura ..........................................................

Economist/Referent,

Numele si prenumele ..........................................

Semnătura ..........................................................

 

ANEXA Nr. 5 la ghidul de finantare

 

PROIECT

privind îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire

cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme

 

A. Datele de identificare a societătii comerciale (instalatorului):

1. Denumirea completă a societătii comerciale......................................................................................................................

2. Numărul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului:............................../......................../...........................

3. Codul de înregistrare fiscală.......................................................................

4. Forma juridică de organizare.......................................................................

5. Adresa societătii comerciale:

-  adresa sediului social: str...........................................nr........, localitatea................., judetul/sectorul............................, telefon ................................, fax.................................., e-mail ............................, persoana de contact......................................, telefon.............................................;

-  adresa sediului operational: str..............................nr..........., localitatea....................., judetul/sectorul...........................,telefon............................., fax..............................., e-mail................, persoana de contact:......................, telefon...........................;

-  adresele punctelor de lucru care au legătură cu implementarea proiectului: str...........................................nr.........., localitatea................................., judetul/sectorul ................................., telefon ................, fax.................., e-mail ...................., persoana de contact:....................., telefon....................

6. Forma de proprietate:

-  forma de proprietate: privată publică ;

-  procentul: privată..........%, publică..........%.

7. Domeniul de activitate al societătii comerciale (descrierea activitătilor -  principală si secundară):

 

Activitatea principală

Cod CAEN

 

 

Activitatea secundară

Cod CAEN

1.

 

2.

 

3.

 

...

 

 

8. Cifra de afaceri ..........................

8.1. Cifra totală de afaceri (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul curent .......... , valoarea ...................... lei.

8.2. Cifra de afaceri realizată pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul curent .......... , valoarea ...................... lei.

9. Profit/Pierderi înregistrat/înregistrate pe piata românească (pe ultimii 3 ani, dacă este cazul, si estimat pe anul curent):

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul ..................... , valoarea ...................... lei;

-  anul curent .......... , valoarea ...................... lei.

10. Total active/pasive:

-  anul precedent .................. lei;

-  anul curent ........................ lei.

11. Numărul si structura personalului: Numărul total de salariati ................. , din care:

-  personal direct productiv ........................................................ ;

-  personal administrativ si alte departamente .......................... ;

-  personal de conducere .......................................................... ;

-  personal care participă la realizarea proiectului ....................

B. Descrierea activitătii curente a solicitantului:

1. Istoric al activitătii solicitantului ...................................................................................

1.1. Descrieti activitatea de bază desfăsurată ................................................................

1.2. Descrieti pe scurt activitătile secundare (auxiliare) desfăsurate ..............................

2. Produsele/serviciile oferite de solicitant (precizati si aria geografică în care sunt comercializate/prestate): ....................

3. Ponderi ale diferitelor tipuri de activităti în cifra de afaceri curentă: .............................. %;

.............................. %.

4. Autorizatii, avize, acorduri, certificate necesare pentru proiect, dacă este cazul:

 

Nr. crt

Denumirea

Data eliberării/expirării

Institutia emitentă

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

...

 

 

 

 

5. Piata actuală si piata potentială a solicitantului:

Ce procent din piată are firma dumneavoastră? ..................................................................................................................

Care este piata-tintă? .............................................................................................................................................................

6. Alte informatii si/sau documente semnificative pentru functionarea afacerii si realizarea proiectului: ..............................

C. Prezentarea proiectului si obiectul finantării:

1. Titlul proiectului: Îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme.

2. Descrierea si localizarea proiectului: [descrieti tema proiectului cu elementele generale si particulare, fazele si etapele acestuia, modul de implementare, grupurile-tintă cărora se adresează, sursa de poluare si eforturile (inclusiv financiare) depuse până acum pentru reducerea poluării) .................................................................................

3. Obiectul finantării: sustinerea din Fondul pentru mediu prin modalitate nerambursabilă (în procent de 90% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 25.000 lei pentru un sistem) a proiectelor de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, beneficiari fiind persoanele fizice, asociatiile de locatari si organizatiile neguvernamentale.

4. Obiectivele si rezultatele estimate la finalizarea proiectului: ..........................................

5. Impactul asupra mediului (efecte, rezultate, propagare, modul în care se asteaptă ca implementarea proiectului să contribuie la reducerea poluării si/sau a consumului de material lemnos si combustibili fosili): .........................................................

6. Durata si graficul estimativ de realizare a proiectului propus:

-  data anticipată de început: ziua .................. luna ................ anul .............. ;

-  data anticipată de finalizare: ziua .................... luna ................ anul .............. .

 

Luna

Activitatea propusă în cadrul proiectului (instalarea unui număr de ........... sisteme

de încălzire noi din sursă regenerabilă)

Luna 1

 

Luna 2

 

Luna 3

 

Luna 4

 

...

 

 

7. Riscuri ce pot apărea în implementarea proiectului (prezentati riscurile luate în calcul la elaborarea proiectului, dacă este cazul): ...................................

D. Valoarea proiectului:

Suma totală solicitată de la Administratia Fondului pentru Mediu ............................ lei(numărul de sisteme de încălzire noi ce se estimează a se comercializa si instala în cadrul proiectului x valoarea medie estimată a sistemului).

E. Alte aspecte relevante cu privire la proiectul propus: ..............................................

 

Numele, prenumele si functia reprezentantului legal/împuternicitului

Numele, prenumele si functia responsabilului de proiect

...........................................................

...........................................................

Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului si stampila firmei

Semnătura responsabilului de proiect

...........................................................

...........................................................

 

ANEXA Nr. 6 la ghidul de finantare

 

FISA DE EVALUARE A ELIGIBILITĂTII INSTALATORULUI

 

Instalator:..............................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Administratia Fondului pentru Mediu a cererii de înscriere:...........................

Suma solicitată prin cererea de finantare:.........lei

CRITERIUL DE ELIGIBILITATE

ÎNDEPLINIREA CRITERIULUI DE ELIGIBILITATE

A.         ELIGIBILITATEA INSTALATORULUI

DA

NU

COMENTARII

A.1.

A depus documentatia în cadrul sesiunii de finantare organizat de Administratia Fondului pentru Mediu, în conditiile prevăzute de ghidul de finantare.

 

 

 

A.2.

A.2.1.

A.2.1.1.

A.2.1.2.

A.2.1.3.

A.2.1.4. A.2.1.5.

A.2.1.6.

A.2.1.7.

A.2.1.8.

A depus cererea de înscriere în vederea validării în Program, în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Cererea de înscriere contine declaratia reprezentantului legal al instalatorului, potrivit căreia societatea comercială:

-  are obiect de activitate principal sau secundar corespunzător grupei CAEN 432 (cod: 4321, 4322 sau 4329);

-  nu este insolvabilă, în stare de reorganizare judiciară sau faliment, în încetare de plăti sau în stare de insolventă, nu are suspendate activitătile economice si nu se află în situatii similare; societatea comercială nu face obiectul unei proceduri legale în justitie pentru astfel de situatii;

-  nu are obligatii exigibile de plată la bugetul general consolidat, bugetele locale, Fondul pentru mediu;

-  nu sponsorizează activităti cu efect negativ asupra mediului;

-  comercializează si instalează, în cadrul Programului, sisteme care corespund reglementărilor de punere pe piată;

-  îsi asumă responsabilitatea pentru solutiile tehnice adoptate în cadrul Programului;

-  acordă garantie si asigură lucrări de service atât sistemului instalat, cât si lucrărilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin 3 ani de la data instalării în cadrul Programului;

-  poate instala sisteme de încălzire care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, în anumite zone geografice.

 

 

 

A.3. A.3.1.

A depus cererea de finantare, în original, semnată si stampilată de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

Suma solicitată prin cererea de finantare respectă prevederile art. 22 alin. (1) din ghidul de finantare.

 

 

 

A.4.

A depus, în copie, certificatul de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului, împreună cu toate anexele.

 

 

 

A.5.

A depus procura notarială prin care reprezentantul legal al instalatorului împuterniceste persoana care îl reprezintă în relatia cu Autoritatea, inclusiv la momentul semnării contractului pentru finantare, dacă este cazul.

 

 

 

A.6.

A depus, în original, certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, valabil la data depunerii cererii de înscriere, din care rezultă: datele de identificare, capitalul social, obiectul principal de activitate si activitătile secundare, administratorii, actionarii/asociatii, situatia juridică.

 

 

 

A.7.

A depus, în original, certificatele de atestare fiscală si certificatul fiscal, valabile la data depunerii cererii de înscriere, care atestă faptul că instalatorul nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale.

 

 

 

A.8.

A depus, în original, certificatul de cazier fiscal, valabil la data depunerii cererii de înscriere.

 

 

 

A.9.

A depus, în original, certificatul de atestare privind obligatiile de plată la Fondul pentru mediu.

 

 

 

A.10. A.10.1.

A.10.2.

A depus:

-  formularul de raportare contabilă la încheierea ultimului exercitiu financiar, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, însotit de raportul administratorilor si al comisiei de cenzori sau raportul de audit, după caz;

-  formularul de raportare contabilă semestrială, vizat de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Economiei si Finantelor, însotit de ultima balantă de verificare lunară, aferentă anului în curs.

 

 

 

A.11.

A depus proiectul, în original, semnat si stampilat de reprezentantul legal sau împuternicitul acestuia.

 

 

 

B.  ELIGIBILITATEA PROIECTULUI

 

 

 

B.1.

Proiectul prevede înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme noi care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, încadrându-se în cerintele ghidului de finantare.

 

 

 

 

NOTĂ:

În cadrul rubricii „Îndeplinirea criteriului de eligibilitate” se bifează, după caz, cu DA sau NU îndeplinirea/neîndeplinirea crteriului de eligibilitate respectiv si se vor înscrie, după caz, comentariile de rigoare.

Rezultatul evaluării instalatorului:

1. Juridic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului:.......................................Data:..................Semnătura:...............

2. Economic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului:.......................................Data:..................Semnătura:...............

3. Tehnic: acceptat/respins

Numele si prenumele evaluatorului:.......................................Data:..................Semnătura:...............

Comisia de validare propune comitetului director validarea/invalidarea instalatorului.

Presedintele comisiei de validare,

Numele si prenumele:.......................................Data:..................Semnătura:...............

 

Observatie:

Respingerea cererii de înscriere a instalatorului în etapa evaluării juridice atrage în mod automat invalidarea instalatorului, documentatia depusă de către acesta nemaifiind evaluată din punct de vedere economic sau tehnic.

 

ANEXA Nr. 7 la ghidul de finantare

 

CONTRACT-CADRU pentru finantare nerambursabilă

Nr..........din....................

 

Între:

Părtile contractante

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr........................, deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentată legal prin.........................., presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM, si

Societatea Comercială........................................, cu sediul în............................., înregistrată la oficiului registrului comertului sub nr...................................., C.I.F.........................., cont nr..........................., deschis la Trezoreria....................................,reprezentată legal prin domnul/doamna ...................................................................... , care împuterniceste pe domnul/doamna ............................................ , în calitate de instalator, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit prezentul contract pentru finantare nerambursabilă, denumit în continuare contract.

 

ARTICOLUL 1

Obiectul si valoarea contractului

 

1.1. Prin prezentul contract, AFM acordă Beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în vederea sustinerii proiectului intitulat „Îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului prin înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană ori alte sisteme”, denumit în continuare Proiect, din cadrul Programului de înlocuire sau completare a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului, denumit în continuare Program, conform Deciziei

Comitetului director nr.........din..........................., în temeiul

art. 21 si 22 din ghidul de finantare a Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008.

1.2. Valoarea totală a prezentului contract, respectiv

finantarea este de ................ lei pentru comercializarea si

instalarea sistemelor de încălzire noi, care utilizează energie solară, energie geotermală si energie eoliană sau alte sisteme noi care conduc la îmbunătătirea calitătii aerului, apei si solului în cadrul Programului.

 

ARTICOLUL 2

Durata contractului

 

Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si este valabil până la data de 12 decembrie .........inclusiv.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de finantare

 

3.1. Finantarea se face în transe lunare/trimestriale, în perioada prevăzută la art. 2 si în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa la prezentul contract.

3.2. Finantarea se realizează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr............................., deschis la .......................de către

Beneficiar, pe bază de cerere de tragere însotită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la art. 23 alin. (9) din ghidul de finantare a Programului, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.339/2008, în conditiile în care cererea de tragere si documentatia aferentă sunt complete si corect întocmite.

3.3. Virarea sumelor din contul AFM în contul Beneficiarului se face în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de tragere. Ultima cerere de tragere se depune cel mai târziu la data de 25 noiembrie...............

3.4. Suma neutilizată de către Beneficiar la data de 5 decembrie ............ se consideră anulată si rămâne la dispozitia AFM.

3.5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

 

ARTICOLUL 4

Obligatiile părtilor

 

4.1. Beneficiarul se obligă:

a) să utilizeze finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

b) să asigure executarea Proiectului cu diligenta necesară si eficien t ă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislaia în vigoare si cu standardele de mediu aplicabile;

c) să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea Proiectului;

d) să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

e) să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale si în termenele prevăzute de acestea;

f) să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentele Proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, a altor documente relevante în legătură cu derularea Proiectului;

g) să nu sponsorizeze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe întreaga perioadă de valabilitate a prezentului contract;

h) să informeze AFM si să prezinte documentele corespunzătoare în cazul în care survin modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate cu ocazia prezentării cererii de finantare ori pe parcursul derulării prezentului contract, în termen de maximum 10 zile de la producerea respectivei modificări;

i) să informeze AFM în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri similare;

j) în îndeplinirea prezentului contract, să nu prezinte date, informatii sau înscrisuri false, eronate ori incomplete;

k) să furnizeze, în maximum 5 zile lucrătoare de la notificarea AFM, orice informatii suplimentare considerate necesare pentru îndeplinirea prezentului contract;

l) să specifice, în cazul oricărui demers publicitar efectuat în legătură cu Proiectul, în orice formă si în orice mediu, că acesta este realizat în cadrul Programului derulat de Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile si finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu;

m) să comercializeze si să instaleze sisteme de încălzire care corespund reglementărilor de punere pe piată;

n) să acorde garantie si să asigure lucrări de service atât sistemului instalat, cât si lucrărilor de instalare a sistemului, pentru un termen de cel putin 3 ani de la data instalării;

o) să pună la dispozitia solicitantilor toate informatiile privind caracteristicile tehnice si modul de functionare a sistemelor comercializate si instalate;

p) să pună la dispozitia solicitantilor o linie telefonică accesibilă sau de tip info-line la care acestia pot obtine informatii cu privire la Proiect;

q) să justifice în scris solicitantului motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a-i elibera notă de acceptare sau, dacă i-a eliberat notă de acceptare, motivele de fapt si de drept care stau la baza refuzului de a comercializa si instala sistemul de încălzire;

r) să ceară solicitantului, dacă este cazul, să detină avize, acorduri, autorizatii si alte documente necesare executării lucrărilor de instalare a sistemelor de încălzire si să se asigure de existenta si valabilitatea acestora.

4.2. AFM se obligă:

a) să asigure finantarea Proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate Programului prin bugetul anual propriu de venituri si cheltuieli;

b) să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare.

 

ARTICOLUL 5

Răspunderea contractuală

 

5.1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia dintre obligatiile/clauzele asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

5.2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) comite nereguli de ordin financiar în legătură cu Proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

b) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară ori faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

c) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizare a Proiectului.

5.3. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării prezentului contract, AFM fiind degrevată în totalitate de orice responsabilitate.

5.4. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru sistemele de încălzire comercializate, precum si pentru solutiile tehnice adoptate în legătură cu Proiectul.

5.5. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru efectuarea lucrărilor de instalare a sistemelor de încălzire în lipsa acordurilor, avizelor, autorizatiilor si a altor documente necesare.

5.6. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru refuzul de a elibera notă de acceptare solicitantului sau pentru refuzul de a comercializa si instala sistemul de încălzire solicitantului căruia i-a fost eliberată notă de acceptare.

5.7. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru nerespectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului însărcinat cu implementarea Proiectului.

5.8. Beneficiarul suportă taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare si finalizarea prezentului contract si a tuturor documentelor si activitătilor aferente.

5.9. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea contractului înainte de termen din culpa sau la initiativa sa.

5.10. Orice caz de culpă si orice disfunctionalitate apărute pe parcursul derulării prezentului contract vor fi notificate Beneficiarului de către AFM, în maximum 5 zile de la constatare. Dacă deficientele mentionate nu sunt înlăturate în termen de maximum 15 zile de la data notificării, AFM are dreptul de a lua următoarele măsuri:

a) sistarea temporară a utilizării finantării, până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă a finantării si rezilierea unilaterală a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală/procedură civilă.

 

ARTICOLUL 6

Încetarea contractului

 

Prezentul contract încetează: 6.1. de drept:

a) la data prevăzută în acesta;

b) la data interventiei unui act de autoritate;

c) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii acestuia si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asemenea măsură încât îndeplinirea prezentului contract ar fi contrară AFM si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstan t e sau de la momentul în care AFM a luat cunostintă de apariia unor astfel de circumstante;

6.2. la initiativa Beneficiarului, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile, în cazul imposibilitătii obiective a acestuia de a realiza Proiectul;

6.3. prin reziliere, la initiativa AFM, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a obligatiilor contractuale asumate de către Beneficiar; în acest caz, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finantare, la care se adaugă foloase nerealizate la nivelul ratei dobânzii Băncii Nationale a României; în situatia în care încetarea prezentului contract intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 7

Forta majoră si cazul fortuit

 

7.1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil s i insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract i care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

7.2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să notifice cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

7.3. Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

7.4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

7.5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile pct. 7.2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

7.6. Dacă forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează ca va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fară ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea contractului.

7.7. Prevederile de mai sus se aplică si în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 8

Cesiunea

 

Prezentul contract, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul niciunei cesiuni totale sau partiale.

 

ARTICOLUL 9

Litigii

 

9.1. Orice diferend rezultat din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

9.2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantelor judecătoresti competente în a căror rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 10

Dispozitii finale

 

10.1. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării Proiectului.

10.2. Orice notificare în baza prezentului contract se face în scris, la următoarele adrese:

Pentru AFM: municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, Corp A, sectorul 6;

Pentru Beneficiar:....................................................

În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

Notificările făcute Beneficiarului la adresa mentionată în cuprinsul prezentului alineat sau la o altă adresă, comunicată ulterior, se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

Sub conditia ca acestea să fie confirmate ulterior, notificările se pot transmite si prin fax la următoarele numerele telefonice:

-  pentru AFM:...........................

-  pentru Beneficiar:...............................

10.3. Prezentul contract constituie titlu executoriu potrivit art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si completările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat conform legislatiei române si guvernat de aceasta.

10.4. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de semnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

10.5. Anexa, pe care Beneficiarul declară că o cunoaste si o acceptă, face parte integrantă din prezentul contract.

10.6. Prezentul contract, inclusiv anexa la acesta, poate fi modificat si/sau completat numai cu acordul părtilor, prin act aditional.

10.7. Prin exceptie de la pct. 10.6, nu este necesară întocmirea unui act aditional pentru modificările din coloana nr. 4 „Data programată” si coloana nr. 5 „Suma” din anexa la prezentul contract, dacă acestea nu implică si modificarea duratei de realizare a Proiectului sau modificarea valorii totale a Proiectului.

10.8. Sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la tragerile ulterioare. Solicitarea privind decalarea datei programate de depunere a cererii de tragere si/sau modificarea sumei de tras se transmite în scris, cu cel putin două zile înaintea momentului la care se doreste ca această modificare să intre în vigoare.

10.9. Prezentul contract s-a semnat la data de .................... , la sediul AFM, în 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, dintre care 3 exemplare pentru AFM si un exemplar pentru Beneficiar.

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Presedinte,

..........................................

Beneficiar,

Societatea Comercială

..........................................

Director economic,

..........................................

Prin reprezentant legal/împuternicit

..........................................

Director proiecte,

 ..........................................

 

Consilier juridic,

 

 

ANEXĂ la Contractul pentru finantare nerambursabilă nr. . ..... / .............

 

GRAFIC de finantare nerambursabilă

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Esalonarea finantării

Sold la începutul perioadei

Acordări

Sold la sfârsitul perioadei

Observatii

Anul

Luna

Data programată

Suma

0

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Presedinte,

Societatea Comercială

.....................................

.....................................

Director economic,

Prin reprezentant legal/împuternicit

.....................................

.....................................

Director proiecte,

 

.....................................

 

Consilier juridic,

 

.....................................

 

Întocmit

 

Referent de specialitate,

 

.............................................................................

 

(numai exemplarele care rămân la AFM)

 

 

ANEXA Nr. 8 la ghidul de finantare

 

Datele de identificare a instalatorului validat

Nr. de înregistrare la Administratia

....................................................................

Fondului pentru Mediu...................../.........................

Nr. de înregistrare .../...

 

 

CERERE DE TRAGERE

 

Denumirea solicitantului (instalator validat)............................................................................................................................

Forma juridică de organizare.................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului.............................., C.I.F................................................., cont nr. ..........................., deschis la Trezoreria..........................................................................

Adresa sediului social: str..................................... nr........, bl......., sc........, et......., ap........, localitatea .............................................., judetul/sectorul ......................................., telefon..............................., fax............................., e-mail...............................................

Reprezentant legal/împuternicit........................................, posesor al B.I./C.I./pasaportului seria.......nr.........................., eliberat/eliberată de.................., CNP..............................., domiciliat în.............................................................,în baza Contractului pentru finantare nerambursabilă nr........./.................., vă rog să aprobati prezenta cerere de tragere pentru suma de...............lei din finantarea nerambursabilă contractată.

Prezenta cerere este însotită de:

a) lista beneficiarilor si a sistemelor instalate aferente, semnată si stampilată de către reprezentantul legal al instalatorului validat, care contine datele de identificare a beneficiarilor (persoană fizică: numele si prenumele, codul numeric personal, tipul, seria si numărul actului de identitate, domiciliul/resedinta, numărul de telefon; asociatie de locatari: denumirea si adresa completă ale asociatiei, codul de identificare fiscală, numele, prenumele si numărul de telefon ale presedintelui asociatiei, numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei împuternicite; organizatie neguvernamentală: denumirea completă, sediul, codul de identificare fiscală, numele, prenumele si numărul de telefon ale reprezentantului legal, numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei împuternicite) si datele de identificare a sistemelor instalate (tip, model, variantă, producător, an fabricatie, serie si număr de identificare sau cod, seria si numărul certificatului de garantie, seria si numărul certificatului de calitate si conformitate, adresa la care a fost instalat sistemul, data punerii în functiune);

b) lista prevăzută la lit. a), în format electronic;

c) facturile emise beneficiarilor, aferente achizitionării si instalării sistemelor, în copie si în original;

d) procesele-verbale de receptie a lucrărilor de instalare efectuate, semnate si stampilate, după caz, de beneficiari, în copie si în original.

Subsemnatul îmi asum răspunderea tuturor informatiilor continute în prezenta cerere, în lista persoanelor fizice beneficiare si a sistemelor de încălzire instalate, inclusiv documentele financiare si procesele-verbale de receptie a lucrărilor. Garantez că datele furnizate sunt actuale, reale si corecte si declar că am luat cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul în declaratii.

 

Reprezentant legal/împuternicit,

Numele si prenumele........................................

Functia ..............................................................

Semnătura .......................................................

Data ..................................................................

L.S.

 

Aprobat de Administratia Fondului pentru Mediu:

Presedinte,

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

Director economic,

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

Director Directia proiecte,

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

Sef serviciu (Directia proiecte),

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

Economist/Referent,

Numele si prenumele........................................

Semnătura ........................................................

 

ANEXA Nr. 9 la ghidul de finantare

 

CONTRACT-CADRU PENTRU FINANTARE NERAMBURSABI

Nr...................din.................................

 

Între:

Administratia Fondului pentru Mediu, cu sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6, cod fiscal 14715650, cont nr................., deschis la Trezoreria Sectorului 6 Bucuresti, reprezentată legal prin............., -  presedinte, în calitate de finantator, denumită în continuare AFM,

si

........................................, cu sediul în.................................., înregistrată la oficiul registrului comertului......................... sub nr............................., C.I.F............................, cont nr........................., deschis la......................................, reprezentată legal prin....................................-.............................................................., în calitate de beneficiar, denumită în continuare Beneficiar,

a intervenit următorul contract:

 

ARTICOLUL 1

Obiectul contractului

 

1. AFM acordă beneficiarului o finantare nerambursabilă, denumită în continuare finantare, în valoare de ... lei, reprezentând ...% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile, pentru implementarea proiectului intitulat ..., denumit în continuare Proiect, conform Hotărârii Comitetul de avizare nr. ... din................................

2. Valoarea totală a cheltuielilor eligibile este de..............lei.

3. În toate cazurile, finantarea se limitează doar la valoarea totală a cheltuielilor eligibile.

4. Cheltuielile Proiectului sunt considerate eligibile dacă sunt îndeplinite următoarele criterii generale:

a) sunt necesare pentru realizarea Proiectului, sunt în conformitate cu principiile unui management financiar corespunzător, respectiv utilizarea eficientă a banilor si realizarea unui raport optim cost—beneficiu;

b) sunt realizate după semnarea contractului de finantare si pe perioada de executie a proiectului;

c) sunt efectiv realizate, înregistrate în contabilitatea Beneficiarului, sunt identificabile, verificabile si pot fi dovedite prin documente originale.

5. Orice plată excedentară efectuată de către AFM constituie plată necuvenită, iar Beneficiarul are obligatia de a restitui sumele necuvenite în termen de 5 zile de la data confirmării de primire a notificării din partea AFM.

6. Finantarea acordată Beneficiarului din Fondul pentru mediu prin prezentul contract constituie ajutor de stat si este acordată în baza Hotărârii Comitetului de avizare nr. ...din...../

Dispozitiei presedintelui AFM nr. ... din ... pentru aprobarea „Proiectului ...”.

Beneficiarul acceptă finantarea si se angajează să desfăsoare Proiectul pe propria răspundere.

 

ARTICOLUL 2

Destinatia finantării

 

1. Finantarea este acordată pentru realizarea Proiectului, Beneficiarul obligându-se s-o utilizeze integral si numai pentru acest scop, conform cheltuielilor eligibile prevăzute în anexa nr.1.

 

ARTICOLUL 3

Durata contractului si perioada de utilizare a finantării

 

1. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părti si îsi încetează valabilitatea în 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor de la data depunerii la AFM a Raportului de finalizare.

2. Durata de realizare a Proiectului este de ... luni de la data intrării în vigoare a prezentului contract.

3. Suma neutilizată la finalul executiei Proiectului se consideră anulată si finantarea se diminuează în mod corespunzător.

 

ARTICOLUL 4

Modalitatea de plată

 

1. Utilizarea finantării de către Beneficiar se poate face numai după îndeplinirea de către acesta a tuturor conditiilor prevăzute în prezentul contract, inclusiv constituirea în favoarea AFM a garantiei prevăzute la art. 5.

2. Beneficiarul va utiliza finantarea în mai multe transe, în conformitate cu graficul de finantare nerambursabilă prevăzut în anexa nr. 2.

3. Debitarea contului AFM se face în termen de 15 zile de la data întocmirii Notei de control.

4. Utilizarea se efectuează prin debitarea contului de trezorerie al AFM, pe măsura tragerii sumelor, si prin creditarea contului nr. ... deschis de către Beneficiar la ..., numai pe bază de cerere de tragere, conform modelului prevăzut în anexa nr. ...(1), însotită de documentele justificative prevăzute în anexa

nr.........(2), în conditiile în care cererea de tragere si documentatia aferentă sunt complete si corect întocmite.

5. Cheltuielile bancare (comisioanele bancare, diferente de curs valutar etc.) nu constituie cheltuieli eligibile.

6. Valoarea acordată Beneficiarului se calculează prin aplicarea, la cheltuielile eligibile aferente fiecărei trageri, a procentului aprobat.


(1) Cererea de tragere corespunde modelelor prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu, astfel că anexa va fi adaptată în functie de beneficiarul finantării.

(2) Documentele justificative sunt prevăzute în Manualul de operare al Fondului pentru mediu, astfel că anexa va fi adaptată în functie de beneficiarul finantării.

 

ARTICOLUL 5

Garantarea finantării

 

1. Toate obligatiile Beneficiarului rezultate din prezentul contract, precum si cheltuielile de orice fel legate de recuperarea finantării în cazul nerespectării clauzelor acestuia, a dobânzilor, a dobânzilor penalizatoare, a cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor de executare silită, si a altor cheltuieli, după caz, sunt garantate cu bilet la ordin, în alb, cu clauza „fără protest”, emis de către Beneficiar si avalizat de către administratori/actionari/asociati sau bancă.

2. Biletul la ordin se depune la AFM în original, înainte de efectuarea oricărei trageri din finantare.

 

ARTICOLUL 6

Obligatiile beneficiarului

 

Beneficiarul se obligă:

1. să folosească finantarea numai în scopul si în conditiile în care a fost acordată;

2. să asigure contributia proprie pentru realizarea Proiectului;

3. să reînnoiască, la cererea AFM, biletul la ordin prevăzut la art. 5 pe perioada de valabilitate a prezentului contract de finantare;

4. să asigure executarea Proiectului cu diligenta necesară si eficientă, în conformitate cu prezentul contract, precum si cu legislatia în vigoare si standardele de mediu aplicabile;

5. să respecte prevederile legislatiei în vigoare privind achizitiile publice, pentru achizitionarea de bunuri, servicii sau lucrări din finantarea acordată din Fondul pentru mediu;

6. să furnizeze AFM documentatia privind procedura de atribuire a contractelor de achizitii publice, inclusiv contractele, până la data depunerii cererii de tragere din finantare;

7. să fie singurul răspunzător în fata AFM pentru implementarea Proiectului;

8. să asigure înregistrarea în evidenta contabilă a tuturor documentelor privind operatiunile aferente prezentului contract, precum si arhivarea acestora, conform reglementărilor contabile în vigoare;

9. să furnizeze AFM copii ale situatiilor sale financiare trimestriale/semestriale si anuale, inclusiv balantele lunare de verificare aferente acestora, si să transmită AFM orice altă informatie sau documente relevante pentru prezentul contract, solicitate în mod rezonabil de către aceasta, în termen de maximum 7 zile de la cerere;

10. să plătească toate taxele, impozitele si contributiile pe care le datorează potrivit reglementărilor legale; în acest sens va depune la fiecare tragere certificat de atestare fiscală si, trimestrial, certificat fiscal;

11. să introducă în gestiunea proprie bunurile de natura activelor imobilizate corporale achizitionate în baza acestui contract, să le inscriptioneze cu sintagma „Finantat din fondul pentru mediu”, să le utilizeze si să le conserve cu diligentele unui bun proprietar si să nu le înstrăineze timp de 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor de la data finalizării Proiectului;

12. să nu vândă, să nu cesioneze, să nu închirieze sau să nu disponibilizeze active din patrimoniul propriu, legate de Proiect, în alt scop decât pentru înlocuirea celor existente cu noi active de valoare cel putin egală cu cele existente;

13. să întocmească si să remită AFM, în termen de 30 de zile de la acordarea de către AFM a ultimei cereri de tragere, un raport de finalizare detaliat privind realizarea activitătilor;

14. să întocmească si să remită AFM din 6 în 6 luni, în perioada de monitorizare de 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor, un raport referitor la derularea activitătii ulterior finalizării Proiectului;

15. să permită reprezentantilor AFM accesul la sediile sale si la amplasamentul Proiectului pentru inspectarea activitătilor ce se realizează din finantarea acordată si examinarea registrelor si a evidentelor contabile, legate de Proiect;

16. să permită personalului AFM să controleze modul în care Beneficiarul îndeplineste obiectivele Proiectului, prin monitorizare continuă timp de 5 ani/3 ani în cazul IMM-urilor, pe baza rapoartelor bianuale transmise de către Beneficiar;

17. să nu sponsorizeze/să nu finanteze activităti cu impact negativ asupra mediului, pe perioada de valabilitate a prezentului contract;

18. să notifice AFM si să prezinte documentele corespunzătoare în termen de 7 zile de la aparitia următoarelor evenimente:

a) modificări cu privire la actele constitutive si/sau la informatiile furnizate AFM cu ocazia prezentării cererii de finantare sau pe parcursul derulării prezentului contract;

b) în cazul în care va fi supus unei proceduri de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau oricărei alte proceduri asemănătoare;

c) orice intentie de fuziune, divizare sau reducere a capitalului social;

19. să suporte toate taxele, comisioanele, cheltuielile profesionale si orice alte cheltuieli ocazionate de pregătirea, încheierea, executarea, punerea în aplicare s i terminarea prezentului contract si a tuturor documentelor i activitătilor aferente;

20. să notifice AFM cu privire la orice alocatie nerambursabilă pe care o primeste până la încetarea prezentului contract de finantare.

 

ARTICOLUL 7

Obligatiile AFM

AFM se obligă:

1. să asigure finantarea Proiectului în conditiile mentionate în prezentul contract, în limita fondurilor disponibile alocate pentru categoria de proiecte din care face parte, cuprinse în bugetele anuale ale acesteia;

2. să urmărească îndeplinirea etapelor prevăzute în prezentul contract;

3. să verifice, prin inspectie la fata locului, dacă tot ceea ce a declarat Beneficiarul este conform cu realitatea, înainte de aprobarea cererii de tragere;

4. să pună la dispozitia Beneficiarului informatiile legate de finantare;

5. să întocmească Nota de control în termen de 15 zile de la data depunerii cererii de tragere.

 

ARTICOLUL 8

Cazuri de culpă

 

1. Nerespectarea de către Beneficiar a oricăreia din obligatiile sale asumate prin prezentul contract constituie caz de culpă.

2. Constituie caz de culpă si următoarele fapte ale Beneficiarului:

a) face declaratii false sau incomplete pentru a obtine finantarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;

b) comite nereguli de ordin financiar sau acte de coruptie în legătură cu Proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

c) împotriva Beneficiarului a fost demarată procedura de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare;

d) situatia economico-financiară a Beneficiarului nu mai asigură conditii de realizarea a Proiectului.

3. AFM va notifica Beneficiarul în maximum 5 zile de la constatarea unui caz de culpă si în cazul în care deficientele mentionate în notificare nu sunt înlăturate în maximum 30 de zile de la data notificării, AFM are dreptul să ia următoarele măsuri, fără întârziere si fără nicio altă formalitate prealabilă:

a) sistarea temporară a utilizării finantării până la remedierea cauzelor care au dus la sistare;

b) sistarea definitivă si rezilierea unilaterală, fără nici o altă formalitate prealabilă, a prezentului contract, cu recuperarea sumelor virate către Beneficiar, în conditiile Codului de procedură fiscală.

 

ARTICOLUL 9

Încetarea contractului

 

1. Prezentul contract încetează de drept:

a) la data prevăzută în acesta;

b) în cazul imposibilitătii obiective a Beneficiarului de a realiza Proiectul, prin renuntare, cu un preaviz scris de maximum 30 de zile;

c) la data interventiei unui act de autoritate;

d) la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii prezentului contract si care pot conduce la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului ar fi contrară institutiei si interesului public; acest fapt va fi notificat Beneficiarului în termen de 10 zile de la momentul aparitiei unor astfel de circumstante sau de la momentul în care AFM a avut cunostintă de aparitia unor astfel de circumstante.

2. Prezentul contract încetează prin reziliere, la initiativa AFM, în următoarele conditii:

a) Beneficiarul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin prezentul contract;

b) Beneficiarul este în procedura de reorganizare judiciară sau faliment, executare silită sau orice altă procedură asemănătoare

c) în situatia intervenirii unuia dintre cazurile de culpă prevăzute la art. 8 pct. 2.

3. În caz de reziliere, Beneficiarul este obligat la plata de daune-interese, în cuantum egal cu suma trasă din finantare, la care se adaugă dobânda percepută de AFM pentru finantările rambursabile, calculată începând cu prima tragere si în procentul valabil la acea dată.

4. Sumele datorate de către Beneficiar în baza pct. 3 vor fi recuperate inclusiv prin executarea garantiei constituite în favoarea AFM.

5. Beneficiarul rămâne direct răspunzător pentru toate consecintele financiare directe sau indirecte antrenate de încetarea prezentului contract înainte de termen din culpa sau la initiativa sa (inclusiv majorări de întârziere, conform legii fiscale aplicabile creantelor bugetare).

6. În cazul în care încetarea prezentului contract intervine înainte de termenul stabilit pentru prima tragere, Beneficiarul nu este obligat la plata de daune-interese.

 

ARTICOLUL 10

Forta majoră si cazul fortuit

 

1. Prin fortă majoră si/sau caz fortuit se întelege un eveniment independent de vointa părtilor, imprevizibil s i insurmontabil, intervenit după încheierea prezentului contract i care împiedică părtile să îsi execute, total sau partial, obligatiile contractuale.

2. Partea care invocă forta majoră are următoarele obligatii:

a) să o notifice celeilalte părti în termen de 5 zile de la data aparitiei;

b) să transmită, în termen de cel mult 30 de zile de la data producerii evenimentului considerat a fi caz de fortă majoră, certificatul de fortă majoră emis de autoritatea competentă;

c) să comunice data încetării în termen de 5 zile de la încetare;

d) să ia orice măsuri care îi stau la dispozitie în vederea limitării consecintelor.

3. Dacă nu se procedează la anuntare, în conditiile si termenele prevăzute, partea care o invocă va suporta toate daunele provocate celeilalte părti prin lipsa notificării.

4. Îndeplinirea prezentului contract va fi suspendată în perioada de actiune a fortei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părtilor până la aparitia acesteia.

5. Forta majoră, comunicată si dovedită în conditiile art. 10 pct. 2, exonerează de răspundere partea care o invocă.

6. Daca forta majoră si/sau consecintele acesteia durează sau se estimează că va/vor dura mai mult de 3 luni, părtile se obligă să negocieze cu bună-credintă în vederea identificării solutiei celei mai bune:

a) încetarea prezentului contract, fară ca vreuna dintre părti să poată pretinde celeilalte daune-interese;

b) modificarea prezentului contract. Prevederile de mai sus se aplică si în caz fortuit.

 

ARTICOLUL 11

Alte clauze

 

1. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa sa pe parcursul derulării Proiectului, AFM fiind degrevată integral de orice responsabilitate.

2. Beneficiarul îsi asumă integral răspunderea pentru respectarea prevederilor legale cu privire la protectia muncii personalului însărcinat cu implementarea Proiectului.

3. În nicio circumstantă si din niciun motiv AFM nu poate fi trasă la răspundere si obligată la plata de daune-interese pe durata desfasurării Proiectului si ca urmare AFM nu va accepta nicio cerere de despăgubire sau plăti suplimentare.

4. În cazul în care realizarea Proiectului generează costuri suplimentare, aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala Beneficiarului.

5. Prezentul contract în integralitatea sa, precum si toate drepturile si obligatiile decurgând din acesta nu pot face obiectul cesiunii; în caz de imposibilitate, neimputabilă Beneficiarului, de a executa prevederile contractuale, activitatea poate fi preluată de succesorii săi în drepturi, cu aprobarea prealabilă a AFM.

6. Beneficiarul va adopta o conduită adecvată prin care va evita conflictul de interese si va informa imediat AFM despre orice situatie care dă nastere sau este posibil să dea nastere unui astfel de conflict.

7. AFM si Beneficiarul se angajează să păstreze confidentialitatea documentelor si informatiilor legate de derularea prezentului contract, informa t iile putând fi furnizate numai autoritătilor competente, în condiiile legii, sau unor terte părti numai cu acordul părtilor prezentului contract.

8. Drepturile de proprietate intelectuală rezultate în urma implementării Proiectului, precum si alte documente legate de Proiect vor rămâne în patrimoniul Beneficiarului, care, la solicitarea AFM, va acorda acesteia dreptul de a utiliza gratuit si după cum consideră necesar informa t ia cuprinsă în rapoartele Proiectului, precum si rezultatele obinute, oricare ar fi forma acestora.

9. Beneficiarul are obligatia de a despăgubi din surse proprii AFM pentru toate cheltuielile efectuate împotriva oricăror reclamatii si actiuni în justitie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete de inventie, mărci înregistrate, desene sau modele industriale, drepturi de autor) legate de activitătile necesare implementării Proiectului, si daune-interese, costuri, taxe si alte cheltuieli de orice natură, aferente violării dreptului de proprietate intelectuală.

10. Beneficiarul este de acord ca AFM să publice date privind rezultatele implementării Proiectului.

11. Beneficiarul se obligă ca, în orice notă, raport, material publicat, conferinte si seminarii cu privire la Proiect, să specifice că acesta a beneficiat de finantare din Fondul pentru mediu.

12. În cazul modificării/revocării schemei de finantare/deciziei de minimis, în baza căreia s-a incheiat prezentul contract, si al obligării Beneficiarului la rambursarea finantării acordate (dacă este cazul), acesta este singurul răspunzător si va proceda imediat la restituirea finantării, în conditiile legislatiei în vigoare cu privire la rambursarea ajutorului de stat. În această situatie AFM nu poate fi obligată, sub nicio formă, la plata de daune-interese.

13. Neexercitarea de către AFM a oricărui drept prevăzut în prezentul contract nu constituie o renuntare la acesta, iar AFM va putea uza de acel drept oricând, până la stingerea tuturor obligatiilor Beneficiarului fată de aceasta.

14. În situatia rectificării bugetului de venituri si cheltuieli anual al AFM, finantarea se diminuează/sistează temporar, cu posibilitatea de prelungire a duratei prezentului contract/încetează.

15. În cazul în care, referitor la prezentul contract, apar modificări ale legislatiei aplicabile, părtile au obligatia să depună toate diligentele, conform noilor reglementări, astfel încât să nu se abată de la obligatiile stabilite în cuprinsul acestuia.

 

ARTICOLUL 12

Jurisdictie

 

1. Orice neîntelegere rezultând din interpretarea si/sau executarea prezentului contract se va rezolva, pe cât posibil, pe cale amiabilă.

2. În cazul în care o solutie amiabilă nu este posibilă, litigiul se supune spre solutionare instantei judecătoresti de drept comun în a cărei rază teritorială îsi are sediul AFM.

 

ARTICOLUL 13

Notificări

 

1. Orice notificare sau solicitare în baza prezentului contract se va face în scris, la următoarele adrese:

Pentru AFM: Bucuresti, Splaiul Independentei nr. 294, corp A, sectorul 6; Pentru Beneficiar: ...

2. În cazul în care Beneficiarul doreste să fie notificat la o altă adresă sau si-a schimbat adresa, aceasta va fi comunicată în scris la AFM.

3. Notificările făcute Beneficiarului la adresele mentionate la pct. 1 sau 2 se consideră a fi aduse la cunostinta acestuia.

4. Notificările se pot transmite si pe fax, la numărul ... pentru AFM si numărul ... pentru Beneficiar, cu conditia să fie confirmate ulterior.

 

ARTICOLUL 14

Amendamente

 

1. Prezentul contract si anexele la acesta pot fi modificate si/sau completate numai cu acordul partilor, consemnat într-un act aditional.

2. Cererea de modificare a prezentului contract va fi adresată AFM cu minimum 10 zile înaintea datei la care se doreste să opereze modificarea, cu exceptia cazurilor bine întemeiate si justificate de către Beneficiar.

3. Prin exceptie de la pct. 1, nu este necesară întocmirea nui act aditional pentru modificările din coloana nr. 1 din anexa r. 2 („Data depunerii cererii de tragere”), dacă acestea nu plică si modificarea duratei de realizare a Proiectului. În acest az, sumele neutilizate la tragerile programate se vor reporta la agerile ulterioare.

4. Cererea privind decalarea datei de depunere a cererii de agere în conditiile prevăzute la pct. 3 se transmite cu cel putin ouă zile înaintea momentului la care se doreste ca această odificare să intre în vigoare.

 

ARTICOLUL 15

Dispozitii finale

 

1. Prezentul contract este titlu executoriu potrivit art.13 in. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 196/2005 ivind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări si ompletări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările si ompletările ulterioare, fiind întocmit, interpretat si executat onform legislatiei române si guvernat de aceasta.

2. Prin semnarea prezentului contract, inclusiv în caz de emnare prin procură, noi, reprezentantii legali ai Beneficiarului, m luat la cunostintă de prevederile Codului penal privind falsul  declaratii.

3. Anexele ..., pe care Beneficiarul declară că le cunoaste si acceptă, fac parte integrantă din prezentul contract.

4. Prezentul contract s-a semnat la data de ... la sediul AFM, 4 exemplare, toate având valoare juridică egală, din care exemplare pentru AFM si un exemplar pentru Beneficiar.

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

 

 

Director economic,

Prin reprezentant legal/împuternicit

................................................

Director proiecte,

Consilier juridic,

................................................

 

 

ANEXA Nr. 1

la Contractul pentru finantare

nerambursabilă nr. .../...

 

CAPITOLE SI SUBCAPITOLE DE CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Capitole si subcapitole de cheltuieli eligibile

 

 

 

 

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

Director economic,

Prin reprezentant legal/împuternicit

Director proiecte,

 

Consilier juridic,

 

Întocmit

Referent de specialitate,

.......................................................................

(numai exemplarele care rămân la AFM)

 

 

ANEXA Nr. 2

la Contractul pentru finantare

nerambursabilă nr. . ...... / ...........

 

GRAFICUL DE FINANTARE NERAMBURSABI

 

Nr. crt.

Data depunerii cerererii de tragere

Suma

0

1

2

1

 

 

2

 

 

...

 

 

TOTAL:

x

 

 

Administratia Fondului pentru Mediu

Beneficiar,

 

 

Director economic,

Prin reprezentant legal/împuternicit

Director proiecte,

 

Consilier juridic,

 

Întocmit

Referent de specialitate,

.......................................................................

(numai exemplarele care rămân la AFM)

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national

de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007

 

Având în vedere dispozitiile:

-  art. II din Ordonanta Guvernului nr. 19/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă,

-  Hotărârii Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul institutional de coordonare si de gestionare a instrumentelor structurale;

-  Legii nr. 500/2002 privind finantele publice;

-  Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;

-  Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999;

-  Regulamentului Comisiei nr. 1.828/2006 privind stabilirea regulilor de implementare a Regulamentului Consiliului nr. 1.083/2006 privind stabilirea cadrului general pentru Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european si Fondul de coeziune si abrogarea Regulamentului Consiliului nr. 1.260/1999,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. -  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinantării si a cofinantării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, aprobate prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 911/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 28 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. -  (1) În scopul aplicării prevederilor art. 3 si 5 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare, Autoritatea de management completează formularele de prezentare si de fundamentare a fondurilor aferente instrumentelor structurale, precum si a contributiei nationale incluse în pozitia globală «Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană», potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Economiei si Finantelor în vederea elaborării proiectului anual de buget, precum si a rectificărilor bugetare.”

2. La articolul 1, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Directia abilitată cu elaborarea proiectului de buget din ministerul din care face parte Autoritatea de management cuprinde în proiectul bugetului ordonatorului principal de credite, cu prioritate si în întregime, sumele de natura celor prevăzute la art. 5 pct. 3 si 4 din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si fondurile aferente instrumentelor structurale din formularele din metodologia mentionată la art. 1 alin. (1).”

3. La articolul 1, alineatul (5), literele b) si c) din articolul 1 se modifică si vor avea următorul cuprins:

„b) transmite directiei responsabile cu elaborarea proiectului de buget al Ministerului Economiei si Finantelor -  Actiuni generale si, spre informare, Autoritătii pentru coordonarea instrumentelor structurale sumele propuse a fi alocate de la bugetul de stat în vederea includerii acestora la pozitia globală «Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană», prin Autoritatea de certificare si plată, pe baza propunerilor de cheltuieli formulate de Autoritatea de management, reprezentând: cofinantarea publică din fonduri de la bugetul de stat, prefinantarea alocată de la bugetul de stat, continuarea finantării proiectelor în cadrul programelor operationale, în cazul indisponibilitătii temporare a fondurilor comunitare, cheltuielile aferente transferului de fonduri din conturile Ministerului Economiei si Finantelor în conturile beneficiarilor sau unitătilor de plată, precum si sumele necesare pentru acoperirea plătii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale în cadrul programelor operationale;

c) întocmeste previziunea pozitiei nete a României în relatia financiară cu Uniunea Europeană, prin Unitatea de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană, incluzând propunerile de cheltuieli formulate de Autoritatea de management.”

4. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. -  (1) Sumele aferente fondurilor externe nerambursabile sunt transferate de către Autoritatea de certificare si plată în conturile de disponibil ale:

a) unitătilor de plată de pe lângă autoritătile de management, în cazul plătii indirecte;

b) beneficiarilor, în cazul plătii directe.”

5. La articolul 2, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele reprezentând cofinantarea publică eligibilă din fonduri de la bugetul de stat, prevăzute în bugetul Ministerului Economiei si Finantelor -  Actiuni generale în pozitia globală distinctă denumită «Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la Comunitatea Europeană», cu exceptia sumelor aferente proiectelor finantate în cadrul axelor prioritare de asistentă tehnică si a Programului operational «Asistentă tehnică», pentru care se aplică prevederile art. 12, se asigură:

a) în cazul plătii indirecte, prin suplimentarea bugetului ordonatorului principal de credite în calitate de autoritate de management, iar deschiderea de credite se realizează prin directia abilitată cu programarea bugetară din Ministerul Economiei si Finantelor;

b) în cazul plătii directe, prin deschidere de credite bugetare de către Autoritatea de certificare si plată.”

6. La articolul 2, alineatul (4) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. a) sunt transferate de către Autoritatea de certificare si plată lunar, pe baza cererii de fonduri, la care se anexează prognoza fluxului de fonduri comunitare, respectiv trimestrial, în cazul sumelor prevăzute la alin. (2) lit. a), pe baza notificării privind suplimentarea bugetului ordonatorului principal de credite în calitate de autoritate de management. Aceste documente sunt transmise de autoritătile de management în conformitate cu prevederile acordului încheiat între Autoritatea de management si Autoritatea de certificare si plată.”

7. La articolul 2, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. b) sunt transferate beneficiarilor de Autoritatea de certificare si plată pe baza următoarelor documente transmise de către Autoritatea de management, în conformitate cu prevederile acordului încheiat între Autoritatea de management si Autoritatea de certificare si plată:

a) declaratia lunară a Autoritătii de management privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară, cuprinzând cheltuielile defalcate pe domenii majore de interventie;

b) cererea de rambursare lunară întocmită de către Autoritatea de management, defalcată la nivel de proiect, pe baza cererilor de rambursare primite de la beneficiari, la care se anexează prognoza fluxului de fonduri comunitare, precum si prognoza fluxului de numerar de la bugetul de stat.”

8. La articolul 2, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:

„(71) Atât în cazul plătilor directe, cât si în cazul plătilor indirecte, Autoritatea de certificare si plată transmite lunar către Autoritatea de management o notificare cu privire la plătile efectuate.”

9. La articolul 2, alineatul (8) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(8) Autoritatea de certificare si plată transmite Unitătii de coordonare a relatiilor bugetare cu Uniunea Europeană situatia sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) în vederea monitorizării pozitiei nete a României în relatia financiară cu Uniunea Europeană.”

10. La articolul 3, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate din conturile de disponibil ale Autoritătii de certificare si plată, mentionate la art. 18, în conturile de disponibil ale:

a) unitătilor de plată de pe lângă autoritătile de management, în cazul plătii indirecte;

b) beneficiarilor, în cazul plătii directe.”

11. La articolul 3, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate beneficiarilor, cu conditia existentei următoarelor documente:

a) contract/decizie/ordin de finantare încheiat(ă) între Autoritatea de management/organismul intermediar si beneficiar;

b) contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrări încheiat între beneficiar si un operator economic;

c) solicitare scrisă din partea beneficiarului, conform contractului/deciziei/ordinului de finantare, încheiat(ă) între Autoritatea de management/organismul intermediar si beneficiar.”

12. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), în cazul proiectelor a căror implementare se realizează fără încheierea vreunui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/executie de lucrări între beneficiar si un operator economic, pe toată durata de implementare a acestora, sumele prevăzute la alin. (1) sunt transferate beneficiarilor, cu conditia existentei documentelor mentionate la alin. (3) lit. a) si c).”

13. Articolul 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 4. -  Pentru asigurarea disponibilitătii sumelor necesare acordării prefinantării, prin plată directă sau indirectă, Autoritatea de management transmite lunar Autoritătii de certificare si plată prognoza fluxului de prefinantare, pe baza contractelor/deciziilor/ordinelor de finantare încheiate cu beneficiarii.”

14. Articolul 5 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 5. -  (1) În cazul plătilor indirecte, pentru efectuarea transferului sumelor de prefinantare din contul Autoritătii de certificare si plată în contul Unitătii de plată de pe lângă Autoritatea de management, Autoritatea de management transmite lunar notificarea de prefinantare către Autoritatea de certificare si plată.

(2) În vederea efectuării plătii prefinantării prin plată indirectă, Autoritatea de management verifică existenta documentelor prevăzute la art. 3 alin. (3).

(3) În vederea efectuării plătii prefinantării prin plată directă, Autoritatea de management, după verificarea existentei documentelor prevăzute la art. 3 alin. (3), transmite lunar Autoritătii de certificare si plată notificarea de prefinantare, însotită de situatia contractelor încheiate, prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b), pentru care Autoritatea de certificare si plată urmează să facă plata în luna următoare, incluzând datele de identificare ale fiecărui beneficiar si suma de plată pentru fiecare beneficiar.”

15. La articolul 7, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 7. -  (1) Prin exceptie de la prevederile art. (6), procentul de acordare a prefinantării în cazul Programului operational sectorial «Dezvoltarea resurselor umane» este de 30% în cazul proiectelor finantate în cadrul axelor prioritare 1-5, respectiv 40% pentru cele finantate în cadrul axei prioritare 6.”

16. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile art. 6, nu se acordă prefinantare beneficiarilor de proiecte finantate în cadrul axelor prioritare de asistentă tehnică din programele operationale si în cadrul Programului operational «Asistentă tehnică», în cazul în care acestia fac parte din categoria institutiilor publice din administratia publică centrală.”

17. Articolul 9 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 9. -  Prefinantarea se poate acorda beneficiarilor integral sau în transe, cu încadrarea în limitele stabilite la art. 6 si 7.”

18. La articolul 10, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 10. -  (1) Suma acordată unui beneficiar sub forma prefinantării se recuperează integral si progresiv, indiferent de sursa din care a provenit, prin aplicarea unui procent din valoarea fiecărei cereri de rambursare întocmite de beneficiari, stabilit de fiecare autoritate de management. Acest procent se specifică în procedurile interne si în contractul/decizia/ordinul de finantare încheiat(ă) între Autoritatea de management/organismul intermediar si beneficiar.”

19. Articolul 11 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 11. -  În cazul plătilor directe, după efectuarea plătii prefinantării către beneficiari, Autoritatea de certificare si plată transmite lunar o informare către Autoritatea de management cu privire la plătile efectuate.”

20. Titlul capitolului IV se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL IV

Fluxurile fondurilor aferente finantării axelor prioritare de asistentă tehnică din cadrul programelor operationale si a

Programului operational «Asistentă tehnică»”

21. Articolul 12 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 12. -  (1) Creditele bugetare si de angajament necesare finantării proiectelor propuse în cadrul axei prioritare de asistentă tehnică dintr-un program operational si în cadrul Programului operational «Asistentă tehnică» sunt prevăzute în:

a) bugetul anual al ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru respectivul program operational, în cazul în care Autoritatea de management, respectiv organismele intermediare care nu sunt ordonatori principali/secundari de credite, au calitatea de beneficiari;

b) bugetul anual al ordonatorului principal/secundar de credite cu rol de organism intermediar, în calitate de beneficiar, la titlul VII «Alte transferuri», articolul «Transferuri interne», cod 55.01, alineatul «Asistentă tehnică în cadrul Programului operational „Asistentă tehnică”», cod 55.01.39, sau alineatul «Asistentă tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul operational „Asistentă tehnică”», cod 55.01.40.

(2) Organismele neguvernamentale nonprofit cu personalitate juridică, cu rol de organism intermediar, îsi prevăd în bugetul propriu sumele necesare finantării proiectelor propuse în cadrul Programului operational «Asistentă tehnică».

(3) Previziunea sumelor mentionate la alin. (1) este realizată de fiecare beneficiar si avizată de Autoritatea de management pentru programul operational respectiv.

(4) Autoritatea de management stabileste prin proceduri interne modul de fundamentare si gestionare a titlului VII «Alte transferuri», articolul «Transferuri interne», cod 55.01, alineatul «Asistentă tehnică în cadrul Programului operational „Asistentă tehnică”», cod 55.01.39, sau alineatul «Asistentă tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul operational „Asistentă tehnică”», cod 55.01.40.

(5) Pe baza plătilor efectuate, Autoritatea de management pentru Programul operational «Asistentă tehnică» întocmeste si transmite lunar către Autoritatea de certificare si plată cererea de rambursare a cheltuielilor, însotită de prognoza fluxului de fonduri comunitare, precum si declaratia privind eligibilitatea cheltuielilor la nivel de axă prioritară, cuprinzând cheltuielile defalcate pe domenii majore de interventie.

(6) În cazul plătilor efectuate în cadrul axelor prioritare de asistentă tehnică, se respectă prevederile art. 2 alin. (4) si (5).

(7) Autoritatea de certificare si plată transferă sumele solicitate aferente cheltuielilor din fondurile externe nerambursabile, conform ratei de interventie stabilite în cadrul programului operational, în contul Autoritătii de management conform prevederilor art. 18.

(8) Sumele aflate în contul de disponibil al Autoritătii de management la sfârsitul anului rămân la dispozitia acesteia, putând fi utilizate cu aceeasi destinatie în anul următor.

(9) Sumele aflate în contul de disponibil al beneficiarului de proiecte de asistentă tehnică la sfârsitul anului rămân la dispozitia acestuia, putând fi utilizate astfel:

a) cu aceeasi destinatie în anul următor, în cazul sumelor provenite din virări din contul de cheltuieli ale bugetului de stat;

b) conform prevederilor alin. (13) din prezentul articol, în cazul sumelor rambursate în conturile beneficiarilor de proiecte de asistentă tehnică, reprezentând echivalentul în lei al fondurilor externe nerambursabile.

(10) La sfârsitul anului, creditele bugetare aprobate în bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management, conform alin. (1) lit. a), si neutilizate de Autoritatea de management sunt anulate de drept.

(11) La sfârsitul anului, creditele bugetare aprobate în bugetul ordonatorului principal/secundar de credite cu rol de organism intermediar, conform alin. (1) lit. b), si neutilizate de organismul intermediar sunt anulate de drept.

(12) La întocmirea propunerii de buget pentru anul următor, Autoritatea de management/beneficiarul de proiecte de asistentă tehnică prezintă directiei abilitate pentru elaborarea bugetului, din cadrul ordonatorului principal/secundar de credite din care face parte, necesarul de fonduri pentru anul următor, luând în considerare previziunile de plăti, disponibilitătile existente în cont si sumele pe care urmează să le primească de la Autoritatea de certificare si plată, pe baza cererilor de rambursare transmise.

(13) Sumele reprezentând echivalentul în lei al fondurilor externe nerambursabile, rambursate în conturile beneficiarilor de proiecte de asistentă tehnică care sunt ordonatori principali/secundari de credite, se virează în contul de cheltuieli ale bugetului de stat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încasării acestora.”

22. Titlul capitolului V se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL V

Finantarea altor cheltuieli decât cele eligibile si a sumelor pentru acoperirea plătii taxei pe valoarea

adăugată aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finantate

din instrumente structurale”

23. Articolul 14 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 14. -  (1) Sumele pentru acoperirea plătii taxei pe valoarea adăugată aferente cheltuielilor eligibile se rambursează de Autoritatea de certificare si plată beneficiarilor eligibili, astfel:

a) în cazul plătii indirecte, prin suplimentarea bugetului ordonatorului principal de credite în calitate de Autoritate de management, iar deschiderea de credite se realizează prin directia abilitată cu programarea bugetară din Ministerul Economiei si Finantelor, pe baza previziunilor transmise de Autoritatea de management, conform prevederilor art. 2 alin. (4), în vederea efectuării plătilor către beneficiari;

b) în cazul plătii directe, prin deschidere de credite bugetare de către Autoritatea de certificare si plată, pe baza documentelor transmise de autoritătile de management, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (5) si ale acordului încheiat între Autoritatea de management si Autoritatea de certificare si plată.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul axelor prioritare de asistentă tehnică, respectiv Programul operational «Asistentă tehnică», cheltuielile aferente taxei pe valoarea adăugată rămân cheltuială definitivă:

a) din bugetul ordonatorilor principali/secundari de credite din care fac parte beneficiarii proiectelor de asistentă, în cazul contractelor prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b), încheiate de beneficiari cu operatorii economici;

b) din bugetul ordonatorului principal de credite cu rol de autoritate de management pentru Programul operational regional, în cazul în care organismele neguvernamentale nonprofit cu personalitate juridică cu rol de organism intermediar, încheie cu operatorii economici contractele prevăzute la art. 3 alin. (3) lit. b), la titlul VII «Alte transferuri», articolul «Transferuri interne», cod 55.01, alineatul «Asistentă tehnică în cadrul Programului operational „Asistentă tehnică”», cod 55.01.39, sau alineatul «Asistentă tehnică în cadrul programelor operationale, altele decât Programul operational „Asistentă tehnică” », cod 55.01.40.”

24. Articolul 15 se modifică si va avea următorul cuprins:

„ Art. 15. -  (1) În scopul aplicării prevederilor art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare, beneficiază de restituirea taxei pe valoarea adăugată organismele neguvernamentale nonprofit cu personalitate juridică, pentru activitatea desfăsurată fără scop patrimonial.

(2) În vederea restituirii sumelor necesare acoperirii plătii taxei pe valoarea adăugată, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectelor finantate din instrumente structurale, autoritătile de management au responsabilitatea monitorizării nedepăsirii intensitătii maxime admise a ajutorului de stat/de minimis, pentru categoriile de beneficiari prevăzute la art. 9 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare, care beneficiază atât de ajutor de stat, cât si de restituirea taxei pe valoarea adăugată.”

25. Articolul 16 se abrogă.

26. Titlul capitolului VI se modifică si va avea următorul cuprins:

„CAPITOLUL VI

Recuperarea creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si ale bugetului general consolidat”.

27. Articolul 17 se modifică si va avea următorul cuprins: „Art. 17. -  (1) Creantele bugetare ale bugetului Uniunii Europene si ale bugetului general consolidat, apărute ca urmare a unor nereguli în cursul implementării proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile, precum si din fonduri alocate de la bugetul de stat pentru cofinantarea cheltuielilor eligibile, urmează să fie recuperate conform legislatiei specifice în domeniu, respectiv Ordonantei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul si recuperarea fondurilor comunitare, precum si a fondurilor de cofinantare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare, cu respectarea prevederilor specifice ale prezentului capitol.

(2) În cazul în care, în urma verificării documentelor justificative ale cheltuielilor eligibile, Autoritatea de certificare si plată constată efectuarea unor plăti susceptibile a nu fi eligibile, aceasta informează Autoritatea de management cu privire la neincluderea sumelor în declaratia de cheltuieli transmisă Comisiei Europene si solicită Autoritătii de management să reexamineze cheltuielile respective.

(3) Dacă în urma reexaminării se confirmă că anumite cheltuieli nu sunt eligibile, Autoritatea de management întreprinde demersurile necesare pentru recuperarea creantelor bugetare ca urmare a unor nereguli, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 79/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Dacă în urma reexaminării nu se confirmă suspiciunea cu privire la faptul că acele cheltuieli nu sunt eligibile, există următoarele situatii:

a) Autoritatea de certificare si plată este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care introduce cheltuielile suspendate în următoarea declaratie de cheltuieli transmisă Comisiei Europene;

b) Autoritatea de certificare si plată nu este de acord cu rezultatul reexaminării, caz în care invită la o reconciliere reprezentantii Autoritătii de management.

(5) Autoritatea de management întreprinde măsuri pentru includerea sumelor aferente achitării creantelor bugetare ale bugetului Uniunii Europene si/sau bugetului general consolidat ca urmare a unor nereguli, inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari, în bugetul ordonatorului principal de credite din care face parte, conform art. 5 pct. 3 lit. c) si art. 5 pct. 4 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu completările si modificările ulterioare.”

28. După art. 18 se introduce un nou capitol, capitolul VII1, cuprinzând articolele 181-22, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VII1

Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice efectuate în cadrul programelor operationale finantate din instrumente structurale

Art. 181. -  (1) Organismele intermediare cărora li s-a delegat de către autoritătile de management faza de angajare/lichidare a cheltuielilor, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si Autoritatea de certificare si plată si autoritătile de management au obligatia să respecte prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale si ale Ordonantei Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile specifice ale prezentului capitol.

(2) În cazul în care Autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operatiunile specifice fazei de angajare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operatiuni:

a) organismul intermediar are responsabilitatea întocmirii listei de proiecte selectate, elaborată pe baza propunerilor de proiecte primite de la potentialii beneficiari, si transmiterii acesteia către Autoritatea de management, în vederea aprobării.

b) ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management aprobă lista de proiecte selectate primită de la organismul intermediar (reprezentând propunerea de angajament legal) în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exercitiul bugetar respectiv si completează prin compartimentul de specialitate următoarele documente: «Propunere de angajare a unei cheltuieli» si «Angajament bugetar global», respectiv anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, în limita creditelor bugetare aprobate prin buget. Aceste documente sunt înaintate ulterior pentru viza de control financiar preventiv, după care se aprobă de ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management si se transmit compartimentului de contabilitate pentru înregistrarea angajamentelor bugetare;

c) ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management înapoiază organismului intermediar lista de proiecte aprobate, împreună cu copia documentului «Angajament bugetar global», respectiv anexa nr. 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002;

d) pe baza listei de proiecte aprobate de Autoritatea de management, organismul intermediar, conform atributiei delegate de către ordonatorul principal de credite cu rol de Autoritate de management, încheie contractele de finantare cu beneficiarii, respectiv semnează angajamentele legale individuale;

e) după semnarea contractelor de finantare cu beneficiarii, organismul intermediar transmite lista contractelor semnate către Autoritatea de management, în vederea înregistrării în contabilitate a angajamentelor legale si continuării procesului de executie a cheltuielilor la nivelul Autoritătii de management;

f) în cadrul misiunilor de verificare efectuate la nivelul organismului intermediar, Autoritatea de management are obligatia verificării încadrării valorii contractelor de finantare încheiate cu beneficiarii în valoarea listei de proiecte aprobate de Autoritatea de management.

(3) În cazul în care Autoritatea de management a delegat organismului intermediar întreaga fază de angajare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operatiuni:

a) organismul intermediar are responsabilitatea întocmirii listei de proiecte selectate, elaborată pe baza propunerilor de proiecte primite de la potentialii beneficiari si a aprobării acesteia (reprezentând propunerea de angajament legal), în limita creditelor de angajament aprobate în buget pentru exercitiul bugetar respectiv. În cadrul compartimentului de specialitate se completează următoarele documente: «Propunere de angajare a unei cheltuieli» si «Angajament bugetar global», respectiv anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, în limita creditelor bugetare aprobate prin buget. Aceste documente sunt înaintate ulterior pentru viza de control financiar preventiv, după care se aprobă de ordonatorul principal de credite;

b) pe baza listei de proiecte aprobate si a angajamentului bugetar aprobat, organismul intermediar încheie contractele de finantare cu beneficiarii, respectiv semnează angajamentele legale individuale;

c) după semnarea contractelor de finantare cu beneficiarii, organismul intermediar transmite un exemplar original al acestora împreună cu copia «Propunerii de angajare a unei cheltuieli» si a «Angajamentului bugetar global», respectiv anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002, în vederea înregistrării angajamentelor bugetare si legale în contabilitatea Autoritătii de management, respectiv continuării procesului de executie a cheltuielilor institutiilor publice la nivelul Autoritătii de management.

(4) În cazul în care faza de angajare a cheltuielilor nu se deleagă organismului intermediar, Autoritatea de management realizează în totalitate operatiunile prevăzute la alin. (3), necesare semnării contractelor de finantare cu beneficiarii.

(5) În situatiile în care «Propunerea de angajare a unei cheltuieli» si «Angajamentul bugetar individual», respectiv anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002 nu se întocmesc pe baza listei de proiecte selectate:

a) Autoritatea de management/organismul intermediar căruia i s-a delegat faza de angajare sau o parte din operatiunile specifice fazei de angajare supune aprobării proprii ordinul/decizia de finantare/ordinul de aprobare a finantării pentru fiecare proiect propus spre finantare din instrumente structurale;

b) proiectele de angajamente legale individuale, materializate în proiecte de contracte de finantare, precum si ordinul de aprobare a finantării pentru fiecare proiect propus spre finantare sunt înaintate pentru viza de control financiar preventiv în acelasi timp cu anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.792/2002.

(6) În cazul în care Autoritatea de management a delegat organismului intermediar o parte din operatiunile specifice fazei de lichidare a cheltuielilor, se efectuează următoarele operatiuni:

a) organismul intermediar are responsabilitatea verificării existentei angajamentelor bugetare si legale, precum si a verificării cererilor de rambursare/prefinantare primite de la beneficiari si a documentelor justificative anexate;

b) dacă se confirmă corectitudinea documentelor verificate, organismul intermediar:

b1) acordă viza «Bun de plată», dacă această operatiune a fost delegată prin acordul de delegare, si transmite Autoritătii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea înregistrării în contabilitate si a parcurgerii fazelor de ordonantare si plată a cheltuielilor, în cazul plătilor indirecte;

b2) transmite Autoritătii de management documentele întocmite conform procedurilor interne, în vederea continuării fazei de lichidare prin acordarea vizei «Bun de plată» conform procedurilor interne, a înregistrării în contabilitate si a parcurgerii fazelor de ordonantare si plată a cheltuielilor, în cazul plătilor indirecte.

(7) În cazul în care faza de lichidare a cheltuielilor nu se deleagă organismului intermediar, Autoritatea de management are responsabilitatea realizării operatiunilor prevăzute la alin. (6).”

29. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

„Art. 22. -  Prevederile contractelor/deciziilor de finantare aflate în derulare se modifică si/sau se completează prin acte aditionale în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentelor norme metodologice.”

30. În tot cuprinsul prezentelor norme metodologice, următoarele sintagme se modifică după cum urmează:

1. „Programul operational de asistentă tehnică” se înlocuieste cu „Programul operational «Asistentă tehnică»”;

2. „cheltuieli neeligibile” se înlocuieste cu „alte cheltuieli decât cele eligibile”;

3. „debite” se înlocuieste cu „creante bugetare ca urmare a unor nereguli”;

4. „Ordonanta Guvernului nr. 29/2007” se înlocuieste cu „Ordonanta Guvernului nr. 29/2007, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 249/2007, cu modificările si completările ulterioare”.

Art. II. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 octombrie 2008.

Nr. 3.154.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 1.155/2008 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea unor cheltuieli curente si de capital ale autoritătilor administratiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 708 din 17 octombrie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

-  în anexă, la nr. crt. 5 „Judetul Bihor”, la coloana a treia „Obiective”, la pozitia corespunzătoare Municipiul Marghita, în loc de: „Reabilitare drumuri, străzi, trotuare”se va citi: „Reabilitare drumuri, străzi, trotuare, sat Chet”;

-  în anexă, la nr. crt. 5 „Judetul Bihor”, la coloana a treia „Obiective”, la pozitia corespunzătoare Comuna Ciumeghiu, în loc de: „Reabilitare drumuri, străzi, trotuare”se va citi: „Reabilitare drumuri, străzi, trotuare, sat Ghiorac”;

-  în anexă, la nr. crt. 5 „Judetul Bihor”, la coloana a treia „Obiective”, la pozitia corespunzătoare Comuna Girisu de Cris, în loc de: „Finalizarea lucrărilor la Scoala Traian”se va citi: „Finalizarea lucrărilor la Scoala Tărian”;

-  în anexă, la nr. crt. 32 „Judetul Sălaj”, la coloana a treia „Obiective”, la pozitia corespunzătoare Comuna Bocsa, în loc de: „Constructie teren sport sat Borla”se va citi: „Constructie teren sport la Scoala Generală, sat Borla”;

-  în anexă, la nr. crt. 32 „Judetul Sălaj”, la coloana a treia „Obiective”, la pozitia corespunzătoare Comuna Bocsa, în loc de: „Constructie teren sport la Scoala Generală, sat Borla” se va citi: „Constructie anexe gospodăresti grădinită, sat Borla”;

-  în anexă, la nr. crt. 32 „Judetul Sălaj”, la coloana a treia „Obiective”, la pozitia corespunzătoare Comuna Sărmăsag, în loc de: „Reabilitare retea stradală si dalări senturi si trotuare”se va citi: „Reabilitare retea stradală si dalări santuri si trotuare”;

-  în anexă, la nr. crt. 37 „Judetul Timis”, la coloana a treia „Obiective”, la pozitia corespunzătoare Comuna Uivar, în loc de: „Lucrări de modernizare la drumuri comunale”se va citi: „Lucrări de modernizare la drumul comunal DC 209 Uivar -  Răuti”.