MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 248         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 31 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

53. - Lege pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

387. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Se ratifică Instrumentele, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, ratificate prin Legea nr. 76/1993.

Art. 2. - La sfârsitul Conferintei plenipotentiare a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Marrakesh, 2002), România a formulat următoarele declaratii:

1. „Delegatiile statelor candidate să devină membre ale Uniunii Europene declară că Republica Cehia, Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungaria, Malta, Republica Polonia, România, Slovacia si Turcia vor aplica actele adoptate în baza Constitutiei si Conventiei UIT, dar, de la data aderării la Uniunea Europeană, aplicarea se va face cu respectarea obligatiilor ce le revin potrivit Tratatului de instituire a Comunitătii Economice Europene.

2. Guvernul României se referă la declaratiile unui număr de state membre cu privire la rezervele făcute la conferinte anterioare ale Uniunii care s-au finalizat cu încheierea de tratate si declară în mod formal că îsi mentine declaratiile si rezervele făcute la semnarea Actelor finale ale acelor conferinte, ca si cum ar fi fost făcute în întregime la această conferintă plenipotentiară.

3. Referitor la declaratia făcută de Republica Columbia (nr. 45), în măsura în care aceasta sau orice altă declaratie similară referitoare la Declaratia de la Bogota din 3 decembrie 1976, făcută de către tările ecuatoriale si la solicitarea acelor tări, de a exercita drepturi suverane asupra segmentelor orbitei de satelit geostationar, delegatiile statelor mentionate consideră că pretentiile în cauză nu pot fi recunoscute de  această conferintă.

De asemenea, declară că referinta din art. 44 al Constitutiei la «situatia geografică a anumitor tări» nu implică recunoasterea pretentiei la vreun drept preferential pentru orbita de satelit geostationar.”

 

Acestă lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

NORICA NICOLAI

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 53.

 

ACTE FINALE

ale Conferintei plenipotentiare (Marrakesh, 2002)*)

 

INSTRUMENTE DE AMENDARE

a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinta

plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998)*)


*) Traducere.

Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii. Decizii. Rezolutii. Recomandări

 

Note explicative

Simboluri folosite în Actele finale

Simbolurile de pe margine indică modificări adoptate de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002) în legătură cu textele Constitutiei si Conventiei (Geneva, 1992), amendate de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998), si au următoarele semnificatii:

ADD = addition of a new provision (adăugarea unei prevederi noi);

MOD = modification of an existing provision (modificarea unei prevederi existente);

(MOD) = editorial modification of an existing provision (modificarea editorială a unei prevederi existente);

SUP = deletion of an existing provision (stergerea unei prevederi existente);

SUP* = provision moved to another place in the Final Acts (prevedere mutată în alt loc în Actele finale);

ADD* = an existing provision moved from another place in the Final Acts to the place indicated (prevedere existentă mutată dintr-un loc al Actelor finale la locul indicat).

 

Aceste simboluri sunt urmate de numărul prevederii existente. Pentru prevederile noi (simbol ADD), locul unde trebuie inserate este indicat de numărul prevederilor precedente, urmat de o literă.

Numerotarea deciziilor, rezolutiilor si recomandărilor

Deciziile, rezolutiile si recomandările noi adoptate de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002) au fost numerotate pentru a începe de la următorul număr după ultimul număr folosit la Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998). Deciziile si rezolutiile revizuite de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002) păstrează acelasi număr ca si înainte, urmat de „(Rev. Marrakesh, 2002)”.

 

INSTRUMENTE DE AMENDARE

a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendate de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998)

 

INSTRUMENTE DE AMENDARE

a Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) [Amendamente adoptate de Conferinta plenipotentiară (Marrakesh, 2002)]

 

PARTEA I

 

Preambul

 

În virtutea si pentru implementarea prevederilor relevante ale Constitutiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998), în special cele cuprinse în art. 55 al acesteia, Conferinta plenipotentiară a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Marrakesh, 2002) a adoptat următoarele amendamente la Constitutia amintită:

 

CAPITOLUL I

Prevederi de bază

 

ARTICOLUL 8

Conferinta plenipotentiară

 

MOD 51

PP-98

c) în lumina deciziilor luate pe baza rapoartelor la care se face referire la nr. 50 supra, stabileste planul PP-98 pentru Uniune si baza pentru bugetul Uniunii si determină limite financiare relative până la următoarea conferintă plenipotentiară, după ce a luat în considerare toate aspectele relevante ale activitătii Uniunii în perioada respectivă; MOD 58A j bis) adoptă si amendează Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii;

 

ARTICOLUL 9

Principii privind alegerile si problemele aferente acestora

 

(MOD) 61

a) statele membre ale Consiliului sunt alese acordându-se atentia cuvenită nevoii de distributie echitabilă a locurilor în Consiliu pentru toate regiunile lumii;

 

MOD 62

PP-94

PP-98

b) secretarul general, secretarul general adjunct si directorii birourilor se aleg dintre candidatii propusi de statele membre ca cetăteni ai statului respectiv si toti sunt cetăteni din state membre diferite, iar la alegerea lor se acordă atentie unei distributii geografice echitabile între regiunile lumii; de asemenea, se acordă atentie principiilor stipulate la nr. 154 al prezentei constitutii;

 

MOD 63

PP-94

PP-98

c) membrii Comitetului pentru Regulamentul radio sunt alesi în calitatea lor individuală dintre candidatii propusi de statele membre ca cetăteni ai lor. Fiecare stat membru poate propune un singur candidat.

Membrii Comitetului pentru Regulamentul radio nu sunt cetăteni ai aceluiasi stat membru ca directorul Biroului de radiocomunicatii; la alegerea lor se acordă atentie si principiilor de distributie geografică echitabilă între regiunile lumii si principiilor de la nr. 93 al prezentei constitutii.

 

MOD 64

2 Prevederile legate de preluarea atributiilor, de posturile libere si reeligibilitate sunt continute în Conventie.

 

ARTICOLUL 10

Consiliul

 

(MOD) 66

SUP* 67

2) Fiecare stat membru al Consiliului numeste o persoană care să lucreze în Consiliu si care poate fi asistată de unul sau mai multi consilieri.

 

MOD 70

PP-98

2) Consiliul va aborda chestiunile de politică de comunicatii pe scară largă în conformitate cu liniile directoare date de Conferinta plenipotentiară, pentru a se asigura că politicile si strategia Uniunii răspund pe deplin schimbărilor care au loc în mediul de telecomunicatii.

 

ADD 70A

2 bis) Consiliul elaborează un raport cu privire la politica si planificarea strategică recomandate de Uniune si implicatiile lor financiare, folosindu-se date specifice pregătite de secretarul general în conformitate cu nr. 74A infra.

 

ARTICOLUL 11

Secretariatul general

 

MOD 74A

PP-98

b) pregăteste, asistat de Comitetul coordonator, si pune la dispozitia statelor membre si membrilor de sector informatii specifice necesare pentru elaborarea raportului privind politicile si planul strategic ale Uniunii si coordonează implementarea planului; acest raport este transmis statelor membre si membrilor de sector pentru revizie în ultimele două sedinte ordinare programate ale Consiliului înainte de Conferinta plenipotentiară;

 

CAPITOLUL II

Sectorul radiocomunicatii

 

ARTICOLUL 14

Comitetul pentru Regulamentul radio

 

MOD 95

PP-98

a) aprobarea Regulilor de procedură, care includ criterii tehnice în conformitate cu Regulamentul radio si cu oricare altă decizie care poate fi luată de conferintele competente de radiocomunicatii.  Aceste reguli de procedură sunt folosite de către director si Birou la aplicarea Regulamentului radio pentru a înregistra  acordările de frecventă făcute de statele membre. Aceste reguli se elaborează transparent si se pot supune comentariilor din partea administratiilor si, în caz de dezacord continuu, chestiunea se aduce în discutie la următoarea conferintă mondială de radiocomunicatii;

 

ADD

ADD

CAPITOLUL IVA

Metode de lucru ale sectoarelor

 

 

ADD 145A

Adunarea pentru radiocomunicatii, Adunarea mondială pentru standardizarea telecomunicatiilor si Conferinta mondială de dezvoltare în telecomunicatii pot stabili si adopta metode de lucru si  proceduri pentru managementul activitătilor sectoarelor respective. Aceste metode de lucru si proceduri trebuie să fie compatibile cu prezenta constitutie, cu Conventia si cu Regulamentul administrativ si, în special, cu nr. 246D până la 246H din Conventie.

 

CAPITOLUL VII

Prevederi speciale pentru radio

 

ARTICOLUL 44

Utilizarea spectrului de frecventă radio, a orbitelor de sateliti geostationari si a altor orbite de sateliti

 

(MOD) 195

1 Statele membre încearcă să limiteze la minimum numărul de frecvente si spectrul folosite pentru a oferi în mod satisfăcător serviciile necesare. În acest scop, acestea încearcă să aplice cât mai curând cele mai recente tehnologii.

 

CAPITOLUL VIII

Relatiile cu Natiunile Unite, alte organizatii internationale si state nonmembre

 

ARTICOLUL 50

Relatiile cu alte organizatii internationale

 

MOD 206

În scopul unei coordonări internationale complete în ceea ce priveste problemele ce afectează telecomunicatia, Uniunea trebuie să coopereze cu organizatii internationale care au interese si activităti

legate de aceasta.

 

CAPITOLUL IX

Prevederi finale

 

ARTICOLUL 55

Prevederi pentru amendarea prezentei constitutii

 

MOD 224 PP-98

1 Orice stat membru poate propune orice amendament la prezenta constitutie. Orice astfel de propunere, pentru a putea fi transmisă în timp util tuturor statelor membre si a fi evaluată de acestea, trebuie să ajungă la secretarul general cel mai târziu cu 8 luni înainte de data fixată pentru deschiderea Conferintei plenipontentiare. Secretarul general publică orice astfel de propunere pentru informarea tuturor statelor membre cel mai târziu cu 6 luni înainte de data sedintei.

 

MOD 228 PP-98

5 Dacă nu se specifică altfel în paragrafele precedente ale prezentului articol, care prevalează, se aplică Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii.

 

ARTICOLUL 58

Intrarea în vigoare si aspecte aferente

 

MOD 238

1 Prezenta constitutie si Conventia, adoptate de Conferinta plenipotentiară aditională (Geneva, 1992), intră în vigoare la data de 1 iulie 1994 între statele membre care si-au depus instrumentul de

ratificare, acceptare, aprobare sau aderare înainte de această dată.

 

PARTEA A II-A

Data intrării în vigoare

 

Amendamentele cuprinse în prezentul instrument intră în vigoare, ca întreg si sub forma unui instrument unic, la 1 ianuarie 2004 între statele membre care erau părti semnatare ale Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992) la momentul respectiv si îsi depuseseră instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul instrument de amendare înainte de această dată.

Drept care plenipotentiarii respectivi au semnat originalul prezentului instrument de amendare a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998).

Adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002.

 

Pentru Republica Albania

Pirro Xhixho

Pentru Republica Algeriană Democratică si Populară

Ahmed Hamoui

Hamdane Belhadad

Pentru Republica Federală Germania

Ernst Mannherz

Ulrich Mohr

Eberhard George

Pentru Regatul Arabiei Saudite

Mohammed Jamil Ahmed Mulla

Fareed Khashoggi

Habeeb Al-Shankiti

Pentru Republica Argentina

Antonio Ermeste Cristiani

Pentru Republica Armenia

Grigori Saghyan

Pentru Uniunea Australiană

Richard Thwaites

William Scott

Pentru Republica Austria

Christian Singer

Gerd Lettner

Pentru Republica Azerbaidjan

O. Faruk Kocak

Pentru Statul Bahrain

Shaikh Ali Bin Khalifa Al Khalifa

Rasheed J. Ashoor

Jameel J. Ghazwan

Jamal Folad

Pentru Republica Populară Bangladesh

Sa.T.M. Badrul Hoque

Pentru Barbados

Michael Goddard

Malcom Johnson

Pentru Republica Belarus

Ivan Rak

Pentru Regatul Belgiei

Eric Van Heesvelde

Guido Pouillon

Michael Vandroogenbroek

Laurent Van Hoyweghen

Pentru Republica Benin

Issiradjou I. Gomtna

Isidore Degbelo

David Dossa

Pentru Regatul Bhutan

Phub Tshering

Pentru Republica Botswana

Cuihbert M. Lekaukau

Mphoeng O. Tamasiga

Tiro S. Mosinyi

Baatlhodi Molatlhegi

Thapelom. Mogopa

Pentru Republica Federativă a Braziliei

Helio de Lima Leal

Pentru Statul Brunei Darussalam

Abdullah B. Abu Bakar

Haji Ibrahim Ali

Abdul Mutalib Yusof

Haji Jailani Haji Buntar

Pentru Republica Bulgaria

Nicola Dikov

 

Pentru Republica Burkina Faso

Justin T. Thiombiano

Assimi Kouanda

Jacques Louari

Emile Bonkoungou

Zouli Bonkoungou

Dleudonne Wema

Pousbilo Ouedraogo

Pentru Republica Burundi

Severin Ndikumugongo

Pentru Regatul Cambodgia

Kim Sea Koy

Pentru Republica Camerun

Maximin Paul Nkoue Nkongo

Paba Sale Mahamat

Pierre Sonfack

Pentru Canada

Helene Cholette-Lacasse

Bruce A. Gracie

Pentru Republica Capului Verde

Jorge Lima Delgado Lopes

Pentru Republica Centrafricană

Josue Yongoro

Pentru Republica Chile

Alejandro Carvajal

Lorena Pineiro

Pentru Republica Populară Chineză

Jichuan Wu

Wenchu Qu

Pentru Republica Cipru

Georgios Komodromos

Pentru Statul Vatican

Lino Dan

Pentru Republica Columbia

Felix Castro Rojas

Pentru Republica Federală Islamică a Comorelor

Mgomri Oumara

Ali Mohamed Abdallal

Omar Abdou

Pentru Republica Coreea

Sang-Hak Lee

Pentru Republica Costa Rica

Jaime Herrera

Nestor Calderon A.

Pentru Republica Côte d’Ivoire

Lesan Basile Gnon

Pentru Republica Croatia

Drasko Marin

Pentru Republica Cuba

Carlos Martínez Trujillo

Pentru Regatul Danemarcei

Mette J. Konner

Jřrn Jensby

Pentru Republica Djibouti

Yabeh Farah Moumin

Pentru Republica Dominicană

Marie-Laure Arist Y-Paul

Mariangela Villaman

Pentru Republica Arabă Egipt

Sherif Guinena

Pentru Republica El Salvador

Otilio Rodriguez Turcios

Pentru Emiratele Arabe Unite

Abdullah Ahmed Lootah

Pentru Republica Ecuador

Jose Pileggi Veliz

Jose Vivanco Arias

Pentru Statul Eritrea

Estifanos Afeworkih

Pentru Regatul Spaniei

Luis Sanz Gadea

Blanca González

Pentru Republica Estonia

Juri Joema

Pentru Statele Unite ale Americii

David A. Gross

Pentru Republica Federală Democratică Etiopia

Alemu Eshetu

Pentru Republica Finlanda

Pekka Lansman

Kari Koho

Risto Vainamo

Pentru Republica Franceză

Michel Peissik

Pentru Republica Gaboneză

Florence Lengoumbi Kouya

Jacques Edane Nkwele

Patrick Charles Kombeny

Herve Berre

Roger Yves Grandet

Michel Ngari

Clotaire Elangmane

Pentru Republica Gambia

Phoday Sisay

Pentru Republica Ghana

John S. Achuliwor

Pentru Republica Elenă

Constantine Hager

Nissim Benmayor

Petros Ioannidis

Pentru Republica Guatemala

Rodrigo Robles Flores

Godofredo Mendez

Pentru Republica Guineea

Mamadou Dioulde Sow

Pentru Republica Guineea Ecuatorială

Leandro Nguema Mba Eyang

Emilio-Mangue Oyono Ma Ye

Pentru Republica Haiti

Jean-David Rodney

Alfredo Estriplet

Pentru Republica Ungară

Ferenc Horvath

Pentru Republica India

Vlnod Vaish

Biswapati Chaudhuri

Pentru Republica Indonezia

Ingrid Pandjaitan

Lukman Hutagalung

Soekamto Wffinardi

Pentru Republica Islamică Iran

Javad Hamed Rouhbakhsh

 

Pentru Republica Irlanda

Aidan Hodson

Pentru Republica Islanda

Hordur Halldorsson

Pentru Statul Israel

Moshe Galili

Pentru Republica Italiană

Giorgio Nalin

Pentru Japonia

Hiromi Sato

Pentru Regatul Hasemit al Iordaniei

Afram J. Jamal-Denian

Pentru Republica Kenya

Nakhali Waopembe

Francis W. Wangusi

Christopher Kemei

Vitalis K. Olunga

Mercy W. Wanjau

Pentru Statul Kuwait

Abdulkarim H. Saleem

Hameed H. Alqattan

Yacoub S. Sabti

Pentru Regatul Lesotho

Mamphono Khaketla

Tseliso Mokela

Taelo Khabele

Thabiso G. Masia

Pentru Republica Letonia

Karlis Bogens

Adolfs Jakobsons

Kaspars Tolstiks

Pentru Marea Jamahirie Arabă Libiană Populară Socialistă

Alamin H. Hassan Bek

Khalifa Y. Gougilah

Pentru Principatul Liechtenstein

Frederic Rlehl

Frederic Roth

Pentru Republica Lituania

Tomas Barakauskas

Pentru Marele Ducat de Luxembourg

Anne Blau

Pentru Republica Madagascar

Haja Nirina Razafinjatovo

Pentru Federatia Malayesia

Amarjit S.K. Singh

Zamani Zakariah

Pentru Republica Malawi

Evans J. Namanja

Cfflmwemwe D. Matemba

Pentru Republica Maldive

Hussatn Shareef

Pentru Republica Mali

Sidiki Konate

Lassana N’Diaye

Idrissa Samake

Abdoulaye Niakate

Ahmadou Traore

Adama Konate

Pentru Republica Malta

Martin Spiteri

Adrian Galea

Pentru Regatul Maroc

Taieb Bennant

Pentru Republica Insulelor Marshall

David A. Gross

Pentru Statele Unite Mexicane

Leonel Lopez Celaya

Carlos A. Merchan Escalante

Fernando Carrullo Valderrabano

Arturo A. Lopez Torres

Arturo Romo Rico

Pentru Statele Federate ale Microneziei

Sharon D. Jahn

Pentru Republica Moldova

Andrei Untila

Pentru Statul Mongoliei

Enkhmend Chmddorj

Pentru Republica Mozambic

Ema Maria Santos Chicoco

Julio Buque de Miranda

Pentru Uniunea Myanmar

Kyi Than

Khin Maung Oo

Pentru Regatul Nepal

Mukunda Sharma Poudyal

Keshab Bahadur Shah

Mahesh Prasad Adhikari

Pentru Republica Niger

Aboubakar Souley

Mamoudou Abdoula Ye

Bachir Brah Maman

Hassanek. Hamani

Pentru Republica Federală Nigeria

Esther Gonda

Abdulmumini Mahdi

Bernadette E. Edem

John U. Zinna

Usman M. Hassan

Pentru Regatul Norvegiei

Jens C. Koch

Pentru Noua Zeelandă

Ian Hutchings

Bruce R. Emirali

Alan R. Jamleson

Pentru Sultanatul Oman

Qasim Yousuf Al-Zarafi

Mazin Abdullah Al-Taie

Abdullah Miran Al-Raisi

Pentru Republica Uganda

John Nasasira

Francis F. Tusubira

Godfrey Kibuuka

Patrick Masambu

Don Nyakairu

Simon Bugaba

Patrick Mwesigwa

Pentru Republica Islamică Pakistan

Abdul Jabbar

Muhammad Ahmad Kamal

Ahmad Shakajb Sahibzada

Pentru Republica Panama

Horacio A. Robles Diaz

Pentru Statul Independent Papua Noua Guinee

Kila Gulo-Vui

 

 

Pentru Republica Paraguay

Victor A. Bogado Gonzalez

Carlos F. Ortega Barrios

Pentru Regatul Tărilor de Jos

Wilhelmus M. Rullens

Pentru Republica Peru

Pedro Valdivia Maldonado

Pentru Republica Filipinelor

Virgilio L. Pena

Kathleen G. Heceta

Aurora A. Rubio

Pentru Republica Polonă

Bogdan Rozycki

Jerzy Czajkowski

Pentru Republica Portugheză

Jose Manuel Toscano

Maria Luisa Mendes

Pentru Statul Qatar

Hashem Mustafawi Al-Hashemi

Abbas Ahmed Al-Khuzaei

Pentru Republica Arabă Siriană

Mohamed Jamil Ahmed Mulla

Fareed Y. Khashoggi

Habeeb K. Alshankiti

Pentru Republica Kîrgîzstan

Baiysh Nurmatov

Pentru Republica Slovacă

Villam Podhorsky

Pentru Republica Cehă

Marcela Gurlichova

Pentru România

Radu Cernov

Pentru Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

Michael Goddard

Malcolm Johnson

Pentru Federatia Rusă

Leonid Reiman

Pentru Republica Rwanda

Abraham Makuza

Pentru Serenisima Republică San Marino

Michele Giri

Pentru Statul Independent Samoa

Mette J. Konner

Jřrn Jensby

Pentru Republica Democratică Săo Tomé si Príncipe

Jose Manuel Toscano

Pentru Republica Senegal

Ibou Ndiaye

Maktar Seck

Pentru Republica Singapore

Sin Liang Cheah

Pentru Republica Slovenia

Bojan Bostjancic

Nikolaj Simic

Pentru Republica Democratică Socialistă Sri Lanka

Hapuarachchige P. Karunarathna

Pentru Republica Africa de Sud

Lyndall F. Shope-Mafole

Pakamile K. Pongwana

Pentru Regatul Suediei

Nils Gunnar Billinger

Marianne Treschow

Pentru Confederatia Elvetiană

Marc Furrer

Frederic Riehl

Pentru Republica Surinam

Iris M. Struiken-Wydenbosch

Edmund Ch. Neus

Pentru Regatul Swaziland

Mzwandile R. Mabuza

Pentru Republica Unită Tanzania

Abihudi N. Nalingigwa

Pentru Republica Ciad

Cheik Gamane

Barounga Abba Goni

Soudy Halibou

Pentru Regatul Thailandei

Siriwat Sutfflgasame

Pentru Republica Togoleză

Palouki Massina

Pentru Regatul Tonga

Sione Kite

Pentru Republica Tunisiană

Rldha Guellou

Pentru Republica Turcia

O. Faruk Kocak

Pentru Ucraina

Volodymyr Kol Yadenko

Pentru Republica Orientală a Uruguayului

Juan Jose Camelo Abeleira

Pentru Republica Bolivariană Venezuela

Layla Macc Adan

Pentru Republica Socialistă Vietnam

Nguyen Thanh Hung

Pentru Republica Yemen

Abdul Wahab A. Al-Gilani

Abdulgader Ibrahim

Pentru Republica Federală Iugoslavia

Milan Bezmarevic

Pentru Republica Zambia

David Kapitolo

Susan M. Mulikita

Dubby D. Mutesha

Pentru Republica Zimbabwe

Paul Nyoni

Angeline Karonga

 

INSTRUMENT DE AMENDARE

a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipontentiară (Minneapolis, 1998)

[Amendamente adoptate de Conferinta plenipontentiară (Marrakesh, 2002)]

 

Conventia Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992)

 

PARTEA I

Preambul

 

În virtutea si pentru implementarea prevederilor relevante ale Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998), în special prevederile din art. 42 al acesteia, Conferinta plenipotentiară a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Marrakesh, 2002) a adoptat următoarele amendamente la numita Conventie:

 

CAPITOLUL I

Functionarea Uniunii

 

SECTIUNEA 1

 

ARTICOLUL 2

Alegerile si aspecte legate de acestea

 

(MOD) 11

Consiliul

a) când un stat membru al Consiliului nu are un reprezentant prezent la două sedinte ordinare consecutive;

 

(MOD) 21

Membrii Comitetului pentru Regulamentul radio

2 Dacă în intervalul dintre două conferinte plenipotentiare demisionează un membru al Comitetului sau nu se mai află în postura de a-si îndeplini obligatiile, secretarul general, consultându-se cu directorul Biroului de radiocomunicatie, invită statele membre ale regiunii în cauză să propună candidati pentru alegerea unui înlocuitor la următoarea sedintă a Consiliului. Dacă însă locul vacant apare la mai mult de 90 de zile înaintea unei sedinte a Consiliului sau după sedinta Consiliului precedând următoarea Conferintă plenipotentiară, statul membru în cauză desemnează cât mai curând posibil si nu în mai târziu de 90 de zile un alt reprezentant national drept înlocuitor care va rămâne în functie până aceasta este preluată de noul membru ales de Consiliu sau până când noii membri ai Comitetului ales de următoarea Conferintă plenipotentiară îsi preiau atributiile în conformitate cu procedura. Înlocuitorul poate participa la alegerile Consiliului sau Conferintei plenipotentiare, în conformitate cu procedura.

 

MOD 22

3 Un membru al Comitetului pentru Regulamentul radio este considerat a nu mai fi în postura de a-si îndeplini atributiile după 3 absente consecutive de la sedintele Comitetului. Secretarul general declară un loc vacant în Comitet, după consultarea prealabilă cu presedintele Comitetului, membrul Comitetului si al statului membru în cauză, si se aplică procedura stipulată la nr. 21 supra.

 

ARTICOLUL 3

Alte conferinte si adunări

 

MOD 47

PP-98

7 În consultările la care se face referire la nr. 42, 46, 118, 123 si 138 ale prezentei conventii si nr. 26, 28, 29, 31 si 36 ale Regulilor generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii, statele membre care nu au replicat în limitele de timp specificate de către Consiliu sunt considerate ca neparticipante la consultări si, în consecintă, nu se iau în calcul la numărarea majoritătii. Dacă numărul de replici nu depăseste jumătate din numărul statelor membre, are loc o a doua consultare ale cărei rezultate sunt definitive, indiferent de numărul de voturi.

 

SECTIUNEA a 2-a

 

ARTICOLUL 4

Consiliul

 

MOD 57

PP-98

6 Sunt suportate de către Uniune exclusiv cheltuielile legate de transport, subzistentă si asigurare ale reprezentantilor fiecărui stat membru al Consiliului apartinând categoriei statelor în curs de dezvoltare, a căror listă este stabilită de Programul de Dezvoltare al Natiunilor Unite, având acest statut la sedintele Consiliului.

 

MOD 60A

PP-98

9bis Un stat membru care nu este stat membru al Consiliului poate, cu notificarea prealabilă a secretarului general, trimite pe cheltuiala proprie un observator la sedintele Consiliului, comitetelor si grupurilor de lucru ale acestuia. Observatorul nu are drept de vot.

 

ADD 60B

9ter Membrii de sector pot fi reprezentati ca observatori la sedintele Consiliului, comitetelor si grupurilor de lucru ale acestuia, în conditiile stabilite de Consiliu, inclusiv conditiile legate de numărul acestor observatori si procedurile folosite pentru a-i numi.

 

ADD 61A

10bis Respectând permanent limitele financiare adoptate de Conferinta plenipotentiară, Consiliul poate, dacă este necesar, să revizuiască si să actualizeze planul strategic care formează baza planurilor operationale corespunzătoare si informează în consecintă statele membre si membrii de sector.

 

ADD* 61B

10ter Consiliul adoptă propriile Reguli de procedură.

 

ADD 62A

1) primeste si revizuieste datele specifice pentru planificarea strategică, puse la dispozitie de secretarul general după cum se specifică la nr. 74A din Constitutie, si, în penultima sedintă ordinară a Consiliului înainte de următoarea Conferintă plenipotentiară, initiază pregătirea unui proiect de plan strategic bazat pe contributiile statelor membre, membrilor de sector si grupurilor consultate de sector si redactează un nou plan strategic coerent cu cel putin 4 luni înainte de respectiva Conferintă plenipotentiară;

 

ADD 62B

2) stabileste un calendar pentru dezvoltarea planurilor strategic si financiar ale Uniunii si a planurilor operationale pentru fiecare sector si pentru Secretariatul general, în asa fel încât să permită dezvoltarea de legături adecvate între planuri;

 

MOD 73

PP-98

7) revizuieste si aprobă bugetul Uniunii pe 2 ani si face prognoza bugetară (inclusiv raportul de operare financiară pregătit de secretarul general conform nr. 101 din prezenta conventie) pentru o perioadă de 2 ani urmând o perioadă dată de buget, respectându-se deciziile Conferintei plenipotentiare în legătură cu nr. 50 din Constitutie si limitele financiare stabilite de Conferinta plenipotentiară în conformitate cu art. 51 din Constitutie; asigură economia cea mai strictă posibil, dar tinând seamă de obligatia Uniunii de a avea rezultate satisfăcătoare cât mai repede. Astfel, Consiliul ia în considerare prioritătile stabilite de Conferinta plenipotentiară mentionate în planul strategic al Uniunii, opiniile Comitetului coordonator continute în raportul secretarului general mentionat la nr. 86 în prezenta conventie si raportul de operare financiară mentionat la nr. 101 al prezentei conventii;

 

MOD 79

PP-98

13) face orice demersuri necesare, cu acordul majoritătii statelor membre, pentru a rezolva provizoriu chestiuni nementionate în Constitutie, în prezenta conventie si în Regulamentul administrativ si care nu pot astepta următoarea conferintă competentă pentru a fi rezolvate;

 

MOD 81

PP-98

15) trimite statelor membre, în decurs de 30 de zile de la fiecare sedintă, rezumate ale activitătilor Consiliului si alte documente considerate necesare;

 

SECTIUNEA a 3-a

 

ARTICOLUL 5

Secretariatul general

 

MOD 87A

PP-98

d bis) pregăteste anual un plan operational de activităti pe 4 ani care să fie desfăsurate de personalul Secretariatului general în conformitate cu planul strategic pe anul respectiv si pe următoarea perioadă de 3 ani, incluzând implicatiile financiare, luând în considerare planul financiar aprobat de Conferinta plenipotentiară; acest plan operational pe 4 ani este revizuit de grupurile consultative ale celor 3 sectoare si revizuit si aprobat anual de către Consiliu;

 

SECTIUNEA a 4-a

 

ARTICOLUL 6

Comitetul coordonator

 

(MOD) 111

4 Se redactează un raport privind procedurile Comitetului coordonator, care va fi pus la dispozitia statelor membre ale Consiliului la cerere.

 

SECTIUNEA a 5-a

Sectorul de radiocomunicatii

 

ARTICOLUL 8

Adunarea de radiocomunicatii

 

ADD 129A

1bis Adunarea de radiocomunicatii este autorizată să adopte metodele si procedurile de lucru pentru administrarea activitătilor de sector în conformitate cu nr. 145A din Constitutie.

 

ADD 136A

7) decide cu privire la necesitatea mentinerii, desfiintării sau înfiintării altor grupuri si numeste presedintii si vicepresedintii acestora;

 

ADD 136B

8) stabileste termenii de referintă pentru grupurile mentionate la nr. 136A supra; astfel de grupuri nu adoptă întrebări sau recomandări.

 

 

MOD 137A

PP-98

4 O adunare de radiocomunicatii poate delega grupului consultativ pe probleme de radiocomunicatie anumite probleme aflate în competenta sa, indicând si actiunile care se impun pentru acele probleme, cu exceptia acelora legate de procedurile continute în Regulamentul radio.

 

ARTICOLUL 10

Comitetul pentru Regulamentul radio

 

MOD 140

2 În plus fată de atributiile specificate la art. 14 din Constitutie, Comitetul:

1) analizează rapoartele directorului Biroului de radiocomunicatie în ceea ce priveste anchetele în cazuri de interferente dăunătoare, cerute de una sau mai multe administratii interesate, si formulează recomandări cu privire la acestea;

2) de asemenea, independent de Biroul de radiocomunicatie, la cererea uneia sau mai multor administratii interesate, analizează apelurile împotriva hotărârilor luate de Biroul de radiocomunicatie în ceea ce priveste acordarea frecventelor.

 

MOD 141

3 Membrii Comitetului participă, în calitate de consilieri, la conferintele de radiocomunicatie. În acest caz, nu participă la aceste conferinte ca membri ai delegatiilor nationale.

 

ADD 141A

3bis Doi membri ai Comitetului, desemnati de către Comitet, participă, în calitate de consilieri, la conferintele plenipotentiare si la adunările de radiocomunicatie. În aceste cazuri, cei doi membri desemnati de către Comitet nu participă la aceste conferinte sau adunări ca membri ai delegatiilor nationale.

 

ADD 142A

4bis Membrii Comitetului, în timpul exercitării atributiilor pentru Uniune, după cum se specifică în Constitutie si în Conventie, sau în timpul misiunii pentru Uniune, se bucură de privilegii si imunităti functionale echivalente cu cele ale oficialilor alesi ai Uniunii de către fiecare stat membru, în conformitate cu prevederile relevante ale legislatiei nationale si ale altor legislatii aplicabile în fiecare dintre statele membre. Astfel de privilegii functionale si imunităti sunt acordate membrilor Comitetului pentru a servi scopurile Uniunii, nu scopuri private. Uniunea poate retrage si retrage imunitatea acordată unui membru al Comitetului oricând consideră că o astfel de imunitate contravine administrării adecvate a justitiei si retragerea ei nu prejudiciază interesele Uniunii.

 

MOD 145

2) Comitetul tine în mod normal până la 4 sedinte pe an, cu o durată de până la 5 zile, în general la sediul Uniunii, la care sunt prezenti cel putin două treimi dintre membri, si îsi poate îndeplini atributiile folosind mijloacele de comunicare moderne. Însă, în măsura în care Comitetul consideră că este necesar, în functie de chestiunile ce trebuie discutate, poate creste numărul sedintelor. În mod exceptional, sedintele pot dura până la două săptămâni.

 

ARTICOLUL 11A

 

PP-98

Grupul consultativ în domeniul radiocomunicatiilor

 

MOD 160A

PP-98

1 Grupul consultativ în domeniul radiocomunicatiilor este deschis reprezentantilor administratiilor statelor membre si reprezentantilor membrilor de sector si presedintilor grupurilor de studiu si ai altor grupuri si activează printr-un director.

 

MOD 160C

PP-98

1) revizuieste prioritătile, programele, operatiunile, problemele financiare si strategiile legate de adunările de radiocomunicatii si orice probleme specifice la indicatia Conferintei Uniunii, unei adunări de radiocomunicatie sau a Consiliului;

 

 

ADD 160CA

1)bis revizuieste implementarea planului operational al perioadei precedente pentru a identifica zonele în care Biroul nu a realizat sau nu a putut realiza obiectivele stabilite în respectivul plan si recomandă directorului să ia măsurile de remediere necesare;

 

 

ADD 160I

7) elaborează un raport pentru Adunarea de radiocomunicatie în ceea ce priveste chestiunile legate de atributiile sale în conformitate cu nr. 137A al prezentei conventii si îl transmite directorului pentru ca acesta să îl prezinte adunării.

 

ARTICOLUL 12

Biroul de radiocomunicatie

 

MOD 164

PP-98

a) coordonează munca de pregătire a grupurilor de studiu, a altor grupuri si a Biroului, comunică statelor membre si membrilor de sector rezultatele acestei activităti pregătitoare, adună comentariile acestora si prezintă conferintei un raport avizat care poate include propuneri de reglementare;

 

MOD 165

b) participă de drept, dar în calitate de consilier la deliberările conferintelor de radiocomunicatie, ale adunării de radiocomunicatie si ale grupurilor de studiu pe probleme de radiocomunicatie si ale altor grupuri. Directorul face toate demersurile necesare pentru pregătirea conferintelor de radiocomunicatie si a sedintelor sectorului de radiocomunicatie, consultându-se cu Secretariatul general în conformitate cu nr. 94 din prezenta conventie si, după caz, cu alte sectoare ale Uniunii si tinând seamă de directivele Consiliului la desfăsurarea acestor pregătiri;

 

MOD 169

b) distribuie Regulile de procedură ale Comitetului tuturor statelor membre, adună comentarii primite de la administratii cu privire la acestea si le prezintă Comitetului pentru Regulamentul radio;

 

MOD 170

c) procesează informatiile primite de la administratii în ceea ce priveste aplicarea prevederilor relevante ale Regulamentului radio si ale acordurilor regionale si Regulilor de procedură asociate si le elaborează, după caz, într-o formă pentru publicare.

 

MOD 175

3) coordonează activitatea grupurilor de studiu pentru radiocomunicatie si a altor grupuri si răspunde de organizarea acestei activităti;

 

MOD 175B

3ter) ia măsuri practice pentru a facilita participarea statelor în curs de dezvoltare la grupurile de PP-98 studiu pentru radiocomunicatie si alte grupuri.

 

MOD 180

d) prezintă la Conferinta mondială de radiocomunicatie un raport privind activitătile sectorului de radiocomunicatie de la ultima conferintă; dacă nu este planificată o conferintă mondială de radiocomunicatie, se prezintă Consiliului un raport privind activitătile sectorului în perioada scursă de la ultima conferintă si, spre informare, statelor membre si membrilor de sector;

 

MOD 181A

PP-98

f) elaborează anual un plan operational pe 4 ani care acoperă anul respectiv si următoarea perioadă de 3 ani incluzând implicatiile financiare ale activitătilor ce vor fi întreprinse de către Birou în  sprijinul sectorului ca întreg; acest plan operational pe 4 ani este revizuit de Grupul de consiliere pentru radiocomunicatie în conformitate cu art. 11A al prezentei conventii si este revizuit si aprobat annual de către Consiliu;

 

SECTIUNEA a 6-a

Sectorul de standardizare în telecomunicatii

 

ARTICOLUL 13

 

PP-98

Adunarea mondială pentru standardizare în telecomunicatii

 

ADD 184A

1bis Adunarea mondială pentru standardizare în telecomunicatii este autorizată să adopte metodele si procedurile de lucru pentru administrarea activitătilor sectorului în conformitate cu nr. 145A din Constitutie.

 

MOD 187

PP-98

a) analizează rapoartele grupurilor de studiu elaborate în conformitate cu nr. 194 al prezentei conventii si aprobă, modifică sau respinge proiectele de recomandări continute în aceste rapoarte si

analizează rapoartele Grupului consultativ pentru standardizare în telecomunicatii în conformitate cu nr. 197H si 197I ale prezentei conventii;

 

ADD 191bis

f) decide în privinta necesitătii de a mentine, desfiinta sau înfiinta alte grupuri si numeste presedintii si vicepresedintii acestora;

 

ADD 191ter

g) stabileste termenii de referintă pentru grupurile mentionate la nr. 191bis supra; astfel de grupuri nu adoptă întrebări sau recomandări.

 

MOD 191B

PP-98

5 O adunare mondială pentru standardizare în telecomunicatii este prezidată de un presedinte desemnat de către guvernul tării în care este tinută sedinta sau, în cazul unei sedinte la sediul  Uniunii, de către un presedinte delegat de adunarea însăsi. Presedintele este asistat de 2 vicepresedinti alesi de adunare.

 

ARTICOLUL 14A

 

PP-98

Grupul de consiliere pentru standardizare în telecomunicatii

 

MOD 197A

PP-98

1 Grupul de consiliere pentru standardizare în telecomunicatii este deschis reprezentantilor administratiilor statelor membre si reprezentantilor membrilor de sector si presedintilor grupurilor de studiu si altor grupuri.

 

ADD 197CA

1 bis revizuieste implementarea planului operational al perioadei precedente pentru a identifica zonele în care Biroul nu a atins sau nu a putut atinge obiectivele stabilite în respectivul plan si recomandă directorului să ia măsurile de remediere necesare;

 

ARTICOLUL 15

Biroul de standardizare în telecomunicatii

 

MOD 200

PP-98

a) actualizează anual programul de lucru aprobat de Adunarea mondială pentru standardizare în telecomunicatii, în consultare cu presedintii grupurilor de studiu pentru standardizare în telecomunicatii si ai altor grupuri;

 

MOD 201

PP-98

b) participă de drept, dar în calitate de consultant, la deliberările adunărilor mondiale pentru standardizare în telecomunicatii si grupurilor de studiu pentru standardizare în telecomunicatii si ale altor grupuri. Directorul face toate demersurile necesare pentru pregătirea adunărilor si sedintelor sectorului pentru standardizare în telecomunicatii în consultare cu Secretariatul general în conformitate cu nr. 94 al prezentei conventii si, după caz, cu celelalte sectoare ale Uniunii si tinând seamă de directivele Consiliului privind aceste pregătiri;

 

MOD 205A

PP-98

g) elaborează anual un plan operational pe 4 ani care acoperă anul în curs si perioada următoare de 3 ani, incluzând implicatiile financiare ale activitătilor care vor fi desfăsurate de Birou în sprijinul sectorului ca întreg; acest plan operational pe 4 ani este revizuit de Grupul de consiliere pentru standardizare în telecomunicatii în conformitate cu art. 14A al prezentei conventii si este revizuit si aprobat anual de către Consiliu;

 

SECTIUNEA a 7-a

Sectorul de dezvoltare în telecomunicatii

 

ARTICOLUL 16

Conferintele pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

ADD 207A

Conferinta mondială pentru dezvoltare în telecomunicatii este autorizată să adopte metodele si procedurile de lucru pentru administrarea activitătilor sectorului în conformitate cu nr. 145A al Constitutiei.

 

ADD 209A

a bis) decide cu privire la necesitatea de a mentine, desfiinta sau înfiinta alte grupuri si desemnează presedintii si vicepresedintii acestora;

 

ADD 209B

a ter) stabileste termenii de referintă pentru grupurile mentionate la nr. 209A supra; astfel de grupuri nu adoptă întrebări sau recomandări.

 

MOD 210

b) conferintele regionale pentru dezvoltare în telecomunicatii analizează problemele si prioritătile legate de dezvoltarea în telecomunicatii, tinând seama de necesitătile si caracteristicile regiunii în cauză, si pot prezenta, de asemenea, recomandări la conferintele mondiale pentru dezvoltare în telecomunicatii;

 

MOD 213A 3

O conferintă pentru dezvoltare în telecomunicatii poate delega Grupului consultativ pentru dezvoltare în telecomunicatii probleme specifice în cadrul competentei sale anumite, indicând actiunile recomandate în aceste chestiuni.

 

ARTICOLUL 17A

Grupul consultativ pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

MOD 215C

PP-98

1 Grupul consultativ pentru dezvoltare în telecomunicatii este deschis reprezentantilor administratiilor statelor membre si reprezentantilor membrilor de sector, presedintilor si vicepresedintilor grupurilor de studiu si altor grupuri.

 

ADD 215EA

1 bis revizuieste implementarea planului operational al perioadei precedente pentru a identifica zonele în care Biroul nu a atins sau nu a putut atinge obiectivele stabilite în planul respectiv si recomandă directorului să ia măsurile de remediere necesare.

 

ADD 215JA

6 bis) elaborează un raport pentru Conferinta mondială pentru dezvoltare în telecomunicatii privind problemele delegate ei în conformitate cu nr. 213A al prezentei conventii si îl transmite directorului pentru ca acesta să îl prezinte conferintei.

 

ARTICOLUL 18

 

PP-98

Biroul pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

MOD 218

a) participă de drept, dar în calitate de consultant, la deliberările conferintelor pentru dezvoltare în telecomunicatii, ale grupurilor de studiu pentru dezvoltare în telecomunicatii si ale altor grupuri.

Directorul face toate demersurile necesare pentru pregătirea conferintelor si sedintelor sectorului pentru dezvoltare în telecomunicatii în consultare cu Secretariatul general, în conformitate cu nr. 94 al prezentei conventii, si, după caz, cu alte sectoare ale Uniunii si tinând seama de directivele Consiliului în aceste activităti pregătitoare;

 

MOD 223A

PP-98

g) elaborează anual un plan operational pe 4 ani care acoperă anul respectiv si perioada următoare de 3 ani, incluzând implicatiile financiare ale activitătilor pe care le va desfăsura Biroul în sprijinul sectorului ca întreg; acest plan operational pe 4 ani este revizuit de Grupul de consiliere pentru dezvoltare în telecomunicatii în conformitate cu art. 17A al prezentei conventii si este revizuit si aprobat anual de către Consiliu.

 

CAPITOLUL II

 

MOD PP-98

 

 

Prevederi specifice privind conferintele si adunările

 

ARTICOLUL 23

 

MOD

SUP* 255-266

Admiterea la conferintele plenipotentiare

 

(MOD) 267

1 La conferintele plenipotentiare sunt admisi următorii:

 

ADD 268A

b) oficialii alesi, în calitate de consilieri;

 

ADD 268B

c) Comitetul pentru Regulamentul radio, în conformitate cu nr. 141A al prezentei conventii, în calitate de consultant;

 

MOD 269

PP-94

d) observatori ai următoarelor organizatii, agentii si entităti:

 

ADD* 269A

i) Natiunile Unite;

 

ADD* 269B

ii) organizatii regionale de telecomunicatii mentionate în art. 43 al Constitutiei;

 

ADD* 269C

iii) organizatii interguvernamentale care operează sisteme prin satelit;

 

ADD* 269D

iv) agentiile specializate ale Natiunilor Unite si Agentiei Internationale pentru Energie Atomică;

 

ADD* 269E

v) membrii de sector mentionati la nr. 229 si 231 ale prezentei conventii si organizatii cu caracter international care îi reprezintă.

 

ADD* 269F

2 Secretariatul general si cele trei birouri ale Uniunii sunt reprezentate la conferintă în calitate de consilieri.

 

ARTICOLUL 24

 

MOD

SUP 270-275

Admiterea la conferintele de radiocomunicatie

 

(MOD) 276

1 La conferintele de radiocomunicatii sunt admisi următorii:

 

(MOD) 278

b) observatori ai organizatiilor si agentiilor mentionate la nr. 269A-269D ale prezentei conventii;

 

MOD 279

c) observatori ai organizatiilor internationale invitate de guvern si admise de conferintă în conformitate cu prevederile relevante ale cap. I al Regulilor generale pentru conferintele, adunările si sedintele Uniunii;

 

SUP* 281

(MOD) 282

PP-98

e) observatori ai statelor membre care participă fără drept de vot la o conferintă regională de radiocomunicatie într-o altă regiune decât cea căreia îi apartine statul membru respectiv;

 

(MOD) 282A

f) în calitate de consilieri, oficialii alesi, când conferinta discută probleme care intră în competenta lor, si membrii Comitetului pentru Regulamentul radio.

 

ARTICOLUL 25

 

MOD PP-98

Admiterea la adunările de radiocomunicatie, adunările mondiale pentru standardizare în telecomunicatii si conferintele pentru dezvoltare în telecomunicatii

 

 

SUP* 283-294

(MOD) 295

 

1 La adunare sau conferintă sunt admisi următorii:

 

MOD 297

SUP* 298

b) observatorii următoarelor organizatii si agentii:

 

ADD* 298A

i) organizatiile regionale de telecomunicatii mentionate la art. 43 din Constitutie;

 

ADD* 298B

ii) organizatii interguvernamentale care operează sisteme prin satelit;

 

ADD* 298C

iii) orice alte organizatii regionale sau alte organizatii internationale care se ocupă de probleme de interes pentru adunare sau conferintă;

 

ADD* 298D

iv) Natiunile Unite;

 

ADD* 298E

v) agentiile specializate ale Natiunilor Unite si Agentia Internatională pentru Energie Atomică;

 

ADD* 298F

c) reprezentantii membrilor de sector în cauză.

 

ADD 298G

2 Oficialii alesi, Secretariatul general si birourile Uniunii, după caz, sunt reprezentanti la conferintă sau adunare în calitate de consilieri. Doi membri ai Comitetului pentru Regulamentul radio, desemnati de către Comitet, participă la adunările de radiocomunicatie în calitate de consilieri.

 

SUP*

ARTICOLUL 26

 

SUP*

ARTICOLUL 27

 

SUP*

ARTICOLUL 28

 

SUP*

ARTICOLUL 29

 

SUP*

ARTICOLUL 30

 

ARTICOLUL 31

Scrisori de acreditare pentru conferinte

 

MOD 334

PP-98

5 Scrisorile de acreditare se depun la secretariatul conferintei cât mai curând posibil; în acest scop, statele membre trebuie să îsi trimită scrisorile de acreditare, înainte de data deschiderii conferintei, la secretarul general, care le transmite secretariatului conferintei de îndată ce a fost înfiintat acesta din urmă. Comitetul mentionat la nr. 68 în Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii este responsabil de verificarea acestora si transmite concluziile Sedintei plenare în termenul specificat de articolul mentionat. Până la decizia Sedintei plenare orice delegatie are dreptul să participe la conferintă si să exercite dreptul de vot al statului membru în cauză.

 

CAPITOLUL III

Reguli de procedură

 

ARTICOLUL 32

 

MOD

Reguli generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii

 

MOD 339A

PP-98

1 Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii sunt adoptate de către Conferinta plenipotentiară. Prevederile care reglementează procedura pentru amendarea acestor reguli si intrarea în vigoare a amendamentelor sunt mentionate în aceste reguli.

 

MOD 340

PP-98

2 Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii se aplică fără a prejudicia prevederile privind procedura de amendare de la art. 55 al Constitutiei si art. 42 al prezentei conventii.

 

CAPITOLUL IV

Alte prevederi

 

ARTICOLUL 33

Finante

MOD 476 4

PP-94

PP-98

1) Organizatiile mentionate la nr. 269A-269E ale prezentei conventii si alte organizatii cu caracter international (cu exceptia celor care au fost scutite de către Consiliu, pe bază de reciprocitate) si

membrii de sector care participă, în conformitate cu prevederile prezentei conventii, la o conferintă plenipotentiară, la o conferintă, adunare sau sedintă a unui sector al Uniunii sau la o conferintă

mondială de telecomunicatii internationale participă la plata costurilor conferintelor, adunărilor si sedintelor la care iau parte, pe baza cheltuielilor acestor conferinte si sedinte si în conformitate cu

Regulamentul financiar. Cu toate acestea, membrii de sector nu plătesc separat pentru participarea la o conferintă, adunare sau sedintă a sectoarelor respective, cu exceptia cazului conferintelor

regionale de radiocomunicatie.

 

CAPITOLUL IV

Arbitraj si amendamente

 

ARTICOLUL 42

Prevederi pentru amendarea prezentei conventii

 

MOD 523

PP-98

5 Dacă nu se specifică altfel în paragrafele precedente ale prezentului articol, care prevalează, se aplică Regulile generale ale conferintelor, adunărilor si sedintelor Uniunii.

 

PARTEA a-II-a

Data intrării în vigoare

 

Amendamentele continute în prezentul instrument, ca întreg si sub forma unui instrument unic, intră în vigoare la 1 ianuarie 2004 între statele membre care sunt la acest moment părti la Constitutie si la Conventia Uniunii Internationale de Telecomunicatii (Geneva, 1992) si care au depus înainte de acea dată instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare la prezentul instrument de amendare.

Drept care plenipotentiarii respectivi au semnat originalul prezentului instrument de amendare a Conventiei Uniunii Internationale de Telecomunicatii (Geneva, 1992), amendată de Conferinta plenipotentiară (Kyoto, 1994) si de Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998).

Adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002.

 

DECLARATII SI REZERVE

 

D/R-1

DECLARATII SI REZERVE

făcute la sfârsitul Conferintei plenipotentiare a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Marrakesh, 2002)

 

Plenipotentiarii semnatari confirmă, prin semnarea prezentului document, care face parte din Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Marrakesh, 2002), că au luat în considerare următoarele declaratii si rezerve făcute la sfârsitul acestei conferinte.

 

D/R-45

 

Original: spaniolă

Pentru Republica Columbia:

La semnarea Actelor finale ale Conferintei plenipotentiare a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (Marrakesh, 2002), delegatia Republicii Columbia:

1 declară că rezervă pentru Guvernul său dreptul:

a) să ia orice măsuri pe care le consideră necesare în concordantă cu legile interne si dreptul international pentru a proteja interesele nationale în cazul în care oricare dintre membri nu se conformează prevederilor continute în Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Marrakesh, 2002) sau orice rezerve ale reprezentantilor altor state pun în pericol serviciile de telecomunicatii ale Republicii Columbia sau drepturile sale suverane;

b) să formuleze rezerve fată de Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Marrakesh, 2002), în conformitate cu Conventia de la Viena cu privire la dreptul tratatelor din 1969, oricând consideră între data semnării si data posibilei ratificări a instrumentelor internationale constituind acele Acte finale. În consecintă, acesta nu trebuie constrâns de niciun fel de reguli care să îi limiteze dreptul suveran de a formula rezerve numai la momentul semnării Actelor finale ale conferintelor si ale altor întâlniri ale Uniunii;

2 reafirmă, în esenta lor, rezervele 40 si 79 făcute la Conferinta Mondială Administrativă Radio (Geneva, 1979), Rezerva 64 făcută la Conferinta Mondială pentru Radiocomunicatii (Istanbul, 2000) si Rezerva 50 făcută la Conferinta plenipotentiară (Minneapolis, 1998) cu privire la noile prevederi continute în documentele Actelor finale ale Conferintei plenipotentiare (Marrakesh, 2002), în particular, care amendează Constitutia si Conventia;

3 declară că Republica Columbia consideră obligatorii instrumentele Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, inclusiv prevederile ce amendează Constitutia, Conventia, protocoalele si Reglementările administrative, doar în măsura în care a consimtit expres si la timp să fie legată de fiecare dintre instrumentele mentionate si sub rezerva completării procedurilor constitutionale în vigoare. În consecintă, nu este de acord să fie legată de niciun consimtământ prezumtiv sau tacit;

4 declară că, potrivit Constitutiei sale, Guvernul său nu poate aplica provizoriu instrumentele internationale care constituie Actele finale ale Conferintei plenipotentiare (Marrakesh, 2002) si alte instrumente ale Uniunii, datorită continutului si naturii acestor instrumente;

 

D/R-47

 

Original: engleză

Pentru Republica Cipru, Republica Estonia, Republica Ungară, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovacă, Republica Cehă, România si Republica Turcia:

Delegatiile acestor state candidate pentru a deveni viitoare state membre ale Uniunii Europene declară că Republica Cehă, Republica Estonia, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, România, Republica Slovacă si Republica Turcia vor aplica actele adoptate sub forma Constitutiei si Conventiei UIT, dar de la data accesului în Comunitatea Europeană aplicarea va deveni subiect al conformitătii cu obligatiile ce le revin din Tratatul de instituire a Comunitătii Economice Europene.

 

D/R-88

 

Original: engleză

Pentru România:

Guvernul României, referindu-se la declaratiile făcute de un număr de state membre cu privire la rezervele făcute la conferinte anterioare ale Uniunii care s-au finalizat prin încheierea de tratate, declară în mod formal că îsi mentine declaratiile si rezervele făcute de tara sa când a semnat Actele finale ale acelor conferinte anterioare ca si cum ar fi fost făcute în întregime la această conferintă plenipotentiară.

 

D/R-101

 

Original: engleză

Pentru Republica Federală Germania, Uniunea Australiană, Republica Austria, Republica Azerbaidjan, Regatul Belgiei, Canada, Regatul Danemarcei, Statele Unite ale Americii, Republica Finlanda, Republica Franceză, Republica Ungară, Republica Irlanda, Republica Islanda, Japonia, Republica Letonia, Principatul Liechtenstein, Marele Ducat de Luxemburg, Republica Malta, Regatul Norvegiei, Noua Zeelandă, Republica Portugheză, Republica Slovacă, Republica Cehă, România, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Regatul Suediei, Confederatia Elvetiană, Republica Turcia:

Delegatiile statelor mentionate, referindu-se la declaratia făcută de Republica Columbia (nr. 45), în măsura în care aceasta sau orice altă declaratie similară se referă la Declaratia de la Bogota din 3 decembrie 1976, făcută de către tările ecuatoriale si la solicitarea acelor tări, de a exercita drepturi suverane asupra segmentelor orbitei de satelit geostationar, consideră că pretentiile în cauză nu pot fi recunoscute de această conferintă.

 

D/R-102

 

De asemenea, delegatiile mentionate mai sus doresc să specifice că referinta din art. 44 al Constitutiei la „amplasarea geografică a anumitor tări” nu implică recunoasterea solicitării niciunui drept preferential pentru orbita de satelit geostationar.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru ratificarea Instrumentelor, adoptate la Marrakesh la 18 octombrie 2002, de amendare a Constitutiei si Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 387.