MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 246         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 martie 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

42. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

376. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

34. - Ordonantă de urgentă privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Racsa-Zugău, judetele Satu Mare si Maramures

 

8. - Decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Bixad, judetele Satu Mare si Maramures

 

52. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 58/2008

 

258. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 45 din 28 august 2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, adoptată în temeiul art. 1 pct. II. 1 din Legea nr. 266/2007 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 598 din 30 august 2007, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul I punctul 1, articolul 121 va avea următorul cuprins:

„Art. 121. - (1) În cazul unei operatiuni de transport combinat de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier initial este efectuat în cont propriu, în conditiile prevăzute la art. 12, de către un transportator rutier care este expeditorul mărfii, atunci transportul pe segmentul rutier final până la destinatia mărfurilor se consideră a fi efectuat tot în cont propriu de către transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, dacă acesta utilizează autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier expeditor, care a efectuat transportul pe segmentul rutier initial.

(2) În cazul transportului combinat de mărfuri, dacă transportul pe segmentul rutier final este efectuat în cont propriu în conditiile prevăzute la art. 12 de către transportatorul rutier căruia îi sunt destinate mărfurile, atunci transportul pe segmentul rutier initial se consideră a fi efectuat în cont propriu dacă transportatorul rutier care expediază mărfurile utilizează autovehicule detinute conform prevederilor art. 12 lit. e), chiar dacă remorcile sau semiremorcile sunt detinute de transportatorul rutier destinatar, care efectuează transportul pe segmentul rutier final.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2), transportatorul căruia îi sunt destinate mărfurile sau transportatorul care expediază mărfurile, după caz, trebuie să îndeplinească prevederile art. 12 lit. a)- d) si f).”

2. La articolul I punctul 3, alineatele (21), (22) si (25) ale articolului 18 vor avea următorul cuprins:

„(21) În cazurile prevăzute la alin. (2) lit. a) si b), conditia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită de la momentul în care persoana în cauză este reabilitată, potrivit reglementărilor în vigoare, sau, după caz, de la momentul în care au încetat cauzele pentru care a fost declarată inaptă.

(22) În cazul prevăzut la alin. (2) lit. c), conditia de onorabilitate se consideră ca fiind îndeplinită după o perioadă de 2 ani de la data la care operatorul de transport rutier sau întreprinderea pentru care persoana în cauză îndeplinea functia de persoană desemnată a fost sanctionat/sanctionată pentru încălcări grave.

..............................................................................................

(25) Dacă faptele la care se face referire la alin. (23) si (24) sunt săvârsite de transportatori rutieri comunitari pe teritoriul României, autoritatea competentă va informa autoritătile competente din statele membre în care sunt stabiliti acestia în legătură cu faptele constatate si sanctiunile aplicate.”

3. La articolul I, după punctul 3 se introduce un punct nou, punctul 31, cu următorul cuprins:

„31. După articolul 392 se introduce un nou articol, articolul 393, cu următorul cuprins:

«Art. 393. - Întreprinderile/operatorii de transport rutier care efectuează operatiuni de transport de pasageri au obligatia de a-i informa pe acestia cu privire la obligativitatea portului centurii de sigurantă pe timpul deplasării vehiculelor, în unul dintre următoarele moduri:

a) de către conducătorul auto;

b) de către conducătorul grupului sau de către o persoană desemnată oficial în calitate de conducător al grupului;

c) prin mijloace audiovizuale;

d) prin afisarea în loc vizibil la fiecare scaun a unor semne si/sau pictograme stabilite prin norme.»”

4. La articolul I punctul 4, articolul 501 se abrogă.

5. La articolul I punctul 4, articolul 502 va avea următorul cuprins:

„Art. 502. - (1) În scopul facilitării controlului vehiculelor care fac obiectul prezentei ordonante, utilizate de către operatorii de transport/întreprinderi, acestia au obligatia dotării acestora cu plăcute din care să rezulte dimensiunile si masele maxime admise/autorizate ale vehiculului.

(2) Modelul si locul de aplicare a plăcutelor se stabilesc de autoritatea competentă prin norme.

(3) Plăcutele prevăzute la alin. (1) fac dovada conformitătii vehiculului respectiv cu prevederile legislatiei comunitare referitoare la dimensiunile maxime admise si masele maxime admise/autorizate.”

6. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 65 va avea următorul cuprins:

„(4) Certificatele de calificare profesională initială (CPI) si certificatele de calificare profesională continuă (CPC) se eliberează de către autoritatea competentă numai: a) conducătorilor auto, cetăteni ai unui stat membru al Uniunii Europene care au în România resedinta curentă, asa cum este aceasta definită la art. 14 din Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3.821/1985 privind echipamentul de înregistrare în transportul rutier, cu modificările si completările ulterioare;

b) conducătorilor auto cetăteni ai unui alt stat, care nu este membru al Uniunii Europene, care sunt angajati în mod legal de un operator de transport sau de o întreprindere cu sediul ori domiciliul în România sau care sunt detinători ai unui permis de muncă valabil eliberat de autoritătile române.”

7. Articolul II va avea următorul cuprins:

„Art. II. - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor va modifica în mod corespunzător Normele privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 919 din 13 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare.”

8. După articolul III se introduce un nou articol, articolul IV, cu următorul cuprins:

„Art. IV. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 42.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 18 martie 2008.

Nr. 376.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind organizarea si functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă

 

Având în vedere necesitatea creării cadrului legal pentru luarea de către România a măsurilor pentru oprirea procedurii de constatare a neîndeplinirii obligatiilor în calitate de stat membru al Uniunii Europene, cu privire la functionarea numărului unic pentru apeluri de urgentă 112, declansată de Comisia Europeană,

având în vedere necesitatea asigurării finantării stabile de la bugetul de stat a cheltuielilor pentru administrarea, operarea, întretinerea si dezvoltarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, inclusiv a celor de personal ale administratorului Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă,

tinând cont că neadoptarea de măsuri prin ordonantă de urgentă a Guvernului va periclita atât functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, cât si îndeplinirea obligatiilor asumate de România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Sistemul national unic pentru apeluri de urgentă, denumit în continuare SNUAU, este constituit si administrat de administratorul SNUAU, în scopul furnizării către cetăteni a Serviciului de urgentă 112, care asigură preluarea apelurilor de urgentă de la cetăteni si, după caz, transmiterea acestora către agentiile specializate de interventie, sau al prelucrării lor si alertării directe a echipajelor de interventie în vederea asigurării unei reactii imediate, uniforme si unitare pentru solutionarea urgentelor.

Art. 2. - (1) Numărul unic pentru apelurile de urgentă în retelele publice de telefonie este 112.

(2) Numărul unic pentru apelurile de urgentă se apelează atunci când este necesară interventia agentiilor specializate de interventie, pentru asigurarea asistentei imediate în situatii în care este periclitată viata, integritatea ori sănătatea cetăteanului, ordinea publică, proprietatea publică sau privată ori mediul.

(3) Sistemul tehnic implementat în România este E 112.

(4) Apelul la numărul 112 este gratuit pentru utilizatorii finali.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) administratorul SNUAU - organul central de specialitate al statului, care administrează, exploatează, întretine si dezvoltă SNUAU, desemnat prin hotărâre a Guvernului;

b) agentii specializate de interventie - structurile autoritătilor administratiei publice, care au rolul de interventie imediată pentru solutionarea urgentelor în domeniul ambulantei, Serviciilor Mobile de Urgentă, Reanimare si Descarcerare (S.M.U.R.D.), politiei, jandarmeriei, serviciilor publice profesioniste si voluntare pentru situatii de urgentă, inclusiv S.M.U.R.D., contrate- rorismului, precum si alte structuri stabilite prin hotărâre a Guvernului;

c) alertare falsă - utilizarea intentionată a numărului 112 pentru determinarea alarmării sau interventiei agentiilor specializate de interventie în mod nejustificat;

d) apel de urgentă - orice apel către Serviciul de urgentă 112, care necesită actiunea agentiilor specializate de interventie;

e) apelare abuzivă - apelarea repetată, cu rea intentie, a numărului 112, fără ca apelantul să justifice o stare care necesită actiunea agentiilor specializate de interventie, sau apelarea numărului 112 pentru a aduce injurii operatorilor;

f) apel involuntar - apelarea numărului 112 din greseală;

g) centre de expertiză si coordonare la distantă – structuri specializate în furnizarea de informatii specifice, necesare resurselor de interventie în solutionarea urgentelor;

h) centrul unic pentru apeluri de urgentă – structura specializată de preluare si transfer al apelurilor de urgentă primite la 112, aflată în serviciu permanent, operat de administratorul SNUAU;

i) dispeceratul de urgentă - structura specializată de preluare si tratare a apelurilor de urgentă primite prin centrul unic pentru apeluri de urgentă, aflată în serviciu permanent, operat de agentiile specializate de interventie;

j) dispeceratul integrat de urgentă - structură specializată aflată în serviciu permanent, care, pe lângă preluarea apelului la numărul de urgentă, asigură alarmarea si coordonarea echipajelor de interventie ale tuturor serviciilor specializate de interventie, cu caracter medical si nemedical, din aceeasi locatie fizică. Coordonarea se face de către personal special pregătit, având inclusiv un coordonator medical, cu studii superioare, din cadrul serviciului de ambulantă sau S.M.U.R.D.;

k) E 112 - serviciul de comunicatii de urgentă extins prin adăugarea informatiei de localizare a terminalului de la care se efectuează apelul de urgentă;

l) ETSI - Institutul European pentru Standardizare în Telecomunicatii;

m) gradul de serviciu - probabilitatea (P), exprimată ca fractie zecimală, ca un apel telefonic să fie blocat. P.01 este gradul de serviciu care reflectă probabilitatea ca în timpul unei ore cu trafic de vârf un apel din o sută să fie blocat;

n) informatia de localizare - datele, cu continutul si formatul stabilite de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei si implementat în cadrul SNUAU, care indică pozitia geografică în care se află echipamentul terminal al unui utilizator de telefonie mobilă sau adresa fizică de instalare a punctului terminal pentru o retea de telefonie fixă;

o) punctul de acces al centrului unic pentru apeluri de urgentă - punctul fizic prin care unui apelant la numărul unic de urgentă 112 i se asigură accesul la agentiile specializate de interventie;

p) rutare - dirijarea apelurilor efectuate de la echipamentele terminale dintr-o retea publică de telefonie către numărul unic de urgentă 112, în functie de zona de arondare a echipamentului terminal apelant, la centrul unic pentru apeluri de urgentă corespunzător;

q) Serviciul de urgentă 112 - serviciu furnizat de SNUAU, care asigură preluarea apelurilor de urgentă de la cetăteni si transmiterea acestora către agentiile specializate de interventie, în vederea asigurării unei reactii imediate, uniforme si unitare pentru solutionarea urgentelor;

r) statie de interventie - punct de concentrare a resurselor agentiilor specializate de interventie, destinate solutionării urgentelor;

s) SNUAU - ansamblu integrat de aplicatii, echipamente si retele de comunicatii si tehnologia informatiei, care realizează puncte publice de acces al cetăteanului la agentiile specializate de interventie si care permite răspunsul adecvat urgentei semnalate; interfata publică de acces este realizată prin integrarea în cadrul sistemului a centrului unic pentru apeluri de urgentă cu dispeceratele agentiilor specializate de interventie;

t) terminal telematic - terminal specializat care asigură posibilitatea transmiterii apelurilor de urgentă si a informatiilor privind urgenta de către persoane cu dizabilităti de auz si/sau vorbire, utilizând tehnici de transmisie si de prelucrare automată la distantă a informatiei, prin intermediul unor procedee moderne de comunicatie;

u) 112 - numărul unic pentru apeluri de urgentă;

v) suporti tehnici - echipamente de comunicatii, antene folosite în exclusivitate pentru SNUAU.

 

CAPITOLUL II

Organizarea SNUAU

 

Art. 4. - SNUAU se organizează în conformitate cu standardele si recomandările ETSI si a practicilor europene privind sistemele de comunicatii si tehnologia informatiei utilizate ca suport pentru serviciul E112.

Art. 5. - (1) Pentru coordonarea SNUAU se înfiintează Comitetului national de coordonare a activitătii SNUAU, organism interinstitutional fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitet, care functionează sub autoritatea Guvernului României si are următoarea componentă:

a) presedinte - ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei;

b) vicepresedinte - conducătorul administratorului SNUAU;

c) membri, la nivel de secretar de stat din Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Ministerul Sănătătii Publice, precum si unul dintre vicepresedintii Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(2) Comitetul are rolul realizării si elaborării politicii si strategiei privind functionarea, operarea si dezvoltarea SNUAU, precum si a serviciului de urgentă 112 în România, adoptând în acest sens hotărâri, prin consens.

(3) Comitetul coordonează la nivel national, în mod unitar, actiunile tuturor organismelor implicate în functionarea SNUAU conform cerintelor europene în domeniu.

(4) Ca organism de lucru al Comitetului se înfiintează Secretariatul tehnic permanent, compus din specialisti din domeniul operativ ai agentiilor specializate de interventie, precum si alti specialisti din institutiile publice prevăzute la alin. (1), nominalizati prin hotărâre a Comitetului, la propunerea conducătorilor institutiilor reprezentate în cadrul acestuia.

(5) La activitătile Comitetului pot participa, în calitate de invitati, reprezentanti ai furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice, ai societătii civile, ai autoritătilor si institutiilor publice cu responsabilităti în domeniu.

(6) Organizarea, functionarea si atributiile Comitetului, precum si ale Secretariatului tehnic se stabilesc prin regulament propriu, elaborat în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 6. - (1) Pentru furnizarea serviciului de urgentă 112,  SNUAU este compus din centrele unice pentru apeluri de urgentă, dispeceratele de urgentă si dispeceratele integrate de urgentă, organizate la nivel de resedintă de judet, la nivelul municipiului Bucuresti si la nivelul municipiilor si oraselor sau acolo unde este necesar.

(2) Centrele unice pentru apeluri de urgentă sunt operate de administratorul SNUAU.

(3) Dispeceratele de urgentă sunt operate de agentiile specializate de interventie.

(4) Dispeceratele integrate de urgentă sunt operate de administratorul SNUAU si de agentiile specializate de interventie.

 

CAPITOLUL III

Personalul SNUAU

 

Art. 7. - (1) Personalul SNUAU îsi desfăsoară activitatea în cadrul centrelor unice pentru apeluri de urgentă, al dispeceratelor de urgentă si al dispeceratelor integrate de urgentă.

(2) Personalul centrelor unice pentru apeluri de urgentă este format din personal al administratorului SNUAU, care desfăsoară activităti necesare în domeniile de: operare, întretinere tehnică, asigurare tehnico-materială si financiară, asistentă juridică si secretariat.

(3) Numărul de posturi pentru structurile prevăzute la alin. (2) se stabileste prin hotărâre a Guvernului, la propunerea administratorului SNUAU, cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(4) Personalul dispeceratelor de urgentă este asigurat de agentiile specializate de interventie în cadrul cărora activează.

(5) Personalul dispeceratelor integrate de urgentă este asigurat, după caz, de administratorul SNUAU, de agentiile specializate de interventie si de personal angajat al autoritătilor publice locale detasat la SNUAU, pe baza protocoalelor de colaborare încheiate între aceste institutii.

 

CAPITOLUL IV

Functionarea SNUAU

 

Art. 8. - SNUAU realizează, în conformitate cu standardul ETSI, două structuri functionale:

a) o structură integrată distribuită, în care centrul unic pentru apeluri de urgentă transferă apelurile de urgentă si datele asociate la dispeceratele de urgentă ale agentiilor specializate de interventie, situate în sedii diferite, proprii agentiilor;

b) o structură integrată centralizată, în care centrul unic pentru apeluri de urgentă si dispeceratele de urgentă ale agentiilor specializate de interventie sunt realizate fizic în acelasi sediu, sub forma unui dispecerat integrat de urgentă.

Art. 9. - SNUAU asigură interoperabilitatea între dispeceratele de urgentă ale agentiilor specializate de interventie aflate în aceeasi zonă de responsabilitate, precum si între dispeceratele agentiilor specializate de interventie aflate în zone de responsabilitate diferite.

Art. 10. - În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), centrele unice pentru apeluri de urgentă au următoarele atributii principale:

a) primesc si înregistrează automat apelurile de urgentă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă si localizează, pe cât posibil, apelurile primite;

b) analizează, directionează si transmit operativ apelurile de urgentă la dispeceratele de urgentă, precum si la autoritătile competente, în functie de natura evenimentelor si de consecintele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în solutionarea urgentelor;

c) transferă centrului operational si centrului operativ pentru situatii de urgentă apelurile, datele si informatiile privitoare la situatii de urgentă, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;

d) primesc si înregistrează datele si informatiile privind evolutia evenimentelor si a interventiilor;

e) centralizează, stochează si pun la dispozitia autoritătilor abilitate datele privind apelurile de urgentă gestionate;

f) receptionează apelurile de urgentă si în limbile minoritătilor nationale din unitatea administrativ-teritorială, precum si în cel putin o limbă de circulatie internatională;

g) primesc apeluri de la persoane cu dizabilităti prin intermediul terminalelor telematice utilizate în retelele publice, în limite tehnic fezabile.

Art. 11. - În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. a), dispeceratele de urgentă au următoarele atributii principale:

a) asigură permanent preluarea apelurilor de urgentă transmise de centrul unic pentru apeluri de urgentă;

b) alertează de îndată structura/personalul de interventie; c) asigură si mentin permanent legătura cu resursele proprii dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;

d) asigură facilităti tehnice si personalul necesar operării;

e) centralizează, stochează si pun la dispozitie autoritătilor abilitate datele privind apelurile de urgentă gestionate;

f) asigură interfatarea cu centrele de expertiză si coordonare la distantă;

g) asigură mijloacele de comunicatie necesare legăturii dintre dispeceratele de urgentă, statiile de interventie si resursele dislocate la locul evenimentului.

Art. 12. - În cadrul structurii prevăzute la art. 8 lit. b), dispeceratele integrate de urgentă au următoarele atributii principale:

a) primesc si înregistrează automat apelurile de urgentă comunicate prin telefon, radio, dispozitive automate de anuntare, semnalizare, alarmare ori prin alte mijloace, confirmă si localizează, pe cât posibil, apelurile primite;

b) alertează de îndată structura/personalul de interventie apartinând agentiilor integrate sau directionează si transmit operativ apelurile de urgentă la dispeceratele de urgentă cu activitate în afara dispeceratului integrat de urgentă, precum si la autoritătile competente, în functie de natura evenimentelor si de consecintele acestora, pe baza unui index al incidentelor stabilit de toate structurile specializate în solutionarea

urgentelor;

c) asigură si mentin permanent legătura cu resursele dislocate la locul evenimentului sau cu structurile din care provin acestea;

d) apelurile, datele si informatiile privitoare la situatia de urgentă sunt transferate centrului operational national/judetean pentru situatii de urgentă, pentru care s-a definit responsabilitatea, la solicitarea acestuia;

e) primesc si înregistrează datele si informatiile privind evolutia evenimentelor si a interventiilor;

f) centralizează, stochează si pun la dispozitia autoritătilor abilitate datele privind apelurile de urgentă gestionate;

g) receptionează apelurile de urgentă si în limbile minoritătilor nationale din unitatea administrativ-teritorială, precum si în cel putin o limbă de circulatie internatională;

h) primesc apeluri de la persoane cu dizabilităti prin intermediul terminalelor telematice utilizate în retelele publice, în limite tehnic fezabile;

i) asigură interfatarea cu centre de expertiză si coordonare la distantă.

 

CAPITOLUL V

Reglementarea comunicatiilor de urgentă

 

Art. 13. - (1) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei supraveghează modul în care furnizorii de retele si de servicii de comunicatii electronice respectă obligatiile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei se stabilesc conditiile tehnice si economice referitoare la realizarea comunicatiilor către SNUAU.

Art. 14. - Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul retelelor publice fixe au următoarele obligatii:

a) de a asigura, cu prioritate, primirea si retransmiterea apelului de urgentă de la orice post telefonic fix pe care îl operează până la deconectarea circuitului telefonic respectiv;

b) de a prevedea în cuprinsul notificării data de deconectare a circuitului telefonic prevăzut la lit. a) si faptul că de la data respectivă utilizatorul nu va mai putea apela 112.

Art. 15. - Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului prin intermediul retelelor publice mobile au următoarele obligatii:

a) de a asigura, cu prioritate, primirea si retransmiterea apelului de urgentă de la orice echipament terminal, indiferent de tipul de serviciu folosit de utilizatorul respectiv;

b) de a informa abonatii serviciilor pentru care plata se realizează în avans cu privire la utilitatea transmiterii datelor personale, care sunt necesare pentru oferirea accesului la 112 prin centrul unic pentru apeluri de urgentă, cu maximă operativitate.

Art. 16. - Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului sunt obligati să asigure primirea si retransmiterea automată a apelurilor de urgentă de la toate posturile telefonice instalate în locurile deschise accesului public, indiferent de modul în care se realizează tarifarea apelurilor de la acestea.

Art. 17. - Furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului asigură cu prioritate legăturile cu centrele si dispeceratele SNUAU, în situatii de urgentă, care afectează sau pot afecta infrastructura sau/si serviciile furnizorilor de retele publice de comunicatii electronice ori de servicii de telefonie destinate publicului.

Art. 18. - (1) Furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a pune la dispozitia administratorului SNUAU si de a actualiza, până la data de 25 a fiecărei luni, bazele de date proprii care contin numerele de telefon, numele si adresele abonatilor, în mod gratuit, în formatul stabilit de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(2) Administratorul SNUAU este obligat să asigure confidentialitatea si securitatea bazelor de date conform prevederilor legale pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a celor privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul comunicatiilor electronice, precum si a actelor normative conexe.

Art. 19. - (1) Administratorul SNUAU si agentiile specializate de interventie au obligatia să asigure confidentialitatea si securitatea datelor cu caracter personal colectate si stocate de la apelanti pe timpul efectuării apelurilor de urgentă.

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu prevederile legislatiei nationale în domeniu.

(3) Obligatia de confidentialitate prevăzută la alin. (1) nu se aplică în cazul în care datele sunt solicitate în scris de către instanta de judecată sau de procuror.

Art. 20. - (1) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei analizează si stabileste conditiile tehnice pentru furnizarea informatiilor de localizare a apelantului către SNUAU de către furnizorii de retele publice de telefonie.

(2) Administratorul SNUAU centralizează, stochează si pune la dispozitie agentiilor specializate de interventie datele gestionate în acest sistem, doar în corespondentă directă si exclusivă cu atributiile legale ale fiecărei agentii.

(3) Accesul la datele de localizare este permis numai pe perioada deservirii apelului de urgentă.

(4) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei analizează si stabileste procedurile si limitele tehnice pentru reducerea apelării abuzive, a alertării false si a apelurilor involuntare.

Art. 21. - Gradul de serviciu acceptat pentru trunchiurile dedicate 112 este P.01.

Art. 22. - (1) Autoritătile de profil ale administratiei publice centrale si locale, desemnate potrivit legii, au obligatia să pună la dispozitia administratorului SNUAU, gratuit, într-un format standard compatibil cu SNUAU, hărtile digitale ale zonelor din domeniul de competentă, bazele de date privind nomenclatorul drumurilor si codificarea acestora, pe care le actualizează ori de câte ori situatia o impune, si să informeze în timp util administratorul SNUAU cu privire la starea drumurilor, cu precizarea perimetrului si a perioadei în care este închisă sau îngreunată circulatia pe drumurile publice.

(2) Administratorul SNUAU va informa dispeceratele de urgentă despre modificările corespunzătoare si va efectua, în limita posibilitătilor tehnice existente, modificările corespunzătoare pe harta digitală.

(3) Răspunderea pentru exactitatea, corectitudinea si integralitatea informatiilor transmise administratorului SNUAU privind nomenclatorul drumurilor, codificarea acestora si a informatiilor privind starea drumurilor si a circulatiei publice pe acestea revine emitentului.

Art. 23. - (1) Cu avizul Comitetului, administratorul SNUAU poate încheia conventii si protocoale de colaborare cu organizatii neguvernamentale, societăti comerciale si cu alte servicii publice, constituite potrivit legii, care pot contribui la functionarea SNUAU.

(2) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), interesate în realizarea comunicatiei cu SNUAU, suportă cheltuielile pentru acoperirea costurilor privind realizarea comunicatiei cu centrele unice pentru apeluri de urgentă, iar eventualele venituri încasate de SNUAU se virează la bugetul de stat.

(3) Toate persoanele juridice interesate în realizarea comunicatiei cu SNUAU au obligatia de a solicita în scris administratorului SNUAU avizul tehnic de compatibilitate a sistemelor proprii cu solutia tehnică implementată în cadrul sistemului.

Art. 24. - (1) Administratorul SNUAU, agentiile specializate de interventie, Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei si furnizorii de servicii de telefonie destinate publicului au obligatia de a asigura informarea publicului cu privire la existenta si la modul de utilizare a numărului unic pentru apeluri de urgentă 112.

(2) Numărul unic pentru apeluri de urgentă 112 este singurul număr permis a fi afisat pe mijloacele publice de interventie la urgente, iar afisarea acestuia se va realiza, în mod obligatoriu, prin grija agentiilor specializate de interventie care au în dotare aceste mijloace.

 

CAPITOLUL VI

Finantarea SNUAU

 

Art. 25. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru administrarea, operarea si întretinerea SNUAU se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul administratorului SNUAU, care se stabileste la nivelul sumelor vărsate anual de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(2) Până la desemnarea prin hotărâre a Guvernului a administratorului SNUAU, finantarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se asigură în continuare din sumele alocate pentru activităti finantate integral din veniturile proprii ale acestui sistem.

Art. 26. - (1) Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei varsă anual, în perioada 2008-2012, la bugetul de stat o contributie în valoare de 38 milioane lei, care se poate corecta anual prin hotărâre a Guvernului.

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se diminuează cu valoarea contributiilor achitate de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei operatorului SNUAU ca venituri proprii până la data desemnării prin hotărâre a Guvernului a administratorului SNUAU.

(3) Soldul obligatiilor de plată către furnizori si al celor aferente drepturilor de personal existent la data preluării finantării de la bugetul de stat a cheltuielilor prevăzute la art. 25 se lichidează din disponibilitătile în lei si în valută existente la acea dată în conturile SNUAU, iar sumele rămase neutilizate se virează la bugetul de stat.

(4) Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor să introducă, la propunerea administratorului SNUAU, modificări în volumul si în structura veniturilor si cheltuielilor bugetului de stat, sumelor alocate pentru activităti finantate integral din venituri proprii, si în anexele la bugetele administratorului SNUAU.

Art. 27. - Proiectul bugetului SNUAU, avizat de Comitet, este inclus în proiectul de buget al administratorului SNUAU, care se aprobă prin legile bugetare anuale, odată cu bugetul administratorului SNUAU.

Art. 28. - Din bugetul administratorului SNUAU se asigură fondurile pentru functionarea resurselor de comunicatii publice utilizate pentru:

a) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgentă cu dispeceratele de urgentă/dispeceratele integrate de urgentă;

b) conectarea centrelor unice pentru apeluri de urgentă cu retelele operatorilor de comunicatii.

Art. 29. - Din bugetele ordonatorilor principali de credite în structura cărora se află agentiile specializate de interventie, se asigură fondurile pentru functionarea resurselor de comunicatii publice utilizate pentru:

a) conectarea statiilor de interventie proprii cu dispeceratele de urgentă/dispeceratele integrate de urgentă proprii;

b) comunicatiile cu resursele de interventie proprii.

Art. 30. - Spatiile si suportii tehnici necesari functionării SNUAU vor fi pusi la dispozitia administratorului SNUAU, gratuit sau fără plată, de către institutiile publice finantate de la bugetul de stat.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 31. - (1) Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea administrativă, disciplinară, civilă sau contraventională, după caz.

(2) Responsabilitătile personalului de operare sunt stabilite prin hotărâri emise de Comitet.

(3) Personalul cu atributii de operare în cadrul SNUAU este exonerat de răspundere disciplinară în situatia în care acesta a actionat în conformitate cu prevederile regulamentului de operare aprobat de Comitet.

(4) Regulamentul de operare va fi publicat pe pagina de internet a administratorului SNUAU.

Art. 32. - (1) Constituie contraventii următoarele fapte si se sanctionează după cum urmează:

a) apelarea abuzivă a numărului unic pentru apeluri de urgentă 112, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

b) alertarea falsă a agentiilor specializate de interventie, cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei;

c) nerespectarea de către furnizorii de retele publice de comunicatii electronice sau de servicii de telefonie destinate publicului a obligatiilor prevăzute la art. 14-17 si la art. 18 alin. (1), cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;

d) nerespectarea de către furnizorii de comunicatii electronice a conditiilor tehnice si economice referitoare la realizarea comunicatiilor către SNUAU stabilite, în conditiile legii, de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;

e) neîndeplinirea de către administratorul SNUAU a obligatiilor privind securitatea si confidentialitatea bazelor de date, prevăzute la art. 18 alin. (2) si la art. 19 alin. (1), cu amendă de la 1.500 lei la 50.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pe baza datelor furnizate de administratorul SNUAU.

(3) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. c) si d) se fac de către persoanele anume împuternicite din cadrul Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei.

(4) Constatarea contraventiei si aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) lit. e) se fac de către persoane anume împuternicite din cadrul Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, înfiintată prin Legea nr. 102/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu modificările si completările ulterioare, conform atributiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Dispozitiilor referitoare la contraventii, prevăzute la alin. (1)-(4), le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 33. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 34. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgentă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 81 din 1 februarie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 398/2002, cu modificările ulterioare.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 34.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Racsa-Zugău, judetele Satu Mare si Maramures

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.179 din 21 martie 2008;

- art. 31 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Racsa-Zugău, judetele Satu Mare si Maramures, convenită prin Licenta de concesiune nr. 85 din 10 februarie 1999, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială ,,ROMALTYN EXPLORATION” - S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 25 martie 2008.

Nr. 7.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

DECIZIE

privind încetarea concesiunii miniere pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Bixad, judetele Satu Mare si Maramures

 

Având în vedere:

- Referatul Directiei generale gestionare, evaluare si concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană nr. 300.178 din 21 martie 2008;

- art. 31 lit. a) din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Concesiunea minieră pentru explorarea resurselor de minereuri auro-argentifere din perimetrul Bixad, judetele Satu Mare si Maramures, convenită prin Licenta de concesiune nr. 58 din 27 ianuarie 1999, încheiată între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Societatea Comercială „ROMALTYN EXPLORATION” - S.R.L., cu sediul în municipiul Baia Mare, judetul Maramures, în calitate de concesionar, încetează la data publicării prezentei decizii în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 25 martie 2008.

Nr. 8.

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 58/2008

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36-38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în original;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale, se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul din cele 3 cazuri prezentate anterior. În situatia în care documentatia pentru atestarea capacitătii tehnice este depusă la A.N.R.M. dar nu s-a obtinut încă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele doi sau trei de la lit. i).

În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei.

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală.

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 19 septembrie 2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zi lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 4 noiembrie 2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale sau la telefon: 317.00.96 sau

317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 20 martie 2008.

Nr. 52.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 58/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului

Coordonate

Suprafata km2

Judet

Substanta

X

Y

1.

La Poeni

499.000 498.500 497.500 497.060 497.195 497.280 497.320 497.490 497.190 496.745 496.300 496.300 498.100 497.850

311.100 312.700 312.900 312.215 312.090 312.045 311.880 311.750 311.375 311.730 311.000 309.750 310.200 311.100

4,731

HD

bentonită


Nr. crt.

 

 

Denumirea perimetrului

 

 

Coordonate

Suprafata km2

 

 

Judet

 

 

Substanta

X

Y

2.

 

 

Viperesti — Cislău — zona 1 — zona 2

 

 

416.480

416.546

416.609

416.677

416.617

416.600

416.574

416.532

416.455

612.518

612.535

612.648

612.859

613.004

612.999

612.852

612.639

612.607

0,242

 

 

BZ

 

 

nisip si pietris

416.340

416.296

416.363

416.278

416.240

416.193

416.133

416.196

416.260

416.328

416.489

416.417

416.338

614.559

614.650

615.171

615.477

615.484

615.126

614.816

614.516

614.285

614.107

614.251

614.403

614.517

3.

Câsla

412.500 412.500 411.500 411.500

791.850

792.700

792.700

791.850

0,850

TL

porfir cuartifer

4.

Dealul Priboilor

440.924 440.460 439.485 439.214 438.448 438.448

300.033

300.723

301.930

302.940

302.940

300.038

4,293

CS

diorit

5.

Târgu Cărbunesti

385.825 385.899 385.164 385.144

381.205

381.611

381.769

381.681

0,190

GJ

argilă comună

6.

Sovata — Lacul Negru

566.910 566.910 566.000 566.000

506.000

507.000

507.000

506.000

0,910

MS

nămoluri terapeutice

7.

Băile Herculane — Foraj

4578 Fabrica de Var

377.663

377.800 377.800 377.663

295.355

295.355

295.415

295.445

0,010

CS

apă minerală

terapeutică

8.

Bodoc — SICERAM

495.187 495.179 494.951 494.832

567.062

567.762

567.804

567.246

0,190

CV

argilă comună


Nr. crt

Denumirea perimetrului

 

Coordonate

Suprafata

km2

Judet

Substanta

 

X

Y

9.

Dealul Humăriei

661.500 662.000 661.000 660.000 659.750

644.000

645.000

646.000

646.000

645.250

2,562

IS

argilă comună

10.

Horia

533.497 533.520 531.614 531.662

229.860

230.640

230.622

229.834

1,467

AR

nisip si pietris

11.

Baloteasca

361.989 361.775 361.168 360.950 360.700 360.850 360.650 359.791 359.624 361.000

509.627

510.715

511.163

511.350

511.300

510.700

510.550

512.206

512.161

509.403

2,139

AG

nisip si pietris

12.

Pregheda Nord

373.000 373.000 370.000 370.000

279.000

280.000

279.000

277.500

3,750

CS

huilă

13.

Golet

424.125 425.000 424.000 423.000

283.500

284.000

286.000

285.000

2,438

CS

lignit

14.

Lacul Techirghiol (Golful Sincai)

290.215 290.559 290.567 290.231 289.847 289.135 288.242 288.210 288.578 288.460

790.624

790.889

791.478

791.814

791.822

792.092

791.945

791.151

791.020

790.624

2,829

CT

nămoluri terapeutice

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

pentru completarea Deciziei presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 4 alin. (3) si ale art. 5 alin. (1), (2) si alin. (3) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Hotărârii Consiliului Suprem de Apărare a Tării din data de 25 martie 2008 privind completarea, în regim de urgentă, a conditiilor tehnice de interceptare legală a comunicatiilor stabilite prin regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite următoarea decizie:

Art. I. - După punctul 3.8.3 din Autorizatia generală pentru furnizarea retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, anexa nr. 1 la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii nr. 1.333/EN/2003 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea retelelor si a serviciilor de comunicatii electronice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 802 din 14 noiembrie 2003, se introduc trei noi puncte, punctele 3.8.4-3.8.6, cu următorul cuprins:

„3.8.4. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice va pune la dispozitia autoritătii nationale în materia interceptării comunicatiilor, desemnată potrivit reglementărilor legale în vigoare, serverele de management al interceptării si consolele de administrare si operare pe care le detine în vederea asigurării functiei de interceptare legală a comunicatiilor.

3.8.5. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a acorda sprijin tehnic autoritătii nationale în materia interceptării comunicatiilor, în vederea realizării atributiilor ce îi revin în domeniu, si va coopera cu această autoritate pentru punerea în aplicare a criteriilor de securizare si auditare a sistemului national de interceptare a comunicatiilor, elaborate de aceasta.

3.8.6. Furnizorul de retele sau de servicii de comunicatii electronice are obligatia de a lua toate măsurile tehnice necesare în vederea punerii de îndată în executare a autorizatiilor sau mandatelor de interceptare a comunicatiilor emise potrivit legii.”

Art. II. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 27 martie 2008.

Nr. 258.

 

CUANTUMUL TOTAL

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale Partidul Conservator - Filiala Judeteană Brăila

 


Partidul Conservator-Filiala Judeteană Brăila

- cuantumul total al veniturilor din cotizatii: 11.730,00 lei

- lista membrilor de partid care au plătit în anul 2007 cotizatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii minime brute pe tară:

 

Nr crt.

Numele si prenumele

Cetătenia

CNP

Valoarea (lei)

Data la care a fost plătită cotizatia

1.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

550,00

07.05.2007

2.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

1.000,00

04.11.2007

3.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

1.000,00

12.11.2007

4.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

1.000,00

20.11.2007

5.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

670,00

26.11.2007

6.

Obreja Gheorghi

română

1570328090078

650,00

28.12.2007

7.

Total

 

 

4.870,00

 

8.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

3.000,00

15.06.2007

9.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

600,00

04.07.2007

10.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

300,00

31.01.2007

11.

Rădulescu Daniela

română

2720322090059

500,00

17.10.2007

12.

Total

 

4.400,00

 

 

Total general:

 

9.270,00

 

 

3. cuantumul total al veniturilor din donatii: 123.690,00 lei

4. lista persoanelor juridice care au făcut în anul 2007 donatii a căror valoare însumată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

Nr crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

Cod unic de înregistrare

Valoarea

Felul donatiei

Data

la care a fost

efectuată donatia

1

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

4.300,00

RON

02.02.2007

2

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.000,00

RON

13.02.2007

3

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.040,00

RON

20.02.2007

4

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.200,00

RON

07.03.2007

5

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

600,00

RON

10.03.2007

6

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.300,00

RON

19.03.2007

7

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

20.000,00

RON

13.04.2007

8

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.600,00

RON

16.04.2007

9

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.500,00

RON

08.05.2007

10

SC REXCAM PROD SRL

Brăila, str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.000,00

RON

15.05.2007


Nr. crt.

Denumirea

Sediul

Nationalitatea

Cod unic de înregistrare

Valoarea

Felul donatiei

Data

la care a fost

efectuată donatia

11

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.200,00

RON

21.05.2007

12

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

600,00

RON

28.05.2007

13

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.500,00

RON

01.05.2007

14

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

500,00

RON

08.06.2007

15

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

4.100,00

RON

18.06.2007

16

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.100,00

RON

03.07.2007

17

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.950,00

RON

23.07.2007

18

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

4.100,00

RON

13.08.2007

19

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

3.500,00

RON

14.08.2007

20

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

5.000,00

RON

28.08.2007

21

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.000,00

RON

06.09.2007

22

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.000,00

RON

17.09.2007

23

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.000,00

RON

11.10.2007

24

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

5.000,00

RON

01.10.2007

25

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

5.000,00

RON

08.10.2007

26

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.100,00

RON

19.10.2007

27

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

1.000,00

RON

01.12.2007

28

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

20.000,00

RON

04.12.2007

29

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.000,00

RON

10.12.2007

30

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

4.850,00

RON

13.12.2007

31

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

10.000,00

RON

18.12.2007

32

SC REXCAM PROD SRL

Brăila str. Călugăreni nr. 100

română

R5846842

2.650,00

RON

18.12.2007

 

Total

 

 

 

123.690,00

 

 

33

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 88

română

R13464690

790,00

RON

26.01.2007

34

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr . 88

română

R13464690

500,00

RON

31.01.2007

35

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 88

română

R13464690

400,00

RON

28.02.2007

36

SC Carpatin Group SRL

Brăila, str. Râmnicu Sărat nr. 88

română

R13464690

250,00

RON

09.03.2007

 

Total

 

 

 

1.940,00

 

 

 

Total general:

 

 

 

125.630,00

 

 

 

Cuantumul total al veniturilor din dobânzi: 0,42 lei.