MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 242         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 28 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

336. - Hotărâre pentru aprobarea organizării expozitiei „agRO - România. Traditii si recunoastere” la Bruxelles, în perioada 31 martie-2 aprilie 2008

 

338. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea proiectului de investitie în infrastructura de transport „Drum de centură în municipiul Oradea - etapa a II-a”

 

346. - Hotărâre pentru modificarea anexei „Activitătile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti” la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

157. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 609/2005 pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

241. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei privind procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

 

858. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

 

917. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea organizării expozitiei „agRO - România. Traditii si recunoastere” la Bruxelles, în perioada 31 martie-2 aprilie 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bruxelles, în incinta Parlamentului European, în perioada 31 martie-2 aprilie 2008, a expozitiei „agRO - România. Traditii si recunoastere” de către Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale, în parteneriat cu patronatele din industria alimentară.

Art. 2. - Se aprobă finantarea cheltuielilor pentru actiunile desfăsurate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale privind organizarea evenimentului prevăzut la art. 1, în sumă totală de 82.400 lei, din prevederile bugetare aprobate Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale pe anul 2008, de la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură si vânătoare”, titlul „Bunuri si servicii”, conform devizului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale si alte organe abilitate de lege vor controla modul de utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumei prevăzute în prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 336.

 

ANEXĂ

 

DEVIZ ESTIMATIV

pentru aprobarea organizării expozitiei„agRO-România. Traditii si recunoastere” la Bruxelles, în perioada 31 martie-2 aprilie 2008

 

Cheltuieli pentru închirieri de echipamente si prestări servicii audio-video

37.000 lei

Cheltuieli pentru transportul produselor agroalimentare si materialelor promotionale

11.400 lei

Cheltuieli pentru elaborarea si tipărirea pliantelor, brosurilor, prospectelor si altor materiale promotionale

34.000 lei

TOTAL:

82.400 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea proiectului de investitie în infrastructura de transport „Drum de centură în municipiul Oradea - etapa a II-a”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea proiectului de investitie în infrastructura de transport „Drum de centură în municipiul Oradea - etapa a II-a”, cu suma de 15.000 mii lei la capitolul 84.01.03 „Transport rutier”, titlul „Investitii ale agentilor economici cu capital de stat”.

Art. 2. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Transporturilor pe anul 2008.

Art. 3. - Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumei prevăzute la art. 1, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 338.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei „Activitătile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti” la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa „Activitătile pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti” la Hotărârea Guvernului nr. 141/2007 privind aprobarea activitătilor pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, a cuantumului acestuia, precum si a sumei totale alocate fiecărei activităti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 120 din 19 februarie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 26 martie 2008.

Nr. 346.

 

ANEXĂ

 

ACTIVITĂTILE

pentru care se acordă sprijin financiar producătorilor agricoli din sectorul zootehnic, în anul 2007, cuantumul acestuia, precum si suma totală alocată fiecărei activităti

 


Nr. crt.

Denumirea activitătii

Valoarea

unitară

(cuantum)

Valoarea totală

I.

Sustinerea

ameliorării populatiilor de

 

 

 

 

a) conducerea registrelor genealogice pentru:

 

 

bovine

7,5 lei/cap

35 mii lei

ovine/caprine

3,68 lei/cap

15 mii lei

b) efectuarea controlului oficial al performantelor de productie la ovine/caprine, astfel:

 

 

 

 

1. controlul oficial al productiei de lapte la ovine si caprine

5,18 lei/cap

90 mii lei

 

 

 

 

2. controlul oficial al productiei de lână la ovine

0,50 lei/cap

3. controlul oficial al

productiei de pielicele la ovine

1,0 lei/cap

4. controlul oficial al productiei de carne de ovine/caprine

0,80 lei/cap

c) introducerea, la nivelul fermelor, a tehnicilor, biotehnologiilor si practicilor moderne de reproductie la speciile de animale, respectiv achizitia containere pentru conservarea materialului seminal congelat cu capacitate de peste 20 litri si cu autonomie dinamică de peste 90 de zile

3.500 lei/buc.

60 mii lei

d) sustinerea cheltuielilor de testare a masculilor de reproductie, respectiv:

1. tăurasi

1000 lei/cap

2 mii lei

2. berbeci/tapi

50 lei/cap

2 mii lei

e) sustinerea cheltuielilor pentru efectuarea testului national de disectie pentru autorizarea echipamentelor de clasificare a carcaselor de porcine conform Sistemului de clasificare EUROP si pentru stabilirea formulei matematice de calcul al procentului de tesut muscular în carcasă, pentru porcinele din România

800 lei/cap

100 mii lei

II.

 

 

 

 

 

 

 

Sustinerea îmbunătătirii calitătii produselor de origine animală

 

 

 

 

 

 

 

a) îmbunătătirea calitătii productiilor de carne prin sustinerea financiară a implementării sistemului de clasificare a carcaselor, respectiv:

1. carcase porcine E

120 lei/carcasă

199.800 mii lei

 

 

2. carcase porcine U

100 lei/carcasă

3. bovine

100 lei/carcasă

4.235 mii lei

b) îmbunătătirea calitătii si a parametrilor de productie în cresterea efectivelor prin sustinerea productiilor de carne si ouă consum, astfel:

 

 

1. scrofite din ferme

comerciale care provin din ferme de reproductie în rasă pură sau hibridare, la prima fătare

150 lei/cap

7.055 mii lei

2. carne pasăre - pui

broiler

1,6 lei/cap

225.000 mii lei

c) îmbunătătirea calitătii productiei de miere prin sustinerea familiilor de albine

20 lei/familie de

albine

14.100 mii lei

d) îmbunătătirea calitătii si igienei laptelui de vacă destinat procesării pentru atingerea standardelor de calitate din Uniunea Europeană, respectiv sustinerea laptelui livrat cu număr total de germeni (NTG) mai mic sau egal cu 100.000/ml si un număr de celule somatice mai mic sau egal cu 400.000/ml

0,3 lei/kg

169.800 mii lei

III

 

 

Sustinerea măsurilor pentru producerea si comercializarea

produselor apicole

a) sustinerea achizitionării de medicamente în vederea combaterii varoozei

6 lei/familie de

albine

2.000 mii lei

b) sustinerea repopulării în stupi pe teritoriul national prin achizitionarea mătcilor din rasă autohtonă

15 lei/matcă de albine

1.000 mii lei

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 609/2005 pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 100.055 din 25 februarie 2008,

în temeiul Ordonantei Guvernului nr. 11/2004 privind producerea, comercializarea si utilizarea materialelor forestiere de reproducere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 161/2004, cu completările ulterioare,

în baza art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor si dezvoltării rurale nr. 609/2005 pentru aprobarea listei personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 663 din 26 iulie 2005, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 157.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 609/2005)

 

LISTA

personalului împuternicit cu controlul producerii, comercializării si utilizării materialelor forestiere de reproducere si cu certificarea materialelor forestiere de reproducere

 


Nr. crt.

Numele si prenumele

Împuternicit al

1.

Olaru Mihai

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia dezvoltare forestieră si consolidare păduri private

2.

Irimie Doru Leonard

Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia dezvoltare forestieră si consolidare păduri private

3.

Popescu Norocel Elizeu

ITRSV Brasov

4.

Crit Ioan Gavril

ITRSV Brasov

5.

Chitu Daniela Andrea

ITRSV Bucuresti

6.

Băncilă Florian

ITRSV Bucuresti

7.

Vingărzan Emil

ITRSV Cluj-Napoca

8.

Moisil Lazăr Savir

ITRSV Cluj-Napoca

9.

Ghiran Dănut luliu

ITRSV Cluj-Napoca

10.

Timis Vasile

ITRSV Cluj-Napoca

11.

Cherciu Ionica

ITRSV Focsani

12.

Popescu Vasile

ITRSV Focsani

13.

Iancu Angela Măria

ITRSV Oradea

14.

Gyori Gavril

ITRSV Oradea

15.

Toma Flavius

ITRSV Oradea

16.

Nicolaescu Marius Florinei

ITRSV Ploiesti

17.

Stoica Bogdan Sebastian

ITRSV Ploiesti

18.

Serban Constantin

ITRSV Ploiesti

19.

Mănescu Marian

ITRSV Râmnicu Vâlcea

20.

Doinea Ion

ITRSV Râmnicu Vâlcea

21.

Zărnescu Ion

ITRSV Râmnicu Vâlcea

22.

Ştefan Cornel

ITRSV Râmnicu Vâlcea

23.

Butnaru Sebastian Nicolae

ITRSV Suceava

24.

Martin Brândusa

ITRSV Suceava

25.

Breaz Mihaela Cristina

ITRSV Suceava

26.

Marcu Dumitru

ITRSV Suceava

27.

Creangă loan

ITRSV Suceava

28.

Magdas Marius

ITRSV Timisoara

29.

Dura Gheorghe

ITRSV Timisoara

30.

Radu Elena Luminita

ITRSV Timisoara

 

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI

 

DECIZIE

privind procedura de acordare a unei licente de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 134/2006 privind înfiintarea Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, ale art. 5 alin. (1)  si ale art. 30 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 15 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 61/2008 privind procedura de selectie pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz,

având în vedere Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 397/2006 pentru aprobarea Documentului de politică si strategie privind exploatarea benzii de frecvente 410-415 MHz/420-425 MHz, în scopul furnizării de servicii de comunicatii mobile în bandă largă,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei emite prezenta decizie.

Art. 1. - Licenta de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz, denumită în continuare licentă, se acordă prin licitatie organizată de Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI.

Art. 2. - (1) Spectrul de frecvente radio pentru care se acordă dreptul de utilizare prin licentă este reprezentat de benzile de frecvente radio pereche 410-415 MHz/420-425 MHz.

(2) Modul de utilizare a spectrului de frecvente radio este:

a) banda de frecvente radio 410-415 MHz pentru receptia statiei de bază;

b) banda de frecvente radio 420-425 MHz pentru emisia statiei de bază.

(3) Dreptul de utilizare a spectrului de frecvente radio acordat prin licentă va fi limitat temporar, în conditiile prevăzute de art. 1 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 61/2008 privind procedura de selectie pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz.

Art. 3. - În conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 61/2008 privind procedura de selectie pentru acordarea unei licente nationale de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele de date si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 410-415/420-425 MHz, la licitatie nu pot participa operatorii care detin cel putin o licentă natională de utilizare a frecventelor radio în vederea furnizării de retele si servicii de comunicatii electronice mobile în benzile de frecvente 880-915 MHz/925-960 MHz (GSM 900), 1710-785 MHz/1805-1880 MHz (GSM 1800), 453-457,5/463- 467,5 MHz (CDMA 450) sau 1920-1980 / 2110-2170 MHz (IMT 2000/UMTS-FDD) si, respectiv, 1900-1920 MHz (IMT 2000/UMTS-TDD).

Art. 4. - (1) Etapele premergătoare licitatiei sunt următoarele:

a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;

b) publicarea proiectului caietului de sarcini în vederea consultării;

c) transmiterea observatiilor privind continutul caietului de sarcini;

d) elaborarea formei finale a caietului de sarcini si publicarea anuntului de participare la licitatie.

(2) Etapele licitatiei sunt următoarele:

a) obtinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate;

b) transmiterea solicitărilor de clarificări si răspunsul la acestea;

c) depunerea ofertelor si a garantiei de participare de către persoanele care au obtinut caietul de sarcini;

d) evaluarea ofertelor;

e) transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse;

f) primirea si solutionarea contestatiilor.

(3) Calendarul detaliat al etapelor licitatiei se va stabili prin caietul de sarcini.

Art. 5. - (1) Pentru organizarea si conducerea procedurii de licitatie, ANRCTI va desemna o comisie de licitatie formată din 7 membri, care nu pot fi actionari, asociati, administratori, cenzori sau angajati, cu carnet de muncă ori în alt mod, ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la licitatie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaratie pe propria răspundere.

(2) În cadrul comisiei de licitatie se vor desemna un presedinte care va conduce procedura de licitatie si un secretar care va întocmi procesele-verbale de sedintă.

(3) O persoană juridică are control asupra ofertantului, conform alin. (1), dacă exercită direct cel putin 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot detinute la acesta.

Art. 6. - (1) Comisia de licitatie are următoarele atributii:

a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;

b) elaborarea formei finale a caietului de sarcini;

c) formularea răspunsurilor la solicitările de clarificări;

d) evaluarea ofertelor;

e) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor presedintelui ANRCTI în scopul aprobării acestuia.

(2) În vederea solutionării eventualelor contestatii, ANRCTI va constitui o comisie formată din alte persoane decât cele care au făcut parte din comisia de licitatie. Procesul-verbal de solutionare a contestatiilor va fi aprobat de presedintele ANRCTI.

Art. 7. - (1) ANRCTI va publica pe pagina de internet www.anrcti.ro, în vederea consultării publice, proiectul caietului de sarcini si data limită până la care se pot primi observatii la acesta.

(2) Forma finală a caietului de sarcini va fi elaborată după centralizarea si analizarea observatiilor primite.

(3) ANRCTI va publica cel putin într-un cotidian de circulatie natională, precum si pe pagina de internet www.anrcti.ro, un anunt de participare la licitatie, prin care va invita persoanele interesate să procure caietul de sarcini, arătând care este data limită pentru aceasta, precum si data limită pentru depunerea ofertelor.

Art. 8. - (1) Caietul de sarcini va contine în mod obligatoriu conditiile tehnice de utilizare a benzilor de frecvente scoase la licitatie, cerintele minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibil, obligatiile minime pe care acesta va trebui să si le asume în cazul în care va fi declarat câstigător al licitatiei, grila de punctaj, precum si orice alte aspecte considerate relevante de către comisia de licitatie.

(2) ANRCTI va asigura obtinerea unui exemplar al caietului de sarcini de către orice persoană care îsi manifestă intentia în acest sens.

Art. 9. - (1) Licitatia se desfăsoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile si neconditionate, primite în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Ofertantii vor constitui o garantie de participare în cuantum de 50.000 euro prin scrisoare de garantie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relatii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, la solicitarea ANRCTI, fără a invoca vreo exceptie legată de procedura de licitatie, o sumă în cuantum egal cu garantia de participare, în cazul în care:

a) ofertantul declarat câstigător al licitatiei renuntă la dreptul de a i se acorda licenta;

b) ofertantul declarat câstigător al licitatiei nu achită taxa de licentă în conditiile prevăzute la art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 61/2008;

c) ofertantul îsi retrage oferta după data limită stabilită pentru primirea ofertelor;

d) ofertantul influentează sau încearcă să influenteze comisia de licitatie în procesul de examinare si evaluare a ofertelor.

(3) Scrisoarea de garantie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel putin 180 de zile de la data limită până la care se pot primi ofertele.

(4) Garantia de participare se restituie integral, la cerere, tuturor participantilor, cu exceptia câstigătorului licentei, căruia îi va fi restituită, la cerere, după momentul eliberării licentei.

Art. 10. - Comisia de licitatie va analiza doar acele oferte care au fost primite în termenul mentionat în caietul de sarcini si care sunt însotite de garantia de participare în cuantumul si în forma prevăzute în prezenta decizie.

Art. 11. - (1) Comisia de licitatie va comunica persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluării acestora, prin afisarea pe pagina de internet www.anrcti.ro.

(2) Persoana a cărei ofertă a fost declarată câstigătoare va fi invitată de către ANRCTI pentru eliberarea licentei, după achitarea de către aceasta a taxei de licentă.

Art. 12. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

 

Bucuresti, 24 martie 2008.

Nr. 241.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 83 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Următoarele declaratii fiscale pot fi depuse prin mijloace electronice de transmitere la distantă:

- Declaratia privind obligatiile de plată la bugetul de stat, cod 14.13.01.99/bs;

- Declaratia privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale, cod 14.13.01.40;

- Declaratia privind accizele, cod 14.13.01.03/a;

- Declaratia rectificativă, cod 14.13.01.00/r;

- Declaratia privind impozitul pe profit, cod 14.13.01.04;

- Decontul de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02;

- Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, cod 14.13.01.02/s;

- Decontul privind accizele, cod 14.13.01.03;

- Decontul privind impozitul la titeiul din productia internă, cod 14.13.01.05.

(2) Plătitorii de impozite, taxe si contributii pot utiliza metoda de depunere a declaratiilor prevăzute la alin. (1) prin mijloace electronice de transmitere la distantă, ca metodă alternativă de depunere a declaratiilor fiscale.

(3) Pentru depunerea prin mijloace electronice de transmitere la distantă a declaratiilor fiscale, contribuabilii utilizează serviciul „Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(4) Completarea si transmiterea declaratiilor fiscale prevăzute la alin. (1) se efectuează în conformitate cu instructiunile de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line”, utilizându-se formularele de declaratii fiscale existente pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Data depunerii declaratiei fiscale este data înregistrării acesteia pe site-ul de internet al Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, astfel cum a fost comunicată contribuabilului prin mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaratiei.

Art. 2. - (1) Pentru declararea unei obligatii de plată, pentru aceeasi perioadă de raportare, nu se utilizează simultan mai multe metode de depunere a declaratiilor fiscale.

(2) În situatia în care plătitorul de impozite, taxe si contributii a utilizat pentru aceeasi obligatie bugetară si aceeasi perioadă de raportare mai multe căi de transmitere a declaratiei fiscale, va fi înregistrată prima declaratie depusă, conform legii. Orice corectie ulterioară a unei sume declarate se face prin depunerea unei declaratii fiscale rectificative, în conditiile legii.

Art. 3. - (1) Declaratia depusă prin mijloace electronice de transmitere la distantă se prezumă a fi semnată de către persoana împuternicită pentru semnarea declaratiilor fiscale, a cărei semnătură a fost atasată declaratiei, conform certificatului digital utilizat.

(2) Semnarea declaratiilor fiscale poate fi efectuată prin utilizarea certificatului digital emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală sau prin utilizarea certificatului digital calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

 

CAPITOLUL II

Solicitarea certificatelor digitale emise de Agentia Natională de Administrare Fiscală

 

Art. 4. - (1) Pentru utilizarea metodei de depunere a declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distantă, contribuabilii pot solicita un certificat digital emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

(2) Certificatul digital se eliberează gratuit de Agentia Natională de Administrare Fiscală, pe numele persoanelor împuternicite pentru semnarea declaratiilor fiscale.

(3) Certificatul digital emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală este utilizat de către contribuabil numai în relatia cu organul fiscal.

(4) Solicitarea certificatului digital se face prin înregistrarea persoanei împuternicite pentru semnarea declaratiilor ca utilizator al serviciului „Depunere declaratii on-line” si depunerea formularului 140 „Cerere pentru obtinerea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.

(5) Modelul si continutul formularului 140 „Cerere pentru obtinerea certificatului digital” sunt prevăzute în anexa nr. 1.

(6) Cererea pentru obtinerea certificatului digital se completează, se transmite electronic si se listează prin functionalitătile puse la dispozitie de serviciul „Depunere declaratii on-line”. Exemplarul listat, semnat si stampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaratiilor fiscale, într-un interval de 30 de zile lucrătoare de la transmiterea electronică a cererii, la directia generală a finantelor publice judeteană sau, după caz, la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal.

(7) Cererea în format hârtie va fi însotită de următoarele documente:

- documentul de identitate a solicitantului, în original si în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.

(8) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului si documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale se anexează la cerere.

(9) Informatiile necesare pentru ridicarea certificatului digital se transmit persoanei solicitante, prin posta electronică, la adresa mentionată în cererea pentru obtinerea certificatului digital.

Art. 5. - (1) Certificatul digital emis de Agentia Natională de Administrare Fiscală este valabil pe o perioadă de un an.

(2) Revocarea certificatului digital se solicită de titularul acestuia prin completarea si transmiterea formularului 141 „Cerere pentru revocarea certificatului digital”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea certificatului digital se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distantă, prin functionalitătile puse la dispozitie de serviciul „Depunere declaratii on-line”.

(3) Modelul si continutul formularului 141 „Cerere pentru revocarea certificatului digital” sunt prevăzute în anexa nr. 2.

(4) În situatia în care revocarea certificatului digital se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acesta a fost eliberat, cererea pentru revocarea certificatului digital se depune în format hârtie, semnat si stampilat, de către contribuabil, conform legii, la directia generală a finantelor publice judeteană sau, după caz, la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însotită de următoarele documente:

- documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original si în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca certificatul digital.

 

CAPITOLUL III

Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în conditiile Legii nr. 455/2001

 

Art. 6. - În vederea depunerii declaratiilor fiscale, prevăzute la art. 1, prin mijloace electronice de transmitere la distantă, acestea pot fi semnate si de persoane care detin certificate digitale calificate, eliberate de furnizorii de servicii de certificare, acreditati în conditiile Legii nr. 455/2001.

Art. 7. - (1) Pentru utilizarea serviciului „Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, de către persoanele prevăzute la art. 6, se vor efectua următoarele operatiuni:

a) înregistrarea persoanei care detine certificat digital calificat, împuternicită de către contribuabil pentru semnarea declaratiilor fiscale, ca utilizator al serviciului „Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

b) depunerea formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, însotit de documentul de confirmare a certificatului digital calificat, existente pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Documentul de confirmare se depune în format electronic, semnat digital de către solicitant si confirmat prin semnătura electronică a autoritătii de certificare.

(2) Modelul si continutul formularului 150 „Cerere pentru utilizarea unui certificat digital calificat”, precum si continutul documentului de confirmare a certificatului digital calificat sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Cererea pentru utilizarea unui certificat digital calificat se completează, se transmite electronic si se listează prin functionalitătile puse la dispozitie de serviciul „Depunere declaratii on-line”.

Exemplarul listat, semnat si stampilat de către contribuabil, conform legii, se depune de către persoana împuternicită pentru semnarea declaratiilor fiscale, la directia generală a finantelor publice judeteană sau, după caz, la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal.

(4) Cererea în format hârtie va fi însotită de următoarele documente:

- documentul de identitate a solicitantului, în original si în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil.

(5) Pe baza documentelor depuse, organul fiscal verifică realitatea datelor înscrise în cerere, iar copia documentului de identitate a solicitantului si documentul privind dreptul solicitantului de a semna declaratiile fiscale se anexează la cerere.

(6) Confirmarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line”, existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, semnată electronic prin utilizarea unui certificat digital calificat, emis de către un furnizor de servicii de certificare acreditat în conditiile Legii nr. 455/2001, se transmite persoanei solicitante, prin postă electronică, la adresa mentionată în cerere.

Art. 8. - (1) Revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line” existent pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, se solicită de titularul certificatului calificat, prin completarea si transmiterea formularului 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line”, aflat pe site-ul Ministerului Economiei si Finantelor, portalul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală. Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distantă, prin functionalitătile puse la dispozitie de serviciul „Depunere declaratii on-line”.

(2) Modelul si continutul formularului 151 „Cerere pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line” sunt prevăzute în anexa nr. 4.

(3) În situatia în care revocarea dreptului de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line” se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obtinut, „Cererea pentru revocarea dreptului de utilizare a serviciului Depunere declaratii on-line” se depune în format hârtie, semnat si stampilat, de către contribuabil, conform legii, la directia generală a finantelor publice judeteană sau, după caz, la Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în a cărei rază teritorială contribuabilul îsi are domiciliul fiscal. Cererea va fi însotită de următoarele documente:

- documentul de identitate a persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original si în copie;

- documentul eliberat de contribuabil, din care rezultă dreptul persoanei solicitante de a revoca dreptul de utilizare a serviciului „Depunere declaratii on-line”.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 9. - (1) Dispozitiile cap. II „Solicitarea certificatelor digitale emise de Agentia Natională de Administrare Fiscală” îsi încetează aplicabilitatea începând cu data de 1 mai 2008.

Începând cu data de 1 mai 2008, certificatele digitale vor putea fi solicitate numai de la furnizorii de servicii de certificare acreditati în conditiile Legii nr. 455/2001.

(2) Dispozitiile cap. III „Utilizarea certificatelor digitale calificate, emise în conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică” se aplică începând cu data de 1 aprilie 2008.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispozitie contrară se abrogă.

Art. 10. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor si Directia generală de tehnologia informatiei din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si directiile generale ale finantelor publice judetene vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 11. - Anexele nr. 1-4*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 12. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 858.

 

ANEXA Nr. 1

 

CERERE PENTRU OBTINEREA CERTIFICATULUI DIGITAL

 

ANEXA Nr. 2

 

CERERE PENTRU REVOCAREA CERTIFICATULUI DIGITAL

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE PENTRU UTILIZAREA UNUI CERTIFICAT DIGITAL CALIFICAT

 

DOCUMENT DE CONFIRMARE

 

ANEXA Nr. 4

 

CERERE PENTRU REVOCAREA DREPTULUI DE UTILIZARE

A SERVICIULUI DEPUNERE DECLARATII ON-LINE

 

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 477/2008 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mici si mijlocii”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, domeniul major de interventie 1.1 „Investitii productive si pregătirea pentru competitia pe piată a întreprinderilor, în special a IMM”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 190 din 12 martie 2008, se modifică după cum urmează:

- articolul 23 din anexă va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - Bugetul total estimat al schemei pentru perioada 2008-2013 este de 346,2 milioane euro (echivalentul în lei), având ca sursă de finantare Fondul European de Dezvoltare Regională si fonduri publice nationale (buget de stat), astfel:

a) pentru sprijin financiar în valoare de până la 250.000 euro (echivalentul în lei):

 

a) pentru sprijin financiar în valoare de până la 250.000 euro (echivalentul în lei):


 

 

 

- milioane euro -

Anul

Total, din care:

Fonduri comunitare

Fonduri publice nationale

2008

62,6

53,3

9,3

2009

33,1

28,2

4,9

2010

36,7

31,7

5,0

2011

37,7

33,7

4,0

2012

30,9

27,2

3,7

2013

28,4

25,0

3,4

Total 2007—2013

229,4

199,1

30,3

 

b) pentru sprijin financiar cu valoarea cuprinsă între 250.001-1.500.000euro (echivalentul în lei):

 

- milioane euro -

Anul

Total, din care:

Fonduri comunitare

Fonduri publice nationale

2008

31,6

27,0

4,6

2009

16,8

14,4

2,5

2010

18,5

16,2

2,3

2011

18,0

16,0

2,0

2012

16,5

14,6

1,9

2013

15,3

13,5

1,8

Total 2007-2013

116,8

101,7

15,1

 

 

 

 

 

 

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 25 martie 2008.

Nr. 917.