MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 231         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 26 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

292. - Hotărâre pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

306. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, Comitetul pentru Turism si Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat din cadrul Comitetului pentru Industrie, Inovatie si Antreprenoriat

 

310. - Hotărâre privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Asociatiei „International Road Safety Academy Association” din Olanda

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

99. - Ordin al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

345. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 21 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 1.362/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Vâlcea, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Vâlcea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 si 281 bis din 25 aprilie 2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Anexa nr. 3 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului Drăgăsani, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitiile nr. 2471-2473, conform anexei nr. 1.

2. La anexa nr. 14 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bărbătesti, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 7 si 262;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 18, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 2828 mp; adresa: Bărbătesti, sat Bărbătesti; vecini: D. comunal, P. Otăsău, Valea Bisericii, Buharu Vasile”;

- la pozitia nr. 124, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 1,3 km, l = 5,5 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. - l = 1,5 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătesti, sat Bărbătesti; vecini: Ilinescu, Cretu Paraschiva, Savu Elisabeta, Enache Constantin”;

- la pozitia nr. 148, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 2,8 km, l = 5,5 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. L = 2,8 km, l = 1 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătesti, sat Bodesti; vecini: Primăria Comunei Bărbătesti, mostenitor Dumitrascu Maria, comuna Stoenesti”;

- la pozitia nr. 181, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 5 km, l = 5,5 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. l = 1 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătesti, sat Bărbătesti; vecini: Chirca, Olariu, Bolovan”;

- la pozitia nr. 188, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 2 km, l = 6 ml, intravilan, pietruit; descript: Z.Sig. l = 1,5 ml de fiecare parte; adresa: comuna Bărbătesti, sat Negrulesti; vecini: Biserica Bărzesti, Sacerdoteanu Constantin, Rădoi Gheorghe”;

c) se completează cu pozitiile nr. 380-382, conform anexei nr. 2.

3. La anexa nr. 21 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Cernisoara, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitia nr. 35;

b) la pozitia nr. 38, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 2600 mp, l = 4 m, pietruit cu santuri; adresa: sat Cernisoara; vecini: Porumbel-Bobora, Vartolomei-Stefan Ion”.

4. La anexa nr. 40 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lădesti, judetul Vâlcea” la sectiunea I „Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile: nr. 18, 51 si 174;

b) la pozitia nr. 218, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: L = 759 m, l = 4 m, pământ, pe care se realizează accesul la statia de epurare din DN 65 C; adresa: sat Păsculesti, comuna Lădesti”;

c) se completează cu pozitiile nr. 220 si 221 conform anexei nr. 3.

5. Anexa nr. 41 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Lăpusata, judetul Vâlcea”, sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitiile nr. 171-182, conform anexei nr. 4.

6. Anexa nr. 50 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Milcoiu, judetul Vâlcea”, sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitiile nr. 123-125, conform anexei nr. 5.

7. Anexa nr. 52 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Nicolae Bălcescu, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 60, 66, 67 si 70;

b) la pozitia nr. 15, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: S = 4.420 mp, vecini: N - teren privat, V – drum acces, S - drum judetean, E - proprietatea Rizescu”;

c) se completează cu pozitiile nr. 296-301, conform anexei nr. 6.

8. La anexa nr. 56 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păusesti, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 5, 48, 51, 209 si 211;

b) se modifică următoarele pozitii:

- la pozitia nr. 13, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren aferent Primărie S = 1.813 mp; adresa: Păusesti, sat Păusesti; vecini: E - Stroe Lucretia si def. Popescu Maria, V - DJ 125, N - Cămin cultural, S - Drum sătesc”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „484,62 RON”;

- la pozitia 14, coloana 4 va avea următorul cuprins: „Tehnice: teren aferent sport, S = 3.300 mp; adresa: Păusesti, str. Barcanele; vecini: E - DJ 125, V - pârâul, N - Tâlvâc M., S - Preotescu Dan”, iar coloana 6 va avea următorul cuprins: „865,92 RON”;

c) se completează cu pozitia nr. 406, conform anexei nr. 7.

9. La anexa nr. 57 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Păusesti-Măglasi, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile”:

a) se abrogă pozitiile nr. 1-5, 9,10, 26-30, 109, 113-114, 121 si 124-159;

b) se completează cu pozitiile nr. 168-176, conform anexei nr. 8.

10. Anexa nr. 58 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Perisani, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile”:

a) la pozitia nr. 13, coloana 4 se modifică si va avea următorul cuprins: „Tehnice: 905 mp”, coloana 6 se modifică si va avea următorul cuprins: „Valoare de inventar - 541,51 RON”, iar coloana 7 se modifică si va avea următorul cuprins: „Situatia juridică actuală - proprietate publică a comunei”;

b) se completează cu pozitiile nr. 113-115, conform anexei nr. 9.

11. Anexa nr. 67 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sălătrucel, judetul Vâlcea”, sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitiile nr. 113-129, conform anexei nr. 10.

12. La anexa nr. 70 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Slătioara, judetul Vâlcea”, la sectiunea I „Bunuri imobile” se abrogă pozitia nr. 56.

13. Anexa nr. 87 „Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Diculesti, judetul Vâlcea”, sectiunea I „Bunuri imobile” se completează cu pozitiile nr. 142-148, conform anexei nr. 11.

Art. II. - Anexele nr. 1-11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 292.

 

ANEXA Nr. 1

 

JUDETUL VÂLCEA

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC

AL MUNICIPIULUI DRĂGĂSANI

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul dobândirii

sau dării în

folosintă

Valoare de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

2471

1.3.7.2.

Str. Dimitrie Simulescu

Face legătura între str. Ferdinand si str. Rahova; L = 1.968 ml, I medie = 14 ml fără infrastructură existentă

1965

1.047.830

Domeniul public al municipiului Drăgăsani HCL nr. 73/2007

2472

1.3.7.2.

Str. Căpitan Hoarcă

Face legătura între str. Ferdinand si str. Dealul Olt; L = 2.026,5 ml; I. medie = 7 ml, din care 1.038 ml lungime - beton asfaltic si 988,5 ml fără infrastructură existentă, zonă de protectie 3 ml;

1965

650.175

Domeniul public al municipiului Drăgăsani. HCL nr. 73/2007

2473

1.3.7.2.

Str. Dealul Oltului

L = 390 ml; I = 7 ml; zonă de protectie 3 ml, îmbrăcăminte asfaltică din balast

1965

148.321

Domeniul public al municipiului Drăgăsani. HCL nr. 73/2007

 

ANEXA Nr. 2

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI BĂRBĂTESTI

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de

inventar

(lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

380

 

Reteaua

publică de

alimentare cu

apă Bărbătesti

Descriptiv: retea alim.apă, L = 45 km, captare, bazin 2 x 200 mc, statie tratare si epurare apă

1994

3.624.183,00

Domeniul public al comunei Bărbătesti HCL nr. 2/2007

381

1.6.4.

Sediu nou

primărie si

Consiliu Local

Bărbătesti

Tehnice: S = 400 mp; Descriptiv: regim înăltime P + 1, fundatie si elevatie din beton, acoperita cu tiglă; Adresa: Bărbătesti, sat Bodesti; Vecini: E - Dj 646 E Bodesti-Bărbătesti, V - Pârâu Otăsău, N - Canal regularizator, S - most. Mitroi Popescu

2006

289.803,00

Domeniul public al comunei Bărbătesti. HCL nr. 2/2007

382

 

Teren sediu

nou primărie si

Consiliu Local

Bărbătesti

Tehnice: S = 3.318 mp; Adresa: Bărbătesti, sat Bodesti; Vecini: E - DJ 646 E Bodesti-Bărbătesti, V - Pârâu Otăsău, N - Canal regularizator, S - mostenitor Mitroi P.

2006

56.400

Domeniul public al comunei Bărbătesti. HCL nr. 2/2007

 

ANEXA Nr. 3

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI LĂDESTI

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

220

1.8.

Canalizare în sistem

centralizat cu statie de epurare

Tehnice: colector principal = 5.170 m, două statii de repompare, statie de epurare

2006

3.271.280

Domeniul public al comunei Lădesti, HCL nr. 30/2007

221

1.6.2.

Atelier scoală - Liceul Teoretic Lădesti

Tehnice: suprafata construită = 188,68 mp, regim înăltime P + M, sistem constructiv: fundatie b.a. zidărie din cărămidă, palnee b.a., învelitoare din tablă zincată

2006

331.648

Domeniul public al comunei Lădesti, HCL nr. 30/2007

 

ANEXA Nr. 4

 

JUDETUL VÂLCEA

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC

AL COMUNEI LĂPUSATA

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau

dării în

folosintă

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

171

1.8.1.

Put forare Serbănesti

Echipat cu electropompă - P1 = 18,5 Kw

2006

21150

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

172

1.8.1.

Put forare Sărulesti

Echipat cu electropompă - P2 = 13,0 Kw

2006

20713

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

173

1.8.1.

Statie

repompare

Serbănesti

Putere - P = 1 x 1,2 Kw

2006

12698

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

174

1.8.1.

Statie

repompare

Sărulesti

Putere - P = 1 x 1,2 Kw

2006

12698

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

175

1.8.1.

Statie clorinare Serbănesti

Compusă - un aparat cu vacuum cu o dozare CNEC = 12,53 gr. Clor/h, echipat cu o pompă centrifugă cu P = 3 Kw

2006

8174

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

176

1.8.1.

Statie clorinare Sărulesti

Compusă - un aparat cu vacuum cu o dozare CNEC=12,53 gr. Clor/h, echipat cu o pompă centrifugă cu P=3Kw

2006

8174

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

177

1.8.1.

Reductor de

presiune

Serbănesti

Dn40, Pn 16

2006

53983

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

178

1.8.1.

Reductor de

presiune

Sărulesti

Dn40, Pn 16

2006

53983

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

179

1.8.1.

Rezervor 1 Sărulesti

Rezervor înmagazinare cu un V=200 mc, echipat electronic cu P=3Kw

2006

20706

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

180

1.8.1.

Rezervor 2 Beresti

Rezervor înmagazinare cu un V=200 mc, echipat electronic cu P=3Kw

2006

19992

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

181

1.8.1.

Rezervor 3 Serbănesti

Rezervor înmagazinare cu un V=200 mc, echipat electronic cu P=3Kw

2006

19992

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

182

1.8.1.

Retea de

aductiune si distributie

Retea confectionată din PVC (PEID) Pn=6 bari pe o lungime totală de 16,460 m

2006

244231

Domeniul public al comunei Lăpusata. HCL nr. 26/2007

 

ANEXA Nr. 5

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI MILCOIU

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

123

 

Monument - semnal de intrare în judet

Tehnice: constructie din b.a. având înăltimea de 6 m si suprafata la bază de 22 mp; Descriptive: structură de rezistentă din beton; Vecini: N - parcare; S - teren domeniu public; E - parcare; V - teren domeniu public

1970

9.028,64

Domeniul public al comunei Milcoiu. HCL nr. 14/2007

124

 

Teren aferent constructiei monument - semnal de intrare în judet

Tehnice: S=22 mp; Adresa: Milcoiu, sat Tepsenari; Vecini: N - parcare; S - teren domeniu public; E - parcare; V - teren domeniu public

1970

282

Domeniul public al comunei Milcoiu. HCL nr. 15/2007

125

 

Teren

Tehnice: S=20 mp; Descriptive: categoria de folosintă - păsune comunală; Adresa: Milcoiu, sat Tepsenari; Vecini: N - păsune comunală; S - DN 7; E - parcare; V - păsune comunală

2007

256

Domeniul public al comunei Milcoiu. HCL nr. 15/2007

 

ANEXA Nr. 6

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI NICOLAE BĂLCESCU

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

296

 

Teren punct Valea

Bălcească, sat Valea Bălcească

Tehnice: - teren neproductiv - extravilan. Descriptive: - 750 m.p.; Vecini: N - Drum acces; S - Zăvoi Topolog; E - Canal Valea Bălcească; V - Drum acces

1962

51.562

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007

297

 

Teren punct Dosul - Râului - Pod, sat Dosul Râului

Tehnice: - teren neproductiv - extravilan. Descriptive: - 750 m.p.; Vecini: N - râul Topolog; S - Zăvoi Topolog; E - zăvoi râu Topolog; V - Podul de trecere peste râul Topolog.

1924

51.562

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007

298

 

Teren punct Rotăresti - Statie, sat Rotărăsti

Tehnice: - teren neproductiv - extravilan. Descriptive: - 726,69 m.p.; Vecini: N - DJ 678 D; S —DJ 678 A; E - DJ 678 D; V - DJ 678 D

1962

50.099

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007

299

 

 

Teren punct Valea Bălcească

Tehnice: - teren neproductiv - intravilan. Descriptive: —19755,75 m.p.; Vecini: N - DJ 678 D; S - Gherghina Gheorghe; E - Drum comunal; V - Petrescu Ioana, Neferu Aurelia

1948

1.358.194,65

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 45/2007

300

 

Teren păsune - sat Rotărăsti

Tehnice:—teren păsune —1170 m.p. Descriptive: - intravilan; Vecini: N - drum sătesc; S - most. Def. Bododea C-tin; E - rezervă comisia locală N. Bălcescu;V - Ocolul Silvic Stoiceni;

2007

1170

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 62/2007

301

 

Teren arabil - sat Rotărăsti

Tehnice: - teren arabil - 304 m.p. Descriptive: - intravilan; Vecini: N - Drum judetean; S - Lută Constantin; E - sediu primărie; V - Dobre Marina

2007

950

Domeniul public al comunei Nicolae Bălcescu. HCL nr. 62/2007

 

ANEXA Nr. 7

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PĂUSESTI

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

406

 

Sistem de alimentare cu apă potabilă

Tehnice: retea aductiune: PEID Pn6 De = 160x9,1 mm, L = 40 ml; rezervor de înmagazinare a apei = 600 m3; statie de clorare cu 1 + 1 aparate dozare; statie de pompare în reteaua de distributie echipată cu 2 pompe + 1 pompă separată de incendiu; retea de distributie = 21545 ml conducte PIED Pn6bar, Pn10 bar; 65 cismele stradale; 4 statii de repompare tip booster; Adresa: comuna Păusesti

2006

2.725.576

Domeniul public al comunei Păusesti. HCLnr. 11/2007


ANEXA Nr. 8

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PĂUSESTI-MĂGLASI

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

168

 

Izlaz comunal

Tehnice: S = 21,53 ha păsune Adresa: comuna Păusesti-Măglasi, sat Ulmetel Vecini: pădure privată

1954

1

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 44/2007

169

1.6.2.

Clădire Atelier Scoală

Tehnice: S = 500 mp din cărămidă Adresa: sat Păusesti-Măglasi Vecini: E = Cebuc Ion, N = Oprescu Gheorghe, S = comuna Păusesti-Măglasi, V = comuna Păusesti-Măglasi

1970

121.573

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 39/2006.

170

 

Teren aferent Atelier Scoală

Tehnice: S = 1976 mp curti constructii

Adresa: sat Păusesti-Măglasi Vecini: N = comuna Păusesti-Măglasi si Oprescu Gheorghe, S = comuna Păusesti-Măglasi, V = Fulga Ileana, E = Cebuc Ion

1970

1

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 39/2006

171

 

Teren constructii

Tehnice: S = 1325 mp curti

constructii

Adresa: sat Păusesti-Măglasi

Vecini: E = Cebucion, S = DN 64

Râmnicu Vâlcea - Olănesti,

V = comuna Păusesti-Măglasi si

Fulga Ileana, N = comuna

Păusesti-Măglasi

 

 

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi HCL nr. 44/2007

172

1.3.7.1.

Drum comunal Tronson 1

Tehnice: pământ, L = 85 ml, I = 5 ml Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu

1997

1

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 26/2005

173

1.3.7.1.

Drum comunal Tronson 2

Tehnice: pământ, L= 195 ml, I = 5 ml Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu

1997

1

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 26/2005

174

1.3.7.1.

Drum comunal Tronson 3

Tehnice: pământ, L= 166 ml, I = 5 ml Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu

1997

1

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 26/2005

175

1.3.7.1.

Drum comunal Tronson 4

Tehnice: pământ, L = 98 ml, I = 5 ml Adresa: sat Vlăduceni - Oromulu

1997

1

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 26/2005

176

 

Izlaz comunal

Tehnice: S = 64,65 ha păsune Adresa: sat Valea Cheii Vecini: N = proprietăti private, S = proprietăti private, E = proprietăti private, V = ROMSILVA

1954

1

Domeniul public al comunei Păusesti-Măglasi. HCL nr. 35/2006


ANEXA Nr. 9

 

JUDETUL VÂLCEA

 

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI PERISANI

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

113

1.6.2.

Cămin cultural Spinu

Tehnice: zidărie beton, acoperis tiglă, suprafata construită = 118,65 mp, suprafata desfăsurată = 168,35 mp

Act vânzare si cumpărare nr. 498 din 25.04.2007

43.000

Domeniul public al comunei Perisani. HCL nr. 72/2007

114

 

Teren aferent Căminului cultural Spinu

Tehnice: S = 236 mp

Adresa: comuna Perisani, sat

Spinu, judetul Vâlcea

Vecini: E —DN7D,

N,S,V - Popescu Nicusor

Act donatie nr. 497 din 25.04.2007

1.075

Domeniul public al comunei Perisani. HCL nr. 72/2007

115

1.8.6.

Alimentare cu apă comuna Perisani

Tehnice: retea distributie, L= 15,7 km

P.N. 10.200 mm

Captarea 1 Valea Câmpului

Suprafata = 2.250 mp, cu vecini pe

toate laturile Obstea de Mosneni

Mlăceni

Captarea 2 Pârâul Cald

Suprafata = 2.600 mp, cu vecini la

toate punctele cardinale Obstea

Mosneni Mlăceni

Gospodărie apă, suprafata = 1.850 mp

cu vecinii la E, V si N Obstea

Mosnenilor Mlăceni si la S - DC 5

Bazin colectare

Volum 300 mc

Clădire statie clorinare, suprafata

construită = 20,52 mp

Clădire statie comandă, suprafata

construită = 52,20 mp

2006

2.287.678

Domeniul public al comunei Perisani. HCL nr. 72/2007

 

ANEXA Nr.10

 

JUDETUL VÂLCEA

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC

AL COMUNEI SĂLĂTRUCEL

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr.crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul

dobândirii sau

dării în

folosintă

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

113

1.3.17.1

Pod Pătesti

Tehnice: L = 20 m, I = 4 m;

Descriptive: beton armat;

Adresa: corn. Sălătrucel, sat

Pătesti;

Vecini: N - pârâu; E - islaz

comunal; S - pârâu Pătesti; V -

proprietăti agricole

2006

136.882

Domeniul public al comunei Sălătrucel. HCL nr. 14/2007

114

1.3.17.1

Pod „La Miu"

Tehnice: L = 50 m, I = 3 m;

Descriptive: placă fier beton armat;

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - ulita Mierloi; E -

pârâu Coisca; S - drum acces;

V - pârâu Coisca

2007

80.000

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

115

 

Teren„La Iepuras"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0327 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - Busagă Gheorghe,

Cernea Ioana; E - drum acces;

S - Frunză Mariana; V - Frunză

Mariana

2002

40

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

116

 

Teren „La Troita Fanati"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0210 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - Pătrascu Florea; E —

drum Serbănesti; S - mostenitori

defunct Ciobotea Nicolae; V —

S.C. Călimănesti

2006

50

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

117

 

Teren„La

Magazin

Salatrucel"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0529 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - DJ 703G; E —

Parohia Salatrucel; S —

mostenitori Manta Vasile,

Brăneanu Vasile, Brăneanu

Gheorghe; V - Ticuleanu Sergiu

1963

40

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

118

 

Teren „La Pod Sima"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,20 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - DJ 703G; E - pârâu

Pătesti; S - rest proprietate

primărie; V - drum de acces

2007

600

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

119

 

Teren „La Piav"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0400 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - Rosea Ion; E - Lebu

loan; S - Dispensar veterinar;

V - Lebu loan

1963

400

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

120

 

Teren „La Moara Pîrjol"

Tehnice: situat în Salatrucel, S = 0,0308 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat Salatrucel; Vecini: N - Păunei Ion; E - Pârjol Vasile; S - Pârjol Vasile; V - Popa V. Măria

1963

400

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

121

 

Teren„La

Dispensar

medical"

Tehnice: situat în Salatrucel, S = 0,20 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat Salatrucel; Vecini: N - Primăria Salatrucel; E - DC 13; S - Ileana Florea, Rizea Măria; V- Ileana Florea

1963

600

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007


1

2

3

4

5

6

7

122

 

Teren „La Pod Brăneanu"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0225 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - pod soseaua

judeteană; E - drum acces; S —

Busagă I. Gheorghe; V - pârâul

Pătesti

1989

40

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

123

 

Teren „La Bazin Fanati"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0960 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - mostenitori Dugulan

Dumitru; E - DC 13; S - DC 13;

V - pârâu, mostenitori Dugulan

Dumitru

1978

60

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

124

 

Teren Sediu Politie

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0600 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - drum acces; E - DC

13; S - Primăria Salatrucel; V —

ulita Valea Bodii

1963

800

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

125

 

Teren „La Pod Scoala"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0799 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - drum acces; E —

mostenitori Drăghici Ristea; S —

drum judetean; V - ulita Valea

Bodii

2000

700

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

126

 

Teren „La Coisca Mârzoi"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,20 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - Cernea Vasile, Cernea

Ioana; E - Bucura Nicolae; S —

pârâu Coisca; V - drum acces

2006

500

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

127

 

Teren„La Bănăteanu" -groapa de gunoi

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,5115 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - drum acces; E - rest

proprietate; S - drum acces; V —

Groapa Călimănesti

2006

300

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

128

 

Teren „La Troita eroilor"

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0130 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - pârâu Pătesti; E —

mostenitori Drăghici Ion; S - drum

judetean; V - drum judetean

1950

800

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 14/2007

129

 

Teren „La Bazin C.F.R."

Tehnice: situat în Salatrucel, S =

0,0275 ha

Adresa: corn. Salatrucel, sat

Salatrucel;

Vecini: N - Sora Florea; E —

Mihăloiu Petre; S - mostenitori

Nicu Filoftea; V - Sora Florea

2007

117.872

Domeniul public al comunei Salatrucel. HCL nr. 21/2007


JUDETUL VÂLCEA

 

COMPLETĂRI LA INVENTARUL BUNURILOR CARE APARTIN DOMENIULUI PUBLIC

AL COMUNEI DICULESTI

 

Sectiunea I - Bunuri imobile

 

Nr. crt.

Codul de clasificare

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Anul PIF

Valoare de inventar (lei)

Situatia juridică actuală

1

2

3

4

5

6

7

142.

 

Teren parc-Budesti

Tehnice: S = 5.000 mp Adresa: Diculesti, sat Budesti Vecini: Drum judetean, Cupăreanu Ion, Nicu Eugen

1982

346

Domeniul public al comunei Diculesti. HCL nr. 40/2007

143.

 

Teren scoală

Tehnice: S = 5.000 mp, teren

aferent

Adresa: Diculesti, sat Băbeni

Oltetu

Vecini: Teren aferent scoală

1959

815,02

Domeniul public al comunei Diculesti. HCL nr. 40/2007

144.

 

Teren dispensar

Tehnice: S = 2.500 mp

Adresa: Diculesti, sat Băbeni

Oltetu

Vecini: Teren aferent dispensar

1960

345,25

Domeniul public al comunei Diculesti. HCL nr. 40/2007

145.

 

Teren Dealul Viilor

Tehnice: S = 2.500 mp Adresa: Diculesti; sat Budesti Vecini: Vasilescu Virginia, Bidilici Ion

1976

267,30

Domeniul public al comunei Diculesti. HCL nr. 40/2007

146.

 

Teren Golească

Tehnice: S = 8.000 mp Adresa: Diculesti, sat Budesti Vecini: Cupăreanu Sabin

1935

920

Domeniul public al comunei Diculesti. HCL nr. 40/2007

147.

 

Teren Golească

Tehnice: S = 7.500 mp Adresa: Diculesti, sat Budesti Vecini: Giura Dănut, Canal, Drum sătesc

1935

865

Domeniul public al comunei Diculesti. HCL nr. 40/2007

148.

 

Teren Bidrascu

Tehnice: S = 5.000 mp

Adresa: Diculesti, sat Băbeni

Oltetu

Vecini: Râul Oltet, Drum agricol

1968

348

Domeniul public al comunei Diculesti. HCL nr. 40/2007

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, a Asociatiei „International Road Safety Academy Association” din Olanda

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii în România, prin hotărâre judecătorească, a Asociatiei „International Road Safety Academy Association” din Olanda, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în Olanda, Amsterdam, Zekeringstraat 17, 1014 BM, P.O. Box 14852, 1001 LJ.

Art. 2. - Asociatia „International Road Safety Academy Association” are ca scop dezvoltarea de programe de interes general în domeniul sigurantei rutiere.

Art. 3. - Asociatia „International Road Safety Academy Association” va functiona în România prin intermediul unei reprezentante cu sediul în municipiul Bucuresti, bd. I. C. Brătianu nr. 39, sc. 2, et. 8, ap. 38, sectorul 3.

Art. 4. - Asociatia „International Road Safety Academy Association” din Olanda, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatiilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Alexandru Victor Micula,

secretar de stat

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 310.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, Comitetul pentru Turism si Grupul de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat din cadrul Comitetului pentru Industrie, Inovatie si Antreprenoriat

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă plata contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2007, în sumă de 5.200 euro.

(2) Se aprobă plata contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Comitetului pentru Turism, pentru anul 2008, în sumă totală de de 17.300 euro, din care 7.500 euro contributie anuală si 9.800 euro contributie voluntară.

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei României la Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică, în calitate de observator în cadrul Grupului de lucru pentru întreprinderi mici si mijlocii si antreprenoriat, Comitetul pentru Industrie, Inovatie si Antreprenoriat, pentru anul 2007, în sumă de 1.700 euro, si, pentru anul 2008, în sumă de 2.600 euro.

Art. 3. - (1) Contravaloarea în lei a contributiilor prevăzute la art. 1 si 2 se asigură din bugetul Ministerului pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale pe anul 2008.

(2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la art. 1 si 2 se va calcula pe baza cursului de schimb leu/euro la data efectuării plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul pentru întreprinderi mici si mijlocii,

comert, turism si profesii liberale,

Ovidiu Ioan Silaghi

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 306.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

 

ORDIN

pentru aprobarea unor acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013”

 

Având în vedere Decizia CE nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007 de adoptare a programului operational de ajutor comunitar din partea Fondului Social European în conformitate cu obiectivul „Convergentă” în România,

în baza art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă următoarele acorduri de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si addendumurile la acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, după cum urmează:

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Est;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti - Ilfov;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Bucuresti - Ilfov;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Vest;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Nord-Vest;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Vest Oltenia;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Centru;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Est;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud-Muntenia;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar regional pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Regiunea Sud - Muntenia;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

• Addendumul nr. 1/2007 la Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului;

• Acordul de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismul intermediar pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane – Centrul National de Dezvoltare a Învătământului Profesional si Tehnic.

Art. 2. - Acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si addendumurile la acordurile de delegare de functii privind implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013” între Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane si organismele intermediare pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane sunt incluse în anexele nr. 1-21*), care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse, prin Autoritatea de management pentru Programul operational sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane, va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 14 februarie 2008.

Nr. 99.


*) Anexele nr. 1-21 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 231 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005

 

În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare,

având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 8 din 14 noiembrie 2007 al Comitetului tehnic de specialitate CT-S4 – Risc seismic, actiuni si siguranta constructiilor,

în temeiul prevederilor art. 10 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.228/2005 pentru aprobarea Reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zăpezii asupra constructiilor”, indicativ CR 1-1-3-2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 si 148 bis din 16 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La capitolul 3 punctul 3.2, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Distributiile coeficientilor de forma μ1 pentru încărcarea din zăpadă pe acoperisurile cu două pante, pentru situatiile în care zăpada nu este împiedicată să alunece de pe acoperis, sunt indicate în Figura 3.3. Valorile coeficientilor μ1 sunt indicate în Tabelul 3.1 si Figura 3.2, în functie de panta acoperisului, α [o].

 

Figura 3.3. Distributia coeficientilor de formă pentru încărcarea din zăpadă pe acoperisurile cu două pante

 

2. La capitolul 3 punctul 3.5, ecuatia (3.5) prevăzută pentru coeficientul de formă pentru încărcarea datorată spulberării zăpezii, μw , se modifică astfel:

 

μw = (b1 + b2)/2h ≤ γ h/s0,k

0,8 ≤ μw ≤ 4,0

(3.5)

 

3. La capitolul 3 punctul 3.6 subpunctul 3.6.1 alineatul (1), ecuatia (3.7) se modifică astfel:

 

μ2 = γ h / s0,k

0,8 ≤ μ2 ≤ 2,0.

(3.7)

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.*)

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

Bucuresti, 19 martie 2008.

Nr. 345.


*) Prezentul ordin se publică si în Buletinul Constructiilor, editat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Constructii si Economia Constructiilor - INCERC Bucuresti, aflat în coordonarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor.