MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 210         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 19 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

197. - Hotărâre privind abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale „Antibiotice” - S.A. Iasi, inclusă în componenta „Privatizarea societătilor comerciale cu capital majoritar de stat” din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

46. - Decizie privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

47. - Decizie privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Nationale în Domeniul Egalitătii de Sanse între Femei si Bărbati (CONES)

 

51. - Decizie privind revocarea din functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Constantin Zaharia-Lefter si pentru numirea în această functie a domnului Horia Georgescu în cadrul aceleiasi comisii

 

52. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Clăbescu Doru-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

53. - Decizie privind stabilirea atributiilor domnului Zaharia Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

54. - Decizie privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Boieru Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

318. - Ordin al ministrului sănătătii publice pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti în vederea includerii unui medicament în această listă si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

189. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „AG - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

Cuantumul total al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind abrogarea art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale „Antibiotice” - S.A. Iasi, inclusă în componenta „Privatizarea societătilor comerciale cu capital majoritar de stat”

din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.400/2007 pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 794/2000 privind strategia de privatizare a Societătii Comerciale „Antibiotice” - S.A. Iasi, inclusă în componenta „Privatizarea societătilor comerciale cu capital majoritar de stat” din cadrul PSAL (Programul pentru Ajustarea Sectorului Privat), publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 792 din 21 noiembrie 2007.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 197.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială

 

Având în vedere dispozitiile art. 2 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Agentiei de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea primului-ministru.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - Agentia de Compensare pentru Achizitii de Tehnică Specială răspunde de modul de formare, administrare, angajare si utilizare a sumelor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 46.

 

ANEXĂ

 

Denumire indicatori

Cod

Total

- mii lei -

Venituri Total

 

6.893

Venituri proprii

 

6.893

1. Venituri curente

 

6.893

A. Venituri fiscale

 

0

B. Contributii de asigurători

 

0

C. Venituri nefiscale

 

6.893

Venituri din dobânzi

31.10.03

9

Venituri din prestări servicii si alte activităti

31.10.08

6.884

CHELTUIELI TOTAL

 

6.893

CHELTUIELI CURENTE

01

6.518

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

10

3.090

Cheltuieli salariate în bani

10.01

2.421

Cheltuieli salariate în natură

10.02

55

Contributii

10.03

614

Contributii de asigurări sociale de stat

10.03.01

434

Contributii de asigurări de somaj

10.03.02

22

Contributii de asigurări sociale de sănătate

10.03.03

122

Contributii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

10.03.04

11

Contributii pentru concedii si indemnizatii

10.03.06

19

Contributii pentru fondul de garantare al salariilor

10.03.07

6

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

3.428

Bunuri si servicii

20.01

905

Reparatii curente

20.02

123

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20.05

295

Deplasări, detasări, transferări

20.06

350

Cărti, publicatii si materiale documentare

20.11

150

Consultantă si expertiză

20.12

750

Pregătire profesională

20.13

170

Protectia muncii

20.14

10

Alte cheltuieli

20.30

675

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

375

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

375

Active fixe (inclusiv reparatii capitale)

71.01

375

90 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

 

0

Deficit

 

 

Excedent

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind aprobarea componentei nominale a Comisiei Nationale în Domeniul Egalitătii de Sanse între Femei si Bărbati (CONES)

 

Având în vedere propunerea presedintelui Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, formulată prin Adresa înregistrată sub

nr. 5/1063/CPT din 28 februarie 2008,

în temeiul prevederilor art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 31 alin. (4) din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati, republicată,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă componenta nominală a Comisiei Nationale în Domeniul Egalitătii de Sanse între Femei si Bărbati (CONES), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, orice dispozitii contrare se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA NOMINALĂ

a Comisiei Nationale în Domeniul Egalitătii de Sanse între Femei si Bărbati

 

1. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor

Anna Horváth, secretar de stat - membru titular

Elena Petrascu, director general, Directia generală juridică-membru supleant

2. Ministerul Economiei si Finantelor

Iuliana Constantinoiu, consilier juridic, Directia generală juridică - membru titular

Anca Rodica Turcea, consilier superior, Directia comunicare, relatii publice, mass-media si transparentă - membru supleant

3. Ministerul Justitiei

Virginia Pavel, sef birou, Directia resurse umane si relatia cu

Consiliul Superior al Magistraturii - membru titular

Laura Bedicov, manager public, Unitatea de management public - membru supleant

4. Ministerul Culturii si Cultelor

Chrisanta Nichifor, sef Serviciu juridic - membru titular

Ani Hurduc, consilier juridic, Serviciul legislativ – membru supleant

5. Ministerul Educatiei, Cercetării si Tineretului

Daniela Adriana Ion, consilier, Directia generală strategii si programe universitare - membru titular

Maria Stoea, inspector de specialitate, Directia generală managementul resurselor umane - membru supleant

6. Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile

Elena Iosefina Bugeanu, director, Directia resurse umane, Unitatea de incluziune socială - membru titular Stefania Andreescu, consilier, Directia resurse umane, Unitatea de incluziune socială - membru supleant

7. Ministerul Afacerilor Externe

Brândusa Predescu, director, Directia OSCE, Consiliul Europei si drepturile omului - membru titular

Amelia Mladin, secretar II, Directia OSCE, Consiliul Europei si drepturile omului - membru supleant

8. Ministerul Sănătătii Publice

Ervin Zoltan Székely, secretar de stat pentru relatia cu Parlamentul - membru titular

Andrea Szakacs, consilier personal, Cabinetul secretarului de stat - membru supleant

9. Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse Eugen Blaga, director Directia programe si strategii fortă de muncă - membru titular

Steluta Mirea, director adjunct, Directia programe si strategii fortă de muncă - membru supleant

10. Ministerul Apărării

Georgeta Gavrilă, secretar general - membru titular

Maria Lupu, general de brigadă, loctiitor al sefului Directiei financiar-contabile - membru supleant

11. Ministerul Transporturilor

Mărculet Petru, sef serviciu, Directia generală resurse umane si management - membru titular

Mirică Oana, consilier principal, Directia generală resurse umane si management - membru supleant

12. Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei

Tudose Mirela, consilier juridic, Directia juridică – membru titular

Andrei Stefania, consilier, Unitatea de politici publice - membru supleant

13. Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii, Comert, Turism si Profesii Liberale

Secăreanu Luiza, consilier, Directia de programe si urmărire a proiectelor de investitii - membru titular

Enachi Tatieana, consilier juridic, Directia generală juridică-membru supleant

14. Ministerul Agriculturii si Dezvoltării Rurale

Daniela Lorent, director, Directia generală dezvoltare rurală - membru titular

Dana Gafitianu, manager public M.A.D.R. – membru supleant

15. Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă - ANOFM

Ionel Muscalu, presedinte - membru titular

Elena Baboi, director, Directia analiza pietei muncii si programe de ocupare - membru supleant

16. Agentia Natională pentru Protectia Familiei

Mihaela Tănase, consilier, Directia evaluare si monitorizare - membru titular

Rodica Coteanu, inspector, Directia evaluare si monitorizare - membru supleant

17. Agentia pentru Strategii Guvernamentale Roxana Milom, expert, Directia comunicare publică - membru titular

Emil Târâlă, expert, Directia transparentă institutională - membru supleant

18. Autoritatea Natională pentru Tineret

Georgeta Condei, consilier, Directia de programe pentru tineret, informare, cooperare si parteneriat cu SAT – membru titular

Rodica Puiu, consilier, Directia de programe pentru tineret, informare, cooperare si parteneriat cu SAT - membru supleant

19. Agentia Natională a Functionarilor Publici

Luminita Dumitru, consilier, Departamentul politici, strategii, reglementări - membru titular

Elena Dragomir, consilier juridic, Departamentul politici, strategii, reglementări - membru supleant

20. Agentia Natională pentru Romi

Mariana Buceanu, consilier, Serviciul politici publice - membru titular

Jeni Panait, referent, Serviciul politici publice – membru supleant

21. Agentia Natională Împotriva Traficului de Persoane

Petrache Alexandra, inspector, Compartimentul cooperare internatională - membru titular

Bănută Ana-Maria, inspector coordonator al centrelor regionale împotriva traficului de persoane, Serviciul prevenire- membru supleant

22. Institutul National de Statistică

Andreea Cambir, director, Directia statisticii conditiilor de viată - membru titular

Lavinia Bălteanu, expert , Directia statisticii pietei muncii - membru supleant

23. Institutul National de Cercetare Stiintifică în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale -INCSMPS

Speranta Pîrciog, director stiintific - membru titular

Cristina Mocanu, cercetător principal gr.III – membru supleant

24. Consiliul National pentru Combaterea Discriminării

Mădălina Rosu, director, Directia juridică - membru titular

Denisa Tudor, consilier, Cabinetul presedintelui – membru supleant

25. Consiliul National de Formare Profesională a Adultilor Nela Plugărescu, director, Unitatea de implementare a proiectelor Phare-UIP - membru titular

Magdalena Popa, expert superior, Directia metodologie - membru supleant

26. Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane

Adrian Bodonea, director, Directia programare si evaluare - membru titular

Roxana Vieru, sef serviciu, Serviciul monitorizare si raportare, Directia programare si evaluare - membru supleant

27. Inspectia Muncii

Mihalache Anca Cecilia, inspector de muncă, Directia control relatii de muncă - membru titular

Ilie Mihaela, inspector de muncă, Directia control relatii de muncă - membru supleant

28. Blocul National Sindical - BNS

Felicia Bordea, presedinte, Organizatia de femei - Federatia Transloc - membru titular

Mariana Kniesner - vicepresedinte BNS, membru supleant

29. Confederatia Natională Sindicală - Cartel ALFA

Stănescu Săndica, presedinte, Comisia de femei – membru titular

Maria Ditu, vicepresedinte, Comisia de femei – membru supleant

30. Confederatia Natională a Sindicatelor Libere din România - Frătia

Maria Barna, presedinte, Comisia de femei a C.N.S.L.R. Fratia - membru titular

Elena Petrovici, vicepresedinte, Comisia de femei a C.N.S.L.R. Fratia - membru supleant

31. Confederatia Patronală din Industria României

Dănciulescu Maria, reprezentant al CONPIROM – membru titular

Mărginean Anca, reprezentant al CONPIROM – membru supleant

32. Consiliul National al Patronilor din România - CNPR

Mariana Anton, director programe - membru titular

Popescu Alexandrina, membru CNPR - membru supleant

33. Patronatul National Român

Anghelescu Dan ,vicepresedinte PNR - membru titular

Foea Niculae, secretar general PNR - membru supleant

34. Centrul Parteneriat pentru Egalitate

Irina Sorescu, presedinte executiv - membru titular

Livia Aninoseanu, director de programe - membru supleant

35. Asociatia Femeilor Jurnaliste din România - Ariadna

Georgeta Adam, presedinte - membru titular

Elisabeta Iosif, jurnalistă - membru supleant

36. Romani Criss

Margareta Matache, director executiv - membru titular

Nicoleta Bitu, coordonator programe- membru supleant

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind revocarea din functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor a domnului Constantin Zaharia-Lefter si pentru numirea în această functie a domnului Horia Georgescu în cadrul aceleiasi comisii

 

Având în vedere:

- propunerea formulată de ministrul justitiei prin Scrisoarea nr. 29.338/2008;

- prevederile art. 13 alin. (2) lit. f) si ale art. 15 lit. c) din titlul VII din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietătii si justitiei, precum si unele măsuri adiacente, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite prezenta decizie.

Art. 1. - Domnul Constantin Zaharia-Lefter se revocă din functia de membru în cadrul Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, iar domnul Horia Georgescu se numeste în această functie în cadrul aceleiasi comisii.

Art. 2. - Decizia primului-ministru nr. 413/2005 privind componenta Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 17 august 2005, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 51.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Clăbescu Doru-Eduard,

inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Clăbescu Doru-Eduard, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă si restructurare a administratiei publice centrale, elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor domnul Clăbescu Doru-Eduard informează ministrul internelor si reformei administrative despre stadiul de implementare a programelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 52.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind stabilirea atributiilor domnului Zaharia Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici si al art. 19 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Art. 1. - Pe data prezentei decizii domnul Zaharia Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, este desemnat să coordoneze la nivelul judetelor Vaslui, Neamt, Iasi si Bacău aplicarea prevederilor cuprinse în strategia si programele de reformă si restructurare a

administratiei publice locale, elaborate pe baza Programului de guvernare, care sunt în sfera de competentă a Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - În exercitarea atributiilor domnul Zaharia Ioan informează ministrul internelor si reformei administrative si prefectii judetelor prevăzute la art. 1 despre stadiul de implementare a programelor.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 53.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Boieru Ioan, inspector guvernamental

în cadrul Secretariatului General al Guvernului

 

Având în vedere:

- demisia domnului Boieru Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului, înregistrată sub nr. 5/1.289 din 10 martie

2008;

- dispozitiile art. 97 lit. e) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si

al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999, republicată,

primul-ministru emite următoarea decizie:

Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii încetează, prin demisie, raportul de serviciu al domnului Boieru Ioan, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 17 martie 2008.

Nr. 54.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti în vederea includerii unui medicament în această listă si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei generale politici, strategii si managementul calitătii în sănătate si al Directiei farmaceutice nr. EN 2.559 din 12 martie 2008,

având în vedere prevederile art. 16 lit. h) si ale art. 232 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

            ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă criteriile privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale (DCI) ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Se aprobă documentatia pe care solicitantii trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică în vederea sustinerii propunerii de includere a unui medicament în Lista cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Modelul de cerere care însoteste documentatia mentionată la alin. (1) este prevăzut în anexa nr. 2a).

(3) În situatia în care datele care au stat la baza deciziilor de includere în Lista cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, sunt nereale, neconforme cu standardele de comparatie sau cuprind informatii false, DCI-urile respective sunt excluse din listă.

Art. 3. - Se aprobă Procedura de lucru a Comisiei de strategie terapeutică, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Începând cu anul 2009, Lista cu DCI ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, se poate revizui anual în conformitate cu politicile de sănătate si bugetare ale Guvernului. Revizuirea se realizează până la data de 30 iunie a anului în curs pentru anul

următor.

Art. 5. - Comisiile consultative ale Ministerului Sănătătii Publice, înfiintate prin Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 169/2008, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1, 2, 2a) si 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 917/2006 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, a documentatiei care trebuie depusă de solicitanti în vederea includerii unui medicament în această listă si a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 672 din 4 august 2006.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Prezentul ordin transpune aspectele privind întocmirea listelor de medicamente de uz uman care se acordă cu si fără contributia personală a asiguratilor, reglementate de art. 6 din Directiva Consiliului 89/105/CEE din 21 decembrie 1988 privind transparenta măsurilor care guvernează stabilirea preturilor medicamentelor de uz uman si includerea lor în sfera de aplicare a sistemului national de asigurări de sănătate, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 40 din 11 februarie 1989.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 13 martie 2008.

Nr. 318.

 

ANEXA Nr. 1

 

CRITERIILE

privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale

ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală

 

Criterii de includere:

DCI compensat în cel putin 3 dintre statele membre ale Uniunii Europene pentru o perioada continuă de un an, care îndeplineste cel putin unul dintre următoarele criterii:

1a) DCI nou, cu superioritate clinică sub aspectul eficacitătii dovedită prin studii clinice comparative fată de terapia medicamentoasă standard practicată;

1b) DCI nou, cel putin la fel de eficace sub aspect clinic dovedit prin studii clinice comparative, dacă pretul este mai mic decât pretul terapiei medicamentoase standard practicate;

2a) DCI cunoscut, cu indicatie nouă, cu superioritate clinică sub aspectul eficacitătii dovedită prin studii clinice comparative fată de terapia medicamentoasă standard practicată;

2b) DCI cunoscut, cu indicatie nouă, comparabil sub aspectul eficacitătii dovedite prin studii clinice comparative, dacă pretul este mai mic decât pretul terapiei medicamentoase standard practicate;

3a) DCI cu sigurantă superioară comparativ cu cea a DCI-urilor cunoscute cu aceeasi indicatie terapeutică;

3b) DCI cu sigurantă cel putin egală cu cea a DCI-urilor cunoscute cu aceeasi indicatie terapeutică, dar cu pret mai mic decât pretul terapiei standard practicate;

4. asocieri de două sau mai multe DCI-uri care aduc cel putin acelasi beneficiu terapeutic la un pret cel mult egal cu cel rezultat din însumarea pretului componentelor.

NOTĂ:

1. În întelesul prezentelor criterii, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) DCI nou - DCI care nu figurează în lista în vigoare;

b) DCI cunoscut - DCI care există în listă.

2. Până la intrarea în vigoare a unei noi liste în anul 2008, pct. 1a), 1b), 3a), 3b) si 4 se aplică si DCI-urilor existente în lista în vigoare, sintagma „DCI nou” fiind înlocuită cu sintagma „DCI cunoscut”.

Criterii de neincludere:

1. DCI-uri (altele decât cele din sublista C) care, conform autorizatiei de punere pe piată, sunt destinate tratamentului în spital;

2. medicamente care se eliberează fără prescriptie medicală (OTC), cu exceptia celor cu indicatie specifică într-o boală rară gravă.

Criterii de excludere:

1. DCI care, comparativ cu terapia medicamentoasă standard practicată, nu aduce beneficii suplimentare în ceea ce priveste eficacitatea, siguranta si pretul;

2. DCI-uri care si-au schimbat statutul la eliberare, de la medicamente eliberate numai pe bază de prescriptie medicală la statutul de medicamente eliberate fără prescriptie medicală.

 

ANEXA Nr. 2

 

DOCUMENTATIA

pe care solicitantii trebuie să o depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică în vederea sustinerii

propunerii de includere a unui medicament în Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care

beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală

 

În vederea includerii în listă a unui medicament, solicitantul trebuie să depună la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice următoarele documente1):

1. opis al dosarului medicamentului, conform prezentei anexe;

2. cerere conform modelului prezentat în anexa nr. 2a);

3. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor relevante care demonstrează superioritatea clinică fată de terapia standard practicată curent, dacă este cazul;

4. prezentarea în rezumat (maximum două pagini) a datelor relevante care demonstrează superioritatea sigurantei fată de terapia standard practicată curent, dacă este cazul. Solicitantul va depune la dosar un tabel comparativ, care prezintă reactiile adverse ale medicamentului pe care îl sustine în comparatie cu

alte medicamente cu aceeasi indicatie terapeutică;

5. prezentarea pretului medicamentului comparativ cu celelalte medicamente cu aceeasi indicatie terapeutică aprobată conform autorizatiei de punere pe piată. Comparatia de pret se efectuează la pretul cu amănuntul calculat pe schema terapeutică, luându-se în calcul doza minimă si doza maximă, atât pentru medicamentul propus, cât si pentru comparator;

6. prezentarea în rezumat a evaluării/evaluărilor efectuate de către institutii specializate în evaluarea tehnologiilor medicale si a medicinii bazate pe dovezi, dacă există;

7. rezumatul caracteristicilor produsului aprobat de Agentia Natională a Medicamentului sau, după caz, de Comisia Europeană;

8. documente bibliografice de sustinere (articole stiintifice publicate), pe suport electronic (CD, DVD).


1) Documentele prevăzute la pct. 1-7 vor fi prezentate în limba română.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

CERERE

pentru includerea unui medicament pe Lista cu medicamente de care beneficiază asiguratii cu sau fără contributie

personală

 

1. Date de identificare a medicamentului

 

Denumire comercială

 

Denumire comună internatională

 

Cod ATC

 

Data eliberării APP

 

Data expirării brevetului (dacă acesta mai este în vigoare)

 

 

2. Forma farmaceutică, concentratia, calea de administrare si mărimea ambalajului

 

Forma farmaceutică

 

Concentratia

 

Calea de administrare

 

Mărimea ambalajului

 

 

3. Date despre pretul medicamentului

 

Pretul cu amănuntul pe ambalaj

 

Pretul cu amănuntul pe unitatea terapeutică

 

Pretul CIPÎn statele membre ale Uniunii Europene, furnizat de institutii competente în domeniu

 

 

4. Detinătorul autorizatiei de punere pe piată

 

Numele companiei

 

Persoana de contact

 

Adresa

 

Orasul

 

Tara

 

Telefon

 

Fax

 

E-mail

 

 

5. Criteriu/criterii de includere

 

□ propunere pentru introducere în listă;

□ propunere pentru mentinere în listă.

□ DCI compensat în cel putin 3 dintre statele membre ale Uniunii Europene, pentru o perioadă continuă de un an, care îndeplineste cel putin unul dintre următoarele criterii:

□ 1a) DCI nou, cu superioritate clinică sub aspectul eficacitătii, dovedită prin studii clinice comparative fată de terapia medicamentoasă standard practicată;

□ 1b) DCI nou, cel putin la fel de eficace sub aspect clinic dovedit prin studii clinice comparative, dacă pretul este mai mic decât pretul terapiei medicamentoase standard practicate.

□ 2a) DCI cunoscut, cu indicatie nouă, cu superioritate clinică sub aspectul eficacitătii dovedită prin studii clinice comparative fată de terapia medicamentoasă standard practicată;

□ 2b) DCI cunoscut, cu indicatie nouă, comparabil sub aspectul eficacitătii dovedite prin studii clinice comparative, dacă pretul este mai mic decât pretul terapiei medicamentoase standard practicate.

□ 3a) DCI cu sigurantă superioară comparativ cu cea a DCI-urilor cunoscute cu aceeasi indicatie terapeutică.

□ 3b) DCI cu sigurantă cel putin egală cu cea a DCI-urilor cunoscute cu aceeasi indicatie terapeutică, dar cu pret mai mic decât pretul terapiei standard practicate.

□ 4. Asocieri de două sau mai multe DCI-uri care aduc cel putin acelasi beneficiu terapeutic la un pret cel mult egal cu cel rezultat din însumarea pretului componentelor.

 

6. Sublista pentru care se propune medicamentul (orientativ)

 

7. Indicatia terapeutică

 

 


Indicatie terapeutică

Doza zilnică minimă

Doza

zilnică

maximă

Doza zilnică uzuală

Durata medie a tratamentului conform RCP

Costul mediu al terapiei (lei)

Cota de piată

estimată din totalul

unitătilor terapeutice

(DDD) vândute pentru

indicatia terapeutică*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Dacă medicamentul are mai multe indicatii terapeutice, se completează procentele corespunzătoare fiecărei indicatii terapeutice.

 

8. Date despre profilul clinic

Răspundeti la următoarele 6 întrebări pentru fiecare indicatie terapeutică. La întrebările 2—6 răspundeti în maximum jumătate de pagină pentru fiecare întrebare. Pentru medicamentele generice, se completează numai dacă există date disponibile.

 

1. Care sunt cele mai importante si relevante studii clinice realizate pentru medicamentul propus? Completati pentru fiecare tabelul de mai jos (se completează de preferintă în concordantă cu intention-to-treat; dacă analiza ITT nu este disponibilă, se completează în concordantă cu per-protocol).

 

Numele studiului

 

Tipul studiului

 

Comparator

 

Nr. pacientilor inclusi în studiu

 

Durata studiului

 

Doza

 

Doza comparatorului

 

 

 

Măsura efectului primar

 

Efectul tratamentului (inclusiv eroarea standard)

 

Efectul comparatorului (inclusiv eroarea standard)

 

Diferentă (inclusiv intervalul de încredere)

 

Valoarea P (P-value)

 

 

 

Măsura efectului secundar

 

Efectul (inclusiv eroarea standard)

 

Efectul comparatorului (inclusiv eroarea standard)

 

Diferenta (inclusiv intervalul de încredere)

 

Valoarea P (P-value)

 

 

 

% pacienti care au abandonat studiul din cauza efectului redus

 

% pacienti care au abandonat studiul din cauza efectelor secundare (reactii adverse)

 


% pacienti care au abandonat studiul din alte cauze

 

 

 

% pacienti care au abandonat studiul din cauza efectului redus al comparatorului

 

% pacienti care au abandonat studiul din cauza efectelor secundare (reactii adverse) ale comparatorului

 

% pacienti care au abandonat studiul din alte cauze datorate comparatorului

 

 

2. Cum ati caracteriza pe scurt efectul medicamentului propus, pe baza acestor studii?

3. Care este efectul tratamentului asupra calitătii vietii pacientului?

4. Care este efectul tratamentului asupra sperantei de viată a pacientului?

5. Referitor la efectele secundare, există anumite avantaje sau dezavantaje ale medicamentului propus, comparativ cu alte medicamente din aceeasi clasă terapeutică?

6. Ce particularităti cunoscute există referitor la efectul medical al medicamentului propus? (De exemplu, în relatie cu severitatea bolii, sexul si vârsta pacientului, afectiuni asociate)

 

Numele autorului si anul publicării

 

Medicamentul

 

Comparatorul

 

Preturile (medicamentul propriu si comparatori)

 

Perspectiva

 

Tara

 

Grupul de pacienti

 

Modelul studiului (da/nu)

 

 

 

Ipoteze privind efectul clinic anticipat*)

 

Ipoteze privind efectul clinic anticipat al comparatorului

 

Efectul**)

 

Costul

 

ICER***)

 

Comentarii

 

 

9. Costuri ale bolii si tratamentului

Răspundeti la următoarele 3 întrebări pentru fiecare indicatie terapeutică. Pentru medicamentele generice, se completează numai dacă există date disponibile.

 

1. Cât de mare este costul medicamentului propus ca procent din costul total al tratamentului bolii?

2. Ce alte costuri de îngrijiri de sănătate, în afară de costurile directe ale medicamentului, sunt asociate cu tratamentul medical?

3. Care sunt principalele costuri indirecte (nu costuri de îngrijiri de sănătate) asociate cu boala?

 

10. Date privind cost-eficacitatea

Răspundeti la următoarele 5 întrebări pentru fiecare indicatie terapeutică. La întrebările 2-5 răspundeti în maximum jumătate de pagină pentru fiecare întrebare. Pentru medicamentele generice, se completează numai dacă există date disponibile.

 

1. Care sunt cele mai importante si relevante studii de cost-eficacitate efectuate în legătură cu medicamentul propus? Completati pentru fiecare tabelul de mai jos.

 


11. Date privind rambursarea în alte state membre ale Uniunii Europene

 

Tara

Compensare (da/nu)

Nivel compensare

Conditii de prescriere (inclusiv restrictii)

Protocol de prescriere (da/nu)

Austria

 

 

 

 

Belgia

 

 

 

 

Bulgaria

 

 

 

 

Cehia

 

 

 

 

Danemarca

 

 

 

 

Franta

 

 

 

 

Germania

 

 

 

 

Italia

 

 

 

 

Lituania

 

 

 

 

Marea Britanie

 

 

 

 

Olanda

 

 

 

 

Slovacia

 

 

 

 

Spania

 

 

 

 

Suedia

 

 

 

 

Ungaria

 

 

 

 

Cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal, declar pe propria răspundere că datele prevăzute în prezenta cerere sun conforme cu realitatea.

12. Semnătura solicitantului, stampila si data

 

Semnătura solicitantului si stampila

Data

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

PROCEDURA

de lucru a Comisiei de strategie terapeutică

 

1. Primirea cererilor si a documentatiei întocmite conform anexelor nr. 2 si 2a) pentru includerea de medicamente noi în listă se efectuează conform programului de primire afisat la secretariatul Comisiei de strategie terapeutică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice.

2. Secretariatul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică din cadrul Ministerului Sănătătii Publice verifică documentatia din punct de vedere administrativ.

3. Dacă documentatia cuprinde toate documentele prevăzute în anexa nr. 2, cererea primeste număr de înregistrare si intră în procedura de evaluare, iar decizia va fi comunicată solicitantului în maximum 90 de zile de la data primirii cererii.

4. Dacă documentatia este incompletă, cererea nu se înregistrează. Solicitantul este informat pe loc despre aceasta si poate să revină cu documentatia completă.

5. Săptămânal, secretarul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică informează presedintele sau vicepresedintele asupra cererilor primite.

6. Secretariatul tehnic trimite la comisiile de specialitate cererile cu documentatia completă si, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererilor, comisiile de specialitate îsi formulează opiniile în legătură cu documentatia studiată pe baza criteriilor de includere.

7. Propunerea definitivă a comisiei de specialitate asupra documentatiei analizate este transmisă în scris Comisiei de strategie terapeutică, mentionându-se motivatia în baza căreia s-a făcut propunerea de includere sau de respingere a cererii.

8. Comisiile de specialitate pot cere informatii suplimentare solicitantului prin secretariatul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică.

9. Secretariatul tehnic al Comisiei de strategie terapeutică informează solicitantii în legătură cu necesitatea de a completa documentatia.

10. Comisia de strategie terapeutică analizează propunerile comisiilor de specialitate si decide cu privire la includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internationale ale medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală.

11. Proiectul Listei cu DCI corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii, cu sau fără contributie personală, după negocierile purtate cu Casa Natională de Asigurări de Sănătate, se transmite Comisiei nationale de transparentă.

12. În cazul solicitărilor de includere în listă care nu sunt avizate de Comisia de strategie terapeutică, precum si în cazul produselor excluse de pe listă, solicitantul este anuntat în scris, în termen de 7 zile lucrătoare de la formularea deciziei; adresa de înstiintare este însotită de motivatia Comisiei de strategie terapeutică.

13. Solicitantul poate contesta decizia în termen de 7 zile lucrătoare, adresându-se Comisiei nationale de transparentă. Contestatiile se depun la secretariatul Comisiei nationale de transparentă, organizat în cadrul Secretariatului general al Ministerului Sănătătii Publice.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale „AG - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale Normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 19 februarie 2008 prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale „AG - BROKER DE ASIGURARE” - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială „AG - BROKER DE ASIGURARE ” - S.R.L., cu sediul social în municipiul Sibiu, str. Simion Bărnutiu nr. 38, judetul Sibiu, nr. de ordine în registrul comertului J32/17/10.01.2008, cod unic de înregistrare 23028639/11.01.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare, având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau reasigurări personalul propriu conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 10 martie 2008.

Nr. 189.

 

CUANTUMUL TOTA L

al sumelor provenite din finantările private ale partidelor politice în anul 2007, conform Legii nr. 334/2006

privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale

Partidul Noua Generatie Crestin Democrat

 

Lista persoanelor fizice care au făcut în anul 2007 donatii a căror valoare cumulată depăseste 10 salarii de bază minime brute pe tară:

 

 

Nr. crt.

Nume si prenume

CNP

Valoare

1.

Mita Anastase

1650520135921

78.000

2.

Buicli Ciprian

1760713131214

78.000

3.

Dediu Stefan-Fanus

1751118221275

78.000

4.

Onciu Vasile-Gabriel

1710316073530

78.000

5.

Zmarandescu Catalin-Otto

1730126461516

78.000

6.

Popa Marcel

1680308460019

78.000

7.

Ciulina Dorin-Liviu

1680501040129

78.000

8.

Argaseala Valeriu

1550814400623

78.000

9.

Ghiorghisor Iulian

1670217034981

78.000

10.

lanuli Marius-Stefan

1760325420012

78.000

11.

Ciubota Catalin-lon

1661124421537

78.000

12.

lanuli Adrian Cătălin

1730224470034

78.000

13.

Becali Mihai-Lucian

1760916472011

78.000

14.

Strizu Leonard-Mario

1670826443074

78.000

15.

Badescu Robert-Florin

1760620424551

78.000

16.

Dargate Cristian

1750318470013

78.000

17.

Geambazi Vasile

1810319420031

78.000

18.

Sota Vasile

1830911420044

78.000

19.

Badescu Tomaida

2790601421521

78.000

20.

Becali Virgil

1550607400506

78.000

21.

Sponte Teia

1590927400561

78.000

22.

Sunda George-Mihai

1870407440028

78.000

23.

Pasa Theo-Marius

1751115130593

78.000

24.

Geavela Adrian

1710808470056

78.000

25.

Becali Petre-Cezar

1760702472018

78.000

26.

Sunda Nicolae

1700425131223

78.000

27.

Cipu Stelian

1780604472016

78.000

28.

Geavela Mihai-Marius

1741018470023

78.000

29.

Geavela Marius-Petrinel

1770605472010

78.000

30.

Becali Cristian-Sotir

1830915420096

78.000

31.

Docu llie

1590720400228

78.000

32.

Geavela Andrei

1440818400339

78.000

33.

Nastu Alexandru

1840830420063

78.000

34.

Nastu Gheorghe

1531204400305

78.000

35.

Nastu Hristu

1501118400215

78.000

36.

Stavre Vanghele

1770214472027

78.000

37.

Anghel Alexandru

1550609400464

78.000

38.

Mihai-Anghel Ovidiu-Adrian

1780403472016

78.000

39.

Costicea Petre-Bogdan

1771004421561

78.000

40.

Docu Octavian-Mihai

1800130420102

78.000

41.

Zisu Dumitru Alexandru

1840619420043

78.000

42.

Spanu Valentina

2600129400413

12.253

43.

Buse Gabriel

1720925434550

78.000

44.

Oprea Mihai

1521213284365

78.000

45.

Soricut Anca Ioana

2740712270657

78.000

46.

Tudorache Viorel Virgil

2740712270657

78.000

47.

Ionescu Robert Constantin

1760414034962

78.000

48.

Gherasim Puiu-Vasile

1740306472042

78.000

49.

Bizbac Daniel

1740721472028

78.000

50.

Cretoiu loan

1610101401451

78.000

51.

Pop Eugen

1840406410037

78.000

52.

Trache Nicolae Petre

1710122297301

78.000

53.

Cioran Florin

1670818424522

78.000

54.

Godeanu Teodor-Narcis

1750322034960

78.000

55.

Gaf-Deac loan

1800711204097

78.000

56.

Becheanu Mariana

2721221293111

78.000