PAGINA A 4-A

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Dolj în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române” - Directia Apelor Jiu, în vederea amenajării ca puncte de urmărire a cotelor apelor Dunării si a poluărilor accidentale, precum si pentru amenajarea unui sediu al Formatiei de interventie în situatii de urgentă generate de inundatii.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 256.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor aflate în domeniul public al statului, care se transmit din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Dolj în administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române” - Directia Apelor Jiu

 

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Numărul de

inventar atribuit

deM.E.F.

Judetul Dolj, comuna Gighera, satul Nedeia

Din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Dolj

În administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române" - Directia Apelor Jiu

Nr. cadastru M.I.R.A.:

49-088

Suprafata terenului =

6.708 m2

Suprafata construită =

419,00 m2

Nr. cadastral: 880

106.147

Judetul Dolj, orasul Dăbuleni

Din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Dolj

În administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române" - Directia Apelor Jiu

Nr. cadastru M.I.R.A.:

49-008

Suprafata terenului =

2.196 m2

Suprafata construită =

351,00 m2

Nr. cadastral: 637

106.155

Judetul Dolj, comuna Cârna, satul Grindu Ocnita

Din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative - Inspectoratul Judetean al Politiei de Frontieră Dolj

În administrarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile - Administratia Natională „Apele Române" - Directia Apelor Jiu

Nr. cadastru M.I.R.A.:

49-089

Suprafata terenului =

2.012 m2

Suprafata construită =

321,00 m2

Nr. cadastral: 2054

106.154

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului, pentru Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul 51.01 „Autorităti publice si actiuni externe”, cu suma de 2.500 mii lei, din care la titlul „Cheltuieli de personal” cu suma de 2.000 mii lei si la titlul „Bunuri si servicii” cu suma de 500 mii lei.

Art. 2. - Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor răspunde de modul de utilizare, în conformitate cu dispozitiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 3. - Ministerul Economiei si Finantelor este autorizat să introducă, la propunerea ordonatorului principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Presedintele Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor,

Mihai Prisăcariu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 274.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 321/2007 privind înfiintarea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” - S.A. prin fuziunea Companiei Nationale „Aeroportul International Henri Coandă-Bucuresti” - S.A. cu Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A.

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 321/2007 privind înfiintarea Companiei Nationale „Aeroporturi Bucuresti” - S.A. prin fuziunea Companiei Nationale „Aeroporturi International Henri Coandă - Bucuresti” - S.A. cu Societatea Natională „Aeroportul International Bucuresti Băneasa - Aurel Vlaicu” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 12 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Antonel Tănase,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 281.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea tabelului I din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Tabelul I subtitlul „Stupefiante” din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substantelor si preparatelor stupefiante si psihotrope, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.095 din 5 decembrie 2005, se completează cu pozitia 17, care va avea următorul cuprins: „17. Oripavină”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 282.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prealabilă în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească a Fundatiei YANA-YOU ARE NOT ALONE din Liechtenstein

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 43 alin. 2 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat, precum si al art. 76 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă, în vederea recunoasterii prin hotărâre judecătorească, functionarea în România a Fundatiei YANA-YOU ARE NOT ALONE, persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în Principatul Liechtenstein, localitatea FL-9490 Vaduz, str. Johanner 6.

Art. 2. - Fundatia YANA-YOU ARE NOT ALONE are ca scop ajutorarea si sprijinirea familiilor, orfanilor si persoanelor singure.

Art. 3. - În România, Fundatia YANA-YOU ARE NOT ALONE va functiona prin intermediul unei reprezentante, cu sediul în municipiul Bucuresti, Str. Linistii nr. 13, sectorul 1.

Art. 4. - Fundatia YANA-YOU ARE NOT ALONE, prin reprezentanta sa din România, îsi va desfăsura activitatea, cu respectarea legilor române, după obtinerea hotărârii judecătoresti de recunoastere si după înscrierea în Registrul asociatilor si fundatiilor de la grefa Tribunalului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 283.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Fundatiei „COMMUNITAS” ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Fundatia „COMMUNITAS”, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Cluj-Napoca, Str. Republicii nr. 60, judetul Cluj, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

Departamentul pentru Relatii Interetnice,

Markó Attila Gábor

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 285.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului de actiuni pe anul 2008 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul de actiuni pe anul 2008 pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Actiunile pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor prevăzute în anexă se finantează potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente, republicată.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 12 martie 2008.

Nr. 286.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMUL DE ACTIUNI PE ANUL 2008

pentru proiectarea si executia lucrărilor de consolidare a clădirilor de locuit multietajate, încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic si care prezintă pericol public

 

1. EXECUTIE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE

 

1.1. Clădiri cu lucrări de consolidare în executie la 1 ianuarie 2008

 

MUNICIPIUL BUCURESTI - Tc=1,6 s; ag=0,24*)

 

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

1.

Bd. N. Bălcescu nr. 24

1928

2S+P+12E

119

12 031

2.

Calea Victoriei nr. 101A+B

1938

S+P+10E

96

7 036


Nr. crt.

Adresa imobilului                                     

Anul

construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

3.

Str. Stirbei Vodă nr. 17                                          

        1936

S+P+8E+M

58

4 619

4.

Calea Victoriei nr. 128A                                        

        1935

S+D+P+8E

50

6 675

5.

Str. Mendeleev nr. 17 - Piata Amzei nr. 15         

        1935

S+P+6E

47

5 699

6.

Calea Victoriei nr. 33—35                                     

        1930

S+P+5E+M

39

4 476

 

MUNICIPIUL GALATI - judetul Galati - Tc=1,0 s; ag=0,24g*)

 

Adresa imobilului

 

Anul

construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

Str. Regimentului 11 Siret nr. 17, Bl. C 20, cartier Tiglina I                                                             

1964

P+4E

60

3 794

 

MUNICIPIUL BACĂU - judetul Bacău - Tc=0,7 s; ag=0,28g*)

 

Adresa imobilului

 

Anul

construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

Str. Mărăsesti nr. 11

1961

P+4E

48

2.941

 

MUNICIPIUL PLOIESTI - judetul Prahova - Tc=1,0 s; ag=0,28g*)

 

Adresa imobilului

 

Anul

construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

Str. Cibinuluinr. 2. BI.A7 

1962

P+4E

60

4 000

 

1.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în conditiile legii, contractarea executiei lucrărilor de consolidare

 

MUNICIPIUL BUCURESTI - Tc=1,6 s; ag=0,24*)

 

Nr.crt.

Adresa imobilului

 

Anul

construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

1.

Str. Maria Rosetti nr. 55

1934

S+P+9E

20

1433

2.

Str. Boteanu nr. 3A—3B

1936-1937

S+P+7-8E+M

56

10593

3.

Bd. I.C. Brătianu nr. 5

1936

S+P+8E

26

1707

4.

Bd. M. Kogălniceanu nr. 51  

1929

S+D+P+7E

36

7353

5.

Str. Brezoianu nr. 38 

1935

S+P+5E

9

1542

6.

Bd. N. Bălcescu nr. 32—34  

1935

S+P+9E

45

5896

7.

Victor Eftimiu nr. 9 (Dr. Marcovici nr. 9)      

1935

S+P+8E

88

7905

8.

Str. Ion Câmpineanu nr. 9    

1937

S+P+6E+M

19

3155

9.**)

Str. Armenească nr. 28 

Str. Semilunei nr. 8

Str. Armenească nr. 28A      

1935

1935

1935

S+P+5E+M

S+P+5E

S+P+4E+M

6

6

9

1280

1465

1200

10.

Str. Sf. Elefterie nr. 11

1936

S+P+4E+M

8

1 295

 

MUNICIPIUL ROMAN - judetul Neamt - Tc=0,7 s; ag=0,24g*)

 

Adresa imobilului

 

Anul

construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

Str. N. Titulescu nr. 3

1963

S+P+4E

45

2 960

 

2. PROIECTARE LUCRĂRI DE CONSOLIDARE

 

2.1. Clădiri cu proiecte de consolidare în curs de elaborare la 1 ianuarie 2008

MUNICIPIUL BUCURESTI - Tc=1,6 s; ag=0,24*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

1.

Calea Victoriei nr. 25

1936

2S+P+12E

49

6 078

2.

Str. Batistei nr. 5

1933

2S+P+10E

26

3 065

3.

Str. Alexandru Beldiman nr. 1

1940

S+P+9E

82

8 800

4.

Str. Tache lonescu nr. 3

1935

S+P+9E

16

1 920

5.

Bd. Gh. Maqheru nr. 12—14 (Bloc Patria)

1931

P+7-9E

54

12 200

6.

Calea Victoriei nr. 2—4

1928

S+P+8E

72

11 782

7.

Calea Plevnei nr. 1

1930

S+P+8E

52

6 091

8.

Str. Poenaru Bordea nr. 16

1936

S+P+7E

26

3 300

9.

Bd. Schitu Măqureanu nr. 19

1903

S+P+7E

14

3 650

10.

Str. Stirbei Vodă nr. 20

1935

S+P+6E+M

33

4 250

11.

Str. Franceză nr. 9 (Teatrul „Casandra")

1910

S+P+6E

50

5 600

12.

Calea MoSilor nr. 96

1900

S+P+5E+M

11

2 348

13.

Bd. Carol I nr. 63

1937

S+P+5E+M

18

1 769

14.

Str. Pictor Luchian nr. 3

1935

S+P+5E+M

9

2 067

15.

Str. Nicolae Iorga nr. 31

1936

S+P+5E

9

1 720

16.

Str. J.L.Calderon nr. 2 (Teatrul „Foarte Mic")

1905

S+P+5E

20

3 745

17.

Str. Dacia nr. 85

1935

S+P+5E

11

1 945

18.

Str. Pictor Luchian nr. 12 (C)

1933

S+P+4E+M

8

1 410

19.

Str. Schitu Măqureanu nr. 3 (Bloc„Ciresica")

1891

S+P+4E+M

31

3 640

20.

Str. Sf. Vineri nr. 5

1933

P+4E+M

12

2 091

 

MUNICIPIUL TULCEA - Tc=0,7 s; ag=0,16*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

1.

Str. Isaccei bl. I 3

1962

P+4E

30

2 905

2.

Str. Isaccei bl. I 4

1962

P+4E

30

             2 905

 

2.2. Clădiri la care urmează să se organizeze, în conditiile legii, contractarea proiectării lucrărilor de consolidare

 

MUNICIPIUL BUCURESTI - Tc=1,6 s; ag=0,24*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

1.

Calea Victoriei nr. 95

1938

S+P+11E

37

4000

2.

Bd. Gh. Magheru nr. 20, Str. Joules Michelet nr. 2—6 (Teatrul „Nottara")

1946

1940

S+P+9E S+P+6E+M

54

12

9500

3.

Calea Victoriei nr. 112

1939

S+P+MZ+8E

27

5210

4.

Str. Eforie nr. 8

1940

S+P+8E+M

58

5312

5.

Str. Ion Brezoianu nr. 6

1936

S +P+8E

29

1415

6.

Str. Câmpineanu nr. 22

1938

S +P+8E

59

4426

7.

Calea MoSilor nr. 133

1939

S+P+7E

23

2024

8.

Str. Poiana Narciselor nr. 7

1903

S+P+7E

19

1770

9.

Str. Sipotul Fântânilor nr. 5

1948

S+P+7E

21

1950

10.

Str. Nicolae lorqa nr. 22

1938

S+P+6E+M

31

2190

11.

Str. Mihai Vodă nr. 15

1915

S+P+6E

14

831

12.

Str. Sperantei nr. 24

1940

S+P+6E

11

1600

13.

Bd. Dacia nr. 43

1930

S+P+5E+M

6

1344

14.

Calea MoSilor nr. 131

1938

P+5E+M

29

2028

15.

Str. G. Enescu nr.21

1932

S+P+5E+M

10

1 330

16.

Str. Biserica Enei nr. 14

1936

S+P+5E

26

4261

17.

Str. Dionisie Lupu nr. 55

1936

S+P+5E

13

1173

18.

Bd. M. Kogălniceanu nr. 30 corp A+B

1922

S+P+4E+M S+P+2E+M

37

4427

19.

Str. Arcului nr. 26

1935

S+P+4E

12

1090

20.

Sos. Panduri nr. 36

1938

S+P+4E

11

600

21.

Piata Pache Protopopescu nr. 11

1935

S+P+3E+M

10

1300

 

ORASUL CERNAVODĂ - judetul Constanta Tc=1,0 s; ag=0,16*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

1.

Str. Panait Cerna nr. 17, bl. E2

1984

P+4E

20

750

2.

Str. Panait Cerna nr. 17, bl. E4

1984

P+4E

20

750

 

ORASUL HÂRSOVA - judetul Constanta Tc=0,7s; ag=0,16*)

 

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

Str. Plantelor nr. 33, bl. P1

1968

S+P+4E

60

3390

 

ORASUL NEGRESTI - judetul Vaslui Tc=0,7 s; ag=0,24*)

 

Nr. crt.

Adresa imobilului

Anul construirii

Regimul de înăltime

Nr. apartamentului

Aria desfăsurată

- m2 -

1.

Str. N. Bălcescu bl. nr. 3

1971

P+3E

36

2133

2.

Str. N. Bălcescu bl. nr. 8

1979

P+4E

36

3080

3.

Str. N. Bălcescu bl. nr. 9

1978

P+4E

36

2840

 

NOTĂ

*) Valori de calcul cuprinse în Harta de zonare a teritoriului României din Codul de proiectare seismică P100/-1/2006, în care:

Tc = perioada de colt a spectrului de răspuns elastic pentru componentele orizontale ale acceleratiei Pământului;

ag = acceleratia orizontală a Pământului pentru IMR = 100 de ani (intervalul mediu de recurentă de referintă al actiunii seismice).

**) Proiectarea lucrărilor de consolidare a fost tratată unitar pentru toate cele 3 imobile pe considerentul inexistentei rosturilor de separatie.