MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 189         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 12 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

221. - Hotărâre privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Finantelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, în perioada 8-11 aprilie 2008, împreună cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), a celei de-a patra Reuniuni a înaltilor oficiali responsabili cu bugetul din Europa Centrală si de Est 2

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

479. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

588. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii de venit

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Finantelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării la Bucuresti, în perioada 8-11 aprilie 2008, împreună cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), a celei de-a patra Reuniuni a înaltilor oficiali responsabili cu bugetul din Europa Centrală si de Est

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea la Bucuresti, în perioada 8-11 aprilie 2008, împreună cu Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economică (OCDE), a celei de-a patra Reuniuni a înaltilor oficiali responsabili cu bugetul din Europa Centrală si de Est.

Art. 2. - Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Economiei si Finantelor din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, cu suma de 350 mii lei pentru finantarea cheltuielilor aferente organizării întâlnirii prevăzute la art. 1.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Economiei si Finantelor introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat si în volumul si structura bugetului Ministerului Economiei si Finantelor pe anul 2008.

Art. 4. - Devizul estimativ privind cheltuielile mentionate la art. 2 se aprobă prin ordin al ministrului economiei si finantelor.

Art. 5. - Cu eventualele sume rămase neutilizate se reîntregeste Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, până la data de 30 iunie 2008.

 

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 221.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

Având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, si ale Hotărârii Guvernului nr. 651/2006 privind aprobarea Politicii în domeniul ajutorului de stat pentru perioada 2006-2013,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă schema de ajutor de stat „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 479.

 

ANEXĂ

 

SPRIJIN

pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari în cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă de ajutor de stat regional pentru investitii numită „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii realizate de întreprinderile mari”, aferentă operatiunii a) „Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile”, axa prioritară 1 „Un sistem de productie inovativ si ecoeficient”, din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”.

(2) Acordarea ajutoarelor de stat regionale pentru investitii în cadrul acestei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de stat regional stipulate în Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutorului national regional pentru investitii, adoptat de Comisia Europeană si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L302 din 1 noiembrie 2006, denumit în continuare Regulament.

(3) Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

(4) Prezenta schemă are drept scop consolidarea si dezvoltarea întreprinderilor mari prin intermediul investitiilor în active corporale si necorporale care să permită adaptarea productiei la cerintele pietei unice europene.

(5) Întreprinderile mari prezintă o mare importantă în cadrul sectoarelor economice din România atât în ceea ce priveste cifra de afaceri, cât si în ceea ce priveste gradul de ocupare a fortei de muncă, având un rol deosebit în diversificarea produselor si serviciilor. Extinderea activitătilor înalt tehnologizate si realizarea de produse cu valoare adăugată ridicată răspund dezideratului de coeziune economică, necesitând însă investitii considerabile.

II. Obiectivul si scopul schemei

Art. 2. - Obiectivul prezentei scheme de ajutor de stat îl reprezintă dezvoltarea regională prin sprijinirea întreprinderilor mari prin finantarea de investitii initiale, în vederea realizării obiectivului general al Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, si anume cresterea productivitătii întreprinderilor din România în conformitate cu principiile dezvoltării durabile si reducerea decalajelor în comparatie cu productivitatea medie a Uniunii Europene.

Art. 3. - Scopul schemei de finantare îl constituie consolidarea si dezvoltarea sectorului productiv românesc al întreprinderilor mari, prin:

extindere si modernizare;

achizitionarea de tehnologii si echipamente noi, licente si know-how;

inovarea proceselor de productie si a produselor.

III. Baza legală

Art. 4. - Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:

• Regulamentul (CE) nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratat ajutorului national regional pentru investitii, adoptat de Comisia Europeană si publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L302 din 1 noiembrie 2006;

• Programul operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 3.472 din 12 iulie 2007.

IV. Domeniul de aplicare

Art. 5. - Schema de ajutor de stat se adresează întreprinderilor mari.

Art. 6. - (1) În cadrul acestei scheme se acordă sprijin financiar pentru următoarele activităti economice (conform CAEN, rev. 2):

a) B - Industria extractivă (cu exceptia codurilor 051 Extractia cărbunelui superior, 052 Extractia cărbunelui inferior, 061 Extractia petrolului brut, 062 Extractia gazelor naturale, 0721 Extractia minereurilor de uraniu si toriu, 0892 Extractia turbei, 091 Activităti de servicii anexe extractiei petrolului brut si gazelor naturale, 099 Activităti de servicii anexe pentru extractia mineralelor);

b) C - Industria prelucrătoare (cu exceptia codurilor 101 Productia, prelucrarea si conservarea cărnii si a produselor din carne, 102 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor, 103 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor, 104 Fabricarea uleiurilor si a grăsimilor vegetale si animale, 105 Fabricarea produselor lactate, 106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului si produselor din amidon, 107 Fabricarea produselor de brutărie si a produselor făinoase, 108 Fabricarea altor produse alimentare, 109 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor, 110 Fabricarea băuturilor, 120 Fabricarea produselor din tutun, 191 Fabricarea produselor de cocserie, 192 Fabricarea produselor obtinute prin prelucrarea titeiului, 2051 Fabricarea explozivilor, 206 Fabricarea fibrelor sintetice si artificiale, 241 Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, 242 Productia de tuburi, tevi, profile tubulare si accesorii pentru acestea din otel, 243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a otelului, 2451 Turnarea fontei, 2452 Turnarea otelului, 254 Fabricarea armamentului si munitiei, 2591 Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel, 301 Constructia de nave si bărci, 304 Fabricarea vehiculelor militare de luptă, 331 Repararea articolelor fabricate din metal, repararea masinilor si echipamentelor, 332 Instalarea masinilor si echipamentelor industriale);

c) E - Distributia apei, salubritate, gestionarea deseurilor, activităti de decontaminare (cu exceptia codurilor 360 Captarea, tratarea si distributia apei, 370 Colectarea si epurarea apelor uzate, 381 Colectarea deseurilor, 382 Tratarea si eliminarea deseurilor, 390 Activităti si servicii de decontaminare);

d) F - Constructii [cu exceptia codurilor 411 Dezvoltare (promovare) imobiliară, 4399 Alte lucrări speciale de constructii n.c.a.].

(2) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele sectoare:

sectorul pescuitului si acvaculturii;

sectorul constructiei de nave;

industria carboniferă;

industria siderurgică;

sectorul transporturilor;

sectorul fibrelor sintetice.

(3) În cadrul acestei scheme nu se acordă sprijin financiar pentru:

activitătile legate de productia primară a produselor agricole enumerate în anexa nr. 1 la Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

procesarea si marketingul produselor care imită ori substituie laptele sau produsele din lapte, în conformitate cu Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 1.898/1987 privind protejarea denumirilor folosite în comercializarea laptelui si a produselor din lapte;

sustinerea financiară a activitătilor de export către tări terte sau către state membre, legată direct de cantitătile exportate, de crearea si functionarea unei retele de distributie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

utilizarea cu precădere a produselor nationale în detrimentul produselor importate.

 

V. Definitii

Art. 7. - În sensul prezentei proceduri următorii termeni se definesc astfel:

a) ajutorul de stat - orice măsură care îndeplineste toate criteriile prevăzute la art. 87 alin. (1) din Tratatul instituind Comunitatea Europeană;

b) întreprindere mare - orice întreprindere care nu se încadrează în definitia întreprinderilor mici si mijlocii (IMM), conform Regulamentului CE nr. 70/2001 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul CE ajutorului de stat pentru întreprinderile mici si mijlocii, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 10/2001, sau/si în definitia IMM-urilor conform Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, cu modificările si completările ulterioare;

c) investitie initială - o investitie în active corporale si necorporale legată de crearea unei noi unităti, extinderea unei unităti existente, diversificarea productiei obtinute în cadrul unei unităti existente prin realizarea de noi produse sau modificarea fundamentală a procesului global de productie în cadrul întreprinderii existente;

d) proiect mare de investitii - o investitie initială, asa cum este definită mai sus, ale cărei cheltuieli eligibile depăsesc 50 milioane euro, calculate la preturile si rata de schimb în vigoare la data acordării ajutorului; un proiect mare de investitii va fi considerat ca un singur proiect de investitii atunci când investitia initială este realizată, în cursul unei perioade de 3 ani, de una sau mai multe întreprinderi si este constituită dintr-o combinatie economică indivizibilă de elemente de active corporale;

e) începerea lucrărilor - data începerii efective a lucrărilor de constructii sau data primului angajament ferm legal al întreprinderii de a comanda echipamente, excluzând studiile de fezabilitate preliminare;

f) cheltuieli eligibile -cheltuielile legate de investitia initială, respectiv cheltuielile cu active corporale si active necorporale;

g) active corporale - terenuri, clădiri, utilaje/instalatii;

h) active necorporale - transferul de tehnologie prin achizitionarea de patente, licente, know-how sau informatii tehnice nepatentate;

i) intensitatea ajutorului de stat în echivalent subventie brută- valoarea actualizată a ajutorului exprimată ca procent din valoarea actualizată a cheltuielilor eligibile ale investitiilor;

j) rata de actualizare - rata de referintă stabilită de Comisia Europeană pentru România pe baza unor criterii obiective si publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si pe internet;

k) societăti în dificultate - întreprinderile definite conform Liniilor directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea întreprinderilor în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004);

l) furnizor de ajutor de stat - Ministerul Economiei si Finantelor, prin Autoritatea de management a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”.

VI. Conditii de eligibilitate pentru solicitanti

Art. 8. - Solicitantii trebuie respecte următoarele criterii de eligibilitate:

sunt întreprinderi mari;

sunt înregistrati la registrul comertului ca societăti comerciale si îsi desfăsoară activitatea în România;

nu sunt în stare de faliment sau nu se află în procedură de lichidare, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic, nu au nicio restrictie asupra activitătii comerciale, nu sunt subiectul unor aranjamente între creditori;

nu înregistrează datorii publice, si-au plătit la timp taxele, obligatiile si alte contributii la bugetul de stat, bugetele speciale si bugetele locale prevăzute de legislatia în vigoare;

reprezentantul legal al solicitantului nu a fost supus unei condamnări în ultimii 3 ani de către nicio instantă de judecată, din motive profesionale sau de etică profesională;

reprezentantul legal al solicitantului nu furnizează informatii false;

nu fie societăti în dificultate, asa cum sunt definite în Liniile directoare comunitare privind ajutorul de stat acordat pentru salvarea si restructurarea societătilor aflate în dificultate (publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244 din 1 octombrie 2004);

demonstreze că detine resursele financiare necesare pentru cofinantarea proiectului;

• în cazul în care Comisia Europeană a emis o decizie de recuperare a unui ajutor de stat împotriva solicitantului, aceasta a fost deja executată, creanta fiind integral recuperată;

solicitantul îndeplineste si alte conditii specificate în apelul de proiecte si Ghidul solicitantului, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat.

VII. Conditii de acordare a ajutorului de stat

Art. 9. - În cadrul schemei pot fi finantate exclusiv proiectele care prevăd realizarea de investitii initiale, asa cum sunt acestea definite la cap. V art. 7 lit. c).

Art. 10. - (1) Valoarea maximă a finantării din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului nu poate depăsi:

• 40% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în regiunea Bucuresti - Ilfov;

• 50% din totalul cheltuielilor eligibile, pentru proiectele care se realizează în celelalte 7 regiuni de dezvoltare (Nord-Est, Nord-Vest, Sud, Sud-Vest, Sud-Est, Vest si Centru).

(2) Valoarea maximă a finantării acordată pentru un proiect prin prezenta schemă este de 5 milioane euro (echivalent în lei).

(3) Prezenta schemă de ajutor de stat nu se aplică proiectelor mari de investitii, asa cum sunt definite la cap. V art. 7 lit. d).

Art. 11. - Beneficiarul de ajutor de stat în cadrul acestei scheme trebuie să facă dovada unei contributii de cel putin 60%, respectiv 50% din cheltuielile eligibile, în functie de regiunea în care se realizează proiectul, contributie asigurată fie din resurse proprii, fie prin finantare externă (de exemplu, credit bancar), întro formă liberă de ajutor de stat.

Art. 12. - Investitia realizată cu sprijin financiar în cadrul prezentei scheme de ajutor de stat trebuie mentinută în regiunea beneficiară pentru o perioadă de cel putin 5 ani după finalizarea sa. Această regulă nu împiedică înlocuirea instalatiilor sau echipamentelor uzate moral în decursul perioadei de 5 ani datorită schimbărilor tehnologice rapide, cu conditia ca activitatea economică să se desfăsoare în continuare în regiunea în cauză pe o durată egală cu perioada minimă prevăzută.

Art. 13. - Ajutorul de stat national regional pentru investitii nu poate fi acordat în cadrul prezentei scheme decât după ce beneficiarul a semnat contractul de finantare. Dacă lucrările încep anterior îndeplinirii conditiilor stabilite în prezentul paragraf, întregul proiect nu va mai fi eligibil pentru a primi finantare în cadrul acestei scheme.

VIII. Durata

Art. 14. - Prezenta schemă se aplică de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2013, în limita bugetului alocat.

IX. Bugetul schemei

Art. 15. - (1) Bugetul total estimat al schemei pentru perioada 2008-2013 este de 169.400.000 euro (echivalent în lei), finantat din fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regională si din fonduri publice nationale (bugetul de stat), si este defalcat pe ani astfel:

 

- euro

Anul

Buget total estimat al schemei, din care:

Fonduri europene nerambursabile (FEDR)

Fonduri publice nationale (bugetul de stat)

2008

14.800.000

12.900.000

1.900.000

2009

25.400.000

22.100.000

3.300.000

2010

34.300.000

29.800.000

4.500.000

2011

35.900.000

31.200.000

4.700.000

2012

30.500.000

26.500.000

4.000.000

2013

28.500.000

24.800.000

3.700.000

 

(2) Numărul maxim estimat de beneficiari este de 60 de întreprinderi mari.

X. Criterii de selectie a proiectelor

Art. 16. - (1) Evaluarea si selectia proiectelor se vor efectua în conformitate cu următoarele criterii: relevanta, calitatea, maturitatea, sustenabilitatea proiectului si capacitatea de implementare a beneficiarului.

(2) Aceste criterii sunt detaliate în Ghidul solicitantului, publicat pe site-ul www. minind.ro.

XI. Modalitatea de acordare a ajutorului de stat

Art. 17. - Măsurile de sprijin acordate întreprinderilor mari constau în alocări financiare nerambursabile din fonduri comunitare si nationale.

Art. 18. - Alocările financiare nerambursabile vor fi acordate în maximum 5 transe. Momentul acordării ajutorului de stat este data la care se semnează contractul de finantare de către ambele părti.

Art. 19. - Ajutoarele plătibile în transe se vor actualiza la valoarea de la momentul acordării.

XII. Cheltuielile eligibile

Art. 20. - Sunt considerate cheltuieli eligibile legate de investitia initială următoarele categorii de cheltuieli:

achizitia de teren, în limita a 10% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului;

achizitia/constructia si modernizarea clădirilor în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile;

achizitia de instalatii, masini si utilaje;

achizitia de mijloace de transport tehnologice, strict legate de procesul de productie (numai pentru întreprinderile mari ce au cod CAEN F si B);

achizitia de brevete, licente, know-how, solutii tehnice nebrevetate, incluzând software legat de procesul de productie si cerintele manageriale ale întreprinderii, în limita a 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Art. 21. - (1) Activele achizitionate trebuie fie noi. (2) Nu se acordă finantare pentru achizitionarea de active în leasing.

Art. 22. - Activele necorporale trebuie îndeplinească următoarele conditii:

a) fie utilizate în exclusivitate în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional;

b) fie considerate active amortizabile;

c) fi fost achizitionate de la un tert, în conditii de piată;

d) fie incluse în categoria activelor proprii firmei si să rămână în locatia care a beneficiat de ajutor de stat regional pentru cel putin 5 ani.

Art. 23. - Toate cheltuielile aferente investitiei initiale vor fi considerate fără TVA.

XIII. Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat

Art. 24. - (1) Ajutorul de stat acordat în cadrul prezentei schemei se poate cumula cu alte ajutoare de stat în sensul art. 87 alin. (1) din Tratatul instituind Comunitatea Europeană, precum si cu ajutorul de minimis, indiferent dacă acestea provin din fonduri nationale sau comunitare, raportat la aceleasi cheltuieli eligibile aferente proiectului de investitii în cauză, dacă prin acest cumul nu se depăseste intensitatea brută maximă admisibilă prevăzută în prezenta schemă.

(2) Furnizorul ajutorului de stat va verifica, pe baza declaratiei pe propria răspundere a beneficiarului, încadrarea în plafonul maxim admisibil a intensitătii ajutoarelor de stat, inclusiv a ajutoarelor de minimis, acordate pentru aceleasi cheltuieli eligibile.

XIV. Modalitatea de derulare a schemei

Art. 25. - Ministerul Economiei si Finantelor, în calitate de Autoritate de management a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, este autoritatea responsabilă de administrarea prezentei scheme, urmând să asigure derularea acesteia si fiind răspunzător pentru buna ei desfăsurare.

Art. 26. - (1) Procedura de implementare si derulare a schemei se desfăsoară după cum urmează:

a) lansarea apelului de proiecte;

b) primirea si înregistrarea cererilor de finantare;

c) verificarea administrativă (verificarea conformitătii cererilor si a documentelor însotitoare) - numai proiectele care trec de aceasta etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

d) verificarea eligibilitătii beneficiarilor, activitătilor si proiectului asa cum sunt prevăzute în prezenta schemă si în Ghidul solicitantului - numai proiectele care trec de această etapă vor putea face obiectul etapei următoare;

e) evaluarea si selectia proiectelor;

f) întocmirea si semnarea contractului de finantare;

g) derularea proiectelor si acordarea finantării nerambursabile se fac de către Unitatea de plată a Programului operational sectorial „Cresterea competitivitătii economice”, numai pe bază de documente justificative;

h) monitorizarea implementării proiectelor conform prevederilor contractuale.

(2) Pentru a beneficia de ajutorul acordat prin prezenta schemă, beneficiarul va depune la Ministerul Economiei si Finantelor o cerere de finantare, însotită de documentele necesare solicitate în Ghidul solicitantului.

(3) Detalierea modalitătii de derulare a prezentei schemei se găseste în Ghidul solicitantului, acesta fiind publicat pe site-ul www.minind.ro.

Art. 27. - Data de la care se pot depune cererile de finantare si documentele justificative va fi anuntată la lansarea apelului de proiecte, pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei si Finantelor http://www.minind.ro.

XV. Reguli privind raportarea si monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 28. - (1) În vederea asigurării transparentei si a unui control eficient al ajutoarelor de stat în conformitate cu art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 994/981), furnizorul de ajutor de stat va aplica prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale în domeniul ajutorului de stat, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 137/2007, referitoare la procedura de pregătire a notificării si informării.

(2) Furnizorul de ajutor de stat va transmite Consiliului Concurentei un rezumat al informatiilor referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat, în forma prevăzută la anexa nr. 1 la Regulamentul CE nr. 1.628/2006 pentru aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul instituind Comunitatea Europeană în cazul ajutoarelor regionale pentru investitii, în vederea transmiterii la Comisia Europeană în maximum 20 de zile lucrătoare de la implementarea prezentei scheme. Aceste informatii vor fi publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Art. 29. - Raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme se fac în conformitate cu legislatia comunitară si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

Art. 30. - (1) Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme. Această evidentă trebuie contină toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitară în domeniul ajutorului de stat.

(2) Furnizorul de ajutor de stat păstrează evidenta privind schema de ajutor de stat pe o durată de 10 ani de la data la care ultima alocare specifică a fost acordată în baza schemei.

(3) Beneficiarii sunt obligati să tină o evidentă specifică a ajutorului de care beneficiază în baza prezentei scheme, a unor scheme de minimis si/sau alte ajutoare de stat, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat, si a ajutoarelor de minimis primite pentru aceleasi cheltuieli eligibile, precum si baza legală prin care acestea au fost acordate.

Art. 31. - (1) Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, si de a dispune măsurile care se impun.

(2) Furnizorul va monitoriza respectarea conditiilor si criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia.

(3) Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, în formatul si în termenul prevăzute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat2), toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national.

(4) În cazul în care există îndoieli serioase cu privire la datele transmise de către furnizor, Consiliul Concurentei poate solicite date si informatii suplimentare si, după caz, să facă verificări la fata locului.

(5) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.

(6) Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anulări, recalculări, recuperări, rambursări, se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

Art. 32. - Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin Consiliul Concurentei, în 20 de zile lucrătoare sau în termenul fixat în cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeană le consideră necesare pentru evaluarea respectării conditiilor acestei scheme de ajutor de stat.

Art. 33. - Textul prezentei scheme, precum si textul actului normativ pentru aprobarea schemei vor fi publicate integral pe pagina oficială de web a Ministerului Economiei si Finantelor, la adresa www.minind.ro.


1) Regulamentul (CE) nr. 994/98 cu privire la aplicarea art. 87 si 88 din Tratatul de instituire a Comunitătii Europene pentru anumite categorii de ajutoare orizontale, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene nr. L 142 din 14 mai 1998.

2)  Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind stabilirea categoriilor de obligatii fiscale pentru care organul fiscal transmite contribuabililor, prin postă, formularele de declaratii de venit

 

În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 82 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru îndeplinirea obligatiei de declarare a veniturilor realizate în anul fiscal 2007, se aprobă transmiterea prin postă, de către organul fiscal, către contribuabili - persoane fizice a unui pachet informational continând următoarele:

a) 2 exemplare ale formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13;

b) Ghidul pentru completarea si depunerea Declaratiei privind veniturile realizate în anul 2007;

c) scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

d) plicul „CR”, destinat transmiterii declaratiei de venit de către contribuabili către organul fiscal;

e) plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informational către contribuabili.

Art. 2. - Modelele si continutul formularelor adaptate pentru trimiterea/primirea prin postă, precum si cele ale Ghidului pentru completarea si depunerea Declaratiei privind veniturile realizate în anul 2007, ale scrisorii semnate de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, ale plicului „CR” destinat transmiterii declaratiei de venit de către contribuabili si ale plicului exterior transmis contribuabililor sunt prezentate în anexă.

Art. 3. - Costurile postale pentru transmiterile în regim „recomandat”, precum si costurile postale pentru transmiterile returate sunt suportate de Agentia Natională de Administrare Fiscală.

Costurile postale pentru trimiterile sosite cu indicatia specială „CR” - recomandat, la unitătile fiscale destinatare, de la contribuabili sunt suportate de directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, din bugetele proprii.

Art. 4. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Directia de îndrumare si asistentă a contribuabililor, Directia de investitii, achizitii publice si servicii interne, Directia de buget si contabilitate internă, Directia generală de tehnologia informatiei, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti si unitătile lor subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 588.

 

ANEXĂ*)

 

DECLARATIE PRIVIND VENITURILE REALIZATE

 

 Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

 

1. formularul 200 „Declaratie privind veniturile realizate”, cod 14.13.01.13;

2. Ghidul pentru completarea si depunerea Declaratiei privind veniturile realizate în anul 2007;

3. scrisoarea adresată contribuabililor, semnată de presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

4. plicul „CR”, destinat transmiterii declaratiei de venit de către contribuabili;

5. plicul exterior pentru transmiterile documentelor pachetului informational către contribuabili.


*) Documentele mentionate la pct. 1-5 sunt reproduse în facsimil.