MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 180         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 10 martie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonantă de urgentă privind pescuitul si acvacultura

 

220. - Hotărâre privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Bistrita- Năsăud de către domnul Tămăsoi-Moisil Radu

 

243. - Hotărâre privind unele măsuri referitoare la desfăsurarea activitătilor de zbor în spatiul aerian al României pe durata Summitului NATO 2008

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

42. - Decizie privind trecerea domnului Tută Gheorghe din functia publică de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud în functia publică de inspector guvernamental

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea Instructiunilor pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviară - nr. 328

 

553. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

1.883. - Ordin al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii destinatiei finale, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.936/2007

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

6. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2008

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind pescuitul si acvacultura

 

Având în vedere necesitatea adoptării rapide a unui cadru juridic în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, necesar administrării sectorului pescăresc, prin conservarea si exploatarea durabilă a resurselor piscicole în conformitate cu politica comunitară în domeniul pescuitului, se impune adoptarea prezentului act normativ în regim de urgentă, în vederea:

- cresterii absorbtiei fondurilor europene alocate sectorului pescăresc prin Fondul european pentru pescuit;

- restructurării institutionale a sectorului pescăresc;

- finalizării urgente a privatizării fermelor piscicole, în vederea absorbtiei fondurilor europene;

- reducerii birocratiei;

- reducerii presiunii financiare exercitate asupra organizatiilor de pescari;

- eficientizării administrării si exploatării durabile a resurselor acvatice vii;

- sprijinirii organizatiilor de producători si a fermelor piscicole,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă reglementează conservarea, administrarea si exploatarea resurselor acvatice vii, activitatea de acvacultură, procesarea si comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultură, când aceste activităti se realizează:

a) pe teritoriul României;

b) în apele de sub jurisdictia natională a României de către nave sub pavilion român sau sub pavilionul altor state.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă stabileste măsurile privind:

a) organizarea si administrarea sectorului pescăresc;

b) conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii;

c) politica structurală;

d) administrarea capacitătii flotei de pescuit;

e) acvacultura;

f) procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultură;

g) organizarea pietei produselor pescăresti;

h) cercetarea stiintifică în domeniul pescăresc;

i) controlul si respectarea legislatiei în domeniu;

j) relatiile internationale;

k) răspunderi si sanctiuni.

(3) Prezenta ordonantă de urgentă reprezintă cadrul general de reglementare, pe baza căruia se emite legislatia secundară pentru sectorul pescăresc.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. acvacultură - cresterea sau cultivarea de vietuitoare acvatice cu tehnici destinate măririi peste capacitatea naturală a mediului a productiei de organisme acvatice, acestea fiind proprietatea unei persoane fizice sau juridice;

2. amenajare piscicolă - unitatea de bază a acvaculturii, reprezentată de helesteu, iaz, vivieră flotabilă, statie de reproducere artificială sau de alte instalatii destinate acvaculturii;

3. ape continentale - toate apele de suprafată, stătătoare si curgătoare, subterane, aflate în interiorul liniei de bază, de la care se măsoară întinderea apelor teritoriale;

4. ape maritime interioare - apele astfel cum sunt definite în legislatia românească în domeniu si în tratatele si conventiile internationale la care România este parte;

5. captură totală admisibilă (TAC) - cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice, apartinând unei anumite specii sau unui grup de specii, exprimată în kilograme sau în număr de exemplare, care se poate extrage anual fără a afecta capacitatea de regenerare naturală;

6. capacitate de pescuit - tonajul unei nave exprimat în GT si puterea acesteia exprimată în kW, iar pentru anumite tipuri de activitate de pescuit, suma si/sau dimensiunea echipamentului de pescuit al unei nave;

7. captură - cantitatea de peste sau de alte vietuitoare acvatice pescuite ori recoltate din apele maritime sau continentale, exprimată în kilograme ori în număr de exemplare;

8. centru de primă vânzare - locul unde se efectuează prima vânzare a produselor obtinute din pescuit sau din acvacultură;

9. cotă - partea din captura totală admisibilă din fiecare specie ori grup de specii, care se alocă persoanelor fizice sau juridice autorizate să desfăsoare activităti comerciale de pescuit;

10. efort de pescuit - produsul capacitătii si al activitătii unei nave/ambarcatiuni pescăresti; când este vorba de un grup de nave/ambarcatiuni - suma tuturor eforturilor de pescuit ale tuturor navelor/ambarcatiunilor ce apartin grupului;

11. exploatare durabilă - exploatarea resurselor acvatice vii astfel încât să nu fie compromisă viitoarea exploatare a acestora si să nu aibă un impact negativ asupra ecosistemelor marine;

12. Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit - documentul în care sunt înregistrate toate navele si ambarcatiunile de pescuit care activează la pescuitul comercial în apele maritime sau continentale, pe categorii, dimensiune, puterea motorului, tipul de activitate si tehnica de pescuit, zona de pescuit si proprietarul;

13. inspector piscicol - persoana fizică autorizată pentru a efectua inspectiile si controalele privind respectarea legislatiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării si comercializării pestelui;

14. jurnal de pescuit - registrul aflat la bordul navelor/ambarcatiunilor de pescuit, în care sunt înregistrate zilnic datele privind efortul de pescuit si capturile realizate, cu clasificarea lor pe specii;

15. navă de pescuit - orice navă sau ambarcatiune echipată pentru pescuit comercial;

16. navă auxiliară de pescuit - orice navă sau ambarcatiune care nu este implicată direct în activitatea de pescuit, dar deserveste navele de pescuit, instalatiile de acvacultură sau instalatiile de pescuit stationar;

17. pescărie - ansamblul de activităti care privesc pescuitul, acvacultura, procesarea si comercializarea pestelui. Acest termen poate defini si un segment al acestui ansamblu pentru o specie sau un grup de specii;

18. pescuit - activitatea de extragere a resurselor acvatice vii din ape maritime si continentale, cu respectarea măsurilor pentru protejarea, conservarea si regenerarea resurselor acvatice vii;

19. pescuit ilegal - practicarea pescuitului fără respectarea reglementărilor în domeniul pescuitului;

20. posibilitate de pescuit - dreptul legal cuantificat de pescuit, exprimat în capturi sau în efort de pescuit;

21. port de bază - locul de unde nava/ambarcatiunea îsi începe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor;

22. prima vânzare - acea vânzare care se realizează pentru prima dată pe teritoriul national si care stabileste prin documente pretul produsului;

23. procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultură- ansamblul operatiunilor care modifică caracteristicile fizice sau chimice ale acestor produse, având drept scop pregătirea lor pentru comercializare;

24. punct de debarcare - locul unde navele de pescuit în apele maritime si continentale descarcă pestele în vederea expedierii spre centrele de primă vânzare;

25. resurse acvatice vii - speciile de peste si de alte vietuitoare acvatice destinate consumului uman, disponibile si accesibile;

26. echipamente de pescuit - uneltele, metodele si dispozitivele utilizate în activitatea de pescuit;

27. pescar profesionist - persoana fizică autorizată, conform reglementarilor legale în vigoare, să practice pescuitul în scop comercial;

28. licentă de pescuit - actul administrativ care dă dreptul unei nave/ambarcatiuni să desfăsoare activitate de pescuit comercial;

29. autorizatie de pescuit - actul administrativ prin care se autorizează o persoană fizică sau juridică să exercite o activitate specială care are legătură cu pescuitul si acvacultura;

30. permis de pescuit - documentul individual si netransmisibil prin care se atestă dreptul de pescuit;

31. unelte de pescuit - sculele si echipamentele utilizate la pescuitul în ape maritime interne si continentale;

32. plasă - reteaua de fibre textile care are următoarele elemente caracteristice si dimensionale de gabarit: diametrul firului (mm), mărimea laturii ochiului (mm), structura (tex), lungime si lătime;

33. setcă - unealta de pescuit de tip retea, formată dintr-un singur perete de plasă, care este prevăzută cu elemente de armare - la partea superioară plute, iar la partea inferioară plumbi -, care retine pestele prin încurcare si agătare;

34. setcă de calcan - reteaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, prevăzută cu elemente de armare (plute, plumbi), cu mărimea laturii ochiului de plasă a = 180 - 200 mm, respectiv 2a = 360 - 400 mm;

35. setcă de rechin - reteaua de fire textile care formează un singur perete de plasă, cu mărimea laturii ochiului a = 100 - 200 mm, respectiv 2 a = 200 - 400 mm; elementele de armare (plute, plumbi) sunt dispuse pe partea superioară si inferioară a plasei, astfel încât să se realizeze procesul de pescuit pe fundul apei si nu în masa ei;

36. avă - reteaua de fire textile care formează mai multi pereti de plasă, cu diferite mărimi ale laturii ochiului;

37. setcă monofilament - reteaua de plasă formată dintr-un singur fir, netextil, cu diferite mărimi ale laturii ochiurilor de plasă;

38. dispozitiv/aparat electric de pescuit – instrumentul electric alimentat de către o sursă de curent electric, care foloseste sisteme ce creează unde electrice în apă, electrocutează resursele acvatice vii, aducându-le la suprafata apei, unde pot fi usor pescuite.

 

CAPITOLUL II

Organizarea si administrarea sectorului pescăresc

 

Art. 3. - Responsabilitatea privind definirea si implementarea politicii referitoare la conservarea si administrarea resurselor acvatice vii existente în apele maritime si continentale, la acvacultură, la procesarea si organizarea pietei produselor pescăresti, la structurile de pescuit si acvacultură revine autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură, prin Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 4. - (1) Elaborarea strategiei nationale si a reglementărilor referitoare la conservarea si managementul resurselor acvatice vii existente în apele maritime si continentale, la acvacultură, la organizarea pietei produselor pescăresti, la structurile de pescuit si acvacultură, precum si implementarea si controlul aplicării si respectării acestora sunt atributul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, institutie publică de interes national, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, finantată integral de la bugetul de stat, care functionează în subordinea autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură, cu sediul în municipiul Bucuresti, ale cărei structură, organizare si functionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură este autoritate de management al programului operational sectorial în domeniul pescuitului si acvaculturii.

Art. 5. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură îsi exercită atributiile în teritoriu prin structuri proprii.

Art. 6. - (1) Personalul din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură este format din functionari publici si personal contractual.

(2) Salarizarea personalului din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură se face potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură si autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură asigură realizarea măsurilor din domeniul specific, precum si a măsurilor în executarea regulamentelor Uniunii Europene.

 

CAPITOLUL III

Conservarea si exploatarea resurselor acvatice vii

 

SECTIUNEA 1

Activitatea de pescuit în apele maritime si continentale

 

Art. 8. - Politica privind pescuitul în apele maritime si continentale se va realiza prin:

a) măsuri de conservare a resurselor acvatice vii, prin reglementarea echipamentelor de pescuit, a efortului de pescuit sau a oricărei alte măsuri care să fie determinată de starea resurselor;

b) măsuri de protejare si regenerare a resurselor acvatice vii, prin stabilirea anuală a TAC-lui si a cotelor de pescuit, a perioadelor de prohibitie, a zonelor protejate si a zonelor de crutare, precum si a măsurilor preventive;

c) măsuri de administrare a pescuitului, astfel încât să se obtină o mai bună rationalizare a efortului de pescuit;

d) reglementări privind pescuitul recreativ/sportiv;

e) stabilirea sistemelor de control si de inspectie a activitătilor de pescuit;

f) integrarea activitătilor de valorificare a resurselor acvatice vii din ariile naturale protejate în planurile de management ale ariilor respective.

Art. 9. - Accesul la resursele acvatice vii se reglementează pe baza normelor aprobate prin ordin al autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 10. - (1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se stabilesc măsuri de reglementare a efortului de pescuit si cota alocată.

(2) Reglementarea efortului de pescuit se face prin:

a) limitarea numărului navelor/ambarcatiunilor de pescuit în functie de caracteristicile acestora în cadrul efortului de pescuit din ansamblul flotei dintr-o pescărie;

b) limitarea timpului alocat activitătii pescuitului;

c) stabilirea numărului de unelte utilizate la pescuit;

d) interdictia pescuitului.

(3) Stabilirea cotei se face prin limitarea volumului capturilor pentru o anumită specie sau grupuri de specii pe zone de pescuit, perioade de timp, metode de pescuit si nave de pescuit.

(4) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură poate stabili, prin decizie a presedintelui, si alte măsuri de refacere si conservare a resurselor acvatice vii.

Art. 11. - (1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se stabilesc caracteristicile tehnice si conditiile de folosire a uneltelor de pescuit, precum si metodele de pescuit comercial în apele maritime si continentale, în scopul realizării unui pescuit durabil în conditiile minimalizării efectelor adverse asupra ecosistemelor acvatice si speciilor auxiliare, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

(2) Folosirea altor unelte, echipamente sau metode de pescuit în afara celor stabilite este interzisă.

(3) În scopul protectiei investitiilor producătorilor, schimbarea echipamentelor de pescuit se va realiza cu un preaviz de 1-2 ani, după caz.

Art. 12. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, pe baza studiilor elaborate de institutiile de cercetare stiintifică de profil, stabileste dimensiunile minime individuale pe specii ce reprezintă resursele acvatice vii care pot fi capturate din mediul acvatic.

(2) Acestea vor fi aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) Exemplarele cu dimensiunile sub limita minimă celei reglementate nu pot fi retinute, transbordate, descărcate sau comercializate, acestea fiind redate mediului acvatic imediat după capturarea lor, indiferent de starea acestora.

(4) Anual, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale si al ministrului mediului si dezvoltării durabile, se vor stabili perioadele si zonele de prohibitie a pescuitului, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii.

(5) Pentru apele care constituie frontieră de stat, perioadele de prohibitie, regulile de pescuit, precum si zonele de protectie a resurselor acvatice vii se stabilesc în concordantă cu conventiile internationale încheiate cu statele riverane.

(6) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură conditionează exercitarea pescuitului speciilor protejate, în baza unor reglementări specifice aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(7) Paza resurselor acvatice vii se face în conformitate cu prevederile Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Măsuri de protejare si de administrare a resurselor acvatice vii

 

Art. 13. - (1) Licenta de pescuit este un document netransmisibil, emis de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, care dă dreptul unei nave/ambarcatiuni să desfăsoare activitatea de pescuit comercial, în conformitate cu normele aprobate prin ordin al autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(2) În cazul transmiterii dreptului de proprietate a navei, noul proprietar comunică schimbarea proprietarului către Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, în vederea eliberării unei noi licente de pescuit.

(3) Neutilizarea navei/ambarcatiunii de pescuit pe o durată de 60 de zile în perioada de valabilitate a licentei de pescuit este considerată o renuntare a titularului la activitatea de pescuit, procedându-se la anularea licentei si la excluderea definitivă a navei/ambarcatiunii din fisier.

(4) Navele si ambarcatiunile de pescuit au obligatia de a avea la bord licenta de pescuit.

Art. 14. - (1) În situatia în care caracteristicile specifice ale unei pescării recomandă limitarea efortului de pescuit sau măsuri specifice de conservare, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură poate conditiona exercitarea activitătii de pescuit prin atribuirea cotelor stabilite prin studii stiintifice si eliberarea unei autorizatii de pescuit, cu caracter temporar, complementară licentei de pescuit, si care va trebui să fie tinută la bord.

(2) Autorizatia de pescuit contine date referitoare la identificarea navei/ambarcatiunii, la perioada de valabilitate, la zona de pescuit, la modalitatea de pescuit si la cota alocată pe specii.

(3) Un ansamblu de nave/ambarcatiuni cu aceleasi caracteristici si care activează în aceeasi zonă de pescuit poate primi o autorizatie colectivă de pescuit.

(4) Autorizatia de pescuit se eliberează si în cazul exercitării activitătii de pescuit în ape ce nu apartin jurisdictiei sau suveranitătii române.

(5) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, se stabilesc conditiile de atribuire si modelul autorizatiilor de pescuit, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 15. - (1) Contravaloarea licentelor de pescuit, a permiselor de pescuit si a autorizatiilor de pescuit se face venit la bugetul de stat.

(2) Cuantumul taxelor de licentiere si autorizare se stabileste prin hotărâre a Guvernului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Măsuri de administrare a pescuitului

 

Art. 16. - Atribuirea dreptului de pescuit se face în baza licentelor si/sau, după caz, a autorizatiilor emise de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 17. - (1) Pentru îmbunătătirea administrării si controlului activitătilor de pescuit, precum si pentru a favoriza planificarea, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură dispune distribuirea drepturilor de pescuit între navele sau grupurile de nave care activează într-o zonă de pescuit.

(2) Distribuirea drepturilor de pescuit se exprimă în cote de pescuit, efortul de pescuit sau perioade de activitate în zonele de pescuit.

(3) Criteriile de distribuire sunt următoarele:

a) activitatea de pescuit exprimată în volum de capturi, effort de pescuit sau perioadă de activitate în zonă, după caz;

b) caracteristicile tehnice ale navelor/ambarcatiunilor de pescuit;

c) ceilalti parametri ai navelor/ambarcatiunilor si posibilitătile acestora de pescuit;

d) folosirea capacitătilor de productie;

e) conditiile sociale si de muncă la bordul navelor/ ambarcatiunilor.

Art. 18. - În scopul utilizării optime a resurselor acvatice vii, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, împreună cu grupurile de producători, reglementează procedura de planificare a activitătii de pescuit, care trebuie să contină prevederi minime privind esalonarea capturilor pe specii sau grupuri de specii, sectoare si perioade de timp, în functie de posibilitătile de exploatare a resurselor acvatice vii.

 

SECTIUNEA a 4-a

Monitorizarea activitătii de pescuit

 

Art. 19. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură monitorizează activitatea de pescuit prin stabilirea sistemelor de comunicare permanentă pentru cunoasterea în timp real a intrărilor si iesirilor din port, a stationărilor navelor/ ambarcatiunilor în zonele de pescuit, a capturilor sau a altor circumstante.

Art. 20. - (1) La bordul navelor/ambarcatiunilor trebuie să existe un jurnal de pescuit în care sunt notate detaliile privind activitatea de pescuit, în termenii stabiliti de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură poate scuti de obligatia de a avea la bord jurnalul de pescuit unele ambarcatiuni nepuntate, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 21. - (1) Navele/ambarcatiunile care descarcă capturile pe teritoriul national trebuie să prezinte structurilor teritoriale ale Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, în conditiile stabilite de aceasta, o declaratie de debarcare care va cuprinde cantitătile descărcate pentru fiecare specie, zona de provenientă, precum si alte date stabilite de aceasta.

(2) Navele de pescuit aflate sub pavilion român, care descarcă produsele pescăresti în afara teritoriului national, au obligatia de a comunica datele cuprinse în declaratia de debarcare Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, în conditiile stabilite de aceasta.

Art. 22. - (1) Navele de pescuit aflate sub pavilion român comunică Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, în termenii stabiliti de aceasta, date privind transbordarea produselor de pescuit realizate la bord pe alte nave/ambarcatiuni sau pe care le primesc de la alte nave/ambarcatiuni.

(2) Navele apartinând statelor terte vor trebui să obtină autorizatie de transbordare, în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

 

SECTIUNEA a 5-a

Pescuitul recreativ/sportiv în apele maritime si continentale

 

Art. 23. - (1) Prin pescuit în scop recreativ/sportiv se întelege pescuitul efectuat cu undita sau cu lanseta, în scop de agrement/performantă, pe baza unui permis nominal eliberat de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

(2) În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se vor stabili conditiile de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

(3) Pescuitul recreativ/sportiv se exercită în amenajările piscicole si în lacurile de acumulare, în conditiile si pe baza regulilor stabilite de proprietarul sau de administratorul acestora.

Art. 24. - În scopul asigurării protectiei si conservării resurselor acvatice vii si al evitării conflictelor de interese între activitatea de pescuit comercial si cea de pescuit sportiv, se stabilesc conditiile pentru practicarea pescuitului recreativ/sportiv în apele maritime si continentale astfel:

a) în apele curgătoare si stătătoare din zona montană, numai cu o singură undită cu maximum două cârlige sau cu o lansetă;

b) în apele din zona colinară si de ses, pe tot cursul Dunării si pe bratele sale, în Delta Dunării, cu maximum 4 undite sau 4 lansete cu câte două cârlige fiecare;

c) în apele teritoriale ale Mării Negre, cu maximum două undite, două lansete sau o taparină, cu câte 10 cârlige fiecare;

d) pescuitul salmonidelor în apele de munte este permis numai cu momeli artificiale;

e) în apele din zona colinară si de ses, pe Dunăre, în Delta Dunării si în apele maritime un pescar sportiv poate retine din captură maximum 5 kg de peste/zi sau numai un singur peste, dacă greutatea lui depăseste 5 kg;

f) în apele de munte cu salmonide se pot retine de către un pescar maximum 10 bucăti, în total, din speciile: păstrăv indigen, păstrăv curcubeu, fântânel, lipan si coregon.

Art. 25. - (1) La libera lor initiativă, pescarii se pot constitui în asociatii de pescari sportivi, pe anumite zone de pescuit, cu scopul îmbunătătirii conditiilor de practicare a pescuitului recreativ/sportiv, precum si de reprezentare a acestora.

(2) Asociatiile de pescari sportivi pot stabili ca regulă practicarea pescuitului recreativ/sportiv cu eliberarea capturilor, în zona lor de competentă.

 

CAPITOLUL IV

Politica structurală si administrarea capacitătilor de productie

 

Art. 26. - Politica organizării sectorului de pescuit se realizează prin măsuri:

a) destinate perfectionării persoanelor care activează în sector;

b) de sprijinire a organizatiilor de producători si a altor forme asociative;

c) pentru constructia, modernizarea si reconversia navelor de pescuit;

d) de adaptare a capacitătii flotei la starea resurselor acvatice vii;

e) de stabilire si schimbare a porturilor de bază;

f) de reglementare a descărcării si a primei vânzări a produselor pescăresti, indiferent de originea acestora.

 

SECTIUNEA 1

Agentii sectorului pescăresc

 

Art. 27. - Persoanele fizice autorizate si/sau persoanele juridice care detin capacităti de productie pentru practicarea pescuitului comercial sau acvacultură se pot constitui, la libera lor initiativă, în organizatii de producători, cu scopul practicării unui pescuit responsabil si al îmbunătătirii conditiilor de vânzare a produselor realizate de membrii acestora.

Art. 28. - Membrii organizatiilor trebuie să vândă produsul sau produsele pentru care s-au asociat, cu respectarea normelor adoptate de organizatie, în scopul îmbunătătirii calitătii produselor, adaptării volumului ofertei la cerintele pietei si îmbunătătirii procesului de comercializare.

Art. 29. - (1) Prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale se stabilesc criteriile de recunoastere a organizatiilor de producători din sectorul pescăresc, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

(2) Activitatea economică desfăsurată în zonele geografice în care organizatiile s-au constituit reprezintă criteriul principal de recunoastere.

Art. 30. - (1) Recunoasterea organizatiilor de producători se face prin decizie a presedintelui Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

(2) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură retrage recunoasterea organizatiilor de producători în situatia în care acestea nu mai îndeplinesc criteriile de recunoastere.

Art. 31. - Asociatiile si alte entităti asociative legal constituite, precum si organizatiile sindicale ale personalului din sector au statutul de entităti reprezentative în procesul consultativ de adoptare a deciziilor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Flota de pescuit

 

Art. 32. - (1) În cadrul Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultură se constituie Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit, cu caracter administrativ, în care se mentionează toti parametrii tehnici ai navelor si ambarcatiunilor de pescuit, necesari stabilirii efortului de pescuit exercitat de flotă.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, împreună cu Autoritatea Navală Română, stabileste modul de operare si de functionare a Fisierului navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(3) Înscrierea în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit nu scuteste proprietarul navei/ambarcatiunii de îndeplinirea obligatiei de înscriere în registrul comertului sau în alte registre publice existente.

Art. 33. - Construirea, modernizarea si reconversia navelor si ambarcatiunilor de pescuit se realizează în cadrul programelor pentru adaptarea efortului de pescuit la starea resurselor acvatice vii existente în zonele de pescuit si tinând cont de obligatiile internationale asumate.

Art. 34. - (1) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură autorizează construirea navelor/ambarcatiunilor de pescuit care urmează să arboreze pavilion român, astfel încât acestea să nu depăsească capacitatea de pescuit a navelor/ambarcatiunilor radiate din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

(2) Autorizarea se face prin eliberarea unei licente de constructie, emisă de presedintele Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură si de Autoritatea Navală Română.

(3) În licenta de constructie se înscriu datele de identificare a navei, portul de bază si navele/ambarcatiunile radiate, care nu mai sunt apte pentru exercitarea activitătii de pescuit.

Art. 35. - (1) Modernizarea si reconversia navelor de pescuit au drept scop modificarea caracteristicilor tehnice ale acestora, pentru a fi adaptate la normele nationale si comunitare în ceea ce priveste echipamentele de pescuit, asigurarea securitătii muncii, îmbunătătirea conditiilor de trai, rationalizarea operatiunilor de pescuit, perfectionarea proceselor de manipulare si conservare a produselor la bord, precum si protectia mediului.

(2) În situatia în care lucrările de modernizare si reconversie implică cresterea performantelor de pescuit, cu respectarea formei initiale a navei/ambarcatiunii, se radiază alte nave/ambarcatiuni înscrise în Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit în echivalentul capacitătii surplusului de effort dobândit după modernizare.

(3) Lucrările de modernizare si reconversie sunt autorizate de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

Art. 36. - În scopul adaptării flotei la situatia zonelor de pescuit, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură poate opri temporar sau definitiv activitatea anumitor nave/ambarcatiuni de pescuit, în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

Art. 37. - (1) Oprirea definitivă a activitătii navelor de pescuit se aplică acelor nave care activează în zone de pescuit, a căror situatie necesită o adaptare structurală pe termen lung, în scopul reducerii efortului de pescuit si al favorizării refacerii resurselor acvatice vii.

(2) Oprirea definitivă a activitătii unei nave/ambarcatiuni de pescuit determină radierea acesteia din Fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit.

Art. 38. - (1) Prin oprirea temporară a activitătii unei nave/ambarcatiuni de pescuit se întelege încetarea activitătii pe o perioadă de timp determinată.

(2) Oprirea temporară este o măsură conjuncturală care are drept scop reducerea efortului de pescuit ca urmare a unor circumstante exceptionale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stabilirea porturilor de bază si schimbarea portului de bază

 

Art. 39. - (1) Portul de bază pentru navele/ambarcatiunile care pescuiesc în apele maritime si continentale ale României este acela de unde nava/ambarcatiunea îsi începe activitatea de pescuit, expediere si comercializare a capturilor.

(2) În cazul navelor/ambarcatiunilor sub pavilion românesc, care pescuiesc în afara apelor maritime si continentale ale României, portul de bază este acela cu care se mentine o legătură socioeconomică importantă.

(3) Cerintele pentru stabilirea si schimbarea porturilor de bază sunt stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

 

SECTIUNEA a 4-a

Porturile/punctele de debarcare si prima vânzare a produselor Piscicole

 

Art. 40. - (1) Navele/ambarcatiunile de pescuit care descarcă produse pescăresti pe teritoriul national trebuie să o facă în porturi/puncte nominalizate în acest sens de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) În cadrul fiecărui port, descărcarea se face în locurile stabilite, după caz, de autoritătile portuare.

Art. 41. - Prima vânzare a produselor obtinute din pescuit se face în locurile stabilite si autorizate de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, si numai către persoane fizice/juridice autorizate de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 42. - Produsele obtinute din pescuit, care constituie obiectul primei vânzări într-un loc situat în afara portului de descărcare si care trebuie să fie transportate înainte de a se produce prima vânzare, sunt însotite până la locul primei vânzări de documente stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

 

CAPITOLUL V

Acvacultura

 

Art. 43. - (1) Acvacultura se practică în bazine amenajate pentru acvacultură, în instalatii speciale amplasate pe apă si pe uscat, precum si în viviere flotabile.

(2) Dezvoltarea acvaculturii are ca scop diversificarea ofertei calitative si cantitative de produse pescăresti. În subsidiar, dezvoltarea acvaculturii reduce presiunea prin pescuit asupra resursei acvatice vii.

(3) Folosirea apei pentru activitatea de acvacultură în amenajările piscicole se face cu titlu gratuit, cu conditia ca parametrii fizico-chimici ai acesteia la evacuare să fie la nivelul celor de la alimentare.

Art. 44. - (1) Politica de bază pentru dezvoltarea acvaculturii se realizează prin următoarele măsuri:

a) adaptarea productiei la cerintele pietei;

b) îmbunătătirea sistemului de comercializare si informare a consumatorilor;

c) valorificarea superioară a potentialului genetic prin acvacultura unor specii valoroase;

d) instruirea producătorilor din acvacultură;

e) asigurarea calitătii produselor din acvacultură si a sănătătii publice;

f) asigurarea productiei din acvacultură pentru cazuri de fortă majoră;

g) asigurarea sănătătii si bunăstării animale;

h) protectia mediului;

i) dezvoltarea cercetării.

(2) Actiunile de realizare a politicilor de bază pentru dezvoltarea acvaculturii urmăresc următoarele scopuri:

a) modernizarea tehnologiilor de reproducere si crestere a speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice, corelate cu normele de protectie a mediului;

b) folosirea corespunzătoare a amenajărilor piscicole;

c) încurajarea aplicării tehnologiilor de reproducere si crestere pentru specii cu valoare economică ridicată si a produselor pescăresti organice;

d) construirea de amenajări si instalatii moderne si eficiente pentru practicarea acvaculturii marine si continentale, în conditiile asigurării sănătătii si bunăstării animale;

e) asigurarea pe termen lung a locurilor de muncă din acvacultură, în special în zonele dependente de pescuit;

f) încurajarea dezvoltării industriilor adiacente pentru producerea de utilaje si instalatii, precum si de furaje specifice, folosite în acvacultură;

g) alte actiuni pe care necesitătile de dezvoltare a acvaculturii le impun.

Art. 45. - (1) În cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură se constituie Registrul unitătilor de acvacultură, cu caracter administrativ, care va cuprinde toate capacitătile de productie.

(2) Orice modificare privind schimbarea proprietarului sau a administratorului, precum si modificările privind capacitatea de productie si speciile cultivate trebuie comunicate Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, în vederea reactualizării Registrului unitătilor de acvacultură si eliberării unei noi licente de acvacultură, după caz.

(3) Unitătile de productie din acvacultură sunt înscrise în Registrul unitătilor de acvacultură si primesc licentă de acvacultură, eliberată de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură.

(4) Înscrierea în Registrul unitătilor de acvacultură si eliberarea licentei de acvacultură se realizează în conditiile stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 46. - Introducerea în cultură a speciilor de pesti sau a altor vietuitoare acvatice noi în amenajările piscicole, provenite din alte state, se face cu avizul prealabil al autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură si al autoritătii publice centrale care răspunde de mediu.

 

CAPITOLUL VI

Organizarea pietei produselor pescăresti

 

SECTIUNEA 1

Principii generale

 

Art. 47. - Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, stabileste măsuri privind comercializarea si procesarea produselor obtinute din pescuit si acvacultură, în special pentru:

a) respectarea standardelor de calitate a produselor pescăresti pe toată durata procesului de comercializare, pentru a asigura transparenta pe piată si pentru a face posibilă informarea corespunzătoare a consumatorilor, în special în ceea ce priveste natura produsului;

b) respectarea normelor privind comercializarea produselor rezultate din pescuit si acvacultură, în concordantă cu normele de conservare si protectie a resurselor acvatice vii;

c) încurajarea si sprijinirea procesării produselor pescăresti;

d) îmbunătătirea calitătii si promovarea produselor pescăresti;

e) mărirea gradului de utilizare si crestere a valorii adăugate a materiei prime obtinute prin acvacultură si pescuit.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comercializarea produselor pescăresti

 

Art. 48. - (1) Pe parcursul întregului proces de comercializare, produsele trebuie să fie identificate corect si trebuie să îndeplinească normele privind comercializarea stabilite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) Normele privind comercializarea produselor pescăresti se referă în principal la prospetime, calibraj, denumirea speciei, originea produsului, prezentare si etichetare.

Art. 49. - Este interzisă comercializarea produselor obtinute din pescuit si acvacultură, de orice origine sau provenientă, a căror mărime sau greutate este mai mică decât cea prevăzută în reglementările în vigoare sau al căror mod de obtinere nu este în conformitate cu normele stabilite ori contravine normelor sanitar-veterinare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Procesarea produselor de pescuit si acvacultură

 

Art. 50. - Unitatea de procesare este înregistrată în Registrul unitătilor de procesare si primeste licentă de fabricatie emisă de Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, în conformitate cu reglementările în vigoare si cu normele elaborate de autoritatea publică care răspunde de pescuit si acvacultură si aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

 

CAPITOLUL VII

Pescuitul în scop stiintific

 

Art. 51. - (1) Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură eliberează, la cerere, o autorizatie specială de pescuit în scop stiintific, netransmisibilă, institutiilor de cercetare din sectorul pescăresc, care au ca obiective de cercetare:

a) cunoasterea biologiei, etologiei si diversitătii structurii, functionabilitătii si productivitătii din aceste ecosisteme si a interactiunilor specifice;

b) evaluarea impactului produs asupra ecosistemelor acvatice marine si a apelor continentale de către activitătile de pescuit si acvacultură, precum si de alte activităti antropice;

c) identificarea de noi zone si resurse acvatice vii de interes pentru exploatare;

d) dezvoltarea si diversificarea acvaculturii.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură stabileste conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit în scop stiintific, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

(3) Capturile obtinute în urma pescuitului stiintific nu fac obiectul comercializării.

(4) Periodic, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură, în colaborare cu institutiile de cercetare si cu Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, stabileste strategia si obiectivele cercetării în domeniul pescăresc si, anual, planul de cercetare al sectorului.

 

CAPITOLUL VIII

Relatii internationale

 

Art. 52. - (1) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură dezvoltă colaborarea si initiază proiecte de conventii si acorduri internationale privind:

a) pescuitul si exploatarea durabilă a resurselor acvatice vii din Marea Neagră;

b) accesul navelor românesti de pescuit în alte zone ce prezintă interes, în vederea acoperirii deficitului de produse pescăresti pe piata românească;

c) dezvoltarea activitătilor de pescuit, acvacultură si a schimburilor comerciale;

d) evaluarea impactului activitătilor antropice asupra stării resurselor acvatice vii în context transfrontalier.

(2) Autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură emite reglementări si instructiuni pentru implementarea politicii comune a pescuitului.

Art. 53. - În vederea efectuării studiilor stiintifice necesare pentru evaluarea stocurilor de pesti si a altor vietuitoare acvatice cu distributie transfrontalieră în ape de interes international, precum si pentru dezvoltarea acvaculturii, autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură sprijină si încurajează activitatea institutiilor de cercetare stiintifică în cadrul obligatiilor derivate din acorduri sau conventii internationale la care România este parte.

Art. 54. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură, cu sprijinul autoritătii publice centrale care răspunde de pescuit si acvacultură, organizează manifestări si întâlniri internationale si participă la cele organizate de entităti si organizatii internationale specializate în domeniul pescuitului si acvaculturii.

 

CAPITOLUL IX

Răspunderi si sanctiuni

 

Art. 55. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă de către persoane fizice sau juridice atrage, după caz, răspunderea administrativă, civilă sau penală.

Art. 56. - (1) Pentru a se asigura de respectarea legislatiei în domeniul pescuitului, acvaculturii, procesării, transportului, comercializării produselor pescăresti si al altor activităti conexe, Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură organizează actiuni permanente de control prin inspectorii piscicoli.

(2) Persoanele supuse controlului au obligatia să permită accesul la unitătile si la toate navele/ambarcatiunile de pescuit, uneltele si instalatiile de pescuit, fermele si instalatiile de acvacultură, constructiile-anexe, mijloacele de transport, unitătile de procesare si/sau comercializare si să pună la dispozitia personalului cu drept de control toate documentele si mijloacele necesare îndeplinirii functiei de inspectie.

(3) Competentele personalului cu drept de control si procedura de control se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură.

Art. 57. - Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură poate dispune radierea din oficiu a înregistrării ambarcatiunii/navei de pescuit din fisierul navelor si ambarcatiunilor de pescuit în situatia neutilizării ambarcatiunii/navei de pescuit o durată de 60 de zile în perioada de valabilitate a licentei de pescuit.

Art. 58. - Următoarele fapte constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 300 lei la 600 lei:

a) pescuitul recreativ/sportiv al oricăror specii sau al altor vietuitoare acvatice vii, efectuat fără permis sau autorizatie, în apele maritime interioare si continentale;

b) neprezentarea permisului sau autorizatiei atunci când acestea sunt solicitate de către persoanele împuternicite să constate contraventiile/infractiunile;

c) încălcarea conditiilor de autorizare si/sau de licentiere.

Art. 59. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 600 lei la 1.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o perioadă de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, după caz:

a) prinderea salmonidelor cu mâna;

b) pescuitul salmonidelor cu momeli naturale;

c) pescuitul cu mai mult de 3 muste artificiale în apele salmonicole;

d) retinerea de către o singură persoană care practică pescuitul recreativ/sportiv a mai mult de 10 bucăti, în total, din speciile de păstrăv, lipan si coregon în apele de munte cu salmonide sau a mai mult de 5 kg de peste, cu exceptia cazului în care s-a pescuit un singur exemplar a cărui greutate depăseste 5 kg, în apele domeniului public;

e) mutarea, deteriorarea sau distrugerea din culpă a semnelor indicatoare.

Art. 60. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului, a autorizatiei sau a licentei, după caz:

a) plasarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă pe mai mult de două treimi din lătimea râurilor ori a canalelor;

b) utilizarea uneltelor de pescuit fixe sau în derivă în cadrul complexului lagunar Razelm-Sinoe, în ghiolurile Belciuc-Erenciuc si în lacurile litorale;

c) neducerea la îndeplinire, la termenele si în conditiile stabilite, a măsurilor dispuse de personalul cu drept de control;

d) capturarea pestilor cu ajutorul uneltelor de pescuit din plasă sau cu pripoane în apele de munte;

e) nemarcarea uneltelor de pescuit comercial.

Art. 61. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.500 lei la 3.500 lei:

a) introducerea în apele continentale, în apele maritime interioare sau în amenajările piscicole, fără avizul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, a altor specii decât cele existente;

b) nedetinerea licentei/autorizatiei pentru desfăsurarea activitătii de acvacultură.

Art. 62. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 1.800 lei la 4.000 lei si cu retinerea si suspendarea pe o durată de 90 de zile a permisului,  a autorizatiei sau a licentei, după caz:

a) retinerea la bord, transbordarea, descărcarea si comercializarea exemplarelor sub dimensiunea minimă legală;

b) refuzul de a permite accesul personalului autorizat pentru controlul navelor/ambarcatiunilor, autovehiculelor, unitătilor de acvacultură, unitătilor de procesare si/sau comercializare, precum si în perimetrul bazinelor acvatice exploatate prin pescuit recreativ/sportiv sau comercial;

c) utilizarea unei nave/ambarcatiuni la pescuitul în scop comercial, neinscriptionată cu marcaj exterior corespunzător licentei de pescuit.

Art. 63. - Următoarele fapte constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei:

a) distrugerea sau degradarea din culpă a digurilor, barajelor si canalelor, a taluzurilor si malurilor, a instalatiilor hidrotehnice aferente amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infractiune potrivit legii penale;

b) distrugerea sau degradarea din culpă a trecătoarelor pentru pesti, a toplitelor si a cascadelor podite, dacă nu constituie infractiune potrivit legii penale;

c) reducerea din culpă a debitului de apă pe cursurile de apă naturale sau amenajate, dacă prin aceasta se periclitează existenta faunei piscicole, dacă nu constituie infractiune potrivit legii penale;

d) distrugerea, degradarea sau micsorarea din culpă a zonelor de protectie perimetrală a amenajărilor piscicole, dacă nu constituie infractiune potrivit legii penale;

e) neinstalarea sau distrugerea dispozitivelor care împiedică intrarea pestilor în sistemele de alimentare cu apă, irigatii, precum si în instalatiile hidroenergetice, dacă nu constituie infractiune potrivit legii penale;

f) neluarea măsurilor pentru curătarea zonelor de pescuit si pentru protejarea si salvarea resurselor acvatice vii la constructia sau golirea lacurilor de acumulare;

g) neasigurarea debitului de apă necesar în vederea dezvoltării normale a faunei piscicole în aval de o lucrare de barare;

h) aruncarea sau depozitarea rumegusului, deseurilor menajere si zootehnice si a oricăror materii si materiale, produse si substante poluante pe malurile râurilor, pâraielor, lacurilor, băltilor si amenajărilor piscicole;

i) pescuitul lostritei;

j) prinderea pestelui cu unelte de plasă si cu pripoane în râurile si în lacurile din zona de munte, precum si în râurile colinare si de ses, cu exceptia Dunării si Prutului;

k) neexecutarea lucrărilor pentru protectia si refacerea habitatelor naturale ale pestilor si ale celorlalte vietuitoare acvatice vii;

l) pescuitul în scop comercial pe cursul unei ape curgătoare în zona de 500 m aval de baraj.

Art. 64. - Următoarele fapte constituie infractiuni si se sanctionează cu amendă de la 150 lei la 10.000 lei si interzicerea dreptului de a pescui pe o perioadă cuprinsă între 1 si 3 ani:

a) nedetinerea licentei/autorizatiei de pescuit pentru nave si ambarcatiuni;

b) pescuitul prin orice metode al reproducătorilor, în perioada de prohibitie, si distrugerea icrelor embrionate de peste în zonele de reproducere naturală;

c) pescuitul sturionilor în alt scop decât pentru repopulare;

d) detinerea/transportul/comercializarea sturionilor, produselor si subproduselor de sturioni, cu exceptia celor proveniti din acvacultură;

e) reducerea debitului si a volumului de apă pe cursurile de apă, în scopul pescuitului ilegal;

f) deschiderea, închiderea, obturarea, bararea cu garduri pescăresti sau cu unelte de pescuit de orice fel, de către persoane neautorizate, a canalelor si a gârlelor de legătură cu lacurile, băltile sau cu terenurile inundabile;

g) pescuitul în apele continentale si în apele maritime interioare, prin orice metode si mijloace, al pestilor si al altor vietuitoare acvatice, în perioada de prohibitie si în zonele de protectie;

h) pescuitul resurselor acvatice vii sub dimensiunile legale;

i) pescuitul resurselor acvatice vii cu unelte de pescuit având ochiul de plasă sub dimensiunile minime legale;

j) detinerea/transportul/comercializarea fără documente legale a pestelui, icrelor si produselor din peste;

k) producerea, importul, comercializarea, detinerea sau folosirea la pescuit de către persoanele neautorizate a năvoadelor, voloacelor, prostovoalelor, vârselor, vintirelor, precum si a altor tipuri de unelte de pescuit comercial;

l) pescuitul cu ostia, sulita, tepoaica si cu orice alte unelte întepătoare sau agătătoare, prin greblare sau harponare;

m) producerea, importul, detinerea, comercializarea sau utilizarea uneltelor de plasă monofilament în apele continentale si în apele maritime interioare.

Art. 65. - (1) Următoarele fapte constituie infractiuni si se pedepsesc cu închisoare de la 1 la 3 ani si interzicerea dreptului de a pescui o perioadă cuprinsă între 1 si 3 ani:

a) pescuitul electric, detinerea aparatelor si dispozitivelor care distrug resursele acvatice vii prin curentare, electrocutare, pescuitul cu materiale explozive, pescuitul cu substante toxice si narcotice de orice fel, pescuitul cu japca si cu orice alte unelte neautorizate, precum si folosirea armelor de foc în scopul omorârii pestilor sau altor vietuitoare acvatice;

b) pescuitul cu setci si ave pe teritoriul Rezervatiei Biosferei „Delta Dunării”, cu exceptia Mării Negre, Dunării si bratelor sale;

c) pescuitul sau omorârea deliberată a mamiferelor marine.

(2) Tentativa se pedepseste.

Art. 66. - (1) Sunt supuse confiscării uneltele si ambarcatiunile de pescuit, animalele, mijloacele de transport, armele de foc si orice alte bunuri care au fost folosite la săvârsirea infractiunilor si contraventiilor.

(2) Bunurile rezultate din săvârsirea infractiunilor si contraventiilor, constând în peste, icre, alte vietuitoare si produse acvatice, sunt supuse confiscării.

(3) În cazurile de confiscare a bunurilor prevăzute la alin. (1) si (2) organele de constatare dispun valorificarea lor în conditiile legii, contravaloarea făcându-se venit la bugetul de stat.

Art. 67. - (1) Pe lângă organele de urmărire penală sunt competente să constate infractiunile prevăzute la art. 64 si 65 si persoanele cu drept de inspectie si control din cadrul Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, ofiterii si agentii din cadrul Politiei Române si Politiei de Frontieră Române, ofiterii si subofiterii din cadrul Jandarmeriei Române, precum si persoanele împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de pescuit si acvacultură.

(2) Organele prevăzute la alin. (1) au obligatiile organelor de constatare a infractiunilor, prevăzute de Codul de procedură penală.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 58-63 se fac de către personalul prevăzut la alin. (1).

Art. 68. - (1) Contraventiilor prevăzute la art. 58-63 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 58-63, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

CAPITOLUL X

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 69. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Agentia Domeniilor Statului se subrogă Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol în ceea ce priveste drepturile si obligatiile care rezultă din contractele încheiate de aceasta cu agentii contractanti care detin în exploatare si în administrare amenajări piscicole, precum si cu cei care au încheiat contracte de asociere în participatiune sau alte tipuri de contracte si va încheia acte aditionale în acest sens.

(2) Agentia Domeniilor Statului preia cu titlu gratuit actiunile pe care Compania Natională de Administrare a Fondului Piscicol le detine la societătile comerciale cu profil piscicol, terenurile pe care sunt amplasate amenajările piscicole, precum si alte terenuri aferente amenajărilor piscicole detinute de aceasta, în baza unui protocol de predare-preluare aprobat prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale.

(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, Agentia Domeniilor Statului preia patrimoniul Companiei Nationale de Administrare a Fondului Piscicol, arhivele si documentatia aferente acestuia, pe baza situatiei financiare întocmite la data preluării. Patrimoniul se preia pe bază de protocol, modificându-se corespunzător bugetul de venituri si cheltuieli aferent.

Art. 70. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă Legea nr. 192/2001 privind resursele acvatice vii, pescuitul si acvacultura, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 2 septembrie 2003, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 71. - Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 4 alin. (1), Agentia Natională pentru Pescuit si Acvacultură functionează în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 865/2005 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Pescuit si Acvacultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 10 august 2005, cu modificările si completările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Gheorghe Albu,

secretar de stat

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Lucia Ana Varga,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 23.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud de către domnul Tămăsoi-Moisil Radu

 

Având în vedere prevederile art. 43 din Hotărârea Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici, ale art. 43 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale functionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare si alte drepturi ale functionarilor publici, precum si cresterile salariale care se acordă functionarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 89 si 92 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată, în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Tămăsoi-Moisil Radu exercită, cu caracter temporar, functia publică de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud până la organizarea concursului în vederea ocupării definitive a postului.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei

administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 220.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind unele măsuri referitoare la desfăsurarea activitătilor de zbor în spatiul aerian al României pe durata Summitului NATO 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 5 din Legea nr. 257/2001 privind modul de actiune împotriva aeronavelor care utilizează neautorizat spatiul aerian al României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Ministerul Apărării asigură coordonarea activitătilor de zbor executate în spatiul aerian al României în legătură cu Summitul NATO 2008, denumit în continuare Summit.

Art. 2. - (1) Pe perioada de desfăsurare a Summitului se interzice zborul în Regiunea de Informare a Zborurilor (FIR) Bucuresti, cu exceptia zborului Trafic Aerian General (GAT) desfăsurat după regulile de zbor instrumental (IFR) si a celui în folosul Summitului.

(2) În situatii deosebite, cu aprobarea sefului Statului Major al Fortelor Aeriene, se poate aproba executarea zborului unor aeronave în scopul salvării de vieti omenesti.

Art. 3. - Aeroportul International Bucuresti-Băneasa „Aurel Vlaicu” va fi utilizat exclusiv în folosul Summitului, iar Aeroportul International „Henri Coandă” Bucuresti va opera toate cursele civile în perioada respectivă.

Art. 4. - Aeronavele care execută misiuni în sprijinul Summitului au prioritate fată de aeronavele civile, cu exceptia cazului în care acestea au declarat că au o situatie de urgentă.

Art. 5. - Aeronavele apartinând tărilor NATO sau structurilor militare specializate ale Aliantei Nord-Atlantice pot executa misiuni de zbor în sprijinul desfăsurării Summitului, în conditiile prevăzute de legislatia română.

Art. 6. - Survolul teritoriului national de către aeronavele de stat înmatriculate în România sau în alt stat, cu sau fără aterizare pe aeroporturi din România, si care transportă trupe, armament, munitii, explozivi, materiale radioactive si alte materiale periculoase este interzis.

Art. 7. - Măsurile luate în temeiul prevederilor prezentei hotărâri se aplică în perioada 2-4 aprilie 2008, începând cu ora intrării primei delegatii/primului invitat oficial în spatiul aerian al României până la ora părăsirii acestuia de către ultima delegatie/ultimul invitat oficial.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Răduta Dana Matache,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 243.

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind trecerea domnului Tută Gheorghe din functia publică de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud în functia publică de inspector guvernamental

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 341/2007 privind intrarea în categoria înaltilor functionari publici, managementul carierei si mobilitatea înaltilor functionari publici,

în temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 19 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

 

primul-ministru emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Tută Gheorghe trece din functia publică de subprefect al judetului Bistrita-Năsăud în functia publică de inspector guvernamental.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 5 martie 2008.

Nr. 42.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Instructiunilor pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviară - nr. 328

 

În temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. k pct. (ii) din anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii de Sigurantă Feroviară Română - ASFR” la anexa nr. 1 „Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Feroviare Române - AFER” la Hotărârea Guvernului nr. 626/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Feroviare Române - AFER, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Instructiunile pentru admiterea si expedierea transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviară - nr. 328, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin se aplică Companiei Nationale de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., Societătii Nationale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., gestionarilor de infrastructură feroviară, altor operatori de transport feroviar licentiati, operatorilor de manevră feroviară autorizati si operatorilor economici care desfăsoară operatiuni de transport feroviar si/sau care detin vehicule feroviare.

Art. 3. - Autoritatea Feroviară Română - AFER, Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. Călători” - S.A., Societatea Natională de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. Marfă” - S.A., gestionarii de infrastructură feroviară, operatorii de transport feroviar licentiati si operatorii de manevră feroviară autorizati vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prevederile prezentului ordin se aplică si persoanelor juridice autorizate să elaboreze proiecte de încărcare necesare efectuării transporturilor exceptionale pe infrastructura feroviară si persoanelor fizice atestate să întocmească si să verifice proiecte de încărcare.

Art. 5. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage răspunderea juridică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 6. - (1) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 90 de zile de la data publicării.

(2) Compania Natională de Căi Ferate „C.F.R.” - S.A. pune la dispozitie celor interesati, contra cost, instructiunile prevăzute la art. 1.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2008.

Nr. 103.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 180 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vânzări si relatii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 568/2001 privind stabilirea cerintelor tehnice pentru limitarea emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, republicată, si în baza Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 337/2001 pentru aprobarea Normelor privind inspectia tehnică a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 468/2005 privind desemnarea organismelor de inspectie a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 812 din 7 septembrie 2005, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Darius Mesca,

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 februarie 2008.

Nr. 553.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând organismele de inspectie desemnate pentru efectuarea inspectiilor tehnice ale instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitării emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încărcarea, descărcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzină

 

Nr. crt.

Organismul de inspectie

Adresa

Activitati pentru care a fost desemnat

1.

Societatea Comerciala “IPROCHIM" - S.A. - Departamentul utilaje Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/6.485/1991

Municipiul Bucuresti, Calea Plevnei nr. 137, sectorul 6

 

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

2.

Societatea Comerciala “I.P.I.P." - S.A. - Colectivul „Compusi organici volatili" Nr. de înregistrare la registrul comertului J29/386/1991

Municipiul Ploiesti Str. Diligentei nr 18, judetul Prahova

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

3.

Societatea Comerciala „PETRODESIGN" - S.A. Nr. de înregistrare la registrul comertului J40/4.079/1992

Municipiul Bucuresti, str. Caderea Bastiliei nr. 56-58, sectorul 1

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina


Nr.

crt.

Organismul de inspectie

Adresa

Activitati pentru care a fost desemnat

4.

Societatea Comerciala „LAJEDO" - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului J29/2.036/1993

Municipiul Ploiesti,

Str. Vestului nr. 24 B,

bl. 10 E, et. 3, ap. 11,

judetul Prahova

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

5.

Societatea Comerciala

„DEAL-IMPEX" - S.R.L.

Nr. de înregistrare la registrul comertului

J40/17.505/1992

Municipiul Bucuresti,

Calea Floreasca

nr. 90-111, bl. F1,

sc. 2, ap. 17,

sectorul 1

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

6.

Universitatea Tehnica

„Gheorghe Asachi" - Catedra de Ingineria si Managementul Mediului

Municipiul Iasi,

bd. Dimitrie Mangeron

nr. 67, judetul lasi

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

7.

Societatea Comerciala

„COV-INSPECT" - S.R.L.

Nr. de înregistrare la

registrul comertului

J 13/2.336/2005

Municipiul Constanta,

str. Decebal nr. 67,

judetul Constanta

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

8.

Societatea Comerciala

„OPTIMATIC SOLUTIONS” -

S.R.L.

Nr. de înregistrare la

registrul comertului J29/1.844/2005

Municipiul Ploiesti,

str. Bobalna nr. 62B,

judetul Prahova

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

9.

Societatea Comerciala

“COMMUNICATION

EXPERT" - S.R.L.

Nr. de înregistrare la

registrul comertului J17/1.020/2005

Municipiul Galati,

Str. Domneasca nr. 77,

parter, camera 5,

judetul Galati

Avizarea tehnica a proiectelor si inspectia tehnica în exploatare a instalatiilor, echipamentelor si dispozitivelor utilizate în scopul limitarii emisiilor de compusi organici volatili rezultati din depozitarea, încarcarea, descarcarea si distributia benzinei la terminale si la statiile de benzina

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

AUTORITATEA NATIONALĂ A VĂMILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor tehnice privind aplicarea procedurii destinatiei finale, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.936/2007

 

În temeiul art. 5 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 532/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale a Vămilor, cu modificările si completările ulterioare,

în aplicarea art. 291-300 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454 din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările si completările ulterioare,

vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. - Normele tehnice privind aplicarea procedurii destinatiei finale, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală nr. 4.936/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 302 din 7 mai 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - (1) Prezentele norme reglementează aplicarea în conditiile art. 292 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 de stabilire a unor dispozitii de aplicare a Regulamentului Consiliului (CEE) nr. 2.913/92 de instituire a Codului vamal comunitar, cu modificările si completările ulterioare, a procedurii de punere în liberă circulatie a mărfurilor beneficiind de un tratament tarifar favorabil ori cărora li se aplică taxe vamale reduse sau zero, datorită destinatiei lor, denumită în continuare procedura destinatiei finale.

(2) Cererea scrisă pentru obtinerea autorizatiei prevăzute la art. 292 alin. (1) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93 se întocmeste utilizându-se aplicatia informatică «Regimuri vamale economice si destinatie finală», aflată pe website-ul Autoritătii Nationale a Vămilor, www.customs.ro, sectiunea «Agenti economici/Utilizarea sistemului informatic vamal».

Cererea înregistrată în aplicatia informatică se tipăreste si se depune, semnată si stampilată de către solicitant, împreună cu documentele necesare, la directia regională pentru accize si operatiuni vamale competentă, cu respectarea prevederilor art. 235 din Hotărârea Guvernului nr. 707/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cererea scrisă pentru obtinerea autorizatiei unice, care implică autorităti vamale stabilite în mai multe state membre, se depune de către solicitant la Autoritatea Natională a Vămilor, str. Matei Millo nr. 13, sectorul 1, Bucuresti, în conditiile prevăzute la art. 292 alin. (5) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Importatorul care urmează să revândă mărfurile în aceeasi stare în cadrul unei operatiuni de transfer depune cererea la directia regională de accize si operatiuni vamale în a cărei rază teritorială de competentă îsi tine evidentele contabile.

(5) În cazul în care aplicatia informatică prevăzută la alin. (2) nu poate fi accesată, cererea scrisă pentru obtinerea autorizatiei se întocmeste conform modelului si notelor explicative prevăzute în anexa nr. 67 la Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare.”

2. La articolul 2, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 2. - (1) Directia regională pentru accize si operatiuni vamale, respectiv Autoritatea Natională a Vămilor, în cazul autorizatiilor unice, eliberează autorizatia de utilizare a procedurii destinatiei finale, în conditiile art. 293 din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 2.454/93, cu modificările si completările ulterioare, prin înregistrarea acesteia în aplicatia informatică «Regimuri vamale economice si destinatie finală» si tipărirea acesteia în două exemplare, dintre care unul se transmite solicitantului.”

3. La articolul 3, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

„(4) Autorizatiile în procedură simplificată prevăzută la alin. (1) se înregistrează de biroul vamal în aplicatia informatică «Regimuri vamale economice si destinatie finală», în termen de 5 zile de la emiterea acestora. ”

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Gelu Stefan Diaconu

 

Bucuresti, 3 martie 2008.

Nr. 1.883.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna martie 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna martie 2008, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 9,00 % pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 3 martie 2008.

Nr. 6.