MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 165         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 martie 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

198. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 

202. - Hotărâre privind instituirea premiilor nationale pentru arte

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

75/509/63. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

235. - Ordin al ministrului transporturilor privind acceptarea Codului international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.88(71) a Comitetului Securitătii Maritime din 27 mai 1999, precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.118(74), MSC.135(76) si MSC.178(79) ale Comitetului Securitătii Maritime din anii 2001, 2002 si, respectiv, 2004

 

237. - Ordin al ministrului transporturilor pentru acceptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.202(81) a Comitetului Securitătii Maritime din 19 mai 2006

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.660/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 978 din 7 decembrie 2006, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 37 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 37. - După încheierea contractului de achizitie publică, autoritatea contractantă are obligatia de a transmite un anunt de atribuire, spre publicare în SEAP, cu respectarea prevederilor art. 56 din ordonanta de urgentă.”

2. După capitolul VIII se introduce un nou capitol, capitolul VIII1, cuprinzând articolele 661-663, cu următorul cuprins:

„CAPITOLUL VIII1

Măsuri speciale de utilizare a mijloacelor electronice în procesul de atribuire a contractelor de achizitie publică

Art. 661. - Începând cu anul 2008, autoritatea contractantă are obligatia de a utiliza mijloacele electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru realizarea achizitiilor directe, într-un procent de cel putin 20% din valoarea totală a achizitiilor publice efectuate de aceasta în cursul anului respectiv.

Art. 662. - Valoarea anuală totală a achizitiilor publice efectuate prin mijloace electronice se determină prin cumularea valorii tuturor contractelor atribuite prin intermediul:

a) procedurilor de licitatie deschisă, de licitatie restrânsă si de cerere de oferte, aplicate integral prin mijloace electronice;

b) licitatiei electronice, astfel cum este prevăzută această modalitate specială de atribuire a contractului de achizitie publică la art. 161-169 din ordonanta de urgentă;

c) achizitiei directe, astfel cum este prevăzută la art. 19 din ordonanta de urgentă, dacă aceasta este realizată prin intermediul catalogului electronic.

Art. 663. - Centralizarea informatiilor referitoare la utilizarea în anul precedent, de către autoritătile contractante, a mijloacelor electronice pentru aplicarea procedurilor de atribuire si pentru achizitiile directe se realizează de operatorul SEAP, care are obligatia de a transmite un raport centralizator Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice, până la data de 31 martie a fiecărui an.”

3. La articolul 68 alineatul (1), litera e) se modifică si va avea următorul cuprins:

„e) până la data de 15 martie 2008 sunt disponibile facilitătile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitatie deschisă.”

4. La articolul 68 alineatul (1), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e1), cu următorul cuprins:

„e1) până la data de 15 aprilie 2008 sunt disponibile facilitătile tehnice pentru aplicarea, integral prin utilizarea mijloacelor electronice, a procedurii de licitatie restrânsă.”

5. La articolul 68, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(2) Până la data de 15 septembrie 2008, operatorul SEAP are obligatia de a prezenta Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice si Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei proiectul tehnic aferent realizării sistemelor de achizitie dinamice, astfel cum este prevăzut în cadrul sectiunii a 2-a a cap. IV din ordonanta de urgentă, în scopul adoptării normelor de aplicare specifice pentru punerea în practică a acestei modalităti speciale de atribuire a contractelor de achizitie publică.”

6. La articolul 69, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

„(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a transmite spre publicare un anunt de atribuire în SEAP fără publicarea anterioară în SEAP a anuntului de participare, în cazurile prevăzute la art. 56 alin. (2), art. 110 alin. (2), art. 122 si 252 din ordonanta de urgentă.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Kŕroly Borbély

Secretarul general al Guvernului,

Ilie Gavril Bolojan

p. Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementarea si

Monitorizarea Achizitiilor Publice,

Corneliu Burada

Departamentul pentru Afaceri Externe,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 198.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea premiilor nationale pentru arte

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art.1. - Pentru realizări deosebite si pentru recompensarea unei activităti de notorietate în domeniul artelor se instituie premiile nationale pentru arte.

Art. 2. - (1) Premiile nationale pentru arte se acordă de către primul-ministru, în cadrul unei festivităti anuale, organizată în data de 21 mai.

(2) Premiile nationale pentru arte se acordă pentru 7 categorii, după cum urmează:

a) premiul national pentru arhitectură;

b) premiul national pentru arte vizuale;

c) premiul national pentru cinematografie si televiziune;

d) premiul national pentru literatură;

e) premiul national pentru lucrări de cercetare în domeniul artelor;

f) premiul national pentru muzică;

g) premiul national pentru spectacol.

(3) Cuantumul fiecărui premiu national este echivalentul în lei a 25.000 euro si se acordă unei singure persoane.

(4) Premiul national nu se poate acorda aceleiasi persoane decât după o perioadă de 5 ani.

Art. 3. - (1) Premiile nationale pentru arte se acordă cetătenilor români.

(2) Pentru acordarea premiilor nationale pentru arte sunt luate în considerare numai lucrările/operele de excelentă aduse la cunostinta publicului din România în anul precedent acordării acestora.

Art. 4. - (1) Propunerile pentru acordarea premiilor nationale pentru arte se întocmesc anual de uniunile si asociatiile de creatori legal constituite si se transmit Ministerului Culturii si Cultelor.

(2) Evaluarea si selectia propunerilor prevăzute la alin. (1) se realizează de comisii nationale, constituite pentru fiecare categorie în parte prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

(3) Comisiile nationale prevăzute la alin. (2) sunt constituite din câte 5 membri, personalităti recunoscute din domeniul respectiv.

(4) Criteriile de acordare a premiilor si regulamentul de functionare a comisiilor nationale pentru acordarea premiilor nationale pentru arte se stabilesc prin ordin al ministrului culturii si cultelor.

Art. 5. - Sumele necesare pentru acordarea premiilor nationale pentru arte, inclusiv cheltuielile ocazionate de organizarea festivitătii de premiere, se prevăd si se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 202.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

Nr. 75 din 23 ianuarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR Nr. 509 din 21 februarie 2008

MINISTERUL MUNCII,

FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 63 din 31 ianuarie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale de Meteorologie

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea

Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

ministrul mediului si dezvoltării durabile, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit prezentul ordin.

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Administratiei Nationale de Meteorologie, care functionează sub autoritatea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministerelor avizatoare, la propunerea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile.

(3) Cheltuielile de personal fac parte din cheltuielile aferente veniturilor totale si nu pot înregistra depăsiri în executie.

Art. 2. - În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Administratia Natională de Meteorologie va efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.

 

p. Ministrul mediului si dezvoltării

durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

ADMINISTRATIA NATIONALĂ DE METEOROLOGIE

Soseaua Bucuresti-Ploiesti nr. 97, sectorul 1

Cod unic de înregistrare: 11672708

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

PE ANUL 2008

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2007 PRELIMINAT

2008 PROPUNERI

DIFERENTE

%

0

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7 = 5/4

1.

VENITURI TOTALE (rd.2 + 10 + 15)

1

63.557

72.572

9.015

114,2

1.

Venituri din exptoatare - total, din care:

2

63.507

72.492

8.985

114,1

 

a) productia vanduta

3

10.754

14.875

4.121

138,3

 

b) venituri din vanzarea marfurilor

4

0

0

0

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

50.357

52.717

2.360

104,7

 

- subventii, cf. preved. legale în vigoare

6

0

0

0

 

 

- transferuri, cf. preved. legale în vigoare L 216/2004 si L 388/2007

7

50.357

52.717

2.360

104,7

 

d) productia imobilizata

8

576

2.200

1.624

381,9

 

e) alte venituri din exploatare, din care:

9

1.820

2.700

1.088

148,4

2.

Venituri financiare - total, din care:

10

50

80

30

160,0

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

 

 

c) venituri din dobanzi

13

30

45

15

150,0

 

d) alte venituri financiare

14

20

35

15

175,0

3.

Venituri extraordinare

15

0

0

0

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.17+46+49)

16

59.888

68.260

8.371

114,0

1.

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

59.768

68.110

8.341

114,0

 

a) cheltuieii materiale

18

4.899

6.783

1.884

138,5

 

b) alte cheltuieti externe (cu energia si apa)

19

2.916

4.000

1.084

137,2

 

c) cheltuieli privind marfurile

20

0

0

 

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

33.703

36.321

2.617

107,8

 

-salarii

22

23.115

25.310

2.195

109,5

 

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

147

161

14

109,5

 

- cheltuieli cu asigurarile si protectie sociala, din care:

24

6.388

6.622

233

103,7

 

- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale

25

4.536

4.967

431

109,5

 

- cheltuieli privind contributia de asigurari pentru somaj

26

465

255

-211

54,7

 

- cheltuieli privind contributia la asigurari sociale de sanatate

27

1.387

1.400

13

100,9

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

4.053

4.228

175

104,3


0

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7 = 5/4

 

- cheltuieli sociale prevazute la art. 21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

462

506

44

109,5

 

- tichete de cresa (cf.art,3 din Legea isa/sonm

30

0

0

0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2din Legea 193/2006)

31

225

338

113

150,2

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

328

352

24

107,4

 

- tichete de masa

3i

2.830

2.894

64

102,3

 

e) ajustarea de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale

34

1.750

2.200

450

125,7

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

16.500

18.806

2.306

114,0

 

-cheltuieli privind prestatii externe, din care:

36

16.500

18.806

2.306

114,0

 

- cheltuieli de protocol din care:

37

55

80

25

145,5

 

- tichete cadou pentru protocol(cf.art.2 din Legea 193/2006)

38

1

15

14

1.500,0

 

- cheltuieli de reclame si publicitate din care:

39

16

55

39

343,8

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2din Legea 193/2006)

40

0

0

0

 

 

- tichete ca dou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi(cf.art.2 din Legea 193/2006)

41

0

0

0

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

0

60

60

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

0

0

0

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

0

0

0

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

0

0

0

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

120

150

30

125,0

 

- cheltuieli privind dobanzile

47

0

0

0

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

120

150

30

125,0

3.

Cheltuieli extraordinare

49

0

0

0

 

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

3.669

4.312

644

117,5

IV.

IMPOZITPE PROFIT

51

587

690

103

117,5

V.

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

3.082

3.622

541

117,5

1.

Rezerve legale

53

154

181

27

117,5

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

 

 

3.

Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege

55

0

0

0

 


0

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7 = 5/4

4.

Constituirea surselor proprii de finance pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pentru constiturea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

 

 

 

 

 

 

5.

Alte repartizari prevazute de lege

57

0

0

0

 

6.

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitjul financiar de referinta

58

 

293

 

 

344

 

 

51

 

 

117,5

 

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividenteîin cazul societatilor /companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau maioritar de stat

59

1.464

1.721

257

117,5

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la pct.1-7 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie

de finantare

60

1.171

1.377

205

117,5

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

G.477

5.460

-1.017

84,3

1.

Surse proprii

62

1.980

1.960

-20

99,0

2.

Alocatii de la buget

63

3.147

2.000

-1.147

63,6

3.

Credite bancare

64

 

 

 

 

- interne

65

 

 

 

 

- externe

66

 

 

 

 

4.

Alte surse

67

1.350

1.500

150

111,1

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

B.477

5.460

-1.017

84,3

1.

Cheltuieli aferente investifiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

69

6.477

5.460

-1.017

84,3

2.

Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii

70

 

 

 

 

- interne

71

 

 

 

 

- externe

72

 

 

 

 

VIII.

REZERVE, din care:

73

300

481

181

160,3

1.

Rezerve legale

74

300

481

181

160,3

2.

Rezerve statutare

75

 

 

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

 

 

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

 

 

1.

Venituri totale

78

63.557

72.572

9.015

114,2

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

59.888

68.260

8.371

114,0

3.

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

1.455

1.420

-35

97,6

4.

Nr. mediu de salariati total

81

1.455

1.420

-35

97,6


0

1

2

3

4

5

6 = 5-4

7 = 5/4

5

Fond de salarii, din care:

82

23.115

25.310

2.195

109,5

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

23.019

25.202

2.183

109,5

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

96

108

12

112,5

6.

Castigul mediu lunar pe salariat(lei)

85

1.318

1.479

161

112,2

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - în preturi curente)

86

43.682

51.107

7.425

117,0

9.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - în preturi comparabile)

87

45.342

51.107

5.765

112,7

10.

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana)

88

 

 

 

 

11.

Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1.000]=(rd.16/rd.1 )x 1.000

89

942

941

-2

99,8

12.

Plati restante - total

91I

 

 

 

 

 

- preturi curente

91

 

 

 

 

 

- preturi comparabile

92

0

 

 

 

13.

Creante restante -total

93

 

 

 

 

 

- preturi curente

94

193

190

-3

98,4

 

- preturi comparabile

95

200

190

-10

95,0

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind acceptarea Codului international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.88(71) a Comitetului Securitătii Maritime din 27 mai 1999, precum si a amendamentelor la acesta, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin rezolutiile MSC.118(74), MSC.135(76) si MSC.178(79) ale Comitetului Securitătii Maritime din anii 2001, 2002 si, respectiv, 2004

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. k) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

 

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se acceptă Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), adoptat de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.88(71) a Comitetului Securitătii Maritime din 27 mai 1999, prevăzută în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.118(74) a Comitetului Securitătii Maritime din 6 iunie 2001, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.135(76) a Comitetului Securitătii Maritime din 12 decembrie 2002, prevăzută în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se acceptă amendamentele la Codul INF adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.178(79) a Comitetului Securitătii Maritime din 10 decembrie 2004, prevăzută în anexa nr. 4.

Art. 5. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 6. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 235.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA MSC. 88(71)

(adoptată la 27 mai 1999)

Adoptarea Codului international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului, notând adoptarea de către Adunare a rezolutiilor:

- A.748(18) cu privire la Codul pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în butelii, la bordul navelor (Codul INF);

- A.790(19) cu privire la revizuirea Codului INF;

- A.853(20) cu privire la amendamentele la Codul INF; si

- A.854(20) cu privire la Instructiunile pentru elaborarea planurilor de urgentă de bord pentru navele care transportă materialele prevăzute în Codul INF,

recunoscând necesitatea de a asigura aplicarea obligatorie a standardelor internationale pentru transportul mărfii INF pe mare,

notând, de asemenea, Rezolutia MSC.87(71) prin care s-au adoptat amendamentele la cap. VII din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS), asa cum a fost modificată, pentru a face prevederile la Codul INF obligatorii conform acestei conventii la 1 ianuarie 2001 sau după această dată,

luând în considerare, la cea de-a saptezeci si una sesiune a sa, textul Codului INF propus:

1. adoptă Codul pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), al cărui text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. notează că, în conformitate cu amendamentele la cap. VII din Conventia SOLAS din 1974, amendamentele la Codul INF trebuie să fie adoptate, să intre în vigoare si să aibă efect în conformitate cu prevederile art. VIII din respectiva conventie, cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, alta decât cap. I;

3. solicită secretarului general să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului Codului INF continut în anexă;

4. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei la aceasta membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.88(71)

 

CODUL INTERNATIONAL

pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

1.1. Definitii

1.1.1. În sensul prezentului cod:

1. Administratie înseamnă guvernul statului al cărui pavilion nava este autorizată să-l arboreze.

2. Conventie înseamnă Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost modificată.

3. Marfă INF înseamnă combustibilul nuclear iradiat, plutoniul si deseurile cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, transportate ca marfă în conformitate cu clasa 7 din Codul IMDG, planul 10, 11, 12 sau 13.

4. Combustibil nuclear iradiat înseamnă materialul care contine izotopi de uraniu, toriu si/sau plutoniu care au fost utilizati la mentinerea unei reactii nucleare în lant autoîntretinute.

5. Plutoniu înseamnă amestecul de izotopi din materialul care a fost extras în timpul reprelucrării combustibilului nuclear iradiat.

6.Deseuri cu nivel ridicat de radioactivitate înseamnă deseurile lichide obtinute în primul stadiu al procesului de extractie sau deseurile concentrate rezultate din stadiile ulterioare de extractie într-o instalatie pentru reprelucrarea combustibilului nuclear iradiat ori materialele solide în care aceste deseuri lichide au fost transformate.

7. Codul IMDG înseamnă Codul maritim international pentru mărfuri periculoase definit în regula VII/14.6 din Conventie.

8. Codul IBC înseamnă Codul international pentru constructia si echipamentul navelor pentru transportul în vrac al produselor chimice periculoase, asa cum s-a definit în regula VII/8.1 din Conventie.

9. Eveniment înseamnă un incident sau o serie de incidente cu aceeasi origine, inclusiv pierderea integritătii containerului care întretine sau poate întretine o scurgere ori o posibilă scurgere de marfă INF.

10. Degajare înseamnă emisia de marfă INF din sistemul de stocare sau pierderea unei mărfi INF în formă ambalată.

1.1.2. În sensul prezentului cod, navele care transportă marfă INF sunt clasificate în 3 clase, în functie de activitatea totală a mărfii INF care este transportată la bord:

- Navă din clasa INF 1 - navele care sunt autorizate să transporte marfă INF cu o activitate totală mai mică de 4.000 TBq.

- Navă din clasa INF 2 -navele care sunt autorizate să transporte combustibil nuclear iradiat sau deseuri cu nivel ridicat de radioactivitate cu o activitate totală mai mică de 2 x 106 TBq si navele care sunt autorizate să transporte plutoniu cu o activitate totală mai mică de 2 x 105 TBq.

- Navă din clasa INF 3 - navele care sunt autorizate să transporte combustibil nuclear iradiat sau deseuri cu nivel ridicat de radioactivitate si navele care sunt autorizate să transporte plutoniu, oricare ar fi activitatea maximă totală a materialelor transportate.

1.2. Aplicare

1.2.1. Prezentul cod se aplică navelor angajate în transportul mărfii INF, asa cum se prevede în regula VII/15 din Conventie.

1.2.2. Suplimentar fată de cerintele prezentului cod, la transportul mărfii INF se vor aplica prevederile Codului IMDG.

1.2.3. Nu se permite ca mărfurile INF care ar necesita transportul cu nave din clasa INF 3 să fie transportate pe nave de pasageri.

1.3. Inspectie si certificare

1.3.1. Înaintea efectuării transportului de marfă INF, nava destinată transportului de marfă INF trebuie să fie supusă unei inspectii initiale, care va include o examinare completă a structurii, a echipamentului, a instalatiilor, amenajărilor si materialelor sale, în măsura în care prevederile prezentului cod se aplică navei.

1.3.2. După inspectia initială prevăzută la paragraful 1.3.1, Administratia sau o organizatie recunoscută de aceasta în conformitate cu regula I/6 din Conventie trebuie să emită navei Certificatul international de conformitate pentru transportul mărfii INF, al cărui model este prevăzut în apendice.

1.3.3. O navă autorizată pentru transportul mărfii INF trebuie să fie supusă inspectiilor prevăzute de dispozitiile aplicabile ale cap. I din Conventie, în scopul verificării respectării prevederilor prezentului cod de către structura, echipamentul, instalatiile, amenajările si materialele sale.

1.3.4. Certificatul international de conformitate pentru transportul mărfii INF încetează să fie valabil dacă inspectia prevăzută la paragraful 1.3.3 nu a fost efectuată sau dacă s-a constatat că nava nu respectă prevederile prezentului cod ori atunci când unul dintre certificatele prevăzute de Conventie pentru această navă a expirat.

 

CAPITOLUL 2

Stabilitatea după avarie

 

2.1. Stabilitatea după avarie a unei nave din clasa INF 1 trebuie să fie după cum stabileste Administratia.

2.2. O navă din clasa INF 2 trebuie:

1. dacă este construită conform standardelor prevăzute pentru o navă de pasageri, să respecte prevederile din partea B a cap. II-1 din Conventie; sau

2. dacă este construită conform standardelor prevăzute pentru o navă de marfă, să respecte prevederile stabilitătii după avarie din partea B-1 a cap. II-1 din Conventie, indiferent de lungimea navei.

2.3. O navă din clasa INF 3 trebuie să respecte:

1. prevederile privind stabilitatea după avarie aplicabile navelor de tipul 1, referitoare la capacitatea de supravietuire si amplasarea încăperilor de marfă, care figurează în cap. 2 din Codul IBC; sau

2. indiferent de lungimea navei, prevederile cu privire la stabilitatea după avarie din partea B-1 a cap. II-1 din Conventie, utilizând indicele de compartimentare R INF, asa cum este dat mai jos:

R INF = R + 0,2 (1 - R)

 

CAPITOLUL 3

Măsuri de prevenire a incendiului

 

3.1. Măsurile de prevenire a incendiului aplicabile unei nave din clasa INF 1 trebuie să fie după cum stabileste Administratia.

3.2. Navele din clasele INF 2 si 3, indiferent de mărimea lor, trebuie să fie prevăzute cu următoarele instalatii si echipamente:

1. o instalatie de stingere a incendiului cu apă care respectă cerintele regulii II-2/4 din Conventie;

2. instalatii fixe de stingere a incendiului în încăperile de masini de categoria A, asa cum s-a definit la regula II-2/3.19 din Conventie, care respectă prevederile regulii II-2/7 din Conventie;

3. instalatii fixe pentru răcirea încăperilor de marfă, care respectă prevederile regulii II-2/54.2.1.3 din Conventie; si

4. o instalatie fixă de detectare si semnalizare a incendiului, pentru protejarea încăperilor de masini, de locuit si de serviciu, care respectă prevederile regulii II-2/13 din Conventie.

3.3. La navele din clasa INF 3, încăperile de locuit, încăperile de serviciu, posturile de comandă si încăperile de masini de categoria A trebuie să fie amplasate în prova sau în pupa încăperilor de marfă, tinând seama de siguranta generală a navei.

 

CAPITOLUL 4

Controlul temperaturii în încăperile de marfă

 

4.1. La navele din clasele INF 1, 2 si 3:

1. trebuie să fie prevăzută ventilarea sau răcirea adecvată a încăperilor de marfă închise, astfel încât temperatura medie ambiantă din aceste încăperi să nu depăsească 55oC în niciun moment;

2. instalatiile de ventilatie sau răcire care deservesc încăperile de marfă destinate transportului de marfă INF trebuie să fie independente de cele care deservesc alte încăperi; si

3. acele elemente esentiale pentru functionare, de exemplu ventilatoare, compresoare, schimbătoare de căldură, circuite de răcire a apei, trebuie să fie în număr dublu pentru fiecare încăpere de marfă, iar piesele de rezervă trebuie să fie disponibile, după cum stabileste Administratia.

 

CAPITOLUL 5

Consideratii cu privire la structură

 

Structura puntilor si elementele de sustinere trebuie să fie suficient de rezistente pentru a rezista la sarcina la care sunt supuse.

 

CAPITOLUL 6

Dispozitive de fixare a mărfii

 

6.1. Dispozitivele permanente de fixare a mărfii trebuie să fie prevăzute pentru prevenirea deplasării coletelor în interiorul încăperilor de marfă. La proiectarea dispozitivelor permanente, o atentie deosebită trebuie acordată pozitiei coletelor si trebuie avute în vedere următoarele niveluri de acceleratie pentru navă:

- 1,5 g pe axa longitudinală;

- 1,5 g pe axa transversală;

- 1,0 g pe axa verticală, de jos în sus;

- 2,0 g pe axa verticală, de sus în jos.

6.2. Alternativ, în cazul în care coletele sunt transportate pe puntea descoperită sau pe puntea vehiculelor, ele trebuie să fie fixate în conformitate cu principiile privitoare la siguranta arimării si fixării mărfurilor grele, unitare si rulante, aprobate de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie1).


1) Se face referire la:

1. Codul de reguli practice pentru siguranta arimării si fixării mărfii, adoptat de Organizatie prin Rezolutia A.714(17);

2. Instructiunile pentru dispozitivele de fixare ale vehiculelor rutiere transportate pe nave Ro-Ro, adoptate de Organizatie prin Rezolutia A.581(14); si

3. MSC/Circ.745 cu privire la Instructiunile pentru pregătirea Manualului de fixare a mărfii.

 

6.3. Penele anticoliziune, în cazul în care sunt utilizate, trebuie să fie dispuse astfel încât să nu interactioneze sau să împiedice fluxul de aer de răcire care poate fi necesar conform prevederilor paragrafului 4.1.

 

CAPITOLUL 7

Alimentarea electrică

 

7.1. Alimentarea electrică a navelor din clasa INF 1 trebuie să fie după cum stabileste Administratia.

7.2. La navele din clasele INF 2 si INF 3:

1. o sursă alternativă de energie electrică, care respectă prevederile standardelor internationale acceptabile de către Organizatie2), trebuie să fie prevăzută, astfel încât avaria care implică alimentarea principală să nu afecteze sursa alternativă; si

2. energia furnizată de sursa alternativă trebuie să fie suficientă pentru alimentarea următoarelor instalatii timp de cel putin 36 ore:

2.1. echipamentul prevăzut pentru instalatiile de inundare si răcire mentionate în paragrafele 3.2.3 si 4.1; si

2.2. toate instalatiile de urgentă cerute de Conventie.

7.3. La o navă din clasa INF 3, sursa alternativă mentionată la paragraful 7.2.1 trebuie să fie amplasată în exteriorul oricărei avarii prevăzute în cap. 2.

 

CAPITOLUL 8

Protectia radiologică

 

În functie de caracteristicile mărfii INF care urmează a fi transportată si conform proiectării navei, trebuie să fie prevăzute, dacă este necesar, instalatii sau echipamente suplimentare pentru protectia radiologică, după cum consideră Administratia.

 

CAPITOLUL 9

Management si instruire

 

Managementul si instruirea la o navă care transportă marfă INF trebuie să fie după cum stabileste Administratia, tinând seama de evolutia lucrărilor Organizatiei.

 

CAPITOLUL 10

Planul de urgentă de la bord

 

10.1. Fiecare navă care transportă marfă INF trebuie să aibă la bord un plan de urgentă.

10.2. Acest plan trebuie să fie aprobat de Administratie pe baza instructiunilor elaborate de Organizatie3) si scris în limba sau în limbile de lucru întelese de comandant si ofiteri. Planul trebuie să contină minimum:

1. procedura ce trebuie urmată de comandant sau de alte persoane care sunt responsabile pe navă cu raportarea unui eveniment care implică marfă INF, asa cum se cere în cap. 11 din prezentul cod.

2. lista autoritătilor sau persoanelor ce vor fi contactate în cazul unui incident care implică marfă INF;

3. o descriere detaliată a măsurii ce trebuie luată imediat de persoanele de la bord în scopul prevenirii, reducerii sau controlului scurgerii si pentru limitarea consecintelor pierderii rezultate de la marfa INF după producerea unui eveniment; si

4. procedurile si punctele de contact de pe navă, pentru a permite coordonarea măsurilor luate la bord cu cele ale autoritătilor nationale si locale.

10.3. Dacă prin alte instrumente internationale unei nave i se cere să aibă un plan de urgentă la bord, diferitele planuri pot fi combinate într-un singur plan, intitulat „Plan de urgentă maritimă la bord”4).

 

CAPITOLUL 11

Notificarea în cazul unui eveniment care implică marfă INF

 

11.1. Prevederile privind notificarea din regula VII/7-1 din Conventie trebuie să se aplice atât pierderilor efective, cât si posibilelor pierderi de mărfuri INF peste bord, precum si oricărui eveniment care implică o degajare efectivă sau o posibilă degajare de marfă INF, indiferent de motivul acestei pierderi ori degajări, inclusiv în scopul asigurării sigurantei navei sau al salvării vietii omenesti pe mare.

11.2. O astfel de notificare trebuie făcută, de asemenea, în cazul avariei, defectiunii sau al penei de curent la o navă care transportă marfă INF ce:

1. afectează siguranta navei, incluzând coliziunea, esuarea, incendiul, explozia, defectarea structurală, inundarea si rujarea mărfii, dar fără a se limita la acestea; sau

2. are ca rezultat compromiterea sigurantei navigatiei, incluzând defectarea sau întreruperea accidentală a functionării instalatiei de guvernare, sistemului de propulsie, instalatiei de generare a energiei electrice si a principalelor mijloace de navigatie de la bord.


2) Se face referire la recomandările publicate de Comisia Internatională de Electrotehnică si, în mod special, în Publicatia 92 - Instalatii electrice navale.

3) Se face referire la Instructiunile pentru elaborarea planurilor de urgentă de la bordul navelor care transportă materialele prevăzute în Codul INF, adoptat de Organizatie prin Rezolutia A.854(20).

4) Se face referire la Instructiunile pentru structura unui sistem integrat de planificare a situatiilor de urgentă de la bord, adoptate de Organizatie prin Rezolutia A.852(20).

5) Certificatul trebuie să fie redactat în limba oficială a tării emitente. Dacă limba utilizată nu este engleza, franceza sau spaniola, textul va include o traducere în una dintre aceste limbi.

 

APENDICE

 

Modelul Certificatului international de conformitate pentru transportul mărfii INF 5)

 

CERTIFICAT INTERNATIONAL DE CONFORMITATE PENTRU TRANSPORTUL MĂRFII INF

(Sigiliul oficial)

emis în conformitate cu prevederile

Codului international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor

cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor

(Codul INF)

(Rezolutia MSC.88(71))

 

Sub autoritatea Guvernului

..........................................................................................................................................................................................,

(denumirea oficială completă a tării)

de către ............................................................................................................................................................................

(denumirea completă a persoanei competente sau a organizatiei recunoscute de către Administratie)

Caracteristicile navei6)

Numele navei ....................................................................................................

Numărul sau literele distinctive ...........................................................................

Portul de înmatriculare ......................................................................................

Tonajul brut .......................................................................................................

Numărul IMO .....................................................................................................

Clasa INF a navei (1.1.2 din Cod) .....................................................................

Se certifică prin prezentul că:

1. nava a fost inspectată în conformitate cu prevederile paragrafului 1.3.1 din Cod; si

2. în urma inspectiei s-a constatat că structura, echipamentul, instalatiile, amenajările si materialele navei respectă prevederile aplicabile ale Codului.

Prezentul certificat este emis conform prevederilor paragrafului 1.3.4 din Cod.

Emis la ............................................ .............................................

(locul de emitere a certificatului) (data)

Subsemnatul declară că este legal autorizat de către sus-mentionatul guvern să emită prezentul certificat.

..............................................................................................................................................................................................

(semnătura persoanei oficiale emitente si/sau sigiliul autoritătii emitente )


6) De asemenea, caracteristicile navei pot fi prezentate pe orizontală în căsute.

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA MSC. 118(74)

(adoptată la 6 iunie 2001)

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând Rezolutia MSC.88(71), prin care s-a adoptat Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (denumit în continuare Codul INF), care a devenit obligatoriu conform cap. VII din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând si faptul că amendamentul 30 la Codul maritim international pentru mărfuri periculoase (Codul IMDG) (difuzat prin MSC/Circ.961) include în Cod, printre altele, un nou plan 14 de transport,

recunoscând necesitatea amendării Codului INF pentru a tine seama de amendamentele la amendamentul 30 la Codul IMDG,

notând, de asemenea, art. VIII(b) si regula VII/14.1 din Conventie cu privire la procedura de amendare a Codului INF,

luând în considerare, la cea de-a saptezeci si patra sesiune a sa, amendamentele la Codul INF, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul INF, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2002, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2003, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei la aceasta membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.118(74)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor

(Codul INF)

 

CAPITOLUL I

Generalităti

 

1.1. Definitii

În paragraful 1.1.1.3, cuvintele „planul 10, 11, 12 sau 13” se înlocuiesc cu cuvintele „planul de transport 10, 11, 12, 13 sau 14”.

 

ANEXA Nr. 3

 

REZOLUTIA MSC. 135(76)

(adoptată la 12 decembrie 2002)

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând Rezolutia MSC.88(71), prin care s-a adoptat Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (denumit în continuare Codul INF), care a devenit obligatoriu conform cap. VII din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând, de asemenea, art. VIII(b) si regula VII/14.1 din Conventie, referitoare la procedura de amendare a Codului INF,

recunoscând necesitatea amendării Codului INF pentru a tine seama de amendamentele la cap. VII din Conventie adoptate prin Rezolutia MSC.123(75),

luând în considerare, la cea de-a saptezeci si sasea sesiune a sa, amendamentele la Codul INF, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul INF, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2004, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2004, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei la aceasta membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.135(76)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu

nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF), asa cum a fost amendat

 

CAPITOLUL 1

Generalităti

 

1.1. Definitii

1. Subparagraful existent 3 din paragraful 1.1.1 se înlocuieste cu următorul:

„3. Marfă INF înseamnă combustibil nuclear iradiat, plutoniu si deseuri cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, transportate ca marfă în conformitate cu clasa 7 din Codul IMDG.”

2. În paragraful 1.1.1.7, referinta „VII/14.6” se înlocuieste cu referinta „VII/1.1”.

1.2. Aplicare

3. În paragraful 1.2.2, cuvintele „se vor aplica” se înlocuiesc cu cuvintele „trebuie aplicate”.

 

ANEXA Nr. 4

 

REZOLUTIA MSC. 1 7 8 ( 7 9 )

(adoptată la 10 decembrie 2004)

Adoptarea amendamentelor la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat,

plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând Rezolutia MSC.88(71), prin care s-a adoptat Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (denumit în continuare Codul INF), care a devenit obligatoriu conform cap. VII din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia),

notând, de asemenea, art. VIII(b) si regula VII/14.1 din Conventie, referitoare la procedura de amendare a Codului INF,

luând în considerare, la cea de-a saptezeci si noua sesiune a sa, amendamentele la Codul INF, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din Conventie:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Codul INF, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 ianuarie 2006, în afară de cazul în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 iulie 2006, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei la aceasta membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.178(79)

 

AMENDAMENTE

la Codul international pentru transportul în sigurantă al combustibilului nuclear iradiat, plutoniului si deseurilor

cu nivel ridicat de radioactivitate, în formă ambalată, la bordul navelor (Codul INF)

 

APENDICE

Modelul Certificatului international de conformitate pentru transportul mărfii INF

 

1. În modelul Certificatului international de conformitate pentru transportul mărfii INF, următoarea nouă sectiune se introduce între sectiunea care începe cu cuvintele „Prezentul certificat este emis” si sectiunea care începe cu cuvintele „Emis la”:

„Data terminării inspectiei pe care se bazează acest certificat: ………..........................” . (zz/ll/aaaa)

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru acceptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.202(81) a Comitetului Securitătii Maritime din 19 mai 2006

 

În temeiul prevederilor art. 12 lit. j) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim si pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 pct. 18 si art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se acceptă amendamentele la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată, adoptate de Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia MSC.202(81) a Comitetului Securitătii Maritime din 19 mai 2006, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Navală Română va lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 20 februarie 2008.

Nr. 237.

 

ANEXĂ

 

REZOLUTIA MSC.202(81)

(adoptată la 19 mai 2006)

Adoptarea amendamentelor la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

Comitetul Securitătii Maritime,

amintind art. 28(b) din Conventia privind crearea Organizatiei Maritime Internationale, referitor la functiile Comitetului,

notând si art. VIII(b) din Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare (SOLAS) (denumită în continuare Conventia), cu privire la procedura de amendare aplicabilă anexei la Conventie, alta decât cea prevăzută în cap. I al acesteia,

luând în considerare, la cea de-a optzeci si una sesiune a sa, amendamentele la Conventie, propuse si difuzate în conformitate cu art. VIII(b)(i) din aceasta:

1. adoptă, în conformitate cu art. VIII(b)(iv) din Conventie, amendamentele la Conventie, al căror text este prevăzut în anexa la prezenta rezolutie;

2. stabileste, în conformitate cu art. VIII(b)(vi)(2)(bb) din Conventie, că amendamentele se vor considera ca fiind acceptate la 1 iulie 2007, cu exceptia cazului în care, înainte de această dată, mai mult de o treime din guvernele contractante la Conventie sau guvernele contractante ale căror flote comerciale reprezintă în total cel putin 50% din tonajul brut al flotei comerciale mondiale vor fi notificat obiectiile lor la aceste amendamente;

3. invită guvernele contractante la Conventie să noteze că, în conformitate cu art. VIII(b)(vii)(2) din Conventie, amendamentele vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2008, după acceptarea lor în conformitate cu paragraful 2;

4. solicită secretarului general, în conformitate cu art. VIII(b)(v) din Conventie, să transmită tuturor guvernelor contractante la Conventie copii certificate ale prezentei rezolutii si ale textului amendamentelor continute în anexă;

5. solicită în plus secretarului general să transmită copii ale prezentei rezolutii si ale anexei la aceasta membrilor Organizatiei care nu sunt guverne contractante la Conventie.

 

ANEXĂ

la Rezolutia MSC.202(81)

 

AMENDAMENTE

la Conventia internatională din 1974 pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, asa cum a fost amendată

 

CAPITOLUL V

Siguranta navigatiei

 

Regula 2 – Definitii 1)

1. Se introduce următorul text după paragraful 3 existent:

„6. Navă de mare viteză înseamnă o navă asa cum s-a definit la regula X/1.3.

7. Unitate mobilă de foraj marin înseamnă o unitate mobilă de foraj marin asa cum s-a definit la regula XI-2/1.1.5.”

2. După regula 19 existentă se introduce o nouă regulă, Regula 19-1, după cum urmează:

,,Regula 19-1

Identificarea si urmărirea navelor la distantă mare

1. Nicio prevedere din prezenta regulă sau nicio prevedere din standardele de performantă si din cerintele 2) functionale adoptate de Organizatie cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare nu trebuie să aducă prejudicii drepturilor, legislatiei sau obligatiilor statelor aflate sub jurisdictia internatională, în special regimurilor legale ale mării deschise, zonei exclusiv economice, zonei adiacente, mărilor teritoriale sau strâmtorilor utilizate la navigatia internatională si

coridoarelor maritime din arhipelag.

2.1. Conform prevederilor paragrafelor 4.1 si 4.2, prezenta regulă trebuie să se aplice următoarelor tipuri de nave angajate în voiaje internationale:

1. navelor de pasageri, inclusiv navelor de pasageri de mare viteză;

2. navelor de marfă, inclusiv navelor de mare viteză, cu un tonaj brut3) de 300 si mai mult; si

3. unitătilor mobile de foraj marin.

2.2. Termenul navă, utilizat în paragrafele 3-11.2, include navele de pasageri si navele de marfă, precum si unitătile mobile de foraj marin care fac obiectul prevederilor prezentei reguli.

3. Prezenta regulă stabileste prevederile care permit guvernelor contractante să efectueze identificarea si urmărirea navelor la distantă mare.

4.1. Navele trebuie să fie prevăzute cu un sistem pentru transmiterea automată a informatiilor specificate la paragraful 5, după cum urmează:

1. navele construite la 31 decembrie 2008 sau după această dată;

2. navele construite înainte de 31 decembrie 2008 si autorizate pentru exploatare:

1. în zonele maritime A1 si A2, asa cum s-a definit la regulile IV/2.1.12 si IV/2.1.13; sau

2. în zonele maritime A1, A2 si A3, asa cum s-a definit la regulile IV/2.1.12, IV/2.1.13 si IV/2.1.14, nu mai târziu de prima inspectie a instalatiei radio

după 31 decembrie 2008;

            3. navele construite înainte de 31 decembrie 2008 si autorizate pentru exploatare în zonele maritime A1, A2, A3 si A4, asa cum s-a definit la regulile

IV/2.1.12, IV/2.1.13, IV/2.1.14 si IV/2.1.15, nu mai târziu de prima inspectie a instalatiei radio după 1 iulie 2009. Totusi, aceste nave trebuie să respecte prevederile subparagrafului 2 atât timp cât sunt exploatate în zonele maritime A1, A2 si A3. 4.2. Indiferent de data constructiei, navele care sunt echipate

cu un sistem de identificare automată a navei (AIS), asa cum s-a definit la regula 19.2.4, si care sunt exploatate în exclusivitate în zona maritimă A1, asa cum s-a definit la regula IV/2.1.12, nu trebuie să respecte prevederile prezentei reguli.

5. Conform prevederilor paragrafului 4.1, navele trebuie să transmită automat următoarele informatii cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare:

1. identitatea navei;

2. pozitia navei (latitudine si longitudine); si

3. data si ora la care este indicată pozitia.

6. Sistemele si echipamentele utilizate pentru respectarea prezentei reguli trebuie să fie conforme cu standardele de performantă si cerintele functionale4), care să nu fie inferioare celor adoptate de Organizatie. Orice echipament de la bord trebuie să fie de un tip aprobat de către Administratie.

7. Sistemele si echipamentele utilizate pentru respectarea cerintelor prezentei reguli trebuie să poată fi deconectate de la bord si să poată înceta transmiterea de informatii cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare:

1. dacă acordurile internationale, reglementările sau standardele internationale asigură protectia informatiilor de navigatie; sau

2. în cazuri exceptionale si într-o perioadă de timp cât mai scurtă posibil, dacă în timpul exploatării comandantul consideră că siguranta sau securitatea navei este compromisă. În acest caz, comandantul trebuie să informeze Administratia imediat si să efectueze o consemnare în jurnalul pentru activitătile si incidentele de navigatie, care este mentinut în conformitate cu prevederile regulii 28, expunând motivele deciziei sale si indicând perioada de timp în care sistemul sau echipamentul a fost deconectat.

8.1. Conform prevederilor paragrafelor 8.2-11.2, guvernele contractante trebuie să poată primi informatii cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare, atât în scopul securitătii, cât si în alte scopuri convenite de către Organizatie, după cum urmează:

1. Administratia are dreptul să primească astfel de informatii cu privire la navele care sunt autorizate să arboreze pavilionul său, indiferent de locul în care se află aceste nave;

2. un guvern contractant are dreptul de a primi astfel de informatii cu privire la navele care si-au declarat intentia de a acosta la o instalatie portuară, asa cum s-a definit la regula XI-2/1.1.9, sau într-un loc aflat sub jurisdictia sa, indiferent de pozitia în care se pot afla aceste nave, cu conditia ca acestea să nu se afle în apele altui guvern contractant situate în directia uscatului fată de liniile de bază stabilite conform dreptului international;

3. un guvern contractant are dreptul de a primi astfel de informatii cu privire la navele autorizate să arboreze pavilionul altor guverne contractante, care nu intentionează să acosteze la o instalatie portuară sau într-un loc aflat sub jurisdictia sa si care navighează la o distantă care nu depăseste 1.000 mile nautice

fată de litoralul său, cu conditia ca acestea să nu se afle în apele altui guvern contractant situate în directia uscatului fată de liniile de bază stabilite conform dreptului international; si

4. un guvern contractant nu are dreptul de a primi, conform subparagrafului 3, astfel de informatii cu privire la o navă situată în apele teritoriale ale guvernului contractant al cărui pavilion nava este autorizată să-l arboreze.

8.2. Guvernele contractante trebuie să specifice si să comunice Organizatiei detaliile relevante, tinând seama de standardele de performantă si cerintele functionale adoptate de Organizatie5), pentru ca informatiile cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare să poată fi communicate conform prevederilor paragrafului 8.1. Guvernul contractant interesat poate oricând după aceea să modifice sau să retracteze această comunicare. Organizatia trebuie să

informeze toate guvernele contractante cu privire la primirea acestei comunicări si la detaliile referitoare la aceasta.

9.1. În pofida prevederilor paragrafului 8.1.3, Administratia are dreptul oricând, în scopul rezolvării problemelor de protectie sau a altor probleme, să decidă ca informatiile cu privire la identificarea si urmărirea la distantă mare a navelor autorizate să arboreze pavilionul său să nu fie furnizate guvernelor contractante conform prevederilor paragrafului 8.1.3. Administratia interesată poate oricând după aceea să modifice, să suspende sau să anuleze astfel de decizii.

9.2. Conform paragrafului 9.1, Administratia interesată trebuie să comunice Organizatiei astfel de decizii. Organizatiatrebuie să informeze toate guvernele contractante cu privire la primirea unei astfel de comunicări si la detaliile referitoare la aceasta.

9.3. Conform legislatiei internationale, drepturile, responsabilitătile si obligatiile navelor a căror Administratie a invocat prevederile paragrafului 9.1 nu vor fi prejudiciate de astfel de decizii.

10. Guvernele contractante trebuie, în permanentă:

1. să recunoască importanta informatiilor cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare;

2. să recunoască si să respecte caracterul confidential si receptivitatea oricăror informatii de identificare si urmărire a navelor la distante mari pe care acestea le pot primi;

3. să protejeze informatiile pe care acestea le pot primi printr-o accesare neautorizată sau prin divulgare; si

4. să utilizeze, într-o manieră compatibilă cu dreptul international, informatiile pe care acestea le pot primi.

11.1. Guvernele contractante trebuie să suporte toate cheltuielile legate de orice informatie cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare pe care acestea le cer si le primesc. În pofida prevederilor paragrafului 11.2, guvernele contractante nu vor încasa de la nave nicio plată în legătură cu informatiile privitoare la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare pe care acestea ar dori să le obtină.

11.2. În afară de cazul în care legislatia natională a Administratiei prevede altfel, navele autorizate să arboreze pavilionul acesteia nu trebuie să suporte nicio plată pentru transmiterea informatiilor de identificare si urmărire a navelor la distantă mare în conformitate cu prevederile prezentei reguli.

12. În pofida prevederilor paragrafului 8.1, serviciile de căutare si salvare ale guvernelor contractante trebuie să fie autorizate să primească fără plată informatii cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare, în legătură cu căutarea si salvarea persoanelor aflate în pericol pe mare.

13. Guvernele contractante pot să comunice Organizatiei orice situatie în care se consideră că prevederile acestei reguli sau orice alte cerinte corespunzătoare, stabilite de către Organizatie, nu au fost respectate, nu urmează să fie respectate sau atunci când nu s-a aderat la acestea.

14. Comitetul Securitătii Maritime trebuie să stabilească criteriile, procedurile si modalitătile de aplicare pentru recunoasterea, examinarea si verificarea furnizării către guvernele contractante a informatiilor cu privire la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare conform prevederilor prezentei reguli.”


1) Amendamentele la regula 2 tin seama de amendamentele la regula care a fost adoptată la 20 mai 2004 prin Rezolutia MSC.153(78) si care va intra în vigoare la 1 iulie 2006.

2) Se face referire la Standardele de performantă si cerintele functionale aplicabile la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei prin Rezolutia MSC.210(81).

3) Tonajul brut, care va fi utilizat pentru a stabili dacă o navă de marfă sau o navă de mare viteză trebuie să respecte prevederile prezentei reguli, va fi stabilit conform prevederilor Conventiei internationale din 1969 asupra măsurării tonajului navelor indiferent de data la care nava ori nava de mare viteză a fost sau va fi construită.

4) Se face referire la Standardele de performantă si cerintele functionale aplicabile la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei prin Rezolutia MSC.210(81).

5) Se face referire la Standardele de performantă si cerintele functionale aplicabile la identificarea si urmărirea navelor la distantă mare, adoptate de Comitetul Securitătii Maritime al Organizatiei prin Rezolutia MSC.210(81).