MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 164         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 4 martie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

18. - Ordonantă de urgentă privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio în banda de frecvente 3600-3800 MHz

 

204. - Hotărâre privind constituirea comisiilor pentru solutionarea întâmpinărilor unor persoane fizice si juridice în vederea exproprierii terenurilor pentru realizarea lucrării de interes national „LEA 400 Kv simplu circuit Arad-Nădab”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

41. - Decizie pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 262/2007 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor Compartimentului dezvoltare regională si urmărire fonduri structurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

31/503. - Ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

 

425. - Ordin al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea utilizării spectrului radio

în banda de frecvente 3600-3800 MHz

 

În vederea dezvoltării la nivel national a accesului la servicii de bandă largă si a dezvoltării infrastructurii de comunicatii

în scopul reducerii decalajului digital dintre zona urbană si cea rurală - obiectiv major al Programului de planificare strategică al Guvernului României pentru perioada 2007-2010,

în vederea optimizării utilizării spectrului de frecvente radio cuprins între 3400-3800 MHz si a introducerii sistemelor WA (Broadband Wireless Access - acces pe suport radio de bandă largă),

în vederea asigurării conditiilor optime pentru buna organizare a desfăsurării activitătii Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A., în vederea dezvoltării retelei de comunicatii electronice pe care aceasta o operează, a cresterii diversitătii serviciilor oferite, implicit a cresterii portofoliului de oportunităti pentru privatizarea acestei societăti,

tinând seama de faptul că neadoptarea de măsuri imediate, prin ordonantă de urgentă, ar conduce la dificultăti în ceea ce priveste introducerea de noi tehnologii, situatie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. va elibera, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, benzile de frecvente radio 3600-3657 MHz si 3700-3757 MHz.

(2) După eliberarea benzilor de frecvente radio prevăzute la alin. (1), Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. va notifica Autoritatea Natională pentru Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei, denumită în continuare ANRCTI, care va modifica dreptul acesteia de utilizare a spectrului radio în banda de frecvente radio 3600-4200 MHz, în sensul restrângerii la benzile de frecvente radio 3657-3700

MHz si 3757-4200 MHz.

Art. 2. - (1) Dreptul de a utiliza benzile de frecvente radio eliberate potrivit art. 1 alin. (1) se va acorda prin licente de utilizare a frecventelor radio, în baza unei proceduri de selectie comparativă organizate de către ANRCTI.

(2) Cuantumul taxei de licentă va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (2), se va reglementa modul de desfăsurare a procedurii de selectie comparativă, prin decizie a presedintelui ANRCTI.

Art. 3. - (1) Valoarea despăgubirii acordate Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. pentru eliberarea benzilor de frecvente nu va depăsi 50% din sumele încasate cu titlu de taxă de licentă, restul sumei încasate constituindu-se venit la bugetul de stat.

(2) Valoarea costurilor de eliberare a benzilor de frecvente radio se va stabili în baza unui deviz întocmit de Societatea Natională de Radiocomunicatii - S.A. si avizat de Institutul National pentru Studii si Cercetări în Comunicatii.

Art. 4. - (1) În termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ANRCTI va permite Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. să furnizeze retele publice de comunicatii si servicii de comunicatii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă (BWA), indiferent de tehnologie, în benzile de frecvente radio 3657-3685 MHz si 3757-3785 MHz, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgentă.

(2) ANRCTI va impune Societătii Nationale de Radiocomunicatii - S.A. obligatii privind furnizarea de retele publice de comunicatii si servicii de comunicatii electronice destinate publicului prin intermediul sistemelor de acces pe suport radio de bandă largă, cel putin la nivelul cerintelor minimale ce se vor solicita la acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio prevăzute la art. 2.

Art. 5. - Strategia si planul de actiune în vederea implementării sistemelor BWA la nivel national în benzile de frecvente 3410-3600 MHz si 3600-3800 MHz se vor adopta prin decizie a presedintelui ANRCTI.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Reglementare

în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 18.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea comisiilor pentru solutionarea întâmpinărilor unor persoane fizice si juridice în vederea exproprierii terenurilor pentru realizarea lucrării de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se constituie comisiile pentru solutionarea întâmpinărilor unor persoane fizice si juridice în vederea exproprierii terenurilor pentru realizarea lucrării de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab”, în componentele prevăzute în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 februarie 2008.

Nr. 204.

 

ANEXA Nr. 1

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării persoanei fizice si persoanelor juridice în vederea exproprierii terenului

pentru realizarea lucrării de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab”

 

Presedinte - Alexandru Săndulescu - director general la Ministerul Economiei si Finantelor

Membri:

- Mihaela Curea, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Aurică Calotescu, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Gabriel Băleanu, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Gheorghe Falcă, primarul municipiului Arad, judetul Arad;

- Andru Ioan, proprietar, municipiul Arad, judetul Arad;

- Mot Ginel Adrian, proprietar, municipiul Arad, judetul Arad;

- Mihailovici Nicola, proprietar, municipiul Arad, judetul Arad.

 

ANEXA Nr. 2

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării persoanei fizice în vederea exproprierii terenului

pentru realizarea lucrării de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nădab”

 

Presedinte - Alexandru Săndulescu, director general la Ministerul Economiei si Finantelor

Membri:

- Mihaela Curea, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Aurică Calotescu, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Gabriel Băleanu, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Serb Milton, primarul comunei Livada, judetul Arad;

- Bimbo Iosif, proprietar, satul Sânleani, comuna Livada, judetul Arad;

- Cszmădia Stefan, proprietar, comuna Livada, judetul Arad;

- Iov Gheorghe, proprietar, satul Sânleani, comuna Livada, judetul Arad.

 

ANEXA Nr. 3

 

COMPONENTA

Comisiei pentru solutionarea întâmpinării persoanei fizice în vederea exproprierii terenului

pentru realizarea lucrării de interes national „LEA 400 kV simplu circuit Arad-Nadab”

 

Presedinte - Alexandru Săndulescu - director general la Ministerul Economiei si Finantelor

Membri:

- Mihaela Curea, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Aurică Calotescu, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Gabriel Băleanu, consilier la Ministerul Economiei si Finantelor;

- Kiss Ioan, primarul comunei Zimandu Nou, judetul Arad;

- Lantos Adalbert, proprietar, comuna Zimandu Nou, judetul Arad;

- Matea Ionel Teodor, proprietar, comuna Zimandu Nou, judetul Arad;

- Malik Andrei, proprietar, comuna Zimandu Nou, judetul Arad.

 

DECIZII ALE PRIMULUI – MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL - MINISTRU

 

DECIZIE

pentru modificarea Deciziei primului-ministru nr. 262/2007 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor Compartimentului dezvoltare regională si urmărire fonduri structurale

 

În temeiul prevederilor art. 19 si ale art. 21 alin. (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare,

în baza dispozitiilor art. 17 alin. (2) din Decizia primului-ministru nr. 190/2007 privind organizarea si functionarea Cancelariei Primului-Ministru,

primul-ministru emite următoarea decizie:

            Articol unic. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primului-ministru nr. 262/2007 privind organizarea, functionarea si stabilirea atributiilor Compartimentului dezvoltare regională si urmărire fonduri structurale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 9 octombrie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - Organizarea internă a Compartimentului este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.”

2. Anexa se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 3 martie 2008.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

a Compartimentului dezvoltare regională si urmărire fonduri structurale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE SI LOCUINTELOR

Nr. 31 din 17 ianuarie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 503 din 21 februarie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor” în cadrul axei prioritare „Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional si local” din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii,

în temeiul art. 10 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 361/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Locuintelor,

în temeiul art. 11 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Cheltuielile efectuate de beneficiar sunt considerate eligibile de la data intrării în vigoare a Contractului de finantare semnat între beneficiar si organismul intermediar, în numele si pentru Autoritatea de management al Programului Operational Regional, denumit în continuare contract de finantare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), cheltuielile mentionate la art. 3 alin. (2) efectuate de beneficiar sunt eligibile de la data intrării în vigoare a schemei de ajutor de minimis, dacă se încadrează în prevederile art. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

(3) Procedurile de achizitie derulate pentru efectuarea cheltuielilor mentionate la alin. (2) se derulează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind achizitiile publice.

Art. 2. - (1) Pentru construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru constructii si instalatii.

(2) Cheltuielile eligibile efectuate pentru constructii si instalatii cuprind cheltuielile de lucrări pentru:

a) construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor;

b) crearea/ modernizarea utilitătilor generale (precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică) si specifice spatiilor de productie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor.

(3) Pentru achizitionarea de echipamente si tehnologii noi sunt considerate cheltuieli eligibile cele efectuate pentru dotări de specialitate pentru activitătile de productie/ prestare de servicii/ executie de lucrări de constructii ale microîntreprinderilor.

(4) Cheltuielile eligibile efectuate pentru dotările de specialitate pentru activitătile de productie/ prestare de servicii/executie de lucrări de constructii ale microîntreprinderilor cuprind:

a) cheltuieli pentru procurarea utilajelor si echipamentelor tehnologice, precum si a celor incluse în instalatiile functionale;

b) cheltuieli pentru achizitionarea echipamentelor de specialitate;

c) cheltuieli pentru dotări cu mobilier si echipamente specifice domeniului de servicii prestate.

(5) Sunt eligibile cheltuielile efectuate pentru achizitionarea sistemelor IT si a programelor informatice.

Art. 3. - (1) Sunt considerate eligibile, în limita a 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de serviciile de consultantă.

(2) Cheltuielile eligibile privind serviciile de consultantă includ

cheltuielile efectuate, după caz, pentru:

a) plata serviciilor de consultantă la elaborarea studiilor de

piată si de evaluare;

b) plata serviciilor de consultantă în domeniul

managementului proiectului finantat;

c) plata asistentei/ consultantei juridice, în scopul elaborării

documentatiei de atribuire si/sau aplicării procedurii de atribuire

a contractelor de achizitie publică.

Art. 4. - (1) Cheltuielile diverse si neprevăzute se consideră

eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente

justificative si doar în limita a maximum 10% din valoarea uneia

sau, cumulat, a mai multor cheltuieli mentionate la art. 2, în

functie de natura si complexitatea lucrărilor.

(2) În limita procentului stabilit se acoperă, după caz,

cheltuielile rezultate în urma modificărilor de solutii tehnice,

cantităti suplimentare pentru realizarea lucrărilor, utilaje sau

dotări ce se impun pe parcursul derulării investitiei, precum si

cheltuielile de conservare pe parcursul întreruperii executiei din

cauze independente de autoritatea contractantă.

Art. 5. - Sunt eligibile cheltuielile aferente activitătilor de

audit si cheltuielile cu publicitatea si informarea, cu respectarea

prevederilor contractului de finantare.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica,

secretar de stat

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

privind aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2005 privind instituirea unor măsuri de reorganizare a Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. în vederea privatizării, aprobată prin Legea nr. 285/2005, cu modificările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finantelor publice nr. 979/2005 privind aprobarea Statutului Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 635 din 19 iulie 2005.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 5. - Cheltuielile de publicare a prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se suportă de către Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 14 februarie 2008.

Nr. 425.

 

ANEXĂ

 

STATUTUL

Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A.

 

CAPITOLUL I

Denumirea, forma juridică, emblema, sediul social si durata de functionare

 

ARTICOLUL 1

Denumirea

 

1.1. Denumirea societătii comerciale reglementate prin prezentul statut va fi Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., prescurtat C.E.C. - S.A.

1.2. În toate actele oficiale Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., denumită în continuare Banca, se identifică prin denumire, forma juridică, capitalul social, adresa sediului social, numărul si data înmatriculării în registrul comertului, codul unic de înregistrare, numărul si data înmatriculării în registrul institutiilor de credit si prin emblema Băncii.

 

ARTICOLUL 2

Forma juridică

 

2.1. Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. este persoană juridică română, organizată în forma juridică a unei societăti pe actiuni, si îsi desfăsoară activitatea ca bancă, în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile, ale prezentului statut, ale regulamentului propriu de organizare si functionare adoptat de Bancă (regulamentul de organizare si functionare) si a reglementărilor interne emise în conditiile legii (reglementările interne).

 

ARTICOLUL 3

Emblema

 

3.1. Emblema Băncii se compune din reprezentări grafice si denumiri (marca si denumirea Băncii formată din „Casa de Economii si Consemnatiuni” si literele C.E.C.).

3.2. Emblema este formată dintr-un triunghi portocaliu, bordat cu negru, care sugerează un acoperis. În interiorul triunghiului, la partea superioară dreapta, este trasată o linie neagră, pe care se află un cerc de culoare galbenă, bordat cu negru, care sugerează o monedă. Această reprezentare grafică se transformă într-o pusculită, sugerând economisirea. Sub acest desen se află literele „CEC”, scrise cu caractere mari de tipar, masive, de culoare neagră.

3.3. Emblema Băncii este prezentată în forma grafică prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul statut.

 

ARTICOLUL 4

Sediul social

 

4.1. Sediul social al Băncii este în România, municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 13, sectorul 3. Sediul social poate fi mutat pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor, denumită în continuare adunarea generală extraordinară a actionarilor.

 4.2. Banca îsi desfăsoară activitatea prin sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii secundare fără personalitate juridică în tară si în străinătate. Banca poate înfiinta ori desfiinta astfel de sedii secundare, potrivit legii si prezentului statut.

 

ARTICOLUL 5

Durata de functionare

 

5.1. Banca functionează pe durată nelimitată.

 

CAPITOLUL II

Obiectul de activitate si completarea acestuia

ARTICOLUL 6

Obiectul de activitate

 

6.1. Activitatea principală a Băncii este „Alte activităti de intermedieri monetare” - cod CAEN 6512 si domeniul principal este „Intermediere monetară” - cod CAEN 651.

6.2. Banca poate desfăsura, în limita autorizatiei acordate de Banca Natională a României, precum si sub rezerva obtinerii celorlalte autorizări cerute de lege, următoarele activităti:

a) atragere de depozite si de alte fonduri rambursabile – cod CAEN 6512;

b) contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finantarea tranzactiilor comerciale, operatiuni de factoring, scontare, forfetare - cod CAEN 6512;

c) servicii de transfer monetar - cod CAEN 6512;

d) emitere si administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărti de credit, cecuri de călătorie si altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică - cod CAEN 6512;

e) emitere de garantii si asumare de angajamente – cod CAEN 6512;

f) tranzactionare în cont propriu sau în contul clientilor – cod CAEN 6512, în conditiile legii, cu:

• instrumente ale pietei monetare, cum sunt: cecuri, cambii, bilete la ordin, certificate de depozit;

• valută;

• contracte futures si options;

• instrumente având la bază cursul de schimb si rata dobânzii;

• valori mobiliare si alte instrumente financiare;

g) intermediere, în conditiile legii, în oferta de valori mobiliare si alte instrumente financiare, prin subscrierea si plasamentul acestora ori prin plasament si prestarea de servicii aferente - cod CAEN 6712;

h) acordare de consultantă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri si alte aspecte legate de aceasta, consultantă si prestare de servicii cu privire la fuziuni si achizitii de societăti comerciale - cod CAEN 6713;

i) intermediere pe piata interbancară - cod CAEN 6512;

j) administrare de portofolii ale clientilor si consultantă legată de aceasta - cod CAEN 6712;

k) păstrare în custodie si administrare de valori mobiliare si alte instrumente financiare - cod CAEN 6512;

l) prestare de servicii privind furnizarea de date si referinte în domeniul creditării - cod CAEN 6512;

m) închiriere de casete de sigurantă - cod CAEN 6512;

n) depozitare de active ale fondurilor de investitii si societătilor de investitii - cod CAEN 6512;

o) distribuire de titluri de participare la fonduri de investitii si actiuni ale societătilor de investitii - cod CAEN 6523;

p) actionare ca operator al Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare - cod CAEN 6713;

q) operatiuni cu metale si pietre pretioase si obiecte confectionate din acestea - cod CAEN 6512;

r) operatiuni în mandat - cod CAEN 6512, cod CAEN 6720:

• distributie pentru obligatiuni municipale;

• distributie pentru obligatiuni corporative;

• distributie de actiuni;

• distributie de dividende;

• efectuare de operatiuni privind executia de casă a bugetului statului în limita mandatului primit;

• efectuare de operatiuni în calitate de agent de asigurare;

• actionare în calitate de agent în cadrul contractului de credit sindicalizat, în baza mandatului primit de la celelalte bănci cofinantatoare;

• efectuare de operatiuni de debitare automată a contului clientilor persoane fizice si juridice, în baza mandatului acordat de acestia;

• efectuare de plăti compensatorii cuvenite persoanelor fizice si juridice ca urmare a declarării falimentului unor bănci, în baza contractului de mandat încheiat cu Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar;

• deschidere de conturi ale clientilor la alte bănci si efectuare de operatiuni în numele si pe seama acestora, pentru colectarea de numerar;

• plata beneficiilor cuvenite detinătorilor de titluri de participare ale fondurilor deschise de investitii si, respectiv, dividende cuvenite actionarilor societătilor de investitii, în numele si pe seama acestor fonduri si a societătilor de investitii;

s) servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terti - cod CAEN 7230, cod CAEN 7240, cod CAEN 8042;

t) participare la capitalul social al altor entităti - cod CAEN 7415;

u) închiriere de bunuri mobile si imobile, în conditiile legii, către terti - cod CAEN 7020;

v) primire de sume spre consemnare, efectuare de plăti, schimb valutar - cod CAEN 6512;

w) transport intern si international cu mijloace proprii si închiriate pentru necesitătile generale ale băncii, precum si activităti de pază a bunurilor si persoanelor - cod CAEN 7460;

x) orice alte activităti permise a fi desfăsurate de bănci în conformitate cu legislatia în vigoare si cu autorizările legale aferente.

6.3. Banca poate presta servicii auxiliare sau conexe legate de activitătile desfăsurate, cum ar fi: detinerea si administrarea de bunuri mobile si imobile necesare desfăsurării activitătii sau pentru folosinta salariatilor.

6.4. Banca poate desfăsura următoarele operatiuni cu bunuri mobile si imobile - cod CAEN 8042, 5510, 7020, 7012, 5263, incluzând, dar fără a se limita la:

a) operatiuni necesare desfăsurării activitătii;

b) operatiuni cu bunuri mobile si imobile destinate perfectionării pregătirii profesionale a salariatilor, organizării unor spatii de odihnă si recreere sau asigurării de locuinte pentru salariati si familiile acestora;

c) operatiuni cu bunuri mobile si imobile dobândite ca urmare a executării silite a creantelor Băncii.

6.5. În realizarea obiectului de activitate si a operatiunilor corespunzătoare acestuia, Banca elaborează reglementări interne proprii.

 

CAPITOLUL III

Capitalul social, majorarea si reducerea capitalului social,

Actiunile

 

ARTICOLUL 7

Capitalul social

 

7.1. Capitalul social al Băncii, subscris si vărsat integral, este de 649.700.000 lei, împărtit în 6.497.000 de actiuni nominative cu o valoare nominală de 100 lei/actiune. La data aprobării prezentului statut acestea apartin în proportie de 100% statului Român, care îsi exercită drepturile si îsi asumă toate obligatiile aferente pozitiei de actionar unic, prin Ministerul Economiei si Finantelor.

7.2. Pentru desfăsurarea activitătii sale, Banca constituie fondul de rezervă, fondul pentru riscuri bancare generale, precum si alte fonduri, în conditiile prevăzute de lege.

7.3. Majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social se face pe baza hotărârii adunării generale extraordinare a actionarilor Băncii, potrivit legii si prezentului statut.

7.4. Orice modificare a nivelului capitalului social al Băncii se notifică Băncii Nationale a României.

 

ARTICOLUL 8

Majorarea capitalului social

 

8.1. Majorarea capitalului social se poate face prin emiterea de noi actiuni sau prin majorarea valorii nominale a actiunilor existente, în schimbul unor noi aporturi în numerar ori prin utilizarea altor surse prevăzute de legislatia bancară. Nu se pot emite actiuni noi de o valoare mai mică decât valoarea nominală a celor existente.

8.2. Actiunile emise pentru majorarea capitalului social vor fi oferite spre subscriere actionarilor Băncii, proportional cu numărul actiunilor pe care le detin si cu obligatia de exercitare a dreptului de subscriere în termenul si în conditiile stabilite prin hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor.

Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru majorarea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, acordându-se pentru exercitiul dreptului de preferintă un termen de cel putin o lună, cu începere din ziua publicării.

8.3. În situatia în care, după expirarea termenului prevăzut la pct. 8.2, au mai rămas actiuni nesubscrise, acestea vor putea fi oferite tertilor, în termenul si în conditiile stabilite prin hotărâre a adunării generale extraordinare a actionarilor, sau vor fi anulate.

8.4. Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor privind majorarea capitalului social are efect numai în măsura în care a fost dusă la îndeplinire în termen de un an de la data adoptării acesteia.

 

ARTICOLUL 9

Reducerea capitalului social

 

9.1. Capitalul social poate fi redus în conditiile legii si ale prezentului statut, cu conditia de a nu fi mai mic decât nivelul minim stabilit prin legislatia bancară.

9.2. Capitalul social poate fi redus prin:

a) micsorarea numărului de actiuni;

b) reducerea valorii nominale a actiunilor;

c) dobândirea propriilor actiuni, urmată de anularea lor;

d) alte procedee prevăzute de lege.

9.3. Hotărârea adunării generale extraordinare a actionarilor pentru reducerea capitalului social se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Reducerea capitalului social va putea fi făcută numai după trecerea a două luni din ziua în care hotărârea a fost publicată în Monitorul Oficial al României.

9.4. Când Banca a emis obligatiuni, nu se va putea proceda la reducerea capitalului social prin restituiri făcute actionarilor din sumele rambursate în contul actiunilor decât în proportie cu valoarea obligatiunilor rambursate.

 

ARTICOLUL 10

Actiunile

 

10.1. Actiunile Băncii se înscriu în registrul actionarilor, tinut prin grija Consiliului de administratie la sediul social al Băncii sau, în cazul în care Banca încheie un contract cu o societate de registru independent, de către aceasta din urmă.

10.2. Actiunile sunt emise în formă dematerializată si sunt indivizibile. Când o actiune nominativă devine proprietatea mai multor persoane, Banca nu este obligată să înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune. Atât timp cât o actiune este proprietatea indiviză sau comună a mai multor persoane, acestea sunt răspunzătoare în mod solidar pentru efectuarea vărsămintelor datorate.

10.3. Banca nu poate dobândi propriile sale actiuni fie direct, fie prin persoane care actionează în nume propriu, dar pe seama Băncii, în afară de cazul în care adunarea generală extraordinară a actionarilor hotărăste altfel, cu respectarea legii.

10.4. Banca nu poate să acorde avansuri sau împrumuturi si nici să constituie garantii în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale actiuni de către un tert.

10.5. Orice actiune subscrisă si vărsată integral conferă titularului dreptul la un vot în adunarea generală a actionarilor Băncii, denumită în continuare adunarea generală ordinară a actionarilor, dreptul de a alege si de a fi ales în organele de conducere ale Băncii, dreptul de a participa la împărtirea profitului proportional cu cota detinută din capitalul social, precum si orice alt drept sau obligatie prevăzută de legislatia în vigoare pentru actionarul unei societăti comerciale.

 

CAPITOLUL IV

Adunarea generală ordinară, Adunarea generală extraordinară, convocarea si tinerea adunărilor generale

 

ARTICOLUL 11

Adunarea generală ordinară

 

11.1. În afară de dezbaterea altor probleme înscrise pe ordinea de zi, adunarea generală ordinară a actionarilor este obligată:

a) să aprobe strategia Băncii si programul anual de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar următor;

b) să discute, să aprobe sau să modifice situatiile financiare anuale, pe baza rapoartelor Consiliului de administratie si auditorului financiar, si să repartizeze profitul;

c) să revoce si să numească membrii Consiliului de administratie al Băncii si să desemneze dintre membrii acestuia presedintele si vicepresedintii Băncii, denumiti în continuare directorii Băncii, cărora li se va delega conducerea Băncii, care vor reprezenta si vor angaja Banca în limita legii si a prezentului statut;

d) să fixeze remuneratia cuvenită membrilor Consiliului de administratie si directorilor Băncii pentru exercitiul în curs, să aprobe termenii si conditiile contractului de administrare si să stabilească cuantumul asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de administratie;

e) să numească sau să demită auditorul financiar si să aprobe termenii si conditiile contractului de audit financiar, inclusiv durata minimă pentru contractarea serviciilor de audit;

f) să se pronunte asupra gestiunii membrilor Consiliului de administratie si să îi descarce de gestiune pentru activitatea din anul precedent adunării generale în care se face analiza;

g) să hotărască gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia ori a mai multor unităti ale Băncii.

 

ARTICOLUL 12

Adunarea generală extraordinară

 

12.1. Adunarea generală extraordinară a actionarilor are competenta să decidă cu privire la următoarele aspecte, precum si orice alte competente acordate prin lege:

a) majorarea, reducerea sau reîntregirea capitalului social;

b) dizolvarea, divizarea, fuziunea cu alte bănci;

c) emiterea de obligatiuni;

d) conversia unei categorii de obligatiuni în altă categorie sau în actiuni;

e) modificarea si completarea obiectului de activitate;

f) mutarea sediului Băncii;

g) aprobarea încheierii de către directorii Băncii a actelor juridice privind dobândirea, înstrăinarea, închirierea, schimbul sau constituirea în garantie a bunurilor aflate în patrimoniul Băncii, a căror valoare depăseste jumătate din valoarea contabilă a activelor Băncii la data încheierii actului juridic respectiv;

h) înfiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare: sucursale, agentii, reprezentante ori alte asemenea unităti fără personalitate juridică;

i) conversia actiunilor nominative în actiuni la purtător sau a actiunilor la purtător în actiuni nominative;

j) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltă;

k) schimbarea formei juridice a societătii;

l) rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar în curs;

m) oricare altă modificare a prezentului statut sau oricare altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea adunării generale extraordinare a actionarilor.

12.2. Adunarea generală extraordinară a actionarilor Băncii va putea delega Consiliului de administratie al acesteia orice altă atributie stabilită în competenta sa si care, potrivit legii, poate fi delegată acestuia.

 

ARTICOLUL 13

Convocarea adunării generale

 

13.1. Adunările generale ale actionarilor se convoacă de către Consiliul de administratie al Băncii la sediul acesteia sau în locul indicat în convocare. Presedintele Consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, vicepresedintele desemnat de presedinte va semna convocarea.

13.2. Adunarea generală extraordinară a actionarilor se întruneste ori de câte ori este necesar.

13.3. Consiliul de administratie este obligat să convoace de îndată Adunarea generală a actionarilor, la cererea scrisă a actionarilor reprezentând cel putin 5% din capitalul social si dacă cererea cuprinde dispozitii ce intră în atributiile adunării generale a actionarilor. Adunarea generală a actionarilor va fi convocată în termen de cel mult 30 de zile si se va întruni în termen de cel mult 60 de zile de la data primirii cererii.

13.4. Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunării, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicită a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunării. Când pe ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea statutului, convocarea va trebui să cuprindă textul integral al propunerilor. (În cazul în care pe ordinea de zi figurează numirea membrilor Consiliului de administratie, în convocare se va mentiona că lista cuprinzând informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functia de administrator se află la dispozitia actionarilor, putând fi consultată si completată de acestia).

13.5. Convocarea sedintelor adunărilor generale ale actionarilor se poate face fie prin publicarea acesteia în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-unul dintre ziarele de largă răspândire din localitatea în care se află sediul Băncii, cu cel putin 30 de zile înainte de tinerea acestora, fie prin scrisoare recomandată expediată, cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii adunării, la adresa actionarilor înscrisă în Registrul actionarilor. Schimbarea adresei unui actionar nu poate fi opusă Băncii, dacă nu i-a fost comunicată în scris de actionar, anterior datei expedierii scrisorii de convocare. Convocarea poate fi făcută si prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atasată sau logic asociată semnătura electronică extinsă, expediată cu cel putin 30 de zile înainte de data tinerii adunării la adresa actionarului înscrisă în registrul actionarilor.

13.6. Actionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacă niciunul dintre ei nu se opune, să tină o adunare generală si să ia orice hotărâre de competenta acesteia, fără respectarea formalitătilor cerute pentru convocarea ei.

13.7. Situatiile financiare anuale, raportul anual al Consiliului de administratie, precum si propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispozitia actionarilor la sediul Băncii, de la data convocării adunării generale. La cerere, actionarilor li se vor elibera copii de pe aceste documente.

13.8. În cazul în care Banca detine o pagină de Internet proprie, convocarea, orice alt punct adăugat pe ordinea de zi la cererea actionarilor, în conformitate cu legea societătilor comerciale, precum si documentele prevăzute la art. 13.7 se pot publica si pe pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor.

 

ARTICOLUL 14

Tinerea adunărilor generale

 

14.1. Hotărârile adunărilor generale ale actionarilor se iau prin vot deschis.

14.2. Votul secret este obligatoriu pentru numirea sau revocarea membrilor Consiliului de administratie, pentru numirea, revocarea ori demiterea auditorilor financiari si pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea membrilor organelor de administrare, de conducere si de control ale Băncii.

14.3. Hotărârile luate de adunările generale ale actionarilor, în limitele legii sau ale prezentului statut, sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau care au votat împotrivă. Hotărârile adunării generale contrare legii sau statutului pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat împotrivă si care au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei. Dacă hotărârea este atacată de toti administratorii, Banca va fi reprezentată în justitie de persoana desemnată de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însărcinată, până ce adunarea generală convocată în acest scop va numi un reprezentant.

14.4. Membrii Consiliului de administratie nu pot ataca hotărârea adunării generale a actionarilor privitoare la revocarea acestora din functie.

14.5. Adunarea generală a actionarilor este prezidată de presedintele Consiliului de administratie sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte. Persoana care prezidează sedinta adunării generale a actionarilor propune si adunarea generală alege dintre angajatii Băncii 1-3 secretari tehnici, care vor verifica lista de prezentă a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare si îndeplinirea tuturor formalitătilor cerute de lege si de prezentul statut pentru tinerea adunării generale. Unul dintre secretarii tehnici întocmeste procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor.

14.6. Procesul-verbal al sedintei adunării generale a actionarilor se semnează de către reprezentantii actionarului în adunare, presedintele Consiliului de administratie sau de către persoana care a prezidat sedinta si, respectiv, de către secretarul tehnic, care va constata îndeplinirea formalitătilor de convocare, data si locul adunării generale, actionarii prezenti, numărul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar, la cererea actionarilor, declaratiile făcute de ei în sedintă.

14.7. La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentă a actionarilor. Procesul-verbal va fi înregistrat în Registrul adunărilor generale ale actionarilor.

14.8. Pentru a fi opozabile tertilor, hotărârile adunării generale a actionarilor vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Hotărârile privind modificarea statutului nu vor putea fi executate mai înainte de ducerea la îndeplinire a formalitătilor de publicitate.

14.9. Adunarea generală ordinară a actionarilor este legal întrunită si poate lua hotărâri cu respectarea următoarelor prevederi:

a) la prima convocare este necesară prezenta actionarilor care să reprezinte cel putin jumătate din capitalul social, iar hotărârile să fie luate de actionarii ce detin majoritatea absolută din capitalul social reprezentat în adunare;

b) dacă adunarea generală a actionarilor nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor prevăzute la lit. a), aceasta se va întruni ca urmare a unei noi convocări, unde poate să delibereze asupra problemelor puse pe ordinea de zi a celei dintâi adunări, oricare ar fi partea de capital social reprezentată de actionarii prezenti, cu majoritatea capitalului social reprezentat în adunare.

14.10. Pentru validitatea deliberărilor adunării generale extraordinare a actionarilor sunt necesare:

a) la prima convocare, prezenta actionarilor detinând cel putin o pătrime din numărul total de drepturi de vot;

b) la convocările următoare, prezenta actionarilor reprezentând cel putin o cincime din numărul total de drepturi de vot.

14.11. Hotărârile sunt luate cu majoritatea voturilor detinute de actionarii prezenti sau reprezentati. Decizia de modificare a obiectului principal de activitate al Băncii, de reducere sau majorare a capitalului social, de schimbare a formei juridice, de fuziune, divizare sau de dizolvare a Băncii se ia cu o majoritate de cel putin două treimi din drepturile de vot detinute de actionarii prezenti sau reprezentati.

14.12. Actionarii Băncii îsi exercită dreptul de vot în adunările generale proportional cu numărul actiunilor pe care le detin.

14.13. Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulă.

14.14. Actionarii vor putea fi reprezentati în adunările generale prin alti actionari sau prin alte persoane care nu au calitatea de actionar, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale, conform legii. Procurile sau împuternicirile vor fi depuse în original cu 48 de ore înainte de adunare sau în termenul prevăzut în convocare, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în acea adunare. Procurile vor fi retinute de Bancă, făcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal.

14.15. Membrii Consiliului de administratie si angajatii Băncii nu îi pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitătii hotărârii, dacă fără votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

14.16. Membrii Consiliului de administratie al Băncii nu pot vota, în baza actiunilor pe care le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care persoana ori administratia lor ar fi în discutie. Ei pot vota însă situatia financiară anuală dacă, detinând cel putin jumătate din participarea la capitalul social, nu se poate forma majoritatea legală fără votul lor.

14.17. Actionarul care, într-o anumită operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar celui al Băncii are obligatia să se abtină de la deliberările privind acea operatiune. Actionarul care contravine acestei dispozitii este răspunzător de daunele produse Băncii, dacă fără votul său nu s-ar fi obtinut majoritatea cerută.

14.18. Adunările generale ale actionarilor se pot tine si prin corespondentă. În acest caz, voturile asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi vor fi considerate valabil exprimate dacă sunt semnate de reprezentantii actionarului si communicate presedintelui Consiliului de administratie până la data convenită în convocare. Procesul-verbal al sedintei va face referire la faptul că adunarea generală a actionarilor a fost tinută prin corespondentă.

 

CAPITOLUL V

Administrarea si conducerea băncii, atributiile administratorilor si directorilor, convocarea si tinerea

sedintelor Consiliului de administratie si ale Comitetului de directie

 

ARTICOLUL 15

Administrarea Băncii

 

15.1. Banca este administrată, în sistem unitar, de un consiliu de administratie format din cel putin 7 si cel mult 11 membri, persoane fizice. Dacă adunarea generală a actionarilor nu decide altfel, fiecare membru al Consiliului de administratie este numit pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru perioade suplimentare.

15.2. Pentru ca numirea unui membru al Consiliului de administratie să fie valabilă din punct de vedere juridic, persoana numită trebuie să o accepte în mod expres.

15.3. Consiliul de administratie al Băncii este condus de un presedinte, desemnat de adunarea generală ordinară a actionarilor dintre membrii Consiliului de administratie. În acceptiunea legii societătilor comerciale, presedintele Consiliului de administratie este în acelasi timp si director, denumit in continuare presedintele Băncii, căruia îi este delegată conducerea Băncii si are drepturile si obligatiile prevăzute de legea societătilor comerciale pentru directorul general.

15.4. Ceilalti membri ai Consiliului de administratie, cărora li s-a delegat de către adunarea generală a actionarilor conducerea Băncii, în calitate de directori ai Băncii, vor detine functiile de vicepresedinti ai Băncii, fiecare denumit în continuare vicepresedinte. Vicepresedintele Băncii are drepturile si obligatiile prevăzute de legea societătilor comerciale pentru directorul general adjunct.

15.5. Presedintele Băncii coordonează activitatea Consiliului de administratie si a Comitetului de directie si raportează cu privire la aceasta adunării generale ordinare a actionarilor.

15.6. În cazul în care presedintele Băncii se află în imposibilitate temporară de a-si exercita atributiile, pe durata respectivei stări de imposibilitate Consiliul de administratie poate însărcina un vicepresedinte cu îndeplinirea functiei de presedinte.

15.7. În cazul în care locul unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administratie devine vacant, membrii rămasi în Consiliul de administratie, cu un cvorum de două treimi si cu o majoritate de 50% plus unu, pot numi membri temporari până la următoarea adunare generală a actionarilor. Dacă vacanta prevăzută mai sus determină scăderea numărului membrilor Consiliului de administratie sub minimul legal, membrii rămasi convoacă de urgentă adunarea generală ordinară a actionarilor, pentru a completa numărul membrilor Consiliului de administratie.

15.8. Membrii Consiliului de administratie, înainte de preluarea functiei, urmează să încheie asigurare de răspundere profesională, precum si să depună semnătura lor la oficiul registrului comertului, conform legislatiei în vigoare.

15.9. Cuantumul asigurării fiecărui membru al Consiliului de administratie va fi stabilit de adunarea generală a actionarilor, asigurarea se va reînnoi si se va mentine pe toată durata mandatului acestora. Primele de asigurare vor fi achitate de Bancă pe toată durata mandatului membrilor Consiliului de administratie.

15.10. Membrii Consiliului de administratie îsi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul Băncii, cu prudenta si diligenta unui bun administrator. Un membru al Consiliului de administratie nu încalcă această obligatie dacă în momentul luării unei decizii de afaceri acesta este în mod rezonabil îndreptătit să considere că actionează în interesul Băncii si pe baza unor informatii adecvate. Decizie de afaceri, în sensul prezentului statut, este orice decizie de a lua sau de a nu lua

anumite măsuri cu privire la administrarea Băncii.

15.11. Membrii Consiliului de administratie nu vor divulga informatiile confidentiale si secretele comerciale ale Băncii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligatie le revine si după încetarea mandatului de administrator.

15.12. Membrii Consiliului de administratie sunt solidar răspunzători fată de Bancă pentru:

a) realitatea vărsămintelor efectuate de actionari;

b) existenta reală a dividendelor plătite;

c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;

d) exacta îndeplinire a hotărârilor adunărilor generale;

e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea si prezentul statut le impun.

15.13. Membrii Consiliului de administratie sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediati, dacă, având cunostintă de neregulile comise de ei, nu dezvăluie aceste nereguli auditorului financiar. Răspunderea pentru actiunile si omisiunile unora dintre membrii Consiliului de administratie nu se extinde si asupra acelor membri ai Consiliului de administratie care au votat împotrivă si au solicitat să se înregistreze despre aceasta în registrul hotărârilor Consiliului de administratie si care au informat în scris auditorul financiar despre votul lor împotrivă.

15.14. Membrul Consiliului de administratie care nu a participat la sedinte va fi răspunzător pentru hotărârile adoptate la aceste sedinte dacă în decurs de o lună de la data la care i-au fost aduse la cunostintă aceste hotărâri nu si-a înregistrat în registrul hotărârilor Consiliului de administratie opozitia sa si nu a notificat în scris în aceeasi perioadă auditorul financiar despre această opozitie.

 

ARTICOLUL 16

Convocarea si tinerea sedintelor Consiliului de administratie

 

16.1. Consiliul de administratie al Băncii se întruneste ori de câte ori este necesar, însă cel putin o dată la 3 luni.

16.2. Presedintele Băncii convoacă Consiliul de administratie, stabileste ordinea de zi, veghează asupra informării adecvate a membrilor Consiliului de administratie cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi si prezidează întrunirea.

16.3. Consiliul de administratie este, de asemenea, convocat la cererea motivată a cel putin 2 dintre membrii săi. În acest caz, ordinea de zi este stabilită de către autorii cererii. Presedintele Băncii este obligat să dea curs unei astfel de cereri.

16.4. Directorii Băncii care nu au si calitatea de membri ai Consiliului de administratie, precum si auditorul financiar pot fi convocati la orice sedintă a Consiliului de administratie; în acest caz acestia sunt obligati să participe. Ei nu au drept de vot, cu exceptia directorilor Băncii care sunt si membri ai Consiliului de

administratie.

16.5. Sedintele Consiliului de administratie sunt prezidate de presedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte. Dacă presedintele în functie al Consiliului de administratie nu poate sau îi este interzis să participe la vot, ceilalti membri ai Consiliului de administratie

vor putea alege un presedinte de sedintă, având aceleasi drepturi ca presedintele în functie.

16.6. Convocările pentru întrunirile Consiliului de administratie vor cuprinde locul unde se va tine sedinta, data si ordinea de zi. Asupra punctelor care nu sunt prevăzute pe ordinea de zi se pot lua decizii doar în cazuri de urgentă. Pentru lucrările de secretariat, Consiliul de administratie numeste un secretar tehnic dintre angajatii Băncii. După fiecare sedintă se întocmeste un proces-verbal, la care sunt anexate si procurile sau împuternicirile prevăzute la art. 16.7, în care se consemnează ordinea deliberărilor, deciziile luate, membrii care au participat la sedintă, numărul de voturi întrunite si opiniile separate. Procesul-verbal va fi înscris în registrul sedintelor Consiliului de administratie si va fi semnat de secretarul tehnic si de membrii care au luat parte la sedintă.

16.7. Convocarea Consiliului de administratie se va face de presedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte, de regulă cu cel putin 3 zile înainte de data desfăsurării sedintei. Membrii Consiliului de administratie participă personal la sedintă sau pot fi

reprezentati de alti membri ai Consiliului de administratie, în baza unei procuri sau împuterniciri speciale.

16.8. Participarea membrilor Consiliului de administratie al Băncii la sedintele acestuia poate avea loc si prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă, videoconferintă, teleconferintă, e-mail sau fax. Mijloacele de comunicare la distantă prevăzute mai sus trebuie să întrunească conditiile tehnice necesare pentru identificarea participantilor, participarea efectivă a acestora la sedinta Consiliului de administratie si retransmiterea deliberărilor în mod continuu. Numărul sedintelor tinute prin mijloace de comunicare la distantă nu trebuie să depăsească jumătate din numărul total de sedinte tinute într-un an.

16.9. În cazuri exceptionale, justificate prin urgenta situatiei si prin interesul Băncii, deciziile Consiliului de administratie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară convocarea acestora. Nu se poate recurge la această procedură în cazul deciziilor Consiliului de administratie referitoare la situatiile financiare anuale ori la capitalul autorizat.

16.10. Pentru valabilitatea deciziilor Consiliului de administratie al Băncii este necesară prezenta personală a cel putin jumătate din numărul membrilor Consiliului de administratie, iar deciziile se iau cu majoritatea membrilor prezenti personal sau reprezentati.

16.11. Fiecare membru al Consiliului de administratie are dreptul la un vot în sedintele Consiliului de administratie al Băncii.

16.12. Banca poate acorda credite pentru membrii Consiliului de administratie si reprezentantii actionarilor în adunarea generală, dar clauzele operatiunii nu pot fi mai favorabile decât cele pe care în mod obisnuit Banca le practică fată de terte persoane. Banca nu garantează împrumuturi pe care acestia le-ar contracta cu altă institutie de credit.

 

ARTICOLUL 17

Atributiile Consiliului de administratie

 

17.1. Consiliul de administratie este responsabil de îndeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al Băncii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generală a actionarilor.

17.2. Consiliul de administratie are următoarele atributii principale, în limitele prevederilor legale imperative:

a) supune aprobării adunării generale ordinare a actionarilor strategia Băncii, programul anual de activitate, bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii pentru exercitiul financiar următor;

b) analizează si îsi însuseste situatiile financiare anuale: bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificărilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politicile contabile si notele explicative pe care, împreună cu raportul Consiliului de administratie si cu raportul auditorului financiar asupra situatiilor anuale, le supune spre aprobare adunării generale ordinare a actionarilor;

c) duce la îndeplinire hotărârile adunărilor generale ale actionarilor;

d) propune adunării generale extraordinare a actionarilor luarea deciziilor prevăzute la art. 12.1, precum si luarea altor decizii de competenta adunării generale extraordinare a actionarilor;

e) propune adunării generale ordinare a actionarilor angajarea serviciilor de audit financiar cu auditori financiari persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România, precum si luarea altor decizii de competenta adunării generale ordinare a actionarilor;

f) revizuieste si supune aprobării adunării generale ordinare a actionarilor periodic, cel putin anual, strategiile generale si politicile privitoare la activitatea Băncii;

g) stabileste niveluri acceptabile pentru riscurile semnificative si asigură luarea măsurilor necesare de către Comitetul de directie pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul riscurilor respective, inclusiv pentru activităti externalizate;

h) aprobă profilul de risc si politicile sau strategiile privind administrarea riscurilor din cadrul Băncii si reconsideră profilul de risc;

i) analizează periodic si, după caz, revizuieste politicile privind administrarea riscurilor;

j) aprobă procedurile de stabilire a competentelor si a responsabilitătilor în domeniul administrării riscurilor;

k) aprobă politica de externalizare si externalizarea unor activităti ale Băncii;

l) supraveghează Comitetul de directie în legătură cu modul în care acesta monitorizează functionarea adecvată si eficientă a sistemului de control intern al Băncii;

m) asigură implementarea de către Comitetul de directie a recomandărilor formulate de auditul intern, de auditorul financiar si de Banca Natională a României cu privire la deficientele sistemului de control intern si la examinarea efectului măsurilor implementate;

n) aprobă structura organizatorică a Băncii si regulamentul de organizare si functionare;

o) aprobă relocarea de unităti teritoriale ale Băncii, precum si modificările în situatia acestora, la propunerea Comitetului de directie si propune adunării generale a actionarilor înfiintarea ori desfiintarea unor unităti teritoriale;

p) aprobă politica de instruire a personalului;

q) aprobă planul de audit intern al Băncii si Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de audit;

r) aprobă participarea Băncii cu capital la investitii financiare si bancare, precum si la alti operatori economici din tară si din străinătate, în conditiile prevăzute de legislatia bancară;

s) hotărăste în legătură cu politica de acordare a creditelor si aprobă competentele de acordare a acestora pe diferitele niveluri de structuri organizatorice;

t) aprobă acordarea de credite în conditii de favoare prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii si stimulente pentru angajatii Băncii, care excedează competentelor decizionale ale Comitetului de directie si, respectiv, termenii si conditiile în care se acordă acestea;

u) aprobă încheierea de acte juridice prin care Banca să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul ei, a căror valoare cumulată în cursul exercitiului financiar se situează între 10% si 50% din valoarea activelor nete ale Băncii la data încheierii actelor juridice respective;

v) aprobă afilierea Băncii la organisme financiare internationale, precum si la acordurile de colaborare cu aceste institutii;

w) stabileste limitele globale de expunere fată de institutiile de credit, societătile de asigurări, fondurile de garantare a creditelor si pe piata de capital;

x) autorizează ocuparea de către directorii Băncii a functiilor de reprezentanti în adunările generale ale actionarilor sau de administratori în alte societăti comerciale la care Banca este actionar, cu respectarea prevederilor legislatiei societătilor comerciale si bancare;

y) exercită orice alte atributii conferite prin reglementările Băncii Nationale a României;

z) până la convocarea adunării generale, numeste administratori provizorii, în caz de vacantă a unuia sau mai multor membri ai Consiliului de administratie, inclusiv în cazul vacantei, indiferent de motiv, a functiei de presedinte sau vicepresedinte, deliberând în prezenta a două treimi din numărul membrilor si cu votul majoritătii acestora.

17.3. Consiliul de administratie al Băncii are competente decizionale generale cu privire la orice domeniu care nu a fost dat în competenta adunării generale a actionarilor, cu exceptia domeniilor date de prezentul statut în competenta altor factori de decizie, precum si a domeniilor asupra cărora Consiliul de administratie decide delegarea responsabilitătilor în sarcina altor factori de decizie.

17.4. Următoarele competente de bază ale Consiliului de administratie nu pot fi delegate Comitetului de directie:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a Băncii;

b) stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificării financiare;

c) supravegherea activitătii Comitetului de directie;

d) pregătirea raportului anual, organizarea adunării generale a actionarilor si implementarea hotărârilor acesteia;

e) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei Băncii, potrivit legii privind procedura insolventei.

17.5. De asemenea, nu pot fi delegate Comitetului de directie atributiile primite de către Consiliul de administratie din partea adunării generale a actionarilor.

17.6. Membrul Consiliului de administratie care, într-o anume tranzactie, are interese directe sau indirecte care intră în conflict cu interesele Băncii trebuie să îi informeze pe ceilalti membri din Consiliul de administratie si pe auditorul financiar despre aceasta si nu trebuie să ia parte la nicio deliberare privitoare la tranzactia în cauză. Aceleasi obligatii le are si membrul Consiliului de administratie în cazul în care stie că sunt interesate sotul sau sotia sa, rudele sau afinii săi până la gradul al IV-lea de rudenie inclusiv.

17.7. Membrii Consiliului de administratie care nu respectă prevederile art. 17.6 sunt răspunzători pentru pagubele provocate Băncii.

 

ARTICOLUL 18

Conducerea Băncii

 

18.1. Conducerea Băncii este delegată de Consiliul de administratie, în conditiile legii si ale prezentului statut, directorilor Băncii, adică presedintelui si vicepresedintilor Băncii, care împreună constituie Comitetul de directie. Directorii Băncii sunt responsabili cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii acesteia, în limitele obiectului de activitate al Băncii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de prezentul statut, Consiliului de administratie si adunării generale a actionarilor.

18.2. Directorii Băncii pot fi salariati ai acesteia si trebuie să exercite exclusiv functia pentru care au fost numiti.

18.3. Banca este angajată prin semnătura a cel putin 2 directori sau a cel putin 2 salariati ai Băncii, potrivit listei de semnături autorizate, împuterniciti de Comitetul de directie, în conformitate cu regulamentele proprii ale Băncii si cu reglementările emise de Banca Natională a României în acest sens.

18.4. În exercitarea atributiilor sale, presedintele Băncii emite ordine si alte acte de dispozitie, în conformitate cu legislatia aplicabilă, cu prevederile prezentului statut, ale regulamentului de organizare si functionare si ale reglementărilor interne.

18.5. Presedintele Băncii va fi responsabil, în principal, pentru:

a) elaborarea si prezentarea planurilor strategice;

b) organizarea si conducerea corespunzătoare a Băncii;

c) implementarea si urmărirea modului de executare a planurilor si strategiilor aprobate.

18.6. In acest sens, are obligatia:

a) să convoace, să prezideze si să conducă sedintele Consiliului de administratie si ale Comitetului de directie, precum si ale altor comitete, conform structurii organizatorice a comitetelor permanente si ad-hoc ale Băncii;

b) să urmărească implementarea deciziilor Consiliului de administratie si ale Comitetului de directie;

c) să conducă si să coordoneze activitatea zilnică a Băncii si să supravegheze administrarea activelor si pasivelor Băncii;

d) să stabilească obiective si standarde pentru diferitele activităti ale Băncii si să urmărească îndeplinirea acestora;

e) să aprobe măsurile privind atragerea responsabilitătii salariatilor Băncii; si

f) sa îndeplinească orice alte responsabilităti desemnate acestuia de către Consiliul de administratie sau decurgând din lege.

18.7. Presedintele Băncii are dreptul să delege permanent sau temporar o parte din atributiile sale oricărui vicepresedinte.

18.8. Această delegare, retragerea sa si modificarea vor fi făcute întotdeauna în scris si comunicate imediat spre informare actionarului, Comitetului de directie, Consiliului de administratie si, dacă se consideră necesar de către Comitetul de directie, autoritătilor competente si tertelor părti cu care Banca are relatii

de afaceri.

18.9. Atributiile si competentele specifice ale presedintelui si vicepresedintilor Băncii, precum si modul în care acestia coordonează activitatea zilnică a Băncii împreună sau separat se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

 

ARTICOLUL 19

Convocarea si tinerea sedintelor Comitetului de directie

 

19.1. Comitetul de directie se întruneste cel putin o dată pe săptămână sau ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui Băncii sau, în lipsa acestuia, a unuia dintre vicepresedinti desemnat de presedinte, si ia decizii cu majoritatea absolută a voturilor membrilor săi. În situatii de paritate de voturi, votul presedintelui Băncii este decisiv.

19.2. Sedintele Comitetului de directie sunt prezidate de presedintele Băncii sau, în lipsa acestuia, de către unul dintre vicepresedinti desemnat de presedinte.

19.3. Votul în cadrul Comitetului de directie nu poate fi dat prin delegatie.

19.4. Comitetul de directie prezintă trimestrial Consiliului de administratie o informare asupra îndeplinirii obiectivelor dispuse de Consiliul de administratie, precum si asupra investitiilor si altor operatiuni care au modificat patrimoniul acesteia cu valori mai mici de 10% din valoarea activelor nete ale Băncii la data operatiunii.

 

ARTICOLUL 20

Atributiile Comitetului de directie

 

20.1. Comitetul de directie asigură desfăsurarea activitătii curente a Băncii, în limita atributiilor mentionate la art. 20.2, precum si a altor competente delegate de Consiliul de administratie.

20.2. Atributiile delegate de către Consiliul de Administratie Comitetului de directie, în limita prevederilor legale imperative, sunt, în principal, următoarele:

a) elaborează strategia si programul anual de activitate ale Băncii, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programului de investitii, pe care le supune dezbaterii Consiliului de administratie, în vederea înaintării spre aprobare adunării generale a actionarilor;

b) implementează strategiile generale si politicile privitoare la activitatea Băncii, aprobate de adunarea generală a actionarilor;

c) coordonează procesul de elaborare a procedurilor de identificare, evaluare, monitorizare si control pentru riscurile semnificative si ia măsurile necesare pentru identificarea, evaluarea, monitorizarea si controlul acestor riscuri;

d) se asigură că responsabilitătile delegate directorilor Băncii, cu privire la stabilirea politicilor si procedurilor de control intern, sunt îndeplinite în mod corespunzător;

e) supune aprobării Consiliului de administratie structura organizatorică a Băncii si regulamentul de organizare si functionare;

f) aprobă numărul total de salariati, nomenclatorul de functii, sistemul de salarizare si alte forme de remunerare a personalului si mentine o structură organizatorică adecvată realizării strategiei generale a Băncii;

g) se asigură că toate activitătile Băncii sunt realizate de personal calificat, având experientă si cunostinte necesare;

h) asigură instruirea corespunzătoare a personalului propriu prin implementarea politicilor de pregătire, care vor fi revizuite anual si supuse spre aprobare Consiliului de administratie;

i) aprobă reglementările interne ale Băncii în ceea ce priveste stabilirea principiilor generale si regulile de bază necesare elaborării acestora;

j) supune aprobării Consiliului de administratie sau adunării generale a actionarilor, după caz, înfiintarea, relocarea ori desfiintarea unor unităti teritoriale ale Băncii, precum si modificările în situatia acestora;

k) aprobă acordarea de credite care excedează competentelor decizionale ale comitetelor de credite si, respectiv, termenii si conditiile în care se acordă acestea;

l) aprobă acordarea de credite în conditii de favoare prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii si stimulente pentru salariatii Băncii, care excedează competentelor decizionale ale comitetelor de credite si, respectiv, termenii si conditiile în care se acordă acestea;

m) aprobă persoanele împuternicite să tranzactioneze pe piata interbancară în contul Băncii si în contul clientilor, precum si limita maximă de pozitie deschisă pe fiecare arbitrajist si pe total trezorerie;

n) aprobă fondurile de premiere a salariatilor Băncii si repartizarea acestora;

o) aprobă sumele ce revin din fondul de participare la profit salariatilor din Centrala Băncii, precum si fondurile pe sucursale;

p) aprobă încheierea contractelor de publicitate, sponsorizări, donatii si mecenat, în conditiile legii;

q) aprobă stabilirea de relatii de corespondent cu alte bănci si aprobă plafoanele de lucru cu acestea, în cadrul limitelor de expunere aprobate de Consiliul de administratie al Băncii;

r) aprobă formarea unor comitete si comisii de lucru, stabilind structura si limitele de competentă ale acestora;

s) aprobă încheierea de acte juridice prin care Banca să dobândească, să înstrăineze, să închirieze, să schimbe sau să constituie în garantie bunuri aflate în patrimoniul ei, a căror valoare cumulată în cursul exercitiului financiar se situează sub 10% din valoarea activelor nete ale Băncii la data încheierii actelor juridice. Comitetul de directie poate delega altor comitete si directorilor Băncii competente pe plafoane valorice, expres determinate, pentru încheierea unor acte juridice prin care Banca să dobândească, să închirieze, să înstrăineze, să schimbe sau să constituie în garantie bunurile aflate în patrimoniul Băncii, în limita prevăzută mai sus;

t) aprobă nivelul ratelor dobânzilor, comisioanelor si spezelor bancare practicate de Bancă;

u) autorizează ocuparea de către alti salariati ai Băncii, cu exceptia membrilor Comitetului de directie, a functiilor de reprezentanti în adunările generale ale actionarilor sau de administratori în alte societăti comerciale la care Banca este actionar, cu respectarea prevederilor legislatiei comerciale si bancare;

v) aprobă contractul colectiv de muncă;

w) poate delega presedintelui Băncii sau vicepresedintilor Băncii competente pentru desfăsurarea anumitor operatiuni, potrivit legii, cu precizarea expresă a limitelor mandatului dat;

x) rezolvă orice alte probleme stabilite de Consiliul de administratie al Băncii si îndeplineste hotărârile luate de acesta;

y) exercită orice alte atributii, cu exceptia celor aflate în competenta exclusivă a adunării generale a actionarilor sau a Consiliului de administratie al Băncii.

20.3. Prin decizii ale Consiliului de administratie se pot delega sau stabili în sarcina Comitetului de directie si alte atributii fără a se modifica corespunzător prezentul statut.

20.4. Comitetul de directie poate delega o parte din atributiile sale către directorii Băncii, în functie de aria de activitate coordonată de fiecare, cu acordul Consiliului de administratie.

Aceste atributii si delegări vor fi prevăzute în Regulamentul de organizare si functionare al Băncii.

 

CAPITOLUL VI

Comitetul de audit, auditorul financiar

 

ARTICOLUL 21

Comitetul de audit

 

21.1. Comitetul de audit este un comitet permanent, independent fată de Comitetul de directie al Băncii, constituit în baza prevederilor legii societătilor comerciale si a reglementărilor emise de Banca Natională a României.

Comitetul de audit este subordonat direct Consiliului de administratie al Băncii. Comitetul de audit are functie consultativă în ceea ce priveste strategia si politica Băncii privind sistemul de control intern, auditul intern si auditul financiar, respectiv controlul modului în care riscurile semnificative sunt administrate.

21.2. Comitetul de audit este format din membri ai Consiliului de administratie neexecutivi, altii decât cei care au sau au avut calitatea de conducător.

21.3. Principalele atributii ale Comitetului de audit sunt:

a) încurajează comunicarea între membrii Consiliului de administratie, directorii Băncii, auditul intern, auditorul financiar si Banca Natională a României;

b) avizează statutul auditului intern, planul de audit si revizuirea sa, precum si necesarul de resurse aferente acestei activităti;

c) asigură relatia cu auditorul financiar al Băncii, în sensul primirii planului de audit si analizării constatărilor si recomandărilor acestuia, precum si ale altor organe de supraveghere si control din afara Băncii;

d) analizează si avizează constatările si recomandările auditului intern si planurile pentru implementarea acestora;

e) avizează raportul anual privind angajamentele de audit desfăsurate în perioada respectivă, din care să reiasă constatările si recomandările auditului intern si modul de implementare a recomandărilor respective de către conducerea structurii auditate;

f) are acces la orice date sau înregistrări necesare îndeplinirii atributiilor ce îi revin;

g) Comitetul de audit poate formula recomandări adresate Consiliului de administratie privind strategia si politica Băncii în domeniul controlului intern, auditului intern si auditului financiar, precum si pentru numirea auditorului financiar al institutiei de credit.

21.4. Regulamentul de organizare si functionare a Comitetului de audit face parte integrantă din Regulamentul de organizare si functionare al Băncii.

 

ARTICOLUL 22

Auditorul financiar

 

22.1. Auditorul financiar este numit de adunarea generală ordinară a actionarilor dintre persoanele juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din România să desfăsoare activitate de audit financiar în conditiile legii. Auditorul financiar este înlocuit periodic.

22.2. Consiliul de administratie este împuternicit să încheie si să negocieze cu auditorul financiar termenii si conditiile contractului de asigurare de servicii de audit financiar, în baza aprobării prealabile a adunării generale a actionarilor privind numirea auditorului financiar.

22.3. Auditorul financiar este obligat sa facă dovada încheierii asigurării pentru riscul profesional în exercitarea activitătii de audit financiar.

22.4. În desfăsurarea activitătii lor, auditorul financiar este obligat să respecte:

a) codul de conduită etică si profesională în domeniul auditului financiar, precum si standardele de audit, asa cum sunt acestea prevăzute de legislatia specifică în domeniu, precum si de reglementările Băncii Nationale a României;

b) termenii si conditiile contractului de servicii încheiat cu Banca.

22.5. Auditorul financiar are următoarele atributii legale:

a) să întocmească un raport anual împreună cu opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare, a performantei financiare, a fluxurilor de trezorerie ale Băncii si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfăsurată, potrivit standardelor profesionale publicate de Camera Auditorilor Financiari din România;

b) să analizeze practicile si procedurile controlului si auditului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, să facă recomandări Băncii pentru remedierea lor;

c) să furnizeze, la solicitarea Băncii Nationale a României, orice detalii, clarificări, explicatii referitoare la datele cuprinse în situatiile financiare ale Băncii;

d) orice alte atributii stabilite prin lege, precum si prin normele si reglementările Băncii Nationale a României.

22.6. Auditorul financiar poate fi invitat la sedintele Consiliului de administratie si ale Comitetului de audit, la care ia parte fără a avea drept de vot.

 

CAPITOLUL VII

Registrele băncii si situatiile financiare anuale

 

ARTICOLUL 23

Registrele Băncii

 

23.1. În afară de evidentele prevăzute de lege, Banca întocmeste si păstrează la sediul său social documente si evidente originale, în limba română, cuprinzând:

a) Statutul, precum si toate actele aditionale prin care acesta a fost modificat;

b) un registru al actionarilor care să cuprindă, după caz, numele si prenumele, codul numeric personal, denumirea, domiciliul sau sediul actionarilor cu actiuni nominative, precum si vărsămintele făcute în contul actiunilor;

c) un registru al sedintelor si deliberărilor adunărilor generale;

d) un registru al sedintei si deliberărilor Consiliului de administratie, Comitetului de directie si ale comitetelor prevăzute de lege sau de reglementările Băncii Nationale a României si, după caz, ale comitetelor constituite pe baza hotărârii organelor statutare ale Băncii;

e) un registru al deliberărilor si constatărilor făcute de auditori interni, în exercitarea mandatului lor;

f) reglementările proprii referitoare la desfăsurarea activitătii, precum si toate amendamentele la acestea;

g) orice alte registre prevăzute de acte normative speciale.

23.2. Registrele prevăzute la art. 23.1 lit. b) si c) vor fi tinute prin grija Consiliului de administratie, cel prevăzut la lit. d) prin grija organului în cauză, iar cel prevăzut la lit. e) prin grija auditorilor interni; registrele prevăzute la art. 23.1 lit. g) vor fi tinute în conditiile prevăzute de actele normative respective.

23.3. Administratorii au obligatia să pună la dispozitia actionarilor si a oricăror alti solicitanti informatii privind structura actionariatului Băncii si să le elibereze, la cerere, certificate privind aceste date. De asemenea, sunt obligati să pună la dispozitia actionarilor, în aceleasi conditii, registrul prevăzut la art. 23.1 lit. c).

23.4. Registrul actionarilor se tine în sistem computerizat. Banca poate contracta cu o societate de registru independent privat tinerea registrului actionarilor în sistem computerizat si efectuarea înregistrărilor si a altor operatiuni legate de acest registru. În cazul în care registrul actionarilor este tinut de către o societate de registru independent autorizată, este obligatorie mentionarea în registrul comertului a firmei si a sediului acesteia, precum si a oricăror modificări intervenite cu privire la aceste elemente de identificare.

23.5. Banca întocmeste si păstrează la sediul social sau la sucursalele si agentiile sale un exemplar al documentelor contractuale, documentatia internă aferentă tranzactiilor derulate, evidenta zilnică a înregistrărilor pentru fiecare client, din care să rezulte cel putin caracteristicile tranzactiilor derulate si soldul datorat clientului sau institutiei de credit, precum si orice informatii privitoare la relatiile sale de afaceri cu clientii si cu alte persoane pe care Banca Natională a României le poate prevedea prin reglementări specifice.

 

ARTICOLUL 24

Situatiile financiare

 

24.1. Situatiile financiare anuale vor fi întocmite si auditate în conditiile prevăzute de lege si de reglementările specifice emise de Banca Natională a României.

24.2. Consiliul de administratie trebuie să prezinte auditorilor interni si auditorilor financiari, cu cel putin 30 de zile înainte de ziua stabilită pentru adunarea generală a actionarilor, situatia financiară anuală pentru exercitiul financiar precedent, însotită de raportul lor si de documentele justificative.

24.3. Raportul auditorului financiar rămâne depus la sediul Băncii în cele 15 zile care preced adunarea generală a actionarilor, pentru a fi consultat de actionari.

24.4. La cerere, Consiliul de administratie eliberează actionarilor copii de pe aceste documente.

24.5. Consiliul de administratie este obligat ca, în termen de 15 zile de la data adunării generale a actionarilor, să depună la registrul comertului copii pe suport hârtie si în formă electronică sau numai în formă electronică, având atasată o semnătură electronică extinsă, ale situatiilor financiare anuale, însotite de

raportul lor sau raportul auditorilor financiari, precum si de procesul-verbal al adunării generale a actionarilor, în conditiile prevăzute de Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Un anunt prin care se confirmă depunerea acestor acte va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, pe cheltuiala Băncii si prin grija oficiului registrului comertului.

24.6. Aprobarea situatiilor financiare anuale de către adunarea generală a actionarilor nu împiedică exercitarea actiunii în răspundere împotriva membrilor Consiliului de administratie, membrilor Comitetului de directie sau auditorilor financiari pentru daune cauzate de acestia prin încălcarea îndatoririlor lor fată de Bancă.

24.7. Profitul rămas după plata impozitului datorat se repartizează în conformitate cu hotărârea adunării generale a actionarilor în acest sens si cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

24.8. Acoperirea pierderilor se va face în conditiile legii si pe baza hotărârii adunării generale a actionarilor.

 

CAPITOLUL VIII

Fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea băncii, secretul profesional, reglementări privind functionarea

băncii, dispozitii finale

 

ARTICOLUL 25

Fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea Băncii

 

25.1. Fuziunea, dizolvarea, divizarea si lichidarea Băncii se efectuează în conditiile si în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul respectiv.

 

ARTICOLUL 26

Secretul profesional

 

26.1. Orice membru al Consiliului de administratie, al Comitetului de directie, angajatii Băncii si orice persoană care sub o formă sau alta participă la conducerea, administrarea, auditarea, controlul ori activitatea Băncii au obligatia să păstreze secretul profesional.

26.2. Informatii de natura secretului profesional pot fi furnizate, în măsura în care acestea sunt justificate de scopul pentru care sunt cerute ori furnizate, numai în situatiile prevăzute de legislatia în vigoare.

 

ARTICOLUL 27

Reglementări privind functionarea Băncii

 

27.1. Conform legii privind activitatea bancară si reglementărilor emise de Banca Natională a României, Banca emite reglementări interne, care determină modul în care aceasta îsi desfăsoară activitatea.

27.2. Banca, Consiliul de administratie, Comitetul de directie, Comitetul de audit, auditorul financiar si angajatii Băncii îsi îndeplinesc activitatea în conformitate cu legile în vigoare, cu prezentul statut, cu regulamentul de organizare si functionare si cu reglementările interne.

 

ARTICOLUL 28

Dispozitii finale

 

28.1. Modificarea si completarea statutului Băncii se pot face doar în scris, în baza aprobării adunării generale a actionarilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu exceptiile stabilite prin prezentul statut. Actele aditionale modificatoare vor fi semnate de oricare dintre directorii Băncii. După fiecare modificare a statutului Băncii, actul aditional si textul complet al statutului, actualizat cu toate modificările aduse, se vor înregistra la registrul comertului, conform legii.

28.2. Prezentul statut se completează în mod corespunzător cu dispozitiile legale în materie. Orice prevedere a prezentului statut care contravine, în totalitate ori în parte, unor norme legale imperative va fi considerată nulă în măsura respectivă si va fi înlocuită de drept cu prevederea legală aplicabilă, fără a aduce atingere celorlalte prevederi ale prezentului statut.

28.3. Prezentul statut a fost aprobat de adunarea generală extraordinară a actionarilor din data de 28 decembrie 2007.

 

ANEXĂ

la statut

 

EMBLEMA BĂNCII