MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 404         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 29 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

546. - Hotărâre privind gestionarea calitătii apei de îmbăiere

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

324. - Ordin al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

689. - Ordin al ministrului transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

819. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind gestionarea calitătii apei de îmbăiere

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (31) din Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta hotărâre stabileste cadrul legal pentru:

a) monitorizarea si clasificarea calitătii apei de îmbăiere;

b) managementul calitătii apei de îmbăiere;

c) furnizarea către public a informatiilor cu privire la calitatea apei de îmbăiere.

Art. 2. - Autoritătile competente în aplicarea prevederilor prezentei hotărâri sunt:

a) Ministerul Sănătătii Publice, Institutul de Sănătate Publică Bucuresti, denumit în continuare ISPB, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti;

b) Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile, Administratia Natională „Apele Române”, denumită în continuare ANAR, prin directiile bazinale.

Art. 3. - Prezenta hotărâre are ca scop conservarea, protejarea si îmbunătătirea calitătii mediului, precum si protejarea sănătătii oamenilor, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se aplică apelor de suprafată utilizate pentru îmbăiere, pentru care autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti preconizează un număr mare de utilizatori si pentru care nu există o interdictie sau recomandare permanentă împotriva îmbăierii.

Art. 5. - Prezenta hotărâre nu se aplică:

a) bazinelor de înot si bazinelor cu apă din statiunile balneare si balneoclimatice;

b) apelor captate utilizate în scopuri terapeutice;

c) apelor captate în bazine amenajate, separate de apele de suprafată si de apele subterane.

Art. 6. - În sensul prezentei hotărâri, următorii termeni si expresii se definesc astfel:

a) ape de suprafată, ape subterane, ape interioare, ape de tranzitie, ape costiere si bazin hidrografic au întelesul definitiilor prevăzute în Legea apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b) autoritate competentă - autoritatea sau autoritătile desemnate pentru a asigura respectarea obligatiilor prevăzute de prezenta hotărâre sau orice altă autoritate ori organism căruia i-a fost delegat acest rol;

c) permanent - interdictia de a se îmbăia sau recomandarea împotriva îmbăierii pe o perioadă echivalentă cu cel putin un întreg sezon de îmbăiere;

d) număr mare - un număr de utilizatori de peste 150/zi în timpul sezonului de îmbăiere, pe care autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti îl preconizeză pe baza tendintelor trecute sau pe baza infrastructurii si a serviciilor asigurate ori a altor măsuri luate pentru a încuraja îmbăierea;

e) poluare - prezenta unei contaminări microbiologice sau a altor organisme ori deseuri care afectează calitatea apei de îmbăiere si care prezintă un risc pentru sănătatea utilizatorilor, potrivit prevederilor art. 33-35 si, respectiv, prevederilor coloanei A din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate;

f) sezon de îmbăiere - perioada cuprinsă între datele de 1 iunie si 15 septembrie ale fiecărui an. În functie de conditiile locale, sezonul de îmbăiere poate fi stabilit pentru o altă perioadă de către autoritatea de sănătate publică locală si se comunică ISPB înainte de data de 1 mai a fiecărui an;

g) măsuri de management - măsuri cu privire la apa de îmbăiere, respectiv:

1. stabilirea si mentinerea profilului apei de îmbăiere;

2. stabilirea unui calendar de monitorizare;

3. monitorizarea apei de îmbăiere;

4. evaluarea calitătii apei de îmbăiere;

5. clasificarea apei de îmbăiere;

6. identificarea si evaluarea cauzelor de poluare care ar putea afecta apele de îmbăiere si sănătatea utilizatorilor;

7. furnizarea de informatii către public;

8. actiuni care să prevină expunerea utilizatorilor la poluare;

9. actiuni pentru reducerea riscului asociat poluării;

h) poluare pe termen scurt - contaminarea microbiologică asa cum este prevăzută în coloana A din anexa nr. 1 -

Parametrii de calitate, care are cauze ce pot fi clar identificate si care în mod normal nu ar afecta calitatea apei de îmbăiere pentru mai mult de 72 de ore din momentul debutului si pentru care ANAR, prin directiile bazinale, va include în programele de monitorizare a calitătii apelor de suprafată si monitorizarea evacuărilor de ape uzate ale folosintelor de apă, dacă acestea pot influenta direct calitatea apei din zona natural amenajată pentru îmbăiere pentru a stabili proceduri cu scopul de a prognoza si gestiona poluarea pe termen scurt, în conformitate cu prevederile anexei nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de îmbăiere;

i) situatie anormală - un eveniment sau o combinatie de evenimente care are impact asupra calitătii apei de îmbăiere dintr-o zonă definită si care se produce, în medie, cel mult o dată la 4 ani;

j) set de date privind calitatea apei de îmbăiere – datele obtinute în conformitate cu prevederile cap. III;

k) evaluarea calitătii apei de îmbăiere - procesul de apreciere a calitătii apei de îmbăiere prevăzut în anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de îmbăiere;

l) proliferarea cianobacteriilor - dezvoltarea în masă a cianobacteriilor cu aspect de înflorire, covor sau spumă;

m) public interesat - public afectat sau care ar putea fi afectat ori care este interesat de procedurile de adoptare a deciziilor în domeniul mediului, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.213/2006 privind stabilirea proceduriicadru de evaluare a impactului asupra mediului pentru anumite proiecte publice si private.

 

CAPITOLUL II

Calitatea si managementul apei de îmbăiere

 

Art. 7. - (1) ISPB si ANAR identifică anual toate apele de îmbăiere, până la data de 15 mai, prin autoritătile de sănătate publică si, respectiv, prin directiile bazinale.

(2) Autoritătile prevăzute la alin. (1) comunică annual Ministerului Sănătătii Publice si Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile lista cu apele de îmbăiere identificate, până la data de 25 mai.

Art. 8. - Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti asigură monitorizarea parametrilor prevăzuti în coloana A din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 – Monitorizarea apelor de îmbăiere si pe baza metodologiei prevăzute la art. 48.

Art. 9. - Punctul de monitorizare reprezintă locul în care:

a) se estimează cel mai mare număr de utilizatori; sau

b) se prognozează cel mai mare risc de poluare, luându-se în considerare profilul apei de îmbăiere.

Art. 10. - (1) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti stabilesc un program calendaristic de monitorizare pentru fiecare zonă de îmbăiere, înainte de începerea fiecărui sezon de îmbăiere, pe baza metodologiei prevăzute la art. 48.

(2) Monitorizarea se realizează, pentru fiecare prelevare, într-un termen de maximum 4 zile de la data specificată în programul calendaristic de monitorizare.

(3) Primul program calendaristic de monitorizare se va stabili începând cu sezonul de îmbăiere 2008.

(4) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti raportează ISPB la sfârsitul fiecărui sezon de îmbăiere, până la data de 15 octombrie a anului în curs, rezultatele monitorizării prevăzute la alin. (1).

Art. 11. - Rezultatele monitorizării în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se utilizează pentru elaborarea setului de date pe 4 ani privind calitatea apei de îmbăiere, prevăzut la art. 19 alin. (2) lit. c).

Art. 12. - Se admite ca probele prelevate în timpul poluărilor pe termen scurt să nu fie luate în considerare. Acestea pot fi înlocuite cu probe prelevate în conformitate cu prevederile anexei nr. 4 - Monitorizarea apelor de îmbăiere.

Art. 13. - (1) În timpul situatiilor anormale, programul calendaristic de monitorizare prevăzut la art. 10 alin. (1) poate fi suspendat de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Programul prevăzut la art. 10 alin. (1) este reluat de îndată ce acest lucru este posibil, după încetarea situatiei anormale, si sunt prelevate noi probe, pentru a înlocui probele care lipsesc din cauza acestei situatii.

(3) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti au obligatia de a comunica suspendarea calendarului de monitorizare în raportarea anuală către ISPB, prevăzută la art. 10 alin. (4).

(4) Situatiile anormale sunt declarate de ANAR si de alte institutii conform competentelor pe care le au.

Art. 14. - Ministerul Sănătătii Publice, prin ISPB, informează Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile si Comisia Europeană despre orice suspendare a programului calendaristic de monitorizare, indicând motivele suspendării, cel mai târziu în următoarea raportare anuală, prevăzută la art. 43.

Art. 15. - Ministerul Sănătătii Publice, prin ISPB si prin autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, se asigură că analiza calitătii apei de îmbăiere se efectuează potrivit metodelor de referintă prevăzute la anexa nr. 1 - Parametrii de calitate si regulilor de prelevare a probelor pentru analize microbiologice prevăzute în anexa nr. 5 – Reguli de prelevare a probelor pentru analizele microbiologice.

Art. 16. - Ministerul Sănătătii Publice, prin ISPB, poate autoriza utilizarea altor metode sau reguli alternative de analiză a calitătii apei de îmbăiere, în cazul în care se demonstrează că rezultatele obtinute sunt echivalente cu cele obtinute potrivit prevederilor anexelor nr. 1 si 5.

Art. 17. - Ministerul Sănătătii Publice, prin ISPB, în situatia prevăzută la art. 16, furnizează Comisiei Europene toate informatiile cu privire la metodele sau regulile utilizate si la echivalenta acestora.

Art. 18. - ISPB centralizează seturile de date privind calitatea apei de îmbăiere, rezultate din monitorizarea efectuată de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 19. - (1) Evaluarea calitătii apei de îmbăiere se realizează de către ISPB, pe baza datelor raportate la sfârsitul fiecărui sezon de îmbăiere de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(2) Evaluarea se face după următoarele criterii:

a) pentru fiecare apă de îmbăiere;

b) după sfârsitul fiecărui sezon de îmbăiere;

c) pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere din sezonul curent si 3 sezoane de îmbăiere precedente;

d) în conformitate cu procedura privind evaluarea si clasificarea apelor de îmbăiere prevăzute în anexa nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de îmbăiere.

Art. 20. - (1) Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu ISPB, poate decide evaluarea apei de îmbăiere numai pe baza datelor privind calitatea apelor de îmbăiere obtinute în ultimele 3 sezoane, fără a lua în considerare rezultatele monitorizării din sezonul curent.

(2) Înainte de a realiza evaluarea prevăzută la alin. (1), Ministerul Sănătătii Publice, prin ISPB, informează Comisia Europeană despre această activitate.

(3) Comisia Europeană este informată si în cazul în care Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu ISPB, decide să reia evaluarea calitătii apelor de îmbăiere pe baza a 4 sezoane de îmbăiere;

(4) Durata perioadelor de evaluare se poate modifica numai o dată la 5 ani, de către Ministerul Sănătătii Publice, în colaborare cu ISPB.

Art. 21. - (1) Seturile de date utilizate pentru evaluarea calitătii apei de îmbăiere sunt compuse din cel putin 16 probe. (2) Pentru circumstantele speciale prevăzute la pct. 2 din anexa nr. 4 - Monitorizarea apelor de îmbăiere, seturile de date sunt compuse din 12 probe.

Art. 22. - Prin exceptie de la prevederile art. 19 alin. (2) lit. c), evaluarea calitătii apei de îmbăiere se poate realiza pe un set de date referitor la mai putin de 4 sezoane de îmbăiere, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute la art. 21 sau dacă setul de date privind apa de îmbăiere cuprinde cel putin 8 probe, în cazul apelor de îmbăiere pentru care sezonul de îmbăiere nu depăseste 8 săptămâni, în următoarele situatii:

a) apa de îmbăiere a fost identificată recent;

b) au apărut schimbări care pot afecta clasificarea apei de îmbăiere în conformitate cu prevederile art. 24, caz în care evaluarea se realizează pe baza unui set de date privind calitatea apei de îmbăiere alcătuit exclusiv din rezultatele obtinute pentru probele prelevate din momentul aparitiei schimbărilor;

c) apa de îmbăiere a făcut deja obiectul unei evaluări în conformitate cu Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002. În acest caz se echivalează parametrii Coliformi fecali/100 ml si Streptococi fecali/100 ml, colectati în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, cu parametrii Escherichia coli/100 ml si, respectiv, Enterococi intestinali/100 ml din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate.

Art. 23. - Apele de îmbăiere existente se pot grupa sau diviza, în vederea evaluării calitătii, numai în cazul în care:

a) sunt învecinate;

b) au făcut obiectul unor evaluări similare în cei 4 ani precedenti în conformitate cu prevederile art. 19, 21 si ale art. 22 lit. c);

c) au profiluri de apă de îmbăiere similare în ceea ce priveste prezenta sau absenta factorilor de risc.

Art. 24. - (1) Pe baza rezultatelor evaluării efectuate în conformitate cu prevederile art. 18-23, ISPB clasifică apele de îmbăiere, conform dispozitiilor anexei nr. 2 - Proceduri privind evaluarea si clasificarea apelor de îmbăiere, ca fiind de calitate:

a) nesatisfăcătoare;

b) satisfăcătoare;

c) bună;

d) excelentă.

(2) Prima clasificare efectuată în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri se realizează la sfârsitul sezonului de îmbăiere 2015.

Art. 25. - Până la sfârsitul sezonului de îmbăiere 2015, toate apele de îmbăiere sunt cel putin de calitate „satisfăcătoare”, iar Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile ia măsurile adecvate si necesare pentru cresterea numărului apelor de îmbăiere a căror calitate să fie „excelentă” sau „bună”.

Art. 26. - (1) Este permisă clasificarea temporară a unei ape de îmbăiere ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, fără a se aduce atingere obiectivelor prezentei hotărâri, numai dacă în sezonul de îmbăiere care urmează sunt adoptate următoarele măsuri:

a) măsuri de management adecvate, inclusiv interzicerea îmbăierii sau emiterea unei recomandări împotriva îmbăierii, în vederea prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor;

b) identificarea cauzelor si motivelor pentru care nu a putut fi atinsă o calitate „satisfăcătoare”;

c) măsuri de management adecvate pentru a preveni, reduce sau elimina cauzele poluării;

d) avertizarea publicului prin semne si simboluri simple si clare, în conformitate cu prevederile art. 38, si informarea acestuia despre cauzele poluării si despre măsurile adoptate pe baza profilului apelor de îmbăiere.

(2) În cazul în care apa de îmbăiere este de calitate „nesatisfăcătoare” timp de 5 ani consecutivi, se emite o interdictie permanentă de îmbăiere sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii, de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

(3) Autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti pot introduce o interdictie permanentă a îmbăierii sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii înainte de sfârsitul perioadei de 5 ani, în cazul în care Ministerul Mediului si Dezvoltării Durabile si ANAR consideră că obtinerea calitătii „satisfăcătoare” ar fi imposibilă sau prea costisitoare.

Art. 27. - (1) ISPB în colaborare cu ANAR elaborează profilul apelor de îmbăiere în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de îmbăiere.

(2) Fiecare profil de apă de îmbăiere poate fi stabilit pentru una sau mai multe ape de îmbăiere învecinate.

(3) Profilurile apelor de îmbăiere se stabilesc pentru prima dată până cel târziu la 24 martie 2011, pe baza metodologiei recomandate de Comisia Europeană.

Art. 28. - Profilurile apelor de îmbăiere se revizuiesc si se actualizează de către ANAR si ISPB în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 - Profilul apelor de îmbăiere.

Art. 29. - La stabilirea, revizuirea si actualizarea profilurilor apelor de îmbăiere se utilizează în mod corespunzător datele care au fost obtinute prin monitorizările si evaluările efectuate în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare, si care sunt relevante în sensul prezentei hotărâri.

Art. 30. - (1) ANAR, prin directiile bazinale si autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, adoptă în timp util măsuri de management adecvate atunci când are cunostintă sau când se prognozează situatii neasteptate, care au ori se estimează că pot avea consecinte negative asupra calitătii apei de îmbăiere si asupra sănătătii utilizatorilor.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1), autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, împreună cu directiile bazinale ANAR si cu autoritătile publice locale, asigură informarea publicului si, după caz, interdictia temporară a îmbăierii.

Art. 31. - În situatia în care profilul apei de îmbăiere indică un risc potential de proliferare a cianobacteriilor, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti efectuează o monitorizare adecvată pentru a permite identificarea în timp util a riscurilor pentru sănătate.

Art. 32. - În caz de proliferare a cianobacteriilor si atunci când a fost identificat un risc pentru sănătate sau se preconizează un asemenea risc, autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si directiile bazinale ale ANAR, în colaborare cu autoritătile publice locale, adoptă de urgentă măsurile de management pentru a preveni expunerea utilizatorilor, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.

Art. 33. - (1) În situatia în care profilul apei de îmbăiere indică o tendintă de proliferare a algelor macroscopice si/sau a fitoplanctonului marin, ANAR, prin directiile bazinale si autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti, efectuează investigatii pentru a determina dacă prezenta acestora este acceptabilă si pentru a identifica riscurile pentru sănătate.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si ANAR, prin directiile bazinale, adoptă măsuri de management, inclusiv măsuri pentru informarea publicului.

Art. 34. - (1) Apele de îmbăiere sunt supuse unui control vizual al poluării de către ANAR, prin directiile bazinale, control menit să detecteze prezenta reziduurilor, spre exemplu de gudron, sticlă, plastic, cauciuc sau a altor deseuri.

(2) În situatia în care se constată existenta unei poluări, autoritătile competente adoptă măsuri adecvate de management, inclusiv informarea publicului.

Art. 35. - În situatia în care fenomenele de poluare sau meteo dintr-un bazin hidrografic au efecte transfrontiere asupra calitătii apei de îmbăiere, România cooperează cu statele membre, precum si cu alte state implicate, în vederea atingerii obiectivelor stabilite prin prezenta hotărâre, inclusiv prin intermediul unui schimb adecvat de informatii si prin actiuni comune, menite să controleze aceste efecte.

 

CAPITOLUL III

Schimbul de informatii

 

Art. 36. - Autoritătile competente încurajează participarea publicului la punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri si se asigură că publicul se poate informa asupra modalitătii de participare si poate formula sugestii, observatii sau reclamatii.

Art. 37. - Prevederile art. 36 se aplică în special la stabilirea, revizuirea si actualizarea listelor cu apele de îmbăiere în conformitate cu art. 7. Informatiile obtinute sunt luate în considerare de către autorităti în mod corespunzător.

Art. 38. - Autoritătile competente se asigură că sunt difuzate activ si rapid pe toată perioada sezonului de îmbăiere, într-un loc usor accesibil, situat în imediata apropiere a fiecărei ape de îmbăiere, informatii privind:

a) clasificarea curentă a apei de îmbăiere, precum si orice interdictie a îmbăierii sau recomandare împotriva îmbăierii prin intermediul unui semn ori simbol simplu si clar;

b) o descriere generală a apei de îmbăiere în termeni care să nu fie tehnici, pe baza profilului apei de îmbăiere stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. 3 ;

c) în cazul apelor de îmbăiere expuse poluării pe termen scurt:

(i) notificarea că apa de îmbăiere este supusă unei poluări pe termen scurt;

(ii) indicarea numărului de zile în care îmbăierea a fost interzisă sau nu a fost recomandată în timpul sezonului de îmbăiere precedent, ca urmare a unei poluări similare;

(iii) un avertisment, ori de câte ori se prognozează sau are loc o asemenea poluare;

d) informatii privind natura si durata prognozată a situatiilor anormale în cursul unor astfel de evenimente;

e) o notă de informare a publicului, care să explice motivele pentru care îmbăierea este interzisă sau nu este recomandată;

f) anuntul că zona în cauză nu mai este o apă de îmbăiere si motivele declasării, în cazul în care este emisă o interdictie permanentă a îmbăierii sau o recomandare permanentă împotriva îmbăierii;

g) indicarea unor surse de informare mai complete, în conformitate cu prevederile art. 39.

Art. 39. - Autoritătile competente utilizează mijloacele de comunicare si tehnologiile corespunzătoare, inclusiv internetul, pentru a difuza în mod activ si rapid informatiile referitoare la apele de îmbăiere prevăzute la art. 38, precum si următoarele informatii, cel putin în limbile română si engleză:

a) o listă a apelor de îmbăiere;

b) clasificarea fiecărei ape de îmbăiere în cursul ultimilor 3 ani, precum si profilul acesteia, inclusiv rezultatele monitorizării efectuate în conformitate cu prezenta hotărâre, de la ultima clasificare;

c) în cazul apelor de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare”, informatii privind cauzele poluării si măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor la poluare si pentru solutionarea cauzelor, în conformitate cu prevederile art. 8;

d) în cazul apelor de îmbăiere supuse poluării pe termen scurt, informatii generale privind:

(i) conditiile susceptibile să conducă la o poluare pe termen scurt;

(ii) probabilitatea producerii unei asemenea poluări si durata prognozată a acesteia;

(iii) cauzele poluării si măsurile adoptate în vederea prevenirii expunerii utilizatorilor la poluare si eliminării cauzelor poluării.

Art. 40. - (1) Lista prevăzută la art. 39 lit. a) este disponibilă în fiecare an înainte de începerea sezonului de îmbăiere.

(2) Rezultatele monitorizărilor prevăzute la art. 39 lit. b) sunt disponibile pe site-ul autoritătilor competente după finalizarea analizei.

Art. 41. - Informatiile prevăzute la art. 37 si 38 sunt difuzate de îndată ce sunt disponibile si sunt utilizate începând cu anul 2012.

Art. 42. - Autoritătile competente comunică publicului ori de câte ori este posibil informatii cu referinte geografice, într-o manieră clară si coerentă, prin utilizarea semnelor si simbolurilor adoptate la nivel european.

 

CAPITOLUL IV

Raportare

 

Art. 43. - (1) Pentru fiecare apă de îmbăiere, Ministerul Sănătătii Publice, prin ISPB, comunică Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile si Comisiei Europene rezultatele monitorizării si evaluării calitătii apei de îmbăiere, precum si o descriere a principalelor măsuri de management care au fost adoptate.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) se comunică odată cu încheierea primei evaluări a calitătii apei de îmbăiere, realizată pe baza seturilor de date obtinute prin monitorizarea prevăzută la art. 8.

(3) Comunicarea prevăzută la alin. (1) se realizează până la 31 decembrie, pentru sezonul de îmbăiere din anul respectiv.

Art. 44. - (1) Ministerul Sănătătii Publice notifică annual Comisiei Europene, înainte de începerea sezonului de îmbăiere, toate apele identificate ca ape de îmbăiere, inclusiv motivele oricărei modificări în raport cu anul precedent.

(2) Informatiile prevăzute la alin. (1) se comunică pentru prima dată înainte de începerea sezonului de îmbăiere 2008.

Art. 45. - ISPB întocmeste anual raportul national privind calitatea apelor de îmbăiere, pe care îl transmite Ministerului Sănătătii Publice si Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile până la 31 decembrie.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 46. - (1) Pentru echivalenta metodelor de analiză microbiologică în sensul art. 15, se specifică standardul ISO 17994:2004.

(2) Măsurile care trebuie adoptate în conformitate cu prevederile art. 38 lit. a) se elaborează de către autoritătile de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti si directiile bazinale ANAR si se implementează în colaborare cu reprezentantii autoritătilor publice locale, precum si cu celelalte părti interesate.

Art. 47. - România poate transmite Comisiei Europene, până la 31 decembrie 2014, observatii si propuneri la raportul realizat de aceasta în domeniul apelor de îmbăiere în anul 2008.

Art. 48. - (1) Metodologia de monitorizare si evaluare a zonelor de îmbăiere se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii publice în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri si se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În scopul informării adecvate a publicului, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. (1) lit. a) si cu prevederile art. 42, autoritătile competente vor elabora, pe baza recomandărilor Comisiei Europene, metodologii specifice care vor fi aprobate prin ordin al ministrului sănătătii publice.

Art. 49. - (1) Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Anexele nr. 1 si 5 vor fi actualizate prin ordin al ministrului sănătătii publice, ori de câte ori este necesar, în baza progresului tehnic si stiintific si a recomandărilor Comisiei Europene.

(3) Autoritătile competente vor elabora ghiduri metodologice pentru evaluarea probelor individuale.

Art. 50. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la 3 zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu următoarele exceptii:

a) art. 27-29 si art. 31-33, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011;

b) art. 8, art. 15-17 si art. 46, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2012;

c) art. 19-26 si art. 43, care intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2015.

Art. 51. - (1) Până la data intrării în vigoare a prevederilor art. 8, monitorizarea apei de îmbăiere se realizează pe baza parametrilor prevăzuti în anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002.

(2) Până în anul 2014, raportarea anuală a calitătii apei de îmbăiere se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 459/2002 si, respectiv, ale Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2004, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Pentru anii 2012-2014, se vor realiza următoarele echivalări, în scopul raportării:

a) parametrul Enterococi intestinali, monitorizat în conformitate cu anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, se va echivala cu parametrul Streptococi fecali, prevăzut la pozitia 3 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002;

b) parametrul Escherichia coli, monitorizat în conformitate cu anexa nr. 1 - Parametrii de calitate, se va echivala cu parametrul Coliformi fecali, prevăzut la pozitia 2 din anexa la Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002.

Art. 52. - (1) Pe data intrării în vigo are a prezentei hotărâri se abrogă art. 2, art. 7 alin. (1)-(3) si art. 11 alin. (1) si (2) din Normele de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002, precum si anexa nr. 2 la Normele de supraveghere, inspectie sanitară si control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 13 februarie 2004, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

(2) Pe data de 31 decembrie 2014 se abrogă integral prevederile Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbăiere, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 459/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 350 din 27 mai 2002.

Art. 53. - Prevederile prezentei hotărâri se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 88/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitară si control al zonelor naturale utilizate pentru îmbăiere, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 54. - Autoritătile competente comunică Comisiei Europene textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta hotărâre.

*

* *

Prezenta hotărâre transpune Directiva 2006/7/CE privind managementul calitătii apei de îmbăiere, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 64 din 4 martie 2006.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 546.

 

ANEXA Nr. 1

 

PARAMETRII DE CALITATE

 

A. Pentru apele interioare

 

Parametrul

Calitate excelentă

Calitate bună

Calitate satisfăcătoare

Metode de referinţă pentru analiză

A

B

C

D

E

Enterococi intestinali/100 ml

200*)

400*)

330**)

ISO 7899-1 sau ISO 7899-2

Escherichia coli/100 ml

500*)

1.000*)

900**)

ISO 9308-3 sau ISO 9308-1

 

*) Pe baza evaluării percentilei 95; a se vedea anexa nr. 2.

**) Pe baza evaluării percentilei 90; a se vedea anexa nr. 2.

 

B. Pentru apele costiere şi apele de tranziţie

 

Parametrul

Calitate excelentă

Calitate bună

Calitate satisfăcătoare

Metode de referinţă pentru analiză

A

B

C

D

E

Enterococi intestinali/100 ml

100*)

200*)

185**)

ISO 7899-1 sau ISO 7899-2

Escherichia coli/100 ml

250*)

500*)

500**)

ISO 9308-3 sau ISO 9308-1

 

*) Pe baza evaluării percentilei 95; a se vedea anexa nr. 2 — Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere.

**) Pe baza evaluării percentilei 90; a se vedea anexa nr. 2 — Proceduri privind evaluarea şi clasificarea apelor de îmbăiere.

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

PROCEDURI PRIVIND EVALUAREA SI CLASIFICAREA APELOR DE ÎMBĂIERE

 

1. Calitate nesatisfăcătoare

Apele de îmbăiere sunt clasificate ca fiind de calitate „nesatisfăcătoare” în cazul în care, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obtinut în cursul ultimei perioade de evaluarea), valorile percentileib) pentru numărătorile microbiologice sunt mai relec) decât valorile de calitate „satisfăcătoare” prevăzute în coloana D din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate.

2. Calitate satisfăcătoare

Apele de îmbăiere trebuie clasificate ca fiind de calitate „satisfăcătoare”:

a) dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obtinute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai bune decât valorile pentru calitate „satisfăcătoare” prevăzute în coloana D din anexa nr. 1 - Parametrii de calitate;

si

b) dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu conditia ca:

(i) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă si monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;

(ii) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; si

(iii) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

3. Calitate bună

Apele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de calitate „bună”:

a) dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obtinute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai buned) decât valorile de calitate „bună” prevăzute în anexa nr. 1 coloana C; si

b) dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu conditia ca:

(i) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă si monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;

(ii) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; si

(iii) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.

4. Calitate excelentă

Apele de îmbăiere trebuie să fie clasificate ca fiind de calitate „excelentă”:

a) dacă, pe baza setului de date privind calitatea apei de îmbăiere obtinute în cursul ultimei perioade de evaluare, valorile percentilei pentru numărătorile microbiologice sunt egale sau mai buned) decât valorile de calitate „excelentă” prevăzute în anexa nr. 1 coloana B; si

b) dacă apa de îmbăiere prezintă o poluare pe termen scurt, cu conditia ca:

(i) să se adopte măsuri de management adecvate, inclusiv controlul, sistemul de avertizare rapidă si monitorizare, în scopul prevenirii expunerii la poluare a utilizatorilor, printr-un mijloc de avertizare sau, după caz, prin interzicerea îmbăierii;

(ii) să se adopte măsuri de management adecvate pentru prevenirea, reducerea sau eliminarea cauzelor poluării; si

(iii) numărul de probe care au fost eliminate în conformitate cu art. 12 din hotărâre, ca urmare a unei poluări pe termen scurt în cursul ultimei perioade de evaluare, să nu reprezinte mai mult de 15% din numărul total de probe prevăzut în calendarele de monitorizare stabilite pentru perioada în cauză sau nu mai mult de o probă pe sezon de îmbăiere, fiind consemnată valoarea cea mai mare.


a) Ultima perioadă de evaluare înseamnă ultimele 4 sezoane de îmbăiere ori perioada prevăzută la art. 19 sau 22.

b) Pe baza evaluării percentilei log10 a functiei distributiei normale a probabilitătii densitătii datelor microbiologice obtinute pentru o anumită apă de îmbăiere, valoarea percentilei se calculează în modul următor:

(i) se ia valoarea log10 a tuturor numărătorilor bacteriene din secventa de date care trebuie evaluată (în cazul în care se obtine o valoare egală cu zero se ia valoarea log10 a limitei de detectie a metodei analitice utilizate);

(ii) se calculează media aritmetică a valorilor log10 (μ);

(iii) se calculează abaterea standard a valorilor log10 (σ).

Valoarea superioară a percentilei 90 a probabilitătii functiei densitătii datelor se calculează pe baza ecuatiei:

Percentila superioară 90 = antilog (μ + 1,282 σ)

Valoarea superioară a percentilei 95 a probabilitătii functiei densitătii datelor se calculează pe baza ecuatiei:

Percentila superioară 95 = antilog (μ + 1,65 σ)

c) Mai rele înseamnă concentratii mai mari, exprimate în UFC/100 ml.

d) Mai bune înseamnă concentratii mai mici, exprimate în UFC/100 ml.

 

ANEXA Nr. 3

 

PROFILUL APELOR DE ÎMBĂIERE

 

1. Profilul apei de îmbăiere prevăzut la cap. II din hotărâre constă în:

a) o descriere a caracteristicilor fizice, geografice si hidrologice ale apei de îmbăiere, precum si ale altor ape de suprafată din bazinul hidrografic al apei de îmbăiere în cauză, care ar putea fi o sursă de poluare si care sunt relevante în sensul scopului prezentei hotărâri, în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările si completările ulterioare;

b) o identificare si o evaluare a cauzelor poluării care ar putea afecta apele de îmbăiere si ar putea dăuna sănătătii utilizatorilor;

c) o evaluare a potentialului de proliferare a cianobacteriilor;

d) o evaluare a potentialului de proliferare a algelor macroscopice si/sau fitoplanctonului;

e) dacă evaluarea prevăzută la lit. b) arată că există un risc de poluare pe termen scurt, următoarele informatii vor fi colectate:

- prognoza privind natura, frecventa si durata anticipată a poluării pe termen scurt;

- detalii ale tuturor cauzelor de poluare posibile, inclusiv măsurile de management adoptate si calendarul pentru eliminarea acestora;

- măsurile de management adoptate pe durata poluării pe termen scurt, precum si identitatea si datele de contact ale autoritătilor responsabile de adoptarea acestor măsuri;

f) amplasamentul punctului de monitorizare.

2. În cazul apelor de îmbăiere clasificate ca fiind de calitate „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”, profilul apei de îmbăiere trebuie revizuit în mod regulat pentru a stabili dacă unul dintre aspectele enumerate la pct. 1 s-a modificat. După caz, profilul apei de îmbăiere va fi actualizat. Frecventa si amploarea revizuirilor trebuie determinate pe baza naturii si gravitătii poluării. Cu toate acestea, revizuirile trebuie să fie în conformitate cel putin cu dispozitiile prevăzute si să fie efectuate cel putin cu frecventa specificată în tabelul următor.

 

Clasificarea apei de îmbăiere

„Bună”

„Satisfăcătoare”

„Nesatisfăcătoare”

Revizuirile trebuie să fie efectuate cel putin la fiecare

4 ani

3 ani

2 ani

Aspectele care trebuie revizuite (lit. de la pct. 1)

de la a) până la f)

de la a) până la f)

de la a) până la f)

 

În cazul apelor de îmbăiere clasificate anterior ca fiind de calitate „excelentă”, profilul trebuie revizuit si, după caz, actualizat numai dacă se înregistrează o depreciere a calitătii la „bună”, „satisfăcătoare” sau „nesatisfăcătoare”. Revizuirea trebuie să cuprindă toate aspectele mentionate la pct. 1.

3. În cazul unor lucrări de construire sau al unor modificări semnificative în infrastructura apelor de îmbăiere sau în vecinătatea acestora, profilul apelor de îmbăiere trebuie actualizat înainte de începerea următorului sezon de îmbăiere.

4. Informatiile prevăzute la pct. 1 lit. a) si b) trebuie furnizate pe o hartă detaliată, atunci când acest lucru este posibil.

5. Orice altă informatie relevantă poate fi adăugată sau inclusă în cazul în care autoritatea competentă consideră că acest lucru este necesar.

 

ANEXA Nr. 4

 

MONITORIZAREA APELOR DE ÎMBĂIERE

 

Monitorizarea apelor de îmbăiere se realizează prin prelevarea de probe din aceste ape, astfel:

1. se prelevă o probă cu 5-15 zile înainte de începerea fiecărui sezon de îmbăiere. Luând în considerare această probă suplimentară si în conformitate cu prevederile pct. 2, nu se pot preleva si analiza mai putin de 4 probe pe durata unui sezon de îmbăiere;

2. se prelevă si se analizează numai 3 probe pe durata unui sezon de îmbăiere în cazul unei ape de îmbăiere:

a) pentru care sezonul de îmbăiere nu depăseste 8 săptămâni; sau

b) care este situată într-o regiune supusă unor constrângeri geografice speciale;

3. datele de prelevare a probelor se vor stabili pe durata întregului sezon de îmbăiere, la intervale de timp care nu vor fi mai lungi de o lună;

4. în cazul unei poluări pe termen scurt trebuie prelevată o probă suplimentară pentru a confirma sfârsitul incidentului.

Această probă nu trebuie să facă parte din setul de date privind calitatea apei de îmbăiere. În cazul în care se dovedeste necesară înlocuirea unei probe care nu a fost luată în considerare, se prelevă o probă suplimentară după 7 zile de la terminarea poluării pe termen scurt.

 

ANEXA Nr. 5

 

REGULI DE PRELEVARE A PROBELOR PENTRU ANALIZELE MICROBIOLOGICE

 

1. Punctul de prelevare a probelor

În cazul în care este posibil, prelevările trebuie efectuate la 30 de centimetri sub suprafata apei si în ape care au o adâncime de cel putin un metru.

2. Sterilizarea recipientelor pentru prelevarea probelor

Recipientele pentru prelevarea probelor trebuie:

- să fie supuse unei sterilizări prin autoclavare timp de cel putin 15 minute la o temperatură de 121°C; sau

- să fie supuse unei sterilizări uscate la o temperatură între 160-170°C timp de cel putin o oră; sau

- să fie recipiente pentru prelevare sterilizate prin iradiere, obtinute direct de la producător.

3. Conditii privind prelevarea probelor

Volumul recipientului pentru prelevarea probelor depinde de cantitatea de apă necesară pentru fiecare parametru care trebuie testat, continutul minim este în general de 250 ml.

Recipientele pentru prelevarea probelor trebuie să fie din material transparent si incolor: sticlă, polietilenă sau polipropilenă.

Pentru prevenirea oricărei contaminări a probei, persoana care prelevă proba trebuie să folosească o tehnică aseptică pentru ca recipientele să rămână sterile. Nu este necesar niciun alt echipament steril (mănusi chirurgicale, clesti sau tije pentru prelevare de probe) în cazul în care procedura este făcută corect.

Proba trebuie să fie identificată în mod clar, prin inscriptionare cu cerneală permanentă pe recipient si pe formularul de prelevare al probei.

4. Transportul si păstrarea probelor înaintea analizei În toate etapele transportului, probele de apă trebuie protejate de expunerea la lumină, în special cea provenind direct de la soare.

Probele trebuie transportate la o temperatură de aproximativ 4°C, într-o geantă frigorifică sau într-un frigider până la sosirea în laborator. În cazul în care transportul către laborator durează mai mult de 4 ore, este obligatorie utilizarea unui frigider. Intervalul de timp între prelevarea si analiza probei trebuie să fie cât mai scurt posibil. Se recomandă ca probele să fie analizate în aceeasi zi în care au fost prelevate. În cazul în care acest lucru nu este posibil din motive practice, probele trebuie analizate în termen de cel mult 24 de ore. În acest timp ele trebuie păstrate la întuneric si la o temperatură de 4°±3°C.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTĂRII RURALE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei cu gradatori autorizati

 

În baza Referatului de aprobare nr. 117.024 din 20 mai 2008 al Directiei generale implementare politici agricole,

având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) si ale art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.336/2002 privind instituirea Sistemului national de gradare a semintelor de consum, cu completările ulterioare,

văzând Lista cu gradatori autorizati propusi de către Comisia Natională de Gradare a Semintelor de Consum,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale,

ministrul agriculturii si dezvoltării rurale emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista cu gradatori autorizati, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă emiterea licentei de gradator pentru persoanele propuse în lista prevăzută în anexă.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

 

Bucuresti, 22 mai 2008.

Nr. 324.

 

ANEXĂ

 

LISTĂ CU GRADATORI AUTORIZATI

 

Nr. crt.

Numele

Prenumele

CNP

1

Florescu

Ilie

1500611034994

2

Bercea

Costel

1750215090077

3

Trifu

Costel

1760831090042

4

Rîmniceanu

Nicusor

1860307093644

5

Dumitru

Gabriela

2701023510025

6

Nicolae

Mariana

2700628510038

7

Vescă

Nicolae

1610807104981

8

Rădoi

Liviu-Dumitru

1750222511660

9

Bădica

Silvia-Elena

2821002102866

10

Marinescu e

Nicola

1801115100191

11

Stefănescu

Adina

2811225100131

12

Lupsa

Ionela-Iuliana

2830714100188

13

Albu-Nedelcu

Nina

2670301235476

14

Burloiu

Cornelia

2680604100072

15

Crucioi

Laura

2820401100150

16

Ghelase

Elena

2640419090031

17

Teodorescu

Laura-Cristina

2841130360681

18

Basamac

Victoria

2560111100011

19

Selaru

Mihaela

2690814100057

20

Tănase

Cristina

2810228100181

21

Haralambie

Georgeta

2601017100029

22

Trandafir

Maria

2570520100066

23

Ralea

George

1700923104975

24

Ghica

Marian

1810917510084

25

Nache

Elena

2750113511674

26

Ion

Marioara

2570416511669

27

Mînea

Andreia-Corina

2841228211226

28

Dragnea

Valter

1710907510066

29

Popa

Verginia

2540722131295

30

Vlad

Monica

2790923131256

31

Turcan

Violeta

2770515093952

32

Honciuc

Liliana

2631001221145

33

Tcaciuc

Gheorghe

1850213222088

34

Moldoveanu

Sorin

1750709090038

35

Moraru

Gabriela

2710526272620

36

Drug-Tudoran

Cornelia

2570720044444

37

Oancea

Daniela

2740724340044

38

Busuioc

Loredana-Mariana

2840825352144

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli actualizat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă

 

În temeiul prevederilor art. 16 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 15/1999 privind înfiintarea Scolii Superioare de Aviatie Civilă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 352/2003, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, care functionează în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Superioare de Aviatie Civilă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea ministrului transporturilor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Scoala Superioară de Aviatie Civilă poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor nr. 473/2008 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli modificat pe anul 2008 al Scolii Superioare de Aviatie Civilă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 9 mai 2008, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 22 mai 2008.

Nr. 689.

 

ANEXĂ

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

BUGETUL ACTUALIZAT PE ANUL 2008

pentru Scoala Superioară de Aviatie Civilă

 

- mii lei -

Cap,/ TiMu

Subcap./

Articol

Paragraf/

Alineat

Denumire indicator

Program

modificat

2008

Influente

Program

actualizat 2003

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

 

VENITURI TOTAL

26.500,00

11.300,00

37.800,00

 

 

 

VENITURI PROPRII

9.100,00

 

9.100,00

 

 

 

VENITURI CURENTE

S. 100,00

 

9.100,00

 

 

 

VENITURI NEFISCALE

9.100,00

 

9.100,00

C2

 

 

VÂNZĂRI DE BUNURI Şl SERVICII

9.100,00

 

9.100.00

 

33.10

 

Venituri din prestări servicii

8.100,00

 

8.100,00

 

 

08

Venituri din prestări servicii

3.000,00

 

3.000,00

 

 

 

Venituri din org.cursuri calific.si conversie profesionala

 

 

 

 

 

17

specializare si perfectionare

4.400,00

 

4.400,00

 

 

50

Alte venituri din prestări servicii si alte activităti

700,00

 

700,00

 

39.10

 

VENITURI DIN CAPITAL

1.000,00

 

1 000.00

 

 

01

Venituri din valorificare unor bunuri ale institutiilor publice

1.000.00

 

1 000.00

 

 

 

VENITURI DIN ALOCAŢII DE LA BUGET

17.400,00

11.300,00

23.700,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I CHELTUIELI, din care:

2S.500.00

11.300.00

37.800,00

 

01

 

CHELTUIELI CURENTE

22.500,00

 

22.500,00

 

10

 

Titlul 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

8.351,00

 

8.361,00

 

10.01

 

Cheltuieli salariale în bani

6.344,00

 

6.344,00

 

 

 

Venituri proprii

2.164,00

 

2.164,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

4.180,00

 

4.180,00

 

 

01

Salarii de bază

3.000.00

 

3.000.00

 

 

 

Venituri proprii

1.033.00

 

1.033,00

 

 

 

Alocajii de la buget de stat

1.967,00

 

1,967,00

 

 

03

Indemnizatie de conducere

135,00

 

135,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

30,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

105,00

 

105.00

 

 

04

Spor de vechime

917.00

 

917.00

 

 

 

Venituri proprii

300,00

 

300,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

617,00

 

617,00

 

 

05

Sporuri pentru conditii de munca

115,00

 

115,00

 

 

 

Venituri proprii

50,00

 

50,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

55,00

 

55,00

 

 

06

Alte sporuri

1.532,00

 

1.532,00

 

 

 

Venituri proprii

524,00

 

524,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.008.00

 

1.008,00

 

 

07

Ore suplimentare

92,00

 

92,00

 

 

 

Venituri proprii

21,00

 

21,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

71,00

 

71,00

 

 

08

Fond de premii

280,00

 

280,00

 

 

 

Venituri proprii

98,00

 

98,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

182,00

 

182,00

 

 

12

Indemnizatii plătite unor persoane din afara unitătii

150,00

 

150,00

 

 

 

Venituri proprii

54,00

 

54,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

96,00

 

96,00

 

 

13

Indemnizatii de delegare

75,00

 

75,00

 

 

 

Venituri proprii

25.00

 

26.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

49,00

 

49,00

 

 

30

Alte drepturi salariale în bani

48,00

 

48,00

 

 

 

Venituri proprii

28,00

 

28,00

 

 

 

Alocatii de Fa buget de stat

20,00

 

20,00

 

10.03

 

Contributii

2.017,00

 

2.017,00

 

 

 

Venituri proprii

704,00

 

704,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

1.313,00

 

1,313,00

 

 

01

Contributii pentru asigurările sociale de stat

1 459.00

 

1.459,00

 

 

 

Venituri proprii

494,00

 

494,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

965,00

 

965.00

 

 

02

Contributii pentru asigurările de somaj

54,00

 

64,00

 

 

 

Venituri proprii

22,00

 

22,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

42,00

 

42,00

 

 

03

Contributii pentru asigurările sociale de sănătate

349.00

 

349.00

 

 

 

Venituri proprii

125,00

 

125,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

224,00

 

224,00

 

 

04

Contributii pentru asigurările de accidente de muncă

75,00

 

75,00

 

 

 

Venituri proprii

30,00

 

30,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

45,00

 

45,00

 

 

06

Contributii pentru concedii si indemnizatii

54,00

 

54,00


- mii lei -

Cap./ Titlu

Subcap./ Articol

Paragraf/

Alineat

Denumire indicator

Program

modificat

2008

Influente

Program

actualizat

2008

 

 

 

O

1

2

3=1+2

 

 

 

Venituri proprii

25,00

 

25,00

 

 

 

Alocatii do la buget do stat

29,00

 

29,00

 

 

07

Contributii la fondul de garantare a creantelor salariate

16,00

 

16,00

 

 

 

Venituri proprii

8,00

 

8,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8,00

 

8,00

 

20

 

Titlul îl. BUNURI Şl SERVICII

14.139,00

 

14.139,00

 

 

 

Venituri proprii

5.232,00

 

5.232.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

8.907.00

 

8.907.00

 

20.01

 

Bunuri si servicii

7.428,00

 

7.428,00

 

 

 

Venituri proprii

2.804,00

 

2.804,00

 

 

 

Alocatii de Fa buget de stat

4.624,00

 

4.624,00

 

 

01

Furnituri de birou

297,00

 

297,00

 

 

 

Venituri proprii

97,00

 

97,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

200,00

 

200,00

 

 

02

Materiale pentru curătenie

124,00

 

124,00

 

 

 

Venituri proprii

64,00

 

64,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

60,00

 

60,00

 

 

03

încălzit, iluminat si forta motrică

279,00

 

279,00

 

 

 

Venituri proprii

129,00

 

129,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

150,00

 

150,00

 

 

04

Apă. canal si salubritate

150,00

 

150,00

 

 

 

Venituri proprii

70,00

 

70,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

80,00

 

80,00

 

 

05

Carburanti si lubrifianti

3.072,00

 

3.072.00

 

 

 

Venituri proprii

772.00

 

772.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

2.300,00

 

2.300,00

 

 

06

Piese de schimb

2.100,00

 

2.100,00

 

 

 

Venituri proprii

800,00

 

800,00

 

 

 

Alocatii de Ea buget de stat

1.300,00

 

1.300,00

 

 

08

Postă, telecomunicatii, radio, tv. internet

168,00

 

168.00

 

 

 

Venituri proprii

68,00

 

68,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

100.00

 

100,00

 

 

09

Materiale si prestări de servicii cu caracter functional

863,00

 

863,00

 

 

 

Venituri proprii

643,00

 

643,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

220,00

 

220,00

 

 

30

Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare

375.00

 

375,00

 

 

 

Venituri proprii

161,00

 

161.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

214,00

 

214,00

 

20.02

 

Reparatii curente

1.583,00

 

1.583,00

 

 

 

Venituri proprii

204,00

 

204,00

 

 

 

Alocatii do la buget do stat

1.379,00

 

1.379,00

 

20.03

 

Hrana

428.00

 

428,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

428,00

 

428,00

 

 

01

Hrană pentru oameni

428,00

 

428,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii do la buget de stat

428,00

 

428,00

 

20.04

 

Medicamente si materiale sanitare

44,00

 

44,00

 

 

 

Venituri proprii

23,00

 

23,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

21,00

 

21,00

 

 

01

Medicamente

44,00

 

44,00

 

 

 

Venituri proprii

23,00

 

23,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

21,00

 

21.00

 

20.05

 

Bunuri de natura obiectelor de inventar

440,00

 

440,00

 

 

 

Venituri proprii

140,00

 

140,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

300,00

 

300,00

 

 

01

Uniforme si echipament

168,00

 

168,00

 

 

 

Venituri proprii

54,00

 

54.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

114.00

 

114.00

 

 

03

Lenjerie

50,00

 

50,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

50,00

 

50,00

 

 

30

Alte obiecte de inventar

222,00

 

222,00

 

 

 

Venituri proprii

36,00

 

86,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

136,00

 

136,00

 

20.06

 

Deplasări, detasări, transferări

193,00

 

193,00

 

 

 

Venituri proprii

129,00

 

129,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

64,00

 

64,00

 

 

01

Deplasări interne, detasări, transferări

64,00

 

64.00

 

 

 

Venituri proprii

43.00

 

43.00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

21,00

 

21,00

 

 

02

Deplasări în străinătate

129,00

 

129,00

 

 

 

Venituri proprii

86,00

 

86,00


Cap,/

Titlu

Subcap./

Articol

Paragraf/

Alineat

Denumire indicator

- mii lei -

Program

modificat

2008

Influente

Program

actuatizat 2008

 

 

 

0

1

2

3=1+2

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

43,00

 

43,00

 

20.11

 

Cărti, publicatii si materiale documentare

55,00

 

65,00

 

 

 

Venituri proprii

35,00

 

35.00

 

 

 

Alocatii de Ea buget de stat

30,00

 

30,00

 

20.12

 

Consultantă si expertiza

107,00

 

107,00

 

 

 

Veni Suri proprii

107.00

 

107,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

20.13

 

Pregătire profesionala

30,00

 

30,00

 

 

 

Venituri proprii

10,00

 

10,00

 

 

 

Alocatii de Ea buget de stat

20,00

 

20,00

 

20.14

 

Protectia muncii

16,00

 

16,00

 

 

 

Venituri proprii

11,00

 

11,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

5,00

 

5,00

 

20.30

 

Alte cheltuieli

3.805,00

 

3.305,00

 

 

 

Venituri proprii

1.769,00

 

1.769,00

 

 

 

Alocatii do Ea buget de stat

2.O36.00

 

2.036,00

 

70

 

CHELTUIELI DECAPITAI

4 000.00

11 300.00

15.300.00

 

 

 

Venituri proprii

1.000,00

 

1,000,00

 

 

 

Alocatii de Ea buget de stat

3.O00.00

11.300.00

14.300,00

 

71

 

Titlul X ACTIVE NEFINANCIARE

4.000,00

11.300,00

15.300,00

 

 

 

Venituri proprii

1.000,00

 

1.000,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

3.000.00

11.300.00

14.300.00

 

71 01

 

Active fixe

3 040.00

11.300,00

14.340,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

40,00

 

 

 

Alocatii de Ea buget de stat

3.000,00

11.300.00

14.300,00

 

 

02

Masini, echipamente si mijloace de transport

3.000,00

11.300.00

14.300,00

 

 

 

Venituri proprii

 

 

 

 

 

 

Alocatii de Ea buget de stat

3.000.00

11.300.00

14.300,00

 

 

03

Mobilier, aparatura birotica si alte active

40,00

 

40,00

 

 

 

Venituri proprii

40,00

 

40,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

71.03

 

Reparatii capitale aferente activelor frxe

960,00

 

960,00

 

 

 

Venituri proprii

960,00

 

960,00

 

 

 

Alocatii de la buget de stat

 

 

 

 

Deficit de acoperit din alocatie de la bugetul de stat

Date de fundamentare a cheltuielilor de personal în bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008:

1. Număr mediu de personal: 120 de persoane.

2. Câstigul mediu brut lunar: 4.166 lei(RON)/salariat.

3. În câstigul mediu brut lunar de la pct. 2 nu este cuprinsă si suma destinată plătii conducătorului unitătii (suma

de 170 mii lei), suma destinată membrilor consiliului de conducere (150 mii lei), precum si indemnizatiile pentru delegări (suma de 75 mii lei).

4. Câstigul mediu brut lunar este influentat de art. 10.01.06 „Alte drepturi” în sumă de 1.532 mii lei, care provine din:

- indemnizatie orară de zbor - suma de 96 lei/oră de instruire practică în zbor;

- indemnizatie de instruire sintetică pe Simulator Frasca 242 - suma de 45 lei/oră;

- indemnizatie de exploatare, suma de 10 lei/oră de functionare pentru fiecare tip de aeronavă, 500 lei pentru fiecare verificare tehnică de certificare si repunere în serviciu a aeronavelor.

5. Mentionăm că de aceste indemnizatii beneficiază un număr de 33 de salariati (piloti instructori si personal tehnic) si că sunt prevăzute a se plăti conform Contractului colectiv de muncă înregistrat la Directia de muncă si protectie socială sub nr. 2.326 din 14 mai 2007.

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii privind declararea contribuabililor inactivi

 

În temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 495/2007 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Procedura privind declararea contribuabililor inactivi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sediile secundare înregistrate fiscal ale contribuabililor declarati inactivi sunt considerate inactive pe perioada în care contribuabilii care le-au înfiintat rămân inactivi.

Art. 3. - Declararea contribuabililor inactivi se face cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

Art. 4. - La publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a unui ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, cu aceeasi dată se anulează, din oficiu, înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile cuprinse în listă.

Art. 5. - Evidenta contribuabililor declarati inactivi se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, la sectiunea „Informatii publice”.

Art. 6. - Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generală de tehnologia informatiei, Directia generală de administrare a marilor contribuabili, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală,

Daniel Chitoiu

 

Bucuresti, 19 mai 2008.

Nr. 819.

 

ANEXĂ

 

PROCEDURĂ

privind declararea contribuabililor inactivi

 

A. PREVEDERI GENERALE

1.1. În evidenta contribuabililor declarati inactivi, potrivit prevederilor art. 78 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, parte componentă a Registrului contribuabililor, sunt înscrisi contribuabilii persoane juridice sau orice alte entităti fără personalitate juridică ce îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:

- nu au depus nicio declaratie la două termene de declarare consecutive;

- nu li s-a aprobat, la cerere, de către organul fiscal competent o măsură privind îndeplinirea obligatiilor fiscale declarative (regim derogatoriu).

1.2. În sensul prezentului ordin, prin declaratii se întelege formularul 100 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetul de stat”, formularul 102 „Declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale si fondurilor speciale”, formularul 103 „Declaratie privind accizele”, formularul 300 „Decont de taxă pe valoarea adăugată”, formularul 301 „Decont special de taxă pe valoarea adăugată”, formularul 390 VIES „Declaratie recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare de bunuri” si formularul 394 „Declaratie informativă privind

livrările/prestările si achizitiile efectuate pe teritoriul national”.

2. Declararea contribuabililor inactivi se face începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

3. Contribuabilii declarati inactivi se reactivează dacă îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

- li s-a aprobat, la cerere, trecerea în regimul derogatoriu de declarare;

- si-au îndeplinit toate obligatiile declarative.

4. Reactivarea contribuabililor declarati inactivi se face începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati.

5. Prezenta procedură se aplică de către compartimentele cu atributii în domeniul gestionării registrului contribuabililor si declaratiilor fiscale din cadrul organelor fiscale competente.

6. Transmiterea listelor prevăzute de prezenta procedură între nivelele ierarhice implicate se face numai în format electronic.

B. PROCEDURA PRIVIND ÎNSCRIEREA CONTRIBUABILILOR ÎN EVIDENTA CONTRIBUABILILOR INACTIVI

1. Lunar, în termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de depunere a declaratiilor, organul fiscal competent întocmeste lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative, emite si transmite notificări acestei categorii de contribuabili.

2. În termen de 15 zile de la data transmiterii notificărilor, organul fiscal competent întocmeste lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, eliminând din lista contribuabililor care nu si-au îndeplinit obligatiile declarative acei contribuabili care au depus declaratiile ca urmare a notificărilor primite.

3. Pentru întocmirea listei prevăzute la pct. 2 se au în vedere următoarele:

a) se selectează numai acei contribuabili care, la două termene de declarare consecutive, nu si-au îndeplinit niciuna dintre obligatiile declarative înscrise în vectorul fiscal;

b) nu se selectează sediile secundare ale contribuabililor care au numai obligatii de declarare a impozitului pe venitul din salarii.

4. Lista prevăzută la pct. 2 contine, în mod obligatoriu, următoarele informatii:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal;

d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

5. În maximum 5 zile de la expirarea termenului prevăzut la pct. 2, listele cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi se transmit Directiei generale de tehnologia informatiei.

6. În termen de 5 zile de la primirea listelor cuprinzând contribuabilii care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generală de tehnologia informatiei întocmeste Lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, consolidată la nivelul întregii tări, si o transmite Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, în vederea elaborării proiectului de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea acestei liste.

7. Proiectul de ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică.

8. La data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, Directia generală de tehnologia informatiei transmite organelor fiscale competente lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, înscrisi în evidentele lor fiscale.

9. În termen de maximum 5 zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, organul fiscal competent transmite fiecărui contribuabil din listă, aflat în competenta sa de administrare, câte o notificare privind includerea în lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, precum si conditiile care trebuie îndeplinite pentru evitarea acestui fapt.

10. În termen de 3 zile de la expirarea termenului de 30 de zile de la data publicării proiectului de ordin pe pagina de internet, potrivit pct. 7, organele fiscale competente transmit Directiei generale de tehnologia informatiei lista finală a contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi.

11. Pentru întocmirea listei finale prevăzute la pct. 10, organul fiscal competent verifică în evidentele fiscale proprii, pentru fiecare contribuabil înscris în listă, dacă sunt îndeplinite, în continuare, conditiile pentru a fi declarat inactiv.

12. După primirea listei finale a contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi declarati inactivi, Directia generală proceduri pentru administrarea veniturilor asigură parcurgerea etapelor de aprobare si publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi.

C. PROCEDURA PRIVIND SCOATEREA CONTRIBUABILILOR DIN EVIDENTA CONTRIBUABILILOR DECLARATI INACTIVI

1. În prima zi a fiecărei luni, organul fiscal competent întocmeste, pentru luna precedentă, lista contribuabililor declarati inactivi care îndeplinesc conditiile pentru reactivare, structurată pe două sectiuni:

a) sectiunea I - contribuabilii declarati inactivi care îndeplinesc conditiile de reactivare;

b) sectiunea II - contribuabilii declarati inactivi prin eroare materială.

2. Pentru fiecare contribuabil înscris în Lista contribuabililor declarati inactivi se verifică dacă sunt îndeplinite conditiile de reactivare.

3. Rezultatele analizei efectuate se înscriu într-un referat, care cuprinde, pentru fiecare contribuabil în parte, în afara datelor de identificare ale acestuia, motivatia propunerii de reactivare. Referatul se aprobă de conducătorul organului fiscal competent.

4. După aprobarea referatului cu propunerea de reactivare, organul fiscal competent întocmeste lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi reactivati, cu cele două sectiuni prevăzute la pct. 1, care contine următoarele informatii:

a) denumirea contribuabilului;

b) codul de identificare fiscală;

c) domiciliul fiscal;

d) codul de identificare fiscală pentru fiecare sediu secundar înregistrat fiscal al respectivului contribuabil.

5. Lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi reactivati se transmite Directiei generale de tehnologia informatiei până cel târziu la data de 5 a fiecărei luni.

6. Directia generală de tehnologia informatiei transmite lista contribuabililor care îndeplinesc conditiile pentru a fi reactivati Directiei generale proceduri pentru administrarea veniturilor, în vederea parcurgerii etapelor de aprobare si publicare în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivati.

7. La data reactivării unui contribuabil se reactivează toate sediile secundare care apartin respectivului contribuabil.

D. PUBLICAREA EVIDENTEI CONTRIBUABILILOR DECLARATI INACTIVI PE PAGINA DE INTERNET A AGENTIEI NATIONALE DE ADMINISTRARE FISCALĂ

1. Se constituie, ca sectiune în cadrul Registrului contribuabililor, evidenta contribuabililor inactivi, cu următoarea structură:

- denumirea contribuabilului;

- codul de identificare fiscală;

- domiciliul fiscal;

- data la care a fost declarat inactiv (zz/ll/aa);

- perioada pentru care a fost declarat inactiv (de la zz/ll/aa la zz/ll/aa), care se completează numai pentru contribuabilii reactivati.

2. În cazul contribuabililor care au sedii secundare, în evidentă se înscriu si sediile secundare înregistrate fiscal.

3. În două zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor declarati inactivi, respectiv a Listei contribuabililor reactivati, se actualizează evidenta contribuabililor inactivi.

4. Evidenta contribuabililor declarati inactivi, astfel întocmită, se publică pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscală.