MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 397         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 27 mai 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 477 din 6 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

528. - Hotărâre pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă lucrărilor pregătitoare pentru anii 2006 si 2007 referitoare la Conferintele Regionale de Radiocomunicatii, organizate sub egida Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT)

 

530. - Hotărâre privind recunoasterea Asociatiei Magistratilor din România ca fiind de utilitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

30/975/228. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

31/974/252. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

32/973. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comerciala „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

156. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor privind renuntarea partială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

25. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 13/2008 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pietei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 477

din 6 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Valentina Bărbăteanu - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Serviciul Transport Voluntari” - S.R.L. (fosta Societate Comercială „Salubritate, Apă si Canal” - S.R.L. din Voluntari) în Dosarul nr. 10.581/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

La apelul nominal răspunde, pentru partea Autoritatea Rutieră Română, doamna Daniela Bucsă, consilier juridic cu delegatie la dosar. Se constată lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă asupra faptului că autorul exceptiei a transmis Curtii o cerere prin care solicită acordarea unui nou termen de judecată, motivată de imposibilitatea de prezentare a consilierului său juridic, precum si note scrise prin care solicită admiterea exceptiei de neconstitutionalitate.

Reprezentantul părtii Autoritatea Rutieră Română nu se opune cererii de amânare.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea acesteia.

Deliberând, Curtea respinge cererea de acordare a unui nou termen.

Cauza fiind în stare de judecată, presedintele Curtii acordă cuvântul reprezentantului părtii prezente, care sustine că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Procurorul pune concluzii de respingere ca neîntemeiată a exceptiei de neconstitutionalitate, invocând jurisprudenta în materie a Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 19 octombrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 10.581/301/2007, Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere. Exceptia de neconstitutionalitate a fost ridicată de Societatea Comercială „Salubritate, Apă si Canal” - S.R.L. din Voluntari (a cărei denumire actuală este Societatea Comercială „Serviciul Transport Voluntari” - S.R.L.) într-o cauză având ca obiect solutionarea plângerii formulate împotriva unui proces-verbal de constatare si sanctionare a unei contraventii întocmit de un agent constatator al Autoritătii Rutiere Române.

În motivarea exceptiei autorul acesteia îsi exprimă nemultumirea cu privire la obligatia obtinerii licentei de traseu pentru desfăsurarea transportului rutier public de persoane prin servicii regulate pe traseele judetene si interjudetene. Sustine că astfel i se restrânge în mod nejustificat „exercitarea unui drept fundamental cu privire la libertatea economică”. Autorul exceptiei precizează că prin activitatea pe care o desfăsoară asigură o protectie socială pentru anumite categorii de persoane defavorizate, astfel că se creează premisa încălcării prevederilor constitutionale referitoare la nivelul de trai, protectia copiilor, a tinerilor si a persoanelor cu handicap.

Judecătoria Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, întrucât dreptul la libertate economică nu este un drept absolut, legiuitorul putând institui anumite conditii de exercitare a acestuia, „atât timp cât aceste conditionări sunt aplicabile nediscriminatoriu, tuturor potentialilor operatori de transport care intentionează să efectueze servicii pe un traseu judetean sau interjudetean”.

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Guvernul consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. Arată că, potrivit jurisprudentei Curtii Constitutionale, prevederile art. 53 din Constitutie se referă exclusiv la restrângerea unor drepturi sau libertăti ale cetătenilor, ceea ce înseamnă că drepturile si libertătile persoanelor juridice, în spetă, societătilor comerciale, nu constituie obiectul reglementărilor cuprinse în titlul II din Legea fundamentală.

Apreciază că obligatia obtinerii licentei la care se referă autorul exceptiei îi vizează, în egală măsură, pe toti operatorii economici prestatori ai serviciilor de transport, fără a îngrădi libertatea economică a acestora, fiind emisă tocmai pentru a garanta accesul liber si nediscriminatoriu la piata transportului rutier.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale, întrucât nu contravin principiilor liberei initiative si concurentei sau obligatiilor pe care statul le are în ceea ce priveste asigurarea libertătii comertului, protectiei concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile părtii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 655 din 22 iulie 2005, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 9 mai 2006. Textul criticat are următorul cuprins:

- Art. 34 alin. (1): „(1) Transportul rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu judetean sau interjudetean se poate efectua de către operatorii de transport rutier numai pe baza licentei de traseu eliberate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, perioada de valabilitate a acesteia fiind limitată de perioada de valabilitate a programului de transport.

În opinia autorului exceptiei, textul de lege criticat contravine următoarelor dispozitii din Legea fundamentală: art. 47 privind nivelul de trai, art. 49 si 50 care se referă la protectia copiilor si tinerilor, respectiv a persoanelor cu handicap, art. 53 privitor la restrângerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertăti si art. 135 alin. (1) referitor la economia României.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că instituirea, în sarcina operatorilor de transport, a obligatiei obtinerii unei licente de traseu, necesară pentru a desfăsura activităti de transport rutier public de persoane prin servicii regulate pe un traseu judetean sau interjudetean, nu nesocoteste dispozitiile constitutionale care statuează că economia României este o economie de piată, bazată pe libera initiativă si concurentă. Este firesc ca legiuitorul să impună îndeplinirea anumitor conditii care să asigure desfăsurarea în deplină sigurantă a acestui tip de transport.

De altfel, cu privire la aceleasi critici ca si cele formulate în prezenta cauză si prin raportare la aceleasi prevederi din Legea fundamentală, Curtea s-a mai pronuntat, de exemplu prin Decizia nr. 110 din 14 februarie 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 6 martie 2008. Cu acel prilej, a statuat că prevederile art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 nu contravin nici dispozitiilor art. 53 din Constitutie, libertatea economică nefiind consacrată în Constitutie ca o libertate fundamentală.

Celelalte prevederi constitutionale invocate de autorul exceptiei, referitoare la nivelul de trai, la protectia copiilor si a tinerilor si la protectia persoanelor cu handicap, nu pot fi avute în vedere în analiza exceptiei de neconstitutionalitate, neavând relevantă în cauză.

În fine, Curtea observă că instanta de judecată va decide cu privire la necesitatea detinerii licentei de traseu de către autorul exceptiei, în functie de legea pe care o consideră aplicabilă si de circumstantele concrete ale spetei deduse judecatii.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 34 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, exceptie ridicată de Societatea Comercială „Serviciul Transport Voluntari” - S.R.L. (fosta Societatea Comercială „Salubritate, Apă si Canal” - S.R.L. din Voluntari) în Dosarul nr. 10.581/301/2007 al Judecătoriei Sectorului 3 Bucuresti - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 6 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Valentina Bărbăteanu

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea plătii contributiei financiare a României, aferentă lucrărilor pregătitoare pentru anii 2006 si 2007 referitoare la Conferintele Regionale de Radiocomunicatii, organizate sub egida Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT)

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 28 pct. 7 din Constitutia din 22 decembrie 1992 a Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, ratificată prin Legea nr. 76/1993 pentru ratificarea Constitutiei si a Conventiei Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor, semnate la Geneva la 22 decembrie 1992, si al Ordonantei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plătii cotizatiilor la organizatiile internationale interguvernamentale la care România este parte, aprobată prin Legea nr. 126/1994, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata contributiei financiare a României, aferentă lucrărilor pregătitoare pentru anii 2006 si 2007 referitoare la Conferintele Regionale de Radiocomunicatii, organizate sub egida Uniunii Internationale a Telecomunicatiilor (UIT), în sumă de 3.978 CHF (trei mii nouă sute saptezeci si opt franci elvetieni).

Art. 2. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se suportă de la bugetul de stat, din prevederile bugetare aprobate Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei pe anul 2008.

Art. 3. - Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se va calcula pe baza raportului de schimb leu/franc elvetian în vigoare la data plătii.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei

informatiei,

Károly Borbély

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 528.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind recunoasterea Asociatiei Magistratilor din România ca fiind de utilitate publică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 39 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 246/2005,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se recunoaste Asociatia Magistratilor din România, persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, cu sediul în municipiul Bucuresti, Bd. Regina Elisabeta nr. 53, et. 6, sectorul 5, ca fiind de utilitate publică.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Cătălin Marian Predoiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 530.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 30 din 27 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 975 din 28 martie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 228 din 31 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2007 privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2007 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007*) privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de adunările generale ale actionarilor în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzute în anexă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât cu aprobare, prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre câstigul mediu lunar brut si productivitatea muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Compania Natională a Cuprului, Aurului si Fierului „MINVEST” - S.A. Deva

Deva, Piata Unirii nr. 9, cod 330152

CUI: 2117946

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2008

 

-mii lei-

 

 

INDICATORI

Nr.

rd.

Beget aprobat 2008

0

1

2

3

4

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

23.400,00

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

23.388,00

 

 

a) productia vânduta

3

7.688,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0.00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf. preved. legale in vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf. preved. legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

8

0,00

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

15.700,00

 

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

12,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

12,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

23.400,00

 

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

23.388.00

 

 

a) cheltuieli materiale, din care:

18

4.500,00

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

5.000,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

 

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

6.184,15

 

 

- salarii

22

4.493,31

 

 

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

145,60

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

24

1.532,24

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurari sociala

25

1.209,48

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

36,91

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

285,85

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

13,00

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet ulterioare, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii af Fond salarii

32

13,00

 

 

- tichete de masa

33

 

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

4000,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

3 703,85

 

 

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

36

1.050,35

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

10,00

 

 

-tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

12,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponzorizarea

42

 

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

2 653.50

 

 

- taxa pt. activitatea de expoatare a resurselor minerale

44

80,00

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

300,00

 

2.

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

12,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

12.00

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0,00

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

 


 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget aprobat 2008

0

1

2

3

4

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

 

 

1.

Rezerve legale

53

 

 

2.

Alte rezerve facilitati fiscale prevăzute de lege

54

 

 

3.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

55

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi ex

56

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

8.

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

 

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

4.000,00

 

1.

Surse proprii

62

4.000,00

 

2.

Alocatii de la buget

63

 

 

3.

Credite bancare

64

 

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

 

 

4.

Alte surse

67

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

4.000,00

 

1.

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

69

4.000,00

 

2.

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

 

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

73

 

 

1.

Rezerve legale

74

 

 

2.

Rezerve statutare

75

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1.

Venituri totale

78

23.400.00

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

23.400,00

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

249

 

4.

Număr mediu de salariati total

81

249

 

5.

Fond de salarii, din care:

82

4.493,31

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

4.464,90

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

28,41

 

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

85

1.494

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/rd.81) - in preturi curente

86

93,98

 

8.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.787rd.81) - in preturi comparabile

87

97,73

 

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000)]=(rd. 16/rd. 11x1000

89

1.000,00

 

10

Plati restante

90

 

 

 

- preturi curente

91

267.304,00

 

 

- preturi comparabile

92

277.996,16

 

11

Creante restante - total

93

 

 

 

- preturi curente

94

22.016,00

 

 

- preturi comparabile

95

22.396,64

 

NOTA

Rd.22 "salarii" = fondul de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca + indemnizatiile A.G.A., CA. si

Rd.22 = Rd.82

Rd.84 = indemnizaliile A.G.A., CA., cenzonlorsi alte drepturi bănesti asimilate salariilor, potrivit reglementarilor legale in vigoare

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 31 din 27 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 974 din 28 martie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 252 din 11 aprilie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2007 privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2007 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

în temeiul prevederilor art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007*) privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor anexei la Hotărârea Guvernului nr. 134/2007 pentru aprobarea listei cuprinzând operatorii economici care se încadrează în prevederile art. 11 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, ministrul economiei si finantelor si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” - S.A. Baia Mare, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de adunările generale ale actionarilor în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzute în anexă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât cu aprobare, prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, Ministerul Economiei si Finantelor si Ministerul Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre câstigul mediu lunar brut si productivitatea muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Compania Natională a Metalelor Pretioase si Neferoase „REMIN” - S.A. Baia Mare

Baia Mare, Piata Revolutiei nr. 1

Cod fiscal R10349521

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2008

 

- mii lei -

 

Indicatori

Nr.

rd.

BVC 2008

1

2

3

5

1.

VENITURI TOTALE

(rd.02+rd.10+rd.15)

1

18900,00

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

18890.00

 

a) productia vânduta

3

18540.00

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

100.00

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afacere nete, din care:

5

0.00

 

- subventii. cf. preved. legale in vigoare

6

 

 

- transferuri. cf. preved. legale in vigoare

7

 

 

d) productia imobilizata

8

0.00

 

e) Alte venituri din exploatarea si vanzarea  stocurilor

9

250.00

2.

Venituri financiare-total din care:

10

10.00

 

a) Venituri din interese de participare

111

 

 

b) Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

e) venituri din dobânzi

13

10.00

 

d) alte venituri financiare

14

 

3.

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.42+rd.45)

16

18900,00

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

18890.00

 

a) Cheltuieli materiale

18

1220.00

 

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

2600.00

 

c) Cheltuieli privind mărfurile

20

100.00

 

d) Cheltuieli cu personalul, din care:

21

10285.00

 

- salarii

22

7798.00

 

- contracte de mandat; contracte de performanta

23

82.20

 

- cheltuieli cu asig si protectia sociala, din care:

24

2288,00

 

- cheltuieli privind contributia la asig. sociale

25

1744.00

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

1 12.00

 

- cheltuieli privind contributia la asig. soc. pt. sănătate

27

432.00

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

116.80

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.e) din Legea 571/2003 privind codul fiscal cu modificările si completările ulterioare, din care:

29

40.80

 

-tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea nr. 193/2006)

30

 

 

-tichete de cadou (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

76,00

 

- tichete de masa

33

 

 

e) Ajustari de valoare privind imob. corporale si necorporale

34

0.00

 

f) Alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

4685.00

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

4524,00

 

- Cheltuieli de protocol, din care:

37

75,70

 

- tichete de cadou pentru protocol (cf.art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

0.00

 

- Cheltuieli reclama si publicitate, din care:

39

0.00

 

- tichete de cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

40

0.00

 

- tichete de cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

0,00

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

0.00

 

- alte cheltuieli, din care:

43

161.00

 

- taxa pentru activ. de expl. a resurselor minerale

44

0.00

 

 

Indicatori

Nr. rd.

BVC 2008

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

0.00

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

10.00

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

10.00

 

- alte cheltuieli financiare

48

0.00

3.

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III.

REZULTATUL BRUT - profit (pierdere)

50

0,00

VI.

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT din care:

52

 

1

Rezerve legale

53

 

2

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

 

3

Alte rezerve- reprezentand facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele de cofinautate din împrumuturi externe, precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobinzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi

56

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

6.

Particiarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referinta

58

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul soc. nationale, comp. nationale si soc.comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

8.

Profitul ne repartizat pe destinatiile prevaz.la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constiuie sursa proprie de nuantare

60

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care :

61

 

1.

Surse proprii de finantare, din care:

62

 

2.

Alocatii de la buget

63

 

3.

Credite bancare

64

 

 

- interne

65

 

 

- externe

66

 

4.

Alte surse

67

 

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

 

1.

Investitii, inclusiv invest.in curs la finele anului

69

 

2.

Rambursari de race aferente creditelor pentru investitii:

70

 

 

- interne

71

 

 

- externe

72

 

VIII.

REZERVE, din care:

73

 

1.

Rezerve legale

74

 

2.

Rezerve statutare

75

 

3.

Alte rezerve (denumire si baza legala)

76

 

IX.

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

1.

Venituri totale

78

18900,00

2.

Costuri aferente veniturilor totale

79

18900,00

3.

Numar prognozat de persoane la finele anului

80

464,00

4.

Număr mediu de personal total

81

464.00

5.

Fond de salarii, din care:

82

7798,00

 

a) fond de salarii aferent pers.angajat pe baza de contract individual de numea

83

7555.00

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

243,00

6.

Castig mediu lunar pe salariat (lei/pers/luna)

85

1356,90

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei pers), (rd.78/rd.81)-in preturi curente

86

40732.76

8.

Productivitatea muncii pe loial personal mediu (lei persoana), (rd.78./rd.81)-in preturi comparabile

87

40732.76

9.

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (tone masa miniera-pers.)

88

 

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 32 din 27 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 973 din 28 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.103/2007 privind transferul unor operatori economici din cadrul sectorului minier din portofoliul Ministerului Economiei si Finantelor în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 1.387/2007 pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007*) privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de adunările generale ale actionarilor în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzute în anexă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât cu aprobare, prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre câstigul mediu lunar brut si productivitatea muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Emil Bentan

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian


*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2008

 

- mii lei-

Nr. crt.

INDICATORI

Nr. rd.

BUGET 2003

1

2

3

4

1

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15)

1

28.402,40

2

Venituri din exploatare-total, din care:

2

28.352,40

3

a) productia vânduta

3

12.827,76

4

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

90,00

5

o) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

0,00

6

- subventii

6

0,00

7

- transferuri

7

0,00

9

d) productia imobilizata

8

941,60

10

e) alte venituri din exploatare,

9

14.493,04

14

Venituri financiare-total, din care:

10

50,00

15

a) venituri din interese de participare

11

0,00

16

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

17

c) venituri din dobânzi

13

50,00

18

d) alte venituri financiare

14

0,00

19

Venituri extraordinare

15

0,00

20

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 42 + rd.45)

16

28.402,40

21

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

28.352,40

22

a) cheltuieli materiale, din care:

18

5.895,11

23

b) alte cheltuieli din afara (energie si apa)

19

1.500,00

24

c) cheltuieli privind mărfurile

20

90,00

25

d) cheltuieli privind personalul, din care:

21

7.401,05

26

- salarii

22

5.048,61

 

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

130,02

30

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

24

2.028,87

31

- contributii la asigurări sociale

25

1.517,36

32

- contributia de asigurări pt.somaj

26

149,00

33

- contributia la asigurări sociale de sănătate

27

362,50

34

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

193,55

35

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit. c) din Legea nr.571 /2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet. ulterioare din care:

29

0,00

 

- tichete de cresa (cf.art. 3 din Legea nr 193/2006)

30

0,00

36

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

0,00

37

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

193,55

 

- tichete de masa

33

0,00

38

e) ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

941.60

39

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

12.524,64

40

- cheltuieli cu prestatiile externe, din care:

36

1 500,00

41

- cheltuieli de protocol din care;

37

5,00

 

- tichete cadou pentru protocol ( cf. art 2 din Legea 193/2006)

38

0,00

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care;

39

5,00

42

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf. art.2 din Legea 193/2006)

40

0,00

 


1

2

3

4

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietii, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea 193/2006)

41

0,00

43

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

0,00

44

-alte cheltuieli, din care:

43

11 024,64

45

-taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

44

12,00

46

-redeventa din concesion bunuri publice

45

256,56

49

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

50,00

51

b) cheltuieli privind dobânzile

47

50,00

52

c) alte cheltuieli financiare

48

0,00

53

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

54

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

0,00

55

IMPOZIT PE PROFIT

51

 

56

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

0,00

57

Rezerve legale

53

 

58

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

0,00

59

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

0,00

 

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate dinimprumuturi externe precum si pt. constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi ex

56

0,00

 

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

 

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatrorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

0,00

 

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividente in cazul societătilor/companiilor nationalesi societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

0,00

 

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

0,00

75

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

941,60

76

Surse proprii

62

941,60

77

Alocatii de la buget

63

0,00

78

Credite bancare

64

0,00

79

- interne

65

0,00

80

- externe

66

0,00

81

Alte surse

67

0,00

82

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

941,60

83

Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului

69

941,60

84

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

70

0,00

85

- interne

71

0,00

86

- externe

72

0,00

87

REZERVE, din care:

73

0,00

88

Rezerve legale

74

0,00

89

Rezerve statutare

75

0,00

90

Alte rezerve

76

0,00

91

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

92

Venituri totale

78

28.402,40

93

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

28.402,40

94

Număr prognozat de personal la finele anului

80

247

95

Număr mediu personal total

81

247

96

Fond de salarii, din care:

82

5048,61

97

a) fond salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

4846,33


1

2

3

4

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

201,78

98

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

85

1.635,23

99

Productivitatea muncii pe total personal mediu [(lei/pers) (rd. 78/81) - in preturi curente)]

86

114,99

100

Productivitatea muncii pe total personal mediu [(lei/pers)(rd.78/81) - in preturi comparabile)]

87

114,99

101

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/ persoana)

88

0,00

109

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totale x 1000)

89

1 000,00

110

Plati restante - total

90

10.109,52

 

- preturi curente

91

10.109,52

 

- preturi comparabile

92

X

111

Creante restante - total

93

6465,00

 

- preturi curente (mii. lei)

94

6465,00

 

- preturi comparabile (mii.lei)

95

X

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA NATIONALĂ PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR

 

ORDIN

privind renuntarea partială sau totală la autorizarea pentru efectuarea de operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase

 

Având în vedere prevederile:

- art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor pretioase si pietrelor pretioase în România, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 9 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 266/2006;

- art. 2 alin. (2) pct. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

- art. 2 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 633/2003 privind înfiintarea pe lângă Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor a unei activităti finantate din venituri proprii,

în temeiul art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Persoanele fizice si juridice autorizate să efectueze operatiuni cu metale pretioase si pietre pretioase pot renunta la autorizare pentru una sau mai multe dintre operatiunile pentru care sunt autorizate.

Art. 2. - În vederea renuntării la autorizare, persoanele fizice si juridice interesate vor înainta o cerere către Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor, în care vor preciza denumirea persoanei fizice sau juridice autorizate, sediul sau, după caz, domiciliul, elemente de contact (telefon, fax, e-mail), numărul autorizatiei si data eliberării, precum si operatiunile pe care înteleg să nu le mai efectueze, asa cum sunt ele denumite pe pagina a doua a autorizatiei.

Art. 3. - (1) Cererea prevăzută la art. 2 împreună cu originalul autorizatiei se depun la Directia metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor sau pot fi expediate prin servicii postale specializate.

(2) Cheltuielile de expediere către si de la Directia metale pretioase si pietre pretioase vor fi suportate de către persoana fizică sau juridică autorizată.

Art. 4. - Directia metale pretioase si pietre pretioase face mentiunile corespunzătoare de renuntare pe pagina a doua a autorizatiei.

Art. 5. - (1) Renuntarea produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a înregistrat cererea de renuntare si numai dacă mentiunile prevăzute la art. 4 sunt efectuate.

(2) În cazul cererilor de renuntare înregistrate la Directia metale pretioase si pietre pretioase în cursul anilor 2007-2008 vor fi depuse sau expediate numai originalele autorizatiilor, pentru efectuarea mentiunilor prevăzute la art. 4.

Art. 6. - Cheltuielile efectuate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin de către persoanele fizice si juridice, în legătură cu autorizarea, nu se restituie.

Art. 7. - Prezentul ordin va fi dus la îndeplinire de către Directia metale pretioase si pietre pretioase din cadrul Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor.

Art. 8. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor,

Dan Vlaicu

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 156.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 13/2008 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pietei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat

 

În temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si

functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 13/2008 privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pietei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 20 mai 2008.

Nr. 25.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 13/2008

privind modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în instrumente ale pietei monetare pentru fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 25 alin. (3) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

Art. 1. - Prezenta normă reglementează modificarea temporară a procentului maxim care poate fi investit în categoriile de active prevăzute la art. 25 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Lege.

Art. 3. - Administratorul poate decide ca, pentru o perioadă de 180 de zile calendaristice de la data colectării primelor contributii la fondul de pensii pe care îl administrează, să investească în instrumente ale pietei monetare, inclusiv conturi si depozite în lei la o bancă, persoană juridică română, sau la o sucursală a unei institutii de credit străine autorizate să functioneze pe teritoriul României si care nu se află în procedura de supraveghere specială ori administrare specială sau a cărei autorizatie nu este retrasă, cu depăsirea procentului de 20% din valoarea totală a activelor fondului de pensii prevăzut de art. 25 alin. (1) lit. a) din Lege.

Art. 4. - Administratorul care decide să aplice prevederile prezentei norme va proceda astfel: a) în termen de 5 zile calendaristice de la data luării deciziei, va notifica în scris Comisia cu privire la decizia luată, precum si în legătură cu data la care administratorul va începe aplicarea prevederilor art. 3 din prezenta normă, fără a mai proceda la modificarea prospectului autorizat al schemei de pensii;

b) în termen de 5 zile calendaristice de la data notificării Comisiei, va proceda la informarea participantilor la fondul de pensii pe care îl administrează, prin publicarea deciziei luate în cel putin două cotidiene de circulatie natională, pe o perioadă de cel putin 3 zile consecutive, precum si prin publicarea pe pagina proprie de web.

Art. 5. - În termen de 30 de zile calendaristice de la data expirării perioadei mentionate la art. 3, administratorul care a aplicat prevederile prezentei norme are obligatia să procedeze la încadrarea în prevederile art. 25 din Lege.

Art. 6. - Nerespectarea obligatiilor prevăzute la art. 4 si 5 din prezenta normă constituie contraventie si se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 140 alin. (1), art. 141 alin. (1) lit. g), art. 141 alin.(2)-(11) si ale art. 142 din Lege.