MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 395         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 26 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

523. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii Publice

 

531. - Hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităti specifice ale Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

533. - Hotărâre privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică

 

535. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea activitătilor referitoare la exercitarea de către România a presedintiei Grupului director pentru coordonarea activitătilor Batalionului multinational de geniu, în anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

19/953. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

20/954. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii Publice

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 15 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „UNIFARM” - S.A. Bucuresti, aflată sub autoritatea Ministerului Sănătătii Publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale „UNIFARM” - S.A. Bucuresti, mentionat la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Sănătătii Publice, cu avizul Ministerului Economiei si Finantelor si al Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În situatia în care, în cursul executiei bugetului, se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, Compania Natională „UNIFARM” - S.A. Bucuresti va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea dispozitiilor art. 2.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 523.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

Compania Natională „UNIFARM" - S.A. Bucuresti Str. Mr. Av. Sănătescu nr. 48, sectorul 1, Bucuresti

C.U.I. 11653560/2002, A.E: RO

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

 

-mii lei -

 

 

Indicatori

Nr rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

5

1.

1. VENITURI TOTALE, (rd.2 + rd. 10 + rd. 15)

1

7.650,00

 

1

l.Venituri din exploatare-total, din care:

2

7.570,00

 

 

a) productia vândută

3

1.250,00

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

6.319,00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

 

 

 

-transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizată

8

 

 

 

c) alte venituri din exploatare:

9

1,00

 

2

Venituri financiare-total, din care:

10

80,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

2,00

 

 

d) alte venituri financiare

14

78,00

 

3

Venituri extraordinare

15

 

11.

II. CHELTUIELI TOTALE (rd.l7+rd.46+49)

16

7.450,00

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

7.425,00

 

 

a) Cheltuieli materiale

18

75,00

 

 

b) alte cheltuieli din afară ( cu energia si apa)

19

145,00

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

5.876,79

 

 

d) Cheltuieli cu personalul, din care :

21

878,21

 


 

 

- salarii

22

554,07

 

 

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

76,00

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care :

24

173,53

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

125,61

 

 

-cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

7,88

 

 

- cheltuieli privind coniribu(ia la asigurări sociale de sănătate

27

40,04

 

 

- alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

74,61

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la ari.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modif. si complet.ulterioare, din care:

29

 

 

 

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

31

 

 

 

-fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

12,61

 

 

- tichete de masa

33

62,00

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

70,00

 

 

f) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

380,00

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

9,00

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

2,00

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

 

 

 

- cheltuieli reclamă si publicitate, din care:

39

4,00

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate(cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art. 2 din Legea nr.193/2006)

41

 

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

3,00


 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

371,00

 

 

- taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

 

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

25,00

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

 

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

25,00

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

 

III.

REZULTAT BRUT (profit/pierdere)

50

200,00

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

30,40

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

169,60

 

1

Rezerve legale

53

10,00

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

 

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt. proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt . constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si alte costuri aferente acestor împrumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10 %din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

15,96

 

7

Minim 50 % vărsaminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/ companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

79,80


 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

63,84

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

244,61

 

1

Surse proprii

62

44,61

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

200,00

 

 

-interne

65

200,00

 

 

-externe

66

 

 

4

Alte surse

67

 

V

II.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

244,61

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele

anului

69

244,61

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

 

 

 

-interne

71

 

 

 

-externe

72

 

Vili

REZERVE, din care:

73

73,84

 

1

Rezerve legale

74

10,00

 

2

Rezerve statuare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

63,84

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

7.650,00

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor

totale

79

7.450,00

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

34

 

4

Nr.mediu de salariati total

81

34

 

5

Fond de salarii, din care :

82

554,07

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

521,81

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

32,26

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)

85

1.317,70

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/rd.81), în preturi curente

86

231.818,18

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoană) (rd.78/rd.81), în preturi comparabile

87

231.818,18

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoană)

88

 

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/ venituri totale) x 1000] =(rd.16/rd.l)x 1000

89

973,86

 

11

Plăti restante

90

15,00

 

 

-preturi curente

91

15,00

 

 

- preturi comparabile

92

 

 

12

Creante restante

93

13,00

 

 

- preturi curente

94

13,00

 

 

- preturi comparabile

95

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru activităti specifice ale Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 7 alin. (11) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Nivelul cheltuielilor privind convorbirile telefonice, necesare pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor specifice ale Consiliului National de Formare Profesională a Adultilor, prevăzut în Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, se majorează la suma de 2.330 lei/lună, cu obligatia încadrării în prevederile bugetare aprobate.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 531.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 443/2005 pentru aprobarea Programului national de securitate aeronautică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 31 mai 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum este prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 533.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea activitătilor referitoare la exercitarea de către România a presedintiei Grupului director pentru coordonarea activitătilor Batalionului multinational de geniu, în anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare, si având în vedere prevederile Acordului dintre Guvernul României, Guvernul Republicii Slovace, Cabinetul de ministri al Ucrainei si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului multinational de geniu, semnat la Budapesta la 18 ianuarie 2002, ratificat prin Legea nr. 583/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea în România, în anul 2008, a unei reuniuni a Grupului director, a două reuniuni ale Grupului multinational de lucru, a 3 conferinte de planificare si a unui exercitiu cu Batalionul multinational de geniu, ca urmare a exercitării de către România a presedintiei Grupului director pentru coordonarea activitătilor Batalionului multinational de geniu.

Art. 2. - (1) Se aprobă invitarea în România a unui număr de maximum 45 de militari străini, la fiecare dintre activitătile prevăzute la art. 1, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. A si B din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991.

(2) Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 535.

 

*) Anexa este clasificată secret de serviciu si se pune la dispozitia operatorilor economici si institutiilor cu responsabilităti si/sau obligatii în domeniul securitătii aeronautice, la cerere, de Ministerul Transporturilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 19 din 17 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 953 din 28 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007*) privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Uzina Termoelectrică Midia” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de adunările generale ale actionarilor în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzute în anexă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât cu aprobare, prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre câstigul mediu lunar brut si productivitatea muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREAACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „Uzina Termoelectrică Midia" - S.A. Năvodari, DJ 226, km 23, judetul Constanta

RO 14325363

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2008

 

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

Buget 2008

0

1

2

3

5

I.

 

VENITURI TOTALE (rd.02 + rd.10 + rd.15»

1

58.878,18

 

1.

Venituri din exploatare-total, din care:

2

58.628,18

 

 

a) productia vânduta

3

52.422,18

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

146,00

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

 

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

 

e)alte venituri din exploatare

9

6.060,00

 

2.

Venituri financiare-total, din care:

10

250,00

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

250,00

 

 

d)alte venituri financiare

14

 

 

3.

Venituri extraordinare

15

0,00

II.

 

CHELTUIELI TOTALE (rd.17 + rd. 46 + rd.49)

16

57.270,89

 

1.

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

57.270,89

 

 

a)cheltuieli materiale

18

40.225,58

 

 

b)alte cheltuieli externe(cu energie si apa)

19

5.149,21

 

 

c)cheltuieli privind mărfurile

20

36,00

 

 

d)cheltuieli cu personalul, din care:

21

8.202,28

 

 

-salarii

22

5.910,10

 

 

-contract de mandat

23

159,75

 

 

-cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care:

24

1.657,44

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

1.214,26

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt. somaj

26

59,10

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

384,08

 

 

-alte cheltuieli cu personalul, din care:

28

474,99

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 lit.c din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,din care:

29

118,21

 

 

- tichete de cresa(cf.ari.3 din Legea nr. 193/2006}

30

0,00

 

 

- tichete cadou (clari.2 din Legea nr. 193/2006)

31

 

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii, din care:

32

50,78

 

 

- tichete de masa

33

306,00

 

0

1

2

3

5

 

 

e)ajustari de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

3.630,00

 

 

f)alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

27,82

 

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara societătii, din care:

36

 

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

27,82

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de protocol (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

38

 

 

 

-cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

 

 

 

- tichete cadou pentru cheituieii de reclama si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

40

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

 

 

 

-cheltuieli cu sponsorizarea

42

 

 

 

-alte cheltuieli, din care:

43

0,00

 

 

-taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

-redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

 

 

2.

Cheltuieli financiare-total, din care:

46

0,00

 

 

-cheltuieli privind dobânzile

47

 

 

 

-alte cheltuieli financiare

48

 

 

3.

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III.

 

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

1.607,29

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

51

244,31

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

1.362,98

 

1.

Rezerve legale

53

80,36

 

2.

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

364,72

 

3.

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4.

Constituirea surselor proprii de finantare pt. Proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt. constitui rea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

 

 

5.

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6.

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiului financiar de referinta

58

 

 

7.

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor nationale, companiilor nationale si societătilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat

59

917,90

 

8.

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

3.630,00

 

1.

Surse proprii

62

3.630,00

 

2.

Alocatii de la buget

63

 


0

1

2

3

5

 

3.

Credite bancare

64

 

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

 

 

4.

Alte surse

67

 

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

3.630,00

 

1.

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

69

3.630,00

 

2.

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

70

 

 

 

- interne

71

 

 

 

- externe

72

 

VIII.

 

REZERVE, din care:

73

80,36

 

1.

Rezerve legale

74

80,36

 

2.

Rezerve statutare

75

 

 

3.

Alte rezerve

76

 

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1.

Venituri totale

78

58.878,18

 

2.

Cheltuieli aferente veniturilor totale

79

57.270,89

 

3.

Număr prognozat de personal la finele anului

80

180

 

4.

Număr mediu de salariati total

81

180

 

5.

Fond de salarii, din care:

82

5.910,10

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

5.750,50

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

159,60

 

6.

Cistigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)

85

2.677,14

 

7.

Productivitatea muncii pe total personal mediu ( lei/pers.)(rd 78/rd 81) - in preturi curente

86

327,10

 

8

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (Apa demineralizata -tone/nr. pers.)

87

13.067,550

 

9

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (cheltuieli totale/venituri totalex1000) (rd.16/rd.1)

88

972,70

 

10

Plati restante -total

89

0,00

 

 

- preturi curente

90

0,00

 

 

- preturi comparabile

91

0.00

 

11

Creante restante - total

92

27.400,00

 

 

- preturi curente

93

27.400,00

 

 

- preturi comparabile

94

27.400,00

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Nr. 20 din 18 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 954 din 28 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 pentru Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului

 

În temeiul art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 837/2004 privind organizarea si functionarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004, privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare,

având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 101/2006 privind reorganizarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului si Privatizării în Industrie,

în temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) si ale art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007*) privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, cu modificările ulterioare,

presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Societătii Comerciale „Radioactiv Mineral Măgurele” - S.A., aflată în portofoliul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în anexă se aprobă de adunările generale ale actionarilor în baza unui mandat acordat de institutia publică implicată.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al societătii comerciale prevăzute în anexă reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât cu aprobare, prin ordin comun emis de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului si Ministerul Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale cheltuielilor aprobate sau nerealizări ale veniturilor aprobate, societatea comercială poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Cheltuielile cu salariile brute se vor efectua numai cu respectarea corelatiei dintre câstigul mediu lunar brut si productivitatea muncii.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

*) Abrogată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 8 aprilie 2008.

 

ANEXĂ*)

 

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

Societatea Comercială „Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A.

Soseaua de centură nr. 50, judetul Ilfov telefon 369.01.01/369.01.02; fax 369.01.00

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2008

 

- mii lei -

Nr Crt

Indicatori

Nr rd

BVC

2008

1

2

3

4

I

VENITURI TOTALE(rd.2+10+15)

1

2.320,00

1

Venituri din exploatare-total. din care:

2

2.320,00

 

a) productia vândută

3

1.950,00

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

0,00

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

5

0;00

 

- subventii cf prev.legale in vigoare

6

0,00

 

- transferuri.cf preved.legale in vigoare

7

0,00

 

d) productia imobilizată

8

0,00

 

e) alte venituri din exploatare , din care:

9

370,00

2

Venituri financiare - total, din care :

10

0,00

 

a) venituri din interese de participare

11

0,00

 

b) venituri din alte investitii financiare si creante care fac parte din activele imobilizate

12

0,00

 

c) venituri din dobânzi

13

0,00

 

d) alte venituri financiare

14

0,00

3

Venituri extraordinare

15

0,00

II

CHELTUIELI TOTALE(rd.17+46+49)

16

2.290,00

1

Cheltuieli de exploatare-total, din care:

17

2.290,00

 

a) cheltuieli materiale.

18

130,00

 

b) alte cheltuieli din afară(energic si apă)

19

159,00

 

cjcheltuieli privind mărfurile

20

0,00

 

d)cheltuieli privind personalul, din care:

21

1.720,00

 

- salarii

22

1.168,00

 

-contracte de mandat/contrate de performanta

23

119,00

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

24

405,00

 

- contributii la asigurări sociale

25

302,00

 

- contributia de asigurări pt. somaj

26

20,00

 

- contributia la asigurări sociale de sănătate

27

83,00

 

alte chelt.cu personalul.din care

28

28,00

 

-chelt.sociale prevăzute la art. 21 lit c) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal, din care:

29

14,00

 

-tichete de cresa (cf art 3 din Legea 193/2006)

30

0,00

 

- tichete cadou pt chelt sociale cf art 2 din L 193

31

0,00

 

-fd speciale aferente fd de salarii

32

14,00

 

- tichete de masa

33

0,00

 

c) ajustarea valorii imobilizărilor corporale si nccorporalc

34

57,00

 

1

2

3

4

 

f) alte cheltuieli de exploatare , din care:

35

224,00

 

- cheltuieli cu prestatiile din afara soc.,din care:

36

224,00

 

- cheltuieli de protocol.din care :

37

24,50

 

- tichete cadou pt protocol(cf art 2 din L 193)

38

24,50

 

-chelt de reclama si publicitatcdin care :

39

0,00

 

- tichete cadou pt chelt de reclama si publicit. art 2 Legea 1930

40

0,00

 

-tichete cadou pt campanii de marketing, studierea pietei(art2 Legea 193)

41

0,00

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

0,00

 

- alte cheltuieli, din care:

43

0,00

 

- taxa pt. act. de exploatare a resurselor minerale

44

0,00

 

- redeventa din concesion. bunuri publice

45

0,00

2

Cheltuieli financiare-total, din care :

46

0,00

 

a) cheltuieli privind dobânzile

47

0,00

 

b) alte cheltuieli financiare

48

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

49

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

30,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

51

16,00

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care

52

14,00

1

Rezerve legale

53

1,00

2

Acoperirea pierderilor din anii precedenti

54

13,00

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

55

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt proiectele cofinantatc din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi extern

56

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

0,00

6

Până la 10% din profitul net. pt. participarea salariatilor la profit, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic in exercitiul financiar de referintă

58

0,00

7

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividente în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

0,00

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct. 1-7 se repartizează la alte rezerve si se constituie ca sursă proprie de finantare

60

0,00

VI

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR ,din care

61

30,00

1

Surse proprii

62

30,00

2

Alocatii de la buget

63

0,00

3

Credite bancare

64

0,00

 

- interne

65

0,00

 

- externe

66

0,00

4

Alte surse

67

0,00


1

2

3

4

VII

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care

68

30,00

1

Chelt.aferente Investitiilor, inclusiv investitii in curs la finele anului

69

30,00

2

Rambursări rate aferente creditelor pentru investitii

70

0,00

 

- interne

71

0,00

 

- externe

72

0,00

VIII

REZERVE , din care:

73

1,00

1

Rezerve legale

74

1,00

2

Rezerve statutare

75

0,00

3

Alte rezerve

76

0,00

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

1

Venituri totale

78

2.320,00

2

Chelt. aferente veniturilor totale

79

2290,00

3

Număr prognozat de personal la finele anului

80

55,00

4

Număr mediu personal total

SI

79,00

5

Fond de salarii din care :

82

1.168,00

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

83

1.058,00

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

110,00

6

Câstigul mediu lunar pe salariat *(lei/pers/luna)

85

1.116,03

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers)(rd78/rd81) - in preturi curente

86

29,37

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/pers)(rd78/rd81) - preturi comparabile

87

29,37

9

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu(unitati fizice/persoană)

88

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (chelt.totale/venituri totale* 1000) (rd. 16/rd. 1 * 1000)=(rd 16/rd 1)* 1000

89

987,00

11

Plăti restante - total

90

300,00

 

- preturi curente

91

300,00

 

- preturi comparabile

92

 

12

Creante restante - total

93

7,00

 

- preturi curente

94

7,00

 

- preturi comparabile

95