MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 391       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 23 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

521. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

483. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative privind organizarea si desfăsurarea programelor de pregătire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă

 

484. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitătii de politici publice

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

8. - Regulament pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - La articolul 5 alineatele (2)-(4) din Hotărârea Guvernului nr. 266/2008 privind cheltuielile necesare pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea alegerilor pentru autoritătile administratiei publice locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 12 martie 2008, se modifică si vor avea următorul cuprins:

„(2) Pentru membrii Biroului Electoral Central, începând cu data încheierii procesului-verbal de învestire, se acordă o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(3) Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la executarea operatiunilor generate de activitatea de la Biroul Electoral Central vor primi o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate, care se suportă din bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

(4) Membrii birourilor electorale de circumscriptie si ai birourilor electorale ale sectiilor de votare beneficiază de o indemnizatie de 66 lei pe zi de activitate.

Statisticienii, informaticienii si personalul tehnic auxiliar care participă la efectuarea operatiunilor generate de desfăsurarea alegerilor autoritătilor administratiei publice locale, pe lângă aceste birouri, primesc o indemnizatie de 50 lei pe zi de activitate.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

p. Presedintele Autoritătii Electorale

Permanente,

Marian Muhulet

Secretarul general al Guvernului,

Gabriel Berca

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 21 mai 2008.

Nr. 521.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

privind organizarea si desfăsurarea programelor de pregătire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă

 

Având în vedere prevederile art. 21 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgentă, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 15/2005, si ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare si functionare si a organigramei Inspectoratului General pentru Situatii de Urgentă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene organizează si desfăsoară programe de pregătire cu specialistii compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă.

(2) Periodicitatea desfăsurării programelor se stabileste de către inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene în functie de situatia operativă, gradul de încadrare si fluctuatia personalului compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă si dinamica schimbărilor legislative.

Art. 2. - (1) Programele se desfăsoară pe baza structurii-cadru elaborate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgentă.

(2) Modelul structurii-cadru este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(3) Programele elaborate de inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene conform art. 2 alin. (1), adaptate la specificul zonei de competentă, se supun spre aprobare prefectului.

Art. 3. - Perioadele de desfăsurare se stabilesc de către inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene si vor fi comunicate consiliilor locale pentru a hotărî cu privire la participarea specialistilor din compartimentele pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă.

Art. 4. - (1) La finalizarea programelor, inspectoratele pentru situatii de urgentă judetene eliberează fiecărui participant o adeverintă de absolvire a cursurilor.

(2) Modelul adeverintei este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 5. - Sefii inspectoratelor pentru situatii de urgentă judetene dispun, în părtile ce îi privesc, măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 19 mai 2008.

Nr. 483.

 

ANEXA Nr.1

 

STRUCTURA-CADRU

a programului de pregătire a specialistilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situatii de urgentă

 

I. Tipul programului: pregătire în domeniul prevenirii situatiilor de urgentă

II. Denumirea ocupatiei: specialist în compartimentul pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgentă

III. Certificarea pregătirii: adeverintă

IV. Durata cursului: 5 zile a câte 8 ore

a) pregătire teoretică: 2 zile

b) pregătire practică: 3 zile

V. Loc de desfăsurare:

1. pregătirea teoretică: sala de conferinte sau alt spatiu adecvat

2. pregătirea practică, după caz: gospodării cetătenesti, unităti de învătământ, unităti de cultură si cult (biserici, cămine culturale, case de cultură), unităti medicale (dispensare umane si veterinare), spatii comerciale din zona de competentă si operatori

economici din subordinea consiliului local

VI. Numărul de participanti, pe serii de pregătire: 20-25 de persoane (10-12 persoane/lector la activitătile practice)

VII. Modalităti de evaluare a cunostintelor: test (chestionar); interviuri (dezbateri)

VIII. PLAN DE PREGĂTIRE

 

 

Nr. crt.

Ziua, ora

Tema/Activitatea

Cine conduce

Observatii

Ziua I

1.

8,00—10,00

Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a situatiilor de urgentă

Adjunctul inspectorului-sef

Expunere

2.

10,00—12,00

Tipuri de risc specifice la nivelul localitătilor.

Continutul schemei riscurilor si a Planului de analiză si acoperire a riscurilor

Adjunctul inspectorului-sef

Expunere

3.

12,00—14,00

Metodologia executării controlului de prevenire

Adjunctul inspectorului-sef

Expunere

4.

14,00—16,00

Pregătire individuală

Lector de la ISUJ

Dezbatere

Ziua a II-a

1.

8,00—10,00

Organizarea si functionarea serviciilor voluntare pentru situatii de urgentă.

Forme ale activitătii de prevenire

desfăsurate de către acestea

Compartimentul de pregătire a populatiei si coordonare

servicii publice, voluntare si servicii private

Expunere-dezbatere

2.

10,00—12,00

Conceptia si strategia de informare preventivă a populatiei în domeniul situatiilor de urgentă.

Forme si metode de informare publică utilizate de serviciile voluntare pentru situatii

de urgentă

Compartimentul de informare publică

Expunere-dezbatere

3.

12,00— 14,00

Prevenirea incendiilor la unităti de învătământ.

Organizarea unui exercitiu practic privind evacuarea din unitătile de învătământ în conditii de sigurantă în caz de urgentă

Inspector în Serviciul prevenirea incendiilor

Sedintă practică

4.

14,00-16,00

Pregătire individuală

Lector de la ISUJ

Dezbatere

Ziua a III-a

1.

8,00-9,00

Legislatie specifică de protectia mediului la distrugerea prin ardere a miristilor si a unor deseuri sau reziduuri combustibile

Reprezentant Agentia Natională pentru Protectia Mediului

Expunere

2.

9,00-10,00

Managementul situatiilor de urgentă în caz de inundatii - manualul primarului

Reprezentant Administratia Natională „Apele Române", inspector Serviciul protectie civilă

Expunere

3.

10,00-14,00

Prevenirea incendiilor la cămine culturale si unităti de cult (biserici)

Inspector Serviciul prevenirea incendiilor

Sedintă practică

4.

14,00-6,00

întocmirea documentelor de control

Lector de la ISUJ

Sedintă practică

Ziua a IV-a

1.

8,00—9,00

Obligatiile consiliului local, ale primarului si celorlalte structuri în domeniul situatiilor de urgentă

Inspector Serviciul protectie civilă

Expunere

2.

9,00—11,00

Prevenirea incendiilor pe timpul transportului, depozitării, comercializării si utilizării buteliilor cu gaze petroliere lichefiate

Inspector Serviciul prevenirea incendiilor

Sedintă practică

3.

11,00-14,00

Prevenirea incendiilor la gospodăriile cetătenesti

Inspector Serviciul prevenirea incendiilor

Sedintă practică

4

14,00-16,00

Întocmirea documentelor de control

Lector de la ISUJ

Sedintă practică

Ziua a V-a

1.

8,00-11,00

Evaluarea cunostintelor

Comisie examinare

Test/dezbatere

2.

11,00-12,00

Concluzii privind organizarea si desfăsurarea cursului

Inspectorul-sef

 

3.

12,00-13,00

Eliberarea documentelor de finalizare a cursului

Comisie examinare

 

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

INSPECTORATUL PENTRU SITUATII DE URGENTĂ

„.......................................“ AL JUDETULUI ................................

Nr. ...................... din ...............................

 

ADEVERINTĂ

 

Domnul/Doamna ............................................................, posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ........, nr. ............., CNP ............................................., specialist în compartimentul pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situatii de urgentă al ........................., a urmat cursul de pregătire în domeniul prevenirii situatiilor de urgentă organizat de Inspectoratul pentru Situatii de Urgentă „.................................................” al Judetului .................................., în perioada ..................................... .

 

Inspector-sef,

....…..............

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Unitătii de politici publice

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a Unitătii de politici publice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 19 mai 2008.

Nr. 484.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a Unitătii de politici publice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Unitatea de politici publice, la nivel directie, a fost înfiintată în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 775/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice la nivel central, cu modificările ulterioare, si ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică si efectivele Ministerului Internelor si Reformei Administrative, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Unitatea de politici publice, denumită în continuare Unitate, este structura de specialitate a aparatului central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, fără personalitate juridică, care are, potrivit legii, competentă generală în domeniul întăririi capacitătii manageriale a ministerului, contribuind la îmbunătătirea procesului de elaborare, implementare si coordonare a documentelor de politici publice, precum si al controlului si monitorizării modului de aplicare a acestora de către toate structurile ministerului în domeniile sale de responsabilitate.

Art. 3. - Activitatea Unitătii este coordonată de secretarul de stat pentru reforma în administratia publică.

Art. 4. - Unitatea exercită atributiile ce îi revin din actele normative în vigoare, în domeniile: implementarea si monitorizarea procedurilor de elaborare a propunerilor de politici publice, planificarea strategică si planificarea bugetară pe programe în domeniile de competentă ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 5. - Unitatea cooperează cu unitătile aparatului central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative si colaborează pe probleme de specialitate, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare, cu structurile de politici publice ale altor autorităti ale administratiei publice centrale, precum si cu organizatiile nonguvernamentale, sociale si economice.

 

CAPITOLUL II

Organizarea Unitătii

 

Art. 6. - Unitatea de politici publice este organizată la nivel de directie în aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 7. - (1) Unitatea are următoarea structură organizatorică:

a) conducerea, formată din director si director adjunct;

b) Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice;

c) Serviciul planificare strategică;

d) Serviciul planificare bugetară pe programe;

e) Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale;

f) Compartimentul informatică, documente clasificate, secretariat si administrativ.

(2) Organigrama unitătii este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 8. - (1) Relatiile între conducerea Unitătii si celelalte structuri sunt ierarhice, iar relatiile între structurile Unitătii sunt functionale si de cooperare.

(2) Relatiile între Unitate si structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si cele cu alte institutii publice sunt prezentate în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Atributiile Unitătii

 

Art. 9. - Unitatea de politici publice are drept misiune dezvoltarea capacitătii manageriale a ministerului, prin îmbunătătirea sistemului de elaborare, coordonare si planificare a politicilor publice la nivelul structurilor aparatului central, inspectoratelor generale, structurilor subordonate, agentiilor, institutiilor si autoritătilor coordonate de minister, precum si sprijinirea autoritătilor administratiei publice locale în acest domeniu.

Art. 10. - Obiectivele generale ale Unitătii sunt:

a) cresterea eficientei politicilor publice elaborate la nivelul ministerului;

b) cresterea transparentei decizionale în timpul derulării procedurilor de elaborare si fundamentare a politicilor publice;

c) fundamentarea superioară a politicilor, în vederea cresterii eficientei actului decizional;

d) îmbunătătirea sistemului de consultare între structurile ministerului si celelalte institutii ale administratiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a politicilor publice;

e) corelarea activitătilor de planificare a politicilor publice cu cele de planificare strategică, precum si cu cele de planificare bugetară pe bază de programe;

f) urmărirea realizării programelor, a eficientei si eficientizării utilizării fondurilor bugetare, prin analize periodice ale stadiului îndeplinirii acestora;

g) elaborarea si implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a politicilor publice în domeniile specifice Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 11. - Atributiile generale ale Unitătii sunt următoarele:

a) implementează, la nivelul ministerului, sistemul standard de metode si proceduri de formulare a documentelor de politici publice, sprijină si acordă consultantă de specialitate autoritătilor administratiei publice locale cu privire la formularea si implementarea prevederilor documentelor de politici publice;

b) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale aparatului central, institutii si agentii subordonate sau aflate în coordonarea ministerului, forma finală a următoarelor documente: Calendarul de aplicare a măsurilor necesare îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în domeniul specific ministerului, strategii, propuneri de politici publice, planuri de actiune, Planul strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de actiuni/lucru anual, programele bugetare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si alte documente de politici publice;

c) organizează, coordonează, îndrumă si controlează activitătile si măsurile aferente politicilor publice, strategiilor, planurilor strategice, planurilor de actiune si programelor bugetare din domeniul specific ministerului;

d) efectuează studii si analize privind documentele de politici publice ce se impun a fi formulate si implementate, în domeniul de competentă al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în concordantă cu prevederile Programului de guvernare;

e) facilitează comunicarea si coordonarea structurilor în cadrul procesului de analiză, formulare si implementare a documentelor de politici publice;

f) acordă consultantă, sprijin si îndrumare metodologică structurilor din minister si autoritătilor administratiei publice locale cu privire la formularea si implementarea prevederilor documentelor de politici publice;

g) sintetizează analizele, studiile si rapoartele primite de la unitătile aparatului central si inspectoratele generale sau alte structuri similare, cu privire la impactul aplicării strategiilor si politicilor publice, si propune, după caz, conducerii ministerului variante si modalităti de implementare a corectiilor ce se impun;

h) realizează baza de date informatizată necesară formulării, implementării si monitorizării documentelor de politici publice, în cadrul ministerului;

i) monitorizează si evaluează, la nivelul ministerului, activitatea secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de politici publice, identifică aspectele negative si pozitive referitoare la functionarea acestora, formulând propuneri de îmbunătătire a activitătii;

j) organizează întâlniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central al ministerului, inspectoratelor generale si altor structuri similare, în vederea informării privind obiectivele specifice, actiunile preconizate, rezultatele asteptate si termenele de îndeplinire a obiectivelor asumate;

k) organizează sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu factorii implicati în procesul de formulare si implementare a documentelor de politici publice, inclusiv cu cei din administratia publică locală;

l) organizează si derulează activitătile pentru implementarea componentei de programare bugetară a Planului strategic;

m) întocmeste Raportul-sinteză privind evaluarea stadiului derulării programelor bugetare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

n) realizează mape documentare si studii comparative pe domeniile specifice de activitate ale ministerului si asigură difuzarea acestora către structurile interesate;

o) întocmeste rapoartele de informare asupra stadiului de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul de actiuni/lucru anual al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în vederea prezentării în sedintele Colegiului ministerului;

p) elaborează materialul integrator de evaluare anuală a activitătilor ministerului, precum si sinteza, ce se prezintă annual Consiliului Superior de Apărare a Tării;

q) monitorizează Calendarul de aplicare a măsurilor necesare îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în domeniile de competentă ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informează periodic Comisia Natională de Prognoză;

r) asigură secretariatul tehnic al consiliilor interministeriale coordonate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente;

s) cooperează, în domeniile de muncă specifice Unitătii, cu Directia de politici publice din cadrul Secretariatului general al Guvernului;

t) propune publicarea în pagina de internet a ministerului a unor informatii relevante despre activitatea ministerului, din domeniile de competentă ale Unitătii;

u) asigură aplicarea prevederilor legale în domeniile specifice de activitate;

v) elaborează si prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, prin director sau înlocuitorul legal, analize, studii si informări pe probleme din sfera sa de activitate;

w) desemnează specialisti care să însotească conducerea Ministerului Internelor si Reformei Administrative pe timpul efectuării unor activităti de control în unitătile centrale si teritoriale, cât si proprii reprezentanti în organisme din afara ministerului;

x) îndeplineste si alte atributii ce îi revin potrivit actelor normative în vigoare.

 

CAPITOLUL IV

Conducerea Unitătii

 

Art. 12. - Unitatea este condusă de un director si un director adjunct.

Art. 13. - (1) Directorul conduce întreaga activitate a Unitătii si o reprezintă în relatiile cu conducătorii celorlalte structuri ale ministerului, cu institutiile si organismele din afara sistemului Ministerului Internelor si Reformei Administrative, potrivit competentelor.

(2) În aplicarea prevederilor legale de nivel superior, precum si a ordinelor, instructiunilor si regulamentelor emise de ministrul internelor si reformei administrative, directorul dă dispozitii subordonatilor.

(3) În conditiile actelor normative în vigoare, directorul poate delega atributii din competenta sa directorului adjunct, sefilor de serviciu, de birouri sau altor persoane din subordine.

Art. 14. - Directorul răspunde în fata conducerii ministerului de întreaga activitate pe care o desfăsoară Unitatea, potrivit prevederilor fisei postului, prezentată în anexa nr. 3.

Art. 15. - Directorul adjunct răspunde de activitatea serviciilor, birourilor si compartimentelor care îi sunt încredintate spre coordonare si îndrumare potrivit prevederilor fisei postului, prezentată în anexa nr. 4.

 

CAPITOLUL V

Atributiile serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura Unitătii

 

SECTIUNEA 1

Atributii comune ale structurilor Unitătii

 

Art. 16. - Serviciile, biroul si compartimentul din structura Unitătii au următoarele atributii comune:

a) implementează, la nivelul ministerului, sistemul standard de metode si proceduri de formulare a documentelor de politici publice si a procedurilor de planificare bugetară pe programe;

b) elaborează, în cooperare cu celelalte structuri ale ministerului, forma finală a următoarelor documente: Calendarul de aplicare a măsurilor necesare îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în domeniile specifice ministerului, strategii, propuneri de politici publice, planuri de actiune, Planul strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de actiuni/lucru anual, programele bugetare ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si alte documente de politici publice;

c) asigură asistenta tehnică necesară parcurgerii etapelor premergătoare elaborării Planului strategic al ministerului, a Planului de lucru anual, monitorizarea acestor etape, precum si asistenta în procesul de formulare a documentelor de politici publice;

d) participă la elaborarea punctelor de vedere referitoare la proiectele actelor normative trimise Unitătii pentru formularea de propuneri si observatii;

e) participă la organizarea sedintelor de lucru ale consiliilor interministeriale coordonate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, desfăsurând activităti specifice secretariatelor tehnice;

f) participă la pregătirea datelor si documentelor necesare ministrului internelor si reformei administrative pentru activitătile desfăsurate la Guvern;

g) participă la activitatea comisiilor de inspectie si a colectivelor de control, sprijin si îndrumare în unităti;

h) participă la întocmirea documentelor de planificare a activitătilor Unitătii si a materialului de evaluare anuală a Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

i) participă la întocmirea tematicii de pregătire continuă a personalului Unitătii;

j) elaborează documentele de planificare a activitătilor proprii si analiza îndeplinirii sarcinilor;

k) participă la organizarea si desfăsurarea convocărilor, cursurilor de perfectionare a pregătirii personalului;

l) participă la elaborarea proiectelor de acte normative cu caracter intern, care reglementează activitatea specifică domeniului de competentă a Unitătii;

m) organizează si planifică personalul pentru efectuarea serviciului de permanentă în cadrul Unitătii;

n) coordonează, îndrumă si controlează structurile centrale si teritoriale ale căror domenii de activitate sunt vizate prin aplicarea prevederilor documentelor de politici publice;

o) asigură cooperarea permanentă cu structurile de politici publice ale ministerelor sau cu alte structuri similare ale altor autorităti publice centrale si locale;

p) asigură respectarea prevederilor legale privind multiplicarea, difuzarea, retragerea si distrugerea documentelor clasificate;

q) execută alte activităti ordonate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Atributiile Serviciului implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice

 

Art. 17. - Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice are următoarele obiective generale:

a) cresterea eficientei activitătilor de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului;

b) asigurarea transparentei decizionale pe timpul derulării procedurilor de elaborare a propunerilor de politici publice;

c) fundamentarea variantelor de solutionare prezentate în propunerile de politici publice, în vederea cresterii eficientei actului decizional;

d) gestionarea procedurilor de consultare între structurile ministerului si celelalte institutii ale administratiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice;

e) corelarea activitătii de elaborare a propunerilor de politici publice cu obiectivele precizate în documentele de planificare strategică si planificare bugetară pe bază de programe;

f) elaborarea si implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate la nivelul ministerului.

Art. 18. - Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice are următoarele atributii generale:

a) implementează sistemul standard de metode si proceduri de formulare a propunerilor de politici publice;

b) elaborează proceduri si metodologii pentru monitorizarea si evaluarea propunerilor de politici publice care se derulează la nivelul ministerului;

c) efectuează studii si analize privind variantele de solutionare recomandate prin propunerile de politici publice ce se impun a fi formulate si implementate, în domeniul de competentă al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în concordantă cu prevederile Programului de guvernare, Planului Strategic si ale Planului de actiuni/lucru anual;

d) facilitează comunicarea în cadrul procesului de analiză, formulare si implementare a variantelor de solutionare precizate în propunerile de politici publice;

e) acordă consultantă structurilor ministerului, cu privire la implementarea standardelor si procedurilor de formulare a propunerilor de politici publice;

f) analizează calitatea procesului politicilor publice prin monitorizarea aplicării standardelor si procedurilor privind elaborarea si implementarea propunerilor de politici publice;

g) monitorizează si evaluează activitatea secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a propunerilor de politici publice, identifică aspectele negative si pozitive referitoare la functionarea acestora, formulând propuneri de îmbunătătire a activitătii;

h) propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central, inspectoratelor generale si altor structuri similare, în vederea informării lor asupra prioritătilor din propunerile de politici publice;

i) sintetizează analizele, studiile si rapoartele privind impactul aplicării propunerilor de politici publice si propune, după caz, conducerii ministerului variante si modalităti de implementare a corectiilor ce se impun;

j) propune publicarea în pagina de internet a ministerului a unor informatii relevante despre activitatea proprie;

k) constituie si dezvoltă o bază de date informatizată necesară formulării, implementării si monitorizării propunerilor de politici publice;

l) organizează sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu factorii implicati în procesul de formulare si implementare a propunerilor de politici publice;

m) cooperează cu Directia de politici publice din cadrul Secretariatului general al Guvernului si cu celelalte structuri de politici publice aflate în coordonarea celorlalte institutii cu competente în domeniu;

n) elaborează si prezintă, ori de câte ori este nevoie, prin directorul Unitătii, Colegiului ministerului analize, studii si informări pe probleme din sfera sa de activitate;

o) participă la elaborarea documentelor de evaluare si analiză la nivel institutional;

p) desfăsoară activităti de coordonare, îndrumare si control la structurile centrale si teritoriale în domeniile de competentă.

 

SECTIUNEA a 3-a

Atributiile Serviciului planificare strategică

 

Art. 19. - Serviciul planificare strategică are următoarele obiective generale:

a) cresterea eficientei activitătii de elaborare, implementare si evaluare a documentelor de planificare;

b) fundamentarea superioară a documentelor de planificare strategică, în vederea cresterii eficientei actului managerial;

c) îmbunătătirea sistemului de consultare între structurile ministerului si armonizarea interministerială a documentelor de planificare strategică;

d) corelarea activitătilor de planificare strategică cu cele de planificare a politicilor publice;

e) elaborarea si implementarea procedurilor de evaluare si monitorizare a modului de îndeplinire a obiectivelor prevăzute în documentele de planificare strategică.

Art. 20. - Serviciul planificare strategică are următoarele atributii generale:

a) asigură asistenta tehnică, la nivelul fiecărei structuri a ministerului, pentru parcurgerea etapelor precizate în metodologie, în procesul de elaborare a Planului strategic al ministerului;

b) elaborează forma finală a Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, conform propunerilor si observatiilor formulate în urma sedintelor Colegiului ministerului;

c) organizează si derulează activitătile pentru implementarea componentei de management a Planului strategic;

d) asigură asistentă tehnică pentru efectuarea analizei de impact a măsurilor precizate în Planul strategic si în celelalte documente derivate din acesta;

e) pe baza Planului strategic, elaborează anual Planul de lucru/actiuni al ministerului;

f) actualizează anual, prin consultarea structurilor ministerului, Planul strategic al ministerului;

g) corelează obiectivele si indicatorii stabiliti pentru fiecare directie de actiune din Planul strategic;

h) analizează obiectivele propuse pentru fiecare directie de actiune din Planul strategic, pentru a verifica corespondenta dintre valoarea indicatorilor de performantă propusi si resursele solicitate;

i) asigură asistentă tehnică pentru actualizarea valorii indicatorilor de performantă din Planul strategic în functie de resursele alocate;

j) elaborează proceduri si metodologii pentru monitorizarea si evaluarea Planului strategic al ministerului;

k) execută activitatea de evaluare a modului în care sunt îndeplinite obiectivele stabilite în Planul strategic si alte documente de politici publice, întocmind în acest sens sinteze, rapoarte de evaluare a modului în care se realizează implementarea Planului strategic, precum si alte documente care să asigure derularea procesului decizional la nivelul Colegiului ministerului, în domeniul planificării strategice;

l) elaborează propunerile Ministerului Internelor si Reformei Administrative privind Calendarul de măsuri si actiuni pentru ducerea la îndeplinire a Programului de guvernare;

m) cooperează cu Directia de politici publice din cadrul Secretariatul general al Guvernului în domeniul planificării strategice;

n) monitorizează Calendarul de măsuri si actiuni pentru ducerea la îndeplinire a Programului de guvernare în domeniile de competentă ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informează periodic Comisia Natională de Prognoză;

o) elaborează materialul integrator de evaluare anuală a activitătilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si sinteza, ce se prezintă anual în Consiliul Superior de Apărare a Tării;

p) implementează, la nivelul ministerului, sistemul standard de metode si proceduri de formulare a strategiilor;

q) elaborează, în colaborare cu celelalte structuri ale ministerului, forma finală a strategiilor si planurile de actiune pentru implementarea acestora în domeniile specifice ministerului;

r) acordă consultantă specialistilor din minister cu privire la implementarea strategiilor si procedurilor de formulare a planurilor de actiune;

s) analizează calitatea procesului de aplicare a strategiilor, la nivelul ministerului, prin monitorizarea implementării planurilor de actiune;

t) monitorizează si evaluează, la nivelul ministerului, activitatea secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a strategiilor si planurilor de actiune si identifică aspectele negative si pozitive referitoare la functionarea acestora, formulând propuneri de îmbunătătire a activitătii;

u) organizează întâlniri periodice cu personalul de conducere de la nivelul aparatului central al ministerului, inspectoratelor generale si altor structuri similare, în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatelor asteptate, precum si termenelor de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de actiune pentru implementarea strategiilor aprobate;

v) sintetizează analizele, studiile si rapoartele primite de la inspectoratele generale sau alte structuri similare cu privire la impactul aplicării strategiilor formulate;

w) realizează baza de date informatizată necesară formulării, implementării si monitorizării strategiilor, în cadrul ministerului;

x) organizează sedintele de informare si dezbatere, precum si seminariile cu specialistii din cadrul ministerului implicati în procesul de formulare si implementare a strategiilor si a planurilor de actiune pentru implementarea acestora;

y) realizează mape documentare si studii comparative pe domeniile specifice de activitate ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si asigură difuzarea acestora către structurile interesate;

z) întocmeste lunar Graficul cu principalele activităti ale Unitătii si prezintă, în sedinta de lucru din prima săptămână a lunii următoare, stadiul de îndeplinire al acestuia;

aa) întocmeste Planul de activităti trimestrial al Unitătii si monitorizează activitătile cuprinse în acesta;

ab) aplică prevederile legilor, hotărârilor si ordonantelor Guvernului, precum si ale ordinelor, regulamentelor si instructiunilor ministrului administratiei si internelor, în domeniile specifice de activitate;

ac) elaborează si prezintă, ori de câte ori este nevoie, prin directorul Unitătii, Colegiului ministerului analize, studii si informări pe probleme din sfera sa de activitate;

ad) desfăsoară activităti de coordonare, îndrumare si control la structurile centrale si teritoriale, în domeniile de competentă.

 

SECTIUNEA a 4-a

Atributiile Serviciului planificare bugetară pe programe

 

Art. 21. - Serviciul planificare bugetară pe programe are următoarele obiective generale:

a) cresterea eficientei activitătii de planificare bugetară la nivelul ministerului;

b) fundamentarea superioară a programelor bugetare;

c) îmbunătătirea sistemului de consultare între structurile ministerului si celelalte institutii ale administratiei publice pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a programelor bugetare;

d) corelarea activitătilor de planificare bugetară pe bază de programe cu cele de planificare a politicilor publice;

e) elaborarea si implementarea procedurilor de monitorizare si evaluare a programelor bugetare specifice Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 22. - Serviciul planificare bugetară pe programe are următoarele atributii generale:

a) organizează si derulează activitătile pentru implementarea componentei de programare bugetară a Planului strategic;

b) elaborează proceduri si metodologii pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite în Planul strategic;

c) acordă asistentă de specialitate directorilor de programe, pentru elaborarea programelor bugetare multianuale;

d) organizează, coordonează, îndrumă si controlează activitătile si măsurile aferente programelor bugetare din domeniul specific ministerului;

e) elaborează proceduri pentru evaluarea din punctul de vedere al resurselor financiare a eficientei variantelor de solutionare din propunerile de politici publice;

f) analizează măsurile si obiectivele propuse pentru a fi incluse în Planul strategic, din punctul de vedere al posibilitătii de finantare;

g) analizează propunerile de politici publice din punctul de vedere al impactului financiar al fiecărei variante de solutionare;

h) elaborează, în colaborare cu Directia generală financiară, bugetul pe programe al Ministerului Internelor si Reformei Administrative pentru anul financiar corespunzător anului de plan si, orientativ, pentru anii următori, în baza propunerilor directorilor de programe;

i) analizează, din punctul de vedere al implicatiilor financiare, corelarea dintre obiectivele Planului strategic, obiectivele din Planul de lucru/actiuni anual si din propunerile de politici publice;

j) colaborează cu Directia generală financiară în vederea corelării activitătii de executie bugetară cu măsurile de diminuare a riscurilor specifice;

k) desfăsoară activităti de coordonare, îndrumare si control la structurile centrale si teritoriale în domeniile de competentă.

 

SECTIUNEA a 5-a

Atributiile

Biroului coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale

 

Art. 23. - Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale are următoarele obiective generale:

a) cresterea eficientei activitătilor de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice elaborate de autoritătile administratiei publice locale;

b) asigurarea transparentei decizionale pe timpul derulării procedurilor de elaborare a propunerilor de politici publice;

c) acordarea de consultantă autoritătilor administratiei publice locale pentru fundamentarea variantelor de solutionare prezentate în propunerile de politici publice;

d) gestionarea procedurilor de consultare între structurile ministerului si autoritătile administratiei publice locale pe timpul procesului de elaborare, monitorizare si evaluare a propunerilor de politici publice;

e) elaborarea si implementarea procedurilor de evaluare si monitorizare a propunerilor de politici publice elaborate de autoritătile administratiei publice locale.

Art. 24. - Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale are următoarele atributii generale:

a) sprijină si asigură consultantă de specialitate autoritătilor administratiei publice locale pentru implementarea sistemului standard de metode si proceduri de formulare a propunerilor de politici publice;

b) elaborează proceduri si metodologii pentru monitorizarea si evaluarea propunerilor de politici publice care se derulează la nivelul autoritătilor administratiei publice locale;

c) facilitează comunicarea în cadrul procesului de analiză, formulare si implementare a variantelor de solutionare precizate în propunerile de politici publice;

d) acordă consultantă de specialitate autoritătilor administratiei publice locale si facilitează activitatea de comunicare între structurile administratiei publice locale si structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

e) analizează calitatea procesului politicilor publice prin monitorizarea aplicării standardelor si procedurilor privind elaborarea si implementarea propunerilor de politici publice;

f) propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu reprezentantii autoritătilor administratiei publice locale în scopul identificării problematicii apărute în procesul de elaborare a propunerilor de politici publice;

g) constituie si dezvoltă, prin consultarea reprezentantilor autoritătilor administratiei publice locale, o bază de date informatizată necesară formulării, implementării si monitorizării propunerilor de politici publice;

h) organizează cursuri de perfectionare, inclusiv cu sprijinul unor experti străini, cu factorii implicati în procesul de formulare si implementare a propunerilor de politici publice;

i) elaborează si prezintă Colegiului ministerului, ori de câte ori este nevoie, prin directorul Unitătii, analize, studii si informări pe probleme din sfera sa de activitate;

j) participă la elaborarea documentelor de evaluare si analiză la nivel institutional;

k) desfăsoară activităti de sprijin si îndrumare la structurile administratiei publice locale în domeniile de competentă.

 

SECTIUNEA a 6-a

Atributiile Compartimentului informatică, documente clasificate, secretariat si administrativ

 

Art. 25. - Compartimentul informatică, documente clasificate, secretariat si administrativ are ca obiectiv organizarea si derularea activitătilor din domeniile informatică, gestiune documente, secretariat si administrativ, la nivelul Unitătii.

Art. 26. - Compartimentul informatică, documente clasificate, secretariat si administrativ are următoarele atributii generale:

a) proiectează aplicatii informatice pentru toate structurile Unitătii, sub coordonarea si cu acordul/avizul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei;

b) instruieste personalul Unitătii în utilizarea tehnicii de calcul din dotare si exploatarea aplicatiilor proprii;

c) participă la culegerea si introducerea informatiilor în bazele de date;

d) asigură întretinerea tehnicii de calcul din dotare;

e) elaborează diferite rapoarte si sinteze, folosind datele stocate pe suporti magnetici în cadrul Unitătii;

f) asigură, prin intermediul Directiei generale pentru comunicatii si tehnologia informatiei, aprovizionarea cu materiale consumabile necesare bunei functionări a tehnicii de calcul din dotarea Unitătii;

g) îndeplineste si răspunde de aplicarea procedurilor legale în vigoare privind prelucrarea, stocarea sau transmiterea informatiilor clasificate în format electronic;

h) asigură activitatea de registratură si repartizare a corespondentei la nivelul Unitătii;

i) asigură predarea-primirea zilnică a corespondentei cu informatii clasificate sau neclasificate, înregistrarea acesteia în registrele de evidentă si repartizarea pe servicii, birouri si compartimente;

j) asigură multiplicarea, evidenta, păstrarea si manipularea corespondentei si a documentelor cu informatii clasificate sau neclasificate, întocmite în cadrul Unitătii, si a celor primite de la alte unităti, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare;

k) asigură rechizitele si materialele necesare desfăsurării activitătilor si întocmirii lucrărilor în cadrul Unitătii;

l) întocmeste zilnic situatia cu răspândirea efectivelor Unitătii si dispozitia zilnică a directorului;

m) răspunde de păstrarea, manipularea si securitatea arhivei Unitătii;

n) controlează, îndrumă si răspunde de aplicarea integrală de către personalul Unitătii a actelor normative privind manipularea documentelor clasificate si apărarea secretului de stat;

o) elaborează metodologia privind modul de redactare si circuitul documentelor în cadrul Unitătii;

p) gestionează, în deplină sigurantă, autoturismele repartizate unitătii.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 27. - Unitatea îsi desfăsoară activitatea pe baza prevederilor prezentului regulament, a Planului de actiuni/lucru anual, a planurilor de activităti trimestriale si a Graficului lunar cu principalele activităti ale Unitătii.

Art. 28. - (1) Unitatea pregăteste si desfăsoară evaluarea activitătii anuale, de regulă în luna ianuarie pentru anul anterior.

(2) Structurile prevăzute la art. 7 pregătesc si desfăsoară evaluări trimestriale si anuale cu personalul propriu.

Art. 29. - Personalul încadrat în Unitate este obligat să cunoască si să aplice întocmai prevederile prezentului regulament, în părtile ce îl privesc.

Art. 30. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1*)

la regulament

 

ORGANIGRAMA

Unitătii de politici publice

 

ANEXA Nr. 2*)

la regulament

 

DIAGRAMA DE RELATII

a Unitătii de politici publice

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

 

FISA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Unitatea de politici publice

2. Denumirea si codul postului: director/consilier gradul IA (director)

3. Pozitia postului în statul de organizare: 1

4. Punctajul postului (pentru personalul contractual): minim = 4,3; maxim = 5,00; mediu = 4,65

5. Relatii cu alte posturi:

a) ierarhice:

• se subordonează nemijlocit secretarului de stat pentru reforma în administratia publică;

• este sef direct al întregului personal din cadrul Unitătii de politici publice;

• coordonează si îndrumă nemijlocit activitătile serviciilor si compartimentelor Unitătii, după cum urmează:

1. Serviciul implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice: a) implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice în domeniul ordine si sigurantă publică; b) implementare si monitorizare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice pentru administratia publică;

2. Biroul coordonare proceduri de elaborare a propunerilor de politici publice la nivelul administratiei publice locale;

3. Compartimentul informatică, documente clasificate, secretariat si administrativ;

b) functionale:

• colaborează cu sefii unitătilor din aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, inspectoratelor generale si institutiile de învătământ;

• colaborează cu sefii structurilor similare din Ministerul Apărării, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Protectie si Pază, Unitatea de politici publice a Secretariatului General al Guvernului;

• reprezintă Unitatea, pe linia de muncă specifică, în raport cu celelalte institutii;

c) de cooperare:

• cu autoritătile administratiei publice centrale de specialitate, pe linia planificării strategice, precum si elaborării si implementării politicilor publice în domeniile ordine, sigurantă publică si administratie publică;

• cu autoritătile administratiei publice centrale de specialitate, autoritătile administratiei publice locale pentru îndeplinirea atributiilor în comun;

d) de control:

• coordonează controlul activitătilor de implementare a măsurilor stabilite prin strategiile, politicile publice si planurile de actiune pentru implementarea acestora de către structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, permanent si în cadrul echipelor de control, la ordin;

• coordonează activitătile de control, precum si pe cele de sprijin si îndrumare, executate la structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pe liniile de responsabilitate ale Unitătii.

6. Definirea sumară a atributiilor postului: realizează împreună cu sefii serviciilor managementul Unitătii, conform prevederilor actelor normative în vigoare si regulamentului de organizare si functionare aprobat de ministrul internelor si reformei administrative.

B. Cerintele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie/personal contractual

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: minim inspector de politie/gradul IA

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată militare sau civile, cu diplomă de licentă;

3.2. pregătire de specialitate: studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, în domeniul management ori administratie publică;

3.3. cunostinte: cultură generală, cunostinte generale cu privire la sistemul de formulare si implementare a strategiilor si politicilor publice la nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor: poate elabora si are acces la informatii clasificate din clasa secretelor de stat si la informatii clasificate NATO;

3.5. limbi străine: citit/scris/vorbit: o limbă de circulatie internatională - bine.

4. Experientă:

4.1. în muncă: cel putin 5 ani;

4.2. în specialitate: cel putin 5 ani;

4.3. managerială: cel putin 5 ani;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.

5. Aptitudini si abilităti necesare:

• aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare si control), spirit de observatie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bună;

• poate să lucreze sub presiunea timpului;

• posedă cultură de specialitate si generală;

• are gândire analitică si conceptuală bună;

• disponibilitate pentru dialog si negocieri;

• poate să desfăsoare activităti în conditii de supervizare redusă;

• utilizarea tehnicii informatice si a aplicatiilor MS Office: dezvoltare foarte bună.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

• conduită morală foarte bună;

• spirit de initiativă: dezvoltare foarte bună;

• capacitatea de lucru în echipă: dezvoltare foarte bună;

• imaginatie, prevedere, flexibilitate, claritatea ideilor;

• pasiune, receptivitate fată de nou, perspicacitate, stabilitate emotională;

• flexibilitate în gândire: dezvoltare foarte bună;

• perseverentă: dezvoltare foarte bună;

• exigentă: dezvoltare foarte bună;

• spirit de autodepăsirie de sine si de perfectionare: dezvoltare foarte bună;

• spirit de autodisciplină: dezvoltare foarte bună;

• capacitate de organizare: dezvoltare foarte bună;

• suplete intelectuală si comportamentală: dezvoltare foarte bună;

• fermitate, perseverentă, independentă si stabilitate: dezvoltare foarte bună.

7. Parametri privind starea sănătătii somatice: apt medical pentru functia de conducere

8. Trăsături psihice si de personalitate: apt psihologic pentru functia de conducere.

C. Conditii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

2. Deplasări curente: conform planurilor, programelor si ordinelor ministrului internelor si reformei administrative.

3. Conditii de muncă: expunere la radiatii electromagnetice; încadrarea conditiilor corespunzătoare locului de muncă si activitătilor se face potrivit dispozitiilor actelor normative în vigoare.

4. Riscuri implicate de post: stres, afectarea stării fizice generale din cauza radiatiilor electromagnetice.

5. Compensări:

• indemnizatie de conducere;

• sporuri si alte compensări acordate conform dispozitiilor

actelor normative în vigoare.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului

1. Sarcini si îndatoriri:

a) munca de fiecare zi:

• coordonează si conduce, prin sefii serviciilor, principalele activităti planificate, asigură solutionarea lucrărilor Unitătii în termenele prevăzute de actele normative în vigoare;

b) săptămânal:

• desfăsoară sedinte de conducere cu sefii serviciilor;

• urmăreste îndeplinirea obiectivelor si activitătilor planificate;

c) lunar:

• verifică si aprobă Graficul cu principalele activităti ale Unitătii;

d) trimestrial:

• aprobă planurile de activitate ale serviciilor;

• participă la bilanturile acestora;

e) anual:

• prezintă spre aprobare Planul cu principalele activităti ale

Unitătii;

• pregăteste si sustine raportul de evaluare al Unitătii;

• coordonează activitatea de evaluare anuală a personalului

Unitătii;

f) ocazional

• prezintă rapoarte si informări pe probleme de specialitate în sedintele Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

• coordonează, la ordin, elaborarea unor studii si cercetări de specialitate în vederea descoperirii eventualelor disfunctionalităti în implementarea strategiilor si politicilor publice la nivelul Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

• participă la controalele de fond si tematice desfăsurate la inspectorate generale (similare), precum si la întocmirea documentelor organizatorice, concluziilor si măsurilor ce se impun, pe probleme specifice Unitătii;

• coordonează elaborarea Informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative – pentru prezentarea în sedintele de conducere ale ministerului;

• coordonează secretariatele tehnice ale consiliilor interministeriale prezidate de Ministerul Internelor si Reformei Administrative.

2. Atributiile postului:

• coordonează implementarea, la nivelul ministerului, a sistemului standard de metode si proceduri de formulare a strategiilor si politicilor publice;

• coordonează monitorizarea si evaluarea, la nivelul ministerului, a activitătii secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a strategiilor si politicilor publice, precum si a planurilor de actiune, prezentând conducerii ministerului propuneri de îmbunătătire a activitătii;

• propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu sefii structurilor aparatului central al ministerului si al inspectoratelor generale (similare), în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatele asteptate, precum si termenele de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de actiune pentru implementarea strategiilor aprobate;

• coordonează si organizează sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu specialistii din cadrul ministerului, implicati în procesul de formulare si implementare a strategiilor si politicilor publice, precum si a planurilor de actiune pentru implementarea acestora;

• coordonează elaborarea, monitorizarea si actualizarea Planului strategic al ministerului si a celorlalte documente de politici publice care reglementează activitătile din competenta ministerului;

• coordonează elaborarea materialului integrator de evaluare anuală a activitătilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a sintezei ce se prezintă annual Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

• coordonează elaborarea si monitorizarea Calendarului de aplicare a măsurilor necesare îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în domeniile de competentă ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informarea periodică a Comisiei Nationale de Prognoză; • coordonează elaborarea si monitorizarea îndeplinirii Planului anual de lucru al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

• coordonează elaborarea informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative – pentru prezentarea în sedintele Colegiului ministerului;

• coordonează activitătile pentru implementarea componentei de programare bugetară a Planului strategic;

• coordonează activitatea de elaborare a procedurilor si metodologiilor pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite în Planul strategic;

• coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficientei variantelor de solutionare din propunerile de politici publice.

3. Responsabilităti:

3.1. responsabilităti de planificare:

• răspunde din punct de vedere tehnic de elaborarea Planului strategic al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

• coordonează activitătile de elaborare si prezintă spre aprobare Planul strategic, Planul de lucru anual cu principalele activităti ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de lucru anual al Unitătii si alte documente de politici publice;

3.2. responsabilităti de raportare:

• prezintă rapoarte si informări pe probleme de specialitate în sedintele Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

3.3. atributii de lucru cu publicul:

• reprezintă Unitatea în relatiile cu publicul;

• acordă audientă persoanelor solicitante;

3.4. Luarea deciziilor:

• exercită autoritatea de sef al întregului personal si ia decizii potrivit competentelor, în toate problemele specifice Unitătii;

3.5. Accesul la informatii:

• are acces la toate documentele ce reprezintă domenii din competenta Unitătii în raporturile cu Consiliul Suprem de Apărare a Tării si asigură transmiterea la termen a documentelor.

E. Standarde de performantă asociate postului

1. indicatori cantitativi: verificarea si avizarea în termen a tuturor lucrărilor realizate la nivelul serviciilor (compartimentelor) subordonate;

2. indicatori calitativi: asigură realizarea eficientă si la termen a obiectivelor, actiunilor, măsurilor stabilite si a lucrărilor, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor si dispozitiilor conducerii ministerului;

3. timp: în termenele stabilite de actele normative specifice, precum si de dispozitiile sefilor ierarhici;

4. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităti de conceptie, analiză si sinteză, precum si în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonatilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de institutie si integritatea morală în toate actiunile pe care acestia le întreprind;

5. mod de realizare: individual si în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă si antrenează subordonatii; deleagă din atributii personalului cu functii de conducere aflat în subordine.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

UNITATEA DE POLITICI PUBLICE

 

FISA POSTULUI

 

A. Identificarea postului

1. Compartimentul: Unitatea de politici publice

2. Denumirea postului: director adjunct/consilier gradul IA (director adjunct)

3. Pozitia postului în statul de organizare: 2

4. Punctajul postului (pentru personalul contractual): minim = 4,3; maxim = 5,00; mediu = 4,65

5. Relatii cu alte posturi:

a) ierarhice:

• se subordonează nemijlocit directorului Unitătii;

• coordonează si îndrumă nemijlocit activitătile serviciilor

Unitătii, după cum urmează:

1. Serviciul planificare strategică: a) planificare strategică, monitorizare si evaluare în domeniul ordine si sigurantă publică;

b) planificare strategică, monitorizare si evaluare pentru administratia publică;

2. Serviciul planificare bugetară pe programe;

a) planificare bugetară pe programe în domeniul ordine si sigurantă publică;

b) planificare bugetară pe programe pentru administratia publică;

b) functionale:

• colaborează cu sefii unitătilor din aparatul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative, inspectoratelor generale si institutiile de învătământ pentru elaborarea documentelor de planificare strategică si programare bugetară;

• în absenta directorului, reprezintă Unitatea, pe linia de muncă specifică, în raport cu celelalte institutii;

c) de cooperare:

• cu autoritătile administratiei publice centrale de specialitate, în domeniul planificării strategice si a programării bugetare;

d) de control:

• coordonează procesul de evaluare si monitorizare a modului în care sunt implementate măsurile stabilite în documentele de planificare strategică si planificare bugetară pe bază de programe de către structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, permanent, si în cadrul echipelor de control, la ordin;

• coordonează activitătile de control, precum si activitătile de sprijin si îndrumare, executate la structurile Ministerului Internelor si Reformei Administrative, în domeniul planificării strategice si programare bugetară.

6. Definirea sumară a atributiilor postului: asigură împreună cu sefii serviciilor pe care le coordonează managementul activitătilor specifice de planificare strategică si planificare bugetară pe bază de programe, conform prevederilor actelor normative în vigoare si regulamentului de organizare si functionare aprobat de ministrul internelor si reformei administrative; este functionarul de securitate al Unitătii.

B. Cerintele postului

1. Categoria de personal ce poate ocupa postul: ofiter de politie/personal contractual.

2. Gradul profesional necesar ocupantului postului: cel putin inspector de politie/gradul IA.

3. Pregătirea necesară ocupantului postului:

3.1. pregătire de bază: studii superioare de lungă durată militare sau civile, cu diplomă de licentă;

3.2. pregătire de specialitate: studii universitare de masterat sau studii postuniversitare, în domeniul management ori administratie publică;

3.3. cunostinte: cultură generală, cunostinte generale cu privire la sistemul de formulare si implementare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe bază de programe;

3.4. autorizatii speciale pentru exercitarea atributiilor: poate elabora si are acces la informatii clasificate din clasa secretelor de stat si informatii clasificate NATO;

3.5. limbi străine: citit/scris/vorbit: o limbă de circulatie internatională - bine.

4. Experientă:

4.1. în muncă: cel putin 5 ani;

4.2. în specialitate: cel putin 5 ani;

4.3. managerială: cel putin 5 ani;

4.4. perioada pentru acomodarea la cerintele postului: 6 luni.

5. Aptitudini si abilităti necesare:

• aptitudini de conducere (organizatorice, decizionale, de coordonare si control), spirit de observatie, de negociere, de cooperare: dezvoltare foarte bune;

• poate să lucreze sub presiunea timpului;

• posedă cultură de specialitate si generală;

• are gândire analitică si conceptuală bună;

• disponibilitate pentru dialog si negocieri;

• poate să desfăsoare activităti în conditii de supervizare redusă;

• utilizarea tehnicii informatice si a aplicatiilor MS OFFICE: dezvoltare foarte bună.

6. Atitudini necesare/comportament solicitat:

• conduită morală foarte bună;

• spirit de initiativă: dezvoltare foarte bună;

• capacitatea de lucru în echipă: dezvoltare foarte bună;

• imaginatie, prevedere, flexibilitate, claritatea ideilor;

• pasiune, receptivitate fată de nou, perspicacitate, stabilitate emotională;

• flexibilitate în gândire: dezvoltare foarte bună;

• perseverentă: dezvoltare foarte bună;

• exigentă: dezvoltare foarte bună;

• spirit de autodepăsire de sine si de perfectionare: dezvoltare foarte bună;

• spirit de autodisciplină: dezvoltare foarte bună;

• capacitate de organizare: dezvoltare foarte bună;

• suplete intelectuală si comportamentală: dezvoltare foarte bună;

• fermitate, perseverentă, independentă si stabilitate: dezvoltare foarte bună.

7. Parametri privind starea sănătătii somatice: apt medical pentru functia de conducere.

8. Trăsături psihice si de personalitate: apt psihologic pentru functia de conducere.

C. Conditii specifice de muncă

1. Locul de muncă: sediul central al Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

2. Deplasări curente: conform planurilor, programelor si ordinelor ministrului internelor si reformei administrative.

3. Conditii de muncă: expunere la radiatii electromagnetice; încadrarea conditiilor corespunzătoare locului de muncă si activitătilor se face potrivit dispozitiilor actelor normative în vigoare.

4. Riscuri implicate de post: stres, afectarea stării fizice generale din cauza radiatiilor electromagnetice.

5. Compensări:

• indemnizatie de conducere;

• sporuri si alte compensări acordate conform reglementărilor

actelor normative în vigoare.

D. Descrierea sarcinilor, îndatoririlor si responsabilitătilor postului

1. Sarcini si îndatoriri:

a) munca de fiecare zi:

• coordonează si conduce, prin sefii serviciilor pe care le coordonează, principalele activităti planificate; asigură solutionarea în termen a lucrărilor din domeniul de competentă;

b) săptămânal:

• desfăsoară sedinte de conducere cu sefii serviciilor pe care îi coordonează;

• urmăreste îndeplinirea obiectivelor si activitătilor planificate din domeniul de competentă;

c) lunar:

• verifică în domeniul de competentă si înaintează directorului, în vederea aprobării, Graficul cu principalele activităti ale Unitătii.

d) trimestrial:

• aprobă planurile de activitate ale serviciilor pe care le coordonează;

• participă la bilanturile acestora;

e) anual:

• prezintă spre aprobare proiectul Planului cu principalele activităti ale Unitătii;

• pregăteste si sustine raportul de evaluare a serviciilor pe care le coordonează;

• coordonează nemijlocit activitatea de evaluare anuală a personalului din serviciile cu atributii în domeniul planificării strategice si planificării bugetare pe programe;

f) ocazional

• coordonează, la ordin, elaborarea unor studii si cercetări de specialitate în vederea descoperirii eventualelor disfunctionalităti în implementarea documentelor de planificare si a programelor bugetare;

• participă la controalele de fond si tematice desfăsurate la inspectorate generale (similare), precum si la întocmirea documentelor organizatorice, concluziilor si măsurilor ce se impun, pe probleme specifice de planificare si programare bugetară;

• coordonează nemijlocit elaborarea Informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative - pentru prezentarea în sedintele de conducere ale ministerului;

g) pe linia asigurării protectiei informatiilor clasificate:

• elaborează si supune aprobării conducerii Unitătii normele interne privind protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;

• întocmeste programul de prevenire a scurgerii de informatii clasificate si îl supune avizării institutiilor abilitate, iar după aprobare, actionează pentru aplicarea acestuia;

• coordonează activitatea de protectie a informatiilor clasificate, în toate componentele acesteia;

• asigură relationarea cu institutia abilitată să coordoneze activitatea si să controleze măsurile privitoare la protectia informatiilor clasificate, potrivit legii;

• monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protectie a informatiilor clasificate si modul de respectare a acestora;

• consiliază conducerea unitătii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informatiilor clasificate;

• informează conducerea Unitătii despre vulnerabilitătile si riscurile existente în sistemul de protectie a informatiilor clasificate si propune măsuri pentru înlăturarea acestora;

• acordă sprijin reprezentantilor autorizati ai institutiilor abilitate, potrivit competentelor legale, pe linia verificării persoanelor pentru care se solicită accesul la informatii clasificate;

• organizează activităti de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informatii clasificate;

• asigură păstrarea si organizează evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces la informatii clasificate;

• actualizează permanent evidenta certificatelor de securitate si a autorizatiilor de acces;

• întocmeste si actualizează listele informatiilor clasificate elaborate sau păstrate de Unitate, pe clase si niveluri de secretizare;

• prezintă conducătorului unitătii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor si locurilor de importantă deosebită pentru protectia informatiilor clasificate din sfera de responsabilitate si, după caz, solicită sprijinul institutiilor abilitate;

• efectuează, cu aprobarea conducerii Unitătii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protectie a informatiilor clasificate;

• exercită alte atributii în domeniul protectiei informatiilor clasificate, potrivit legii.

2. Atributiile postului:

• coordonează implementarea, la nivelul ministerului, a sistemului standard de metode si proceduri de formulare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe bază de programe;

• coordonează monitorizarea si evaluarea, la nivelul ministerului, a activitătii secretariatelor tehnice ale comisiilor si grupurilor de lucru care sunt implicate în procesul de formulare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe bază de programe;

• propune, după caz, organizarea unor întâlniri periodice cu sefii structurilor aparatului central al ministerului si al inspectoratelor generale (similare), în vederea informării lor asupra obiectivelor specifice, actiunilor preconizate, rezultatele asteptate, precum si termenele de îndeplinire a obiectivelor propuse în planurile de actiune pentru implementarea strategiilor aprobate;

• coordonează si organizează sedinte de informare si dezbatere, precum si seminarii cu specialistii din cadrul ministerului, implicati în procesul de formulare si implementare a documentelor de planificare strategică si planificare bugetară pe bază de programe;

• coordonează elaborarea, monitorizarea si actualizarea Planului strategic al ministerului si a celorlalte documente de planificare, precum si programele bugetare ale ministerului;

• coordonează elaborarea materialului integrator de evaluare anuală a activitătilor Ministerului Internelor si Reformei Administrative, precum si a sintezei ce se prezintă annual Consiliului Suprem de Apărare a Tării;

• coordonează elaborarea si monitorizarea Calendarului de aplicare a măsurilor necesare îndeplinirii prevederilor Programului de guvernare în domeniile de competentă ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative si informarea periodică a Comisiei Nationale de Prognoză;

• coordonează elaborarea si monitorizarea îndeplinirii Planului anual de lucru al Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

• coordonează nemijlocit elaborarea informării privind stadiul de îndeplinire a obiectivelor si actiunilor din Planul anual de actiuni al Ministerului Internelor si Reformei Administrative - pentru prezentarea în sedintele Colegiului ministerului;

• coordonează nemijlocit activitătile pentru implementarea componentei de programare bugetară a Planului strategic;

• coordonează nemijlocit activitatea de elaborare a procedurilor si metodologiilor pentru stabilirea necesarului de resurse financiare corelate cu obiectivele stabilite în Planul strategic;

• coordonează activitatea de elaborare a procedurilor pentru evaluarea, din punctul de vedere al resurselor financiare, a eficientei variantelor de solutionare din propunerile de politici publice;

• îndeplineste toate atributiile prevăzute în actele normative, ce decurg din calitatea de functionar de securitate al Unitătii.

3. Responsabilităti:

3.1. responsabilităti de planificare:

• coordonează activitătile de elaborare si prezintă spre aprobare Planul strategic, Planul de lucru anual cu principalele activităti ale Ministerului Internelor si Reformei Administrative, Planul de lucru anual al Unitătii si alte documente de politici publice;

3.2. responsabilităti de raportare:

• prezintă rapoarte si informări pe probleme de specialitate în sedintele Colegiului Ministerului Internelor si Reformei Administrative;

3.3. atributii de lucru cu publicul:

• reprezintă Unitatea în relatiile cu publicul; acordă audientă persoanelor solicitante;

3.4. luarea deciziilor:

• exercită autoritatea de sef al întregului personal si ia decizii, potrivit competentelor, în toate problemele specifice Unitătii;

3.5. accesul la informatii:

• are acces la toate documentele ce reprezintă domenii din competenta Unitătii în raporturile cu Consiliul Suprem de Apărare a Tării si asigură transmiterea documentelor în termenele prevăzute sau solicitate.

E. Standarde de performantă asociate postului

1. indicatori cantitativi: verificarea si avizarea în termen a tuturor lucrărilor realizate la nivelul serviciilor (compartimentelor) subordonate;

2. indicatori calitativi: asigurarea realizării eficiente si la termen a obiectivelor, actiunilor si măsurilor stabilite, conform prevederilor legale, cerintelor postului, ordinelor conducerii ministerului si ale directorului; realizarea de lucrări cu un continut si o formă reprezentative pentru serviciile pe care le conduce nemijlocit;

3. timp: în termenele stabilite de actele normative, precum si de dispozitiile sefilor ierarhici;

4. utilizarea resurselor: antrenează personalul în activităti de conceptie, analiză si sinteză, precum si în luarea deciziilor; dezvoltă spiritul inovativ al subordonatilor; stimulează la personalul din subordine loialitatea fată de institutie si integritatea morală în toate actiunile pe care acestia le întreprind;

5. mod de realizare: individual si în echipă; conduce prin exemplul personal; îndrumă, dezvoltă si antrenează subordonatii; deleagă din atributii personalului cu functii de conducere aflat în subordine.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

REGULAMENT

pentru completarea Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie

 

Având în vedere prevederile art. 22 alin. (1) si ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, ale art. 404 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007,

în temeiul art. 48 din Legea nr. 312/2004,

Banca Natională a României adoptă prezentul regulament.

Articol unic. - Regulamentul Băncii Nationale a României nr. 10/1994 privind compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64 bis din 29 martie 1996, cu modificările si completările ulterioare, se completează după cum urmează:

- La articolul 3, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4, cu următorul cuprins:

„În vederea participării la compensarea multilaterală a plătilor interbancare fără numerar pe suport hârtie a unitătilor teritoriale din România ale institutiilor de credit din alte state membre care au derulat procedura de notificare prevăzută de art. 48 alin. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007, sucursalele notificate au obligatia de a transmite Băncii Nationale a României – Directia plăti, cu 5 zile lucrătoare în avans, o înstiintare privind deschiderea unitătilor teritoriale în România, care să cuprindă si lista persoanelor autorizate să reprezinte aceste unităti teritoriale. Aceeasi procedură se aplică si în cazul modificării informatiilor mai sus mentionate.”

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 8.