MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 385         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 21 mai 2008

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 463 din 22 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

61. - Ordonantă de urgentă privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii

 

491. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

495. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 18 decembrie 2007 si la Paris la 20 decembrie 2007, dintre Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordulcadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

500. - Hotărâre privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

47. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

 

333. - Ordin al ministrului mediului si dezvoltării durabile pentru aprobarea Listei laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii

 

875. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Programului de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, massmedia, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008

 

Program de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 463

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Marieta Safta - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, exceptie ridicată de Angelica Ciurea, Constantin Iacob, Viorel Pisică si Constantin Pisică în Dosarul nr. 7.337/245/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Ministerul Public pune concluzii de respingere a exceptiei ca inadmisibilă, arătând că, fată de dispozitiile art. 29 din Legea nr. 47/1992, ordinele ministrilor nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 12 decembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 7.337/245/2006, Curtea de Apel Iasi – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, exceptie ridicată de Angelica Ciurea, Constantin Iacob, Viorel Pisică si Constantin Pisică.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că prevederile legale criticate sunt neconstitutionale, deoarece „adaugă la lege, nefiind deci norme de aplicare, ci de modificare a legii, modificare ce nu se poate face prin norme, ci tot printr-o lege.” Se mai arată că, prin obligarea la plata taxelor de timbru, se încalcă si dispozitiile art. 21 din Constitutie. Astfel, „fixarea unor taxe de timbru, prin Norme, mai mari decât prevede legea”, constituie o îngrădire a dreptului autorilor exceptiei de a se adresa justitiei.

Curtea de Apel Iasi - Sectia civilă apreciază că exceptia „este inadmisibilă în raport de dispozitiile art. 11 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 47/1992”, iar, „pe fondul cauzei”, apreciază că exceptia este neîntemeiată, întrucât norma criticată „nu adaugă la lege, ci vine doar să expliciteze care sunt actiunile evaluabile în bani, enuntate doar generic de art. 2 din Legea nr. 146/1997.”

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă, în raport de art. 29 din Legea nr. 47/1992. Se arată în acest sens că „ordinul emis de un ministru nu poate constitui obiect al controlului exercitat de Curtea Constitutională, acesta putând fi atacat numai pe calea contenciosului administrativ.”

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 10 august 1999, având următorul cuprins:

- Art. 6 alin. (1) lit. b): „Sunt considerate evaluabile în bani si următoarele cereri: [...] b) cererea pentru restituirea prestatiilor efectuate în temeiul unui act juridic pentru care s-a cerut constatarea nulitătii, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau revocarea.“

Dispozitiile constitutionale invocate în sustinerea exceptiei sunt cele ale art. 21 privind accesul liber la justitie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că, potrivit art. 146 lit. d) teza întâi din Constitutie, instanta de contencios constitutional „hotărăste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele, ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial“. De asemenea, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutională „(...) decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, care are legătură cu solutionarea cauzei în orice fază a litigiului si oricare ar fi obiectul acestuia“. Asa fiind, ordinele ministrilor nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, este inadmisibilă.

Pentru motivele mai sus arătate, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 alin. (1) si (6) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) lit. b) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, aprobate prin Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C/1999, exceptie ridicată de Angelica Ciurea, Constantin Iacob, Viorel Pisică si Constantin Pisică în Dosarul nr. 7.337/245/2006 al Curtii de Apel Iasi - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Marieta Safta

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii

 

Având în vedere că România a trecut de la statutul de stat asociat la cel de membru cu drepturi si obligatii depline si că s-a alăturat astfel unei uniuni de state europene care împărtăsesc aceleasi valori, având în centru respectul pentru demnitatea umană, democratia, statul de drept si respectarea drepturilor omului si libertătilor fundamentale, că obiectivul principal al României la acest moment îl constituie consolidarea progreselor si reformelor realizate pentru asigurarea unei integrări depline în structurile comunitare, precum si faptul că, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are, conform legislatiei comunitare, obligatia de a transpune în totalitate acquis-ul comunitar începând cu data de 1 ianuarie 2007,

tinând cont de cerintele Uniunii Europene privind necesitatea implementării principiului egalitătii de sanse între femei si bărbati pentru a asigura dezvoltarea unei societăti democratice, se impune adoptarea unor măsuri imediate prin care să se poată realiza aplicarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.

Adoptarea prezentei ordonante de urgentă se impune si pentru a respecta termenele stabilite pentru România în vederea preluării normelor comunitare europene.

Astfel, se evită posibilitatea declansării procedurii de infringement de către Comisie împotriva României sau a initierii unor actiuni în justitie de către persoanele discriminate, Curtea Europeană de Justitie având posibilitatea de a impune României aplicarea retroactivă a principiului egalitătii de tratament.

Prin Scrisoarea de punere în întârziere nr. C (2008)382 din 28 ianuarie 2008, comunicată prin Infograma nr. 934 din 30 ianuarie 2008 a Reprezentantei Permanente a României la Uniunea Europeană, Comisia Europeană a atras atentia autoritătilor române asupra necomunicării măsurilor de transpunere a directivei europene, declansând cu privire la România actiunea în constatarea neîndeplinirii obligatiilor ca stat membru.

Comisia Europeană a solicitat Guvernului României să îi comunice, în termen de două luni de la data comunicării scrisorii, adică până la 28 martie 2008, măsurile privind transpunerea completă a directivei.

Luând în considerare că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează măsurile pentru aplicarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati, denumit în continuare principiul egalitătii de tratament, în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii.

Art. 2. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul pentru combaterea discriminării bazate pe criteriul de sex în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, în vederea punerii în practică a principiului egalitătii de tratament.

Art. 3. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă se aplică tuturor persoanelor fizice si juridice din sectorul public sau privat, inclusiv organismelor publice, care furnizează bunuri si servicii aflate la dispozitia publicului, independent de persoana în cauză, atât în ceea ce priveste sectorul public, cât si cel privat, si care sunt oferite în afara vietii private si familiale si privesc tranzactiile care se derulează în acest cadru.

(2) Prezenta ordonantă de urgentă nu se aplică în domeniul:

a) mass-mediei si publicitătii;

b) educatiei;

c) ocupării fortei de muncă, al muncii si al activitătilor independente.

Art. 4. - În cuprinsul prezentei ordonante de urgentă, termenii discriminare directă, discriminare indirectă, hărtuire si hărtuire sexuală au întelesul definit la art. 4 din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament între femei si bărbati, republicată.

 

CAPITOLUL II

Principiul egalitătii de tratament

 

Art. 5. - În sensul prevederilor prezentei ordonante de urgentă, prin principiul egalitătii de tratament se întelege:

a) că nu va exista nicio discriminare directă bazată pe criteriul de sex, inclusiv aplicarea unui tratament mai putin favorabil femeilor pe motive de sarcină si maternitate;

b) că nu va exista nicio discriminare indirectă bazată pe criteriul de sex.

Art. 6. - (1) Orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex este interzisă.

(2) În sensul prezentei ordonante de urgentă, hărtuirea, hărtuirea sexuală si dispozitia de a discrimina o persoană pe baza criteriului de sex constituie discriminare.

(3) Orice ordin de discriminare directă sau indirectă împotriva unor persoane pe criterii de sex este considerat discriminatoriu.

(4) Este interzis ca deciziile privind o persoană să fie afectate de acceptarea sau respingerea de către persoana în cauză a unui comportament ce tine de hărtuirea ori de hărtuirea sexuală a acesteia.

(5) Nu sunt considerate discriminări:

a) măsurile speciale prevăzute de lege pentru protectia maternitătii, nasterii si alăptării;

b) diferentele de tratament bazate pe o caracteristică de sex, dacă furnizarea de bunuri si servicii destinată în exclusivitate sau cu precădere persoanelor de un anumit sex este justificată de un scop legitim, iar mijloacele de realizare a acestui scop sunt potrivite si necesare.

 

CAPITOLUL III

Calculul actuarial, cooperarea administrativă si diseminarea informatiilor

 

Art. 7. - (1) Utilizarea elementului sex ca factor în calcularea primelor si beneficiilor, în cadrul serviciilor de asigurare si a serviciilor financiare conexe, nu trebuie să determine diferente în materie de prime si beneficii pentru persoana asigurată, în toate contractele noi încheiate după data de 21 decembrie 2007.

(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1) contractele care contin diferente proportionale în materie de prime si beneficii pentru persoanele asigurate, încheiate cu respectarea următoarelor conditii:

a) elementul sex este un factor determinant în evaluarea riscului;

b) metoda de calcul a primelor si beneficiilor se bazează pe date actuariale si statistice relevante si realiste, prelucrate, publicate si actualizate regulat.

(3) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor si autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private vor avea în vedere la emiterea normelor prevederile alin. (2) lit. b).

(4) Autoritatea de supraveghere în domeniul asigurărilor si autoritatea de supraveghere în domeniul pensiilor private au obligatia să comunice anual Agentiei Nationale pentru Egalitatea de Sanse între Femei si Bărbati, denumită în continuare ANES, derogările de la aplicarea prevederilor alin. (1), însotite de datele statistice relevante. Prima comunicare va fi făcută la un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) Societătile care oferă servicii de asigurare, servicii financiare conexe si pensii private au obligatia să analizeze existenta în cadrul contractelor pe care le încheie a oricăror costuri legate de sarcină si maternitate, pentru persoanele asigurate, care determină diferente în  materie de prime si beneficii, în vederea eliminării acestora până la data de 21 decembrie 2009.

(6) Mentinerea în cadrul contractelor, după data de 21 decembrie 2009, a oricăror clauze care să determine, pentru persoana asigurată, diferente în materie de prime si beneficii ca urmare a costurilor legate de sarcină si maternitate este interzisă.

(7) ANES este institutia responsabilă cu asigurarea informării Comisiei cu privire la aplicarea principiului egalitătii de tratament în domeniul accesului la bunuri si servicii si furnizării de bunuri si servicii si la derogările pe care România le aplică în domeniul reglementat de prezenta ordonantă de urgentă.

(8) Informatiile disponibile referitoare la aplicarea prezentei ordonante de urgentă sunt comunicate de către ANES Comisiei Europene până la data de 21 decembrie 2009 si la fiecare 5 ani după această dată.

(9) ANES comunică neîntârziat Comisiei Europene că termenul pentru implementarea măsurilor de conformare cu prevederile alin. (5) este 21 decembrie 2009.

Art. 8. - (1) Pentru exercitarea prevederilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, Consiliul National pentru Combaterea Discriminării, denumit în continuare CNCD, si ANES vor colabora, pe bază de protocoale, cu autoritătile de supraveghere competente în  domeniul asigurărilor, pensiilor private, serviciilor financiare conexe si al prestării de servicii.

(2) După intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, ANES, CNCD, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, denumită CSA, si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită CSSPP, au obligatia de a asigura informarea corespunzătoare a tuturor persoanelor interesate si de a încuraja dialogul cu organismele interesate cu privire la prevederile acesteia.

(3) Prevederile prezentei ordonante de urgentă vor fi publicate pe site-urile acestor institutii si vor face obiectul unor campanii de informare organizate de către ANES.

 

CAPITOLUL IV

Apărarea drepturilor

 

Art. 9. - (1) Orice persoană are dreptul ca, în cazul în care se consideră discriminată pe baza criteriului de sex în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, să formuleze sesizări/reclamatii către furnizorul de bunuri si servicii sau împotriva lui, dacă acesta este direct implicat.

(2) În cazul în care această sesizare/reclamatie nu a fost rezolvată la nivelul furnizorului de bunuri si servicii prin conciliere, persoana care prezintă elemente de fapt, ce conduc la prezumtia existentei unei discriminări directe sau indirecte bazate pe criteriul de sex privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, are dreptul să sesizeze CNCD si să introducă la instanta judecătorească competentă, în a cărei circumscriptie teritorială îsi are domiciliul sau resedinta, potrivit dreptului comun, cerere împotriva autorului discriminării pentru despăgubiri materiale si/sau daune morale, precum si pentru înlăturarea consecintelor faptelor discriminatorii.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) poate fi formulată într-un interval de 3 ani de la data săvârsirii faptei.

Art. 10. - (1) Instanta judecătorească competentă sesizată cu un litigiu poate, din oficiu, să dispună ca persoanele responsabile să pună capăt situatiei discriminatorii într-un termen pe care îl stabileste.

(2) Instanta de judecată competentă potrivit legii va dispune ca persoana vinovată să plătească despăgubiri persoanei discriminate după criteriul de sex într-un cuantum ce reflectă în mod corespunzător prejudiciul pe care aceasta l-a suferit.

(3) Prejudiciul suferit de persoana vătămată trebuie să fie în mod real, efectiv si proportional reparat sau compensat.

(4) Valoarea despăgubirilor va fi stabilită de către instantă, potrivit legii.

Art. 11. - Asociatiile, organizatiile neguvernamentale care urmăresc protectia drepturilor omului sau alte persoane juridice care au, conform criteriilor stabilite de legislatia în vigoare, interes legitim să vegheze la respectarea principiului egalitătii de tratament în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii pot, în numele sau în sprijinul reclamantului, cu acordul acestuia, să se angajeze în orice procedură administrativă si/sau judiciară, în scopul respectării obligatiilor decurgând din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 12. - (1) Persoana care se consideră lezată prin nerespectarea principiului egalitătii de tratament în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii trebuie să probeze în fata unei instante sau a unei autorităti competente fapte pe care se întemeiază pretinsa discriminare, iar persoanei împotriva căreia s-a formulat sesizarea/reclamatia sau, după caz, cererea de chemare în judecată îi revine sarcina de a dovedi că faptele nu constituie discriminare.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică în cadrul procedurilor penale.

(3) Dispozitiile alin. (1) se aplică si în cazul asociatiilor, organizatiilor sau altor persoane juridice prevăzute la art. 11.

Art. 13. - Cererile persoanelor care se consideră discriminate pe baza criteriului de sex în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, adresate instantelor judecătoresti competente, sunt scutite de taxa de timbru.

Art. 14. - Orice tratament sau consecintă nefavorabilă ca reactie la o plângere ori actiune în justitie referitoare la aplicarea principiului egalitătii de tratament în ceea ce priveste accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii este interzis.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 15. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă atrage răspunderea contraventională a persoanelor vinovate.

(2) Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 400 lei la 8.000 lei încălcarea dispozitiilor art. 6 alin. (1)-(4) si ale art. 7 alin. (1) si (7).

(3) Discriminarea bazată pe două sau mai multe criterii se sanctionează potrivit dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă se fac de către CNCD.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 17. - Prezenta ordonantă de urgentă nu aduce atingere libertătii individului de a-si alege partenerii contractuali, cu conditia ca această alegere să nu fie determinată de sexul persoanei respective.

Art. 18. - Prezenta ordonantă de urgentă nu aduce atingere dispozitiilor mai favorabile referitoare la protectia femeilor în ceea ce priveste sarcina si maternitatea.

Art. 19. - (1) Dispozitiile contrare principiului egalitătii de tratament în ceea ce priveste accesul la furnizarea de bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii din contracte sau din regulamentele interne ale întreprinderilor, cu sau fără scop lucrativ, ori ale societătilor de asigurare, reasigurare vor fi modificate, în caz contrar prevederile respective devenind inaplicabile.

(2) Autoritătile care au responsabilităti de autorizare, supraveghere si reglementare în domeniul asigurărilor si pensiilor private se asigură că la elaborarea, după data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, a oricăror reglementări legislative si/sau administrative vor lua în considerare respectarea principiului egalitătii de tratament.

*

Prezenta ordonantă de urgentă transpune Directiva Consiliului 2004/113/CE din 13 decembrie 2004 privind implementarea principiului egalitătii de tratament între femei si bărbati privind accesul la bunuri si servicii si furnizarea de bunuri si servicii, publicată în Jurnalul Oficial al Comunitătilor Europene (JOCE) nr. L 373/37 din 21 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 61.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicată în Monitorul Oficial al Românei, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (4), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) decizia/ordinul de finantare reprezintă actul unilateral care se elaborează în cazul în care beneficiarul functionează în institutia care acordă asistenta financiară nerambursabilă aferentă unei operatiuni în scopul atingerii obiectivelor axei prioritare dintr-un program operational si care stabileste obligatiile structurilor cu rol de autoritate de management/ organism intermediar/beneficiar;”.

2. La articolul 1 alineatul (4), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

„e) costurile pentru operarea obiectivelor de investitii reprezintă costurile care intervin după finalizarea si darea în exploatare a obiectivelor de investitii; nu sunt considerate costuri pentru operarea obiectivelor de investitii acele costuri care intervin în operatiunile finantate prin Programul operational asistentă tehnică 2007-2013 sau prin axele prioritare de asistentă tehnică din cadrul programelor operationale.”

3. La articolul 2 alineatul (1), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 si 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finantare/decizia/ordinul de finantare;

..............................................................................................

c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finantare sau ale contractului de finantare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru si în numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) si art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;”.

4. La articolul 3, litera b) se modifică si va avea următorul cuprins:

„b) contributia în natură sub formele prevăzute la lit. a) este considerată contributie proprie a beneficiarului si nu trebuie să depăsească cumulativ 20% din totalul contributiei proprii eligibile a beneficiarului stabilite prin contractul de finantare/decizia/ ordinul de finantare;”.

5. La articolul 4, litera c) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c) amortizarea este eligibilă exclusiv pentru perioada de finantare a operatiunii, conform prevederilor contractului de finantare/deciziei/ordinului de finantare;”.

6. La articolul 5, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 5. - (1) Cheltuielile generale de administratie sunt eligibile dacă respectă prevederile art. 2 si dacă sunt alocate proportional operatiunii, în conformitate cu metoda elaborată de autoritatea de management si prevăzută în contractul de finantare/decizia/ordinul de finantare.”

7. La articolul 6 alineatul (2), literele a) si c) se modifică si vor avea următorul cuprins:

„a) achizitia de teren a fost făcută în conformitate cu decizia autoritătii de management, asa cum este prevăzut în contractul de finantare/decizia/ordinul de finantare;

..............................................................................................

c) terenul este utilizat pentru destinatia stabilită, cu respectarea clauzelor/conditiilor din contractul de finantare/decizia/ordinul de finantare si pe perioada din contractul/decizia/ordinul de finantare.”

8. Articolul 7 se modifică si va avea următorul cuprins:

Art. 7. - Costul de achizitie al imobilelor deja construite, cu exceptia cazurilor prevăzute la art. 6 alin. (3), inclusiv terenul pe care se află constructia, este eligibil dacă sunt îndeplinite prevederile art. 2, precum si următoarele conditii specifice:

a) operatiunea nu beneficiază de finantare din FSE, cu exceptia cazurilor în care se aplică prevederile art. 34 alin. (2) din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006, art. 3 alin. (7) si art. 11 alin. (4) din Regulamentul nr. 1.081/2006, potrivit art. 13 din prezenta hotărâre;

b) imobilul nu a beneficiat de finantări comunitare nerambursabile în ultimii 10 ani pentru constructie sau reabilitare;

c) costul de achizitie al imobilului este certificat de un evaluator independent autorizat, care să confirme că valoarea acestuia nu excedează valorii de piată si că imobilul respectă conditiile tehnice prevăzute în legislatia natională.”

9. La articolul 9 alineatul (1), litera d) se modifică si va avea următorul cuprins:

„d) sunt efectuate pentru managementul si/sau monitorizarea operatiunii pe parcursul perioadei de implementare.”

10. La articolul 11, litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) obiectul contractului de leasing respectă prevederile din contractul de finantare/decizia/ordinul de finantare;”.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice si locuintelor,

László Borbély

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Departamentul pentru Afaceri Europene,

Adrian Ciocănea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 491.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori, semnate la Bucuresti la 18 decembrie 2007 si la Paris la 20 decembrie 2007, dintre Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele si al art. 5 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 928/2005 privind aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentul convenit prin schimbul de scrisori*), semnate la Bucuresti la 18 decembrie 2007 si la Paris la 20 decembrie 2007, dintre Guvernul României si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei referitor la finantarea Proiectului privind refacerea si consolidarea lucrărilor hidrotehnice distruse de inundatiile din aprilie-mai 2005 în judetele Timis si Caras-Severin, semnat la Bucuresti la 26 iulie 2005 si la Paris la 1 august 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 928/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 763 din 22 august 2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

p. Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Silviu Stoica,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 495.

 

*) Cuprinsul scrisorilor reprezintă traducere oficială din limba engleză.

 

ROMÂNIA

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

CABINET SECRETAR DE STAT

Nr. 185.875 18 decembrie 2007

 

Referitor la proiectul F/P 1529 (2005)

 

Stimate domn,

Facem referintă la Acordul-cadru de împrumut dintre România si Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) pentru proiectul sus-mentionat.

După cum cunoasteti, data initială de finalizare a împrumutului a fost 31 decembrie 2005. Datorită economiilor înregistrate pe perioada de implementare a Proiectului, au fost aprobate două obiective noi de investitii, având aceleasi caracteristici cu lucrările incluse initial în Proiect, ceea ce a condus la extinderea perioadei de finalizare pentru sfârsitul lunii decembrie 2007.

În pofida tuturor eforturilor depuse de contractor pentru finalizarea la termen a lucrărilor, conditiile nefavorabile ale vremii au întârziat realizarea acestor lucrări (spre exemplu, turnarea betoanelor). Misiunea tehnică care a vizitat amplasamentul

constructiilor la sfârsitul lunii noiembrie 2007 a fost de acord cu importanta conditiilor optime ale vremii pentru finalizarea lucrărilor.

În acest sens, vă rugăm să fiti de acord cu propunerea noastră de a extinde durata de finalizare a împrumutului până la sfârsitul lunii aprilie 2008.

Cu speranta că cererea noastră va întruni întelegerea si sustinerea dumneavoastră, vă rugăm să ne transmiteti un răspuns în cel mai scurt timp posibil.

 

Al dumneavoastră,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

Domnului Guvernator Raphael Alomar

Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

- Fax –

 

Către: Domnul Eugen Teodorovici Fax: 0040.21. 312 67 92

Secretar de stat

Ministerul Economiei si Finantelor

Copie: Doamna Carmen Ghită/Diana Peligrad

Ministerul Economiei si Finantelor

De la: Thierry Poirel, Data: 20 decembrie 2007

director general

Directia generală Împrumuturi

Telefon: 0033.1.47 55 71 59 (Secretariat) Pagini 1 (inc. cover-ul)

Fax. 0033.1.47 55 37 52

 

SUBIECT: F/P 1529 (2005) „Banat”

Înstiintare privind modificarea datei estimate pentru finalizarea Proiectului

           

Domnule secretar de stat,

Ca urmare a cererii dumneavoastră din data de 18 decembrie 2007, referitor la contactele anterioare dintre serviciile noastre si rezultatele misiunii tehnice din luna noiembrie 2007, am plăcerea să vă informez că BDCE nu are obiectii ca data

estimată de finalizare a Proiectului să fie sfârsitul lunii aprilie 2008.

Cu stimă,

Thierry Poirel,

director general

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, al art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 1 alin. (6) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 84/2003 pentru înfiintarea Companiei Nationale de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome „Administratia Natională a Drumurilor din România”, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 47/2004, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă preluarea unui sector de drum national, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 2. - Predarea-preluarea sectorului de drum national prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Local al Municipiului Orăstie si Ministerul Transporturilor, prin Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A., în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Sectorul de drum national preluat conform art. 1 îsi păstrează indicativul existent la data preluării, conform anexei.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul transporturilor,

Barna Tánczos,

secretar de stat

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 500.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a sectorului de drum national, proprietate publică a statului, care se preia din administrarea Consiliului Local al Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - S.A. a activitătilor de interes national în domeniul administrării drumurilor nationale

 

 

Denumirea sectorului de drum care se preia

Persoana juridică de la

care se preia sectorul de

drum

Persoana juridică

care preia sectorul

de drum

Lungimea totală (km)

Nr. de identificare M.E.F.

Indicativ vechi

Indicativ nou

DN7 de la km 360+920 la km 367+400, compus din:

- Str. Unirii de la km 360+920 la km 364+300

- Bd. Eroilor de la km 364+300 la km 364+970

- Str. Armatei de la km 364+970 la km 367+400

Consiliul Local al

Municipiului Orăstie, judetul Hunedoara

Ministerul Transporturilor – Compania Natională de

Autostrăzi si Drumuri Nationale din România - SA

6,48

12.167

99.795

DN7

DN7

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Metodologiei privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

 

Având în vedere prevederile art. 8 lit. i) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Regulamentul de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Energiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 410/2007,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Titularilor de licente de furnizare a gazelor naturale le este interzisă inserarea în contractele de furnizare a oricăror prevederi de natură anticoncurentială care să împiedice sub orice formă posibilitatea consumatorilor noncasnici de a schimba furnizorul de gaze naturale, inclusiv stipularea si perceperea unor taxe, penalităti sau daune-interese pentru exercitarea acestui drept.

Art. 3. - Operatorii licentiati din sectorul gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 47.

 

ANEXĂ

 

METODOLOGIE

privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale are scopul de a stabili etapele si responsabilitătile părtilor implicate în acest proces.

 

SECTIUNEA a 2-a

Terminologie

 

Art. 2. - Termenii din prezenta metodologie sunt utilizati în sensul definitiilor prevăzute la art. 3 din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare, la art. 2 din Metodologia privind schimbarea furnizorului de către consumatorii casnici de gaze naturale, aprobată prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 47/2007, si în anexa la Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2007.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniul de aplicare

 

Art. 3. - (1) Prevederile prezentei metodologii se aplică consumatorilor noncasnici care doresc să îsi schimbe furnizorul de gaze naturale, precum si titularilor de licente emise de autoritatea de reglementare care sunt implicati în procesul de schimbare a furnizorului.

(2) Schimbarea furnizorului se poate realiza în una dintre următoarele situatii:

a) prin trecerea de la furnizare reglementată la furnizare negociată;

b) prin schimbarea furnizorului în conditii de furnizare negociată;

c) prin trecerea de la furnizare negociată la furnizare reglementată.

 

CAPITOLUL II

Etapele procesului de schimbare a furnizorului de către consumatorii noncasnici de gaze naturale

 

SECTIUNEA 1

Alegerea furnizorului nou de gaze naturale

 

Art. 4. - (1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale are dreptul de a alege tipul de contract de furnizare si, în functie de acesta, unul sau mai multi furnizori de gaze naturale pentru fiecare loc de consum.

(2) În situatia în care consumatorul noncasnic optează pentru furnizarea reglementată a gazelor naturale, acesta se va adresa exclusiv furnizorului care, potrivit licentei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unitătii administrativ-teritoriale unde se află locul de consum al consumatorului.

(3) Operatorii de distributie au obligatia să afiseze la sediile lor lista furnizorilor licentiati de gaze naturale.

(4) În situatia în care consumatorul noncasnic optează pentru furnizarea negociată a gazelor naturale, acesta va consulta lista afisată la sediul operatorului de distributie a gazelor naturale sau lista afisată pe site-ul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei.

 

SECTIUNEA a 2-a

Încheierea contractului de furnizare cu furnizorul nou si rezilierea contractului de furnizare cu furnizorul actual

 

Art. 5. - (1) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a) si b), furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic îl contactează în vederea încheierii contractului de furnizare negociată a gazelor naturale, transmite acestuia conditiile de contractare si initiază procesul de negociere a clauzelor contractului.

(2) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. c), furnizorul nou, pe care consumatorul noncasnic îl contactează în vederea încheierii contractului de furnizare reglementată a gazelor naturale, are obligatia, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici - clauze specifice de contractare, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr.182/2005 privind aprobarea contractelor-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi, cu modificările si completările ulterioare, să pună la dispozitia consumatorului noncasnic, cu titlu gratuit, înainte de semnarea contractului, Conditiile generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale.

Art. 6. - (1) Contractul de furnizare negociată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici include cel putin următoarele elemente:

a) identitatea si adresa părtilor;

b) obiectul contractului - serviciile oferite;

c) drepturile si obligatiile părtilor;

d) pretul, modalitătile si conditiile de plată a facturilor;

e) durata contractului, prelungirea, modificarea si încetarea contractului;

f) daune si penalităti plătite de părtile contractante pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale, inclusiv penalitătile pe care furnizorul este obligat să le plătească în cazul nerespectării indicatorilor de performantă garantati, în conformitate cu Standardul de performantă pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 37/2007;

g) modalitatea de solutionare a neîntelegerilor si litigiilor.

(2) Contractul de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii noncasnici se încheie cu respectarea Contractului-cadru de furnizare reglementată a gazelor naturale pentru consumatorii captivi noncasnici - clauze specifice de contractare, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 182/2005, cu modificările si completările ulterioare, si a Conditiilor generale de contractare pentru consumatorii captivi noncasnici de gaze naturale, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 52/2007.

Art. 7. - (1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale si furnizorul nou de gaze naturale încheie contractul de furnizare, cu luarea în considerare a termenului necesar denuntării unilaterale, în vederea rezilierii contractului încheiat cu furnizorul actual.

(2) Consumatorul noncasnic de gaze naturale nu are dreptul să deruleze simultan un contract de furnizare reglementată si un contract de furnizare negociată pentru acelasi loc de consum.

Art. 8. - (1) Consumatorul noncasnic de gaze naturale are posibilitatea să încheie contractul de furnizare negociată cu furnizorul nou în următoarele variante:

a) cu servicii incluse, prin includerea în pretul final, pe lângă pretul de furnizare negociată a gazelor naturale, a tarifelor reglementate aferente serviciilor prestate, respectiv, după caz, a tarifului de transport, de distributie - pentru consumatorii conectati în sistemul de distributie, si de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) fără servicii incluse, numai pentru cantitatea de gaze naturale contractată la pretul de furnizare negociată.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. a), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distributie sau înmagazinare cade în sarcina noului furnizor.

(3) În situatia prevăzută la alin. (1) lit. b), încheierea, după caz, a contractelor de transport, distributie sau înmagazinare cade în sarcina consumatorului.

(4) Indiferent dacă contractele de transport, distributie sau înmagazinare se încheie de către furnizorul nou ori de către consumator, clauzele acestora sunt stabilite în conformitate cu prevederile contractelor-cadru aprobate de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei, iar prestarea acestor servicii se realizează la tarifele reglementate, stabilite de autoritate.

(5) Indiferent de varianta în care se încheie contractul de furnizare negociată a gazelor naturale, pretul care este negociat între consumatorul noncasnic si furnizorul nou este exclusiv pretul de furnizare a gazelor naturale.

Art. 9. - (1) În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. a), consumatorul noncasnic solicită furnizorului actual rezilierea contractului de furnizare reglementată încheiat cu acesta, cu un preaviz de 75 de zile.

(2) Denuntarea unilaterală a contractelor de furnizare reglementată din initiativa consumatorului noncasnic de gaze naturale devine efectivă sub conditia achitării tuturor obligatiilor de plată, mai putin a celor care fac obiectul unor litigii aflate pe rolul instantelor de judecată.

Art. 10. - În situatia prevăzută la art. 3 alin. (2) lit. b) si c), consumatorul noncasnic notifică furnizorului actual intentia de reziliere a contractului de furnizare negociată încheiat cu acesta, cu respectarea termenului si a conditiilor de denuntare unilaterală, prevăzute în contractul de furnizare negociată.

Art. 11. - (1) În situatia prevăzută la art. 3 alin. 2 lit. c), consumatorul noncasnic de gaze naturale solicită furnizorului care, potrivit licentei, derulează contracte de furnizare reglementată a gazelor naturale în aria unitătii administrativteritoriale unde se află locul de consum al consumatorului încheierea unui astfel de contract.

(2) Solicitarea prevăzută la alin. (1) se înaintează furnizorului cu minimum 45 de zile înaintea datei preconizate de începere a contractului de furnizare reglementată.

(3) Furnizorul căruia, potrivit prevederilor alin. (1), i s-a înaintat o solicitare de încheiere a unui contract de furnizare reglementată a gazelor naturale nu are dreptul să refuze încheierea unui astfel de contract, cu exceptia cazului în care încheierea contractului de furnizare reglementată afectează semnificativ îndeplinirea obligatiilor asumate prin contractele de furnizare reglementată aflate în derulare.

(4) Orice refuz privind încheierea unui contract de furnizare reglementată în conditiile alin. (3) se justifică consumatorului în cel mult 15 zile de la înregistrarea solicitării. În acelasi termen, furnizorul are obligatia să transmită Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei o notificare a refuzului împreună cu justificarea transmisă consumatorului noncasnic care a solicitat încheierea contractului.

 

SECTIUNEA A 3-A

Notificarea distribuitorului/transportatorului si transferul capacitătii rezervate

 

Art. 12. - (1) Furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului asupra faptul că acesta va deveni furnizorul consumatorului noncasnic începând cu data convenită de cele două părti.

(2) Notificarea va fi transmisă cu cel putin 5 zile calendaristice înainte de data la care noul furnizor începe să livreze gaze naturale consumatorului.

Art. 13. - (1) Pentru consumatorul noncasnic de gaze naturale care schimbă furnizorul se aplică principiul „capacitatea urmează consumatorul”.

(2) Furnizorul actual si furnizorul nou notifică distribuitorului/ transportatorului capacitatea predată/preluată aferentă consumatorului noncasnic de gaze naturale care schimbă furnizorul.

(3) În cazul în care există divergente între furnizorul actual si furnizorul nou în privinta capacitătii predate/preluate aferente consumatorului noncasnic care îsi schimbă furnizorul, distribuitorul/transportatorul procedează la transferul obligatoriu al respectivei capacităti.

(4) Încadrarea consumatorului noncasnic într-o anumită categorie de consumatori nu se modifică ca efect al schimbării furnizorului de gaze naturale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Determinarea indexului contorului consumatorului de gaze naturale

 

Art. 14. - Distribuitorul/transportatorul convine si consemnează împreună cu furnizorul actual, respectiv cu noul furnizor, indexul contorului consumatorului de gaze naturale din ziua în care furnizorul nou începe să vândă gaze naturale consumatorului.

 

MINISTERUL MEDIULUI SI DEZVOLTĂRII DURABILE

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii

 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1.013/AK din 27 martie 2008 al Directiei substante periculoase, în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii,

în baza prevederilor art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltării Durabile, cu completările ulterioare,

ministrul mediului si dezvoltării durabile emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul mediului si dezvoltării durabile,

Attila Korodi

 

Bucuresti, 27 martie 2008.

Nr. 333.

 

ANEXĂ

 

LISTA

laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene privind detergentii

 

Denumirea institutului/laboratorului

Adresa

Observatii

Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială

Departament control poluare - Laborator bioteste-cercetări ecotoxicologice

Bucuresti: sos. Panduri nr. 90-92, sectorul 5, cod postal 050663

Web: http://www.incdecoind.ro

Laboratorul efectuează testele de biodegradabilitate prevăzute în:

- anexa III B - metoda „Carbonului organic dizolvat (COD)"

- anexa VIII - „Metoda de referintă (testul de confirmare)" la Regulamentul (CE) nr. 648/2004

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Programului de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008

 

Având în vedere că tratatul de mai jos a intrat în vigoare la data semnării, în conformitate cu prevederile sale,

în baza art. 28 alin. (2) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Programul de colaborare în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, mass-media , tineretului si sportului între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011, semnat la Alger la 2 aprilie 2008.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 875.

 

PROGRAM DE COLABORARE

în domeniile învătământului, stiintei, tehnologiei, culturii, mass-media, tineretului si sportului între Guvernul României

si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, pentru anii 2008-2011

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, denumite în continuare părti,

dorind să dezvolte si să consolideze legăturile culturale si stiintifice,

în conformitate cu art. 10 al Acordului de colaborare culturală dintre Republica Populară Română si Republica Algeriană Democratică si Populară, semnat la Alger la 7 iulie 1964,

au convenit să semneze prezentul program pentru anii 2008-2011.

 

CAPITOLUL I

Învătământ superior, cercetare stiintifică si tehnică

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile convin să contribuie la mai buna cunoastere a preocupărilor celor două state în domeniile învătământului superior si stiintei, prin intermediul schimburilor de delegatii, de cadre didactice si de cercetători stiintifici, precum si prin acordarea de burse de studii, stabilirea unor relatii directe între universităti si institute de cercetare stiintifică, schimb de publicatii etc.

 

ARTICOLUL 2

 

(1) Partea română pune la dispozitia părtii algeriene 10 burse pentru formare universitară sau postuniversitară în discipline ce vor fi convenite de comun acord.

(2) Partea algeriană pune la dispozitia părtii române 10 burse pentru formare universitară sau postuniversitară în discipline ce vor fi convenite de comun acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile vor face schimb de experientă în ceea ce priveste aplicarea reformelor „Licentă, master, doctorat” (LMD) prin schimb de vizite de experti.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) Părtile încurajează stabilirea de contacte directe si initierea anumitor actiuni de cooperare între universitătile din Bucuresti, Cluj-Napoca si Iasi, pe de o parte, si universitătile din Alger, Constantine si Oran, pe de altă parte.

(2) Volumul schimburilor si natura actiunilor ce vor fi realizate în acest cadru trebuie stabilite prin conventiile interuniversitare.

(3) Părtile nu exclud posibilitatea de a extinde această cooperare si la alte institutii de învătământ superior.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile actionează în favoarea cunoasterii reciproce a preocupărilor lor în domeniul învătământului, prin:

a) difuzarea de informatii referitoare la manifestările stiintifice cu caracter international care se vor desfăsura pe teritoriile statelor lor;

b) publicarea de articole stiintifice si de informatii în revistele de specialitate.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile fac schimburi de materiale documentare si de informatii monografice referitoare la istoria, geografia, cultura si civilizatia celor două popoare, în scopul de a asigura o mai bună reflectare a acestor aspecte în manualele scolare, cursurile universitare si alte publicatii de specialitate.

 

ARTICOLUL 7

 

Pentru aplicarea dispozitiilor continute în Conventia de cooperare stiintifică si tehnologică între Guvernul României si Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare, semnată la Alger la 29 iunie 2000, părtile vor conveni si vor semna Programul de cooperare stiintifică si tehnologică între Autoritatea Natională pentru Cercetare Stiintifică din România si Ministerul Învătământului Superior si al Cercetării Stiintifice din Republica Algeriană Democratică si Populară.

 

ARTICOLUL 8

 

(1) Părtile primesc la studii în institutiile lor de învătământ de stat de toate gradele, fără plata taxelor de înscriere si de studii, personalul reprezentantelor oficiale ale celor două state - ambasade, servicii consulare, centre culturale, lectorate de limbă, literatură si civilizatie, alte organizatii oficiale -, ca si pe membrii de familie ai acestora, pe baza principiului reciprocitătii.

(2) Calitatea oficială a candidatilor care apartin acestei categorii, precum si îndeplinirea clauzei de reciprocitate vor fi confirmate de organismele competente ale statului în care se realizează studiile.

 

CAPITOLUL II

Cooperarea între scolile de artă

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile încurajează stabilirea de relatii între Universitatea de Arte din România si Scoala Superioară de Arte Frumoase din Algeria, în vederea schimbului de experientă în domeniile formării si creatiei artistice.

 

CAPITOLUL III

Cultură

 

ARTICOLUL 10

 

(1) Părtile încurajează schimbul de expozitii de artă plastică, de artizanat sau fotodocumentare.

(2) Modalitătile practice de realizare a acestor expozitii vor fi stabilite de comun acord de către cele două părti pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 11

 

Cu ocazia sărbătorilor nationale sau a altor evenimente importante, părtile facilitează organizarea anumitor manifestări culturale si artistice prevăzute în prezentul program.

 

ARTICOLUL 12

 

Părtile invită specialisti din domeniul culturii si artei să participe la festivalurile si manifestările culturale cu caracter international organizate de fiecare dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile facilitează contactele între institutiile muzicale si de teatru ale celor două state prin schimb de partituri muzicale, de înregistrări, de piese de teatru, de compozitori si dramaturgi, precum si prin schimb de grupuri muzicale.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile favorizează schimbul de grupuri artistice si de solisti, precum si contactele între institutiile artistice specializate, în vederea organizării, pe baze comerciale si necomerciale, de turnee artistice în fiecare din cele două state.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile încurajează dezvoltarea cooperării directe între uniunile si asociatiile de creatie din cele două state si favorizează cooperarea între editurile lor nationale.

 

ARTICOLUL 16

 

Părtile încurajează schimbul de cărti si publicatii între Biblioteca Natională a României si Biblioteca Natională a Republicii Algeriene Democratice si Populare.

 

ARTICOLUL 17

 

(1) Părtile încurajează schimbul de specialisti, de informatii si de documentatie în domeniul cercetării si al restaurării monumentelor si siturilor istorice, ca si în ceea ce priveste gestionarea si animarea muzeelor si patrimoniului cultural.

(2) Părtile încurajează schimbul de arheologi, de informatii si de documentatie în domeniul cercetării arheologice a monumentelor antice, precum si schimbul de informatii privind gestionarea si punerea în valoare culturală si turistică a patrimoniului arheologic.

(3) Modalitătile practice de realizare a acestor schimburi vor fi stabilite de comun acord de către institutiile interesate din cele două state.

 

ARTICOLUL 18

 

Părtile încurajează cooperarea între Centrul National al Cinematografiei din România si Cinemateca din Algeria prin schimb de programe cinematografice, în conformitate cu întelegerile convenite de comun acord.

 

ARTICOLUL 19

 

(1) Părtile încurajează schimbul de informatii si de expozitii în domeniul artei traditionale, precum si schimbul de experti.

(2) Modalitătile practice de realizare a acestor schimburi vor fi stabilite de comun acord de către institutiile interesate din cele două state.

 

ARTICOLUL 20

 

Părtile fac, în măsura posibilului, schimburi de specialisti, pentru o perioadă de maximum 14 zile, precum si de documentatie în domeniile muzicii, teatrului, artelor plastice, muzeologiei si restaurării.

 

CAPITOLUL IV

Comunicare

 

ARTICOLUL 21

 

Părtile încurajează cooperarea între agentiile nationale de presă din statele lor, precum si schimburile de vizite ale ziaristilor în cadrul unor acorduri stabilite direct între aceste agentii.

 

ARTICOLUL 22

 

Părtile îsi propun stimularea prin mijloace proprii, în regim de reciprocitate, a mediatizării evenimentelor din sfera politică, culturală si sportivă, care se derulează în cele două state.

 

ARTICOLUL 23

 

Cele două părti favorizează cooperarea în domeniul noilor tehnologii ale informatiei si comunicării.

 

ARTICOLUL 24

 

Cele două părti favorizează cooperarea între radiourile celor două state.

 

ARTICOLUL 25

 

Cele două părti încurajează cooperarea între televiziunile celor două state.

 

ARTICOLUL 26

 

Cele două părti favorizează si încurajează cooperarea în domeniul formării si perfectionării jurnalistilor.

 

CAPITOLUL V

Tineret si sport

 

ARTICOLUL 27

 

Părtile încurajează schimburile de experientă în materie de organizare, gestiune si finantare a organizatiilor de tineret.

 

ARTICOLUL 28

 

Părtile sprijină:

a) schimbul de documentatie despre activitătile de tineret;

b) schimbul de experientă în materie de animare si divertisment pentru tineret;

c) elaborarea de programe comune între miscările asociative de tineret;

d) dezvoltarea turismului pentru tineret.

 

ARTICOLUL 29

 

Părtile sprijină schimbul de experientă în domeniul integrării profesionale a tinerilor proveniti din sectorul de formare profesională.

 

ARTICOLUL 30

 

Părtile încurajează si sprijină schimburile de experientă în materie de organizare, gestiune si finantare a organizatiilor competente în domeniul sportului din cele două state.

 

ARTICOLUL 31

 

(1) Părtile sustin dezvoltarea relatiilor de cooperare în domeniul sportului, pe baza acordurilor directe între institutiile competente din cele două state, precum si schimburile de informatii si publicatii din domeniul sportului.

(2) Conditiile financiare pentru realizarea actiunilor sportive vor fi convenite direct de institutiile interesate.

 

CAPITOLUL VI

Prevederi financiare

 

ARTICOLUL 32

 

Pentru schimburile de conferentiari si experti - vizite de scurtă durată, de mai putin de 30 de zile - în cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport international dus-întors între cele două capitale;

b) partea primitoare asigură:

(i) cheltuielile de sedere ale delegatilor, în conformitate cu reglementările în vigoare în statul primitor;

(ii) cheltuielile ocazionate de deplasările interne necesare pentru realizarea programelor de lucru ale delegatilor părtii invitate;

(iii) asistentă medicală gratuită în caz de boli transmisibile si urgente medico-chirurgicale.

 

ARTICOLUL 33

 

Pentru schimburile de studenti în cadrul prezentului program, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport international dus-întors între cele două capitale;

b) partea primitoare oferă o bursă lunară, în conformitate cu legislatia în vigoare si al cărei cuantum se va comunica pe cale diplomatică, scutire de taxele scolare, asistentă medicală gratuită în caz de boli transmisibile si urgente medicochirurgicale

- cu exceptia bolilor cronice si a protezelor dentare -, acces la căminele si cantinele studentesti în aceleasi conditii ca pentru propriii studenti.

 

ARTICOLUL 34

 

Pentru cursurile de vară, cheltuielile sunt suportate după cum urmează:

            a) partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport international dus-întors din statul de resedintă până la locul desfăsurării cursurilor de vară;

b) partea primitoare asigură:

(i) scutirea de taxă de înscriere;

(ii) cazare si masă;

(iii) asistentă medicală gratuită în caz de boli transmisibile si urgente medico-chirurgicale.

 

ARTICOLUL 35

 

(1) Cheltuielile legate de organizarea de expozitii sunt suportate după cum urmează:

a) partea trimitătoare suportă cheltuielile de transport international si asigurarea;

b) partea primitoare:

(i) suportă cheltuielile pentru transportul local, instalarea obiectelor, realizarea cataloagelor si a invitatiilor, precum si pentru închirierea sălii;

(ii) asigură, de asemenea, securitatea obiectelor expuse pe teritoriul statului său.

(2) În cazul deteriorării obiectelor, partea primitoare asigură expertiza pentru determinarea pagubelor suferite, în asa fel încât să permită părtii trimitătoare să solicite despăgubiri de la societatea sa de asigurări.

(3) Cheltuielile necesare expertizei mentionate la alin. (2) sunt suportate de partea primitoare.

 

ARTICOLUL 36

 

(1) Costurile si taxele legate de transportul international al tuturor materialelor documentare si de informare - publicatii, filme, înregistrări - sunt suportate de partea trimitătoare.

(2) Partea primitoare suportă cheltuielile de organizare a manifestărilor - chirie, săli, proiectii, personal, publicitate, multiplicare.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii generale

ARTICOLUL 37

 

Prezentul program nu exclude realizarea în cadrul Acordului de colaborare culturală semnat la Alger la 7 iulie 1964 si a altor schimburi pe care părtile le vor considera utile.

 

ARTICOLUL 38

 

Actiunile prevăzute în prezentul program se realizează în conformitate cu legislatia în vigoare în fiecare din cele două state si cu respectarea principiului reciprocitătii în ceea ce priveste numărul de participanti la aceste actiuni.

 

ARTICOLUL 39

 

(1) În cadrul schimburilor de delegatii:

a) partea trimitătoare informează, în măsura posibilului, partea primitoare asupra componentei delegatiei si a programului vizitei cu două luni înainte de data sosirii;

b) partea primitoare transmite părtii trimitătoare proiectul de program pentru vizitele delegatiilor si ale grupurilor artistice cu 15 zile înainte de vizită.

(2) În toate cazurile, părtile se informează asupra datei de sosire si a datei de plecare a delegatiilor cu două săptămâni înaintea vizitei.

 

ARTICOLUL 40

 

(1) Părtile se vor informa cu privire la criteriile si conditiile cerute pentru obtinerea burselor acordate de cele două părti, precum si cu privire la constituirea dosarelor, înainte de data de 31 martie a fiecărui an.

(2) Dosarele candidatilor la bursele acordate de fiecare din cele două părti trebuie depuse până la data de 30 iunie a fiecărui an. Rezultatele examinării acestora vor fi comunicate cel mai târziu până la data de 20 august, înainte de începerea anului universitar.

 

ARTICOLUL 41

 

Materialele documentare, publicatiile si filmele care fac obiectul schimburilor prevăzute în cadrul prezentului program vor fi tipărite, editate sau subtitrate în limba statului părtii primitoare sau într-o limbă de circulatie internatională.

 

ARTICOLUL 42

 

Prezentul program intră în vigoare la data semnării si va fi           valabil până la semnarea unui nou program, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2011.

Semnat la Alger la 2 aprilie 2008, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si franceză, toate textele fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Victor Mircea,

ambasadorul României la Alger

Pentru Guvernul Republicii Algeriene Democratice si Populare,

Mouloud Hamai,

Ministerul Afacerilor Externe,

director general pentru Europa