MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 375         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 16 mai 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

100. - Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

502. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

104. - Lege privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”

 

506. - Decret pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”

 

105. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

507. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

513. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

60. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

82. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 60/2008

 

151/1.006. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 9.- (1) Persoana vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim prin ordonante sau dispozitii din ordonante poate introduce actiune la instanta de contencios administrativ, însotită de exceptia de neconstitutionalitate, în măsura în care obiectul principal nu este constatarea neconstitutionalitătii ordonantei sau a dispozitiei din ordonantă.”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 100.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea alin. (1) al art. 9 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 502.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”, aprobată prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

Art. 2. - (1) În cuprinsul prezentei legi sunt aplicabile dispozitiile art. 3 din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport.

(2) Prin trafic ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă” se întelege fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, distribuirea, vânzarea, cumpărarea, administrarea, transportul, trimiterea, procurarea, detinerea, introducerea sau scoaterea din tară, precum importul si exportul, ori alte operatiuni privind circulatia substantelor cuprinse în „lista interzisă”, fără drept.

 

CAPITOLUL II

Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”

 

Art. 3. - Pe lângă Agentia Natională Anti-Doping se înfiintează Consiliul de prevenire si combatere a traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”, organ consultativ fără personalitate juridică, denumit în continuare Consiliul.

Art. 4. - (1) Consiliul are în componentă 9 membri, după cum urmează:

a) presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping;

b) un reprezentant al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei de Frontieră Române;

c) un reprezentant al Inspectoratului General al Politiei Române, desemnat de inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române;

d) presedintele Agentiei Nationale Antidrog;

e) un reprezentant al Autoritătii Nationale a Vămilor, desemnat de vicepresedintele Agentiei Nationale de Administrare Fiscală;

f) un reprezentant al Ministerului Public, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casatie si Justitie;

g) un reprezentant al Ministerului Sănătătii Publice, desemnat de ministrul sănătătii publice;

h) un reprezentant al Ministerului Justitiei, desemnat de ministrul justitiei;

i) un reprezentant al Agentiei Nationale pentru Sport, desemnat de presedintele acesteia din rândul angajatilor săi.

(2) Activitatea Consiliului este condusă de un presedinte care este si presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping.

(3) Mandatul membrilor Consiliului este de 5 ani, cu posibilitatea reînnoirii acestuia o singură dată.

(4) Membrii Consiliului sunt obligati să respecte secretul profesional si să depună declaratii de confidentialitate si privind conflictul de interese, potrivit legii.

(5) Consiliul se întruneste în sedinte ordinare organizate trimestrial si în sedinte extraordinare organizate ori de câte ori este nevoie, la solicitarea presedintelui.

(6) Convocarea Consiliului se face cu cel putin 5 zile lucrătoare înainte de data sedintei si va cuprinde în mod obligatoriu ordinea de zi si documentatia necesară.

(7) Deciziile Consiliului sunt adoptate cu votul a cel putin două treimi din numărul membrilor săi.

(8) Membrii Consiliului, care participă la sedinte, beneficiază de o indemnizatie de sedintă în cuantum de 20% din indemnizatia lunară a presedintelui. Totalul sumelor cuvenite unui membru al Consiliului ca urmare a participării la sedinte nu poate depăsi într-o lună 20% din indemnizatia lunară a presedintelui.

Art. 5. - (1) Calitatea de membru al Consiliului încetează înainte de termen, în urma retragerii mandatului de către institutia publică care l-a desemnat sau prin deces.

(2) În cazul prevăzut la alin. (1) autoritătile prevăzute la art. 4 alin. (1) desemnează un nou reprezentant, al cărui mandat durează până la expirarea mandatului celui în locul căruia a fost numit.

Art. 6. - Consiliul îndeplineste următoarele atributii:

a) analizează măsurile sau operatiunile convenite de către institutiile si autoritătile publice cu atributii în domeniul prevenirii si combaterii traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”, în scopul identificării disfunctionalitătilor intervenite în aplicarea acestora si al formulării de propuneri pentru eliminarea lor;

b) propune armonizarea, actualizarea si adaptarea legislatiei în domeniu cu reglementările internationale, pe baza datelor privind amploarea si caracteristicile nationale ale traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”;

c) întocmeste raportul anual privind evolutia si nivelul traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”, pe care Agentia Natională Anti-Doping îl înaintează Guvernului si organismelor internationale abilitate să asigure aplicarea prevederilor conventiilor internationale, în conformitate cu acordurile semnate de România.

Art. 7. - Inspectoratul General al Politiei Române, Inspectoratul General al Politiei de Frontieră Române si Autoritatea Natională a Vămilor transmit, prin formatiunile centrale specializate în prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, în termen rezonabil, Agentiei Nationale Anti-Doping, la solicitarea acesteia, date în legătură cu prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”, în conformitate cu atributiile acestora.

 

CAPITOLUL III

Măsuri speciale privind combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă” în sălile de culturism si de fitness

 

Art. 8. - (1) Personalul împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping are dreptul să verifice dacă activitatea în sălile de culturism si de fitness se desfăsoară potrivit reglementărilor prezentei legi.

(2) Agentia Natională Anti-Doping are dreptul să efectueze teste doping în rândul practicantilor de culturism si de fitness, cu scopul stabilirii gradului de utilizare a substantelor cuprinse în „lista interzisă” în sportul recreativ.

(3) Testarea doping prevăzută la alin. (2) se efectuează numai cu acordul expres, în scris, al practicantului de culturism sau de fitness si cu respectarea principiului confidentialitătii datelor acestuia.

Art. 9. - (1) Activitatea în sălile de culturism sau de fitness se desfăsoară numai după obtinerea certificatului de functionare din punctul de vedere al reglementărilor antidoping, emis de către Agentia Natională Anti-Doping.

(2) Certificatul de functionare prevăzut la alin. (1) nu poate fi eliberat sau, dacă a fost eliberat, este retras de drept, în cazul în care în sălile de culturism si de fitness se comercializează substante cuprinse în „lista interzisă”.

(3) Modul si conditiile de eliberare si retragere ale certificatului prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a normelor metodologice prevăzute la alin. (3), sălile de culturism si de fitness au obligatia de a solicita eliberarea certificatului de functionare prevăzut la alin. (1).

(5) Pentru eliberarea certificatului prevăzut la alin. (1), se percepe, potrivit legii, o taxă al cărei cuantum se stabileste prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping, sumele astfel obtinute constituindu-se venituri proprii.

Art. 10. - (1) În scopul asigurării exercitării în teritoriu a competentelor prevăzute de lege, se înfiintează 8 oficii zonale pentru prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”, dintre care unul în municipiul Bucuresti, denumite în continuare oficii, compartimente fără personalitate juridică, în structura Agentiei Nationale Anti- Doping.

(2) Sediile oficiilor, competenta teritorială, precum si atributiile acestora se stabilesc prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale Anti-Doping.

(3) Agentia Natională Anti-Doping poate prelua în administrare, în conditiile legii, terenuri, spatii si bunuri necesare desfăsurării activitătii oficiilor sau activitatea acestora se poate desfăsura în spatii închiriate în conditiile legii.

Art. 11. - (1) Statul de functii, structura posturilor pe oficii, precum si încadrarea personalului se fac potrivit prevederilor legale în vigoare.

(2) Salarizarea personalului oficiilor se realizează în conformitate cu prevederile legale aplicabile personalului din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.

(3) Numărul maxim de posturi pentru fiecare oficiu este de 3, cu exceptia celui organizat în municipiul Bucuresti, unde numărul maxim de posturi este de 9, cu posibilitatea redistribuirii acestora în functie de nevoile la nivel de teritoriu si pentru eficientizarea activitătii proprii.

(4) Atributiile, sarcinile si răspunderile personalului încadrat în oficii se stabilesc prin fisa postului.

 

CAPITOLUL IV

Sanctiuni

 

Art. 12. - Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia substantelor cuprinse în „lista interzisă”, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fără drept, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Art. 13. - Comercializarea în sălile de culturism si de fitness a substantelor cuprinse în „lista interzisă”, cu exceptia steroizilor anabolici sintetici, a testosteronului si a derivatilor săi, a eritropoietinei, a hormonilor de crestere si a substantelor chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei.

Art. 14. - (1) Desfăsurarea activitătii în cadrul sălilor de culturism sau de fitness fără certificatul de functionare prevăzut la art. 9 alin. (1) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000 lei la 15.000 lei.

(2) Pe lângă aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale, agentul constatator poate dispune ca sanctiune complementară suspendarea activitătii sălii de culturism sau de fitness pe o durată de cel mult 6 luni.

Art. 15. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către personalul anume împuternicit din cadrul Agentiei Nationale Anti-Doping.

(2) Din sumele reprezentând amenzi, încasate pentru bugetul de stat ca urmare a controlului, Agentia Natională Anti- Doping retine un procent de 35% ce se virează la fondul de stimulente constituit în baza prevederilor Legii nr. 227/2006.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 12-14 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Fabricarea, prepararea, transformarea, oferirea, vânzarea, distribuirea, trimiterea, transportul, procurarea, cumpărarea, detinerea de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai săi, de eritropoietină, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea naturală si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Art. 17. - (1) Introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul sau exportul de substante cuprinse în „lista interzisă”, fără drept, se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 3 ani sau cu amendă de la 4.000 lei la 15.000 lei.

(2) Introducerea sau scoaterea din tară, precum si importul ori exportul de steroizi anabolici sintetici, de testosteron si de derivati ai săi, de hormoni de crestere si de substante chimice care sporesc producerea si eliberarea de testosteron sau de hormoni de crestere se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 5 ani sau cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei.

Art. 18. - (1) Tentativa la infractiunile prevăzute la art. 16 si 17 se pedepseste.

(2) Se consideră tentativă si producerea sau procurarea mijloacelor ori instrumentelor, precum si luarea de măsuri în vederea comiterii infractiunilor prevăzute la art. 16 si 17.

Art. 19. - (1) Pentru infractiunile cuprinse în prezentul capitol, constituie circumstante agravante următoarele situatii: a) săvârsirea faptei de către o persoană care are, potrivit prezentei legi, atributii în prevenirea si combaterea dopajului;

b) oferirea, prescrierea, administrarea de substante cuprinse în „lista interzisă” unui minor;

c) săvârsirea faptei de către o persoană care îndeplineste o functie ce implică exercitiul autoritătii de stat, iar fapta a fost săvârsită în exercitarea acestei functii.

(2) Dacă infractiunile prevăzute în prezentul capitol sunt săvârsite în conditiile vreuneia dintre circumstantele agravante prevăzute la alin. (1), maximul special al pedepselor se majorează cu o treime.

Art. 20. - Nu se pedepseste persoana care, înainte de începerea urmăririi penale, denuntă autoritătilor competente participarea sa la o asociere sau întelegere în vederea comiterii uneia dintre infractiunile prevăzute în prezentul capitol, permitând astfel identificarea si tragerea la răspundere penală a celorlalti participanti.

Art. 21. - Persoana care a comis una dintre infractiunile prevăzute în prezentul capitol si care, în timpul urmăririi penale, denuntă si facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit infractiuni prevăzute în prezentul capitol beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Art. 22. - (1) Substantele cuprinse în „lista interzisă” si alte bunuri care au făcut obiectul faptelor prevăzute în prezentul capitol se confiscă, iar, dacă acestea nu se găsesc, contravenientul sau condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.

(2) Se confiscă, de asemenea, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite prin valorificarea substantelor cuprinse în „lista interzisă” si a bunurilor prevăzute la alin. (1).

(3) Sumele rezultate din valorificarea bunurilor confiscate si banii confiscati, potrivit alin. (1) si (2), se constituie venituri la bugetul de stat si se evidentiază în cont separat în bugetul de stat.

Art. 23. - (1) Substantele cuprinse în „lista interzisă” confiscate se distrug. Păstrarea de probe este obligatorie.

(2) Distrugerea substantelor cuprinse în „lista interzisă” se efectuează periodic, prin incinerare sau prin alte mijloace adecvate, de către o societate comercială autorizată, în prezenta unei comisii formate din reprezentanti ai Consiliului.

(3) Cheltuielile ocazionate de distrugerea substantelor cuprinse în „lista interzisă” se suportă de proprietar sau de persoana de la care au fost ridicate.

(4) Procedura de distrugere a substantelor cuprinse în „lista interzisă” confiscate, prevăzute la alin. (1), se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 24. - În cazul în care substantele descoperite pe parcursul controlului intră si sub incidenta Legii nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri, cu modificările si completările ulterioare, sau a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 121/2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 186/2007, Agentia Natională Anti-Doping are obligatia de a înstiinta de îndată organele de urmărire penală competente, precum si Agentia Natională Antidrog, regimul sanctionator aplicabil fiind cel prevăzut în aceste acte normative.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 25. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, la propunerea Agentiei Nationale Anti-Doping, Guvernul va adopta normele metodologice prevăzute la art. 9  alin. (3) si la art. 23 alin. (4).

Art. 26. - În vederea îndeplinirii prevederilor art. 10 si 11, se suplimentează numărul maxim de posturi prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice si a Regulamentului de organizare si functionare ale Agentiei Nationale Anti-Doping, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 911 din 9 noiembrie 2006, cu un număr de 30 de posturi si se va suplimenta bugetul Cancelariei Primului-Ministru alocat pe anul 2008, de la Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2008, la capitolul bugetar 67.01 - Cultură, recreere si religie, titlul 51 - Transferuri între unităti ale administratiei publice, pentru Agentia Natională Anti-Doping, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 27. - Dispozitiile capitolului IV din prezenta lege se completează în mod corespunzător cu dispozitiile Legii nr. 227/2006.

Art. 28. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 42 alin. (1) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea si combaterea dopajului în sport, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 15 iunie 2006.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 104.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă”

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind prevenirea si combaterea traficului ilicit de substante cuprinse în „lista interzisă” si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 506.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 138 din 6 decembrie 2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 8 decembrie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 105.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 138/2007 pentru modificarea Legii nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 8 mai 2008.

Nr. 507.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 100 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere propunerea ministrului afacerilor externe, în semn de apreciere deosebită pentru contributia personală avută în procesul de aderare a României la Uniunea Europeană,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Ofiter Excelentei Sale domnului Alberto Navarro Gonzalez, secretar de stat pentru Uniunea Europeană în Ministerul Afacerilor Externe si Cooperării al Regatului Spaniei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

În temeiul art. 100 alin. (2) din

Constitutia României, republicată,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

 

Bucuresti, 12 mai 2008.

Nr. 513.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor

 

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului privind roaming-ul în retelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunitătii si de modificare a Directivei 2002/21/CE, care obligă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea implementării acestuia si să stabilească sanctiunile pentru încălcarea obligatiilor ce decurg din acest regulament până la data de 30 martie 2008,

luând în considerare necesitatea creării unui cadru general predictibil pentru aplicarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice,

tinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ poate avea drept consecinte negative imposibilitatea

sanctionării încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European si al Consiliului pe teritoriul României, cu potentiale efecte negative grave asupra utilizatorilor finali din România si asupra furnizorilor de retele publice de telefonie mobilă din celelalte state membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European, precum si declansarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sanctionare a României,

aspectele mentionate constituind situatii extraordinare ce ar putea impieta asupra îndeplinirii angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană si ar putea avea repercusiuni negative si asupra pietei de comunicatii electronice din România, situatii care nu pot fi prevenite decât prin adoptarea unor măsuri în regim de urgentă,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 36, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 36. - (1) În situatia aparitiei unui litigiu între furnizori de retele sau de servicii de comunicatii electronice în legătură cu obligatiile impuse acestora prin dispozitiile prezentei ordonante de urgentă, ale legislatiei speciale în domeniul comunicatiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice sau impuse de către ANRCTI în conformitate cu aceste dispozitii, partea interesată poate sesiza ANRCTI în vederea solutionării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanta competentă. ANRCTI solutionează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situatiilor exceptionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna solutionare a cazului.”

2. La articolul 51 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) verificarea respectării obligatiilor prevăzute de dispozitiile prezentei ordonante de urgentă sau ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice ori al serviciilor postale sau impuse de ANRCTI si MCTI în conformitate cu aceste dispozitii, precum si punerea în aplicare si executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, în special în ceea ce priveste monitorizarea pietei si verificarea respectării obligatiilor furnizorilor de retele sau servicii de comunicatii electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabileste competenta autoritătii nationale de reglementare în acest scop;”.

3. La articolul 53, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 53. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante de urgentă si ale legislatiei speciale din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, al respectării obligatiilor impuse prin autorizatia generală si prin licentele de utilizare a resurselor de numerotatie, precum si a obligatiilor furnizorilor de retele sau de servicii de comunicatii electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabileste competenta de monitorizare sau de verificare a respectării acestor obligatii de către autoritatea natională de reglementare, revine ANRCTI, care actionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop.”

4. La articolul 55 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f1), cu următorul cuprins:

„f1) nerespectarea obligatiilor care decurg din regulamentele comunitare din domeniul comunicatiilor electronice, în cazurile în care competenta de monitorizare si verificare a respectării acestor obligatii apartine autoritătii nationale de reglementare;”.

5. La articolul 55 alineatul (2), litera a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;”.

6. După articolul 591 se introduce un nou articol, articolul 592, cu următorul cuprins:

„Art. 592. - (1) În situatia descoperirii nerespectării de către un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice a unei obligatii care decurge din regulamentele comunitare, în cazurile în care competenta de monitorizare si verificare a acestor obligatii apartine autoritătii nationale de reglementare, ANRCTI va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunostintă intentia aplicării sanctiunii prevăzute de lege si îi va solicita încetarea imediată a încălcării săvârsite.

(2) Dacă furnizorul nu încetează încălcarea săvârsită, în conformitate cu notificarea transmisă conform dispozitiilor alin. (1), ANRCTI va aplica sanctiunea corespunzătoare si va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligatiei încălcate si remedierii încălcării săvârsite.

(3) Dispozitiile art. 59 alin. (31)-(5) se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Presedintele Autoritătii Nationale pentru

Reglementare în Comunicatii si Tehnologia Informatiei,

Dan Cristian Georgescu

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 60.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE

 

ORDIN

privind aprobarea Listei perimetrelor pentru concesionarea de activităti de explorare, Runda nr. 60/2008

 

În temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 756/2003 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, al art. 40 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale emite prezentul ordin.

Art. 1. - Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii minelor nr. 85/2003, cu modificările si completările ulterioare, organizează concurs public de oferte pentru concesionarea de activităti miniere de explorare în perimetrele aprobate potrivit prezentului ordin.

Art. 2. - Perimetrele în cuprinsul cărora urmează a fi concesionate activităti de explorare, inclusiv coordonatele topogeodezice, perimetrele exceptate si resursa minerală, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Ofertele redactate în limba română pot fi depuse, potrivit legii, la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale din municipiul Bucuresti, str. I.D. Mendeleev nr. 36–38, sectorul 1.

(2) Termenul de depunere a ofertelor este ora 15,00 a celei de-a 30-a zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. 4. - Ofertele persoanelor juridice române sau străine interesate vor cuprinde, cu respectarea prevederilor art. 42-45 din Normele pentru aplicarea Legii minelor nr. 85/2003, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, următoarele documente si informatii:

I. plic exterior:

A. în cazul persoanelor juridice române:

a) declaratie de participare, semnată si stampilată de ofertant, fără stersături sau adăugări, care va cuprinde angajamentul de a mentine valabilitatea ofertei, mentionarea perimetrului la care se referă, respectiv denumirea, pozitia din anexa la prezentul ordin potrivit art. 2 si coordonatele topogeodezice, asa cum au fost publicate, precum si asumarea răspunderii ofertantului asupra datelor si declaratiilor din ofertă.

Mentionarea în cuprinsul declaratiei de participare a altor coordonate topogeodezice decât cele publicate în conformitate cu prezentul ordin atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior;

b) declaratie cuprinzând date si informatii privind ofertantul, respectiv denumirea, sediul social, codul unic de înregistrare, capitalul social, asociatii/actionarii, precum si numele, functia, telefonul/faxul persoanei împuternicite de ofertant, cu care se vor face comunicările;

c) copii, certificate pentru conformitate, de pe actul constitutiv si certificatul de înregistrare ale ofertantului;

d) certificat constatator privind ofertantul, emis de oficiul registrului comertului, în termen de valabilitate, în original;

e) lista cuprinzând mentionarea datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei; în cazul utilizării de date si informatii publice referitoare la resurse minerale se va indica sursa din care provin acestea;

f) dovada privind detinerea legală a datelor si informatiilor incluse în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale, utilizate la elaborarea ofertei, respectiv factura emisă de Agentia Natională pentru Resurse Minerale si ordinul de plată sau chitanta corespunzătoare, precum si acordul de confidentialitate pentru utilizarea datelor si informatiilor geologice încheiat între ofertant si Agentia Natională pentru Resurse Minerale;

g) scrisoare de bonitate, în original sau copie legalizată, cuprinzând următorii indicatori economici exprimati în procente: lichiditate globală, solvabilitate patrimonială, rata profitului brut si rentabilitate financiară. Lipsa oricărui indicator economic solicitat atrage depunctarea ofertei. Prezentarea oricărui alt indicator decât cei mentionati nu se ia în considerare;

h) certificate constatatoare/adeverinte, în original sau copie legalizată, emise de autoritătile/institutiile publice care administrează bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru somaj, bugetul asigurărilor pentru accidente de muncă si boli profesionale, precum si bugetele locale;

i) certificat de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică si memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor specializati si atestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- documentatie privind dotarea tehnică a ofertantului, care va cuprinde cel putin informatii privind instalatiile si utilajele specifice activitătilor miniere de cercetare geologică, detinute de ofertant, si titlul detinerii acestora, precum si personalul ofertantului, inclusiv personalul de specialitate specific activitătilor miniere, si un memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate sau în curs de executare, în cazul ofertantilor cu dotare tehnică proprie, neatestati de Agentia Natională pentru Resurse Minerale; sau

- copie de pe certificatul de atestare privind capacitatea tehnică pentru întocmirea documentatiilor si/sau executarea lucrărilor de cercetare geologică a persoanei juridice cu care urmează să fie executate activitătile miniere, semnată si stampilată pentru conformitate, memoriu cuprinzând prezentarea activitătilor miniere executate de aceasta sau în curs de executare, precum si actul juridic prin care s-a convenit obligatia fermă de executare a activitătilor miniere, dacă acestea îi vor fi concesionate, în cazul ofertantilor fără capacitate tehnică proprie.

Pentru capacitatea tehnică se vor depune documente numai pentru unul dintre cele 3 cazuri prezentate anterior. În situatia în care documentatia pentru atestarea capacitătii tehnice este depusă la Agentia Natională pentru Resurse Minerale, dar nu sa obtinut încă atestatul, se vor prezenta documentele prevăzute la paragrafele doi sau trei de la lit. i).

În situatia în care un operator economic depune oferte pentru mai multe perimetre din lista aprobată prin prezentul ordin, originalele prevăzute la lit. d), g) si h) vor fi prezentate în oferta aflată pe pozitia superioară din listă. Pentru celelalte oferte se prezintă copii certificate în conformitate cu originalul, cu specificarea expresă în care dintre oferte se găsesc originalele.

Documentele prevăzute la lit. d), g) si h) se vor prezenta în termen de valabilitate la data depunerii ofertei;

B. în cazul persoanelor juridice străine, plicul exterior va cuprinde documentele si informatiile prevăzute la lit. A.a), b), e), f) si i), precum si următoarele:

a) scrisoarea de bonitate, fără prezentarea indicatorilor prevăzuti la art. 59 alin. (1) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare;

b) raportul anual auditat.

Documentele cuprinse în plicul exterior se vor prezenta îndosariate, cu paginile numerotate si filă finală;

II. plic interior care, atât în cazul persoanelor juridice române, cât si al celor străine, contine oferta propriu-zisă, respectiv:

a) programul de explorare propus;

b) proiectul tehnic de refacere a mediului.

Programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor cuprinde inclusiv volumele fizice de lucrări, defalcate pe ani contractuali, si valorile estimative corespunzătoare acestora.

Art. 5. - (1) În conformitate cu prevederile art. 72 alin. (4) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, lipsa oricărui document din plicul exterior atrage descalificarea ofertei, fără a se mai proceda la deschiderea plicului interior.

(2) Lipsa oricărui document din plicul interior atrage descalificarea ofertei, conform art. 72 alin. (6) din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

Art. 6. - (1) În vederea formulării ofertelor, Agentia Natională pentru Resurse Minerale pune la dispozitia persoanelor juridice interesate date si informatii geologice existente în fondul geologic national si/sau în fondul national de resurse/rezerve minerale.

(2) Accesul la datele si informatiile geologice se face, conform art. 11 din normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare, în baza solicitării scrise, cu respectarea conditiilor impuse de legislatia privind informatiile clasificate, a acordului de confidentialitate si în conditiile achitării de către solicitant a tarifelor pentru consultarea si utilizarea de date si informatii din fondul geologic national referitoare la resurse minerale, cu exceptia petrolului, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 143/2002.

Art. 7. - Ofertele vor fi deschise la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale la ora 10,00 a celei de-a 3-a zile lucrătoare de la data împlinirii termenului prevăzut la art. 3.

Art. 8. - (1) Organizarea si desfăsurarea concursului public de ofertă pentru concesionarea de activităti de explorare se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.208/2003, cu modificările ulterioare.

(2) Modalitatea de evaluare a capacitătii financiare, capacitătii tehnice, programului de explorare si proiectului tehnic de refacere a mediului, precum si datele limită ale evaluării ofertelor si cea a declarării câstigătorului pot fi obtinute gratuit de participantii la concursul public de ofertă de la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale.

(3) Relatii suplimentare pot fi obtinute la sediul Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale ori la telefon: 317.00.96 sau 317.00.18, 317.00.94, 317.00.95/interior 115.

(4) În cazul perimetrului Delta, programul de explorare propus si proiectul tehnic de refacere a mediului vor fi adaptate astfel încât să permită desfăsurarea activitătilor de explorare fără a influenta în mod negativ operatiunile petroliere concesionate prin Acordul de explorare si împărtirea productiei pentru perimetrul XV Midia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 570/1992 privind aprobarea contractelor de explorare pe cont si risc si împărtire a productiei de hidrocarburi din unele perimetre din România, Acordul de concesiune pentru perimetrul XVIII Istria, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 287/2000 privind aprobarea Acordului de concesiune a unor perimetre de explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A., si Acordul de concesiune pentru perimetrul XIX Neptun, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.233/2000 privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, pe de o parte, si Societatea Natională a Petrolului „Petrom” - S.A. Bucuresti si Compania „ELF Aquitaine”, pe de altă parte.

(5) Concesionarea activitătilor de explorare din perimetrul Delta va cuprinde clauze si conditii care să asigure realizarea acestor activităti de explorare fără a influenta în mod negativ operatiunile petroliere prevăzute la alin. (4), precum si clauze privind reducerea perimetrului si adaptarea lucrărilor de explorare, în cazul în care se va constata că acestea influentează în mod negativ operatiunile petroliere.

Art. 9. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare în termen de 3 zile de la data publicării.

 

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Bogdan Găbudeanu

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 82.

 

ANEXĂ

 

LISTA

perimetrelor scoase la concurs public de oferte, Runda nr. 60/2008, pentru concesionarea activitătilor miniere de explorare

 

Nr. crt.

Denumirea perimetrului/ judetul

Coordonate

Suprafata

- km2 -

Substanta

Observatii

 

 

x

 

 

 

1

Delta

333.973

956.922

8.892,114

Nămol sapropelic

Perimetrul se suprapune partial cu perimetrele petroliere prevăzute la art. 8 alin. (4) din ordin. Limita de adâncime a perimetrului este 50 m sub fundul mării.

297.526

909.588 

247.612

885.194 

224.114

995.165

239.538

1.014.325

289.108

1.009.960

2

Sacu Sud/Caras-Severin

456.460

276.450

1,570

nisip si pietris

 

455.500

277.100

454.650

277.900

454.450

277.100 

455.750

276.000 

456.150

275.900 

3

Tinăud/Bihor

619.853

304.195

0,912

nisip si pietris

 

619.217

305.624 

619.044

305.614

619.063

304.665

619.074

303.772 

619.784

303.992 

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

Nr. 151 din 28 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.006 din 28 martie 2008

 

ORDIN

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar

 

În temeiul art. 1 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 1/2007 privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările ulterioare, al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei si ministrul economiei si finantelor emit prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale „Posta Română” - S.A., la care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei îndeplineste atributiile pe care statul român le are în calitate de actionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al operatorului economic prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu avizul Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei si al Ministerului Economiei si Finantelor.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, operatorul economic prevăzut la art. 1 poate efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Károly Borbély

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

ANEXĂ

 

 MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

COMPANIA NATIONALĂ „POSTA ROMÂNĂ" - S.A.

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

- mii lei -

 

 

INDICATORI

Nr. rd.

2008 PROPUNERI

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd.02+rd.9+rd.14)

1

1.467.470

 

1

Venituri exploatare-total, din care:

2

1.446.070

 

 

a) productia vândută, din care:

3

1.375.793

 

 

Venituri din comisionul pentru transmiterea pensiilor si altor drepturi de asigurări sociale si asistentă socială la domiciliul beneficiarilor

4

426.000

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

5

15.200

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

6

0

 

 

d) productia imobilizată

7

0

 

 

e) alte venituri din exploatare

8

55.077

 

2

Venituri financiare - total, din care:

9

21.400

 

 

a) venituri din interese de participare

10

400

 

 

b) venituri din alte investitii si alte împrumuturi care fac parte din activele imobilizate

11

0

 

 

c) venituri din dobânzi

12

16.000

 

 

d) alte venituri financiare

13

5.000

 

3

Venituri extraordinare

14

0

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd.16+rd.45+rd.48)

15

1.423.260

 

1

Cheltuieli exploatare -total, din care:

16

1.418.160

 

 

a) cheltuieli materiale

17

63.843


 

0

1

2

3

4

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

18

9.000

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

19

11.400

 

 

d) cheltuieli privind personalul (rd.21+22+23+27),din care:

20

825.621

 

 

- salarii

21

571.712

 

 

-contracte de mandat/contracte de performanta *)

22

319

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia socială, din care:

23

151.598

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

24

114.797

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pentru somaj

25

5.482

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

26

31.319

 

 

- alte cheltuieli cu personalul (rd.28+31+32+33), din care:

27

101.992

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modif.si completările ulterioare, din care:

28

22.090

 

 

- tichete de cresa (cf. art. 3 din Legea 193/2006)

29

0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf. art. 2 din Legea 193/2006)

30

12.950

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

31

10.614

 

 

- tichete de masă

32

67.000

 

 

- participarea salariatilor la profit

33

2.287

 

 

e) ajustări de valore privind imobilizările corporale si necorporale

34

21.000

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare (rd. 36+43), din care:

35

487.297

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care

36

419.569

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

5.381

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf. art. 2 din Legea nr. 193/2006)

38

0

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

8.154


 

0

1

2

3

4

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă si publicitate (cf. art. 2 din Legea nr.193/2006)

40

100

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi (cf. art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

100

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

1.320

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

67.728

 

 

- impozite, taxe si alte varsaminte asimilate

44

54.302

 

2

Cheltuieli financiare, total, din care:

45

5.100

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

46

2.000

 

 

- alte cheltuieli financiare

47

3.100

 

3

Cheltuieli extraordinare

48

0

III.

 

REZULTAT BRUT (profit/ pierdere)

49

44.210

IV.

 

IMPOZIT PE PROFIT

50

10.027

V.

 

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

51

34.183

 

1

Rezerve legale

52

0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

53

0

 

3

Alte rezerve reprezentând facilităti fiscale prevăzute de lege

54

0

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pt.proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plătii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi extern

55

0

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

56

0


 

0

1

2

3

4

 

6

Participarea salariatilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul agentului economic în exercitiul financiar de referintă

57

3.418

 

7

Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende în cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

58

17.092

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

59

13.673

VI.

 

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

60

225.452

 

1

Surse proprii

61

47.927

 

2

Alocatii de la buget

62

0

 

3

Credite bancare

63

177.525

 

 

- interne

64

0

 

 

- externe

65

177.525

 

4

Alte surse

66

0

VII.

 

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

67

73.683

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor în curs la finele anului

68

73.683

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

69

0

 

 

- interne

70

0

 

 

- externe

71

0

VIII.

 

REZERVE, din care

72

331.091

 

1

Rezerve legale

73

11.674

 

2

Rezerve statutare

74

0

 

3

Alte rezerve

75

319.417

IX.

 

DATE DE FUNDAMENTARE

76

*

 

1

Venituri totale

77

1.467.470

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

78

1.423.260


 

0

1

2

3

4

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

79

37.200

 

4

Nr. mediu de salariati total

80

36.500

 

5

Fond de salarii (rd.82+83), din care

81

571.712

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă

82

571.186

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

83

526

 

6

Câstig mediu lunar pe salariat (lei/persoana) (rd82/rd80)

84

1.304,1

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi curente

85

40.205

 

8

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei / persoana) (rd 77/rd 80) - in preturi comparabile

86

40.205

 

9

Productivitatea muncii în unităti fizice pe total personal mediu - unităti fizice / persoana

87

0

 

10

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)x1000] =(rd.15/rd.1)x1000

88

969,87

 

11

Plăti restante

89

*

 

 

- preturi curente

90

0

 

 

- preturi comparabile

91

0

 

12

Creante restante

92

*

 

 

- preturi curente

93

10.500

 

 

- preturi comparabile

94

10.500


*) Suma prevăzută la rândul 22 col. 5 este calculată conform contractului de mandat.