MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 370         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 15 mai 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE SENATULUI

 

4. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-20 mai 2008

 

5. - Decizie privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28-30 mai 2008

 

18. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 459 din 22 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (3) si art. 93 alin. (2) si (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

Decizia nr. 461 din 22 aprilie 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41, art. 1671 si art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Decizia nr. 522 din 8 mai 2008 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

488. - Hotărâre privind organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în anul 2008, a celei de-a XXI-a întâlniri a responsabililor Panelului Senzori si tehnologii electronice (SET), a întâlnirii de specialitate pe tema „Utilizarea undelor submilimetrice la detectarea explozibililor în aplicatii militare si din domeniul securitătii (SET-129 SM)” si a întâlnirii Grupului de lucru TG SET-124/RTG/MSE „Tehnologia undelor submilimetrice (THz) aplicată la detectia explozibililor si în alte domenii ale securitătii si apărării”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

453/1.407. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative si al ministrului economiei si finantelor privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative 2007-2013”

 

603. - Ordin al ministrului transporturilor pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

13. - Circulară privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională

 

14. - Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2008

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

56. - Hotărâre privind interpretarea dispozitiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 16-20 mai 2008

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 16-20 mai 2008, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 4.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind asigurarea conducerii Senatului în perioada 28-30 mai 2008

 

În conformitate cu art. 40 alin. (2) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Presedintele Senatului decide:

 

Articol unic. - Pe durata absentei din tară a presedintelui Senatului, în perioada 28-30 mai 2008, conducerea Senatului va fi asigurată de domnul senator Doru Ioan Tărăcilă, vicepresedinte al Senatului.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 5.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 67 din Constitutia României, republicată, precum si ale art. 36 alin. (1) lit. o) si r) din Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 28/2005,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Senatului nr. 11/2008 privind structura serviciilor Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 14 martie 2008, se modifică după cum urmează:

- Directia pentru informatizarea activitătii parlamentare trece din subordinea Directiei generale de logistică în coordonarea directă a secretarului general adjunct.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 mai 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 13 mai 2008.

Nr. 18.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 459

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (3) si art. 93 alin. (2) si (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (3) si art. 93 alin. (2) si (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, exceptie ridicată de Iacob Deac în Dosarul nr. 2.308/85/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca inadmisibilă, sens în care arată că aspectele invocate de autorul exceptiei tin de aplicarea legii, de competenta instantei judecătoresti.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 29 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.308/85/2007, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (3) si art. 93 alin. (2) si (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea. Exceptia a fost ridicată de Iacob Deac cu prilejul solutionării unui litigiu de muncă.

În motivarea exceptiei autorul exceptiei de neconstitutionalitate arată că interpretarea notiunii de „vechime în magistratură” dată prin Ordinul ministrului justitiei nr. 466/C/2000 este neconstitutională, deoarece, pe de o parte, în acea perioadă ministrul justitiei nu avea competenta legală de a da o astfel de interpretare, iar, pe de altă parte, interpretarea dată este restrictivă în raport cu textul de lege la care se raportează.

De asemenea, consideră că Ordinul ministrului justitiei nr. 466/C/2000 este contrar interpretării pe care ulterior Consiliul Superior al Magistraturii a dat-o acelorasi texte de lege în ceea ce priveste vechimea continuă în magistratură. Mai arată că, dacă i s-ar aplica dispozitiile actului normativ criticat, ar fi discriminat în raport cu persoanele care, la data pensionării, au putut beneficia de interpretarea mai favorabilă dată de Consiliul Superior al Magistraturii. În sfârsit, pentru motivele arătate, solicită să se constate că Ordinul ministrului justitiei nr. 466/C/2000 este neconstitutional si că în spetă sunt aplicabile prevederile Hotărârii Consiliului Superior al Magistraturii nr. 122/2005.

Tribunalul Sibiu - Sectia civilă apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că art. 68 alin. (3) si art. 93 alin. (2) si (3) din Legea nr. 567/2004 sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost sesizată.

Curtea constată că, desi autorul exceptiei se referă în motivarea sa la prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 466/C/2000, Tribunalul Sibiu - Sectia civilă sesizează Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 68 alin. (3) si art. 93 alin. (2) si (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.197 din 14 decembrie 2004, asa cum a fost modificată prin Legea nr. 17/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 567/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 19 ianuarie 2006, si Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative în domeniul justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 8 octombrie 2007.

Aceste texte de lege au următoarea redactare:

- Art. 68 alin. (3): „Personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea se poate pensiona la cerere înainte de împlinirea vârstei de 60 de ani si beneficiază de pensia prevăzută la alin. (1), dacă are o vechime în functie de cel putin 25 de ani. Constituie vechime în functie perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit în cadrul instantelor judecătoresti si parchetelor de pe lângă acestea functia de: grefier, grefier statistician, grefier documentarist, grefier informatician, grefier arhivar, grefier registrator, grefier dactilograf, grefier analist programator, informatician, secretar, secretar ajutor, secretar dactilograf, dactilograf, arhivar, registrator, arhivar-registrator, executor judecătoresc.”;

- Art. 93 alin. (2) si (3): „(2) Constituie vechime în specialitate si perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a îndeplinit functia de executor judecătoresc, până la data intrării în vigoare a Legii nr. 188/2000, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Perioada în care personalul auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea a exercitat functii de aceeasi natură în cadrul Curtii Constitutionale sau în cadrul fostelor structuri jurisdictionale ale Curtii de Conturi constituie vechime în specialitate.”

Autorul exceptiei consideră că aceste texte de lege sunt contrare art. 16 alin. (1) din Constitutie privind egalitatea cetătenilor în drepturi.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că motivele invocate de autorul exceptiei în sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate se sprijină, în exclusivitate, pe probleme de aplicare a legii. Astfel, nemultumirea sa porneste din faptul că i-au fost aplicate prevederile unor acte administrative, asa cum este Ordinul ministrului justitiei nr. 466/C/2000, prin care s-a dat o anumită interpretare notiunii de „vechime continuă în magistratură”, si consideră că acest act a fost emis în mod neconstitutional, iar prevederile sale sunt defavorabile în raport cu interpretarea dată ulterior aceleiasi notiuni de către Consiliul Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 122 din 30 martie 2005. Toate aceste probleme revin însă competentei instantei de judecată, care se poate pronunta asupra aspectelor ce tin de aplicarea legii, iar nu competentei instantei de contencios constitutional, care nu poate solutiona decât aspectele de constitutionalitate invocate în legătură cu prevederile dintr-o lege sau ordonantă în vigoare.

Pentru aceste motive, exceptia de neconstitutionalitate urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 68 alin. (3) si art. 93 alin. (2) si (3) din Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecătoresti si al parchetelor de pe lângă acestea, exceptie ridicată de Iacob Deac în Dosarul nr. 2.308/85/2007 al Tribunalului Sibiu - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 461

din 22 aprilie 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41, art. 1671 si art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Patricia Marilena Ionea - magistrat-asistent

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41, art. 1671 si art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Marin Hălmăgean în Dosarul nr. 2.008/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată, considerând că textele de lege criticate nu contravin dispozitiilor constitutionale invocate de autorul exceptiei.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 7 noiembrie 2007, pronuntată în Dosarul nr. 2.008/30/2007, Curtea de Apel Timisoara - Sectia de litigii de muncă si asigurări sociale a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41, art. 1671 si art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale. Exceptia a fost ridicată de Marin Hălmăgean cu prilejul solutionării recursului formulat împotriva Sentintei nr. 890 din 19 aprilie 2007, pronuntată de Tribunalul Timis în Dosarul nr. 2.008/30/2007.

În motivarea exceptiei, autorul exceptiei arată, în esentă, că textele de lege criticate sunt contrare art. 16 alin. (1), art. 41 alin. (2) si art. 53 din Constitutie. În acest sens, arată că prin recunoasterea reciprocă a stagiilor de cotizare realizate între sistemul public de pensii si sistemul pensiilor militare nu este recunoscută si grupa de muncă realizată în cel de-al doilea sistem, astfel încât nu poate beneficia de dreptul de a iesi la pensie cu reducerea vârstelor standard de pensionare potrivit art. 1671 din Legea nr. 19/2000. Astfel, fostii militari sunt discriminati în raport cu ceilalti contribuabili la sistemul public de pensii.

Curtea de Apel Timisoara - Sectia de litigii de muncă si asigurări sociale apreciază că exceptia de neconstitutionalitate nu este întemeiată. În acest sens, arată că asiguratii care nu au stagiu complet de cotizare în sistemul public, dar au realizat stagii de cotizare, respectiv vechime în serviciu, în alte sisteme de pensii si asigurări sociale, asa cum este si sistemul pensiilor militare de stat, sunt într-o situatie diferită si, în consecintă, si tratamentul juridic este diferit, fără ca prin aceasta să se instituie o discriminare.

În conformitate cu dispozitiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului, precum si Avocatului Poporului, pentru a-si formula punctele de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că textele de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au transmis punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 41, art. 1671 si art. 194 din Legea nr. 19/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Textele de lege criticate au următoarea redactare:

- Art. 41: „(1) Pensia pentru limită de vârstă se acordă asiguratilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionării, conditiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

(2) Vârsta standard de pensionare este de 60 de ani pentru femei si 65 de ani pentru bărbati. Atingerea vârstei standard de pensionare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin cresterea vârstelor de pensionare, pornindu-se de la 57 de ani pentru femei si de la 62 de ani pentru bărbati, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Stagiul minim de cotizare atât pentru femei, cât si pentru bărbati este de 15 ani. Cresterea stagiului minim de cotizare de la 10 ani la 15 ani se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(4) Stagiul complet de cotizare este de 30 de ani pentru femei si de 35 de ani pentru bărbati. Atingerea stagiului complet de cotizare se va realiza în termen de 13 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, prin cresterea acestuia, pornindu-se de la 25 de ani pentru femei si de la 30 de ani pentru bărbati, conform esalonării prevăzute în anexa nr. 3.

(5) Asiguratii care îndeplinesc conditiile prevăzute de prezenta lege pentru obtinerea unei pensii pentru limită de vârstă, cu exceptia pensiei anticipate si a pensiei anticipate partiale, îsi pot continua activitatea numai cu acordul angajatorului.

(6) În situatia asiguratilor care au depus cerere de pensionare, angajatorii acestora nu pot dispune încetarea raporturilor de muncă, de serviciu sau a calitătii de membru cooperator, după caz, în vederea pensionării, decât după primirea deciziei de admitere a cererii de pensionare.”;

- Art. 1671: „(1) Într-un interval de 10 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele care au desfăsurat activităti încadrate în grupa I de muncă, conform legislatiei anterioare, pot solicita pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard de pensionare, conform tabelului nr. 4.

 

TABELUL Nr. 4

 

Stagiul de cotizare realizat efectiv, conform legislatiei anterioare, în grupa I

de muncă (ani împliniti)

Reducerea vârstelor standard de pensionare prevăzute în anexa nr. 3

(ani)

(luni)

2

1

2

4

2

5

6

3

7

8

4

10

10

6

0

12

7

2

14

8

5

16

9

7

18

10

10

20

12

0

22

13

0

24

14

0

26 si peste

15

0

 

(2) Vârstele de pensionare reduse conform prevederilor alin. (1) nu pot fi mai mici de 50 de ani.

(3) Prevederile alin. (1) se aplică si în cazul asiguratilor prevăzuti la art. 20, dacă acestea sunt mai avantajoase decât cele stipulate în anexele nr. 4 si 5.

(4) Vârstele standard de pensionare din care se face reducerea prevăzută în tabelul nr. 4 sunt cele corespunzătoare anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie, prevăzute în anexa nr. 3, în conditiile realizării stagiului complet de cotizare corespunzător anului, respectiv lunii în care se deschide dreptul de pensie.

(5) Reducerea vârstelor standard de pensionare în baza tabelului nr. 4 nu poate fi cumulată cu celelalte reduceri prevăzute de prezenta lege sau de legile cu caracter special.”;

- Art. 194: „(1) Între sistemul public si celelalte sisteme proprii de asigurări sociale, neintegrate până la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv sistemul pensiilor militare, se recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, în vederea deschiderii drepturilor la pensie pentru limită de vârstă, de invaliditate si de urmas, precum si a altor drepturi de asigurări sociale prevăzute de prezenta lege.

(2) În situatia prevăzută la alin. (1) prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem.

(21) La acordarea indemnizatiilor de asigurări sociale prevăzute la art. 98 alin. (1) lit. a)-e), baza de calcul se constituie conform art. 99 alin. (1), (2) sau (3), după caz, numai din veniturile realizate în lunile în care persoana a fost asigurată în sistemul public de pensii.

(3) Perioadele asimilate stagiului de cotizare, prevăzute la art. 38 alin. (1) lit. b) si c), care constituie si vechime în muncă sau în serviciu în sistemul pensiilor militare si în celelalte sisteme proprii de asigurări sociale neintegrate, se iau în calcul, optional, în unul dintre sisteme.

(4) Decontarea între sistemul public si celelalte sisteme de asigurări sociale neintegrate încetează începând cu data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă.

(5) În situatiile prevăzute la alin. (4) prevederile art. 180 se vor aplica doar pentru cuantumul pensiilor stabilit pe baza vechimii în muncă realizate în sectorul asigurărilor sociale de stat.”

Autorul exceptiei consideră că textele de lege criticate sunt contrare următoarelor prevederi constitutionale: art. 16 alin. (1) privind egalitatea în drepturi a cetătenilor, art. 41 alin. (2) privind dreptul salariatilor la măsuri de protectie socială si art. 53 privind restrângerea exercitiului unor drepturi sau libertăti.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că textele de lege criticate au mai constituit obiect al controlului de constitutionalitate în raport cu aceleasi texte din Constitutie si aceleasi argumente ca si cele invocate în prezenta cauză. Astfel, prin Decizia nr. 355 din 10 decembrie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 25 februarie 2003, Curtea, respingând ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41, art. 1671 si art. 194 din Legea nr.19/2000, a retinut că „asiguratii în sistemul public de pensii, care îndeplinesc cumulativ conditiile prevăzute de textele criticate, beneficiază de tratament juridic egal în ceea ce priveste dreptul la pensie pentru limită de vârstă. Asiguratii care nu au stagiul complet de cotizare în sistemul public, dar au realizat stagii de cotizare, respectiv vechime în serviciu, în alte sisteme de pensii si asigurări sociale, cum este sistemul pensiilor militare de stat reglementat de Legea nr. 164/2001, sunt într-o situatie diferită si, în consecintă, si tratamentul juridic este diferit, fără ca prin aceasta să se instituie vreo discriminare. Astfel, desi cele două sisteme de pensii îsi recunosc reciproc stagiile de cotizare, respectiv vechimea în muncă sau vechimea în serviciu, pensia pentru limită de vârstă, inclusiv alte drepturi de asigurări sociale în sistemul public, se acordă numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem, pe când dispozitiile Legii nr. 164/2001 privind pensiile militare de stat, cu modificările si completările ulterioare, se aplică în mod egal tuturor asiguratilor care se află în situatiile prevăzute de acestea”.

Cu acelasi prilej, Curtea a arătat si că prevederile art. 194 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările si completările ulterioare, potrivit cărora prestatiile de asigurări sociale în sistemul public se stabilesc numai pentru stagiul de cotizare realizat în acest sistem, „reprezintă vointa legiuitorului, care a înteles ca persoanele care nu se află în asemenea situatii să beneficieze de alte reglementări legale, în spetă, de cele cuprinse în Legea nr. 164/2001”. Această reglementare a fost considerată ca fiind în perfect acord cu principiul egalitătii în drepturi a cetătenilor, care nu exclude, ci, dimpotrivă, presupune solutii diferite pentru situatii diferite.

Întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei în materie, solutia si considerentele deciziei amintite îsi păstrează valabilitatea si în prezenta cauză.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, al art.1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41, art. 1671 si art. 194 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, exceptie ridicată de Marin Hălmăgean în Dosarul nr. 2.008/30/2007 al Curtii de Apel Timisoara - Sectia litigii de muncă si asigurări sociale.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 aprilie 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent,

Patricia Marilena Ionea

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 522

din 8 mai 2008

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

Ioan Vida - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Aspazia Cojocaru - judecător

Acsinte Gaspar - judecător

Petre Ninosu - judecător

Ion Predescu - judecător

Puskás Valentin Zoltán - judecător

Tudorel Toader - judecător

Augustin Zegrean - judecător

Ion Tiucă - procuror

Doina Suliman - magistrat-asistent-sef

 

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Emil Moise în Dosarul nr. 3.064/200/2008 al Judecătoriei Buzău - Sectia civilă.

La apelul nominal lipseste autorul exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Cauza este în stare de judecată.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate ca neîntemeiată.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 24 aprilie 2008, pronuntată în Dosarul nr. 3.064/200/2008, Judecătoria Buzău - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Emil Moise cu ocazia solutionării contestatiei formulate împotriva Hotărârii nr. 30 din 22 aprilie 2008 a Biroului Electoral de Circumscriptie nr.1 al Municipiului Buzău.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că textul de lege criticat este contrar prevederilor art. 1 alin. (3), art. 11 alin. (1), art. 20, 37 si 53 din Constitutia României si ale art. 1.3 din Codul de bune practici în materie electorală, adoptat prin Rezolutia nr. 1.320/2003 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei.

În acest sens, autorul exceptiei arată că instituirea conditiei ca „pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie să prezinte o listă de sustinători care să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si în listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candidează” este „disproportionată si incompatibilă” cu garantiile oferite de Constitutie pentru exercitarea drepturilor politice si cu reglementările internationale ale Adunării Parlamentare a Consiliului Europei. Astfel, potrivit art. 1.3, intitulat Admiterea candidaturilor din Codul de bune practici în materie electorală, prezentarea candidaturilor individuale poate fi conditionată de un număr minim de semnături, însă nu mai mare de 1% din numărul persoanelor cu drept de vot din circumscriptiile electorale constituite.

Instanta de judecată opinează că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile de lege criticate nu contravin prevederilor constitutionale invocate. Conditia impusă de aceste dispozitii legale este necesară pentru „prevenirea exercitării abuzive a drepturilor electorale.”

Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului si Avocatului Poporului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

Avocatul Poporului consideră că dispozitiile de lege criticate sunt constitutionale.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului si Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile de lege criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si Legea nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 si .29 din Legea nr. 47/1992, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 17 mai 2007, dispozitii modificate si completate prin art. I pct. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 32/2008 privind modificarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale si pentru modificarea si completarea Legii nr. 334/2006 privind finantarea activitătii partidelor politice si a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 217 din 21 martie 2008.

Aceste dispozitii de lege au următorul continut: „Pentru functia de primar, candidatii independenti trebuie să prezinte o listă de sustinători, care trebuie să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si în listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candidează, dar nu mai putin de 200 în cazul comunelor, 300 în cazul oraselor, 1.000 în cazul municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti si 5.000 în cazul municipiului Bucuresti. Candidatii independenti pentru functia de presedinte al consiliului judetean trebuie să prezinte o listă de sustinători, care să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si în listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candidează, dar nu mai putin de 3.000.”

Asa cum s-a arătat, autorul exceptiei sustine că textul de lege supus controlului contravine prevederilor constitutionale si reglementării internationale invocate întrucât conditionează ca, pentru functia de primar, candidatii independenti să prezinte o listă de sustinători care să cuprindă minimum 2% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si în listele electorale complementare din circumscriptia pentru care candidează.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că prevederile constitutionale invocate nu interzic reglementarea conditiilor în care urmează să fie exercitate drepturile electorale, în scopul garantării acestor drepturi si asigurării caracterului efectiv al exercitării lor.

În acest sens, Curtea retine că instituirea minimului de 2% din numărul total al alegătorilor înscrisi în listele electorale permanente si în listele electorale complementare din circumscriptia pentru care se candidează reprezintă o garantie a exercitării dreptului de a fi ales, prin descurajarea eventualelor candidaturi abuzive, de natură să împiedice buna desfăsurare si finalizarea procesului electoral.

Principiul stabilirii unui număr minim de sustinători este formulat, de altfel, expres, în rezolutia Adunării Parlamentare a Consiliului Europei la care se referă autorul exceptiei, iar procentul prevăzut în această rezolutie are în mod evident caracterul unei recomandări si nu înlătură posibilitatea stabilirii prin legile nationale a unui barem rezonabil diferit.

În consecintă, constatând că dispozitiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 impun o conditie necesară, rezonabilă si legitimă pentru exercitarea dreptului de a fi ales, ce nu constituie o piedică în prezentarea candidaturilor electorale, Curtea urmează să respingă ca neîntemeiată exceptia de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) si al art. 147 alin. (4) din Constitutie, precum si al art.1-3, al art.11 alin. (1) lit. A.d) si al art. 29 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 48 alin. (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Emil Moise în Dosarul nr. 3.064/200/2008 al Judecătoriei Buzău - Sectia civilă.

Definitivă si general obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 8 mai 2008.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN VIDA

Magistrat-asistent-sef,

Doina Suliman

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în anul 2008, a celei de-a XXI-a întâlniri a responsabililor Panelului Senzori si tehnologii electronice (SET), a întâlnirii de specialitate pe tema „Utilizarea undelor submilimetrice la detectarea explozibililor în aplicatii militare si din domeniul securitătii (SET-129 SM)” si a întâlnirii Grupului de lucru TG SET-124/RTG/MSE „Tehnologia undelor submilimetrice (THz) aplicată la detectia explozibililor si în alte domenii ale securitătii si apărării”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 4 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă organizarea si desfăsurarea la Bucuresti, în anul 2008, a celei de-a XXI-a întâlniri a responsabililor Panelului Senzori si tehnologii electronice (SET), a întâlnirii de specialitate pe tema „Utilizarea undelor submilimetrice la detectarea explozibililor în aplicatii militare si din domeniul securitătii (SET-129 SM)” si a întâlnirii Grupului de lucru TG SET-124/RTG/MSE „Tehnologia undelor submilimetrice (THz) aplicată la detectia explozibililor si în alte domenii ale securitătii si apărării”.

Art. 2. - În scopul participării la activitătile prevăzute la art. 1, se aprobă invitarea în tară a unui număr de 91 de personalităti străine, prin derogare de la prevederile cap. II pct. 2 si pct. 5 lit. C din Normele privind organizarea în tară a actiunilor de protocol si a unor manifestări cu caracter cultural-stiintific, precum si cheltuielile ce se pot efectua în acest scop de către institutiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 552/1991, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Cheltuielile de protocol necesare organizării si desfăsurării activitătilor prevăzute la art. 1 se stabilesc prin normative proprii, potrivit art. 1 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Cheltuielile determinate de organizarea si desfăsurarea activitătilor prevăzute la art. 1 se suportă din bugetul aprobat Ministerului Apărării pe anul 2008.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul apărării,

Teodor Viorel Melescanu

p. Ministrul afacerilor externe,

Anton Niculescu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Elena Doina Dascălu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 488.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 453 din 17 aprilie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

Nr. 1.407 din 8 mai 2008

 

ORDIN

privind aprobarea cheltuielilor eligibile pentru Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative 2007-2013”

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, al art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,  precum si al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale,

ministrul internelor si reformei administrative si ministrul economiei si finantelor emit următorul ordin:

Art. 1. - O cheltuială este eligibilă în cadrul proiectelor finantate prin Programul operational „Dezvoltarea capacitătii administrative 2007-2013” (PO DCA) dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) respectă prevederile Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale;

b) se încadrează în categoriile de cheltuieli prevăzute în prezentul ordin si în anexele nr. 1 si 2 la acesta, în cazul proiectelor finantate în cadrul următoarelor domenii majore de interventie ale PO DCA:

(i) axa prioritară 1 - Îmbunătătiri de structură si proces ale managementului ciclului de politici publice:

1. îmbunătătirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ;

2. cresterea responsabilizării administratiei publice;

3. îmbunătătirea eficacitătii organizationale;

(ii) axa prioritară 2 - Îmbunătătirea calitătii si eficientei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare:

1. sprijin pentru procesul de descentralizare sectorială a serviciilor;

2. îmbunătătirea calitătii si eficientei furnizării serviciilor;

(iii) axa prioritară 3 - Asistentă tehnică:

1. sprijin pentru implementarea, managementul general si evaluarea PO DCA si pentru pregătirea următorului exercitiu de programare;

2. sprijin pentru activitătile de comunicare si de promovare ale PO DCA.

Art. 2. - În vederea implementării PO DCA se definesc următoarele categorii de cheltuieli eligibile:

a) cheltuieli pentru consultantă si expertiză;

b) cheltuieli cu personalul;

c) cheltuieli cu deplasarea;

d) cheltuieli pentru traduceri si interpretariat;

e) cheltuieli aferente tipăririi si multiplicării de materiale;

f) cheltuieli pentru închirieri si leasing;

g) cheltuieli cu achizitia de materiale consumabile;

h) cheltuieli generale de administratie;

i) cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar;

j) cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale;

k) cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii;

l) taxe;

m) cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică;

n) cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect;

o) cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru activităti de constientizare;

p) cheltuieli cu achizitionarea de publicatii în format tipărit si/sau electronic si abonamente;

q) cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit;

r) cheltuieli privind instruirea personalului implicat în gestionarea PO DCA, a membrilor Comitetului de monitorizare, a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari;

s) cheltuieli aferente garantiilor bancare.

Art. 3. - Sunt considerate eligibile cheltuielile efectuate pentru desfăsurarea activitătilor de tipul: organizarea de si participarea la evenimente, conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru, cursuri de instruire, activităti transnationale, reuniuni ale Comitetului de monitorizare.

Art. 4. - Contributia beneficiarului la realizarea operatiunii trebuie să fie sub formă financiară.

Art. 5. - (1) Cheltuielile referitoare la subcontractele care determină o crestere a costului de executare a operatiunii, fără a aduce o valoare adăugată proportională, nu sunt eligibile pentru cofinantarea din PO DCA.

(2) Pentru toate subcontractele, subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit si control toate informatiile necesare privind activitătile subcontractate.

Art. 6. - (1) Cheltuielile privind leasingul pentru mijloace de transport sunt eligibile în cadrul proiectului.

(2) Cheltuielilor privind leasingul li se aplică prevederile art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale.

Art. 7. - Cheltuielile cu personalul contractual se decontează conform contractului de muncă sau proportional cu procentul prevăzut în fisa postului/foaia de prezentă.

Art. 8. - În cazul personalului autoritătilor si institutiilor publice, indiferent de finantarea acestora, pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării în cadrul localitătii, în interesul serviciului, nivelul cheltuielilor eligibile cu deplasarea, de tipul cheltuielilor de transport, cazare si diurnă, se stabileste potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritătilor si institutiilor publice pe perioada delegării si detasării în altă localitate, precum si în cazul deplasării, în cadrul

localitătii, în interesul serviciului.

Art. 9. - (1) Cheltuielile cu deplasarea sunt eligibile si pentru expertii/consultantii solicitati de beneficiari în contextul implementării proiectului.

(2) Cheltuielile cu deplasarea, în tară sau în străinătate, sunt considerate eligibile dacă se justifică efectuarea deplasărilor în scopul proiectului, pentru decontare aplicându-se legislatia în vigoare.

Art. 10. - (1) În cazul proiectelor finantate din PO DCA, orice venit (neprevăzut) generat de proiect trebuie să fie dedus din totalul costurilor directe eligibile declarate pentru proiectul respectiv.

(2) Cheltuielile generale de administratie, declarate în mod forfetar, sunt eligibile în conformitate cu regulile stabilite de Autoritatea de management (AM) în Ghidul solicitantului, pe baza declaratiei pe proprie răspundere transmise de beneficiar, în limita a 20% din costurile directe eligibile ale proiectului.

Art. 11. - (1) Cheltuielile de tip Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), eligibile în cadrul PO DCA, sunt cheltuielile pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar necesare implementării proiectelor.

(2) Cheltuielile prevăzute la alin. (1) sunt eligibile în procentul stabilit de AM în Ghidul solicitantului si/sau în documentul-cadru de implementare.

Art. 12. - Cheltuielile efectuate de beneficiar în conformitate cu prevederile art. 1 nu vor fi autorizate de AM ca fiind eligibile, în conditiile în care acestea reprezintă costuri suplimentare generate de existenta unor deficiente grave ale sistemelor de management si control stabilite la nivelul beneficiarului în vederea implementării proiectului.

Art. 13. - (1) Se aprobă lista cheltuielilor eligibile aferente axelor prioritare 1 si 2, prevăzută în anexa nr. 1, si lista cheltuielilor eligibile aferente axei prioritare 3 „Asistentă tehnică”, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 14. - Prezentul ordin intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Liviu Radu,

secretar de stat

p. Ministrul economiei si finantelor,

Eugen Teodorovici,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul axelor prioritare 1 si 2 ale Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative 2007-2013”

 

1. Cheltuieli pentru consultantă si expertiză:

a) cheltuieli cu elaborarea de studii si analize în domeniul tehnic, administrativ, financiar, contabil, fiscal si juridic;

b) cheltuieli pentru servicii de consultantă si expertiză pentru dezvoltarea de sisteme;

c) cheltuieli pentru elaborarea de rapoarte, strategii, ghiduri, metodologii;

d) cheltuieli pentru servicii/studii de evaluare, cercetare, certificare si recertificare, inclusiv audituri de sistem;

e) cheltuieli cu studii si/sau analize solicitate de AM în scopul acordării asistentei financiare nerambursabile;

f) onorarii pentru consultanti (în cazul persoanelor fizice autorizate).

2. Cheltuieli cu personalul:

a) onorarii (lectori, experti, formatori etc.);

b) cheltuieli de salarizare pentru personal contractual angajat cu normă partială sau întreagă de lucru, având atributii privind managementul proiectului finantat prin PO DCA.

3. Cheltuieli cu deplasarea:

a) cheltuieli pentru cazare;

b) cheltuieli cu diurna;

c) cheltuieli pentru transportul participantilor (inclusiv taxă de autostradă, taxă trecere pod, taxă traversare cu bacul);

d) cheltuieli cu transportul de materiale, mobilier si echipamente (inclusiv taxă de autostradă, taxă trecere pod, taxă traversare cu bacul).

4. Cheltuieli pentru traduceri si interpretariat:

- cheltuieli cu servicii de traducere si interpretariat, aferente activitătilor realizate în cadrul proiectelor finantate prin PO DCA.

5. Cheltuieli aferente tipăririi si multiplicării de materiale:

- cheltuieli cu tipărirea, multiplicarea si distributia de materiale, efectuate în cadrul proiectelor finantate prin PO DCA.

6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing:

a) cheltuieli cu închirierea de clădiri, sedii, pentru managementul proiectului finantat;

b) cheltuieli cu închirierea de spatii pentru desfăsurarea diverselor activităti specifice proiectului finantat;

c) cheltuieli cu închirierea de echipamente;

d) cheltuieli pentru închirierea serviciilor de transport;

e) cheltuieli pentru închirierea mijloacelor de transport;

f) cheltuieli pentru închirierea mobilierului (diverse bunuri);

g) cheltuieli pentru închirierea de instalatii;

h) cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijloace de transport.

7. Cheltuieli cu achizitia de materiale consumabile:

- cheltuieli cu achizitia de consumabile, aferente activitătilor desfăsurate în cadrul proiectului.

8. Cheltuieli generale de administratie:

a) cheltuieli cu servicii de comunicatii (telefoane, fax, internet, servicii postale si de curierat, acces la baze de date);

b) cheltuieli cu plata utilitătilor (energia electrică, apă, canalizare, salubritate, energie termică, gaze naturale);

c) cheltuieli de arhivare si securizarea documentelor/ informatiilor;

d) cheltuieli cu servicii de pază;

e) cheltuieli cu achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere curentă a sediului;

f) cheltuieli pentru servicii de întretinere si reparatii la echipamente si mijloace de transport;

g) cheltuieli cu achizitionarea carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloacele de transport.

9. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar:

a) cheltuieli cu achizitia de mobilier, aparatură birotică, telefoane (fixe si mobile) si alte obiecte de inventar;

b) cheltuieli cu achizitia de echipamente de protectie a valorilor umane si materiale;

c) cheltuieli cu achizitia de echipamente de calcul si echipamente periferice de calcul;

d) cheltuieli pentru cablare retea internă.

10. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale:

a) cheltuieli cu achizitia de aplicatii informatice;

b) cheltuieli cu achizitia de licente;

c) cheltuieli cu achizitia de brevete;

d) cheltuieli cu achizitia de mărci;

e) cheltuieli cu achizitia de know-how.

11. Cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii:

a) instalare, întretinere si reparare de echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii;

b) întretinere, actualizare si dezvoltare de aplicatii informatice.

12. Taxe:

a) taxe de certificare;

b) taxe de evaluare/acreditare/autorizare a programelor de formare/instruire, inclusiv programe universitare;

c) taxe de eliberare a certificatelor;

d) taxe notariale;

e) taxă de participare la evenimente, conferinte, seminarii, ateliere de lucru, reuniuni de lucru;

f) cheltuieli eligibile pentru plata comisioanelor bancare aferente operatiunilor efectuate în scopul proiectului, din contul deschis de către beneficiar la Trezoreria Statului.

13. Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică:

- cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentatiei de licitatie, organizării si derulării procedurilor de achizitii publice, conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul proiectelor finantate prin PO DCA.

14. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect [conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.828/2006]

15. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru activităti de constientizare:

a) cheltuieli cu elaborarea, productia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare;

b) cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare si de informare;

c) cheltuieli cu conceperea, dezvoltarea/adaptarea de pagini web, achizitia, înregistrarea si închirierea domeniului;

d) cheltuieli cu productia, tipărirea/multiplicarea, inscriptionarea si distributia de materiale promotionale;

e) cheltuieli cu închirierea spatiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinte, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare;

f) cheltuieli pentru publicitate în mass-media (elaborare, productie si difuzare);

g) cheltuieli pentru servicii de monitorizare media.

16. Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii în format tipărit si/sau electronic si abonamente pe durata de derulare a proiectului:

a) cheltuieli cu abonamente la publicatii de specialitate;

b) cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, cărti, reviste de specialitate relevante pentru operatiune, în format tipărit si/sau electronic.

17. Cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit:

- cheltuieli cu auditul extern al proiectului.

18. Cheltuieli aferente garantiilor bancare:

- cheltuieli aferente garantiilor bancare cerute de AM la acordarea prefinantării.

 

ANEXA Nr. 2

 

Categorii de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare 3 a Programului operational „Dezvoltarea capacitătii administrative 2007-2013”

 

1. Cheltuieli pentru consultantă si expertiză:

a) cheltuieli privind asigurarea expertizei tehnice, administrative, financiare, fiscale, juridice, de management privind desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA;

b) cheltuieli privind dezvoltarea/revizuirea unor manuale, proceduri si ghiduri necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA;

c) cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de evaluare a PO DCA, a implementării planului de comunicare si a impactului actiunilor de informare si publicitate;

d) cheltuieli cu pregătirea/revizuirea unor documente strategice din domeniul dezvoltării capacitătii administrative;

e) cheltuieli privind efectuarea unor studii în conformitate cu obiectivele PO DCA;

f) cheltuieli privind serviciile de evaluare a operatiunilor finantate în cadrul PO DCA.

2. Cheltuieli cu personalul:

a) cheltuieli cu salarii, inclusiv contributiile salariale suportate de angajat si angajator, ale personalului de conducere si de executie încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau întreagă de lucru, având atributii în procesul de gestionare a PO DCA, încadrat la AM pentru PO DCA;

b) cheltuieli cu salarii, inclusiv contributiile salariale suportate de angajat si angajator, ale personalului încadrat cu contract individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată, cu normă partială sau întreagă de lucru, pentru activitătile adiacente de natură tehnică, financiar-contabilă, juridică sau de audit, încadrat în structura AM pentru PO DCA.

3. Cheltuieli cu deplasarea:

a) cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna, efectuate de personalul din cadrul AM pentru PO DCA cu ocazia deplasărilor realizate în interesul proiectului;

b) cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna, efectuate de experti din statele membre sau de experti solicitati de AM în contextul implementării axei prioritare 3 „Asistentă tehnică”.

4. Cheltuieli pentru traduceri si interpretariat, necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA.

5. Cheltuieli aferente tipăririi si multiplicării de materiale

necesare pentru desfăsurarea activitătilor referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA.

6. Cheltuieli pentru închirieri si leasing:

a) cheltuieli cu închirierea de clădiri, sedii pentru AM;

b) cheltuieli cu închirierea de spatii pentru desfăsurarea diverselor activităti specifice proiectului finantat;

c) cheltuieli cu închirierea de echipamente;

d) cheltuieli pentru închiriere de mijloace de transport;

e) cheltuieli pentru închiriere de mobilier (diverse bunuri);

f) cheltuieli pentru închiriere de instalatii;

g) cheltuieli cu ratele de leasing pentru mijloace de transport.

7. Cheltuieli cu achizitia de materiale consumabile:

- cheltuieli cu achizitia de consumabile, aferente activitătilor desfăsurate în cadrul programului.

8. Cheltuieli generale de administratie (eligibile în cadrul proiectelor privind în exclusivitate functionarea AM pentru PO DCA):

a) cheltuieli privind utilitătile (energie electrică si termică, apă, canalizare, salubritate, gaze naturale);

b) cheltuieli privind serviciile de comunicatie (telefon, fax, servicii postale, curierat rapid, servicii internet);

c) cheltuieli cu servicii de pază;

d) cheltuieli cu achizitionarea materialelor si serviciilor de întretinere a sediului si a dotărilor (mobilierului);

e) cheltuieli cu arhivarea si securizarea documentelor/ informatiilor referitoare la managementul, implementarea, monitorizarea si controlul PO DCA;

f) cheltuieli cu servicii de întretinere si reparatii la mijloacele de transport;

g) cheltuieli cu achizitionarea carburantilor si lubrifiantilor pentru mijloacele de transport.

9. Cheltuieli pentru dotări care pot intra în categoria mijloacelor fixe sau a obiectelor de inventar:

a) cheltuieli privind achizitia mobilierului de birou pentru uzul personalului din cadrul AM pentru PO DCA;

b) cheltuieli privind achizitia de echipamente informatice, de comunicatii si periferice de calcul pentru uzul personalului din cadrul AM pentru PO DCA;

c) cheltuieli privind achizitia echipamentelor audiovideo necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la PO DCA.

10. Cheltuieli pentru achizitia de active fixe necorporale:

- cheltuieli privind achizitia de aplicatii informatice, licente, brevete, mărci, know-how pentru uzul personalului din cadrul AM pentru PO DCA.

11. Cheltuieli pentru servicii informatice si de comunicatii:

a) cheltuieli pentru instalare, întretinere si reparare echipamente audiovideo, echipamente informatice, de comunicatii, periferice de calcul si instalatii;

b) cheltuieli pentru întretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice.

12. Taxe:

a) taxe notariale pentru legalizarea unor documente referitoare la managementul, monitorizarea, implementarea si controlul PO DCA;

b) cheltuieli aferente deschiderii si gestionării contului bancar pentru fiecare proiect gestionat de AM, eligibil în cadrul axei 3 prioritare „Asistentă tehnică”;

c) taxe de participare la seminarii, conferinte etc., interne si internationale.

13. Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publică:

- cheltuieli aferente pregătirii/revizuirii documentatiei de licitatie, organizării si derulării procedurilor de achizitii publice conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările si completările ulterioare, în cadrul proiectelor finantate prin PO DCA.

14. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru proiect [conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.828/2006]

15. Cheltuieli pentru informare, comunicare si publicitate pentru program:

a) cheltuieli cu elaborarea, productia, tehnoredactarea, tipărirea/multiplicarea materialelor publicitare si de informare;

b) cheltuieli cu difuzarea materialelor publicitare si de informare;

c) cheltuieli cu conceperea, întretinerea, dezvoltarea/ adaptarea de pagini web a AM pentru PO DCA, achizitia, înregistrarea si închirierea domeniului;

d) cheltuieli cu productia, tipărirea/multiplicarea, inscriptionarea si distributia de materiale promotionale;

e) cheltuieli privind închirierea spatiului de antenă privind organizarea de evenimente, conferinte, ateliere de lucru, inclusiv campanii de mediatizare si constientizare;

f) cheltuieli privind publicitatea în mass-media (elaborare, productie si difuzare);

g) cheltuieli cu servicii de monitorizare media;

h) cheltuieli de consultantă necesare pentru desfăsurarea activitătilor de informare si publicitate referitoare la PO DCA (activităti de relatii publice).

16. Cheltuieli cu achizitionarea de publicatii în format tipărit si/sau electronic si abonamente pentru obiectul de activitate al beneficiarului:

a) cheltuieli cu achizitia de abonamente la publicatii de specialitate;

b) cheltuieli cu achizitionarea de publicatii, cărti, reviste de specialitate relevante pentru desfăsurarea activitătii AM pentru PO DCA, în format tipărit si/sau electronic;

c) cheltuieli privind cotizatiile pentru participarea AM pentru PO DCA la asociatii.

17. Cheltuieli privind achizitionarea serviciilor de audit:

- cheltuieli privind serviciile de audit al operatiunilor finantate în cadrul PO DCA.

18. Cheltuieli privind instruirea personalului implicat în gestionarea PO DCA, a membrilor Comitetului de monitorizare, a beneficiarilor si a potentialilor beneficiari ai PO DCA.

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si înlocuirea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

Având în vedere prevederile art. 13 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 54 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 102/2006, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 1 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 625/1998 privind organizarea si functionarea Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 2 din Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 3/2002, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 2.156/2005 privind tarifele pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R., publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.160 din 21 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la 10 zile de la data publicării.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 603.

 

ANEXĂ

(Anexa la Ordinul nr. 2.156/2005)

 

TARIFE

pentru prestatiile specifice realizate de Autoritatea Rutieră Română - A.R.R.

 

- lei -

1.

Licenta de transport sau certificatul de transport în cont propriu

 

1.1.

Eliberarea certificatului de transport în cont propriu (tarif pentru 5 ani)

341

1.2.

Eliberarea licentei de transport pentru transportul de mărfuri (tarif pentru 5 ani)

341

1.3.

Eliberarea licentei de transport pentru transportul de persoane (tarif pentru 5 ani)

341

2.

Copia conformă a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu

 

2.1.

Eliberarea copiei conforme a licentei de transport sau a certificatului de transport în cont propriu (autovehicul) pentru transport rutier de mărfuri sau de persoane (lei/an)

251

3.

Licenta de traseu

 

3.1.

Eliberarea licentei de traseu judetean — pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)

123

3.2.

Eliberarea licentei de traseu interjudetean — pentru o cursă (tarif pentru 3 ani)

377

4.

Licenta pentru activităti conexe transportului rutier

 

4.1.

Eliberarea licentei pentru activitătile desfăsurate de autogara (tarif pentru 5 ani)

3.423

4.2.

Eliberarea licentei pentru activitătile de intermediere a operatiunilor de transport rutier public (tarif pentru 5 ani)

3.423


5.

Alte tarife

 

5.1.

Eliberarea unui duplicat al licentei de transport, al certificatului de transport în cont propriu, al copiei conforme a licentei de transport, al copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, al licentei de traseu sau al licentei pentru activităti conexe transportului rutier, ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate (lei/buc)

113

5.2.

Înlocuirea certificatelor ori atestatelor, precum si a autorizatiilor pentru scoli de conducători auto, ocazionată de pierderea, sustragerea sau deteriorarea celor eliberate (lei/buc)

40

5.3.

Eliberarea copiei conforme a licentei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu sau a licentei pentru activităti conexe transportului rutier, ocazionată de suspendarea celei eliberate (lei/buc)

tarif initial

5.4.

înlocuirea licentei de transport sau a copiei conforme a licentei de transport eliberate conform Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.987/2005*) pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora cu formularele licentei de transport pentru transport de mărfuri/persoane sau copiile conforme ale acestora, prevăzute de Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.892/2006 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea transporturilor rutiere si a activitătilor conexe acestora, cu modificările si completările ulterioare (lei/buc)

10

5.5.

Înlocuirea licentei de transport, a certificatului de transport în cont propriu, a copiei conforme a licentei de transport, a copiei conforme a certificatului de transport în cont propriu, a licentei de traseu sau a licentei pentru activităti conexe transportului rutier, ocazionată de schimbarea denumirii operatorului de transport/întreprinderii sau a adresei sediului social/domiciliului acestuia (lei/buc)

20% din tariful initial

5.6.

Examinarea în vederea obtinerii certificatului de atestare a taximetristilor sau sustinerii testului periodic de către acestia (lei/persoană)

14

5.7.

Eliberarea atestatului sau a certificatului pentru persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier, consilier de sigurantă, taximetrist, conducător auto, conducător auto care efectuează transport în regim de închiriere, conducător auto care efectuează transport de mărfuri periculoase, instructor de conducere auto sau profesor de legislatie rutieră, precum si prelungirea valabilitătii certificatului ADR (lei/buc)

40

5.8.

Eliberarea unui duplicat al atestatului sau al certificatului pentru persoana desemnată să conducă permanent si efectiv activităti de transport rutier, consilier de sigurantă, taximetrist, conducător auto, conducător auto care efectuează transport în regim de închiriere, instructor de conducere auto sau profesor de legislatie rutieră, ocazionată de schimbarea numelui titularului (lei/buc)

50% din tariful de eliberare

5.9.

Extinderea valabilitătii certificatului ADR pentru conducătorii de autovehicule care efectuează transport de mărfuri periculoase (lei/buc)

tarif initial

5.10.

Avizarea programelor scolare pentru scolile de conducători auto (lei/categorie sau subcategorie)

80

5.11.

Avizarea programelor de învătământ ale cursurilor de pregătire profesională în vederea atestării conducătorilor auto pentru transportul în regim de taxi sau în regim de închiriere (lei/buc)

80

5.12.

Eliberarea documentului de control Interbus (lei/carnet)

56

5.13.

Eliberarea documentului de control pentru transportul rutier public de persoane prin servicii ocazionale în trafic national (lei/carnet)

56

5.14.

Eliberarea documentului de control pentru servicii ocazionale între statele membre ale UE sau servicii ocazionale sub forma cabotajului (lei/carnet)

56

5.15.

Eliberarea certificatului pentru transport persoane în cont propriu în trafic international între statele membre ale UE (lei/buc/an)

109

5.16.

Activitate de documentare, consultantă si actualizare date (lei/oră)

40

5.17

Eliberarea, înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice

 

5.17.1

Eliberarea cartelelor tahografice (tarif pentru 5 ani)

231

5.17.2

Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art.9 alin.(2), art.11 alin.(2) sau art.13 alin.(2) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, nr. 116/2006 pentru aprobarea Normelor tehnice privind eliberarea, înlocuirea, schimbarea si înnoirea cartelelor tahografice (lei/buc)

231

5.17.3

Înnoirea, înlocuirea sau schimbarea cartelelor tahografice conform prevederilor art.9 alin.(1), art.11 alin.(1)sau art.13 alin.(1) din anexa la Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului, nr.116/2006 (lei/buc)

205


*) Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 1.987/2005 a fost abrogat prin Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si

turismului nr. 1.892/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 mai-23 iunie 2008, rata dobânzii penalizatoare pentru deficitele de rezerve minime obligatorii constituite în monedă natională este de 20,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 13.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2008

 

În baza art. 8 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare,

în aplicarea prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 48 alin. (2) din Legea nr. 312/2004, cu modificările ulterioare,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste:

Începând cu perioada de aplicare 24 aprilie-23 mai 2008, ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii sunt următoarele:

- 3,15% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în lei;

- 1,55% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în euro;

- 0,95% pe an pentru rezervele minime obligatorii constituite în dolari SUA.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 9 mai 2008.

Nr. 14.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea dispozitiilor art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

Constatând următoarele:

- potrivit art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, împotriva solutiei date de biroul electoral de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau de sector al municipiului Bucuresti se poate face contestatie la biroul electoral de circumscriptie judeteană, respectiv la Biroul Electoral de Circumscriptie al Municipiului Bucuresti, iar împotriva solutiei date de aceste din urmă birouri electorale se poate face contestatie la Biroul Electoral Central.

Articolul mai sus citat nu prevede în dispozitiile sale termenul înăuntrul căruia se poate exercita contestatia;

- derularea procedurilor prevăzute în cadrul alegerilor electorale locale având loc după un program precis stabilit în cadrul unor termene aprobate prin hotărâre de Guvern, se impune, în mod necesar, determinarea termenului de declarare a contestatiilor prevăzute de art. 77 alin. (3), astfel încât măsurile luate prin hotărârile atacate să îsi producă finalitatea în cadrul etapelor de desfăsurare a programului mai sus amintit;

- dată fiind această cerintă si constatând că în cuprinsul reglementărilor sale Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevede în mod expres astfel de termene în cazurile prevăzute de art. 39 si, respectiv, de art. 52, Biroul Electoral Central consideră că termenul de 48 de ore poate fi asimilat si în cazul contestatiilor prevăzute de art. 77 alin. (3). Momentul de la care începe să curgă acest termen este data afisării la sediul biroului electoral a hotărârii emise de acesta, conform art. 77 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) si alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 3 - sectorul 3 Bucuresti,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Contestatiile prevăzute de art. 77 alin. (3) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se pot face în termen de 48 de ore de la data afisării hotărârii la sediul biroului electoral care a emis-o.

Art. 2. - Dispozitiile prezentei hotărâri devin obligatorii în conditiile art. 37 alin. (4) din Legea nr. 67/2004, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 6 mai 2008.

Nr. 56.