MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 357         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 8 mai 2008

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

17. - Hotărâre privind înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea părăsirii României de către domnul Omar Hayssam

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

467. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic si a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

2.162/986/212. - Ordin al ministrului culturii si cultelor, al ministrului economiei si finantelor si al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

A/3.585. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind publicarea Rezolutiei Consiliului de securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.807 (2008) privind situatia din Republica Democratică Congo si a Rezolutiei Consiliului de securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.782 (2007) privind situatia din Republica Côte d’Ivoire

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

963. - Hotărâre privind modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

 

964. - Hotărâre privind aprobarea Tabloului mediatorilor autorizati

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

24. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societătii de administrare a investitiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

 

Rectificări la:

             - Hotărârea Guvernului nr. 272/2008

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Comisiei de anchetă având drept scop investigarea părăsirii României de către domnul Omar Hayssam

 

În temeiul dispozitiilor art. 64 alin. (4) din Constitutia României, republicată, si ale art. 78 din Regulamentul Senatului,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Comisia de anchetă având drept scop investigarea părăsirii României de către domnul Omar Hayssam.

Art. 2. - Componenta nominală a comisiei de anchetă mentionate la art. 1 este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. - Se desecretizează toate documentele care sunt legate de părăsirea ilegală a tării de către domnul Omar Hayssam.

Art. 4. - Senatul României cere tuturor organelor de stat, institutiilor abilitate si organizatiilor să pună la dispozitia comisiei de anchetă prevăzute la art. 1, în termen, orice informatii si documente care sunt de natură să servească activitătii acesteia.

Art. 5. - Raportul comisiei de anchetă prevăzute la art. 1 va fi prezentat până la data de 31 octombrie 2008.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 6 mai 2008, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

Doru Ioan Tărăcilă

 

Bucuresti, 6 mai 2008.

Nr. 17.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

nominală a Comisiei de anchetă având drept scop investigarea părăsirii

României de către domnul Omar Hayssam

 

1. Mărăsescu Niculae Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

2. Arcas Viorel Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat

3. Rădulescu Cristache Grupul parlamentar al Partidului Democrat Liberal

4. Nicolai Norica Grupul parlamentar al Partidului National Liberal

5. Petrescu Ilie Grupul parlamentar al Partidului România Mare

6. Szabó Károly-Ferenc Grupul parlamentar al Uniunii Democrate Maghiare din România

7. Marinescu Marius Grupul parlamentar al Partidului Conservator

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic si a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 10 alin. (2) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti din imobilul situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative în domeniul privat al statului si în administrarea Regiei Autonome „Monitorul

Oficial”.

Art. 2. - Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Bucuresti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 7 mai 2008.

Nr. 467.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Internelor si Reformei

Administrative în domeniul privat al acestuia si în administrarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

Nr. atribuit deMEF

Str. Parcului

nr. 67-71, sectorul 1,

municipiul Bucuresti

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Regia Autonomă „Monitorul Oficial"

Suprafată teren = 5.353 m2;

Suprafată clădiri si constructii speciale = 3.421 m 2; Valoare de inventar = 2.697.124,00 lei.

144.719 (partial)

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Monitorul Oficial”

în domeniul public al acestuia si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile imobilului

str. Intrarea Străulesti nr. 38, sectorul 1, municipiul Bucuresti

Regia Autonomă „Monitorul Oficial"

Ministerul Internelor

si Reformei Administrative

Suprafată teren = 2.611 m2;

Suprafată constructii = 1.417 m2;

Valoare de inventar = 2.258.622,30 lei.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

Nr. 2.162 din 20 martie 2008

MINISTERUL ECONOMIEI

SI FINANTELOR

Nr. 986 din 28 martie 2008

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI

SI EGALITĂTII DE SANSE

Nr. 212 din 25 martie 2008

 

ORDIN

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale

a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, republicată, ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse,

în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 1/2007 pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale unitătilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si a autoritătilor publice centrale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 176/2007, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul culturii si cultelor, ministrul finantelor publice si ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2008 al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., companie de interes national aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A. se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” - S.A., mentionat la art. 1, reprezintă limită maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Ministerului Culturii si Cultelor, Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Muncii, Familiei si Egalitătii de Sanse.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A. va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul culturii si cultelor,

Adrian Iorgulescu

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul muncii, familiei

si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR

 

Operatorul economic - Compania Natională a Imprimeriilor „Coresi” - S.A.

Sediul/Adresa - Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1, Bucuresti

Cod unic de inregistrare: RO11648971

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2008

-mii lei-

 

 

INDICATORI

Nr

rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

I.

VENITURI TOTALE (rd. 2+10+ 15)

1

27.540,0

 

1

Venituri din exploatare - total, din care:

2

27.540,0

 

 

a) productia vânduta

3

26.940,0

 

 

b) venituri din vânzarea mărfurilor

4

-

 

 

c) venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete, din care:

5

 

 

 

- subventii, cf.preved.legale in vigoare

6

 

 

 

- transferuri, cf.preved.legale in vigoare

7

 


-mii lei-

 

 

INDICATORI

Nr

rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

 

 

d) productia imobilizata

8

 

 

 

e) alte venituri din exploatare

9

600,0

 

2

Venituri financiare - total, din care:

10

-

 

 

a) venituri din interese de participare

11

 

 

 

b) venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate

12

 

 

 

c) venituri din dobânzi

13

 

 

 

d) alte venituri financiare

14

 

 

3

Venituri extraordinare

15

 

II.

CHELTUIELI TOTALE (rd. 17+46+49)

16

26.940,0

 

1

Cheltuieli de exploatare - total, din care:

17

26.640,0

 

 

a) cheltuieli materiale

18

8.050,0

 

 

b) alte cheltuieli externe (cu energie si apa)

19

4.290,0

 

 

c) cheltuieli privind mărfurile

20

-

 

 

d) cheltuieli cu personalul, din care:

21

11.220,0

 

 

- salarii, din care:

22

7.880,0

 

 

- contracte de mandat/contracte de performanta

23

400,0

 

 

- cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, din care

24

2.050,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale

25

1.537,0

 

 

- cheltuieli privind contributia de asigurări pt.somaj

26

79,0

 

 

- cheltuieli privind contributia la asigurări sociale de sănătate

27

434,0

 

 

- alte cheltuieli cu personalul,din care:

28

1.290,0

 

 

- cheltuieli sociale prevăzute la art.21 lit.c) din Legea nr.571/2003 privind Codid fiscal, cu modif. si complet. ulterioare, din care:

29

157,0

 

 

- tichete de cresa (cf.art.3 din Legea nr.193/2006)

30

 

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

31

120,0

 

 

- fonduri speciale aferente fondului de salarii

32

213,0

 

 

- tichete de masa

33

920,0

 

 

e) ajustări de valoare privind imobilizările corporale si necorporale

34

1.500,0

 

 

g) alte cheltuieli de exploatare, din care:

35

1.580,0

 

 

- cheltuieli privind prestatiile externe, din care:

36

1.150,0

 

 

- cheltuieli de protocol, din care:

37

12,0

 

 

- tichete cadou pentru protocol (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

38

5,0

 

 

- cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

39

30,0

 

 

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate (cf.art.2 din Legea nr.193/2006)

40

10,0

 

 

- tichete cadou pentru campanii de marketing, studiul pielei, promovarea pe piete existente sau noi (cf.art.2 din Legea nr. 193/2006)

41

"

 

 

- cheltuieli cu sponsorizarea

42

5,0

 

 

- alte cheltuieli, din care:

43

430,0

 

 

- taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale

44

 

 

 

- redeventa din concesionarea bunurilor publice

45

 


-mii lei-

 

 

INDICATORI

Nr

rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

 

2

Cheltuieli financiare - total, din care:

46

300,0

 

 

- cheltuieli privind dobânzile

47

230,0

 

 

- alte cheltuieli financiare

48

70,0

 

3

Cheltuieli extraordinare

49

-

III.

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

50

600,0

IV.

IMPOZIT PE PROFIT

51

-

V.

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

52

600,0

 

1

Rezerve legale

53

30,0

 

2

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

54

570,0

 

3

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

55

 

 

4

Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din împrumuturi externe, precum si pt.constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi externe

56

 

 

5

Alte repartizări prevăzute de lege

57

 

 

6

Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta

58

 

 

7

Minimim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende in cazul societătilor/companiilor nationale si societătilor cu capital integral sau majoritar de stat

59

 

 

8

Profitul nerepartizat pe destinatiile prevăzute la pct.1-7 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare

60

 

VI.

SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:

61

3.684,0

 

1

Surse proprii

62

2.524,0

 

2

Alocatii de la buget

63

 

 

3

Credite bancare

64

 

 

 

- interne

65

 

 

 

- externe

66

 

 

4

Alte surse

67

1.160,0

VII.

CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:

68

3.684,0

 

1

Cheltuieli aferente investitiilor, inclusiv cele aferente investitiilor in curs la finele anului

69

3.621,0

 

2

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii

70

63,0

 

 

- interne

71

63,0

 

 

- externe

72

 

VIII

REZERVE, din care:

73

350,5

 

1

Rezerve legale

74

350,5

 

2

Rezerve statutare

75

 

 

3

Alte rezerve

76

 

IX

DATE DE FUNDAMENTARE

77

 

 

1

Venituri totale

78

27.540,0


 

 

 

-mii lei-

 

 

INDICATORI

Nr

rd.

2008 Propuneri

0

1

2

3

4

 

2

Cheltuieli aferente veniturilor totale

19

26.940,0

 

3

Nr. prognozat de personal la finele anului

80

605

 

4

Nr.mediu de salariati total

81

605

 

5

Fond de salarii, din care:

82

7.880,0

 

 

a) fond de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca

83

7.230,0

 

 

b) alte cheltuieli cu personalul

84

650,0

 

6

Câstigul mediu lunar pe salariat (lei)

85

995,9

 

7

Productivitatea muncii pe total personal mediu (lei/persoana)(rd.78/81 - in preturi curente)

86

45.520,0

 

9

Productivitatea muncii pe total personal mediu lei/persoana)(rd.78/81 - In preturi comparabile)

87

45.520,0

 

10

Productivitatea muncii in unităti fizice pe total personal mediu (unităti fizice/persoana)

88

-

 

11

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale [(cheltuieli totale/venituri totale)xl000] =(rd.l6/rd.l)\1000

89

978,2

 

12

Plati restante

90

 

 

 

- preturi curente

91

275,0

 

 

- preturi comparabile

92

275,0

 

13

Creante restante

93

 

 

 

- preturi curente

94

1.400,0

 

 

- preturi comparabile

95

1.400,0

 

NOTĂ

Rd.22 „salarii” = fondul de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă + indemnizatiile

A.G.A., C.A. si cenzorilor + alte drepturi bănesti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare

Rd. 22 = Rd. 82

Rd. 84 = indemnizatiile A.G.A., C.A., cenzorilor si alte drepturi bănesti asimilate salariilor, potrivit reglementărilor legale în vigoare

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind publicarea Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.807 (2008) privind situatia din Republica Democratică Congo si a Rezolutiei Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.782 (2007) privind situatia din Republica Côte d’Ivoire

 

În baza art. 3 din Legea nr. 206/2005 privind punerea în aplicare a unor sanctiuni internationale,

în temeiul art. 4 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 100/2004 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Articol unic. - (1) Se dispune publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a următoarelor rezolutii ale Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite:

a) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.807 (2008) privind situatia din Republica Democratică Congo, prevăzută în anexa nr. 1;

b) Rezolutia Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.782 (2007) privind situatia din Republica Côte d’Ivoire, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Ministrul afacerilor externe,

Lazăr Comănescu

 

Bucuresti, 23 aprilie 2008.

Nr. A/3.585.

 

ANEXA Nr. 1

 

REZOLUTIA

Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.807 (2008) privind situatia

din Republica Democratică Congo, adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.861-a întruniri,

la 31 martie 2008

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare, în special Rezolutia sa nr. 1.794 (2007), precum si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la Republica Democratică Congo,

reafirmându-si angajamentul de a respecta suveranitatea, integritatea teritorială si independenta politică ale Republicii Democratice Congo, precum si pe cele ale tuturor statelor din regiune,

exprimându-si din nou profunda îngrijorare privind prezenta grupărilor si militiilor armate în estul Republicii Democratice Congo, mai ales în provinciile Kivu de Nord si de Sud si în districtul Ituri, care întretin o atmosferă de insecuritate în întreaga regiune,

subliniind faptul că guvernul Republicii Democratice Congo are principala responsabilitate de a asigura securitatea teritoriului său si de a-si apăra civilii, respectând statul de drept, drepturile omului si dreptul umanitar international,

amintind comunicatul comun dat de Guvernul Republicii Democratice Congo si de Guvernul Republicii Ruanda, semnat la Nairobi pe 9 noiembrie 2007, si rezultatele Conferintei pentru pace, securitate si dezvoltare în provinciile Kivu de Nord si de Sud,

organizată la Goma între 6 si 23 ianuarie 2008, ceea ce reprezintă, cumulat, un important pas făcut către restabilirea păcii si stabilitătii durabile în regiunea Marilor Lacuri, si anticipând implementarea lor deplină,

amintind Rezolutia sa nr. 1.804 (2008) si solicitarea sa ca grupările armate ruandeze care activează în estul Republicii Democratice Congo să depună armele fără întârziere si fără preconditii,

exprimând din nou importanta realizării unei reforme urgente a sectorului de securitate si a dezarmării, demobilizării, repatrierii, strămutării si reintegrării grupărilor armate congoleze si străine, după caz, în vederea stabilizării pe termen lung a Republicii Democratice Congo, si salutând în acest sens Masa rotundă privind reforma sectorului de securitate organizată pe 24 si 25 februarie 2008 în Kinshasa,

luând notă de raportul final (S/2008/43) al Grupului de experti privind Republica Democratică Congo, înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.771 (2007) (Grupul de experti), si de recomandările sale,

condamnând continuarea traficului ilicit de arme pe teritoriul si înspre teritoriul Republicii Democratice Congo, exprimându-si hotărârea de a continua monitorizarea atentă a aplicării embargoului asupra armelor si a celorlalte măsuri prevăzute în rezolutiile sale referitoare la Republica Democratică Congo,

subliniind că un mai bun schimb de informatii între comitetul înfiintat potrivit Rezolutiei nr. 1.533 (2004) (Comitetul), Grupul de experti, Misiunea Organizatiei Natiunilor Unite în Republica Democratică Congo (MONUC), alte oficii si misiuni ale Organizatiei Natiunilor Unite din regiune, potrivit mandatelor acestora, si guvernele din regiune poate contribui la împiedicarea realizării de transporturi de arme către entităti neguvernamentale si persoane aflate sub embargoul asupra armelor,

recunoscând că legătura dintre exploatarea ilegală a resurselor naturale, comertul ilicit cu aceste resurse si proliferarea si traficul armelor reprezintă unul dintre factorii care alimentează si exacerbează conflictele din regiunea Marilor Lacuri din Africa,

amintind Rezolutia sa nr. 1.612 (2005) si rezolutiile sale anterioare privind copiii si conflictele armate si condamnând ferm continuarea recrutării, tintirii si folosirii copiilor în ostilitătile din Republica Democratică Congo, cu încălcarea dreptului international aplicabil,

amintind Rezolutia sa nr. 1.325 (2000) privind femeile, pacea si securitatea si condamnând ferm continuarea violentei, în special a violentei sexuale, asupra femeilor în Republica Democratică Congo,

solicitând comunitătii de donatori să continue să ofere asistenta urgentă necesară pentru reforma administrării justitiei în Republica Democratică Congo,

amintind de măsurile privind armele impuse de paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493, asa cum este acesta amendat si extins de paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.596,

amintind de măsurile privind transportul impuse de paragrafele 6, 7 si 10 ale Rezolutiei nr. 1.596,

amintind de măsurile financiare si privind transportul impuse de paragrafele 13 si 15 ale Rezolutiei nr. 1.596, paragraful 2 al Rezolutiei nr. 1.649 si paragraful 13 al Rezolutiei nr. 1.698,

hotărând că situatia din Republica Democratică Congo continuă să reprezinte o amenintare pentru pacea si securitatea internationale din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

A

1. hotărăste ca, pe încă o perioadă care se încheie pe 31 decembrie 2008, toate statele să adopte măsurile necesare pentru a împiedica furnizarea directă sau indirectă, vânzarea sau transferul de pe teritoriile lor sau de către cetătenii lor, folosind vasele sau aeronavele aflate sub pavilionul lor, de arme sau orice materiale auxiliare, precum si furnizarea de asistentă, consiliere sau instruire privind activităti militare, inclusiv furnizarea de finantare si asistentă financiară către toate entitătile neguvernamentale si persoanele care activează pe teritoriul Republicii Democratice Congo;

2. hotărăste ca toate măsurile privind armele, impuse anterior de paragraful 20 al Rezolutiei nr. 1.493 si paragraful 1 al Rezolutiei nr. 1.596, potrivit reînnoirii din paragraful 1 de mai sus, nu se mai aplică furnizării, vânzării sau transferului de arme si materiale auxiliare si furnizării de orice asistentă, consiliere sau instruire privind activităti militare către Guvernul Republicii Democratice Congo;

3. hotărăste că măsurile din paragraful 1 de mai sus nu se aplică:

a) furnizării de arme si materiale auxiliare, precum si de instruire si asistentă tehnică, care vizează exclusiv utilizarea si sprijinirea MONUC;

b) furnizării de îmbrăcăminte de protectie, inclusiv jachete antiglont si căsti militare, exportate temporar către Republica Democratică Congo de personalul Organizatiei Natiunilor Unite, reprezentanti ai presei, de lucrători umanitari sau de dezvoltare si personalul asociat, exclusiv pentru uzul personal;

c) furnizării de echipament militar neletal destinat exclusiv protectiei sau uzului umanitar si furnizării de asistentă si instruire tehnică, potrivit notificării prealabile a Comitetului, în acord cu paragraful 5 de mai jos;

4. hotărăste să pună capăt obligatiilor prevăzute în paragraful 4 al Rezolutiei nr. 1.596 si în paragraful 4 al Rezolutiei nr. 1.771;

5. hotărăste, pentru perioada mentionată în paragraful 1 de mai sus, ca toate statele să notifice în avans Comitetul în legătură cu orice transport de arme si materiale auxiliare destinat Republicii Democratice Congo sau orice furnizare de asistentă, consiliere sau instruire vizând activităti militare din Republica Democratică Congo, cu exceptia celor la care se face referire în subparagrafele a) si b) din paragraful 3 de mai sus, si subliniază importanta faptului că aceste notificări trebuie să contină toate informatiile relevante, inclusiv, după necesitate, utilizatorul final, data de livrare propusă si itinerarul transporturilor;

B

6. hotărăste ca, pentru o perioadă suplimentară care se va încheia la data mentionată în paragraful 1 de mai sus, toate guvernele din regiune, în special cel al Republicii Democratice Congo si ale statelor aflate la granita cu Ituri si provinciile Kivu, vor adopta măsurile necesare vizând:

a) asigurarea operării aeronavelor în regiune, potrivit Conventiei privind Aviatia Civilă Internatională, semnată la Chicago la 7 decembrie 1944, în special prin verificarea validitătii documentelor din aeronavă si a licentelor pilotilor;

b) interzicerea imediată a operării pe teritoriile lor a oricărei aeronave care nu îndeplineste conditiile din această conventie sau standardele stabilite de Organizatia Aviatiei Civile Internationale, în special în privinta utilizării de documente false sau expirate, precum si notificarea Comitetului privind măsurile adoptate în acest sens;

c) asigurarea neutilizării niciunui aeroport sau aerodrom civil si militar de pe teritoriile lor în scopuri neconforme cu măsurile impuse de paragraful 1 de mai sus;

7. aminteste că, potrivit paragrafului 7 al Rezolutiei nr. 1.596, toate guvernele din regiune, în special cele ale statelor care se învecinează cu Ituri si provinciile Kivu, precum si cel al Republicii Democratice Congo, trebuie să mentină un registru privind toate informatiile legate de zborurile cu plecare de pe teritoriile lor, care se îndreaptă către destinatii din Republica Democratică Congo, precum si de zborurile cu plecare din Republica Democratică Congo, care se îndreaptă către destinatii de pe teritoriile lor, pentru a fi analizat de Comitet si de Grupul de experti;

8. hotărăste că, pentru o perioadă suplimentară, care se va încheia la data mentionată în paragraful 1 de mai sus, Guvernul Republicii Democratice Congo, pe de-o parte, si cele ale statelor care se învecinează cu Ituri si provinciile Kivu, pe de altă parte, vor adopta măsurile necesare:

a) pentru a întări, conform necesitătii fiecărui stat, controalele vamale la granitele dintre Ituri sau provinciile Kivu si statele învecinate;

b) pentru a se asigura că niciun mijloc de transport de pe teritoriile lor nu va fi folosit încălcând măsurile adoptate de statele membre în conformitate cu paragraful 1 de mai sus si vor anunta Comitetul în legătură cu asemenea actiuni;

C

9. hotărăste că, în timpul perioadei de aplicare a măsurilor mentionate în paragraful 1 de mai sus, toate statele vor lua măsurile necesare pentru a preveni intrarea pe teritoriile lor sau tranzitarea teritoriilor lor de către orice persoană desemnată de Comitet, potrivit paragrafului 13 de mai jos, cu conditia ca nimic din acest paragraf să nu oblige un stat să refuze intrarea cetătenilor săi pe teritoriul său;

10. hotărăste că măsurile impuse de paragraful 9 de mai sus nu se vor aplica:

a) în cazul în care Comitetul hotărăste în prealabil si pentru fiecare caz în parte că o asemenea călătorie este justificată pentru ratiuni umanitare, inclusiv obligatii religioase;

b) în cazul în care Comitetul hotărăste că o derogare ar sprijini atingerea obiectivelor rezolutiilor Consiliului, anume pacea si reconcilierea natională în Republica Democratică Congo, precum si stabilitatea în regiune;

c) în cazul în care Comitetul autorizează în avans si în fiecare caz în parte tranzitul persoanelor care se întorc pe teritoriul statelor lor de nationalitate sau care participă la eforturile de a deferi justitiei pe cei care au comis grave încălcări ale drepturilor omului sau ale dreptului umanitar international;

11. hotărăste că toate statele, pe perioada aplicării măsurilor mentionate în paragraful 1 de mai sus, vor îngheta fondurile, alte bunuri financiare sau resurse economice aflate pe teritoriile lor de la data adoptării acestei rezolutii, care sunt detinute sau controlate, direct ori indirect, de către persoane sau entităti desemnate de Comitet potrivit paragrafului 13 de mai jos sau care sunt detinute de entităti aflate în proprietatea acestora ori care sunt controlate direct sau indirect de acestea ori de către orice persoană sau entitate care actionează în numele lor ori potrivit instructiunilor lor, conform desemnării realizate de Comitet, si hotărăste suplimentar că toate statele se vor asigura că niciun fond, bunuri financiare sau resurse economice nu vor fi oferite de către cetătenii lor ori de către nicio persoană de pe teritoriile lor unor astfel de persoane sau entităti ori spre beneficiul acestora;

12. hotărăste că prevederile paragrafului 11 de mai sus nu se aplică fondurilor, altor bunuri financiare si resurse economice despre care statele relevante au stabilit că:

a) sunt necesare pentru cheltuieli de bază, inclusiv pentru plata hranei, chiriei, ipotecii, medicamentelor si tratamentului medical, taxelor, primelor de asigurare si taxelor pentru utilităti publice sau pentru plata unor taxe profesionale rezonabile si rambursarea cheltuielilor asociate cu furnizarea de servicii juridice ori pentru taxe sau onorarii pentru servicii, potrivit legilor nationale, pentru detinerea si administrarea de rutină a fondurilor înghetate, a altor bunuri financiare ori resurse economice, după anuntarea Comitetului de către statele relevante privind intentia de a autoriza, după necesitate, accesul la asemenea fonduri, alte bunuri financiare si resurse economice si în absenta unei decizii negative a Comitetului în limita a 4 zile lucrătoare de la o astfel de notificare;

b) sunt necesare pentru cheltuieli extraordinare, dacă statele relevante au anuntat Comitetul în legătură cu această decizie si ea a fost aprobată de Comitet; sau

c) statele implicate au decis că fac obiectul unui drept de sechestru sau al unei decizii judiciare, administrative ori arbitrale, caz în care fondurile, alte valori financiare si resurse economice pot fi utilizate pentru a satisface acel drept sau decizie, cu conditia ca acel drept ori decizie să fie anterioare datei acestei rezolutii, ca beneficiarul lor să nu fie o persoană sau entitate nominalizată de Comitet în temeiul paragrafului 13 de mai jos si acest fapt să fi fost transmis Comitetului de către statele implicate;

13. hotărăste că prevederile paragrafelor 9 si 11 de mai sus se vor aplica următoarelor persoane si, după necesitate, entitătilor desemnate de Comitet:

a) persoanelor sau entitătilor care încalcă măsurile adoptate de statele membre, potrivit paragrafului 1 de mai sus;

b) liderilor politici si militari ai grupărilor armate străine care activează în Republica Democratică Congo, lideri care obstructionează dezarmarea si repatrierea voluntară sau strămutarea combatantilor care apartin acestor grupări;

c) liderilor politici si militari ai militiilor congoleze care primesc sprijin din afara Republicii Democratice Congo, lideri care obstructionează participarea combatantilor lor la procesele de dezarmare, demobilizare si reintegrare;

d) liderilor politici si militari care actionează în Republica Democratică Congo si recrutează sau folosesc copii în conflicte armate, cu încălcarea dreptului international aplicabil;

e) persoane care activează în Republica Democratică Congo si comit grave încălcări ale dreptului international privind tintirea copiilor si femeilor în situatii de conflict armat, inclusiv uciderea, mutilarea, violenta sexuală, răpirea si mutarea fortată;

14. hotărăste că, pe o perioadă suplimentară care se va încheia la data mentionată în paragraful 1 de mai sus, măsurile din paragrafele 9 si 11 de mai sus vor continua să se aplice persoanelor si entitătilor deja desemnate potrivit paragrafelor 13 si 15 ale Rezolutiei nr. 1.596, paragrafului 2 al Rezolutiei nr. 1.649 si paragrafului 13 al Rezolutiei nr. 1.698, cu exceptia cazului în care Comitetul va lua o altă hotărâre;

D

15. hotărăste că, de la adoptarea prezentei rezolutii, Comitetul va avea următorul mandat:

a) să ceară de la toate statele, mai ales de la cele din regiune, informatii privind actiunile întreprinse de acestea pentru implementarea efectivă a măsurilor impuse de paragrafele 1, 6, 8, 9 si 11 de mai sus si în vederea respectării paragrafelor 18 si 24 ale Rezolutiei nr. 1.493 si apoi să le solicite orice informatii suplimentare pe care le consideră utile, inclusiv oferind statelor oportunitatea de a trimite reprezentanti care să se întâlnească cu Comitetul pentru discutii mai detaliate ale chestiunilor relevante, la cererea Comitetului;

b) să analizeze, actionând în consecintă, informatiile privind presupuse încălcări ale măsurilor impuse prin paragraful 1 de mai sus si informatiile privind presupuse fluxuri de arme evidentiate în rapoartele Consiliului de experti privind exploatarea ilegală a resurselor naturale si a altor forme de bogătie în Republica Democratică Congo, identificând, dacă este posibil, persoanele si entitătile despre care se raportează că se angajează în asemenea încălcări, precum si aeronavele sau celelalte vehicule folosite;

c) să prezinte Consiliului rapoarte regulate în legătură cu activitătile sale, cu observatiile si recomandările sale, în special privind modurile de a consolida eficienta măsurilor impuse prin paragraful 1 de mai sus;

d) să primească notificări prealabile din partea statelor, conform paragrafului 5 de mai sus, să informeze MONUC si guvernul Republicii Democratice Congo în legătură cu toate notificările primite si să se consulte cu guvernul Republicii Democratice Congo si/sau cu statul care a făcut notificarea, dacă este necesar, să verifice dacă astfel de transporturi sunt conforme cu măsurile prevăzute în paragraful 1 de mai sus si să decidă, dacă este necesar, ce actiuni trebuie întreprinse;

e) să desemneze, conform paragraful 13 de mai sus, persoanele sau entitătile care fac obiectul măsurilor prevăzute în paragrafele 9 si 11 de mai sus, inclusiv aeronave si linii aeriene din perspectiva paragrafelor 5 si 7 de mai sus, si să îsi aducă lista la zi în mod regulat;

f) să solicite tuturor statelor implicate, în special celor din regiune, să ofere Comitetului informatii privind actiunile întreprinse de acestea în vederea investigării si condamnării, după cum se impune, a persoanelor si entitătilor desemnate de Comitet conform subparagrafului e) de mai sus;

g) să analizeze si să ia decizii în privinta cererilor de derogare stabilite în paragrafele 10 si 12 de mai sus;

h) să promulge recomandări necesare în vederea facilitării aplicării paragrafelor 1, 6, 8, 9 si 11 de mai sus;

16. solicită tuturor statelor, mai ales celor din regiune, să sprijine implementarea embargoului asupra armelor si să coopereze pe deplin cu Comitetul în vederea îndeplinirii mandatului acestuia;

E

17. cere secretarului general să extindă, pentru o perioadă care expiră pe 31 decembrie 2008, mandatul Grupului de experti instituit conform Rezolutiei nr. 1.771;

18. cere Grupului de experti să îndeplinească următorul mandat:

a) să examineze si să analizeze informatiile adunate de MONUC în contextul mandatului său de monitorizare si să ofere MONUC, după necesitate, informatii care pot fi utile pentru îndeplinirea mandatului de monitorizare al misiunii;

b) să strângă si să analizeze toate informatiile relevante din Republica Democratică Congo, tările din regiune si, dacă este necesar, din alte tări, în cooperare cu guvernele acelor tări, privind fluxurile de arme si materiale auxiliare, precum si despre retelele care operează încălcând măsurile impuse de paragraful 1 de mai sus;

c) să analizeze si să recomande, după necesitate, moduri de a îmbunătăti capacitatea statelor interesate, mai ales a celor din regiune, de a se asigura că măsurile impuse prin paragraful 1 de mai sus sunt eficient implementate;

d) să tină la curent Comitetul privind activitătile sale, după necesitate, si să raporteze Consiliului în scris, prin Comitet, până la 15 august 2008 si încă o dată înainte de 15 noiembrie 2008, date referitoare la implementarea măsurilor prevăzute în paragrafele 1, 6, 8, 9 si 11 de mai sus, cu recomandări în această privintă, inclusiv informatii privind sursele de finantare, de pildă din resurse naturale, care sprijină financiar comertul ilicit cu arme;

e) să tină la curent Comitetul privind activitătile sale în mod frecvent;

f) să furnizeze Comitetului în rapoartele sale o listă, cu dovezi, a celor care au fost găsiti vinovati de încălcarea măsurilor impuse de paragraful 1 de mai sus si a celor care i-au sprijinit în astfel de activităti, în vederea unor posibile măsuri ulterioare ale Consiliului;

g) în limita capacitătilor sale si fără a prejudicia îndeplinirea celorlalte sarcini din mandatul său să asiste Comitetul în desemnarea persoanelor la care se face referire în subparagrafele b)-e) din paragraful 13 de mai sus, punând fără întârziere la dispozitia Comitetului orice informatie utilă;

19. cere MONUC, în limita capacitătilor sale existente si fără a prejudicia îndeplinirea mandatului său actual, si Grupului de experti să continue să îsi concentreze activitătile de monitorizare în Kivu de Nord si de Sud si în Ituri;

20. cere guvernului Republicii Democratice Congo, celorlalte guverne din regiune, după necesitate, MONUC si Grupului de experti să aibă o cooperare intensă, inclusiv prin schimbul de informatii în privinta transportului de arme, în vederea facilitării impunerii eficiente a embargoului privind armele asupra entitătilor neguvernamentale si persoanelor, în privinta traficului ilegal de resurse naturale si activitătilor persoanelor si entitătilor desemnate de Comitet conform paragrafului 13 de mai sus;

21. îsi reiterează cererea exprimată în paragraful 19 al Rezolutiei nr. 1.596 ca toate părtile si statele, mai ales cele din regiune, să coopereze pe deplin cu Grupul de experti si să asigure:

- siguranta membrilor acestuia;

- accesul imediat si neobstructionat, în special la persoanele, documentele si locatiile pe care Grupul de experti le consideră relevante pentru îndeplinirea mandatului său;

F

22. hotărăste ca, după necesitate si nu mai târziu de 31 decembrie 2008, să reanalizeze măsurile stabilite în prezenta rezolutie, în vederea modificării lor, după necesitate, din perspectiva consolidării situatiei de securitate din Republica Democratică Congo, în special a progreselor privind reforma sectorului de securitate, inclusiv integrarea fortelor armate si reforma politiei nationale, precum si privind dezarmarea, demobilizarea, repatrierea, strămutarea si reintegrarea, după necesitate, a grupărilor armate străine si congoleze;

23. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ANEXA Nr. 2

 

REZOLUTIA

Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite nr. 1.782/2007 privind situatia din Republica Côte d’Ivoire, -

adoptată de Consiliul de Securitate în cadrul celei de-a 5.772-a întruniri, la 29 octombrie 2007

 

Consiliul de Securitate,

amintind rezolutiile sale anterioare, precum si declaratiile presedintelui Consiliului referitoare la situatia din Côte d’Ivoire,

reafirmându-si angajamentul ferm de a respecta suveranitatea, independenta, integritatea teritorială si unitatea Côte d’Ivoire si amintind importanta principiilor bunei vecinătăti, noningerintei si cooperării regionale,

luând notă de Raportul secretarului general din 1 octombrie 2007 (S/2007/593) si de rapoartele Grupului de experti al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Côte d’Ivoire (Grupul de experti) din 11 iunie 2007 (S/2007/349, anexă) si din 21 septembrie 2007 (S/2007/611, anexă),

amintind că a aprobat acordul semnat de presedintele Laurent Gbagbo si de domnul Guillaume Soro în Ouagadougou la 4 martie 2007 (Acordul politic de la Ouagadougou, S/2007/144) si că a sustinut numirea domnului Guillaume Soro ca prim-ministru,

elogiindu-l încă o dată pe presedintele Comunitătii Economice a Statelor Vest-Africane (ECOWAS), presedintele Blaise Compaoré al Burkinei Faso (Facilitatorul), pentru eforturile sale neîntrerupte de a facilita dialogul direct interivorian, dialog care a condus, în special, la semnarea Acordului politic de la Ouagadougou, si salutând numirea domnului Boureima Badini ca reprezentant special al Facilitatorului la Abidjan,

reiterând condamnarea fermă a oricărei încercări de a destabiliza procesul de pace prin fortă, în special atacul comis la 29 iunie 2007, în Bouaké, asupra primului-ministru al Republicii Côte d’Ivoire, domnul Guillaume Soro, atac ce a provocat câteva morti, si subliniind faptul că autorii unor asemenea acte criminale trebuie adusi în fata justitiei,

salutând măsurile initiale de implementare a Acordului politic de la Ouagadougou, reamintind cererea adresată părtilor ivoriene de a implementa pe deplin si cu bună-credintă angajamentele luate conform acordului si îndemnându-le să ia, fără întârziere, măsurile specifice necesare pentru realizarea de progrese, mai ales în identificarea si înregistrarea alegătorilor, în dezarmarea si demobilizarea militiilor, în privinta programului de dezarmare, demobilizare si reintegrare, în privinta unificării si restructurării fortelor de apărare si de securitate si în restabilirea autoritătii statului pe întreg teritoriul tării,

reamintind că reprezentantul special al secretarului general în Côte d’Ivoire va certifica faptul că, în toate etapele procesului electoral, sunt furnizate toate garantiile necesare pentru organizarea de alegeri prezidentiale si legislative deschise, libere, corecte si transparente, în conformitate cu standardele internationale,

reiterând condamnarea fermă a tuturor încălcărilor drepturilor omului si dreptului umanitar international din Côte d’Ivoire si reamintind rezolutiile sale nr. 1.460 (2003) si 1.612 (2005) privind copiii si conflictele armate, precum si Rezolutia sa nr. 1.325 (2000) despre femei, pace si securitate,

reamintind faptul că acel comitet înfiintat prin paragraful 14 din Rezolutia nr. 1.572 (2004) (Comitetul) va analiza si decide în privinta cererilor de derogare stabilite în paragrafele 8, 10 si 12 din Rezolutia nr. 1.572 (2004), care sunt înaintate conform directivelor adopate de Comitet si exprimând disponibilitatea Comitetului si a Grupului de experti de a oferi explicatii tehnice la nevoie,

considerând că situatia din Côte d’Ivoire continuă să constituie o amenintare pentru pacea si securitatea internationale din regiune,

actionând în temeiul cap. VII din Carta Organizatiei Natiunilor Unite:

1. hotărăste să înnoiască prevederile paragrafelor 7-12 din Rezolutia nr. 1.572 (2004) si ale paragrafului 6 din Rezolutia nr. 1.643 (2005) până la 31 octombrie 2008;

2. hotărăste să revizuiască măsurile impuse prin Rezolutia nr. 1.572 (2004), în special paragrafele 7, 9 si 11, si prin paragraful 6 din Rezolutia nr. 1.643 (2005) si înnoite în paragraful 1 de mai sus, în lumina progreselor înregistrate în implementarea etapelor-cheie ale procesului de pace, după cum este mentionat în Rezolutia nr. 1.765 (2007), până la sfârsitul perioadei mentionate în paragraful 1 si hotărăste în continuare să revizuiască măsurile în timpul perioadei mentionate în paragraful 1 de mai sus:

a) din momentul în care părtile au implementat în întregime Acordul politic de la Ouagadougou si după organizarea de alegeri prezidentiale si legislative deschise, libere, corecte si transparente; sau

b) nu mai târziu de 30 aprilie 2008;

3. solicită mai ales ca autoritătile ivoriene să pună imediat capăt oricăror încălcări ale măsurilor impuse prin paragraful 11 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004), inclusiv acelor încălcări mentionate de Grupul de experti în Raportul său din 21 septembrie 2007 (S/2007/611);

4. reiterează solicitarea ca toate părtile ivoriene semnatare ale Acordului politic de la Ouagadougou, mai ales autoritătile ivoriene, să ofere acces nelimitat în special Grupului de experti, înfiintat potrivit paragrafului 9 al Rezolutiei nr. 1.643 (2005) la echipamentul, locatiile si instalatiile la care se face referire în paragraful 2 (a) al Rezolutiei nr. 1.584 (2005), precum si Operatiunii Organizatiei Natiunilor Unite în Côte d’Ivoire (UNOCI) si fortelor franceze care o sustin, în vederea îndeplinirii mandatelor lor stabilite prin paragrafele 2 si 8 ale Rezolutiei nr. 1.739 (2007) si înnoite prin Rezolutia nr. 1.765 (2007);

5. hotărăste că orice obstructionare gravă a libertătii de miscare a UNOCI si a fortelor franceze care o sustin sau orice atacare ori obstructionare a actiunilor UNOCI, a actiunilor fortelor franceze, ale reprezentantului special al secretarului general, ale Facilitatorului mentionat în paragraful 10 al Rezolutiei nr. 1.765 (2007) sau ale reprezentantului său special în Côte d’Ivoire constituie o amenintare la adresa procesului de pace si reconciliere natională, pentru obiectivele paragrafelor 9 si 11 din Rezolutia nr. 1.572 (2004);

6. solicită secretarului general si guvernului francez să raporteze imediat, prin intermediul Comitetului, orice obstacol serios pus în calea libertătii de miscare a UNOCI si a fortelor franceze care o sustin, inclusiv numele celor responsabili, si solicită si reprezentantului special al secretarului general, Facilitatorului sau reprezentantului său special în Côte d’Ivoire să raporteze imediat, prin Comitet, orice atac sau obstructionare a actiunilor lor;

7. solicită tuturor statelor implicate, în special celor din regiune, să coopereze pe deplin cu Comitetul si autorizează Comitetul să ceară toate informatiile suplimentare pe care le consideră necesare;

8. hotărăste să extindă mandatul Grupului de experti stabilit prin paragraful 7 din Rezolutia nr. 1.727 (2006) până la 31 octombrie 2008 si solicită secretarului general să ia măsurile administrative necesare;

9. îndeamnă toate părtile ivoriene si, în special, autoritătile civile si militare ale Côte d’Ivoire să colaboreze mai activ cu Grupul de experti si să îi furnizeze informatiile si documentele pe care le solicită în vederea îndeplinirii mandatului său;

10. solicită Grupului de experti să prezinte Comitetului un raport intermediar până la 15 aprilie 2008 si să înainteze Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, un raport final scris cu 15 zile înaintea finalului perioadei mandate, raport privind implementarea măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004) si prin paragraful 6 al Rezolutiei nr. 1.643 (2005), precum si recomandări în această privintă;

11. solicită secretarului general să comunice Consiliului de Securitate, la nevoie, prin intermediul Comitetului, informatiile adunate de UNOCI si, acolo unde este posibil, verificate de Grupul de experti, privind furnizarea de arme si materiale aferente către Côte d’Ivoire;

12. solicită, de asemenea, guvernului francez să comunice Consiliului de Securitate, la nevoie, informatiile adunate de fortele franceze si, acolo unde este posibil, verificate de Grupul de experti, privind furnizarea de arme si materiale aferente către Côte d’Ivoire;

13. solicită, de asemenea, Procesului Kimberley să comunice la nevoie Consiliului de Securitate, prin intermediul Comitetului, informatii care, acolo unde este posibil, au fost verificate de Grupul de experti, privind productia si exportul ilicit de diamante;

14. îndeamnă toate statele, organismele relevante ale Organizatiei Natiunilor Unite si alte organizatii si părti interesate, inclusiv Procesul Kimberley, să coopereze pe deplin cu Comitetul, Grupul de experti, UNOCI si fortele franceze, în special furnizând toate informatiile aflate la dispozitia lor despre posibile încălcări ale măsurilor impuse prin paragrafele 7, 9 si 11 ale Rezolutiei nr. 1.572 (2004), paragraful 6 al Rezolutiei nr. 1.643 (2005) si reiterate în paragraful 1 de mai sus;

15. subliniază că este pe deplin pregătit să impună măsuri împotriva persoanelor care vor fi considerate de Comitet, printre altele:

a) o amenintare la adresa procesului de pace si reconciliere natională din Côte d’Ivoire, în special prin blocarea implementării procesului de pace definit conform Acordului politic de la Ouagadougou;

b) ca atacând sau obstructionând actiunile UNOCI, ale fortelor franceze care o sustin, ale reprezentantului special al secretarului general, ale Facilitatorului sau ale reprezentantului său special în Côte d’Ivoire;

c) responsabile de obstructionări ale libertătii de miscare a UNOCI si a fortelor franceze care o sustin;

d) responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului si ale dreptului umanitar international comise în Côte d’Ivoire;

e) ca incitând în mod public la ură si violentă;

f) ca actionând cu încălcarea măsurilor impuse prin paragraful 7 al Rezolutiei nr. 1.572 (2004);

16. hotărăste să rămână activ sesizat cu această chestiune.

 

ACTE ALE CONSILIULUI DE MEDIERE

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007

 

Având în vedere stadiul actual al procesului de constructie institutională în materia medierii, precum si necesitatea de a corela eforturile Consiliului de mediere în domeniul pregătirii mediatorilor cu cerintele legislatiei în domeniul formării adultilor,

în temeiul art. 9 alin. (2), al art. 20 lit. b si al art. 71 alin. (1) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,

Consiliul de mediere adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Se aprobă modificarea Standardului de formare a mediatorului, aprobat prin Hotărârea Consiliului de mediere nr. 12/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 713 din 22 octombrie 2007, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 3 mai 2008.

Nr. 963.

 

ANEXĂ

 

1. Articolul 19 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 19. - (1) Programele de formare a mediatorilor propuse de furnizorii de formare durează cel putin 80 de ore, în care formatorii sunt în contact direct cu participantii, si acoperă în mod obligatoriu continutul recomandat de prezentul standard.

(2) Furnizorul de formare si echipa de formatori îsi asumă programul de formare, pentru care propune o structura unitară si coerentă, asigurând corelarea dintre teorie si practică.

(3) În cadrul fiecărei discipline din programul de formare, formatorul care sustine partea teoretică se va implica si în partea practică pentru dobândirea abilitătilor corespunzătoare prevăzute de Standardul ocupational al mediatorului.

(4) Fiecare program de formare este coordonat de către un formator principal.

(5) La finalul fiecărui program de formare, furnizorul de formare care organizează cursurile eliberează certificate de participare pe care se mentionează în mod obligatoriu: perioada de desfăsurare a cursului, locatia, formatorii, disciplinele cursului si numărul de ore aferent acestora.”

2. La articolul 20, alineatul (3) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(3) Examinarea, interviurile, lucrările solicitate eventual de formatori cursantilor, precum si alte activităti care nu se înscriu în prevederile art. 19 alin. (1) nu sunt incluse în orele destinate cursului de formare, iar timpul afectat acestora nu se ia în considerare la calculul orelor programului de formare.”

3. La articolul 37 punctul 3.2, partea introductivă a liniutei a 2-a se modifică si va avea următorul cuprins:

„- programul de formare trebuie să asigure ca fiecare cursant să participe cel putin de două ori în exercitii în care parcurge complet rolul de mediator si să acopere cel putin următoarele subiecte:”.

4. La articolul 37 punctul 3.2, subpunctul c6) se modifică si va avea următorul cuprins:

„c6) asertivitate.”

5. La articolul 41, alineatul (2) se modifică si va avea următorul cuprins:

„ (2) Expertii evaluatori si examinatorii sunt înscrisi în Tabloul examinatorilor si evaluatorilor prin hotărâre a Consiliului de mediere, fiind desemnati dintre formatorii înscrisi în Tabloul formatorilor în domeniul medierii, cu mentiunea «formator principal»”.

6. La articolul 41, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

„(3) Pentru a participa în comisiile de examinare, examinatorii sunt desemnati prin hotărâre a Consiliului de mediere dintre examinatorii înscrisi în Tabloul examinatorilor si evaluatorilor, conform Regulamentului de organizare a examenului de absolvire.

(4) Pentru evaluarea programelor de formare si a furnizorilor care propun aceste programe, Consiliul de mediere desemnează prin hotărâre evaluatori dintre cei înscrisi în Tabloul examinatorilor si evaluatorilor.”

7. La articolul 43, litera (a) se modifică si va avea următorul cuprins:

„a) este mediator autorizat în conditiile Legii si exercită profesia în una dintre formele prevăzute de Lege;”.

8. Articolul 44 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 44. - Pentru a fi înregistrată ca formator cu mentiunea «formator principal», persoana care solicită înregistrarea trebuie să facă dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinte suplimentare fată de art. 43 din prezentul standard: a) a avut atributii de elaborare pentru cel putin un program de formare de mediatori;

b) a participat la elaborarea a cel putin unui manual/suport de curs pentru formarea mediatorilor;

c) a participat ca formator în cel putin 3 cursuri complete de formare a mediatorilor;

d) are minimum 240 de ore de activitate ca formator în cursuri de formare a mediatorilor;

e) are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar fată de pregătirea ca formator debutant;

f) a format în cadrul cursurilor de formare a mediatorilor minimum 60 de persoane.”

9. Articolul 45 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 45. - (1) Înregistrarea ca formator, formator principal, examinator, evaluator se face pentru o perioadă de 4 ani.

 

CONSILIUL DE MEDIERE

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Tabloului mediatorilor autorizati

 

În temeiul prevederilor art. 12 si ale art. 20 lit. f) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator,

Consiliul de mediere adoptă următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Tabloul mediatorilor autorizati, cuprins în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Tabloul mediatorilor autorizati va fi pus la dispozitia oricărei persoane care solicită în scris acest lucru Consiliului de mediere de către Secretariatul tehnic al acestuia si va fi transmis institutiilor prevăzute la art. 12 alin. (3) din Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.

(2) În vederea înregistrării, persoanele interesate vor depune la Consiliu o cerere la care sunt atasate documentele doveditoare pentru îndeplinirea conditiilor prevăzute de prezentul standard.

(3) Consiliul de mediere verifică dosarul si emite o hotărâre privind aprobarea sau respingerea cererii, în termen de maximum 45 de zile de la înregistrarea acesteia.

(4) Consiliul de mediere eliberează hotărârea în original, în termen de maximum 15 zile de la adoptare.

(5) Formatorii si formatorii principali vor fi înscrisi în Tabloul formatorilor.

(6) Examinatorii si evaluatorii vor fi înscrisi în Tabloul examinatorilor si evaluatorilor.

(7) Tablourile se întocmesc de către Consiliul de mediere si se actualizează ori de câte ori apar modificări, dar nu mai mult decât lunar.

(8) În vederea reînregistrării pe aceeasi pozitie formatorul trebuie să facă dovada medierii a minimum 10 cazuri anual, după autorizarea ca mediator.”

10. Articolul 46 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 46. - Înregistrarea ca examinator sau ca expert evaluator a formatorului înregistrat la categoria «formator principal» se face prin hotărâre a Consiliului de mediere, pe baza documentelor care dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor cerinte suplimentare:

a) are minimum 240 de ore de formare în domeniul medierii, în calitate de formator principal;

b) a format minimum 60 de persoane în domeniul medierii, în calitate de formator principal;

c) are minimum 40 de ore de pregătire în domeniul conflictelor, suplimentar fată de formatorul principal;

d) a coordonat în calitate de formator principal minimum 3 cursuri de formare a mediatorilor.”

11. Articolul 48 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 48. - (1) În vederea autorizării ca mediator, până la data la care procedura de avizare si autorizare a furnizorilor de formare devine aplicabilă, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2008, se vor putea organiza cursuri de formare a mediatorilor, finalizate cu examen, în conditiile prezentului standard, numai cu aprobarea expresă a Consiliului de mediere, si în cadrul cărora formatorii pot fi persoane care îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 43 lit. b)-d).

(2) La o lună de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor, formatorii trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 43 lit. a)-d).”

 

Presedintele Consiliului de mediere,

Anca Elisabeta Ciucă

 

Bucuresti, 3 mai 2008.

Nr. 964.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si

informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societătii

de administrare a investitiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

 

În temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 3, art. 15 alin. (3), (4), (5) si (7) si ale art. 20 alin. (2) si (4) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 12/2008 privind nivelul minim al capitalului social necesar societătii de administrare a investitiilor pentru administrarea de fonduri de pensii facultative, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 30 aprilie 2008.

Nr. 24.

 

ANEXĂ

 

NORMA Nr. 12/2008

privind nivelul minim al capitalului social necesar societătii de administrare a investitiilor

pentru administrarea de fonduri de pensii facultative

 

Având în vedere prevederile art. 3, art. 15 alin. (3), (4), (5) si (7) si ale art. 20 alin. (2) si (4) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 16, 21, art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. a) si g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează nivelul minim al capitalului social necesar unei societăti de administrare a investitiilor în vederea autorizării si functionării ca administrator de fonduri de pensii facultative.

Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările si completările ulterioare, si la art. 2 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Nivelul minim al capitalului social

 

Art. 3. - Societatea de administrare a investitiilor care intentionează să administreze si fonduri de pensii facultative trebuie să aibă un capital social minim calculat prin însumarea nivelurilor minime legale prevăzute de Legea nr. 204/2006, cu modificările si completările ulterioare, si de Legea nr. 297/2004, cu modificările si completările ulterioare, si va reprezenta echivalentul în lei al valorii capitalului social minim exprimat în euro, calculat la cursul de schimb al Băncii Nationale a României, la data constituirii.

Art. 4. - Completarea capitalului social necesar desfăsurării activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative din capitalul social propriu al societătilor de administrare a investitiilor până la nivelul minim prevăzut de prezenta normă va fi efectuată numai cu autorizarea modificării autorizatiei de functionare de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

Art. 5. - În vederea autorizării ca administrator de fonduri de pensii facultative, societatea de administrare a investitiilor va prezenta Comisiei autorizarea modificării autorizatiei de functionare ca urmare a completării obiectului de activitate, eliberată de către Comisia Natională a Valorilor Mobiliare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 6. - După obtinerea deciziei de autorizare ca administrator de fonduri de pensii facultative este interzis orice transfer între activele, pasivele, veniturile si cheltuielile privind desfăsurarea activitătii de administrare a investitiilor si activele, pasivele, veniturile si cheltuielile aferente activitătii de administrare a fondurilor de pensii facultative.

Art. 7. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentei norme duce la respingerea cererii de autorizare ca administrator al fondurilor de pensii facultative.

(2) Nerespectarea prevederilor art. 6 se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare, respectiv art. 38 lit. c), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) lit. k) si alin. (2)-(11), precum si art. 122 din Legea nr. 204/2006, cu modificările si completările ulterioare.

 

RECTIFICĂRI

 

La Hotărârea Guvernului nr. 272/2008 privind stabilirea modelelor proceselor-verbale pentru consemnarea rezultatelor votării la alegerile locale din anul 2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 14 martie 2008, se fac următoarele rectificări (care nu apartin Redactiei „Monitorul Oficial, Partea I”):

- în anexa nr. 2B, la pct. g), în loc de: „...[(pct. c: b) + 1]” se va citi: „...[(pct. c: 2) + 1]”;

- în anexa nr. 2D, la pct. g), în loc de: „...[(pct. c: b) + 1]” se va citi: „...[(pct. c: 2) + 1]”;

- în anexa nr. 3B, la pct. g), în loc de: „... [(pct. c: b) + 1]” se va citi: „...[(pct. c: 2) + 1]”;