MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 351         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 7 mai 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

45. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind modificarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006

 

355. - Ordin al presedintelui Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

 

4.500. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

11. - Circulară privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la emiterea primelor mărci postale românesti, numite ,,Cap de bour”

 

12. - Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna mai 2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

5. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea si supravegherea reasigurătorilor

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

43. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 55 alin. (8) lit. a) si b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

47. - Hotărâre privind interpretarea prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind modificarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006

 

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (1) lit. n) din Legea gazelor nr. 351/2004, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 410/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 „Standardul de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale” la Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 1.361/2006 privind aprobarea Standardului de performantă pentru serviciul de transport al gazelor naturale si a Standardului de performantă pentru serviciul de distributie a gazelor naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 27 si 27 bis din 16 ianuarie 2007, se modifică după cum urmează:

1. Anexa nr. 1 „Obiective aplicabile pentru anumiti indicatori de performantă” la Standardul de performantă pentru serviciul de transport se înlocuieste cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

2. Anexa nr. 2 „Modele de raportare” la Standardul de performantă pentru serviciul de transport se înlocuieste cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. - Titularul licentei de transport al gazelor naturale va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar compartimentele de resort din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea acestora.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Gergely Olosz

 

Bucuresti, 24 aprilie 2008.

Nr. 45.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la Standardul de performantă pentru serviciul de transport)

 

Obiective aplicabile pentru anumiti indicatori de performantă

 

 

 

Indicatorul de performantă (nr. articolului)

Obiectiv

IP1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SNT (art. 5)

98%

IP2 - Realizarea instalatiei de racordare la SNT a solicitantilor de acces [art. 6 lit. (a) si (b)]

98%

IP4 - Informarea cu privire la reluarea prestării serviciului [art. 8(1) lit. (a) si (b)]

95%

IP5 - Notificarea întreruperilor planificate în prestarea serviciului si reluarea acestuia [art. 9(1)]

100%

IP6 - Rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor SNT referitoare la măsurarea gazelor naturale [art. 10(1) lit. (a) si (b)]

98%

IP7 - Rezolvarea sesizărilor referitoare la integritatea si functionarea SNT în conditii de sigurantă [art. 11 alin. (2)]

95%

IP8 - Obligatiile OST de informare a solicitantilor/utilizatorilor, decurgând din alte reglementări ale ANRE (art. 12)

95%

IP 11 - Indicatori de sigurantă [art. 15 (1) lit. (a)] [art. 15(1) lit. (b)] [art. 15 (1) lit. (c) ]

maximum 8,3%

0,8

0,1

 

ANEXA Nr. 2

(Anexa nr. 2 la Standardul de performantă pentru serviciul de transport)

 

Modele de raportare

 

 


Indicatorul de performantă (nr. articolului)

Obiectiv

Realizat

IP1 - Rezolvarea solicitărilor de acces în vederea racordării la SNT (art. 5)

98%

 

IP2 - Realizarea instalatiei de racordare la SNT a solicitantilor de acces [art. 6 lit. (a) si (b)]

98%

 

IP4 - Informarea cu privire la reluarea prestării serviciului [art. 8(1) lit. (a) si (b)]

95%

 

IP5 - Notificarea întreruperilor planificate în prestarea serviciului si reluarea acestuia [art. 9(1)]

100%

 

IP6 - Rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor SNT referitoare la măsurarea gazelor naturale [art. 10(1) lit. (a) si (b)]

98%

 

IP7 - Rezolvarea sesizărilor referitoare la integritatea si functionarea SNT în conditii de sigurantă [art. 11 alin. (2)]

95%

 

IP8 - Obligatiile OST de informare a solicitantilor/utilizatorilor, decurgând din alte reglementări ale ANRE (art. 12)

95%

 

IP 11 - Indicatori de sigurantă [art. 15 (1) lit. (a)]

maximum 8,3%

 

[art. 15(1) lit. (b)]

0,8

 

[art. 15(1) lit. (c)]

0,1

 

 

Director general,

..........................................

L.S.

 

Data: .........................

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

AUTORITATEA PENTRU VALORIFICAREA ACTIVELOR STATULUI

 

ORDIN

privind încetarea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei

 

În temeiul prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, aprobată cu completări prin Legea nr. 360/2004, cu modificările ulterioare, şi ale art. 31-35 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului emite prezentul ordin.

Articol unic. - Procedura de administrare specială la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, cu sediul în municipiul Vatra Dornei, str. Mihai Eminescu nr. 1, judetul Suceava, înmatriculată la oficiul registrului comertului sub nr. J33/358/2002, instituită prin Ordinul ministrului economiei si comertului nr. 667/2006 privind instituirea procedurii de administrare specială si de supraveghere financiară la Societatea Comercială „Minbucovina” - S.A. Vatra Dornei, încetează de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Statului,

Teodor Atanasiu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2008.

Nr. 355.

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

AGENTIA NATIONALĂ A FUNCTIONARILOR PUBLICI

 

ORDIN

pentru stabilirea unui cadru unitar privind metodele de completare si transmitere a datelor si informatiilor referitoare la respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si la implementarea procedurilor disciplinare

 

Având în vedere:

- prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) si ale art. 21 alin. (4) si (5) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată;

- prevederile art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, cu modificările ulterioare;

- prevederile art. 55 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind normele de organizare si functionare a comisiilor de disciplină;

- necesitatea îndeplinirii activitătilor prevăzute de conditionalitatea nr. 4 I. „Prevenirea faptelor de coruptie”, măsura 4 „Monitorizarea respectării normelor de conduită si a standardelor etice în administratia publică”, etapa 4.2 „Stabilirea metodelor de colectare a informatiilor relevante privind încălcarea normelor de etică de către functionarii publici din toate sectoarele, centralizarea acestora si prezentarea lor într-un format unic” si etapa 4.3 „Colectarea informatiilor relevante privind măsurile luate pentru reducerea oportunitătilor de coruptie, precum si evaluarea impactului acestora. Raportarea măsurilor luate pentru reducerea oportunitătilor de coruptie, precum si a sanctiunilor luate împotriva functionarilor publici, în particular a celor din administratia publică de la nivel local. Pregătirea si diseminarea de către mass-media a datelor statistice, pe baza unor rapoarte semestriale”, cuprinse în Planul de actiune pentru îndeplinirea conditionalitătilor din cadrul mecanismului de cooperare si verificare a progresului realizat de România în domeniul reformei sistemului judiciar si al luptei împotriva coruptiei, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2007,

în temeiul prevederilor art. 21 alin. (2) si ale art. 22 alin. (1) lit. b) si d) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată,

presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Prin prezentul ordin se asigură un cadru unitar privind stabilirea metodelor de completare, transmitere si colectare periodică, în formate standard de raportare si centralizare, a datelor si informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autoritătilor si institutiilor publice.

(2) Scopul prezentului ordin îl constituie asigurarea conditiilor necesare îmbunătătirii procesului de monitorizare si evaluare a implementării normelor de conduită si a efectelor procedurilor disciplinare în sistemul functiei publice, prin standardizarea procesului de raportare, în vederea facilitării prelucrării datelor si a cresterii obiectivitătii si calitătii procesului de analiză.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se aplică următoarelor autorităti si institutii publice:

a) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică centrală;

b) serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale;

c) autoritătilor si institutiilor publice din administratia publică locală.

(2) Autoritătile si institutiile publice prevăzute la alin. (1) îndeplinesc obligatiile prevăzute de prezentul ordin prin consilierii etici si presedintii comisiilor de disciplină, potrivit responsabilitătilor exprese ale acestora prevăzute de prezentul ordin.

Art. 3. - (1) Se aprobă Instructiunile de completare si transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduită si a formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevăzute în anexa nr. 1, denumite în continuare instructiuni.

(2) Se aprobă formatul standard de raportare privind respectarea normelor de conduită, prevăzut în anexa nr. 2.

(3) Se aprobă formatul standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare, prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Autoritătile si institutiile publice au obligatia de raportare a datelor si informatiilor relevante privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si implementarea procedurilor disciplinare, în forma si în continutul stabilite pentru formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3.

(2) Formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3 se completează cu respectarea regulilor procedurale prevăzute în instructiuni.

(3) Autoritătilor si institutiilor publice le revine responsabilitatea corectitudinii datelor si informatiilor completate în formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3, care se transmit Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 5. - (1) Raportul privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici se întocmeste trimestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2, de către consilierul etic din cadrul autoritătii sau institutiei publice.

(2) Raportul prevăzut la alin. (1) se aprobă de conducătorul autoritătii sau institutiei publice, se comunică functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice si se transmite trimestrial Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârsitului fiecărui trimestru al anului.

(3) Raportul privind implementarea procedurilor disciplinare se întocmeste semestrial, în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 3, de către presedintele comisiei de disciplină, se comunică conducătorului autoritătii sau institutiei publice si consilierului etic si se transmite Agentiei Nationale a Functionarilor Publici de către consilierul etic în primele 7 zile lucrătoare ale lunii imediat următoare sfârsitului fiecărui semestru al anului. Formatul standard de raportare completat în conditiile prezentului alineat se transmite de consilierul etic odată cu formatul standard de raportare prevăzut la alin. (1), completat pentru trimestrul al doilea, si, respectiv, al patrulea al anului.

Art. 6. - (1) În vederea aplicării unitare de către autoritătile si institutiile publice a prevederilor art. 5, Agentia Natională a Functionarilor Publici publică pe portalul institutiei modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 si modelul formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 3, în format Excel, la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea „Materiale utile”, subsectiunea „Formate de raportare”.

(2) Cele două modele ale formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3 se publică pe portalul Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, la adresa prevăzută la alin. (1), cu 20 de zile calendaristice înainte de sfârsitul fiecărui trimestru, respectiv semestru.

(3) Autoritătile si institutiile publice au obligatia să descarce, trimestrial si, respectiv, semestrial, modelul celor două formate standard de raportare si să le completeze în format Excel, cu respectarea conditiilor tehnice de formatare si de completare stabilite în instructiunile prevăzute în anexa nr.1, pentru a permite prelucrarea automată a datelor.

(4) Fisierul tip .xls trimestrial, respectiv fisierele tip .xls semestriale completate în conditiile prevăzute la alin. (3) se comunică Agentiei Nationale a Functionarilor Publici numai în  format electronic, ca atasament al unui singur e-mail transmis de consilierul etic din cadrul autoritătii sau institutiei publice, cu respectarea alin. (5).

(5) Transmiterea formatelor de raportare completate se face astfel:

a) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală;

b) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în unitătile administrativ-teritoriale;

c) prin comunicarea electronică la adresa de e-mail conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală.

Art. 7. - (1) Datele si informatiile cuprinse în formatele de raportare completate si transmise în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (5) sunt centralizate si prelucrate de Agentia Natională a Functionarilor Publici pe baza unor programe informatice.

(2) Pe baza programelor informatice folosite pentru centralizarea si prelucrarea datelor, Agentia Natională a Functionarilor Publici poate decide invalidarea formatelor de raportare si neintegrarea datelor si informatiilor cuprinse în acestea, ca măsură procedurală specifică ce se aplică în situatia neconformitătii cu instructiunile de completare. Invalidarea rapoartelor are loc în următoarele situatii:

a) netransmiterea formatelor de raportare în termenul prevăzut la art. 5 alin. (2), respectiv alin. (3);

b) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (3);

c) nerespectarea prevederilor art. 6 alin. (4);

d) netransmiterea formatelor de raportare în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (5);

e) constatarea de către Agentia Natională a Functionarilor Publici a unor date nereale sau erori procedurale în completarea formatelor de raportare.

Art. 8. - (1) Pe baza datelor si informatiilor cuprinse în formatele de raportare trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici si în formatele de raportare semestriale privind implementarea procedurilor disciplinare în cadrul autoritătilor si institutiilor publice, Agentia Natională a Functionarilor Publici elaborează rapoarte semestriale, pe care le publică pe portalul institutiei, după cum urmează:

a) în luna iulie, pentru semestrul I al anului în curs;

b) în luna ianuarie a anului următor, pentru semestrul II al anului precedent.

(2) Agentia Natională a Functionarilor Publici poate prezenta în cuprinsul rapoartelor semestriale prevăzute la alin. (1) si lista institutiilor si autoritătilor publice care nu au transmis de două ori consecutiv formatele standard de raportare completate în conditiile si termenele prevăzute în prezentul ordin.

Art. 9. - Prin exceptie de la prevederile art. 5 alin. (2), formatele standard de raportare privind respectarea normelor de conduită de către functionarii publici pe trimestrul I al anului 2008 se întocmesc si se transmit, cu respectarea prevederilor prezentului ordin, până la data de 20 mai 2008.

Art. 10. - Agentia Natională a Functionarilor Publici recomandă consiliilor judetene să acorde sprijinul necesar primăriilor comunelor care nu au acces la mijloacele de comunicare informatică, la cererea acestora, în vederea comunicării electronice a formatelor de raportare, în conditiile prevăzute la art. 6 alin. (5) lit. c).

Art. 11. - (1) În vederea exercitării atributiilor prevăzute de art. 21 alin. (2) din Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a functionarilor publici, republicată, precum si pentru a se asigura consolidarea rolului institutional al consilierului etic, Agentia Natională a Functionarilor Publici recomandă autoritătilor si institutiilor publice următoarele:

a) desemnarea consilierului etic să se facă, de regulă, din cadrul compartimentului de resurse umane;

b) calitatea de consilier etic să nu fie atribuită conducătorului compartimentului de resurse umane;

c) persoana desemnată consilier etic să nu fie membru al comisiei de disciplină;

d) atributiile functionarului public desemnat consilier etic să fie revizuite astfel încât atributiile corespunzătoare calitătii de consilier etic să aibă o pondere proportională cu importanta si volumul activitătii de consiliere etică si de monitorizare a respectării normelor de conduită în cadrul fiecărei autorităti si institutii publice;

e) să sprijine activitatea consilierului etic;

f) să asigure conditiile necesare participării consilierului etic la programe de perfectionare profesională având tematici precum etică, conduită si integritate, măsuri anticoruptie si comunicare;

g) să asigure conditiile necesare participării consilierului etic la dezbaterile si evenimentele organizate de Agentia Natională a Functionarilor Publici în vederea dezvoltării retelei consilierilor etici.

(2) Tematicile programelor de perfectionare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) sunt considerate de Agentia Natională a Functionarilor Publici domenii prioritare de instruire a consilierilor etici.

(3) Tematicile programelor de perfectionare profesională prevăzute la alin. (1) lit. f) nu sunt limitative. Autoritătile si institutiile publice pot identifica si alte tematici pentru perfectionarea profesională a consilierilor etici, în raport cu necesitătile de instruire ale acestora identificate în cadrul procedurii de evaluare a performantelor profesionale individuale si de oferta disponibilă a furnizorilor de formare profesională.

Art. 12. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 13. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale a Functionarilor Publici,

József Birtalan

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 4.500.

 

ANEXA Nr. 1

 

INSTRUCTIUNI

de completare si transmitere a formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduită si a formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare

 

CAPITOLUL I

Dispozitii comune aplicabile pentru completarea si transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3

 

SECTIUNEA 1

Scopul instructiunilor si responsabilităti ale autoritătilor si institutiilor publice în implementarea instructiunilor

 

Art. 1. - Scopul prezentelor instructiuni este de a asigura, prin intermediul unei reglementări unitare aplicabile autoritătilor si institutiilor publice, coordonarea metodologică necesară pentru completarea si transmiterea formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduită prevăzut în anexa nr. 2 si a formatului de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prevăzut în anexa nr. 3.

Art. 2. - (1) Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice implicate în procesul de raportare îl desemnează pe consilierul etic responsabil de implementarea prezentelor instructiuni, precum si de completarea formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 si de transmiterea acestuia si a formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 3 în conditiile si în termenele reglementate.

(2) Presedintii comisiilor de disciplină, cu sprijinul secretarilor comisiilor, au obligatia de a completa semestrial formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 3. Acesta se comunică conducătorului autoritătii sau institutiei publice si consilierului etic si se transmite semestrial Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, denumită în continuare Agentia, de către consilierul etic.

(3) Comisiile de disciplină si compartimentele de resurse umane au obligatia de a pune la dispozitia consilierului etic datele si informatiile necesare pentru transmiterea formatelor de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3, în conditiile si termenele reglementate.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), pentru comisiile de disciplină constituite în temeiul prevederilor art. 6, 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007 privind organizarea si functionarea comisiilor de disciplină, completarea formatului de raportare prevăzut în anexa nr. 3 se face de către presedintele comisiei de disciplină si se transmite Agentiei, în conditiile si termenele reglementate. La completarea formatului de raportare prevăzut în anexa nr. 3, presedintii comisiilor de disciplină vor avea în vedere si actele administrative privind sanctionarea disciplinară comunicate de autorităti si institutii publice conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007.

Art. 3. - (1) Consilierul etic este persoana de contact în relatia cu Agentia.

(2) Coordonatele de contact ale consilierului etic sunt utilizate de Agentie pentru a lămuri anumite aspecte legate de raportare.

(3) Agentia introduce coordonatele de contact ale consilierilor etici într-o bază de date, administrată si utilizată în vederea dezvoltării retelei de consilieri etici.

(4) Coordonatele de contact ale consilierilor etici se completează, alături de celelalte date solicitate, în tabelul I al formatului standard de raportare cuprins în anexa nr. 2 si se actualizează ori de câte ori pe parcursul raportărilor intervin modificări în ceea ce priveste persoana desemnată consilier etic.

Art. 4. - (1) Completarea si transmiterea formatelor standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3 se fac cu respectarea prezentelor instructiuni.

(2) Formatul de raportare privind respectarea normelor de conduită prevăzut în anexa nr. 2 se completează si se transmite trimestrial.

(3) Formatul de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prevăzut în anexa nr. 3 se completează si se transmite semestrial.

(4) Trimestrele si semestrele sunt corespunzătoare anului calendaristic, iar calculul acestora se face începând cu luna ianuarie a fiecărui an.

Art. 5. - (1) Formatele de raportare se completează numai în format Excel, prin utilizarea modelului formatelor standard de raportare prevăzute de anexele nr. 2 si 3, stabilite de Agentie, postate la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea „Materiale utile”, subsectiunea „Formate de raportare”.

(2) Formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3 contin tabele care se completează cu respectarea conditiilor tehnice prestabilite specifice modelului fiecărui format de raportare stabilit de Agentie, potrivit alin. (3)-(7).

(3) Fiecare coloană sau rubrică a tabelelor afisează în momentul selectării un marcaj electronic care contine îndrumări metodologice de completare si se referă la principalele dispozitii speciale despre modul de completare a coloanei sau rubricii respective, cuprinse în prezentele instructiuni.

(4) Coloanele sau rubricile care nu trebuie completate sunt blocate. Coloanele sau rubricile care trebuie completate sunt formatate în ceea ce priveste dimensiunea, culoarea si proprietătile caracterelor.

(5) Coloanele sau rubricile evidentiate prin culoare mai închisă se completează numai cu cifre. Este obligatorie completarea acestor rubrici. În cazul în care nu există date exprimate în cifre pentru trimestrul sau, după caz, semestrul pentru care se completează formatul de raportare, se înscrie în mod obligatoriu cifra 0 (zero). Înscrierea cifrei zero este necesară pentru a permite utilizarea formulelor si prelucrarea datelor pe baza programelor informatice utilizate de Agentie. Fiecărei coloane sau rubrici care trebuie completată îi sunt atribuite limite ale valorilor numerice care pot fi înscrise. La completarea cu text sau în momentul în care coloana sau rubrica se completează cu alte valori numerice decât cele considerate admisibile din punct de vedere procedural se afisează automat un mesaj de eroare, fiind necesară revizuirea modului de completare a coloanei sau rubricii respective.

(6) Coloanele sau rubricile neevidentiate prin culoare mai închisă se completează cu text care poate contine si cifre.

(7) Modificarea oricărui tabel sau completarea cu litere a coloanelor ori rubricilor evidentiate prin culoare mai închisă îl face inutilizabil.

Art. 6. - (1) Transmiterea formatelor de raportare completate se face ca atasament al unui singur e-mail trimis de consilierul etic la următoarele adrese:

a) conduitacentrale@anfp.gov.ro, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică centrală;

b) conduitadeconcentrate@anfp.gov.ro, pentru serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale în unitătile administrativ-teritoriale;

c) conduitalocale@anfp.gov.ro, pentru autoritătile si institutiile publice din administratia publică locală.

(2) Subiectul e-mailului prin care se transmit Agentiei formatele de raportare completate trebuie să cuprindă specificatii referitoare la tipul autoritătii sau institutiei publice, trimestrul, respectiv semestrul, anul si indicatii privind continutul raportării. Completarea în subiectul e-mailului a acestor specificatii se face cu respectarea următoarelor reguli:

a) Tipul institutiei este, după caz:

(i) CEN, dacă institutia care raportează este din administratia publică centrală;

(ii) DEC, dacă institutia care raportează este serviciu public deconcentrat;

(iii) PRF, dacă raportarea provine de la institutia prefectului;

(iv) CJ, dacă raportarea provine de la un consiliu judetean;

(v) P, dacă raportarea provine de la o primărie de municipiu, oras sau comună;

b) Trimestrul, respectiv semestrul se numerotează cu cifre romane, după caz, de la I la IV;

c) Anul se scrie cu cifre arabe;

d) Indicatiile despre continutul raportării se specifică în subiectul e-mailului astfel:

(i) în cazul raportării trimestriale a formatului standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 se specifică litera R dacă raportarea contine date sau litera N dacă autoritatea sau institutia publică nu are nimic de raportat pentru trimestrul respectiv;

(ii) în cazul raportării semestriale, când se comunică prin acelasi e-mail atât formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat pentru trimestrul al II-lea, respectiv trimestrul al IV-lea al anului, cât si formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 3, completat pentru semestrul I, respectiv pentru semestrul al II-lea al anului, se specifică literele RR, dacă raportarea contine date despre ambele formate de raportare, sau literele NN, dacă autoritatea sau institutia publică nu are nimic de raportat pentru perioada respectivă;

(iii) în cazul raportării semestriale, când se comunică prin acelasi e-mail atât formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 completat pentru trimestrul al II-lea, respectiv trimestrul al IV-lea al anului, cât si formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 3, completat pentru semestrul I, respectiv pentru semestrul al II-lea al anului, se specifică literele RN, dacă raportarea contine date despre formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 si nu contine date despre formatul de raportare prevăzut de anexa nr. 3, sau literele NR, dacă raportarea nu contine date despre formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 si contine date despre formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 3.

(3) În înscrierea subiectului e-mailului, între fiecare dintre specificatiile prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se inserează caracterul „.” (punct).

(4) Specificatiile prevăzute la alin. (2) trebuie să fie corect înscrise în subiectul e-mailului pentru a facilita procesul de centralizare si prelucrare a datelor la nivelul Agentiei.

(5) Autoritătile sau institutiile publice care nu au nimic de raportat cu privire la niciunul dintre formatele de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3 completează numai tabelul nenumerotat si tabelul I al formatului de raportare prevăzut în anexa nr. 2 si îl transmit Agentiei, în conditiile prevăzute la alin. (1)-(4).

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli si responsabilităti privind evaluarea si îmbunătătirea procesului de implementare

 

Art. 7. - (1) Evaluarea si îmbunătătirea procesului de implementare a prezentelor instructiuni se realizează:

a) la nivelul fiecărei autorităti sau institutii publice, pe baza analizelor interne, a concluziilor rezultate pe baza acestora si a solutiilor considerate adecvate pentru cresterea calitătii implementării prezentelor instructiuni;

b) la nivelul Agentiei, pe baza analizei generale a procesului de raportare si implementare a prezentelor instructiuni la nivelul autoritătilor si institutiilor publice, precum si pe baza analizei interne a procesului de centralizare si prelucrare a datelor si

informatiilor transmise de autorităti si institutii publice.

(2) Pentru asigurarea calitătii procesului de implementare a prezentelor instructiuni, Agentia poate posta pe portalul institutiei la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea „Materiale utile”, subsectiunea „Formate de raportare”, următoarele:

a) unele modele cu caracter exemplificativ privind completarea unor rubrici sau coloane cuprinse în tabelele din formatele standard de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3, în scopul facilitării întelegerii si aplicării prezentelor instructiuni;

b) recomandări privind îmbunătătirea procesului de raportare sau, după caz, de eliminare/diminuare a erorilor de raportare, pe baza analizelor periodice pe care Agentia le efectuează cu privire la aplicarea prezentelor instructiuni si la desfăsurarea procesului de implementare.

(3) Persoanele si compartimentele cu responsabilităti în implementarea prezentelor instructiuni, prevăzute la art. 2, au obligatia de a consulta trimestrial, respectiv semestrial, anterior completării si transmiterii formatelor de raportare prevăzute în anexele nr. 2 si 3, portalul Agentiei la adresa www.anfp.gov.ro, sectiunea „Materiale utile”, subsectiunea „Formate de raportare”, în vederea informării lor cu privire la măsurile de natura celor prevăzute la alin. (2).

 

CAPITOLUL II

Dispozitii speciale privind completarea si transmiterea formatului standard de raportare privind respectarea normelor de conduită prevăzut în anexa nr. 2

 

SECTIUNEA 1

Reguli generale de completare si transmitere a formatulu standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2

 

Art. 8. - Datele si informatiile cuprinse în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2 se referă la trimestrul pentru care acesta se completează la nivelul autoritătilor si institutiilor publice si se transmite Agentiei.

Art. 9. - Formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 contine un tabel nenumerotat, identificabil pe baza titlului, si 6 tabele identificabile pe baza numerotării cu cifre romane si a titlului. Titlul fiecărui tabel reflectă în sinteză obiectul datelor si informatiilor la care se referă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli referitoare la completarea tabelelor cuprinse în formatul standard de raportare prevăzut în anexa nr. 2

 

Art. 10. - Tabelele cuprinse în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 2 se completează cu respectarea dispozitiilor comune prevăzute în cap. I si a dispozitiilor speciale prevăzute în cap. II din prezentele instructiuni.

Art. 11. - Tabelul „Raport privind respectarea normelor de conduită” este singurul tabel nenumerotat din acest format de raportare si cuprinde informatii referitoare la anul si la trimestrul pentru care se face raportarea. Acest tabel nu se completează de către consilierii etici. Informatiile cuprinse în acest tabel se actualizează periodic de Agentie.

Art. 12. - În tabelul I „Date despre consilierul etic” se completează numai coloana 2, după cum urmează:

a) rubrica „Denumire institutie/autoritate publică” se completează cu denumirea integrală a institutiei sau autoritătii publice;

b) rubrica „Judet” se completează cu indicativul judetului;

c) rubrica „Nr. functionari publici din institutie” se completează cu numărul de functionari publici încadrati în autoritatea sau institutia publică, actualizat la data raportării, comunicat de compartimentul de resurse umane.

d) rubrica „Numele si prenumele” se completează cu numele si prenumele persoanei de contact - consilierul etic;

e) rubrica „Departament” se completează cu denumirea departamentului în care consilierul etic îsi desfăsoară activitatea;

f) rubrica „Cursuri de formare urmate de consilierul etic” se completează cu denumirea cursurilor urmate de acesta în domenii relevante;

g) rubrica „Nr. telefon” se completează cu numărul de telefon, inclusiv prefixul telefonic interurban si interiorul, acolo unde este cazul, la care consilierul etic poate fi contactat;

h) rubrica „Nr. fax” se completează cu numărul de fax, inclusiv prefixul telefonic interurban la care consilierul etic poate primi corespondentă referitoare la activitatea de raportare;

i) rubrica „E-mail” se completează cu adresa de e-mail de serviciu la care consilierul etic poate primi corespondenta referitoare la activitatea de raportare. Completarea acestei rubrici nu este obligatorie.

Art. 13. - Tabelul II „Date privind activitatea de consiliere etică” se completează, pe baza rezultatelor activitătii consilierului etic, după cum urmează:

a) rubrica „Nr. de functionari publici care au solicitat consiliere etică” se completează cu numărul de functionari publici care au solicitat consilierului etic sfaturi sau informatii referitoare la respectarea normelor de conduită, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, coloana 1 - de conducere si coloana 2 – de executie. Nu se va înscrie aici numărul de situatii în care a fost solicitată consilierea etică, ci numărul efectiv de persoane care au solicitat consiliere etică. Cifrele înscrise se vor referi numai la trimestrul pentru care se face raportarea si nu vor însuma si cifrele raportate în trimestrele anterioare.

b) rubrica „Problemele care au constituit obiectul consilierii etice” - coloana 3 se completează prin rezumarea aspectelor asupra cărora a fost solicitată consilierea.

c) rubrica „Numărul de functionari publici cărora li s-a acordat consiliere etică” se completează cu numărul de functionari publici cărora consilierul etic le-a acordat consiliere etică, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, coloana 4 – de conducere sau coloana 5 - de executie. Nu se va înscrie aici numărul de situatii în care a fost acordată consilierea etică, ci numărul efectiv de functionari publici care au beneficiat de consiliere. Cifrele înscrise se vor referi numai la trimestrul pentru care se face raportarea si nu vor însuma si cifrele raportate în trimestrele anterioare.

d) rubrica „Modalitătile de actiune ulterioară a functionarului public” - coloana 6 se completează prin rezumarea modului în care functionarii publici care au beneficiat de consiliere etică s-au comportat ulterior în ceea ce priveste aspectele consiliate, respectiv măsura în care functionarii publici au respectat sau nu normele de conduită referitor la care au solicitat consiliere.

e) rubrica „Observatii” - coloana 7 se completează cu acele aspecte pe care consilierul etic le-a remarcat cu ocazia îndeplinirii îndatoririlor sale.

Art. 14. - (1) Tabelul III „Cauzele si consecintele nerespectării normelor de conduită la nivelul institutiei sau autoritătii publice” se completează după cum urmează:

a) rubrica „Cauzele nerespectării normelor de conduită” - coloana 1 se completează cu informatii referitoare la identificarea cauzelor concrete care au determinat, au favorizat ori au condus la nerespectarea normelor de conduită. Se completează cu o scurtă descriere obiectivă a acelor împrejurări care au favorizat sau determinat functionarul public să încalce dispozitiile legale. Cauzele apar anterior sau concomitent săvârsirii faptei prin care se încalcă o normă legală.

b) rubrica „Consecintele nerespectării normelor de conduită” - coloana 2 cuprinde identificarea consecintelor care pot fi asociate uneia sau mai multor cauze de nerespectare a normelor de conduită, indicate în coloana 1. Consecintele sunt, de regulă, reprezentate de efectele juridice produse sau, după caz, de urmările negative ale faptei functionarului public.

Consecintele survin ulterior săvârsirii faptei si sunt strâns legate de aceasta si de cauza producerii ei.

(2) În cuprinsul coloanelor 1 si 2 se completează si informatii privind:

a) identificarea situatiilor în care asupra functionarului public au fost exercitate constrângeri sau amenintări care l-au determinat să încalce dispozitiile legale;

b) cazurile în care functionarilor publici li s-a cerut să actioneze sub presiunea factorului politic.

Art. 15. - Tabelul IV „Cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică” se completează după cum urmează:

a) rubrica „Nr. cazuri” - coloana 1 se completează prin înscrierea numărului de cazuri care au prezentat interes pentru opinia publică;

b) rubrica „Descrierea pe scurt a cazurilor” - coloana 2 se completează prin identificarea faptei, a cauzelor si consecintelor produse;

c) rubrica „Motivele pentru care cazurile au fost considerate ca prezentând interes pentru opinia publică” - coloana 3 se completează prin indicarea modalitătii/contextului care a determinat aparitia interesului pentru opinia publică si efectul creat.

Art. 16. - (1) Tabelul V „Modalitătile de prevenire a încălcării normelor de conduită în cadrul autoritătii sau institutiei publice” se completează prin specificarea de către consilierul etic a acelor măsuri, identificate si implementate la nivelul fiecărei autorităti sau institutii publice, care pot contribui la prevenirea încălcării normelor de conduită.

(2) Se recomandă ca măsurile de prevenire a încălcării normelor de conduită să aibă la bază:

a) analize prealabile ale mediului organizational intern si extern, precum si asupra modului în care mediul intern si extern autoritătii sau institutiei publice poate influenta conduita functionarilor publici;

b) previzionarea si evaluarea riscurilor care pot apărea în activitatea functionarilor publici din cadrul autoritătii sau institutiei publice;

c) identificarea domeniilor de activitate sau a activitătilor cu risc ridicat de expunere la vulnerabilităti care ar putea conduce la încălcarea normelor de conduită sau la fapte mai grave de încălcare a legii;

d) identificarea factorilor care generează vulnerabilităti sau care favorizează încălcarea normelor de conduită; studierea comportamentelor/atitudinilor/vulnerabilitătilor identificate atât la nivel individual, cât si la nivelul autoritătii sau institutiei publice, care pot conduce la încălcarea normelor de conduită;

e) măsuri manageriale si administrative menite să contribuie la îmbunătătirea climatului de lucru;

f) identificarea si implementarea măsurilor de eliminare sau reducere a riscurilor care pot apărea în activitate si care pot conduce la încălcarea normelor legale;

g) identificarea si implementarea măsurilor de limitare a interventiei factorilor care generează vulnerabilităti si de aparitie a situatiilor cu potential impact negativ asupra conduitei functionarilor publici.

(3) Măsurile de prevenire trebuie să fie specifice si adaptate situatiilor susceptibile de nerespectare a normelor de conduită.

Acestea trebuie să aibă un caracter preventiv prin implementarea acestora înainte de a constata încălcări ale normelor legale.

(4) Măsurile de prevenire a încălcării normelor de conduită pot viza:

a) actiuni de constientizare a functionarilor publici asupra riscurilor încălcării normelor de conduită;

b) actiuni de informare, educare si modificare a comportamentelor;

c) după caz, alte măsuri care sunt identificate si considerate la nivelul fiecărei autorităti sau institutii publice adecvate pentru prevenirea aparitiei unor situatii de încălcare a normelor de conduită.

(5) Măsurile si actiunile prevăzute la alin. (2) si (4) nu sunt limitative. Autoritătile si institutiile publice pot identifica si implementa si alte măsuri pe care le consideră adecvate domeniului de competentă si activitătii.

Art. 17. - (1) Tabelul VI „Măsuri privind reducerea/eliminarea cazurilor de nerespectare a normelor de conduită la nivelul institutiei sau autoritătii publice” se completează prin specificarea de către consilierul etic a acelor măsuri, identificate si implementate la nivelul fiecărei autorităti sau institutii publice, care pot contribui la eliminarea sau reducerea cazurilor de nerespectare a normelor de conduită.

(2) Măsurile de reducere/eliminare a cazurilor de nerespectare a normelor de conduită sunt implementate, de regulă, după ce au fost identificate cazuri de nerespectare a normelor de conduită la nivelul autoritătii sau institutiei publice.

(3) Se recomandă ca măsurile de reducere/eliminare a cazurilor de nerespectare a normelor de conduită să aibă la bază:

a) identificarea cauzelor care au condus la nerespectarea normelor de conduită;

b) identificarea si evaluarea consecintelor produse în cazurile concrete de nerespectare a normelor de conduită;

c) identificarea si implementarea măsurilor de înlăturare a cauzelor care au condus la nerespectarea normelor de conduită si de eliminare a consecintelor care s-ar fi putut produce.

(4) Măsurile de reducere/eliminare a cazurilor de nerespectare a normelor de conduită pot viza:

a) eliminarea/diminuarea incidentei cauzelor care stau la baza producerii de încălcări ale normelor de conduită;

b) măsuri manageriale si administrative menite să contribuie la îmbunătătirea climatului de lucru;

c) măsuri de sanctionare disciplinară aplicate si ulterior urmate de actiuni de constientizare a personalului institutiei cu privire la consecintele încălcării normelor de conduită si ale sanctionării disciplinare;

d) implementarea măsurilor de prevenire a încălcării normelor de conduită;

e) după caz, alte măsuri care sunt identificate si considerate la nivelul fiecărei autorităti sau institutii publice adecvate pentru reducerea/eliminarea cazurilor de încălcare a normelor de conduită.

(5) Măsurile si actiunile prevăzute la alin. (3) si (4) nu sunt limitative. Autoritătile si institutiile publice pot identifica si implementa si alte măsuri pe care le consideră adecvate domeniului de competentă si activitătii.

Art. 18. – Datele si informatiile din tabelele II-VI vor fi sintetizate de consilierul etic pe baza rezultatelor activitătii de consiliere etică, a analizei rapoartelor comisiei de disciplină si a măsurilor implementate la nivelul autoritătilor sau institutiilor publice.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii speciale privind completarea si transmiterea formatului standard de raportare privind implementarea procedurilor disciplinare prevăzut în anexa nr. 3

 

Art. 19. - Formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 3 contine un tabel nenumerotat, identificabil pe baza titlului, si un tabel identificabil pe baza numerotării cu cifre romane si a titlului. Titlul fiecărui tabel reflectă în sinteză obiectul datelor si informatiilor la care se referă.

Art. 20. - Tabelul „Raport privind situatia implementării procedurilor disciplinare” este singurul tabel nenumerotat din acest format de raportare si cuprinde informatii referitoare la anul si la semestrul pentru care se face raportarea. Acest tabel nu se completează de către presedintii comisiilor de disciplină. Informatiile cuprinse în acest tabel se actualizează periodic de către Agentie.

Art. 21. - Tabelul I „Situatia implementării procedurilor disciplinare”, cuprins în formatul de raportare prevăzut în anexa nr. 3, se completează cu respectarea dispozitiilor comune prevăzute în cap. I si a dispozitiilor speciale prevăzute în prezentul capitol.

Art. 22. - (1) Tabelul prevăzut la art. 21 se completează cu datele si informatiile solicitate, care se raportează ulterior finalizării procedurilor de cercetare administrativă, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007.

(2) În sensul prezentelor instructiuni, se consideră necesare pentru completarea tabelului datele si informatiile privind finalizarea procedurii de cercetare administrativă, în următoarele cazuri:

a) comisia de disciplină a aplicat solutia clasării sesizării în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007;

b) comisia de disciplină a formulat, prin raportul său, propunerea de sanctionare disciplinară a functionarului public, iar actul administrativ de sanctionare disciplinară nu a fost emis în conditiile si în termenul prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007;

c) persoana care are competenta legală a emis actul administrativ privind sanctionarea disciplinară a functionarului public, în conditiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007;

d) procedura disciplinară a fost suspendată în conditiile art. 77 alin. (6) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicată;

e) au fost sesizate organele de cercetare penală pentru fapta functionarului public, în conditiile Hotărârii Guvernului nr. 1.344/2007.

Art. 23. - (1) Tabelul se completează, cu respectarea prevederilor art. 5, de către presedintele comisiei de disciplină, pe baza datelor si informatiilor care rezultă din activitatea comisiei de disciplină si, acolo unde este cazul, pe baza datelor furnizate de compartimentul de resurse umane.

(2) Rubrica „Capacitatea de sesizare” se completează după cum urmează:

a) rubrica „Nr. de functionari publici pentru care a fost sesizată comisia de disciplină” se completează prin indicarea numărului de functionari publici, defalcat pe categoria din care acestia fac parte, coloana 1 „De conducere” sau coloana 2 „De executie”, împotriva cărora a fost formulată o sesizare la comisia de disciplină, al cărei obiect a vizat nerespectarea normelor legale si pentru care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în semestrul pentru care se face raportarea – prin clasare, aplicarea unei sanctiuni disciplinare prin act administrativ de către persoana care are competenta legală de aplicare a sanctiunii disciplinare, sau au fost luate măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor de cercetare penală.

(i) coloana 1 „De conducere” se completează cu numărul de functionari publici de conducere pentru care, în semestrul pentru care se face raportarea, sunt întrunite următoarele conditii:

- cercetarea disciplinară s-a încheiat, comisia de disciplină a întocmit un raport prin care a propus o sanctiune disciplinară; si

- persoana care are competenta legală a aplicat o sanctiune disciplinară (aceeasi cu cea propusă de comisie sau alta);

sau

- comisia de disciplină a pronuntat solutia clasării sesizării;

sau

- au existat indicii că fapta săvârsită de functionarul public poate angaja răspunderea penală si comisia de disciplină a luat măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor de cercetare penală;

(ii) coloana 2 „De executie” se completează cu numărul de functionari publici de executie pentru care, în perioada de raportare, sunt întrunite următoarele conditii:

- cercetarea disciplinară s-a încheiat, comisia de disciplină a întocmit un raport prin care a propus o sanctiune disciplinară; si

- persoana care are competenta legală a aplicat o sanctiune disciplinară (aceeasi cu cea propusă de comisie sau alta);

sau

- comisia de disciplină a pronuntat solutia clasării sesizării;

sau

- au existat indicii că fapta săvârsită de functionarul public poate angaja răspunderea penală si comisia de disciplină a luat măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor de cercetare penală;

(iii) în coloanele 1 si 2 nu se va înregistra numărul de sesizări, ci numărul de functionari publici împotriva cărora au fost formulate sesizări la comisia de disciplină. În situatia în care mai multe sesizări au fost îndreptate împotriva unui singur functionar public, se va avea în vedere un functionar public si nu mai multe sesizări;

b) rubrica „Nr. de sesizări adresate comisiei de disciplină” se completează cu numărul de sesizări înregistrate, pentru care s-a finalizat procedura de cercetare administrativă, coloana 3 se completează cu numărul de sesizări vizând functionari publici de conducere, iar coloana 4 se completează cu numărul de sesizări vizând functionari publici de executie;

c) rubrica „Conducătorul institutiei” - coloana 5 se completează cu numărul de sesizări formulate de conducătorul institutiei. Cifra poate fi obtinută de la comisia de disciplină;

d) rubrica „Conducătorul compartimentului în care este încadrat functionarul public” - coloana 6 se completează cu numărul de sesizări formulate de conducătorul compartimentului în care acesta este încadrat;

e) rubrica „Alti functionari publici sau alte categorii de personal din institutie” - coloana 7 se completează cu numărul de sesizări formulate de functionari publici, altii decât cei înscrisi în categoriile precedente, sau de alte categorii de personal din institutie;

f) rubrica „Beneficiari ai serviciului public” - coloana 8 se completează cu numărul de sesizări formulate de cetăteni, beneficiari ai serviciului public oferit de autoritatea sau institutia publică;

g) rubrica „Avertizorul în interes public” - coloana 9 se completează cu numărul de sesizări formulate de către avertizorul în interes public, astfel cum este definit la art. 3 lit. b) din Legea nr. 571/2004 privind protectia personalului din autoritătile publice si din alte unităti care semnalează încălcări ale legii;

h) rubrica „Motivele sesizărilor” - coloana 10 se completează prin indicarea obiectului si a principalelor motive pe baza cărora autorii sesizărilor le-au formulat. Informatiile pot fi sintetizate de consilierul etic pe baza rapoartelor întocmite de comisia de disciplină.

(3) Rubrica „Modalitatea de finalizare a procedurii disciplinare” se completează avându-se în vedere sesizările pentru care a fost aplicată functionarilor publici o sanctiune disciplinară sau, după caz, a fost aplicată solutia clasării ori sesizarea organelor de cercetare penală în cursul semestrului pentru care se face raportarea. Această rubrică se completează după cum urmează:

a) rubrica „Nr. de functionari publici în cazul cărora s-a propus clasarea sesizării” - coloana 11 se completează cu numărul de cazuri în care comisia de disciplină a dispus clasarea sesizării;

b) rubrica „Normele juridice încălcate” - coloana 12 se completează cu textul/textele legale încălcate, cu precizarea articolului, alineatului si actului normativ în vigoare încălcat;

c) rubrica „Număr si tip de sanctiuni propuse de comisia de disciplină” se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare propuse de comisia de disciplină, defalcat pe tip de sanctiuni si categorii de functionari publici. Vor face obiectul raportării numai propunerile  înaintate de comisia de disciplină persoanei care are competenta legală de a aplica sanctiunea disciplinară, care s-au finalizat prin emiterea actului administrativ de sanctionare în semestrul pentru care se face raportarea;

d) rubrica „Nr. de mustrări scrise” se completează cu numărul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse în trimestrul pentru care se face raportarea, defalcat, în coloana 13 completându-se numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar în coloana 14, numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;

e) rubrica „Nr. de diminuări salariale” se completează cu numărul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, în coloana 15 completându-se numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar în coloana 16, cu numărul de sanctiuni  propuse pentru functionari publici de executie;

f) rubrica „Nr. de suspendări ale dreptului la avansare/promovare” se completează cu numărul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, în coloana 17 completându-se numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar în coloana 18, cu numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;

g) rubrica „Nr. de retrogradări” se completează cu numărul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, în coloana 19 completându-se numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar în coloana 20, cu numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;

h) rubrica „Nr. de destituiri” se completează cu numărul sanctiunilor disciplinare de acest fel care au fost propuse, în coloana 21 completându-se numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de conducere, iar în coloana 22, cu numărul de sanctiuni propuse pentru functionari publici de executie;

i) rubrica „Număr si tip de sanctiuni disciplinare dispuse de persoana care are competenta legală de aplicare” reflectă numărul sanctiunilor disciplinare aplicate de persoana care are competenta legală de aplicare a sanctiunii disciplinare, care pot fi aceleasi ca si cele propuse de comisia de disciplină sau alte sanctiuni;

j) rubrica „Nr. de mustrări scrise” se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate în semestrul pentru care se face raportarea, coloana 23 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 24 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;

k) rubrica „Nr. de diminuări salariale” se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate în semestrul pentru care se face raportarea, coloana 25 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 26 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;

l) rubrica „Nr. de suspendări ale dreptului la avansare/promovare” se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate în semestrul pentru care se face raportarea, coloana 27 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 28 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;

m) rubrica „Nr. de retrogradări” se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate în semestrul pentru care se face raportarea, coloana 29 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 30 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie;

n) rubrica „Nr. de destituiri” se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare de acest fel care au fost aplicate în semestrul pentru care se face raportarea, coloana 31 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de conducere, iar coloana 32 cu numărul de sanctiuni aplicate functionarilor publici de executie.

(4) Datele si informatiile necesare completării rubricilor prevăzute la lit. d)-h) se obtin din cuprinsul rapoartelor comisiei de disciplină cu privire la propunerea de sanctionare disciplinară.

(5) Datele si informatiile necesare completării rubricilor prevăzute la lit. j)-n) se obtin din cuprinsul actelor administrative de sanctionare emise de către persoana care are competenta legală de a aplica sanctiunea disciplinară si transmise comisiei de disciplină conform art. 50 alin. (5) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 1.344/2007.

(6) Rubrica „Motivele aplicării unei sanctiuni diferite” - coloana 33 se completează prin sintetizarea motivelor care au determinat persoana care are competenta legală de a aplica o altă sanctiune decât cea propusă de comisia de disciplină si care are obligatia de a motiva această decizie. Motivele aplicării unei alte sanctiuni disciplinare decât cea propusă de comisia de disciplină pot fi obtinute din cuprinsul actului administrativ de sanctionare disciplinară.

(7) Rubrica „Cazuri în care au fost sesizate organele de cercetare penală” contine referiri la situatiile în care fapta a fost sesizată si ca infractiune sau fapte asupra cărora au existat indicii că poate fi atrasă răspunderea penală, pe baza sesizării formulate si pentru care au fost sesizate organele de cercetare penală de către comisia de disciplină. Această rubrică se completează după cum urmează:

a) rubrica „Nr. de cazuri” se completează cu numărul de cazuri în care fapta a fost sesizată ca infractiune sau pentru care au existat indicii că fapta săvârsită de functionarul public poate angaja răspunderea penală si au fost luate măsurile legale ce se impun în vederea sesizării organelor de cercetare penală, defalcat în coloana 34 pe numărul aferent functionarilor publici de conducere, iar în coloana 35 pe numărul aferent functionarilor publici de executie;

b) la rubrica „Fapte sesizate ca infractiuni” - coloana 36 se indică pe scurt fapta sesizată, considerată a întruni elementele constitutive ale unei infractiuni, pentru care au fost sesizate organele de cercetare penală.

(8) Rubrica „Decizia organelor de cercetare penală/instantelor de judecată” reflectă modul de finalizare a cazurilor în care au fost sesizate organele abilitate de către comisia de disciplină sau de către conducătorul autoritătii sau institutiei publice, completându-se după cum urmează:

a) rubrica „Nr. de cazuri în care s-a dispus condamnarea penală prin hotărâre judecătorească definitivă” - coloana 37 reflectă cazurile respective, astfel cum rezultă pe baza hotărârilor judecătoresti definitive pronuntate în semestrul pentru care se face raportarea;

b) rubrica „Încadrarea juridică a faptei pentru care s-a dispus condamnarea penală” - coloana 38 se completează cu identificarea articolului din Codul penal, prevăzut în hotărârea definitivă de condamnare, si cu pedeapsa aplicată care se regăseste în dispozitivul hotărârii judecătoresti;

c) rubrica „Alte decizii” - coloana 39 se completează cu măsura dispusă, alta decât una dintre cele prevăzute în coloanele 37 si 38.

(9) Pentru cazurile în care fapta functionarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară si ca infractiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanta judecătorească dispune achitarea ori încetarea procesului penal. În situatiile în care se dispune una dintre aceste măsuri si încetează suspendarea procedurii angajării răspunderii disciplinare, reluându-se cursul derulării acesteia,

date si informatii despre acesta se raportează la momentul la care procedura de cercetare administrativă a fost finalizată în semestrul pentru care se face raportarea, în conditiile art. 22 alin. (2) lit. a)-c).

(10) Rubrica „Solutii ale instantelor de judecată pronuntate în cazurile contestării actului administrativ de sanctionare” colectează date referitoare la modul de solutionare a cauzelor privind contestarea, modificarea sau anularea actelor administrative de sanctionare disciplinară care au făcut obiectul unor litigii judecătoresti:

a) rubrica „Număr de sanctiuni disciplinare contestate în instantă” se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare care au fost contestate în instantă si pentru care instanta de judecată a pronuntat o hotărâre definitivă si irevocabilă în perioada pentru care se face raportarea. Coloana 40 se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare contestate de către functionarii publici de conducere, iar coloana 41 se completează cu numărul de sanctiuni disciplinare contestate de functionarii publici de executie;*)

b) rubrica „Număr de hotărâri judecătoresti pronuntate de instantă” se completează cu numărul de hotărâri definitive si irevocabile pronuntate de instanta de judecată în perioada de raportare, după cum urmează: prin care s-a mentinut sanctiunea disciplinară initială - coloana 42, prin care instanta judecătorească a dispus aplicarea unei sanctiuni mai usoare decât cea initială - coloana 43 si prin care instanta a dispus anularea sanctiunii disciplinare initiale - coloana 44.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

ANEXA Nr. 3*)

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind realizarea si punerea în circulatie, în scop numismatic, a unei monede dedicate aniversării a 150 de ani de la emiterea primelor mărci postale românesti, numite ,,Cap de bour”

 

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, Banca Natională a României va pune în circulatie, în scop numismatic, începând cu data de 5 mai 2008 o monedă din argint dedicată aniversării a 150 de ani de la emiterea primelor mărci postale românesti, numite ,,Cap de bour”.

Art. 2. - Caracteristicile monedei din argint sunt următoarele:

- valoare nominală: 10 lei;

- material: argint 999 ‰;

- greutate: 31,103 g;

- formă: rotundă;

- diametru: 37 mm;

- calitate: proof;

- margine: zimtată.

Aversul prezintă, în partea superioară si în dreapta, imaginile mărcilor postale „Cap de bour” cu valorile de 54 parale, 81 parale si 108 parale, mărginite sus si la dreapta de două linii care sugerează un colt de scrisoare; în stânga, jos, stema României, plasată în interiorul a două cercuri concentrice, suprapuse partial peste imaginile timbrelor, sugerând o stampilă postală, cercuri între care se află, deasupra stemei, inscriptia „ROMANIA”; în în partea superioară stângă a piesei, pe verticală, inscriptia „2008”, iar în partea inferioară dreaptă, valoarea nominală – „10 LEI”.

Reversul prezintă imaginea mărcii postale „Cap de bour” cu valoarea de 27 parale, mărginită sus si la stânga de două linii care sugerează un colt de scrisoare; peste partea din dreapta, jos, a timbrului sunt suprapuse două cercuri concentrice, între care se găseste inscriptia „CAP DE BOUR”, sugerând o stampilă, în centrul căreia se află data emiterii mărcilor postale „Cap de bour”, scrisă sub formă de fractie - „15/7” (15 iulie); deasupra stampilei, pe verticală, inscriptia „1858”; sub timbru, simbolul programului Europa de emisiuni din argint destinate colectionarilor, iar la exterior, inscriptia circulară „PRIMA EMISIUNE DE MARCI POSTALE ROMANESTI”.

Art. 3. - Monedele, ambalate în capsule de metacrilat transparent, vor fi însotite de o brosură de prezentare a tematicii emisiunii, redactată în limbile română, engleză si franceză. Brosurile includ certificatul de autenticitate a emisiunii, pe care se găsesc semnăturile guvernatorului Băncii Nationale a României si casierului central. Monedele vor fi prezentate în cutii adecvate, pe al căror capac este inscriptionată sigla Băncii  Nationale a României.

Art. 4. - Monedele din argint, dedicate aniversării a 150 de ani de la emiterea primelor mărci postale românesti, numite „Cap de bour”, au putere circulatorie pe teritoriul României.

Art. 5. - Punerea în circulatie, în scop numismatic, a monedelor din argint din emisiunea dedicată aniversării a 150 de ani de la emiterea primelor mărci postale românesti, numite „Cap de bour”, se realizează prin sucursalele Bucuresti, Cluj, Iasi si Timis ale Băncii Nationale a României.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 22 aprilie 2008.

Nr. 11.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României, valabil în luna mai 2008

 

Având în vedere prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, si tinând seama de evolutiile macroeconomice si monetare recente,

Banca Natională a României hotărăste:

Pentru luna mai 2008, nivelul ratei dobânzii de referintă a Băncii Nationale a României este de 9,50% pe an.

 

Presedintele Consiliului de administratie al Băncii Nationale a României,

Mugur Constantin Isărescu

 

Bucuresti, 2 mai 2008.

Nr. 12.

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind autorizarea si supravegherea reasigurătorilor

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 5 lit. b), b1) si d) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 22 aprilie 2008, prin care s-au aprobat Normele privind autorizarea si supravegherea reasigurătorilor,

presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se pun în aplicare Normele privind autorizarea si supravegherea reasigurătorilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Prezentele norme intră în vigoare la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 24 aprilie 2008.

Nr. 5.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind autorizarea si supravegherea reasigurătorilor

 

Art. 1. - În temeiul prevederilor art. 5 lit. b), b1) si d) si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, prezentele norme stabilesc:

- conditiile si documentele în baza cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă reasigurătorilor autorizatia de desfăsurare a activitătii de reasigurare si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească fondatorii si persoanele semnificative ale reasigurătorilor;

- metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă;

- rezervele tehnice pe care trebuie să le constituie reasigurătorul, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute.

 

TITLUL I

Conditiile si documentele în baza cărora Comisia de Supraveghere a Asigurărilor acordă reasigurătorilor autorizatia de desfăsurare a activitătii de reasigurare si conditiile pe care trebuie să le îndeplinească fondatorii si persoanele semnificative ale reasigurătorilor

 

Art. 2. - (1) Procesul de autorizare a reasigurătorilor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cuprinde două etape:

a) avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca reasigurător la oficiul registrului comertului;

b) autorizarea functionării ca reasigurător.

(2) Avizarea prealabilă în vederea înregistrării ca reasigurător la oficiul registrului comertului nu garantează obtinerea autorizatiei de functionare.

Art. 3. - (1) Denumirea unui reasigurător trebuie să contină sintagma „reasigurări” sau derivate ale acesteia, în limba română ori într-o limbă de circulatie internatională.

(2) Societatea de reasigurare trebuie să îsi limiteze domeniul la activitatea de reasigurare si la operatiuni asociate. Pe lângă activitatea de reasigurare, societatea de reasigurare poate exercita activităti precum: analize actuariale si statistice, analize de risc sau operatiuni de cercetare. Această cerintă poate include o functie de holding conform art. 2 pct. 9 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentară a institutiilor de credit, a societătilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societătilor de servicii de investitii financiare si a societătilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 152/2007, privind detalierea obiectivelor cuprinse în listele de investitii ale institutiilor publice din sectorul de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

(3) Capitalul social vărsat, reprezentând un cuantum cel putin egal cu fondul de sigurantă, trebuie să fie depus în contul unei bănci autorizate din România si va fi:

a) pentru reasigurători, minimum 12 milioane lei;

b) pentru reasigurătorii captivi, minimum 4 milioane lei.

(4) Actul constitutiv al reasigurătorului trebuie să cuprindă dispozitiile prevăzute în Legea nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Conducerea executivă a reasigurătorului trebuie să fie asigurată de minimum două persoane sau, după caz, de minimum 3 persoane cu atributii decizionale, responsabile pentru societate, ale căror semnături sunt opozabile tertilor, în conditiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(5) Plata taxei de autorizare trebuie să se facă în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, ale normelor si deciziilor emise în aplicarea acesteia.

(6) Sediul social, conducerea executivă si serviciile administrative trebuie să fie localizate pe teritoriul României.

Art. 4. - Pentru a putea obtine calitatea de actionar semnificativ direct sau indirect al reasigurătorului, fondatorii trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să nu fie actionari, asociati sau persoane semnificative ale unui broker de asigurare si/sau reasigurare si nici ai/ale unui agent de asigurare persoană juridică;

b) persoanele juridice să fie legal constituite;

c) persoanele juridice de tipul institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare sau societătilor de servicii si investitii financiare să fie supravegheate de autoritatea competentă din România sau din statul de origine atât la nivel de entitate, cât si pe bază consolidată;

d) persoanele fizice să nu fi fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselăciune în dauna avutului particular sau public, delapidare, mărturie mincinoasă, dare ori luare de mită, primire de foloase necuvenite, trafic de influentă, spălare de bani, deturnare de fonduri, evaziune fiscală ori alte fapte de natură să conducă la concluzia că nu sunt create premisele necesare pentru asigurarea unei gestiuni sănătoase si prudente a reasigurătorului, dovada constituind-o cazierul judiciar; în cazul unei persoane fizice străine dovada o constituie un document echivalent, care atestă că aceste cerinte sunt îndeplinite, emis de o autoritate administrativă sau judiciară, autentificat notarial si însotit de traducerea în limba română, legalizată la ambasada sau la consulatul României din statul ori statele în care persoana în cauză a domiciliat cel putin 6 luni în ultimii 5 ani;

e) să nu fi fost declarati faliti sau să nu fi făcut parte din conducerea unei societăti comerciale care, după încetarea activitătii sub orice formă, nu si-a respectat obligatiile fată de terti;

f) persoanele juridice să dispună de o situatie financiară care să le permită onorarea obligatiilor patrimoniale si sustinerea activitătii din surse proprii, în cazul în care situatia financiară a reasigurătorului se deteriorează;

g) sumele destinate participării la capitalul social al reasigurătorului să nu provină din împrumuturi, indiferent cu ce titlu, de la alte persoane fizice, persoane fizice autorizate, persoane juridice sau entităti fără personalitate juridică, asociatii, fundatii, uniuni sau ligi sindicale, cu exceptia sumelor puse la dispozitia unei filiale de către societatea-mamă, din sursele proprii ale acesteia;

h) persoanele fizice trebuie să dispună de venituri cu caracter de continuitate, care prin nivelul lor justifică în mod corespunzător participatia la capitalul social al reasigurătorului;

i) persoanele juridice, altele decât cele mentionate la lit. c), să functioneze de cel putin 3 ani; în cazul entitătilor care au fuzionat, una dintre entităti trebuie să aibă această perioadă de functionare sau, în cazul divizării, entitatea care s-a divizat trebuie să îndeplinească această conditie.

Art. 5. - Nu pot fi fondatori ai reasigurătorului:

a) entitătile juridice fără scop lucrativ sau patrimonial si cele de tip asociativ sau participativ, care nu depun situatiile financiare conform legislatiei în vigoare din România sau din statul de origine;

b) persoanele juridice sau alte entităti înregistrate în state cu care România nu întretine relatii diplomatice ori în jurisdictii care nu instituie obligativitatea organizării si a evidentei contabilitătii si/sau a publicării situatiilor financiare, evidentei registrelor comerciale si/sau care permit păstrarea anonimatului în ceea ce priveste identitatea actionarilor/asociatilor si a administratorilor;

c) persoanele care îsi justifică fondurile prin împrumuturi sau din venituri obtinute din activităti desfăsurate în jurisdictiile prevăzute la lit. b);

d) persoanele între care există legături strânse, conform prevederilor art. 2 lit. B pct.38 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, în situatia în care influenta exercitată de către acestea împiedică buna desfăsurare a activitătii de supraveghere.

Art. 6. - (1) Membrii consiliului de administratie, ai consiliului de supraveghere si persoanele din conducerea executivă trebuie să respecte următoarele conditii:

A. membrii consiliului de administratie si ai consiliului de supraveghere:

a) să îndeplinească prevederile art. 4 lit. a), d) si e);

b) să aibă reputatie si experientă adecvate naturii, volumului si complexitătii activitătii reasiguratorului si responsabilitătilor încredintate;

c) să nu aibă interdictie de a lucra în institutii financiare;

B. conducerea executivă:

a) să îndeplinească prevederile lit. A;

b) să aibă studii superioare si experientă de cel putin 5 ani în domeniul asigurărilor sau de 7 ani în domeniul financiar-bancar, din care cel putin 3 ani, respectiv 5 ani, într-o functie de conducere în aceste domenii;

c) pe toată perioada detinerii unei functii de conducere executive la reasigurător să nu ocupe nicio functie executivă la o altă persoană juridică, română sau străină.

(2) Conditiile mentionate la lit. A si B pot fi îndeplinite numai de către persoane fizice.

(3) Persoanele mentionate la alin. (1) trebuie să fie numite respectându-se prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 7. - În vederea obtinerii avizului prealabil, necesar înregistrării ca reasigurător la oficiul registrului comertului, solicitantii vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, următoarele documente:

1. cerere-standard, în forma prevăzută în anexa nr. 1;

2. proiectul actului constitutiv;

3. copiile documentelor care atestă vărsarea integrală, în numerar, a aportului la capitalul social de către fiecare fondator, conform prevederilor legale în vigoare; documentele vor fi certificate pentru conformitate cu originalul de către persoanele care semnează cererea-standard sau de către bancă;

4. extrasul de cont privind vărsarea integrală a capitalului social; sumele reprezentând aport la capitalul social si depuse în valută se calculează la cursul comunicat de Banca Natională a României din data vărsării acestora;

5. în vederea îndeplinirii conditiilor prevăzute la art. 4, fondatorii, persoane juridice si fizice, trebuie să depună documentele prevăzute în anexa nr. 3;

6. persoanele prevăzute la art. 6 alin.(1) trebuie să prezinte:

a) curriculum vitae, cu semnătură olografă, care să contină în mod obligatoriu cel putin următoarele informatii: numele si prenumele, data si locul nasterii, adresa de domiciliu si, dacă este cazul, de resedintă, cetătenia/cetăteniile, pregătirea profesională (studii/cursuri de pregătire si perfectionare, scolile sau facultatea/facultătile absolvite, diplomele obtinute), apartenenta la organizatii profesionale, descrierea întregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre acestia, departamentele în care a 

fost încadrat, descrierea responsabilitătilor si activitătii desfăsurate);

b) documentele prevăzute la lit. A pct. 1-4 si 6 din anexa nr. 3;

c) declaratie, conform anexei nr. 5, atestată de un consilier juridic/avocat sau autentificată de un notar public, numai pentru directorii executivi; 7. copia documentului care atestă viramentul taxei de autorizare.

Art. 8. - Orice modificare a documentelor sau a conditiilor în baza cărora s-a acordat avizul prealabil în vederea înregistrării ca reasigurător la oficiul registrului comertului conduce la o nouă analiză din partea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, anterior depunerii documentatiei la oficiul registrului comertului.

Art. 9. - În conformitate cu prevederile art. 5 lit. j) si ale art. 8 alin. (2) lit. j) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, în vederea fundamentării deciziei privind acordarea avizului prealabil necesar înregistrării ca reasigurător, prezentarea de documente, situatii, informatii si audieri, atât de la fondatori si persoane semnificative, cât si de la oricare altă persoană fizică sau juridică ce are legătură, directă ori indirectă, cu activitatea acestora, precum si de la alte institutii sau autorităti din tară sau din străinătate.

Art. 10. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va decide, în termen de 60 de zile de la prezentarea documentatiei complete, asupra acordării avizului prealabil, în vederea înregistrării ca reasigurător la oficiul registrului comertului.

Art. 11. - Obtinerea avizului prealabil, în vederea înregistrării ca reasigurător la oficiul registrului comertului, în baza unor documente sau informatii neconforme cu realitatea, dă dreptul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor de a retrage acest aviz.

Art. 12. - Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, în baza căreia reasigurătorul va putea desfăsura activitate de reasigurare si operatiuni asociate, acesta va depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele documente:

a) cererea de autorizare conform anexei nr. 6;

b) copiile documentelor care atestă înregistrarea societătii ca persoană juridică: actul constitutiv atestat de un consilier juridic/avocat sau autentificat de un notar public, hotărârea judecătorească de înfiintare, certificatul de înregistrare emis de oficiul registrului comertului si certificatul constatator cuprinzând toate datele de identificare ale societătii;

c) extrasul de cont, certificat de bancă, care atestă existenta capitalului social la data solicitării autorizatiei de functionare, conform prevederilor legale în vigoare;

d) studiul de fezabilitate însusit de persoanele propuse pentru conducerea executivă si de administratorii reasigurătorului, care să cuprindă cel putin informatiile prevăzute în anexa nr. 2. În vederea aprobării studiului de fezabilitate, persoanele propuse pentru conducerea executivă vor sustine în fata Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un interviu, în timpul căruia una dintre aceste persoane va prezenta, în limba română, activitatea care urmează să fie desfăsurată de reasigurător;

e) tipurile de contracte/tratate de reasigurare pe care societatea de reasigurare îsi propune să le încheie;

f) copia programului de retrocedare, certificată pentru conformitate cu originalul de persoana care semnează cererea de autorizare. Lipsa unui asemenea program trebuie justificată prin prezentarea în studiul de fezabilitate a calculelor privind capacitatea de subscriere proprie;

g) descrierea dotării sediului social, care trebuie să faciliteze desfăsurarea activitătii propuse, conform prevederilor studiului de fezabilitate;

h) documentatia privind sistemul informatic din dotare, adecvat activitătii propuse;

i) pentru persoanele prevăzute în anexa nr. 7 lit. A, B si C:

1. curriculum vitae, în forma si continutul prevăzute la art. 7 pct. 6 lit. a);

2. declaratie atestată de un consilier juridic/avocat sau autentificată de un notar public, în conformitate cu prevederile art. 4 lit. a), d) si e);

3. declaratiile atestate de un consilier juridic/avocat sau autentificate de un notar public, potrivit anexei nr. 5.

Art. 13. - Autorizatia acordată unui reasigurător de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este valabilă pe întreg teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, în conformitate cu dreptul de stabilire si cu libertatea de a presta servicii.

Art. 14. - (1) După obtinerea autorizatiei de functionare, orice modificare a documentelor sau conditiilor pe baza cărora s-a acordat această autorizatie se va face numai după aprobarea sau, după caz, avizarea prealabilă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(2) În termen de 4 luni de la încheierea anului financiar, reasigurătorii au obligatia să transmită, pe suport durabil, Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor situatia actionarilor directi si procentul detinut de către acestia din capitalul social, asa cum este înscris în Registrul actionarilor sau conform reglementărilor companiilor listate la Bursa de Valori.

(3) În cazul actionarilor semnificativi persoane fizice, se va transmite lista nominală, iar pentru actionarii semnificativi persoane juridice, si lista actionariatului semnificativ direct si/sau indirect al acestora.

Art. 15. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor are dreptul să anuleze orice autorizatie obtinută pe baza unor informatii false sau eronate si poate interzice persoanelor responsabile exercitarea oricăror activităti reglementate de Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 16. - Reasigurătorii virează sumele reprezentând taxele de autorizare/avizare în contul nr. RO57TREZ7005025XXX000272, deschis pe seama Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor la Directia de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti.

Art. 17. - (1) Toate documentele si informatiile prevăzute în prezentele norme trebuie transmise în limba română, iar documentele emise într-o limbă străină vor fi depuse în original, autentificate în tara de origine, împreună cu traducerea legalizată la ambasada sau la consulatul României din statul ori statele în care persoana în cauză a domiciliat cel putin 6 luni în ultimii 5 ani.

(2) Toate declaratiile prevăzute în norme vor fi atestate de un consilier juridic, potrivit Legii nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic si Statutului profesiei de consilier juridic, sau de un avocat, potrivit Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Statutului profesiei de avocat, ori autentificate de un notar public potrivit Legii notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 18. - (1) În termen de 10 zile lucrătoare de la data la care o pozitie detinută de o persoană semnificativă, inclusiv de o persoană mentionată în anexa nr. 7, devine vacantă, reasigurătorul va comunica în scris Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor numele si functia persoanei respective.

(2) În cazul în care o pozitie detinută de o persoană semnificativă devine vacantă, reasigurătorul are la dispozitie o perioadă de 90 de zile pentru a propune un înlocuitor, cu exceptia membrilor consiliului de administratie sau ai consiliului de supraveghere, pentru care perioada poate fi extinsă cu maximum 60 de zile, cu avizul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 19. - (1) Cerintele privind conditiile si documentele solicitate fondatorilor reasigurătorului se aplică si în cazul persoanelor fizice si juridice, care devin actionari semnificativi directi si/sau indirecti după obtinerea autorizatiei de functionare.

(2) Cerintele privind conditiile si documentele solicitate persoanelor semnificative ale reasigurătorului se aplică si în cazul persoanelor fizice, care devin ulterior persoane semnificative.

 

TITLUL II

Metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune reasigurătorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de sigurantă

 

Art. 20. - Termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

1. rezerva tehnică brută reprezintă rezerva tehnică calculată înainte de cedările în retrocesiune;

2. rezerva tehnică netă reprezintă rezerva tehnică calculată după cedările în retrocesiune.

Art. 21. - (1) Reasigurătorii au obligatia să detină permanent o marjă de solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activitătii desfăsurate, cel putin egală cu marja de solvabilitate minimă, calculată în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

(2) Marjei de solvabilitate disponibile îi corespunde totalitatea elementelor de activ libere de orice sarcini, cu exceptia activelor necorporale.

Art. 22. - (1) Pentru determinarea marjei de solvabilitate disponibile, în calculul acesteia sunt cuprinse următoarele componente:

a) capitalul social subscris si vărsat sau, după caz, dacă este vorba despre societăti mutuale, fondul de rezervă liber vărsat, la care se adaugă toate conturile membrilor săi care întrunesc următoarele criterii:

(i) statutul trebuie să prevadă că din aceste conturi se pot face plăti membrilor doar în situatia în care plătile nu au drept rezultat diminuarea marjei de solvabilitate disponibile sub nivelul minim sau, în cazul dizolvării societătii, dacă au fost plătite toate celelalte datorii;

(ii) statutul trebuie să prevadă că pentru orice plăti mentionate la pct. (i), efectuate în alte scopuri decât retragerea individuală din societatea mutuală, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor trebuie să fie informată cu cel putin o lună înainte de efectuarea plătii, astfel încât aceasta să poată interzice, dacă este cazul, operatiunea de plată în cadrul acestei perioade;

(iii) dispozitiile relevante din actul constitutiv si din statut nu pot fi modificate decât după ce Comisia de Supraveghere a Asigurărilor a declarat că nu se opune acestei modificări, fără să aducă atingere criteriilor enuntate la pct. (i) si (ii);

b) toate rezervele societătii, altele decât rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve;

c) profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de reasigurător;

d) rezultatul reportat.

(2) Marja de solvabilitate disponibilă se reduce cu valoarea următoarelor elemente:

a) actiunile proprii detinute direct de reasigurător;

b) participatiile pe care reasigurătorul le detine în următoarele entităti:

(i) asigurători;

(ii) reasigurători;

(iii) holdinguri de asigurare;

(iv) institutii de credit si institutii financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99 /2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007;

(v) firme de investitii definite conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 227/2007;

c) fiecare dintre următoarele elemente pe care reasigurătorul le detine în raport cu entitătile prevăzute la lit. (b) în care detine o participatie:

(i) tipurile de instrumente mentionate la alin. (3);

(ii) tipurile de creante subordonate si instrumente mentionate la art. 35 si la art. 36 alin. (3) din Directiva 2000/12/CE;

d) activele necorporale.

(3) În calculul marjei de solvabilitate disponibile mai pot fi incluse si următoarele componente, după caz:

a) actiunile preferentiale cumulative si/sau împrumuturile subordonate în proportie de până la 50% din cea mai mică valoare obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Dintre acestea maximum 25% trebuie să fie constituite din împrumuturi subordonate cu scadentă fixă si/sau actiuni preferentiale cumulative cu durată determinată. Trebuie să existe acorduri în baza cărora, în caz de faliment sau de lichidare a reasigurătorului, obligatiile de plată generate de împrumuturile subordonate si/sau actiunile preferentiale cumulative vor fi onorate după ce au fost plătite obligatiile fată de toti ceilalti creditori sau orice alte obligatii de plată existente la momentul respectiv. Împrumuturile subordonate trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

(i) sumele aferente împrumuturilor subordonate sunt vărsate integral;

(ii) pentru împrumuturile cu scadentă fixă, scadenta initială este stabilită la cel putin 5 ani. Cu cel putin un an înainte de scadentă, reasigurătorul va supune spre aprobare Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un plan din care să rezulte modul în care marja de solvabilitate disponibilă va fi mentinută sau adusă peste nivelul marjei minime la scadentă, exceptând cazul în care valoarea împrumutului care intră în componenta marjei de solvabilitate disponibile a fost redusă treptat în decursul celor 5 ani care au precedat scadenta. Rambursarea anticipată a acestor sume se poate aproba dacă reasigurătorul a solicitat acest lucru Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, cu conditia ca marja sa de solvabilitate disponibilă să nu scadă sub nivelul minim;

(iii) împrumuturile a căror scadentă nu este fixată trebuie rambursate doar cu respectarea unui preaviz de cel putin 5 ani, exceptând cazurile în care aceste împrumuturi nu mai sunt considerate componentă a marjei de solvabilitate disponibile sau când, după caz, s-a obtinut acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind rambursarea lor anticipată. În acest ultim caz, reasigurătorul trebuie să informeze Comisia de Supraveghere a Asigurărilor cu cel putin 6 luni înainte de data stabilită pentru rambursare, indicându-se valoarea marjei de solvabilitate disponibile si valoarea marjei de solvabilitate minime atât înainte, cât si după această rambursare. Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba rambursarea doar în conditiile în care valoarea marjei de solvabilitate disponibile a reasigurătorului nu scade sub nivelul valorii marjei de solvabilitate minime;

(iv) contractul de împrumut nu poate contine nicio clauză care să prevadă că în anumite circumstante, altele decât lichidarea reasigurătorului, împrumutul poate fi rambursat înainte de scadenta convenită;

(v) contractul de împrumut nu poate fi modificat decât cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

b) titlurile de valoare cu durată nedeterminată si alte titluri de valoare, inclusiv actiunile preferentiale cumulative, altele decât cele mentionate la lit. a), până la un nivel care să nu poată depăsi 50% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime, dacă se îndeplinesc următoarele conditii:

(i) titlurile nu se pot rambursa fără acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

(ii) contractul de emisiune îi permite reasigurătorului posibilitatea de a amâna plata dobânzilor aferente împrumutului;

(iii) creantele creditorului fată de reasigurător ocupă un nivel inferior raportat la creantele tuturor creditorilor nesubordonati;

(iv) documentele care stau la baza emisiunii de titluri de valoare trebuie să prevadă capacitatea societătii de a acoperi datoria si dobânda aferentă, astfel încât să permită reasigurătorului să îsi continue activitatea;

(v) se vor lua în calcul numai sumele vărsate integral.

(4) La cererea reasigurătorului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor documente doveditoare, includerea în calculul marjei de solvabilitate disponibile si a următoarelor componente, după caz:

a) jumătate din capitalul social nevărsat sau, după caz, din fondul de rezervă liber nevărsat, atunci când capitalul social vărsat ori fondul de rezervă liber vărsat reprezintă cel putin 25% din capitalul social sau din fondul de rezervă liber, până la un nivel care să nu depăsească 50% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;

b) în cazul societătilor de reasigurare mutuale sau de tip mutual cu contributii variabile, orice creantă pe care societatea o poate avea asupra membrilor săi prin solicitarea unor contributii suplimentare într-un exercitiu financiar, dar nu mai mult de 50% din diferenta dintre contributiile maxime si contributiile totale de plată, si până la 50% din valoarea cea mai mică dintre valoarea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime;

c) orice rezerve nete ascunse provenind din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură exceptională.

(5) De asemenea, în cazul reasigurării de viată, la cererea reasigurătorului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor documente doveditoare, includerea în calculul marjei de solvabilitate disponibile si a următoarelor componente, după caz:

a) o sumă egală cu 50% din profiturile viitoare ale societătii, dar care să fie mai mică sau egală cu 25% din valoarea cea mai mică obtinută prin compararea marjei de solvabilitate disponibile si a marjei de solvabilitate minime. Valoarea profiturilor viitoare se obtine prin înmultirea profitului anual estimat cu un factor care reprezintă perioada medie rămasă din derularea contractelor. Factorul utilizat poate fi maximum 6. Profitul anual estimat poate fi mai mic sau egal cu media aritmetică a profiturilor obtinute în ultimele 5 exercitii financiare. Aceste prevederi sunt valabile până la data de 31 decembrie 2009.

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate accepta includerea unei astfel de sume în calculul marjei de solvabilitate disponibile numai dacă:

(i) se prezintă un raport actuarial care dovedeste posibilitatea si probabilitatea obtinerii acestor profituri în viitor;

(ii) cota-parte din profiturile viitoare provenind din rezervele nete ascunse mentionate la alin. (4) lit. c) nu a fost deja luată în considerare la determinarea marjei de solvabilitate;

b) valoarea reprezentând diferenta dintre rezerva matematică nediminuată sau diminuată partial prin procedeul Zillmer si rezerva matematică diminuată prin acest procedeu cu procentul aferent costurilor de achizitie incluse în primă, dacă nu se practică procedeul sau când, dacă se practică, în diminuarea rezervei matematice se utilizează un procent mai mic decât cel aferent costurilor de achizitie incluse în primă.

Diferenta se va reduce cu valoarea tuturor costurilor de achizitie reportate înregistrate ca active.

Art. 23. - (1) Marja de solvabilitate minimă se determină prin două metode:

a) raportarea la valoarea primelor brute subscrise în ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportării sau la valoarea contributiilor din ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportării;

b) raportarea la media anuală a daunelor brute plătite în ultimele 36 de luni calendaristice anterioare datei raportării.

Dacă un reasigurător preia în reasigurare unul sau mai multe dintre următoarele riscuri: de credit, furtună, grindină sau înghet, perioada de referintă pentru calculul mediei anuale a daunelor brute plătite va corespunde ultimelor 84 de luni calendaristice anterioare datei raportării.

(2) Marja de solvabilitate minimă este egală cu valoarea cea mai mare dintre cele două rezultate obtinute prin aplicarea metodelor prevăzute la alin. (1).

Art. 24. - (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. a), luându-se în considerare primele brute subscrise, la determinarea marjei de solvabilitate minime se va lua în calcul cea mai mare valoare obtinută în ultimele 12 luni calendaristice anterioare datei raportării, dintre:

a) valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor;

b) valoarea primelor brute câstigate (valoarea primelor brute subscrise, diminuată cu variatia rezervei brute de prime) sau a contributiilor.

(2) Pentru tipurile de reasigurări încadrate în clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B „Asigurări generale” din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, primele de reasigurare sau contributiile luate în calcul se majorează cu 50%.

(3) Din valoarea primelor brute subscrise sau a contributiilor din activitatea de reasigurare se deduce totalul primelor brute subscrise anulate sau a contributiilor anulate pe durata ultimelor 12 luni calendaristice anterioare datei raportării, iar rezultatul se diminuează cu valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor si contributiilor din perioada de referintă.

(4) La valoarea astfel obtinută se aplică un procent de 18% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 50 milioane euro si, respectiv, de 16% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 50 milioane euro.

(5) Rezultatul obtinut se înmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinută ca raport între valoarea netă a daunelor în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea brută a daunelor în ultimele 3 exercitii financiare. Valoarea daunelor reprezintă valoarea daunelor plătite în ultimele 3 exercitii financiare plus variatia rezervei de daune avizate si neavizate, calculată pentru ultimele 3 exercitii financiare. În ceea ce priveste calculul daunelor nete, la cererea reasigurătorului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedări în retrocesiune a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.

Art. 25. - (1) În cazul aplicării metodei prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), luându-se în considerare daunele brute plătite, determinarea marjei de solvabilitate minime se face prin însumarea valorii daunelor brute plătite în perioadele mentionate la art. 23 alin. (1) lit. b), fără deducerea cererilor de despăgubire rămase în sarcina retrocesionarilor, cu valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfârsitul perioadei de raportare.

(2) Din această sumă se scade valoarea recuperărilor de la terti si valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

(3) Dacă perioada de referintă mentionată la art. 23 alin. (1) lit. b) este de 84 de luni calendaristice, se scade valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la începutul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

(4) Baza de calcul a daunelor plătite, rezervelor de daune avizate si neavizate si recuperărilor pentru tipurile de reasigurări încadrate în clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B „Asigurări generale„ din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, se majorează cu 50%.

(5) Conform perioadei de referintă prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. b), la o treime din valoarea obtinută în cazul perioadei de referintă de 36 de luni sau la o septime din valoarea obtinută în cazul perioadei de referintă de 84 de luni, după caz, se aplică un procent de 26% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 35 milioane euro si, respectiv, de 23% pentru sumele reprezentând excedentele peste echivalentul a 35 milioane euro.

(6) Rezultatul obtinut se înmulteste cu maximul dintre 50% si valoarea obtinută ca raport între valoarea netă a daunelor în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea brută a daunelor în ultimele 3 exercitii financiare. Valoarea daunelor reprezintă valoarea daunelor plătite în ultimele 3 exercitii financiare plus variatia rezervei de daune avizate si neavizate, calculată pentru ultimele 3 exercitii financiare. În ceea ce priveste calculul daunelor nete, la cererea reasigurătorului, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate aproba, în baza unor documente doveditoare, deducerea ca cedări în retrocesiune a sumelor recuperabile de la vehicule investitionale de reasigurare.

Art. 26. - Dacă marja de solvabilitate minimă calculată conform prevederilor art. 23-25 este mai mică decât marja de solvabilitate minimă raportată la sfârsitul exercitiului financiar precedent, atunci marja de solvabilitate minimă la data raportării trebuie să fie cel putin egală cu cea raportată la sfârsitul exercitiului financiar precedent, înmultită cu raportul dintre valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate, înregistrată la sfârsitul perioadei de raportare, si valoarea rezervelor nete de daune avizate si neavizate, înregistrată la începutul exercitiului financiar curent, raport care nu poate fi mai mare decât 1.

Art. 27. - Procentele mentionate la art. 24 alin. (4) si la art. 25 alin. (5) sunt fiecare reduse la o treime în cazul reasigurărilor de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de viată, dacă:

a) primele plătite se calculează pe baza tabelelor de îmbolnăvire, conform metodei matematice aplicate în asigurări;

b) se caculează o rezervă pentru îmbătrânire;

c) se încasează o primă suplimentară în vederea stabilirii unei marje prudente;

d) asigurătorul poate anula contractul cel mai târziu înaintea sfârsitului celui de-al treilea an de asigurare;

e) în contract se prevede posibilitatea majorării primelor sau a diminuării plătilor, chiar si în cazul contractelor în vigoare.

Art. 28. - Marja de solvabilitate minimă pentru activitatea de reasigurare de viată se determină în conformitate cu prevederile art. 23-27.

Art. 29. - Reasigurătorii compoziti au obligatia să detină o marjă de solvabilitate disponibilă, corespunzătoare activitătii desfăsurate de către acestia, cel putin egală cu suma marjelor de solvabilitate minime pentru activitatea de reasigurare generală si pentru activitatea de reasigurare de viată, calculate în conformitate cu prevederile art. 23-27, respectiv ale art. 28.

Art. 30. - (1) O treime din marja de solvabilitate minimă a reasigurătorului, calculată conform prevederilor art. 23-29, constituie fondul de sigurantă . Acest fond este compus din elementele prevăzute la art. 22 alin. (1), (2) si (3) si, cu acordul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la art. 22 alin. (4) lit. c).

(2) Valoarea minimă a fondului de sigurantă pentru activitatea de reasigurare este echivalentul în lei a 3 milioane euro.

(3) Valoarea în euro a fondului de sigurantă, prevăzută la alin. (2), va fi revizuită anual în functie de schimbările în indicele european al preturilor de consum cuprinzând statele membre, publicat de Eurostat.

Art. 31. - Reasigurătorul este obligat să îsi determine permanent marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă, precum si fondul de sigurantă, pe baza datelor din raportările financiare, si să transmită semestrial Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor un formular de raportare privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă, conform modelului prezentat în anexa nr. 8, care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 32. - În cadrul raportării marjei de solvabilitate disponibile, marjei de solvabilitate minime si fondului de sigurantă pentru data de 31 decembrie a unui an, în vederea calculului echivalentului în lei a sumelor exprimate în euro se va utiliza cursul comunicat de Banca Natională a României în ultima zi lucrătoare a lunii septembrie a aceluiasi an. Acest curs va fi mentinut până la următoarea raportare pentru data de 31 decembrie.

Art. 33. - În conformitate cu art. 6 alin. (2) din Legea nr. 503/2004 privind redresarea financiară si falimentul societătilor de asigurare, la cererea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor reasigurătorul este obligat să îsi determine si să comunice Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, în termen de 48 de ore de la solicitare, situatia financiară, precum si marja de solvabilitate minimă ale acestuia. Informatiile solicitate se transmit însotite de o declaratie a reprezentantului legal al societătii, dată pe propria răspundere, sub sanctiunile prevăzute de Codul penal pentru infractiunile de înselăciune si fals în declaratii, prin care se atestă că datele comunicate sunt corecte si conforme cu realitatea.

 

TITLUL III

Rezervele tehnice pe care trebuie să le constituie reasigurătorul, activele admise să le acopere si dispersia activelor admise să acopere rezervele tehnice brute

 

Art. 34. - (1) Reasigurătorii trebuie să constituie rezerve tehnice la un nivel care să le permită onorarea tuturor obligatiilor asumate prin contractele de reasigurare.

(2) Reasigurătorii au obligatia de a calcula rezervele tehnice în conformitate cu reglementările legale în vigoare privind metodologia de calcul si evidenta rezervelor tehnice pe care trebuie să le constituie asigurătorii.

Art. 35. - La investirea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se va tine seama de tipul de activitate desfăsurată de reasigurător, astfel încât să se asigure randamentul, siguranta si tranzactionabilitatea investitiilor, societatea asigurând dispersia activelor respective.

Art. 36. - (1) Categoriile de active admise să acopere rezervele tehnice brute sunt următoarele:

A. Investitii:

(i) titluri de stat si bonuri de tezaur emise de statele membre ale Uniunii Europene;

(ii) titluri emise de autorităti ale administratiei publice locale;

(iii) obligatiuni si alte instrumente ale pietei monetare si de capital, asimilate acestora, tranzactionate pe o piată supravegheată;

(iv) actiuni si alte participatii cu randament variabil, asimilate acestora, tranzactionate pe o piată supravegheată;

(v) unităti în organisme de plasament colectiv în valori mobiliare si alte fonduri de investitii;

(vi) depozite si conturi curente la institutii de credit;

(vii) terenuri si constructii în proprietatea societătilor;

(viii) împrumuturi.

B. Creante:

(i) creante din operatiuni de reasigurare;

(ii) partea din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare;

(iii) dobânzi de încasat aferente activelor admise să acopere rezervele tehnice brute.

C. Altele:

(i) active corporale, altele decât terenuri si constructii;

(ii) cheltuieli de achizitie reportate;

(iii) disponibilităti în casierie.

(2) În evaluarea activelor admise să acopere rezervele tehnice brute se vor respecta următoarele reguli:

(i) activele admise să acopere rezervele tehnice brute se evaluează la valoarea netă, respectiv fără includerea cheltuielilor de achizitie;

(ii) activele admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie evaluate pe bază prudentială, avându-se în vedere orice nerealizări viitoare. Activele corporale, altele decât terenurile sau constructiile, pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă sunt evaluate pe baza amortizării prudentiale;

(iii) împrumuturile acordate, în conditiile legii, societătilor, statului sau organizatiilor internationale, autoritătilor locale sau regionale ori persoanelor fizice pot fi admise să acopere rezervele tehnice brute numai dacă există suficiente garantii cu privire la securitatea acestora, bazate pe situatia celui împrumutat, ipoteci, garantii bancare, garantii acordate de societăti de asigurare sau alte forme de garantii;

(iv) valoarea creantelor admise să acopere rezervele tehnice brute trebuie calculată pe bază prudentială, avându-se în vedere orice pierderi viitoare.

Creantele din operatiuni de reasigurare pot fi acceptate pentru acoperirea rezervelor de primă brută până la nivelul acestora si numai în măsura în care nu sunt restante de mai mult de 3 luni;

(v) cheltuielile de achizitie reportate pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai în măsura în care metoda de calcul a acestora este în concordantă cu metoda de calcul a rezervelor;

(vi) terenurile si constructiile pot fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice brute numai în măsura în care reasigurătorul face dovada proprietătii acestora si sunt libere de sarcini;

(vii) constructiile admise să acopere rezervele tehnice brute de reasigurare vor fi asigurate împotriva tuturor riscurilor la care sunt expuse, cel putin la nivelul valorii luate în considerare la acoperirea rezervelor tehnice brute, în baza unei asigurări distincte încheiate cu un alt asigurător, sau vor fi autoasigurate, cu conditia cedării riscului în reasigurare, în proportie de cel putin 70%, unor societăti de reasigurare de pe piata internatională.

Art. 37. - (1) Reasigurătorul este liber să hotărască asupra activelor în care investeste, cu mentiunea că în componenta activelor care acoperă rezervele tehnice brute se vor lua în considerare ponderi care să nu depăsească următoarele niveluri:

1. 50% din rezervele tehnice brute în actiuni, obligatiuni si alte instrumente ale pietei de capital tranzactionate pe o piată reglementată si supravegheată, precum si titluri de participare la organisme de plasament colectiv în valori mobiliare, cu respectarea pct. 2;

2. 5% din rezervele tehnice brute în actiuni si alte titluri negociabile tratate ca actiuni, obligatiuni sau titluri de creantă si alte instrumente ale pietelor monetare si financiare emise de aceeasi entitate, si nu mai mult de 10% din rezervele tehnice brute în actiuni si alte titluri negociabile tratate ca actiuni, obligatiuni sau titluri de creantă ori alte instrumente de pe pietele monetare si financiare emise de entitătile care apartin aceluiasi grup;

3. 40% din rezervele tehnice brute în terenuri si constructii, cu respectarea pct. 4;

4. 10% din rezervele tehnice brute într-un teren sau o clădire ori într-un număr de terenuri sau clădiri suficient de apropiate unele de altele pentru a fi considerate efectiv ca o singură investitie;

5. 90% din rezervele tehnice brute în depozite si disponibilităti la institutii de credit, dar nu mai mult de 25% din rezervele tehnice brute într-o singură institutie de credit;

6. 10% din rezervele tehnice brute în active corporale, altele decât terenuri si clădiri;

7. 3% din rezervele tehnice brute în disponibilităti în casierie;

8. 1% din rezervele tehnice brute pentru fiecare împrumut, altele decât împrumuturile acordate institutiilor de credit, societătilor de reasigurare si societătilor de investitii dintr-un stat membru, dar nu mai mult de 5% din rezervele tehnice brute în total împrumuturi.

(2) Activele admise să acopere rezervele tehnice brute, exprimate în alte valute decât cele în care au fost constituite rezervele tehnice brute, nu trebuie să depăsească 30% din totalul activelor admise să acopere rezervele tehnice brute.

Art. 38. - În cazul categoriilor de active admise să acopere rezervele tehnice brute, altele decât cele prevăzute la art. 37, pentru care nu s-au prevăzut limite maxime, la investirea acestora reasigurătorul va respecta următoarele reguli:

1. activele care acoperă rezervele tehnice brute trebuie să fie diversificate si dispersate, astfel încât să ia în considerare:

a) tipul de operatiuni efectuate de reasigurător;

b) natura, cuantumul si durata cererilor de despăgubire estimate;

c) valoarea suficientă, lichiditatea, securitatea, calitatea, randamentul si congruenta acestora;

2. activele care acoperă rezervele tehnice brute trebuie să fie diversificate astfel încât reasigurătorul să poată reactiona rapid la fluctuatiile situatiei economice, în special la evolutia pietelor financiare si imobiliare sau la catastrofele majore;

3. activele care acoperă rezervele tehnice brute trebuie diversificate astfel încât să se evite:

a) investirea excesivă într-o categorie de active;

b) investirea excesivă în active emise de un singur emitent sau grup de societăti;

c) acumularea de riscuri în portofoliu, în ansamblul său;

4. investitiile în active emise de acelasi emitent sau de emitenti care apartin aceluiasi grup nu trebuie să expună societatea la o concentrare excesivă a riscurilor.

Art. 39. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente activitătii de reasigurare plasamentele în institutii de credit sau în societăti de investitii care nu mai derulează operatiuni curente în legătură cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice formă si-au încetat activitatea si/sau nu si-au respectat obligatiile fată de terti.

Art. 40. - Categoriile de active mentionate la art. 36 sunt admise să acopere rezervele tehnice brute numai în situatia în care acestea nu sunt grevate de sarcini.

Art. 41. - Anexele nr. 1-8 fac parte integrantă din prezentele norme.

Art. 42. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 70 si următoarele din Legea nr. 503/2004.

Art. 43. - Prezentele norme transpun prevederile art. 3, 4, 6, 7, 8, 11, 34, 35-41 ale Directivei 2005/68/CE din 16 noiembrie 2005 privind reasigurarea si de modificare a directivelor 73/239/CEE si 92/49/CEE ale Consiliului, precum si ale directivelor 98/78/CE si 2002/83/CE.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

CERERE

pentru obtinerea avizului prealabil în vederea înregistrării ca reasigurător la oficiul registrului comertului

 

1. Denumirea completă propusă pentru persoana juridică

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

2. Dacă actuala înregistrare determină schimbarea numelui solicitantului/asigurătorului/

reasigurătorului, mentionati numele anterior

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

3. Adresa propusă pentru sediul social

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

4. Adresa postală/de corespondentă (dacă este diferită)

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

5. Numărul de telefon ......................................................................................................................

6. Numărul de fax ............................................................................................................................

7. Adresa de e-mail ..........................................................................................................................

8. Persoana de contact ....................................................................................................................

9. Reprezentantul legal ....................................................................................................................

10. Activitatea propusă:

1. Categoria de reasigurări:

a) reasigurări de viată;

b) reasigurări generale;

c) reasigurări de viată si generale, denumite reasigurări compozite.

2. Activităti conexe

11. Opisul documentelor depuse în anexa cererii

Subsemnatul, ........................................, în calitate de reprezentant legal al ............................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Data: .............................

Numele si prenumele

..............................

(cu majuscule)

Semnătura

..................................

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

STUDIU DE FEZABILITATE

 

Studiul de fezabilitate va cuprinde:

a) prezentarea activitătii pe care reasigurătorul îsi propune să o desfăsoare;

b) prezentarea structurii organizatorice a reasigurătorului;

c) prezentarea sistemului informatic, care trebuie să fie adecvat riscurilor si claselor de asigurări pentru care se solicită autorizarea;

d) natura angajamentelor sau a riscurilor pe care reasigurătorul îsi propune să le acopere, precum si regulile de selectare a acestora;

e) tipurile de contracte/tratate de reasigurare pe care societatea de reasigurare îsi propune să le încheie, încadrate pe clasele de asigurare prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

f) pentru primele 3 exercitii financiare:

(i) un buget de venituri si cheltuieli si un bilant previzional, care să cuprindă si estimări ale cheltuielilor generale curente si ale comisioanelor;

(ii) estimarea volumului primelor si al daunelor;

(iii) estimarea mijloacelor financiare destinate să acopere rezervele tehnice si marja de solvabilitate, calculată conform normelor emise în aplicarea Legii nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare;

g) metodele actuariale utilizate în calculul rezervelor tehnice;

h) principiile directoare în materie de retrocesiune;

i) elementele care constituie fondul minim de sigurantă;

j) estimarea marjei de solvabilitate minime, pe o perioadă de 3 ani, pentru reasigurări generale, si de 5 ani, pentru reasigurări de viată;

k) prezentarea procedurilor interne de control, a procedurilor interne antifraudă si de prevenire si combatere a spălării banilor si finantării actelor de terorism;

l) prezentarea sistemului intern de management al riscului;

m) prezentarea procedurilor de rezolvare a sesizărilor si reclamatiilor, a procedurilor de rezolvare a daunelor;

n) estimarea cheltuielilor aferente conducerii executive, a cheltuielilor administrative, precum si a mijloacelor financiare destinate să acopere aceste costuri;

o) principiile de fundamentare, în cazul externalizării uneia sau mai multor activităti;

p) descrierea sediului principal si a dotărilor acestuia.

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

DOCUMENTELE

pe care fondatorii au obligatia de a le depune la sediul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor

 

A. Persoanele fizice:

1. copia actului de identitate;

2. declaratia pe propria răspundere, atestată de un consilier juridic/avocat sau autentificată de un notar public, privind lista cu participările la capitalul social al altor societăti comerciale, care depăsesc pragul de 10% si cuantumul acestora, însotită de documentatia oficială. Pentru participările la capitalul social al institutiilor din domeniul financiar cu sediul social în Uniunea Europeană se va prezenta adresa autoritătii competente a statului membru de origine, cuprinzând confirmarea că institutiile respective sunt reglementate, autorizate si supravegheate, inclusiv pe bază consolidată;

3. cazierul judiciar valabil sau, în cazul cetătenilor străini, un document echivalent emis de o autoritate administrativă sau judiciară competentă a statului în care persoana străină îsi are domiciliul. În cazul în care cetăteanul străin a domiciliat în mai multe state membre, este necesară prezentarea acestui document din toate statele membre în care a domiciliat în ultimii 5 ani o perioadă mai mare de 6 luni. Aceeasi cerintă se aplică si în cazul cetătenilor străini care au domiciliat în ultimii 5 ani în mai multe state terte o perioadă mai mare de 6 luni. În cazul în care statul de domiciliu nu emite astfel de documente, acesta va fi înlocuit cu o declaratie sub jurământ sau pe propria răspundere, autentificată notarial, însotită de traducerea în limba română, legalizată la ambasada sau la consulatul României din statul respectiv;

4. declaratia de venit global, întocmită în conformitate cu legislatia din statul de origine, vizată de autoritatea fiscală sau, după caz, certificată conform legislatiei din tara respectivă; în cazul în care legislatia din statul de origine nu prevede o astfel de declaratie, se va da o declaratie pe propria răspundere, care să ateste acest fapt, autentificată, însotită de traducerea în limba română, legalizată la ambasada sau la consulatul României din statul respectiv;

5. cazierul fiscal; dacă statul în care este înregistrat fiscal nu eliberează astfel de documente, cazierul fiscal va fi înlocuit cu o declaratie pe propria raspundere autentificată, însotită de traducerea în limba română, legalizată la ambasada sau la consulatul României din statul respectiv, declaratie care să cuprindă atât mentiunea că statul respectiv nu emite cazier fiscal, cât si natura si cuantumul datoriilor existente la data depunerii documentatiei;

6. documentele care să ateste provenienta fondurilor de participare la capitalul social al reasigurătorului;

7. declaratia atestată de un consilier juridic/avocat sau autentificată de un notar public, întocmită conform anexei nr. 4 la norme;

8. declaratia atestată de un consilier juridic/avocat sau autentificată de un notar public, care să confirme că sunt îndeplinite prevederile art. 4 lit. a) , d), e), g) si h) si ale art. 5 lit. d) din norme.

B. Persoanele juridice:

1. documentele oficiale din care să reiasă denumirea, numărul de înregistrare la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare, iar în cazul persoanei juridice străine, dovada că este legal constituită si că îndeplineste prevederile art. 4 lit. c) din norme, emisă de autoritatea competentă, nu mai veche de 3 luni;

2. lista actionarilor directi si indirecti, cotele lor de participare la capitalul social al reasigurătorului si drepturile de vot, precum si documentele oficiale care atestă aceste drepturi;

3. cazierul fiscal;

4. situatiile financiare aferente ultimelor 3 exercitii financiare, conform legislatiei în vigoare în România sau în statul de origine;

5. declaratie privind denumirea, numărul de înregistrare de la oficiul registrului comertului, codul unic de înregistrare, după caz, ale altor persoane juridice la care este actionar semnificativ, precum si privind faptul că face parte din consiliul de administratie sau că are răspundere nelimitată pentru obligatiile acestora, împreună cu documentele doveditoare;

6. documentele care să ateste provenienta fondurilor de participare la capitalul social al reasigurătorului;

7. extrasul din hotărârea adunării generale a actionarilor sau, după caz, a consiliului de administratie, privind participarea la constituirea capitalului reasigurătorului si cota de participare;

8. declaratia atestată de un consilier juridic/avocat sau autentificată de un notar public, a reprezentantului legal al persoanei juridice, din care să rezulte că sunt îndeplinite prevederile art. 4 lit. a), e), g) si f), precum si ale art. 5 lit. c) si d) din norme.

 

.................................................................................

(data, semnătura reprezentantului si stampila societătii, după caz)

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul, ..................................................................................................................................., (numele si prenumele)

în calitate de fondator al ............................................................................................................................, (denumirea reasigurătorului)

declar pe propria răspundere următoarele:

1. Detin participatii (actiuni, părti sociale) la următoarele societăti comerciale**):

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

2. Valoarea dividendelor încasate în ultimii 5 ani de la societătile comerciale la care detin participatii este următoarea***): ..................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

3. Veniturile obtinute din activitatea de bază si din alte activităti cu scop lucrativ pe care le-am desfăsurat în ultimii 5 ani sunt următoarele****): ........................................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

4. Detin în străinătate depozite în valută în sumă de: ........................................................................

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

5. Detin depozite la institutii de credit, participatii la fonduri de investitii sau la alte organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, în sumă de:

- în lei

. .......................................................................................................................................................;

- în valută

. ..................................................................................................................................................... .

6. Alte creante, având fiecare o valoare egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 5.000 euro, pe care le detin (inclusiv obligatiuni, titluri de stat etc.) în România sau în străinătate:

. .......................................................................................................................................................

. .......................................................................................................................................................

 

Data ...................................................

Semnătura ..............................................

 

NOTĂ:

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va păstra confidentialitatea informatiilor cuprinse în această declaratie, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.


*) Această declaratie va fi completată personal de către fiecare dintre actionarii semnificativi, persoane fizice, ai reasigurătorului. Declaratia se întocmeste potrivit acestui model, în formă tehnoredactată; este obligatoriu a se furniza toate informatiile solicitate.

**) Se vor indica cel putin: denumirea si sediul social ale societătii comerciale, obiectul de activitate al acesteia, suma si procentul participatiei detinute.

***) Se va indica valoarea dividendelor încasate anual de la fiecare societate comercială precizată la pct. 1.

****) Se vor preciza calitatea/profesia (salariat, avocat, medic, notar etc.) si veniturile salariale/nete anuale obtinute din fiecare dintre activitătile desfăsurate.

 

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

DECLARATIE*)

 

Subsemnatul, ..................................................................................................................................., (numele si prenumele)

propus pentru functia de (având functia de)**) ................................. la ................................................., (denumirea reasigurătorului)

declar că în perioada mandatului/contractului de muncă***) voi exercita exclusiv această functie executivă.

 

Data ...................................................

Semnătura ..............................................


*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B din norme si în anexa nr. 7 la norme, cu exceptia lit. D alin. (2).

**) Sintagma din paranteză se va completa de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B din norme si în anexa nr. 7 la norme, care la data intrării în vigoare a prezentelor norme ocupă aceste functii.

***) Se va completa după caz.

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

CERERE

pentru acordarea autorizatiei de functionare în vederea desfăsurării activitătii de .......*)

 

Subsemnatul, ..................................., în calitate de reprezentant legal al ..........................................., înregistrată la oficiul registrului comertului sub numărul ....................................., având codul unic de înregistrare ................................., depun, conform tabelului anexat, documentatia necesară prevăzută la art. 12 pentru obtinerea autorizatiei de functionare, în vederea desfăsurării activitătii de**).

Riscurile/clasele pentru care solicit autorizatie, prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, sunt următoarele***):

. .................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................

. .................................................................................................................................................................

Pentru riscurile/clasele solicitate în plus fată de prevederile art. 13 alin. (6) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare, s-a plătit taxa prevăzută la art. 13 alin. (7) din aceeasi lege, conform documentului de plată anexat la prezenta cerere.

Subsemnatul, ................................., în calitate de reprezentant legal al .........................................., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal privind falsul în declaratii, declar pe propria răspundere că toate informatiile si documentele sunt complete si conforme cu realitatea si că nu există alte fapte relevante care trebuie aduse la cunostintă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Numele si prenumele

....................................

(cu majuscule)

Semnătura

.............................

Stampila societătii

Data ........................................

 

*) Se va completa de către persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. B din norme si în anexa nr. 7 la norme, cu exceptia lit. D alin. (2).

**) Se va completa, după caz: „reasigurări generale”, „reasigurări de viată”, „reasigurări compozite”.

***) Se vor specifica clasele sau numai riscurile dintr-o clasă.

 

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

CONDITIILE

pentru ocuparea unor functii în cadrul unui reasigurător

 

A. Actuarul trebuie să se conformeze prevederilor art. 122 alin. (2) din Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare.

B. Conducătorul activitătii de reasigurări de viată si/sau generale, după caz, trebuie:

a) să îndeplinească prevederile art. 6 alin. (1) lit. A. a)-c) din norme;

b) să aibă o experientă de minimum 4 ani în domeniul asigurărilor, din care minimum 2 ani în functii de conducere;

c) să nu detină nicio pozitie la altă persoană juridică română sau străină pe toată perioada de angajare la reasigurător.

C. (1) Persoanele desemnate în functiile specifice domeniului reasigurărilor trebuie să aibă o experientă de minimum 3 ani în domeniul asigurărilor si să nu detină nicio pozitie la altă persoană juridică română sau străină pe toată perioada de angajare la acest reasigurător.

(2) Persoanele desemnate în functii de conducere specifice domeniului reasigurărilor sunt:

a) conducătorul activitătii de subscriere;

b) conducătorul compartimentului managementul riscului.

D. Persoana desemnată pentru conducerea compartimentului tehnologia informatiei trebuie să aibă o experientă de minimum 3 ani în domeniul său de activitate si se numeste în această functie potrivit procedurilor si atributiilor stabilite de conducerea reasigurătorului.

E. Functiile de conducere mentionate la lit. B si C pot fi ocupate numai de persoane care au primit aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

FORMULAR DE RAPORTARE

privind marja de solvabilitate disponibilă, marja de solvabilitate minimă si fondul de sigurantă pentru activitatea de reasigurare

 

Marja de solvabilitate disponibilă

 


X = Marja de solvabilitate disponibilă totală = X1+Z1+Z2+Z3+A9+A10+A11+A12

A1 = Capitalul social subscris si vărsat sau fondul de rezervă liber vărsat

A2 = Toate rezervele societătii, altele decât rezervele tehnice, si anume: rezerve de prime de capital, din reevaluare, legale, statutare, de conversie, alte rezerve

A3 = Profitul net rezultat după deducerea dividendelor care trebuie plătite sau, după caz, pierderea înregistrată de reasigurator

A4 = Rezultatul reportat

A5.1= Valoarea actiunilor proprii detinute direct de reasigurator

A5.2 - Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la asigurători

A5.3 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la alti reasiguratori

A5.4 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la holdinguri de asigurare

A5.5 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la institutii de credit si   institutii financiare definite conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 227/2007

A5.6 = Valoarea participatiilor pe care reasiguratorul le detine la firme de investitii definite conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobată, cu modificări si completări, prin Legea nr. 227/2007

A5.7 = Valoarea instrumentelor mentionate la art. 22 alin. (2) lit. c) pct. (i) din norme

A5.8= Valoarea creantelor si instrumentelor mentionate la art. 22 alin. (2) lit.c) pct. (ii) din norme

ANC = active necorporale

X1 = Marja de solvabilitate disponibilă = A1+A2+/-A3+/-A4-A5.1-A5.2-A5.3-A54-5.5-A5.6-A5.7-A5.8-ANC

iA6 = Actiuni preferentiale cumulative si/sau datorii subordonate

Z = min(X1;Y)

Z1 = min (A6; 0,5*Z)

iiA7 = Titluri de valoare cu durată nedeterminată si alte titluri de valoare, inclusiv actiuni preferentiale neincluse în Ag

 

Z2 = min (A7; 0,5*Z)

iiiA8 = Capitalul social nevărsat sau fondul de rezervă liber nevărsat, după caz

Z3 = min ( 0,5*A8; 0,5*Z)

ivA9 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 22 alin. (4) lit. b) din norme

A10 =  Rezerve nete ascunse provenite din evaluarea activelor, în măsura în care aceste rezerve nu au o natură exceptională

VA11 = Valoarea profiturilor viitoare estimate ale reasiguratorului

viA12 = Valoarea calculată în conformitate cu prevederile art. 22 alin. 5 lit. b) din norme

 

i - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) lit. a) din norme

ii - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (3) lit. b) din norme

iii - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4) lit. a) din norme

iv - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4) lit. b) din norme

v - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (5) lit. a) din norme

vi - cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (5) lit. b) din norme

 

Marja de solvabilitate minimă pentru activitatea de reasigurare generală

 

Y9 = Marja de solvabilitate minimă la data raportării = max. (Y3;Y5)

Y3 = Marja de solvabilitate minimă = max (Y1;Y2)

Y4 = Marja de solvabilitate minimă raportată la sfârsitul exercitiului financiar precedent

e1 = Raportul dintre rezervele nete de daune avizate si neavizate, înregistrate la sfârsitul perioadei de raportare, si rezervele nete de daune avizate si neavizate, înregistrate la începutul exercitiului financiar curent

e = min. (1;e1)

Y5 = e*Y4

 

Metoda 1

 

B1 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B2 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor pentru alte clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B3 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B4 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate pentru alte clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B5= Valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B6 = Valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor pentru alte clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B7 = Variatia rezervei brute de prime pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B8 = Variatia rezervei de prime brute pentru alte clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

B9 = 1,5*B1-1,5*B3-1,5*B5+B2-B4-B6

B10 = B9-1,5*B7- B8

B11 = max (B9; B10)

b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute în ultimele 3 exercitii financiare

b = max (0,5; b1)

B12 = echivalentul în lei a 50 milioane euro

*Y1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor = b*[ min (B11; B12)*0,18+max (B11-B12; 0)*0,16]

 

Metoda 2

 

**C1 = Valoarea daunelor brute plătite în perioada de referintă, aferente claselor 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

**C2 = Valoarea daunelor brute plătite în perioada de referintă aferente altor clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

C3 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la sfârsitul perioadei de raportare, pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

C4 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la sfârsitul perioadei de raportare, pentru alte clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

**C5 = Valoarea recuperărilor de la terti în perioada de referintă pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul Bdin anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

**C6 = Valoarea recuperărilor de la terti în perioada de referintă pentru alte clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

***C7 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate, constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, în cazul în care perioada de referintă este de 36 de luni pentru clasele 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

***C8 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare, în cazul în care perioada de referintă este de 36 de luni pentru alte clase decât 11, 12 si 13, mentionate la titlul B din anexa nr. 1 la Legea nr. 32/2000, cu modificările si completările ulterioare

C9 = 1,5*C1+C2+1,5*C3+C4-1,5*C5-C6-1,5*C7-C8

c = Coeficient variabil a cărui valoare este 1/n, unde n este perioada de referintă exprimată în ani

C10 = echivalentul în lei a 35 milioane euro

b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute în ultimele 3 exercitii financiare

b = max (0,5; b1)

*Y2 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor = d*[ min (c*C9; C10)*0,26+max (c*C9-C10; 0)*0,23]

 

*Pentru reasigurările asigurărilor de sănătate practicate pe 0 bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate conditiile enuntate la art. 27 lit. a), b), c), d) si e) din norme, se va considera doaro treime din valoarea obtinută cu ajutorul formulei de calcul.

"Dacă un reasigurator practică unul sau mai multe riscuri: de credit, furtună, grindină sau înghet, perioada de referintă va corespunde ultimelor 84 de uni calendaristice anterioare datei raportării.

*** Dacă perioada de referintă este de 84 de luni, se va scădea valoarea rezervelor brute de daune constituite la începutul celei de-a optzeci si treia luni calendaristice anterioare lunii de raportare.

 

Marja de solvabilitate minimă pentru activitatea de reasigurare de viată

 


Yv = Marja de solvabilitate minimă la data raportării = max (Y3; Y5)

Y3 = Marja de solvabilitate minimă = max (Y1; Y2)

Y4 = Marja de solvabilitate minimă raportată la sfârsitul exercitiului financiar precedent

e1 = Raportul dintre rezerva netă de daune avizate si neavizate, înregistrată la sfârsitul perioadei de raportare, si rezerva netă de daune avizate si neavizate, înregistrată la începutul exercitiului financiar curent

e = min (1; e1)

Y5=e*Y4

 

Metoda 1

 

Y1 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor = Y1nh+Y1h

 

Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare de viată, cu exceptia activitătii de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

 

B1 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor

B2 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate

B3 = Valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor

B4 = Variatia rezervei brute de prime

B5 = B1-B2-B3

B6 = B5-B4

B7 = max (B5; B6)

b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute în ultimele 3 exercitii financiare

b = max (0,5; b1)

B8 = echivalentul în lei a 50 milioane euro

Y1nh = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare de viată, cu exceptia activitătii de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme = b*[min(B7;B8)*0,18+max(B7;B8);0)*0,16]

 

Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

 

B1 = Valoarea totală a primelor brute subscrise sau a contributiilor

B2 = Valoarea primelor brute sau contributiilor anulate

B3 = Valoarea totală a impozitelor si taxelor aferente primelor

B4 = Variatia rezervei brute de prime

B5 = B1-B2-B3

^6 ~ B5-B4

B7 = max (B5; B6)

b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute în ultimele 3 exercitii financiare

b = max (0,5; b1)

B8 = echivalentul în lei a 50 milioane euro

Y1h = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda primelor pentru activitatea de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme = b*[min (B7; B8)*0,06+max (B7-B8; 0)*0,053]

 

Metoda 2

 

Y2 = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor = Y2nh+Y2h

 

*) Pentru reasigurările asigurărilor de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate conditiile enuntate la art. 27 lit. (a), (b), (c), (d) si (e) din norme, se va considera doar o treime din valoarea obtinută cu ajutorul formulei de calcul.

 

Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor pentru activitatea de reasigurare de viată, cu exceptia activitătii de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

 

C1 = Valoarea daunelor brute plătite în perioada de referintă

C2 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfârsitul perioadei de raportare

C3 = Valoarea recuperărilor de la terti în perioada de referintă

C4 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare

C5 = C1+C2-C3-C4

c = Coeficient variabil a cărui valoare este 1/n, unde n este perioada de referintă exprimată în ani

C6 = echivalentul în lei a 35 milioane euro

b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute în ultimele 3 exercitii financiare

b = max (0,5; b1)

Y2nh - Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor pentru activitatea de reasigurare de viată, cu exceptia activitătii de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme = = d*[min (c*C5; C6)*0,26+max (c*C5-C6; 0)*0,23]

 

Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda pentru activitatea de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme.

 

C1 = Valoarea daunelor brute plătite în perioada de referintă

C2 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la sfârsitul perioadei de raportare

C3 = Valoarea recuperărilor de la terti în perioada de referintă

C4 = Valoarea rezervelor brute de daune avizate si neavizate constituite la începutul celei de-a treizeci si cincea luni calendaristice anterioare lunii de raportare

C5 = C1+C2-C3-C4

c = Coeficient variabil a cărui valoare este 1/n, unde n este perioada de referintă exprimată în ani

C6 = echivalentul în lei a 35 milioane euro

b1 = Raportul dintre valoarea daunelor nete în ultimele 3 exercitii financiare si valoarea daunelor brute în ultimele 3 exercitii financiare

b = max (0,5; b1)

Y2h = Marja de solvabilitate minimă calculată cu metoda daunelor pentru activitatea de reasigurare de viată, cu exceptia activitătii de reasigurare a asigurării de sănătate care îndeplineste conditiile mentionate la art. 27 din norme = d*[min(c*C5; C6)*0,086+max (c*C5-C6; 0)*0,076]

 

Marja de solvabilitate minimă pentru întreaga activitate de reasigurare

 

Y= Marja de solvabilitate minimă = Yg+Yv

 

Fondul de sigurantă

 

FS1 = Y/3

FS2 = Echivalentul în lei a valorii minime a fondului de sigurantă

FS = Fondul de sigurantă = max (FS1; FS2)

 

*) Pentru reasigurările asigurărilor de sănătate practicate pe o bază tehnică similară celei pentru asigurarea de deces, dacă sunt respectate conditiile enuntate la art. 27 lit. (a), (b), (c), (d) si (e) din norme, se va considera doar o treime din valoarea obtinută cu ajutorul formulei de calcul.

 

ACTE ALE BIROULUI ELECTORAL CENTRAL

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 55 alin. (8) lit. a) si b) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) si alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

fiind sesizat de Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 5 - Cernavodă, judetul Constanta,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - (1) Numărul de ordine de pe buletinul de vot, în cazul listelor de candidati depuse de partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care contin cel putin un partid parlamentar, este cel care rezultă din tragerea la sorti efectuată în prima etapă de presedintele biroului electoral de circumscriptie judeteană, respectiv al biroului electoral de circumscriptie al municipiului Bucuresti, în prezenta majoritătii membrilor acestora.

(2) În situatia în care un partid politic parlamentar participă atât separat, cât si în aliantă electorală în diferite circumscriptii ale aceluiasi judet, alianta electorală va primi pe buletinul de vot numărul de ordine al partidului politic din componenta sa, care a obtinut cea mai bună pozitie (numărul cel mai mic) în urma tragerii la sorti.

(3) În cazul în care o aliantă electorală care contine cel putin un partid parlamentar participă cu liste de candidati în toate circumscriptiile electorale din cadrul unui judet, tragerea la sorti se va face cu referire la aliantă si nu la partidele care o compun.

Art. 2. - În cazul în care una dintre formatiunile politice respective nu are candidaturi înregistrate într-o circumscriptie electorală, buletinele de vot vor fi tipărite fără formatiunea respectivă, numărul de ordine al acesteia din buletinul de vot fiind ocupat de către formatiunea imediat următoare.

Art. 3. - În etapa a doua, tragerea la sorti are loc la nivel de circumscriptie comunală, orăsenească, municipală sau de sector, respectiv judeteană si a municipiului Bucuresti, dintre partidele politice neparlamentare, aliantele politice si electorale ale acestora care au depus liste de candidati în respectiva circumscriptie.

Art. 4. - Pe buletinul de vot se vor înscrie la final candidatii independenti, în ordinea înregistrării candidaturilor acestora.

Art. 5. - (1) Patrulaterele care sunt imprimate pe buletinul de vot vor avea dimensiuni egale pentru toate formatiunile politice (partide sau aliante), indiferent de numărul candidatilor.

(2) Patrulaterele destinate candidatilor independenti vor fi egale între ele si astfel dimensionate încât să permită mentionarea numelui, prenumelui, calitătii de candidat independent si aplicarea stampilei.

Art. 6. - (1) În sensul prezentei hotărâri, organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale legal constituite sunt asimilate partidelor politice.

(2) Organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale care nu au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice neparlamentare.

(3) Organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului sunt asimilate partidelor politice parlamentare.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 30 aprilie 2008.

Nr. 43.

 

BIROUL ELECTORAL CENTRAL

 

HOTĂRÂRE

privind interpretarea prevederilor art. 65 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale

 

În temeiul art. 37 alin. (1) lit. c) si alin. (5) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

fiind sesizat de Societatea Română de Radiodifuziune - Departamentul posturilor regionale – Studioul Regional Radio Resita cu privire la modalitatea de repartizare a timpilor de antenă pe care postul public de radio îl asigură în campania electorală,

Biroul Electoral Central hotărăste:

Art. 1. - Partidele politice parlamentare, aliantele politice si aliantele electorale care contin cel putin un partid parlamentar, precum si organizatiile cetătenilor români apartinând minoritătilor nationale care au grup parlamentar propriu în ambele Camere ale Parlamentului au acces gratuit la serviciile publice de radiodifuziune si de televiziune, inclusiv la cele ale studiourilor teritoriale ale acestora, fără a fi conditionate de un număr minim de circumscriptii electorale în care au depus liste de candidati.

Art. 2. - (1) Partidele politice neparlamentare, precum si aliantele politice si electorale compuse numai din partide politice neparlamentare au acces gratuit la serviciile publice teritoriale de radiodifuziune si televiziune numai în măsura în care depun liste de candidati în minimum 50% din circumscriptiile electorale de pe cuprinsul unui judet ce intră în raza de acoperire a studiourilor teritoriale respective.

(2) Formatiunile prevăzute la alin. (1) au acces la serviciile publice nationale de radiodifuziune si televiziune dacă depun liste complete de candidati în cel putin 50% din circumscriptiile electorale din 15 judete.

Art. 3. - Candidatii independenti au acces gratuit la serviciile publice de radiodifuziune si televiziune atât la nivel national, cât si la studiourile teritoriale în a căror rază de acoperire intră circumscriptia electorală în care candidează, potrivit regulilor prevăzute de art. 65 alin. (7) din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autoritătilor administratiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 4. - Organizatiile cetătenilor apartinând minoritătilor nationale au acces la serviciile publice teritoriale si nationale de radiodifuziune si de televiziune, dacă participă la alegeri cu liste de candidati în circumscriptiile electorale din judete si în mod proportional cu ponderea lor în totalul populatiei judetului, respectiv a României.

 

Presedintele Biroului Electoral Central,

judecător Ioana Surdescu

 

Bucuresti, 2 mai 2008.

Nr. 47.