MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 340         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 2 mai 2008

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

98. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

470. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

99. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

471. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

455. - Hotărâre privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

460. - Ordin al ministrului internelor si reformei administrative pentru alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006

 

1.311. - Ordin al ministrului economiei si finantelor pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligatiile fiscale

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

23. - Hotărâre pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

3. - Decizie privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist si medicul primar în stomatologie generală

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24 din 11 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 12 aprilie 2007.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2008.

Nr. 98.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2007 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administratiei publice centrale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 470.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25 din 18 aprilie 2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 23 aprilie 2007, cu modificările si completările ulterioare, cu

următoarele modificări si completări:

1. La articolul 23, alineatul (1) se modifică si va avea următorul cuprins:

„Art. 23. - (1) Oficiul Român pentru Adoptii, Institutul National de Statistică si Agentia Natională pentru Romi, organe de specialitate ale administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, sunt coordonate de secretarul general al Guvernului.”

2. La articolul 33 punctul 7, la articolul 7, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b1), cu următorul cuprins:

„b1) efectuează actiuni de control în vederea descoperirii fraudelor ce aduc atingere intereselor financiare ale Uniunii Europene în România, prin diminuarea ilegală a resurselor proprii înscrise în bugetul general al Uniunii Europene, având calitatea de organ de constatare, în sensul art. 214 din Codul de procedură penală;”.

3. La articolul 33, după punctul 12 se introduce un nou punct, punctul 13, cu următorul cuprins:

„13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 131, cu următorul cuprins:

«Art. 131. - Personalul din cadrul Departamentului si seful Departamentului beneficiază de prevederile Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.»”

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia României, republicată.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

BOGDAN OLTEANU

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 29 aprilie 2008.

Nr. 99.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (3) si ale art. 100 alin. (1) din Constitutia României, republicată,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

TRAIAN BĂSESCU

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 471.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren în suprafată de 6.012 m2, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, aflat în domeniul public al statului din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

Ministrul transporturilor,

Ludovic Orban

 

Bucuresti, 21 aprilie 2008.

Nr. 455.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale terenului aflat în domeniul public al statului, care trece din administrarea Ministerului Transporturilor - Compania Natională „Administratia Porturilor Maritime” - S.A. Constanta în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Autoritatea Natională a Vămilor

Adresa imobilului

Persoana juridică

din administrarea căreia se

trece terenul

Persoana juridică

în administrarea căreia

trece terenul

Caracteristicile tehnice

ale terenului

Numărul

cadastral

Codul de

clasificare

Numărul de

identificare

0

1

2

3

4

5

6

Municipiul Constanta,

judetul Constanta,

incintă Port Constanta,

Sectorul Sud

Ministerul Transporturilor -

Compania Natională „Administratia

Porturilor Maritime” - S.A

Ministerul Economiei si Finantelor -

Agentia Natională de Administrare

Fiscală – Autoritatea Natională a Vămilor

Suprafata = 6.012 m2

Vecinătăti:

N - CN-APM - S.A.

V - SNTFM Marfă

CN-CF CFR - S.A.

S - CN-APM - S.A.

E - CN-APM - S.A.

798/118

8.22.01

MF.150370

(partial)

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INTERNELOR SI REFORMEI ADMINISTRATIVE

 

ORDIN

pentru alocarea sumelor în vederea compensării cresterilor neprevizionate ale preturilor combustibililor utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei în sistem centralizat, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006

 

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1)-(3) si ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referintă pentru energia termică furnizată populatiei prin sisteme centralizate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 483/2006, si ale Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,

ministrul internelor si reformei administrative emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă alocarea unor sume pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibili corespunzător trimestrului I al anului 2008 (transa II), conform anexei*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Sumele prevăzute la art. 1 se transferă bugetelor locale de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, pentru furnizorii de energie termică destinată populatiei.

Art. 3. - Calculul cuantumurilor sumelor se face în baza ordinelor si deciziilor privind tarifele si preturile locale de referintă emise de autoritătile de reglementare competente, respectiv Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Energiei si Autoritatea Natională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităti Publice.

Art. 4. - Alocarea sumelor se va face cu respectarea legislatiei în vigoare privind ajutorul de stat.

Art. 5. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul internelor si reformei administrative,

Cristian David

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008.

Nr. 460.

 

ANEXĂ

 

SUME

calculate pentru compensarea cresterilor neprevizionate ale preturilor la combustibilii utilizati pentru producerea energiei termice furnizate populatiei prin sisteme centralizate, conform Ordonantei Guvernului nr. 36/2006 si a Legii bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, în valoare de 50.000.000 lei

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Gcal. Trim. I 2008

conform realizări

ianuarie, februarie

si prognoză martie

2008

Cantitatea anuală de

energie termică

estimată a fi furnizată

populatiei (Gcal.)

conform A.N.R.S.C.

Compensare

combustibil 2008

conform realizat

ianuarie, februarie si

prognoză martie 2008

Repartizare sume

aprilie 2008

- lei -

unitar

lei/Gcal

lei

1.

Alba

1-Alba lulia

1.580

6.000

68,74

108.609

0

2.

Arad

2-Arad

129.642

264.252

51,23

6 641 560

758.000

3-Chisineu Cris

555

1.200

24,53

13.614

0

4-lneu

1.333

1.500

55,13

73 488

23.000

3.

Arges

5-Pitesti

174.318

330.530

61,16

10.661.289

1.073.000

6-Bascov

2.343

4.088

61,17

143 321

21.000

7-Mărăcineni

926

2.350

61,17

56.643

6.000

8-Stefănesti

909

1.000

43,34

39 396

9.000

9-Topoloveni

2.371

3.500

61,75

146.409

22.000

4.

Bacău

10-Bacău

82.957

201.845

62,75

5 205 552

369.000

11-Onesti

32.793

63.000

59,46

1.949.872

353.000

5.

Botosani

12-Botosani

46.508

107.545

67,53

3140 685

32.000

6.

Bihor

13-Oradea

215.943

478.530

47,82

10.326.394

1.485.000

14-Sînmartin

2.769

5.940

43,83

121 365

0

8.

Brasov

15-Brasov

116.204

264.946

52,60

6.112.330

170.000

16-Făgăras

13.695

28.866

62,96

862 237

75.000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Gcal. Trim. I 2008

conform realizări

ianuarie, februarie

si prognoză martie

2008

Cantitatea anuală de

energie termică

estimată a fi furnizată

populatiei (Gcal.)

conform A.N.R.S.C.

Compensare

combustibil 2008

conform realizat

ianuarie, februarie si

prognoză martie 2008

Repartizare sume

aprilie 2008

- lei -

unitar

lei/Gcal

lei

9.

Brăila

17-Brăila

88.601

180.579

79,32

7.027.831

374.000

10.

Buzău

18-Buzău

76.246

149.537

76,70

5 848 068

1.018.000

19-Rîmnicu Sărat

2.380

6.800

60,80

144.704

0

11.

Caras Severi n

20-Resita

14.626

32.000

65,60

959 466

29.000

21-Băile Herculane

101

173

108,73

10.982

2.000

12.

Călărasi

22-Călărasi

2.806

4.300

62,41

175 122

26.000

23-Lehliu Gară

698

1.437

94,58

66.017

6.000

24-Oltenita

17.105

31.525

45,74

782 383

130.000

13.

Cluj

25-Cluj Napoca

181.333

333.000

79,32

14.383.334

2.615.000

14.

Constanta

26-Constanta

303.000

678.936

62,79

19 025 370

3.073.000

27-Medgidia

15.255

21.900

62,68

956.183

205.000

28-Eforie

1.602

4.000

119,40

191 279

35.000

29-Mangalia

31.078

46.215

122,51

3.807.366

397.000

30-Năvodari

27.550

55.000

59,27

1 632 889

199.000

15.

Dâmbovita

31-Tărgoviste

31.384

78.975

70,70

2.218.849

123.000

16.

Dolj

32-Crai ova

249.627

424.000

38,45

9 598 158

1.285.000

33-Calafat

9.331

14.060

95,74

893.350

0

17.

Galati

34-Galati

271.233

619.149

54,00

14 646 582

2.660.000

18.

Giurgiu

35-Giurgiu

56.745

88.273

38,77

2.200.004

311.000

36-Bolintin Vale

1.768

6.000

8,04

14.215

0

19.

Gorj

37-Motru

28.448

54.693

19,00

540 512

0

20.

Harghita

38-Cristuru Secuiesc

2.316

6.000

61,52

142.480

8.000

39-Gheorgheni

13.912

27.159

63,97

889 951

80.000

40-Miercurea Ciuc

32.031

75.000

65,41

2.095.148

303.000

41-Odorheiu Secuiesc

12.985

38.000

76,78

996 988

0

21.

Hunedoara

42-Deva

39.299

91.000

29,69

1.166.787

142.000

43-Brad

10.148

16.187

91,58

929 354

0

44-Petrila

796

3.000

43,21

34.395

0

45-An incasa

1.044

1.661

26,95

28 136

0

46-Vulcan

13.496

31.000

25,93

349.951

15.000

47-Petrosani

11.215

29.241

27,86

312 450

0

48-Lupeni

12.943

33.475

29,10

376.641

27.000

49-Criscior

381

717

91,58

34 892

4.000

22.

Ialomita

50-Fetesti

1.537

4.500

96,90

148.935

0

23.

lasi

51-lasi

215.012

403.531

48,10

10 342 077

1.395.000

52-Pascani

19.968

47.000

66,46

1.327.073

190.000

24.

Maramures

53-Baia Mare

2.374

5.500

63,43

150 583

12.000

25.

Mehedinti

54-Dr. Turnu Severin

105.743

250.000

10,00

1.057.430

82.000

26.

Mures

55-Târgu Mures

94.887

175.451

65,31

6.197.070

1.011.000

56-Reghin

1.062

2.100

57,80

61 384

10.000

57-Sighisoara

550

1.350

51,60

28.380

0

27.

Neamt

58-Piatra Neamt

40.771

96.289

80,69

3.289.812

411.000

59-Târgu Neamt

235

600

62,60

14.711

2.000

60-Roman

113

1.000

75,84

8.570

0

28.

Olt

61-Bals

584

2.100

37,08

21 655

0

62-Drag ine sti

98

200

64,57

6.328

1.000

63-Caracal

24.090

37.000

50,90

1 226 181

0

64-Corabia

210

3.000

131,09

27.529

0

29.

Prahova

65-Ploiesti

212.357

401.491

54,57

11 588.321

1.482.000

66-Câmpina

840

550

90,18

75.751

34.000

67-Mizil

4.199

8.500

51,93

218.054

250.000

30.

Sălaj

68-Zalău

2.782

6.800

74,51

207 287

14.000

31.

Sibiu

69-Copsa Mică

207

480

2,75

569

0

70-Sibiu

5.550

14.332

25,40

140.970

41.000

32.

Suceava

71-Suceava

105.217

210.000

44,61

4.693730

585.000

72-Rădăutj

23.198

53.000

68.01

1.577.696

238.000

73-Siret

3.250

7.924

65,91

214.208

37.000

33.

Teleorman

74-Turnu Măgurele

11.106

38.000

60,91

676 466

295.000

75-Alexandria

48.105

91.000

49,75

2.393.224

337.000

76-Rosiorii de Vede

9.153

16.000

68,13

623 594

43.000

34.

Timis

77-Timisoara

350.097

676.736

54,98

19.248.333

2.798.000

78-Lovrin

232

345

68,15

15.811

2.000

79-Sânnicolau Mare

3.800

12.000

72,63

275.994

32.000

35.

T ulcea

80-Tulcea

62.834

109.150

70,60

4.436.080

543.000

81-Macin

867

1.750

68,40

59 303

7.000


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. crt.

Judetul

Localitatea

Gcal. Trim. I 2008

conform realizări

ianuarie, februarie

si prognoză martie

2008

Cantitatea anuală de

energie termică

estimată a fi furnizată

populatiei (Gcal.)

conform A.N.R.S.C.

Compensare

combustibil 2008

conform realizat

ianuarie, februarie si

prognoză martie 2008

Repartizare sume

aprilie 2008

- lei -

unitar

lei/Gcal

lei

36.

Vâlcea

82-Rm Vâlcea

112.452

260.000

25,78

2.899.013

98.000

83-Horezu

956

1.200

126,76

121 183

32.000

84-BăileOlanesti

694

1.500

124,89

86.674

12.000

37.

Vaslui

85-Bârlad

738

2.500

64,45

47 564

3.000

86-Husi

3.502

7.400

59,19

207.283

0

87-Vaslui

9.851

21.020

108,09

1.064.795

400.000

88-Negresti

137

300

89,45

12 255

1.000

38.

Vrancea

89-Focsani

72.362

156.800

67,76

4.903.249

402.000

90-Panciu

0

150

131,46

0

0

39.

Bucuresti

91-Bucuresti

2.166.596

4.106.317

68,22

147.805.179

21.737.000

 

TOTAL

 

6.104.645

12.182.950

 

365.582.905

50.000.000

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligatiile fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Economiei si Finantelor, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul economiei si finantelor emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Procedura de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligatiile fiscale, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Pentru efectuarea procedurii prevăzute la alin. (1) se aprobă formularele ale căror modele sunt cuprinse în anexele nr. 2 si 3.

(3) Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directia generală de administrare a marilor contribuabili, directiile generale ale finantelor publice judetene, Directia Generală a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si organele fiscale subordonate acestora vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.089/2006 pentru aprobarea Procedurii de îndreptare a erorilor din documentele de plată întocmite de debitori privind obligatiile fiscale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.043 din 29 decembrie 2006, se abrogă.

Art. 4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul economiei si finantelor,

Cătălin Doica

secretar de stat

 

Bucuresti, 25 aprilie 2008

Nr. 1.311.

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURĂ

de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori privind obligatiile fiscale

 

1.1. Îndreptarea erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori se va face pe baza unei cereri depuse la organul fiscal competent, potrivit legii, conform prevederilor art. 114 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu  modificările si completările ulterioare.

1.2. Prezenta procedură de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată întocmite de contribuabil se aplică în următoarele situatii:

a) plata obligatiilor fiscale s-a efectuat în alt cont bugetar decât cel corespunzător ori utilizând un cod fiscal eronat;

b) în contul bugetar, înclusiv în contul unic, au fost achitate si alte obligatii fiscale decât cele prevăzute a se achita în contul respectiv;

2. Prin prezenta procedură se vor îndrepta erorile materiale privind plătile efectuate în conturi bugetare administrate de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală.

3.1. Cererea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale debitorului;

b) indicarea erorii ce urmează a fi îndreptată;

c) modul în care va fi reconsiderată această plată;

d) numărul si data documentelor prin care s-au stabilit ori s-au individualizat sumele de plată (titlurile de creantă) pentru care se solicită corectarea erorii materiale din documentul de plată;

e) numărul si data documentului prin care s-a efectuat plata initială;

f) suma totală achitată prin documentul de plată initial;

g) data plătii.

3.2. La cerere vor fi atasate: o copie a ordinului de plată, o copie a extrasului de cont, copii de pe titlurile de creantă si orice alte documente ce atestă eroarea produsă.

3.3. Organul fiscal va verifica în evidentele fiscale existenta erorilor semnalate de contribuabili, îndeplinirea conditiilor prevăzute la pct.1.2 si a celor de creditare a contului bugetar si de debitare a contului plătitorului, urmând a se întocmi un referat cu propuneri de solutionare a cererii debitorului, respectiv de îndreptare a erorilor din documentul de plată. Referatul va fi aprobat de către conducătorul organului fiscal competent în administrarea contribuabilului, potrivit legii.

4.1. După aprobarea referatului prevăzut la pct. 3.3, organul fiscal competent va întocmi nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, în 3 exemplare. Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale se aprobă de conducătorul unitătii fiscale.

4.2. Nota privind corectia erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale se transmite unitătii de trezorerie si contabilitate publică, în vederea operării corectiei în conturile bugetare corespunzătoare.

4.3. Unitatea de trezorerie si contabilitate publică efectuează stornarea plătii eronate si înregistrarea sumei în conturile bugetare corespunzătore cu data plătii indicată în anexa nr. 2, înscrie pe cele 3 exemplare ale notei prevăzute la pct. 4.1 data la care s-a efectuat această operatiune si retine un exemplar, restituind organului fiscal competent două exemplare.

4.4. După solutionarea cererii contribuabilului, organul fiscal competent va transmite acestuia un exemplar al notei privind corectia erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale.

4.5. Prin exceptie de la prevederile pct. 1.2, în cazul erorilor materiale constând în virarea eronată a obligatiilor de plată la altă unitate de trezorerie si contabilitate publică decât cea la care trebuie achitată suma, cererea prevăzută la pct. 3.1 se depune la organul fiscal în a cărui rază s-a efectuat plata eronată. În această situatie, prin derogare de la prevederile art. 5 lit. s) din Normele metodologice privind utilizarea si completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT), aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 246/2005, cu modificările si completările ulterioare, unitatea de trezorerie si contabilitate publică la care s-a efectuat plata eronată va completa, la rubrica „Data plătii” din ordinul de plată pentru Trezoreria Statului prin care se efectuează transferul sumei la unitatea trezoreriei statului din cadrul organului fiscal competent, în scopul îndreptării erorii, data plătii înscrisă în anexa nr. 2. Organul fiscal la care s-a efectuat plata eronată va transmite o copie a cererii depuse de debitor, inclusiv a anexelor la cerere, organului fiscal competent în administrarea debitorului, procedând la întocmirea referatului cu propuneri de solutionare a cererii debitorului.

4.6. După efectuarea operatiunii de corectie în evidenta analitică pe plătitori, organul fiscal competent va comunica debitorului, în cel mai scurt termen, modul de solutionare a cererii de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată.

5. Cererea debitorului de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată se va solutiona în termen de 45 de zile de la înregistrarea acesteia, conform prevederilor art. 70 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

6.1. Modificarea sau desfiintarea actelor administrative fiscale ca urmare a îndreptărilor erorilor materiale din documentul de plată se va face potrivit dispozitiilor art. 47 si 48 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu dispozitiile pct. 46.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004.

6.2. În scopul anulării distribuirii sumelor achitate în contul unic, aferente unui ordin de plată, organele fiscale vor transmite unitătilor Trezoreriei Statului nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor plătite în contul unic, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3. Nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor plătite în contul unic se întocmeste în două exemplare, dintre care un exemplar se păstrează la unitatea Trezoreriei Statului, iar un exemplar rămane la organul fiscal.

6.3. Pe baza documentului prevăzut la pct. 6.2, unitătile Trezoreriei Statului vor reconstitui integral suma înscrisă în ordinul de plată initial, în contul din care s-a realizat distribuirea, prin stornarea operatiunii de distribuire a acestuia.

6.4. În cazul în care suma înscrisă în documentul de plată care face obiectul îndreptării erorilor materiale a fost transferată din contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire” în contul 22.47.03.02 „Venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat – contributii către bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de asigurări sociale de sănătate încasate în contul unic, în curs de distribuire”, unitătile Trezoreriei Statului, în baza notei privind operatiunile de distribuire si de stingere a sumelor plătite în contul unic, vor proceda la reconstituirea integrală a sumei în contul 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale si fondurilor speciale, în curs de distribuire”, prin stornarea operatiunii de transfer.

6.5. Operatiunile de la pct. 6.3 si 6.4 se efectuează în sistem informatic.

6.6. Sumele reconstituite potrivit prevederilor pct. 6.3 si 6.4, rămase în conturile unice după îndreptarea erorilor materiale, se distribuie în conturile corespunzătoare de venituri bugetare, în conditiile legii.

7. Organul fiscal competent va arhiva la dosarul fiscal următoarele documente:

a) cererea debitorului de îndreptare a erorilor materiale din documentele de plată;

b) documentatia care a stat la baza efectuării acestei operatiuni;

c) copiile fiselor debitorului din evidenta analitică pe plătitori, afectate de operatiunea de corectie;

d) referatul aprobat de seful organului fiscal;

e) nota privind corectia erorilor din documentele de plată, avizată de unitatea de trezorerie si contabilitate publică;

f) nota privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor plătite în contul unic.

 

ANEXA Nr. 2

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P. .............................../A.F.P. ................................

Str. .................... nr. ...., localitatea ...............................

 

 

Aprobat/Data................

Conducătorul unitătii fiscale,

.........................................

Semnătura

........................................

L.S.

 

NOTĂ

privind corectia erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale

 

În temeiul prevederilor art. 114 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, se corectează erorile din documentele de plată efectuate de către:

- numele si prenumele/denumirea debitorului ....................................................................................................................

- domiciliul fiscal ................................................................................................................................................................

- codul de identificare fiscală*) ...........................................................................................................................................

Corectia s-a efectuat:

- în baza Cererii debitorului nr. ........................... din data de .......................................

I. Contul bugetar din care se corectează erorile constatate în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care s-au achitat obligatii fiscale:

 

Denumirea contului

bugetar din care se

stornează

Simbolul contului bugetar

Documentul din care

rezultă că suma a fost

plătită

Data efectuării plătii**)

Codul fiscal

al beneficiarului, conform

documentului de plată

initial

Suma

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

II. Obligatiile fiscale care se sting prin corectie:

 

Denumirea obligatiei

stinse prin corectie

Simbolul contului bugetar

corespunzător

Documentul prin care s-a

stabilit sau s-a

individualizat suma de

plată

Data efectuării plătii**)

Codul fiscal

al beneficiarului în urma

corectiei

Suma

- lei -

 

 

 

 

 

 

 

Împotriva prezentului înscris cel interesat poate formula contestatie la organul de solutionare competent, în conformitate cu prevederile art. 205 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în termenul prevăzut de art. 207 al aceluiasi act normativ.

 

Seful compartimentului,

Semnătura ........................

Întocmit/Data ........................

Inspector,

...............................

 

 

Unitatea Trezoreriei Statului

.................................................................

 

 

Înregistrat operatiunile aprobate la pct. I si II din Nota de

corectie nr. ............ din data de .................................................

 

Conducătorul unitătii

Trezoreriei Statului,

..............................

 

 

Data ........................

Seful compartimentului,

.......................................

 

 

M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99.21


*) Se va completa codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.

**) Reprezintă data plătii initiale.

 

(verso)

 

1. Denumire: Notă privind corectia erorilor din documentele de plată

2. Cod: 14.13.41.99.21

3. Format: A4/t1

4. Caracteristici de tipărire: se tipăreste pe o singură fată, în blocuri de 100 de file.

5. Se difuzează: gratuit.

6. Se utilizează: în baza art. 114 alin. (4)-(7) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

7. Se întocmeste: - în 3 exemplare;

- de organul fiscal competent.

8. Circulă: - un exemplar la organul fiscal cu atributii de evidentă pe plătitori;

- un exemplar la unitatea de trezorerie si contabilitate publică care a efectuat corectia erorilor din documentele de plată;

- un exemplar la contribuabil.

9. Se arhivează: un exemplar la dosarul fiscal al contribuabilului.

 

ANEXA Nr. 3

 

MINISTERUL ECONOMIEI SI FINANTELOR

AGENTIA NATIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ

D.G.F.P. .............................../A.F.P. ................................

Str. .................... nr. ...., localitatea ...............................

 

NOTĂ

privind anularea operatiunilor de distribuire si de stingere a sumelor plătite în contul unic

Nr. ............/data ...................

 

În scopul operării Notei privind corectia erorilor materiale din documentele de plată întocmite de debitori prin care s-au achitat obligatii fiscale nr. ............... din data de ..................., anexată prezentei, se anulează operatiunea de distribuire si de stingere a sumei de ...........................lei, virată cu Ordinul de plată nr. ........................ din data de ..................... de către debitorul:

- numele si prenumele/denumirea debitorului ..................................

- domiciliul fiscal ...............................................................................

- codul de identificare fiscală ............................................................

Fisierul continând operatiunea de distribuire a sumei de ..................... a fost transmis unitătii Trezoreriei Statului la data de ........................

 

Seful compartimentului,

Semnătura ........................

Întocmit/Data ........................

Inspector,

...............................

(numele si prenumele)

Semnătura ………....

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normei nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

În temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

conform Hotărârii Parlamentului României nr. 24/2006 privind numirea presedintelui, a vicepresedintelui si a celorlalti membri ai Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

având în vedere prevederile art. 41 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 131 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în baza hotărârii luate în sedinta Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private din data de 15 aprilie 2008,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private emite următoarea hotărâre:

Art. 1. - Se aprobă Norma nr. 11/2008 privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Prezenta hotărâre si norma mentionată la art. 1 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si pe site-ul Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (www.csspp.ro).

Art. 3. - Directia Reglementare împreună cu Directia secretariat si cu directorul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private,

Mircea Oancea

 

Bucuresti, 15 aprilie 2008.

Nr. 23.

 

ANEXĂ

 

NORMA nr. 11/2008

privind colectarea contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Având în vedere prevederile art. 41 lit. f) si ale art. 46 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 131 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul dispozitiilor art. 23 lit. f) si ale art. 24 lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 50/2005 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 313/2005,

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, denumită în continuare Comisie, emite prezenta normă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta normă reglementează:

a) modalitătile de colectare a contributiilor participantilor la fondurile de pensii administrate privat;

b) procedurile de prelucrare a declaratiilor, de calcul, evidentă si virare a contributiilor individuale către fondurile de pensii administrate privat;

c) modalitătile si procedurile de transmitere a informatiilor între entitătile implicate în procesul de colectare si virare a contributiilor la fondurile de pensii.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezenta normă au semnificatiile prevăzute la art. 2 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Lege.

(2) De asemenea, termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Legea pensiilor publice - Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare;

b) Norma de aplicare a Legii pensiilor publice - Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si solidaritătii sociale nr. 340/2001, cu modificările si completările ulterioare;

c) declaratie nominală - declaratia privind evidenta nominală a asiguratilor si a obligatiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat, initială, prevăzută de art. 6 din Legea pensiilor publice, asa cum este descrisă în anexa nr. 1 la Norma de aplicare a Legii pensiilor publice;

d) declaratie rectificativă - declaratia care modifică declaratia nominală initială;

e) declaratie de asigurare - declaratia de asigurare depusă de persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V din Legea pensiilor publice, asa cum este descrisă în anexa nr. 4 la Norma de aplicare a Legii pensiilor publice;

f) contract de asigurare - contractul de asigurare socială prevăzut la art. 5 alin. (2) din Legea pensiilor publice, asa cum este descris în anexa nr. 3 la Norma de aplicare a Legii pensiilor publice;

g) validare declaratie - procesul de înregistrare în sistemul public de pensii a unei declaratii nominale, declaratii de asigurare sau a unui contract de asigurare, corecte si întocmite conform prevederilor Normei de aplicare a Legii pensiilor publice;

h) luna si anul de referintă - luna si anul pentru care se depun declaratiile nominale initiale;

i) Tabel electronic al contributiilor - TEC – tabelul electronic de evidentă a contributiilor la fondurile de pensii.

(3) În procedurile de colectare, calcul, evidentă si virare a contributiilor individuale sunt implicate următoarele entităti:

a) participantii la fondurile private de pensii administrate privat;

b) plătitorii - persoanele fizice sau juridice care plătesc ori, după caz, retin si virează la bugetul asigurărilor sociale de stat contributia individuală de asigurări sociale datorată conform prevederilor Legii pensiilor publice;

c) ANAF - institutia de colectare, respectiv Agentia Natională de Administrare Fiscală;

d) CNPAS - institutia de evidentă, respectiv Casa Natională de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale;

e) administratori - administratorii fondurilor de pensii;

f) fond de pensii - fondul de pensii administrat privat;

g) depozitări - depozitarii activelor fondurilor de pensii.

(4) Evidenta participantilor, precum si viramentele către fondurile de pensii administrate privat se realizează pe baza codului numeric personal.

 

CAPITOLUL II

Contributiile la un fond de pensii administrat privat

 

SECTIUNEA 1

Colectarea contributiei la fondurile de pensii administrate privat

 

Art. 3. - (1) Contributia la fondul de pensii administrat privat este parte din contributia individuală datorată de asigurat la sistemul public de pensii si se virează de către plătitor în aceleasi conditii si la aceleasi termene cu cele stabilite pentru contributia de asigurări sociale.

(2) Contributia la fondul de pensii administrat privat se deduce din veniturile brute lunare care reprezintă baza de calcul pentru contributia individuală de asigurări sociale, împreună si prin aceeasi modalitate de calcul cu contributia obligatorie datorată conform prevederilor Legii pensiilor publice.

(3) Baza de calcul a contributiei individuale la fondurile de pensii este aceeasi cu cea stabilită pentru contributia individuală de asigurări sociale prevăzută de Legea pensiilor publice.

Art. 4. - (1) Din momentul începerii activitătii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii administrat privat este de 2% din baza de calcul.

(2) În termen de 8 ani de la începerea activitătii de colectare, cota de contributie la fondul de pensii administrat privat se majorează la 6%, cu o crestere de 0,5 puncte procentuale pe an, începând cu data de 1 ianuarie a fiecărui an.

Art. 5. - (1) ANAF are atributii privind declararea, constatarea, controlul, colectarea si solutionarea contestatiilor pentru contributia de asigurări sociale datorată de persoanele

juridice si persoanele fizice care au calitatea de angajator sau entitătile asimilate angajatorului, potrivit prevederilor legale.

(2) CNPAS, prin structurile sale teritoriale, efectuează activitătile de constatare, control, colectare si solutionare a contestatiilor pentru contributia de asigurări sociale plătită de asiguratii prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea pensiilor publice.

(3) Pentru neachitarea de către debitor la termenul de scadentă a obligatiilor de plată reprezentând contributii de asigurări sociale, acesta datorează majorări de întârziere.

(4) În cazul neachitării la termen de către plătitori, potrivit legii, a contributiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III din Legea pensiilor publice, ANAF, prin structurile sale teritoriale, procedează la aplicarea măsurilor de executare silită în vederea încasării sumelor cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

(5) În cazul neachitării la termen, potrivit legii, a contributiei de asigurări sociale datorate de asiguratii individuali prevăzuti la art. 5 alin. (1) pct. IV si V si alin. (2) din Legea pensiilor publice, casele teritoriale de pensii procedează la aplicarea măsurilor de executare silită pentru încasarea sumelor  cuvenite, conform dispozitiilor legale privind executarea creantelor bugetare.

(6) Majorările de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a obligatiilor de plată reprezentând contributie de asigurări sociale se fac venit la bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

SECTIUNEA a 2-a

Declararea contributiilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Art. 6. - (1) În scopul determinării cuantumului contributiilor datorate fondurilor de pensii, CNPAS utilizează informatiile înscrise în registrul participantilor, declaratiile nominale, declaratiile de asigurare, precum si, după caz, informatiile înscrise în contractele de asigurare.

(2) La depunerea declaratiilor nominale, casele judetene de pensii procedează la verificarea acestora din punctul de vedere al întocmirii corecte, solicitând totodată persoanelor juridice sau persoanelor fizice care au calitatea de angajator ori entitătilor asimilate angajatorului corectarea eventualelor erori semnalate în cuprinsul acestora si retransmiterea declaratiilor corectate până la termenul legal de depunere prevăzut de lege.

(3) Declaratiile nominale corecte depuse în termenul prevăzut de lege, precum si cele corectate, retransmise în acelasi termen, se prelucrează si se validează de casele judetene de pensii până la termenul prevăzut la art. 7 alin. (1).

(4) Declaratiile nominale corecte depuse peste termenul prevăzut de lege, precum si cele corectate, retransmise peste termen, se prelucrează si se validează de casele judetene de pensii până la următoarele termene prevăzute la art. 7 alin. (1), în functie de data depunerii acestor declaratii.

(5) Transmiterea prin postă a declaratiilor nominale se face cu scrisoare recomandată, cu confirmare de primire. Data depunerii declaratiei nominale este data confirmării de primire.

(6) Declaratiile nominale primite prin postă sunt prelucrate conform prevederilor alin. (2), (3) si (4).

Art. 7. - (1) Pe data de întâi a fiecărei luni următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale, casele judetene de pensii transmit la CNPAS informatiile aferente declaratiilor nominale validate, însotite de un inventar al acestora.

(2) În acelasi termen prevăzut la alin. (1), casele judetene de pensii transmit la CNPAS declaratiile de asigurare si contractele de asigurare aflate în evidentă, însotite de un inventar al acestora, plătile reprezentând contributia de asigurări sociale luate în considerare la stabilirea stagiului de cotizare pentru luna de referintă fiind plătile înregistrate la nivelul caselor judetene de pensii sau, după caz, a Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, până la data inventarului.

(3) În situatia declaratiilor de asigurare si a contractelor de asigurare pentru care plata contributiei de asigurări sociale a fost efectuată după data inventarului, aceasta este luată în considerare la următorul termen prevăzut la alin. (1).

(4) Modalitătile concrete de transmitere de la casele judetene de pensii la CNPAS, precum si formatele informatiilor prevăzute la alin. (1) si (2), inclusiv continutul si formatul inventarelor, sunt stabilite prin norme interne de lucru ale CNPAS, aprobate prin decizie a presedintelui CNPAS.

Art. 8. - (1) În situatia depunerii, în conformitate cu prevederile Legii pensiilor publice si ale Normei de aplicare a Legii pensiilor publice, a unor declaratii rectificative, precum si în situatia modificărilor venitului asigurat, intervenite în declaratiile de asigurare sau în contractele de asigurare, CNPAS procedează la efectuarea eventualelor regularizări către fondurile de pensii, fără a depăsi termenul maxim de 6 luni de la data constatării acestor situatii.

(2) Procedurile de regularizare prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii, familiei si egalitătii de sanse si al ministrului economiei si finantelor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Calculul si evidenta contributiilor la fondurile de pensii administrate privat

 

Art. 9. - (1) Până pe data de 12 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale sau în prima zi lucrătoare următoare, în cazul în care data de 12 nu este o zi lucrătoare, CNPAS actualizează Registrul participantilor, aplicând următoarele proceduri:

a) procedura de aderare continuă prevăzută de Norma nr. 18/2007 privind aderarea initială si evidenta participantilor la fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 46/2007, cu modificările si completările ulterioare, denumită în continuare Norma nr. 18/2007;

b) procedura de aplicare a deciziilor Comisiei privind apartenenta unor persoane la un anumit fond de pensii, ca urmare a analizării unor contestatii depuse de participanti sau a controalelor efectuate de Comisie (comenzi Comisie), prevăzută de Norma nr. 18/2007, cu modificările si completările ulterioare, sau orice alte decizii ale Comisiei;

c) procedura de efectuare a transferului participantilor între fondurile de pensii, prevăzută de Norma nr. 3/2008 privind transferul participantilor între fondurile de pensii administrate privat, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 4/2008;

d) procedura de actualizare în baza declaratiilor nominale, declaratiilor de asigurare sau, după caz, a contractelor de asigurare prevăzute la art. 7;

e) procedura de repartizare aleatorie lunară, prevăzută de Norma nr. 18/2007, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Procedura tehnică de corectare a codului numeric personal si/sau numelui/prenumelui participantului se stabileste prin act aditional la protocolul încheiat între CNPAS si Comisie.

Art. 10. - (1) Procedura prevăzută la art. 9 lit. e) se efectuează de către CNPAS lunar, în perioada 10-12 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale.

(2) CNPAS aplică procedurile prevăzute de Norma nr. 18/2007, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la repartizarea aleatorie a persoanelor eligibile obligate să adere la un fond de pensii administrat privat, care, în ultimele 4 luni anterioare lunii în care se efectuează repartizarea aleatorie, nu au fost comunicate de fondurile de pensii că au îndeplinit procedura de aderare, dar ale căror date figurează în declaratiile nominale sau în declaratiile de asigurare aflate în evidenta CNPAS cu obligatii de plată.

Art. 11. - (1) Lunar, în perioada 13-18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale, în vederea îndeplinirii obligatiilor prevăzute de art. 431 alin. (7) din Lege, CNPAS actualizează TEC.

(2) TEC cuprinde următoarele informatii:

a) anul bugetar;

b) codul numeric personal al participantului;

c) codul unic de identificare al angajatorului - CUI;

d) codul fondului de pensii - primele 3 caractere din seria actelor de aderare alocate de Comisie fiecărui fond de pensii;

e) numele si prenumele participantului;

f) luna pentru care se datorează contributia la fondul de pensii;

g) informatii aferente lunii pentru care se datorează contributia la fondul de pensii:

- venitul asigurat în lună;

- cuantumul contributiei lunare datorate la fondul de pensii în lună;

- cuantumul contributiei lunare virate efectiv la fondul de pensii în lună;

- suma restantă/de retinut datorată (suma cu semn);

- suma totală virată/retinută în lună (suma cu semn).

(3) Baza de calcul a contributiei la un fond de pensii administrat privat este aceeasi ca si în cazul contributiei de asigurări sociale datorate sistemului public de pensii.

(4) Cuantumul contributiei lunare datorate la fondul de pensii administrat privat se calculează prin aplicarea cotei de contributie prevăzute la art. 4 asupra bazei de calcul prevăzute la alin. (3).

(5) Sumele rezultate potrivit prevederilor alin. (4) se rotunjesc la un leu pentru fractiunile de peste 50 de bani inclusiv, fractiunile de până la 49 de bani inclusiv neglijându-se.

Art. 12. - (1) Procedura de actualizare prevăzută la art. 11 alin. (1) se efectuează pe baza datelor din Registrul participantilor si a celor înscrise în declaratiile prevăzute la art. 7.

(2) În situatia în care persoanele care au îndeplinit procedura de aderare se află înregistrate în declaratiile nominale depuse în termenul legal, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 lit. g) si le înregistrează în TEC.

(3) În situatia în care persoanele au îndeplinit procedura de aderare si în acelasi timp au realizat stagii de cotizare în sistemul public de pensii pe bază de declaratie/contract de asigurare, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 lit. g) si le înregistrează în TEC.

(4) În situatia în care persoanele care au îndeplinit procedura de aderare se află înregistrate în declaratiile nominale rectificative sau îsi modifică venitul asigurat înscris în declaratia de asigurare, prin comunicări de modificare, aferente unei perioade anterioare, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 lit. g) si le înregistrează în TEC. Sumele restante calculate pot fi pozitive sau negative, în functie de sumele înscrise în TEC ca fiind achitate efectiv la fondurile de pensii, pentru lunile care au făcut obiectul rectificărilor.

(5) În situatia în care persoanele care au îndeplinit procedura de aderare îsi modifică venitul asigurat înscris în contractul de asigurare, prin act aditional, CNPAS calculează sumele prevăzute la art. 11 lit. g) datorate de participantul la fondul de pensii, începând cu luna de la care acest act produce efecte pentru viitor. Sumele astfel recalculate le înregistrează în TEC.

(6) În situatia în care persoanele care au îndeplinit procedura de aderare nu se află înregistrate în declaratiile nominale prevăzute la art. 7 sau, după caz, nu au realizat stagii de cotizare în luna de referintă ori figurează ca debitori în cazul declaratiilor sau contractelor de asigurare, CNPAS va înscrie în TEC cifra „0” în rubricile aferente obligatiilor lunare.

(7) În cazul asiguratilor pentru care CNPAS a procedat, conform normelor în vigoare, la repartizarea aleatorie, sumele prevăzute la art. 11 lit. g) se calculează si se înregistrează în TEC luându-se în considerare si lunile anterioare din intervalul legal în care persoana eligibilă si obligată să contribuie avea posibilitatea să adere voluntar la un fond de pensii.

 

CAPITOLUL III

Modalitatea de virare a contributiilor în sistemul pensiilor Private

 

SECTIUNEA 1

Întocmirea listelor nominale de virare a contributiei la fondurile de pensii administrate privat

 

Art. 13. - (1) Lunar, până cel târziu în data de 18 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale, pe baza sumelor înscrise în TEC, CNPAS întocmeste listele nominale de viramente, distinct pentru fiecare fond de pensii.

(2) Listele nominale de viramente prevăzute la alin. (1) contin următoarele informatii:

a) anul si luna pentru care se datorează contributia la fondul de pensii administrat privat;

b) codul de înscriere în Registrul Comisiei al administratorului fondului de pensii administrat privat;

c) codul de înscriere în Registrul Comisiei al fondului de pensii administrat privat la care se efectuează plata;

d) codul de înscriere în Registrul Comisiei al depozitarului;

e) pentru fiecare participant:

- codul numeric personal al participantului;

- numele si prenumele participantului;

- suma totală virată la fondul de pensii administrat privat;

- codul unic de identificare (CUI) al angajatorului.

(3) Participantii pentru care nu urmează a se efectua nicio plată sunt înscrisi în listele nominale de viramente, având înscrisă cifra „0” în câmpul „suma totală virată la fondul de pensii”.

(4) Participantii pentru care sumele sunt negative sunt înscrisi în listele nominale de viramente, având înscrisă cifra negativă în câmpul „suma totală virată la fondul de pensii”.

(5) Suma totală ce urmează a fi virată pentru fiecare fond de pensii se obtine prin însumarea aritmetică a câmpului „suma totală virată la fondul de pensii”.

(6) Listele nominale de viramente se transmit fiecărui administrator de fond de pensii în format electronic, în termenul prevăzut la alin. (1), prin fisiere semnate cu semnătură electronică extinsă emisă de un furnizor autorizat, în conditiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

(7) Fiecare administrator de fond de pensii administrat privat va lua măsuri de arhivare a tuturor fisierelor prevăzute la alin. (4) si (5).

Art. 14. - (1) Listele nominale de viramente vor cuprinde si o recapitulatie având următorul continut:

a) luna si anul pentru care se efectuează plata contributiei la fondul de pensii administrat privat;

b) codul de înscriere în Registrul Comisiei al administratorului fondului de pensii administrat privat către care se efectuează plata;

c) codul de înscriere în Registrul Comisiei al fondului de pensii administrat privat la care se efectuează plata;

d) codul de înscriere în Registrul Comisiei al depozitarului la care se virează sumele;

e) numărul total al participantilor pentru care se efectuează plata contributiei la respectivul fond de pensii;

f) suma totală virată de CNPAS la fondul de pensii în lună.

(2) Recapitulatia prevăzută la alin. (1) se întocmeste pe suport hârtie si în format electronic, semnate cu semnătura electronică extinsă în 4 exemplare de persoanele împuternicite în acest scop de către presedintele CNPAS, exemplarele având următoarele destinatii si distribuindu-se după cum urmează:

a) un exemplar rămâne la CNPAS;

b) un exemplar se transmite la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publică a Municipiului Bucuresti împreună cu documentele de plată;

c) un exemplar se transmite administratorului fondului de pensii administrat privat la care se efectuează plata;

d) un exemplar se transmite depozitarului la care se virează sumele.

 

SECTIUNEA a 2-a

Virarea contributiilor în sistemul pensiilor private

 

Art. 15. - (1) Lunar, până cel târziu la data de 20 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale, CNPAS virează, pentru fiecare fond de pensii, de la bugetul asigurărilor sociale de stat suma reprezentând contributiile la fondurile de pensii, calculată conform prevederilor art. 13.

(2) Virarea contributiilor pentru fondurile de pensii se face de către CNPAS, cu ordin de plată, prin diminuarea conturilor de venituri ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe baza documentelor prevăzute la art. 14.

Art. 16. - (1) Lunar, până cel târziu la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost depuse declaratiile nominale, CNPAS transmite la ANAF anexele A1.2 (prevăzute de Norma de aplicare a Legii pensiilor publice) aferente declaratiilor nominale prevăzute la art. 6, precum si listele nominale,

întocmite la nivel de angajator, cuprinzând viramentele efectuate către fondurile de pensii.

(2) Organele fiscale subordonate ANAF, pe baza informatiilor prevăzute la alin. (1), identifică situatiile în care angajatorii nu au respectat prevederile legale privind declararea si plata contributiilor de asigurări sociale, dispunând măsurile prevăzute de lege.

(3) Casele teritoriale de pensii, prin organele proprii, procedează la executarea creantelor bugetare reprezentând contributii de asigurări sociale datorate si neachitate de către asiguratii sistemului public pe bază de declaratie de asigurare sau pe bază de contract de asigurare.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 17. - (1) Colectarea contributiilor datorate fondurilor de pensii administrate privat începe odată cu declararea contributiilor de asigurări sociale datorate pentru luna de referintă martie 2008.

(2) Termenul-limită de efectuare a primelor viramente către fondurile de pensii, aferente lunii martie 2008, este 20 mai 2008.

(3) Comisia va comunica CNPAS lunar, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni, prin documente semnate cu semnătura electronică extinsă, următoarele informatii:

a) denumirea fondului de pensii administrat privat;

b) codul fondului administrat privat din Registrul Comisiei;

c) denumirea depozitarului la care se vor vira contributiile;

d) codul depozitarului din Registrul Comisiei;

e) codul IBAN al depozitarului.

Art. 18. - (1) Termenele prevăzute de prezenta normă, care expiră într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare, se prelungesc până la sfârsitul următoarei zile lucrătoare.

(2) Decalarea oricărui termen prevăzut în prezenta normă, ca urmare a existentei unor zile nelucrătoare, atrage decalarea corespunzătoare a celorlalte termene, asigurându-se însă cel putin o zi bancară între data de finalizare a activitătilor prevăzute la art. 13 si data prevăzută la art. 15.

Art. 19. - Încălcarea prevederilor prezentei norme se sanctionează conform prevederilor legale în vigoare.

 

ACTE ALE COLEGIULUI MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

COLEGIUL MEDICILOR DENTISTI DIN ROMÂNIA

 

DECIZIE

privind Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist si medicul primar în stomatologie generală

 

În temeiul art. 500, 502 si 525 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România decide:

Art. 1. - Consiliul national al Colegiului Medicilor Dentisti din România adoptă prin prezenta decizie Lista cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist si medicul primar în stomatologie generală, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I

 

Presedintele Colegiului Medicilor Dentisti din România,

Liviu Zetu

 

Bucuresti, 16 februarie 2008.

Nr. 3.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând procedurile terapeutice care pot fi aplicate de medicul dentist, inclusiv medicul specialist si medicul primar în stomatologie generală

 

1. Consultatia primară de specialitate

2. Tehnici curente de anestezie în medicina dentară

3. Tratamentul accidentelor generale ale anesteziei locoregionale, în vederea mentinerii functiilor vitale

4. Tratamentul accidentelor si complicatiilor locale ale anesteziei loco-regionale

5. Tehnici curente de extractie a dintilor temporari si permanenti

6. Tratamentul de urgentă al accidentelor si complicatiilor extractiei dentare

7. Odontectomia

8. Osteotomia transmaxilară

9. Chiuretajul periapical

10. Rezectia apicală

11. Amputatia radiculară, premolarizare, hemisectie

12. Replantarea dentară. Transplantarea dentară

13. Tratamentul accidentelor eruptiei dentare la dintii temporari si permanenti

14. Procedurile terapeutice curente în tratamentul parodontopatiilor marginale

15. Excizia si plastia frenurilor si bridelor

16. Tratamente chirurgicale preprotetice necomplicate (regularizări de creastă, exostoze, gingivoplastie si extractia alveoloplastică)

17. Reabilitarea orală implanto-protetică după obtinerea competentelor aprobate de Ministerul Sănătătii Publice

18. Tratamentul de urgentă al plăgilor cavitătii orale

19. Tratamentul de urgentă în fracturile maxilo-mandibulare

20. Tratamentul supuratiilor periosoase (abces vestibular/palatinal, parodontal)

21. Consultatia primară oncologică oro-maxilo-facială

22. Tratamentul de urgentă al artritei temporo-mandibulare

23. Tratamentul de urgentă al luxatiei temporo-mandibulare

24. Tratamentul cariei simple la dintii temporari si permanenti

25. Tratamentul pulpitelor acute si cronice la dintii temporari si permanenti

26. Tratamentul necrozei si cangrenei pulpare la dintii temporari si permanenti

27. Tratamentul parodontitelor apicale acute si cronice

28. Tratamentul afectiunilor mucoasei orale (gingivostomatite eritematoase/ulcero-necrotice, stomatite veziculoase, gingivo - stomatite din diverse boli generale, leucoplazie, eritroplazie, lichen plan etc.)

29. Tratamentul protetic al leziunilor coronare

30. Tratamentul edentatiei partiale

31. Tratamentul edentatiei totale

32. Tratamentul protetic al leziunilor coronare ale dintilor permanenti la copii si al diferitelor forme de edentatie

33. Tratamentul urgentei ortodontice

34. Profilaxia cariei dentare

35. Stabilirea si aplicarea planurilor de dispensarizare complexe, aplicabile în colectivitătile scolare si prescolare

36. Diagnosticarea anomaliilor dento-maxilare si măsuri simple terapeutice (realizarea mentinătoarelor de spatiu, deconditionarea obiceiurilor vicioase)

37. Epidemiologia si profilaxia anomaliilor dento-maxilare în colectivităti

38. Efectuarea si interpretarea examenelor radiologice si imagistice în medicina dentară

Pentru toate specialitătile, inclusiv pentru medicul dentist, competentele recunoscute de Ministerul Sănătătii Publice pe diverse arii de specialitate conferă drepturile legale în vigoare.

Doctoratele si masteratele sunt, conform Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, organizate de institutele de învătământ superior si reprezintă titluri stiintifice; acestea nu pot reprezenta si nu pot fi asimilate cu diversele competente în domeniu.

Aceste proceduri vor fi reevaluate în functie de conditiile nou-apărute.