MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul 176 (XX) - Nr. 468          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Marti, 24 iunie 2008

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

80. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

648. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

 

649. - Hotărâre privind darea în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de AdministrareFiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

650. - Hotărâre privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Sibiu

 

651. - Hotărâre pentru abrogarea art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 

655. - Hotărâre pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si

pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

126. - Decizie privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

669. - Ordin al ministrului transporturilor pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS „Serviciul de informare aeronautică”, editia 2/2008

 

4.381. - Ordin al ministrului educatiei, cercetării si tineretului privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

515. - Decizie privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.


 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 23 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007

 

Având în vedere că termenul de plată a pensiilor pentru pensionarii din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, cu domiciliul în municipii si orase, prin intermediul conturilor si cârdurilor, a expirat pe data de 30 mai 2008,

tinând cont de faptul că Ministerul Apărării, Ministerul Internelor si Reformei Administrative si Serviciul Român de Informatii au întreprins toate demersurile pentru finalizarea procedurilor de negociere a formei si continutului contractului-cadru cu institutiile bancare selectate,

luând în considerare faptul că neprelungirea termenului necesar poate crea blocarea sistemului de plată a pensiilor militare în mediul urban,

având în vedere că timpul rămas până la sfârsitul actualei sesiuni parlamentare nu permite adoptarea unei legi în acest sens, nici chiar în procedură de urgentă,

tinând cont că toate aceste elemente vizează interesul public si constituie situatii extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Alineatul (4) al articolului 23 din Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr. 388/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 si 902 bis din 31 decembrie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

„(4) Plata pensiilor pentru pensionarii din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională, cu domiciliul în municipii si orase, se efectuează prin intermediul conturilor si cârdurilor, urmând ca trecerea la acest sistem de plată să se facă până la data de 30 septembrie 2008.”

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării, Georgeta Elisabeta lonescu,

secretar de stat

p. Ministrul internelor si reformei

administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Directorul Serviciului Român de

Informatii,

George-Cristian Maior

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 80.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări,

Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 534/2007 privind înfiintarea, atributiile, competentele si modul de functionare ale Comitetului Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări si reglementarea operatiunilor de finantare, garantare si asigurare efectuate de Banca de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A. în numele si în contul statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 417 din 22 iunie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 8, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - (1) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări este alcătuit din 16 membri, dintre care un presedinte si 2 vicepresedinti, reprezentanti ai organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si ai Băncii de Export-lmport a României EXIMBANK - S.A., potrivit anexei nr. 1.”

2. La articolul 9, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Comitetul Interministerial de Finantări, Garantii si Asigurări se consideră legal întrunit în prezenta majoritătii membrilor, hotărârile se iau cu votul majoritătii membrilor prezenti, iar în caz de paritate de voturi, votul presedintelui este decisiv.”

3. Anexa nr. 1 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 648.

 


GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională

de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj

a unor bunuri imobile proprietate publică a statului

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, al art. 12 alin. (1)si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 175 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj a unor bunuri imobile proprietate publică a statului, situate în orasul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 354, judetul Gorj, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Predarea-preluarea bunurilor imobile se face pe bază de proces-verbal încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008. Nr. 649.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a bunurilor imobile*) (constructie si teren), situate în orasul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 354, judetul Gorj,

proprietate publică a statului, care se dau în administrarea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Natională de

Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj

 

Locul unde sunt situate constructia si terenul

care se transmit

Persoana juridică

la care

se dă în administrare imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Judetul Gorj, orasul Târgu Jiu, bd. Ecaterina Teodoroiu nr. 354

Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj

- Clădire administrativă D+P+1E, constructie cu suprafată utilă totală de 1.577,82 m2, suprafata construită la sol de 754 m2;

- Teren aferent în suprafată de 1.097 m2;

- Carte funciară nr. 1.587; - Nr. cadastral 4431/2.

 

*) Constructia si terenul au trecut în proprietatea publică a statului în baza Procesului-verbal nr. 7.307 din 28 decembrie 2007, întocmit de Ministerul Economiei si Finantelor-Agentia Natională de Administrare Fiscală - Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Gorj -Administratia Finantelor Publice pentru Contribuabilii Mijlocii Gorj.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea valorii de inventară unui imobil aflat în domeniul public al statului

si în administrarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură

si Dezvoltare Rurală a Judetului Sibiu

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă modificarea valorii de inventar a unui imobil înscris în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 si 1.020 bis din 29 noiembrie 2006, cu modificările si completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 650.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului aflat în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Agriculturii

si Dezvoltării Rurale - Directia pentru Agricultură si Dezvoltare Rurală a Judetului Sibiu,

pentru care se modifică valoarea de inventar

 

Nr. MF.

Denumirea imobilului

Adresa imobilului

Valoarea de inventar veche

Valoarea de inventar actuală

26.271

Clădire administrativă

Judetul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Somesului nr. 49

2.523.637 lei

2.767.842 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea art. 7 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură

 

În temeiul art. 180 din Constitutia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (3) al articolului 7 din Hotărârea Guvernului nr. 1.882/2005 privind înfiintarea unor institute nationale de cercetare-dezvoltare agricolă prin reorganizarea unor institute de cercetare din agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 si 153 bis din 17 februarie 2006, cu modificările si completările ulterioare, se abrogă.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii si dezvoltării rurale,

Dacian Ciolos

Ministrul muncii, familiei si egalitătii de sanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei si finantelor,

Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008.

Nr. 651.


 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în

administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative si pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome

„Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, si al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în domeniul public al statului si în administrarea Ministerului Internelor si Reformei Administrative.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - După predarea-primirea imobilului transmis potrivit art. 1, Ministerul Internelor si Reformei Administrative îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidentele financiare si fiscale.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă pozitia nr. 340 din anexa nr. 4 „Lista bunurilor imobile, din domeniul privat al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»“ la Hotărârea Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 105 din 1 februarie 2005, cu modificările ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

p. Ministrul internelor si reformei administrative,

Paul Victor Dobre,

secretar de stat

Secretarul general al Guvernului, Gabriel Berea

Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian

 

Bucuresti, 18 iunie 2008. Nr. 655.

 

ANEXA

 

DATELE DE IDENTIFICARE

ale imobilului proprietate privată a statului care trece din administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea

Ministerului Internelor si Reformei Administrative

 

Denumirea si adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Terenul aferent

Imobil si garaj, municipiul Bucuresti, Str. Armenească nr. 35, sectorul 2

Regia Autonomă „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Suprafata terenului = 765,90 m2


DECIZII ALE PRIMULUI-MINISTRU

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

PRIMUL-MINISTRU

 

DECIZIE

privind modificarea anexei nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General

al Guvernului

 

În temeiul art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 405/2007 privind functionarea Secretariatului General al Guvernului,

 

primul-ministru emite următoarea decizie:

 

Articol unic. - Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007 pentru aprobarea structurii organizatorice si a statului de functii ale Secretariatului General al Guvernului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 30 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică si se înlocuieste cu anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Seful Cancelariei Primului-Ministru,

Marian Marius Dorin

 

Bucuresti, 20 iunie 2008. Nr. 126.

 

ANEXĂ (Anexa nr. 2 la Decizia primului-ministru nr. 154/2007)

 

STATUL DE FUNCTII

al Secretariatului General al Guvernului

 

Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

Secretar general

1

FP

 

 

Cabinet secretar general

13

 

 

1.

Director de cabinet

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

3

CIM

s

3.

Consilier personal

8

CIM

s

4.

Secretar personal

1

CIM

M

 

Compartiment inspectori guvernamentali

20

 

 

1.

Inspector guvernamental

20

FP

S

 

Directia pregătire sedinte ale Guvernului

22

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

Serviciul pregătire sedinte ale Guvernului

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier superior

1

FP

S


Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

3.

Consilier superior 1

1

FP

S

4.

Expert principal 1

3

FP

s

5.

Referent superior 1

6

FP

M

6.

Expert

1

CIM

S

7.

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

Birou arhivă

 

 

 

8.

Sef birou consilier juridic principal 1

1

FP

S

9.

Consilier juridic principal 1

1

FP

S

10.

Expert principal 1

1

FP

S

11.

Expert asistent 2

1

FP

S

12.

Referent superior 1

4

FP

M

 

Directia specială

13

 

 

1.

Consilier - director

1

CIM

S

2.

Consilier

2

CIM

S

 

Compartiment probleme apărare

 

 

 

3.

Consilier

4

CIM

S

4.

Expert

1

CIM

S

 

Compartiment documente clasificate

 

 

 

5.

Consilier

1

CIM

S

6.

Referent

2

CIM

M, PL, SSD

 

Compartiment arhivă documente clasificate

 

 

 

7.

Expert

1

CIM

S

8.

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

Directia informatică

13

 

 

1.

Consilier - director

1

CIM

S

2.

Consilier

8

CIM

S

3.

Consilier superior 1

1

FP

S

4.

Expert principal 1

3

FP

S

 

Compartiment audit

2

 

 

1.

Auditor superior 1

2

FP

S

 

Secretar de stat

1

MANDAT

 

 

Cabinet secretar de stat

6

 

 


Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

1.

Director de cabinet

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

1

CIM

s

3.

Consilier personal

2

CIM

s

4.

Secretar personal

1

CIM

M

5.

Curier personal

1

CIM

M

 

Directia economică

20

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

Compartiment control preventiv

 

 

 

2.

Consilier superior 1

2

FP

S

 

Serviciul financiar

 

 

 

3.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

4.

Consilier superior 1

3

FP

S

5.

Expert principal 1

1

FP

S

6.

Referent superior 1

2

FP

M

7.

Referent

1

CIM

M, PL, SSD

 

Serviciul contabilitate

 

 

 

8.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

9.

Consilier superior 1

3

FP

S

10.

Expert principal 1

4

FP

S

11.

Referent superior 1

1

FP

M

 

Directia logistică

19

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

 

Serviciul asigurare logistică

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

3.

Consilier superior 1

3

FP

S

4.

Expert principal 1

2

FP

S

5.

Expert principal 2

1

FP

S

6.

Consilier

1

CIM

S

7.

Expert

1

CIM

S

8.

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

S

 

Compartiment administrativ

 

 

 

9.

Referent superior 1

1

FP

M


Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

10.

Consilier

2

CIM

S

11.

Expert

1

CIM

S

12.

Referent

4

CIM

M, PL, SSD

 

Directia politici publice

26

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

S

2.

Consilier superior 1

1

FP

S

3.

Expert principal 1

2

FP

S

4.

Manager public asistent 2

1

FP

S

 

Unitate implementare proiect

 

 

 

5.

Manager public special 1

1

FP

S

6.

Expert principal 1

5

FP

S

7.

Consilier

1

CIM

S

8.

Expert

1

CIM

S

9.

Consilier pentru afaceri europene

4

CIM

S

 

Unitate implementare program

 

 

 

10.

Manager public special 1

1

FP

S

11.

Manager public special 2

1

FP

S

12.

Consilier superior 1

1

FP

S

13.

Consilier juridic principal 1

1

FP

S

14.

Expert principal 1

2

FP

S

15.

Consilier

1

CIM

S

16.

Expert

2

CIM

S

 

Secretar de stat

1

 

 

 

Cabinet secretar de stat

5

 

 

1.

Director de cabinet

1

CIM

S

2.

Asistent de cabinet

1

CIM

S

3.

Consilier personal

2

CIM

S

4.

Secretar personal

1

CIM

M

 

Directia juridică

17

 

 

1.

Director consilier juridic superior 1

1

FP

S

 

Serviciul juridic

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

FP

S


Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

3.

Consilier juridic superior 1

1

FP

S

4.

Consilier juridic principal 1

3

FP

s

5.

Consilier juridic asistent 1

1

FP

s

6.

Consilier

4

CIM

s

7.

Expert

1

CIM

s

 

Birou acte normative

 

 

 

8.

Consilier sef birou

1

CIM

s

9.

Consilier

2

CIM

s

10.

Referent superior 1

2

FP

M

 

Directia contencios si resurse umane

19

 

 

1.

Director consilier juridic superior 1

1

FP

S

 

Serviciul contencios

 

 

 

2.

Sef serviciu consilier juridic superior 1

1

FP

S

3.

Consilier juridic superior 1

2

FP

S

4.

Consilier juridic principal 1

4

FP

s

5.

Consilier

1

CIM

s

6.

Consilier pentru afaceri europene

1

CIM

s

 

Serviciul resurse umane

 

 

 

7.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

s

8.

Consilier superior 1

2

FP

s

9.

Expert principal 1

4

FP

s

10.

Consilier asistent 2

1

FP

s

11.

Expert asistent 1

1

FP

s

 

Directia relatii publice

18

 

 

1.

Director consilier superior 1

1

FP

s

2.

Consilier principal 1

1

FP

s

3.

Expert principal 1

2

FP

s

4.

Expert asistent 2

1

FP

s

5.

Expert asistent 3

1

FP

s

6.

Referent superior 1

3

FP

M

7.

Consilier

4

CIM

s


Nr. crt.

Functia

Număr de posturi

Natura functiei

Studii

 

Serviciul comunicare si relatia cu cetătenii

 

 

 

8.

Sef serviciu consilier superior 1

1

FP

S

9.

Consilier superior 1

1

FP

s

10.

Expert asistent 1

1

FP

s

11.

Consilier

2

CIM

s

 

TOTAL POSTURI:

216

 

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române RACR - AIS

„Serviciul de informare aeronautică”, editia 2/2008

 

Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin Ministerului Transporturilor ca autoritate de stat în domeniul transporturilor, în temeiul prevederilor art. 4 lit. b) si f) si ale art. 66 din Ordonanta Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiintarea Autoritătii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,

ministrul transporturilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementarea Aeronautică Civilă Română RACR - AIS „Serviciul de informare aeronautică”, editia 2/2008, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr. 664/2005 pentru aprobarea Reglementării Aeronautice Civile Române privind serviciile de informare aeronautică RACR - AIS,

editia 1.0/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 424 din 19 mai 2005, se abrogă.

(3) La aceeasi dată orice altă dispozitie contrară îsi încetează aplicabilitatea.

Art. 3. - Directia generală aviatie civilă din cadrul Ministerului Transporturilor, Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”, precum si agentii aeronautici certificati pentru furnizarea de servicii de informare aeronautică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul transporturilor,

Septimiu Buzasu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 19 mai 2008.

Nr. 669.


*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 468 bis în afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul de vânzări si informare al Regiei Autonome „Monitorul Oficial”, Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

 


MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETĂRII SI TINERETULUI

 

ORDIN

privind modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea

unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008

 

În temeiul art. 4, al art. 9 alin. (3) lit. c) si al art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.294/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, cu modificările si completările ulterioare, si al Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei, Cercetării si Tineretului, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul educatiei, cercetării si tineretului emite prezentul ordin.

Art. I. - Anexa la Ordinul ministrului educatiei, cercetării si tineretului nr. 3.943/2008 pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achizitionării de calculatoare, pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 si 392 bis din 23 mai 2008, se modifică după cum urmează:

 

1. Pozitia 4355 se elimină.

2. Pozitia 8908 se modifică si va avea următorul cuprins:

8908

CV

BARAOLT

GRUP SCOLAR „BAROTI SZABO DAVID” BARAOLT

Bocskor Z Eszter-Eva

HERCULIAN

CV

Bocskor S Norbert

3. Pozitia 8989 se elimină.

4. Pozitia 10488 va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

10488

DJ

RADOMIR

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII RADOMIR

Tismănaru V Mihaela

SALCIA

MH

Tismănaru A Vanesa Alina

5. Pozitia 10493 va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

10493

DJ

FILIASI

GRUPUL SCOLAR „DIMITRIE FILISANU” FILIASI

Boata I Gheorghe

BUICESTI

MH

Boata G Cristinel Alin

6. Pozitia 10702 va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

10702

DJ

CRAIOVA

Colegiul Tehnic de Arte si Meserii „C. Brâncusi”

Popescu G Emilian

BADESTI

GJ

Popescu E Marius Daniel

7. Pozitia 10715 va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

10715

DJ

CASTRANOVA

SCOALĂ CU CLASELE I-VIII CASTRANOVA

Stroescu - Carmina

RADINESTI

GJ

Biriboiu E Emil Marian

8. Pozitia 10770 va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

10770

DJ

CARPEN

SCOALĂ CU CLASELE I—VIII CARPEN

Fântânaru F Stefan

DROBETA-

TURNU

SEVERIN

MH

Fîntînaru S Doris Stefan

9. Pozitia 10771 va avea următorul cuprins:

 

 

 

 

10771

DJ

CLEANOV

SCOALĂ CU CLASELE I—VIII CLEANOV

Stanca D Ladi-Viorica

DANCULESTI

GJ

Stanca M Adrian


10. Pozitia 10839 va avea următorul cuprins:

10839

DJ

CRAIOVA

GRUPUL SCOLAR „ANGHEL SALIGNY” CRAIOVA

Anghel N Nicolita

DANCIULESTI

GJ

Anghel C Constantin lonut

11. Pozitia 10851 va avea următorul cuprins:

10851

DJ

CRAIOVA

LICEUL TEOLOGIC

ADVENTIST

CRAIOVA

Dobre F Ion

BRANCENI

TR

Dobre I Cristian

12. Pozitia 10859 va avea următorul cuprins:

10859

DJ

CRAIOVA

LICEUL TEOLOGIC

ADVENTIST

CRAIOVA

Peicu I Valeriu

BALTA SĂRATA

TR

Peicu V Madalina Lidia

13. Pozitia 11116 va avea următorul cuprins:

11116

DJ

DĂBULENI

GRUPUL SCOLAR

AGRICOL

DĂBULENI

Spiridon C Titi

IANCA

OT

Spiridon T Liliana

14. Pozitia 12239 va avea următorul cuprins:

12239

DJ

SALCUTA

SCOALĂ CU CLASELE I—VIII SALCUTA

Chiriac I Nicolae

PLOPSOR

DJ

Chiriac N Larisa

15. Pozitia 12240 va avea următorul cuprins:

12240

DJ

SALCUTA

SCOALĂ CU CLASELE I—VIII SALCUTA

Fuiorea N Colinca

SALCUTA

DJ

Fuiorea C Marius-Claudiu

16. Pozitia 12241 va avea următorul cuprins:

12241

DJ

SALCUTA

SCOALĂ CU CLASELE I—VIII SALCUTA

Mamut M Dorel

PLOPSOR

DJ

Mamut D Ovidiu-Marius

17. Pozitia 12242 va avea următorul cuprins:

12242

DJ

SALCUTA

SCOALĂ CU CLASELE I—VIII SALCUTA

Matei C Marius

SALCUTA

DJ

Matei M Larisa-Daniela

18. Pozitia 12243 va avea următorul cuprins:

12243

DJ

SALCUTA

SCOALĂ CU CLASELE I—VIII SALCUTA

Predoi S Mitra

SALCUTA

DJ

Rosiu M Florin-Daniel

19. Pozitia 15411 se elimină.

20. Pozitia 24005 va avea următorul cuprins:

24005

OT

CORABIA

SCOALĂ CU CLASELE l-VIII NR.4 CORABIA

Andrei I Filip

CORABIA

OT

Andrei F Georgiana-lonela

21. Pozitia 24019 se elimină.

22. Pozitia 24020 va avea următorul cuprins:

24020

OT

CORABIA

SCOALĂ CU CLASELE l-VIII NR.4 CORABIA

Mircea M Sabina

CORABIA

OT

Mircea F Stefania

 

23. Pozitia 24024 va avea următorul cuprins:

24024

OT

CORABIA

SCOALĂ CU CLASELE l-VIII NR.4 CORABIA

Malageanu S Măria

CORABIA

OT

Malageanu S Andrei Florin

24. Pozitia 24038 se elimină.

25. Pozitia 24271 va avea următorul cuprins:

24271

OT

DRAGANESTI-OLT

SCOALĂ DE ARTE SI MESERII DRAGANESTI-OLT

Tudose V. Ilie

STOICANESTI

OT

Tudose I Cătălin Adrian

26. Pozitia 24427 se elimină.

27. Pozitia 25137 va avea următorul cuprins:

25137

OT

SEACA

SCOALĂ CU CLASELE l-VIII SEACA

Tenea T Floarea

SEACA

OT

Tenea D Maria-Marina

28. Pozitia 25964 se elimină.

29. Pozitia 31052 va avea următorul cuprins:

31052

TR

NICOLAE BALCESCU

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NICOLAE BALCESCU

Manole G Ileana

CARAVANETI

TR

Manole V Roxana Vivi

30. Pozitia 31058 va avea următorul cuprins:

31058

TR

NICOLAE BALCESCU

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NICOLAE BALCESCU

Stan F lulică

CALM ATU IU

TR

Rada S Monica Daciana

31. Pozitia 31195 se elimină.

32. Pozitia 31471 va avea următorul cuprins:

31471

TR

ZIMNICEA

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR 3 ZIMNICEA

Călin I Elena

ZIMNICEA

TR

Călin V Florin-Gabriel

33. Pozitia 31477 va avea următorul cuprins:

31477

TR

ZIMNICEA

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR 3 ZIMNICEA

Frunză P Liliana

ZIMNICEA

TR

Frunză G Cătălin-Petrică

34. Pozitia 31488 va avea următorul cuprins:

31488

TR

ZIMNICEA

SCOALĂ CU CLS.I-VIII NR 3 ZIMNICEA

Soare N Florina

ZIMNICEA

TR

Soare P Maria-Geanina

35. Pozitia 31700 se elimină.

36. Pozitia 33693 va avea următorul cuprins:

33693

VS

CODAESTI

GRUP SCOLAR CODAESTI

Gherasim C Adriana

PRIBESTI

VS

Gherasim F Stefanei Marius C-Tin

37. Pozitia 34597 va avea următorul cuprins:

34597

VS

PERIENI

SCOALĂ CU CLASELE l-VIII PERIENI

Bîgu S Costel

PERIENI

VS

Bîgu C Andreea-Cătălina

 

38. Pozitia 34695 va avea următorul cuprins:

34695

VS

POGONESTI

SCOALĂ CU CLASELE l-VIII POGONESTI

Serban I Iulian

POGONESTI

VS

Serban I. Cristina

 

Art. II. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul educatiei, cercetării si tineretului,

Cristian Mihai Adomnitei

 

Bucuresti, 9 iunie 2008.

Nr. 4.381

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE AASIGURĂRILOR

 

DECIZIE

privind autorizarea functionării ca broker de asigurare a Societătii Comerciale

ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare, si ale normelor emise în aplicarea acesteia,

în baza Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 3 iunie 2008, prin care s-a aprobat cererea Societătii Comerciale ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L. de obtinere a autorizatiei de functionare ca broker de asigurare,

Comisia de Supraveghere a Asigurărilor decide:

Art. 1. - Societatea Comercială ATLAS BROKER DE ASIGURARE REASIGURARE - S.R.L., cu sediul social în municipiul Bucuresti, Str. Copilului nr. 16-18, parter, camera 1, sectorul 1, nr. de ordine în registrul comertului J40/4813/14.03.2008, cod unic de înregistrare 23506024/ 14.03.2008, este autorizată să functioneze ca broker de asigurare având ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare, conform prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurărilor, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are dreptul de a practica activitatea de broker de asigurare începând cu data înregistrării în Registrul brokerilor de asigurare.

Art. 3. - Societatea comercială prevăzută la art. 1 are obligatia să depună la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor copii ale documentelor privind plata ratelor primelor de asigurare aferente contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, pe măsura achitării acestora, să deschidă Jurnalul asistentilor în brokeraj si să înscrie în Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări personalul propriu, conform Ordinului presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2007 pentru punerea în aplicare a Normelor privind Registrul intermediarilor în asigurări si/sau în reasigurări, cu modificările si completările ulterioare.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Angela Toncescu

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 515.