MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul 176 (XX) - Nr. 466         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 iunie 2008

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.130. - Ordin al ministrului sănătătii publice privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILORAUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

08/90. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

11. - Hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate în cadrul Agentiei Nationale de Integritate

 


ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII PUBLICE

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007

 

Văzând Referatul de aprobare al Directiei farmaceutice nr. 6.248 din 11 iunie 2008, având în vedere prevederile:

- art. 233 alin. (6) din titlul VIII „Asigurările sociale de sănătate" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 851 din titlul XVII „Medicamentul" din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor nationale de sănătate în anul 2008;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.841/2006 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internationale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu modificările si completările ulterioare;

- art. 210 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 95/2006, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii publice emite următorul ordin:

Art. I. - Ordinul ministrului sănătătii publice nr. 569/2007 pentru aprobarea Listei preturilor de decontare ale medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 292/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 221 din 30 martie 2007, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

- în anexa nr. 2 „Lista preturilor de decontare ale denumirilor comune internationale corespunzătoare medicamentelor eliberate prin farmaciile cu circuit deschis pentru tratamentul bolnavilor inclusi în unele subprograme de sănătate din cadrul Programului national cu scop curativ, nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008", pozitiile 48 si 131 de la pct. II „Programul national de oncologie (Tratamentul în ambulator al bolnavilor cu afectiuni oncologice)" se modifică si vor avea următorul cuprins:

 

„DOXORUBICIN TEVA2mg/ml

DOXORUBICINUM

TEVA.

PHARMACEUTICALS

S.R.L

Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 25 ml sol. inj.

L01DB01

SOL. INJ.

2 mg/ml

66,71

73,80

73,8000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VINORELBIN 10 mg/ml

VINORELBINUM

TEVA.

PHARMACEUTICALS

S.R.

Cutie x 1 flac. din sticlă incoloră x 1 ml conc. pt. sol. perf.

L01CA04

SOL. PERF.

10 mg/ml

72,77

80,51

80,5100"

 

Art. II. - Prevederile art. I intră în vigoare începând cu luna iunie 2008.

Art. III. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii publice,

Gheorghe Eugen Nicolăescu

 

Bucuresti, 11 iunie 2008.

Nr. 1.130.

 

ACTE ALE CORPULUI EXPERETILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA

 

CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMÂNIA CONSILIUL SUPERIOR

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare

a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România

 

În temeiul:

- art. 20 lit. c) si al art. 27 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată;

- Hotărârii Conferintei Nationale a Corpului Expertilor Contabililor si Contabililor Autorizati din România nr. 07/58/2007;

- pct. 3, 18, 25 si 152 din Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din România nr. 1/1995, republicat;

- avizelor primite din partea Ministerului Economiei si Finantelor (nr. 50.207 din 29 ianuarie 2008) si a Ministerului Justitiei (nr. 12.443 din 11 februarie 2008),

Consiliul Superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România emite următoarea hotărâre:

Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati din România nr. 1/1995, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Punctul 1 se modifică si va avea următorul cuprins: „1. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, denumit în continuare Corpul, este persoană juridică de utilitate publică si autonomă, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, precum si societătile comerciale de expertiză contabilă si societătile comerciale de contabilitate, în conditiile prevăzute de lege."

2. La punctul 2, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„2. Corpul, prin delegatia primită din partea autoritătii publice, acordă si retrage dreptul de exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat si are dreptul să controleze competenta si moralitatea membrilor săi, precum si calitatea serviciilor prestate de acestia."

3. La punctul 4, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Conferinta natională este constituită din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului, ai comisiilor de disciplină, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor de pe lângă Consiliul superior si consiliile filialelor, precum si din reprezentanti ai membrilor din fiecare filială a Corpului, desemnati de adunările generale, conform normei de reprezentare de 1 la 100 membri înscrisi în Tabloul Corpului, in vigoare la 31 decembrie a anului expirat."

4. La punctul 5, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„5. Conferinta natională este legal constituită dacă este asigurată participarea majoritătii membrilor prevăzuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti. Dacă la prima convocare nu se întruneste numărul necesar, este convocată din nou Conferinta natională, care este legal constituită cu participarea a cel putin 30% din numărul membrilor si reprezentantilor prevăzuti la pct. 4 paragraful 2, iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majoritătii membrilor prezenti."

5. Punctul 6 se modifică si va avea următorul cuprins:

„6. Conferinta natională ordinară se întruneste anual prin grija Consiliului superior, care alege locul si stabileste data; convocarea Conferintei nationale ordinare se face cu cel putin 20 de zile înaintea datei de desfăsurare a acesteia."

6. Punctul 7 se modifică si va avea următorul cuprins: „7. Conferinta natională ordinară are atributiile prevăzute de art.31 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activitătii de expertiză contabilă si a contabililor autorizati, republicată.

în exercitarea atributiilor sale legale, Conferinta natională ia si următoarele măsuri:

a) aprobă prin vot deschis situatiile financiare anuale, raportul cenzorilor sau auditorilor, executia bugetului de venituri si cheltuieli pentru exercitiul financiar încheiat, precum si bugetul de venituri si cheltuieli ai exercitiului financiar viitor, prezentate de Consiliul superior;

b) aprobă prin vot deschis organigrama Corpului la nivel central si teritorial, sistemul de salarizare pentru anul următor, precum si principiile si criteriile de organizare si de salarizare a personalului angajat al Corpului;

c) aprobă prin vot deschis sistemul de acordare si cuantumul cheltuielilor de deplasare si reprezentare;

d) alege si revocă presedintele si membrii Consiliului superior si ai comisiei de cenzori; alege si revocă presedintele si 2 membri ai Comisiei superioare de disciplină;

e) aprobă raportul Consiliului superior referitor la rezultatul alegerilor privind reînnoirea mandatelor membrilor consiliilor filialelor Corpului, inclusiv revocarea celor alesi;

f) aprobă prin vot deschis nivelul indemnizatiilor pentru organele alese ale Corpului;

g) aprobă normele privind controlul modului de respectare a normelor profesionale, constatarea abaterilor si aplicarea sanctiunilor administrative si/sau disciplinare membrilor sau personalului angajat;

h) stabileste anual cotizatiile datorate de membrii Corpului si taxele de inscriere în evidentele Corpului;

i) confirmă lista cuprinzând membrii de onoare ai Corpului, în conformitate cu anexa nr. 3 la pezentul regulament;

j) stabileste măsurile necesare si urmăreste îndeplinirea altor atributii prevăzute de actele normative, precum si a propriilor hotărâri."


7. Punctul 11 se modifică si va avea următorul cuprins: „11. Consiliul superior cuprinde maximum 24 de membri, inclusiv presedintele, si 8 supleanti. Reprezentarea expertilor contabili si contabililor autorizati se stabileste în functie de procentajul expertilor contabili în raport cu totalul membrilor Corpului la nivelul tării, conform tabelului următor:

 

Ponderea expertilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tării

Numărul membrilor titulari

Numărul membrilor supleanti

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Experti contabili

Contabili autorizati

Până la 50% inclusiv

16

8

5

3

Peste 50% si până la 65% inclusiv

17

7

6

2

Peste 65% si până la 85% inclusiv

20

4

7

1

Peste 85% si până la 100%

23

1

7

1

100%

24

8

 

Stabilirea locurilor aferente celor două categorii profesionale se face, potrivit paragrafului 1, de către Biroul permanent, cu 3 luni înaintea datei stabilite pentru alegeri."

8. Punctul 14 se modifică si va avea următorul cuprins: „14. Locurile vacante în Consiliul superior provin, de regulă,

prin încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani în cadrul acestuia. Membrii cărora le încetează mandatul pot să îsi depună candidatura si să fie realesi după o perioadă cel putin egală cu cea a mandatului îndeplinit."

9. Punctul 17 se modifică si va avea următorul cuprins: „17. Consiliul superior se convoacă cel putin o dată pe

semestru de către presedintele său si ori de câte ori este necesar; de asemenea, poate fi convocat la cererea Biroului permanent, a majoritătii membrilor Consiliului superior, precum si la cererea Comisiei superioare de disciplină. Şedintele Consiliului superior au cvorum dacă sunt prezenti sau reprezentati trei pătrimi din numărul membrilor titulari. Hotărârile Consiliului superior sunt valabile dacă au fost luate cu două treimi din numărul membrilor prezenti. Dacă nu s-a întrunit cvorumul, se organizează o altă sedintă a Consiliului superior, cu o participare de cel putin 40% din numărul membrilor titulari, cu aceeasi ordine de zi si făcând obiectul unei convocări speciale în termen de 15 zile. în acest caz, hotărârile se iau cu majoritatea voturilor membrilor prezenti. La paritate de voturi, votul presedintelui de sedintă este hotărâtor.

Deliberările Consiliului superior au caracter strict secret; hotărârile sunt date publicitătii în revista editată de Corp si/sau pe site-ul Corpului. Hotărârile de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."

10. Punctul 18 se modifică si va avea următorul cuprins: „18. Consiliul superior are următoarele atributii:

a) alege dintre membrii săi 5 vicepresedinti ai Consiliului superior: 4 dintre acestia sunt alesi dintre expertii contabili, iar unul, dintre contabilii autorizati;

b) asigură elaborarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare a Corpului, solicitând avizele Ministerului Economiei si Finantelor si Ministerului Justitiei; regulamentul de organizare si functionare nu va fi înaintat pentru aprobare fără avizele favorabile ale celor două ministere;

c) asigură elaborarea si completarea Codului etic national al profesionistilor contabili pe baza Codului etic IFAC;

d) asigură administrarea si gestionarea patrimoniului Corpului;

e) deliberează asupra tuturor problemelor privind profesia de expert contabil si de contabil autorizat;

f) veghează ca reglementările privind dobândirea calitătii de expert contabil si contabil autorizat să fie aplicate strict;

g) asigură coordonarea activitătii consiliilor filialelor; aprobă metodologia de elaborare a bugetului de venituri si cheltuieli al Corpului;

h) aprobă statele de functii ale Corpului la nivel central si teritorial;

i) asigură participarea membrilor săi în cadrul unor comisii de studii si cercetări destinate a face să progreseze profesia si stiinta contabilă sau în diverse grupe de lucru din cadrul institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, la solicitarea acestora;

j) decide în termen de 30 de zile asupra contestatiilor făcute împotriva hotărârilor luate de Comisia superioară de disciplină;

k) aprobă normele privind desfăsurarea activitătii curente a compartimentelor si verigilor organizatorice ale Corpului;

l) ia toate măsurile necesare pentru desfăsurarea în bune conditii a activitătii de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei si a celei de asigurare a riscului profesional de către toti membrii Corpului;

m) analizează activitatea membrilor si presedintilor comisiilor de disciplină, experti contabili, si ia măsuri administrative, organizatorice, inclusiv de natură disciplinară; pentru presedintele si membrii Comisiei superioare de disciplină, experti contabili, rezultatele analizei sunt prezentate Conferintei nationale, care hotărăste;

n) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament si de hotărârile Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati."

11. Punctul 24 se modifică si va avea următorul cuprins: „24. Presedintele Consiliului superior este ales de Conferinta natională dintre membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales pentru cel mult încă un mandat.

Persoana respectivă poate să cumuleze această functie numai dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul cercetării sau în învătământul universitar de profil si se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

Pentru asigurarea continuitătii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului presedintelui în functie, fără ca perioada respectivă să influenteze durata mandatului noului presedinte."

12. Punctul 26 se modifică si va avea următorul cuprins: „26. Presedintele Consiliului superior are următoarele atributii:

a) convoacă si conduce sedintele Consiliului superior si ale Biroului permanent;

b) conduce si coordonează dezbaterile potrivit conditiilor prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul regulament;

c) prezintă anual Consiliului superior, spre adoptare, proiectul de buget pentru exercitiul viitor;

d) urmăreste ca angajarea si efectuarea cheltuielilor să se facă cu încadrarea în bugetul aprobat de Conferinta natională;

e) prezintă situatiile financiare anuale spre adoptare Consiliului superior si spre aprobare Conferintei nationale;

f) reprezintă Corpul în fata autoritătilor publice, a tertilor sau organizatiilor nationale si internationale, apărând prestigiul si independenta profesională ale membrilor săi;

g) îndeplineste orice alte atributii stabilite de Conferinta natională, de Consiliul superior si de Biroul permanent."

13. Punctul 29 se modifică si va avea următorul cuprins: „29. Presedintele Consiliului superior are competenta să

reunească presedintii consiliilor filialelor sau reprezentantii lor, în vederea examinării unor probleme deosebit de importante ale apărării unor interese generale ale profesiei, de studiere a oricăror măsuri de ordin colectiv."


14. Punctul 30 se modifică si va avea următorul cuprins: „30. Pentru urmărirea punerii în aplicare a măsurilor hotărâte de Biroul permanent, de Consiliul superior si de Conferinta natională si asigurarea legăturii dintre organele alese si organele executive ale Corpului se înfiintează Secretariatul organelor de conducere ale Corpului. Modul de organizare si functionare, precum si atributiile Secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin hotărâre a Consiliului superior."

15. Punctul 31 se modifică si va avea următorul cuprins: „31. Cenzorii sunt alesi pentru o perioadă de 4 ani de

Conferinta natională ordinară, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din Consiliul superior. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive."

16. La punctul 32, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„32. Cenzorii au ca atributii verificarea gestiunii financiare a Corpului pentru exercitiul financiar încheiat, a concordantei dintre operatiile înregistrate în contabilitate si cele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, raportând Conferintei nationale în legătură cu regularitatea si sinceritatea conturilor si a executiei bugetare."

17. Punctul 33 se modifică si va avea următorul cuprins: „33. Activitătile Corpului se desfăsoară în cadrul sectiunilor, subordonate birourilor permanente, precum si departamentelor, directiilor si sectoarelor, subordonate directorului general executiv si directorilor executivi ai filialelor, după caz."

18. Punctul 34 se modifică si va avea următorul cuprins: „34. Sectiunile Corpului se organizează pe categorii profesionale, si anume: Sectiunea expertilor contabili si Sectiunea contabililor autorizati. Atributiile acestora se stabilesc prin norme aprobate de Consiliul superior.

Conducerea fiecărei sectiuni este asigurată de cel mult 5 membri, desemnati din cadrul Consiliului superior, dintre care: un presedinte (desemnat dintre vicepresedintii Biroului permanent), un supleant si 1—3 membri. La propunerea vicepresedintilor de resort, în functie de necesităti, sectiunile se completează, prin decizia presedintelui Consiliului superior, cu specialisti, chiar din afara Corpului, cunoscuti pentru calificarea, competenta si lucrările lor; acestia au în cadrul sectiunilor vot consultativ.

Sectiunile fac parte din structurile alese ale Corpului si îsi desfăsoară activitatea operativă prin structurile executive ale Corpului."

19. Punctul 35 se abrogă.

20. Punctul 36 se modifică si va avea următorul cuprins: „36. Activitatea sectiunilor se desfăsoară pe baza programelor de activitate aprobate de Consiliul superior; activitatea structurilor executive se desfăsoară pe baza regulamentului intern, a normelor, programelor si procedurilor de lucru aprobate de Consiliul superior."

21. Punctul 37 se modifică si va avea următorul cuprins: „37. Structurile alese si executive ale Corpului, în exercitarea functiilor lor, sunt răspunzătoare pentru păstrarea secretului profesional."

22. Punctul 39 se modifică si va avea următorul cuprins: „39. Sub coordonarea presedintelui Biroului permanent, activitatea executivă a Corpului se realizează prin structuri operative si administrative conduse de directorul general executiv, numit de Consiliul superior, care răspunde de buna functionare a structurilor executive ale Corpului."

23. Punctul 40 se modifică si va avea următorul cuprins: „40. Directorul general executiv are următoarele atributii:

a) execută hotărârile si deciziile privind activitatea compartimentelor executive;

b) pregăteste, analizează si centralizează proiectele de buget ale filialelor; elaborează proiectul de buget al Corpului; după însusirea acestora de către Biroul permanent, prin presedintele acestuia, le prezintă Consiliului superior pentru adoptare, cu cel putin o lună înainte de începerea exercitiului financiar;

c) asigură executia bugetului de venituri si cheltuieli, prezentând informări periodice Biroului permanent; în acest sens asigură si răspunde de organizarea si tinerea contabilitătii la nivel central si teritorial, potrivit legii;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative si de secretariat;

e) organizează si asigură evidenta centralizată a expertilor contabili si a contabililor autorizati înscrisi în Tabloul Corpului de către filiale;

f) asigură publicarea anuală în Monitorul Oficial al României a Tabloului Corpului;

g) organizează, asigură si urmăreste publicitatea în legătură cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat, în interesul profesiei membrilor Corpului; propune Comisiei superioare de disciplină pe cei care se fac vinovati de încălcarea reglementărilor privind publicitatea;

h) asigură publicarea, potrivit legii, a situatiilor financiare anuale, după aprobarea lor de către Conferinta natională;

i) asigură conditiile materiale pentru desfăsurarea activitătilor tuturor structurilor Corpului;

j) propune presedintelui Biroului permanent, anual, o dată cu proiectul de buget, schema de functii si de salarizare a sectoarelor administrative si a salariatilor din subordine;

k) numeste si revocă, cu respectarea statelor de functii aprobate de Consiliul superior, personalul de executie al Corpului si îi stabileste salariile; pentru functiile de conducere face propuneri Biroului permanent;

l) asigură publicarea hotărârilor si deciziilor organelor superioare ale Corpului, potrivit reglementărilor si normelor în vigoare;

m) participă fără drept de vot la sedintele Biroului permanent si ale Consiliului superior, luând cunostintă de deciziile si hotărârile adoptate."

24. Punctul 41 se modifică si va avea următorul cuprins: „41. în subordinea directorului general executiv functionează compartimentele operative si administrative care asigură functionarea curentă a Corpului. Atributiile, competentele, structura de personal si relatiile dintre compartimente se stabilesc prin regulamentul intern si norme aprobate de Consiliul superior, la propunerea directorului general executiv."

25. Punctul 42 se abrogă.

26. Punctul 43 se modifică si va avea următorul cuprins: „43. Comisia superioară de disciplină are următoarele competente:

a) analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale presedintilor si membrilor consiliilor filialelor si aplică sanctiuni; analizează plângerile referitoare la abateri de la conduita etică si profesională ale membrilor Consiliului superior, făcând propuneri de sanctionare a acestora Conferintei nationale, care hotărăste;

b) solutionează plângerile referitoare la abaterile de la conduita etică si profesională a presedintilor si membrilor comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor, precum si a persoanelor fizice străine cărora Ie-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România si aplică, după caz, sanctiunile prevăzute în art. 17 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată;

c) rezolvă contestatiile formulate împotriva hotărârilor disciplinare pronuntate de comisiile de disciplină ale filialelor;

d) aplică sanctiunea interzicerii dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat membrilor Corpului care au săvârsit abateri grave, prevăzute de regulament."


27. Punctul 44 se modifică si va avea următorul cuprins: „44. Comisia superioară de disciplină este formată din 7 membri titulari si 7 membri supleanti, astfel:

a) presedintele si 2 membri, experti contabili, alesi de Conferinta natională dintre membrii Corpului, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită;

b) 2 membri desemnati de ministrul economiei si finantelor;

c) 2 membri desemnati de ministrul justitiei, în aceleasi conditii sunt desemnati supleantii.

Mandatul membrilor Comisiei superioare de disciplină este de 4 ani."

28. La punctul 48, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„În cazurile prevăzute la pct. 43 lit. a) teza a doua, hotărârea de sanctionare se supune dezbaterii Conferintei nationale, care o poate confirma sau infirma."

29. Punctul 52 se modifică si va avea următorul cuprins: „52. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe lângă Consiliul superior participă la lucrările Conferintei nationale si la sedintele Consiliului superior, fără drept de vot. în acest sens:

- primeste convocările la lucrările Conferintei nationale si ale Consiliului superior, materialele supuse dezbaterii fiindu-i trimise cu 7 zile înainte;

- primeste deciziile si hotărârile luate în Biroul permanent, Consiliul superior si Conferinta natională, iar la cerere, si materialele care au stat la baza acestora, în cel mult 7 zile de la luarea lor;

- sesizează ministrul economiei si finantelor ori de câte ori hotărârile si măsurile adoptate de Corp contravin reglementărilor legale si trimite spre înstiintare Biroului permanent o copie a sesizării."

30. Punctul 55 se modifică si va avea următorul cuprins: „55. Consiliul filialei cuprinde maximum 10 membri titulari, inclusiv presedintele, si 4 membri supleanti.

Repartitia locurilor între expertii contabili si contabilii autorizati variază de la o filială la alta, în functie de procentajul expertilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tării si de mărimea filialei, conform tabelului de mai jos:

 

Ponderea expertilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tării

Numărul membrilor titulari

Numărul membrilor supleanti

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Experti contabili

Contabili autorizati

Filiale cu peste 1.000 de membri

Până la 50% inclusiv

6

4

2

2

Peste 50% si până la 65 % inclusiv

7

3

3

1

Peste 65% si până la 85% inclusiv

8

2

3

1

Peste 85% si până la 100%

9

1

4

0

100%

10

0

4

0

Filiale între 500—1.000 membri

Până la 50% inclusiv

4

2

3

1

Peste 50% si până la 65% inclusiv

5

1

3

1

Peste 65% si până la 85% inclusiv

5

1

4

0

Ponderea expertilor contabili în raport cu numărul total al membrilor Corpului la nivelul tării

Numărul membrilor titulari

Numărul membrilor supleanti

 

Experti contabili

Contabili autorizati

Experti contabili

Contabili autorizati

Peste 85% si până la 100% inclusiv

6

0

4

0

Filiale sub 500 de membri

Până la 65% inclusiv

3

1

1

1

Peste 65% si până la 100%

4

0

2

0

100%

4

0

2

0

 

La filialele care au sub 100 de membri, consiliul filialei este format din 3 membri titulari, dintre care 2 experti contabili, si 2 membri supleanti, unul expert contabil si celălalt contabil autorizat."

31. La punctul 58, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„58. Locurile vacante în consiliul filialei provin, de regulă, din încetarea mandatului celor care au împlinit 4 ani de activitate în cadrul consiliului; mandatul membrilor care au fost sanctionati disciplinar încetează."

32. Punctul 62 se modifică si va avea următorul cuprins: „62. Cvorumul necesar pentru organizarea unei reuniuni a consiliului este de două treimi din numărul membrilor titulari.

Hotărârile consiliului filialei sunt valabile dacă întrunesc un număr de voturi mai mare de jumătate din numărul membrilor săi. Dacă această majoritate nu a fost asigurată, se va organiza o sedintă la care majoritatea voturilor celor prezenti va fi suficientă dintr-o participare de cel putin 40% din numărul membrilor consiliului. La egalitate de voturi, votul presedintelui este decisiv."

33. Punctul 64 se modifică si va avea următorul cuprins: „64. Deliberările consiliului filialei au caracter strict secret; hotărârile însă sunt date publicitătii în revista editată de Corp si/sau pe site-ul filialei Corpului".

34. Punctul 65 se modifică si va avea următorul cuprins: „65. Consiliul filialei are următoarele atributii:

a) supraveghează modul de exercitare a profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat în raza de activitate a filialei;

b) asigură apărarea intereselor filialei si administrarea bunurilor acesteia;

c) asigură prevenirea si concilierea tuturor contestatiilor sau conflictelor de ordin profesional;

d) hotărăste în ceea ce priveste înscrierea în Tabloul Corpului sau asupra modificărilor ce se aduc acestuia, potrivit precizărilor Consiliului superior;

e) sesizează Consiliul superior cu propuneri si sugestii privind exercitarea profesiilor de expert contabil si de contabil autorizat;

f) sesizează comisia de disciplină a filialei despre abaterile profesionale constatate în sarcina membrilor Corpului;

g) efectuează sau autorizează pe întreg teritoriul filialei toate formele de publicitate colectivă considerate utile intereselor profesiei, conform hotărârii Consiliului superior;

h) pronuntă radierea din Tabloul Corpului în cazurile prevăzute de prezentul regulament, precum si încetarea provizorie a calitătii de membru al Corpului, la cererea celui interesat;


i) analizează si adoptă proiectul bugetului filialei, potrivit normelor emise de Consiliul superior;

j) urmăreste realizarea programului de activitate al filialei, aprobat de Conferinta natională, precum si executia Bugetului de venituri si cheltuieli al filialei, luând sau propunând măsurile corespunzătoare în sarcina Biroului permanent sau a directorului executiv al filialei;

k) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile si deciziile organelor de conducere ale Corpului."

35. Punctul 69 se modifică si va avea următorul cuprins: „69. Presedintele consiliului filialei este ales de adunarea generală dintre membrii filialei Corpului pentru un mandat de 4 ani si poate fi reales o singură dată.

Persoana respectivă poate să cumuleze această functie numai dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul cercetării sau în învătământul universitar de profil si se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

Pentru asigurarea continuitătii, alegerea viitorului presedinte se face cu un an înaintea expirării mandatului presedintelui în functie, fără ca perioada respectivă să influenteze durata mandatului noului presedinte."

36. Punctul 70 se modifică si va avea următorul cuprins: „70. Presedintele Biroului permanent al filialei asigură executarea hotărârilor Consiliului superior si ale consiliului filialei, precum si buna desfăsurare a activitătii membrilor filialei, având următoarele atributii principale:

a) convoacă consiliul filialei si conduce dezbaterile acestuia, potrivit prevederilor anexei nr. 2 la prezentul regulament;

b) reprezintă consiliul filialei pe lângă Consiliul superior si pe lângă membrii Corpului;

c) reprezintă Corpul în fata reprezentantilor autoritătilor publice si ai colectivitătilor diverse din cuprinsul teritoriului filialei sale, pe baza împuternicirilor stabilite de Consiliul superior;

d) asigură urmărirea încadrării cheltuielilor în bugetul aprobat;

e) asigură organizarea alegerilor, potrivit prevederilor anexei nr. 1 la prezentul regulament;

f) supune spre aprobare adunării generale executia bugetului de venituri si cheltuieli pe anul expirat;

g) arbitrează eventualele litigii dintre membrii filialei si clientii acestora, în cazul când acestia din urmă acceptă acest arbitraj;

h) supune adunării generale anuale propunerile pentru acordarea de distinctii onorifice, conform procedurii prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul regulament;

i) îndeplineste alte atributii prevăzute de lege, de prezentul regulament, de hotărârile si de deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului."

37. Punctul 75 se modifică si va avea următorul cuprins: „75. Conducerea executivă a filialei se realizează de directorul executiv al filialei, salariat angajat prin concurs, responsabil cu buna functionare a compartimentelor operative si administrative."

38. Punctul 76 se modifică si va avea următorul cuprins: „76. Directorul executiv al filialei are următoarele atributii:

a) execută hotărârile consiliului filialei si măsurile stabilite de organele de conducere ale Corpului;

b) elaborează proiectul bugetului filialei conform normelor emise de Consiliul superior;

c) asigură executia bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si angajează cheltuieli în limita bugetului aprobat;

d) asigură executarea tuturor lucrărilor administrative si de secretariat ale filialei;

e) organizează si asigură evidenta expertilor contabili si a contabililor autorizati în cadrul Tabloului Corpului existent la filiale;

f) asigură elaborarea documentelor primare si a situatiilor necesare în vederea tinerii contabilitătii, conform reglementărilor legale si normelor emise de Consiliul superior;

g) propune anual consiliului filialei schema de functiuni si de salarizare a personalului necesar, care urmează să fie supusă aprobării Consiliului superior;

h) participă fără drept de vot la sedintele Biroului permanent si ale consiliului filialei, luând cunostintă de deciziile adoptate;

i) îndeplineste si alte atributii prevăzute în actele normative, precum si în hotărârile si deciziile organelor de conducere ale filialei si ale Corpului."

39. Punctul 78 se modifică si va avea următorul cuprins: „78. Activitătile desfăsurate de filială se organizează pe următoarele verigi:

- Sectiunea experti contabili si Sectiunea contabililor autorizati, organe alese;

- sectoare, birouri si compartimente, potrivit organigramei si statelor de functii aprobate de Consiliul superior, reprezentând structurile executive ale filialei."

40. Punctul 83 se modifică si va avea următorul cuprins: „83. Sectiunile îsi desfăsoară activitatea pe bază de programe aprobate de consiliul filialei.

Pentru asigurarea conditiilor necesare realizării atributiilor organelor alese ale filialei, presedintele împreună cu directorul executiv desemnează o persoană din cadrul structurilor executive ale filialei."

41. Punctul 84 se modifică si va avea următorul cuprins: „84. Activitătile prevăzute la art. 6, 7 si 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, pot fi desfăsurate numai de persoanele având calitatea de expert contabil, respectiv contabil autorizat, înscrise în Tabloul Corpului, dovedită cu legitimatia de membru, vizată anual."

42. Punctul 86 se modifică si va avea următorul cuprins: „86. Candidatul depune la secretariatul filialei dosarul cuprinzând cererea sa si documentele justificative din care să rezulte îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei si pentru înscrierea în Tabloul Corpului."

43. Punctul 87 se modifică si va avea următorul cuprins: „87. Dosarul este verificat de compartimentul de specialitate în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor cerute de lege pentru exercitarea profesiei, precum si în ceea ce priveste îndeplinirea conditiilor prevăzute de Codul etic national al profesionistilor contabili. Acesta întocmeste un raport cu constatările sale care este supus directorului executiv pentru aprobarea sau respingerea cererii de înscriere în Tabloul Corpului."

44. Punctul 88 se modifică si va avea următorul cuprins: „88. Decizia luată în legătură cu înscrierea în Tabloul Corpului se trimite compartimentului de specialitate însărcinat cu aceasta."

45. Punctul 89 se modifică si va avea următorul cuprins: „89. în vederea garantării drepturilor de apărare, înaintea deciziei de respingere a cererii, cei interesat are acces la dosar, inclusiv la raportul de verificare, si este convocat, dacă este cazul, însotit de un avocat sau un coleg, pentru a fi audiat în sedinta consiliului filialei respective."

46. Punctul 90 se modifică si va avea următorul cuprins: „90. Decizia privind refuzul de înscriere în Tabloul Corpului trebuie să fie temeinic motivată; cel interesat o poate contesta la sectiunea respectivă din cadrul consiliului filialei, în termen de 15 zile de la comunicare. Dacă este nemultumit de decizia consiliului filialei, cel interesat poate contesta la Consiliul superior în termen de 30 de zile de la primirea acesteia."

47. Punctul 92 se modifică si va avea următorul cuprins: „92. Procedura de înscriere a persoanelor fizice străine si a persoanelor juridice cu capital străin sau mixt se face cu respectarea procedurii stabilite de Consiliul superior."


48. Punctul 93 se modifică si va avea următorul cuprins: „93. Tabloul Corpului este împărtit în 8 sectiuni, cuprinzând membrii Corpului cu drept de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat, si anume:

Sectiunea întâi - experti contabili - liber-profesionisti care îsi desfăsoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

Sectiunea a doua - experti contabili care au statut de angajati în întreprinderi, institutii bancare si de asigurări, educatie si cercetare si institutii centrale sau locale.

Sectiunea a treia - persoane fizice străine care au obtinut calitatea de membru al Corpului.

Sectiunea a patra - experti contabili care îsi desfăsoară activitatea în cadrul unor societăti, companii sau cabinete, membre ale Corpului:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton.

Sectiunea a cincea - contabili autorizati liber-profesionisti care îsi desfăsoară activitatea în mod individual sau ca persoane fizice autorizate.

Sectiunea a sasea - contabili autorizati care au statut de angajati în întreprinderi, institutii bancare si de asigurări, educatie si cercetare si institutii centrale si locale.

Sectiunea a saptea - contabili autorizati care îsi desfăsoară activitatea în cadrul societătilor comerciale de contabilitate, membre ale Corpului:

A. cu capital străin sau mixt;

B. cu capital autohton. Sectiunea a opta - Titluri onorifice:

A. presedinti de onoare;

B. experti contabili de onoare; O contabili autorizati de onoare.

Structura pe sectiuni a Tabloului se aprobă prin hotărâre a Consiliului superior si se publică anual în Monitorul Oficial al României, Partea I."

49. La punctul 94, după paragraful 1 se introduce un nou paragraf, paragraful 2, cu următorul cuprins:

„Procedura de reactivare a membrilor inactivi se stabileste de Consiliul superior."

50. La punctul 95, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Atunci când un membru al Corpului transferă activitatea sa într-o altă filială, el trebuie să ceară transferarea dosarului său si înscrierea în Tabloul Corpului la filiala pe teritoriul căreia s-a transferat; la fel se va proceda si în cazul societătilor comerciale de expertiză contabilă si societătilor comerciale de contabilitate."

51. Punctul 96 se modifică si va avea următorul cuprins: „96. Societătile comerciale de expertiză contabilă si societătile comerciale de contabilitate, membre ale Corpului, au obligatia să comunice filialelor de care apartin toate modificările intervenite în forma de organizare, locurile de desfăsurare a activitătii, componenta asociatilor sau actionarilor lor si/sau în obiectul de activitate al acestora, în termen de 30 de zile de la producerea acestora."

52. Punctul 98 se modifică si va avea următorul cuprins: „98. în exercitarea profesiei, expertii contabili si contabilii autorizati răspund disciplinar, administrativ, civil sau penal, potrivit legii si prezentului regulament.

Membrii Corpului pot prevedea prin contractele încheiate în conditiile legii cu clientii limitarea răspunderii civile a acestora.

Este interzisă efectuarea de către expertii contabili si contabilii autorizati de lucrări specifice profesiei pentru operatorii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati sau pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se află în concurentă.

De asemenea, le este interzis să efectueze lucrări pentru operatorii economici, în cazul în care sunt rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv sau soti ai administratorilor.

Situatiile de incompatibilităti si conflicte de interese pot fi detaliate de Consiliul superior si Conferinta natională, în conformitate cu legislatia europeană si cu standardele internationale ale profesiei."

53. Punctul 99 se modifică si va avea următorul cuprins: „99. Consiliul filialei pronuntă radierea unui membru din Tabloul Corpului în următoarele situatii:

a) când membrul Corpului a fost condamnat definitiv pentru săvârsirea unei infractiuni care, potrivit legislatiei în vigoare, interzice dreptul de administrare si gestiune a societătilor comerciale;

b) nedepunerea la bugetul statului a impozitului asupra onorariilor încasate de la persoanele fizice;

c) neplata cotizatiei profesionale pe o perioadă de un an;

d) nerespectarea normelor referitoare la incompatibilităti si conflicte de interese;

e) membrul Corpului a fost sanctionat cu interzicerea dreptului de exercitare a profesiei;

f) membrul Corpului a fost declarat inapt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei."

54. Punctul 100 se modifică si va avea următorul cuprins:

„100. Orice membru al Corpului poate cere încetarea provizorie de a mai face parte din acesta. La cererea adresată conducerii filialei, prin scrisoare recomandată ori prin depunere la sectiunea de resort cu semnătură de primire, se arată motivele si data de la care doreste să înceteze a mai fi membru al Corpului."

55. Punctul 104 se modifică si va avea următorul cuprins:

„104. Cel interesat poate, atunci când doreste, dar nu mai târziu de 3 ani si când sunt îndeplinite conditiile necesare stabilite de Regulamentul de organizare si functionare a Corpului, să obtină reînscrierea sa în Tabloul Corpului, dând curs procedurii prevăzute pentru înscriere.

În cazul în care a trecut o perioadă mai mare de 3 ani de la data renuntării la calitatea de expert contabil sau contabil autorizat ori a radierii din Tablou, persoana în cauză va sustine din nou examenul de aptitudini pentru atribuirea calitătii de expert contabil si contabil autorizat, dacă celelalte conditii pentru obtinerea calitătii prevăzute de regulament sunt îndeplinite."

56. Punctul 106 se modifică si va avea următorul cuprins:

„106. Dacă, ca urmare a demisiei, a refuzului de a participa la deliberări, a întreprinderii de actiuni repetate prin care se încalcă Regulamentul si normele Corpului, membrii consiliului filialei provoacă prin aceasta imposibilitatea functionării corespunzătoare a structurilor organizatorice ale filialei, precum si în situatia în care, cu ocazia alegerilor generale sau partiale, nu se prezintă nicio candidatură, consiliul filialei se suspendă, iar atributiile acestuia vor fi exercitate de un administrator provizoriu desemnat de Consiliul superior din rândul membrilor filialei respective, până la organizarea de noi alegeri generale sau partiale. Pe întreaga durată a îndeplinirii mandatului de administrator, activitatea acestuia este desfăsurată sub stricta îndrumare, coordonare si supervizare a Biroului permanent al Consiliului superior si a presedintelui Corpului.

Exercitarea atributiilor provizorii mentionate nu implică acte care să angajeze finantele filialei si nici luarea de decizii definitive privind personalul."

57. Punctul 110 se abrogă.


58. Punctul 112 se modifică si va avea următorul cuprins:

„112. Adunarea generală ordinară se convoacă anual, în primele două luni ale anului sau la datele stabilite de Consiliul superior, iar în cazuri exceptionale se convoacă adunarea generală extraordinară. Convocarea adunării generale se publică într-un ziar local de mare tiraj, cu cel putin 15 zile înainte de data fixată pentru desfăsurarea adunării."

59. Punctul 115 se modifică si va avea următorul cuprins:

„115. Adunarea generală are următoarele atributii:

a) ia cunostintă, dezbate si aprobă prin vot deschis raportul de activitate prezentat de consiliul filialei pentru perioada expirată;

b) aprobă prin vot deschis bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat însotit de raportul cenzorilor asupra gestiunii filialei;

c) ia cunostintă de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitătii profesionale a expertilor individuali si a societătilor comerciale controlate, în vederea asigurării bunei exercitări a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generală aprobă lista expertilor individuali si a societătilor comerciale ce vor fi auditate calitativ în anul următor;

d) alege si revocă presedintele si 4 membri ai comisiei de disciplină a filialei;

e) alege si revocă presedintele si membrii consiliului filialei, precum si cenzorii;

f) propune, dintre membrii săi, candidati pentru functia de presedinte si de membru al Consiliului superior;

g) adoptă lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;

h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege, regulament, de Codul etic national al profesionistilor contabili sau hotărâte de Consiliul superior."

60. Punctul 117 se modifică si va avea următorul cuprins:

„117. Cenzorii sunt alesi pentru o perioadă de 4 ani de către adunarea generală, prin vot deschis, dintre membrii Corpului care nu fac parte din consiliul filialei. Cenzorii nu pot îndeplini mai mult de două mandate consecutive."

61. La punctul 118, paragraful 1 se modifică si va avea următorul cuprins:

„118. Cenzorii au misiunea de a verifica si de a raporta adunării generale cu privire la gestiunea financiară a consiliului filialei pentru fiecare exercitiu financiar din perioada pentru care au fost alesi, cu privire la concordanta dintre operatiile înregistrate în contabilitate si documentele aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, atestând regularitatea si sinceritatea informatiilor financiare si a executiei bugetare."

62. Punctul 119 se modifică si va avea următorul cuprins:

„119. Comisia de disciplină a filialei este formată dintr-un presedinte, 4 membri titulari si 5 membri supleanti, alesi de adunarea generală dintre membrii filialei, experti contabili, care se bucură de autoritate profesională si morală deosebită.

Membrii supleanti sunt desemnati în aceleasi conditii, odată cu titularii. Mandatul membrilor comisiei este de 4 ani."

63. La punctul 120, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Fac exceptie plângerile privitoare la fapte săvârsite de membrii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, de membrii si presedintii comisiilor de disciplină ale filialelor, de presedintii Consiliului superior si ai consiliilor filialelor, precum si de persoanele fizice străine cărora Ie-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau contabil autorizat în România, care se depun la Comisia superioară de disciplină.

Plângerile privitoare la fapte săvârsite de membrii si presedintele Comisiei superioare de disciplină se depun la Consiliul superior, care le analizează si le prezintă Conferintei nationale."

64. Punctul 121 se modifică si va avea următorul cuprins:

„121. Toate reclamatiile privind fapte susceptibile de a antrena răspunderea disciplinară îndreptate contra unui membru al Corpului sau a unei societăti recunoscute de Corp se adresează comisiei de disciplină a filialei de care apartine cel reclamat. Aceasta înstiintează presedintele consiliului filialei si reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor cu privire la reclamatiile primite.

Fac exceptie reclamatiile îndreptate împotriva membrilor Consiliului superior, membrilor consiliilor filialelor, membrilor si presedintilor comisiilor de disciplină ale filialelor sau profesionistilor si ai societătilor străine care se adresează Comisiei superioare de disciplină."

65. Punctul 122 se modifică si va avea următorul cuprins:

„122. Plângerea îndreptată împotriva unui membru al Corpului se adresează filialei din care face parte acesta, cu exceptia situatiilor în care competenta apartine Comisiei superioare de disciplină, pentru care plângerile se depun la Consiliul superior.

Plângerea astfel primită se transmite în termen de 48 de ore presedintelui comisiei de disciplină, care va desemna ca raportor pe unul dintre membrii titulari ai comisiei."

66. Punctul 123 se modifică si va avea următorul cuprins:

„123. Procedura de judecată disciplinară este reglementată prin Regulamentul comisiilor de disciplină, aprobat de Consiliul superior al Corpului si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I."

67. Punctul 124 se modifică si va avea următorul cuprins:

„124. Fapta săvârsită de un membru al Corpului, indiferent de functia detinută în structurile alese si functionale, prin care se încalcă dispozitiile legii, ale Regulamentului de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, ale Codului etic national al profesionistilor contabili, hotărârile organelor de conducere ale Corpului, constituie abatere disciplinară.

Sunt abateri disciplinare următoarele fapte:

a) comportament necuviincios fată de membrii Corpului, reprezentantii Ministerului Economiei si Finantelor sau fată de alti participanti la reuniunile de lucru ale organelor de conducere si control ale Corpului;

b) absenta nemotivată de la întrunirea adunării generale a filialei sau de la Conferinta natională;

c) nerespectarea dispozitiilor Codului etic national al profesionistilor contabili si a normelor Corpului referitoare la publicitate;

d) absenta nejustificată de la actiunile de pregătire si dezvoltare profesională reglementate prin normele emise de Corp;

e) prestarea de servicii profesionale fără viza anuală de exercitare a profesiei sau fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu a fost înscrisă calitatea profesională a celui care îl încheie: expert contabil sau contabil autorizat;

f) nerespectarea obligatiei de păstrare a secretului profesional;

g) nedeclararea sau declararea partială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata cotizatiei prevăzute în prezentul regulament sau a impozitelor;

h) fapta membrului Corpului de a nu depune în termenele stabilite, la filiala de care apartine, declaratiile anuale; pentru persoanele juridice răspunderea incumbă presedintelui consiliului de administratie sau administratorului unic, după caz;

i) încălcarea dispozitiilor cu privire la incompatibilităti sau conflicte de interese;

j) refuzul de a pune la dispozitia organelor de control si auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesională;

k) nedepunerea declaratiilor sau declaratiilor neconforme cu realitatea, în relatiile cu Corpul sau cu tertii;

l) înscrierea în rapoartele de expertiză contabilă sau în alte lucrări efectuate pentru terti de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fără consimtământul acestora sau fără să fi fost consultati;

m) nerespectarea normelor si standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efectuării lucrărilor pentru terti;

n) neîndeplinirea obligatiilor prevăzute în Regulamentul privind auditul calitătii serviciilor profesionale;

o) orice alte încălcări ale normelor si hotărârilor luate de organele de conducere ale Corpului.

La stabilirea si aplicarea sanctiunilor disciplinare se va tine seama de gravitatea încălcării si de consecintele acesteia."

68. Punctul 125 se modifică si va avea următorul cuprins:

„125. Următoarele abateri disciplinare se sanctionează astfel:

 

Abaterea 1

Sanctiunea 2

a) Neplata cotizatiei profesionale sau/si a celorlalte obligatii bănesti, la termenele stabilite, în cursul unui an calendaristic

Suspendarea dreptului de exercitare a profesiei până la plata efectivă, dar nu mai  putin de 3 luni si nici mai mult de un an

b) Condamnarea definitivă pentru săvârsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societătilor comerciale

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

c) Încălcarea cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, dacă fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

d) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fără viza anuală pentru exercitarea profesiei, egal acordată

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei

e) Nerespectarea standardelor profesionale si a normelor emise de Corp cu privire la efectuarea expertizelor contabile

Suspendarea dreptului de a mai efectua expertize contabile pe 6-12 luni

Interdictia dreptului de exercitare a profesiei, în caz de repetare

 

69. Punctul 130 se modifică si va avea următorul cuprins:

„130. Aplicarea unei sanctiuni disciplinare definitive trebuie să fie adusă la cunostinta publicului prin:

a) afisarea unui extras al hotărârii de sanctionare la sediul filialei Corpului, însotită de publicarea acestuia în revista Corpului;

b) comunicarea măsurii, în scris, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, în cazul aplicării sanctiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. c) si d) din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată.

în cazul aplicării sanctiunii de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei printr-o hotărâre definitivă, cel în cauză este obligat să depună, sub luare de semnătură, la filiala de care apartine carnetul de expert contabil sau de contabil autorizat si parafa; acestea îi vor fi restituite la expirarea termenului de suspendare.

Aceeasi obligatie există si în cazul aplicării măsurii de interzicere a dreptului de exercitare a profesiei.

Membrul care refuză să se conformeze va fi radiat din Tabloul Corpului, efectuându-se publicitatea corespunzătoare."

70. Punctul 132 se modifică si va avea următorul cuprins:

„132. Reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor pe lângă consiliul filialei are următoarele atributii:

- participă, fără drept de vot, la lucrările adunării generale si ale consiliului filialei; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii;

- sesizează pe reprezentantul Ministerului Economiei si Finantelor de pe lângă Consiliul superior asupra hotărârilor si măsurilor consiliului filialei care contravin reglementărilor legale."

71. La punctul 133, paragraful 2 se modifică si va avea următorul cuprins:

„Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se face cu respectarea principiului independentei profesiei; expertul contabil si contabilul autorizat nu trebuie niciodată să se găsească în situatia de conflict de interese si în nicio altă situatie care ar putea aduce atingere integritătii si obiectivitătii sale."

72. Punctul 140 se modifică si va avea următorul cuprins:

„140. Societătile comerciale de expertiză contabilă si societătile comerciale de contabilitate pot fi constituite din unul sau mai multi asociati ori actionari. Acestea execută întreaga gamă de lucrări prevăzute de lege, cu respectarea dispozitiilor legale.

0206n cazul în care expertii, membri sau colaboratori ai unei societăti comerciale de expertiză, sunt solicitati si numiti să efectueze expertize judiciare, operatiuni de auditsau mandatul de cenzor, beneficiarii respectivi vor depune ori vor vira costul acestor lucrări, inclusiv TVA, în contul acestei societăti. Aceasta este răspunzătoare, alături de membrul sau colaboratorul său, de calitatea lucrării pe care o vizează.

În acelasi timp, este obligată să retină si să vireze impozitul legal datorat bugetului."

73. Punctul 142 se modifică si va avea următorul cuprins:

„142. în aplicarea art. 2 alin. (1), art. 6 si 7 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa, fără a fi limitative, de către expertii contabili în cadrul contractelor de prestări de servicii sunt:

a) tinerea sau supravegherea contabilitătii si întocmirea situatiilor financiare;

- acordarea asistentei privind organizarea si tinerea contabilitătii, inclusiv în cazul sistemelor informatice;


- elaborarea si punerea în aplicare de: procedee contabile, planul de conturi adaptat unitătii, contabilitatea de gestiune, tabloul de bord, control de gestiune si control prin buget, în baza si cu respectarea normelor generale;

b) efectuarea de analize economico-financiare, ca:

- analiza structurilor financiare;

- analiza gestiunii financiare si a rentabilitătii capitalului investit;

- tehnici de analiză si de gestiune a fondului de rulment;

- sistem de credit-leasing, factoring etc;

- elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie;

- elaborarea de tablouri de utilizări si resurse;

- asistenta în prevenirea si înlăturarea dificultătilor unitătii;

c) efectuarea de auditfinanciar-contabil, ca:

- diagnostic financiar - cresterea, rentabilitatea, echilibrul si riscurile financiare;

- audit intern - organizarea sau controlul regularitătii si sinceritătii sistemului;

- studii, asistentă pentru realizarea de investitii financiare;

- audit statutar si certificarea bilantului contabil, cu respectarea reglementărilor specifice;

d) efectuarea de evaluări potrivit standardelor internationale de evaluare, ca:

- evaluări de bunuri si active patrimoniale;

- evaluări de întreprinderi si de valori mobiliare, pentru vânzări, succesiuni, partaje, donatii sau la cererea celor interesati;

- evaluări de elemente intangibile;

e) efectuarea de expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în conditiile prevăzute de lege, ca:

- expertize amiabile (la cerere);

- expertize contabil-judiciare;

- arbitraje în cauze civile;

- expertize de gestiune;

f) executarea de lucrări cu caracter financiar-contabil, ca:

- întocmirea de situatii periodice;

- consolidarea conturilor si bilantului;

- întocmirea de planuri de finantare pe termen mediu si lung;

g) executarea de lucrări cu caracter fiscal, ca:

- studii si consultatii pe probleme de ordin fiscal;

- participarea la întocmirea si depunerea declaratiilor fiscale;

- asistentă în probleme de TVA si impozite;

- fiscalitate imobiliară;

- asistentă în aplicarea tarifului vamal;

- asistarea contribuabilului cu ocazia verificărilor;

- vizarea declaratiilor fiscale anuale ale operatorilor economici;

h) efectuarea de lucrări de organizare administrativă si informatică, cum ar fi:

- organigrame, structuri, definiri de functii;

- legături între servicii, circulatia documentelor si informatiilor;

- mecanizarea si automatizarea prelucrării informatiilor, alegerea echipamentelor;

- analiza si organizarea fluxului informational;

- alegerea softurilor necesare;

- formarea profesională continuă;

- contributii la protectia patrimoniului unitătii;

i) îndeplinirea atributiilor prevăzute în mandatul de cenzor la societătile comerciale, conform prevederilor legale;

j) îndeplinirea atributiilor prevăzute de lege în procedurile de reorganizare judiciară si faliment, cum ar fi:

- efectuează lucrări cu privire la reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni de fuziune, divizare, dizolvare si lichidarea societătilor comerciale, precum si reatragerea sau excluderea unor asociati din cadrul societătilor comerciale;

k) acordarea de asistentă de specialitate necesară pentru înfiintarea si reorganizarea societătilor comerciale, cum ar fi:

- activităti de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice;

- studii de fezabilitate la înfiintarea întreprinderilor;

- activităti ale holdingurilor;

l) efectuarea pentru persoane fizice si juridice a oricărui serviciu profesional care presupune cunostinte de contabilitate;

m) alte activităti si servicii pentru întreprinderi cuprinse în clasele CAEN: 6209, 6420, 6619, 6920, 7022, 7320, 8299, 7490, 6831, 6621, precum si altele stabilite de Biroul permanent al Consiliului superior."

74. Punctul 143 se modifică si va avea următorul cuprins:

„143. În aplicarea art. 2 alin. (3) si art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, lucrările ce se pot executa de către contabilii autorizati în cadrul contractelor de prestări de servicii, individual sau prin societăti comerciale de contabilitate, sunt:

- tinerea contabilitătii financiare si de gestiune;

- pregătirea lucrărilor pentru întocmirea situatiilor financiare;

- lucrări, declaratii si operatiuni fiscale lunare si trimestriale (altele decât situatiile financiare anuale ale societătilor comerciale), lucrări în partidă simplă pentru persoane fizice independente si asociatii familiale etc;

- atributii de cenzor la asociatii de proprietari/locatari, CAR-uri si diferite asociatii, fundatii etc. fără scop patrimonial."

75. Punctul 145 se modifică si va avea următorul cuprins:

„145. Contabilitatea sintetică si analitică a cheltuielilor se organizează distinct, potrivit bugetului aprobat.

înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv si aprobate de directorul general executiv sau de directorii executivi ai filialelor."

76. Punctul 146 se abrogă.

77. Punctul 147 se abrogă.

78. Punctul 150 se modifică si va avea următorul cuprins:

„150. Cotizatiile profesionale anuale, datorate de membrii Corpului, persoane fizice si juridice, sunt fixe si variabile, pe transe de venit, fiind stabilite anual de Conferinta natională, pe baza metodologiei aprobate de Consiliul superior.

Conditiile si termenele de achitare a cotizatiilor se stabilesc prin normele de acordare a vizei anuale pentru exercitarea profesiei, aprobate de Consiliul superior."

79. Punctul 151 se modifică si va avea următorul cuprins:

„151. Cheltuielile Corpului se pot efectua numai pe bază de documente justificative, legal întocmite, în limita bugetelor de venituri si cheltuieli, cu respectarea dispozitiilor legale si a normelor privind disciplina financiară în cadrul Corpului, aprobate de Consiliul superior."

80. Punctul 152 se modifică si va avea următorul cuprins:

„152. în exercitarea atributiilor prevăzute în prezentul regulament, Conferinta natională, adunarea generală a filialei, Consiliul superior si consiliul filialei emit hotărâri, Biroul permanent al Consiliului superior sau al consiliului filialei, precum si presedintii de filiale emit decizii, iar presedintele Consiliului superior emite ordine.

Potrivit art. 44 din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, republicată, hotărârile si deciziile de interes general, adoptate de Conferinta natională, Consiliul superior si Biroul permanent al Consiliului superior se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile de la adoptare.

Sunt hotărâri si decizii de interes general cele care se referă la:

- Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România si toate modificările si completările la acesta;

- Codul etic national al profesionistilor contabili din România si toate modificările si completările la acesta;

- Regulamentul de organizare si functionare a comisiilor de disciplină de pe lângă consiliile filialelor si Consiliul superior al Corpului si toate modificările si completările la acesta;

- Tabloul Corpului si modificările la acesta;

- accesul la profesie: examenele de admitere la stagiu; efectuarea stagiului si organizarea examenului de aptitudini;

- auditul calitătii serviciilor profesionale executate de membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România;

- alte hotărâri si decizii clasificate de organele emitente ca fiind de interes general."

81. Punctul 153 se modifică si va avea următorul cuprins:

153. Prevederile prezentului regulament se aplică tuturor membrilor Corpului, care îsi exercită profesia individual sau sunt constituiti în societăti comerciale.”

82. Anexa nr. 1 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

83. Anexa nr. 2 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre.

84. Anexa nr. 3 la regulament se modifică si se înlocuieste cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. II. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. - Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România, aprobat prin Hotărârea Conferintei nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati nr. 1/1995, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 28 martie 2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Art. IV. - Organele alese si structurile executive ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentei hotărâri.

 

Presedintele Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din România,

Marin Toma

 

Bucuresti, 14 mai 2008.

Nr. 08/90.

 

ANEXA Nr. 1

(Anexa nr. 1 la regulament)

 

PROCEDURA ALEGERILOR

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

1. Alegerile pentru Consiliul superior si, respectiv, pentru consiliile filialelor se fac prin vot secret, pentru o perioadă de 4 ani, cu reînnoirea bienală a jumătate din numărul membrilor alesi.

Presedintele Consiliului superior si presedintii consiliilor filialelor sunt alesi prin vot secret, pentru 4 ani, de către Conferinta natională, respectiv de adunarea generală a filialei.

2. Au dreptul de a alege si de a fi alesi toti membrii Corpului, persoane fizice înscrise în Tablou, cu exceptia celor care:

a) nu sunt la zi cu plata cotizatiilor profesionale;

b) sunt membri de onoare;

c) sunt persoane fizice străine cărora le-a fost recunoscut dreptul de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat în România;

d) au fost sanctionati sau sunt investigati pentru abaterile disciplinare prevăzute în regulament.

3. Votul este secret si are loc la data fixată de Consiliul superior.

4. Toti membrii Corpului care au dreptul de a alege si de a fi alesi pot face declaratii de candidatură, care vor cuprinde, sub sanctiunea neînscrierii în listele cuprinzând candidatii:

a) numele, prenumele si adresa candidatului;

b) categoria profesională din care face parte: expert contabil sau contabil autorizat;

c) modul de exercitare a profesiei;

d) functiile detinute anterior în cadrul Corpului si perioadele respective;

consiliu al Corpului sau presedinte al Consiliului superior ori al consiliului filialei;

f) obiectivele si strategia pe care si le propune candidatul dacă va fi ales;

g) declaratia pe propria răspundere că îndeplineste cerintele de eligibilitate prevăzute în regulament.

Regulile privind continutul-cadru si modul de completare a declaratiei de candidatură se stabilesc de Consiliul superior.

 

CAPITOLUL II

Alegerile pentru consiliile filialelor

 

5. Declaratiile de candidaturi, atât pentru Consiliul superior, cât si pentru consiliile filialelor respective, se trimit prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire consiliului filialei, până la data-limită stabilită de presedintele Consiliului superior.

Declaratiile de candidatură pentru Consiliul superior pot fi trimise si direct la Consiliul superior al Corpului.

Declaratiile de candidaturi primite după data-limită stabilită sunt considerate tardive si deci nu sunt luate în considerare, anexându-se însă la procesul-verbal de declarare a rezultatelor alegerilor.

6. O comisie formată din cenzorul filialei, un membru al comisiei de disciplină si directorul executiv al filialei verifică îndeplinirea conditiilor de eligibilitate a membrilor care au trimis declaratii de candidaturi.

7. Presedintele consiliului filialei trimite presedintelui Consiliului superior declaratiile de candidaturi pentru un loc în Consiliul superior, însotite de o atestare, de către presedintele fiecărei filiale, că respectivul candidat îndeplineste conditiile de eligibilitate prevăzute de prezentul regulament.

8. Pentru candidatii care îndeplinesc conditiile legale, presedintele consiliului filialei întocmeste lista cuprinzând candidatii - experti contabili si lista cuprinzând candidatii - contabili autorizati.

Listele sunt întocmite în ordine alfabetică si cuprind următoarele:

a) numele, prenumele si adresa fiecărui candidat;

b) numărul total de locuri pentru care se candidează, separat pentru titulari si supleanti;

c) datele calendaristice ale celor două tururi de scrutin;

d) semnăturile membrilor comisiei prevăzute la pct. 6. Un exemplar al listelor se transmite Consiliului superior.

9. Listele cuprinzând candidatii vor fi afisate la sediul filialei, cu minimum 15 zile înaintea datei alegerilor. împotriva omisiunilor, înscrierilor gresite sau oricăror erori se poate face întâmpinare la presedintele filialei, în termen de 48 de ore de la afisare, care este obligat să o solutioneze în termen de 48 de ore de la înregistrarea ei. Solutia dată întâmpinării poate fi atacată la instanta de judecată competentă, potrivit legii.

10. Este interzis consiliilor în functiune si personalului angajat al filialei să facă orice fel de propagandă în favoarea unuia sau a mai multor candidati ori să se asocieze la propaganda făcută în favoarea candidaturii unor membri ai Corpului.

11. Directorul executiv al filialei întocmeste listele membrilor Corpului cu drept de vot în cadrul filialei, în ordine alfabetică:

a) lista membrilor experti contabili;

b) lista membrilor contabili autorizati.

Listele cuprind: numele si prenumele, numărul matricol, adresa si două coloane rezervate pentru înscrierea prezentei la primul tur de scrutin si, eventual, la al doilea.

Listele se afisează la sediul filialei, la loc vizibil, cu minimum 15 zile înainte de data alegerilor. Prevederile pct. 9 referitoare la întâmpinare se aplică în mod corespunzător.

12. Pentru reînnoirea bienală a consiliilor filialelor numărul membrilor care vor fi alesi este determinat în functie de efectivul existent, tinându-se seama de numărul membrilor înscrisi în Tabloul Corpului la filiala respectivă.

13. În fiecare listă întocmită pe categorii profesionale, asa cum se prevede la pct. 11, vor fi înscrisi numai expertii contabili si contabilii autorizati din Tabloul Corpului având cotizatia profesională achitată la zi.

14. La data hotărâtă pentru alegeri, presedintele consiliului filialei, ajutat de membrii Biroului permanent, deschide adunarea generală, constatând dacă este legal constituită, potrivit prezentului regulament.

În caz afirmativ, fiecare participant va fi legitimat cu carnetul de membru si se va verifica înscrierea sa în lista cuprinzând alegătorii, după care va primi buletinul de vot.

15. Buletinul de vot va cuprinde toti candidatii, în ordine alfabetică, identificati cu: nume, prenume si calitatea profesională.

Buletinele de vot se imprimă, prin grija consiliului filialei, pe hârtie de aceeasi densitate si culoare, într-un număr care trebuie să acopere numărul alegătorilor; forma grafică si dimensiunile acestora vor fi unitare. Buletinele de vot distribuite alegătorilor vor purta stampila filialei.

16. Votul este secret; în acest scop, se vor asigura de către presedintele consiliului filialei conditiile necesare votării.

Modul de votare

17. în cazul în care alegătorul nu votează un candidat oarecare, îsi exprimă vointa prin anularea (bararea cu o linie) pozitiei respective de pe buletinul de vot, fără să înscrie un alt candidat în loc. în acelasi mod va anula toti candidatii înscrisi pe buletinul de vot peste numărul locurilor vacante.

18. Numărarea voturilor este asigurată de o comisie formată din 3-5 persoane alese de adunarea generală.

19. Când toate buletinele de vot ale alegătorilor au fost introduse în urnă, se procedează la deschiderea si numărarea voturilor. Buletinele considerate valabile sunt mentionate (bifate) pe lista candidatilor.

20. Buletinele albe sau completate necitet, cele care cuprind mai multe nume decât locuri de ocupat, cele care nu cuprind o desemnare precisă a candidatului ori care nu poartă stampila filialei, cele care contin un semn de recunoastere sau o mentiune referitoare la candidati ori la terti nu sunt luate în seamă la stabilirea rezultatului, fiind anexate la procesul-verbal.

21. Comisia de numărare a voturilor întocmeste imediat un proces-verbal al operatiunilor de numărare a voturilor si de stabilire a rezultatului votării, care se semnează de toti membrii săi.

22. Procesul-verbal de numărare a voturilor se întocmeste în dublu exemplar de către comisie si cuprinde:

a) numărul alegătorilor, potrivit listelor de alegători;

b) numărul alegătorilor prezenti la adunare;

c) numărul total al voturilor valabil exprimate;

d) numărul voturilor nule;

e) numărul voturilor obtinute de fiecare candidat în parte;

f) numărul total al buletinelor de vot imprimate;

g) numărul buletinelor rămase nefolosite si anulate.

Un exemplar al acestuia se transmite presedintelui Consiliului superior.

23. La primul tur de scrutin sunt declarati alesi candidatii care au obtinut minimum două treimi din numărul total al voturilor valabil exprimate. La cel de-al doilea tur de scrutin sunt alesi candidatii care au obtinut cel mai mare număr de voturi.

Candidatii care au obtinut numărul de voturi prevăzut la paragraful 1 vor ocupa locurile vacante în limita numărului acestora si în ordinea descrescătoare a numărului de voturi obtinute. Mai întâi se vor ocupa locurile de titulari si apoi cele de supleanti.

24. Rezultatul votării, după controlarea numărului de voturi si alegători, este imediat declarat si afisat la sediul consiliului filialei.

25. Presedintele consiliului filialei unde au avut loc alegerile adresează candidatilor alesi, în maximum 4 zile, invitatia să participe la prima sedintă a consiliului după alegeri.

 

CAPITOLUL III

Alegerile pentru Consiliul superior al Corpului

 

26. Alegerea Consiliului superior are loc în cadrul Conferintei nationale.

27. Pentru declaratiile de candidaturi primite, presedintele Consiliului superior întocmeste cele două liste de candidati, pentru experti contabili si, separat, pentru contabili autorizati, conform prevederilor pct. 11.

28. Presedintele Consiliului superior trimite listele candidatilor pentru Consiliul superior presedintilor consiliilor filialelor, care le vor afisa la sediile filialelor respective cu cel putin 15 zile înaintea datei fixate pentru alegeri.

29. Prevederile pct. 10 se aplică si membrilor Consiliului superior, precum si tuturor structurilor alese si executive ale acestuia.

30. Modul de votare este identic cu cel arătat la pct. 16 si 17.

31. Prevederile pct. 13-15 si 22 se aplica si pentru alegerile Consiliului superior.

32. Numărarea voturilor pentru alegerea Consiliului superior se face potrivit procedurii prevăzute de pct. 18-21.

 


CAPITOLUL IV

Alegerea presedintelui Consiliului superior si a presedintilor consiliilor filialelor

 

33. Declaratiile de candidaturi se transmit, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, Consiliului superior sau consiliului filialei, după caz, până la data-limită stabilită de Consiliul superior.

La nivelul Consiliului superior si, respectiv, al consiliului filialei, primirea si verificarea declaratiilor de candidatură, precum si întocmirea listei candidatilor se fac de către o comisie de primire si verificare a declaratiilor, formată din 3—5 membri desemnati cu 25 de zile înainte de data scrutinului de Consiliul superior sau de consiliul filialei, după caz; membrii comisiei nu pot fi în acelasi timp si candidati în alegeri.

34. Listele cuprinzând candidatii se întocmesc în ordine alfabetică si vor cuprinde:

a) numele, prenumele si adresa fiecărui candidat;

b) categoria profesională căreia îi apartine; precum si expertii contabili care au obtinut calitătile respective în baza decretelor nr. 434/1957 si nr. 79/1971 pot primi titlul de „Expert contabil de onoare" si „Contabil autorizat de onoare" dacă au o vechime cumulată în aceste calităti de cel putin 30 de ani, pe baza cererii proprii, a copiei carnetelor respective de membru depuse la filialele de care apartin si a copiei cazierului judiciar.

4. Procedeul de acordare a titlului de „Expert contabil de onoare" si „Contabil autorizat de onoare" este următorul:

a) presedintele filialei supune propunerile de acordare a titlurilor onorifice adunării generale anuale; după aprobare, înaintează lista spre confirmare Conferintei nationale anuale;

b) presedintele Consiliului superior înscrie pe ordinea de zi a Conferintei nationale anuale lista membrilor de onoare aprobată în adunările generale ale filialelor si o supune confirmării acesteia;

c) după confirmarea Conferintei nationale, filialele fac transferarea din partea Tabloului Corpului în care membrii confirmati ca onorifici figurează până atunci în partea corespunzătoare din Tabloul Corpului destinată membrilor de onoare, acestia putând, de la acea dată, să se bucure de drepturile ce le sunt conferite.

5. Expertii contabili de onoare si contabilii autorizati de onoare pot asista la adunările generale ale filialelor de care apartin.

Consiliile filialelor pot decide să li se asigure, potrivit unor modalităti pe care le stabilesc, ca acestia să primească gratuit revista Corpului.

6. Membrii de onoare trebuie să se abtină de la orice actiune de natură să desconsidere profesia al cărei titlu de onoare Ie-a fost conferit.

7. Ei trebuie să îl înstiinteze pe presedintele comisiei de disciplină despre implicările, penalizările si condamnările al căror subiect sunt sau ar putea fi, pentru fapte calificate ca fiind de natură penală.

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare conduce la pierderea titlului obtinut, care nu mai poate fi solicitat ulterior.

8. Membrii de onoare ai Corpului sunt exonerati de taxa de înscriere si de cotizatiile fixe.

 

ACTE ALE CONSILIULUI NATIONAL DE INTEGRITATE

 

CONSILIUL NATIONAL DE INTEGRITATE

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Regulamentului de desfăsurare a concursului sau examenului

pentru ocuparea functiei de inspector de integritate în cadrul Agentiei Nationale de Integritate

 

Având în vedere dispozitiile art. 17 alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificările si completările ulterioare,

luând act de faptul că a fost urmată procedura prevăzută de art. 6 alin. (4) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala în administratia publică, nefiind înregistrate propuneri, sugestii sau opinii cu privire la actul normativ a cărui modificare se supune dezbaterii publice,

analizând Regulamentul de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate în cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008, si constatând că acesta necesită unele modificări si completări ca efect al evenimentelor legislative intervenite,

în conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) lit. h) din Legea nr. 144/2007, cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul National de Integritate adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. - Regulamentul de desfăsurare a concursului sau examenului pentru ocuparea functiei de inspector de integritate în cadrul Agentiei Nationale de Integritate, aprobat prin Hotărârea Consiliului National de Integritate nr. 3/2008, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 din 14 februarie 2008, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 9, ultima teză se modifică si va avea următorul cuprins:

„Procesele-verbale se păstrează si se arhivează la Directia generală organizare si resurse umane din cadrul Agentiei."

2. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 101, cu următorul cuprins:

„Art. 101. - Membrii comisiei de examen/concurs si ai comisiei de solutionare a contestatiilor, precum si persoanele care asigură secretariatul acestor comisii beneficiază, după caz, de indemnizatia prevăzută la art.14 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici."

3. La articolul 15, alineatul (5) se modifică si va avea următorul cuprins:

„(5) Fiecare subiect se notează, de către fiecare membru al comisiei de concurs/examen, cu puncte de la 0 la 100. Candidatul care nu tratează oricare dintre subiectele probei scrise va fi descalificat din concurs/examen."

Art. II. - Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul National de Integritate în sedinta din data de 11 iunie 2008.

 

Presedintele Consiliului National de Integritate,

Nicu Marcu

 

Bucuresti, 12 iunie 2008.

Nr. 11.